Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 19. ledna 2011 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy
strana A/20 u 3/2011
LIKVIDACE / OZNÁMENÍ / VALNÁ HROMADA / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
OZNÁMENÍ O LIKVIDACI
Bytové družstvo R 23 v likvidaci
Sídlo: Revoluční 23, Plzeň, PSČ 312 00
IČ: 64832074
Likvidátorem byl jmenován JUDr. Jan Gallivoda, r. č. 550703/1783, trvale bytem
Čechova 2402/20, 301 00 Plzeň.
Likvidátor tímto dle ustanovení § 73 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění, vyzývá věřitele likvidovaného družstva, aby v zákonné lhůtě 3 měsíců
přihlásili své pohledávky na adresu likvidátora likvidované obchodní společnosti:
JUDr. Jan Gallivoda, Nerudova 5, 301 27 Plzeň.
362313-03/11
Představenstvo
Obchodní společnost BONITUM a.s. v likvidaci, se sídlem Pardubice, ul. 17. listopadu 237, PSČ 530 02, IČ: 25921444, jednající likvidátorem JUDr. Robertem
Kučerou, se sídlem Lázně Bohdaneč, Topolová 529, PSČ 533 41, v souladu
s § 214 obchodního zákoníku prohlašuje všechny akcie této společnosti ke dni
3.1.2011 za neplatné z důvodu, že nebyly v určené lhůtě akcionáři vráceny.
se sídlem Praha 1-Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00
IČ: 29031176
svolává podle § 181 obch. zák. valnou hromadu společnosti na den 17.2.2011
od 14.00 hodin do kanceláře společnosti na adrese: K. Čapka 346, Jeseník,
s tímto programem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady,
projednání odstoupení předsedy představenstva,
projednání odstoupení členů dozorčí rady,
projednání změny sídla společnosti,
volba členů představenstva,
volba členů dozorčí rady,
projednání postupu dle č. 13 odst. 4b.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
362574-03/11
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
1. Firma: Plzeňský Prazdroj, a.s.
Sídlo: U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
IČ: 45357366
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
V rámci projektu »Snížení energetické náročnosti pivovaru Radegast Nošovice«
vyhlašuje společnost výběrové řízení na subprojekt:
VÝMĚNA TEPELNÉ IZOLACE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ROZVODŮ
Předmětem výběrového řízení je výměna a doplnění tepelné izolace rozvodů
páry, kondenzátu, rmutu a horké vody v areálu závodu Radegast Nošovice.
1. Firma: První KEY-STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec
IČ: 25385127, DIČ: CZ 25385127
Odborný zástupce: Ing. Dalibor Matoušek,
8. května 16, 772 00 Olomouc, IČ: 18485014
Subprojekt »VÝMĚNA TEPELNÉ IZOLACE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ROZVODŮ«
je součástí 1. a 2. etapy projektu »Snížení energetické náročnosti pivovaru
Radegast Nošovice«
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci v elektronické podobě je možné si vyžádat písemně,
telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pivovar Radegast
739 51 Nošovice
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 20.2.2011. Nabídky budou
přijímány osobně, nebo poštou v sídle společnosti.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
362721-03/11
362464-03/11
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: H+V VMD Grygov s.r.o.
Sídlo: 783 73 Grygov, Výrob. mont. dílny č. p. 318
IČ: 45196346
DIČ: CZ45196346
Vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce
v rozsahu dle projektové dokumentace pod názvem:
Rekonstrukce výrobního areálu spol. H+V VMD Grygov s.r.o.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: H+V VMD Grygov s.r.o., 783 73 Grygov, Výrob. mont. dílny č. p. 318
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hruška
E-mail: [email protected]
Tel.: 602 720 397
Vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce v rozsahu
dle projektové dokumentace pod názvem:
Zámečnická dílna – Pohoř
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujícím kontaktu:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Mob.:
Radim Kaňok
[email protected]
558 602 345
724 617 212
BONITUM a.s. v likvidaci
JUDr. Robert Kučera, likvidátor
Představenstvo společnosti
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
GSM:
JUDr. Robert Kučera – správce konkurzní podstaty úpadce obchodní společnosti
BONITUM a.s., IČ: 25921444, se sídlem Pardubice, 17. listopadu 237, PSČ 530 02
KORD a.s.
Na základě rozhodnutí členské schůze družstva Bytové družstvo R 23 v likvidaci,
se sídlem Revoluční 23, Plzeň, PSČ 312 00, IČ: 64832074, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Dr, vložka 1647, vstoupilo ke dni 13.8.2010 toto družstvo do likvidace.
Adresa:
Oznámení
Ing. Dalibor Matoušek, 8. května 16, 772 00 Olomouc
Ing. Dalibor Matoušek
[email protected]
585 220 056
606 711 676
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení zadávacího
řízení v Obchodním věstníku, tj. 19. ledna 2011, a končí dnem 21. února 2011
v 10.00 hod.
Zadávací dokumentace v elektronické podobě na CD nosiči bude zájemcům
k dispozici k fyzickému vyzvednutí v sídle žadatele ve lhůtě do 5 pracovních dnů
od vyžádání.
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 19.1.2011, a končí dne 18.2.2011 v 15.00 hod.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. »Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.«
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit,
a to v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
362749-03/11
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Současně s tímto Oznámením se ruší vyhlášení výběrového řízení uveřejněného dne 29. 12. 2010 v OV 52/2010 pod značkou 361914.
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
362631-03/11
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
PÍSEMNÁ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
Článek 1 – Základní údaje o výběrovém řízení
1. Vyhlašovatel:
2. Název výběrového řízení:
Pavel Černý – ENERGO
Na Potůčkách 423/16, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 15418171
DIČ: CZ5801100569
Realizace školicího střediska a rekonstrukce
zázemí školicího střediska
Článek 2 – Informace o předmětu výběrového řízení
1. Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy na stavební práce, elektrotechnické práce, zařízení vzduchotechniky a přípojka dešťové kanalizace uvedené v bodě 2 tohoto článku.
2. Předmětem dodávky stavebních prací jsou:
a) Stavební řešení (rekonstrukce zázemí školicího střediska a výstavba školicího střediska)
b) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
c) Zařízení vzduchotechniky – klimatizace
d) Rekonstrukce sanitární techniky a rozvodů sociálního zařízení
e) Přípojka dešťové kanalizace
f) Úprava pozemků a odstranění drobné stavby
3. Podrobná specifikace předmětu výběrového řízení a dalších podmínek výběrového řízení je uvedena v Zadávacích podmínkách shora citovaného výběrového
řízení. Tuto Zadávací dokumentaci obdrží dodavatelé emailem v elektronické
podobě na základě emailové objednávky na adrese [email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Článek 3 – Místo a lhůty plnění
Lhůta pro zpracování nabídek: 33 dní
Lhůta pro doručení nabídek:
do 21. února 2011 do 11.00 hodin
Místo pro doručení nabídek:
adresa vyhlašovatele dle čl. 1 bod 1 této výzvy
Místo pro otevírání obálek:
adresa vyhlašovatele dle čl. 1 bod 1 této výzvy
Podpis smlouvy (předpoklad): březen 2011
Místo plnění:
(adresa realizace stavby Podlesí 491,
Valašské Meziříčí)
Poskytování Zadávacích
podmínek:
od 19. ledna 2011
1. Firma: KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla, s.r.o.
Sídlo: P. Bezruče 399, 463 62 Hejnice
IČ: 47311096
Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku následujícího technologického vybavení:
MODULÁRNÍ MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ
1. Firma: FERMAT CZ s.r.o.
Sídlo: Žitavského 496, 156 00 Praha
IČ: 26180367
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodání souboru měřicích
zařízení zadávanou podle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního
programu Podnikání a inovace, programu Potenciál – Výzva II, jedná se
o dodávku:
1.
2.
3.
4.
Kombinovaný měřicí stojan pro zkoušky vřeteníků
Měřicí a zkušební stolice na elektro vřeteníky
3D souřadnicový měřicí přístroj včetně doplňků
Kombinované měřicí zařízení pro měření geometrie opracovaných saní
a smykadel
5. Měřicí zařízení dynamického vyvážení hřídelových součástí
ve vztahu k Pravidlům se jedná o zakázku o předpokládané hodnotě více
než 500 tis. Kč bez DPH do 50 mil. Kč bez DPH
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa:
FERMAT CZ
Tuřanka 104, 627 00 Brno
Kontaktní osoba: Tereza Svobodová
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 777 339 618
Pracoviště stavebnicové konstrukce z hliníkových profilů vč. montážních nástrojů, mobilních materiálových zásobníků a výměnných pracovních stolů
s montážními přípravky budou sloužit pro trénink montážních kroků. Jedná se
o názorné pomůcky pro školení výrobních procesů a ověřování teoretických
návrhů praktickými cvičeními.
Jedná se především o následující zařízení:
– Základní modulární stůl s osvětlením, pneu. lištou, el. zásuvkou opatřenou
jističem a infotabulí 8 ks
– Výměnný vozík přední 4 ks
– Vozík zásobovací vnitřní 6 ks
– Vozík zásobovací vnější 1 ks
– Ofukovací box s odsáváním pro zajištění čistoty dílů, vstupujících do montážního procesu 1 ks
– Montážní přípravky 3 ks
– Pneumatický utahovák přímý 1 ks
– Termotransferová tiskárna 1 ks
– Mikroúderové značicí zařízení 1 ks
Předpokládaný finanční rozsah dodávky: 1 144 000 CZK
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
Nabídky je možné podávat pouze v listinné podobě zpracované v českém jazyce.
Adresa: Svárovská 700, 463 03 Stráž nad Nisou
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Bernkopf
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 482 363 657; +420 736 757 555
Fax: +420 482 363 711
Článek 4 – Ostatní informace
1. Vyhlašovatel výběrového řízení je žadatelem o dotaci z dotačního programu
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), program Školicí
střediska – Výzva II.
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit jeho podmínky, výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
3. Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou
soutěží ani veřejným příslibem.
4. V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Tato skutečnost bude uvedena v předloženém návrhu
smlouvy o dílo všech účastníků shora citovaného výběrového řízení.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 21.2.2011 do 10.00 hodin.
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez
udání důvodu a odmítnout všechny předložené nabídky.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí 31. dnem ode dne zahájení
soutěžní lhůty.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
362760-03/11
362679-03/11
V Brně dne 10. 1. 2011
Za FERMAT CZ
Jiří Ferenc, jednatel společnosti
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
362753-03/11
Download

oz oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci oppi