2012
Výroční zpráva
ANNUAL REPORT
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslání firmy
3
1 Company mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. . Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva
4
2 Introduction from the Managing Director
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zpráva dozorčí rady
6
and Chairman of the Board of Directors . . . . . . . . . . . . . 4
4. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profil společnosti
7
3 Report from the Supervisory Board. . . . . . . . . . . . . . . 6
5. . . . . . . . . . . . . . Základní údaje o společnosti
8
4 Company profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6. . . . . . . . . . . . Organizační struktura společnosti
10
5 Basic information about the company. . . . . . . . . . . . . 8
7. . . . . . . . . . Orgány společnosti, akcionáři a auditor
11
6 Organization structure of the company . . . . . . . . . . . . 10
8. . . . . . . . . . . . . . . . .
Personální obsazení
12
7 Company bodies, shareholders and auditor . . . . . . . . . . 11
9. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zpráva o činnosti
13
8Staff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10 . . . . . . . . . . . . . . . . Stav uzavřených smluv
15
9 Activity report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11 . . . . . . . . . . . . . Výkaz zisků a ztrát za rok 2012
16
10 Status of leasing contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
12 . . . . . . . . . . . . . . . . Rozvaha k 31. 12. 2012
17
11 Profit and loss report for 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
13 . . . . . . . Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
18
12 Balance sheet as of December 31, 2012. . . . . . . . . . . . 17
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výrok auditora
19
13 Report on the relations between interrelated entities. . . . . 18
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seznam příloh
22
14 Auditor’s statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
15 List of Appendices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Obsah
table of content
2
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Poslání firmy
M
y, pracovníci společnosti S MORAVA Leasing, a.s., působící v oblasti finančních služeb pro podnikatelské subjekty, občany i obce,
jsme odhodláni trvale poskytovat profesionální pomoc při financování jejich potřeb a záměrů. Vlastníkovi společnosti tím
zajišťujeme přiměřené a bezpečné zhodnocení svěřeného kapitálu. Klientům nabízíme rychlý, vstřícný a individuální přístup
s využitím nejmodernější techniky, týmové práce a kvalitního zázemí.
Výroční
zpráva2012
Poslání firmy
kapitola 1
3
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Úvodní slovo
generálního ředitele a předsedy představenstva
V
ážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti a obchodní partneři,
kapitola 2
dovolte mi nyní, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti S MORAVA Leasing, a.s., za rok 2012.
Stejně jako v roce 2011, tak i v roce loňském byl trh poznamenán neochotou ekonomických subjektů investovat do velkých projektů a tím přiměřeně
„nastartovat“ tempo ekonomického růstu. Ani spotřeba domácností nevedla k oživení, což se negativně odrazilo v poptávce po finančních produktech
nebankovního trhu. Společnosti sdružené v ČLFA zaznamenaly mírný pokles v objemu financování o 6,1 mld. Kč oproti roku 2011. I přes náročnost
ekonomického prostředí se nám však podařilo naplnit naše cíle a díky tvrdé práci našich kolegů dosáhnout očekávaných obchodních výsledků.
Rok 2012 byl z hlediska financování ovlivněn ekonomickou recesí, související se stagnací investic a neochotou podnikatelských i nepodnikatelských
subjektů investovat do nových projektů. Vývoj na domácích i světových trzích ovlivnil postupný pokles naší ekonomiky, který se projevil meziročním
poklesem růstu HDP. Finanční produkty tak byly nabízeny v podmínkách postupného poklesu tempa ekonomického růstu s negativním dopadem
na poptávku po těchto produktech. Společnosti sdružené v ČLFA se v loňském roce podílely na financování v celkovém objemu ve výši 118,2 mld. Kč
(o 6,1 mld. Kč méně než v roce 2011). Z celkového objemu činily stroje, zařízení a dopravní technika objem ve výši 36,3 mld. Kč. U těchto komodit
byl tak zaznamenán pokles o více než 10 % u 15 největších společností v ČLFA.
Rok 2012 znamenal pro naši společnost výrazné zaměření na strategické segmenty, které představovaly 85 % veškerého financování.
Soustavnou inovací našich produktů, vylepšenými podmínkami financování a intenzivní spoluprací s naši mateřskou společností se nám podařilo
obstát ve velmi silné konkurenci a zařadit se mezi přední společnosti nebankovního trhu.
Výroční
zpráva2012
Úvodní slovo
4
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
V
nelehkých podmínkách, které vládly v roce 2012,
se nám podařilo uzavřít 1 868 nových leasingových
a úvěrových smluv, což představuje meziroční nárůst
o 5,6 %. Celkový objem v pořizovacích cenách bez DPH
narostl na 2 187 mil. Kč a zaznamenal tak nárůst o 2,1 %. Tato
skutečnost je velice pozitivní informací, která nám dává
základ pro budoucí růst společnosti a potvrzuje naši stabilní
pozici na trhu.
Jsem rád, že Vám můžu sdělit, že tato výroční zpráva
představuje společnost S MORAVA Leasing, a.s., jako
společnost zdravou a připravenou k dalšímu růstu.
kapitola 2
Cíle, které jsme si na začátku roku 2012 stanovili, byly
naplněny a je nám potěšením konstatovat, že i v nelehké
situaci se nám podařilo meziročně zvýšit objem financování,
nabídnout našim klientům a dodavatelům nové produkty,
díky nimž se nám podařilo uspokojit mnoho našich
vážených klientů.
Dovolte, abych jménem vedení společnosti S MORAVA
Leasing, a.s., poděkoval všem klientům, obchodním
partnerům, našim zřizovatelům a zaměstnancům
za dosavadní spolupráci a důvěru, která v nás byla vložena.
Ing. Zdeněk Mrňa
předseda představenstva a generální ředitel
Výroční
zpráva2012
Úvodní slovo
5
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Zpráva dozorčí rady
o jejím působení v roce 2012
Členové dozorčí rady
k 31. 12. 2012
• Ing. Petr Witowski – předseda
D
ozorčí rada byla pravidelně představenstvem a vedením společnosti informována
kapitola
o důležitých aktivitách společnosti S MORAVA Leasing, a. s., výsledcích hospodaření,
prosazování a dodržování cílů a strategií stanovených na začátku roku 2012.
V loňském roce se konala celkem 4 řádná zasedání, na nichž byly pravidelně kontrolovány podnikatelské aktivity
společnosti a vývoj hospodaření společnosti.
3
• Mag. Alois Bartlhuber
• Mag. Reinhard Ortner
• Karel Besednjak
• Mgr. Jana Čechová
• Ing. Radka Turková
Usnesením dozorčí rady byla auditorem účetní závěrky společnosti S MORAVA Leasing, a.s.,
pověřena společnost Ernst & Young Audit s.r.o.
Dozorčí rada na svém zasedání projednala roční účetní závěrku roku 2012. Při své kontrolní činnosti v průběhu
roku ani při kontrole roční účetní závěrky neshledala dozorčí rada žádné nedostatky a v souladu s výrokem
auditora doporučila přijmout a schválit roční účetní závěrku včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku.
Dozorčí rada děkuje touto cestou vedení společnosti i všem zaměstnancům za jejich angažovanost
a odvedenou práci v roce 2012.
Ing. Petr Witowski
předseda dozorčí rady
Výroční
zpráva2012
Zpráva dozorčí rady
6
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Profil společnosti
S
MORAVA Leasing, a.s., patří od roku 1991 k významným společnostem působícím v oblasti poskytování financování pro podnikatelské
i nepodnikatelské subjekty na území České republiky. Svou širokou sítí obchodních míst a oblastní strukturou obsáhne celou republiku.
Nabízí leasingové a úvěrové financování na nákup strojů a technologií, komunální a dopravní techniky. Širokou nabídkou svých
produktů je připravena uspokojit i nejnáročnější klienty. Hlavními obory, kam směřuje největší objem financování, jsou zemědělství, služby
soukromého sektoru, stavebnictví a strojírenství.
kapitola 4
Hlavním segmentem, v němž S MORAVA Leasing, a.s., poskytuje největší část financování, je zemědělství a strojírenství. Klíčovým produktem
se od roku 2010 stal podnikatelský úvěr.
Dceřiná společnost S SERVIS, s.r.o., jako makléřská společnost zabezpečuje většinu pojištění obchodů nejen pro S MORAVA Leasing, a.s.,
ale i pro S Slovensko, s.r.o., a daří se jí meziročně pojišťovat stále větší procento financovaného majetku.
Produkty S MORAVA Leasing, a.s.
• Finanční leasing
• Obchodní úvěry
• Financování s podporou PGRLF, SZIF, ČMZRB
• Splátkový prodej
• Operativní leasing
Výroční
zpráva2012
Profil společnosti
7
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Základní údaje
o společnosti
S MORAVA Leasing, a.s.
Člen České leasingové a finanční asociace
Sídlo
Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ 669 02
IČO: 16325460
Datum vzniku: 2. května 1991
CENTRÁLA SPOLEČNOSTI
Horní nám. 264/18, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 200 511, fax: 515 200 512
e-mail: [email protected]
kapitola 5
H. Králové
Vlastník
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
(100% vlastník)
Základní kapitál: 200 000 000 Kč
svitavy
olomouc
Jihlava
J. Hradec
Výroční
zpráva2012
Základní údaje
brno
8
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Obchodní místa
SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2012
Sídlo a obchodní místo ZNOJMO
Znojmo, Horní nám. 264/18, PSČ 669 02
Tel.: 515 200 511, fax: 515 200 512
e-mail: [email protected]
Sídla a obchodní místa oblasti MORAVA
Brno, Bidláky 837/20, PSČ 639 00
Tel.: 543 215 987, fax: 543 215 988
e-mail: [email protected]
Břeclav, nám. T. G. Masaryka 13, PSČ 690 02
Tel.: 519 321 463, fax: 519 330 080
e-mail: [email protected]
Uherské Hradiště, Dvořákova 1210, PSČ 686 01
Tel.: 572 540 530, fax: 572 540 535
e-mail: [email protected]
Nový Jičín, Kostelní 10, PSČ 741 01
Tel.: 556 720 520, fax: 556 720 521
e-mail: [email protected]
Výroční
zpráva2012
Olomouc, Fibichova 2, PSČ 772 00
Tel.: 585 237 308, fax: 585 237 309
e-mail: [email protected]
Příbram, Pražská 29, PSČ 261 01
Tel.: 318 633 807, fax: 318 633 808
e-mail: [email protected]
Svitavy, Průmyslová 1, PSČ 568 29
Tel.: 603 235 865
e-mail: [email protected]
Plzeň, Slovanská třída 23, PSČ 326 00
Tel.: 377 220 922, fax: 377 220 923
e-mail: [email protected]
Sídla a obchodní místa oblasti ČECHY
Jihlava, Čajkovského 37, PSČ 586 01
Tel.: 567 320 761, fax: 567 320 762
e-mail: [email protected]
České Budějovice, Kanovnická 5/376,
PSČ 370 01
Tel.: 386 360 485, fax: 386 360 486
e-mail: [email protected]
kapitola 5
Jindřichův Hradec, Nádražní 249/II., PSČ 377 01
Tel.: 384 362 424, fax: 384 362 425
e-mail: [email protected]
Hradec Králové, Československé armády 329,
PSČ 500 03
Tel.: 495 510 621, fax: 495 510 622
e-mail: [email protected]
OBCHODNÍ MÍSTA
9
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Organizační struktura
SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2012
PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
kapitola 6
SEKRETARIÁT
Úsek obchodní
ZNOJMO
ČECHY
(JI, ČB, PLZ, PŘI,
JHH, HK)
Úsek ekonomický
Úsek správy
Odd. finanční
účtárny
Odd. řízení
pohledávek
Odd. daní
a obchod. případů
Odd. právní
agendy a správy
Oddělení marketingu
Odd. pro interní audit
Odd. inform. technologií
Odd. risk management
MORAVA
(BRN, BRE, UHH,
OLO, SVY)
Výroční
zpráva2012
OBCHODNÍ MÍSTA
10
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Orgány společnosti
akcionáři a auditor
Představenstvo
Ing. Zdeněk Mrňa
předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Václav Plášil
místopředseda představenstva
Ing. Josef Holcr
člen představenstva
V průběhu roku 2012 došlo ke změně v představenstvu
společnosti. Odstoupil Ing. Michal Krajčovič a nově byl
jmenován Ing. Václav Plášil.
Dozorčí rada
• Ing. Petr Witowski – předseda
• Mag. Alois Bartlhuber
• Mag. Reinhard Ortner
• Ing. Radka Turková
• Mgr. Jana Čechová
• Karel Besednjak
kapitola 7
V průběhu roku 2012 došlo ke změně v dozorčí radě
společnosti. Odstoupili Dr. Heinz Knotzer
a Ing. Karel Mourek. Nově byli jmenováni
Ing. Petr Witowski a Ing. Radka Turková.
Akcionář
100 % Česká spořitelna, a.s. – Česká republika
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Výroční
zpráva2012
Orgány společnosti
11
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Personální obsazení
K 31. 12. 2012
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Ing. Zdeněk Mrňa
Oblast ČECHY
Ladislav Suchan – ředitel oblasti
ÚSEK SPRÁVY
Ing. Jan Balík – ředitel úseku správy
PROKURA
Ing. Jan Balík
Ing. Aleš Cejpek
• JIHLAVA
Oddělení řízení pohledávek
Ing. Josef Vocílka – vedoucí oddělení
• JINDŘICHŮV HRADEC
• HRADEC KRÁLOVÉ
SEKRETARIÁT
Eva Skopalová
• PŘÍBRAM
ÚSEK OBCHODNÍ
Ing. Josef Holcr – obchodní ředitel
Oblast MORAVA
Tomáš Petřkovský – ředitel oblasti
• BRNO
• BŘECLAV
• UHERSKÉ HRADIŠTĚ
• OLOMOUC
• SVITAVY
Výroční
zpráva2012
• ČESKÉ BUDĚJOVICE
kapitola 8
Oddělení právní agendy a správy dokumentů
Mgr. Jana Čechová – vedoucí oddělení
• PLZEŇ
ODDĚLENÍ MARKETINGU
David Gabriel – vedoucí oddělení
ÚSEK EKONOMICKÝ
Ing. Aleš Cejpek – finanční ředitel
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Ing. Petr Dvořák – ředitel úseku
Oddělení daní a obchodních případů
Jana Horká – vedoucí oddělení
Oddělení finanční účtárny
Karel Besednjak – vedoucí oddělení
a zástupce finančního ředitele
ODDĚLENÍ RISK MANAGEMENT
Ing. Zdeněk Nekula – vedoucí oddělení
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
12
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Zpráva o činnosti
Konkurenční prostředí
Negativní nálada na trzích a vliv ekonomické recese se podepsaly na mírném poklesu objemu financování u společností sdružených v ČLFA.
Byl zaznamenán celkový pokles o 6,1 mld. představený převážně výrazným poklesem objemu ve financování fotovoltaických elektráren.
V souladu s pokračujícím trendem rostla obliba nebankovních úvěrů a splátkových prodejů. Rovněž tak roste podíl operativního leasingu
na celkovém leasingu movitých věcí – v roce 2012 dosáhl již 43,5 %. V roce 2012 došlo k dalšímu mírnému růstu leasingu nemovitostí.
kapitola 9
Ekonomické prostředí
• hrubý domácí produkt zaznamenal pokles o 1,7 %
• průměrná inflace vzrostla na 3,3 %
• nezaměstnanost meziročně vzrostla na 9,4 %
Obchodní výsledky
V roce 2012 uzavřela S MORAVA Leasing, a.s., 1 868 nových smluv se zákazníky. Meziročně to představuje nárůst o 5,6 %. Celkový objem u nově uzavřených smluv
v pořizovacích cenách bez DPH narostl o 2,1 % a činí tak objem ve výši 2 187 mil. Kč. Průměrná výše připadající na jednu uzavřenou leasingovou, popř. úvěrovou
smlouvu činí 1 171 tis. Kč. Celkem S MORAVA Leasing, a.s., eviduje 6 305 aktivních smluv k datu 31. 12. 2012. Z celkového objemu uzavřených smluv v roce 2012
představují stroje a technologie 76 %, dopravní prostředky 7,2 % a 16,8 % představovaly ostatní financované komodity. Dle strategie společnosti došlo
k opětovnému nárůstu v oblasti zemědělské výroby, kdy vzrostl objem financování o více než 280 mil. Kč proti roku 2011.
Ekonomické výsledky
Společnost dosáhla celkové tržby ve výši 905 mil. Kč, což je mírný pokles, který však byl předpokládaný. Bilanční suma společnosti činí 5 208 mil. Kč. Vlastní jmění
společnosti činí 311 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek byl ve výši – 72,3 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 131,8 mil. Kč. Zisk před zdaněním byl vykázán
ve výši 59,6 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek činí 32,9 mil. Kč po zdanění. Z celkového pohledu je společnost dlouhodobě vyrovnaná a stabilizovaná.
Výroční
zpráva2012
Zpráva o činnosti
13
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Zpráva o činnosti
Personální politika
Na konci roku 2012 činil počet aktivních zaměstnanců 61. V oblasti
péče o zaměstnance se pokračovalo v osvědčeném systému externího
vzdělávání v rámci jazykových i odborných kurzů v kombinaci s řadou
sociálních výhod a kulturních vyžití. Naším zaměstnancům je
poskytován prostor pro inovace a návrhy na zlepšení pracovních procesů
a pracovního prostředí.
Veřejně prospěšné aktivity
S MORAVA Leasing, a.s., se jako každý rok podílela na podpoře několika
významných kulturních, sociálních a sportovních akcí pořádaných
na území celé České republiky . Mezi významné akce lze zařadit
partnerství při pořádání Znojemského hudebního festivalu, který se
svou velikostí řadí mezi největší festivaly vážné hudby na území České
republiky. Tradiční je účast firmy na koncertním turné Pavla Šporcla.
Mezi významné partnerství v oblasti sociální lze zařadit dlouholetou
spolupráci s Dětským centrem ve Znojmě a podpora postižených dětí
na Znojemsku. Dále pak podpora charitativní akce pořádané
v Luhačovicích. V oblasti sportovní se jedná především o podporu
hokejového klubu Znojemští orli v rámci Erste bank ligy a fotbalistů
1. SC Znojmo v národní lize ČR.
Výroční
zpráva2012
Společenská odpovědnost
kapitola
S MORAVA Leasing, a.s., jako jedna z nejvýznamnějších firem
v regionu dlouhodobě přispívá k vytváření prostředí pro zajištění
dobré životní úrovně, bezpečnosti a ochrany zdraví občanské veřejnosti
regionu. Rovněž tak se podílí na zdokonalování kvality života,
včetně rozvoje vzdělanosti a kulturního rozvoje občanské společnosti.
9
Cíle roku 2013
• Naplnění přijaté Obchodní strategie na financování
strojírenství a zemědělství
• Dodržení stanovených ostatních administrativních nákladů
včetně jejich povolování a sledování
• Změna názvu společnosti S MORAVA Leasing, a.s.,
na ERSTE Leasing, a.s., a zapojení firmy do širší spolupráce
s ostatními dceřinými společnostmi v rámci ČS
• Proškolení personálu na další speciální produkty
Zpráva o činnosti
14
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Stav uzavřených smluv
v roce 2012
1) Portfolio typů smluv
Leasing věci movité
v ks
v%
297
15,9
1 568
83,9
Splátkový prodej
0
0,0
Operativní leasing
3
0,2
1 868
100,0
Obchodní úvěr
Celkem
2) P ortfolio financovaných předmětů k 31. 12. 2012
v mil. Kč
v%
1 512
69,1
Zemědělská půda
110
5,0
Motorová vozidla
158
Ostatní stroje a technologie
Různé
Zemědělské stroje a technologie
Celkem
Výroční
zpráva2012
kapitola 10
Objem všech nově financovaných movitých
a nemovitých předmětů v letech 2010 – 2012
v mil. Kč
počet LS
2010
2 256
1 544
7,2
2011
2 142
1 768
175
8,0
2012
2 187
1 868
232
10,7
2 187
100,0
(Objem pořizovacích cen předmětů, na které bylo poskytnuto financování, bez DPH.)
Stav uzavřených smluv
15
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Výkaz zisků a ztrát
k 31. 12. 2012
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč )
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
5 800
18 061
8 736
Tržby – hlavní činnost
748 043
886 647
1 374 385
Ostatní tržby a výnosy z provozní činnosti
227 967
213 101
200 424
0
0
0
981 810
1 117 809
1 583 545
Tržby – prodej zboží
Zúčtování rezerv do výnosů
Celkem
Náklady na prodej zboží
Spotřeba materiálu, služeb
Osobní náklady
5 800
17 349
8 516
39 709
34 481
37 360
47 639
46 564
45 681
Odpisy
637 625
765 105
1 201 771
Ostatní náklady z provozní činnosti
323 306
305 121
280 492
Tvorba rezerv
0
0
0
1 054 079
1 168 620
1 573 820
Provozní hospodářský výsledek
- 72 269
-50 811
9 725
HV z finančních operací
131 846
104 276
61 624
0
0
0
19 245
6 268
-7 550
Celkem
Mimořádný hospodářský výsledek
Splatná daň
Odložená daň
7 413
HV před zdaněním
Hospodářský výsledek
Výroční
zpráva2012
59 577
18 864
-20 123
53 465
71 349
28 333
43 676
Výkaz zisků a ztrát
kapitola 11
16
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Rozvaha
k 31. 12. 2012
Rozvaha (v tis. Kč )
Aktiva celkem
Stálá aktiva
vlastní DIM
DIM leasing
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
5 207 811
5 109 404
5 346 676
1 266 177
1 632 641
2 284 094
25 044
29 259
34 250
1 241 133
1 603 382
2 107 494
Oběžná aktiva
3 897 611
3 437 577
2 996 913
Ostatní aktiva
44 023
39 186
65 669
5 207 811
5 109 404
5 346 676
310 950
278 386
247 395
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
základní kapitál
Cizí zdroje
Ostatní pasiva
Výroční
zpráva2012
200 000
200 000
200 000
4 591 763
4 439 761
4 659 335
305 098
391 257
439 946
Rozvaha
kapitola 12
17
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami dle § 66a, odst. 9 ObchZ k 31. 12. 2012
S
polečnost S MORAVA Leasing, a.s., je součástí
podnikatelského seskupení, ve kterém jsou uzavřeny
vzájemné smlouvy mezi propojenými osobami viz.
příloha číslo 1. účetní uzávěrka strana 31 – 33. Ve všech
vzájemných vztazích mezi společností S MORAVA Leasing, a.s.,
a uvedenými společnostmi nedošlo k žádnému
znevýhodnění, nedošlo k žádné újmě, protože všechny
smlouvy byly realizovány v rámci běžného, obvyklého
obchodního styku.
kapitola 13
Datum vytvoření výroční zprávy: 14. 5. 2013
• Ing. Zdeněk Mrňa
předseda představenstva a generální ředitel
• Ing. Václav Plášil
místopředseda představenstva
• Ing. Josef Holcr
člen představenstva
Výroční
zpráva2012
Zpráva o vztazích
18
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Výrok auditora
Zpráva nezávislého auditora
Akcionáři společnosti S MORAVA Leasing, a.s.
I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s., (dále jen „společnost“)
k 31. 12. 2012, ke které jsme 15. března 2013 vydali výrok následujícího znění:
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s., sestavenou
k 31. prosinci 2012 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, tj. rozvahu, výkaz
zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu, včetně popisu používaných
významných účetních metod. Údaje o společnosti S MORAV A Leasing, a.s., jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
kapitola 14
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností
v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Výroční
zpráva2012
výrok auditora
19
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Výrok auditora
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat
důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak
auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní
závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné
a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech
věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti
S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci 2012 a výsledky jejího hospodaření
za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice.
Výroční
zpráva2012
II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou.
Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem
je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy
s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou
ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou.
Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi
uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2012. Jiné než účetní informace
získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali.
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad
pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě
ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou
účetní závěrkou.
výrok auditora
20
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Výrok auditora
III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti S MORAVA Leasing,
a.s., k 31. prosinci 2012 uvedené ve výroční zprávě. Za sestavení a věcnou
správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti
S MORAVA Leasing, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené
prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky
a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli
prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích
neobsahuje významné nesprávnosti.
Ernst & Young Audit s.r.o.
oprávnění č. 401, zastoupený
Výroční
zpráva2012
Martin Zuba
partner
Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti
a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření
věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty
než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme
výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné
nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami společnosti S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci 2012.
Radek Pav
auditor, oprávnění č. 2042
výrok auditora
28. května 2013
Praha, Česká republika
21
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Seznam příloh
Příloha číslo 1
• účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2012
Příloha číslo 2
• přehled propojených osob
Výroční
zpráva2012
Seznam příloh
22
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Příloha číslo 1
(účetní závěrka k 31. prosinci 2012)
Výroční
zpráva2012
Příloha číslo 1
23
Výročnízpráva2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Příloha číslo 2
(přehled propojených osob)
Přehled osob, jejichž vztahy jsou popisovány
Erste Group Bank AG, (ERSTE)
se sídlem Vídeň, Graben 21, Rakousko
Vztah ke společnosti: nepřímo ovládající osoba
Weinviertler Sparkasse AG, (WVSPK)
se sídlem Hollabrunn, Hauptplatz 10, Rakousko
Vztah ke společnosti: přímo ovládající osoba
Česká spořitelna, a.s., (CSAS)
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62
PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
Vztah ke společnosti: propojená osoba přímo
ovládaná společností Erste Group Bank AG
Slovenská sporiteľňa, a.s., (SLSP)
se sídlem Bratislava, Tomášikova 48
PSČ 832 37, IČ: 00 15 16 53
Vztah ke společnosti: propojená osoba přímo
ovládaná společností Erste Group Bank AG
S - REAL MORAVA, s.r.o., (SRM)
se sídlem Znojmo, Horní náměstí 264/18
PSČ 669 02, IČ: 25 57 46 04
Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná
Weinviertler Sparkasse AG (sesterská společnost)
S SERVIS, s.r.o., (SSV)
se sídlem Znojmo, Horní náměstí 3561/14
PSČ 669 02, IČ: 26 30 72 01
Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná
zpracovatelem (dceřiná společnost)
S Slovensko, spol. s r.o., (SSL)
se sídlem Bratislava, Tomášikova 17
PSČ 821 02, IČ: 35 81 24 19
Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná
Weinviertler Sparkasse AG (sesterská společnost)
Pozn.: Transakce se spřízněnými osobami viz. s. 31–33 přílohy č.1.
Výroční
zpráva2012
Příloha číslo 2
24
2012
ANNUAL REPORT
Výroční zpráva
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
11 Company mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslání firmy
3
22 Introduction from the Managing Director
. . Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva
4
and Chairman of the Board of Directors . . . . . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zpráva dozorčí rady
6
3 Report from the Supervisory Board. . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profil společnosti
7
4 Company profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . .
Základní údaje o společnosti
8
5 Basic information about the company. . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . .
Organizační struktura společnosti
10
6 Organization structure of the company . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . Orgány společnosti, akcionáři a auditor
11
7 Company bodies, shareholders and auditor . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Personální obsazení
12
8Staff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zpráva o činnosti
13
9 Activity report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . Stav uzavřených smluv
15
10 Status of leasing contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . Výkaz zisků a ztrát za rok 2012
16
11 Profit and loss report for 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozvaha k 31. 12. 2012
17
12 Balance sheet as of December 31, 2012. . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
18
13 Report on the relations between interrelated entities. . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výrok auditora
19
14 Auditor’s statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seznam příloh
22
15 List of Appendices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
table of content
Obsah
2
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Company mission
W
e at S MORAVA Leasing, a.s., operating in the field of financial services for business entities, individuals and municipalities,
are committed to consistently providing professional assistance in financing of their needs and objectives. Thereby, we provide
the owner of the company with adequate and safe evaluation of the entrusted capital. We offer our clients a fast, friendly and
an individual approach, using advanced techniques, teamwork and quality facilities.
annual
report2012
Company Mission
chapter 1
3
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Introduction
from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors
D
ear ladies and gentlemen, colleagues, clients and business partners,
chapter 2
let me present the annual report of S MORAVA Leasing, a.s. for the year 2012.
Just as in 2011, last year the market was marked by the reluctance of businesses to invest in large projects and thus reasonably „start-up“ the pace
of economic growth. Neither the household consumption led to stimulation, which negatively affected the demand for financial products of the non-bank
market. Companies associated in ČLFA recorded a slight decrease in the volume of financing by 6.1 billion CZK compared to 2011. Despite the severity
of the economic environment, we managed to fulfil our goals and thanks to the hard work of our colleagues we achieved the expected business results.
The year 2012 in terms of funding, was affected by economic recession related to the stagnation of investments and the reluctance of business and
non-business entities to invest in new projects. Development in domestic and international markets influenced the gradual decline of our economy,
which in turn reflected in the year-to-year drop in GDP growth. Financial products were thus offered in terms of a gradual slowdown of the pace of economic
growth, which was negatively reflected in the demand for these products. Companies represented in the ČLFA last year took part in financing in a total
volume of 118.2 billion CZK (by CZK 6.1 billion less than in 2011). In the total volume machinery, equipment and transport technology amounted
to 36.3 billion CZK, which represents a year-to-year decrease of 10 % in the 15 largest companies within ČLFA.
The year 2012 meant an intense focus for our company on strategic segments, which accounted for 85% of all the funding. By the continuous innovation
of our products, improved conditions of funding and an intensive cooperation with our parent company, we have managed to succeed in a very tough
competition and rank among the leading companies in the non-bank market.
annual
report2012
Introduction
4
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
I
n the difficult conditions that prevailed in 2012,
we managed to conclude 1 868 new lease and loan
contracts, which represents an annual increase of 5.6%.
The total volume in acquisition prices increased to 2,187
million CZK, which represents an overall increase of 2.1%.
This is very positive information that gives us a base for the
future growth of the company and reaffirms our solid position
in the market.
I am glad that I can tell you that this annual report presents
S MORAVA Leasing a.s. as a healthy, ready to grow company.
chapter 2
The objectives that we outlined at the beginning of 2012
were met and we are pleased to state that though
in a difficult situation, we managed to increase
the year-to-year volume of funding, offer our clients
and suppliers new products, through which we were able
to satisfy many of our valued clients.
Let me thank on behalf of the management of S MORAVA
Leasing, a.s., all our clients, business partners, our founders
and staff for their cooperation and the confidence that was
placed in us.
Ing. Zdeněk Mrňa
Chairman of the Board of Directors
and Managing Director
annual
report2012
Introduction
5
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Report from the Supervisory Board
on its activities in 2012
Members
of the Supervisory Board
as at December 31st 2012
• Ing. Petr Witowski – Chairman
• Mag. Alois Bartlhuber
T
he Supervisory Board was regularly informed by the Board of Directors and Company
chapter
management of relevant activities of S MORAVA Leasing, a.s., results of operations,
enforcement and compliance with the objectives and strategies outlined at the beginning of 2012.
Last year, a total of four regular meetings were held, at which the members regularly checked business
activities and economic development of the company.
3
Resolution of the Supervisory Board was to have the financial statement of S MORAVA Leasing, a.s. audited by
Ernst & Young Audit s.r.o.
• Mag. Reinhard Ortner
• Karel Besednjak
• Mgr. Jana Čechová
• Ing. Radka Turková
At its meeting, the Supervisory Board discussed the annual financial statement for 2012. In its monitoring activities
in the course of the year or during the review of the annual financial statement the Supervisory Board did not find
any deficiencies, and in accordance with the auditor‘s statement it recommended to adopt and approve the annual
financial statements, including the proposal of the Board of Directors for distribution of profit.
The Supervisory Board hereby acknowledges the management and all employees for their commitment
and their work in 2012.
Ing. Petr Witowski
Chairman of the Supervisory Board
annual
report2012
Report from the Supervisory Board
6
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Company profile
S
MORAVA Leasing, a.s. has since 1991 ranked among major companies operating in the field of financing for business and non-business
entities in the Czech Republic. With its wide network of branches and its regional structure it will cover the whole country.
It offers leasing and credit financing for the purchase of machinery and technologies, municipal and transportation technology.
With a wide range of its products it is ready to satisfy even the most demanding clients. The main fields where the largest amount
of funding is directed include agriculture, private sector services, construction industry and engineering.
chapter 4
The main segment, where S MORAVA Leasing provides most of the funding means is agriculture and engineering. The key product of 2010
became the entrepreneurial loan.
Subsidiary to S SERVICE, a.s., as a brokerage company, provides most of the business insurance not only for S MORAVA Leasing, a.s.
but also for S Slovensko, s.r.o. and manages to ensure interannually a steadily increasing percentage of the financed assets.
Products of S MORAVA Leasing, a.s.
• Financial leasing
• Business loans
• Funding with support from PGRLF, SAIF, ČMZRB
• Instalment sale
• Operational leasing
annual
report2012
Company profile
7
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Basic information
about the company
S MORAVA Leasing, a.s.
Member of the Czech Leasing
and Finance Association
Registered address
Znojmo, Horní náměstí 264/18, Postcode 669 02
Company ID: 16325460
Date of incorporation: 2nd May 1991
Owner
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prague 4
(100% owner)
Registered capital: 200,000,000 CZK
COMPANY HEADQUARTERS
Horní nám. 264/18, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 200 511, fax: 515 200 512
e-mail: [email protected]
chapter 5
h. Králové
svitavy
olomouc
Jihlava
J. hradec
annual
report2012
Basic information
Brno
8
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Sales points
OF THE COMPANY AS AT 31. 12. 2012
Headquarters and sales points in ZNOJMO
Znojmo, Horní nám. 264/18, Postcode 669 02
Phone: 515 200 511, fax: 515 200 512
e-mail: [email protected]
Headquarters and sales points in MORAVIA
Brno, Bidláky 837/20, Postcode 639 00
Phone: 543 215 987, fax: 543 215 988
e-mail: [email protected]
Břeclav, Nám. T.G.Masaryka 13, Postcode 690 02
Phone: 519 321 463, fax: 519 330 080
e-mail: [email protected]
Uherské Hradiště, Dvořákova 1210,
Postcode 686 01
Phone: 572 540 530, fax: 572 540 535
e-mail: [email protected]
Nový Jičín, Kostelní 10, Postcode 741 01
Phone: 556 720 520, fax: 556 720 521
e-mail: [email protected]
annual
report2012
e-mail: [email protected]
Příbram, Pražská 29, Postcode 261 01
Phone: 318 633 807, fax: 318 633 808
e-mail: [email protected]
Svitavy, Průmyslová 1, Postcode 568 29
Phone: 603 235 865
e-mail: [email protected]
Plzeň, Slovanská třída 23, Postcode 326 00
Phone: 377 220 922, fax: 377 220 923
e-mail: [email protected]
Headquarters and sales points in BOHEMIA
České Budějovice, Kanovnická 5/376,
Postcode 370 01
Phone: 386 360 485, fax: 386 360 486
e-mail: [email protected]
Olomouc, Fibichova 2, Postcode 772 00
Phone: 585 237 308, fax: 585 237 309
Jihlava, Čajkovského 37, Postcode 586 01
Phone: 567 320 761, fax: 567 320 762
e-mail: [email protected]
chapter 5
Jindřichův Hradec, Nádražní 249/II.,
Postcode 377 01
Phone: 384 362 424, fax: 384 362 425
e-mail: [email protected]
Hradec Králové, Československé armády 329,
Postcode 500 03
Phone: 495 510 621, fax: 495 510 622
e-mail: [email protected]
SALES POINTS
9
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Organigram
of the company as at 31. 12. 2012
BOARD OF DIRECTORS
SUPERVISORY BOARD
chapter 6
BACK OFFICE
Sales
Department
ZNOJMO
BOHEMIA
(JI, ČB, PLZ, PŘI,
JHH, HK)
Economic
Department
Administration
Department
Marketing
Department
Internal Audit
Department
Department
of Financial
Accounting
Department
of Handling
Receivables
IT
Department
Risk Management
Department
Department
of Taxes and
Bussines Cases
Department of Legal
Documents and
Administration
MORAVIA
(BRN, BRE, UHH,
OLO, SVY)
annual
report2012
Organigram
10
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Company bodies
shareholders and auditor state as at 31. 12. 2012
BOARD OF DIRECTORS
Ing. Zdeněk Mrňa
Chairman of the Board of Directors
and Managing Director
Ing. Václav Plášil
Vice Chairman of the Board of Directors
Ing. Josef Holcr
Director
In the course of the year 2012, the following change
occurred in the company Board of Directors.
Ing. Michal Krajčovič had resigned and Ing. Václav Plášil
was newly appointed.
SUPERVISORY BOARD
• Ing. Petr Witowski – Chairman
• Mag. Alois Bartlhuber
• Mag. Reinhard Ortner
• Ing. Radka Turková
• Mgr. Jana Čechová
• Karel Besednjak
chapter 7
In the course of the year 2012, the following change
occurred in the Supervisory Board. Dr. Heinz Knotzer
and Ing.Karel Mourek had resigned
and Ing. Petr Witowski and Ing. Radka Turková
were newly appointed
SHAREHOLDER
100% Česká spořitelna a.s. – Czech Republic
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.
annual
report2012
Company bodies
11
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Staff
as at 31. 12. 2012
MANAGING DIRECTOR
Ing. Zdeněk Mrňa
Area of BOHEMIA
Ladislav Suchan – Area Manager
PROCURATION
Ing. Jan Balík
Ing. Aleš Cejpek
• JIHLAVA
• JINDŘICHŮV HRADEC
• HRADEC KRÁLOVÉ
BACK OFFICE
Eva Skopalová
• PŘÍBRAM
SALES DEPARTMENT
Ing. Josef Holcr – Sales Manager
Area of MORAVA
Tomáš Petřkovský – Area Manager
• BRNO
• BŘECLAV
• UHERSKÉ HRADIŠTĚ
• OLOMOUC
• SVITAVY
annual
report2012
• ČESKÉ BUDĚJOVICE
• PLZEŇ
ECONOMIC DEPARTMENT
Ing. Aleš Cejpek – Financial Manager
Department of Taxes and Business Cases
Jana Horká – Head of Department
Financial Accounting Department
Karel Besednjak – Head of Department
and Financial Manager Deputy
Staff
ADMINISTRATION DEPARTMENT
Ing. Jan Balík – Administration
Department Manager
chapter 8
Department of Receivables Management
Ing. Josef Vocílka – Head of Department
Department of Legal Documents
and Administration
Mgr. Jana Čechová – Head of Department
MARKETING DEPARTMENT
David Gabriel – Head of Department
IT DEPARTMENT
Ing. Petr Dvořák – Director of Department
RISK MANAGEMENT DEPARTMENT
Ing. Zdeněk Nekula – Head of Department
12
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Report on company activities
Competitive environment
chapter
The negative state of mind of the markets and the influence of economic recession led to the slight decrease in the volume of financing
with companies associated in ČLFA. A total decrease of 6.1 billion was noted, which was caused by a dramatic decrease in the volume of financing
of photovoltaic power plants. In accordance with the on-going trend, the non-banking loans and hire-purchase sales grew in popularity. At the same time,
the share of operative leasing in the total leasing of movable assets - had already reached 43.5% in 2012. In the year 2012 another slight increase
in real estate leasing occurred.
9
Economic environment
The gross domestic product noted a decrease of 1.7 % • average inflation increased to 3.3 % • year-to-year unemployment rate increased to 9.4 %
Business results
In 2012, S MORAVA Leasing concluded 1,868 new contracts with clients, which represents a year-to-year increase of 5.6 %. The total financing volume in newly concluded
contracts increased by 2.1% and thus represents a volume of CZK 2,187 billion without VAT, which means a slight increase compared to 2011. The average sum falling on a single
leasing contract, or a loan contract, amounts to 1,171 thous. Czech crowns. In total, S MORAVA Leasing keeps records of 6,305 active contracts as of 31. 12. 2012. Of the total
volume of concluded contracts in 2012, machinery and technologies represent 76 %, means of transport 7.2 % and other financed commodities 16.8 %. In accordance with the
company strategy a repeated growth in the area of agricultural production occurred. The volume of financing increased by more than CZK 280 mil. compared to 2011.
Economic results
The company achieved the total earnings amounting to CZK 905 mil., which means a slight decrease (expected though). The company balance sum amounts
to CZK 5,208 mil. The actual assets of the company amount to CZK 311 mil. The operational economic result amounted to CZK 72.3 mil, financial economic result
to CZK 131.8 mil. The profit before taxation was reported to amount to CZK 59.6 mil. The total economic result amounts to CZK 32.9 mil. after taxation.
From the general overview the company is balanced and stabilized long-term.
annual
report2012
Report on company activities
13
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Report on company activities
HR policy
The number of active employees at the end of 2012 was 61. In the area
of staff welfare we continued in the well-established system of external
education providing language and professional courses in combination
with a number of social advantages and cultural entertainment. Our
employees are provided with space for innovation and proposals for the
improvement of work processes and working environment.
Responsibility for the community
S MORAVA Leasing, a.s., as one of the most important companies
in the region contributes long-term to the creation of environment
for good living standards of people, their safety and protection
of public health in the region. It also takes part in the improvement
of the quality of life including the development of education
and culture in the community.
Public welfare activities
As every year, S MORAVA Leasing, a.s. participated in support of several
important cultural, social and sports events organized in the whole
region of the Czech Republic. Our company is honoured to be a partner
in the organization of the Znojmo Musical Festival, ranked in size among
the greatest festivals of classical music in the Czech Republic. Our
company traditionally participates in the concert tour of Pavel Šporcl.
Another important partnership in the social area is the long-term
cooperation with the Children‘s Centre in Znojmo and support of
impaired children in the Znojmo Region. We also supported a charity
event held in Luhačovice. In sports, we mainly support the Znojmo
Eagles ice-hockey club in the Erste bank league and footballers
of the 1st SC Znojmo in the Czech national league.
Objectives for 2013
• Fulfilling the adopted Business strategy for financing of mechanical
engineering and agriculture
annual
report2012
chapter 9
• Keeping to set out other administrative costs including their allowing
and monitoring
• Changing the company name from S MORAVA Leasing to ERSTE
Leasing and integrating the company into broader co-operation
with other subsidiaries within ČS
• Training of our staff for other special products
Report on company activities
14
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Condition of concluded contracts
in 2012
1) Portfolio of contract types
Leasing of movable asset
in pcs
in %
297
15.9
1,568
83.9
Hire-purchase sale
0
0.0
Operative leasing
3
0.2
1,868
100,0
Business loan
Total
2) Portfolio of financed objects as at 31. 12. 2012
in mil.
Czech crowns
in %
1,512
69.1
Agricultural land
110
Motor vehicles
158
Other machinery and technology
175
8.0
Miscellaneous
232
10.7
2,187
100,0
Agricultural machinery
and technology
Total
annual
report2012
chapter 10
Volume of all newly financed movable and
unmovable objects in years 2010 – 2012
in mil.
Czech crowns
number of leasing
contracts
2010
2,256
1,544
5.0
2011
2,142
1,768
7.2
2012
2,187
1,868
(The volume of purchase prices without VAT of objects
for which financing was provided)
Condition of concluded contracts
15
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Profit and loss statement
as at 31. 12. 2012
Profit and loss statement (in thous. Czech crowns)
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Sales - sale of goods
5,800
18,061
8736
Sales - main activity
748,043
886,647
1,374,385
Other sales and yields from operational activities
227,967
213,101
200,424
0
0
0
981,810
1,117,809
1,583,545
Balance of reserves to yields
Total
Costs for sale of goods
Consumption of material, services
5,800
17,349
8,516
39,709
34,481
37,360
Personal costs
47,639
46,564
45,681
Depreciation
637,625
765,105
1,201,771
Other costs from operational activities
323,306
305,121
280,492
Formation of reserves
0
0
0
1,054,079
1,168,620
1,573,820
Operational economic result
- 72,269
-50,811
9,725
Economic result from financial operations
131,846
104,276
61,624
0
0
0
19,245
6,268
-7,550
Total
Extraordinary economic result
Due tax
Deferred tax
7,413
Economic result before taxation
Economic result
annual
report2012
59,577
18,864
-20,123
53,465
71,349
28,333
43,676
chapter 11
Profit and loss statement
16
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Balance sheet
as at 31. 12. 2012
Balance sheet (in thous. Czech crowns)
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
5,207,811
5,109,404
5,346,676
Permanent assets
1,266,177
1,632,641
2,284,094
actual DIM
25,044
29,259
34,250
Assets in total
DIM leasing
1,241,133
1,603,382
2,107,494
Short-term assets
3,897,611
3,437,577
2,996,913
44,023
39,186
65,669
5,207,811
5,109,404
5,346,676
310,950
278,386
247,395
Other assets
Liabilities in total
Shareholder's capital
registered capital
Foreign resources
Other liabilities
annual
report2012
200,000
200,000
200,000
4,591,763
4,439,761
4,659,335
305,098
391,257
439,946
Balance sheet
chapter 12
17
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Report on relations
between interrelated persons according to Section 66a, par. 9 of the Commercial Code as at 31. 12. 2012
C
ompany S MORAVA Leasing, a.s. is a part
of a business group in which mutual contracts
between interrelated persons have been concluded,
see Appendix no. 1 to the financial statement pages
31 – 33. In all mutual relations between company S MORAVA
Leasing, a.s. and herein stated companies, no disadvantage
or damage occurred as all contracts were realized within
a common and usual commerce and business relations.
chapter 13
Annual report made on: 14. 5. 2013
• I ng. Zdeněk Mrňa
Chairman of the Board of Directors and Managing Director
• I ng. Václav Plášil
Vice Chairman of the Board of Directors
• I ng. Josef Holcr
Director
annual
report2012
Report on relations
18
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Auditor‘s statement
INDEPENDENT AUDITOR‘S REPORT
To the Shareholder of S MORAVA Leasing, a.s.
I. We have audited the financial statements of S MORAVA Leasing, a.s., („the Company“)
as at 31 December 2012 presented in the annual report of the Company and our audit report
dated 15 March 2013 stated the following: We have audited the accompanying financial
statements of S MORAVA Leasing, a.s. which comprise the balance sheet as at 31 December
2012, and the income statement and statement of changes in equity for the year then
ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
For details of S MORAVA Leasing, a.s., see Note 1 to the financial statements.
chapter 14
Management‘s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with accounting principles generally accepted in the Czech
Republic, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
Auditor‘s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards
on Auditing as amended by implementation guidance of the Chamber of Auditors
of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial
statements are free from material misstatement.
annual
report2012
Auditor‘s statement
19
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Auditor‘s statement
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about
the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures
selected depend on the auditor‘s judgment, including an assessment
of the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers
internal control relevant to the entity‘s preparation and fair presentation
of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the entity‘s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates made by management,
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of S MORAVA Leasing, a.s., as at 31 December 2012, and
its financial performance for the year then ended in accordance
with accounting principles generally accepted in the Czech Republic.
annual
report2012
II. We have also audited the consistency of the annual report with the financial
statements described above. The management of S MORAVA Leasing, a.s.,
is responsible for the accuracy of the annual report. Our responsibility
is to express, based on our audit, an opinion on the consistency of the annual
report with the financial statements.
We conducted our audit in accordance with International Standards
on Auditing and the related implementation guidance issued by the Chamber
of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether
the information presented in the annual report that describes the facts
reflected in the financial statements is consistent, in all material respects,
with the financial statements. We have checked that the accounting
information presented in the annual report is consistent with that contained
in the audited financial statements as at 31 December 2012. Our work
as auditors was confined to checking the annual report with
the aforementioned scope and did not include a review of any information
other than that drawn from the audited accounting records of the Company.
We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Based
on our audit, the accounting information presented in the annual report
is consistent, in all material respects, with the financial statements
described above.
Auditor‘s statement
20
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Auditor‘s statement
III. In addition, we have reviewed the accuracy of the information contained
in the report on related parties of S MORAVA Leasing, a.s., for the year ended
31 December 2012 presented in the annual report of the Company.
The management of S MORAVA Leasing, a.s., is responsible for the preparation
and accuracy of the report on related parties. Our responsibility is to issue
a report based on our review.
We conducted our review in accordance with the applicable International
Standard on Review Engagements and the related Czech standard No. 56
issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards
require that we plan and perform the review to obtain moderate assurance
as to whether the report on related parties is free from material misstatement.
Ernst & Young Audit s.r.o.
License No. 401, Represented by
annual
report2012
Martin Zuba
Partner
The review is limited primarily to enquiries of company personnel,
to analytical procedures applied to financial data and to examining,
on a test basis, the accuracy of information, and thus provides less assurance
than an audit. We have not performed an audit and, accordingly, we do not
express an audit opinion.
Based on our review, nothing has come to our attention that causes
us to believe that the report on related parties of S MORAVA Leasing, a.s.,
for the year ended 31 December 2012 is materially misstated.
Radek Pav
Auditor, License No. 2042
Auditor‘s statement
28 May 2013
Prague, Czech Republic
21
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
LIST OF APPENDICES
Appendix 1
• financial statement and auditor‘s report as at 31 December 2012
Appendix 2
• Review of related entities
annual
report2012
LIST OF APPENDICES
22
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Appendix 1
financial statement and auditor‘s report as at 31 December 2012
annual
report2012
Appendix 1
23
annualreport2012
S MORAVA Leasing, a.s.
Appendix 2
review of interrelated entities
Review of entities whose relations are described
Erste Group Bank AG, (ERSTE)
Registered office in Vienna, Graben 21, Austria
Relation to the company:
indirectly controlling entity
Weinviertler Sparkasse AG, (WVSPK)
Registered office in Hollabrunn,
Hauptplatz 10, Austria
Relation to the company:
directly controlling entity
Česká spořitelna, a.s., (CSAS)
Registered office in Prague 4, Olbrachtova 1929/62,
Postcode 140 00, Co. ID: 45 24 47 82
Relation to the company: related entity directly
controlled by company Erste Group Bank AG
Slovenská sporiteľňa, a.s., (SLSP)
Registered office in Bratislava, Tomášikova 48,
Postcode 832 37, Co. ID: 00 15 16 53
Relation to the company: related entity directly
controlled by company Erste Group Bank AG
S SERVIS, s.r.o., (SSV)
Registered office in Znojmo,
Horní náměstí 3561/14, Postcode 669 02,
Co. ID: 26 30 72 01
Relation to the company: company directly
controlled by the processor (subsidiary)
S - REAL MORAVA, s.r.o., (SRM)
Registered office in Znojmo,
Horní náměstí 264/18, Postcode 669 02,
Co. ID: 25 57 46 04
Relation to the company: company directly
controlled by Weinviertler Sparkasse AG
(sister company)
S Slovensko, spol. s r.o., (SSL)
Registered office in Bratislava, Tomášikova 17,
Postcode 821 02, Co. ID: 35 81 24 19
Relation to the company: company directly
controlled by Weinviertler Sparkasse AG
(sister company)
Remark: for the transactions with related entities see pages 31–33 of Appendix No.1
annual
report2012
Appendix 2
24
Download

Výroční zpráva za rok 2012