VERB “TO BE”
OLMAK FİİLİ
Olumsuz Cümle
 İngilizcede bir cümleyi “Olumsuz” yapmak için o
 İngilizcede içinde herhangi bir iş, oluş, hareket
bulunmayan cümlelere “Durum Cümleleri” denir.
 Durum Cümlelerinde “To Be” fiili kullanılır.
 To Be fiili “olmak” anlamına gelir ve şahıslara göre
“am/is/are” olarak çekimlenir.
cümlede yardımcı fiilin yanına “NOT” olumsuzluk eki
eklenir.
 Am/is/are’ın yanına getirilen NOT eki cümleye “değil”
anlamını katar.
Özne + am/is/are NOT + Nesne
 İçinde am/is/are bulunan cümlelerde başka bir fiil
bulunmaz ve bir kişinin ya da varlığın durumu anlatılır.
She is not my friend.
I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)
They are my friends. (Onlar benim arkadaşlarım.)
They are not my toys.
It is not your dog.
We are not students.
She is a nurse. (O bir hemşire.)
This is an umbrella. (Bu bir şemsiyedir.)
Nida is not from Sweden.
I am not his teacher.
It is a car. (O bir arabadır.)
Yukarıdaki örneklerdeki cümlelerde herhangi bir iş, oluş ya
da bir hareket bulunmamaktadır.
 Not olumsuzluk eki is ve are ile birleştirilerek
kısaltılabilir.
To Be Fiilinin Şahıslara Göre Çekimi
is not  isn’t
Olumlu Cümle
Özne + am/is/are + Nesne
Ben
I
am
Sen / Siz
You
are
O (erkek için)
He
is
O (kız için)
She
is
It
is
Biz:
We
are
Onlar
They
are
O ( cansız ve hayvanlar için )
are not  aren’t
It is a chair.
He is my pen friend.
Ancak am yardımcı fiili ile “not” birleştirilemez yani amn’t
olmaz.
They are children.
We are from Turkey.
Jacklin is French.
You are my students.
I am his brother.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
She isn’t a musician.
You aren’t a lawyer.
Is he an old man?
I amn’t your brother (Yanlış)
Yes, he is. (Kısa Cevap)
I’m not your brother (Doğru)
Yes, he is an old man. (Uzun Cevap)
Soru Cümlesi
ALIŞTIRMALAR
 İngilizcede bir cümleyi soru cümlesi yapmak için o
cümlenin yardımcı fiilini cümlenin başına getiririz yani
am/is/are ile Özne yer değiştirir.
Boşluklara Am/Is/Are Yazınız
1.
I ________________ forty years old.
Terry ______________ from London.
Bu şekilde yapılmış olan soru cümlelerine cevap verirken
2.
3.
4.
cevaba Yes veya No ile başlarız.
5.
Jacques ___________ French.
Yes, I’m.
6.
We ____________ scouts.
No, I’m not.
7.
You ____________ students.
Am/is/are + Özne + Nesne?
Are you a mechanic?
Is she a student?
Am I your son?
Are you from Canada?
Is it your dictionary?
Fatih and Eren ____________ in the garden.
He _____________ my friend.
Are you from Turkey?
Yes, I’m from Turkey.
No, I’m not from Turkey.
Kısa cevap vermek istediğimizde ise;
Are you from Turkey?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
8.
7.
8.
It ____________ my bag.
__________ our car new?
____________ his car old?
Boşluklara Am/Is/Are Not Yazınız
1.
2.
3.
The dog and the cat ____________ friends.
Our daughter __________very beautiful.
She _______ slim.
1)
4.
9. _____________ her sister fat?
10. _________ your brother handsome?
1-are 2-is 3-are 4-is 5-is 6-are 7-is 8-is9-is 10is
Am 2) is 3) are 4) is 5) is 6)are 7) are 8)is
It _________a pen.
THE SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
 Geçmişte, içinde bulunduğumuz anda ve gelecekte de
yapacak olduğumuz, rutin hale gelmiş olan
hareketlerimizi, alışkanlıklarımızı ve herkesçe kabul
edilen bilimsel gerçeklikleri ifade etmek için ”The
5.
6.
Semih_______ a mechanic.
7.
8.
9.
The cat _______ fast.
Simple Present Tense’i (Geniş Zaman’ı)” kullanırız.
He ________ Turkish.
 The Simple Present Tense’in yardımcı fiili ”do ve
does”dır.
Yardımcı fiillerin hangi öznelerle
kullanılacağı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir;
They_________ gangs.
She ______my daughter.
1-are 2-is 3-is 4-is 5-is 6-are 7-is 8-is 9-is
Boşluklara Am/Is/Are Yazınız.
1.
I
He
You
____________ you a teacher?
We
She
do
does
It
They
 Ancak bu yardımcı fiiller OLUMLU CÜMLE’de
KULLANILMAZLAR. Bunun yerine Özne HE, SHE
veya IT olduğunda cümlenin esas fiiline – s, - es, - ies
çekim eklerinden birisi getirilir.
2.
3.
4.
____________ he a pilot?
5.
6.
____________ their dog big?
____________ Jane and Linda beautiful?
____________ your car fast?
DİLBİLGİSEL YAPI
____________ they tall?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Olumlu Cümle
A cheetah runs so fast.
Özne + Esas Fiil + Nesne
Whitney and her friends run in the park evey weekends.
I get up at seven o’clock every morning.
My father reads newspaper at breakfast.
Our lessons start at eight o’clock.
Olumsuz Cümle
 Olumsuz cümle yapısında “do ve does” yardımcı fiilleri
kullanılır. Ancak, cümle olumsuz olduğu için bu
yardımcı fiillerin yanına NOT olumsuzluk eki getirilir.
do not = don’t
does not = doesn’t
He reads every afternoon.
They go to the cinema at the weekends.
Özne + don’t / doesn’t + Esas Fiil +
Nesne
She plays tennis in her spare times.
She doesn’t drink milk.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Your dog doesn’t bury its bones.
People don’t smoke in public places in Turkey.
Soru Cümlesi
 Soru cümlesinde yardımcı fiiller
değiştirerek cümlenin başına getirilir.
özneyle
Do / Does + Özne + Esas Fiil + Nesne?
I don’t eat fast food.
Do you study hard?
We don’t drive fast.
He doesn’t swim in the river.
Does your mother cook delicious meals?
My father doesn’t buy a new car.
Do they spend their holiday in Fethiye?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
yer
 Do / does yardımcı fiillerinin cümlenin başına
getirilmesiyle oluşturulmuş olan soru cümlelerine
cevap verirken “Yes” ya da “No” ile cümleye başlarız.
Does Simon do his homework?
Do you go to the cinema on Fridays?
Yes, I do. (Kısa cevap)
Yes, I go to the cinema on Fridays. (Uzun cevap)
No, I don’t. (Kısa cevap)
No, I don’t go to the cinema on Fridays. (Uzun cevap)
Does she work in a bank?
Does your brother play the piano?
Yes, he does. (Kısa cevap)
Yes, he plays the piano. (Uzun cevap)
No, he doesn’t. (Kısa cevap)
No, he doesn’t play the piano. (Uzun cevap)
Do they listen to their teachers?
Yes, they listen to their teachers.
Do Hakan and Can pass the exam?
No, they don’t.
Do you get up early in the mornings?
TIME EXPRESSIONS IN THE SIMPLE
PRESENT TENSE
(Geniş Zamanda Zaman İfadeleri)
Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları)
 Bir eylemin ne kadar sıklıkta yapıldığını ifade
edebilmek için Simple Present Tense’de bazı zarflar
kullanırız.
Do we watch the match tonight?
 Bu zarflar aşağıdaki gibidir;
%
100
Does our math teacher check our homework?
% 50
Always
Daima
Usually
Genellikle
Generally
Genellikle
Often
Sıklıkla,
sık
Sometimes
Bazen
Almost
Neredeyse
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
sık
often
sık sık
.
Rarely
Nadiren
.
Seldom
Nadiren
Never
Hiç, asla
Once = bir kez
%0
Twice = iki kez
Three times = üç kez
Four times = dört kez
Five times = beş kez
We sometimes go to the cinema.
 Yukarıdaki zaman zarfları bir eylemin ne kadar sıklıkta
yapıldığına dair daha detaylı bilgi verirler.
Biz bazen sinemaya gideriz.
She never tells lie.
O, asla yalan söylemez.
I always come home late.
How often do you go to the cinema?
Ben eve daima geç gelirim.
I sometimes go to the cinema.
I go to the cinema twice a week.
Susan usually gets up early.
Susan genellikle erken kalkar.
How often does your father take you to the theater?
He rarely takes me to the theater.
He often visits his grandmother.
He takes me to the theater once a month.
O sık sık büyükannesini ziyaret eder.
How often does Gül visit her grandparents?
They rarely go on a holiday.
She often visits her grandparents.
Onlar nadiren tatile çıkarlar.
She visits her grandparents three times a week.
 Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi sıklık zarfları
cümle içerisinde genellikle özneden hemen sonra
kullanılırlar.
How often do students go to school?
They always go to school.
They go to school five times a week.
How often do you play chess?
How Often ……? / Ne Kadar Sıklıkta?
I never play chess.
 Bir eylemin ne kadar sıklıkta gerçekleştiğini sorabilmek
için İngilizcede “How
kullanırız.
often …?”
soru zamirini
 How often soru zamiriyle sorulmuş sorulara cevap
verebilmek için sıklık zarflarından yararlanabildiğimiz
gibi aşağıdaki zaman zarflarını da kullanabiliriz.
 Yukarıdaki zaman zarflarına ek olarak eylemin
sürekliliğini ifade eden bir zaman zarfı daha vardır. Bu
zarf “every” dır.
 Every zaman kavramından hemen once kullanılır.
once
twice
three times
four times
five times
(in) a day / week / month / year etc.
every day
every month
every year
every week
.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
YAZIM KURALLARI
 Geniş zaman OLUMLU DÜZ CÜMLELERİNDE, ÖZNE
3. TEKİL ŞAHISLARDAN BiRİ İSE fiilin sonuna “-s” eki
getirilir. Bu ek, daha önce isimlere getirilen çoğul
eki (-ler), (-lar) ile aynı anlamda değildir. Ancak
yazım kuralları tamamen aynıdır.
2. He _____ in the U.S.A
A) live
B) living
C) lives
D) love
 Sonu -s, -o, -x, -z, -sh, -ch ile biten fiillere “-es” getirilir.
3. It ______ everyday in England.
Filiz kisses her mother every morning.
She goes to school at halt past eight.
A) rains
B) rainbow
C) rain
D) rainy
My sister mixes milk and honey.
A bee buzzes in our classroom every day.
My father washes his car every Sunday.
Evrim watches TV every evening.
 Sonu “-y” ile biten fiilerde “-y” harfi “-i” ye dönüştürülür
ve “-es” eklenir.
A pilot flies a plane.
4. My sister usually _______ at seven o’clock at
weekends.
A) wake up
B) wakes up
C) waking up
D) wake ups
5. My father ___________ TV every weekend.
Gonca sometimes studies Turkish
 “-y” öncesi ünlü harf varsa bu kural uvgulanmaz.
A) watches
B) watch
C) watching
D) match
6. John ____________ very hard for his exam.
My baby sister playş games.
She buyş a new dress every year.
A) study
B) studies
C) student
D) studying
7. We always __________ milk at 9 o’clock in the evening.
1. I ________ in a supermarket.
A) work
B) study
C) works
D) studies.
A) drinks
B) eat
C) drinking
D) drink
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
14. We __________ cartoons but _______ she movies.
A) like / like
8. She _______ five languages.
B) likes / likes
C) like / likes
A) speaks
B) speaking
C) speak
D) write
D) likes / like
9. They always ________ their car on Sundays.
15. My brother _______ coffee but he_____ tea.
A) washes
B) wash
A) doesn’t drink / drinks
C) washing
D) washing machine
D) doesn’t drink / drink
C) don’t drink / drinks
D) don’t drinks / drink
10. We usually ________ tea in the morning.
A) drinkes
B) drink
C) drinkies
D) drinks
16. A: ________ he play basketball?
B: Yes, he _________.
A) do / do
B) does / does
C) does / do
D) does / doesn’t
11. Tom _________ like chocolate.
17. I ___________ to school by bus every day.
A) is
B) do
C) don’t
D) doesn’t
12. _____ you _______ ice cream?
A) comes
B) came
C) come
D) coming
18. A: __________ you want an apple?
A) do / like
B) doesn’t / like
C) does / like
D) does / likes
B:Yes, l _______________.
A) do / do
B) do / does
C) does / does
D) does / do
13. She _______ ice cream but she ________ candy.
A) like / dislike
B) likes / dislikes
1-a 2-c 3-a 4-b 5-a 6-b 7-d 8-a 9-b 10-b 11-d 12-a 13 –b
14-c 15-a 16-b 17-c 18-a
C) like / dislikes
D) likes / dislike
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
A: What is this (Bu nadir)
B: This is a pencil. (Bu bir kalemdir.)
A: What is this?
B: This is a car. (Bu bir
arabadır.)
A: What is this?
B: This is a pair of
glasses.
(Bu
bir
gözlüktür.)
THAT
 Elimizin altında olmayan uzağımızda olan nesneleri
işaret etmek için “Şu” anlamına gelen “That” işaret
zamirini kullanırız.
A: What is that? (Şu nadir?)
B: That is a bus. (Şu /O bir
otobüstür.)
WHAT IS THIS / THAT
(BU NEDIR)
A: What is that?
THIS
 Elimizin altında bulunan nesneleri “Bu” diye işaret
etmek için İngilizcede “This” işaret zamirini kullanırız.
B: That is a motorbike. (O bir
motorsiklettir.)
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
These are my students.
A: What is that?
B: That is a shark. (O bir köpekbalığıdır.)
These ve Those ile sorulan sorulara cevap verirken These
ve Those yerine They kullanabiliriz.
What are those?
They are your books.
What are these?
What is this? ya da What is that? Sorularına cevap
verirken this ya da that yerine “It” zamirini de kullanabiliriz.
These are our sandwiches.
What are these?
They are my grandparents.
What is this?
A/AN
This is a chair ya da It is a chair.
 This ve that ile sorulan sorulara cevap verirken
sayılabilen tekil isimlerden önce “bir” anlamına gelen
“a/an” belirteçlerini kullanırız.
What is that?
That is a bridge ya da It is a bridge.
A ve An’in Kullanımı
WHAT ARE THESE /THOSE
 Birden fazla nesneyi gösteriyorsak yakınımızda olan
nesneler için this yerine “These”, uzağımızda olan
birden fazla nesne için that yerine “Those” kullanırız.
This = Bu
 “A” veya “An” İngilizcede tekil, sayılabilen isimlerin
önünde “bir” anlamında kullanılan bir belirteçtir
(article). Bu sözcük bir sayı sıfatı değildir.
Türkçemizdeki “Bir kalem verir misin?” derken
kullandığımız “bir, herhangi bir” anlamına gelen bir
gramer parçacığıdır.
That = Şu ya da O
These = Bunlar
Those = Şunlar ya da Onlar
Those
are
my
arkadaşlarımdır)
friends.
(Şunlar/Onlar
benim
a doctor
bir doktor
a desk
bir sıra
an orange
bir portakal
an apple
bir elma
I have got a sister.
What are these?
(Benim bir kız kardeşim var.)
These are my toys.
 Bir isim, okunduğunda ilk ses ünlü ise o ismin önüne
AN getirilir. Sözcüğün yazılış şekline bakılmaz.
What are those?
an hour
bir saat
an English teacher
bir İngilizce öğretmeni
Those are animals.
What are these?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
an octopus
yapılırlar. – s, - es, ve – ies ekleri Türkçede “ – lar, ler” anlamına gelir.
bir ahtapot
 (Bir saat — saat sözcüğü h- harfi ile başlasa bile
okunurken (aur) diye okunduğundan önüne “AN” gelir.
 Bir ismin ilk harfi ünlü olsa bile okunurken ilk ses ünsüz
ise önüne “A” getirilir.
a university
bir üniversite
a union
bir birlik
a European country
bir Avrupa ülkesi
 İsmin önüne bir sıfat getirilmiş ise “A” ya da “AN”
sıfatın ilk sesine göre belirlenir.
a small eye
küçük bir göz
an old teacher
yaşlı bir öğretmen
 İngilizcede birçok ismin sonuna – s eki getirilerek çoğul
yapılabilir.
Tekil
Çoğul
A ball
two balls
A boy
some boys
A computer
three computers
An apple
two apples
A girl
five girls
 es (-ler -lar): Eğer bir kelimenin sonu -s, -ss, -sh, -ch,
-x ,-o harfleriyle bitiyorsa kelimeyi çoğul yapmak için
kelimenin sonuna —es takısı eklenir.
 “a” ya da “an” sayı sıfatlarının önünde, miktar belirten
kelimelerden, çoğul isimlerden önce ve sayılamayan
isimlerden önce kullanılmaz. Tekil olsa bile özel
isimlerden önce de kullanılmazlar.
Aşağıdaki A/AN kullanımlarının tümü yanlıştır
Tekil
Çoğul
A watch
two watches
A boss
some bosses
A fox
three foxes
A dress
two dresses
A tomato
some tomatoes
a two cakes
a water a books
 ies (-ler , -lar): Eğer bir kelimenin sonu —y harfi ile
bitiyorsa ve —y harfinden önce sessiz bir harf varsa —
y harfi düşürülür ve kelimenin sonuna —ies takısı
eklenir.
a some students
a children an İstanbul
TEKİL VE ÇOĞUL İSİMLER
TEKİLLER (SINGULAR NOUNS)
 İngilizcede tekil isimlerin
belirteçlerinden birisi getirilir.
önüne
a
veya
A baby
two babies
A lady
five ladies
an
 ves (-ler, -lar): Eğer bir kelimenin sonu —f ve ya —fe
a ball
bir top
an orange
bir portakal
a girl
bir kız
a tree
bir ağaç
harfleriyle bitiyorsa —f veya —fe harfi düşürülür ve
kelimenin sonuna —ves eki eklenir.
ÇOĞULLAR (PLURAL NOUNS)
 Türkçede olduğu gibi İngilizcede isimlerin sonuna – s, es, ve – ies eklerinden biri getirilerek isimler çoğul
A knife
four knives
A wolf
three wolves
A shelf
two shelves
 Bazı isimlerin çoğul halleri düzensizdir. (Irregular) Bu
isimleri şöyle listeleyebiliriz;
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
a child
children
a person
people
a man
men
a woman
women
a tooth
teeth
a foot
feet
a mouse
mice
a fish
fish
a sheep
sheep
an ox
oxen
2.
_____ tree is big.
A) That
B) This
C) They
D) It
3.
A. Aşağıdaki Boşlukları A/An İle Doldurunuz
….pen
….umbrella
….hour
….engineer
…. book
….university
….apple
….bookcase
….teacher
….dress
….bag
….honest person
….glass
….banana
….strawberry
….clown
….horse
….computer
…..student
…..sandwich
…..eraser
A) They
B) This
…..onion
…..boy
…..elephant
B) She
D) Those
_________ is a naughty cat.
a-an-an-an-a-a-a-a-an-a-a-a-a-a-a-a-an-a-a-an-a-a-anan
4.
B. Aşağıdaki Soruları Uygun Seçenekleri
Seçerek Cevaplayınız.
1.
______ books are mine.
_____ is a green book.
A) This
B) They
A) Those
B) They
C) These
D) Those
C) These
D) That
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
5.
George is ___________ angry man.
A) the
B) he
C) an
D) a
6.
There are many ________ on the farm.
A) turkies
B) turkeys
C) turkey
D) turkees
7.
How many ____________ are there on the farm?
A) sheeps
B) sheepes
C) sheep
D) shep
8. There are two _____ of tomatoes on the table.
A) halves
B) halfs
C) half
D) halfes
1-a 2-b 3-b 4-c 5-c 6-b 7-c 8a
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
QUANTIFIERS (MİKTAR
BELİRLEYİCİLER)

Nesnelerin miktarlarını sayı rakam ya da
herhangi bir ölçü vermeden ifade etmek için
some, any, a lot of … vb. gibi miktar belirleyicileri
kullanırız.
A Few

“a few” belirteci yalnızca sayılabilen çoğul
nesneleri belirtmek için kullanılır ve cümleye
“birkaç” anlamını verir.

Bu belirtecin belirttiği nesnenin sayısı genellikle
bir elin beş parmağını geçmez.
A. A LOT OF, A FEW, A LITTLE
A Lot Of
There were a few mistakes, but it was a good exam for
him. ( Birkaç hata vardı ama onun için iyi bir sınavdı.)

Hem sayılabilen hem de sayılamayan nesnelerin
miktarlarını ifade ederken kullanılır.

Sayılabilen nesnelerle kullanıldığın-da cümleye
She is so lonely. She has got only a few friends. (O çok
“birçok”; sayılamayan nesnelerle kullanıldığında
cümleye “çok” anlamlarını verir.
yalnız. Onun sadece birkaç arkadaşı var)

Sayılabilen nesnelerle kullanıldığın-da nesne
çoğul olmak zorundadır.

Ancak sayılamayan nesneler zaten tekil kabul
edildiği için bu durum sayılamayan nesneler için
In this game there are a few rules, because it is a very
simple game. (Bu oyunda birkaç kural var çünkü bu çok
basit bir oyun.)
geçerli değildir.
There are a few books in my bag. (Çantamda birkaç kitap
var)
There are a lot of students in the garden. (Bahçede birçok
öğrenci var)
A Little

Yukarıdaki örnekte “student” sayılabilen bir nesne olduğu
için hem yardımcı fiil (are) hem de cümlenin nesnesi
“students” çoğul oldu.
Bu belirteç yalnızca sayılamayan nesnelerin
miktarlarını belirtmede kullanılır ve cümleye
“biraz” anlamını verir.
I have got a lot of money on my account. (Hesabımda çok
para var)
Burada ise “money” sayılamayan bir nesnedir (tek tek
sayılamaz ancak miktarı üzerinden sayım yapılabilir).
He has drunk only a little milk this morning. (Bu sabah
sadece biraz süt içti.)
I have a little time to do this. (Bunu yapmak için çok az
vaktim var.)
We spent a little money in the mall. (Biz alışveriş
merkezinde biraz para harcadık.)
She has got a lot of friends.
There are a lot of cinemas in our town.
He did a lot of mistakes in Physics exam.
B. SOME, ANY
There is a lot of milk in the bottle.
We need a lot of flour for bread.
Some
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.

Hem sayılabilen hem de sayılamayan nesnelerin
miktarlarını ifade ederken kullanılır.

Sayılabilen nesnelerle kullanıldığın-da cümleye
“birkaç”; sayılamayan nesnelerle kullanıldığında
cümleye “biraz” anlamlarını verir.

Sayılabilen nesnelerle kullanıldığın-da nesne
çoğul olmak zorundadır.

Some yalnızca olumlu cümlelerde kullanılır.
John hasn’t done any beneficial activities during the
summer camp. (John, yaz kampı boyunca yararlı hiçbir
aktivite yapmadı.)
There isn’t any salt in this soup. (Bu çorbada hiç tuz yok.)
C. HOW MANY / HOW MUCH

Varlıkların miktarlarını sorabilmek için “How
much” ve “How many” soru kalıplarını kullanırız.
Some people don’t like feeding animals. (Bazı insanlar
hayvanları beslemeyi sevmezler.)

How many sayılabilen nesnelerin miktarını
sorarken kullanılır ve cümleye “Kaç tane”
anlamını verir.

How much sayılamayan nesnelerin miktarını
sorarken kullanılır ve cümleye “Ne kadar”
anlamını verir.
There is some rice in the bowl (Kasede biraz pirinç
vardır.)
There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç
öğrenci var.)
How much milk is there in the bottle?
Shannon lent me some money. (Shannon bana biraz borç
para verdi.)
You must add some sugar to your tea. (Çayına biraz
şeker eklemelisin.)
There isn’t any milk in the bottle.
There is some milk in the bottle.
How many friends have you got?
I have got many friends.
I have got a lot of friends.
I have got some friends.
Any



Yalnızca olumsuz cümle ve soru cümlelerinde
kullanılır. Cümleye “hiç” anlamını verir.
How much water do you drink in a day?
I drink two liters of water in a day.
Hem sayılabilen hem de sayılamayan nesnelerle
birlikte kullanılır.
How much butter does he eat in his breakfast?
Sayılabilen nesnelerle kullanıldığın-da nesne
He doesn’t eat any butter in his breakfast.
çoğul yapılır.
Are there any cinemas in your town?
1. Aşağıdakilerden hangisi birlikte kullanıldıkları isimlere
göre diğerlerinden farklıdır?
Yes, there are some cinemas in our town.
No, there aren’t any cinemas in our town.
Have you got any brothers or sisters? (Hiç kız ya da
erkek kardeşin var mı?)
A) any
B) some
C) a lot of
D) a few
I haven’t got any sisters, but I have got two brothers.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
2. Aşağıdakilerden hangisi bir soru ifadesidir?
A) a Iittle
B) how much
C) a few
D) a lot of
A) any
B) a lot of
C) a Iittle
D) a few
3. Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimlerle kullanılmaz?
A) some
B) a lot of
C) many
D) a little
4. Aşağıdakilerden hangisinin bir soru cümlesinde olması
beklenmez?
A) how many
B) any
C) how much
D) few
9. John is lucky. He has __________ problems.
A) a lot of
B) a few
C) any
D) a little
10. l’m very busy. I have got ________ homework.
A) a lot of
B) a little
C) any
D) a few
5. Aşağıdakilerden hangisi sayıca en fazladır?
A) some
B) a few
C) a lot of
D) any
11. He’s a bad player. _______ people supports film.
A) a lot of
B) a few
C) a Iittle
D) much
6. She likes coffee very much. She drinks ________
coffee.
A) Iittle
B) a few
C) any
D) a lot of
12. Amanda won’t be a good nurse. She has got ________
patience.
A) a few
B) a lot of
C) a Iittle
D) any
7. He isn’t very popular. He has ______ friends.
A) a little
B) any
C) a lot of
D) a few
13. I can’t decide what to do. I need _______ time to
think.
A) a little
B) a few
C) Iittle
D) much
8. l’m not hungry. I ate ______ biscuits.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
There isn’t any milk in the bottle.
(Şişede hiç süt yok.)
14. SalIy: Do you need help?
Harry: No, I only have ______ luggage.
There aren’t any lions in Turkey.
(Türkiye’de hiç arslan yok.)
A) any
B) a lot of
C) a little
D) few
1-a 2-b 3-d 4-d 5-c 6-d 7-d 8-b 9-b 10-a 11-b 12-c 13-d
14-c
 Bir varlığın bir yerde bulunup bulunmadığını sorarken
is ve are yardımcı fiillerini cümlenin başına getiririz.
THERE IS / THERE ARE
Is there ………...?
 Varlıkların bir yerde bulunuşlarını söylerken “There is /
There are” kalıbını kullanırız.
Are there ………?
 There is /are cümleye “var(dır)” anlamını katar.
 Tekil nesneler için “There is”, çoğul nesneler içinse
“There are” kullanılır.
Is there a pencil on the desk?
(Sıranın üzerinde kalem var mı?)
Yes, there is. (Kısa cevap)
There are twenty students in the class.
Yes, there is a pencil on the desk. (Uzun cevap)
(Sınıfta 20 öğrenci var.)
No, there isn’t. (Kısa cevap)
No, there isn’t a pencil on the desk. (Uzun cevap)
There is some coffee in the cup.
Are there any restaurants near here?
(Fincanda biraz kahve var.)
(Yakınlarda hiç lokanta var mı?)
There is a book on the table.
Yes, there are. (Kısa cevap)
(Masanın üzerinde bir kitap var.)
Yes, there are some restaurants near here. (Uzun cevap)
There is a cinema in my village.
No, there aren’t. (Kısa cevap)
(Köyümde bir cinema var.)
No, there aren’t any restaurants near here. (Uzun cevap)
 Bir varlığın bir yerde olmadığını/bulunmadığını
söylemek istediğimizde IS ve ARE yardımcı fiillerinden
sonra NOT olumsuzluk eki getirilir.
 Nesnelerin bir yerde bulunuşlarını söylerken yer
edatlarından faydalanırız.
 Bu durumda bir varlığın bir yerde bulunmadığını
söylerken There isn’t ve There aren’t kullanırız.
Prepositions Of Place / Bulunma/Yer Edatları
There aren’t any people at the cinema.
(Sinemada hiç insan yok.)
There isn’t a cat on the sofa.
(Kanepenin üzerinde bir kedi yok.)
in
içinde
on
üstünde
near
yanında, yakınında
next to
bitişiğinde, yanıbaşında
between
2 şey’in arasında
under
altında
behind
arkasında
in front of
önünde
opposite of
karşısında
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
3. _____ 25 students in my class.
There are a lot of books in my bag.
A) There is
B) He is
C) I am
D) There are
Çantamda bir çok kitap var.
There is a picture on the wall.
Duvarda bir resim var.
4.
Are there any cities between Ordu and Giresun?
Ordu ile Giresun arasında hiç şehir var mı?
Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.
1.
____________ a telephone here?
A) There is
B) There are
C) Is there
D) Are there
_________ books on the shelf.
A) There is
B) There isn’t
C) There aren’t
D) There are
5. _______ a basketball game today?
A) There is
B) There are
C) Are there
D) Is there
2.
6. A: ______ a party at 7 o’clock?
B: No, ________
A) Is there / there is not
_____ a tree in the garden.
B) Are they / they are not
C) Are there / there are not
A) There is
B) There are
C) There isn’t
D) There aren’t
D) There are not /there are not
7. ____________ five computers in the class.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
A) There is
B) There are
C) Is there
D) Are there
8. ____________ children in the park.
A) There is
B) He is
C) I am
D) There are
9. A: _____ a car on the street?
There is a book _________ the table.
A) on
B)at
C) in
D) under
13.
There is a cat ________ the table.
B: Yes, ________
A) Is there / there is not
A) on
B)at
C) between
D) under
B) Are they / they are not
C) Is there / there is
D) There are not /there are not
14.
10. My father is __________ work.
A) in
B) on
C) at
D) under
There are books _________ my bag
A) in front of
B) at
C) in
D) under
11.
1-d 2-a 3-d 4-c 5-d 6-a 7-b 8-d 9-c 10-c 11a 12-a 13-d 14-c
There is a pencil __________ my hand.
A) in
B) next to
C) on
D) near
12.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
December = Aralık
January = Ocak
February = Şubat
Spring
March = Mart
April = Nisan
May = Mayıs
DAYS (GÜNLER)
 İngilizcede günler “Pazar” gününden itibaren başlar
yani İngilizcede haftabaşı Pazar’dır
Sunday
Pazar
SEASONS (MEVSİMLER)
Monday
Pazartesi
 Mevsimlerin ingilizce karşılıkları aşağıdaki gibidir.
Tuesday
Salı
Wednesday
Çarşamba
Summer
Yaz
Thursday
Perşembe
Autumn / Fall
Sonbahar
Friday
Cuma
Winter
Kış
Saturday
Cumartesi
Spring
İlkbahar
 Ayların, günlerin ya da mevsimlerin sırasını söylerken
“Sıra Sayıları”nı kullanırız.
Summer
June = Haziran
July = Temmuz
August = Ağustos
The first day of the week is Sunday.
Haftanın ilk günü Pazar’dır.
The fifth month of the year is May.
Yılın beşinci ayı Mayıs’tır.
The third day of the week is Tuesday
Autumn / Fall
Haftanın üçüncü günü Salı’dır.
September = Eylül
October = Ekim
November = Kasım
PREPOSITIONS / EDATLAR
 İngilizcede de Türkçedeki gibi edatlar vardır ancak
edatların kullanımı İngilizcede farklıdır. Şimdi bu
edatları görelim.
Winter
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
A. At
When is your Science and Technology exam?
 “at” edatı saatlerden önce kullanılarak cümleye de, da
anlamlarını katar.
Fen ve Teknoloji sınavın ne zaman?
It is on Friday.
Cuma günü.
What time does the match start? Maç kaçta başlıyor?
It starts at two o’clock Saat 2’de başlıyor.
1. The second month of the calendar is ________.
When is our Maths lesson? Matematik dersimiz ne
zaman?
It is at half past eight on Tuesday. Salı günü saat sekiz
buçukta.
A) January
B) February
C) March
D) December
What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın?
I get up at seven o’clock. Saat 7’de kalkarım.
B. In
2. What is the 5th month of the year?
A) January
B) December
C) April
D) May
 “in” edatı aylardan, mevsimlerden ve yıllardan önce
kullanılarak cümleye de, da anlamlarını katar.
3. There are 7 days in one ___________.
When do you go on your summer holiday?
Yaz tatiline ne zaman çıkarsın?
A) month
B) season
I go on my summer holiday in June.
C) day
D) week
Yaz tatiline Haziran’da çıkarım.
When does it rain in Turkey?
Türkiye’de ne zaman yağmur yağar?
4. There are 4 in one year.
It rains in autumn and in spring in Turkey.
Türkiye’de sonbaharda ve ilkbaharda yağmur yağar.
A) seasons
B) days
C) weeks
D) months
C. On
 “on” edatı günlerden önce kullanılır.
5. A: __________?
B: It is Friday
When are you going to the cinema?
Ne zaman sinemaya gidiyorsun?
A) What month is it?
I’m going to the cinema on Saturday.
B) What week is it?
Cumartesi günü sinemaya gidiyorum.
C) What day is it?
D) What season is it?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
11. ________ is the fourth month of the year.
6. A: _________________
B: it is JuIy.
A) March
B) December
C) August
D) April
12. Today is Wednesday, tomorrow is _________.
A) What month is it?
B) What week is it?
A) Friday
B) Thursday
C) What day is it?
C) Tuesday
D) Monday
D) Wbat season is it?
13. December, .January, February are the months of
_____.
7. A: ______________?
B: It’s autumn.
A) Summer
B) Autumn
C) Winter
D) Spring
A) What month is it?
B) What week is it?
C) What day is it?
14. June, JuIy, August are the months of _____________.
D) What season is it?
A) summer
B) winter
C) spring
D) autumn
8. January, February, ______, April...
A) August
B) June
C) JuIy
D) March
15. My music lesson is ________ the 22nd of June.
A) on
B)at
C) in
D)an
9. Sunday, Monday, Tuesday, _________
A) Wednesday
B) Thursday
C) Saturday
D) Friday
16. Our science exam is ______ Thursday.
A) at
B) on
C) in
D) an
10. ____, Summer, Autumn, Wınter
A) Monday
B) January
C) Friday
D) Spring
17. Our game is ______ the weekend.
A) an
B) a
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
C) in
D) at
Let’s go to the cinema. Haydi sinemaya gidelim.
It is too hot. Hava çok sıcak.
18. The party is _______ December 12th, ______ 3
o’clock.
Let’s go swimming. Haydi yüzmeye gidelim.
I’m bored. Sıkıldım.
A) on / on
B)on / at
C) in / in
D)an / at
Let’s go for a walk. Haydi yürüyüşe çıkalım.
We are late to the concert. Konsere geç kalıyoruz.
Let’s take a taxi. Haydi taksi tutalım.
1-b 2-d 3-d 4-a 5-c 6-a 7-d 8-d 9-a 10-d 11-d 12-b 13-c
14-a 15-a 16-b 17-d 18-b
B. Shall
 Soru yollu önerilerde bulunmak için kullanılır. Shall,
Let’s yapısının soru halidir de denilebilir.
 Shall yalnızca I ve We özneleriyle kullanılır diğer
öznelerle kullanımı yoktur.
It is cold outside. Dışarıda hava soğuk.
Shall we stay at home? Evde kalalım mı?
This bag is too heavy. Bu çanta çok ağır.
Shall I help you? Sana yardım edeyim mi?
I’m hungry. Ben acıktım.
Shall we eat something? Birşeyler yiyelim mi?
It is my day off today. Bugün izinliyim.
LET’S / SHALL
Shall we go for a picnic? Pikniğe gidelim mi?
Karşımızdaki insanlara öneri ya da teklifte bulunurken
“Let’s ve Shall” kalıplarını kullanırız.
Shall ya da Let’s ile yapılan tekliflere cevap verirken;
A. Let’s
That is a good idea. (Bu iyi bir fikir)
 Karşımızdaki kişiye öneride bulunurken kullanılan bir
Ok. It is good. (Tamam bu iyi)
yapıdır, cümleye “Haydi …” anlamı katar.
Lets do it (Haydi yapalım.)
 Let’s yapısında esas fiil herhangi bir ek almaz yalın
haliyle olduğu gibi kullanılır.
 Let’s yapısında doğrudan karşımızdaki kişiye yapılmış
bir öneri söz konusu olduğu için cümlede herhangi bir
özne olmaz.
gibi kalıplar kullanılır. Olumsuz cevaplar verilirken de
aşağıdaki cevaplar kullanılır;
It is not a good idea. (Bu iyi bir fikir değil)
I’m afraid I can’t. (Korkarım yapamam.)
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
My father is washing his car (Babam arabasını yıkıyor)
Lucy: I’ m hungry.
Ahmet is watching a TV program now. (Ahmet şuan bir
televizyon programı seyrediyor)
Bob: ShaII we eat some food?
Lucy: That is a good idea. Let’s go to a restaurant.
It is raining at the moment (Şuan yağmur yağıyor)
Tuna: The weather is rainy. Shall we go to the cinema?
Sıla: Yes, that is a good idea.
 Örneklerde de görüldüğü gibi eylem konuşma anında
gerçekleşmektedir. Bunu kullandığımız
“at the
moment, now” gibi zaman zarflarından anlıyoruz.
Tuna: Put on your coat. Let’s go.
Kübra: ShalI we play hangman?
 Bu Tense’in Türkçedeki karşılığı “Şimdiki Zamandır” ve
Gamze: That is boring.
Türkçede haber kiplerinde –iyor, -yor olarak gösterilir.
Kübra: What about going to the theater?
Gamze: Yes, that is fine.
GRAMMATICAL STRUCTURE
Kübra: OK! Let’s hurry up!
(DILBILGISEL YAPI)
Tuna: I’m bored!
Ufuktan: Let’s go to the zoo.
 The Present Continuous Tense’in yardımcı fiilleri “am,
is ve are”dır.
Tuna: That is a good idea.
THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
(ŞİMDİKİ ZAMAN)
I
am
You
are
He
is
She
is
It
is
We
are
They
are
 Am, is, are’ı daha önce görmüştük. Ancak o zaman
sadece durum cümlelerinde kullanabiliyorduk. Önceleri
am, is, are’ın yanında bir fiil yoktu. Şimdiki zamanda
ise am, is are ın yanında bir fiil bulunur ve bu fiil –ing
takısını alır. –ing takısı Türkçede -yor ekine karşılık
gelir
KULLANIM
 Yardımcı fiillerden (am, is, are) sonra fiil kullanılır ve bu
fiil –ing ekini alır (Ving)
 The Present Continuous Tense içinde bulunduğumuz
anda devam eden olayları ifade etmek için kullanılır.
OLUMLU CÜMLE
 Bu Tense’i kullanabilmek için olayların konuşmanın
geçtiği anda olması ya da devam etmesi gerekir
Özne + am / is / are + Esas Fiil + ing (Ving) + Nesne.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Are you studying math?
Sinem is learning English.
Buğra is swimming now.
Yes, I’m studying math.
John and Terry are sitting in the park.
Yes, I’m
We are walking.
No, I’m not studying math.
I’m having my lunch.
No, I’m not.
They are running down the street.
Are they drinking water?
You are having your breakfast.
A mechanic is mending my bike.
Yes, they are drinking water.
Yes, they are.
OLUMSUZ CÜMLE
No, they aren’t drinking water.
No, they aren’t.
Özne + am / is / are + NOT + Esas Fiil + ing (Ving) +
Nesne.
Is she lying on the bed?
John isn’t playing volleyball.
Yes, she is lying on the bed.
Bill isn’t visiting his aunt.
Yes, she is.
We aren’t reading Hugo’s novels
No, she isn’t lying on the bed.
Özge isn’t learning anything.
No, she isn’t.
They aren’t working for this company
I’m not waiting for you.
Mum isn’t cooking in the kitchen.
You aren’t watching T.V
 Soru cümlelerine cevap verirken cümleye “Yes” ya da
“No” ile başlarız. Ancak soru zamiriyle (when, what,
which, how v.b) sorulan sorularda cevap “yes” ya da
“no” ile başlamaz normal cümle kurulur.
 Olumsuz cümlelerde
yardımcı fiilin yanına “not”
olumsuzluk eki getirilir. “Not” olumsuzluk eki “am”
dışında diğer yardımcı fiillerle birleştirilerek kısaltılabilir
(is not/isn’t , are not /aren’t, am not /amn’t )
What are you doing now?
He isn’t talking in the library now.
I’m cleaning my room.
They aren’t going to school.
Which lesson are you studying now?
We are studying English?
SORU CÜMLESİ
ZAMAN ZARFLARI
Am / is / are + Özne + Esas Fiil + ing (Ving) + Nesne?
 Aşağıdaki zaman zarfları The Present Continuous
Tense’de yaygın bir biçimde kullanılır.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
C) were
D) are
Now  şimdi
At the moment/ at that moment  şuanda
Nowadays / these days  bu günlerde
4. _____ you ______ chess now?
A) are / playing
B) am / playing
C) is / playing
D) do / playing
I’m walking in the forest now.
He is listening to music at the moment.
They aren’t doing their homework nowadays.
Her friends are looking for a new flat these days.
5. Alice is ______ for her exam at the moment.
She is working in an oil company now.
We are designing a new kind of car nowadays.
 Zaman zarfları
kullanılabilir.
cümlenin
başında
ve
sonunda
A) studies
C) study
B) studying
D) studied
“I’m walking now” veya “Now, I’m walking.”
“Nowadays, I’m getting up early” veya “I’m getting up early
6. She is ____ her milk now.
nowadays”
 Bu örneklerde zaman zarfı hem cümlenin başında hem
de sonunda kullanılmıştır. Ancak zaman zarfının
cümlenin başında kullanılması vurguyu artırır.
A) drinking
C) drinks
B) drink
D) drank
7. We _______ our house at the moment.
1. He is ________ to the supermarket.
A) walks
B) walk
C) walked
D) walking
A) is cleaning
B) clean
C) are cleaning
D) am cleaning
2. I am________
8. They are _____their Iunch now.
A) sleeping
B) slept
C) sleepy
D) sleeps
A) have
B) had
C) having
D) has
9. She is _________ her daughter now.
3. It _____raining in England now.
A) am
B) is
A) help
B) helping
C) helps
D) helped
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
A) now
B) never
10. _______ your cat _______ water now?
A) is / drinking
B) are / drinking
C) does / drinking
D) are / drinks
16. She is talking to her friend _____
A) usually
B) at the moment
C) always
D) never
11. ________ you ________ an ice cream?
A) are / eat
B) do/ eating
C) are/ eating
D) does/ eating
1-d 2-a 3- b 4-a 5-b 6-a 7-c 8-c 9-b 10-a 11-c 12-b
13-a 14-c 15-a 16-b
12. We _________TV now, but we __________ to the
radio.
A) is watching / is listening
B) aren’t watching/ are listening
C) aren’t watching/ is listening
D) isn’t watching/ is listening
13. I _____________ in the garden now.
A) am not playing
B) is not playing
C) are playing
D) play
14. They _____ for the bus now.
A) am not waiting
B) is not waiting
C) are waiting
D) wait
15. Is he playing football _______?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
SIMPLE FUTURE TENSE (WILL)
BASİT GELECEK ZAMAN
 Konuşma anında gelecekte olması muhtemel olan,
önceden planlanmamış, kesin olmayan olayları
anlatırken “will Future” kullanılır.
 Bu Tense’in yardımcı fiili “will” dir ve will bütün özneler
için aynıdır değişmez.
 Will’den sonra kullanılan fiil herhangi bir ek almaz.
DİLBİLGİSEL YAPI
A. Olumlu Cümle
Özne + will + Esas Fiil + Nesne.
I will become a film star.
Hey, the phone is ringing!
Ok, I will answer.
Mum, I’m so hungry.
I will make you a sandwich.
Hurry up! We will be late for the concert.
This box is too heavy for me to carry.
I will give you a hand.
B. Olumsuz Cümle
 İngilizcede bir cümleyi olumsuz hale getirmek için
cümlenin yardımcı fiilinin yanına NOT olumsuzluk eki
getirilir.
Özne + will not (won’t) + Esas Fiil + Nesne.
She won’t go to the cinema tonight.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
They won’t go on a holiday this summer.
Dad, hurry up! We are late.
He will be here next month.
We won’t be late, son.
I will go shopping tomorrow.
I won’t fail this exam because it is so easy.
Of course, you won’t.
EXERCISES
C. Soru Cümlesi
Aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevaplayınız
Soru cümlesi oluşturabilmek için yardımcı fiil olan “will”
cümlenin başına getirilir.
Example: The weather ______ nice at the weekend. (to
be)
Will + Özne + Esas Fiil + Nesne?
Answer: The weather will be nice at the weekend.
Will you wait for me?
Yes, I will.
Will your sister stay longer in London?
No, she won’t stay any longer in London.
No, she won’t.
1)
Tomorrow it _______ in the north-west. (to rain)
2)
My friend ________ 12 next Monday. (to be)
3)
Hey John! Wait a minute. I ________ a word with
you. (to have)
4)
She ________ her boss next week. (to contact)
5)
I think you ________ this job. (to get)
6)
They ______ at about 6 pm. (to arrive)
7)
The teacher ________ this exercise. (to explain)
8)
He _______ the bottle of water. (to drop)
9)
Lots of accidents ________ in that weather. (to
happen)
10)
She ________ if you show her the spider. (to
scream)
Will you fix my car?
Yes, I will.
Will she complete the assignment this weekend?
No, she won’t. She is lazy.
-will be 1will rain 2-will be 3-will have 4-will contact 5-will
gef 6-will arrive 7-will explain 8-will drop 9-will happen
10-will scream
ZAMAN ZARFLARI
Gelecek zaman kipinde kullanılabilecek zaman zarfları
Aşağıdaki ifadelere göre uygun cümleleri bulunuz
yarın
tomorrow
1. Where are you going next weekend?
next
week
gelecek hafta
year
yıl
a) Sure, I'll get it.
month
ay
b) I'm not sure. I think we'll probably stay at home.
summer
yaz
c) Yes. I think I'll go to bed.
after 2 weeks
2 hafta sonra
d) I'll have a quiet word in his ear.
after a few days
birkaç gün sonra
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
d) I think I'll be back by 3.00 at the latest.
2. What time will you be back at the office?
a) If they catch the early flight, they'll be here by lunchtime.
6. Could somebody answer the phone?
b) I think I'll be back by 3.00 at the latest.
c) Yes. I think I'll go to bed.
a) Sure. I'll give you a lift.
d) Sure, I'll get it.
b) If they catch the early flight, they'll be here by lunchtime.
c) Yes. I think I'll go to bed.
d) Sure, I'll get it.
3. Where do you think we'll do best with this new product?
a) I imagine we'll have a lot of success with this in
7. Why are you building that baseball pitch, Kevin?
Germany.
b) Sure, I'll get it.
a) A voice told me, "If you build it, they will come."
c) Yes. I think I'll go to bed.
b) If they catch the early flight, they'll be here by lunchtime.
d) I'll have a quiet word in his ear.
c) Yes. I think I'll go to bed.
d) I'll have a quiet word in his ear.
4. My car's broken down. Can you help?
8. What time will they arrive?
a) If they catch the early flight, they'll be here by lunchtime.
b) Sure. I'll give you a lift.
a) Yes. I think I'll go to bed.
c) Yes. I think I'll go to bed.
b) If they catch the early flight, they'll be here by lunchtime.
d) I'll have a quiet word in his ear.
c) I'll possibly find out later today.
d) I'll have a quiet word in his ear.
5. Do you know if you've got the job?
a) Sure. I'll give you a lift.
9. You look shattered.
b) I'll possibly find out later today.
c) If they catch the early flight, they'll be here by lunchtime.
a) Sure. I'll give you a lift.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
b) Yes. I think I'll go to bed.
c) I'll possibly find out later today.
d) I'll have a quiet word in his ear.
10. I'm not happy with the work Michael has been producing.
a) Sure. I'll give you a lift.
b) I think I'll be back by 3.00 at the latest.
c) I'll possibly find out later today.
d) I'll have a quiet word in his ear.
1-b 2-b 3-a 4-b 5-b 6-d 7-a 8-b 9-b 10-d
“BE GOING TO” FUTURE TENSE
(YAKIN-KESİN) GELECEK ZAMAN
 Türkçemizde gelecek zaman kipi tek olduğu için, “BE
GOING
TO”
kipi
bazen
farklı
şekillerde
algılanabilmekte,
yanlış
değerlendirilebilmektedir.
İngilizler, gelecekle ilgili planlarını, düşüncelerini,
PLANLI ya da PLANSIZ olarak iki şekilde ifade
etmektedirler. Bu nedenle İngilizcede gelecekle ilgili
cümleler iki ayrı ZAMAN KİPİ ile yapılmaktadır. Bu
ünitemizde kesinlik ifade eden, plan ifade eden “BE
GOING TO”, gelecek zaman kipini göreceğiz.
 Bu Tense’in yardımcı fiili “am/is/are going to” dur. Yani
going bu Tense’de gitmek anlamında değil – ecek, acak anlamına gelir.
 Bu Tense genellikle going’den dolayı çoğu kez The
Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile
karşıtırılır ancak aradaki fark şudur;
a.
Gelek zamanda “going to” dan sonra cümlenin
Esas Fiili (Yüklemi) getirilir.
b.
Şimdiki zamanda ise “go” cümlenin Esas Fiilidir
ve – ing ekini almıştır.
DILBILGISEL YAPI
A. Olumlu Cümle
Özne + am/is/are going to + Esas Fiil + Nesne
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Are you going to join Mary’s birthday party next weekend?
I am doing my homework now. I am going to watch a film
(Gelecek hafta sonu Mary’nin doğum günü partisine
katılacak mısın?)
two hours later.
(Şimdi ödevimi yapıyorum. İki saat sonra film izleyeceğim.)
Yes, I am.
Yes, I am going to join Mary’s birthday party.
In the afternoon, they are going to visit Anıtkabir.
No, I am not.
(Öğleden sonra onlar Anıtkabir’i ziyaret edecekler.)
No, I am not going to join Mary’s birthday party.
We are going to do shopping.
Is the thief going to escape with his stuffs?
(Biz alışveriş yapacağız)
(Hırsız onun eşyalarıyla kaçacak mı?)
Sue is going to go fishing.
Yes, he is going to escape with his stuffs.
(Sue balık tutmaya gidecek.)
No, he isn’t.
In summer holiday, I am going to 90 to Bodrum.
(Yaz tatilinde Bodrum’a gideceğim.)
 Will Future için geçerli olan zaman zarfları Be Going
To Future için de geçerlidir.
B. Olumsuz Cümle
Özne + am/ is / are NOT going to + Esas Fiil + Nesne.
She isn’t going to go to Palandöken this winter.
1. Look at those black clouds! It ________ rain.
(O bu kış Palandöken’e gitmeyecek)
They aren’t going to clean their house this Saturday.
A) was going to
B) will
C) is
D) is going to
(Onlar bu Cumartesi evlerini temizlemeyecekler.)
Gözde isn’t going to play computer games tonight.
(Gözde bu akşam bilgisayar oyunları oynamayacak)
My father isn’t going to change his car this year.
(Babam bu yıl arabasını değiştirmeyecek.)
C. Soru Cümlesi
2. Tomorrow is my day off. I and my friends ___________
go fishing.
A) are going to
B) am going to
C) is going to
D) will
Am / Is / Are + Özne + going to + Esas Fiil + Nesne?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
3. My computer is too old. My father ____________ buy a
new one for me.
A) is going to
B) am going to
C) is
D) do
4. We ___________ paint our house next week. Its walls
are really dirty
.
A) am going to
B) is going to
C) are going to
D) will
8. It’s half past seven. My family __________ breakfast at
the moment.
A) has
B) is having
C) had
D) have
9. You — park your car here. It is a “no parking area here.”
A) don’t
B) are going to
C) mustn’t
D) must
5. Ceren _________ go to the school tomorrow.
10. Pelin: Are we going to give our project next week?
A) am going to
B) is going to
Şermin: ________
C) are going to
D) does
Pelin: Are you sure? It must be next week
Şermin: No, we have just one day.
A) Then, we have got a lot of time.
B) I am going to finish it next week.
6. They are going to go on a holiday _________.
C) I am going to start it today.
D) Not next week. It is tomorrow.
A) next summer
B) every day
C) now
D) halt past five
11. Cengiz: Hello, Caner. How is life?
Caner: ______________
Cengiz: Why? What is the problem?
Caner: My mother is very ill and she is
hospital now.
7. Our teacher _________ in the USA next year.
A) Very well. Thanks. And you?
B) I’m not very happy, Cengiz.
A) doesn’t live
B) is going to live
C) Fine, thank you.
C) has got
D) hasn’t got
D) Good bye, Cengiz. Thank you!
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
at the
B) Where are you going next month?
C) What time is the show next month?
12.
D) When are you going to travel to Peru?
I.
II.
III.
IV.
She is cooking some cakes.
Tomorrow is my sister’s birthday.
She is going to give a party.
She is in the kitchen now.
A) II – III – IV – I
B) IV– III – I – II
C) I – II – IV –III
D) III– IV – II – I
16. Nurten is studying medicine. She __________ a
pharmacist.
13.
I.
II.
III.
It is going to rain soon.
Look at these clouds.
I think we must take our umbrellas.
A) I –II – III
B) III – I – II
C) I – III – II
D) II – I – III
A) must be
B) can be
C) is being
D) is going to be
17. ___________ to go to a film this evening?
A) Do you
B) Are you
C) Are you going
D) Can you
1-d 2-a 3-a 4-c 5-b 6-a 7-b 8-b 9-c 10d 11-b 12-a
13-d 14-a 15-d 16-d 17-c
14. Gürkan: Dad, can we stay here with my uncle one
more day?
Kazım: OK, but schools are going to open tomorrow.
WOULD LIKE TO + V1
Gürkan: _______
Kazım: Oh, I see. OK, one more day.
 Birinden bir şey yapmasını kibarca isterken “would like
to + V1” kalıbını kullanırız.
A) Dad today is Saturday.
 Bu kalıp “want to” kalıbına göre daha resmi ortamlarda
(lokanta, cafe vb.) kullanılır.
B) I am coming with you then.
C) Can I stay two days more?
D) Can, my cousin is going to live in the USA next year.
I would like to have a sandwich please.
(Bir sandviç almak istiyorum lütfen.)
15. Brian: ________________
Ruth: Sometime next month.
Brain: And the tickets?
Ruth: No, Ron is going to buy them.
A) Are the schools going to close?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
What would you like to drink, Sir?
B)
Yes, I do.
I would like to drink a cup of coffee please.
C)
Yes, I would like to.
D)
Yes, you would like to.
Would you like to have something?
Yes, I’d like to have soup, please.
3. I would like to _____ German not English.
would’u özneyle birleştirip I’d şeklinde de yazabiliriz.
Would Like To + V1 Sorularına Olumlu Cevap
verirken;
A) smell
B) cry
C) fry
D) learn
Yes, please.
Yes, I would love to.
Yes, thanks
Yes, of course.
Gibi ifadeler kullanabiliriz.
Would Like To + V1 Sorularına Olumsuz Cevap
verirken;
4. A: Do you want to drink tea or coffee?
B: ______________
No, thanks.
A)
Yes, I want to drink coffee.
No, sorry I wouldn’t.
B)
Yes, I want to drink tea.
I’m afraid I wouldn’t.
C)
I want to drink coffee please.
Gibi ifadeler kullanabiliriz.
D)
No, I don’t want to drink tea.
1. Ian: I’m so hungry.
Ben: Ok. What would you like to eat
5. Sinem: What would you like to do after work?
Melek: _____________.
A)
I eat hamburger
B)
I want to eat hamburger
C)
I’ll eat hamburger
D)
I’d like to eat hamburger, please.
Sinem: That’s a good idea.
A)
Let’s go to Tarkan’s concert
B)
Would you like to go fishing
C)
Why do you want it
D)
What’s your problem
2. A: Would you like to watch today’s match?
B: ____________________
A)
No, I prefer going to cinema
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
D)
No, I don’t want to.
6. John: _________ spend your holiday?
Harry: in Maldives.
A)
What do you want to
B)
Where do you want to
C)
What will you do
D)
When do you want to
10. Emre: I haven’t eaten anything today.
Gülay: ____________.
A)
Will you want to drink something?
B)
What would you like to eat, Sir?
C)
Ok. What do you want to eat?
D)
What did you say?
7. Ceren: How many eggs _________ ?
Ceyda: Eggs? I hate eggs.
11. I wouldn’t like to _________
A)
Do you want to eat
A)
cat
B)
Will you cook
B)
ride a horse
C)
Can he eat
C)
monkey
D)
Did she eat
D)
elephants
8. Phil: _____ would you like to ____ for a summer trip
12. _______ she _______ use my computer?
Jill: I haven’t decided yet.
A)
Would/like to
A) what/go
B) where/spend
B)
Will / know
C) where/go
D) where/have
C)
Can/say
D)
Do/ like to
9. Şeyda: Would you like to listen folk music?
Akif: ___________.
13. Mum: _____ you ______stay at home or come with
us?
Son: Of course. I want to come with you.
A)
Why do you want to it?
B)
Sure.
A) Would/like to
B) Do / want to
C)
c)Yes, I would like to
C) Do/have
D) Does/ want to
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
A)
B)
C)
D)
I would buy to like a new dress
I would like to buy a new dress
A new dress would I like to buy
Would like to buy I a new dress
14. Jack: I _________ buy a pair of shoes please?
Shop owner: Ok. Sir. What kind of shoes ________
buy?
A)
want to/would you like to
B)
would like to/do you want to
C)
want to/do you prefer to
D)
would like to/would you like to
1-d 2-a 3-d 4-c 5-b 6-b 7-a 8-c 9-b 10-c 11b 12-a 13-b
14-d 15-b 16-b 17-b
15. ____ you _______fish?
A) would/like to
B) do/like
C) do/know
D) shall/see
16.
Adam:
I _______
evenings
Joe:
Why?
have
a
bath
in
the
IT IS NICE TO…
A) don’t like to
B) wouldn’t like to
C) will
D) don’t would like to
18. a new dress / buy / like to/ would /I.

Kişinin duygu ya da tavrını ifade eden sıfatlardan
sonra bir fiil kullanılabilir.

Bu yapıyı “sıfat + to + Fiil” olarak ifade edebiliriz.

Bu yapıdan sonra bir cümle de gelebilir.

Bu yapının bulunduğu cümle “It is …..” ile
başlayabildiği gibi normal biz zamir ile de başlayabilir.
It is nice to stay in Antalya.
It is hard to believe she is lazy.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
It is cold to live in Antarctica.
It is funny to hear you will be here.
 Sonu y ile biten sıfatların sonuna “-er” getirilirken y
harfi düşer ve sıfatın sonuna “-ier” getirilir.
I'm sorry to hear that your mother is ill.
I'm glad to see you here.
He is happy to be here.
Eric is healthier than Adam.
She is hesitant to accept their job offer.
Maths is easier than English for me.
I'm reluctant to go with them.
My borther is lazier than your brother.
I was surprised to see Jane at the party.
She was determined to have a university education.
Düzensiz Sıfatlar
She was disappointed not to pass the exam.
SIFATLARDA DERECELENDİRME
BİÇİMLERİ
COMPARATIVE FORMS OF ADJECTIVES
 Bazı sıfatların comparative biçimleri diğerlerinden
farklıdır. Bu sıfatların sonuna “-er” eki getirilmez, sıfat
tamamen değişir.
good – better
little – less
bad – worse
 İki varlığı nitelik, özellik, durum v.b yönlerden
birbirleriyle kıyaslarken “comparative” yapısını
kullanırız. Bu yapıyı kullanırken:
many / much – more
far – farther/further
 Tek heceli sıfatların sonuna “- r” ya da “- er” ekini
getiririz. Bir varlığı diğeriyle kıyasladığımız için sıfattan
hemen sonra cümleye –den, -dan anlamını veren
“than” sözcüğünü kullanırız.
His paintings aren’t better than mine.
There are more people than we invited.
My dog is faster than your dog.
(Benim köpeğim senin köpeğinden daha hızlıdır.)
“Istanbul is 1000 km from here. Ankara is 450 km from
here.”
Cihan is taller than me.
Istanbul is farther than Ankara.
(Cihan benden daha uzun.)
TOO + ADJECTIVE
A BMW is cheaper than a Ferrari.
Today, the weather is warmer than yesterday. (Bugün
hava dünkünden daha sıcaktır.)
 Too sıfattan önce gelerek sıfata “çok ve aşırı”
anlamlarını katar.
 İki ya da daha fazla heceden meydana gelen sıfatların
(beautiful, handsome, expensive, interesting v.b)
önüne more getirilir. Bu sıfatların sonuna “-er”
getirilmez.
I can’t swim in that river, because it is too cold.
O ırmakta yüzemem çünkü çok soğuk.
She can’t win the race, because she is too slow.
Brad Pitt is more handsome than L. Di Caprio.
O yarışı kazanamaz çünkü çok yavaş.
This car is more expensive than that car.
We can’t get there on time, because we are too late.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Oraya vaktinde varamayız çünkü çok geç kaldık.
Tailors are the richest family in our town.
 Sonu y ile biten sıfatların sonuna “-est” getirilirken y
harfi düşer ve sıfatın sonuna “-iest” getirilir.
James: I can’t run fast.
Denis: Why not.
funny – the funniest
James: Because, I’m too old.
healthy – the healthiest
Azra: I can’t touch this pan.
Esra: Why not?
This is the funniest film we have ever watched. (Bu
şimdiye kadar seyrettiğimiz en eğlenceli filmdir.
Azra: Because, it is too hot.
Gisele: Can you speak Chinese?
Andy: No, I can’t.
Gisele: Why not?
Andy: Because, it is too difficult.
Yağmur: Can you lift this box?
Dilek: No, I can’t.
Yağmur: Why not?
Dilek: Because, it is too heavy.
It is the smallest car I have ever seen.
SUPERLATIVE FORMS OF ADJECTIVES
 İkiden daha fazla varlığı kıyaslarken aralarından en
üstün olanı ifade ederken “superlative” yapısı kullanılır.
Bu Yapıyı Kullanırken;
 Superlative yapısında “in, of” gibi edatlar kullanılarak
bir yerdeki ya da bir yerin en üstün varlığı ifade edilir.
Alain is tall. George is taller than Alain. John is the tallest
of all.
 Tek heceli sıfatların başına “the” sonuna “-est” eki
getirilir.
 İki ya da daha fazla heceden meydana gelen sıfatların
(beautiful, handsome, expensive, interesting v.b)
önüne the most getirilir. Bu sıfatların sonuna “-est”
getirilmez.
It is the easiest question I have ever seen. (Bu şimdiye
kadar gördüğüm en kolay sorudur.)
He is the tallest boy in our classroom. (O sınıfımızdaki en
uzun boylu çocuktur.)
It’s the smallest car in the world.
She is the most beautiful girl in our class.
It is the most interesting novel in the library.
Düzensiz Sıfatlar
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Bazı sıfatların superlative biçimleri diğerlerinden farklıdır.
Bu sıfatların sonuna “-est” eki getirilmez, sıfat tamamen
değişir.
good – the best
little – the least
bad – the worst
many / much – the most
far – the farthest / the furthest
4. Tarkan is a famous. Sting is ______ than Tarkan.
Michael Jackson is ___________ of all.
This is the best movie in the world.
It is the worst thing our firm has faced. (Bu firmamızın karşı
karşıya kaldığı en kötü şeydir.)
A)
more famous / the most famous
B)
famouser/ famousest
C)
more famous/famousest
D)
famouser/ most famous
1. Pisa Tower is _________ than London Tower
A) lighter
B) heavier
C) longer
D) taller
2. Sivas is ___________ than Elazığ.
A) more crowded
B) crowdeder
C) most crowded
D) crowdest
5. Mars is far from Earth. Jupiter is ________. Neptun is
________ planet from Earth.
A)
farer / farest
B)
farther / farthest
C)
farther/ furthest
D)
farthest/further
6. Aşağıdaki sıfatların hangisi düzenlidir?
A) good
B) bad
C) many
D) tall
3. Lake Van is ________ lake in Turkey.
A) biggest
B) the most salty
C) the biggest
D) bigger
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
B)
is the highest mountain in Turkey
C)
is the youngest mountain in Turkey
D)
is the easiest mountain in Turkey
11. Jack is too young to _____that car.
7. Atatürk was one of ___________ statesman in Turkish
History.
A) the biggest
C) the largest
A) carry
B) ride
C) drive
D) smoke
12. Susan’s son is too young to ______ an omelet.
B) the greatest
A) make
B) run
D) the tallest
C) paint
D) dive
13. She can’t run fast. Because she is ________ old.
A) many
B) too
C) much
D) a few
8. Antarctica is __________ continent in the world.
A) the hottest
B) the coldest
C) the largest
D) the cheapest
14. I can’t drink this tea because its too_____
A) wet
B) hot
C) fast
D) dry
9. Caner: Kızılırmak ___________________.
Önder: Really?
A)
is the longest river in Turkey
B)
is the largest river in Turkey
C)
is the tallest river in Turkey
D)
is the shortest river in Turkey
15. She can’t answer the questions. Because they are too
______
A) difficult
B) easy
C) fast
D) strong
16. A tortoise can’t catch a rabbit because it is too
________.
10. A: Which ___________________?
B: Mount Ağrı.
A)
A) fast
B) big
C) slower
D) slow
is the tallest mountain in Turkey
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
How many students are there in the class.?
There are thirty students in the class.
17. People can’t live in Antarctica because it is too ______
to live in.
A) hot
B) cold
C) large
D) wet
 “How much”, miktar, ölçek, saat soran bir sözcüktür
ve cevabı mutlaka miktar olmalıdır. Zaman, fiyat gibi
sayılamayan isimlerin miktarı sorulurken kullanılır.
1-d 2-a 3-c 4-a 5-b 6-d 7-b 8-b 9-a 10b 11c 12 a 13-b
14-b 15-a 16-d 17-b
How much milk do you drink every morning?
I drink a glass of milk every morning.
I drink a little milk every morning.
WH- QUESTIONS / SORU SÖZCÜKLERİ
How much money have you got?
 İngilizcede biri yardımcı fiille diğeri ise soru sözcüğüyle
başlamak üzere iki tip soru sözcüğü vardır. Cümledeki
yardımcı fiili cümlenin başına getirerek soru cümlesi
oluşturmayı öğrenmiştik. Aşağıdaki soru sözcüklerini
de kullanarak soru cümleleri oluşturabiliriz.
How many
Kaç Tane
How much
Ne kadar (fiyat)
How often
Hangi sıklıkta
How
Nasıl
What time
Saat kaç, saat kaçta
What
Ne
When
Ne zaman
Where
Nerede, nereye
Who
Kim
Whose
Kimin
I have got some money.
How much oil do we need for that food?
We need a spoon of oil.
 “How often”, özellikle GENİŞ ZAMAN eylemlerinin
yapılış sıklığı ve düzenini sorar.
How often do you go to the cinema?
I go to the cinema once a week.
I usually go to the cinema.
How often do you brush your teeth?
I brush my teeth twice a day.
 “How many”, rakam, adet, sayı soran bir sözcüktür ve
cevabı mutlaka sayısal olmalıdır ya da sayı anlamına
gelen bir belirteç olmalıdır. Sayılabilen isimlerin adedini
How often do you go to school?
Five times in a week.
sorar.
 “What time” sadece saatin kaç olduğunu ya da
eylemin saatini sorar.
How many books are there in your bag?
There are two books in my bag.
There are some books in my bag.
What time does Semih come from school?
How many brothers or sisters have you got?
Semih comes from school at half past four.
I have got two sisters and a brother.
What time does the film start?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
It starts at 19.00 o’clock.
What time do you come here for meeting?
 “When” zaman sorusu sözcüğüdür. Bu soru sözcüğü
ile saati de sormak mümkündür ancak daha çok gün,
ay, yıl gibi saatten daha büyük zaman dilimlerini
sormada kullanılmaktadır.
I come at twelve o’clock.
What time does the match start?
When can we leave?
At 21.45.
We can leave tonight.
 “ What” sözcüğü hem nesneyi hem de cansız özneyi
sorar. Cansız özneyi sorarken geniş zamanda
YARDIMCI FİİL KULLANILMAZ.
When is your birthday?
My birthday is on July 18.
When will you come?
I will come on Friday.
When does your brother graduates from school.
He graduates next year.
 “Where” sorusu hem NEREYE hem de NEREDE,
NEREDEN anlamında kullanılır.
A. Nesne Sorusu
What do you eat every morning?
I eat an egg and some cheese.
Where do birds go every winter?
What do you do in your spare times?
Birds go to hot places every year.
I read a book in my spare times.
Where are my books?
They are on the shelf.
What is that?
That is a pencil.
Where does Seher come from?
She comes from Didim.
What is the wrong with you?
I can’t find my key.
Where are you going?
I’m going to school.
B. Cansız Özne Sorusu
 “Who”, cümlenin öznesini sorar. Geniş zamanda WHO
sorusu ile birlikte YARDIMCI FİİL KULLANILMAZ.
What goes round the earth?
The moon goes round the earth.
What appears after earthquakes?
A disaster appears after earthquakes.
Who can play the violin?
Beste can play the violin.
What leaks from the pipe?
Petrol leaks from the pipe.
Who gives you money every day?
My father gives me money every day.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Who can sing well in this class?
Ayşe can sing well in this class.
 “Whose”, iyelik soran bir soru sözcüğüdür. İyelik
zamirleri
dışında
whose
sorusu
İSİMSİZ
KULLANILMAZ. Mutlaka bir isimle birlikte kullanılır.
Bu isim de kime ait olduğu merak edilen İSMİN
kendisidir.
Whose father has got a car?
Hakan’s father has got a car.
Whose eyes are blue?
Hülya’s eyes are blue.
THE PAST FORM OF VERB “TO BE”
TO BE FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMAN BİÇİMİ
 İçinde herhangi bir iş, oluş veya bir hareket
bulunmayan cümlelerde To Be fiilinin kullanıldığını
biliyoruz.
 To Be fiili karşımıza şimdiye kadar hep am / is / are
olarak çıkmıştı ancak bu fiilin am/is/are biçimi yalnızca
içinde bulunduğumuz bir zaman dilimini niteler.
Whose car is a Ferrari?
 Geçmişteki bir durumu ifade edebilmek için ise To Be
fiilinin geçmiş zaman biçimi olan “was” ve “were”
kullanırız.
Massa’s car is a Ferrari.
 Was / were cümleye – dı, - di anlamlarını katar.
^
TODAY
I am a student.
Ben öğrenciyim
She is a nurse.
O bir hemşiredir.
We are friend.
Biz arkadaşız.
They are our neighbor.
Onlar bizim komşumuz.
There are some students in the school garden.
Okul bahçesinde birkaç öğrenci var
YESTERDAY
I was a student.
Ben bir öğrenciydim.
She was a nurse.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
O bir hemşireydi.
Elçin wasn’t at school yesterday.
Elçin dün okulda değildi.
We were friend.
Biz arkadaştık.
We weren’t on holiday in July.
Biz Temmuz’da tatilde değildik.
They were our neighbor.
Onlar bizim komşularımızdı.
There wasn’t any cheese in the fridge.
Buzdolabında hiç peynir yoktu.
There were some students in the school garden.
Okul bahçesinde birkaç öğrenci vardı.
C. Soru Cümlesi
DİLBİLGİSEL YAPI
Was / were + Özne + Nesne?
I
He
We
was
She
You
were
Was your father at home yesterday?
They
Yes, he was.
It
Yes, he was at home yesterday.
No, he wasn’t.
A. Olumlu Cümle
No, he wasn’t at home yesterday.
Özne + was/were + Nesne
Was Michael Jackson a pop singer?
Yes, he was.
Yes, he was a pop singer.
No, he wasn’t.
No, he wasn’t a pop singer.
I was ill yesterday.
Ben dün hastaydım.
Were Daniela and Casey your friends?
You were late last night.
Yes, they were.
Dün gece geç kaldın.
Yes, they were my friends.
No, they weren’t.
No, they weren’t my friends.
We were at home.
Biz evdeydik.
ZAMAN ZARFLARI
She was my English teacher.
 Bir olayın ya da durumun geçmişte kaldığını ifade
edebilmek için bazı geçmiş zaman zarflarından
O benim İngilizce öğretmenimdi.
faydalanırız.
Bu
zarflardan
kullanılanları aşağıdaki gibidir;
B. Olumsuz Cümle
Özne + was/were + NOT+ Nesne
Yesterday = Dün
……. ago = ……… önce
Last …… = geçen ……
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
en
fazla
bilinen
ve
She was here an hour ago.
There was a football match yesterday night.
We were on holiday last week.
I was at home last night.
Daren and Mark were at the cinema last Friday.
He was with me a couple hours ago.
5. There __________ a cinema here five years ago.
A) weren’t
B) were
C) is
D) was
6. Yesterday was a holiday and the banks ________
closed.
1. Mary and I __________happy.
A) are
A) am
B) was
B) weren’t
C) were D) was
C) were D) is
7. A: Where is your mother?
B: I don’t know. She _____ here five minutes ago.
2. My parents ________ at home last night.
A) was
B) weren’t
C) are
D) isn’t
A) is
B) were C) was
D) weren’t
8. A: Why _______ you late this morning?
B: Because the traffic ______ bad.
3 …………….. the match exciting yesterday?
A) Was
B) Does
C) Were
A) are/were
B) were / was
C) was / was
D) were / were
D) Is
9. Father: Where are my keys?
Mother: I don’t know. They ____on the coffee table a
few minutes ago.
4.We _________ happy with the hotel.
Our room _______ very small.
A) are / were
B) were / weren’t
C) wasn’t / was
D) weren’t / was
A) were
B) are
C) wasn’t
D) can
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
A) was
B) is C) were
D) weren’t
10. Charles Darwin _______ born on February 12, 1809.
A) is
B) can
C) were
D) was
16. I ______ late but my parents _______ angry with me.
11. ________ there any letters for me yesterday?
A) Are
B) wasn’t
C) was
D) Were
12. The shops _______ very expensive in Paris.
A) is
B) wasn’t C) were D) can
A) am / were
B) was / weren’t
C) wasn’t / was
D) weren’t / was
1c 2-b 3-a 4-d 5-d 6-c 7-c 8-b 9-a 10-d 11-d 12-c 13-c
14-b 15-c 16-b
THE SIMPLE PAST TENSE
(Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN)
 Geçmişte olup bitmiş olan olayları ifade etmek için
İngilizcede “The Simple Past Tense” kullanılır.
 Bu Tense’in Türkçe karşılığı “di’li geçmiş zaman”dır.
13. She is at home now but she ______ in the
park this morning.
A) are
B) wasn’t C) was
D) were
 Simple Past Tense’in yardımcı fiili “did” dir. Ancak bu
Tense’in bir özelliği olarak yardımcı fiil olumlu cümlede
kullanılmaz.
 Yardımcı fiil olan “did” sadece olumsuz cümle ve soru
cümlelerinde kullanılabilir.
 Bu Tense’in bir özelliği olarak olumlu cümlede “Esas
Fiilin II. Hali” kullanılır. Ancak bu durum olumsuz cümle
ve soru cümleleri için geçerli değildir.
 Simple Past Tense de olumlu cümlede fiillerin 2. hali
kullanılır.
14. _______ her answers correct?
A) Is
B) Were
C) Can D) Was
 İngilizcede fiiller “Düzenli” ve “Düzensiz” olmak üzere
iki gruba ayrılır. Düzensiz fiiller 2. ve 3. hallerinde ses
ve kök bakımından değişiklik gösterirler.
 Düzenli fiiller ise sonlarına yalnızca -d, -ed ve –ied
eklerinden birini alarak 2. ve 3. hale dönüşmüş olurlar.
OLUMLU CÜMLE YAPISI
Subject + V2 + Object
15. When ________ your children born?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Did we enjoy at the party?
I studied English.
Did you help a lot?
You worked hard.
Did they get up early?
He/She came late.
We enjoyed at the party.
 Soru cümlelerinde yardımcı fiil cümlenin öznesiyle yer
değiştirerek cümlenin başına getirilir.
They got up early.
 Soru cümlelerinde Esas fiil 1. halde kullanılır.
It rained heavily yesterday.
Uncle James repaired our car yesterday.
OLUMSUZ CÜMLE YAPISI
 Yardımcı fiil ile başlayan soru cümlelerine “YES” ve
“NO” ile başlayan cevaplar veririz.
Subject + didn’t + V1 + Object
Did you study English last year?
Yes, I did. (Kısa cevap)
Yes, I studied English last year.
I didn't study English.
No, I didn’t. (Kısa cevap)
You didn't work hard.
No, I didn’t study English last year.
He/She didn't come late.
It didn't rain heavily yesterday.
We didn't enjoy at the party.
You didn't help a lot.
They didn't get up early
They didn’t invite me to their wedding.
 Kısa cevaplarda normal düz bir cümle kurmak yerine
Özne ve yardımcı fiil kullanmak yeterli olur.
 Olumsuz cümlelerde yardımcı fiil olan “did” yanına
“not” olumsuzluk eki getirilerek kullanılır.
 Olumsuz cümlelerde esas fiil 2. halden 1. hale geçer.
 Olumsuz cümlelerde “Esas Fiilin I. Hali” kullanılır.
SORU CÜMLESİ
Did + Subject + V1 + Object ?
Did you go to the supermarket yesterday?
THE SIMPLE PAST TENSE’DE
KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI
Did I study English?
Did you work hard?
Did he/she come late?
 Simple Past Tense geçmişte yapılan
anlatmak için kullanıldığından cümlede;
Did it rain heavily yesterday?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
eylemleri
Yesterday = dün
last night = geçen gece
A) wrote
B) writes
last week = geçen hafta
C) write
D) is writing
last summer = geçen yaz
half an hour ago = yarım saat önce
ten days ago = on gün önce
two years ago = iki yıl önce
gibi zaman zarfları kullanılır.
I became a teacher eight years ago.
Where did you go on holiday last summer?
He didn't play football last Sunday because he was ill.
5. Last month, I _________ my room.
She left the country a few months ago.
a) am painting
b) will paint
c) painted
d) paint
6. They _________ to Florida last Friday morning.
A) driven
B) are driving
C) drove
D) drive
1. Aşağıdaki fiillerden hangisi düzenlidir?
A) sit
B) hurt
C) cry
D) read
2. Aşağıdaki fiilerden hangisi düzensizdir?
7. He __________ his teeth yesterday morning.
A) pray
B) leave
A) is brushing
B) brushed
C) play
D) watch
C) brushes
D) brush
Aşağıdaki
sorularda
boşluklara
seçenekleri işaretleyiniz
uygun
gelen
3. I _________ her in a restaurant yesterday.
A) meet
B) met
C) was met
D) am meeting
8. A Ferrari __________ into a utility pole.
4. She _________ a novel last year.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
A) crashed
B) crashing
C) was crashed
D) crash
14. I __________ so late this morning.
9. They _________ us last weekend.
A) are visiting
B) visit
C) visited
D) were visiting
A) got up
B) am getting up
C) gets up
D) was getting up
15. The young boy _________ to read that book two hours
ago.
A) finishes
B) is finishing
C) finished
D) finish
10. ________ you __________ Mike Tyson’s match last
night?
16. Aşağıdaki fiillerden hangisi “make” fiilinin 2. halidir.
A) did/watch
B) do/watch
C) did/watched
D) does/watch
A) made
B) maked
C) maid
D) maden
11. He _____ the dishes after the match.
A) wash
B) washed
C) washes
D) is washing
12. We _______ the car and _______ our home
A) park/went
B) parked/go
C) parked/was going
D) parked/went
17. Jessie James was an outlaw. He ________ lots of
banks in U.S.A.
A) robs
B) is robbing
C) robbed
D) was robbing
13. My sister __________ home at 7 o’clock.
A) leave
B) left
C) was leaving
D) is left
18. My students _________ their homework yesterday.
A) wasn’t do
B) didn’t do
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
C) did do
D) do
We
were
They
were
It
was
OLUMLU CÜMLE
19. They ________ their holiday in Marmaris last summer
Subject + was/were + Ving + Object
A) spent
B) spended
C) were spent
D) spending
I was doing my homework yesterday evening.
She was crying when I found her.
20. Aşağıdaki fiillerden hangisi yapıca diğerlerinden
farklıdır.
A) do
B) make
C) tell
D) left
They were sitting in the park.
Everybody was smiling.
OLUMSUZ CÜMLE

1-c 2-b 3-b 4-a 5-c 6-c b 8-a 9-c 10-a 11-b 12-d
13-b 14-a 15-c 16-a 17-c 18-b 19-a 20-d
Olumsuz cümlede yardımcı fiile NOT olumsuzluk
eki eklenir.
Subject + was/were + NOT + Ving + Object
Claire wasn’t doing her homework.
He wasn’t sleeping.
They weren’t watching TV series.
THE PAST CONTINUOUS TENSE
(Şimdiki Zamanın Hikayesi)
Our neighbor wasn’t obeying the rules.
SORU CÜMLESİ
KULLANIM:
Was/were + Subject + Ving + Object?

Geçmişte belli bir süre boyunca devam edip
biten eylemleri ifade etmek için The Past

Continuous Tense kullanılır.

Soru cümlesinde yardımcı fiil olan “was,were”
cümlenin başına getirilir.
Bu Tense’i kullanabilmek için eylemin belli bir
sure devam etmiş olması gerekir.

Bu Tense’in yardımcı fiilleri was ve were’dir.

Belli bir zamanda sürerlilik bildiren eylemleri
ifade etmek için kullanıldığından Esas Fiil’e “ing” eki eklenir.
Were you sleeping?
Yes, I was sleeping.
Was she driving carelessly?
No, she wasn’t driving carelessly.
I
was
He
was
You
were
She
was
Were they having their breakfast at the time of the
accident?
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Yes, they were having their breakfast at the time of the
accident.
CONJUNCTIONS (BAĞLAÇLAR)
A. When
Cümleye “Yes/No” ile başlayıp yalnızca Özne ve yardımcı
fiil kullanarak da kısa cevaplar verebiliriz.

“when” cümleye –dığında, - diğinde anlamlarını
verir.

Bir eylem olduğunda başka
gerçekleşmekte olduğunu bildirir.
bir
eylemin
Were they having their breakfast at the time of the
accident?
Bu bağlacın yapısı;
Yes, they were.
Was she driving carelessly?
When + The Simple Past Tense, The Past Continuous
Tense
No, she wasn’t.
When we got there, they were having their dinner. (Biz
oraya vardığımızda onlar akşam yemeklerini yiyorlardı.)
ya da
The Past Continuous Tense + when + The Simple Past
Tense
He was working as a engineer in
1998.

Bu tense’de who, what, which vb gibi soru
They were having their dinner when we got there. (Biz
oraya vardığımızda onlar akşam yemeklerini yiyorlardı.)
zamirleriyle başlayan soru cümleleri de
kurabiliriz. Bu durumda cevap cümlelerinde yes
ya da no kullanamayız.
What were you doing when I called you?
(Seni aradığımda ne yapıyordun?)
When cümlenin başına veya ortasına gelebilir anlamda bir
değişiklik olmaz. Ancak “when” bağlacından sonra “The
Simple Past Tense” kullanmalıyız.
I was watching TV, so I couldn’t hear you.
(TV izliyordum bu yüzden seni duyamadım)
Where was your father going last night?
When they saw me, I was running in the park.
He was going to a supermarket.
We were walking when it got dark.
The Simple Past Tense için kullanılan zaman zarfları (last
year/month/week …., yesterday, an hour, two months
ago…) The Past Continuous Tense için de geçerlidir.
She was talking to her friends when the teacher came into
the class.
When the police arrived, the robbers were torturing the
bank manager.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
While he was snowboarding, he
(Snowboard yaparken bileğini incitti.)
hurt
his
ankle.
He hurt his ankle while he was snowboarding.
While I was studying lesson, he disturbed me. (Ben ders
çalışırken beni rahatsız etti.)
When we went there, they were playing football.

She bumped into a foreigner while she was doing windowshopping. (Vitrinlere bakarken bir yabancıya çarptı.)
When bağlacından sonra her iki cümleyi de “The
Simple Past Tense” kullanarak kurabiliriz. Bu
durumda her iki olay da birbirine parallel olarak
gerçekleşmiş olur.
When + The Simple Past , The Simple Past ya da The
Simple Past + when + The Simple Past
When the teacher came in, we stood up.
(Öğretmen girdiğinde ayağa kalktık)
I was surprised when I saw her at the party.
(Onu partide gördüğümde şaşırdım.)
When he took your present, he smiled sincerely. (Hediyeni
aldığında sıcak bir şekilde gülümsedi.)
Charles had an accident while he was driving to the office.
While my mother cooking the dinner, I helped her. (Annem
akşam yemeğini hazırlarken ona yardım ettim.)

Ancak her iki olay da birbirine paralel
gerçekleşirse bu durumda “while”in her iki
tarafında da Past Continuous Tense kullanmak
gerekir.
B. While / As

Bir olay gerçekleşmekteyken başka bir olay
gerçekleşirse cümleye – iken anlamını veren
“while” ya da “as” bağlacı kullanılır.
Bu bağlacın yapısı;
We were tracking in the forest while it was raining. (Biz
ormanda yürüyüş yaparken yağmur yağıyordu.)
As/While + The Past Continuous Tense, The Simple
Past Tense
While our teacher was explaining the subject, we weren’t
listening to the lesson.
ya da
The Simple Past Tense + while/as + The Past
Continuous Tense
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
1. He was driving very fast ________ the accident
happened.
a) so
b) but
c) when
d) what
2. Somebody stole my wallet ______________
going to the market.
a) while
b) when
c) and
d) so
she was jumping
B)
she was hiking
C)
she was reading
D)
she was staying in Ankara
I was
4. Peter cut his finger as ____________
A)
he was writing
B)
he was dancing
C)
he was peeling the vegetables for salad
D)
he was walking
she got there
D)
I was listening to the radio
7. _________ he didn’t answer the phone.
3. She fell asleep while _______________.
A)
C)
A)
when it began to rain
B)
as he was listening to music
C)
while I was going to the cinema
D)
when he flew to Newyork
8. While I ________, the phone _______
A)
was sleeping/was ringing
B)
took/brought
C)
slept/was ringing
D)
was sleeping/rang
9. It was raining heavily yesterday night when ________.
A)
we blamed him
B)
she came to visit me
C)
I went to school
D)
we saw the accident
10. I was 19 years old when _____________.
5. We were on our way to home while _________.
A)
I was swimming
B)
you slept
C)
the teacher was explaining the subject
D)
it was getting dark
A)
you were at home
B)
I got my driving licence
C)
I went to bed
D)
he wasn’t there
6. __________ when I wanted to focus on the subject.
A)
some of my students were talking in whisper
B)
I came in
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
1-c 2-a 3-c 4-c 5-d 6-a 7-b 8-d 9-c 10-b
Yukarıdaki cümlede “sınavları geçebilmenin koşulu sıkı
çalışmak” olduğu belirtiliyor.
If she gets up early, she can catch the bus.
(Eğer erken kalkarsa otobüse yetişebilir)
If I save enough money, I can buy that bike.
(Eğer yeterince para biriktirirsem o bisikleti satın alabilirim.)
IF CLAUSES (KOŞUL CÜMLECİKLERİ)

Bir olayın gerçekleşmesinin belli bir koşula bağlı
olduğunu ifade ederken “if clause” yapısını
kullanırız.


If clause yapısı bir ana cümle ve bir de yan
cümle olmak üzere iki cümleden oluşan bir
yapıdır. If’in bağlı bulunduğu cümle yan cümle,
virgülden sonra gelen cümle ise ana (temel)
cümledir.
(Eğer oğlun öğretmenini dinlemezse, konuyu anlayamaz.)
Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi if clause yapısında
olumsuz koşulların ifade edilmesi de mümkündür.
If you don’t trust anyone, you can be alone.
(Eğer kimseye güvenmezsen yalnız kalabilirsin.)
If’li bölümde koşul, ikinci bölümde ise if’li
taraftaki koşul yerine geldiğinde meydana gelen
olay belirtilir.
A. IF + SIMPLE PRESENT, CAN

If your son doesn’t listen to his teacher, he can’t
understand the subject.
B. IF + SIMPLE PRESENT , IMPERATIVE

If + Simple Present , imperative yapısı bir koşul
yerine getirildiğinde karşı tarafa verilecek bir
emir ya da güçlü bir tavsiye söz konusu olur.
If + Simple Present, can yapısı bir koşul yerine
geldiğinde gerçekleşebilecek bir olayı ifade eder.
If you want to do something, wash the dishes.
(Birşeyler yapmak istiyorsan, bulaşıkları yıka.)
If you want to watch TV, turn it on.
(Eğer televizyon seyretmek istiyorsan aç.)
If you don’t feel yourself good, take a rest.
(Eğer kendini iyi hissetmiyorsan biraz dinlen.)
If you aren’t hungry, don’t eat my sandwiches.
If I become an astronout, I can travel into space.
C. THE SIMPLE PRESENT TENSE + IF +
THE SIMPLE PRESENT TENSE
If you study hard, you can pass your exams. (Eğer sıkı
çalışırsan sınavlarını geçebilirsin)
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.

Her koşul altında aynı sonucu veren durumlar
için, bilimsel ifadeler için “if”li cümlenin her iki
tarafında da Geniş Zaman kullanılır.
If you boil water above 100 C, it vaporizes.
(Eğer suyu
buharlaşır.)
100
derecenin
üzerinde
A) but
B) if
C) when
D) because
2. If you heat the ice, _____________
kaynatırsan
If you don’t take enough calories in a day, you lose your
health gradually.
(Eğer günde yeterli kalori almazsan yavaş yavaş sağlığını
kaybedersin.)
If hydrogen and oxygen atoms come together, they form
the water.
A)
It freezes
B)
It vaporizes
C)
It melts
D)
It disappears
3. Take an aspirin _________________
(Eğer hidrojen ve oksijen atomları bir araya gelirlerse, suyu
oluştururlar.)
If you try to breathe underwater without any equipment,
you drown.
A)
If you have a headache
B)
If it rains
C)
If you fail the exam
D)
If she has a terrible stomachache
(Eğer hiçbir ekipman olmaksızın su altında nefes almaya
çalışırsan boğulursun.)
D. IF + THE SIMPLE PRESENT TENSE,
WILL
4. If you don’t go to bed late, ____________
A) you’ll be fired tomorrow

Eğer if clause yapısında temel cümlede (ikinci
cümlede) will (Gelecek Zaman) kullanılırsa bir
koşul yerine geldiğinde gerçekleşecek olan
olaylar ifade edilir.
If you tell him the truth, he will believe you.
B) you’lI begin the next day freshly
C) you can pass the exam
D) you will go there
5. If he saves enough money, ________________
(Eğer ona gerçeği söylersen sana inanacaktır.)
A) he can sell his car
If you promote him, he will do his best.
(Eğer onu ödüllendirirsen, elinden gelenin en iyisini
yapacaktır.)
B) he will run fast
C) he must stay at home tonight
D) he can buy that car
If we give them a hand, they will finish the work on time.
(Eğer onlara yardım edersek, işi zamanında bitirecekler.)
6. If you smoke, _________________________
A) you have that car
B) you suffer from lung cancer
1. You can get there on time ________ you catch the train.
C) you will fly
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
D) you can drink alcohol
7. If you don’t eat fast food, _______________
A) you’ll be healthier
B) you will get fat
He
himself
She
herself
It
itself
We
ourselves
You
yourselves
They
themselves
C) you won’t have a good body building
D) you will see the doctor

Bir cümlede cümlenin öznesi yaptığı eylemden
yine kendisi etkileniyorsa Dönüşümlü zamir
kullanılır.
8. If people prefer riding to their work, __________
A) they will pollute the air
B) the air won’t
be polluted
She cut herself (O, elini kesti)
C) they spend
much money
We enjoyed ourselves at the party. (Biz partide eğlendik.)
He shaved himself (O traş oldu)
D)
everybody
walks fast
1-b 2-c 3-a 4-b
5-d 6-b 7-a
8-b
He always shaves himself.

Eğer cümlede özne bir işi kimsenin yardımı
olmaksızın kendi başına yaptığını belirtiyorsa o
zaman “by + reflexive pronoun” kullanılır.
REFLEXIVE PRONOUNS
(DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER)
Dönüşümlü Zamirler
I
myself
You
yourself
She did her homework by herself (O ev ödevini kendisi
yaptı.)
We finished the project by ourselves. (Biz projeyi
kendimiz bitirdik.)
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
They must pass their exam by themselves. (Onlar
sınavlarını kendileri geçmeliler.)
C) yourself
D) ourself
I am able to learn English by myself. (Ben İngilizceyi
kendim öğrenebilirim.)
6. This computer can install any drivers ________ .
A) itself
B) himself
C) by itself
D) on its own
1. Aşağıdaki zamirlerden hangisi dönüşümlü bir zamirdir
(reflexive pronoun)?
7. I learnt swimming __________.
A) mine
B) my
A) by yourself
B) by herself
C) me
D) myself
C) by myself
D) by my friends
2. Daughter: Mum, can you help me with my homework?
Mum: I’m afraid, I can’t. You can do it by ________.
A) myself
B) yourselves
C) yourself
D) herself
3. It is my first day at work. I have to shave ________
8. Can that aeroplane fly _________?
A) yourself
B) himself
C) myself
D) me
A) by itself
B) by me
C) itself
D) its
9. We must solve this problem __________
A) ourselves
B) by ourself
C) by ourselves
D) by themselves
4. Ouch! I have cut ____ finger. It’s bleeding now.
A) myself
B) my
C) me
D) mine
5. We were in Antalya last week. We really enjoyed
__________.
A) ourselves
B) themselves
10. I have answered all of the questions __________.
A) myself
B) by myself
C) my
D) me
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
GERUND (İSİM FİİL)
1-d 2-c 3-c 4-b 5-a 6-c 7-c 8-a 9-c 10b
 Fiillere “-ing” eki getirilerek onları isim görevinde
kullanabiliriz.
ONE / ONES (OLANI / OLANLARI)
 Konuşma esnasında önceden bahsedilmiş olan ve
artık
herkes
tarafından
bilinen
varlıklardan
bahsederken “One / Ones” zamirleri kullanılır.
 Tekil olan varlıklar için “One” kullanılır.
 “-ing” ekini alan fiil cümlede Esas Fiil’den hemen sonra
gelen fiildir ancak “-ing” ekinden sonra fiil isim görevini
görür.
 “-ing” eki Türkçedeki “-ma, -me, -ış, -iş, -mak, -mek”
gibi isim fiil eklerine benzer.
 Gerund yapısını genellikle “like, hate” ve “enjoy” gibi
hoşlanmak, nefret etmek ve eğlenmek/keyif almak gibi
fiillerden sonra kullanırız.
 Çoğul olan varlıklar içinse “Ones” kullanılır.
A. Like (Sevmek – Hoşlanmak)
There are two different apples on the table. The red one
is small and the green one is big.
(Masanın üzerinde iki tane elma var. Kırmızı olanı küçük
ve yeşil olanı büyük.)
I like tennis.
Ahmet has got two brothers. The young one is Fırat and
the old one is Ender.
(Ahmet’in iki kardeşi var. Küçük olanı Fırat ve büyük
olanı Ender’dir.)
isim
I like playing tennis.
isim fiil
There are five cars in the car park. Which one is yours?
The blue one.
(Otoparkta beş tane araba var. Senin olanı hangisi?
Mavi olanı.)
 Çoğul olan nesneler içinse “Ones” kullanılır demiştik.
Dicle and her friends are successful students. Their
grades are high. They are successful ones in the class.
(Dicle ve arkadaşları başarılı öğrencilerdir. Onların notları
yüksektir. Onlar sınıfta başarılı olanlardandır.)
She likes watching cartoons.
We like spending our time with our children.
Tuğçe likes running in the mornings.
There are different kinds of trousers. Which ones are
expensive? Which ones are cheap?
He liked fishing yesterday.
(İki farklı pantolon çeşidi var. Pahalı
hangileridir? Ucuz olanları hangileridir?)
I like sitting in the park.
olanları
We like table tennis.
B. Hate (Nefret Etmek – Hoşlanmamak)
She hates waiting others.
I hate getting up late and being late for the school bus.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
My father hates loud music.
We hate smoking.
Britney hates watching TV series.
Be Interested In
Charlie hates travelling by plane.
Sailors hate thunders.

“be interested in” birşeyle ilgili olmak anlamına gelir
ve kendisinden sonra gelen fiil – ing ekini alarak
gerund (İsim fiil) olur ya da kendisinden sonra sadece
bir isim gelir.

Be interested in
C. Enjoy (Eğlenmek – Keyif Almak)
cümlede
karşımıza am/is/are
interested in olarak çıkar
They enjoy walking in the rain.
The young lady enjoys an old fashioned hat.
Enjoy the music and relax!
I am interested in listening to music.
I enjoy playing with my son.
She is interested in learning English.
Mary enjoys hang-gliding.
He is interested in cooking.
I and my family enjoy going for a picnic at the weekends.
You enjoy playing football.
We are interested in playing football.
She is interested in folk music
Brian’s grandmother enjoys painting portraits.
They are interested in rugby.
Mr. Wend is interested in Old Age chateaus.
Be Good At
 Yukarıdaki fiillerin yanı sıra “be + sıfat / sıfatlaşmış
fiil + edat” grubuyla birlikte de gerund kullanılabilir. Bu
şekilde kullanılan birkaç “be + sıfat / sıfatlaşmış fiil +
edat” grubu aşağıdaki gibidir.

“be good at” birşeyde iyi olmak anlamına gelir ve
kendisinden sonra gelen fiil – ing ekini alarak gerund
(İsim fiil) olur ya da kendisinden sonra sadece bir isim
gelir.

Be good at cümlede karşımıza am/is/are good at
olarak çıkar
Be afraid of
 “be afraid of” birşeyden korkmak anlamına gelir ve
kendisinden sonra gelen fiil – ing ekini alarak gerund
(İsim fiil) olur ya da kendisinden sonra sadece bir isim
gelir.
 Be afraid of cümlede karşımıza am / is / are afraid of
He is good at writing poems.
I am good at English.
They are good at scoring goals.
olarak çıkar.
She is good at singing song.
William is good at acting.
We are good at football.
She is afraid of dogs.
Be Bad At
I am afraid of staying in dark.
Some lazy students are afraid of exams.

They are afraid of wild animals.
Young girls are afraid of having acnes.
He is afraid of losing his job.
“be bad at” birşeyde kötü olmak anlamına gelir ve
kendisinden sonra gelen fiil – ing ekini alarak gerund
(İsim fiil) olur ya da kendisinden sonra sadece bir isim
gelir.
My mother is afraid of mice.
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.

Be good at cümlede karşımıza am/is/are bad at
olarak çıkar
4. My brother is interested ___ playing guitar.
A) at
B) on
C) in
D) to
He is bad at joking.
I am bad at cooking
5. Gisela likes ________ fiction novels.
She is bad at looking after her baby.
They are bad at French.
A) to reading
B) reading
C) read
D) reads
You are bad at Math.
We are bad at holding a conference so we must hire an
organizer.
Aşağıdaki sorularda boşluklara uygun gelen ifadeleri
bulunuz.
1. I would like ______ a cup of coffee.
A) taking
B) to take
C) to taking
D) took
6. I wanted __________ a new flat.
A) to bought
B) buying
C) to buying
D) to buy
7. My friend ____ good at _______ football.
2. I _________ English ten years ago.
A) began to learn
B) began to learnt
C) began to learning
D) begin to learnt
A) are/playing
B) is/play
C) is/playing
D) is/to play
8. Last weekend, we enjoyed _______ basketball
3. They ________ singing. They are so popular.
A) are bad at
B) are good at
C) are like
D) are liking
A) playing
B) to play
C) played
D) to played
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
1-b 2-a 3-b 4-c 5-b 6-d 7-c 8-a 9-b 10-c 11-a 12-a
9. My mother has gone ________ .
A) to shop
B) shopping
C) shopped
D) to shopping
10. Do you want _________ at home today.
A) staying
B) stayed
C) to stay
D) have stayed
11. He _________ drinking coke.
A) likes
B) like
C) likes to
D) is liking
12. My father likes __________ newspaper.
A) reading
B) telling
C) feeding
D) making
www.cikmissorularburada.com
AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.
Download

www.cikmissorularburada.com AÖF ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HEDİYESİDİR.