l
riťlíť#lí illÍílťllífíilíťl
ili Íflillílll lllí íilll#
llfllíllllíťl#n
rŤiltRP*Bfil..l*g*
Zastupitelstvo
města orlová
Městsk}' ťrrad
735 14 |orlcvá-Lutyně
Yěc:Žádost o provedení celkové rekonstrukce chodníku na ulici
Kpt.Jaroše
Y ážení zastupitelé občanri orl ové !
Chodník na ulici Kpt.Jaroše je dlouhodobě ve velmi nevyhovujícím a zďraví
nebezpečném stavu.Jeho nebezpečnost je znásoben a i tím, že jej používajíi
spoluobčanéseniorského věku ,znichž mnozí používajík chrjzi i podprirné
prostŤedky a také tím, že veŤejné osvětlení je na protější straně cesty a vzrostlé stromy
zejména ve vegetačnímobdobí osvětlení chodníku zabrašují.Pády a zranění nejsou
ničímvy,jímečnym.
o nápravu se snažímej|ž několik let.Asi pŤed pěti lety by1,a provedena částečná
i<osmetická oprava a pŤed dvěma iety byia zďnajenarekonstrukce chociníi<u.Bohužei
však jen ,,uspávací..metodou.V roce 2008 bylo rekonstruováno cca 100m v roce
'
2009 cca 50m a v roce 2010 pak 0 (slovy nula) metru.
Pro tento rok i pro rok2011 nám bylo sděleno, že do planu budou z drivodu
nedostatku ťrnancí zaÍazeny pouze stavby rozpracované a stavby, které budou
dotovány nrenči.Z této klasifikace staveblze chodník na ul.Kpt.Jaroše drivodně
antačit za stavbu v rozpracovanosti a jejímu dokončeníby nic nemělo bránit.
Yáženi naši zastupiteié, zdvoŤile leč d razně Vás žádáme o zatazení dokončení
rekonstrukce chodníku na ul. Kpt.Jaroše do plánu prioritních akcí roku 2011 s
termínem ukončenístavby do konce r.2011.
Kromě zqfšeníbezpečnosti nám to pomriže brát Vaše pŤedvolební sliby o zajištění
spokojeného a bezpečnéhoživota občanri alespoĎ částečněvážně.
Tato žádost je podpoŤena podpisy občan .
KontakÍ:
Ing. Zďeněi< Buček
Kpt.Jaroše 791
735 14 orlová-LutYně
Fríloha:7 ks Podpisor,Ých listri. S 251podpisern
Download

Yěc:Žádost o provedení celkové rekonstrukce chodníku na ulici Kpt