Státní oblastní archiv
v Litoměřicích
Zveme Vás na historickou konferenci
POOHŘÍ 5 -
Církev a společnost
ve dnech 16. a 17. října 2014
v prostorách Litoměřického hradu, Tyršovo náměstí 68
Čtvrtek 16. 10. 2014
Pátek 17. 10. 2014
12:00 Zahájení konference:
9:00 I. blok
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
Prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D. (FA ČVUT Praha)
PhDr. Marek Poloncarz, SOA Litoměřice
De voluntate serenissimi principis.
PhDr. Jan Mareš, Ph.D., Historie a současnost Poohří, o. s.
Kaple sv. Viléma a kostel Narození Panny Marie v Roudnici: církev a šlechtický
patronát na prahu novověku
12:30 I. blok
Mgr. Iva Prošková (FF UJEP Ústí n. Labem)
PhDr. Zdeněk Uhlíř (NK Praha)
Mariánská úcta v severozápadních Čechách: putování a zbožnost jako součást
Společnost a církev v českých městech pozdního středověku
každodenního života barokních Čech
Mgr. Daniela Brokešová (SOA Litoměřice)
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (FF UJEP Ústí n. Labem)
Pečeti kolegiátní kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích
Michael Osvald Thun - barokní patron farnosti Klášterec nad Ohří
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. (OM Louny)
Probošství postoloprtského kláštera
10:15 II. blok
Mgr. Tomáš Velička (ÚČD FF UK Praha)
13:45 II. blok
Zbožné donace žateckých měšťanů v době předhusitské
PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
PhDr. Věra Laštovičková (VŠUP Praha)
Ondřej z Rakous – libochovický farář
Luteránské kostely v Čechách jako výraz německé národní identity?
Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
Mgr. Martin Barus (Biskupství Litoměřice)
Kolovratská fundace augustiniánského kláštera v Dolním Ročově a její reflexe
Shodné a rozdílné v dějinách farností Milešov a Sutom
v malířské výzdobě Ročovského graduálu
PhDr. Dagmar Štefancová (NM Praha)
11:45 III. blok
Fragmenty středověkých liturgických knih a jejich život po životě
PhDr. Ondřej Hladík (KDH VS ČR)
Perzekuce farářů ČCE po únoru 1948
15:15 III. blok
Kateřina Bílá – Mgr. Eva Konířová (Vlastivědné muzeum Jesenice)
Mgr. Ondřej Faktor (NG Praha)
Farář Miloš Vejvoda
Gotické nástěnné malby v Černochově, okr. Louny
Mgr. Stanisław Tokarz (Papežská univerzita Krakov)
Mgr. Jan Leibl – Mgr. Jaroslav Skopec (NPÚ ÚOP Ústí n. Labem)
Bohoslovci z Těšínska v Litoměřicích
Kostel sv. Mikuláše (biskupa) v Běsně, okr. Louny
Mgr. Filip Krinke (Biskupství Litoměřice)
13:00 IV. blok
Vývoj knihovny litoměřické kapituly od 16. století po současnost
Mgr. Petr Zelinka, archivář salesiánské provincie SDB
Štěpán kardinál Trochta (1905-1974), první tři roky jeho biskupské služby
16:30 IV. blok
v Litoměřicích
PaedDr. Petr Rak (SOkA Kadaň)
Adam Zítek (FF UK)
Stylizace raně novověkých vkladů v trhových knihách měst Louny a Žatec
„Akce K“ v severozápadních Čechách. Průběh a důsledky likvidace klášterů
Mgr. Veronika Doušová (SOkA Rakovník)
Hospodaření se zádušním majetkem rakovnického a lounského kostela v raném
novověku ve světle zádušních knih
Bc. Martin Wolf (ÚAPP Most)
Opočno u Loun v raném a vrcholném středověku
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
www.poohri.org
Konference byla podpořena Městem Litoměřice.
Download

Program konference