Alternativní
tepelné zdroje
KATALOG PRODUKTŮ
www.enbra.cz
Alternativní
tepelné zdroje
Ohřívače vody
Zdroje tepla
Vodoměry
Měřiče tepla
Služby
AMS
Alternativní
tepelné zdroje
Společnost ENBRA Vám nabízí řešení na míru, které sníží
náklady na vytápění při zachování Vašeho komfortu. V naší
široké nabídce naleznete pouze kvalitní, vysoce účinné
a dobou ověřené produkty od renomovaných světových
výrobců. Díky rozsahu naší nabídky Vám dokážeme vytvořit
systém topení a ohřevu vody, který bude respektovat
potřeby Vás, Vašeho domu i peněženky.
Dnešní doba nás neustále nutí přemýšlet, jestli
vůbec a za co vynaložíme naše omezené finanční
prostředky. Stejně tak přemýšlíme, zda neexistují
alternativní, ekonomicky výhodnější způsoby řešení našich problémů, než jaké jsme znali doposud. Racionalizace nákladů na vytápění a ohřev
vody je v současné době nejaktuálnějším problémem, který zajímá každého majitele domu.
V tomto katalogu Vám proto představuje alternativní způsoby vytápění a ohřevu vody. Jsme totiž
přesvědčeni, že investice do vlastní energetiky
je výhodnější než ukládání peněz do penzijních
fondů – má dlouhodobě mnohem vyšší výnos.
Naleznete zde komplexní sortiment tepelných
čerpadel a solárních systémů. Dále rekuperaci,
konvektory a podlahové topení vhodné jak pro
rodinné tak pro bytové domy.
Všechny nabízené produkty se vyznačují:
moderní technologií
spolehlivým provozem
vysokým komfortem
vysokou kvalitou a servisem
Obsah
Alternativní tepelné zdroje ................................................................................................. 4
Názvosloví a přehled alternativních zdrojů tepla
Tepelná čerpadla .......................................................................................................................................... 6
Nízkoteplotní a vysokoteplotní tepelná čerpadla
Otopná tělesa .................................................................................................................................................... 13
Solární systémy................................................................................................................................................. 16
Tlakový a beztlaký solární systém
Nepřímoohřívané zásobníky ......................................................................................... 22
Určen pouze pro topení
Možné použít i pro
klimatizaci
Technická podpora
Vhodné pro ohřev teplé
užitkové vody
SPLIT – venkovní a vnitřní
jednotka jsou oddělené
MONOBLOC – venkovní
i vnitřní jednotka v jednom
Kompaktní rozměry
Ing. Ivo Zabloudill
Tel.: +420 545 321 203
E-mail: [email protected]
cz
Vysokoteplotní
Nízkoteplotní
Maximální účinnost
tepelného čerpadla COP
Velmi tichý provoz
Objednávky
Plynulá regulace výkonu
Odolné proti zatížení
sněhem
Odolné sklo proti nárazu
Beztlaký systém – médium
voda
Tlakový systém – médium
nemrznoucí kapalina
Ondřej Kadidlo
Tel.: +420 545 210 205
E-mail: [email protected]
Montážní poloha:
vertikální
Montážní poloha:
horizontální
Montáž integrací do střechy
Dlouhá životnost
Nízká hmotnost
3
Alternativní tepelné zdroje
Názvosloví
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo odebírá teplo z přírodního zdroje (země, povrchová a spodní voda,
vzduch), přečerpává je na vyšší teplotní hladinu a dodává do otopné soustavy. Podle toho,
odkud čerpadlo teplo odebírá a kam je předává, rozlišujeme systémy voda-voda, země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch. Většina
tepelných čerpadel je nízkoteplotním zdrojem.
Na trhu však existují i vysokoteplotní tepelná
čerpadla. Úspora nákladů na vytápění a ohřev
vody u nich dosahuje až 70 %.
Topný faktor (účinnost) tepelného
čerpadla – COP
Ke své činnosti tepelné čerpadlo potřebuje
určité množství elektrické energie (pro kompresor a oběhová čerpadla). Podíl mezi spotřebovaným a vyrobeným množstvím energie
se nazývá topný faktor COP – čím je vyšší, tím
je tepelné čerpadlo efektivnější. U TČ vzduchvoda se topný faktor nejčastěji uvádí při teplotě výstupní vody 35 °C a teplotě venkovního
vzduchu 2 °C (A2/W35).
Celoroční topný faktor (účinnost)
tepelného čerpadla – SCOP
SCOP je průměrný topný faktor tepelného
kovanou lokalitu. SCOP tedy lépe vyjadřuje
skutečnou účinnost, která se může lišit i např.
o 0,5 jednotky v rámci ČR – vyjádřeno na Kč,
tzn. rozdíl až 6 500 Kč. Při konkrétním návrhu
tepelného čerpadla vždy bereme v potaz lokalitu umístění budovy a tedy počítáme s SCOP.
Tento údaj vždy v návrhu uvádíme, stejně jako
předpokládanou potřebu energie a předpokládané náklady na vytápění.
teplou vodu. Pokud si vyberete kombinaci
vytápění a chlazení, vnitřní jednotka může
rovněž snižovat teplotu vody a distribuovat
tak osvěžující chlad.
Tepelné čerpadlo MONOBLOC
Je tepelné čerpadlo, kde jsou všechny hydraulické díly umístěny ve venkovní jednotce.
U tohoto systému prochází vodní potrubí
(na rozdíl od potrubí s teplonosným médiem)
přímo z venkovní jednotky do budovy či bytu.
Instalace MONOBLOC je tedy jednodušší
a rychlejší. Monobloc lze využívat jak pro
vytápění, tak i chlazení a je možné jej připojit
přímo k otopným tělesům.
Nízkoteplotní otopné systémy
Nízkoteplotní otopné systémy (např. podlahové, stěnové topení, nízkoteplotní radiátory)
potřebují k dosažení požadované tepelné
pohody výrazně nižší teplotu výstupní topné
vody (teplotní spád 55/45°C, 45/35°C, 35/25°C).
Nejčastěji využívané nízkoteplotní zdroje jsou
kondenzační kotle a tepelná čerpadla a instalují
se v objektech s nižší tepelnou ztrátou (např.
novostavby, zateplené starší domy).
Vysokoteplotní otopné systémy
Vysokoteplotní otopné systémy (s radiátory)
potřebují k dosažení požadované tepelné
pohody výrazně vyšší teplotu výstupní otopné
vody (teplotní spád 80/60 °C, 75/65 °C, 70/50 °C).
Mezi vysokoteplotní zdroje řadíme např. kotle
na tuhá paliva, pelety a konvenční plynové kotle.
Tyto zdroje se používají v objektech s vyšší tepelnou ztrátou (např. starší nezateplené domy).
Solární systémy
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo
ze vzduchu a předávají jej do topné vody. Vyznačují se jednoduchou a rychlou instalací s nízkými investičními náklady (není třeba nákladné
zemní vrty, výkopové práce, …) a minimálními
nároky na prostor. Tepelná čerpadla vzduchvoda dosahují nejlepších úspor pokud jsou
napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění.
a teploty ve spodní části zásobníku.
Praktický a dlouhodobě vyzkoušený systém
s nemrznoucí kapalinou umožňuje automatický provoz bez dalšího omezení. Časem
ovšem kapalina ztrácí své vlastnosti a je třeba
ji v periodě 5 let měnit.
Solární systémy předávají teplo získané ze
slunce teplonosnému médiu (voda, nemrznoucí kapalina) a ohřívají tak vodu v zásobníku. V podmínkách České republiky se používají
především pro ohřev TUV (úspora až 70 %
nákladů) a přitápění (úspora až 30 %) – předehřev topné vody. Dnešní solární systémy mají
životnost až 30 let a pracují díky vyspělým
technologiím s účinností až 80 %.
Beztlaké solární systémy
Beztlaké (drain-back) solární systémy používají
jako teplonosné médium vodu místo neekologických nemrznoucích směsí a díky tomu není
potřebná instalace tepelného výměníku pro
oddělení okruhů akumulační nádoby a solárního systému. Nejenže se zvyšuje účinnost takového solárního systému, ale navíc se významně
zjednodušuje instalace a snižuje náročnost pro
životní prostředí. Beztlaký systém funguje tak,
že čerpá vodu z dolní části akumulace
(nejchladnější voda vyhovuje solárním systémům) do solárních kolektorů pouze tehdy,
pokud je na panelech zaznamenána teplota
dostatečně vysoká a pokud je požadavek
na ohřev vody v zásobníku. Pokud se tento
stav změní a teplota na kolektorech bude nižší,
oběhová čerpadla se zastaví, systém se zavzdušní
a cirkulující voda samospádem zteče zpět do
nádrže. Ohřev teplé vody se děje na průtokovém
principu, který zabraňuje tvorbě legionely,
usazenin a nečistot.
Jedinou nutnou, ale při pečlivé montáži
snadno splnitelnou podmínkou tedy je, že rozvody solárního systému musí být montovány
bez sifonů a ve spádu k nádobě. Pokud je akumulační nádoba nabita, solární systém zůstává
prázdný a nemůže dojít k jeho zamrznutí.
Rekuperace
Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla, je
děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy
předehřívá teplým odpadním vzduchem.
Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden
ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá
většinu svého tepla přiváděnému vzduchu,
a to s účinností 30–80 %. Nejvýkonnější
rekuperátory ohřívají vodu v teplovodním
výměníku nebo přímo v topných tělesech.
V nízkoteplotní otopné soustavě jsou často
zapojeny s tepelným čerpadlem vzduch-voda,
kterému dodávají předehřátý vzduch, a tím
zvyšují jeho výkon.
Tlakové solární systémy
Tepelné čerpadlo SPLIT
Je tepelné čerpadlo, u kterého je oddělena
venkovní a vnitřní jednotka. Venkovní jednotka extrahuje teplo z okolního vzduchu. Toto
teplo se následně přes potrubí pomocí teplonosného média přenáší do vnitřní jednotky.
Vnitřní jednotka ohřívá vodu, která cirkuluje
v nízkoteplotních radiátorech, systémech
podlahového vytápění nebo pokojových klimatizačních jednotkách a rovněž poskytuje
4
Tlakové solární systémy používají pro přenos
energie slunce nemrznoucí kapalinu. Solární
okruh je tvořený kolektory, zásobníkem
resp. akumulační nádobou se samostatným
výměníkem a oběhovým čerpadlem. Výměník
v zásobníku (akumulační nádobě) bývá pro
co nejvyšší solární zisky umístěn ve spodní
(chladnější) části nádoby. Chod oběhového
čerpadla řídí regulace na základě teploty
absorbéru kolektoru (ne venkovní teploty)
Konvektor tepelného čerpadla
Konvektor je otopné těleso pro nízkoteplotní
systémy vytápění. Je vhodný v kombinaci
s tepelným čerpadlem a podlahovým vytápěním a je možné jej použít jak pro vytápění, tak
pro chlazení.
Alternativní tepelné zdroje
Přehled
RODINNÉ DOMY
6
8
11
22
45
nízkoteplotní
HPSU Compact
HPSU HiTemp
Altherma Flex
tlakové
TLAKOVÉ SYSTÉMY
beztlaké
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
16
HPSU Monobloc
RODINNÉ DOMY
BEZTLAKÉ SYSTÉMY
RODINNÉ DOMY
BYTOVÉ DOMY
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
BYTOVÉ DOMY
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
konvekční
KONVEKTORY
sálavé
OTOPNÁ TĚLESA
14
HPSU Bi-Bloc
vysokoteplotní
TEPELNÁ ČERPADLA
výkon (kW)
BYTOVÉ DOMY
REKUPERACE
PODLAHOVKA
5
Výhody
tepelných čerpadel
Proč se tepelné čerpadlo vyplatí?
Investice do vlastní energetiky
Výhoda tepelného čerpadla je určena principem jeho fungování, kdy z 1 kW dodané elektrické energie vyrobí 3–4 kW
tepla. Cena, kterou zaplatíme je však pouze za 1 kW dodané
elektrické energie.
V tomto případě je možný ještě další pohled – investiční, kdy
pořízení tepelného čerpadla uvážíme jako investici. Průměrná cena, kterou zaplatíte za instalace tepelného čerpadla
nanční
investici, potom je výnos 15 974 Kč (6,65 %) – náklady na vytápění plynovým kotlem mínus náklady na vytápění tepelným
čerpadlem. Při průměrném ročním zdražení energií o 7 % se
navíc výnos každý rok zvyšuje. V současné době se tedy jedná
o investici s nejlepším zhodnocením. Navíc instalace tepelného čerpadla zvyšuje hodnotu Vašeho domu na realitním trhu.
Přechod do levnějšího tarifu za dodávku elektřiny
Instalací tepelného čerpadla navíc přecházíte do tarifu levnější
elektrické energie D 56d. Ta se vztahuje na spotřebu elektřiny
v celém domě a utratíte tak o přibližně 35 % méně, což znamená
úsporu dalších cca 6 000 Kč ročně.
V tabulce je porovnání nákladů při použití různých druhů paliv pro vytápění a ohřev teplé vody domu s tepelnou ztrátou
8 kW a roční potřebou tepla 20 MWh.
Druh paliva
Celkové náklady
Kč/rok
Spotřeba/rok
Proč tepelné čerpadlo ROTEX?
Vynikající technické parametry
Tepelná čerpadla ROTEX staví na 40-letých zkušenostech
německé společnosti ROTEX s vytápěním a na propracované
japonské technologii společnosti DAIKIN.
Tepelné čerpadlo D 56d
(SCOP = 3,4)
Hnědé uhlí
Centrální zásobování teplem
Zemní plyn
Propan
Elektro přímotop
Invertorová technologie
Invertorová technologie použitá v tepelných čerpadlech
ROTEX je skutečnou inovací v této oblasti. Princip je jednoduchý: invertory využívají jen tolik energie, aby pokryly aktuální
spotřebu. Ne více, ne méně. Tato technologie vám přináší dvě
konkrétní výhody:
Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz
1. POHODLÍ
Systém s tepelným čerpadlem nepřetržitě plynule upravuje
topný a chladící výkon tak, aby bylo dosaženo požadované
teploty v místnosti. Invertor zkracuje dobu rozběhu systému
a umožňuje rychleji dosáhnout požadované teploty v místnosti. Jakmile je této teploty dosaženo, invertor zajistí, aby
byla konstantně udržována.
Rostoucí ceny energií
Rostoucí ceny energií elektřiny a plynu jsou dalším hlavním
argumentem pro volbu tepelného čerpadla. Cena elektřiny
a plynu roste každý rok v průměru o cca 5–9 %. Graf níže vychází
z příkladu výše uvedených spotřeb vytápění a přípravy teplé
vody domu a počítá se zvýšením cen energií o 7 %.
Pokud v tomto roce budou vaše náklady za provoz tepelného čerpadla 19 774 Kč při stejné spotřebě zaplatíte o průměrně 7 % více
v roce následujícím. Jak lze vidět v tabulce a na grafu, zatímco
za elektřinu pro tepelné čerpadlo za 10 let zaplatíte 41 621 Kč za
plyn u plynového kotle zaplatíte téměř dvojnásobek 75 244 Kč.
Při započítání roční úspory za vytápění a ohřev, snížení nákladů
za elektrickou energii přechodem do výhodného tarifu, je
tepelné čerpadlo nejefektivnějším zdrojem vytápění a ohřevu
TV. Tepelné čerpadlo je investicí s vynikající návratností (5–9 let
s ohledem na konkrétní podmínky instalace).
80 000
75
náklady v Kč
60 000
2. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Protože invertor sleduje a upravuje teplotu okolního prostředí
kdykoli je to potřeba, je úspora provozních nákladů cca o 20 %
nižší oproti tradičnímu systému se zapínáním a vypínáním –
tedy je vyšší i účinnost!
Nízká hlučnost
Dle zkušeností montážních partnerů i majitelů čerpadel HPSU
ROTEX, jsou tato čerpadla nejtišší na trhu. Přizpůsobení výkonu tepelného čerpadla momentální potřebě tepla objektu se
sníží i rychlost otáček ventilátoru. Tím se sníží i hladina akustického tlaku a již tak tiché tepelné čerpadlo se ještě více ztiší.
Spolehlivost
Spolehlivý provoz v zimních i letních měsících je zajištěn již od
výstupní kontroly z výrobních závodů v ČR, Německu a Belgii až
po vyškolené servisní techniky, kteří se starají o pravidelný servis.
41
Možnost vytápět i chladit
Pro ideální pohodu umějí HPSU ROTEX topit i chladit. V takovém případě je ideální kombinace tepelného čerpadla
s nástěnnými ultra tichými konvektory.
40 000
20 000
0
1
—
6
2
3
4
náklady tepelného čerpadla
5
6
počet let
—
7
8
9
10
náklady plynového kotle
Kontaktujte nás pro vytvoření nezávazné cenové nabídky
ZDARMA: Ing. Ivo Zabloudil, [email protected]
NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA
HPSU BiBloc
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo HPSU BiBloc využívá invertorovou technologii pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.
Jsou použitelné nejen do novostaveb s podlahovým vytápěním. Dělený systém je tvořený venkovní a vnitřní jednotkou
s jednoduchou instalací. HPSU BiBloc nabízí unikátní špičkové
technologie s vysokou účinností a širokým výběrem výkonů.
Technická specifikace a výhody:
3 v 1 pro rodinné domy: vytápění, chlazení a ohřev TV
nízké náklady na vytápění – vysoká účinnost – COP až 3,59
dle EN14511 (A2/W35)
velmi efektivní regulace díky elektronicky řízenému
expanznímu ventilu
Sub Cool pass – efektivnější odmrazování námrazy
vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až 50 m
s převýšením až 30 m
nejtišší tepelné čerpadlo na trhu
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla obsahuje:
tepelný výměník
frekvenčně řízené oběhové čerpadlo topného okruhu
bivalentní zdroj 9 kW
trojcestné ventily
expanzní nádobu
uživatelské rozhraní
vodní filtr, tlakoměr, pojistný ventil
3,59
7
NÍZKOKOTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA
HPSU Compact
HPSU Compact je nízkoteplotní invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda s integrovaným energetickým zásobníkem
s možností přímé kombinace s beztlakým solárním systémem ROTEX Solaris. Vhodné pro rodinné domy s podlahovým topením nebo nízkoteplotními radiátory. HPSU Compact je určený pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
Dělený systém konstruovaný venkovní a vnitřní jednotkou
s jednoduchou instalací. Vnitřní jednotka s beztlakým zásobníkem pro přípravu teplé vody se vejde na plochu 0,64 m2.
Technická specifikace a výhody:
3 v 1 pro rodinné domy: topení, chlazení a ohřev vody
minimální nároky na prostor – 0,64 m2
přímá kombinace se beztlakým solárním systémem ROTEX Solaris
hygienická příprava teplé vody
ideální s podlahovým topením nebo nízkoteplotními radiátory
nízké náklady na topení, vysoká účinnost – COP až 3,59
dle EN14511 (A2/W35)
možnost dálkového ovládání pomocí smartphone
Vnitřní jednotka s integrovaným beztlakým
energetickým zásobníkem 500 l obsahuje:
vysoce účinné oběhové čerpadlo
přepínací ventily pro teplou vodu, vytápění a chlazení
integrované omezení teploty zpátečky pro solární aplikaci
bezpečnostní konstrukční skupinu s manometrem a pojistným
ventilem
snímač průtoku
plnící a vypouštěcí ventily
elektrické vybavení se zátěžovými relé
přípojku plug and play pro přídavné elektrické vytápění 9 kW
integrovaný obtokový ventil
3,59
8
NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA
HPSU Monobloc
HPSU Monobloc je nízkoteplotní invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda pro venkovní instalaci pro topení i chlazení.
Všechny hydraulické díly i vnitřní jednotka jsou integrovány
do venkovní jednotky. Vhodné pro rodinné domy bez technické místnosti. Venkovní instalací získáte drahý prostor uvnitř
objektu.
Výhody:
vytápění i chlazení
úspora místa – všechny hydraulické díly a vnitřní jednotka
jsou integrovány do venkovní jednotky
jednoduchá, levnější instalace – napojení přímo na vodní okruh
odolné proti zamrznutí při běžném výpadku el. proudu
nízké náklady na topení, vysoká účinnost – COP až 3,35
(výstupní teplota 35 °C)
odolné proti povětrnostním vlivům – vyrobeno z velmi
odolného materiálu
Hydraulický okruh je vybaven:
oběhovým čerpadlem
expanzní nádrží
bezpečnostní sestavou s tlakoměrem a pojistným ventilem
snímačem průtoku
plnícími a vypouštěcími ventily a mosazným odlučovačem
nečistot
uživatelským rozhraním
součástí jednotky je záložní 6 kW dohřev
9
VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA
HPSU HiTemp
Vysokoteplotní tepelené čerpadlo vzduch-voda HPSU HiTemp
je ideální pro rekonstrukce nebo pro novostavby s radiátory.
Díky jedinečné invertorové technologii dvou kompresorů
v sérii dosáhne výstupní teplotu topné vody až 80 °C bez elektrického dohřevu, a to i při venkovních teplotách −20 °C. Vysoké teploty dosahované HPSU HiTemp jsou také ideální pro
ohřev teplé vody.
Výhody:
výstupní teplota topné vody až 80 °C i při venkovních
teplotách −20 °C
nízká spotřeba energie – nejlepší úroveň COP ve své třídě (až 2,86)
úspora nákladů na vytápění a ohřev teplé užitkové vody až 70 %
ideální pro rekonstrukce, systémy s radiátory a jako náhrada
za vysokoteplotní zdroje
ideální pro ohřev teplé užitkové vody
vhodná kombinace se solárním systémem
jednoduchá instalace
Tepelné čerpadlo je vybaveno:
čerpadlem topného okruhu
expanzní nádobou
bezpečnostní sestavou s tlakoměrem a pojistným ventilem
snímačem průtoku
plnícími a vypouštěcími ventily
mosazným odlučovačem nečistot
kabelovým ovladačem (dá se použít jako pokojový termostat)
Venkovní jednotka HPSUhitemp
11 kW
14 kW
16 kW
Vnitřní jednotka HPSUhitemp
11 kW
14 kW
16 kW
2,86
9,54
3,33
3,05
2,72
11,93
4,39
2,97
2,63
13,37
5,09
2,84
A 2/W45**
A 2/W45**
A 2/W45**
COP
Výkon
Příkon
COP*** A7/W65
Rozměr zařízení
Váha
vnější jednotka
vnitřní jednotka
vnější jednotka
vnitřní jednotka
Provozní teplotní rozsah – vytápění
Kompresor
Regulace výstupu
Hladina akustického tlaku *
Počet napájecích fází
Napájecí frekvence
vnější jednotka
vnitřní jednotka
Maximální proud
vnější jednotka
Provozní proud
vnitřní jednotka
Výkon vnitřní jednotky
vnější jednotka
Doporučené jištění
vnitřní jednotka
Chladivo
Napájecí napětí
Obj. kód
vnější jednotka
vnitřní jednotka
vxšxh
vxšxh
mm
mm
kg
kg
1 345 x 900 x 320
705 x 600 x 695
120
147
°C
dB
Hz
V
V
A
A
kW
A
A
52
11
RRRQ011AAY1
RKHBRD011ABY1
Min − 25 °C / Max 24 °C
scroll
Invertor
53
3~
50
400
400
13,5
12,5
14
16
16
R410a
RRRQ014AAY1
RKHBRD011ABY1
55
16
RRRQ016AAY1
RKHBRD011ABY1
* hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m
** venkovní teplota 2°C, výstupní teplota 45°C
*** venkovní teplota 7°C, výstupní teplota 65°C
10
VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA
Altherma FLEX
Tepelné čerpadlo vzduch – voda Altherma Flex je ideálním
řešením vytápění (výstupní teplota vody až 80 °C), chlazení
(výstupní teplota vody až 5 °C) a ohřevu teplé vody (teplota
vody v zásobníku až 70 °C) pro bytové domy, a to díky možnosti
kombinace 1 venkovní jednotky s až 10 vnitřními jednotkami. Venkovní jednotky (23–45 kW) získávají teplo z okolního
vzduchu, zvýší jeho teplotu a předají tepelnou energii jednotlivým vnitřním jednotkám instalovaným v jednotlivých
bytech. U větších komerčních aplikací lze instalovat venkovní
jednotky Multi.
Altherma Flex je vhodný pro rekonstrukce, jako výměna za
vysokoteplotní tepelné zdroje a topné systémy s radiátory.
Altherma Flex díky inverterové technologii, účinnému řízení
výkonu dle aktuální potřeby tepla budovy a schopnosti optimálně řídit tepelnou kapacitu venkovní jednotky dosahují
velmi nízké spotřeby energie při zachování maximálního
komfortu.
Díky funkci zpětného získávání tepla z odpadního tepla vznikajícího při chlazení dokáže systém ohřát teplou užitkovou
vodu v zásobníku až na 70 °C.
Výhody:
3 v 1 pro bytové domy: vytápění, chlazení a ohřev TV:
vytápění: výstupní teplota až 80 °C
chlazení: výstupní teplota až 5 °C
ohřev TV: teplota vody v zásobníku až 70 °C
bez nutnosti výměny radiátorů
topný výkon od 22,4 do 45 kW
chladící výkon od 20 do 40 kW
provoz v režimu topení při teplotách okolí od –20 °C do 20 °C.
ideální pro rekonstrukce, systémy s radiátory a jako náhrada
za vysokoteplotní zdroje
ideální pro ohřev teplé užitkové vody
EMRQ
8AAY1
vxšxh
Rozměr zařízení
Váha
Topný výkon
Chladící výkon
Hladina akustického tlaku *
Napájení
Kapalina
Sání
mm
kg
kW
kW
dB
ks/typ/ vnější prům.
mm
ks/typ/ vnější prům.
mm
ks/typ/ vnější prům.
mm
Vysoko a nízkotlaký plyn
Doporučené jištění
Chladivo
Max. celková délka
Max. převýšení vnitřní/venkovní jednotky
Obj. kód
EMRQ
10AAY1
EMRQ
12AAY1
EMRQ
14AAY1
EMRQ
16AAY1
1 680 x 1 300 x 860
331
22,4
20
28
25
58
1/pájený spoj/9,52
1 / pájený
1 / pájený
spoj / 19,1
spoj / 22,2
1 / pájený
spoj / 15,9
20
EMRQ8AAY1
EMRQ10AAY1
339
33,6
39,2
30
35
60
62
3~ / 50 Hz / 380–415 V
1 / pájený spojv12,7
44,8
40
63
1 / pájený spoj / 28,6
1 / pájený
spoj / 22,2
1 / pájený spoj / 19,1
25
R410a
300
400
EMRQ12AAY1
40
EMRQ14AAY1
EMRQ16AAY1
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m
11
TEPELNÁ ČERPADLA
Příslušenství
Obr Popis
1
1
2
2
3
4
5
3
4
6
12
BiBloc Compact Monobloc
Přídavná sada E-Pac LT
Nutná sada materiálu pro připojení energetického zásobníku HybridCube
k ohřevu teplé vodyk ROTEX HPSU. Obsahuje: trojcestný ventil, připojovací
kabel, snímač zásobníku.
EP LT 3H pro 300 l zásobník HYC, HPSU topení a chlazení
EP LT 5H pro 500 l zásobník HYC, HPSU topení
EP LT 5X pro 500 l zásobník HYC, HPSU topení a chlazení
Sada drenážní vany pro vnitřní jednotku HPSU BiBloc
Pro HPSU BiBloc pro topení i chlazení. Drenážní vana zachycuje kondenzát,
který může vznikat ve vnitřní jednotce při chladícím procesu.
Nerezový zásobník teplé vody pro HPSU HiTemp
kompletní sortiment zásobníku teplé vody naleznete na str. 22
Nerezový zásobník teplé vody 200 l
Nerezový zásobník teplé vody 260 l
Pro instalaci vedle vnitřní jednotky je nutný montážní set
Odlučovač kalu
Pro montáž do stávajícího systému.
Obj. kód
RKRTWA
RKRTR1
EKRTETS
14 05 05
14 05 28
14 01 11
—
—
—
—
14 01 14
14 01 15
15 60 34
—
Přídavná sada E-Pac HT
Nutná sada materiálu pro připojení energetického zásobníku HybridCube
k ohřevu teplé vody k ROTEX HPSU. Obsahuje: trojcestný přepínací ventil,
připojovací kabel, snímač zásobníku.
EP HT 3H pro 300 l zásobník HYC, HPSU topení
EP HT 5H pro 500 l zásobník HYC, HPSU topení
6
8
8
Obtokový ventil UESV
Obtokový ventil DN 20 s úhlovou šroubovací přípojkou. Potřebný pro
zajištění minimálního průtoku vnitřní jednotky HPSU.
Omezení zpětné teploty RLB
Omezení zpětné teploty na max. 55 °C. Díl je potřebný pro připojení
solárního systému k HPSU. Výběr v závislosti na provedení potrubní sítě
a průtocích.
RLB 300 s 1" AG a Kvs 3,2 (pouze 6–8 kW HPSU)
RLB 500 s 1 1/4" AG a Kvs 9 (6–16 kW HPSU)
Trojcestný přepínací ventil
Trojcestný přepínací ventil 1“ se zásuvnou přípojkou s motorovým
pohonem 240 V, přepínací čas 6 sekund, včetně připojovacího kabelu 2 m.
Přídavné vytápění Backupheater HPSU HiTemp
Přídavné elektrické topné těleso 230 V – 50 Hz / 6 kW se snímačem
proudění, odvzdušňovacím ventilem, nadproudovou pojistkou
a kabelovou průchodkou. Pro připojení na HPSU HiTemp je zapotřebí
komunikační deska RKRP1AHTA .
BUH 1-fázové připojení
BUH 3-fázové připojení
Komunikační deska
Nutná pro připojení max. 2 přídavných pokojových termostatů (RKRTWA)
nebo max. 2 přídavných samostatných směšovacích jednotek.
Přídavné vytápění HPSU Compact – VŽDY NUTNÉ
BU9 – 3 x 400 V – 50 Hz / 9 000 W pro podporu vytápění
Přídavná řídící a zobrazovací jednotka
Pro přímou obsluhu systému při použití řídící jednotky tepelného čerpadla
jako pokojového termostatu.
Komunikační jednotka mezi ROTEX HPSU a ROTEX Solaris. Tvořená
připojovacím kabelem a deskou tištěných spojů pro vnitřní jednotku.
7
Flex
Pokojový termostat
Kabelový pokojový termostat
Bezdrátový pokojový termostat
Snímač teploty podlahy
Nástěnná konzola pro montáž venkovní jednotky
Nástěnná konzole pro montáž venkovní jednotky, včetně gumových bloků
pro zajištění zvukové izolace.
WKS 1 pro jednotky 4–8 kW
WKS 2 pro jednotky 11–16 kW
5
7
HiTemp
—
—
—
—
—
—
—
—
RKBUHAA6V3
RKBUHAA6W1
—
—
—
—
RKRP1AHTA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14 10 28
RKRUAHTB
14 10 46
14 10 45
14 10 62
14 10 60
14 10 61
14 05 38
—
—
—
—
EKHBDP
RKHTS200AC
RKHTS260AC
EFMAHTB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15 60 21
Otopná tělesa
Podlahové topení
Podlahové topení v kombinaci s tepelným čerpadlem slouží
pro vytápění i chlazení. V kombinaci s jiným nízkoteplotním
zdrojem (např. kondenzačním plynovým kotlem) slouží pouze
pro vytápění. Díky velké přestupní ploše je výstupní teplota
topné vody cca 35 °C, tedy se příliš neliší od teploty vzduchu
v místnosti a je tedy možné použít energeticky úsporné zdroje
tepla.
U podlahového topení dochází k předávání tepla sáláním – velmi podobné teplu ze slunce. Díky tomu je možné snížit teplotu
vzduchu z běžných 22 na 20 °C bez ztráty tepelné pohody.
Výhody:
úsporný, velkoplošný, nízkoteplotní systém
vytápění i chlazení
podlahový i stěnový systém
vhodný pro novostavby i rekonstrukce
systém nopových desek, suché montáže, svěrných lišt
a spínací systém
velmi kvalitní prvky odpovídající normám i vývoji techniky
komplexní nabídka armatur a regulátorů od stejného výrobce
možnost regulace jednotlivých okruhů
jednoduchá a rychlá montáž
snížená prašnost
nezabírá prostor
možnost kombinace s klasickými radiátory
oor
PLOŠNÉ VYTÁPENÍ A CHLAZENÍ „COFLOOR“
S ROZDELOVAČEM Z UŠLECHTILÉ OCELI „MULTIDIS SF“
skládá se z následujících komponentu Oventrop:
1 rozdělovač z ušlechtilé oceli „Multidis SF“
2 plastové potrubí „Copex“ PE-X
4
5
6
7
8
9
10
upínací deska
okrajové izolační pruhy
obloukový vodič potrubí
vestavná skříňka
elektrotermický servopohon
prostorový termostat s hodinami
kulový kohout „Optibal“
12 vícevrstvé potrubí „Copipe HK“
Pro návrh konktrétního topení (chlazení) a cenovou kalkulaci se prosím obraťte na: [email protected]
13
OTOPNÁ TĚLESA
Konvektor RWXV-A
Ultratichý konvektor ROTEX v kombinaci s tepelným čerpadlem slouží pro vytápění i chlazení. V kombinaci s jiným
nízkoteplotním zdrojem (např. kondenzačním plynovým kotlem) slouží pouze pro vytápění. Díky svým vlastnostem dosahují konvektory ROTEX vysoké účinnosti – při nízké teplotě
výstupní otopné vody vyzařují dostatek požadovaného tepla
pro tepelnou pohodu.
Díky jedinečnému ovládání každé jednotky lze jednotlivé
místnosti samostatně vytápět/chladit.
Výhody:
funkce svislého automatického natáčení lamel pro účinnou
distribuci vzduchu do celé místnosti
energeticky účinný systém vytápění a chlazení
optimální energetická účinnost při propojení s tepelným
čerpadlem HPSU ROTEX
stálý přívod čerstvého vzduchu do místnosti
fotokatalytický filtr s apatitem titanu odstraňuje ze vzduchu
prachové částice, rozkládá pachy, brání rozmnožování virů
a mikrobů
snížené provozní náklady
extrémně tichý provoz, snížení akustického tlaku až na 19 dBA,
navíc je možné okamžitě snížit provozní hluk o 3 dBA
dálkové ovládání, týdenní programování
snadná instalace na zeď nebo do zdi
minimální rozměry
Topný výkon
Chladící výkon
Příkon
Připojovací rozměry
Hladina akustického tlaku
Napájení
celkový výkon
celkový výkon
citelný výkon
vytápění
chlazení
kondnzát/vnějš. průměr/
vstup/výstup
vytápění
chlazení
fáze/frekvence/napětí
Rozměry
Hmotnost
Příslušenství
mm/palce
dBA
dBA
-/Hz/V
mm
kg
Popis
Obj. kód
Připojovací balíček HPc -AP
Tepelně izolované, pružné připojovací
potrubí se šroubeními.
142012
Regulační balíček HPc-RP
Je zapotřebí, pokud HPc není připojenpřes rozvaděč otopného okruhu.
Obsahuje elektrický 2-cestný ventil,
regulační ventil větve a připojovací
přípojky.
142013
Potřeba pro použití s HPSU Compact
142014
Komunikační kabel Rx
14
v/š/h
kW
kW
kW
kW
kW
FWXV15A
FWXV20A
1,5
1 ,2
0,98
0,013
0,013
2
1,7
1,4
0,015
0,015
18/ G1/2 / G1/2
19
19
29
29
1~/ 50/60 / 220-240/220
600/700/210
15
OTOPNÁ TĚLESA
Rekuperační jednotka VAM-FA
Rekuperační systémy VAM-FA se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu upravují teplotu a vlhkost nasávaného
čerstvého vzduchu na ideální vnitřní podmínky objektu.
Vnitřní vzduch, díky konstrukci výměníku vyrobeného ze
speciálního ultratenkého materiálu, předává velmi efektivně
teplo čerstvému proudu vzduchu zvenčí. Filtr rekuperace čistí
přiváděný vzduch do místností.
Dosažením rovnováhy mezi vnitřním a vnějším prostředím se
významně snižuje potřeba topného nebo chladicího výkonu.
Ideální pro větrání nejen pasivních domů.
Rekuperační jednotka VAM-FA dokáže teplo zpětně přenést
až s 75% účinností.
Výhody:
snížení potřeby topného/chladícího výkonu až o 60 %
velmi malé rozměry - ideální do úzkých prostor
výkonový rozsah průtoku vzduchu 150–2 000 m3/hod.
výměnný filtr pro čištění vzduchu – maximální zachování
čistého prostředí
velmi tichý provoz
vnější statický tlak až do 160 Pa
nezabírá prostor
Větrání
Průtok vzduchu *
Hladina akustického
tlaku * (220 V)
Externí statický tlak
Účinnost výměny tepla
Účinnost výměny
entalpie
W m3/h
W
W
W
chlazení /W
vytápění /W
Průměr potrubí
Provozní rozsah (prostředí)
Napájení
Rozměry
Hmotnost
v/š/h
dBa
Pa
%
%
%
mm
*CST
mm
kg
VAM
150FA
VAM
250FA
VAM
350FA
150
250
350
27
69
74
28
64
72
32
500
650
800
33
34,5
93
74
137
98
75
61
65
58
64
ø 100
VAM VAM VAM
500FA 650FA 800FA
ø 150
285/776/ 525
24
58
62
VAM
1000FA
VAM
1500FA
VAM
2000FA
1 000
1 500
2 000
36
60
65
39,5
157
63
ø 200
ø 250
-15~50 (rel. vlhkost 80 % nebo méně)
1~, 220-240V,50Hz
301/828/816
33
40
137
75
61
66
ø 350
364/1 004/868 364/1 004/1 156 726/1 514/868 726/1 514/1 156
48
61
132
158
* Měřeno v režimu výměníku tepla.
Příslušenství
Filtr s vysokou účinností
Tlumič hluku
průměr potrubí
Potrubní adaptér
průměr potrubí
YAFM323
F15
YAFM323
YAFM323
F25
F35
KDDM24
A50
Ø 200 mm
YAFM323
F50
YAFM323
YAFM323
YAFM323
YAFM323
F65
F100
F65X2
F100X3
KDDM24
KDDM24
A100
A100X2
Ø 250 mm
YDFA25A1
Ø 250 mm
15
Solární systémy
Využití solárních systémů
Solární systémy se v podmínkách České republiky používají
pro ohřev teplé vody, přitápění a ohřev vody v bazénu. Solární
systém je vhodný nejen pro rodinné a bytové domy, ale i pro
podniky a instituce.
Podmínkou dosažení co nejvyšších úspor je správně navržený systém, odborná instalace a výběr kvalitních solárních
kolektorů od renomovaných výrobců, správný sklon a umístění kolektorů. Důležité je také správné nastavení regulačních
prvků. Většina solárních systémů je tlaková, je ale také možno
instalovat systémy beztlaké (viz. str. 4).
Díky pokroku technologií pracují solární systémy
s účinností až 80 % a životností 30 let.
Výhody tlakových solárních systémů
ENBRASOLAR:
Dlouhodobě používaná technologie tlakových systémů s reálně ověřenou dobou životností kolektorů 40 let. Nemrznoucí
kapalina zaručuje bezúdržbový a spolehlivý solární systém
i v zimním období.
Výhody beztlakých solárních systémů ROTEX:
Jedinečná technologie s méně montážními prvky (ex. nádoba..) a tedy i s menší potřebou místa. Přímý ohřev vody v kolektorech přináší vyšší zisky. Plně funkční i v zimním období
díky řízení regulační jednotkou.
Jak solární systém funguje?
Na ohřev teplé vody
Tyto systémy mají dobrou využitelnost díky rovnoměrnému
lu potřeby tepla na teplou vodu v průběhu roku. U rodinných domků vzhledem k běžné spotřebě 50 litrů/osoba/den,
jde o solární soustavy o 2–5 solárních panelech se zásobníkem užitkové vody 200–400 litrů. U takového systému lze
dosáhnout úspory 50–70 % nákladů na přípravu teplé vody.
V kolektoru se zahřeje teplonosná kapalina, kterou v uzavřeném systému pohání čerpadlo. Zahřátá kapalina ve výměníku
umístěném v solárním zásobníku předá teplo a vrací se zpátky
do kolektoru. Regulace vyhodnocuje, zda je rozdíl teploty
mezi kolektory a zásobníkem dostatečný a zda nebyla překročena maximální teplota v zásobníku. Pokud jsou obě podmínky splněny, je spuštěno čerpadlo solárního systému.
Na podporu vytápění
Solární systémy pro vytápění je vhodné kombinovat s ohřevem teplé vody. V letních měsících, kdy netopíme, můžeme
přebytky využít právě k ohřevu teplé vody. U solárního systému určeného k podpoře vytápění je úspora okolo 20–30 %
nákladů na topení.
Solární systémy je třeba doplnit o další zdroj, který bude zejména v zimním období doplňovat chybějící energii. Takovým
zdrojem může být elektrické topné těleso umístěné v zásobnících nebo externí plynový a kondenzační kotel Ferroli či tepelné čerpadlo ROTEX. Je možné dohřívat vodu také v dalším
externím plynovém ohřívači vody ENBRA nebo elektrickém
zásobníkovém ohřívači Ferroli.
Na ohřev bazénu
U venkovních bazénů si použitím solárního systémů prodlužujete plaveckou sezónu a úspora nákladů je až 100 %. I tento
systém lze kombinovat s předchozími systémy ENBRASolar.
U vnitřních bazénů lze dosáhnout až 60 % úspor na ohřev.
Výhody solárních systémů:
úspora nákladů na vytápění a ohřev vody
garantovaný výkon kolektorů
vysoká životnost až 30 let
lze napojit na stávající systém
rychlá a snadná instalace
minimální nároky na obsluhu a údržbu
chráníte životní prostředí
šetříte primární zdroj
Solární systém je bezpečný
Solární systém je naprosto bezpečný. Pokud například
odjíždíte na dovolenou, nedochází k žádnému odběru teplé
vody ze zásobníku. Zásobník se nabije na maximálně požadovanou teplotu a čerpadlo se zastaví, i když teplota na kolektorech bude dostatečná. V solárních systémech nikdy nechybí
vhodně dimenzovaná expanzní nádoba, která výkyvy v tlacích
zachytí a zajistí tak bezpečnost celého systému i jednotlivých
prvků. Solární systémy jsou plně funkční a ziskové i v zimním
období díky regulaci.
Námi dodávané solární systémy přinášejí svým majitenančních úspor i dlouhodobý komfort bez
obsluhy, dávají na vědomí majitelovu zodpovědnost vůči
prostředí, zvyšují hodnotu nemovitosti a především přináší větší nezávislost na všech dodavatelích energií.
Navrhneme Vám systém topení a ohřevu teplé vody na míru.
Kontaktujte: Ing. Ivo Zabloudil, [email protected]
16
TLAKOVÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM
Plochý kolektor
ENBRASolar 300
Nejdéle vyráběný plochý kolektor určený pro vertikální montáž s reálně vyzkoušenou dobou životnosti 40 let!
Nekompromisní řešení pro snížení účtu za energie.
Přírubové připojení umožňuje snadnou a rychlou montáž
i s možností integrace do střechy domu.
Technická specifikace a výhody:
nejdelší 12letá záruka na trhu
životnost vyzkoušená v praxi přes 40 let
velmi vysoké solární výnosy díky absorbéru z Al-Mg plechu
s vysokoselektivní konverzní vrstvou
4 mm bezpečnostní solární sklo
kompaktní lisovaná hliníková vana
rám z nekorodujících hliníkových profilů
360° obepnutí potrubí absorbéru s vysoce efektivním
odebíráním tepla
systémové úhlopříčné odvětrávání
ultra lehké hliníkové konstrukce pro všechny typy střech
včetně integrace
TLAKOVÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM
Plochý kolektor
ENBRASolar 330
Horizontální kolektor s osvědčeným lirovitým potrubním
bním vedením pro maximální výkon vhodný na všechny typy
y střech.
Hliníkové provedení lisované vany zaručuje maximální
ní živottnost. Přírubové provedení umožňuje extrémě jednoduchou
oducho
ou
a rychlou montáž.
Technická specifikace a výhody:
nejdelší 12letá záruka na trhu
životnost vyzkoušená v praxi přes 40 let
velmi vysoké solární výnosy díky absorbéru z Al-Mg
plechu s vysokoselektivní konverzní vrstvou
4 mm bezpečnostní solární sklo
kompaktní lisovaná hliníková vana
rám z nekorodujících hliníkových profilů
360° obepnutím potrubí absorbéru s vysoce efektivním
m
odebíráním tepla
potrubní rozvod harfa
systémové úhlopříčné odvětrávání
ultra lehké hliníkové konstrukce pro všechny typy střech
ch
včetně integrace
17
TLAKOVÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM
Plochý kolektor
ENBRASolar 400
Na světě jediný vyráběný plochý vakuový kolektor s maximální výtěžností solárních zisků. Bezkonkurenční konstrukce
kolektoru s ideálním izolantem 0 vakuem dosahuje tento kolektor nejvyšších výkonů.
Vyšším výkonům pomáhá i vylepšený absorbér BlueTec.
Na rozdíl od trubicových kolektorů vám rozhodně nepraskne.
Technická specifikace a výhody:
nejdelší 12letá záruka na trhu
dlouhá životnost testovaná praxí
vylepšený absorbér z Al-Mg plechu a s vysokoselektivní
konverzní vrstvou
4 mm bezpečnostní solární sklo
kompaktní lisovaná hliníková vana
rám z nekorodujících hliníkových profilů
360° obepnutím potrubí absorbéru s vysoce efektivním
odebíráním tepla
potrubní rozvod meandr
ultra lehké hliníkové konstrukce pro všechny typy střech
rychlá montáž
TLAKOVÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM
Plochý kolektor
ENBRASolar 500
Inovovaný plochý kolektor se zvětšenou absorpční plochou.
Vhodné pro aplikace s velkým výkonem např. bytové domy,
hotely, školy a sportoviště…
Extrémně rychlá a jednoduchá instalace kolektorů snižuje náklady na montáž celého solárního systému.
Kolektor, který šetří čas a energii nejen při montáži.
Technická specifikace a výhody:
nejdelší 12letá záruka na trhu
absorbér z Al-Mg plechu a s vysokoselektivní konverzní
vrstvou
4 mm bezpečnostní solární sklo
kompaktní lisovaná hliníková vana
rám z nekorodujících hliníkových profilů
360° obepnutím potrubí absorbéru s vysoce efektivním
odebírním tepla
potrubní rozvod meandr
ultra lehké hliníkové konstrukce pro všechny typy střech
rychlá montáž
vhodné řešení pro bytové domy
18
Technické parametry
tlakových solárních systémů
ENBRASolar
ENBRASolar
ENBRASolar
ENBRASolar
300
330
400
500
Výška
m
2
2
2
2
Šířka
m
1
1
1
1,26
m2
1,78
1,78
1,845
2,26
Konverzní vrstva
ALOx
ALOx
ALOx
ALOx
Optická účinnost
0,8117
0,806
0,7899
0,809
Plocha apertury
Lineární součinitel tepelné ztráty
3,63
3,73
3,20
3,59
Kvadratický součinitel tepelné ztráty
0,011
0,014
0,0065
0,011
Objem kapaliny
Hmotnost
Pracovní tlak max.
Doporučený průtok na
Objednací kód
l
1,57
1,5
1,57
1,72
kg
36,1
36,5
45,3
44,6
bar
6
6
6
6
l/h
30–100
30–100
30–100
30–100
S1542
S1548
S1554
S1543
SaniCube SCS 538/16/0–8
Pro návrh konkrétního systém topení a ohřevu teplé vody na míru Vám i Vašemu domu kontaktujte:
Ivo Zabloudil, [email protected]
19
BEZTLAKÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM
Plochý kolektor
ROTEX SOLARIS
Bezkonkurenční beztlaký (drain-back) solární systém ROTEX
Solaris používá koncept, který se zásadně liší od konkurenčních systémů. Beztlaký zásobník ROTEX ukládá energii slunce
dodávanou přímo z kolektorů. Systém používá napřímo vodu
ze zásobníku. Zvýšení zisků oproti klasickému řešení až o 15 %.
Technická specifikace a výhody:
jedinečné řešení beztlakého systému solárního systému
(drain–back)
solární energie pro teplou vodu a topení
automatické vypouštění při mrazu nebo při nabitém zásobníku
bez údržby
vysoce účinné solární kolektory ve 3 rozměrech včetně
horizontálního
absorbér z Al-Mg plechu a s vysokoselektivní konverzní vrstvou
minimální provozní zisk 525 kWh/m2 při 40% solární frakci
potrubní rozvod harfa
hliníkové konstrukce pro všechny typy střech včetně integrace
jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
odpadá montáž expanzní nádoby, nemrznoucí kapaliny
bezkonkurenční beztlaký zásobník s minimální tepelnou
ztrátou 1,4 kW/den
maximální hygiena vody a nyní k dispozici i jako tlakový systém
Příslušenství
Obj. kód
Řídící a čerpací jednotka RPS 3 pro beztlaký systém RSP3
1
2
Jednotka 230 V s digitálním diferenciálním teplotním řídícím systémem, s čidlem
teploty ve zpětném potrubí a zásobníku, provozním čerpadlem a pomocným
čerpadlem. Kompletní systém namontovaný ve skříni pro připojení k zásobníkům
HybridCube DB a SaniCube DB. obr. 1
3
Kabel pro blokování hořáku
Připojovací potrubí Solaris CON
164125
164110-RTX
Připojovací potrubí délky připravené k připojení solárních kolektorů a čerpací stanici, tvořené tepelně izolovanými výstupními a zpětnými trubkami s integrovaným
snímačovým kabelem. obr. 2
4
Solaris CON 15, délka 15 m
Solaris CON 20, délka 20 m
Prodlužovací díl potrubí Solaris CON X
5
164732
164733
připravený k připojení včetně spojovacích dílů a spojovacího materiálu
Výška
Šířka
Plocha apertury
V21P
V26P
H26P
m
m
2
1
2
1,3
1,3
2
m2
1,79
Konverzní vrstva
Potrubní rozvod
Zasklení
Optická účinnost
Lineární součinitel tepelné
ztráty
Kvadratický součinitel
tepelné ztráty
Objem kapaliny
Hmotnost
Pracovní tlak max.
Objednací kód
20
l
kg
bar
2,35
2,35
Miro-Therm
harfa
bezpečnostní sklo
0,781
0,784
0,784
4,24
4,25
4,25
0,0057
1,3
35
6
0,0072
1,7
42
6
0,0072
1,7
42
6
162012-RTX
162010-RTX
162011-RTX
Solaris CON X 25, délka 2,5 m
164261-RTX
Solaris CON X 25, délka 5,0 m
CON x 50 164262-RTX
Solaris CON X 25, délka 10,0 m
CON x 100
164263
Střešní průchod a montážní materiál pro montáž RCAP na střechu
Sada střešního průchodu s připojovacími díly a montážním materiálem solárního
panelu, tvořená střešním průchodem v antracitové barvě, montážním materiálem
pro solární panely a připojovacím potrubím, 2 m tepelné izolace odolné proti UV
pro vnější prostor, připojovacími díly s demontážním nástrojem a snímačem teploty
solárního panelu. obr. 3
Střešní průchod na střechu RCAP – červená cihla
Střešní průchod na střechu RCAP – černý (antracit)
Sada střešního průchodu na plochou střechu , RCFP
Sada střešního průchodu s připojovacími díly a montážním materiálem solárního
panelu, tvořená střešním průchodem pro plochou střechu, montážním materiálem
pro solární panely a připojovacím potrubím, 8,5 m tepelné izolace odolné proti UV
pro vnější prostor, připojovacími díly s demontážním nástrojem a snímačem teploty
solárního panelu. obr. 4
162034
16 20 33
16 20 38-RTX
In-line konektor solárního panelu Solaris CON RVP
Sada pro připojení dvou střešních kolektorů, jednoho nad druhým. Tvořená
montážním materiálem solárního panelu, potenciálovými vyrovnávacími
svorkami, koncovými krytkami, připojovacími držáky a 1 m tepelně izolovaného
potrubí. obr. 5
16 20 35-RTX
Sestavy
beztlakých solárních systémů
Typ solárního panelu
V21P
Počet solárních panelů
2
Typ instalace *
S
PRODUKT
V26P
2
I
S
H26P V21P
V26P
I
S
V26P
H26P V21P
V26P
NKS
H26P
NKR
NKI
V26P
NKR
NKI
NKS
NKS
H26P V21P
NKR
NKI
NKR
NKI
V26P
H26P V21P
2 2 3 3 3 3 3 3
I PS S PS S
NKS
NKS
H26P V21P
ROT5
NKS
ROT4
NKR
NKI
V26P
NKR
NKI
NKS
NKS
H26P V21P
NKR
NKI
V26P
NKR
NKI
V21P
NKS
Typ solárního panelu
ROT3
NKS
ROT2
NKS
Solární sestava
Součástí solární sestavy ROTEX není hygienický zásobník teplé
vody ROTEX SaniCube. Zásobníky ROTEX SaniCube a HybridCube naleznete na str. 22.
NKS
Pro jednoduchý výběr a montáž solárních systémů jsme pro
vás připravili jednoduché, ale zároveň vysoce funkční, sestavy
solárních systémů. Sestavy obsahují veškerý potřebný materiál pro fungující solární systém a jsou navrženy jak pro ohřev
teplé vody, tak pro přitápění.
H26P
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
I PS S PS S
I
S
I PS S PS S
I
S
I PS S PS
kód
Kolektor Solaris V21P
162012-RTX
Kolektor Solaris V26P
162010-RTX
Kolektor Solaris H26P
162011-RTX
Připojení kolektoru Fix VBP
162016-RTX
Montážní lišta pro jednotlivý kolektor
FIX MP 100
162066
Montážní lišta pro jednotlivý kolektor
FIX MP 130
162067
Montážní lišta pro jednotlivý kolektor
FIX MP 200
162068
Montážní set pro 1 kolektor na střechu
FIX ADP
132036-RTX
2 2
3 3
2 2 2
4 4
3 3 3
2 2
5 5
4 4 4
3 3
5 5 5
4 4
5 5
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2 2
3 3
2 2 2
4 4
3 3 3
2 2
2
2
2
5 5
4 4 4
3 3
3
3
3
5 5 5
4 4
4
4
4
5 5
5
5
5
Montážní set integrace do střechy, základní
provedení pro 2 kolektory V21P IB V21P
162017
Montážní set integrace do střechy, základní
provedení pro 2 kolektory V26P IB V26P
162019
Montážní set integrace do střechy, rozšíření
o 1 kolektor V26P IE V21P
162018
Montážní set integrace do střechy, rozšíření
o 1 kolektor V26P IE V26P
162020
Montážní set konstrukce na rovnou střechu
pro 2 kolektory V26P FB V26P
162058
Montážní set konstrukce na rovnou střechu,
rozšíření o 1 kolektor V26P FE V26P
162059
Montážní set konstrukce na rovnou střechu
pro 1 kolektor H26P FB H26P
162060
1
1
1
1
Montážní set konstrukce na rovnou střechu,
rozšíření o 1 kolektor H26P FE H26P
162061
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
Řídící a čerpací jednotka RPS3
164125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Připojovací potrubí s izolací CON20
164733
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Set střešní průchodka pro montáž na střechu
černá/červená RCAP/RCRP
162033/
162034
1
Montážní set k integraci do střechy RCIP
162037-RTX
Střešní průchodka rovnou střechou, set RCFP
162038-RTX
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* S = Na střeše, I = Integrace, PS = Plochá střecha
Pro návrh konkrétního systému topení a ohřevu teplé vody na míru Vám
i Vašemu domu kontaktujte: Ivo Zabloudi, [email protected]
21
NEPŘÍMOOHŘÍVANÉ ZÁSOBNÍKY
HybridCube a SaniCube
Hygienické teplovodní zásobníky ROTEX HybridCube a ROTEX
SaniCube slouží pro ukládání tepla získaného z různých tepelných zdrojů.
Zásobníky HybridCube a SaniCube jsou kombinací teplovodního zásobníku a průtokového ohřívače vody s vynikající
hygienou vody. Jsou ideální pro použití v případě velké spotřeby teplé vody a při nutnosti dodržení vysoké úrovně hygieny
(bytové domy, hotely, nemocnice, školy, …).
Zásobníky SaniCube nabízejí široké možnosti použití s různými
zdroji tepla.
Zásobníky HybridCube jsou pak optimalizovány pro použití
s nízkoteplotním tepelným čerpadlem HPSU ROTEX.
Technická specifikace a výhody:
minimální ztráty zásobníku – 1,3 kWh/24 h
hygienická příprava teplé vody bez legionel a usazenin –
oddělení akumulační vody a teplé pitné vody
možnost napojení několika zdrojů tepla
ideální i pro přípravu velkého množství teplé vody
zcela bezúdržbový systém, extrémně dlouhá životnost
minimální požadavky na prostor – 0,62 m2
22
Komplexní řešení
s úsporou nákladů až 40 %
Ceny energií neustále rostou. Ušetřit vám pomohou jen chytrá řešení.
Navrhneme a dodáme Vám komplexní systém topení a ohřevu vody na klíč. Naše řešení jsou optimalizována
pro Vaše potřeby, požadavky komfortu a dosažení maximálních úspor.
je
Pro
k ce a poradenst
ví
Od projektu
k realizaci
1 Vodoměry
bytové, domovní,
průmyslové na SV a TV
4 Armatury
ení a regulace
vizuální, Walk (Drive)-by,
radio, 433 MHz, 868 MHz
2
2
3
4
pro UT, TUV, vyvážení
průtoku, tlaku a teplot
Optimalizací
spotřeby energií vám
snížíme náklady
Firma ENBRA, a. s. od svého založení
působí v různých oblastech hospodárného
nakládání s teplem, vodou a energií. Postupným
osvojováním dalších specializací a následným
nárůstem profesionality až k nejvyšší odbornosti
nejnáročnějších zakázek.
Aby dosáhla pokud možno nejvyšší kvality a spolehlivosti dodávaných systémů, věnuje ENBRA
značnou pozornost pečlivému výběru svých
obchodních partnerů a dodávaných produktů
a zařízení.
Tím byly vytvořeny podmínky pro komplexní přístup k zakázkám, k uceleným dodávkám systémů
a služeb, které dnes společnost ENBRA nabízí.
4
4
Měř
3 Indikátory
topných nákladů
1
2
1
En
1 Kotle
plynové, elektrické, peletová
a na tuhá paliva
í a ohřev vo
dy
průtokoměry i kompaktní
měřiče tepla
3
ápěn
mechanické, ultrazvukové,
Vyt
2 Měřiče tepla
a průtoku
2 Ohřívače vody
plynové, elektrické,
nepřímoohřívané
3 Solární systémy
tlakové i drain-back systémy
4 Tepelná čerpadla
nízkoteplotní i vysokoteplotní,
kompaktní i splitové
2
2
gin
eeri
er
n g, re a l i z a c e a s
vis
Vytápění a ohřev vody
Měření a regulace
Poradenství a projekce
Dodávka komplexního sortimentu produktů:
Kotle
Ohřívače vody
Solární systémy
Tepelná čerpadla
Engineering, realizace a montáž
Regulace systémů topení
Rekonstrukce rozvodů a topení
Rozúčtování spotřeby tepla a vody
Zajišťujeme vypracování technické dokumentace,
dodávky a montáže indikátorů topných nákladů,
vodoměrů a měřičů tepla, zajištění pasportizace a
energetického zhodnocení.
PRODUKTŮ
Poradenství a projekce
Dodávka komplexního sortimentu produktů:
Vodoměry
Měřiče tepla
Armatury
Engineering, realizace a montáž
Diagnostika a hydraulické vyvažování
Metrologické služby
Ve vlastní síti autorizovaných metrologických
středisek K56 poskytujeme služby čištění, opravy,
kalibrace a ověření na měřidlech protečeného
množství vody a měřičích tepla a chladu od
DN 15 do DN 350.
Alternativní tepelné zdroje
3
Brno – Popůvky 404, 664 41 Troubsko
T 545 321 203 E [email protected]
Karviná – Na Vyhlídce 1079, 735 06 Karviná
Olomouc – Jižní 118, 783 01 Olomouc
T 596 313 560 E [email protected]
T 585 413 839 E [email protected]
Praha – Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město
Plzeň – Cukrovarská 2, 301 32 Plzeň
T 271 090 040 E [email protected]
T 377 221 611 E [email protected]
Pardubice – Fáblovka 406, areál EXPOS, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
České Budějovice – Prokišova 356/7, 370 01 České Budějovice
Banská Bystrica – Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
Bratislava – Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava
Košice – Werferova 1, 044 01 Košice
E
T 466 415 579 E [email protected]
[email protected]
T +421 48 410 3544 E [email protected]
T +421 2 4341 4146 E [email protected]
T +421 55 7293 533 E [email protected]
Úspora, která hřeje...
Tepelná čerpadla ROTEX
až o 70 % levnější vytápění a ohřev vody v rodinném domě
ohřejí topnou vodu až na 80 °C bez potřeby dalšího zdroje (i v zimě při -20 °C)
plně nahradí běžný kotel
snadná instalace do hotových otopných systémů bez nutnosti úprav
Váš dodavatel:
ENBRA, a. s.
Popůvky 404, 664 41 Troubsko
T 545 321 203
E [email protected]
www.enbra.cz
ISO 9001:2009
Download

katalog tepelných čerpadel.pdf