DOPORUČENÁ LITERATURA
Následující seznam má sloužit jako orientační pomůcka poukazující na typ literatury, autorů, edičních řad
apod., jež je vhodné studovat. Charakter tohoto seznamu je spíše namátkový a rozhodně si nečiní nárok na
úplnost či vyváženost, pokud jde o jednotlivé náboženské oblasti. Nejde tedy o nějaký závazný seznam
povinné četby a uchazeči mohou stejně tak dobře volit zcela odlišné tituly podobného typu (vhodným
studijním materiálem jsou např. pramenné náboženské texty: Bible, Korán...).
AISCHYLOS. Oresteia. Přel. FERDINAND STIEBITZ. In Antické tragédie. Praha: Odeon, 1970.
ANTALÍK, DALIBOR. Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace. Praha: Oikúmené, 2005.
AURELIUS AUGUSTINUS. Vyznání. Přel. M. LEVÝ. Praha: Kalich, 1990, 1997, 1999, (19261).
BAINES, JOHN – L. H. LESKO – D. P. SILVERMAN. Náboženství ve starověkém Egyptě. Neratovice: Verbum, 2009.
BATAILLE, GEORGES. Prokletá část. Teorie náboženství. Praha: Herrmann & synové, 1995.
BERGER, PETER LUDWIG. Vzdálená sláva. Brno: Barrister and Principal, 1997.
Bhagavadgíta. Přel. JAN FILIPSKÝ a JAROSLAV VACEK. Praha: Odeon, 1976.
BONFANTEOVÁ, LARISSA a JUDITH SWADDLINGOVÁ. Etruské mýty. Přel. TOMÁŠ PEKÁREK. Praha: KMa, 2007.
BOTTÉRO, JEAN. Nejstarší náboženství: Mezopotámie. Praha: Academia, 2005.
BOWIE, FIONA. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008.
BRAGUE, REMI. O Bohu u křesťanů, Brno: CDK, 2011.
BROŽ, LUDĚK. Cesta Karla Bartha. Praha: Kalich, 1988.
BUBER, MARTIN. Já a ty. Praha: Mladá fronta, 1969; Olomouc: Votobia, 1996.
BUBER, MARTIN. Cesta člověka podle chasidského učení. Olomouc: Votobia, 1994.
BULTMANN, RUDOLF. Ježíš Kristus a mytologie. Praha: Oikúmené, 1995.
BULTMANN, RUDOLF. Dějiny a eschatologie. Praha: Oikúmené, 1994.
COHEN, ABRAHAM. Talmud (pro každého): Historie, struktura a hlavní témata Talmudu. Praha: Sefer, 2006.
CROSS, STEPHEN. Hinduismus. Praha: Ikar, 2001.
CULDAUTOVÁ, FRANCINE. Nástin gnostické theologie. Přel. J. Kranát. Praha: Oikúmené, 1999.
Čínský, japonský a korejský buddhismus. Vybral OLDŘICH KRÁL. Praha: Argo, 2011.
DECRET, FRANÇOIS. Mání a tradice manicheismu. Bratislava: CAD Press, 1994.
DI SANTE, CARMINE. Židovská modlitba. Praha: Oikúmené, 1995.
DIVECKÝ, JAN. Židovské svátky, Praha: P3K, 2005.
DIVECKÝ, JAN. Příběhy Tóry: Patnáct biblických zamyšlení, Praha: P3K, 2010.
DODDS, ERIC ROBERTSON. Řekové a iracionálno. Praha: Oikúmené, 2000.
DOHMEN, CHRISTOPH a G. STEMBERGER. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: Vyšehrad, 2007
DOSTÁLOVÁ, RŮŽENA a RADISLAV HOŠEK. Antická mystéria. Praha: Vyšehrad, 1997.
DUBOIS, THOMAS A. Úvod do šamanismu. Přel. R. KALMUS, Praha: Volvox Globator, 2011.
Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Praha: Vyšehrad, 1997.
DUMÉZIL, GEORGES. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: Oikúmené, 1997.
DURKHEIM, ÉMILE. Elementární formy náboženského života. Praha: Oikúmené, 2002.
Džátaky: Příběhy z minulých životů Buddhy. Přel. DUŠAN ZBAVITEL. 2. rozš. vyd. Praha: DharmaGaia, 20072.
ECKHART, MEISTER. Mistr Eckhart a středověká mystika. Uspoř. JAN SOKOL. Praha: Zvon, 1993.
Edda. Přel. LADISLAV HEGER. Praha: SNKLU, 1962; Praha: Argo, 2004.
ELIADE, MIRCEA. Mýty, sny a mystéria. Praha: Oikúmené, 1998.
ELIADE, MIRCEA. Mýtus a skutečnost. Praha: Oikúmené, 2011.
ELIADE, MIRCEA. Jóga: Nesmrtelnost a svoboda. Praha: Argo, 1999.
ELIADE, MIRCEA. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.
ELIADE, MIRCEA. Mýtus o věčném návratu. Praha: Oikúmené, 1993.
ELIADE, MIRCEA. Pojednání o dějinách náboženství. Praha: Argo, 2004.
Epos o Gilgamešovi. Přel. J. PROSECKÝ a kol. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
ERIKSON, ERIK H. Mladý muž Luther. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996.
EURÍPIDÉS. Héraklés a jiné tragédie. Přel. JAROSLAV KRÁL, JIŘÍ KLIER a H. KURZOVÁ. Praha: Svoboda, 1988.
EURÍPIDÉS. Hippolytos a jiné tragédie. Přel. RUDOLF MERTLÍK. Praha: Svoboda, 1986.
FILIPI, PAVEL. Křesťanstvo. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996.
FIŠER, IVO. Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu. Praha: DharmaGaia, 1992.
FISHBANE, MICHAEL A. Judaismus. Praha: Prostor, 1996.
FLAVIUS, JOSEPHUS. O starobylosti Židů. Přel. RŮŽENA DOSTÁLOVÁ. Praha: Odeon, 1998.
FLUSSER, DAVID. Esejské dobrodružství. Praha: Oikúmené, 1999.
FRAZER, JAMES GEORGE. Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta, 1994.
FREMANTLE, FRANCESCA. Zářivá prázdnota: Průvodce tibetskou Knihou mrtvých. přel. M. KORBELÍK, Praha:
Eminent, 2006.
FREUD, SIGMUND. Totem a tabu. Praha: Práh, 1991.
FROMM, ERICH. Budete jako bohové. Praha: Lidové noviny, 1993.
GAUCHET, MARCEL. Odkouzlení světa. Brno: CDK, 2004.
GENNEP, ARNOLD VAN. Přechodové rituály. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
GILLMAN, NEIL. Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení. Praha: Vyšehrad, 2007
GINZBURG, CARLO. Noční příběh: Sabat čarodějnic. Přel. J. HAJNÝ, Praha: Argo, 2003.
GREENOVÁ, MIRANDA JANE. Keltské mýty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.
GUARDINI, ROMANO. Konec novověku. Praha: Vyšehrad, 1992.
GUREVIČ, ARON. Nebe, peklo, svět. Praha: H&H, 1996.
HARTZOVÁ, PAULA R. Taoismus. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1996.
HAYOUN, MAURICE-RUBEN. Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem. 2 sv. Praha: Volvox, 1998–2000.
HELLER, JAN, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. Neratovice:
Verbum, 2010 (3. vyd.).
HELLER, JAN a MILAN MRÁZEK. Nástin religionistiky: Uvedení do vědy o náboženstvích. Praha: Kalich, 2004.
HÉSIODOS. Libovolné vydání v překladu JULIE NOVÁKOVÉ.
Hinduismus. Vybral DUŠAN ZBAVITEL. Praha: Argo, 2008.
HOMÉR. Odysseia. Libovolné vydání v překladu OTMARA VAŇORNÉHO.
HOMÉR. Ílias. Libovolné vydání v překladu OTMARA VAŇORNÉHO.
Homérské Hymny. Přel. OTAKAR SMRČKA. Praha: SNKLHU, 1959.
HOOBLEROVI, THOMAS a DOROTHY. Konfucianismus. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1997.
HORYNA, BŘETISLAV. Úvod do religionistiky. Praha: Oikúmené, 1994.
CHENG, ANNE. Dějiny čínského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006.
CHLUP, RADEK (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2004.
CHLUP, RADEK, Corpus Hermeticum. Praha: Herrmann & synové, 2007.
CHLUP, RADEK (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007.
CHLUP, RADEK, Proklos. Praha: Herrmann & synové, 2009.
IDEL, MOŠE. Kabala: Nové pohledy. Praha: Vyšehrad, 2004.
JAFFÉ, ANIELA. Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Brno: Atlantis, 1998.
JAMES, WILLIAM. Druhy náboženské zkušenosti. Praha: Melantrich, 1930.
JAN OD KŘÍŽE. Temná noc. Přel. V. KOFROŇOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995.
JASPERS, KARL. Filozofická víra. Praha: ISE, 1994.
JUNG, CARL GUSTAV. Duše moderního člověka. Praha: Atlantis, 1994.
JUNG, CARL GUSTAV. Obraz člověka a obraz Boha. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001.
JUST, JIŘÍ et al. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha: Lutherova společnost, 2009.
KAUR SINGH, NIKKY-GUNINDER. Sikhismus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.
KEPEL, GILLES. Boží pomsta. Praha: Atlantis, 1996.
KIERKEGAARD, SØREN. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993.
KLÍMA, OTAKAR. Zarathuštra. Praha: Orbis, 1964.
KLÍMA, OTAKAR. Oběti ohňům: Výběr z památek staroíránské a středoíránské literatury. Praha: Odeon, 1985.
Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy. 3 sv. Uspoř. Z. Soušek. Praha: Vyšehrad, 1995-99.
KNIPE, DAVID M. Hinduismus: Experimenty s posvátnem. Praha: Prostor, 1997.
Kodžiki: kronika dávného Japonska. Přel. K. FIALA. Praha: ExOriente, 2012.
KOSTIĆOVÁ, ZUZANA MARIE – MARKÉTA KŘÍŽOVÁ – SYLVIE KVĚTINOVÁ. Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky.
Praha: XYZ 2011.
KOUBA, PAVEL. Nietzsche. Praha: Český spisovatel, 1995.
KOVÁŘ, FRANTIŠEK. Filosofické myšlení hellenistického židovstva. Praha: Herrmann a synové, 19962.
KRAMER, SAMUEL NOAH (ed.). Mytologie starověku. Praha: Orbis, 1977.
Křesťanství a filosofie: Postavy latinské tradice. Ed. F. KARFÍK, V. NĚMEC, F. VILÍM. Praha: ČKA, 1994.
Krišna a Osm pečetí. Přel. VLADIMÍR MILTNER. Praha: DharmaGaia, 1994.
KROPÁČEK, LUBOŠ. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1992.
KROPÁČEK, LUBOŠ. Súfismus. Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008.
KRUPP, MICHAEL. Osmnáct století Izraele: Od zániku Chrámu do počátků sionismu. Praha: P3K, 2010.
KÜNG, HANS. Křesťanství a hinduismus/buddhismus/islám/náboženství Číny. 4 sv. Praha: Vyšehrad, 1997-99.
KUSCHEL, KARL-JOSEF (ed.). Teologie 20. století: Antologie. Praha: Vyšehrad, 1995.
LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. Myšlení přírodních národù. Liberec: Dauphin, 19962.
LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. Strukturální antropologie. Praha: Argo, 2006.
LÉVINAS, EMANUEL. Etika a nekonečno. Praha: Oikúmené, 1994.
LEXA, FRANTIŠEK. Náboženská literatura staroegyptská. 2 sv. Praha: Herrmann & synové, 19972.
LOPEZ, DONALD. Příběh buddhismu. Brno: Barrister a Principal, 2003.
LOTZ, JOHANNES B. Vědění a láska. Praha: Vyšehrad, 1999.
LUTHER, H. MARTIN. Helénistická náboženství. Brno: MU, 1997.
LUŽNÝ, DUŠAN. Náboženství a moderní společnost. Brno: MU, 1999.
LUŽNÝ, DUŠAN. Nová náboženská hnutí. Brno: MU, 1997.
Mabinogi: Keltské pověsti. Přel. JAN VILIKOVSKÝ. Praha : »Zvláštní vydání...«, 19954.
Mahábhárata aneb Velký boj. Vypr. VLADIMÍR MILTNER. Praha: Albatros, 1988.
MACKILLOP, JAMES. Keltské bájesloví. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
MAIER, HANS. Politická náboženství. Brno: CDK, 1999.
Mánavadharmašástra: Manuovo ponaučení o dharmě. Přel. DUŠAN ZBAVITEL, Praha: ExOriente, 2009.
MATOUŠEK, JAROSLAV. Gnose. Praha: Herrmann a synové, 19942 (19251).
MEIR LAU, JISRAEL. Praktický judaismus. Praha: P3K, 2012.
MILTNER, VLADIMÍR. Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad, 2001.
Mýty staré Mezopotámie. Přel. BLAHOSLAV HRUŠKA et al. Praha: Odeon, 1977.
NEŠPOR, ZDENĚK a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.
NEŠPOR, ZDENĚK a DUŠAN LUŽNÝ. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.
NEWMAN, JA'AKOV a GAVRI'EL SIVAN. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1992.
NIETZSCHE, FRIEDRICH W. Radostná věda. Praha: Votobia, 1996.
NOSEK, BEDŘICH a PAVLA DAMOHORSKÁ. Židovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum, 2010.
NYANASATTA THERA. Základy buddhismu. Praha: Alternativa, 1992.
O posvátnu. Praha: Česká křesťanská akademie, 1993.
ONDRAČKA, LUBOMÍR (ed.). Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně
Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám. Praha: ExOriente, 2008.
OTTO, RUDOLF. Posvátno. Praha: Vyšehrad, 1998.
OVERMYER, DANIEL L. Náboženství Číny. Praha: Prostor, 1998.
PADEN, WILLIAM. Bádání o posvátnu. Brno: Filozofická fakulta MU, 2002.
PAGE, RAYMOND IAN. Severské mýty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
PERTOLD, OTAKAR. Džinismus. Praha: SPN, 1966.
PESCH, OTTO HERMANN. Cesty k Lutherovi. Brno: CDK, 1999.
PETŘÍČEK, MIROSLAV. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991.
Pirkej avot. Přel. BEDŘICH NOSEK. Praha: Sefer, 1994.
PITRO, MARTIN a PETR VOKÁČ. Bohové dávných Slovanů. Praha: Nakladatelství ISV, 2002.
PLATÓN. Faidros. Přel. FRANTIŠEK NOVOTNÝ. Praha: Oikúmené, 19932.
PLATÓN. Obrana Sókrata. Přel. FRANTIŠEK NOVOTNÝ. Praha: Oikúmené, 19942.
PLATÓN. Symposion. Přel. FRANTIŠEK NOVOTNÝ. Praha: Oikúmené, 19932.
PLÓTÍNOS. Sestry duše. Praha: Petr Rezek, 1995.
PLÓTÍNOS. Dvě pojednání o kráse. Praha: Petr Rezek, 1994.
PODBORSKÝ, VLADIMÍR. Náboženství našich prapředků. Brno: Filozofická fakulta MU, 1994.
POKORNÝ, PETR. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993.
POKORNÝ, PETR. Píseň o perle: Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha: Vyšehrad, 19982 (19861).
POLÁKOVÁ, JOLANA. Perspektiva naděje. Prah: Vyšehrad, 1995.
PREINHAELTEROVÁ, HANA. Hinduista od zrození do zrození. Praha: Vyšehrad,1997.
PREINHAELTEROVÁ, HANA. Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! Magické obřady bengálských žen. Praha: DharmaGaia, 2007.
PROSECKÝ, JIŘÍ. Prameny moudrosti: Mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Praha: Oikúmené, 1995.
PROSECKÝ, JIŘÍ. Slova do hlíny vepsaná: Mýty a legendy Babylóňanů. Praha: Academia, 2010.
PUHVEL, JAAN. Srovnávací mythologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
Rámájana. Převypr. DUŠAN ZBAVITEL. Praha: Argo, 2000.
Raný indický buddhismus. Vybral DUŠAN ZBAVITEL. Praha: Argo, 2008.
RICOEUR, PAUL. Život, pravda, symbol. Praha: ISE, 1993.
Rukopisy od Mrtvého moře. Praha: Oikúmené, 2007.
RÜPKE, JÖRG, Náboženství Římanů, Praha: Vyšehrad, 2007.
S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada. Přel. EFAIM K. SIDON. Praha: Sefer, 1996.
SACKS, JONATHAN. O svobodě a náboženství: Třicet šest zamyšlení rabína Sackse nad věčně živými tématy
biblických příběhů. Praha: Nakladatelství P3K, 2005.
SADEK, VLADIMÍR. Židovská mystika. Praha: FRA, 2003.
SCHAEFFER, RICHARD. Filosofie náboženství. Praha: Academia, 2003.
SCHELER, MAX. Řád lásky. Praha: Vyšehrad, 1971.
SCHOLEM, GERSHOM. Davidova hvězda. Praha: Nakladatelství F. Kafky, 1995.
SCHOOF, MARK. Výzva nového věku: Od Newmana k Janu XXIII. Praha: Vyšehrad, 1971.
SCHUBERT, KURT. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad, 1994.
ŠESTOV, LEV. Apoteóza vykořeněnosti. Praha: Herrmann a synové, 1995.
SHASHAR, MICHAEL. Hovory o Bohu a světě s Ješajahu Leibowitzem. Praha: Sefer, 1996.
SILBERMAN, NEIL ASHER – FINKELSTEIN, ISRAEL. David a Šalomoun: Počátky mesianismu ve světle moderní
archeologie (získá se řádek). Praha: Vyšehrad, 2010.
SILBERMAN, NEIL ASHER – FINKELSTEIN, ISRAEL. Objevování Bible: Svatá písma Izraele ve světle současné
archeologie. Praha: Vyšehrad, 2007.
SKALICKÝ, KAREL. Po stopách neznámého Boha. Praha: Aula, 1994.
SLÁMA, PETR. Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010
ŠMELHAUS, VRATISLAV. Řecká patrologie. Praha: Kalich, 1972.
SMOLÍK, JOSEF. Současné pokusy o interpretaci evangelia. Praha: Oikúmené, 1993.
SNELLING, JOHN. Buddhismus. Praha: Ikar, 2000.
SOFOKLÉS. Tragédie. Přel. FERDINAND STIEBITZ, VÁCLAV DĚDINA a RADISLAV HOŠEK. Praha: Svoboda, 1975.
SPIEGEL, PAUL. Kdo jsou Židé? Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007.
Spisy apoštolských otců. Přel. DAN DRÁPAL, JAN SOKOL a LADISLAV VARCL. Praha: Kalich, 1986.
Staroegyptská Kniha mrtvých. Přel. BŘETISLAV VACHALA. Praha: DoKořán, 2009.
STEMBERGER, GÜNTER. Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 1999.
STERN, MARC. Svátky v životě Židů. Praha: Vyšehrad, 2002.
STURLUSON, SNORRI. Edda: Sága o Ynglinzích. Praha: Odeon, 1988; Praha: Argo, 2003.
SUDBRACK, JOSEF. Mystika. Dačice: Karmelitánské nakladatelství Kostelní vydří, 1995.
ŠÁNTIDÉVA. Uvedení na cestu k probuzení. Praha: DharmaGaia, 2000.
TÄNDZIN GJAMCCHO. Úvod do buddhismu. 2. vyd. Praha: DharmaGaia a Buddhistická společnost, 1999.
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. Chuť žít. Praha: Vyšehrad, 1970.
TÉRA, MICHAL. Perun – bůh hromovládce: Sonda do slovanského archaického náboženství. Červený Kostelec:
Pavel Mervart, 2009.
TULKU, TARTHANG. Starověký Tibet. Praha: Vyšehrad, 2006.
TURCAN, ROBERT. Mithra a mithraismus. Praha: Vyšehrad, 2004.
TURNER, VICTOR. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004.
Upanišady. Přel. DUŠAN ZBAVITEL. Praha: DharmaGaia, 2004.
VACHALA, BŘETISLAV. Moudrost starého Egypta. Praha: Knižní podnikatelský klub, 1992.
VÁŇA, ZDENĚK. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990.
Védské hymny. Přel. OLDŘICH FRIŠ, studie PETR VAVROUŠEK. Praha: DharmaGaia, 2000.
VERNANT, JEAN-PIERRE. Počátky řeckého myšlení. Praha: ISE, 1993.
VEYNE, PAUL. Věřili Řekové svým mýtům? Praha: Oikúmené, 1999.
VIDMAN, LADISLAV. Od Olympu k Panteonu: Antické náboženství a morálka. Praha: Vyšehrad, 19972.
VÍTEK, TOMÁŠ – JIŘÍ STARÝ – DALIBOR ANTALÍK. Věštění a prorokování v archaických kulturách. Praha: Herrmann
& synové, 2006.
VOUGA, FRANCOIS. Dějiny raného křesťanství. Praha: Vyšehrad, Brno: CDK, 1997.
WAARDENBURG, JACQUES. Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky. Brno: MU a Georgtown, 1997.
WANGUOVÁ, MADHU BAZAZ. Buddhismus. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1996.
WATERSTONE, RICHARD. Duchovní svět Indie. Praha: Knižní klub a Práh, 1996.
WEBER, MAX. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikúmené, 1998.
WEBER, MAX. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad, 1998.
WIESEL, ELIE. Talmud: Portréty a legendy. Praha: Sefer, 1993.
WIESEL, ELIE. Bible: Postavy a příběhy. Praha: Sefer, 1994.
WILLIAMS, PAUL. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. Př. D. ZBAVITEL, Praha: ExOriente, 2011.
WISEMAN, BORIS A JUDY GROWES. Lévi-Strauss a strukturální antropologie. Praha: Portál, 2009.
ZBAVITEL, DUŠAN et al. Bozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu. Praha: Nakladatelství ČAV, 1964.
ZBAVITEL, DUŠAN. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. Praha: DharmaGaia, 1993.
ZBAVITEL, DUŠAN (ed.). Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, 1986.
Download

DOPORUČENÁ LITERATURA