Tři, dva, jedna……start!!!
jsme odpočatí a plni energie, a tudíž
připraveni na tvrdou desetiměsíční
práci. Za tu nás samozřejmě bude čekat
skvělá odměna. Závěrem letošního
školního roku totiž budeme všichni
moci v nově dostavěné školní budově
konečně roztáhnout svá křídla.
Aby školní rok běžel jako na drátkách,
team Sunny Canadian samozřejmě v létě
nezahálel. Děti zde mohly navštěvovat
Back to School Camp, učitelé se školili,
aby výuka v následujícím školním
roce byla ještě kvalitnější. Škola, jak se
můžete sami přesvědčit, nafukovala své
kapacity a přearanžovala své současné
prostory.
Součástí prázdninové přestávky bylo
A
zase jako každý rok stojíme na startovní čáře nového školního roku.
Ačkoli mnozí z nás mají pocit, že
léto bylo opět nějak neobvykle krátké,
energie a úsměvy, které rozdáváme na
všechny strany, jasně napovídají, že
Ready, Steady, Go !!!
J
ust like every year, we are now at the starting line of the
new school year. In spite of the feeling that the summer
was somehow unusually short, we are sparkling with energy and smiles. All signs clearly indicate that we are rested,
full of energy, and prepared for the hard work of next ten
months. For this effort we expect a great reward by the end
of the school year: a new building so we can finally spread
our wings.
The Sunny Canadian team was of course hard at work
during the summer break. Children could attend Back To
n
i vítání nových učitelských posil z domova i ze zahraničí, a aby všichni mocně
táhli za jeden provaz, bylo samozřejmě
potřeba team i tmelit. Zbytek času
management věnoval přípravám opět
bohatých školních aktivit. Vzhledem k faktu, že Newsletter u všech
jmenovaných prázdninových počinů
byl, můžete být s malým zpožděním
svědky všeho i Vy, naši milí žáci, rodiče
a přátelé školy. Přeji příjemné čtení. v
$
%
$
0
4
1
&
'
)
.
#
:
7
;
*
"
<
'
#
.
.
'
)
.
)
#
'
2
/
3
/
6
"
7
*
"
"
(
9
"
!
-
*
9
,
&
.
8
=
'
+
1
5
7
6
)
0
(
7
.
;
;
<
=
.
3
6
School camp, and teachers were trained on how to improve
their instruction. The floor plan and classroom layout, as you
can see, were rearranged for an increase in the student body.
Part of the holiday break was also devoted to welcoming
new teachers from home and abroad, with an overnight team
building event to facilitate cohesion.
The rest of the time, management was busy with new plans
and school activities. Therefore, we offer you this newsletter
you, parents and the school community, to keep you up to
date. I wish you all pleasant reading. v
Slavnostní zahájení školního roku
2014/2015 - První školní den
V
pondělí 1. 9. jsme se v ranních
hodinách opět sešli u našich
vlajek, abychom slavnostně
zahájili další školní rok. Vzhledem
k intenzitě výstavby další školní
budovy bylo naše letošní slavnostní
zahájení ve venkovních prostorech
přirozeně výrazně zkráceno. Po
úvodním přivítání všech dětí a
rodičů vedením školy, po zaznění
české, kanadské a školní hymny
a po vztyčení SCIS vlajky pan
generální ředitel již tradičně
zvoněním na zvonec oficiálně
zahájil nový školní rok 2014/2015.
Žáci se poté po dlouhých dvou
měsících setkali se svými třídními
učiteli, kteří je pak odvedli do
svých kmenových tříd. Jak je již
tradicí, žáci základní školy a gymnázia se s prvním školním dnem
rozloučili v pozdních dopoledních hodinách, ale děti v mateřské
školce měly šanci si již tento první
den užít až do odpoledních hodin. Přejeme všem dětem a žákům
mnoho osobních i akademických
úspěchů! v
The New School Year Can Begin the First Day of 2014/2015
M
onday, September 1 began a new
school year for Sunny Canadian International School. We again
all gathered in by the flag poles.The
official programme, this year shortened because of the construction of
the new building, included the Czech
and Canadian anthems, and ended
with the raising of our school flag
accompanied by our school anthem.
Afterwards, as usual with the ring of
a bell, the school year 2014/2015 was
officially opened by the School Director, Mr. Ron Stiles.
It is a tradition that the Elementary
n
School and High School students finished their first school day late in the
morning, however the kindergarten
children were able to enjoy the full
day.
We wish all the children and students a joyful year and academic success! v
U
?
@
A
B
A
D
E
F
G
H
E
I
J
E
W
X
`
u
]
C
>
V
Y
Z
[
\
]
^
[
Z
_
`
a
b
c
d
X
e
X
f
K
L
E
M
B
N
O
J
P
L
E
M
Q
R
S
T
Z
V
g
V
Z
[
`
g
g
`
x
_
\
i
Z
]
h
W
]
W
d
i
i
[
^
j
k
`
V
w
l
b
d
b
v
j
m
_
j
l
`
_
]
p
c
n
`
i
V
Z
V
o
[
w
]
Z
p
V
i
h
o
]
q
^
_
r
w
Z
d
s
p
j
t
j
_
Generální ředitel Sunny Canadian
nominován na muže roku
M
áme velkou radost, že generální ředitel Sunny
Canadian International School pan Ron Stiles
byl nominován v prestižní soutěži Esquire Muž roku.
Časopis Esquire totiž vyhlásil soutěž Esquire Man
2014, ve které hledá muže známé i méně známé, kteří
si zaslouží uznání. Podmínkou kandidatury je být
slušným mužem, aktivním v soukromém i profesním
životě, odpovědným za svá rozhodnutí a činy. Jedná se o
muže statečné, čestné, rovné a rozené lídry. Rozhovor s
panem Stilesem najdete na http://esquireman2014.jenpromuze.cz/16-ron-stiles/. Pan Ron Stiles tak bojuje o
titul spolu s ostatními kandidáty, mezi kterými najdeme
např. herce Michala Dlouhého, Petra Sýkoru (spolumajitele firmy Papirius), Hynka Heřmana (primáře
Kliniky rizikového těhotenství v Praze) či Václava Lásku
(bývalého policejního vyšetřovatele). Nominace udělala
radost i panu Stilesovi a řekl k ní:” Jsem velmi vděčný za
podporu rodičů, kteří moji nominaci zorganizovali a v
soutěži mě úžasně podporují.”
Panu Stilesovi gratulujeme a držíme palce v boji o titul. v

‘
’

˜
ž
¢
£
–
“
”
•
˜
•
œ
–
Ÿ
•
–
—
˜
•
’
¤
™
˜
š
—

–
˜
›
•
—
œ
•
ž
š
œ
–

¡
˜
‘
’
W
are delighted that the Sunny Canadian International School’s General Director Mr.
Ron Stiles was nominated for the prestigious
Esquire Man of the Year Award. Esquire Magazine announced the Esquire Man competition,
which looks for a man – famous or not – who
deserves recognition. The condition of candidacy is to be a decent and morally responsible
man, both personally and professionally. He is a
brave, honest, and natural-born leader. The interview with Mr. Stiles can be found on http://
esquireman2014.jenpromuze.cz/16-ron-stiles/. Mr.
Ron Stiles is fighting for the title alongside other
candidates, among whom are Michal Dlouhý (actor), Petr Sýkora (co-owner Papirius), Hynek Herman (Chief Doctor of Risk Pregnancy in Prague) or
Václav Láska (former police detective).
Mr. Stiles was pleased by the nomination, saying:
“I am really grateful to the support of the parents
who generated and supported this nomination.”
We would like to congratulate Mr. Stiles for
this success, and we keep our fingers crossed
for him. v
n
¯
­
¬
«
©
z
{
|
}
|

€

‚
ƒ
€
„
…
€
†
‡
€
ˆ
}
‰
Š
…
‹
ª
¨
§
¥
¦
¦
Director of Sunny Canadian
Nominated
for Man of the Year
~
y
®
‡
€
ˆ
Œ

Ž

Co tzv. přípravný týden na Sunny Canadian nabídl tento rok
U
čitelé z naší mateřské školy, základní
školy a gymnázia jsou plně připraveni
se setkat s našimi studenty a těší se na
spuštění dalšího skvělého roku v Sunny
Canadian International School.
Poslední srpnový měsíc jako vždy
nabídl tzv. přípravný týden, který letos
našim zaměstnancům nabídl doplňující
vzdělávání např. v nejnovějším vývoji v
oblasti matematiky Prof. Hejného, pohled
metodika prevence a školního psychologa na potřeby žáků, legislativní změny v
oblasti ochrany zdraví a bezpečnostních
opatření na pracovišti či unikátní pohled
na problematiku hodnocení žáků. Také
jsme si vyhradili čas na vyzdobení chodeb
a našich učeben tak, aby poskytovaly
příjemné a podnětné prostředí pro výuku
našich žáků. My jako vedení jsme velice hrdí na naše zaměstnance a na jejich
ochotu a maximální nasazení a účast na
přípravách pro otevření školy 1. září 2014.
Vzhledem k tomu, že SCIS nabízí jedinečný přístup dvojjazyčného
vzdělávání, jsme si vědomi důležitosti
intenzivní spolupráce a nutného času
pro plánování mezi českými a anglickými učiteli. Proto i v tomto posledním
sprnovém týdnu naši učitelé napříč všemi
ročníky měli také čas na diskusi nad
společnými učebními plány, pravidly třídy
a základy pedagogického přístupu k našim
žákům.
Jedním z nejzajímavějších školení tohoto týdne byl např. trénink pod vedením
Dr. Jany Slezákové z Katedry matematiky
a didaktiky matematiky z Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy a takzvané “Assessment Jazz Café” pod vedením generálního ředitele školy pana Rona Stilese.
Dr. Slezáková byla vybrána Profesorem
Hejným, aby právě ona byla v trvalém metodickém kontaktu s naší školou. Je to již náš
pátý rok výuky matematiky pomocí tohoto
konstruktivistického přístupu, a protože
pomáháme mimo jiné zavést tyto principy
už i v naší mateřské škole od předškolního
věku dětí, jsme přirozeně ideálním velvyslancem této metody směrem ke všem (nejenom) našim anglickým kolegům. Jenom
pro ilustraci, naše anglická paní učitelka
Megan Fraley (5. třída) byla nedávno na
toto téma dotazována v interview Českého
rozhlasu (více o jejich zkušenostech a názorech na tuto metodu v příštím vydání
tohoto Newsletteru). V neposlední řadě
bych na tomto místě ráda zmínila fakt, že
si naši školu tým Prof. Hejného tento rok
Ç
vybral jako tzv. pilotní a jako jednu z mála
škol v České republice, a tak můžeme letos poprvé vyučovat matematiku podle
této metody i v našem šestém ročníku na
druhém stupni.
Druhé zajímavé školení pod vedením
pana ředitele Stilese, bylo pojato velmi
originálním způsobem v atmosféře tzv.
Jazz Café. Tato část dala všem učitelům
šanci hlouběji si uvědomit významnost
mezikulturních rozdílů mezi našimi kolegy pocházejícími z celého světa, když
se učitelé zamýšleli nad základními otázkami ve vzdělávání dětí, ale především nad
problematikou ideálního a spravedlivého
přístupu k hodnocení žáků. Díky
nejnovějším výsledkům a závěrům nad
tímto vzdělávacím tématem, které pan
Stiles přivezl v červenci z Londýna ze setkání ředitelů mezinárodních škol z celého
světa (v rámci ukončení jeho PTC studia),
má pan Stiles v úmyslu se tento školní
rok této problematice na naší škole více
věnovat a věří, že školská rada tuto aktualizovanou politiku hodnocení žáků schválí
ještě tento školní rok.
S chutí a nadšením vstupujeme do
dalšího školního roku a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi! v
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Í
Ì
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
Ê
×
Ê
Ø
Ò
ç
Ï
n
µ
°
±
²
³
´
³
¶
·
¸
¹
º
·
»
¼
·
½
¾
·
¿
´
À
Á
¼
Â
¾
·
¿
Ã
Ä
Å
Æ
Ì
È
Ù
È
Ì
Í
Ò
Ù
Ù
Ò
ê
Ñ
Î
Û
Ì
Ï
Ú
É
Ï
É
Ö
Û
Û
Í
Ð
Ü
Ý
Ò
È
é
Þ
Ô
Ö
Ô
è
Ü
ß
Ñ
Ü
Þ
Ò
Ñ
Ï
â
Õ
à
Ò
Û
È
Ì
È
á
Í
é
Ï
Ì
â
È
Û
Ú
á
Ï
ã
Ð
Ñ
ä
é
Ì
Ö
å
â
Ü
æ
Ü
Ñ
SCIS Welcome Week
Delivers
T
he Kindergarten, Elementary, and High School teachers are fully prepared and ready to meet and greet our
wonderful students and are looking forward to starting
another wonderful year at Sunny Canadian International
School.
Having completed a week of induction training, our
staff has been educated in the latest development in Prof.
Hejny’s Maths approach, judgement of academic and
behavioral performance, health and safety measures and
a unique look at assessment. We also set aside time for
decorating the school’s hallways and classrooms, so as to
provide a welcoming and engaging atmosphere for our
n
ð
ë
ì
í
î
ï
î
ñ
ò
ó
ô
õ
ò
ö
÷
ò
ø
ù
ò
ú
ï
û
ü
÷
ý
ù
ò
ú
þ
ÿ
students’ learning. We, as management, our very proud
of our staff for their willingness and open participation
in their preparations for the opening of the school on
September 1, 2014.
As SCIS has the original approach of bilingual education, we are aware of the importance of collaborative planning time between the Czech and English staff. Hence, our
teachers across the grade levels were also provided time to
meet this last week of August to discuss curriculum, class
rules, pedagogy and the basic structural routines of our
school in this year of transition.
Just to mention a few of the most memorable, even
powerful sessions, were the training led by Dr. Jana Slezakova from the Department of Maths and Mathematical
Didactics of the Pedagogical Faculty in Charles University,
and the so called “Jazz Café”, led by the school Director,
Mr. Ron Stiles.
Dr. Slezakova has been chosen by Prof. Hejny’s team
to be in constant contact with SCIS, our 5th year teaching
Math using his constructivist approach, and since we are
helping to introduce these principals in our Kindergarten
as early as of the age of 4, we are also a perfect ambassador
of this method for our English staff teaching Math. To illustrate this, our Gr 5 English teacher, Mrs. Megan Fraley,
was just recently interviewed by Radio Cesky Rozhlas to
share her experiences and opinions regarding this method
(more to be published on this in the next volume). Also,
our school is proud to be chosen by Prof. Hejny as a pilot
school to teach Maths following his method also on Grade
6 this year for the first time ever.
The second memorable training led by Mr. Stiles
was set up in a very original way giving us a chance to
think about deep philosophical educational questions
relating to assessment in a Jazz Café set up. Thanks to
the latest outcomes and conclusions on major educational topics shared amongst Principals and Directors
from international schools around the globe in the conclusion of his studies in London this summer, Mr. Stiles
intends to craft an assessment policy with the staff
which will be the best fit for us, and hopes to have it approved by the school board this year. We are confident
and looking forward to having a great school year with
you and your children! v
P
Náš první školní rok v síti
mezinárodních škol Cambridge
o naší akreditaci v únoru 2014 se SCIS těší na
letošní prestižní zkoušky vzdělávacího programu Cambridge International (CIE) na druhém
stupni a gymnaziu. CIE je největším poskytovatelem
certifikace mezinárodních zkoušek a kvalifikací pro
žáky mezi 5 do 19 let. Nejedná se o testování jazykové úrovně English Cambridge Language Assessment
(KET, PET, FCE, atd.), CIE poskytuje podporu v
oblasti tvorby mezinárodního kurikula, hodnocení
a poradenské činnosti pro nejlepší světové školy.
Naše partnerství s CIE zajišťuje mezinárodní
zkoušky jako je Secondary 2, IGCSE a Advanced
Levels (A Levels), které jsou na úrovni maturity.
Všechny tyto zkoušky umožňují našim žákům jednoduchý přechod z druhého štupně ZŠ na gymnázium a mezinárodní maturita jim zas otevírá dveře
do českého a mezinárodního světa terciálního
vzdělávání. Těšíme se, že naši studenti se stanou
sebevědomou konkurencí ostatním žákům Cambridge sítě škol, a budou tak schopni ukázat nejen
své znalosti, ale rovněž schopnosti přistupovat k
problémům zodpovědně, inovativně , s elánem –
jednoduše jako osobnost, která se v dnešním moderním světě neztratí. v
%
1
A
&
$
,
'
)
(
2
!
!
)
"
*
,
.
)
#
+
,
(
,
-
(
"
4
.
"
-
.
,
$
-
5
,
)
6
/
&
'
$
+
,
'
+
,
0
$
Our First Year as a Cambridge
International School
fter our accreditation in February
2014, SCIS is excited to embark
upon its first year following the
prestigious Cambridge International
Examinations (CIE) curriculum in our
second stage and high school. CIE is the
world’s largest provider of international
education programmes and qualifications for 5 to 19 year olds. A separate
entity from Cambridge English Language Assessment (which offers Eng-
n
independent
thinking skills I´ve
learnt to think
differently.”
$
-
3
“By developing
lish exams such as KET, PET, FCE, etc.)
the mission of CIE is to deliver worldclass international education through
the provision of high-quality curricula,
assessments and services.
In partnership with CIE, SCIS will
be offering a range of international
qualifications and leaving certificates,
including Secondary 1, IGCSE, and
Advanced Levels (A Levels). Students
will earn these qualifications along-
side the rigorous Czech “maturita.”
We are certain that this combination
will launch our second stage and high
school students into a future of possibility, in either the Czech or English-speaking world. We are looking
forward to develop Cambridge learners who are confident, responsible,
reflective, innovative and engaged
– equipped for success in the fastchanging modern world v
7
“IC
”
í
v
a
b
T nás
Projekty Evropské unie na SCIS
Š
kola stále aktivně vyhledává projekty, které mohou napomoci
zkvalitnění výuky.
Během léta 2014 Sunny Canadian
International School uzavřela po dvou
letech projekt „Peníze EU školám“. V
průběhu projektu vzniklo více jak 350
didaktických materiálů, které vytvořili
naši pedagogové, dále byly vybaveny
sbírky přírodních věd a byla zakoupena
mobilní počítačová učebna.
V současné době je škola partnerem
v projektu „Badatelská výchova“, který
umožnil nákup měřicích přístrojů PAS-
S
European
Union
Projects in
SCIS
n
CIS is always actively seeking
projects that can help to improve the quality of teaching.
During the summer 2014, Sunny Canadian International School
completed its two-year project “EU
Money for Schools.” Throughout
the project, our teachers created
more than 350 teaching materials,
and in return we received science
resources and purchased a mobile
computer lab.
O
9
:
;
<
;
>
?
@
A
B
?
C
D
?
E
F
?
G
<
H
I
D
P
Q
_
R
]
S
a
T
b
c
U
V
^
d
P
W
W
P
X
e
f
Y
Q
Z
R
Z
T
a
Currently, the school is a partner
in the project “Explorers Education,” which enabled the purchase of
PASCO measuring instruments for
use in natural science classes in first
and second stages.
From September, we will participate in the project “ICT is Fun,”
which will provide us with 20 tablets and opportunities for educators
to participate in exciting activities
to improve their IT skills. v
[
\
Q
g
]
^
_
Q
`
c
T
[
h
d
i
W
_
Z
b
i
j
`
k
p
=
8
CO a jejich zapojení do výuky přírodních
věd na druhém i prvním stupni.
Od září se budeme účastnit projektu
„ICT nás baví“, během kterého bude
zakoupeno 20 tabletů a pedagogové
se zúčastní mnoha zajímavých aktivit,
které dále zlepší jejich IT dovednosti. v
J
F
?
G
K
L
M
N
Z
l
l
Q
o
O
[
T
[
g
Z
W
l
Z
c
P
g
m
[
T
n
Z
h
o
SCIS vítá učitelky-praktikanty z College of New Jersey
P
o mnoha měsících příprav, jsem velmi rád, že Vás mohu informovat o detailech naší spolupráce s College of New Jersey výukovým programem Global Student, který jede plnou parou
vpřed. Během příštích dvou měsíců SCIS poskytne poradenství a praxi dvěma studentkám učitelství ze Spojených států,
kteří plánují svou kariéru v mezinárodním vzdělávání.
Přivítejme tedy Veronicu Krawiec a Nicole Florio v
naší MŠ a ZŠ. Obě se zúčastnily našeho pravidelného
zaměstnaneckého teambuildingu a nyní se účastní
přípravného týdne pro učitele u nás ve škole. Jsou
zcela připravené na další krok ve svém vývoji jako
učitelé prostřednictvím zkušeností, které získají díky
tomuto programu. Jsem si jistý, že to bude skvělý
zážitek pro všechny zúčastněné.
Pár slov úvodem:
„Jmenuji se Nicole Florio a byla jsem přiřazena k
paní učitelce Mgr. Kath Anderson do 3. třídy, kde ji budu
asistentkou. Jsem studentkou učitelství v posledním ročníku
na vysoké škole v New Jersey, moje obory jsou základní vzdělávání a
angličtina. Moje předchozí praxe byla ve školce, poté ve čtvrté třídě
a první třídě. Výuka v zahraničí bude bezpochyby jeden z největších
zážitků v mém životě. Bude to výzva, ale nemám z toho strach. Mys-
lím si, že podpora a prostředí vytvořené v Sunny Canadian International School bude dále rozšiřovat mé pedagogické dovednosti
způsobem, které si zatím asi ani nedokáži představit.”
„Jmenuji se Veronica Krawiec. Jsem ve svém posledním
univerzitním roce v College of New Jersey. Moje obory
jsou také základní vzdělávání a angličtina. V Sunny
Canadian letos na podzim budu učit s paní učitelkou
Mgr. Beth Hunt děti předškolního věku. Jsem velmi
vděčná za tuto úžasnou příležitost. Pocházím z evropského prostředí, oba moji rodiče emigrovali z
Polska, vždycky jsem chtěla vyučovat v zahraničí. Je
to pro mne velká čest mít možnost se spolupodílet
na učebním procesu právě ve Vaší škole. Těším se
na sebepoznání a na kreativní prostředí ve třídě
předškoláků. Ve svém volném čase mě baví zpívat
a hrát na ukulele a flétnu. Také mám ráda turistiku a
outdoorové aktivity, takže jsem byla velmi nadšená, když
jsem zjistila, že Sunny Canadian International School se zabývá outdoorovými aktivitami a je zaměřená na zdravý životní styl.
Chtěla bych všem poděkovat za přijetí do Vaší školy. Je to opravdu
velmi příjemné prostředí.“ Děkuji za podporu tohoto programu a
těším se na spolupráci v následujících letech. v
SCIS Welcomes Student Teachers From the College of New Jersey
A
fter many months of preparation, we are very happy to
announce that our cooperation with the College of New
Jersey’s Global Student Teaching Program is not only under way, but proceeding at full steam ahead. For the next
7-8 weeks SCIS will be offering our facilities and experience to give back to the profession by providing
guidance and practice to 2 student teachers planning for a career in international education from
the United States. We proudly welcome Veronica
Krawiec and Nicole Florio to our Kindergarten
and Elementary schools respectively. Both have
attended our staff Team building and Welcome
Week introduction sessions, and are quite ready
for the next step in their development as teachers
through the pre-service field experience of student
teaching. I am confident this will be a great experience
for everyone involved.
In their own words of introduction:
“My name is Nicole Florio and I have been assigned to Ms.
Anderson’s grade 3 classroom for my undergraduate Student
Teaching for the upcoming school year. I am in my final year
at The College of New Jersey as an Elementary Education and
English double major. My previous practicum placements have
been in kindergarten, fourth, and first grade. Teaching abroad
will without a doubt be one of the greatest experiences of my life.
It will be a challenge, but it is not one that I am afraid of. I believe
that the support and the environment created at Sunny Canadian International School will expand my teaching skills in ways
n
v
q
r
s
t
u
t
w
x
y
z
{
x
|
}
x
~

x
€
u

‚
}
ƒ

x
€
„
…
†
‡
I cannot yet imagine.”
“My name is Veronica Krawiec. I am in my fourth and final
undergraduate year at The College of New Jersey. My majors
are Elementary Education and English. At Sunny Canadian
this fall I will be student teaching with Ms. Hunt in the
Pre-first grade class. I am so grateful for this amazing
opportunity. Coming from a European background
with both parents emigrating from Poland, I have
always wanted to teach abroad. It is such an honor
to be able to experience it first hand as a student
teacher. I look forward to challenging myself and
being creative in the classroom in order to make
the most of this opportunity and become a successful educator. In my free time I enjoy singing
and playing ukulele and flute. I also enjoy hiking and
outdoor activities so I was so excited when I learned
that Sunny Canadian International School was outdoor
and health focused. I would like to thank everyone for accepting me into the school. It is truly such a warm and welcoming
environment.”
Thank-you for supporting this program and I look forward to
enhancing this great partnership in the years to come. v
ˆ
•
‰
“
Š
Ž
‹
Œ
“

Š
–
Ž
’

Ž
—

˜
“
‘
’
“
™
”
‘

“
’
š
›
‘
Š
“
œ


Š
Uvítání do nového školního roku
M
ilí rodiče, chci se s vámi přivítat na začátku školního roku a
popřát vám i vašim dětem, aby to byl rok úspěšný. Do Sunny
Canadian jsem nastoupila na začátku srpna, a tak nejdřív něco
o mně. Už jako malou mě zajímaly děti. Vystudovala jsem střední
pedagogickou školu, pracovala jako učitelka mateřské školy, později
jako ředitelka mateřské školy. Nebyla jsem spokojená s tehdejším direktivním přístupem ve školství, měla jsem pocit, že je příliš omezující
a pro děti svazující a tak jsem hledala jak jinak. Po revoluci mě oslovila metoda Montessori, studovala jsem ji u lektorky z USA s dlouholetou praxí a spolu se svými kolegyněmi budovala jednu z prvních
Montessori mateřských škol v České republice. Po nějaké době jsem si
uvědomila, že to není moje cesta, že potřebuji využít svoje zkušenosti
a hledat vlastní přístup. Pochopila jsem, že jako učitelka mohu život
dítěte výrazně ovlivnit, ale jestliže s ním není něco v pořádku, tak
to potřebuji hledat ve vztazích, a to především s jeho rodiči, protože
ono je dítětem svých rodičů. To jsem si ověřila i později, kdy jsem
vzdělávala dospělé různého věku a různých profesí a zjistila jsem, jak
důležitý a pro náš další život ovlivňující je právě vztah rodičů a dětí. A
to mě začal zajímat vztah rodičů a dětí ještě jinak, čím dál víc mě baví
zjišťovat, jak by mohl fungovat lépe.
A tak bych se s vámi na našich stránkách, a nejen na nich, chtěla
zamýšlet nad různými tématy, které se týkají výchovy a vzdělávání a
života vůbec. Zjistila jsem totiž, že některé věci děláme tak, jak jsme
zvyklí a co máme zažité a mnohdy použijeme něco, co nám dělali naše
rodiče, když jsme byli malí a co se nám tolik nelíbilo a neměli jsme to
rádi. Nad některými věcmi se nezamýšlíme, ale pak se nám stane, že
se dostaneme někam, kde být nechceme. Zajímá mě, na co se klade
důraz v jednotlivých rodinách, co kdo považuje za důležité. Někteří
rodiče třeba vidí jako důkaz své úspěšné výchovy, když dítě hezky
poslouchá, udělá, co se mu řekne a nezlobí, to znamená, že je „hodné“.
Někdo může chtít, aby jeho dítě nosilo ze školy samé jedničky a jiné,
aby dobře hrálo hokej. Já hledám, co potřebujeme my dospělí dělat,
aby se děti mohly přirozeně vyvíjet a nebyl jim narušen proces učení.
Za důležité považuju, aby se o sebe dítě vzhledem ke svému věku
dokázalo postarat, aby bylo později schopné se uplatnit v životě, ve
společnosti, aby umělo hledat vlastní originální řešení.
Cílem tedy je aby se dítě učilo hledat jak na to, a to se potřebuje učit
a k tomu mohou výrazně přispět jak učitelé, tak rodiče. To ovšem znamená, že nemůžeme po dětech požadovat, aby dělaly všechno hned
správně napoprvé, aby nikdy nic nerozbily a nepokazily. Nechat je věci
zkoušet a objevovat souvislosti, nechat je „potrápit“, když hned nevidí
řešení. Že se možná snažíme umetat cestičku svým dětem víc, než je
rovnovážné a že jim tím bereme radost ze života a jeho objevování.
K tomu mě napadá jeden příběh, který mi vyprávěl můj přítel.
Narodil se více než před padesáti lety a vyrůstal s rodiči, se svými
sourozenci a především s babičkou na malé vesnici. Rád na babičku
vzpomíná, hodně se o něj starala, vyprávěla mu pohádky, naučila
ho spoustu věcí, třeba jak se starat o zvířata a jak si s lidmi povídat.
Do školy chodil s ostatními dětmi pěšky do vesnice vzdálené asi pět
kilometrů, a když napadlo hodně sněhu, tak jim babička chodila naproti, aby jim vyšlapala cestičku. A vyšlapala cestičku do slova, protože
v té době bývalo v zimě hodně sněhu a ona se bála, aby děti někde
po cestě nezapadly. Já jsem si nejdřív myslela, že je rád, že oceňuje,
co všechno pro něj byla babička schopná udělat, ale nebylo tomu tak.
Jemu, ani ostatním dětem se to vůbec nelíbilo. Ony se vždycky těšily,
jak si tu cestičku budou prošlapávat sami, že si sněhové závěje užijí, že
do nich budou skákat, že tam budou házet aktovku a opětovně ji hledat
a hlavně, že při tom zažijí spoustu legrace. A o tu právě přišly. Cestička
byla díky babičce prošlapaná, takže se sice nemusely namáhat, ale
zároveň přišly i o všechnu tu zábavu kolem. v
Welcome to the New School Year
D
ear parents, I would like to welcome you to the new
school year 2014/15 and wish you and your children
a successful year. I started working at Sunny Canadian in the beginning of August so let me introduce my
self. Even as a small child I was interested in children. I
graduated from middle school teaching and worked as
a kindergarten teacher, and later as the director of the
kindergarten. I was not happy with a directive approach
n
¢

ž
Ÿ
¡
£
¤
¥
¦
§
¤
¨
©
¤
ª
«
¤
¬
¡
­
®
©
¯
«
¤
¬
°
±
²
³
in education, I felt it was too restrictive for children so
I decided to look for an alternative approach. After the
Revolution I discovered the Montessori method and I
started to study from a lecturer from the USA in order
to open one of the first Montessori kindergartens in the
Czech Republic along with some colleagues. After some
time I realized that it was not the method for me and I
needed to use my experience to find my own approach.
I realized that as a teacher I can significantly affect the child’s
life, but if something goes wrong, it is necessary to support the
child´s relationships, particularly with his parents. I verified
this later, when I educated adults of various ages and professions and I realized how important the relationships between
parents and children are. On the website of our school I will
share with you my thoughts about various topics related to
education and life in general. I figured out that some of the
things we do as adults, many of our patterns and habits, we
learned from our parents when we were very little and we continue to behave similarly to them now. Some of the things we
do not intend doing, but then they happen to us anyway, and
so we get somewhere where we do not want to be. I wonder
what emphasis of individual families are considered to be important; some parents need to see proof of their successful care
when their child behaves well. Someone may want to see that
his child gets good grades in school and others want his child
to play good hockey. I’m looking for things we need to do as
adults in order to let our children develop naturally and not to
disturb the process of learning. I consider this to be the most
important: the child is able to take care of himself (according
to his age) and later is ability to apply that in life, in society, or
his ability to discover a solution independently.
The aim is that the child is taught how to look for it. This is
the role of the teachers and parents. However, this means that
we cannot require children to do everything just right the first
time and to never break something. Let them try things and
explore the context, so they can find the best solution. That
might give them a lesson of how to approach a joyful life and
the experiences life offers.
This reminds me of a story that I was told by my friend.
He was born more than fifty years ago and grew up with his
parents, his siblings and especially with his grandmother in a
small village. He likes remembering the grandmother´s care,
how she told him stories, taught him many things, for example, how to take care of animals and how to talk to people.
When he walked to school with the other children to the village about five miles away during a winter there was a lot of
snow. Their grandmother was afraid for her grandchildren’s
safety so she decided to pave the path with cement to make the
travel easier. I thought at first that he was glad and appreciated
what his grandmother was able to do for him, but he was not,
nor the other kids. They have always enjoyed how they could
walk through the snow and the snow drifts, jumping into it or
throwing their school bags into the snow. The snow gave him
and the other kids a lot of fun and good experience. The path
kept the children safe, but all of the children missed out on all
of the fun! v
Logopedická prevence
V
ážení rodiče předškoláků,
od
letošního
školního
roku 2014/15 jsme do výuky
předškolních tříd Orange tigers, Brown
bears a Red eagels zařadili logopedickou prevenci nazvanou Řečová chvilka (vyučovací hodina), která bude
organizována v těchto třídách anglick-
ého programu jednou týdně v době
výuky. Cílem je podpora přirozeného
rozvoje komunikačních schopností
u dětí v předškolním věku, prevence
vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží. Dalším cílem
je poskytnutí informací zákonným
zástupcům dětí s příznaky riziko-
vého vývoje řeči o dostupnosti logopedické péče. Řečovou chvilku ve spolupráci s třídními učiteli povede školní
psycholožka Mgr. Tereza Slunečková
a od 22. září vždy každé pondělí pro
Orange tigers v 13:45 Red eagles v 13
hodin a Brown bears v 10 hodin. v
Prevention of Speech Pathology
D
ear parents of pre-schoolers,
from this school year 2014/15 we included
speech prevention for English preschool classes; Orange tigers, Brown Bears and Red Eagles,
called Speech moment. This lesson will be organized in these classes once a week. The aim is to support the natural development of communication
skills in preschool children, prevention of speech
disorders and prevention of reading difficulties.
Another objective is to provide information to parents of children with symptoms of potential risk of
speech development and the availability of speech
n
¹
´
µ
¶
·
¸
·
º
»
¼
½
¾
»
¿
À
»
Á
Â
»
Ã
¸
Ä
Å
À
Æ
Â
»
Ã
Ç
È
É
Ê
therapy. Speech moment will be led by the school
psychologist Mgr. Tereza Slunečková in collaboration with classroom teachers and from 22 September ever y Mondays for the Orange Tigers at 13:45
Red Eagles at 13:00 and Brown bears at 10:00. v
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Í
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
Ð
×
Ø
Ù
Ü
Ó
Ø
Ù
Ô
á
â
Ù
Ö
Ý
Ù
Þ
Ô
ß
ä
à
ß
á
à
â
á
Ù
â
Ô
Ù
Ù
ã
Ô
Ù
Ø
Ì
Ò
å
ß
æ
Ú
Û
V
e snaze, aby se zajistila bezpečnost
našich studentů a aby bylo
minimální riziko poškození
vašeho vozidla, laskavě všechny rodiče
žádám o následující postup, který je
třeba dodržet pro všechny příchody a
odchody studentů:
Vestibul základní školy a přilehlé
parkoviště lze použít pouze pro rodiče
dětí tříd 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 5A,
5B, 6B a 7.
Všichni ostatní rodiče by měli
parkovat na čvercovém parkovišti
u přechodu pro chodce v ulici Straková; konkrétně všechny třídy MŠ a
tyto třídy ZŠ: 3B, 6A., 8., 9. a 10., které
ukončí vyučování blíže k budově
mateřské školy (a/nebo mají na této
straně šatny). Rodiče si je tedy vy-
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B a 7.
Parkování během stavby
další SCIS budovy
zvedávají ve vestibulu MŠ (pokud
nemají povolený samostaný odchod
ze školy).
Nejintenzivnější časy příjezdů
a odjezdů jsou ráno mezi 8.30 a 9.00,
a odpoledne mezi 15.00 a 15.40 h, proto prosím plánuje přepravu svých dětí
vzhledem k těmto časům.
Prosím buďte při parkování
obezřetní; Obecní police Jesenice pravidelně projíždí naší oblastí
a speciálně kontroluje AUTA ZAPARKOVANÁ NA CHODNÍKU.
Předem velmi děkujeme za vaši
trpělivost a spolupráci v nadcházejících
měsících, a oceňuji vaši péči a odhodlání k tomu, abychom dodržovali
bezpečnost nás všech na základě této
žádosti. v
Parking During SCIS Construction and Development
MŠ, ZŠ: 3.B, 6.A., 8., 9., a 10.
I
n an effort to prevent over-crowding, maintain
student safety and minimise the risk of damage
to your vehicles, we humbly request the following
procedure be followed for all students drop-off and
pick-up times. Please, be aware that the busiest times
are 08:30-09:00h, and 15:00-15:40h so please plan your
transport accordingly.
The Elementary school vestibule and adjacent parking lot can be used only by families of Grades 1A, 1B,
2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B and 7.
All other families should park in the parking lot
AWAY FROM THE PEDESTRIAN CROSSWALK in
front of the Kindergarten reception; specifically all Kindergarten classes, and Grades 3B, 6A, 8, 9, & 10 who
will exit the building via the Kindergarten vestibule.
n
ì
ç
è
é
ê
ë
ê
í
î
ï
ð
ñ
î
ò
ó
î
ô
õ
î
ö
ë
÷
ø
ó
ù
õ
î
ö
ú
û
ü
ý
Be aware that the JESENICE CITY POLICE are visiting and providing us the advice that parking ON THE
SIDEWALKS is specifically illegal.
We sincerely thank-you in advance for your patience
and cooperation over the coming months, and appreciate your care and commitment to ensuring we maintain a safe environment for all by adhering to this
request. v
þ
ÿ
Rozšiřujeme náš ZŠ a G tým
Introducing Our New Elementary Czech Staff
Třídní učitelka 1.A
Mgr. Blanka Volfová
S
tudium:
•Ped. fakulta Ostravské
univezity, obor Učitelství pro 1.
stupeň (doplněné o specializaci
na pracovní výchovu)
alší vzdělávání/kurzy:
•Výuka na 1. stupni ZŠ
(praxe v 1. – 4. třídě)
Školení Matematika hrou na 1.
stupni ZŠ
•MENSA-školení Prof. Hejným:
Srovnání tradiční matematiky s
matematikou Prof. Hejného
•Školení
Dr.
Slezákovou
–
Matematika Prof.
Hejného na 1.
stupni ZŠ
•Analytickosyntetická metoda čtení, genetická
metoda
čtení
•Kursy
MENSA
– rozvíjení dětského
intelektu a rozvoj dětské
tvořivosti
•Vedení školní družiny a
školního klubu (vychovatelka),
zameření na deskové logické hry,
Sudoku a tvořivé aktivity
•Vedení kursů malování na
sklo, hedvábí, drátování
•Kursy Keramické školy Jarmily
Tyrnerové
•Keramické kursy, Kohoutov
•Lektorka
keramických mnoha kursů pro děti
z MŠ, ZŠ a dospělé
•Škola tradičních řemesel, Praha - kurs tkaní
•Dům
kultury,
Ostrava:
paličkování a ruční tkaní
•Kurs modrotisku a starých
řemesel (např. pletení ze slámy a
další)
mně:
• Pocházím z Ostravy. Po
ukončení studia na PF
OU jsem působila
jako učitelka na
malotřídní škole,
kde
organizovala i různé
mimoškolní aktivity a vydávala
jsem s dětmi
školní
časopis.
Byla jsem spoluzakladatelkou a majitelkou keramické a
kreativní dílny, ve které
jsem akivně vyučovala keramické a rukodělné kursy. Věnovala
jsem se výuce dětí všech věkových
kategorií i dospělých. V roce 2009
jsem se přistěhovala do Prahy.
Svůj volný čas trávím nejraději se
svým pětiletým synem, rodinou a
přáteli. Ráda cestuji, čtu, sleduji
cestopisné a přírodovědné dokumenty, rekreačně sportuji a věbuji
se ručním pracem. v
D
n
O
!
"
#
$
%
!
"
&
'
(
)
E
F
ducation:
•Univesity of Ostrava, School of Education 1st
stage
urther education / courses:
• Teaching in Grade 1 (practicum in 1st - 4th
grade)
• Training in Mathematics games for first stage
• Professor Hejny’s MENSA training: Comparing
traditional mathematics Hejny math
• Training with Dr. Slezákova - Hejný Mathematics
in first stage
• Analytic-synthetic method of reading
• MENSA courses - developing children’s intellect
and creativity
• After school clubs in logic board games, Sudoku
and creative activities
• Leadership courses in glass painting, silk work,
and wire work
• Dental Courses Jarmily Tyrnerová
• Ceramic courses, Kohoutov
• Ceramic courses for kindergarten, primary
school and adults
• School of traditional crafts, Praha - weaving
course
• Cultural Center, Ostrava: lace and hand weaving
• Course on traditional crafts (e.g. straw knitting
and others)
bout her:
• Blanka is originally from Ostrava. After
graduating from the the University of Ostrava, she
worked as a teacher at a school where she organized
various extracurricular activities and published a
children’s magazine. She is the co-founder and owner
of a group of ceramics and crafts workshops, where
she also teachers courses. She has always been interested in teaching - from children of all ages to adults.
In 2009 she moved to Prague. She enjoys spending
her free time with her five year old son, family and
friends. She likes traveling, reading, watching travel
and scientific documentaries, playing sports, and
recreational handicrafts. v
A
Třídní učitelka 3.A
Marie Šnajdrová
S
tudium:
E
čtení
•Comenia Script
mně:
•Upřednostňuji
přirozenou spontánnost a mám
ráda nové výzvy. Již několik
let je učím koordinaci
a pohybové tvořivosti
v
tanečních
kroužcích při SVČ
Bruntál a v TŠ
Stonožka Bruntál. Byla jsem
vybrána k vedení hudebnětanečních dílen
v rámci projektových dnů na
Základní
škole
Bruntále.
Ve volných chvílích se
nejraději věnuji tanci, zpěvu,
malbě a kresbě, cestování
a józe. Mám ráda tiché
procházky v přírodě a pohádky. Miluji cizí jazyky, což jsem
zúročila v práci průvodcovství
v anglickém jazyce. v
•Ped. fakuta Univerzity
Palackého v Olomouci - obor
Učitelství 1. stupně (pokračuje v
magisterském programu primární
pedagogiky)
•Umělecká škola Bruntál
- specializace na sólový
zpěv, sborový zpěv,
hra na klavír, tanec,
výtvarná výchova
alší vzdělávání/
kurzy:
•Trenér dětí ve
věku 5-15 let v
taneční škole
•Lektor tance
pro dospělé
•Kvalifikace
k
výuce
Matematiky
Prof. Hejného
•Hodiny hudební výchovy,
prvouky a českého jazyka v Bruntále a v Olomouci
•Kreslení pravou mozkovou
hemisférou (k využití pro žáky se
speciálními potřebami)
•Analyticko-syntetická metoda
O
D
ducation:
•Primary Education at the Palacky
School of Education, University of Olomouc.
•Art school Bruntál - specialization in
solo singing, choral singing, piano, dance,
and art education
Marie loves working with children because of their spontaneity and enthusiasm
to learn new things. For several years she
taught coordination and creative movement
at SVC Bruntal and TS Stonozka Bruntal.
In addition, she led music and dance workshops as a part of project days at Elementary
School Cihelni 6, Bruntal.
Further education / courses:
• Dance coach for children aged 5-15
years
• Dance teacher for adults
• Qualification for Teaching Prof. Hejný
Mathematics
• Music education
• Course on teaching children with special needs
• Analytic-synthetic method of reading
• Comenia Script
bout her:
• In her free time Marie likes to dance,
sing, paint and draw, travel, meet new people and do yoga. She likes silent hikes in a
nature and fairy-tales. v
D
A
Třídní učitelka 3.A
Mgr. Lenka Všetečková
S
tudium:
(FCE)
•Kvalifikace k výuce Matematiky Prof. Hejného
•Kvalifikace –obor
psychologie
a
společenských
věd
• Um ě l e c k á
škola
České
Budějovice
•Oxford
Professional
D e v e l o pm e nt
Training – kursy
zaměřené
na
tvůřčí aktivity a na
rozvoj písemné komunikace v angličtině na 1.
stupni.
•Technická univerzita v
Liberci: Učitelství pro 2.
stupeň ZŠ (aprobace
český jazyk a výchova
k občanství)
•Univerzita Karlova, Ped. fakulta:
specializace anglický jazyk pro
ZŠ
•Kei hron
School of English,
Oxford: Studium
anglického jazyka
•The Vici Language
Academy,
Newbury:
studium anglického jazyka
•First Certifikace in English
n
/
*
+
,
-
.
-
0
1
2
3
4
1
5
6
1
7
8
1
9
.
:
;
6
<
8
1
9
=
>
?
@
E
ducation:
•Technical University of Liberec: Second stage elementary school (Czech language and social studies)
• Charles University, School of Education:
English language for elementary school
• Keihron School of English, Oxford: English Language
• The Vici Language Academy, Newbury:
English language
• First Certificate in English (FCE)
• Qualification for Teaching Prof. Hejný
Mathematics
• Qualification for psychology and social
sciences
• Ceske Budejovice School of Art
• Oxford Professional Development Training - creative activities and methods for
teaching English writing in first stage
D
alší vzdělávání/kurzy:
•Výuka na 1. stupni ZŠ
(praxe v 1. – 5. třídě)
•Současné trendy v edukaci
žáků s ADHD syndromem
•Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board
•Vzdělávání pomocí metod
dramatické výchovy
•Vedoucí letních a sportovních
táborů
mně:
• Ve volném čase se aktivně
věnuji atletice –čemuž jsem
se začala intenzivně věnovat
už v době studia ns gymnáziu Olympijských nadějí v
Českých Budějovicích. Mám
ráda všechny sporty, ale ze
všeho nejvíc upřednostňuji
běh. Také si ráda přečtu zajímavou knihu, z českých
spisovatelů obdivuji Bohumila Hrabala. Mezi mé další
záliby patří hudba a cestování. v
O
Třídní učitel 4.B
Mgr. Roman Kučera
S
tudium:
O
D
n
F
A
B
C
D
E
D
G
H
I
J
K
H
L
M
H
N
O
H
P
E
Q
R
M
S
O
H
urther education / courses:
•Teaching in first stage (1st - 5th
grade)
• Current trends in teaching students
with ADHD
• SMART Board interactive whiteboard
• Education through Drama
•Summer sports camps
bout her:
• In her free time Lenka enjoys athletics. While in high school in Ceske
Budejovice, she focused on sports intently. Though she loves all sports, her
favorite is running. She also likes to read
interesting books by Czech authors, especially Bohumil Hrabal. Her other hobbies
include music and traveling.v
A
E
portfolio
•RWCT International Consortium: Čtením a psaním ke
kritickému myšlení
mně:
Pocházím z jižní Moravy,
učitelství jsem vystudoval
na severní Moravě
a
již
poměrně
dlouho žiji v
Praze. Jsem takový republikoběžník. Kromě
výuky patří k
mým koníčkům
také technika,
média a jogging.
Relaxuji
u dobrého jídla
(docela rád vařím),
zahradničení (když je čas),
knih a filmů. Rád navštěvuji divadelní a filmová představení,
ale nejraději vyrážím na výlety
do přírody. Je u nás v Čechách
na Moravě i ve Slezsku moc
krásně! v
•Ostravská
univerzita:
Učitelství pro I. stupeň ZŠ se
specializací výtvarná výchova
•Masarykova
univerzita:
Doplňkové pedagogické studium
alší
vzdělávání/
kurzy:
•Tvořivá škola,
o.s.: Kurz Školní
systemické konstelace
• M Ú V S
ČVUT v Praze:
Kurz
Jazykové a metodické
vzdělávání
pedagogických
pracovníků (Jaro II)
•Univerzita Karlova v
Praze: Konference Škola jako
místo setkávání, příspěvek:
Práce s týdenními plány na I.
stupni ZŠ
•Mezinárodní projekt Commenius (ČR, DE, AT): Čtenářské
F
P
T
U
V
W
ducation:
• University of Ostrava: First Stage Elementary School, specializing in Art Education
• Masaryk University supplementary
pedagogical study
Further education / courses:
• Creative School
• MÚVS CTU: Language Course methods of teacher training (Spring II)
• Charles University, Prague: Conference
school: Building primary school schedules
• International project Commenius (CZ,
DE, AT): Reader portfolio
• RWCT International Consortium:
Reading and Writing for Critical Thinking
bout him:
Roman is from southern Moravia,
where he completed his teacher training
in Northern Moravia. However, he has
lived in Prague now for quite some time.
In addition to teaching, his hobbies include technology, media, and jogging. He
likes to relax with good food (especially
that which he has cooked), gardening
(when he has time), books, and movies.
He regularly attends theater performances
and film screenings, but he prefers going
on trips to the countryside. Everywhere in
in Bohemia, Moravia and Silesia is beautiful! v
D
A
Třídní učitel 10. tř. (1. ročník G)
Mgr. Petr Barannikov
S
tudium:
nejsuššího místa v Česku,
tedy ze Žatce. Práci s mládeží
se věnuji již od svých 15 let.
Postupně
jsem
vyzkoušel
učení všech věkových kategorií, od předškolních dětí
až po seniory. Před katedrou jsem poprvé
stál během studia
geografie a historie na Univerzitě
Karlově v Praze,
nejprve
na
základní
škole, následně
na
gymnáziu. Vyzkoušel
jsem
s
také
dvouletou
práci
na
ministerstvu
školství, ale ani v této
době jsem s učením zcela
nepřestal. Mládeži se věnuji
i mimoškolně v rámci letních
dětských táborů. Ve volném
čase rád cestuji a na zajímavá
místa se dostávám díky hře
geocaching. V neposlední řadě
se věnuji sportování - ve všech
ročních obdobích a téměř za
každého počasí. “ v
•Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta: učitelství
geografie, Filosofická fakulta:
učitelství historie
•Univerzita Karlova v Praze,
Filosofická fakulta: Andragogika a personální
řízení.
alší vzdělávání/
kurzy:
•T- SPU na II.
a III. stupni
•Zadavatel
maturitní
zkoušky
•Letní
škola
soudobých dějin
•Tváří v tvář historii
•Udržitelná spotřeba a
výroba - její uplatnění ve výuce
na školách
•ŠVP pro oblast člověk a
příroda.
•Instruktor školního lyžování
mně:
“Pocházím z jednoho
z
nejstarších
královských
českým měst, hlavního města
chmele a piva, a zároveň
D
O
Učitelka německého jazyka
Mgr. Eva Ištvánková
S
prohloubení odbornosti
– jazykové kurzy pro
učitele
němčiny
jako cizího jazyka na Univerzitě
v Lipsku, na
Te c h n i c k é
univerzitě
v
Saské Kamenici a v Goethe Institutu v
Murnau,
dále
odborné kurzy na
Vysoké škole veřej-
D
n
]
X
Y
Z
[
\
[
^
_
`
a
b
_
c
d
_
e
f
_
g
\
h
i
d
j
f
_
g
k
l
ducation:
•Charles University in Prague, College of
Science: Geography, Arts, and History
• Charles University in Prague, College of
Arts: Adult Education and Personnel Management
Further education / courses:
•T SPU II. and III. degree
• Client-leaving exam
• Summer School of Contemporary History
• Facing History
• Sustainable consumption and production its use in teaching in schools
• SEP area for man and nature
• Instructor of skiing for schools
bout him:
• I come from one of the most ancient
royal cities of the Czech Republic, the capital
of hops and beer, while also one of the driest
places in the country, which is Zatec. I have
worked with youths from the age of 15. Gradually, I tried teaching all ages, from preschool
children to senior school students. During my
university studies of geography and history at
Charles University, I already started teaching,
first in elementary school, then in high school.
I tried a two-year job with the Ministry of
Education, but during that time I did not stop
teaching completely. I work with youths even
outside of school activites, for example in summer camps. In my free time I like to travel to
interesting places and to go geocaching. Finally,
I enjoy sports - in all seasons and in almost any
weather. “ v
D
A
E
tudium:
•Pedagogická fakulta University Karlovy
Praha - obor: ruský
a německý jazyk
pro 2. stupeň ZŠ
a SŠ.
•Studium
ruského jazyka
na Pedagogickém institutu ve
Volgogradě
alší vzdělávání/
kurzy:
Kurzy zaměřené na
E
m
n
ducation:
• Faculty of Charles University in
Prague - Field: Russian and German language for 2nd stage elementary and secondary schools.
• Study of Russian Language at the Pedagogical Institute in Volgograd
Further education / courses:
• Courses aimed at deepening expertise Language courses for teachers of German as a
foreign language at the University of Leipzig, at
the Technical University of Chemnitz and the
Goethe Institute in Murnau, further vocational
courses at the College of Public Administration
in Brühl and the University of the Saxon police
in Rothenburg.
bout her:
• I am from Prague. I have worked as a specialist teacher of German at a language school,
D
A
né správy v Brühlu a na Vysoké
škole Saské policie v Rothenburgu.
mně:
•Jsem z Prahy. Pracovala
jsem jako odborný učitel němčiny
na jazykové škole, později na
Vyšší odborné škole Policie ČR.
Ve volném čase se věnuji hlavně
rodině, svým přátelům a dalšímu
vzdělávání v oboru. K mým
zálibám patří kultura, četba, cestování a také se zajímám o veřejné
dění. Ze sportu se věnuji hlavně
plavání a výcviku psů. v
O
Učitel matematiky
RNDr. Petr Todorov
S
E
O
tudium:
mně:
•Pocházím z Prahy
a jako učitel pracuji již třináctým
rokem. Baví mne
vzdělávat
a
rozvíjet mladé
lidi, vést je ke
kreativnímu
myšlení. Vedle matematiky jsou mými
koníčky hudba
a fotografování.
Také rád cestuji,
poznávám nové lidi a
kulturu. v
•Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy
(Obor:
Učitelství matematiky a fyziky. Studium
zakončeno
doktorátem.)
alší
vzdělávání/kurzy:
•Speciální počítačové kurzy pro
učitele Informatiky.
•Angličtina–
úroveň Expert.
D
Učitel tělesné výchovy
Mgr. Jaroslav Kulik
S
tudium:
• Pedagogická
fakulta
v
Českých
Budějovicích - obor
biologie a tělesná
výchova pro 2.
stupeň ZŠ a SŠ
Další
vzdělávání/kurzy:
Další kvalifikace:
• IOGKF - International
Okinawan Goju Ryu
Karate Do Federation
• oficiální reprezentant
n
p
q
r
s
r
u
v
w
x
pro ČR
• CAOGK - Česká Asociace Okinawan Goju
Ryu Karate Do
•předseda, člen
kolegia yudansha,
zkušební
komisař
•UK
PřF
KTVS - externí
pedagog
pro
výuku karate a
sebeobrany Shinzato Dojo Praha předseda klubu, hlavní
instruktor.
y
v
z
{
v
|
}
v
~
s

€
{

}
v
ducation:
•Mathematics and Physics, Charles University (Field: Teaching mathematics and
physics. The final degree is a doctorate.)
Further education / courses:
•Special computer courses for teachers
of computer science.
• Expert level English.
bout him:
•I come from Prague and I have been
working as a teacher for thirteen years. I enjoy
educating and developing the minds of young
people, leading them to creative thinking. Besides mathematics, my hobbies are music and
photography. I also like traveling, meeting
new people, and culture. v
D
A
E
t
o
and later at the College of Police. In my
free time I enjoy especially family, my
friends, and continuing education in the
field. Some of my hobbies include culture,
reading, traveling and public affairs. Regarding sports I especially enjoy swimming
and training dogs. v
~
‚
ƒ
„
…
ducation:
• Faculty of Education in the Czech Budejovice - biology and physical education for
2nd stage elementary and secondary schools.
Further
education
/
courses:
• IOGKF - International Okinawan Goju
Ryu Karate Do Federation - official representative for the Czech Republic
• CAOGK - Czech Association of Okinawan
Goju Ryu Karate Do
• Chairman, Member of the College yudansha,
the examiner
•UK Science KTVS - external teacher for teaching karate and self-defense Shinzato Dojo
Prague - club chairman, chief instructor.
bout him:
• I was born in Košice, Slovakia and have
lived in the Czech Republic for over 20 years.
I graduated from the Faculty of Education in
Czech Budejovice.
D
A
O
mně:
• Narodil jsem se v Košicích
na Slovensku a v ČR bydlím
již přes 20 let. Vystudoval jsem
pedagogickou fakultu v Českých
Budějovicích a mám velkou slabost
pro jižní Čechy, kde mám rodinu a
spoustu přátel...
Mojí největší zálibou je karate,
kterému se věnuji přes 22 let, proto
taky nekouřím a jsem abstinent.
Miluji přírodu a pohyb, zvířata,
hudbu, jízdu autem, cestování,
šachy, pořádání dětských táborů,
poznávání nových lidí...
Jelikož jsem ze Slovenska a moje
babička byla Maďarka, domluvím
se slovensky, maďarsky (již hůře),
anglicky a německy...
V současné době působím také na
Klasickém Gymnáziu v Modřanech
jako pedagog Bi – TV. v
I have a great weakness for southern Bohemia,
where I have family and many friends.
My biggest hobby is karate, which I have
been devoted to for over 22 years. In dedication to that I do not smoke and I am abstinent.
I love nature and movement, animals, music,
driving, traveling, chess, organizing children’s
camps, and meeting new people.
Since I am from Slovakia and my grandmother was a Hungarian woman, I can speak
Slovak, Hungarian (though I’m getting worse),
English and German. Currently I also work the
classic high school in Modřany as a teacher of
biology and sports . v
Introducing Our New Elementary English Staff
Představujeme nové učitele anglických předmětů
English teacher 1st Grade
Bc. Vanja Radotic
E
ducation:
Wilfrid Laurier University, Bachelor of Education – Primary/Junior Qualification
McMaster University, Bachelor of Arts –
Honours Linguistics & Languages.
dditional Courses/Qualifications:
Oxford Learning Canada, TEFL/
TESL/TESOL Certificate
University of Western Ontario, Special
Education Part 1
Queen’s University, Literacy: Reading
Part 1 Education
bout her:
Vanja is originally from a small town
in Croatia, called Bjelovar (near the capital
city Zagreb). She and her family moved to Ontario, Canada when Vanja was just 5 years old. She grew
A
A
n
‹
†
‡
ˆ
‰
Š
‰
Œ

Ž



‘
’

“
”

•
Š
–
—
’
˜
”

•
™
š
›
œ
up in Canada, where she completed all of her postsecondary education. As soon as she became a
certified teacher, Vanja moved overseas to
live and work in one of the most beautiful
and diverse cities in the world – London,
England! There, she taught kindergarten, supported in early literacy intervention and was the lead teacher at an
Early Years Education Centre! Vanja
deeply loves traveling and discovering the world, one city and country at
a time. That is why she chose to relocate to beautiful Prague! She cannot wait
to begin her new journey with her fellow
staff, students and families! In her spare time,
Vanja enjoys traveling, reading, writing and playing
sports for recreation. v
English teacher Grade 2 Mgr. Ella Bowler
E
ducation:
last Autumn, and is enjoying
her new life in the city very
much. Ella has a creative
mind and is a very enthusiastic teacher, eager to
try new ideas, and is really looking forward to new
challenges at Sunny Canadian. During her spare
time, Ella likes to read,
cook, and travel whenever
time allows. v
•University of Bedfordshire, BA (Hons.) Applied Education Studies.
dditional Courses/Qualifications:
•Shire Foundation, Graduate Teacher Programme
•TEFL in Prague, TEFL teacher
bout her:
Ella is from a small town in the English countryside. She has almost 6 years’ experience working in
children’s education, spanning a wide range of ages and
abilities. After qualifying as a Primary school teacher,
Ella explored parts of Europe before settling in Prague
A
A
Second Stage English/Math
E
Mgr. Edward “Ted” Simpson
ducation:
A
bout him:
O r i g i na l ly f rom C a lgar y, C anad a, Te d
has sp ent mo st of t he l ast ele ven ye ars
work i ng and stu dy i ng abro ad i n Prag ue,
Johan ne sbu rg , and S e ou l. He is ver y
pl e as e d to retur n to Pr ague, one of h is f avor ite c it i es i n t he worl d. In his sp are t ime
he enj oys photo g raphy, w atchi ng f i l ms , and
re adi ng ac ade mi c b o oks and ar t i cl es. v
•University of Calgary, Bachelors in Arts in Religious Studies
•University of South Africa,
Post Graduate Certificate in Education
dditional Courses/Qualifications:
•University of Economics,
Prague, Central and Eastern European Studies
A
Second Stage English Teacher Mgr. Erica Sweeny
E
ducation:
•Master of Art-Teaching, University of Southern California,
Los Angeles, California
•Bachelor of Art-Psychology, Southern Illinois University,
Carbondale, Illinois
dditional Courses/Qualifications:
•Teaching Certificates: General Studies, ESL, Gifted
and Talented
bout her:
•Erica was born and raised in Dallas, Texas.
She received her Bachelor of Arts in Psychology from
Southern Illinois University in Carbondale, Illinois. She
completed her Master of Arts in Teaching at Southern California University in Los Angeles, California. Erica has seven
A
A
n
¢

ž
Ÿ
¡
£
¤
¥
¦
§
¤
¨
©
¤
ª
«
¤
¬
¡
­
®
©
¯
«
¤
¬
°
±
²
³
years of experience teaching ages 3 to
14 year olds. In her spare time, she
likes to read, learn about other
cultures, listen to music, watch
college football, spend time
with family and friends, shop,
travel, create things, and attend
Pure Barre fitness classes. She is
thrilled about living in Prague
and experiencing the beauty and
culture. Above all, she is elated to
teach at Sunny Canadian International School! She is looking forward
to a phenomenal school year! v
English Language (ELL) Teacher Mgr. Niall Murphy
E
ducation:
•University College Cork, Professional Diploma in Education
•University College Cork, Masters of Arts–History
•University College Cork, Bachelor of Arts–History and
Philosophy
before beginning his career in
education in 2012. Niall sees
working at Sunny Canadian
as a fantastic opportunity to
meet new people, develop
as a teacher and to learn
more about Prague and
the Czech Republic. In his
free time he enjoys reading, travelling, walking, hiking and generally being in the
outdoors.v
A
A
dditional Courses/Qualifications:
•TEFL certificater
bout him:
Prague has been Niall’s home since October 2013, having moved here from Ireland. In his native city of Cork he
attended University College and worked in a variety of jobs
Arts, Head of Sports Academy, PE Mgr. Michael Pockey
E
ducation:
•Durham University, Bachelor of Arts (political philosophy)
•Cambridge University, Postgraduate Certificate in Education
•London University, Institute of Education, Master of Arts (philosophy of education)
•Sunderland University, Postgraduate
Diploma (theology)
dditional Courses/Qualifications:
Oxford Learning Canada, TEFL/
TESL• ILC, Edinburgh - Dip. TEFL
•F.A. - National Game Teaching Certificate (soccer)
•RFU - Level 1 Coach & Level 1 Referee
(rugby)
•UKA - Athletics Teaching Certificate
•British Gymnastics - Teachers’ Award for Extra Curricular Gymnastics
•England Hockley - Teachers’ Coaching Award
•ASA - Primary School Teacher Certificate (swimming)
•NRA - Certificate for Teaching Intermediate Rounders
A
n
¹
´
µ
¶
·
¸
·
º
»
¼
½
¾
»
¿
À
»
Á
Â
»
Ã
¸
Ä
Å
À
Æ
Â
»
Ã
Ç
È
É
Ê
•EVA - Level 1 Coach (volleyball)
•England Netball - Level 1 Coach
•CMedical University of South Carolina - Certificate,
Trauma-Focused CBT
bout him:
Michael was born in Singapore of
British imperial stock but soon returned
to be raised and educated in England.
Most of his teaching career has been in
English independent schools, although
he came to Prague having taught for
a year in Kenya. On this occasion he
has been here for two years, teaching
at Masarykovo Klasické Gymnázium,
Říčany; however, he first taught in Prague
in 1993 and has been back and forth several
times, including a three year stint in Karlovy
Vary. Michael is here because he has a Czech wife
and bilingual son; and because life in the Czech Republic is less up-tight than back home. When he is not
teaching or cycling he spends most of my time painting. You can see his pictures on his website, www.pockley.blogspot.com. v
A
Introducing Our New Kindergarten Staff
Rozšiřujeme náš MŠ tým
English teacher Brown Bears Bc. Nazanin Tafreshian
E
ducation:
•Concordia University, Montreal, Canada: Bachelor of
Arts- Major in Child Studies
•University of Ottawa, Ottawa, Canada: Bachelor of
Education - Primary Junior Division
for nearly 2 years. I returned to Canada in
order to complete my bachelor of education and I cannot wait to begin the 20132014 school year at the Sunny Canadian
school. I love living in Prague because of
its beautiful architecture, relaxed atmosphere and proximity to other countries.
It has allowed me to gain a new insight
on life through travelling and meeting
new people from around the world. In
my spare time, I like to read, do yoga and
photography.v
A
A
dditional Courses/Qualifications:
• TEFL certification (TEFL institute, Chicago,
USA)
bout her:
Originally from Montreal, Canada, I have lived in
Iran, Turkey and Japan. After graduating from Concordia
University, I moved to Prague and worked at a preschool
English teacher Blue Bunnies
Stephanie Gaskin
E
A
ducation:
•Fairleigh Dickinson University, Teaneck, NJ - (ABA approved)
•Bloomfield College, Bloomfield,
NJ
dditional Courses/Qualifications:
• ESOL Certification
• Coaching, St. John’s University,
New York
•Teaching English to students of varying levels of ability from Beginners to
Advanced;
•Planned and presented workshops
bout her:
Stephanie is originaly from Queens
New York. After graduating from Bloomfield College in New Jersey and earning
a degree in paralegal studies at Fairleigh
Dickinson University in Teaneck, NJ, she
decided to work abroad. She loves languages and exploring foreign countries.
To feed her love of teaching English to
foreigners, she spent several years in South
Korea and Russia. She is looking forward to
helping organize spring and winter trips for
children, and she is excited to be in Prague.v
A
Učitelka MŠ Purple Dinos
Zuzana Zábrodská, DiS.
S
tudium:
•VOŠ pedagogická a sociální, Evropská 33
– obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
•OA Svatoslavova – Ekonomické lyceum,
ukončení státní maturitou
Další vzdělávání/kurzy:
•Rozvoj grafomotoriky u dětí
předškolního a mladšího školního
věku, Předčtenářská gramotnost v
MŠ,
Předmatematická
gramotnostpředmatematické představy v MŠ), státnice z AJ
mně:
Zuzana pochází z Prahy, nyní bydlí v Osnici, a proto
velmi ráda přijala nabídku na místo učitelky v Sunny Canadian. Celý život se pohybuje mezi dětmi, několikrát
se zúčastnila škol v přírodě a pravidelně docházela na
zástupy do mateřské školy. Není tedy překvapením, že si
vybrala studium na Vyšší odborné škole pedagogické a
tak začala realizovat svůj dětský sen – stát se učitelkou v
mateřské škole. Svou pedagogickou praxi začíná právě
v Sunny, kde chce využít všechny znalosti a dovednosti
získané během studia. Cílem její práce je, aby se děti i
dospělí v prostředí mateřské školy cítili dobře, spokojeně,
jistě a bezpečně. Ve svém volném čase se ráda věnuje sportu
– lyžování, plavání a běhání, ráda maluje a věnuje se dalšímu
sebevzdělávání v oblasti předškolní pedagogiky. v
D
O
n
Ð
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Î
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ò
Ö
×
Ò
Ø
Ù
Ò
Ú
Ï
Û
Ü
×
Ý
Ù
Ò
Ú
Þ
ß
à
á
Školní družina a školní klub ve školním
roce 2014/15
T
aké v novém školním roce 2014/15 je k
dispozici pro naše mladší žáky základní školy (1.-3. třída) školní družina a
školní klub pak pro starší žáky (4-9. třída).
Žákům základní školy je zde poskytováno
zájmové vzdělávání, čas pro přípravu na
vyučování a na odpočinkovou činnost.
Žáci si zde navíc osvojují chování a jednání
podporující dobré vztahy v heterogenní
sociální skupině. Učí se zde novým dovednostem a činnostem a smysluplně využívají
svůj volný čas.
Cílem školního vzdělávacího programu ve školní družině a ve školním klubu
je rozvoj sociálních, komunikačních,
matematicko-logických, přírodních a
ekologických, pohybových a sportovních
dovedností dítěte. Žáci jsou dozorováni pověřenými učiteli. Všem žákům je
zajištěný pedagogický přístup, kdy poskytovaná péče, výchova a učení tvoří dohromady nedílný celek. Program a pedagog-
I
ické aktivity jsou vždy realizovány tak, aby
stimulovaly a podněcovaly vývoj dítěte. V
družině jsou k dispozici deskové a logické
hry, stavebnice, knihy, výtvarný materiál,
sportovní náčiní, DVD.
Školní družina
V letošním školním roce povedou
školní družinu noví učitelé – převážně
pedagogové tělesné výchovy. Odpolední
činnosti dětí tak budou letos více spojené
se sportovními a pohybovými aktivitami.
Provoz ve školní družině: ráno 7:30 –
8:30 hodin, odpoledne 15:15 – 17:00 hodin (Po-Pá)
Školní klub
Žáci zde budou mít prostor na domácí
přípravu, vyhledávání tematických informací dle zadání učitelů, na konzultaci k
probíranému učivu, ale rovněž na relaxační
a sportovní aktivity. Provoz ve školním klubu je od 15:15 – 17:00 hodin (Po-Pá).
Činnosti dětí ve školní družině a ve
After-school Club
Study Club
ù
n
ã
ä
å
æ
å
è
é
ê
ë
ì
é
í
î
é
ï
ð
é
ñ
æ
ò
ó
î
ô
ð
é
ñ
õ
ö
÷
ø
û
ü
ç
â
ú
n the school year 2014/15, we offer an after-school
club to our younger primary school students (Grades
1-3) and study club for older students (Grades 4-9).
These clubs give students an opportunity to prepare for
classes and enjoy recreational activities. Students can
also develop good relationships within an age-appropriate social group. They learn new skills and activities
to do in their leisure time.
The aim of the school education program is the development of social, communicative, mathematicallogical, natural, and healthy characteristics in childre.
Students are supervised by the club teacher. The clubs
are run with a pedagogical approach. Educational activities are implemented to stimulate and encourage
child development. Centers such as board and logic
games, kits, books, art materials, sports equipment,
and DVDs are available to stimulate students.
After-school Club
This year, after-school club leaders will mainly be
teachers of physical education. Afternoon activities
for these students will focus mainly on sport and
physical activity. Operating hours of the morning
club: 7:30 to 8:30 a.m., after-school club 3:15 p.m. to
školním klubu jsou finančně zajištěny
zřizovatelem školy. Úhrada za docházku je
součástí školného.
Jsme rádi, že se všichni naši žáci
každoročně přihlašují do školní družiny. A
to i děti, které ve škole dochází po vyučování
na své zájmové kroužky. Lektoři kroužků
si své žáky vyzvedávají postupně právě z
oddělení naší školní družiny. Družina též
zajišťuje dohled i nad žáky, kteří odcházejí
ihned po vyučování domů, ale pro které se
rodiče někdy nedostanou k jejich vyzvednutí do stanoveného limitu 15 minut po
skončení výuky (tj. do 15:30 hodin).
Formuláře / Přihlášky obdržíte od
třídního učitele, případně jsou též k vyzvednutí na recepci základní školy. Prosíme
o vyplnění a odevzdání přihlášek do školní
družiny a školního klubu do 15. září 2014.
Těšíme se na všechny a přejeme všem
našim žákům úspěšné vkročení do nového
školního roku 2014/15. v
ÿ
ý
þ
ÿ
ü
ú
ú
ÿ
ÿ
ÿ
û
ü
5:00 p.m. (Mon-Fri)
School Club
Students are given space for homework preparation, review of educational themes depending on the subject matter expertise of supervising teachers, but also for relaxation
and sport activities. Operating hours of the study club: 3:15
p.m. to 5:00 p.m. (Mon-Fri).
Activities for children in after-school clubs and study
club are financially covered by founder of the school. Payment for attendance is included in the tuition.
We welcome all students to annually enroll in school
clubs. Even children who participate in extra courses can
wait for parents to pick them up gradually from Afterschool Club (AC). AC also provides oversight for students who typically depart school immediately after lessons, but whose parents sometimes may pick them up
after the 15 minutes departure period (3:30 p.m.).
You can obtain application forms for AC from the class teacher or elementary school reception. Please complete and submitte
the application by 15th September 2014.
We look forward to a great year of clubs and wish all
our students a successful start to the new school year
2014/15. v
důvodu naleznete na recepcích školy rozvrh
osobních konzultačních hodin pedagogů ZŠ
a Gymnázia.
Návštěvníci školy: Návštěvníci školy vč.
rodičů, kteří jdou na domluvenou schůzku
či návštěvu se pokaždé zapíší na recepci,
kde obdrží pro pohyb po budově vizitku
návštěvníka. Bez vizitky se po škole (ani
v prostorách zahrady) z bezpečnostních
důvodů nemohou nepovolané osoby pohybovat. Rovněž je potřeba zdůraznit, že
škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dětí,
a proto kromě speciálních školních akcí a
Dnů otevřených dveří, je škola bez předchozí
domluvy pro veřejnost i rodinné příslušníky
uzavřena.
Pobyt venku a na školní zahradě:
Vzhledem k vizi a misi naší školy, žádáme
všechny rodiče o podporu v našich outdorových aktivitách školy. Jedná se např. o
hodiny tělesné výchovy, ale take o polední
přestávky žáků, které tráví na školním
pozemku. Všechny naše děti a žáky je
potřeba vybavit dostatečným množstvím
náhradního oblečení pro nadcházející
chladnější a deštivější dny. Doporučujeme
náhradní nepromokavou obuv a dostatek
náhradního outdoorového oblečení s
dobře udržovatelných softshellových
materiálů.
Děkujeme za pochopení, Vaši podporu
a přejeme Vám a Vašim dětem úspěšný a
šťastný školní rok 2014/15! v
Provozní opatření nejen na školních
recepcích 2014/15
V
letošním školním roce, jenž je ve znamení přístavby nové školní budovy, se z
kapacitních a bezpečnostních důvodů
opět apeluje na důsledné dodržování provozního režimu budovy, se kterým bychom
Vás rádi obeznámili. Prosíme všechny rodiče
a návštěvníky školy o dodržování následujících opatření:
Příchod do školy: Žáci se rozloučí se svými
rodiči v recepcích školy a poté děti již odchází
samostatně do šaten a tříd. Žáci prvních tříd
budou první školní dny v případě potřeby
asistovaní školním personálem.
Schůzky / Konzultace: Pokud si rodiče
žádají domluvit schůzku s učitelem nebo
členy vedení školy, mohou tak učinit na recepcích školy, kde si vždy předem domluví
svůj termín přes naše asistentky. Z tohoto
School Operational Procedures in 2014/2015
D
uring this school year, which is marked by the extension
of the new school building, we ask you to strictly observe
the operational procedures of the school. Here is a reminder of such procedures. For health and safety reasons, we
kindly ask all parents and visitors of the school to observe the
following measures:
Arrival to school: Students say farewell to their parents in
the school reception and then proceed to the locker rooms
and classrooms by themselves. Grade 1 students will be assisted by the school personnel during the first school days if
necessary.
Meetings / Consultations: If you would like to schedule an
meeting with a teacher or member of the school management, you may do so by booking an appointment through the
school receptionist. A list of ES and HS teachers’ consultation
hours can be found in the school reception.
School visitors: Visitors in the school, including parents who
come for a consultation, will receive a visitor tag at the reception. Any person apart from our staff without the tag visible
will be considered an unauthorized visitor. It is necessary to
n
!
"
#
$
"
%
&
'
(
)
&
*
+
&
,
-
&
.
#
/
0
+
1
-
&
.
2
3
4
5
emphasize that in order to ensure the health and safety of our
children, parents and relatives can visit the school only during
special school events, class/parents meetings, and Open Days,
otherwise the school is closed to the public.
Outdoor play in the school garden: Based on the school’s
vision and mission, we kindly ask all parents to support our
outdoor activities. This an essential component of to our outdoor PE lessons and lunch breaks, which students spend on
the school playground. All children and students should be
equipped with a sufficient amount of spare clothing for the
upcoming cold and rainy days. We also recommend spare waterproof footwear and outdoor clothing with soft shell material.
Thank you for your understanding and support, and we
wish you and your children happy and successful school year
2014/15! v
6
7
G
8
9
F
V
H
Q
;
:
I
?
;
J
<
K
W
L
A
=
M
>
7
>
Q
7
;
?
N
;
O
Q
K
@
?
=
A
P
=
Q
@
I
X
?
?
D
B
@
>
;
C
?
=
G
S
H
>
R
I
D
E
K
Y
>
I
=
F
D
S
8
?
9
H
Z
I
Y
J
K
?
T
U
Hejného matematika v šesté třídě
N
aše škola již několik let úspěšně
rozvíjí logické myšlení žáků pomocí metody profesora Hejného v
matematice. Žáci se díky propracované
metodě práce se zajímavými materiály
naučí samostatně přemýšlet a kombinovat. Neučí se tedy hotové návody a postupy
jak něco vypočítat, jsou schopní objevovat
a být kreativní. Učitel podporuje jejich
snahu, týmovou práci a vede je k řešení
problémů.
Žáci, kteří postupují na druhý stupeň již
dovedou díky Hejného metodě řešit úlohy,
které jsou na běžném druhém stupni nové.
Naši učitelé matematiky Petr Todorov a
Jitka Wachtlová se účastnili „Letní školy
s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ“, aby
navázali na tuto metodu a pokračovali v
ní v 6. třídách. Naši šesťáci tak budou moci
plynule navázat na učivo prvního stupně a
dále rozvíjet schopnosti, které mají. v
Hejny’s Math in
Grade 6
O
ur school has been successfully developing mathematical logical
thinking of pupils using methods of professor Hejný for several
years. Pupils learn to combine and think independently thanks to
sophisticated methods of working with interesting materials. Therefore
they do not learn ready instructions and procedures how to calculate something, they are able to explore and be creative instead. A teacher supports
their efforts, teamwork and leads them to solve problems.
Pupils, who proceed to the second stage, can solve tasks that are normally
new at the second stage thanks to the Hejný’s method.
Our maths teachers Petr Todorov and Jitka Wachtlová participated in
“The Summer School with the Hejný’s method at the second stage” to follow up on this method in teaching Maths at Grade 6. Our pupils will be
able to continuously build on the curriculum of First Instance and further
develop the skills they have. v
r
‚
n
`
[
\
]
^
_
^
a
b
c
d
e
b
f
g
b
h
i
b
j
_
k
l
g
m
i
b
j
n
o
p
q
s
t
ƒ
u
w
x
v
„
w
~
y
x
z
y
z
…
{
†
z
‡
|
ˆ
}
‰
x
Š
~

„
€
z

|
}
„
‹
Letní Sunny Canadian jazykový
tábor “Zpátky do lavic”
V
posledním týdnu prázdnin nabídla Sunny Canadian International School pro své děti ze základní i mateřské
školy jazykový tábor zaměřený na výuku angličtiny. O
tábor byl opět velký zájem, zvláště v řadách nových dětí naší
školy. Děti byly rozděleny do několika skupin podle znalostí
angličtiny a věku a rodilí mluvčí je svým temperamentem a
snahou “vrátili zpět do lavic” a do školního života v angličtině.
Tímto děkujeme skvělým učitelům, kterými v tomto roce byli
Stephen Troy Witt a Iain Davies.
Děti si osvěžily angličtinu, kterou trošku pozapomněly v
průběhu letních prázdnin. Hodně se četlo, vypravovaly příběhy,
hrály hry. Tento intenzivní jazykový program přinesl opravdu
skvělé výsledky, děti se toho spoustu naučily a přitom si tento
letní program velmi užily. v
Back to School Summer Camp
I
n the last week of August, Sunny Canadian International
School offered its Elementary School as well as Kindergarten
children a language camp called “Back to school”, focused on
improving English language. As in the last year, we experienced
a high interest in this camp, especially by newcomers to our
school. Children were divided into a few groups based on their
language knowledge and age, which gave the English speaking
teachers the ability to most effectively teach these students. We
would like to thank for hard work to great teachers Mr. Stephen
Troy Witt and Mr. Iain Davies.
Children refreshed their English which they partly forgot
during the summer holidays. At the camp there was much
reading, story-telling, and many English games. This type of
program brings always positive results and the children really
enjoyed it. v
n
µ
‘
Œ

Ž



’
“
”
•
–
“
—
˜
“
™
š
“
›

œ

˜
ž
š
“
›
Ÿ
¡
¢
£
¤
¥
£
«
±
¶
©
¦
§
¨
«
¨
¯
©
²
¨
©
ª
«
³
¨
³
¥
·
¬
«
­
ª
£
©
«
®
¨
ª
¯
±
¨
«
­
©
¯
°
´
¤
³
¥
Školní stravování
J
ak již víte, Sunny Canadian International School je zapojená do projektu
Středočeská zdravá abeceda. Jedná
se o inovovanou středočeskou variantu
projektu Zdravá abeceda (více na: http://
www.zdrava-abeceda.cz/o-projektu.html).
Zdravá abeceda je projekt výjimečný,
který má potenciál k dlouhodobé inspiraci ke zdravému životnímu stylu ne-
jen škol, ale i jednotlivců: dětí, dospívajících, dospělých a celých rodin.
K zdravému stravování patří i pravidelné stravování, a proto mají děti v Sunny
Canadian International School nejen
zdravý oběd, ale i dvě svačiny. V tomto
roce samozřejmě opět nabízíme jídlo
ze zcela čerstvých surovin od pečlivě
vybraných dodavatelů. Z kapacitních
důvodů jídelny budou děti z prvního
stupně na jednu svačinu denně odcházet
do jídelny tak, jak byly zvyklé v minulém
roce, a jedna rovněž plnohodnotá svačina
jim bude servírována ve třídách.
Při svačinových bufetech budou
mít děti velký výběr ovoce i zeleniny minimálně vždy tři druhy. Dále denně
připravujeme čerstvé pomazánky, k dispozici jsou tři druhy pečiva, cereálie,
musli, mléko. Každý den se snažíme
svačinový bufet něčím obohatit, a to
například
šunkou, různými druhy
tvrdých sýrů, hermelínem atd. Jednou
týdně pečeme něco sladkého, jako např.
perník, piškotové řezy či makovec. Všem
dětem přejeme dobrou chuť. v
Ï
Ð
Ï
Ö
Õ
Ñ
Ò
Ó
×
Ò
Ý
Ô
Õ
Ö
Ù
Ú
Ò
â
ã
Ö
æ
Ö
×
Õ
Ø
Û
ä
Ó
Ü
å
Õ
Ö
Ð
Ý
Ü
Þ
Ò
à
Ý
Ú
Ö
Þ
ß
à
Ò
×
á
Ï
×
School Meals
A
s you already know, Sunny Canadian International
School is involved in the project “Healthy Alphabet of Central Bohemia.” This is an extension of
the general “Healthy Alphabet” project (http://www.
zdrava-abeceda.cz/o-projektu.html). Healthy Alphabet
is an exceptional project that has the potential to inspire long-term healthy lifestyle, not only in schools,
but also in individual children, adolescents, adults, and
families.
Our healthy catering includes regular meals, giving Sunny Canadian International School children the
chance to have not only a healthy lunch but also two
snacks. This year, we will again offer food with fresh
n
Ö
¹
º
»
¼
»
¾
¿
À
Á
Â
¿
Ã
Ä
¿
Å
Æ
¿
Ç
¼
È
É
Ä
Ê
Æ
¿
Ç
Ë
Ì
Í
Õ
ingredients from carefully selected suppliers. Because
of the capacity of our dining room, only fisrt stage students will have one snack in the dining room (like in
past years) and one complete snack will be served in
the classroom.
Snacks always offer a selection of fruits and vegetables: minimally three different types. In addition, we
prepare fresh daily spreads, three kinds of pastries, cereals, müsli, and milk. Every day we try to enrich the
snack buffet with either ham or various types of cheese,
such as brie. Once a week we bake something sweet,
for example ginger bread, sponge cakes or a poppy seed
dessert. Enjoy your meal! v
½
¸
Ú
Î
P
Co se událo na stavbě nové
budovy během prázdnin
řed koncem školního roku začaly probíhat výkopové
práce pro založení objektu a byly vykopány základové
pasy a patky pro budoucí šatny, tělocvičnu a třídy. V
průběhu července se již začalo s betonáží patek a pasů a
následovalo provedení železobetonové základové desky.
Poté se již mohlo začít s bedněním a betonáží nosných
stěn a sloupů, včetně betonáže stropní desky. Kolem
přední podsklepené části objektu, kde budou umístěny
šatny pro studenty a technologie budovy, byla provedena
tlaková izolace stěn a po obvodu položena drenáž pro
odvodnění stavby.
Dále už se pokračovalo vyzdívkami obvodových stěn a
B
News about New Building Construction
efore the end of the school year, we began the excavation work for the
new building, setting the foundation for the changing room, gym and
classes. In July, we continued the work placing the concrete slabs. Then
began the work of securing weight-bearing walls and columns, including
the casting of floor slabs. Around the front basement of the building, where
the changing rooms for students will be located, we have installed pressure
wall insulation around the perimeter drainage system for drainage construction. Furthermore, we continued brick perimeter walls and support
structures in all three parts of the new complex. After obtaining all permits,
we have created a temporary entrance from Hrnčířská street, which will be
used by supply trucks in order to cause the least amount of disruption to
the school. We cannot forget that during the holidays the playground be-
n
nosných konstrukcí ve všech třech částech nového komplexu. Po získání veškerých povolení byl vybudován nový
provizorní vjezd z ulice Hrnčířská, který bude sloužit
pro zásobování stavby tak, aby se co nejméně narušoval
chod školy. Nelze také opomenout, že během prázdnin
bylo upraveno dětské hřiště za školou, kde byla navezena
nová zemina, zvýšil a srovnal se terén a byl vysazen nový
trávník. Také bylo provedeno nové oplocení pozemku. V
současné době se provádí vyzdívky nosných konstrukcí 2.
NP a betonáž stropů. Nelze jinak než přát si, aby vše šlo na
stavbě nového objektu tak hladce jako doposud, a těšit se
na nové prostory kde bude radost studovat. v
hind the school was laid with new soil, the ground raised and leveled, and
planted with a new lawn. It is now surrounded by new fencing. The current
construction is of load-bearing structures lining the second floor, concrete
and ceilings. Our sincerest wish is that the rest of the construction will run
smoothly, and we look forward to a new premises upon which it will be a
joy to study. v v
þ
ì
ç
è
é
ê
ë
ê
í
î
ï
ð
ñ
î
ò
ó
î
ô
õ
î
ö
ë
÷
ø
ó
ù
õ
î
ö
ú
û
ü
ÿ
ý
ÿ
ÿ
n
!
"
#
$
%
"
&
'
"
(
)
"
*
+
,
'
-
)
"
*
.
/
0
1
n
ϯϬ͘Ͳϯϭ͘ϭϬ͘
dŚƵͲ&ƌŝ
ƚͲWĄ
ϱ͘ϭϭ͘
tĞĚ
^ƚ
ϲ͘ϭϭ͘
dŚƵ
ƚ
ϲ͘ϭϭ͘
dŚƵ
ƚ
ϭϭ͘ϭϭ͘
dƵĞ
jƚ
ϭϭ͘ϭϭ͘
dƵĞ
jƚ
ϭϮ͘ϭϭ͘
tĞĚ
^ƚ
ϭϯ͘ϭϭ͘
dŚƵ
ƚ
ϭϳ͘ϭϭ͘
DŽŶ
WŽ
ϭϴ͘ͲϮϴ͘ϭϭ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϭϳ͘ͲϮϭ͘ϭϭ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
Ϯϰ͘ͲϮϴ͘ϭϭ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
Ϯϳ͘ϭϭ͘
dŚƵ
ƚ
ϭ͘ʹϭϮ͘ϭϮ͘
DŽŶʹ&ƌŝ
WŽʹWĄ
ϵ͘ͲϭϬ͘ϭϮ͘
dƵĞͲtĞĚ
jƚͲ^ƚ
ϱ͘ϭϮ͘
&ƌŝ
WĄ
ϭϬ͘ϭϮ͘
tĞĚ
^ƚ
ϭϯ͘ϭϮ͘
^Ăƚ
^Ž
ϭϰ͘ϭϮ͘
&ƌŝ
WĄ
ϭϱ͘Ͳϭϴ͘ϭϮ͘
DŽŶͲdŚƵ
WŽͲƚ
ϮϮ͘ϭϮ͘ͲϮ͘ϭ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϳ͘ϭ͘
tĞĚ
^ƚ
ϵ͘ϭ͘
&ƌŝ
WĄ
ϭϭ͘Ͳϭϲ͘ϭ͘
^ƵŶͲ&ƌŝ
EĞͲWĄ
ϭϮ͘Ͳϭϲ͘ϭ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϭϴ͘ϭ͘Ͳϭϵ͘ϭ͘
^ƵŶͲDŽŶ
EĞͲWŽ
ϭϵ͘ͲϮϯ͘ϭ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϮϬ͘ϭ͘
dƵĞƐ
jƚ
Ϯϴ͘ϭ͘
tĞĚ
^ƚ
WƌŝŶĐŝƉĂůĂLJƐ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
\ĞĚŝƚĞůƐŬĠǀŽůŶŽ
ŚĂƌŝƚLJĂnjĂĂƌ
ŽďƌŽēŝŶŶljďĂnjĄƌĞŬ
tŝŶƚĞƌdƌŝƉ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞDĞĞƚŝŶŐĨŽƌ<'WĂƌĞŶƚƐ
ŝŵŶşŽnjĚƌĂǀŶljƉŽďLJƚͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŶşƐĐŚƽnjŬĂƉƌŽƌŽĚŝēĞDa
^/^ĂŶĚW^K^ĐŝĞŶĐĞ&ĂŝƌĂƚƚŚĞKƉĞŶŝŶŐŽĨ,ŝ>ĂƐĞĞŶƚƌĞŝŶ͘ƌĞnjĂŶLJ
^/^ĂW^KĄŬŽǀƐŬĄǀĢĚĞĐŬĄĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞǀ,ŝ>ĂƐĞĐĞŶƚƌƵǀ͘ƎĞǎĂŶĞĐŚ
ZĞŵĞŵďƌĂŶĐĞĂLJ;ĂŶĂĚĂͿĂŶĚƉŽƉƉLJĂƉƉĞĂů
ĞŶǀĄůĞēŶljĐŚǀĞƚĞƌĄŶƽĂǀljnjǀĂǀůēşĐŚŵĄŬƽ
ŶĚŽĨYƵĂƌƚĞƌϭĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞnjĂϭ͘ēƚǀƌƚůĞƚşĂƉĞĚ͘ƌĂĚĂ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
&ŝůŵŶŝŐŚƚͲƐůĞĞƉŽǀĞƌĨŽƌ'ƌĂĚĞϱͲϵĂŶĚ,^
&ŝůŵŽǀĄŶŽĐƐƉƎĞƐƉĄŶşŵǀĞƓŬŽůĞ;ϱ͘Ͳϵ͘dƎşĚĂĂ'LJŵŶĄnjŝƵŵͿ
sĞůǀĞƚZĞǀŽůƵƚŝŽŶͲ^ƚĂƚĞŚŽůŝĚĂLJ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
ĞŶďŽũĞnjĂƐǀŽďŽĚƵĂĚĞŵŽŬƌĂĐŝŝ
^ĐŚŽŽůZĞĂĚŝŶĞƐƐWƌŽŐƌĂŵŵĞ
dĞƐƚŽǀĄŶşƓŬŽůŶşnjƌĂůŽƐƚŝʹĂŶŐůŝĐŬljƉƌŽŐƌĂŵ
WĂƌĞŶƚͲƚĞĂĐŚĞƌͲƐƚƵĚĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ
<ŽŶnjƵůƚĂĐĞƵēŝƚĞůͲƌŽĚŝēͲǎĄŬ
<'ůĂƐƐWƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
DadƎşĚŶşƉƌĞnjĞŶƚĂĐĞ
Ɛƚ
&ƵƚƵƌĞϭ 'ƌĂĚĞWĂƌĞŶƚƐŵĞĞƚŝŶŐ;ϰ͘ϬϬƉŵʹϱ͘ϬϬƉŵͿ
^ĐŚƽnjŬĂƐƌŽĚŝēŝďƵĚŽƵкЌƉƌǀŸĄēŬƽ;ϭϲ͘ϬϬʹϭϳ͘ϬϬŚŽĚ͘Ϳ
^ĐŚŽŽůZĞĂĚŝŶĞƐƐ^ĐƌĞĞŶŝŶŐʹnjĞĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
dĞƐƚŽǀĄŶşƓŬŽůŶşnjƌĂůŽƐƚŝʹēĞƐŬljƉƌŽŐƌĂŵ
ŚƌŝƐƚŵĂƐŵĂƌŬĞƚƐ
sĄŶŽēŶşƚƌŚLJ
^ƚ͘EŝĐŚŽůĂƐĂLJ
^ĞƚŬĄŶşƐDŝŬƵůĄƓĞŵ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
dK&>:ƵŶŝŽƌdĞƐƚ
ĞŶůŝĚƐŬljĐŚƉƌĄǀ
,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐĂLJʹWƌŽũĞĐƚĂLJ
ůĂƐƐŚƌŝƐƚŵĂƐWĂƌƚŝĞƐ
dƎşĚŶşǀĄŶŽēŶşďĞƐşĚŬLJ
ŚƌŝƐƚŵĂƐƌĞĂŬ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
sĄŶŽēŶşƉƌĄnjĚŶŝŶLJ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
ĞĂĚůŝŶĞĨŽƌĂƌƚŝƐƚŝĐĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶͲƚŚĞŶŝĐĞƐƚƐƵŶ
sljƚǀĂƌŶĄƐŽƵƚĢǎŽŶĞũŚĞnjēşƐůƵŶĐĞͲƵnjĄǀĢƌŬĂ
^ŬŝdƌŝƉĂŶĚ&ƌĞŶĐŚŝŵŵĞƌƐŝŽŶǁĞĞŬ;'ƌĂĚĞϲͲϵͿ
ŝŵŶşŽnjĚƌĂǀŶljĂũĂnjLJŬŽǀljƉŽďLJƚǀĞ&ƌĂŶĐŝŝ;ϲ͘Ͳϵ͘ƚƎşĚĂͿ
<'^ƚƵĚĞŶƚ>ĞĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐΘWƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚƐĨŽƌ^ĞŵĞƐƚĞƌϭ
Da^ƚƵĚĞŶƚƐŬĠŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŚŽĚŶŽĐĞŶşnjĂϭ͘ƉŽůŽůĞƚş
ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶĨŽƌ'ƌĂĚĞϭ
ĄƉŝƐĚŽϭ͘ƌŽēŶşŬƵa
<'WĂƌĞŶƚʹdĞĂĐŚĞƌDĞĞƚŝŶŐƐ
DaŬŽŶnjƵůƚĂĐĞƌŽĚŝēʹƵēŝƚĞů
ŶĚŽĨ^ĞŵĞƐƚĞƌϭ'ƌĂĚŝŶŐWĞƌŝŽĚĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞnjĂϭ͘WŽůŽůĞƚşĂƉĞĚ͘ƌĂĚĂ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
7
2
3
4
5
6
5
8
9
:
;
<
9
=
>
9
?
@
9
A
6
B
C
>
D
@
9
A
E
F
G
H
n
ŶĚŽĨ^ĞŵĞƐƚĞƌϭĂŶĚ^ƚƵĚĞŶƚͲůĞĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ
<ŽŶĞĐϭ͘ƉŽůŽůĞƚşĂĄŬŽǀƐŬĄŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
,ĂůĨͲƚĞƌŵ,ŽůŝĚĂLJ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
WŽůŽůĞƚŶşƉƌĄnjĚŶŝŶLJ
^ƉŝƌŝƚĂLJʹZŽĐŬƐƚĂƌ
ĞŶƌŽĐŬŽǀĠŚǀĢnjĚLJ
<'njĞĐŚWƌŽŐƌĂŵŵĞZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ;dďLJ:ĞƐĞŶŝĐŬĄƓŬŽůĂͿ
ĄƉŝƐĚŽĞƐŬĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵDa
Ϯϵ͘ϭ͘
dŚƵ
ƚ
ϯϬ͘ϭ͘
&ƌŝ
WĄ
ϳ͘Ϯ͘
&ƌŝ
WĄ
ϭϮ͘Ϯ͘
dŚƵ
ƚ
ϭϰ͘Ϯ͘
^Ăƚ
^Ž
ϭϲ͘ͲϮϬ͘Ϯ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϭϴ͘Ϯ͘
tĞĚ
^ƚ
Ϯϲ͘Ϯ͘
dŚƵ
ƚ
ϰ͘ϯ͘
tĞĚ
^ƚ
ϰ͘ϯ͘;dͿ
tĞĚ
^ƚ
ϵ͘ϯ͘Ͳϭϯ͘ϯ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϭϵ͘ϯ͘
dŚƵ
ƚ
ϭϳ͘ϯ͘
dƵĞƐ
jƚ
ϭϲ͘ʹϮϳ͘ϯ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽʹWĄ
ϭϵ͘ϯ͘
dŚƵ
ƚ
Ϯϳ͘ϯ͘
&ƌŝ
WĄ
Ϯϰ͘ϯ͘ʹϮϱ͘ϯ͘
dƵĞƐͲtĞĚ
jƚͲ^ƚ
ϯϭ͘ϯ͘Žƌϳ͘ϰ͘
;dͿ
dƵĞ
jƚ
Ϯ͘ϰ͘Ͳϯ͘ϰ͘
dŚƵͲ&ƌŝ
ƚͲWĄ
Ϯ͘ϰ͘Ͳϯ͘ϰ͘
dŚƵͲ&ƌŝ
ƚͲWĄ
ϲ͘ϰ͘
DŽŶ
WŽ
ϳ͘ϰ͘ʹϭϬ͘ϰ͘
;dͿ
dƵĞͲ&ƌŝ
jƚͲWĄ
ϭϬ͘ϰ͘
&ƌŝ
WĄ
ϭϯ͘ϰ͘Ͳϭϳ͘ϰ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϭϴ͘ϰ͘
^Ăƚ
^Ž
ϮϬ͘ͲϮϮ͘ϰ͘
;dͿ
DŽŶͲtĞĚ
WŽͲ^ƚ
Ϯϱ͘ϰ͘
^Ăƚ
^Ž
Ϯϵ͘ϰ͘
tĞĚ
^ƚ
ϯϬ͘ϰ͘
dŚƵ
ƚ
dK&>:ƵŶŝŽƌdĞƐƚ
tŝŶƚĞƌdƌŝƉƐ;&ŝƌƐƚ^ƚĂŐĞĂŶĚ<'ŶŐůŝƐŚWƌŽŐƌĂŵͿ
KnjĚƌĂǀŶljƉŽďLJƚ;ϭ͘ƐƚƵƉĞŸĂDaĂŶŐůŝĐŬljƉƌŽŐƌĂŵͿ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
ĂƌŶŝǀĂů
DĂƐŽƉƵƐƚ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
ĂŵďƌŝĚŐĞŶŐůŝƐŚDŽĐŬdžĂŵƐ;'ƌĂĚĞϱͿ
^ƉƌŝŶŐƌĞĂŬ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
:ĂƌŶşƉƌĄnjĚŶŝŶLJ
WƌĞǀĞŶƚŝǀĞLJĞ^ĐƌĞĞŶŝŶŐĨŽƌ^ĂŶĚ<'
WƌĞǀĞŶƚŝǀŶşǀLJƓĞƚƎĞŶşnjƌĂŬƵƉƌŽaĂDa
^ƉŝƌŝƚĂLJͲ^ƚ͘WĂƚƌŝĐŬͬ'ƌĞĞŶĂLJ
ĞŶƐǀĂƚĠŚŽWĂƚƌŝŬĂͬnjĞůĞŶljĚĞŶ
:ĂƌŶşƐƌĚşēŬŽǀĠĚŶLJ
^ƉƌŝŶŐ,ĞĂƌƚĂLJƐ
<'^ƉƌŝŶŐdƌŝƉ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞDĞĞƚŝŶŐĨŽƌWĂƌĞŶƚƐ
Da:ĂƌŶşŽnjĚƌĂǀŶljƉŽďLJƚͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŶşƐĐŚƽnjŬĂƉƌŽƌŽĚŝēĞ
dĞĂĐŚĞƌƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶĂLJŝŶƚŚĞnjĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
ĞŶƵēŝƚĞůƽ
ĂƐƚĞƌDĂƌŬĞƚƐ
sĞůŝŬŽŶŽēŶşƚƌŚLJ
ŶĚŽĨYƵĂƌƚĞƌϭĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞnjĂϭ͘ēƚǀƌƚůĞƚş
ĂƐƚĞƌƌĞĂŬ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
sĞůŝŬŽŶŽēŶşƉƌĄnjĚŶŝŶLJ
WƌŝŶĐŝƉĂůĂLJƐ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
\ĞĚŝƚĞůƐŬĠǀŽůŶŽ
ĂƐƚĞƌDŽŶĚĂLJ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
sĞůŝŬŽŶŽēŶşƉŽŶĚĢůş
ŽŽŬtĞĞŬ
EŝŐŚƚǁŝƚŚ,ĂŶƐŚƌŝƐƚŝĂŶŶĚĞƌƐĞŶ;ƐůĞĞƉŽǀĞƌĨŽƌŐƌĂĚĞϭͲϰͿ
EŽĐƐŶĚĞƌƐĞŶĞŵʹƉƎĞƐƉĄŶşǀĞƓŬŽůĞƉƌŽϭ͘Ͳϰ͘ƚƎşĚƵ
WĂƌĞŶƚͲƚĞĂĐŚĞƌͲƐƚƵĚĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ
<ŽŶnjƵůƚĂĐĞƵēŝƚĞůͲƌŽĚŝēͲǎĄŬ
ĂŵďƌŝĚŐĞdžĂŵƐ;&Ϳ
ĂŵďƌŝĚŐĞƚĞƐƚLJ;&Ϳ
WƎŝũşŵĂĐşnjŬŽƵƓŬLJŶĂ'LJŵŶĄnjŝƵŵ^/^
ŶƚƌĂŶĐĞdžĂŵƐƚŽ^/^,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů
ĂŵďƌŝĚŐĞdžĂŵƐ;z>͕<d͕WdͿ
ĂŵďƌŝĚŐĞƚĞƐƚLJ;z>͕<d͕WdͿ
ƵƌŶŝŶŐŽĨtŝƚĐŚĞƐ
WĄůĞŶşēĂƌŽĚĞũŶŝĐ
ƵƌŶŝŶŐŽĨtŝƚĐŚĞƐ;ŝŶ:ĞƐĞŶŝĐĞͿ
WĄůĞŶşēĂƌŽĚĞũŶŝĐǀ:ĞƐĞŶŝĐŝ;ĂŬĐĞŽďĐĞƐƷēĂƐƚş^/^Ϳ
N
I
J
K
L
M
L
O
P
Q
R
S
P
T
U
P
V
W
P
X
M
Y
Z
U
[
W
P
X
\
]
^
_
ϭ͘ϱ͘
&ƌŝ
WĄ
ϴ͘ϱ͘
&ƌŝ
WĄ
ϭϭ͘ϱ͘
DŽŶ
WŽ
ϭϯ͘ϱ͘
tĞĚ
^ƚ
ϭϯ͘ϱ͘;dͿ
tĞĚ
^ƚ
ϭϭ͘ϱ͘ʹϭϱ͘ϱ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
ϭϱ͘ϱ͘
&ƌŝ
WĄ
ϭϲ͘ϱ͘
^Ăƚ
^Ž
ϭϳ͘ͲϮϮ͘ϱ͘
^ƵŶͲ&ƌŝ
EĞͲWĄ
ϭϴ͘ͲϮϮ͘ϱ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
Ϯϱ͘ϱ͘ʹϭϵ͘ϲ͘
DŽŶʹ&ƌŝ
WŽʹWĄ
ϯϬ͘ϱ͘
^Ăƚ
^Ž
>ĂďŽƌĂLJ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
^ǀĄƚĞŬƉƌĄĐĞͲ^ƚĄƚŶşƐǀĄƚĞŬZ
>ŝďĞƌĂƚŝŽŶĂLJ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
ĞŶǀşƚĢnjƐƚǀşͲ^ƚĄƚŶşƐǀĄƚĞŬZ
DƵĨĨŝŶƐǁŝƚŚDƵŵƐͲDŽƚŚĞƌDzƐĂLJ;^ϴ͗ϬϬͲϴ͗ϰϱ͕<'ϴ͗ϰϱͲϵ͗ϯϬͿ
^ŶşĚĂŶĢƐŵĂŵŝŶŬĂŵŝͲĞŶŵĂƚĞŬ;aϴ͗ϬϬͲϴ͗ϰϱ͕Daϴ͗ϰϱͲϵ͗ϯϬͿ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
zĞůůŽǁ&ůŽǁĞƌĂLJĂŐĂŝŶƐƚĐĂŶĐĞƌ;ŝŶĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ^:ĞƐĞŶŝĐĞͿ
<ǀĢƚŝŶŽǀljĚĞŶƉƌŽƚŝƌĂŬŽǀŝŶĢ;ǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐĞa:ĞƐĞŶŝĐĞͿ
WĂƉĞƌŽůůĞĐƚŝŽŶ
:ĂƌŶşƐďĢƌƉĂƉşƌƵ
^ƉŝƌŝƚĂLJͲƌĂnjLJ,Ăŝƌ
ĞŶďůĄnjŶŝǀljĐŚƷēĞƐƽ
ŝŬŝŶŐdƌŝƉͲǁŚŽůĞĚĂLJ
ĞůŽĚĞŶŶşǀljůĞƚŶĂŬŽůĞĐŚ
ŶŐůŝƐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞtĞĞŬŝŶ>ŽŶĚŽŶ;'ƌĂĚĞϱͿ
:ĂnjLJŬŽǀljƉŽďLJƚǀ>ŽŶĚljŶĢ;ϱ͘ƚƎşĚLJͿ
^ƉƌŝŶŐdƌŝƉƐ;,^͕^ĂŶĚ<'ŶŐůŝƐŚWƌŽŐƌĂŵͿ
:ĂƌŶşŽnjĚƌĂǀŶljƉŽďLJƚ'͕aĂDa;ĂŶŐůŝĐŬljƉƌŽŐƌĂŵͿ
dĞƐƚŽĨƌŝƐŬŽĨůĞĂƌŶŝŶŐĚŝƐŽƌĚĞƌƐ;Kd͕Z͕ƌ͕ƌĄēͿ
dĞƐƚƌŝnjŝŬĂƉŽƌƵĐŚēƚĞŶşĂƉƐĂŶşƉƌŽƌĂŶĠƓŬŽůĄŬLJ;Kd͕Z͕ƌ͕ƌĄēͿ
dK&>:ƵŶŝŽƌdĞƐƚ
ŚŝůĚƌĞŶDzƐĂLJʹŝŶ:ĞƐĞŶŝĐĞ
ĞŶĚĢƚşǀ:ĞƐĞŶŝĐŝʹĂŬĐĞŽďĐĞƐƷēĂƐƚş^/^
<'WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ϭ͘Ͳϰ͘ϲ͘
DŽŶͲdŚƵ
WŽͲƚ
DaWƌĞnjĞŶƚĂĐĞ
KƉĞŶ,ŽƵƐĞϵ͘ϬϬĂ͘ŵ͘ʹϰ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ϯ͘ϲ͘
tĞĚ
^ƚ
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎşϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϯϬŚŽĚ͘
ŚŝůĚƌĞŶDzƐĂLJŝŶ^/^
ϱ͘ϲ͘
&ƌŝ
WĄ
ĞŶĚĢƚşǀ^/^
džƚƌĂŽƵƌƐĞƐ&ĂŝƌĨŽƌϮϬϭϱͬϭϲ
ϭϬ͘Ͳϭϭ͘ϲ͘
tĞĚͲdŚƵ
^ƚͲƚ
sĞůĞƚƌŚnjĄũŵŽǀljĐŚŬƌŽƵǎŬƽƉƌŽϮϬϭϱͬϭϲ
<'^ƚƵĚĞŶƚ>ĞĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐΘWƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚƐĨŽƌ^ĞŵĞƐƚĞƌϮ
ϭϱ͘Ͳϭϵ͘ϲ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
Da^ƚƵĚĞŶƚƐŬĠŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŚŽĚŶŽĐĞŶşnjĂϮ͘ƉŽůŽůĞƚş
ŶĚŽĨ^ĞŵĞƐƚĞƌϮ'ƌĂĚŝŶŐWĞƌŝŽĚĂŶĚWĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƵŶĐŝů
ϭϲ͘ϲ͘
dƵĞ
jƚ
<ŽŶĞĐŬůĂƐŝĨŝŬĂĐĞnjĂϮ͘ƉŽůŽůĞƚş
&ƵƚƵƌĞ'ƌĂĚĞϭWĂƌĞŶƚƐŵĞĞƚŝŶŐ;ϰ͘ϬϬƉŵʹϱ͘ϬϬƉŵͿ
ϭϴ͘ϲ͘
dŚƵ
ƚ
^ĐŚƽnjŬĂƐƌŽĚŝēŝďƵĚŽƵкЌƉƌǀŸĄēŬƽ;ϭϲ͘ϬϬʹϭϳ͘ϬϬŚŽĚ͘Ϳ
<'WĂƌĞŶƚʹdĞĂĐŚĞƌDĞĞƚŝŶŐƐ
ϮϮ͘ͲϮϲ͘ϲ͘
DŽŶͲ&ƌŝ
WŽͲWĄ
DaŬŽŶnjƵůƚĂĐĞƌŽĚŝēʹƵēŝƚĞů
ŽŶƵƚƐǁŝƚŚĂĚƐʹ&ĂƚŚĞƌDzƐĂLJ;^ϴ͗ϬϬͲϴ͗ϰϱ͕<'ϴ͗ϰϱͲϵ͗ϯϬͿ
ϮϮ͘ϲ͘
DŽŶ
WŽ
^ŶşĚĂŶĢƐƚĂƚşŶŬLJʹĞŶŽƚĐƽ;^ϴ͗ϬϬͲϴ͗ϰϱ͕<'ϴ͗ϰϱͲϵ͗ϯϬͿ
^ƉŽƌƚƐĂLJ
Ϯϯ͘ϲ͘
dƵĞ
jƚ
^ƉŽƌƚŽǀŶşĚĞŶ
ĂŶĂĚĂĂLJͬŶĚŽĨƚŚĞ^ĐŚŽŽůzĞĂƌĞƌĞŵŽŶLJϮϬϭϰͬϭϱ
Ϯϱ͘ϲ͘
dŚƵ
ƚ
ĞŶ<ĂŶĂĚLJͬ^ůĂǀŶŽƐƚŶşƵŬŽŶēĞŶşƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵϮϬϭϰͬϭϱ
ŶĚŽĨƚŚĞ^ĐŚŽŽůzĞĂƌͬZĞƉŽƌƚĂƌĚƐ;ŝŶ^Ϳ
Ϯϲ͘ϲ͘
&ƌŝ
WĄ
<ŽŶĞĐƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵͬWƎĞĚĄǀĄŶşǀLJƐǀĢĚēĞŶş;ǀaͿ
WƌŝŶĐŝƉĂůĂLJƐ;ŶŽƐĐŚŽŽůͿ
Ϯϵ͘ͲϯϬ͘ϲ͘
DŽŶʹdƵĞ
WŽʹjƚ
\ĞĚŝƚĞůƐŬĠǀŽůŶŽ
^ƵŵŵĞƌ,ŽůŝĚĂLJ
ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘
tĞĚͲDŽŶ
^ƚʹWŽ
>ĞƚŶşƉƌĄnjĚŶŝŶLJ͊
ŵĢŶĂǀLJŚƌĂnjĞŶĂͬ^ƵďũĞĐƚƚŽĐŚĂŶŐĞ͘dсƚŽďĞĐŽŶĨŝƌŵĞĚ͕dсƚŽďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͘
ϯϭ͘ϱ͘
n
^ƵŶ
EĞ
e
`
a
b
c
d
c
f
g
h
i
j
g
k
l
g
m
n
g
o
d
p
q
l
r
n
g
o
s
t
u
v
3(5621È/1Ë2%6$=(1Ë67$))',5(&725<
6811<&$1$',$1,17(51$7,21$/6&+22/
9HGHQtãNRO\6FKRRO0DQDJHPHQW
*HQHUiOQtĜHGLWHO'LUHFWRU
0JU5RQ6WLOHV
ěHGLWHONDãNRO\6FKRRO3ULQFLSDO
,QJ-LWND6WLOHV3K'
=iVWXSFHĜHGLWHOHSURVWXSHĖ
,QJ%F0DUFHOD3HMFKDURYi
9LFH3ULQFLSDOIRUVWVWDJH
=iVWXSFHĜHGLWHOHSURVWXSHĖ
3K'U$QGUHD.RFK
9LFH3ULQFLSDOIRUQGVWDJH
=iVWXSFHĜHGLWHOHSURJ\PQi]LXP
3DHG'U-DQD=ELURYVNi
9LFH3ULQFLSDOIRU+6
=iVWXSFHĜHGLWHOHSURDQJOLFNiVWXGLD9LFH
3ULQFLSDOIRU(QJOLVK6WXGLHV
=iVWXSFHĜHGLWHOHSUR0â9LFH3ULQFLSDORI
.LQGHUJDUWHQ
9HGRXFtDQJOLFNpKRRGGČOHQt+HDGRI
(QJOLVK6WXGLHV
0DQDåHUVWUDYRYDFtKRSURYR]X.LWFKHQ
0LORã%UDQêã
0DQDJHU
0DQDåHUSURYR]X)DFLOLWLHV0DQDJHU
7RPiã+UXãND'L6
âNROQtSV\FKRORJ6FKRRO3V\FKRORJLVW
0JU7HUH]D6OXQHþNRYi
0DQDåHUNDPDUNHWLQJXDDFWLYLWLHV
0JU-LWND+RãNRYi
$FWLYLWLHVDQG0DUNHWLQJ0DQDJHU
$VLVWHQWNDDNWLYLW$FWLYLWLHV$VVLVWDQW
%FâiUND7HVNRYi
,7$GPLQLVWUiWRU,7$GPLQLVWUDWLRQ
3HWU+iMHN
$VLVWHQWNDSUR0âD$FWLYLWLHV$VVLVWDQW
0JU7HUH]D.XEtþNRYi
IRU.*DQG$FWLYLWLHV
|
{
z
}
WHO
J\PQD]LXP#VXQQ\FDQDGLDQF]
ƚĞů͗͘ϳϯϰϰϲϲϱϴϯ
ŵƐΛƐƵŶŶLJĐĂŶĂĚŝĂŶ͘Đnj
%FHW%F0DUWLQD+XUiĖRYi
'LUHFWRU(6
z
]V#VXQQ\FDQDGLDF]
/LEXãH-tãRYi
,QJ0LODQ3HMFKDU
$VLVWHQWNDĜHGLWHOH=â$VVLVWDQWWR
y
]V#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
WHO
HV#VXQQ\FDQDGLDQF]
,QJ(YD.RSHFNi
)LQDQþQtRGGČOHQt)LQDQFLDO'HSDUWPHQW
x
WHO
0JU.DWH3RZHUV
7LP'D\%$
SHUVRQDOLVWLND(FRQRPLVW+5
w
UHGLWHO#VXQQ\FDQDGLDQF]
7HOϳϯϰϱϳϬϮϴϭ
ĚĂLJΛƐƵŶŶLJĐĂŶĂĚŝĂŶ͘Đnj
$GPLQLVWUDWLYD6FKRRO$GPLQLVWUDWLRQ
(NRQRPNDãNRO\
n
WHO
GLUHFWRU#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
~

€

~
‚
ƒ
~
„
…
~
†
{
‡
ˆ
ƒ
‰
…
~
†
Š
‹
Œ

WHO
HNRQRP#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
ILQDQFH#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
UHFHSWLRQHV#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
NXFK\Q#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
IDFLOLWLHV#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
VOXQHFNRYD#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
DFWLYLWLHV#VXQQ\FDQDGLDQF]
7HO
H[WUDFRXUVHV#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
KDMHN#VXQQ\FDQDGLDQF]
WHO
UHFHSWLRQNJ#VXQQ\FDQDGLDQF]
V
D
ážení rodiče, dovoluji si Vám připomenout, že se blíží
termín splatnosti stravného na 1. semestr školního
roku 2014/2015.
Děkujeme Vám, že do 15. 9. 2014 poukážete částky
stravného 8.900, - MŠ, 9.900, - ZŠ 1. stupeň, 10.900, - ZŠ 2.
stupeň a G) na účet číslo 99829379/0800 a nezapomenete k
platbě uvést variabilní symbol Vašeho dítěte.
Pokud jste pozapomněli na platbu školného, prosíme
o urychlenou úhradu.
Číslo účtu pro platby Sunny Canadian International
School – Mateřská škola, s.r.o. – 4866952/0800 – školné MŠ.
Číslo účtu pro platby Sunny Canadian International School
– Základní škola a Gymnázium, s.r.o. – 99829379/0800 –
školné ZŠ, stravné MŠ, ZŠ i Gymnázia. v
¥
¦
´
µ
½
§
¨
¦
«
¯
©
ª
¦
®
«
¶
«
¾
¬
¦
¿
­
·
­
À
¯
®
¸
¦
¯
¸
¿
°
¨
­
±
¹
Á
²
º
³
¥
¹
ear parents,
Let me remind you that the deadline for payment of food
for the 1st Semester 2014/2015 is coming soon. Thank you for
your payments for food (8.900,-KG, 9.900,-ES 1st stage, 10.900,-ES
2nd stage and HS) to the bank account No. 99829379/0800 with your
childs variable symbol before September 15th, 2014. In case you forgot
to pay tuition for your child you are kindly asked to do so as soon
as possible. The bank account number for tuition payments of Kindergarten students – Sunny Canadian International School –Mateřská
škola, s.r.o. is 4866952/0800. The bank account number of Elementary school – Sunny Canadian I nternational School – Základní škola
a Gymnázium, s.r.o. – is 99829379/0800 – tuition payments of ES
students, food for both Elementary School, Kindergarten and High
School . v
¹
º
»
¥
´
µ
¦
«
¦
°
µ
«
¼
¹
Vydává Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.
a Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o.;
Straková 522, 252 42 Jesenice, Osnice
ZŠ IČO: 7383512
DIČ: CZ2738351
MŠ IČO: 24181498
www.sunnycanadian.cz
Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky se
souhlasem autorů upravovat.
Z technických důvodů je preferována elektronická forma textů; nevyžádané příspěvky se nevracejí. Změny vyhrazeny.
Své příspěvky, náměty, rady či připomínky můžete poslat na adresu [email protected]
Šéfredaktorka: PhDr. Andrea Koch
Redakční rada: PaedDr. Jana Zbirovská; Ing. Jitka Stiles, Ph.D.; Mgr. Ron Stiles; Mgr. Kate Powers;
Bc. Timothy Day
Art Director: PhDr. Andrea Koch
Redakční uzávěrka: 15. v každém druhém měsíci
Rozesíláno, příp. tištěno na recyklovatelném papíře.
n
“
Ž


‘
’
‘
”
•
–
—
˜
•
™
š
•
›
œ
•

’
ž
Ÿ
š
œ
•

¡
¢
£
¤
Download

Education - Sunny Canadian