Profily spole ností v rámci TIC KD Praha
A2Z BIO, s.r.o.
Spole nost je zam ena na biotechnologický laboratorní vývoj sdružený s malosériovou custom-tailored
výrobou. Dále se zabývá výzkumem a vývojem lék na bázi nano ástic, resp. inovace stávající
produktové ady reagent , peptid a oligonukleotid .
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Vyacheslav Pavlovets, PhD
Tel: +44 01904561592
Mobil: +44(0)7872016614
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.york-bio.com
ACCESS GRANTED s. r.o.
Spole nost nabízí profesionální služby v oblasti instalací bezpe nostních technologií a jejich následný
servis. Realizauje speciální a náro né projekty p edevším v oblasti p ístupových systém a v oblasti
radiofrekven ní identifikace p edm
a osob. Je dodavatelem FRID technoloigií.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Sídlo: Jáchymov .e.51, PS 362 51
Kontaktní osoba: Martin Vojtek
Telefon: +420 773 591 649
E-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www. accessgranted.cz
1
Alstanet, s.r.o.
Spole nost se zabývá p edevším vývojem, tvorbou a následným provozem internetových a intranetových
aplikací. Specializací jsou aplikace extranetové, obvykle v podob informa ních systém , které jsou
firmám tvo eny podle požadavk na míru. Spole nost také zastává roli poradce p i realizaci rozsáhlých
projekt v oblasti informa ních technologií.
V sou asnosti je její innost zam ena na inovace software s vazbou na pr myslové použití, nové
produktové moduly (energetický management, odpadové hospodá ství, plánovaná údržba výroby, facility
management apod.)
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Choutka
Telefon: +420 605 133 113
E-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.alstanet.cz
ARCH consulting s.r.o.
Spole nost je zam ena na vývoj software pro podporu efektivního procesu nákupu zboží,
materiálu a služeb a poskytování služeb s tímto procesem souvisejících (zejména pro
pr myslové podniky); dále na vývoj elektronické aukce, metodiky nákupu a spolupracuje na
projektu NIPEZ.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Choutka
Telefon: +420 605 133 113
E-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.archconsulting.cz
2
Asisten ní centrum , a.s.
Hlavním p edm tem podnikání jsou poradenské služby pro podnikatelské subjekty, m sta, obce,
neziskové organizace v oblasti podpory výzkumu, vývoje, inovací vzd lávací a p ednáškové innosti.
Spole nost Asisten ní centrum se specializuje na problematiku strategického a ekonomického
poradenství p i získávání dotací, grant a finan ní pomoci pro rozvoj firem, kraj , obcí, škol a neziskové
sféry.
Mimo služby spojené p ímo s erpáním dotací také p ipravuje klient m strategické rozvojové dokumenty
a poskytuje ekonomické, finan ní a marketingové poradenství.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jasanský
Tel: 277 775 009, 476 105 840
Tel: +602 684 836
E-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.asistencnicentrum.cz
ATTEYA Group, s.r.o.
Hlavním p edm tem podnikání je vývoj software, školení a konzultace v oblasti IT.
zam uje na databáze, konsolidaci a sdílení dat.
innost p edevším
Spole nost ATTEYA Group, s.r.o. se specializuje na p ístup k informacím v datových zdrojích zákazníka.
íkladem je webový portál ApplStream, integrovaný pro 14 modul ORACLE EBS od nákupu po výrobu
a tím vytvá í komplexní datovou a informa ní dálnici ve firm .
Výhodou tohoto ešení je on-line dostupnost k firemním informacím ve velmi krátkém ase, komplexnost
informací a jednoduchost ovládání.
Projekt ešený v TIC KD Praha je zam en na vývoj a zdokonalení technologie DNA, která umož uje
konsolidovat datové zdroje firem nezávisle na platform a z t chto datových zdroj generovat reporty a
sdílet informace.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Sídlo: ástkova 12, 326 00 Plze
Kontaktní osoba: Pavel erný, editel spole nosti
Tel: TIC KD Praha 226 545 555
Tel: +420 371 131 799
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.atteya.net
3
Aura a.s.
Firma využívá služeb a podpory TIC
centra.
KD Praha pro fungování a rozvoj svého výzkumného a vývojového
Spole nost se zabývá technickou diagnostikou, ídicími systémy a dálkovou správou. Jako jedna z mála
eských firem nabízí vývoj a výrobu vlastních senzor a monitor vibrací umož ující velmi p esné
aplikace s nízkými po izovacími náklady. Vysokou kvalitu produkt potvrzuje i její ú ast na kompleta ních
projektech v rámci r zných pr myslových odv tví. Produkce spole nosti je podložena množstvím
certifikát . Své výrobky dodává i do EX prost edí nap . i pro letadla Armády R. Za svou innost získala
firma adu ocen ní.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Ing. Petr Veselý
Tel: +420 277 775 984
Mobil:+420 603 436 666
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.auranet.cz
AUTOJOB s.r.o.
Firma se zabývá vývojem a provozováním inovativních aplikací pro zprost edkování zam stnanc ,
realizuje projekt „Pracovní knížka“ s p ehledem absolvovaných škol, kurz a zam stnání v etn vyjád ení
referen ní osoby a projekt „Vývoj komunika
informa ního portálu pro zam stnance
v autopr myslu“.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Švejnoha
Tel: +420 724 477 997
Email: milan.svejnoha autojob.cz
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.autojob.cz
4
BOR Biotechnology, a.s.
BOR Biotechnology, a.s.
Spole nost BOR Biotechnology , a.s. byla založena v roce 2008 skupinou akcioná , kte í se v rámci
rozší ení oblasti svých zájm cht jí v novat moderním a progresivním metodám využití obnovitelných
zdroj (p evážn d evní biomasy, odpadového d eva,odpadních produkt v zem
lství ad.) p i výrob
jak elektrické, tak i tepelné energie.
Spole nost v sou asné dob zajiš uje zpracování d evní hmoty formou drcení, t íd ní a dopravy ke
koncovému zákazníkovi. Jsme vybaveni odpovídající technikou, což nám umož uje pokrývat celé území
R.
Do finální ásti se dostává projekt zam ený na výrobu elektrické energie pomocí kogenera ních
jednotek, ve spolupráci s Akademií v d eské republiky a dalšími specializovanými pracovišti bude
uplatn na i unikátní technologie ke snižování emisí skleníkových plyn vznikajících b hem procesu
zply ování biomasy.
ást našich projekt se da í realizovat s využitím evropských dotací ze Státního zem
lského
investi ního fondu a z Evropského fondu pro regionální rozvoj Spole nost se bude , v souladu se
sv tovými trendy v oblasti ochrany životního prost edí, orientovat
v budoucnu komplexn na
problematiku využití nejen obnovitelných zdroj ale i komunálních odpad , kal a dalších v dnešní dob
nevyužívaných surovin.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 774 613 787
Kontaktní osoba: Ing. Old ich Dobíhal
Sídlo: Grafická 950/22, 1150 00 Praha 5
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.borbiotechnology.cz
CFD support s.r.o.
Spole nost CFD support s.r.o. se zabývá podporou pro po íta ovou mechaniku tekutin (CFD Computational Fluid Dynamics). Rozvojem nástroj typu Open-Source pro CFD simulace - p edevším
komplexní podporou programu OpenFOAM®.
Další inností je vývoj software, matematických model , numerických algoritm , vizualiza ních technik,
skriptování a mnoho dalších inností souvisejících s numerickými simulacemi fyzikálních d .
Poskytuje široké spektrum služeb v po íta ové mechanice tekutin, jako je p izp sobení simula ního
software „na míru“, p esn podle požadavk a p edstav zákazníka, realizace numerických simulací,
školení, instalace software a poradenství.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 606 893 093
Kontaktní osoba: Ing. Ji í Šimonek
Sídlo: Želkovická 823, 190 14 Praha 9
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.cfdsupport.eu
5
Delfín travel s.r.o.
Spole nost p sobí v oblasti cestovního ruchu se specializací na Špan lsko. Pro eské cestovní
kancelá e, firemní a skupinovou klientelu zajiš uje kompletní turistický servis p i pobytových a
poznávacích zájezdech, kongresech a firemních akcích.
Spole nost vyvíjí rezerva ní systém pro využití v oblasti cestovního ruchu s mezinárodním propojením.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 222 937 627
Sídlo: Hennerova 225/1, 1150 00 Praha 5
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.delfintravel.cz
exTerra Services s.r.o.
Firma se zam uje na technickou podporu a outsourcing IT, bezpe nost IT a dodávku technologií
spole nosti IBM, Lenovo, ZyXEL, GFI, ESET, Cisco a dalších renomovaných výrobc . Další aktivitou je
školení IT profesionál formou tréninkových program , kdy si specialisté zákazníka procvi í mén
obvyklé operace a nau í se zvládat havarijní a krizové stavy.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Email: [email protected]
Tel: +420 602 443 543
Kontaktní osoba: Petr Šantr ek
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.exterra-services.cz
FIP-Concept CZ s.r.o.
Ve spolupráci s firmou ALKA- SOL GmbH zajiš uje fotovoltaická za ízení, jejich další vývoj a
komplementaci za ízení. Rozší ení nabídky na FTV za ízení vestav né do pergoly a dále napojení
elektroauta na FTV za ízení.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Marie Baranová, jednatelka
Tel: +420 277 775 879
Tel: +420 607 234 462
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
6
Gesto Computers, s.r.o.
Firma se zabývá komplexními dodávkami výpo etní techniky, spot ebního materiálu, služeb a
systémovou podporou svých zákazník . Dodává, nainstaluje, nakonfiguruje a spravuje za ízení od
malého p enosného po íta e až po celé komplexní vybavení serveroven, optických i bezdrátových sítí
etn široké nabídky aktivních prvk . Dlouhodob se v nuje videokonferencím od návrhu až po realizaci
celého systému a vybavování po íta ových u eben v etn interaktivních tabulí, projektor a ozvu ení.
Zám rem firmy Gesto Computers je vybudovat v TIC KD Praha vzorové pracovišt pro realizaci
bezdrátových spoj , pracovišt pro provozování a školení videokonferen ních systém a centrum
odborník pro poskytování systémové podpory v oblasti IT jak pro skupinu KD Group, klienty TIC KD
Praha, tak i pro externí zájemce a pracovníky ze spolupracujících VŠ.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Email:[email protected]
Tel:+420 277775930, +420 267312387
Kontaktní osoby: RNDr. Anton Koren ík – jednatel [email protected]
Ing. Milan Koren ík – jednatel [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.gesto.eu; www.gesto.com ; www.gesto.sk; www.gesto.cz
H Q H SYSTÉM spol. s r.o. . – divize Security
Spole nost úsp šn p sobí na trhu již od roku 1993. Nov vzniklá speciální divize HQH Security je
dodavatelem moderního vybavení pro boj proti terorismu, organizovanému zlo inu a dalších
bezpe nostních inností, p edevším pro eská a slovenská ministerstva vnitra, obrany, orgány inné
v trestním ízení, zpravodajské služby a další státní agentury.
HQH Security se ú astní významných národních ve ejných zakázek týkajících se dodávek
nejmodern jší techniky používané v bojových a bezpe nostních operacích. Také se podílí na širokém
okruhu projekt výzkumu a vývoje v konzulta ní nebo koordina ní roli. Pravideln provádí prezentace
a školení zam ené na pokro ilé bezpe nostní technologie. Jedná se p edevším o sledovací systémy
(pro utajené a ve ejné sledování), proti-sledovací systémy, komunika ní za ízení a systémy pro
zákonné odposlechy.
Je výhradním zástupcem spole nosti Cellebrite v R a SK – dodavatelem za ízení pro extrakci a analýzu
(i smazaných) dat z mobilních telefon . Více na webové adrese http://www.ufed.cz/
Kontakt
HQH Security division
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
GSM: + 420 775 253 333
e-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.ufed.cz; www.hqh.cz
7
IMOLA s.r.o.
Firma se zabývá výzkumem, vývojem a službami v oblasti produkce energií z obnovitelných zdroj .
Hlavní inností je výroba elekt iny, provoz elektráren a jejich optimalizace, alternativní zdroje energie spalování biomasy, FTV. Dále se zam uje na výrobu a rozvod tepelné energie.
Kontakt
Sídlo: Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 608 550 586
Email: [email protected]
pracovišt vývoje:areál Dukla Újezde ek , Teplice
Odkaz na vlastní webovou stránku
stránky v rekonstrukci
Inmite s.r.o.
Firma se zabývá vývojem inovativních softwarových aplikací, zam ených na skute né ešení pot eb
kone ného uživatele. D raz klade na komunikaci se zadavatelem a reálnou použitelnost vyvíjeného
software, toho je dosaženo využitím tzv. „agilního p ístupu“ k softwarovému vývoji.
V sou asné dob pracuje na nasazování nových a technicky zajímavých softwarových ešení do
reálného provozu a implementaci vlastních nápad sm ujících k lepší použitelnosti vyvíjených aplikací.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Tel.: +420 733 346 639, +420 739 343 481
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.inmite.eu
inSophy s.r.o.
Firma vyvíjí unikátní softwarové ešení postavené na sofistikovaných optimaliza ních algoritmech. Této
úrovn je možné dosahovat díky spolupráci se studenty. Dále umož uje zakázkový vývoj, produktový
vývoj a implementace sofwaru pro optimalizaci výrobního plánování.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Sídlo: Jugoslávských partyzán 1580/3
160 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. Ond ej Komenda
Tel: +420 608 124 567
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
http://www.insophy.cz
8
IT Lab czech s.r.o.
ešení spole nosti pokrývá t i základní oblasti - zabezpe ení rizik, zajišt ní infrastruktury a podporu
stu.
V první oblasti se zam uje na zabezpe ení dat ve firm a chodu celé IT infrastruktury. Dále pomáhá
vytvo it vhodnou platformu pro následný r stu firmy - v této fázi konzultuje optimalizaci a automatizaci
workflow uvnit firmy a dále implementaci vhodných nástroj pro jejich podporu - nap . CRM systémy,
DMS systémy a podobn . Ve t etí fázi se zam uje na podporu r stu celé firmy - vytvá í pro klienty
webové stránky, aplikace, e-shopy, i celé marketingové kampan .
Firma také p ipravuje unikátní informa ní systém pro ízení firmy postavený nad platformou Google Apps.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: David Maralík
Tel: +420 777 240 366
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
http://www.itlab.cz/
IWMC, s.r.o.
Spole nost se zabývá monitorovacími, vážícími a identifika ními systémy pro plánování, ízení a
monitoring provozu vozidel a stroj spole
s implementací inovativních proces ízení provozu.
Po klienty z oblasti logistiky, stavebnictví, odpadového hospodá ství zajiš ujeme integraci s jejich
stávajícími ERP a CRM aplikacemi.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Sídlo: Na Pankráci 332/14, Praha 4
Kontaktní osoba: Hynek Schmidt
Tel.: +420 277 775 901
E-mail: [email protected]
IWMR, s.r.o.
Firma se zabývá vývojem, dodávkou a provozováním za ízení pro energetické využití odpad
pr myslových podnik p ímo v míst vzniku.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Sídlo: Na Pankráci 332/14, Praha 4
Kontaktní osoba: Hynek Schmidt
Tel.: +420 773 505 339
E-mail: [email protected]
9
KOUTNÝ Ji í
innost je orientovaná na vývoj software Collabim pro marketingové agentury, analýzu vztahu mezi
popularitou webových stránek a jejich umíst ním ve vyhledáva ích. Osv ta o možnostech cloudu pomocí
ednášek a lánk , publikování moderních postup p i vývoji webových aplikací
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Tel.: +420 603 102 257
E-mail: [email protected]
Místo podnikání: Táboritská 288, T ebo , 379 01
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.collabim.cz
La Rueda s.r.o.
Spole nost orientovaná na výjezdový a p íjezdový cestovní ruch zdravotn handicapovaných osob /
vozí ká .
Spole nost úzce spolupracuje s firmou Delfín travel s.r.o. na vývoji rezerva ního systému.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Tel.: +420 604 817 465
E-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
Zatím není
Media Solutions Slovakia, a.s.
Spole nost Media-Solutions vychází z dlouhodobých zkušeností s tvorbou softwaru pro mediální
vydavatelství. Jedná se o specializované ešení pro obchodní odd lení vydavatelství a o moderní
softwarové ešení pro archivaci digitálních dat všech formát . V sou asné dob modernizuje své
produkty v oblasti webových rozhraní a obecn jednodušší dostupnost pro své uživatele. Dalším
projektem je vytvo ení nového modulu digitálního archivu pro prost edí mediálních agentur.
Kontakt
Sídlo: Zámocká 30, Bratislava 811 01
Organiza ní složka: Praha 9, 190 00
Lisabonská 4/2394, eská republika
tel.: + 420 22 65 39 500
fax: + 420 22 65 39 504
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.media-solutions.cz
10
METEOR Kolín, spol. s r.o.
Tato firma navazuje na d ív jší innost n kolika firem a odborník v oblasti vodního hospodá ství.
Jejich vývojovým cílem je likvidace a separace p ebyte ného kalu, vývoj ekonomicky dostupného
obnovitelného zdroje energie a intenzifikace technologického procesu separace nerozpušt ných látek u
vypoušt ných vy išt ných odpadních vod.
Kontakt
Sídlo: Haví ská 443, Kolín IV 280 02
Kontaktní osoba: Jind ich Fialka
Tel: +420 602 827 151
E-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webowou stránku
Zatím není
OMNIO INTERACTIVE s.r.o.
Mladá ryze eská spole nost, soust edící se na špi kové komplexní fullservice služby v oblasti
marketingu a propagace.
Cílem spole nosti je poskytování služeb v oblasti
Programování internetových aplikací na míru
Poradenství v IT oblasti
Statistické analýzy efektivity webové prezentace a poradenství ohledn dalšího rozvoje a zvýšení
efektivity webové prezentace
ešení databázových systém na míru
Navrhování a realizace výroby podklad pro bannerové kampan
Navrhování a realizace firemní identity (logo, logomanuál, atp.) pro elektronické využití i v tišt né
podob
Návrhy, p ípravy, realizace výroby a zajišt ní tisku i s rozvozem pro tiskoviny všeho druhu
Návrhy a realizace nátisk pro tišt né materiály.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Sídlo: Ohradní 1357/41, 140 00 Praha 4
Tel: +420 774 885 858
E-mail:[email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.omnio.cz
11
Optimics s.r.o.
Firma se zabývá konzulta ní inností v oboru m ení a optimalizace online nástroj . Vyhledávání
obchodních partner , kte í se specializují na výkonový marketing, web development a reklamu. Aktivní
navazování kontakt v zahrani í.
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Martin Snížek, Ji í Brázda
Tel: +420 777 890 781
E-mail: [email protected], [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.optimics.cz
PROSPECTEA eská republika, s.r.o.
Spole nost, která pomáhá klient m vytvo it a zavést do praxe efektivní a ú inné marketingové nástroje,
které zp sobí r st jejich tržeb.
Zabývá se vývojem vlastní internetové aplikace „On-line nástroje pro pr zkumy a analýzy“; unikátního
ešení pro zpracování pr zkum , analýz a realizaci hromadného elektronického marketingu. Na základ
marketingových analýz, audit a realizovaných pr zkum vytvá í a realizuje, pro své klienty, ú inné
marketingové strategie.
Kontakt
Lisabonská 2394/4190 00 Praha 9
Sídlo: Praha 4, Türkova 2332/1
Kontaktní osoba: Ing. Jan Spá il
Telefon: +420 603 734 514
E-mail: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.prospectea.cz
12
PROFIT ENERGY, a.s.
Spole nost se zabývá obnovitelnými zdroji energie v oblasti fotovoltaických elektráren a p edevším
vývojem solárních park na základ druhé a t etí generace FVE lánk . Zárove se zam ila na
fotovoltaiku integrovanou do budov (BIPV - Building Integrated Photovoltaics).
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Nývlt, jednatel
Mobil: +420 602 239 793
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.profitenergy.cz
Software Point, s.r.o.
Firma je zam ena p edevším na obor reklamy, kde nabízí zpracování r zných druh prezentace v rámci
nabídky, zprost edkování a realizace v etn vytvá ení portfolia spole ností. innost je zam ena
edevším na zajiš ování mediálních kampaní v rámci R a jejich rozší ení do zahrani í formou televize,
rádia, tiskovin ( asopis , reklamních katalog aj.) a tvorbu webových stránek – prezentaci firem. Dále
zajiš uje prezentaci na sv telných panelech umíst ných po celém území R.
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Sídlo: Zelený pruh 1560, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Petr Ve a
Mobil: +420 728 611 704
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
Zatím není
Studio AXIS, spol. s r.o.
Spole nost nabízí celoživotní vzd lávání v technických oborech (moderní technologie, aktuální technické
a právní p edpisy, management podnik atd.) p ipravované ve spolupráci s vysokými školami, oborovými
svazy a státními institucemi.
Podílí se na vývoji a inovaci vzd lávacích program a v rámci projektu ešeného spolu s VUT v Praze
spole nost vyvinula a inovovala vzd lávací systémy v oblasti PPP, Facility Managementu, Managementu
investic, Project Managementu, Quality Managementu atd.
13
Kontakt
Lisabonská 2394/4
190 00 Praha 9
Tel: +420 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.studioaxis.cz
SunTanzer s.r.o.
Cílem spole nosti Sun Tanzer s.r.o. v TIC KD je umíst ní výzkumn -vývojového centra v oblasti
obnovitelných zdroj energie, p evážn solárních systém . Spole nost se zabývá realizací, výrobou a
údržbou solárních elektráren.
Kontakt
Lisabonská 4/2394
190 00 Praha 9
Tel: +420 277 775 962
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.suntanzer.com
ŠRÁMEK Milan (EFCON Consulting, s.r.o.)
Spole nost EFCON jako sou ást evropského nadnárodního holdingu poskytuje na eském trhu bezplatn
služby v odv tví nezávislého finan ního poradenství pro soukromé i firemní zákazníky.
V rámci této innosti mohou firmy získat:
* komplexní a variabilní finan ní služby p izp sobené firemním pot ebám
* nejvhodn jší produkty z širokého portfolia partner EFCON
* bezplatnou prezentaci nabídky EFCON pro vedení firmy i zam stnance
* asistenci p i p íprav programu zam stnaneckých výhod
* finan ní odm nu pro spole nost ze zam stnaneckého programu
* zpracování a vy ízení podnikatelských úv
pro firmu i hypote ních úv
pro zam stnance
Pro soukromou klientelu zajiš uje EFCON p edevším:
* bezplatné služby širokého portfolia partnerských spole ností (banky, pojiš ovny, spo itelny)
* výrazn lepší podmínky oproti uzav ení smluv na individuální bázi
* možnost kombinace produkt n kolika firem
* špi kové poradenské služby v pr
hu celého života klienta
Kontakt
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Sídlo: Hálkova 382, 289 11 Pe ky
Tel: +420 604 201 633
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.efc.cz
14
Tactica Management, s.r.o.
Spole nost poskytuje specializované outsourcingové konzulta ní služby s vysokou p idanou hodnotou
v oblasti ICT projektového managementu.
Druhou specializací spole nosti je vývoj softwarových produkt pro SMB trh v etn poskytování
doprovodných implementa ních služeb.
Kontakt
Lisabonská 4/2394
190 00 Praha 9
Tel: +420 608 173 110
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.tactica.cz
TUSO s.r.o.
Firma se zabývá jak vývojem specifického software a hardware, mikroelektroniky a mikropo íta em
ízených modul , embedded systémy, tak i mobilními aplikacemi, informa ními systémy pro pr mysl a
obchod a vývojem vlastních SW produkt . Produkty vyvinuté ve spole nosti TUSO nachází široké využití
v oblastech komunikace, internetu, navigace, hromadného zpracování dat, DTP/CAD, business ešení
nebo zábavy a her. Sou ástí služeb je také výroba funk ních prototyp a zpracování technické
dokumentace pot ebné pro certifikaci a pr myslovou výrobu.
Kontakt
Lisabonská 4/2394
190 00 Praha 9
Tel: +420 731 801 211
Fax: +420 234 353 103
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.tuso.cz
VIV NETworks s.r.o.
Firma uvádí na trh unikátní technologii pro Internet, která je v R první svého druhu.Technologii
izp sobuje jednotlivým klientúm a dále dovyvíjí. Zahrani ním partnerem je švédská spole nost
TradeDoubler A/S, kterou zastupuje v R, SR, Ma arsku, Rumunsku a Turecku. Zajiš uje
vývoj unikátní technologie pro inzerenty na Internetu
zaškolování pro plné ovládání a využití technologie a pro transfer know-how
poskytování konzultací, poradenství a outsourcing pro optimalizaci kampaní a maximálního využití
technologie
15
Kontakt:
Lisabonská 4/2394
190 00 Praha 9
Sídlo: Horoušany, Horoušánky, Za humny 208, Praha-východ, PS 250 82
Kontatkní osoba: Vladan Hejnic
tel.: +420 775 602 668
Email: [email protected]
Odkaz na vlastní webovou stránku
www.vivnetworks.com
FIRMY VE VIRTUÁLNÍM INKUBÁTORU
A & M PARTNERS, a.s.
Spole nost spolupracující s firmou Software Point, s.r.o.
A Business Service s.r.o.
Zlepšování životního prost edí, zdokonalováním softwaru pro logistiku s p ímým vlivem na kvalitu
životních podmínek ve velkých aglomeracích, plynulost dopravy ve velkých m stech a monitoring
v terénu.
Aguarra, s.r.o.
Certifika ní školení projektové metodiky SCRUM, implementace postup agilního ízení p i vývoji
software, ú ast na mezinárodních SCRUM projektech; od r. 2011 služby v oblasti outsourcingu
technologické infrastruktury.
AIRMARK DEVELOPMENT CZ, s.r.o.
Podpora služeb v letectví, provoz leteckého za ízení, zaškolování leteckého a letového obslužného
personálu.
Aquaindustry Technologies, SE
BALÁŽIK Martin
íprava a vypracování technických návrh , grafické a kresli ské práce; interak ní a grafický designér
BaseN Corporation
Inovativní spole nost pracující na vybudování technologických základ pro ešení Smart Grid.
Krom rozvojových aktivit v oblasti m ení energií pat í BaseN k p edním inovativním poskytovatel m
spolehlivých, flexibilních a neomezen škálovatelných ešení monitoringu a dohledu v oblasti infrastruktur
a telekomunikací.
16
BaseN is an international measurement service provider, dedicated to large scale infrastructure
monitoring and management. BaseN offers a complete portfolio of services that monitor, measure,
analyze and forecast massive data flows. It also visualizes the measurements and provides real time
overviews and alerting functions through tailored portals for Enterprises, Operators and Energy
companies.
BaseN has developed its system for Telecom networks and has applied the same technology to the
Cleantech space in order to make real time data available to millions of consumers, organizations and
households in an achievable and cost efficient way. BaseN aims to be the foundation for the Smart Grid
by connecting every point of energy consumption in real time.
BRICADO, s.r.o.
Poskytování pln profesionálních poradenských služeb, definování aktuálních a p íp. budoucích slabých
míst ve využívání IT prost edk , jak na úrovni provozu IT, tak p i podpo e proces v rámci využívaných
informa ních systém (Audit IT odd lení, Analýza IS, rcing IT managementu).
Clevis s.r.o.
Firma se zabývá vytvá ením internetových a intranetových aplikací, které šet í as uživatel m, jejich další
inností je vývoj systému pro efektivní správu menších a st edních firem, zkoumání technologie multitouch, která bude nabízena co nejvíce uživatel m za p ijatelnou cenu.
D.S.K. spol.s r.o.
Využívání energie z obnovitelných zdroj , p edevším využití energie biomasy. Vývoj kogenera ních
jednotek pro výrobu elektrické a tepelné energie z biomasy, vývoj a výroba jednoú elových technologií
pro zpracovatelský pr mysl.
URECH Juraj
Poskytování a vývoj software na zakázku, poradenství v oblasti informa ních technologií, zpracování dat,
hostingové a související innosti a webové portály. Primárn se specializuji na vývoj mobilních aplikací a
aplikací pro mobilní telefony.
Envix, s.r.o.
Propojení akademického výzkumu a pr myslového vývoje v oboru tenkých vrstvev, v decké a
experimentální zázemí pro malé a st ední inova ní firmy vyvíjející nové povlaky.
Provozování laborato e pro depozici a testování nových povlak (tenké povlaky pro nanotechnologii) pro
biomedicínské a strojní inženýrství a energetiku (solární lánky).
EST-Systems s.r.o.
Nov založená spole nost, která je zam ena na obnovitelné zdroje energie FVE. Zabývá se vývojem
vlastních konstruk ních systém a FVE tracking stojan . Krom toho provádí výzkum možností p stování
zem
lsky využitelných plodin v rámci provozování FVE solárního parku.
17
European Preschool Education, s.r.o.
edškolní vzd lávání – rozší ená výuka jazyk
GIScom v.o.s.
Poskytuje kompletní ešení v oblasti GIS a dálkového pr zkumu Zem (DPZ), zam uje se na veškeré
práce s GIS a DPZ daty, geomarketing, tvorbu interaktivních i klasických digitálních map pro území v R i
v zahrani í a služby WMS, školení práce s GIS softwary.
H&B Biomedical Technologies s.r.o.
Cílem je vybudovat silnou spole nost jako partnera zdravotnických za ízení a zárove v
vývojová síla v oblasti biomedicínského inženýrství a asistivních technologií.
í výzkumná a
IMOLA Company a.s.
innosti v oblasti informa ních technologií, výzkum a vývoj v oblasti p írodních a technických v d
KODYTKOVÁ Zuzana Ing.
Zpracování ú etnictví a mzdové agendy, veškerý da ový servis, komunikace s ú ady. Zkušenosti s
továním r zných obor innosti, u auditovaných i neauditovaných spole ností, s ú etním poradenstvím
MACHALA Jan
Poskytování a vývoj software na zakázku, poradenství v oblasti informa ních technologií, zpracování dat,
hostingové a související innosti a webové portály. Primárn se specializuji na vývoj mobilních aplikací a
aplikací pro mobilní telefony.
MERGL Karel
Firma nabízí p ekladatelský servis založený na vysoké mí e kvality, vývoj webových administra ních
aplikací a webhostingové služby.
Mezinárodní asociace bezpe nostního managementu ASIS CZ, o.s.
Sdružení zabývající se zlepšením úrovn bezpe nostních služeb.
18
MION s.r.o
Elektronika a ídíci moduly v oblasti systémové integrace bezpe nostních technologií, silnoproudých
instalací a datových sítí. Další innost v oblasti obnovitelných zdroj energie – FVE - projektování
moderních FVE elektráren na míru.
MyCom Solutions, s.r.o.
Dodávka, implementace a kompletní správa virtualizovaných datových center pro malé a st edn velké
spole nosti prost ednictvím virtualiza ní platformy VMware. Jedná se o celosv tov známou platformu
pro virtualizaci serverové infrastruktury. Vývoj vlastního monitorovacího rozhraní serverových a sí ových
prvk s vysokou redundancí a vývojem levného HW IPSec VPN klienta s vysokým výkonem.
SMART DIALOG s.r.o.
Spole nost se zabývá ízením inovací (inova ní management) v oblasti firemního HR a v oblasti
infrastruktury pro v deckotechnologické parky. Spole nost se nadále v nuje inovativním ešením v
oblasti infrastruktury pro v du, výzkum a podnikání s dopadem na rozvoj nových firem a jejich HR.
Inovace vzd lávacích program a systém vzd lávání podporující integraci absolvent na trh práce.
evážn se orientujeme na firmy z oblasti ICT a automobilového pr myslu.
SoundTouch Europe Limited, CR
Úspory energií a obnovitelné zdroje energie – FVE. Vývoj metodiky vyhodnocování paramter invertorové
ásti FVE elektráren.
ST Alternative Energy, s.r.o.
Obnovitelné zdroje energie – FVE. Vývoj ídících systém FVE elektráren.
ST Energy, s.r.o.
Obnovitelné zdroje energie - FVE. Vývoj, výroba a implementace referen ního solárního parku;
monitoring a vyhodnocování nam ených dat. Implementace dat p i dalším výzkumu.
ST Energy management s.r.o.
ST Energy Technologies, s.r.o.
Obnovitelné zdroje energie – FVE. Inovace v oblasti FVE technologií se zam ením na elektro –
slaboproud, m ni e aj.
19
SYNERGIA s.r.o.
Vybudování moderního podniku efektivn využívající odpadní suroviny(d evo a d evní hmoty).
Provozování Za ízení pro nakládání s odpady skupiny B; získání tepelné a elektrické energie z vlastního
zdroje využitím odpadních surovin; kultivace rostlin a mikroorganism v energetickém systému.
VÚN-AQUAHOLDING s.r.o.
Výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologie, poradenství v pr myslové výrob vody
yourchance o.p.s.
Obecn prosp šná spole nost,. která dlouhodob podporuje rozvoj podnikání v eské republice,
pomáhá vzniknout novým stabilním podnikatelským subjekt m a p ispívá k prevenci zadluženosti rodin i
jednotlivc .
20
Download

Profily společností v rámci TIC ČKD Praha A2Z BIO, s.r.o.