ÖZGEÇMİŞ
Dr. Celal DAĞISTANLIOĞLU
Adı ve Soyadı
Dr. Celal DAĞISTANLIOĞLU
Ünvanı
Peyzaj Yüksek Mimarı
Çalıştığı Bölüm
Yazışma Adresi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,
Samsun - Ordu Karayolu 17. km. Tekkeköy / SAMSUN
Telefon
(0362) 256 05 14
Faks
(0362) 256 05 16
e-posta
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Ege
Üniversitesi
Selçuk
Türkiye
Üniversitesi
Atatürk
Türkiye
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Fen
Bilimleri Enstitüsü
Ziraat Fakültesi Fen
Bilimleri Enstitüsü
Ziraat Fakültesi Fen
Bilimleri Enstitüsü
Türkiye
Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet
Yılı
Peyzaj Mimarlığı
Doktora
2012
Peyzaj Mimarlığı
Yüksek
Lisans
2007
Peyzaj Mimarlığı
Lisans
1998
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Türkiye Samsun
Meyvecilik
Araştırma İstasyonu
Şehir
Bölüm/Birim
Bahçe Bitkileri/Süs
Bitkileri
Yetiştirme Tekniği
Türkiye Eğirdir/Isparta Tıbbi Bitkiler ve
Süs Bitkileri
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Görev
Türü
Teknik
Personel
Görev
Dönemi
Teknik
Personel
20002011
2011-
PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
Kurum
Bütçe
Tarih
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
Entegre Ürün Yönetimi
Meyvecilik
Araştırma
İstasyonu
Eğirdir/Isparta
12000
2002-2005
Endemik Olarak Yetişen Çöven
(Gypsophila arrostii Guss, var
nubulosa Boiss. Et Heldr)
Bitkisi İçin Bazı Yetiştirme
Tekniği Uygulamaları
Meyvecilik
Araştırma
İstasyonu
Eğirdir/Isparta
Meyvecilik
Lavanta Türlerinde Adaptasyon
Araştırma
Çalışmaları
İstasyonu
Eğirdir/Isparta
Farklı Gül Anaçlarının Yağ
Meyvecilik
Gülü (Rosa Damascena
Araştırma
Mill.)’nde Kullanılabilirliğinin İstasyonu
Araştırılması
Eğirdir/Isparta
Antropojenik Etkiler Sonucu
Alan Kullanımı Değişimlerinin Meyvecilik
CBS ve Uzaktan Algılama
Araştırma
Tekniği İle İncelenmesi: Eğirdir İstasyonu
Örneği
Eğirdir/Isparta
Yağ Gülü (Rosa damascena
Meyvecilik
Mill.)’ nde Farklı Budama
Araştırma
Uygulamalarının Yağ Verim ve İstasyonu
Kalitesine Etkileri
Eğirdir/Isparta
Görev
Proje
Türü
Yürütücü TAGEM
01.07.200831.12.2012 Araştırmacı TAGEM
01.07.2007Araştırmacı TAGEM
01.07.2012
2010-2014
Araştırmacı TAGEM
01.04.2011Araştırmacı TAGEM
31.03.2013
01.10.2008- Araştırmacı TAGEM
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
DAĞISTANLIOĞLU, C., ÖNDER, S., 2009. Isparta – Eğirdir Karayolunun Peyzaj Planlama
ilkeleri Açısından İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı:1,
Yıl:2009, s 154-166. Isparta.
GÜLGÜN, B., DAĞISTANLIOĞLU, C., AKTAŞ, E., 2009. Tıbbi ve Aromatik Olarak da
Kullanılan Bazı Süs Bitkileri ve Kullanım Alanları. Ziraat Mühendisliği dergisi, sayı:353, s,22-28.
Ankara.
DAĞISTANLIOĞLU, C., KUŞ ŞAHİN, C., AKTEN, S., 2012. SDÜ Eğirdir Meslek
Yüksekokulu Peyzaj Programı Mezunlarının Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine
Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, SDÜ Teknik
Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, S:12-17, Isparta.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
DAĞISTANLIOĞLU, C., YAZICI, N., KUŞ ŞAHİN, C., 2011. Karayolları Orta Refüj
Bitkilendirmesi Üzerine Bir Araştırma; Eğirdir İlçesi Örneği, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre
Sempozyumu 26-28 Ekim 2011, s 517, Kahramanmaraş.
DAĞISTANLIOĞLU C., GEYİKÇİ, F., YAZICI, N., KUŞ ŞAHİN, C., 2013. Kızılırmak
Deltası'nda Antrepojenik Etkiler İle Meydana Değişikliklerin Belirlenmesi, III. Sulak Alanlar
Kongresi, 2013.
DAĞISTANLIOĞLU, C., KUŞ ŞAHİN, C., AKTEN, S., 2010. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Katı
Atık Deponi Alanlarının Yer Seçiminde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. Peyzaj Mimarlığı IV.
Kongresi, 21-24 Ekim 2010, Selçuk/İzmir.
Diğer yayınlar
DAĞISTANLIOĞLU, C., KUŞ ŞAHİN, C., ÜNAL ANKAYA, F., 2013. Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Soğanlı Süs Bitkileri ve Peyzaj Planlamada Kullanımı, 5.
Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
YAZICI, N., KUŞ ŞAHİN, C., DAĞISTANLIOĞLU C., 2013.Bitki ve Sulama İlişkisinin
İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, 5. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
KUŞ ŞAHİN, C., U., PEKİN TİMUR, C., DAĞISTANLIOĞLU, EROL, U., E., TİMUR, Ö., B.,
2013. Kent Mezarlıklarında Bitkisel Materyallerin Kullanımı; Isparta Örneği, 5. Süs Bitkileri
Kongresi, Yalova.
KUŞ ŞAHİN, C., C., DAĞISTANLIOĞLU, AKGÜL GÖK, Z., ERASLAN, Ş., 2013. Yaşayan
Duvarlar, Dikey Bahçeler 5. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
Sarıbaş, R., Aslancan, H., DAĞISTANLIOĞLU, C., Baydar, H.,2012. Yağ Gülü (Rosa
damascena Mill.)’nde Çırpma Budama Yüksekliğinin Gül Yağı Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri.
Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Isparta
Aslancan H., Sarıbaş R., DAĞISTANLIOĞLU, C., 2011. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin
Allelopatik Özellikleri. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, Isparta.
DAĞISTANLIOĞLU, C. ONDER, S., GULGUN, B., DURSUN, S. 2011. Turkish Wetland
Problems: A Case Study Egirdir Lake Sample, International Conference of Ecosystems (ICE)
Tirana, Albania, June 4-6, 2011
DAĞISTANLIOĞLU, C. ONDER, S., DURSUN, S. 2011. Anthropogenic Source Environment
Pollution in Eğirdir Lake, Turkey, International Conference Carstic Water Bodies, 9-11 June, 2010Elbasan, Albania
C. KUS SAHIN, C. DAGISTANLIOGLU, U. PEKIN TIMUR, O.B. TIMUR. 2011. Non-Wood
Forest Products On The Possibilities Of Agrıcultural Practices On The Landscape of Research
II.International Noon-Wood Forest Products Symposium Abstracts Book.
Düzenleme Tarihi: 17.11.2014
Download

ÖZGEÇMİŞ Dr. Celal DAĞISTANLIOĞLU