POLITIKA IMS SPOLEČNOSTI Tawesco s.r.o.
Tawesco s.r.o. se zabývá konstrukcí a výrobou lisovacích nástrojů, širokého sortimentu přípravků a nástrojů,
výrobou výlisků a svařovaných dílů pro zákazníky zejména z oblasti automobilového průmyslu. Zajištění vysoké úrovně
kvality svých výrobků, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce považuje za prioritní pro dosažení podnikatelské
úspěšnosti a ekonomické prosperity společnosti vedoucího k upevňování svého postavení na trhu, zvýšení
konkurenceschopnosti a poptávky po svých výrobcích.
Společnost Tawesco s.r.o. se pro oblast managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce zavazuje:
1. Se zaměřením na zákazníka:
1.1 Budovat vztahy se zákazníky na základě vzájemně
výhodné partnerské spolupráce s důrazem na realizaci
dodávek v požadovaném rozsahu, termínu a smluvně
dohodnuté kvalitě.
1.2 Monitorovat a vyhodnocovat spokojenost zákazníků
a zajišťovat odpovídající reakce na jejich potřeby.
1.3 Trvale zlepšovat funkčnost a výkonnost procesů IMS
společnosti s cílem jejich optimalizace v oblasti
zvyšování výkonů, účinnosti a efektivity, plynulého
zabezpečování finančních, lidských a materiálových
zdrojů dle potřeb jednotlivých zakázek.
1.4 Neustále zlepšovat technické parametry výrobních
zařízení a procesů dle posledních poznatků a dodržovat
emisní limity ze všech výrobních a nevýrobních činností
do všech složek životního prostředí.
1.5 Z kvality našich výrobků, služeb realizovaných
v podmínkách komplexní ochrany životního prostředí,
učinit výhodu na trhu jak pro nás, tak pro naše
zákazníky.
2. Ve vztahu k vlastníkovi
2.1 Rozvíjet společnost a vytvářet zisk svému vlastníkovi
2.2 Zvyšovat tržby a současně trvale snižovat náklady.
2.3 V oblasti ochrany životního prostředí předcházet
znečišťování životního prostředí, zejména vzniku
odpadů, snižováním materiálové a energetické
náročnosti a vzniku emisí.
2.4 Vědomě dodržovat relevantní právní a jiné
požadavky na ochranu životního prostředí a tento
závazek neustále udržovat, sledovat a ověřovat.
2.5 Neustále zdokonalovat systém prevence vad a
stavět jej do popředí před prováděním nápravných
opatření.
2.6 Spolupracovat s příslušnými úřady, obchodními a
zájmovými skupinami tak, aby byly respektovány státní
a regionální vyhlášky a předpisy.
3. Ve vztahu k zaměstnancům:
3.1 Trvale zlepšovat pracovní podmínky našich
zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich negativní
dopad na životní prostředí, bezpečnost a hygienu práce
ve jménu harmonie člověka, životního prostředí a
společnosti.
3.2 Motivovat zaměstnance ke zvýšení odpovědnosti za
kvalitu, minimalizaci výskytu neshod a k individuální
zodpovědnosti při ochraně životního prostředí.
Ve vztahu k oblasti bezpečnosti práce a údržbě
výrobního zařízení
3.3 Vytvářet podmínky pro zavádění moderních
výrobních metod a progresivních technologií. Současně
dbát na prevenci v procesu údržby stávajících zařízení.
3.4 V procesu výroby dbát na použití technologií,
postupů, výrobků a materiálů, které neohrozí
zaměstnance ani životní prostředí.
4. Ve vztahu k dodavatelům:
4.1 Vytvářet a udržovat vzájemně prospěšné vztahy
s našimi dodavateli.
4.2 Hodnotit dodavatele a preferovat spolupráci pouze
s dodavateli kvalitních výrobků, ochotných se podílet
na kvalitě našich produktů a uplatňování zásady
ochrany životního prostředí.
5. Ve vztahu k IMS:
5.1 Ve všech činnostech dosahovat shody s právními
předpisy a závaznými normami v oblasti kvality, ochrany
životního prostředí a bezpečnosti práce.
5.2 Řídit, měřit a monitorovat procesy, hodnotit jejich
efektivnost s cílem jejich neustálého zlepšování.
Výsledky analýz používat jako zpětnou vazbu pro
plánování změn v řízení IMS.
5.3 Podporovat týmovou práci, využívat podnětů
z diskusí se zaměstnanci pro rozhodování v oblastech,
ve kterých každý ze zaměstnanců může účinně přispět
k efektivnímu chodu společnosti.
6. Závazek vedení společnosti:
6.1 Zavazuje se průběžně zdokonalovat organizační, personální a materiální podmínky pro uplatňování
Politiky IMS tak, aby byly naplněny zásady ochrany životního prostředí, preferována kvalita výrobků, oblast
bezpečnosti práce a tím i spokojenost interních a externích zákazníků.
7. Závazek zaměstnanců vůči společnosti:
7.1 Povinnost uplatňovat požadavky zavedeného QMS a EMS dle standardů norem EN ISO 9001; ISO/TS 16949; ČSN EN
ISO 14001 a VDA 6, část 4 a Politiky IMS.
7.2 Seznámit se s požadavky na kvalitu práce a aktivní ochrany životního prostředí a uplatňovat je ve všech činnostech.
Datum vydání: 15.5.2006
Revize č.1 1.6.2007, č.2 4.6.2008, č.3 28.4.2009, č.4 27.9.2010
Revize č.5 1.10.2011, č.6 1.9.2012, č.7 4.11.2013, č.8 8.1.2014
………..…………………………………..
Ing. Pavel Lazar, MBA
Generální ředitel
Download

Politika jakosti společnosti Tawesco s