Soutěž Vesnice roku 2010
CHARAKTERISTIKA
OBEC RATMĚŘICE
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Obsah:
1. Obec a její koncepční dokumenty
2. Společenský život
3. Aktivity občanů
4. Podnikání
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Připravované záměry
10. Informační technologie v obci
Kontakt:
Obecní úřad Ratměřice
Ratměřice 72
257 03 Jankov
tel: 317 833 321
fax: 317 833 289
[email protected]
www.ratmerice.cz
Zpracoval:
Viktor Liška
Ratměřice 3, [email protected], +420 776 580584
duben 2010
2
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
1. Obec a její koncepční dokumenty
1. 1. Stručná charakteristika obce
Obec Ratměřice se nachází v jiţní části benešovského okresu 10 km od
města Votice, směrem na Louňovice pod Blaníkem. Rozloha obce Ratměřice
je 954 ha a k 1. 1. 2009 zde ţilo 251 obyvatel s průměrným věkem 40 let.
Obec je rozdělena do 3 místních částí – Hrzín, Ratměřice a Skrýšov.
Správní území obce Ratměřice zahrnuje tři sídla a dvě katastrální
území:
 Ratměřice (sídla Ratměřice a Skrýšov)
 Hrzín (sídlo Hrzín)
Obec
Ratměřice
IČO
Kód obce
IČZÚJ
Počet částí
obce
Počet
katastrálních
území
Počet sídelních
jednotek
00473481
13991
532550
3
2
3
Obec v historických datech:
První písemná zmínka:
1220 ( Dalebor z Ratmeric)
Stavba kostela sv. Havla: 1. čtvrtina 13. století
Stavba zámku:
Významná událost:
1. čtvrtina 18. století
1645 bitva u Jankova
Významní majitelé vsi:
do r. 1420
ţenský premonstrátský klášter v Louňovicích p. Blaníkem
1420 – 1547 město Tábor
1622 – 1702 Talmberkové
1702 – 1719 Kořenští
1751 – 1830 Sternthalové
1830 – 1898 Chotkové
1926 – 1947 Milada a Vladimír Kabešovi
Významný rodák:
Josef Vlach ( 1923 – 1988)- primarius proslulého Vlachova kvarteta, umělecký
vedoucí Českého komorního orchestru a pedagog-docent Akademie muzických
umění
duben 2010
3
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Znak obce
Dne 27. ledna 1997 byl obci současně s praporem udělen znak navrţený Jiřím Loudou. Ve
stříbrném štítu roste z hraběcí korunky černý medvěd s červenou zbrojí a jazykem a se
zlatým obojkem. V tlapách drţí modrý štítek se dvěma zkříţenými zlatými klíči. Medvěd je
atributem sv. Havla, patrona místního kostela. V odlišné barvě pak náleţí mezi znamení, jimiţ
byl dodatečně polepšen erb Chotků. Připomínkou téhoţ rodu má být hraběcí korunka, kterou
lze ovšem chápat rovněţ jako připomínku zakladatele zámku hraběte Kořenského. Znamení
petrských klíčů, uţívané některými premonstrátskými kláštery, odkazuje na někdejší
příslušnost Ratměřic ke statkům louňovických jeptišek.
Počet obyvatelstva
Tabulka: Retrospektivní vývoj počtu obyvatel obce Ratměřice v letech 1869 - 1991.
obec
první
1869 1880 1900 1910 1921 1930 1950
část obce
zpráva
Ratměřice
1220
718 689 665 626 589 533 395
Hrzín
1318
121
107
127
109
101
87
73
Ratměřice
1220
403
412
384
349
352
316
234
Skrýšov
1318
194
170
154
168
136
100
88
pramen: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970. (I. díl, 1. a 2. část).
1961 1970 1980 1991
366
69
235
62
380
65
265
50
358
50
262
46
312
17
263
32
Tabulka: Vývoj počtu obyvatel ve správním území obce Ratměřice v letech 1991 – 2009.
1991
322
1993
325
1996
326
1998
319
2001
306
2003
301
2005
257
2006
246
2007
249
2008 2009
255
251
Aţ z vývoje v nejbliţších letech budeme moci usoudit, zda se v obci podařilo zastavit
postupný pokles počtu obyvatelstva. Ten nejpatrnější v posledním období nastal v roce 2003
po přestěhování části klientů ÚSP Ratměřice do nově rekonstruovaného ubytovacího zařízení
v Odlochovicích ve správním území obce Jankov.
V posledních čtyřech letech se počet obyvatel ustálil. Obec Ratměřice se snaţí vytvářet
takové podmínky pro spokojený ţivot, aby počet obyvatel i nadále přibýval.
Pracovní příleţitosti
Téměř polovina obyvatel obce musí řešit problematiku odpovídajícího zaměstnání a sniţování
počtu pracovních příleţitostí na celém území mikroregionu pravidelnou či několikadenní
dojíţďkou nebo dočasnou migrací. Nejčastějšími cíli dojíţďky obyvatel za zaměstnáním jsou
města Votice, Benešov a Vlašim.
Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří nevyjíţdějí za prací mimo správní území obce Ratměřice,
jsou většinou vázáni na pracovní příleţitosti v zemědělské a v sociální sféře.
Významným subjektem v oblasti sociální péče a zaměstnanosti obyvatelstva je Integrované
centrum sociálních sluţeb Odlochovice. Je zde zaměstnáno 140 pracovníků a umístněno
155 klientů. V obci Ratměřice sídlí jedno z dislokovaných pracovišť, zbylé jsou v
Odlochovicích (obec Jankov) a v Roudném (obec Zvěstov).
35 lidí z Ratměřic a okolí zaměstnává První zemědělská společnost s.r.o. Ratměřice.
duben 2010
4
Soutěž Vesnice roku 2010
1.2.
Obec Ratměřice
Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace obce
V první etapě prací na územně plánovací dokumentaci (ÚPD) správního území obce
Ratměřice byla v roce 1997 zpracována urbanistická studie (US). Urbanistická studie byla
zpracována v rozsahu konceptu územního plánu a podle zákona řádně projednána. Návrh
územního plánu obce (ÚPO) byl druhou, závěrečnou etapou prací na územně plánovací
dokumentaci správního území obce. Řešení návrhu ÚPD vycházelo ze schváleného
souborného stanoviska US. Pořizovatelem ÚPD byla firma ÚP-MAPO, RNDr. Miloš Klinkera,
Novorossijská 9, Praha 10, 100 00. Územní plán obce byl schválen dne 7. května 2001.
Územní plán obce Ratměřice se stal koncepčním materiálem dlouhodobého
charakteru, který vytvořil předpoklady a podmínky pro rozvoj obce, ochranu
kulturních a přírodních hodnot území, navrhl organizaci a funkční vyuţití území,
stanovil nové hranice zastavitelného území, vymezil stabilizované a rozvojové
plochy pro novou zástavbu a vymezil plochy pro veřejně prospěšné stavby.
V současné době obec přistoupila
k vytvoření nového územního plánu.
Občané
byli
s tímto
záměrem
seznámeni na mimořádném veřejném
zasedání v prosinci 2009 a v této době
mají moţnost vznášet své připomínky a
podněty ke zpracování nového ÚP.
Jeho samotná tvorba bude úkolem pro
nově zvolené zastupitelstvo obce.
1.3. Program obnovy vesnice
Obec Ratměřice se rozhodnutím svého zastupitelstva ze dne 24. září 1991 přihlásila
k Programu obnovy venkova, který administruje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Obecní zastupitelstvo v říjnu roku 2007 začalo vypracovávat dlouhodobý strategický
dokument pro obnovu a rozvoj obce nazvaný Program rozvoje obce v letech 20072012. V současnosti je zpracována 3. verze tohoto dokumentu s výhledem do roku 2013.
Veřejné projednávání tohoto dokumentu probíhá pomocí úřední desky obce, webových
stránek a zejména na mimořádných zasedáních obecního zastupitelstva, která se pravidelně
konají dvakrát ročně v sále hostince v Ratměřicích.
Cílem Programu obnovy obce je podnítit a podporovat obyvatele Ratměřic k tomu, aby
přiloţili své nápady a síly k obnově a rozvoji své obce a aktivně vstupovali do řešení
problémů svého okolí. Program se netýká pouze obnovy zanedbaného fyzického stavu
vesnice a krajiny, ale také zajištění podmínek pro zachování a obnovy společenského,
kulturního a hospodářského ţivota na vesnici.
Z dlouhodobé strategie si zastupitelstvo kaţdoročně vytyčuje priority pro dvouleté období.
duben 2010
5
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Obec Ratměřice a MIKROREGION DŢBÁNY
Ratměřice jsou spolu s městy Votice a Bystřice, městysy
Neustupov a Vrchotovy Janovice a obcemi Olbramovice,
Jankov, Miličín , Vojkov a Zvěstov od roku 2001 členy
svazku obcí MIKROREGIONU DŢBÁNY. Členství obce
v mikroregionu je hodnoceno velice pozitivně, neboť jsou
kaţdoročně nad rámec vlastních moţností získávány
finanční prostředky pro obecně prospěšné aktivity.
Mikroregion vytváří prostor pro pravidelné setkávání starostů obcí, pro diskuzi o společných
problémech a moţnostech potřebné spolupráce obcí.
Obec Ratměřice je zastáncem aktivního přístupu k fungování Mikroregionu Dţbány. Starosta
obce V. Liška byl v prosinci 2008 zvolen předsedou tohoto svazku obcí.
1.4. Rozpočet obce
Skutečnost rozpočetu r. 2009:
Příjmy:
8 053 tis. Kč (z toho daňové 2, 314 tis. Kč)
Výdaje:
7 093 tis. Kč
Získané dotace za rok 2009:
Projekt
Dotační
program
Modernizace VO
Sochařsko –
malířské
sympozium
Na hřišti se
učíme i hrajeme
Měřiče rychlosti
POV SČK
Fond
kultury
SČK
POV MMR
Bezpečnost a
zpřístupnění
dopravy –
autobusové
zastávky
Výsadba alejí ve
volné krajině
Fond
dopravy
SČK
Fond
dopravy
SČK
Péče o
krajinu
MŢP
Vybavení
Podpora
dataprojektorem knihoven
SČK
Ţádaná
finanční
dotace
200 000
50 000
Schválená
finanční
dotace
200000
25000
130 000
Celkové
náklady
spoluúčast
366 000
45 000
166000
20000
110000
180 000
70000
200 000
104000
140 000
36000
230 000
223000
298 000
75000
140 000
115000
145 000
30000
25 000
18000
25 000
7000
Poznámka
duben 2010
6
Soutěž Vesnice roku 2010
Czech Point
Oprava místní
komunikace
Zázemí SDH
Ratměřice
Oprava kostela
sv. Havla
Obec Ratměřice
MV
MMR
80 000
800 000
80000
800000
95 000
1000000
15000
200000
Leader
Posázaví
PRV
617 000
520000
678 000
158000
1 780 000
1780000
1980000
200000
celkem
3 975 000
4 952
000
Ţadatelem
Římskokatolická
farnost Votice
977000
Předpoklad rozpočtu 2010:
Příjmy:
3 500 tis. Kč
Výdaje:
3 500 tis. Kč
Obec hospodaří bez poskytnutí úvěrů, jen z vlastních prostředků. Dluhová sluţba nulová.
Rozpočet obce na r. 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 28. 12. 2009.
2. Společenský ţivot
2.1. Kontinuita společenského ţivota
Díky iniciativě občanských spolků, ve kterých se sdruţuje většina obyvatel Ratměřic, je
společenský ţivot obce bohatý na akce s dlouhou či kratší tradicí. Jak ukazuje kalendář
společenských akcí, Ratměřané spolu proţívají slavnosti a svátky vzniklé hluboko
v minulosti a dnes opět vítané- masopustní průvod, stavění máje, štědrovečerní setkání
v kostele sv. Havla spojené se zpíváním koled, pouťovou a posvícenskou zábavu, plesy
občanských spolků. Kromě nich přibývají tradice nové – Den matek, koncerty váţné hudby,
adventní posezení či půlnoční vítání nového roku. Navíc přibyla tradice pro naši generaci
znovu objevená. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Votice bývá v rámci srpnových
pouťových slavností pořádáno pouťové procesí k studánce sv. Anny.
Děti a mládeţ se mohou
kaţdoročně těšit na: karneval,
sportovní
dopoledne,
lampiónový průvod i tradiční
soutěţe. Dodrţují také tradiční
zvyky jako je velikonoční
koleda, mikulášský průvod či
zdobení vánočního stromu na
veřejném prostranství obce.
Hojně
vyuţívané
k tolik
potřebnému
a
ţádanému
setkávání občanů jsou také
sportovní akce a turnaje.
Dokladem hodnotného společenského ţivota v obci je získání Modré stuhy za
společenský ţivot v soutěţi Vesnice roku SČK 2009.
duben 2010
7
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
2.2. Činnost spolková
V Ratměřicích působí tyto občanské spolky a dobrovolné organizace- Sbor dobrovolných
hasičů, Tělovýchovná jednota Svoboda Ratměřice, Spolek pro občanské
záleţitosti, Myslivecké sdruţení OPATOV , Rybářský spolek a Ratmírova potulná
divadelní společnost. Všechny se soustředí nejen na vlastní činnost sdruţení, ale hlavně
jsou aktivními partnery obce Ratměřice při údrţbě a obnově veřejných prostor vesnice a
organizování společenských a kulturních akcí.
Sbor dobrovolných hasičů
V loňském roce oslavil SDH 80.
výročí od svého zaloţení. Tato
významná událost byla spojena
spojenou se svěcením nového
hasičského praporu, poloţením
věnců památce zesnulých bratrů a
sester a oceněním zaslouţilých
členů. Kaţdoročně hasiči pořádají ples, pouťovou zábavu,
tradiční masopustní veselici, zabezpečuje občerstvení při
stavbě máje a dalších společenských akcí. O pouti předvádějí originální autorské představení
Hasičská fontána nacvičené na hudbu slavných současných skladatelů váţné i současné
muziky.
V současnosti má sbor 73 členů z toho 18 ţen a 55 muţů.
Druţstvo muţů a ţen se kaţdoročně účastní soutěţí v
poţárním sportu, které jsou příjemným zpestřením celoroční
práce. Pro obecní úřad kaţdoročně odpracují členové SDH
několik brigád. Starají se o zeleň, čistotu kašny a většinou
velmi operativně reagují na aktuální potřeby OÚ. Vybraní
členové sboru jsou rovněţ v zásahové jednotce obce.
Tělovýchovná jednota Svoboda Ratměřice
je sportovní oddíl s 45. roční tradicí. V současnosti má 176 členů a svou sportovní činnost
soustředí na kopanou. Vedle ní se rekreačně provozují nohejbal, odbíjená a stolní tenis. TJ
Svoboda
je
provozovatelem
sportovního
areálu
s travnatým,
antukovým,
duben 2010
8
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
streetbasketbalovým a dětským hřištěm, které její členové svépomocí udrţují. V rámci
obnovy areálu byl v posledních dvou letech vystavěn přístřešek pro diváky, nové oplocení a
opravena střecha kabin.
Největších
úspěchů
dosahují
ţáci
fotbalového oddílu TJ, kteří v sezónách
2006/2007 i 2007/2008 postoupili do finále
okresního přeboru i poháru. Muţstva
dospělých se zúčastňují okresních soutěţí
III. a IV. třídy. Do sezóny 2008/09 se nově přihlásil také tým
dorostenců.
Pravidelná fotbalová utkání v Ratměřicích doplňují tradiční
turnaje ve fotbale, nohejbale a stolním tenise a zimní běh
Ratměřická desítka, která je vyhlašována ve 2 dospělých ( 10 a 5 km) a 1 mládeţnické
kategorii ( 800 m). Vedle sportovních aktivit TJ Svoboda pořádá Sportovní ples a zájezd do
praţského divadla pro všechny obyvatele Ratměřic.
Spolek pro občanské záleţitosti
vznikl v roce 2001 jako
organizace
zaštítěná
Obecním úřadem, ale
samostatně
organizující
společenské a kulturní
akce převáţně pro děti a
mládeţ a také seniory. Má
15 členů a podle potřeby
dostatek
pomocníků.
SPOZ zajišťuje pořádání četných dětských soutěţí a diskoték, setkání občanů ke dni matek,
adventní setkání i zpívání štědrovečerních koled. Současně organizuje gratulace OÚ
jubilantům v obci.
Dalším spolkem je Myslivecké sdruţení OPATOV, který má
v roce 2009 19 členů. Myslivci spolupracují s obcí při údrţbě
zeleně a jsou pořadateli několika společenských akcí, zejména
plesu a výlovů.
Rybářský spolek se zabývá údrţbou
obecních rybníků Lazna a Jordánku, organizuje výlov spojený
s prodejem ţivých kaprů, moţností pohoštění a občerstvení.
Ratmírova potulná divadelní společnost vznikla v roce 2008
při přípravě masopustního programu. Od té doby obšťastňuje
diváky nejen při masopustních divadelních představeních, ale při
ostatních společenských akcích a oslavách v obci. Interpretuje
autorské divadelní hry s tématikou blízkou obyvatelům obce,
glosuje současnost i minulost obce a do ţivota uvedla dnes jiţ
legendární ratměřickou postavu- sedláka Oneše.
duben 2010
9
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
2.3. Podpora obce
Obec nevydává ţádný tištěný zpravodaj, informuje však občany pravidelně o chystaných i
uskutečněných akcích a záměrech pomocí vývěsek OÚ a webových stránek, do schránek
všech nemovitostí distribuuje informace např. o nové OZV o systému nakládání s odpady
s údaji o zásadách a potřebnosti třídění komunálního odpadu. Dále vyuţívá prostoru
v regionální rubrice Votických novin, kam pravidelně zařazuje měsíční fotoreportáţ o dění
v obci a důleţité akce prezentuje v Benešovském deníku. Reklamní spoty o společenských
akcích vysílá Radio Blaník a jsou zařazovány do kulturních kalendářů www.posazavi.cz a
projektu Kraj blanických rytířů.
Kniha o historii obce
V roce 2005 se Ratměřice připojily k obcím regionu, které se mohou
prezentovat knihou
o své historii. Ing. Jaromír Coufalík dokončil svou
dlouholetou práci, při které shromáţdil a zpracoval informace o ratměřické
minulosti do knihy Osm věků Ratměřic.
Kronika obce
V roce
2007
začal
sepisovat
kronikář Josef Veselka jiţ V. knihu
Kroniky obce. Pokračuje (pan
kronikář osobně jiţ 37 let!) tak v
tradici zaloţené v roce 1929, kdy
vznikla první kronika na území
obce- Pamětní kniha SDH.
Bohuţel, nikoliv všichni historičtí
kronikáři v Ratměřicích byli tak
svědomití jako ten současný. Proto
máme o některých zaznamenaných
obdobích pouze kusé informace.
duben 2010
10
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Dnes se snaţíme zachytit v kronice ţivot v obci ve všech místních aspektech i širších
souvislostech. O kvalitní práci svědčí Diplom v soutěţi Vesnice roku, který obec obdrţela
v roce 2004.
Pro společnou i individuální paměť dalších generací má obec zpracovanou také historii
jednotlivých ratměřických domů. Tato cenná pomůcka s přesahem do budoucnosti se byla
vytvořena také pro osady Skrýšov a Hrzín.
Knihovna
Obecní knihovna má stejně dlouhou historii jako kronika. Přestoţe se četba knih dostává na
okraj zájmu, ani dnes nemá knihovna, o kterou jiţ 16 let pečuje Marie Vrbová, nouzi o
čtenáře. Dostatek aktuálních kniţních publikací je zajišťován pravidelnou výpůjčkou
s Městskou knihovnou Benešov.
Knihovna vychází vstříc mladé generaci čtenářů, čehoţ důkazem je
fungování Klubu školáků. Byl zaloţen na konci roku 2007 a
sdruţuje školní mládeţ z obce. Ta se můţe v knihovně setkávat
v úředních hodinách obecního úřadu a vyuţívat jak nabídky knih a
společenských her, tak bezplatného připojení k internetu, který
knihovna provozuje.
Propagační materiály obce
Kultura v obci
V zasedací místnosti obecního úřadu jsou dlouhodobě
instalované a obměňované obrazy zapůjčené od
Vladimíra Vondrejse a účastníků sochařsko –
malířského sympozia. Sochy vytvořené na
sympoziích, která se konala v srpnu 2008 a 2009 na
statku Daniela Vepřeka za účasti mladých studentů
středních a vysokých škol, jsou rozmístěny na
veřejných prostranstvích obce.
Vladimír Vondrejs navíc připravuje pro potěchu kolemjdoucích kaţdé léto venkovní Galerii
na plotě.
Velkou tradici v Ratměřicích mají koncerty váţné hudby. V roce
2009 jsme oslavovali významné jubileum Josefa Vlacha a při této
příleţitosti v sále místní hospody vystoupili členové jeho rodiny, mj.
členové významných těles jako Vlachovo kvarteto a České trio.
duben 2010
11
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
3. Aktivity občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů
Jak dokládá Kalendář společenských akcí je záběr činností a moţností setkávat a realizovat se
v Ratměřicích opravdu bohatý. Vzácné je, ţe drtivá většina akcí začíná i končí dobrovolnou
aktivitou občanů, kterým nechybí snaha udrţovat staré zvyky i nápady na akce nové. Svou
zodpovědností a angaţovaností ukazují, ţe jim není lhostejné místo, ve kterém spolu se
sousedy ţijí.
Dobrovolná činnost občanů a spolků se
nezaměřuje pouze na organizování společenských
akcí. Obecní úřad se můţe například spolehnout
na početnou účast při kaţdoročních
jarních
brigádách zaměřených na úklid veřejných prostor
obce.
Členové SDH se bezplatně starají o údrţbu obecní
kašny, sekají traviny na návsi, na hřbitově a
kolem místních komunikací. Příkladem je vyčištění
prostoru kolem studánky sv. Anny pro umístění
jednoho ze zastavení na naučné stezce.
Neocenitelnou pomoc místní hasiči poskytují obci a jejím občanům při krizových situacích, tak
jak tomu bylo při likvidaci škod způsobených orkánem v lednu 2007 a březnu 2008. Hlavně
díky jejich nezištnému přístupu byly škody na obecním a soukromém majetku ve velmi
krátkém čase odstraněny.
Členové TJ kaţdoročně odpracují desítky brigádnických hodin při údrţbě a obnově
sportovního areálu obce, na myslivce ze sdruţení Opatov se můţe obecní úřad spolehnout při
potřebě údrţby a obnovy obecních pozemků a cest ve volné přírodě. Obecní rybníky a
prostory kolem nich udrţují v dobrém a hospodárném stavu členové rybářského spolku.
3.2. Začlenění dětí a mládeţe do ţivota vesnice
Mateřská škola v Ratměřicích
Činnost Mateřské školy v Ratměřicích byla k 30. 6.
2005 pozastavena na tři roky. Nové zastupitelstvo obce
však nechtělo připustit, ţe by to měla být známka
jejího úplného zániku. Vzhledem k narůstajícímu počtu
předškolních dětí v okolí se proto rozhodlo její provoz
od 1. září 2007 opět obnovit. V současnosti je do
předškolního
vzdělávání
přihlášeno 22 dětí. Ratměřice se tak mohou těţit
ze stálé přítomnosti předškolních dětí i z akcí,
které opět MŠ pro malé i velké organizuje.
Pořádá např. dětský karneval, lampiónový průvod
či rej čarodějnic. Vystoupení jejich dětí navíc
zpestřuje akce ostatních spolků.
MŠ při vzdělávání spolupracuje s obecní knihovnou
i ekologickými organizacemi v okolí ( ČSOP Votice,
duben 2010
12
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
ČSOP Vlašim, Ochrana fauny).
Přes dočasné nefungování MŠ v Ratměřicích nezely její místnosti prázdnotou. Kaţdý pátek se
zde scházely matky s dětmi od 0 do 6 let z Ratměřic a širokého okolí v Klubu maminek.
Vyuţívaly pomůcky k hrám i tvůrčím a výchovným činnostem.
Zapojení do programu obnovy vesnice
Důraz na práci s mládeţí můţe dokumentovat příprava ţádostí
o dotaci v rámci Programu obnovy venkova roku 2008 a
2009. Projekt Zázemí pro sport a setkávání dětí byl
určen pro školní mládeţ a právě s nimi proběhly diskuze na
OÚ a při tréninkách ţákovského
druţstva TJ o vyuţívání volného
času, moţnostech vyţití dětí a
mládeţe v Ratměřicích a moţných
úpravách dětského hřiště a obecně celého sportovního areálu. Jak
vyplynulo, školáci chtějí zachovat tradiční soutěţe a pořady, které
se pro ně v Ratměřicích organizují a do kterých se sami aktivně
zapojují ( ti starší stále více jako spoluorganizátoři) – rybářské
závody u Bazény, dětské sportovní dopoledne na hřišti, akce v sále ratměřického hostince (
Adventní posezení, karneval, dětské diskotéky…).
Nakonec se diskuze zaměřily na dotvoření dětského
a sportovního hřiště v areálu TJ Svoboda Ratměřice
a zejména na vybudování nové klubovny pro jejich
setkávání.
V roce 2009 jsme se zaměřili na předškolní děti a
na základě jejich přání vznikl projekt Na hřišti se
učíme i hrajeme, který umoţnil výstavbu
„kouzelného domečku“ na dětském hřišti. Ten
slouţí zároveň jako venkovní třída MŠ, sklad hraček
i jako herní prvek.
Činnost mládeţe v obci je samozřejmě směrována
zejména na sportovní vyţití. V TJ Svoboda jsou
vychováváni mladí lidé a talentovaní hráči z okolí Ratměřic. Ţe se tato práce daří, přesvědčují
výsledky ţákovského týmu v okresních soutěţích.
Důleţité pro další přetrvání tradic a zvyků je, ţe společenský ţivot v obci je
vytvářen v součinnosti s mládeţí. Příklady táhnou, a proto je dobře, ţe rodiče
vedou své děti ke spoluúčasti na všech akcích pořádaných v obci.
Zapojení dětí a mládeţe do komunitního ţivota v obci se kladně vrací ve vstřícnosti pomoci
například při úklidech veřejných prostranství obce.
3.3. Péče o vesnickou pospolitost
Většina
společenských
aktivit
obce
vede
k upevňování dobrých sousedských vztahů. Je jistě
přínosné, ţe se lidé mají kde potkávat, kde proţívat
společné tradice, kde si třeba zdravě zasoutěţit.
Přínosnější o to, ţe tento prostor si obyvatelé
Ratměřic vytvářejí sami.
duben 2010
13
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Ti, kterých se společenský ţivot obce týká pouze okrajově- nejstarší a nejmladší občané, mají
také své „slavnosti“. Prvním krokem přijetí do vesnické pospolitosti je vítání nových
občánků. Seniorům od 60 let předávají členové obecního zastupitelstva při přátelské
návštěvě dárkový balíček.
Zajímavé je sledovat začleňování klientů ICSS Odlochovice do
chodu obce. Je jiţ samozřejmé, ţe se zúčastňují pro ně zajímavých
akcí, s doprovodem se sami vydávají např. na velikonoční pomlázku.
Donášku oběda klientem ICSS vyuţívá jedna starší občanka obce.
Dobrá spolupráce se rozvinula mezi ICSS a MŠ Ratměřice, kde byla
v letech 2003-5 integrovaná mentálně postiţená dívka.
3.4. Spolupráce obce s občany
Obec Ratměřice má od podzimu roku 2006 devíti členné
zastupitelstvo ve sloţení – starosta Viktor Liška,
místostarostka Vladimíra Černá a zastupitelé Pavel
Vosátka, Jaroslav Váňa, Tomáš Grňa, Pavla Nádvorníková,
Daniel Vepřek, František Voříšek a Josef Horák. Obecní
zastupitelstvo si zvolilo tříčlenný finanční výbor a tříčlenný
kontrolní výbor, které jsou vedle dvou zastupitelů
obsazeny po jednom obyvateli obce. Jako iniciační a
poradní orgán starosty je zřízena tříčlenná komise stavební
a ţivotního prostředí.
Komunikace s občany se snaţí být otevřená a demokratická. Příkladem můţe být anketa,
která byla na konci roku 2008 vypsána k tématu výstavby fotovoltaických elektráren a jejíţ
výsledky se staly závazné pro usnesení zastupitelstva obce.
4. Podnikání
4.1. Podnikání v zemědělství
Z hlediska charakteristiky území obce dle vhodnosti pro zemědělskou výrobu je celé
sledované území klasifikováno jako oblast pro zemědělskou výrobu vhodná, ale s horšími
podmínkami pro intenzívní zemědělství a vyššími finančními náklady na výrobu.
Většinu zemědělské půdy obhospodařuje První zemědělská Ratměřice s.r.o. Tato firma
vznikla v roce 1992 transformací z původního Zemědělského druţstva Jankov a zaměstnává
35 lidí. Výrobní činnost je zaměřena na rostlinnou a ţivočišnou produkci.
Ve správním území obce se drobní zemědělci vyskytují pouze okrajově a zatím nebyl
realizován ţádný projekt ekofarmy či místních zemědělských specialit.
4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem
S První zemědělskou Ratměřice prozatím obec nerealizovala ţádný společný projekt. Mohou
za to také rozdílné přístupy k způsobům vyuţití půdy. Velkoplošné extenzivní obdělávání je
v protikladu s vytvářením prostoru pro nové modely šetrného hospodaření i rozvoji
agroturismu. Spolupráce tak prozatím vzniká při materiální pomoci a úpravě veřejných
duben 2010
14
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
prostranství a úspěšně se začala rozvíjet při postupné výsadbě alejí podél obecních cest a
komunikací. Další kooperace je navazována při přípravě projektu bioplynové stanice, který
zemědělská společnost připravuje a který předpokládá alespoň částečné vyhřívání zbytkovým
teplem budovu OÚ Ratměřice.
Mnoho práce při obnově lesních pozemků a obnově obecních cest zastanou členové
mysliveckého sdruţení a SDH Ratměřice. Formou pravidelných brigád pracují na prořezávání
křovin a úpravě úvozů, v loňském roce se zapojili do čištění obecních lesů po kalamitách.
V roce 2008 začala také dlouhodobá akce, která spočívá v obnově obecních lesů. Hasiči začali
prořezávat dlouhodobě nezanedbané lesní porosty s cílem tyto prostory do roku 2010 nově
osázet a udrţovat.
Dobrou spolupráci praktikuje obec s Lesy ČR, konkrétně s lesním odborným hospodářem
(revírníkem), který má obecní lesy na starost. Výsledkem je vzájemná informovanost a plán
hospodaření v lesích.
4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel
Většina obyvatel stále vyuţívá moţnosti zaměstnání ve dvou organizacích na území obceICSS a v zemědělském druţstvu, ale i tak mnoho občanů obce musí řešit problematiku
odpovídajícího zaměstnání a sniţování počtu pracovních příleţitostí na celém území
mikroregionu pravidelnou či několikadenní dojíţďkou nebo dočasnou migrací. Přesto je zde
také několik podnikatelských subjektů např. v oborech automechanik, truhlář, řezbář,
zedník, zámečník, lesní dělník, apod.
Dva z místních podnikatelů jsou členy obecního zastupitelstva, coţ dokumentuje postupné
začleňování podnikatelů a jejich zájmů do realizace programu obnovy vesnice.
4.4. Venkovská turistika
Obec Ratměřice je svou polohou a dostatkem přírodních zajímavostí ideálním
místem pro rekreaci a výlety v kaţdé roční době. Územím obce prochází několik
dobře značených pěších turistických tras KČT a rovněţ zde můţete začít s
projíţďkou po cykloturistických trasách MIKROREGIONU DŢBÁNY.
Pro zvýšení přitaţlivosti svého území se obec
Ratměřice v roce 2007 rozhodla rozšířit naučnou
trasu Po stopách bitvy u Jankova s podtitulem
Kterak sedláci dopadli hůře neţ Gotz u
Jankova.
Stávající čtyři jankovská zastavení byla rozšířena o
další tři na katastru obce Ratměřice s komiksovým
příběhem sedláka Oneše před, během a po
třicetileté válce v 17. století. Vedle hlavních tabulí ozdobily veřejná prostranství obce
informativní tabule s ratměřickými pamětihodnostmi.
Cílem projektu je zachování, zhodnocení a přiblíţení přírodního a kulturního
dědictví regionu, zvýšení atraktivnosti obce, její prezentace, zkvalitnění
podmínek pro rozvoj přiměřeného cestovního ruchu a obnova průchodnosti
krajiny.
duben 2010
15
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Obec Ratměřice v březnu 2008 zapojila do spolupráce s ČSOP
Vlašim v rámci projektu Kraj blanických rytířů. Cílem je
spolupráce obcí a neziskových organizací na propagaci turistické
destinace kolem bájné hory Blaník. dvou Další turistická lákadla
přibyla do obce v roce 2009 realizací dvou výjimečných projektů.
a)
Obnova kostela sv. Havla
Cílem rekonstrukce byla obnova kulturní památky v
centrální části obce – rekonstrukce krovu, výměna střešní
krytiny, obnova venkovních omítek a konečná úprava
fasády nátěrem. Současně ale došlo k otevření kostela a k
zatraktivnění obce pro turisty a pro místní (nejen věřící)
obyvatele, vznikla moţnost k návštěvě kostela nejen ve
sváteční dny, ale i ve dny všední. Otevírání a dohled nad
kostelem je smluvně zajištěn partnerskou smlouvou mezi
ţadatelem, tedy Římskokatolickou farností Votice, a obcí.
Akce byla finančně podpořena z Programu rozvoje venkova.
b)
Zázemí pro prezentaci historie a činnost SDH Ratměřice
Rekonstrukcí prostor hasičské zbrojnice vzniklo odpovídající
zázemí pro činnost sboru a prezentaci jeho historie. Přízemí
budovy, které slouţí jako zbrojnice a garáţ pro zásahové
vozidlo bylo stavebně rozděleno na technické zázemí SDH,
spolkovou místnost a na prosklenou část, kde je směrem do
návsi
instalována
expozice
historie
SDH
v čele
s rekonstruovanou koňskou stříkačkou. SDH Ratměřice
získala nové prostory, které slouţí i ostatním spolkům v
obci, a současně došlo k úpravě veřejného prostranství
před obecní budovou, kde vznikla nová dláţděná plocha,
informační panely a travnatá plocha.
4.5. Přímé podnikání obce - vlastní hospodářská činnost
V majetku obce je 8 ha lesa. Při přiměřeném hospodaření získá obecní pokladna těţbou
dřeva ročně zhruba 20.000,- Kč. Obec provozuje vlastní vodárnu pro zásobování uţitkové a
pitné vody a ČOV. Ţádnou jinou vlastní hospodářskou činnost obec nevyvíjí.
duben 2010
16
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1. Péče o historickou zástavbu a památkově chráněné objekty
Nosnou ideou urbanistické koncepce obce
Ratměřice je především zachování a obnova
současné urbanistické struktury, kompozičních,
krajinářských a estetických hodnot a to bez
radikálních zásahů do prostorového členění
jednotlivých částí obcí. Důleţitou součástí
jednotlivých sídel a krajiny jsou drobné
sakrální stavby (kapličky a boţí muka), které jsou
v současné době všechny opraveny.
V roce 2010 byla například opravena kaple na návsi
v Hrzíně. Finanční prostředky na její opravu obec částečně získala
z programu Leader MAS Posázaví. Projekt mimo stavebních úprav
střechy, vnitřních a vnějších omítek a odvodnění zdiva přinesl také znovuzavedení elektrické
energie do kaple a instalaci elektrického zvonění.
Seznam nemovitých kulturních památek v obci Ratměřice – jakákoliv činnost u
památkově chráněných objektů je konzultována s příslušnými orgány památkové péče.
Ratměřice
- areál kostela sv. Havla, původně románský (1.čtvrt. 13. stol.), presbytář z 2.pol. 14. stol.
- zámecký areál s parkem
Střecha kostela sv. Havla byla dlouho v havarijním stavu, a proto je dobře ţe
byly získány finance z Programu rozvoje venkova a v listopadu 2009 byla
zakončena rekonstrukce.
Novorenesanční
zámek
a
přilehlý anglický park s mnoha vzácnými
dřevinami v čele sekvojovci obrovskými byl v roce
1945 zestátněn a od roku 1972 slouţil jako ústav
sociální péče pro mentálně postiţené děti.
Restitučním řízením byl celý objekt předán JUDr.
V. Kabešovi a od 1. 1. 2003 byl ústav přestěhován
do Odlochovic.
5.2. Soulad v zástavbě
Dle schváleného územního plánu obce je v případě změny vyuţívání stávajících objektů nutné
respektovat charakter původní zástavby, která nese historickou stopu a je dokladem
kontinuity vývoje osídlení v krajině. Jedná se hlavně o původní zemědělské usedlosti, jejichţ
součástí bývá obvykle obytné přízemní stavení, hospodářské objekty a stodoly.
duben 2010
17
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Ratměřice nebyly příliš postiţeny „socialistickou
módou“ architektonického poměšťování území obcí,
a proto si dodnes zachovávají klasický venkovský
ráz. Důkazem je velký zájem o nemovitosti v obci,
který vyústil ve fakt, ţe zde není ani jeden (alespoň
rekreačně) neobydlený dům. Chalupáři i trvale
bydlící majitelé nemovitostí se při úpravách vesměs
snaţí citlivě respektovat charakteristických ráz
venkovských budov.
Problémem zůstávají zejména větší zemědělské areály a samostatně stojící zemědělské
stavby (např. rozestavěná bramborárna), které narušují dálkové pohledy na jednotlivá sídla.
5.3. Nová zástavba
Podle územního plánu jsou plochy určené k nové zástavbě navrţeny tak, aby se zamezilo
snahám o paprskovitý rozvoj podél komunikací. Nepředpokládá se, ţe v blízké budoucnosti
dojde k naplnění všech navrţených rozvojových ploch, nelze však v dohledném časovém
horizontu vyloučit zájem o bydlení na vesnici tohoto typu v této lokalitě. Zástavbové schéma
a členění jednotlivých rozvojových ploch je navrţeno takovým způsobem, aby byly
dostatečně komunikačně propojeny a aby organicky srostly se současným zastavěným
územím.
V současné době vzniká nová obytná čtvrť na východním konci Ratměřic. Zastavuje se,
anebo jiţ bylo zastavěno 11 nových stavebních parcel. Všechny stavby respektují druh
převládající zástavby, jsou vkusné a účelné.
5.4. Organizační opatření
Přestoţe jiţ obec Ratměřice není orgánem ve stavebním řízení, funguje v rámci zastupitelstva
obce stavební komise. Obec se samozřejmě zúčastňuje připomínkování rozhodnutí odboru
územního a stavebního plánování MěÚ Votice.
Vzhledem k nevyskytujícím se problémům nejsou na území obce prozatím zpracovány
regulace stavebního řádu.
Vývoj domovního fondu od roku 1991 do roku 2008 ve správním území obce Ratměřice
rok
počet domů
1991
107
2001
128
2008
134
Počet domů určených k trvalému bydlení a k rekreaci k 1. 1. 2009
Domy k trvalému bydlení
Rekreační domy a chaty
Ratměřice
56
44
Hrzín
7
12
Skrýšov
7
11
duben 2010
18
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
6. Občanská vybavenost, inţenýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1. Stav občanské vybavenosti
Funkci občanské vybavenosti plní v současné době obecní úřad, mateřská škola,
dětské hřiště, sportovní areál, veřejná knihovna, hasičská zbrojnice
v Ratměřicích, Hrzíně a ve Skrýšově, farní kostel sv. Havla, obchod se smíšeným
zboţím a hospoda s moţností stravování a sálem pro společenské akce.
A) Projekt Přestavba budovy OÚ a MŠ Ratměřice
Modernizaci si zasluhuje především budova obecního úřadu, ve které sídlí také veřejná
knihovna a mateřská škola. O stavebních úpravách v přízemních prostor, které slouţí jako
zázemí SDH Ratměřice bylo jiţ psáno výše. V loňském roce obec nechala zpracovat
projektovou dokumentaci, které obsahuje celkové zateplení budovy, výměnu oken a střešní
krytiny i změnu vnitřního uspořádání budovy. Podle zadání bude přestěhována mateřská
škola přestěhována do 1. patra, obecní úřad se přemístí do nevyuţívané volební místnosti a
ve druhém patře vzniknou tři podporované byty. Obec zaţádala o finanční podporu této akce
program FROM středočeského kraje.
B) Projekt Přestavba sportovního areálu TJ Ratměřice
Pro větší moţnost sportovního vyţití obyvatel i návštěvníků obce se
nabízí v souladu s územním plánem rozšíření sportovního areálu
západním směrem. Proto obec vykoupila dotčené pozemky a nechala
vypracovat dokumentaci na přestavbu fotbalového hřiště a vybudování
víceúčelového hřiště s vyuţitím na volejbal, nohejbal a tenis.
V roce 2010 budou zahájeny práce na této akci, s největší pravděpodobností
s finanční pomocí ČMFS.
Tabulka: Vybavenost obce základní občanskou a technickou infrastrukturou.
obec
pošt
a
zákl.
škola
mateř.
škola
zdr. zař.
kanalizace
ČOV
Ratměřice
N
N
A
N
A
A
vodovod plyn
A
A
Celkové vyuţití území obce a celková strategie rozvoje území nepochybně přispějí
v budoucích letech ke zvýšeným nárokům na rozsah i kvalitu občanské vybavenosti,
především v oblasti sluţeb (stravování, ubytování, sluţby v oblasti rozvoje cestovního ruchu turistické informační centrum, apod.).
6.2. Inţenýrské sítě
Komunikace
Nejdůleţitějším dopravním tahem na území obce Ratměřice je silnice II. druhé třídy číslo
II/150 (Votice – Jankov – Čechtice), původně silnice I. třídy číslo I/18. Dopravní zátěţ
v tomto úseku silnice se zvyšuje. Komunikační síť je tvořena silnicemi III. tříd (č. III/1114,
III/1123, III/01812, III/1813 a III/01814) a místními zpevněnými komunikacemi propojující
Ratměřice s okolními obcemi.
duben 2010
19
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Projekt bezpečnosti a zpřístupnění dopravy
Průtah silnice II.třídy obcí byl dlouhodobě nedořešen s ohledem na bezpečnost chodců. Proto
obec na jaře 2007 poţádala o poskytnutí příspěvku pro naplňování programů zaměřených ke
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace z rozpočtu SFDI státního fondu dopravní infrastruktury. Cílem projektu bylo
zpracovat projektovou dokumentaci, která komplexně zpracuje problematiku bezpečnosti
všech účastníků silničního provozu v obci Ratměřice, zejména osob s omezenou schopností
pohybu a orientace, kteří tvoří třetinu obyvatel obce.
V roce 2008 se obci podařilo na základě zpracované dokumentace získat dotační příspěvek
z Fondu dopravy SČK na vybudování Etapy I_A celého projektu: stavbu přechodů a
chodníků pro pěší.
Další část akce byla realizována v roce 2009. Obec vyuţila opět dotace SČK a v rámci Etapy
I_B projektu Bezpečnost a zpřístupnění dopravy přestavěla autobusové zastávky a jejich
okolí a jeden chodník pro pěší zakončila pěší rampou. V roce 2010 bude celý projekt
završen opravou povrchu místních komunikací v centru obce a výstavbou pěší stezky
propojující oba přechody pro pěší.
Údrţba místních komunikací se orientuje především na opravy krytu vozovek, na rozšíření
v obloucích a zvyšování kvality dopravního značení. Proto obec pravidelně ţádá o dotace POV
a MMR na opravu místních komunikací (v roce 2008 tak byla opravena komunikace v lokalitě
u hřbitova a v roce 2009 komunikace podél zámecké obory nákladem 1 600 000 Kč). Dále
obec investovala vlastní prostředky do instalace nového svislého dopravního značení.
Veřejná hromadná doprava
O hromadnou dopravu se na území obce Ratměřice stará pouze autobusová doprava. V
zájmu zachování současné úrovně dopravní obsluţnosti na území okresu Benešov je třeba,
aby obce přispívaly v rámci členství v dobrovolném svazku obcí BENE BUS na vyrovnání ztráty
přepravců (ČSAD Benešov).
V obci mají zastávky linky Vlašim - Votice a Odlochovice – Benešov. Četnost spojů je ve
všedních dnech průměrně čtyřikrát denně všemi směry. V neděli podvečer jede jediný přímý
spoj do Prahy.
Kanalizace a ČOV
V Ratměřicích je pro severní část sídla a pro Integrované centrum sociální péče vybudována
jednotná kanalizace a mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která má kapacitu 500
ekvivalentních obyvatel.
V současnosti obec přistupuje k velkému projektu Intenzifikace a modernizace ČOV a
dostavba stokové sítě včetně přečerpávací stanice. Ten řeší přestavbu ČOv podle
duben 2010
20
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
moderních technologií a limitů a svedení splašků z jiţní části
obci za pomoci přečerpávání a tlakové kanalizace právě do
ČOV. Na akci jiţ byl vybrán dodavatel a nyní čekáme na
ohodnocení naší ţádosti o dotaci z Fondu ŢP SČK
V sídlech Hrzín a Skrýšov existuje pouze stoka na odvádění
dešťových vod. Podle územního plánu je ve výhledu navrţena
výstavba oddílné splaškové kanalizace a ČOV.
Vodovod
Vlastní obecní vodovod mají Ratměřice. Tento vodovod zásobuje pitnou vodou i areál
zemědělského podniku. Samostatný soukromý vodovod byl v zámeckém areálu. V sídlech
Hrzín a Skrýšov nejsou veřejné vodovody a pitná voda pro obyvatelstvo je zajišťována
lokálně ze studní.
Zemní plyn
V Ratměřicích byla v roce 2000 provedena plynofikace v celkové hodnotě 2.500.000,- Kč.
V roce 2008 je připojeno cca 30 % domů. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce
ústředního vytápění z uhlí na plyn v budově obecního úřadu a mateřské školy.
Vybudováním kanalizace pro obec Ratměřice, čistírny odpadních vod a plynofikací
se výrazným způsobem zlepšilo ţivotní prostředí na území obce. Obecní úřad
doufá, ţe v konečném důsledku budou mít tyto pro obecní rozpočet náročné
investiční akce pozitivní vliv na zvyšování zájmu o trvalé bydlení a zastavení
odlivu místních obyvatel.
6.3. Odpadové hospodářství
Na správním území obce není ţádná skládka TKO ani
jiných odpadů a o umístění nové skládky se neuvaţuje.
V současné době je svoz komunálního odpadu zajišťován
firmou COMPAG a je ukládám na řízenou skládku odpadů
ve Voticích.
Obec je zapojena systému sběru vyuţitelných odpadů.
Vedle kontejnerů na papír, sklo a plasty v dubnu 2007
zakoupila jako první obec v regionu 2 popelnice o objemu
240 litrů na sběr obalů TETRA PAK. Současně byl
domluven s firmou Andy Team jejich odvoz a další
zpracování.
Do schránek všech nemovitostí obecní úřad v únoru 2007 distribuoval vedle nové obecně
závazné vyhlášky o systému nakládání, sběru a svozu komunálního odpadu informace o
zásadách sběru a třídění odpadu, které byly mezi občany kladně kvitovány.
V roce 2008 se obec zapojila do systému zpětného odběru elektrozařízení firmy Asekol,
v rámci něho je v budově OÚ umístěn E-Box na drobná elektrozařízení a do systému sběru
baterií společnosti Ecobat.
duben 2010
21
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
6.4. Úspory energií
Obec v roce 2009 přistoupila k jednání se soukromým investorem o výstavbě fotovoltaické
elektrárny. Proběhla beseda s občany obce a následná veřejná anketa ukázala, ţe
obyvatelé Ratměřic plánovanou výstavbu podporují. Byly vytipovány vhodné lokality a obecní
zastupitelstvo se usneslo na změně územního plánu právě pro lokality fotovoltaické
elektrárny. V současnosti probíhá technické zpracování projektu a jednání s ČEZ o
moţnostech připojení do distribuční sítě.
K úsporám vede také dvouletý projekt obce Modernizace veřejného osvětlení. V rámci
jeho realizace v letech 2008 a 2009 byly postupně nahrazovány neekonomické a
neekologické lampy veřejného osvětlení novými svítidly s úsporným reţimem svícení.
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1. Koncepční přístup
Pro území obce Ratměřice byl v roce 1994 zpracován generel lokálního územního systému
ekologické stability (ÚSES). Úplný elaborát generelu ÚSES je k dispozici na OkÚ Benešov na
referátu ţivotního prostředí. Nejdůleţitější prvky ÚSES jsou zapracovány do územního plánu
obce, který v zastavěném území obce navrhuje veřejnou zeleň soustředit především na
atraktivní místa v centrálních částí obcí a doplňovat pásy veřejné zeleně podél komunikací
mezi zastavenými plochami.
V návaznosti na ÚP se zaměřuje na péči o zeleň a veřejná prostranství Program rozvoje obce
( bod VIII.), který byl naposledy aktualizován v listopadu 2008.
7.2. Nové úpravy veřejných prostranství
V posledních letech docházelo k úpravám centrální části obce.
Centrálním bodem návsi je lipová alej a kašna, která byla
opravena v roce 1998 a která zvýrazňuje historický odkaz
místa. Posezení kolem kašny a zelené plochy vytváří z návsi
místo klidu a oddychu pro občany i návštěvníky obce. Od roku
2001 obec systematicky buduje
chodníky
pro
pěší
podél
komunikace II. třídy a upravuje
přilehlá prostranství. O úpravách sportoviště pro děti i dospělé
jsme se jiţ zmiňovali.
Zásadní změnou vloni prošlo veřejné prostranství na severním
konci obce. Celé území bylo vyčištěno, odstraněn byl
nepouţívaný stavební materiál, opravena kaplička sv. Anny a dnes prostranství slouţí jako
cíl pouťového procesí a následného
sousedského posezení.
Další
nově
upravené
veřejné
prostranství ozdobila vánoční jedle,
kterou zasadili zastupitelé města.
duben 2010
22
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
7.3. Udrţování přírodních a přírodě blízkých prvků
Stejně jako péče o veřejná prostranství obce je udrţování přírodních prvků otázkou
spolupráce obce a místních spolků. O rybníky Lazna a Jordánek se vzorně starají členové
rybářského spolku, trasu naučné stezky ratměřičtí hasiči. Nad tuto pravidelnou péči jsou
organizovány pravidelné brigády všech spolků. Příkladem je letošní čištění úvozu „ za parky“
mysliveckým sdruţením Opatov, vysekání cesty nad hřbitovem místními fotbalisty či
prořezávání křovisek u studánky sv. Anny členy SDH Ratměřice.
7.4. Péče o veřejná prostranství a zeleň
Velkou předností a pýchou Ratměřic je mnoţství zeleně v intravilánu
obce. Nejen, ţe obec příroda obklopuje, ona je přímo v ní. Zeleným
srdcem vesnice je náves se vzrostlými lípami srdčitými, lípy obklopují
také kostel sv. Havla a lemují cestu do zámeckého areálu.
Při úpravách zámku kolem roku 1860 byl Ottou Chotkem zaloţen
zámecký park v anglickém slohu. Tehdy byly do parku vsazeny
sekvojovce, dnešní chlouba ratměřického parku. Byly údajně
zasázeny jako třináctileté stromy.
Dnes to jsou největší stromy v Čechách. Jsou vysoké přes 40 metrů a
obvod kmene mají přes 5 metrů.
Při odborném výzkumu se v parku určilo celkem 29 jehličnatých a 60
druhů listnatých stromů nebo keřů. Rostou v něm např. japonské jedle mikko a jedle
Veitchova, překrásná jedle kavkazská či zajímavý druh jinan dvoulaločný, který je jedním
z nejstarších rostlinných druhů vůbec. Roste zde i vzácný smrk východní, pocházející z Malé
Asie. Další přírodní pozoruhodností, za kterou Ratměřice vděčí zámeckým pánům ( tentokrát
Miladě a Vladimíru Kabešovým) je březová alej lemující po obou stranách silnici na Habrovku.
Udrţování, čistota a pořádek na veřejných prostranstvích v obci a udrţování drobných
sakrálních objektů je zajišťováno průběţně pracovníky obecního úřadu, aktivními občany a
občanskými spolky. Kaţdoročně se pořádá jarní úklid obce s bohatou účastí občanů.
Při údrţbě stávající vzrostlé zeleně
spolupracuje obecní úřad s ČSOP Vlašim,
jehoţ pracovníci jiţ několikrát provedli
potřebné citlivé zásahy do stromů.
Na úpravu zelených ploch, trávníků a
samozřejmě fotbalového hřiště obec
zakoupila travní traktor a mulčovač. Menší a méně přístupné plochy
pravidelně bezplatně sekají členové SDH Ratměřice.
7.5. Ekologická výchova a vzdělávání
Program environmentální výchovy v MŠ Ratměřice vychází z toho, ţe se nacházíme
v prostředí obklopeném přírodou. Naše mateřská škola řadu let spolupracuje s ekologickými
centry – Vlašim i Votice. Navštěvuje ochranou stanici pro zraněné ţivočichy, vyuţívá dobře
propracované výukové programy. Je členem sítě mateřských škol MRKVIČKA. Druhým rokem
se účastní soutěţe BAREVNÝ SVĚT (3. místo v roce 2008., kdy během roku děti třídí odpad a
paní učitelky vedou evidenci mnoţství odvezeného odpadu – tetrapaky, papír, vybité baterie,
plasty. Rodiče jsou se zaměřením školy seznámeny při zápisu, při schůzkách i v příspěvcích
duben 2010
23
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
do místních novin, vyuţívají nabídku školy a někteří chtějí chránit přírodu jako my. Účastní se
společných aktivit v terénu – pohádkové cesty lesem,
stopovaná, brigády na dětském hřišti, výměna
kovových průlezek za dřevěné. Děti se aktivně podílejí
na vytváření dobré atmosféry ve škole, stanovení
pravidel souţití a promlouvají k otázkám ochrany
ţivotního prostředí.
8. Péče o krajinu
8.1. Zemědělské a lesní pozemky
Obec začala zjišťovat moţnosti šetrného hospodaření, zejména na lesních pozemcích.
V první fázi se snaţí uvést do pořádku dnešní stav svých lesů, později plánuje zalesňování
holin a v případě získání dotačních prostředků také zemědělské půdy.
Významným protierozním opatřením
se stala výsadba dubové aleje se
zachováním
křovisek
na
úseku
dlouhém 900 metrů. Tato alej je
situována do míst bývalé obecní cesty,
ze které díky hospodaření velkými
stroji zůstala pouze mez uprostřed
zceleného lánu polí. Tuto akci
připravila obec společně s ČSOP Vlašim a získala na ní dotaci z programu Péče o krajinu MŢP.
Pokračováním úspěšné spolupráce byl v loňském roce projekt výsadba ( jeřabiny, švestky)
podél místní komunikace do Skrýšova, na který v roce 2009 navázala p výsadba bříz, dubů a
švestek podél místní komunikace do Hrzína. Během tří let tak obec zasadila celkem 173
dubů, 116 švestek, 74 jeřábů, 65 hrušní, 64 jabloní a 37 bříz.
8.2. Územní systém ekologické stability
Obec Ratměřice a její celé správní území je součástí
Středočeské
pahorkatiny
–
podsoustava
Vlašimská
pahorkatina s nadmořskou výškou mezi 440 – 550 m nad
mořem. Typickým prvkem v krajině jsou četné vodoteče a
soustavy rybníků. Údolí potoků jsou významnými prvky
v krajině z hlediska ekologické stability území (svahy porostlé
lesy, doprovodná zeleň potoků, mokřady). Území obce
nachází mezi přírodním parkem DŢBÁNY – ŢEBRÁK a
Chráněnou krajinnou oblastí BLANÍK.
Konkrétním krokem v oblasti vytváření ekologické stability je
vybudování dvou periodických tůní nad rybníkem Lazna. I
tuto akci obec připravila společně s ČSOP Vlašim a získala na
ní dotaci z programu Péče o krajinu MŢP.
8.3.
Ostatní opatření k utváření kulturní krajiny
Výsledkem spolupráce obce s ČSOP Vlašim v roce 2007 byly
vedle výsadby dubové aleje další akce k utváření kulturní
duben 2010
24
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
krajiny. Šlo zejména o dotváření prostoru kolem pokračování naučné stezky. Byly dosazeny
holé úseky cest ovocnými stromy, stávající aleje byly upraveny a ošetřeny. O dalších krocích
v oblasti výsadby alejí píšeme výše.
Největší akci v oblasti opatření připravuje obec v okolí rybníčku Jordánek. Cílem je
vybagrování rybníka, úprava jeho blízkého okolí a zejména protierozní opatření na svahu
Tuklaty spočívající v obnově mezí a křovin. Projekt je ve fázi jednání s majiteli dotčených polí
a ČSOP Vlašim coby zpracovatelem projektu.
8.4.
Obnova prvků kulturní paměti krajiny
Velká práce byla udělána v souvislosti s realizací naučné stezky. Podél
trasy byla například opravena kaplička nad studánkou sv. Anny a byl
vztyčen padlý kříţ. Kříţe a kříţky má obec pečlivě zmapovány a snaţí se
ve spolupráci s občany o jejich pravidelnou údrţbu.
9. Připravované záměry
Na rok 2010 připravilo obecní zastupitelstvo následující projekty a zpracovalo k nim ţádosti o
dotační příspěvky. Jsme si vědomi finanční náročnosti některých projektů, a proto
předpokládáme jejich etapizaci podle výše uvolněných financí. Vedle dotačních titulů obec
v roce 2010 dokončí zasíťování nových stavebních parcel.
Dotační ţádosti obce pro rok 2010
Projekt
Dotační
program
Ţádaná
finanční
dotace
Schválená
finanční
dotace
Poznámka
Přestavba budovy OÚ FROM SČK
a MŠ Ratměřice
4 735 tis.
Podáno k 31.
12. 2009
Modernizace ČOV a
dostavba stokové
sítě
FŢP SČK
8 322 tis.
Podáno k 31.
12. 2009
Sochařsko – malířské
sympozium 2010
Fond kultury SČK
93 tis.
Podáno k 31.
12. 2009
Přestavba
sportovního areálu
TJ
Zelený trávník
ČMFS
450 tis.
Doporučeno
krajským
výborem
ČMFS
Rekonstrukce
místních komunikací
v centru obce
POV MMR
600 tis.
600 tis.
Realizace
červen 2010
220 tis.
200 tis.
Realizace od
dubna 2010
Rekonstrukce kaple v Leader Posázaví
Hrzíně
duben 2010
25
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
10. Informační technologie v obci
Obecní úřad Ratměřice vyuţívá ke své práci místní počítačovou síť, na kterou je připojen také
počítač mateřské školy. Všechny čtyři počítače jsou tak připojeny na internet, na dvě tiskárny
a mohou sdílet data. Veřejnosti nabízí zdarma připojení k internetu počítač obecní knihovny.
Aby tato sluţba byla efektivnější zaţádala obec v roce 2008 o dotace z fondu na podporu
knihoven SČK a obdrţela finanční příspěvek na nákup nového stolního počítače. V roce 2009
pak obec získala díky dotaci SČK pro knihovnu dataprojektor a projekční plátno.
Czech POINT
V roce 2009 bylo zřízeno na obecním úřadě kontaktní místo Czech POINT. Občané tak mohou
v místě svého bydliště uţívat přístupu k databázi rejstříku trestů, výpisu bodového hodnocení
řidičů, ţivnostenského rejstříku a dalších.
Webové stránky
Velkým zdrojem prezentace Ratměřic a potřebných
informací jsou oficiální internetové stránky obce
www.ratmerice.cz. Díky nadšené dobrovolné práci webmasterky Jitky Jandové a
zastupitele obce Pavla Vosátky obsahují vyčerpávající mnoţství informací z činnosti obecního
úřadu, obecního zastupitelstva i činnosti spolků. Vedle toho je virtuální procházkou po historii
i současnosti obce a lákavou nabídkou pro turisty. Návštěvnost stránek, které jsou na nové
doméně zaregistrovány od listopadu 2007, se zásluhou pravidelných aktualizací a
přehledného systému řazení informací neustále zvyšuje.
Vzhled a funkčnost stránek i poskytování potřebných zákonem daných informací ohodnotili
porotci soutěţe Zlatý erb 2009 a obec Ratměřice se stala vítězem krajského kola a
v celostátním kole obsadila fantastické 2. místo.
duben 2010
26
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Příloha 1:
duben 2010
27
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
Příloha 2:
Obec R a t m ě ř i c e,
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
e-mail: [email protected]
www.ratmerice.cz
tel. 317 833 321, fax 317 833 289
IČO: 00473481
Obec Ratměřice je členem svazku obcí
Plán rozvoje obce Ratměřice 2007 – 2013
Koncepční dokument zpracovává okruhy pro rozvoj obce s prioritami a konkrétními
úkoly pro činnost obecního zastupitelstva. PRO vznikl v červnu 2007 a bude každoročně
aktualizován podle potřeb a možností obce. Revize PRO je plánována na přelom let
2010/2011, tedy po zvolení nových zastupitelů obce.
Výchozí demografická a sociologická studie je obsažena v Charakteristice obce,
zpracované v roce 2007. Ta obsahuje také popis současného vývoje obce, její
občanskou vybavenost, infrastrukturu, společenské aktivity a realizované a
připravované projekty. Charakteristika obce bude každoročně aktualizována.
I. Bezpečnost na komunikacích v obci
cíl:
zvýšení bezpečnosti chodců, eliminace rychlosti projíždějících vozidel
úprava vzhledu silnice a její blízkosti, obnova dopravního značení
1. pasportizace dopravního značení a projekt celkového řešení průjezdu obcí
2. stavba chodníků
a) ke hřišti
duben 2010
28
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
b) v zatáčce u zrcadla
c) prodloužení stávajícího chodníku od koloniálu ( kvůli přechodu)
3. svislé a vodorovné dopravní značení
a) nové dopravní značky na místních komunikacích
b) přechod před OÚ
c) přechod za zatáčkou u zrcadla
d) zúžení vozovky vodorovnými čarami při obou vjezdech do obce
e) vodorovné značení u autobusových zastávek
f) vodorovné značení křižovatky u odbočky na Skrýšov
II. Přestavba budovy OÚ
cíl:
efektivní využití stávajících prostor budovy
výstavba bytů pro soukromé bydlení, modernizace prostor MŠ
energetické úspory při provozu budovy, celkové zlepšení vzhledu budovy
1. projekt celkového řešení budovy OÚ
2. přestavba přízemí budovy, přestěhování OÚ a MŠ
3. přestavba garáže SDH, výstavba spolkové místnosti a expozice historické
hasičské techniky v místnostech hasičské zbrojnice
4. výstavba bytů v 1.poschodí ( tzv.startovací byty)
5. zateplení a nová fasáda
řešení bezbariérového přístupu do budovy, úpravy okolí
III. Turistický ruch
cíl:
zachování a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu
zvýšení atraktivnosti obce, její prezentace
zkvalitnění podmínek pro rozvoj přiměřeného cestovního ruchu
obnova průchodnosti krajiny
A. Projekt: Pokračování naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova
1. projekt trasy, která by navazovala na okruh z jankovského náměstí: tzn. dolů
kolem cihelny, ke studánce, na náves ke kašně, kolem hřbitova na Habrovku
2. úprava cest
3. úprava odpočívadel a osazení informačních tabulí
a) u kašny na návsi
b) u křížku pod kaštany na Habrovce
c) u studánky sv. Anny ( Lazna)
4. informační materiály
5. doprovodný program- sochařsko – malířské sympozium, bitva, pochod, výsadba
zeleně, pietní mše …
6. informační centrum v expozici historické hasičské techniky
B. Projekt: Obnova kostela sv. Havla
1. projekt rekonstrukce a zpřístupnění kostela ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Votice – kostel jako společenské duchovní centrum obce, vnitřní i vnější
podpora života v obci, jeho otevření věřícím, turistům a pracovníkům památkové
péče
2. začlenění otevřeného kostela do trasy Naučné stezky – instalace informační
tabule, lavičky a stojanu na kola
3. informační kampaň o rekonstruovaném a zpřístupněném kostele
4. doprovodný program – instalace uměleckých objektů, koncerty vážné hudby,
mše ve významné dny obce i občanů
5. kostel sv. Havla jako součást projektu Kraje blanických rytířů Sakrální stezky
Podblanicka
C. Projekt: Expozice historické hasičské techniky
1. využití prostor horní části zbrojnice na expozici historie SDH Ratměřice
duben 2010
29
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
2. vystavení koňské stříkačky a ostatních historických exponátů
3. začlenění expozice do trasy Naučné stezky – instalace informační tabule
IV. Oprava komunikací, cest a veřejného osvětlení
cíl:
pokračování v pokládce nových povrchů na místních komunikacích v obci
úprava polních cest, zlepšení průchodnosti krajiny
rozšíření sítě veřejného osvětlení v obci
1. místní komunikace 1340 v Ratměřicích
2. místní komunikace 663/15 v Ratměřicích
3. místní komunikace ve Skrýšově
4. nevyasfaltované komunikace – zpevnění cest
a) mezi parky ( tzv. rekreační oblast)
b) k Jordánku ( viz. Naučná stezka)
c) pod Družstvem ( podél pozemků p. Malíka a p. Kodedy)
d) cesta od Habrovky k Hartmanům ( + svod povrchové vody)
5. veřejné osvětlení
a) komplexní oprava kabelového vedení VO ve staré části obce
b) nové VO od hřiště k zastávce u rybníku Pod horami
c) pokládka kabelů pro VO mezi parky
d) nové světlo VO v uličce Váňů
V. Kanalizace a ČOV
cíl:
odvádění odpadních vod z celé obce na ČOV, využití kapacity ČOV
eliminace volných výpustí odpadních vod do volné krajiny
1. projektová dokumentace stávající kanalizace
2. projektová dokumentace napojení jižní části obce na ČOV
3. výstavba tlakové kanalizace
4. výstavba přečerpávací stanice
5. modernizace a intenzifikace současné ČOV
VI. Vytváření podmínek k bydlení v Ratměřicích
cíl:
zvýšení nabídky stavebních parcel, nabídka bydlení pro mladé rodiny
podpora zvyšování počtu obyvatel obce
1. výstavba komunikace a inženýrských sítí v oblasti nových RD
2. výstavba malometrážních bytů v budově OÚ
3. projektová dokumentace výstavby pod hřbitovem
VII. Děti a mládež, volný čas
cíl:
rozšíření nabídky pro sport a volný čas dětí a mládeže
zapojení dětí a mládeže do komunitního života a plánování v obci
vytvoření prostorů pro setkávání dětí a mládeže
1. Sportovní areál TJ Svoboda Ratměřice
a) dokončení přístřešku, oprava kabin TJ
b) výstavba dětského hřiště
c) vybavení buněk na hřišti posilovacími stroji
d) rekonstrukce fotbalového hřiště
2. Klub pro děti a mládež
a) vytvoření vhodného prostoru v budově OÚ, či ve sportovním areálu
b) podpora činnosti
VIII. Péče o zeleň a veřejná prostranství obce
cíl:
zlepšování vzhledu obce
úprava veřejných prostranství obce pro vzájemné setkávání občanů
duben 2010
30
Soutěž Vesnice roku 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obec Ratměřice
podpora zachování rázu venkovské krajiny
oprava oplocení kolem nádrže „ Bazéna“
úprava mobiliáře obce
úprava veřejného prostranství u kontejnerů na tříděný odpad
úprava veřejného prostranství u plechové kolny
oprava hřbitovní zdi
osázení alejí ve volné krajině a podél naučné stezky
rozšíření výpusti z rybníka a dešťové kanalizace na návsi v Hrzíně
oprava autobusových čekáren
IX. Podpora společenského a kulturního života a udržování tradic
cíl:
přirozené fungování vesnické pospolitosti
udržování tradičních slavností a obyčejů
budování povědomí o historii obce, prezentace obce
1. podpora občanských spolků při organizaci společenských akcí
2. iniciace nových akcí pro občany- pouťové slavnosti atd.
3. obnova kostela sv. Havla jako kulturního a duchovního centra obce
4. organizace sochařsko – malířských sympózií
5. zapojování dětí a mládeže do organizace společenských událostí
6. komunitní plánování potřeb života v obci
7. důraz na písemná zpracování minulosti a současnosti obce
X. Informační technologie a prezentace obce
cíl:
posilování informačních technologií v činnosti OÚ Ratměřice
webové stránky jako zdroj informací pro občany i návštěvníky obce
tištěné materiály jako zdroj informací pro občany i návštěvníky obce
1. veřejný internet
2. pracoviště Czech Point
3. tvorba a správa nových webových stránek obce
X. Spolupráce
1. Mikroregion Džbány, o.p.s.Posázaví- aktivní přístup, tvorba priorit rozvoje
regionu, vytváření sítí a struktur společného fungování
2. Obec Jankov- propagace Naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova,
organizace doprovodného programu, spolupráce se ZŠ a MŠ Jankov
3. Římskokatolická farnost Votice- obnova kostela sv. Havla, organizace
pouťových slavností a ostatních svátků obce
4. Podblanickem o.s. – Studenti pro venkov
5. ČSOP Vlašim- péče o veřejnou zeleň, dotváření volné krajiny v okolí obce,
projekt Kraj blanických rytířů
6. ICSS Odlochovice- organizace společenských akcí, integrace klientů ICSS
7. První zemědělská společnost Ratměřice- obnova průchodnosti polních cest,
úpravy veřejných prostranství a zanedbaných míst v krajině
8. Ostatní podnikatelské subjekty v obci- vytváření podmínek pro podnikání,
spolupráce při organizaci společenských a sportovních akcí
Zastupitelstvo obce Ratměřice
červen 2007
aktualizováno v listopadu 2008 a prosinci 2009
duben 2010
31
Soutěž Vesnice roku 2010
Obec Ratměřice
duben 2010
32
Download

Charakteristika obce pro soutěž Vesnice roku 2010