Síťové kamery
Uživatelský manuál
Uživatelský manuál síťových kamer
Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo
požadavky, obraťte se, prosím, na našeho prodejce.
Manuál je platný pro síťové kamery.
Tento manuál může obsahovat technické nepřesnosti a tiskové chyby a jeho obsah
podléhá změnám bez dalšího upozornění. Změny budou uvedeny v nové verzi tohoto
manuálu. Výrobky a postupy popisované v tomto manuálu podléhají průběžným
změnám a zlepšování.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost “Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) neprováděla zkoušky
funkčnosti nebo spolehlivosti tohoto výrobku s ohledem na zabezpečení a signalizaci.
UL prováděla zkoušky požární bezpečnosti a ohrožení zdraví, jak je uvedeno v
bezpečnostních standardech UL - UL60950-1. Certifikace UL se nevztahuje na
funkčnost a spolehlivost výrobku z hlediska zabezpečení a signalizace. UL
NEPOSKYTUJE JAKÉKOLIV ZÁRUKY NEBO CERTIFIKACE A POD. TÝKAJÍCÍ SE FUNKCE
TOHOTO VÝROBKU Z HLEDISKA ZABEZPEČENÍ NEBO SIGNALIZACE
.
2
Uživatelský manuál síťových kamer
Informace o právních normách
Informace FCC
Soulad s FCC: Při testech tohoto zařízení bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro
digitální přístroje podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby
zajistily rozumnou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v komerčním
prostředí. Toto zařízení generuje, užívá a může vyzařovat energii o radiové frekvenci,
a pokud není používané v souladu s návodem k použití, pak může způsobit škodlivé
rušení radiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v bytových oblastech
pravděpodobně způsobí škodlivé rušení; v takovém případě bude na uživateli
požadována náprava situace na jeho vlastní náklady
Podmínky FCC
Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provozování podléhá následujícím
dvěma podmínkám:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijímané rušení, včetně rušení, které může
způsobit nežádoucí funkci.
EU Prohlášení o shodě
Tento výrobek a – je-li to aplikovatelné – také dodávané příslušenství
jsou označeny značkou „CE“ a vyhovují proto aplikovatelným
harmonizovaným evropským normám uvedeným pod Směrnicí pro
nízké napětí 2006/95/EC, EMC směrnice 2004/108/EC.
2002/96/EC (WEEE směrnice): Výrobek označený tímto symbolem
nemůže být v Evropské unii likvidován jako netříděný komunální
odpad. Za účelem řádné recyklace vraťte tento výrobek místnímu
dodavateli při koupi ekvivalentního nového zařízení, nebo jej odložte
na určeném sběrném místě. Více informací viz: www.recyclethis.info.
2006/66/EC (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterie,
které se v Evropské unii nemohou likvidovat jako netříděný
komunální odpad. Specifické informace o bateriích najdete v
informaci o výrobku. Baterie se označují tímto symbolem, což
může také zahrnovat písemné označení informující o obsahu
kadmia (Cd), olova (Pb) nebo rtuti (Hg). Za účelem řádné recyklace
vraťte baterie svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací viz:
www.recyclethis.info.
3
Uživatelský manuál síťových kamer
Bezpečnostní instrukce
Účelem těchto instrukcí je zajistit, aby uživatel mohl užívat výrobek správným
způsobem a vyhnul se tak ohrožení nebo škodám na majetku.
Bezpečnostní instrukce jsou rozděleny na “Výstrahu” a “Upozornění”:
Výstraha: Pokud uživatel nedbá výstrahy, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
Upozornění: Pokud uživatel zanedbá kteréhokoliv z těchto upozornění, může dojít ke
zranění nebo k poškození zařízení.
Výstraha Pro zabránění vážným
zraněním nebo úmrtí
respektujte následující
výstrahy.
Upozornění
Pro
zabránění
možným
zraněním
nebo
materiálním škodám se řiďte
následujícími upozorněními.
Výstraha:
 Použijte zdroj, který splňuje bezpečnostní podmínky standardu na nízké napětí
(SELV). Zdroj na 12 VDC nebo 24 VAC (v závislosti na modelu kamery) podle
IEC60950-1 a Limited Power Source standard.
 Pokud výrobek řádně nefunguje, obraťte se prosím, na svého prodejce nebo
nejbližší servisní středisko. Nikdy se nepokoušejte sami rozebírat kameru.
(Nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za problémy, které mohou vzniknout
následkem neautorizované opravy nebo údržby.)
 Aby, jste zamezili nebezpečí ohně nebo úrazu el. proudem, nevystavujte kameru
dešti nebo vlhku.
 Instalace kamery by měla být provedena odbornou firmou a měla by, splňoval
místní normy.
 Použijte zálohovaný zdroj a zabraňte tak možnému přerušení dodávky el. energie
do kamery.
 Přesvědčte se, že strop může udržet 50(N) Newton, pokud je kamera připevněna
na stropu.
4
Uživatelský manuál síťových kamer
Upozornění :

Před použitím kamery se ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá specifikaci
výrobku.

Chraňte kameru před pádem a před mechanickými otřesy.

Nedotýkejte se modulu senzoru prsty. Je-li zapotřebí čištění, použijte čistý hadřík
navlhčený etanolem a lehce jej otřete. Pokud se kamera nebude delší čas používat, opatřete
objektiv krytem za účelem ochrany senzoru před nečistotou.

Nesměrujte kameru proti slunci nebo žárovkám. Silné světlo může způsobit fatální zničení
kamery.

Laserový paprsek může senzor vypálit. Pokud se používá laserové zařízení, ujistěte se, že
povrch senzoru nebude vystaven laserovému paprsku.

Neinstalujte kameru do extrémně horkého, studeného prostředí (operační rozsah teplot by
měl být -30°C ~ 60°C, nebo -40°C ~ 60°C pokud má model kamery v označení “H”),
prašného nebo vlhkého prostředí a nevystavujte ji vysokému elektromagnetickému záření.

Pro zajištění vhodného pracovního prostředí kamery a zamezení zvyšování teploty je třeba
dobrá ventilace.

Držte kameru z dosahu vody a tekutin.

Pro přepravu je třeba kameru uložit do originálního obalu nebo obalu stejné kvality.

Nesprávné použití baterie nebo jiný typ baterie může způsobit nebezpečí výbuchu.
Používejte typ baterie doporučený výrobcem.
Pozn.:
Před použitím dome kamer, které podporují IR, je povinností věnovat pozornost následujícím
opatřením, tak, aby jste zabránili odrazu IR:

Prach nebo mastnota na Dome krytu kamery, mohou způsobovat odraz IR. Nesundávejte
ochrannou fólii, dokud není kamera nainstalována. Pokud jen Dome krytu prach nebo
mastnota, očistěte, Dome kryt jemným a suchým hadříkem a isopropyl alkoholem.

Přesvědčte se, že blízkosti instalované kamery nejsou objekty s reflexním povrchem. IR
přísvit z kamery se může odrazit od těchto objektů zpět do objektivu kamery.

Pěnový kroužek kolem objektivu, musí být usazen v jedné rovině proti vnitřnímu povrchu
bubliny tak, aby izoloval objektiv od IR LED. Připevněte kryt kopule k tělu fotoaparátu
tak, aby pěnový kroužek a Dome kryt byly připojeny bez problémů.
5
Uživatelský manuál síťových kamer
Obsah
Chapter 1 Systémové požadavky......................................................................... 9
Chapter 2 Síťové připojení .................................................................................11
2.1
Nastavení síťové kamery přes LAN .................................................................. 11
2.1.1
Kabelové zapojení v LAN ................................................................................................. 11
2.1.2
Detekce a změna IP adresy ............................................................................................. 12
2.2
Nastavení síťové kamery přes WAN ................................................................ 13
2.2.1
Připojení statické IP ........................................................................................................ 13
2.2.2
Dynamická IP připojení ................................................................................................... 14
Chapter 3 Přístup do kamery .............................................................................17
3.1
Přístup přes webový prohlížeč ........................................................................ 17
3.2
Přístup přes klientský software ....................................................................... 19
3.2.1
Přístup přes iVMS-4200 PCNVR ...................................................................................... 19
3.2.2
Přístup přes software iVMS-4500 ................................................................................... 20
Chapter 4 Wi-Fi Nastavení.................................................................................21
4.1
Konfigurace Wi-Fi připojení ve správě Ad-hoc režimu ................................. 21
4.1
Snadné připojení Wifi s funkcé WPS ............................................................... 26
4.2
Vlastní nastavení bezdrátového připojení ....................................................... 28
Chapter 5 Živé zobrazení ...................................................................................30
5.1
Stránka živého zobrazení ................................................................................ 30
5.2
Spuštění živého zobrazení............................................................................... 31
5.3
Manuální záznam a sejmutí snímku ................................................................ 32
5.4
Ovládání PTZ .................................................................................................. 32
5.4.1
Ovládací Panel PTZ .......................................................................................................... 32
5.4.2
Nastavení / Vyvolání Preset ............................................................................................ 33
Chapter 6 Síťová konfigurace .............................................................................35
6.1
Konfigurace lokálních parametrů .................................................................... 35
6.2
Konfigurace nastavení času............................................................................. 36
6.3
Konfigurace nastavení Sítě.............................................................................. 38
6.3.1
Konfigurace nastavení TCP/IP ......................................................................................... 38
6.3.2
Konfigurace nastavení portů ........................................................................................... 40
6.3.3
Konfigurace nastavení PPPoE .......................................................................................... 40
6.3.4
Konfigurace nastavení DDNS ........................................................................................... 41
6
Uživatelský manuál síťových kamer
6.3.5
Konfigurace nastavení SNMP .......................................................................................... 45
6.3.6
Konfigurace nastavení 802.1X ......................................................................................... 46
6.3.7
Konfigurace nastavení QoS ............................................................................................. 47
6.3.8
Konfigurace nastavení UPnP™ ........................................................................................ 48
6.3.9
Odeslání emailu při spuštění poplachu ........................................................................... 49
6.3.10
Konfigurace nastavení NAT (Network Address Translation) ....................................... 51
6.3.11
Konfigurace nastavení FTP ......................................................................................... 51
6.4
Konfigurace nastavení Videa a Audia .............................................................. 53
6.4.1
Konfigurace nastavení videa ........................................................................................... 53
6.4.2
Konfigurace nastavení Audia........................................................................................... 55
6.4.3
Konfigurace enkódování ROI ........................................................................................... 56
6.5
Konfigurace parametrů snímku ....................................................................... 58
6.5.1
Konfigurace nastavení zobrazení..................................................................................... 58
6.5.2
Konfigurace nastavení OSD ............................................................................................. 63
6.5.3
Konfigurace nastavení textu v obraze ............................................................................. 65
6.5.4
Konfigurace Privátní Masky ............................................................................................ 65
6.5.5
Konfigurace snímku v obraze .......................................................................................... 66
6.6
Konfigurace a obsluha poplachů ..................................................................... 67
6.6.1
Konfigurace Detekce pohybu .......................................................................................... 68
6.6.2
Konfigurace poplachu sabotáže videa ............................................................................ 74
6.6.3
Konfigurace popl. vstupu ................................................................................................ 75
6.6.4
Konfigurace popl. výstupu .............................................................................................. 76
6.6.5
Ovládání výjímek ............................................................................................................. 77
6.6.6
Konfigurace Detekce obličeje.......................................................................................... 78
6.6.7
Konfigurace výjimky detekce audia ................................................................................ 79
6.6.8
Konfigurace detekce narušení ........................................................................................ 80
6.6.9
Konfigurace detekce rozostření ...................................................................................... 82
6.6.10
Konfigurace detekce změny scény ............................................................................. 82
Chapter 7 Nastavení ukládání ............................................................................84
7.1
Konfigurace nastavení NAS ............................................................................. 84
7.2
Konfigurace rozvrhu záznamu ......................................................................... 86
7.3
Nastavení konfigurace stažení snímku ............................................................. 90
Chapter 8 Přehrávání ........................................................................................93
Chapter 9 Vyhledání v deníku ............................................................................96
Chapter 10
Ostatní ..........................................................................................98
10.1
Managament uživatelských účtů..................................................................... 98
10.2
Konfigurace ověření RTSP ............................................................................. 100
7
Uživatelský manuál síťových kamer
10.3
Anonymní přístup ........................................................................................ 101
10.4
Filtrování IP adres ........................................................................................ 102
10.5
Zobrazení informací o zařízení ...................................................................... 103
10.6
Údržba......................................................................................................... 104
10.6.1
Restart kamery ......................................................................................................... 104
10.6.2
Obnova továrního nastavení .................................................................................... 105
10.6.3
Export / Import Konfiguračního souboru ................................................................. 105
10.6.4
Aktualizace systému ................................................................................................. 106
10.7
Nastavení RS-232 ......................................................................................... 106
10.8
Nastavení RS-485 ......................................................................................... 107
Přílohy .............................................................................................................. 109
Příloha 1 Představení software SADP ..................................................................... 109
Příloha 2 Mapování portů ....................................................................................... 112
8
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 1 Systémové požadavky
Operační systém: Microsoft Windows XP SP1 a vyšší verze / Vista / Win7 / Server
2003 / Server 2008 32bits
CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz nebo vyšší
RAM: 1G nebo vyšší
Displej: 1024×768 rozlišení nebo vyšší
Webový prohlížeč: Internet Explorer 6.0 a vyšší verze, Apple Safari 5.02 a vyšší
verze, Mozilla Firefox 3.5 a vyšší verze a Google Chrome8 a vyšší verze.
9
Uživatelský manuál síťových kamer
10
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 2 Síťové připojení
Než začnete:

Pokud chcete nastavit síťovou kameru přes LAN (Local Area Network), odkažte
se to Sekce 2.1. Nastavení síťové kamery přes LAN.

Pokud chcete nastavit síťovou kameru přes WAN (Wide Area Network), odkažte
se to Sekce 2.2 Nastavení síťové kamery přes WAN.
2.1 Nastavení síťové kamery přes LAN
Účel:
Pro zobrazení a konfiguraci kamery přes LAN, potřebujete nastavit kameru do
stejného síťového rozsahu jako váš počítač, a instalovat SADP nebo iVMS-4200
software pro vyhledání a změnu síťového rozsahu kamery.
Pozn.: Pro detailní popis SADP, se odkažte na Přílohu 1.
2.1.1 Kabelové zapojení v LAN
Následující obrázky ukazují 2 cesty propojení kamery a počítače:
Účel:

Pro testování síťové kamery, můžete přímo propojit síťovou kameru s počítačem
pomocí síťového kabelu, tak jak je zobrazeno na Obrázku 2-1.

Na Obrázku 2-2 je zobrazeno propojení síťové kamery v LAN přes switch
nebo router.
Obrázek 2-1. Přímé připojení
11
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 2-2. Propojení přes Switch nebo Router
2.1.2 Detekce a změna IP adresy
IP adresu potřebujete pro zobrazení a konfiguraci kamery.
Kroky:
1. Pro získání IP adresy vyberte jednu z následujících metod:

Použijte SADP, softwarový nástroj, který může automaticky detekovat online
síťové kamery v LAN a seznam informací o zařízení včetně IP adresy, masky
sítě, čísla portu, sériového čísla zařízení, verze zařízení, atd., zobrazeno na
Obrázek 2-3.

Použijte klientský software pro zobrazení seznamu online zařízení. Pro
detailní informace se odkažte do manuálu ke klient software.
2. Změňte adresu a masku sítě zařízení do stejného rozsahu v jakém je Vaše PC.
3. Vložte adresu síťové kamery do řádku adresy webového prohlížeče pro
zobrazení živého videa.
Pozn.:

Tovární adresa je 192.0.0.64 a port je 8000. Tovární uživatelské jméno je admin,
a heslo je 12345.

Pro přístup do síťové kamery z jiné podsítě, nastavte bránu sítě IP kamery po
přihlášení do kamery. Pro detailní informace se odkažte do Sekce 5.3.1 Nastavení
a konfigurace TCP/IP.
12
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 2-3. SADP rozhraní
2.2 Nastavení síťové kamery přes WAN
Účel:
Tato sekce vysvětluje, jak připojit síťovou kameru do WAN přes statickou nebo
dynamickou IP.
2.2.1 Připojení statické IP
Než začnete:
Požádejte o statickou IP Vašeho ISP (Internet Service Provider). Se statickou IP
adresou, můžete připojit síťovou kameru přes router nebo do WAN přímo.

Připojení kamery přes router
Kroky:
1. Připojte síťovou kameru do routeru.
13
Uživatelský manuál síťových kamer
2. Přiřaďte kameře IP adresu, masku a bránu v rozsahu LAN. Pro více informací se
odkažte do Sekce 2.1.2 Detekce a změna IP adresy.
3. Uložte statickou IP adresu kamery podle MAC adresy do routeru.
4. Nastavte NAT/Port Forwarding v routeru pro porty: 80, 8000, 8200 a 554. Toto
nastavení je závislé na typu routeru. Odkažte se do manuálu daného routeru pro
více informací o tomto nastavení.
Pozn.: Pro detailní informace o mapování portů se odkažte do Přílohy 2.
5. Připojte se do kamery pomocí webového prohlížeče nebo software iVMS.
Obrázek 2-4. Přístup na kameru přes router se statickou IP

Přímé připojení na kameru se statickou IP
V některých případech je možné nastavit veřejnou IP adresu přímo v kameře a připojit
se do kamery internetu bez nutnosti použití routeru. Pro více informací se odkažte do
Sekce 2.1.2 Detekce a změna IP adresy.
Obrázek 2-5. Přímé připojení na kameru se statickou IP
2.2.2 Dynamická IP připojení
Než začnete:
Nejdříve je potřeba získat dynamickou IP od Vašeho ISP (Internet Service Provider).
S dynamickou adresou IP se můžete spojit se síťovou kamerou přes modem nebo
router.
14
Uživatelský manuál síťových kamer

Připojení kamery přes router
Kroky:
1. Propojte síťovou kameru s routerem.
2. Přiřaďte kameře IP adresu, masku a bránu v rozsahu LAN. Pro více informací se
odkažte do Sekce 2.1.2 Detekce a změna IP adresy.
3. V routeru nastavte PPPoE uživ. jméno, heslo a potvrzení hesla.
4. Nastavte NAT/Port Forwarding v routeru pro porty: 80, 8000, 8200 a 554. Toto
nastavení je závislé na typu routeru. Odkažte se do manuálu daného routeru pro
více informací o tomto nastavení.
Pozn.: Pro detailní informace o mapování portů se odkažte do Přílohy 2.
5. Zjistěte název domény od poskytovatele internetu.
6. Nastavte DDNS parametry v rozhraní routeru.
7. Připojte se do kamery pomocí použitého názvu domény.

Připojení na kameru přes modem
Účel:
Tato kamera podporuje funkci PPPoE auto dial-up. Kamera získá veřejnou IP adresu
přes ADSL dial-up po jejím připojení do routeru. Je potřeba nakonfigurovat parametry
PPPoE síťové kamery. Pro detailní informace se odkažte do sekce 5.3.3 Konfigurace
nastavení PPPoE.
Obrázek 2-6. Přístup na kameru s Dynamickou IP
Pozn.: Získaná IP adresa je dynamicky přiřazena přes PPPoE, takže se změní pokaždé,
pokud je kamera restartována. Pro vyřešení této nepříjemnosti s dynamickou IP, je
potřeba získat název domény od Vašeho DDNS poskytovatele (např.: DynDns.com).
Následujte kroky níže pro řešení problému při řešení standardního názvu domény a
řešení privátního názvu domény.
15
Uživatelský manuál síťových kamer

Standardní řešení názvu domény
Obrázek 2-7. Standardní řešení názvu domény
Kroky:
1. Získejte název domény od poskytovatele domény.
2. Konfigurujte nastavení DDNS v rozhraní DDNS nastavení síťové kamery. Pro
více informací se odkažte do Sekce 5.3.4 Konfigurace DDNS .
3. Připojte se do kamery pomocí použitého názvu domény.

Řešení privátního názvu domény
Obrázek 2-8. Řešení privátního názvu domény
Kroky:
1. Nainstalujte a spusťte IP Server software v počítači se statickou IP.
2. Připojte se do kamery pomocí webového prohlížeče nebo software iVMS.
3. Povolte DDNS a vyberte IP Server jako typ protokolu. Pro více informací se
odkažte do Sekce 6.3.4 Konfigurace DDNS.
16
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 3 Přístup do kamery
3.1 Přístup přes webový prohlížeč
Kroky:
1. Otevřete webový prohlížeč.
2. Pro vstup do rozhraní přihlášení – login zadejte v adresní liště prohlížeče IP
adresu síťové kamery, např. 192.0.0.64 a stiskněte klávesu Enter.
3. Zadejte jméno uživatele a heslo a klikněte na Login.
Obrázek 3-1. Rozhraní pro přihlášení
Pozn.:
 Tovární uživatelské jméno je admin, heslo je 12345.
 Vícejazyčné menu je podporováno. English, Simplified Chinese, Traditional
Chinese, Russian, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Estonian,
Bulgarian, Hungarian, Czech, Slovak, French, Italian, German, Spanish,
Portuguese, Polish, Greek, Dutch, atd.
4. Před sledováním živého videa a konfigurací kamery nainstalujte plug-in. Při
instalaci plug-in se řiďte nápovědou pro instalaci.
17
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 3-2. Stáhněte a instalujte Plug-in
Obrázek 3-3. Instalujte Plug-in (1)
Obrázek 3-4. Instalujte Plug-in (2)
18
Uživatelský manuál síťových kamer
Pozn.: Před instalací Pluginu je potřeba zavřít prohlížeč. Po instalaci Pluginu otevřete
znovu prohlížeč na stránce s adresou kamery.
3.2 Přístup přes klientský software
3.2.1 Přístup přes iVMS-4200 PCNVR
Produktové CD obsahuje iVMS-4200 PCNVR. Software umožňuje živé zobrazení
z kamery nebo její konfiguraci.
Postupujte podle pokynů k instalaci a nainstalujte klientský software a software
WinPcap. Panel konfigurace a živé zobrazení iVMS-4200 PCNVR jsou zobrazeny
níže.
Obrázek 3-5. iVMS-4200 PCNVR Ovládací Panel
19
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 3-6. iVMS-4200 Živé zobrazení
Pozn.: Pro detailní informace ke klientskému software iVMS-4200 se prosím odkažte
do manuálu k software iVMS-4200 PCNVR.
3.2.2 Přístup přes software iVMS-4500
Pro zobrazení kamery na mobilním telefonu, nainstalujte software iVMS-4500 klient
na Váš mobilní telefon. Software můžete najít na CD přiloženém ke kameře, stáhnout
z www.hikvision.com a nebo na příslušných obchodech (AppStore, GooglePlay).
Pozn.: Pro detailní informace ke klientskému software iVMS-4500 se prosím odkažte
do manuálu k software iVMS4500.
20
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 4 Wi-Fi Nastavení
Účel:
Při připojení k bezdrátové síti nemusíte používat žádný kabel pro připojení k LAN,
což je velmi výhodné pro samostatné dohledové aplikace.
Pozn.:
Tento postup je aplikovatelný jen pro kamery s vestavěným wifi modulem.
4.1
Konfigurace Wi-Fi připojení ve správě Ad-hoc
režimu
Než začnete:
Bezdrátová síť musí být nejdříve nakonfigurována.
Bezdrátové připojení v režimu správy
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní konfigurace wifi.
Konfigurace> Rozšířené nastavení> Síť> Wi-Fi
Obrázek 4-1. Seznam wifi sítí
2. Klikněte na Search pro vyhledání bezdrátových připojení.
3. Klikněte na vybranou síť ze seznamu.
Obrázek 4-2. Wi-Fi nastavení – Režim správy
21
Uživatelský manuál síťových kamer
4. Zaškrtněte volbu síťového režimu Manage (Správa), Security mode (Režim
zabezpečení) a Encryption Type (Typ šifrování) sítě se automaticky zobrazí,
jakmile vyberete bezdrátovou síť, tyto nastavení neměňte.
Pozn.: Tyto parametry jsou identické s nastavením routeru.
5. Vložte heslo pro připojení k bezdrátové sítí.
Bezdrátové připojení v režimu Ad-hoc
Pokud zvolíte režim Ad-hoc, nepotřebujete se připojit ke kameře přes router. scénář je
stejný, jako když se připojujete ke kameře přímo z PC pomocí kabelu.
Kroky:
1. Zvolte režim Ad-hoc.
Obrázek 4-3. Wi-Fi nastavení - Ad-hoc
2. Vytvořte SSID pro kameru.
3. Zvolte režim zabezpečení bezdrátové sítě.
Obrázek 4-4. Režim zabezpečení - Ad-hoc režim
4. Povolte režim bezdrátového připojení na Vašem PC.
5. Na straně PC, otevřete dostupná síťová připojení a zvolte SSID kamery,
kterou chcete připojit.
22
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 4-5. Ad-hoc připojovací bod
6. Zvolte SSID a připojte se.
Popis zabezpečovacího režimu:
Obrázek 4-6. Režim zabezpečení
Můžete zvolit režim zabezpečení jako nešifrovaný, WEP, WPA-osobní,
WPA-podnikové, WPA2-osobní, WPA2-podnikové.
WEP režim:
Obrázek 4-7. WEP režim
23
Uživatelský manuál síťových kamer

Ověření - Vyberte Otevřený nebo Sdílený klíč systémového ověření, v závislosti
na metodě použitého přístupového bodu. Ne všechny přístupové body mají tuto
možnost, v tomto případě by mohli používat Open Sis-tem, který je někdy známý
jako SSID Ověření.

Délka klíče- Nastavuje délku klíče používaného pro šifrované připojení, 64 nebo
128 bit. Délka šifrovacího klíče může být někdy zobrazena jako 40/64 a 104/128.

Typ klíče - Typ klíče dostupný v závislosti na používaném přístupovém bodu.
Následující volby jsou dostupné:
HEX - Povoluje vložit hes klíč manuálně.
ASCII - Při použití této metody musí klíč obsahovat 5 znaků pro 64-bit WEP a 13
znaků pro 128-bit WEP.
WPA-osobní a WPA2-osobní režim:

Vložte požadovaný před-sdílený klíč pro přístupový bod, který může být
hexadecimální číslo nebo frázové heslo.
Obrázek 4-8. Režim zabezpečení - WPA-osobní
WPA- podnikový a WPA2-podnikový režim:
Vyberte typ ověření klient/server která je používána přístupovým bodem; EAP-TLS
nebo EAP-PEAP.
24
Uživatelský manuál síťových kamer
EAP-TLS
Obrázek 4-9. EAP-TLS

Identity (Identita) -Vložte uživatelské ID pro přítomnou síť.

Private key password (Osobní key heslo) – Vložte heslo pro Vaše uživatelské ID.

EAPOL version (verze) - Vyberte použitou verzi (1 nebo 2) Vašeho přístupového
bodu.

CA Certificates (Certifikát) - Odesílání CA certifikátu přítomného přístupového
bodu pro ověření.
EAP-PEAP:

User Name (Uživ. jméno) - Vložte uživatelské jméno pro přítomnou síť

Password (Heslo) - Vložte heslo pro přítomnou síť

PEAP Version (Verze) - Zvolte verzi PEAP užívanou přístupovým bodem.

Labe (Označení)- Zvolte označení používané přístupovým bodem.

EAPOL version (Verze) - Zvolte verzi (1 nebo 2) v závislosti na verzi použitou
přístupovým bodem.

CA Certificates (Certifikát) - Odesílání CA certifikátu přítomného přístupového
bodu pro ověření
25
Uživatelský manuál síťových kamer
4.1 Snadné připojení Wifi s funkcí WPS
Účel:
Nastavení bezdrátového síťového připojení není jednoduché. Pro vyhnutí se
komplexnímu nastavení bezdrátového připojení můžete povolit funkci WPS.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) odkazuje na jednoduché šifrované připojení mezi
zařízením a bezdrátovým routerem. WPS jednoduše přidá zařízení do existující sítě
bez potřeby vložení přihlašovacích údajů. Existují dva typy WPS připojení, PBC
režim a PIN režim.
Pozn.: Jestliže funkci WPS povolíte, není potřeba konfigurovat parametry jako, typ
šifrování a také nepotřebujete znát klíč k bezdrátovému připojení.
Kroky:
Obrázek 4-10.
Wi-Fi nastavení - WPS
PBC režim:
PBC odkazuje do Push-Button-konfigurace, ve které má uživatel jednoduše stisknout
tlačítko, buď skutečné, nebo virtuální (jak na tl.
v síťovém rozhraní
konfigurace ve webovém prohlížeči), na oba přístupové body (a registrátora sítě), tak
na novém klientském bezdrátovém zařízení.
1. Zaškrtněte políčko
pro povolení WPS.
2. Zvolte režim připojení PBC.
26
Uživatelský manuál síťových kamer
Pozn.: Přístupový bod i připojované zařízení musí tento režim podporovat.
3. Zkontrolujte, zda je na wifi routeru viditelné tl. WPS. Jestliže ano, stiskněte jej a
kontrolka umístněná v blízkosti tlačítka by měla začít blikat, znamená to, že funkce
WPS je zapnuta. Pro více informací se prosím odkažte do návodu pro router.
4. Stiskněte tl. WPS pro zapnutí funkce na kameře.
Pokud není tlačítko WPS na kameře, můžete stisknout virtuální tlačítko pro povolení
PCB režimu ve webovém rozhraní kamery.
5. Klikněte na tl. Connect (Připojit).
Pokud je režim PCB povolen na routeru a kameře, spojení proběhne automaticky.
PIN režim:
Režim PIN vyžaduje Osobní Identifikační Číslo (PIN) které je zobrazené buď na
samolepce, nebo na displeji bezdrátového zařízení. Tento PIN musí být vložen do
připojované sítě, obvykle na přístupový bod sítě.
Kroky:
1. Vyberte bezdrátové připojení, které je zobrazeno v seznamu SSID.
27
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 4-11.
Wi-Fi Nastavení – WPS PIN režim
2. Zvolte, Use route PIN code (Použít PIN kód).
Pokud je PIN generován na straně routeru, měli byste vložit PIN, který jste získali na
straně routeru, do pole Router PIN code (Kód PIN Routeru).
3. Klikněte na Connect (Připojit).
Nebo
Můžete generovat PIN na straně kamery. Doba pro vypršení PIN je 120 sekund.
1. Klikněte na Generate (Generovat).
2. Vložte kód do routeru, na příkladu výše, vložte 48167581 do routeru.
4.2 Vlastní nastavení bezdrátového připojení
Tovární adresa bezdrátového rozhraní ovladače je 192.168.1.64. Pokud chcete připojit
bezdrátovou síť, můžete změnit tovární IP.
Kroky:
28
Uživatelský manuál síťových kamer
1. Vstupte do rozhraní konfigurace TCP/IP.
Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Síť> TCP/IP
nebo
Konfigurace> Základní Konfigurace> Síť> TCP/IP
Obrázek 4-12.
TCP/IP nastavení
2. Zvolte NIC jako lan.
3. Přizpůsobte IPv4 adresu, Masku sítě IPv4 a Bránu sítě.
Postup nastavení je stejný jako u LAN.
Jestliže chcete, aby byla IP adresa automaticky přiřazena zaškrtněte políčko DHCP.
29
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 5 Živé zobrazení
5.1 Stránka živého zobrazení
Účel:
Stránka s živým zobrazením umožňuje živé zobrazení, sejmutí snímků, ovládání PTZ,
nastavení/vyvolání presetů a konfiguraci video parametrů.
Po přihlášení do kamery se automaticky otevře stránka s živým zobrazením, v jiném
případě klikněte na Live View (Živé zobrazení) v horní záložce nabídek.
Popis stránky s živým zobrazením:
Obrázek 5-1. Stránka živého zobrazení
Menu Bar:
Pro vstup na do jednotlivých záložek klikněte na danou záložku Live View (Živé
zobrazení), Playback (Přehrávání), Log (Deník) a Configuration (Konfigurace).
Display Control:
Klikněte na vybranou nabídku pro volbu zobrazení a typ streamu živého zobrazení.
Z rozbalovacího seznamu zvolte plug-in. Např. pro uživatele IE (internet explorer),
webcomponenty a quick time jsou volitelné. Pro uživatele ostatních prohlížečů jsou
volitelné, webcomponenty, quick time, VLC nebo MJPEG, pokud jsou podporovány
webovým prohlížečem.
30
Uživatelský manuál síťových kamer
Live View Window:
Zobrazení živého pohledu.
Toolbar:
Ovládání živého zobrazení, např.: zastavení/spuštění, sejmutí snímku, záznam, audio
zap./vyp., dvou-cestné audio, atd.
PTZ Control:
Horizontální, vertikální a zoom ovládání kamery, ovládání světla, stěrače (jestliže tyto
funkce PTZ kamera podporuje nebo jiná instalovaná externí pan/tilt jednotka).
Preset Setting/Calling:
Nastavení a vyvolání presetu kamery (jestliže tyto funkce PTZ kamera podporuje
nebo jiná instalovaná externí pan/tilt jednotka).
5.2 Spuštění živého zobrazení
Na stránce živého zobrazení, jak je zobrazeno na obrázku 5-2, klikněte na
v nástrojové liště pro spuštění živého videa.
Obrázek 5-2. Živé zobrazení nástrojová lišta
Tabulka 5-1. Popis nástrojové lišty
Ikona
/
Popis
Spuštění/zastavení živého zobrazení.
Nastavení zobrazení 4:3.
Nastavení zobrazení 16:9.
Nastavení originální velikosti zobrazení.
Adaptabilní rozměr okna.
Živé zobrazení v hlavním streamu.
Živé zobrazení v sub streamu.
Živé zobrazení v třetím streamu.
Klikněte pro výběr plug-in třetích stran.
Manuální sejmutí snímku.
/
Manuální zapnutí/vypnutí záznamu.
31
Uživatelský manuál síťových kamer
Zapnutí a nastavení hlasitosti audia /Ztlumení.
/
/
Zapnutí/Vypnutí mikrofonu.
/
Zapnutí/Vypnutí 3D funkce zoomu.
5.3 Manuální záznam a sejmutí snímku
V živém zobrazení klikněte v nástrojové lište na
nebo na
pro sejmutí aktuálního snímku
pro záznam aktuálního zobrazení. Cesty pro uložení snímků a klipů je
možné nastavit v záložce Konfigurace > Lokální Konfigurace. Pro nastavení
automatického vzdáleného záznamu se odkažte do Sekce 7.2.
Pozn.: Sejmutý snímek bude uložen ve formátu JPEG nebo BMP do Vašeho PC.
5.4 Ovládání PTZ
Účel:
V rozhraní živého zobrazení, můžete použít tlačítka PTZ pro ovládání pan/tilt/zoom
PTZ kamery.
Než začnete:
Abyste mohli ovládat PTZ kameru připojenou do sítě, musí tato kamera podporovat
PTZ funkce, nebo jednotka nainstalovaná s kamerou musí podporovat funkce pan/tilt.
Překontrolujte také správné nastavení RS485, pokud je použito, pro více informací
k RS485 se odkažte do Sekce 10.8 RS-485 nastavení.
5.4.1 Ovládací Panel PTZ
V živém zobrazení klikněte na
pro zobrazení PTZ panelu, nebo na
pro
jeho skrytí.
Klikněte, na směrové tlačítka pro ovládání pan/tilt pohybu.
32
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 5-3. Ovládací Panel PTZ
Klikněte na tl. zoom/iris/focus pro ovládání objektivu.
Pozn.:

V živém zobrazení najdete 8 směrových tlačítek ( , ,
,
,
,
,
,
),
pokud, kliknete a držíte myš v odpovídající pozici.
 Pro kamery, které podporují jen ovládání objektivu, jsou tato tlačítka nefunkční.
Tabulka 5-2. Popis ovládacího panelu PTZ
Ikona
Popis
Přiblížení/Oddálení
Ostření na blízko/na dálku
Clona +/Světlo vyp./zap.
Stěrač vyp./zap.
Rychlé zaostření
Inicializace objektivu
Nastavení rychlosti pan/tilt pohybu
5.4.2 Nastavení / Vyvolání Preset
 Nastavení Presetu:
1. V ovládacím panelu PTZ vyberte číslo presetu ze seznamu.
33
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 5-4. Nastavení presetu
2. Použijte PTZ tlačítka pro nastavení kamery na požadovaný směr a prostor.
• Natočte kameru vlevo, vpravo podle potřeby.
• Natočte kameru nahoru, dolů podle potřeby.
• Přibližte nebo oddalte záběr.
• Doostřete objektiv.
3. Klikněte na
pro uložení aktuálního presetu.
4. Můžete také kliknout na
pro vymazání presetu.
Pozn.: Můžete nastavit až 128 presetů.

Vyvolání Presetu:
Tato funkce umožňuje vyvolat na kameře buď manuálně nastavený preset, nebo
pomocí nějaké akce (např. aktivací poplachového vstupu).
Daný preset můžete kdykoliv vyvolat pomocí následného postupu.
V ovládacím PTZ panelu zvolte potřebný preset a klikněte na
pro jeho vyvolání
Nebo můžete nastavit kurzor myši na rozhraní presetu, a vyvolat preset zadáním čísla
požadovaného presetu.
Obrázek 5-5. Vyvolání presetu
34
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 6 Síťová konfigurace
6.1 Konfigurace lokálních parametrů
Pozn.: Lokální konfigurace odkazuje na parametry živého zobrazení, nahrané soubory a stažené
snímky. Nahrané soubory a stažené snímky jsou nahrány, sejmuty manuálně uživatelem, přes
webový prohlížeč během živého zobrazení, do PC na kterém je webový prohlížeč spuštěný.
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní Lokální Konfigurace:
Konfigurace > Lokální Konfigurace
Obrázek 5-6. Rozhraní Lokální Konfigurace
2.

Konfigurujte následující nastavení:
Parametry živého zobrazení: Nastavte typ protokolu a živého zobrazení.

Typ protokolu: TCP, UDP, MULTICAST a HTTP jsou volitelné.

TCP: Poskytuje kompletní streamování dat a lepší kvalitu videa, nicméně kvalita reálného
zobrazení může být ovlivněna.
UDP: Poskytuje reálný čas přenosu audia a videa.
HTTP: Umožňuje stejnou kvalitu jako TCP bez nastavení specifických portů pro
streamování v daném síťovém prostředí.
MULTICAST: Je doporučeno vybrat MCAST typ, pokud je používána funkce multicast.
Pro detailní informace k funkci multicast se odkažte do Sekce 6.3.1 TCP/IP nastavení.




Výkon živého zobrazení: Nastavte přenos živého zobrazení Least Delay (Nejméně
zpožděné), Balanced (Vyvážené) nebo Best Fluency (Plynulé).
35
Uživatelský manuál síťových kamer

Pravidla: Odkazuje na pravidla lokálního prohlížeče, zvolte vypnutí nebo zapnutí zobrazení
barevného označení detekce pohybu, detekce obličeje, nebo detekce narušení, pokud jsou
spuštěny. Např.: pokud jsou pravidla povolena a je povolena také detekce obličeje, bude při
detekci obličeje zobrazen zelený rámeček v místě detekce.


Formát snímku: Zvolte formát snímku pro sejmuté snímky.
Nastavení složky záznamu: Nastavte cestu pro uložení video souborů. Platí pro video soubory
nahrané z webového prohlížeče.

Velikost složky záznamu: Zvolte velikost balíku manuálně staženého video souboru na
256M, 512M nebo 1G. Po nastavení, bude maximální hodnota staženého souboru odpovídat
zvolenému nastavení.

Uložení video souboru do: Nastavení cesty pro ukládání manuálně stažených video
souborů.

Uložení stažených souborů do: Nastavení cesty pro uložení stažených souborů během
přehrávání.

Nastavení klipu a snímku: Nastavení cesty pro uložení sejmutých snímků a klipů video
souborů. Určeno pro snímky stažené z webového prohlížeče.

Uložení snímků z živého zobrazení do: Nastavení cesty pro uložení snímků stažených
během živého zobrazení.

Uložení snímků z přehrávání do: Nastavení cesty pro uložení snímků stažených během
přehrávání záznamu.

Uložení klipů do: Nastavení cesty pro uložení klipů stažených během přehrávání záznamu.
Pozn.: Můžete kliknout na Browse (Procházet) pro změnu cesty uložení klipu nebo snímku.
3.
Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
6.2 Konfigurace nastavení času
Účel:
V této sekci najdete instrukce k synchronizaci času a nastavení přepínání z letního na zimní čas.
36
Uživatelský manuál síťových kamer
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení času:
Konfigurace > Základní Konfigurace > Systém > Nastavení času
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Systém > Nastavení času
Obrázek 5-7. Nastavení času

Zvolte časovou zónu.
Z rolovací nabídky zvolte časovou zónu, která odpovídá dané lokaci.
 Synchronizace času přes NTP (Network time protokol) server.
(1) Zaškrtněte políčko pro NTP funkci
(2) Konfigurujte následující nastavení:
Adresa serveru: IP adresa NTP serveru.
NTP Port: Port NTP serveru.
Interval: Časový interval synchronizace kamery s NTP serverem server.
Obrázek 5-8. Synchronizace času přes NTP Server
Pozn.: Pokud je kamera připojena k internetu, měli byste použít NTP server, který umožňuje
časovou synchronizaci, podobný jako časový server od Cesnetu: tik.cesnet.cz. Pokud je kamera
37
Uživatelský manuál síťových kamer
pouze v lokální síti bez přístupu k internetu, měl být použitý nějaký NTP software k vytvoření
připojení NTP serveru pro synchronizaci času.
 Manuální synchronizace času
Povolte funkci Manuální časová synchr. a pak klikněte na
pro nastavení systémového času z
pop-up kalendáře.
Pozn.: Můžete také zaškrtnout políčko Synch. s časem počítače, čas kamery bude synchronizován
s časem Vašeho pc.
Obrázek 6-1. Manuální synchronizace času
 Klikněte na záložku DST a povolte funkci DST pro nastavení periody přepínání z letního na
zimní čas.
Obrázek 6-2. DST nastavení
3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
6.3 Konfigurace nastavení Sítě
6.3.1 Konfigurace nastavení TCP/IP
Účel:
TCP/IP konfigurace, musí být korektně nastavena, před začátkem provozu kamery na síti. Kamera
podporuje IPv4 a IPv6. Obě verze mohou být konfigurovány současně bez vzájemného konfliktu, a
jedna z nich by měla být v každém případě nastavena.
38
Uživatelský manuál síťových kamer
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení TCP/IP:
Konfigurace > Základní Konfigurace > Síť > TCP/IP
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > TCP/IP
Obrázek 6-3. Nastavení TCP/IP
2. Nakonfigurujte základní nastavení, včetně typu NIC, IPv4 nebo IPv6 adresa, IPv4 nebo IPv6
masky sítě, IPv4 nebo IPv6 brány sítě, nastavení MTU a Multicastové adresy.
Pozn.:

Platný rozsah MTU je 500 ~ 1500.

Multicast posílá stream pro skupinu multicast adres a umožňuje většímu počtu klientů získat
stream ve stejný čas pomocí registrované kopie multicast skupiny adres. Před použitím této
funkce, musíte funkci Multicast povolit ve vašem routeru.
3. Klikněte na Save pro uložení výše provedeného nastavení.
Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery.
39
Uživatelský manuál síťových kamer
6.3.2 Konfigurace nastavení portů
Účel:
Zde můžete nastavit číslo portu kamery, např.: HTTP port, RTSP port a HTTPS port.
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení portu:
Konfigurace > Základní Konfigurace > Síť > Port
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > Port
Obrázek 6-4. Nastavení portu
2. Nastavení HTTP portu, RTSP portu a HTTPS portu kamery.
HTTP Port: Továrně je nastaven na 80, a může být změněn v rozsahu od 1024 do 65535.
RTSP Port: Továrně je nastaven na 554.
HTTPS Port: Továrně je nastaven na 443, a může být změněn v rozsahu od 1024 do 65535.
Server Port: Továrně je Server port nastaven na 8000.
3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery.
6.3.3 Konfigurace nastavení PPPoE
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení PPPoE:
Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > PPPoE
40
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-5. Nastavení PPPoE
2.
Zaškrtněte políčko Enable PPPoE (Povolení PPPoE) pro povolení této vlastnosti.
3.
Vložte User Name (Uživatelské jméno), Password (Heslo), a Confirm (Potvrďte) heslo pro
PPPoE přístup.
Pozn.: Uživatelské jméno a heslo by měl odsouhlasit Váš ISP.
4.
Klikněte na Save (Ulož) pro uložení a opuštění rozhraní.
Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery.
6.3.4 Konfigurace nastavení DDNS
Účel:
Pokud je kamera nastavena na použití PPPoE jako základního síťového připojení, měli byste použít
Dynamickou DNS (DDNS) pro síťový přístup.
Než začnete:
Vytvořte si registraci na DDNS serveru před začátkem konfigurace DDNS nastavení kamery.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení DDNS:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > DDNS
41
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-6. Nastavení DDNS
2. Zaškrtněte políčko Enable DDNS (Povolit DDNS) pro aktivaci této funkce.
3. Zvolte DDNS Type (Typ DDNS). Volitelné jsou 3 typy DDNS: HiDDNS, IPServer a
DynDNS.

DynDNS:
Kroky:
(1)Vložte Server Address (Adresu serveru) DynDNS (např.:members.dyndns.org).
(2)V textovém poli Domain (Doména), vyplňte název získaný na stránkách DynDNS.
(3)Vložte Port DynDNS serveru.
(4)Vložte User Name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo) registrované na stránkách
DynDNS.
(5) Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
42
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-7. Nastavení DynDNS

IP Server:
Kroky:
(1) Vyplňte v poli Adresa Serveru IP adresu.
(2) Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
Pozn.: Pro IP Server, je nutné nastavit pevnou IP adresu, masku sítě a bránu, a preferovanou
DNS od Vašeho ISP. V Server Address (Adresa Serveru) by měla být vyplněna statická
adresa pc na kterém je funkční IP Server software.
Obrázek 6-8. Nastavení IP Serveru

NO-IP:
Kroky:
(1) Zvolte typ DDNS na NO-IP.
43
Uživatelský manuál síťových kamer
Figure 6-1 Nastavení NO-IP DNS
(2) Vložte adresu serveru: www.noip.com
(3) Vložte registrovanou doménu.
(4) Pokud potřebujete, vložte číslo portu.
(5) Vložte uživatelské jméno a heslo.
(6) Klikněte na Save (Ulož) a následně můžete kameru vidět pod názvem domény.

HiDDNS
Kroky:
(1) Zvolte typ DDNS jako HiDDNS.
Obrázek 6-9. Nastavení HiDDNS
(2) Vložte adresu serveru: www.hik-online.com.
(3) Vyplňte Název domény kamery. Doména je stejná s alias zařízením na HiDDNS server.
(4) Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nových nastavení.
Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery.
44
Uživatelský manuál síťových kamer
6.3.5 Konfigurace nastavení SNMP
Účel:
Můžete nastavit funkci SNMP pro získání stavu kamery, parametrů, poplachů, souvisejících
informací a spravovat kameru vzdáleně pokud je kamera připojena do sítě.
Než začnete:
Před nastavením SNMP, stáhněte software SNMP a nastavte SNMP port pro příjem informací z
kamery. Přes nastavení Trap Adresy, kamera může posílat poplachové události a zprávy o stavu do
dohledového centra.
Pozn.: Verze SNMP, kterou vyberete, by měla být stejná jako SNMP software. Měli byste také
použít verzi, odpovídající úrovni zabezpečení, která je požadováno. SNMP v1 je bez zabezpečení
SNMP v2 požaduje heslo pro přístup. SNMP v3 poskytuje šifrování a pokud ji použijete, musí být
povolen HTTPS protokol.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení SNMP:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > SNMP
45
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-10. Nastavení SNMP
2. Zaškrtněte políčko odpovídající verze (
,
,
), pro povolení funkce.
3. Konfigurujte nastavení SNMP.
Pozn.: Nastavení software SNMP by mělo být stejné, jako je zde konfigurováno.
4. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení a ukončení nastavení.
Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery.
6.3.6 Konfigurace nastavení 802.1X
Účel:
46
Uživatelský manuál síťových kamer
IEEE 802.1X standard je podporován síťovými kamerami a pokud je povolen, data z kamery jsou
zabezpečena a je potřeba uživatelského přihlášení pokud se připojujete do kamery po síti, která je
zabezpečena standardem IEEE 802.1X.
Než začnete:
Nejdříve musí být nastaven ověřovací server. Zaregistrujte uživatelské jméno a heslo pro 802.1X v
serveru.
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení 802.1X:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > 802.1X
Obrázek 6-11. Nastavení 802.1X
2. Zaškrtněte políčko Po volit IEEE 802.1X pro aktivaci.
3.
Konfigurujte nastavení 802.1X včetně verze EAPOL, uživatelského hesla a jména.
Pozn.: Verze EAPOL musí být identická s verzí v routeru nebo switchi.
4. Vyplňte uživatelské jméno a heslo pro přístup do serveru.
5.
Klikněte na Save (Uložit) pro uložení a ukončení nastavení.
Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery.
6.3.7 Konfigurace nastavení QoS
Účel:
QoS (Quality of Service) vám může pomoci řešit zpoždění na síti a přetížení sítě, konfigurací
priority zasílaných dat.
47
Uživatelský manuál síťových kamer
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení QoS:
Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > QoS
Obrázek 6-12. Nastavení QoS
2.
Konfigurujte nastavení QoS včetně video / audio DSCP, událostí / poplachů DSCP a
Managementu DSCP.
Rozsah platných hodnot DSCP je 0-63. Čím vyšší hodnota DSCP tím vyšší má prioritu.
Pozn.: DSCP odkazuje na Differentiated Service Code Point; a hodnota DSCP je použita pro IP
header aby indikoval prioritu dat.
3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nových nastavení.
Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery.
6.3.8 Konfigurace nastavení UPnP™
Univerzální Plug and Play (UPnP™) je síťová architektura, která poskytuje kompatibilitu mezi
síťovým vybavením, softwarem a ostatním hardwarem. UPnP protokol umožňuje zařízením, aby se
propojily souvisle a jednoduše byly implementovány do síti v domácím a firemním prostředí.
S povolenou funkcí, není potřeba konfigurace směrování jednotlivých portů, a kamera je připojena
do širokých oblastí sítí přes router.
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení UPnP™.
Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > UPnP
2.
Zaškrtněte políčko pro povolení funkce UPnP™ .
Název online detekovaného zařízení může být změněno.
48
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-13. Konfigurace nastavení UPnP
6.3.9 Odeslání emailu při spuštění poplachu
Účel:
Systém může být konfigurován tak, aby poslal upozornění emailem určeným příjemcům, pokud je
detekována nějaká událost, například, detekce pohybu, ztráta videa, sabotáž videa, atd.
Než začnete:
Konfigurujte nastavení DNS: Základní Konfigurace > Síť > TCP/IP nebo Pokročilá
Konfigurace > Síť > TCP/IP, před použitím funkce emailu.
Kroky:
1.
Nastavte nejdříve DNS Server: Konfigurace > Základní Konfigurace > Síť > TCP/IP nebo
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > TCP/IP) pro nastavení IPc4 adresy, IPv4
masky sítě, IPv4 brány sítě a preferevaného DNS Serveru.
Pozn.: Pro více informací se odkažte se do Sekce 6.3.1 Konfigurace nastavení TCP/IP.
2.
Vstupte do nastavení rozhraní emailu:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > Email
49
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-14. Nastavení Emailu
Konfigurujte následující nastavení
Sender (Odesílatel): Název odesílatele emailu.
Sender’s Address (Adresa odesílatele): Emailová adresa odesílatele.
SMTP Server: IP adresa SMTP Serveru nebo domény (např., smtp.263xmail.com).
SMTP Port: Defaultní port TCP/IP port pro SMTP je 25 (bez zabezpečení). SSL SMTP port je
465.
Enable SSL (Povol SSL): Zaškrtněte políčko pro povolení SSL, jestliže je požadováno SMTP
serverem.
Attached Image (Přidat snímek): Zaškrtněte políčko, jestliže chcete odeslat email s poplach.
obrázkem v příloze.
Interval: Interval je čas mezi dvěma akcemi, mezi nimiž je poslán obrázek
Authentication (Ověření) (volitelné): Pokud Váš emailový server požaduje ověření, zaškrtněte
políčko ověření pro přihlášení na server a vstup pro zadání jména uživatele a hesla.
50
Uživatelský manuál síťových kamer
Choose Receiver (Zvolit příjemce): Vyberte příjemce, kterému má být zaslán email. Je možné
přidat až 2 příjemce.
Receiver (Příjemce): Jméno příjemce.
Receiver’s Address (Adresa příjemce): Emailová adresa příjemce.
3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
6.3.10 Konfigurace nastavení NAT (Network Address Translation)
Účel:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení NAT.
Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > NAT
2.
Zvolte režim mapování portů.
Pro mapování portů s továrními hodnotami:
Zvolte Port Mapping Mode (Režim mapování
portů).
Pro mapování portů s uživatelským nastavením:
Zvolte
A pro manuální nastavení portů, můžete upravit hodnoty portů.
Obrázek 6-15. Nastavení konfigurace NAT
3.
Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
6.3.11 Konfigurace nastavení FTP
Účel:
51
Uživatelský manuál síťových kamer
Můžete konfigurovat informace související s FTP serverem pro nastavení odesílání snímku kamery
do FTP serveru. Odesílání snímků, může být buď podle časového rozvrhu, nebo podle událostí.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení FTP:
Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > FTP
Obrázek 6-16. Nastavení FTP
2.
V konfiguraci nastavení FTP je požadováno uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do FTP
serveru.
Directory (Adresář): V poli Directory Structure (Struktuře adresáře) vyberte kořen
adresáře, základní adresář (parent directory) a pod adresář (child directory). Když je vybrán
cílový adresář, můžete použít volbu Názvu zařízení, Čísla zařízení nebo IP zařízení, jako název
adresáře; a pokud je zvolen pod-adresář, můžete použít Název kamery nebo Číslo kamery, jako
název adresáře.
Upload type (Typ uploadu): Zaškrtněte pro zasílání snímků na FTP server..
Anonymous Access to the FTP Server (in which case the user name and password won’t
be required.) (Anonymní přístup na FTP server (v tomto případě není uživatelské jméno a
heslo požadováno.)): Zaškrtněte políčko Anonymous (Anonymní) pro povolení anonymního
přístupu na FTP server.
52
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-17. Nastavení FTP
Pozn.: Funkce anonymního přístupu musí být podporována FTP serverem.
3.
Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
Pozn.: Jestliže chcete odesílat snímky na FTP server, musíte povolit kontinuální odesílání nebo
snímek spuštěný událostí na stránce Snapshot (Snímek). Pro více informací se prosím odkažte
do Sekce 6.6.7.
6.4 Konfigurace nastavení Videa a Audia
6.4.1 Konfigurace nastavení videa
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení Videa:
Konfigurace >Základní Konfigurace > Video / Audio > Video
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Video / Audio > Video
53
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-18. Konfigurace nastavení videa
2. Zvolte Stream type (Typ Streamu) z kamery na hlavní stream (normal), pod-stream nebo třetí
stream.
Hlavní stream je určen pro záznam a živé zobrazení na síti s dobrou šířkou pásma, pod-stream a
třetí stream můžou být použity pro živé zobrazení, pokud je šířka pásma sítě limitována.
3. Následující parametry můžou být změněny pro vybraný hlavní stream nebo pod-stream:
Video Type (Typ videa):
Zvolte typ streamu na video stream, nebo video & audio kompozitní stream. Audio signál bude
nahráván jen, když je Typ videa nastaven na Video & Audio.
Resolution (Rozlišení):
Zvolte rozlišení video výstupu.
Bitrate Type (Typ Bitrate):
Vyberte typ bitrate na konstantní nebo variabilní.
Video Quality (Kvalita videa):
Pokud je typ bitrate zvolen jako Variabilní, může být zvoleno až 6 úrovní kvality videa.
Frame Rate (Snímkování):
Nastavte snímkování na 1/16~25 fps. Snímkování (Frame rate) lze popsat jako frekvenci, ve
které je video stream obnovován a je měřen počtem snímků za sekundu (frames per second -
54
Uživatelský manuál síťových kamer
fps). Vysoký počet snímků je vhodný při pohybu ve video streamu, jak zachovat kvalitu v celém
snímku.
Max. Bitrate (Max. Šířka pásma):
Nastavte maximální šířku pásma mezi 32~16384 Kbps. Vyšší hodnota, koresponduje s vyšší
kvalitou videa, ale je zároveň požadována vyšší šířka pásma.
Video Encoding (Enkódování videa):
Jestliže je Stream Type nastaven na hlavní stream, H.264 a MJPEG jsou volitelné, a jestliže je
typ streamu nastavte na sub stream, H.264, MJPEG, a MPEJ4 jsou volitelné.
Pozn.: Podporované enkódovní videa může být rozdílné, v závislosti na platformě.
Profile (Profil):
Základní profil, Hlavní profil a Vysoký profil jsou volitelné pro kódování.
I Frame Interval (Interval I snímku):
Nastavte interval I-snímku mezi 1~400.
SVC:
Scalable Video Coding je rozšíření standardu H.264/AVC. Nastavte na OFF nebo ON podle
aktuální potřeby.
4. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
6.4.2 Konfigurace nastavení Audia
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení Audia
Konfigurace > Základní Konfigurace > Video / Audio > Audio
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Video / Audio > Audio
55
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-19. Nastavení Audia
2.
Konfigurujte následující nastavení.
Audio Encoding (Enkódování audia): G.711 ulaw, G.711alaw, G.726, a MP2L2 jsou volitelné.
A 32kbps, 64kbps, a 128kbps jsou podporovány pokud vyberete MP2L2.
Audio Input (Audio vstup): Mic-in a Line-in jsou volitelné pro připojení mikrofonu a
volitelné jednotlivě.
Input Volume (Vstupní hlasitost): 0-100
Environmental Noise Filter (Filtr šumu prostředí): Nastavte na OFF nebo ON. Pokud
nastavíte funkci na on, šum okolního prostředí bude filtrován.
3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
6.4.3 Konfigurace enkódování ROI
ROI znamená region of interest (oblast zájmu). ROI enkódování povoluje rozeznat v ROI pozadí
informace komprese, a říká technologii, přidej více enkódovaných zdrojů do oblasti zájmu pro
zvýšení kvality ROI, mimo pozadí informací, které jsou mimo oblast zájmu.
Kroky:
Vstupte do rozhraní nastavení
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Video / Audio >ROI
56
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-20. Nastavení Oblasti zájmu
1.
Nakreslete oblast zájmu v obraze. 4 oblasti zájmu mohou být nakresleny.
2.
Vyberte typ streamu pro ROI enkódování.
3.
Vyberte typ ROI.
Jsou dvě volby pro enkódování ROI, pevné enkódování regionu a dynamické sledování.

Fixed Region (Pevné nekódování) je ROI enkódování pro manuálně konfigurovatelnou
oblast. Můžete zvolit úroveň vylepšené kvality snímku pro enkódování ROI, a je možné
také pojmenovat ROI oblast.

Dynamick Tracking (Dynamické sledování) odkazuje na ROI definovaný inteligentní
57
Uživatelský manuál síťových kamer
analýzou jako je detekce obličejů. Můžete zvolit úroveň vylepšené kvality snímku pro
enkódování ROI.
4.
Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
6.5 Konfigurace parametrů snímku
6.5.1 Konfigurace nastavení zobrazení
Účel:
Nastavení kvality snímku kamery, včetně jasu, kontrastu, saturace, sytosti, ostrosti, atd.
Pozn.:
Parametry zobrazení se liší v závislosti na modelu kamery. Pro více detailů se odkažte se na
aktuální popis modelu.
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení zobrazení:
Konfigurace > Základní Konfigurace> Snímek> Nastavení zobrazení
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Snímek > Nastavení zobrazení
2.
Nastavte parametry snímku kamery.
Pozn.:
Pro zaručení kvality obrazu v rozdílných světelných podmínkách, jsou poskytovány dva typy
nastavení konfigurace.
Den/Noc Auto-přepínání
58
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-21. Zobrazení nastavení Den/Noc Auto-přepínání
 Image Adjustment (Nastavení snímku)
Brightness (Jas) charakterizuje jas snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota je 50.
Contrast (Kontrast) charakterizuje kontrast snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota je 50.
Saturation (Sytost) charakterizuje plnost barev snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota
je 50.
Sharpness (Ostrost) charakterizuje kontrast hran snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota
je 50.
 Exposure Settings (Nastavení Expozice)
Pokud je kamera vybavena pevným objektivem, je volitelný jen Manual (Manuální), a režim clony
není konfigurovatelný.
Pokud je zvoleno Auto, můžete nastavit úroveň clony od 0~ 100.
Pro kamery, které podporují P-Iris objektiv, pokud je P-Iris objektiv instalován, potom je typ P-Iris
objektivu volitelný, např.: Tamron 2.8-8mm F1.2 (M13VP288-IR), nebo pokud je instalován DC
objektiv, je volitelná manuální a auto clona.
Čas expozice odkazuje na čas elektronické závěrky, která je v rozsahu od 1 ~ 1/100,000s. Nastavte
59
Uživatelský manuál síťových kamer
podle aktuálních světelných podmínek.
 Focus Settings (Nastavení ostření)
Pro kamery, které podporují elektronický objektiv, můžete nastavit režim ostření na Manual nebo
Auto. Pokud je zvolený auto, ostření je nastavováno automaticky, a pokud je zvoleno manuální,
můžete ovládat objektiv pomocí zoom, focus (ostření), lens initialization (inicializací objektivu), a
externím ostřením pomocí rozhraní ovládání.
 Day/Night Switch (Přepínání Den/Noc)
Zvolte režim přepínání den/noc, a konfigurujte nastavení smart IR (chytré IR) z této nabídky.
Obrázek 6-22. Přepínání Den/Noc
Day (Den), night (Noc), auto, schedule (Rozvrh), a spuštění poplachovým vstupem jsou volitelné
pro přepínání den/noc režimů.
Day (Den): kamera zůstává v denním režimu.
Night (Noc): kamera zůstává v nočním režimu.
Auto: Kamera přepíná mezi denním a nočním režimem automaticky v závislosti na světelnosti
prostředí. Rozsah Sensitivity (citlivosti) je od 0~7, čím vyšší je hodnota, tím rychleji se kamera
přepne. Filtering time (Filtrování času) odkazuje na časový interval mezi den/noc přepínáním.
Můžete jí nastavit od 5s do 120s.
Schedule (Rozvrh): Nastavte počáteční dobu a dobu ukončení pro přepnutí denního/nočního
režimu.
Spuštění poplachovým vstupem: Přepnutí je spuštěno poplachovým vstupem, a je možné nastavit
přepnutí na noční nebo denní režim.
Smart IR (Chytré IR) dává uživateli volbu zapnout IR LED na ON (ZAP) / OFF(VYP).
Pokud nastavíte smart IR na ON (ZAP), Auto a Manual jsou volitelné pro režim IR. Pokud zvolíte
60
Uživatelský manuál síťových kamer
AUTO, IR LED se bude měnit podle aktuálního osvětlení. Např.: pokud je aktuální scéna příliš
světla/jasná, IR LED se nastaví na nižší hodnoty/svítivosti; a pokud není scéna dostatečně jasná, IR
LED se nastaví na vyšší hodnotu/svítivost.
Pokud je zvolen Manual, můžete nastavit IR LED upravením distance (vzdálenosti). Např.: Pokud
je objekt v blízkosti kamery, bude IR LED nastavena na nižší hodnoty/svítivosti, a pokud je objekt
v delší vzdálenosti bude IR LED nastavena na vyšší hodnotu/svítivost.
 Backlight Settings (Nastavení kompenzace protisvětla)
BLC: Pokud je zaostřena na objekt se silným protisvětlem v pozadí, bude objekt příliš tmavý na to,
aby jej bylo možno rozeznat. BLC kompenzuje světlo tak, aby byl objekt v popředí rozeznatelný.
Volitelné jsou OFF (VYP), Up (Nahoru), Down (Dolů), Left (Vlevo), Right (Vpravo), Center (Střed)
a uživatelské nastavení.
WDR: Wide Dynamic Range (Široký dynamický rozsah) může být využit pokud, je ve snímané
scéně vysoký kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi.
HLC: High Light Compression (Vysoká komprese světla), tato funkce může být použita tam, kde
má silné protisvětlo vliv na kvalitu snímku.
 White Balance (Vyvážení bílé)
Vyvážení bíle je interpretování bílé barvy kamerou, používaná k nastavení barevné teploty podle
aktuálním podmínek.
Obrázek 6-23. Vyvážení bílé
 Vylepšení snímku
Digital Noise Reduction (Digitální redukce šumu): DNR redukuje šum video streamu. Volitelné
nastavení je OFF (VYP), Normal Mode (Normální režim) a Expert Mode (Pokročilý režim).
Úroveň nastavení DNR je od 0~100, a tovární hodnota je 50 v Normálním režimu. Úroveň
61
Uživatelský manuál síťových kamer
nastavení v pokročilém režimu pro space level (prostorové úrovně) DNR je [0~100] a time level
(časové úrovně) DNR je [0~100].
Defog Mode (Režim potlačení oparu): Povolte tuto funkci, pokud je snímek v oparu nebo mlze.
Tato funkce posílí jemné detaily, takže je obrázek jasnější.
Electrical Image Stabilizer (Elektronická stabilizace obrazu): EIS redukuje efekty v obraze,
vznikající otřesy kamery.
Grey Scale (Škála šedé): Můžete zvolit škálu šedé od [0-255] nebo [16-235].
 Video Adjustment (Nastavení Videa)
Mirror (Zrcadlo): Umožňuje zrcadlově otočit snímek. Volitelné jsou Left/Right (Vlevo/Vpravo),
Up/Down (Nahoru/Dolů), Center (Střed), a OFF (VYP)
Rotate (Rotace): Aby, jste využili kompletní poměr stran 16:9, pokud kamera snímá úzký prostor,
zapněte režim rotace.
Během instalace, otočte kameru o 90°, nebo natočte 3-osý objektiv o 90°, a zapněte režim rotace,
získáte standardní obraz snímané scény s poměrem stran 9:16, který bude ignorovat zbytečné
informace v obraze, jako jsou zdi apod. a získáte tak smysluplný pohled z kamery.
Scene Mode (Režim scény): Nastavte režim scény podle reálného prostředí na indoor (vnitřní)
nebo outdoor (venkovní).
Video Standard: 50 Hz a 60 Hz jsou volitelné. Nastavte podle používaného video standardu; běžně
50 Hz pro PAL standard a 60 Hz pro NTSC standard.
Capture Mode (Režim zachycení snímku): Volitelný vstupní režim videa pro splnění různých
požadavků na šířku záběru a rozlišení.
 Other (Ostatní)
Některé kamery podporují CVBS, SDI, nebo HDMI výstup. Pro více detailů se odkažte na popis
aktuálního typu kamery.
Day/Night Scheduled-Switch (rozvrh přepínání Den/Noc)
Rozhraní této konfigurace umožňuje nastavit samostatně parametry kamery pro den a noc tak, aby
byla zaručena kvalita snímku v rozdílné světelnosti prostředí.
62
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-24. Rozhraní konfigurace rozvrhu Den/Noc
Kroky:
1.
Klikněte na časový řádek pro nastavení počátečního a koncového času přepnutí.
2.
Klikněte na Common (Společnou záložku) pro konfiguraci společných parametrů
aplikovatelných pro denní a noční režim.
Pozn.:
Pro detailní informace o každém parametru se odkažte na sekci day/night auto switch.
3.
Klikněte na záložku Day pro konfiguraci parametrů aplikovatelných pro denní režim.
4.
Klikněte na záložku Night pro konfiguraci parametrů aplikovatelných pro noční režim.
Pozn.:
Nastavení se uloží automaticky, pokud je nějaký parametr změněn.
6.5.2 Konfigurace nastavení OSD
Účel:
Je možné uživatelsky nastavit a zobrazit jméno kamery a čas.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení OSD:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Snímek > OSD nastavení
63
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-25. Nastavení OSD
2. Zaškrtněte odpovídající políčko pro vybrané OSD zobrazení kamery: název, datum nebo týden,
pokud je požadován.
3. Upravte název kamery v poli Camera Name (Název kamery).
4. Z rozbalovacích seznamů vyberte time format (formát času), date format (formát datumu),
display mode (režim zobrazení) a velikost fontu OSD.
5. Pro změnu umístnění rámečku
v živém zobrazení, můžete rámeček chytnout
myší a přetáhnout libovolně v okně kamery.
Obrázek 6-26. Nastavení umístnění OSD
6. Kliknět na Save (Uložit) pro aktivaci nastavení.
64
Uživatelský manuál síťových kamer
6.5.3 Konfigurace nastavení textu v obraze
Účel:
Můžete upravit nastavení textu v obraze.
Kroky:
1. Vstupte do nastavení rozhraní Text v obraze (Text Overlay Settings):
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Snímek > Text v obraze
Obrázek 6-27. Text v obraze
2. Zaškrtněte políčko příslušného řádku pro zobrazení textu.
3. Napište text, který chcete zobrazit do příslušného řádku.
4. (Volitelně) Pro změnu umístnění rámečku s textem
v živém zobrazení, můžete rámeček
chytnout myší a přetáhnout libovolně v okně kamery.
5. Kliknět na Save (Uložit).
Pozn.: Až 8 textových polí může být vloženo do zobrazení kamery.
6.5.4 Konfigurace Privátní Masky
Účel:
Privátní maska umožňuje skrýt určitou oblast v živém zobrazení pro zamezení dohledu a záznamu
65
Uživatelský manuál síťových kamer
na tuto skrytou oblast.
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení privátní masky:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Snímek > Privátní Maska
2.
Zaškrtněte políčko Enable Privacy Mask (Povolit Privátní Masku) pro aktivaci této funkce.
3.
Klikněte na Draw Area (Nakreslit oblast).
Obrázek 6-28. Nastavení Privátní Masky
4.
Klikněte a přetáhněte myší v živém zobrazení kamery pro nakreslení privátní oblasti.
Pozn.: V obraze kamery je možné nakreslit až 4 privátní masky.
5.
Klikněte na Stop Drawing (Ukončit kreslení) pro ukončení kreslení nebo klikněte na Clear
All (Vymazat vše) pro vymazání všech nakreslených oblastí bez jejich uložení.
6. Kliknět na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
6.5.5 Konfigurace snímku v obraze
Účel:
Snímek v obraze umožňuje zobrazit statický snímek na obrazu z kamery. Tato funkce umožňuje
určitému podniku nebo uživateli aby zobrazil jeho logo v obraze z kamery.
Pozn.: Obrázek musí být RGB24 bmp formát a maximální velikost obrázku 128*128.
66
Uživatelský manuál síťových kamer
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení snímku v obraze:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Snímek > Snímek v obraze
Obrázek 6-29.Snímek v obraze
2. Klikněte na Browse pro výběr snímku.
3. Klikněte na Upload pro nahrání snímku.
4. Zaškrtněte políčko Enable Picture Overlay (Povolit snímek v obraze) pro aktivaci funkce.
Hodnoty X souřadnice (Coordinate) a Y souřadnice (Coordinate) jsou pro umístnění snímku v
obraze. Šířka (width) a Výška (Height) jsou pro nastavení velikosti vkládaného snímku
6.6 Konfigurace a obsluha poplachů
Tato sekce vysvětluje, jak konfigurovat síťovou kameru aby reagovala na poplachové události,
včetně detekce pohybu, sabotáž videa, popl. vstup, popl. výstup, výjimku, detekci obličeje, výjimku
detekce audia, detekci narušení, detekci rozostření, detekci změny scény, a atd. Tyto události mohou
spustit poplachovou akci, jako je Upozornění na dohledovém centru, Poslat email, spustit popl.
výstup, atd.
Pozn.:
 Zaškrtněte políčko Notify Surveillance Center (Upozornit dohledové centrum) pokud chcete
zobrazit poplachové informace v mobilním zařízení, pokud nastane daný poplach.
 Klikněte na
pro pomoc, pokud konfigurujete inteligentní funkce, včetně detekce obličeje
67
Uživatelský manuál síťových kamer
detekce výjimky audia, detekce narušení, detekce rozostření, detekce změny scény, atd.
Pomocný dokument Vás provede konfiguračními kroky.
6.6.1 Konfigurace Detekce pohybu
Účel:
Detekce pohybu detekuje pohybující se objety v nastavené oblasti dohledové zóny a spouští určitou
akci nastavenou jako reakci na detekci.
Pro přesnou detekci pohybujících objektů a redukování falešných poplachů, normální konfigurace a
expert konfigurace jsou volitelné pro rozdílné prostředí detekce.
 Normální Konfigurace
Normální konfigurace převezme jeden parametr pro detekci pohybu ve dne i v noci.
Postupy:
1. Nastavení oblasti detekce pohybu.
Kroky:
(1)Vstupte do rozhraní nastavení detekce pohybu
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Události > Detekce pohybu
(2)Zaškrtněte políčko povolit Motion Detekction (Detekci pohybu).
(3)Zaškrtněte políčko povolit Dynamic Analysis (Dynamickou analýzu) pro detekci, pokud
chcete vyznačit oblast detekce zelenými čtverci.
Pozn.: Zvolte vypnout rules (pravidla), pokud nechcete zobrazovat detekční zelené čtverce v
obraze. Zvolte vypnout z Konfigurace-Lokální Konfigurace-Parametry živého
zobrazení-pravidla.
68
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-30. Povolení Detekce pohybu
(4)Klikněte na Draw Area (Nakreslit oblast). Klikněte a přetáhněte myší v živém zobrazení
kamery pro nakreslení oblasti detekce pohybu.
(5)Klikněte na Stop Drawing (Ukončit kreslení) pro ukončení kreslení oblasti.
(6)(Volitelně) Klikněte na Clear All (Vymaž vše) pro vymazání všech oblastí.
(7)(Volitelně) Pohybujte kurzorem Sensitivity (Citlivost) pro nastavení citlivosti oblasti
detekce.
2. Nastavte Arming Schedule (Rozvrh zastřežení) pro Detekci pohybu.
Kroky:
Obrázek 6-31. Čas zastřežení
69
Uživatelský manuál síťových kamer
(1)Klikněte na Edit (Editovat) pro úpravu rozvrhu zastřežení. Obrázek 6-34 zobrazuje
rozhraní úpravy rozvrhu zastřežení
(2)Zvolte den, který chcete upravit v rozvrhu zastřežení.
(3)Klikněte na
pro nastavení časové periody rozvrhu zastřežení.
(4)(Volitelně) Potom, co nastavíte rozvrh zastřežení, můžete kopírovat rozvrh pro ostatní dny.
(5)Klikněte na OK pro uložení nastavení.
Pozn.: Jednotlivé časové periody se nemohou překrývat. Pro každý den mohou být nastaveny
4 časové periody.
Obrázek 6-32.Časový rozvrh zastřežení
3.
Nastavení popl. akce pro Detekci pohybu.
Zaškrtněte políčko vybrané metody propojení. Notify surveillance center (Upozornění
dohledového centra), send email (poslat email), upload to FTP (upload na FTP), trigger
channel (spuštění kanálu) a trigger alarm output (spuštění popl. výstupu) jsou volitelné.
Můžete specifikovat metodu propojení v případě, že událost nastane.
70
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-33. Metoda propojení
 Audible Warning (Varování audiem)
Spuštění lokálního varování audiem. Je podporováno jen zařízením, které má audio výstup.
 Notify Surveillance Center (Upozornění dohledového centra)
Pošle výjimku nebo poplach.signál do vzdáleného dohledového software (iVMS4200) pokud
nastane událost.
 Send Email (Odeslání emailu)
Pošle email s poplach. informací uživateli nebo uživatelům v případě události.
Pozn.: Po odeslání emailu v případě události, se odkažte do Sekce 6.6.6 pro nastavení
potřebných parametrů.
 Upload to FTP (Odeslání na FTP)
Poplachový snímek bude poslán na FTP server pokud nastane událost.
Pozn.: Nejdříve nastavte adresu FTP a vzdálený FTP. Pro více informací se odkažte do Sekce
6.3.1.
 Trigger Channel (Spuštění kanálu)
Pokud je detekován pohyb, video bude nahráno. Pro tuto funkci je potřeba nastavit rozvrh
záznamu. Pro více informací se odkažte do Sekce 7.2.
 Trigger Alarm Output (Spuštění popl. výstupu)
Spuštění jednoho nebo více výstupů, pokud nastane událost.
Pozn.: Pro spuštění jednoho nebo více výstupů, pokud nastane událost, se odkažte do Sekce
6.6.4 k nastavení potřebných parametrů.
71
Uživatelský manuál síťových kamer
 Expert Konfigurace
Expertní režim je hlavně určen pro konfiguraci citlivosti a velikosti objektu v každé oblasti pro
různé režimy přepínání den/noc.
Obrázek 6-34. Expert Mode of Detekce pohybu

Day/Night Switch OFF (Přepínání Den/Noc Vypnutí)
Kroky:
(1) Nakreslete oblast detekce stejně jako v režimu normální konfigurace. Je podporováno až 8
oblastí.
(2)Vyberte OFF (VYP) pro přepínání nastavení nočního a denního režimu.
(3)Zvolte Area (Oblast) kliknutím na nastavením čísla oblasti.
(4)Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti
pro vybranou zónu.
(5)Nastavte rozvrh zastřežení a metodu propojení stejně jako v režimu normální konfigurace.
(6)Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.

Day/Night Auto-Switch (Auto-přepínání Den/Noc)
Kroky:
(1) Nakreslete oblast detekce stejně jako v režimu normální konfigurace. Je podporováno až 8
oblastí.
72
Uživatelský manuál síťových kamer
(2)Zvolte Auto-Switch (Auto přepínání) pro nastavení nočního a denního režimu.
Obrázek 6-35. Auto přepínání Den/Noc
(3)Zvolte Area (Oblast) kliknutím na nastavením čísla oblasti.
(4)Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti
pro vybranou zónu v denním režimu.
(5)Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti
pro vybranou zónu v nočním režimu.
(6)Nastavte rozvrh zastřežení a metodu propojení stejně jako v režimu normální konfigurace.
(7)Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.

Day/Night Scheduled-Switch (Rozvrh přepínání Den/Noc)
(1) Nakreslete oblast detekce stejně jako v režimu normální konfigurace. Je podporováno až 8
oblastí.
(2)Zvolte Scheduled-Switch (Rozvrh přepínání) pro nastavení nočního a denního režimu.
Obrázek 6-36. Rozvrh přepínání Den/Noc
73
Uživatelský manuál síťových kamer
(3)Vyberte počáteční čas ukončení časového přepínání.
(4)Zvolte Area (Oblast) kliknutím na nastavením čísla oblasti.
(5)Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti
pro vybranou zónu v denním režimu.
(6)Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti
pro vybranou zónu v nočním režimu.
(7)Nastavte rozvrh zastřežení a metodu propojení stejně jako v režimu normální konfigurace.
(8)Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
6.6.2 Konfigurace poplachu sabotáže videa
Účel:
Můžete nakonfigurovat kameru po spuštění poplachu, pokud je objektiv zakrytý, je spuštěna
nastavená popl. reakce.
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení detekce sabotáže:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Události > Sabotáž videa
Obrázek 6-37. Popl. sabotáže videa
74
Uživatelský manuál síťových kamer
2.
Zaškrtněte políčko Enable Video Tampering (Povolit detekci sabotáže) pro aktivaci detekce
sabotáže.
3. Nastavte oblast detekce sabotáže; odkažte se na Postup 1 Nastavení oblasti Detekce pohybu v
Sekci 6.6.1.
4.
Klikněte na Edit (Uprav) pro nastavení rozvrhu zastřežení detekce sabotáže. Konfigurace
nastavení rozvrhu zastřežení je stejná jako u detekce pohybu. Odkažte se na Postup 2 Nastavení
rozvrhu zastrežení Detekce pohybu v Sekci 6.6.1.
5.
Zaškrtněte políčko zvolené metody propojení. Audible warning (Varování audiem), notify
surveillance center (upozornění dohledového centra), send email (poslat email) a trigger alarm
output (spustit poplach.výstup) jsou na volitelné. Odkažte se na Postup 3 Nastavení popl. akcí pro
Detekce pohybu v Sekci 6.6.1.
6.
Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
6.6.3 Konfigurace popl. vstupu
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení poplach. vstupu:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Události > Popl. vstup:
2.
Vyberte číslo poplach. vstupu a typ poplachu. Typ poplachu může být NO (Normálně otevřený)
a NC (Normálně zavřený). Upravte název poplachového vstupu (volitelné).
75
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-38. Nastavení popl. vstupu
3. Klikněte na Edit (uprav) pro nastavení rozvrhu zastřežení popl. vstupu. Odkažte se na
Postup 2 Nastavení rozvrhu zastrežení Detekce pohybu v Sekci 6.6.1.
4. Zaškrtněte políčko pro zvolenou metodu propojení poplach. vstupu. Odkažte se na Postup 3
Nastavení popl. akcí pro Detekce pohybu v Sekci 6.6.1.
5.
Je také možné zvolit PTZ propojení pro poplach. vstup, jestliže je kamera instalována s pan/tilt
jednotkou. Zaškrtněte políčko, které odpovídá zvolenému číslu Presetu, který chcete vyvolat
nebo políčko Patroly, Patternu.
6.
Nastavení je možné kopírovat pro ostatní poplach. vstupy.
7.
Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
6.6.4 Konfigurace popl. výstupu
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení poplachového výstupu:
Konfigurace>Pokročilá Konfigurace> Události > Popl. výstup
76
Uživatelský manuál síťových kamer
2.
Zvolte jeden Alarm Output (Popl. vstup) z rozbalovacího seznamu. Můžete také pojmenovat
popl. výstup (Volitelně).
3. Delay (Doba pozdržení) může být nastavena na 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 2min, 5min, 10min
nebo Manual. Doba zpoždění odpovídá času, po který je poplachový výstup sepnutý, po aktivaci
události.
4.
Klikněte na Edit (Upravit) pro vstup do rozhraní Úpravu časového rozvrhu. Konfigurace
časového rozvrhu je stejná jako u nastavení rozvrhu zastřežení detekce pohybu. Odkažte se na
Postup 2 Nastavení rozvrhu zastrežení Detekce pohybu v Sekci 6.6.1.
5.
Nastavení je možné kopírovat pro ostatní poplach. výstupy.
6.
Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
Obrázek 6-39. Nastavení popl. výstupu
6.6.5 Ovládání výjimek
Typy výjimek můžou být následující Plný HDD, Chyba HDD, Síť odpojena, Konflikt IP adresy a
Nelegální přístup do kamery.
77
Uživatelský manuál síťových kamer
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení výjímek:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Události > Výjimky
2.
Zaškrtněte políčko odpovídající akce, která bude spuštěna po aktivaci výjimky. Odkažte se na
Postup 3 Nastavení popl. akcí pro Detekce pohybu v Sekci 6.6.1.
Obrázek 6-40. Nastavení Výjimky
7.
Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
6.6.6 Konfigurace Detekce obličeje
Pozn.: Detekce obličeje je jen pro určité moduly, zkontrolujte specifikaci kamery, zda tuto funkci
podporuje.
Pokud povolíte detekci obličeje, jakmile se následně objeví tvář v dohledové oblasti, bude
detekována a může být spuštěna určitá akce.
Obrázek 6-41. Rozhraní detekce obličeje
78
Uživatelský manuál síťových kamer
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení detekce obličeje:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Události > Detekce obličeje
2.
Zaškrtněte políčko povolit Face Detection (Detekci obličeje) pro aktivaci funkce.
3.
(Volitelně)Můžete zaškrtnout povolit Dynamic Analysis (Dynamickou analýzu) pro detekci
obličeje pokud chcete označit čtvercem detekovanou tvář v živém zobrazení.
Pozn.: Zvolte vypnout rules (pravidla) v Konfigurace-Lokální Konfigurace-Parametry
živého zobrazení-Pravidla pokud nechcete zobrazovat zelené čtverce detekce obličeje.
4.
Nastane sensitivity (citlivost) [1~5] detekce obličeje.
5.
(Volitelně)Můžete také nastavit metodu propojení detekce obličeje.
Pozn.:
Detekce obličeje je podporována je určitým typem kamer. Některé kamery nepodporují metodu
propojení.
6.6.7 Konfigurace výjimky detekce audia
Účel:
Výjimka detekce audia detekuje abnormální zvuk, podobně jako detekce ticha, detekce hluku
prostředí a detekce aktuálního hluku.
Povolením Náhlé změny intenzity zvuku můžete detekovat změnu hlasitosti a její zdroj v prostředí.
 Sensitivity (Citlivost): Rozsah [1-100], čím menší hodnota, tím více větších změn spustí
detekci.
 Sound Intensity Threshold (Práh intenzity zvuku): Rozsah [1-100], může filtrovat zvuk
prostředí, čím hlasitější zvuk prostředí, tím vyšší hodnota by měla být nastavena. Nastavte
tuto hodnotu podle reálného prostředí.
Rozvrh zastření nakonfigurujte podle času, kdy chcete, aby byla detekce aktivní.
1. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu zastřežení.
79
Uživatelský manuál síťových kamer
2. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit
dohledové centrum) a Send Email (Poslat email), Upload to FTP (Upload na FTP) a
Trigger Channel (Spustit kanál) nebo spustit Alarm Output (Popl. výstup).
3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
Obrázek 6-42. Konfigurace výjimky audia
6.6.8 Konfigurace detekce narušení
Detekce narušení můžete nastavit v dohledové oblasti kamery a jakmile je prostor narušen, je
spuštěna nastavená poplachová akce kamery.
Kroky:
1. Zaškrtněte políčko Enable Intrusion Detection (Povolit detekci narušení).
2. Klikněte na Draw Area (Nakreslit oblast), a nakreslete obdélník detekce narušení v živém
zobrazení kamery.
Pozn.: Když kreslíte obdélník, všechny jeho přímky by měly být vzájemně spojené jejich
konci. Podporovány jsou až 4 oblasti detekce narušení v pohledu kamery.
80
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 6-43. Konfigurace detekce narušení
Můžete kliknout na Clear (Smazat) pro smazání nakreslené oblasti.
Vlastnosti jednotlivých oblastí detekce narušení mohou být nastaveny samostatně.
3. Vyberte region, který chcete konfigurovat.
 Threshold (Práh): Rozsah [0-10s], prahu času, po kterou se zdržuje objekt v oblasti.
Pokud je nastavena hodnota 0, poplach je spuštěn okamžitě, pokud se objekt objeví v
oblasti.
 Sensitivity (Citlivost): Rozsah [1-100]. Hodnota citlivosti definuje velikost objektu,
který se objeví v oblasti detekce, pokud je citlivost vysoká, může i velmi malý objekt
spustit poplach.
 Percentage (Procenta): Rozsah [1-100]. Procento definuje poměr velikosti objektu
vůči části regionu, který může spustit poplach. Například, pokud nastavíte procento na
50%, poloviční velikost objektu vůči velikosti regionu spustí poplach.
Rozvrh zastření nakonfigurujte podle času, kdy chcete, aby byla detekce aktivní.
1. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu zastřežení.
2. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit
dohledové centrum) a Send Email (Poslat email), Upload to FTP (Upload na FTP) a
Trigger Channel (Spustit kanál) nebo spustit Alarm Output (Popl. výstup).
3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
81
Uživatelský manuál síťových kamer
6.6.9 Konfigurace detekce rozostření
Účel:
Rozmazání snímku způsobené rozostřením objektivu může být detekováno a spustit poplachovou
akci.
Kroky:
1. Zaškrtněte políčko Enable Defocus Detection (Povolit detekci rozostření).
2. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit
dohledové centrum) a Send Email (Poslat email), nebo spustit Alarm Output (Popl.
výstup).
3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
Obrázek 6-44. Konfigurace detekce rozostření
6.6.10 Konfigurace detekce změny scény
Účel:
Detekce změny scény je používána pro detekci změny dohledového prostředí způsobenou vnějšími
faktory, jako je; mechanická změna pohledu kamery.
Kroky:
1. Zaškrtněte políčko Enable Scene Change Detection (Povolit detekci změny scény).
Sensitivity (Citlivost): Rozsah [1%-100%]. Čím vyšší citlivost, tím jednodušší změna scény
spustí poplach.
Rozvrh zastření nakonfigurujte podle času, kdy chcete, aby byla detekce aktivní.
2. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu zastřežení.
82
Uživatelský manuál síťových kamer
3. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit
dohledové centrum) a Send Email (Poslat email), nebo spustit Alarm Output (Popl.
výstup).
4. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
Obrázek 6-45. Detekce změny scény
83
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 7 Nastavení ukládání
Než začnete:
Před konfigurací záznamu, se přesvědčte, že je síťové záznamové zařízení připojeno k síti nebo, že
je SD karta vložena do kamery.
7.1 Konfigurace nastavení NAS
Než začnete:
Síťový disk by měl být dostupný na síti a s nakonfigurovaným Ukládáním, složkami pro záznam,
přihlašovacími účty, atd.
Kroky:
1.
Přidání síťového disku
(1) Vstupte do rozhraní nastavení NAS (Síť-Attached Storage):
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Ukládání > NAS
Obrázek 7-1. Přidání síťového disku
(2) Vložte IP adresu síťového disku a složku určenou pro záznam.
(3) Vložte typ. Volitelné jsou NFS a SMB/CIFS. Pro zabezpečení můžete zadat uživatelské
jméno a heslo, pokud je zvoleno SMB/CIFS.
Pozn.: Odkažte se do Uživatelského manuálu NAS pro vytvoření cesty k složce záznamu.
84
Uživatelský manuál síťových kamer
(4) Klikněte na Save (Uložit) pro přidání síťového disku.
2. Inicializace přidaného síťového disku.
(1) Vstupte do rozhraní síťového disku (Pokročilá Konfigurace > Ukládání > Management
úložiště), ve kterém uvidíte kapacitu, volné místo, stav, typ a vlastnosti.
Obrázek 7-2. Rozhraní Managamentu Ukládání
(2) Pokud je stav disku Uninitialized (Neinicializován), zaškrtněte políčko odpovídající
vybranému disku a klikněte na Format pro začátek inicializace.
Jakmile je inicializace kompletní u stavu disku se zobrazí nápis Normal.
Obrázek 7-3. Zobrazení stavu disku
3. Definujte velikost pro záznam a snímky.
(1) Vložte procentuální kvótu pro snímky a záznam.
(2) Klikněte na Save (Uložit) a aktualizujte webovou stránku pro aktivaci nastavení.
85
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 7-4. Nastavení kvóty
Pozn.:
 Až 8 NAS disků může být přiřazeno ke kameře.
 Pro inicializaci SD karty vložené do kamery, se odkažte na kroky inicializace NAS disku.
7.2 Konfigurace rozvrhu záznamu
Účel:
Existují dva typy záznamu kamer: manuální záznam a záznam podle rozvrhu. Pro manuální záznam
se odkažte do Sekce 5.3
Manuální záznam a sejmutí snímku. V této sekci můžete následovat
kroky nastavení rozvrhu záznamu. Továrně je záznam ukládán na SD kartu (jestliže je podporována)
nebo na síťový disk.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení rozvrhu záznamu:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Ukládání > Rozvrh záznamu
86
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 7-5. Rozhraní rozvrhu záznamu
2. Zaškrtněte políčko Enable Record Schedule (Povolit Rozvrh Záznamu) pro povolení
rozvrhu.
3. Nastavte parametry záznamu kamery.
Obrázek 7-6. Parametry záznamu

Pre-record (Před-záznam): Čas záznamu, který je nastavený před začátkem rozvrhu
záznamu nebo události. Například, jestliže nějaký poplach spustí záznam v 10:00, a čas
před-záznamu je nastaven na 5 sekund, kamera začne nahrávat v 9:59:55.
Čas před-záznamu může být nastaven na, Vypnuto, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s nebo bez
limitu.

Po-záznamu (Post-record): Čas záznamu, který je nastavený po ukončení rozvrhu záznamu
87
Uživatelský manuál síťových kamer
nebo události. Například, jestliže je nějaký poplachový záznam ukončen v 11:00 a čas
po-záznamu je nastavena na 5 sekund, kamera ukončí záznam v 11:00:05.
Čas po-záznamu může být nastaven na 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min nebo 10 min.
Pozn.: Konfigurovatelné parametry záznamu závisí na typu kamery.
4. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu záznamu.
5. Vyberte den pro nastavení rozvrhu.
(1) Nastavte all-day (celý den) nebo segment záznamu:
 Jestliže chcete nastavit celodenní záznam, zaškrtněte políčko All Day (Celý den).
 Jestliže chcete nastavit rozdílné časové sekce, zaškrtněte políčko Customize (Uživatelsky).
Nastavte, Start Time (Začátek záznamu) a End Time (Konec záznamu).
Pozn.: Jednotlivé segmenty záznamu se nemohou překrývat. Až 4 segmenty mohou být
nastaveny.
(2) Zvolte, Record Type (Typ záznamu). Typ záznamu může být Normal (normální), Motion
detection (Detekce pohybu), Alarm (Poplach), Motion | Alarm (Detekce | Poplach), Motion
& Alarm (Detekce & Poplach), PIR Alarm (Poplach PIR), Wireless Alarm (Bezdrátový
poplach), Emergency Alarm (Poplach nouze), nebo Motion | Alarm Input | PIR | Wireless |
88
Uživatelský manuál síťových kamer
Emergency (Detekce | Popl. vstup | PIR | Bezdrát | Nouze)
 Normal (Normální)
Pokud zvolíte Normální, záznam bude prováděn automaticky podle nastaveného rozvrhu.
 Record Triggered by Motion detection (Záznam spuštěný Detekcí pohybu)
Pokud zvolíte Detekci pohybu, záznam bude proveden na základě aktivované detekce
pohybu.
Kromě konfigurace rozvrhu záznamu, musíte nastavit oblast detekce pohybu a zaškrtnout
políčko Trigger channel (Spouštěný kanál) v rozhraní Linkage Method (Metody
propojení) v nastavení Detekce pohybu. Pro více informací se odkažte se na krok 1
Nastavení oblasti detekce pohybu v Sekci 6.6.1.
 Record Triggered by Alarm (Záznam spuštěný Poplachem)
Pokud zvolíte Poplach, záznam bude proveden, na základě spuštěného poplachu,
externím vstupem poplachového kanálu.
Kromě konfigurace rozvrhu záznamu, musíte nastavit Alarm type (Typ poplachu) a
zaškrtnout políčko Trigger channel (Spouštěný kanál) v rozhraní Linkage Method
(Metody propojení) v nastavení rozhraní Nastavení poplachového vstupu. Pro více
informací se odkažte do Sekce 6.6.4.
 Record Triggered by Motion & Alarm (Záznam spuštěný Detekcí pohybu &
Poplachem)
Pokud zvolíte Detekci pohybu & Poplach, záznam bude proveden na základě aktivované
detekce pohybu a poplachu, pokud jsou aktivní ve stejnou chvíli. Kromě konfigurace
rozvrhu záznamu, musíte nastavit Motion detection (Detekci pohybu) a rozhraní Alarm
input settings (Nastavení poplach. vstupu). Pro více informací se odkažte do Sekce
6.6.1 a Sekce 6.6.4.
 Record Triggered by Motion | Alarm (Záznam spuštěný Detekcí pohybu | Poplachem)
Pokud zvolíte Detekci pohybu | Poplach, záznam bude proveden na základě aktivované
detekce pohybu nebo poplachu.
Kromě konfigurace rozvrhu záznamu, musíte nastavit Motion detection (Detekci
pohybu) a rozhraní Alarm input settings (Nastavení poplach. vstupu). Pro více
89
Uživatelský manuál síťových kamer
informací se odkažte do Sekce 6.6.1 a Sekce 6.6.4.
Obrázek 7-7. Úprava rozvrhu záznamu
(3) Zaškrtněte políčko Select All (Vyber vše) a klikněte na Copy (Kopírovat) pro zkopírování
nastavení tohoto dne pro celý týden. Můžete také zvolit jen vybrané dny a poté kliknout na
Copy (Kopírovat).
(4) Klikněte na OK pro uložení nastavení a opuštění nabídky Editace Rozvrhu záznamu.
6. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
7.3 Nastavení konfigurace stažení snímku
Účel:
Můžete konfigurovat rozvrh stažení snímku a stažení snímku spuštěním poplachu. Stažený snímek
může být uložen na SD kartu (pokud je podporována) nebo síťové HDD (Pro více informací
k síťovému HDD se odkažte na Sekci 7.1 Nastavení konfigurace NAS). Snímek je také možné
odesílat na FTP server.
Základní nastavení
90
Uživatelský manuál síťových kamer
Kroky:
1.
Vstupte do rozhraní nastavení stažení snímku:
Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Ukládání > Stažení snímku
2.
Zaškrtněte Enable Timing Snapshot (Povolení časového stahování snímku), pro povolení
kontinuálního stahování. Zaškrtněte políčko Enable Event-triggered Snapshot (Povolení
stažení snímku spuštěním poplachu), pro povolení stahování snímku při spuštění poplachu.
3. Vyberte kvalitu snímku.
4.
Nastavte interval mezi dvěma snímky.
5.
Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení.
Uploading to FTP (Odesílání na FTP)
Můžete následovat konfigurační instrukce níže pro odesílání snímku na FTP.

Kontinuální odesílání snímku na FTP
Kroky:
1) Konfigurujte nastavení FTP a zaškrtněte políčko Upload Picture (Odesílání snímku) FTP. Pro
nastavení parametrů FTP se odkažte do Sekce 6.3.11 Konfigurace nastavení FTP.
2) Zaškrtněte políčko Enable Timing Snapshot (Povolit časové stahování snímku).

Odesílání snímků při aktivaci poplachu FTP
Kroky:
1) Konfigurujte nastavení FTP a zaškrtněte políčko Upload Picture (Odesílání snímku)
v rozhraní nastavení FTP. Pro nastavení parametrů FTP se odkažte do Sekce 6.3.11 Konfigurace
nastavení FTP.
2) Zaškrtněte políčko Upload Picture (Odeslání snímku) v nastavení Detekce pohybu nebo
rozhraní poplachového vstupu. Odkažte se na Krok 3 Nastavení poplachové akce detekce
pohybu v Sekci 6.6.1, nebo Krok 4 Konfigurace externího popl. vstupu v Sekci 6.6.4.
3) Zaškrtněte políčko Enable Event-triggered Snapshot (Povolit odesílání snímku spuštění m
události).
91
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 7-8. Nastavení stažení snímku
92
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 8 Přehrávání
Účel:
Tato sekce vysvětluje, jak zobrazit vzdáleně nahrané záznamy uložené na síťových
discích nebo SD kartě.
Kroky:
1. Klikněte na Playback (Přehrávání) v záložce hlavní nabídky pro vstup do
rozhraní přehrávání.
Obrázek 8-1. Rozhraní přehrávání
2. Zvolte datum a klikněte na Search (Vyhledat).
Obrázek 8-2. Vyhledání videa
3. Klikněte na
pro přehrání nalezeného záznamu v požadovaném datu.
93
Uživatelský manuál síťových kamer
Nástrojová lišta umístněná v dolní části rozhraní přehrávání slouží k ovládání
přehrávání záznamu.
Obrázek 8-3. Lišta přehrávání
Tabulka 5-3. Popis tlačítek
Tlačítko
Funkce
Tlačítko
Funkce
Přehrát
Stáhnout snímek
Pauza
Stop
/
Spuštění/ukončení
stažení videoklipu
Zapnutí audia a nastavení
hlasitosti/Ztlumit
/
Zpomalit
Stažení video souboru
Zrychlit
Přehrát po
snímku
/
Stažení sejmutého
snímku
Povolit/Zakázat digitální
zoom
Pozn.: Cestu pro stažení video souboru a snímek můžete zadat manuálně v rozhraní
Lokální konfigurace. Pro více detailů se odkažte do Sekce 6.1.
Přetažení kurzoru myší v pruhu zobrazeného záznamu, můžete přejít na určený čas.
Můžete také vložit čas a kliknout na
pro určení bodu přehrávání v poli Set
playback time (Nastavení času přehrávání). Také můžete kliknout na
pro
roztažení/stažení pruhu zobrazeného záznamu.
Obrázek 8-4. Nastavení času přehrávání
Obrázek 8-5. Osa zobrazeného záznamu
Rozdílné barvy videa v pruhu zobrazeného záznamu značí rozdílné typy záznamu.
94
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 8-6. Typ video
95
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 9 Vyhledání v deníku
Účel:
Operace jako, poplachy, výjimky a informace z kamery mohou být uloženy v souboru
deníku. Soubor deníku lze také exportovat podle požadavku.
Než začnete:
Nakonfigurujte síťové úložiště pro kameru nebo do kamery vložte SD kartu.
Kroky:
1. Klikněte na Log (Deník) v záložce hlavní nabídky pro vstup do rozhraní
vyhledání v deníku..
Obrázek 9-1. Rozhraní vyhledávání v deníku
2. Nastavte podmínku pro vyhledání v deníku, z těchto možností Major Type (Hlavní
typ), Minor Type (Vedlejší typ), Start Time (Čas začátku) a End Time (Čas konce).
3. Klikněte na Search (Vyhledat) pro vyhledání souborů deníku. Odpovídající
souboru deníku budou zobrazeny v rozhraní Deníku.
Obrázek 9-2. Vyhledání v deníku
4. Pro export vyhledaných událostí, klikněte na Save log (Uložit deník) pro uložení
96
Uživatelský manuál síťových kamer
událostí do Vašeho PC.
97
Uživatelský manuál síťových kamer
Chapter 10 Ostatní
10.1 Managament uživatelských účtů
Vstupte do rozhraní managamentu uživatelských účtů:
Konfigurace >Základní Konfigurace> Zabezpečení > Uživatel
nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení > Uživatel
Uživatel admin může přidávat a upravovat ostatní uživatele. Je možné vytvořit až 15
uživatelských účtů.
Obrázek 10-1. Informace o uživateli

Přidání uživatele
Kroky:
1. Klikněte na Add (Přidat) pro přidání uživatele.
2. Vytvořte User name (Jméno uživatele), zvolte Level (Úroveň) a vytvořte Password
(Heslo).
Pozn.: Úroveň indikuje úroveň práva uživatele. Uživateli můžete definovat úroveň Operátor
nebo User (Uživatel).
3. V poli Basic Permission (Základní práva) a poli Camera Configuration (Konfigurace
kamery), můžete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí práv pro nového uživatele.
4. Klikněte na OK pro ukončení přidání uživatele.
98
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 10-2. Přidání uživatele

Úprava uživatele
Kroky:
1. Klikněte na vybraného uživatele v seznamu a klikněte na Modify (Upravit).
2. Upravte User Name (Uživ. Jméno), Level (Úroveň) nebo Password (Heslo).
3. V poli Basic Permission (Základní práva) a poli Camera Configuration (Konfigurace
kamery), můžete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí práv pro nového uživatele.
4. Klikněte na OK pro ukončení úpravy uživatele.
99
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 10-3. Úprava uživatele
 Vymazání uživatele
Kroky:
1. Klikněte na jméno uživatele, kterého chcete vymazat a klikněte na Delete (Vymazat).
2. Klikněte na OK na vyskakovacím okně pro vymazání uživatele.
10.2 Konfigurace ověření RTSP
Účel:
Můžete specifikovat zabezpečení streamu dat živého zobrazení.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ověření RTSP:
Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení > RTSP ověření
Obrázek 10-4. Ověření RTSP
2. Vyberte typ Authentication (Ověření) basic (základní) nebo disable (vypnutý)
100
Uživatelský manuál síťových kamer
z rozbalovacího seznamu v ověření RTSP.
Pozn.: Pokud vypnete ověření RTSP, kdokoliv může přistoupit na video stream v RTSP
protokolu přes IP adresu.
3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
10.3 Anonymní přístup
Účel:
Povolením této funkce umožníte uživatelům přistupovat do zařízení bez zadávání uživatelského
jména a hesla.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní anonymního přístupu:
Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení > Anonymní přístup
Obrázek 10-5. Anonymní přístup
2. Nastavte práva Anonymous Visit (Anonymního přístupu) na Enable (Povolit) nebo
Disable (Zakázat) z rozbalovacího seznamu v rozhraní anonymního přístupu.
3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
Při dalším přihlášení se zobrazí políčko anonymního přístupu.
Obrázek 10-6. Rozhraní přihlášení s políčkem anonymního přístupu
4. Zaškrtněte políčko Anonymous (Anonymní) a klikněte na Login (Přihlásit).
Pozn.: Jen živé zobrazení je dostupné pro anonymního uživatele .
101
Uživatelský manuál síťových kamer
10.4 Filtrování IP adres
Účel:
Tato funkce vytváří možnost kontrolovaného přístupu.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní filtrování IP adres:
Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení> Filtrování IP adres
Obrázek 10-7. Rozhraní filtrování IP adres
2. Zaškrtněte políčko Enable IP Address Filter (Povolit filtrování IP adres).
3. Z rozbalovacího seznamu filtrování IP adres zvolte buď Forbidden (Zakázat) nebo
Allowed (Povolit).
4. Nastavení seznamu filtrovaných IP adres.
 Přidání IP Adresy
Kroky:
(1) Klikněte na Add (Přidat) pro přidání IP.
(2) Vložte IP adresu.
102
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 10-8. Přidání IP
(3) Klikněte na OK pro ukončení přidání.
 Úprava IP adresy
Kroky:
(1) Klikněte na vybranou IP adresu v seznamu a klikněte na Modify (Upravit).
(2) Upravte IP adresu v textovém poli.
Obrázek 10-9. Úprava IP
(3) Klikněte na OK pro ukončení úpravy.
 Vymazání IP adresy
Klikněte na vybranou IP adresu v seznamu filtrování a klikněte na Delete (Vymazat).
 Vymazání všech IP adres
Klikněte na Clear (Smazat) pro smazání všech IP adres.
5. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
10.5 Zobrazení informací o zařízení
Vstupte do rozhraní informací o zařízení:
Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Informace o zařízení
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Informace o zařízení
V rozhraní Device Information (Infromace o zařízení) můžete upravit Device Name (Název
103
Uživatelský manuál síťových kamer
Zařízení).
Ostatní informace o kameře, Model, Sériové č., Verze Firmware, Verze Enkódování, Počet
kanálů, Počet HDD, Počet poplach. vstupů a výstupů, jsou pouze zobrazeny. Informace nelze v
tomto rozhraní měnit. Je to pouze odkaz pro údržbu nebo budoucí úpravu.
Obrázek 10-10.
Infromace o zařízení
10.6 Údržba
10.6.1 Restart kamery
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní údržby:
Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba:
2. Klikněte na Reboot (Restart) pro restart kamery.
Obrázek 10-11.
Restart zařízení
104
Uživatelský manuál síťových kamer
10.6.2 Obnova továrního nastavení
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní údržby:
Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba
2. Klikněte na Restore (Obnova) nebo Default (Tovární) pro obnovu továrního nastavení.
Obrázek 10-12.
Obnova tovární h nastavení
Pozn.: Po obnově továrního nastavení, je obnovena také IP adresa na tovární hodnotu,
provádějte obnovu s ohledem na tuto skutečnost.
10.6.3 Export / Import Konfiguračního souboru
Účel:
Konfigurační soubor je používán pro dávkovou konfiguraci kamery, může zjednodušit
konfigurační kroky, pokud je potřeba nastavit podobně větší množství kamer.
Kroky:
Vstupte do rozhraní údržby:
Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba
1. Klikněte na Browse (Procházet) pro vybrání uloženého konfiguračního souboru a potom
klikněte na Import pro spuštění importu konfiguračního souboru.
Pozn.: Po importu konfiguračního souboru je potřeba restartovat kameru.
2. Klikněte na Export a nastavení cesty pro uložení konfiguračního souboru do lokálního
úložiště.
105
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 10-13.
Import/Export konfiguračního souboru
10.6.4 Aktualizace systému
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní údržby:
Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba
Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba
2. Klikněte na Browse (Procházet) pro vyhledání uloženého souboru pro aktualizaci a potom
klikněte na Upgrade (Aktualizovat) pro start vzdálené aktualizace kamery.
Pozn.: Proces aktualizace zabere 1 až 10 minut. Během aktualizace neodpojujte kameru od
napájení a sítě. Po aktualizaci se kamera automaticky restartuje.
Obrázek 10-14.
Vzdálená aktualizace
10.7 Nastavení RS-232
Účel:
RS-232 port může být použit dvěma způsoby:

Parametry konfigurace: Propojte počítač s kamerou pomocí sériového portu. Parametry
zařízení můžou být konfigurovány pomocí software jako je HyperTerminal. Parametry
sériového portu musí být shodné s parametry sériového portu u kamery.
106
Uživatelský manuál síťových kamer

Transparentní kanál: Propojte zařízení se sériovým portem přímo s kamerou. Zařízení bude
ovládáno vzdáleně počítačem přes síť.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení RS-232 Portu:
Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Systém > RS232
Obrázek 10-15.
Nastavení RS-232
Pozn.: Jestliže chcete připojit kameru přes port RS-232, parametry RS-232 musí být shodné
s parametry, které jsou uvedeny na obrázku výše.
2. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
10.8 Nastavení RS-485
Účel:
RS-485 sériový port je používán pro ovládání kamery pomocí PTZ. Nastavení konfigurace PTZ
kamery, by mělo být hotovo, před začátkem ovládání jednotkou PTZ.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení RS-485 Portu:
Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Systém > RS485
107
Uživatelský manuál síťových kamer
Obrázek 10-16.
Nastavení RS-485
2. Nastavte parametry RS-485 a klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení.
Továrně nastavená Baud Rate je 9600 bps, Data Bit je 8, stop bit je 1, Parity a Flow Control
nejsou nastavené.
Pozn.: Parametry Baud Rate, PTZ Protokol a adresa PTZ musí být shodné s nastavením
kamery a v nastavení ovládací jednotky.
108
Uživatelský manuál síťových kamer
Přílohy
Příloha 1 Představení software SADP
 Popis SADP V 2.0
SADP (Search Active Devices Protocol) je druh software, který je určen pro vyhledání zařízení
online, jejich instalaci a je poskytován zdarma. Vyhledává aktivní HikVision zařízení uvnitř
LAN a zobrazí informace o zařízení. Pomocí tohoto software je možné upravit základní síťové
nastavení zařízení.
 Vyhledání aktivních zařízení online

Automatické vyhledání zařízení online
Po spuštění software SADP, jsou každých 15 sekund automaticky vyhledané online
zařízení v LAN, ke které je připojeno PC. V rozhraní Online Devices je zobrazen
celkový počet vyhledaných zařízení včetně informací o zařízení. Následné informace
jsou zobrazeny: Device information (Informace o zařízení) device type (typ zařízení),
IP address (IP adresa), port number (číslo portu), gateway (brána sítě), atd.
Obrázek P.1.1 Vyhledání zařízení online
Pozn.: Zařízení bude vyhledáno a zobrazeno 15 sekund po tom, co se stane online; a bude
109
Uživatelský manuál síťových kamer
vymazáno 45 sekund potom, co se stane offline.

Manuální vyhledání zařízení online
Můžete také kliknout na Refresh (Obnovit) pro obnovu online zařízení manuálně.
Nejnověji vyhledané zařízení bude přidáno a zobrazeno v seznamu.
Pozn.: Klikněte na
informací; klikněte na
nebo
u každého sloupce pro seřazení zařízení podle
pro rozšíření tabulky a skrytí panelu síťových parametrů
na pravé straně, nebo klikněte na
pro zobrazení panelu síťových parametrů.
 Úprava síťových parametrů
Kroky:
1. Klikněte na zařízení, které chcete upravit v seznamu, síťové parametry zařízení budou
zobrazeny v panelu Modify Network Parameters (Upravit síťové parametry) na pravé
straně.
2. Upravte editovatelné síť. parametry, např. IP adresu a číslo portu.
3. Vložte heslo admin účtu v poli Password (Heslo) a klikněte na
pro uložení
změn.
Obrázek P.1.2 Úprava síťových parametrů
110
Uživatelský manuál síťových kamer

Obnova továrního hesla
Kroky:
1. Kontaktujte technickou podporu Vašeho dodavatele pro získání sériového kódu.
Pozn.: Sériový kód je sérií znaků zkombinovaných z počáteční a koncových znaků sériového
čísla zařízení.
2. Vložte kód do pole Serial code (Sériový kód) a klikněte na Confirm (Potvrdit) pro
obnovu továrního hesla.
111
Uživatelský manuál síťových kamer
Příloha 2 Mapování portů
Následující nastavení jsou pro router (TL-WR641G). Nastavení je závislé na rozdílném typu
použitého routeru.
Kroky:
1. Zvolte typ připojení WAN, jak je zobrazeno níže:
Obrázek P.2.1 Zvolte typ připojení WAN
2. Nastavte v routeru parametry LAN tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku, včetně IP
adresy a masky sítě.
Obrázek P.2.2 Nastavení parametrů LAN
3. V nabídce Forwarding virtuálních serverů, nastavte směrování portů. Továrně kamera
používá tyto porty: 80, 8000, 554 a 8200. Všechny porty je možné změnit ve webovém
rozhraní kamery nebo pomocí klientského software.
112
Uživatelský manuál síťových kamer
Příklad:
Pokud jsou kamery připojené do stejného routeru, konfigurujte porty jedné kamery na 80,
8000, 554 a 8200 s IP adresou 192.168.1.23, a porty druhé kamery na 81, 8001, 555, 8201 s
IP 192.168.1.24. Odkažte se na kroky níže:
Kroky:
1. Jak bylo zmíněno nahoře, mapují se porty 80, 8000, 554 a 8200 pro síťovou kameru s IP
192.168.1.23
2. Mapují se porty 81, 8001, 555 a 8201 pro síťovou kameru s IP 192.168.1.24.
3. Povolte ALL nebo protokoly TCP.
4. Zaškrtněte políčko Enable (Povolit) a klikněte na Save (Uložit).
Obrázek P.2.3 Mapování portů
Pozn.: Žádný port síťové kamery nemůže být v konfliktu s jinými porty. Například, web
management port routeru je 80. Změňte port kamery, jestliže je stejný s portem web
managementu routeru.
113
Download

Síťové kamery