Z F P M a k l é ř, s . r. o .
Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti
P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i
M
S n á m i z ís k á t e
akléřská společnost
ZFP Makléř, s.r.o. spolupracuje se všemi
významnými pojišťovnami na trhu v České a Slovenské
republice. Nabízí komplexní pojištění společností, průmyslových
areálů a firemních vozidel.
• Analýza současného stavu pojištění
- Zdarma jako součást výběrového řízení.
- Kontrola pojistných částek, nastavení pojistných rizik na míru, úprava limitů.
• Výběrové řízení na pojistitele
- Vyhlášení a provedení výběrového řízení na neživotní (majetkové) pojištění.
- Oslovujeme všechny významné pojistitele na českém (slovenském) pojistném trhu.
• Významná úspora firemních nákladů na pojištění
- Konkurenční prostředí hraje v tuto chvíli pro Vás.
- Nabídky jednotlivých pojistitelů jsou ve většině případů výhodnější než stávající pojištění.
• Optimalizace poměru ceny pojištění / pojistného krytí
- Při zachování rozsahu a snížení ceny pojištění zajistíme optimální pojistné krytí pro Vaše rizika.
- V případě stejné ceny získáte větší rozsah a kvalitu pojištění.
• Správa pojistných smluv a likvidace pojistných událostí
- V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, získáte zdarma správu pojistných smluv
a pomoc při likvidaci pojistných událostí.
- Zajistíme Vám aktuální informace v oblasti pojistného trhu a nabízených produktů.
HLAVNÍ PARTNEŘI :
ZFP Makléř, s.r.o.
kancelář: Písečná 5, 620 00 Brno
• tel (+420) 532 176 136
• e-mail: obchod@zfpmakler.cz
• www.zfpmakler.cz, www.zfpmakler.sk
P o j i s t n é p ro d u k t y
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
• " FLEXA"
základní rizika: požár, výbuch, úder blesku, pád
letadla
• Katastrofická rizika
záplava, povodeň, zemětřesení
• Ostatní živelní nebezpečí
vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád
stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina,
pokles půdy
sesuv půdy, pád a zřícení skal, náraz dopravního
prostředku
• Vodovodní rizika
únik vody z vodovodních a technických zařízení,
zpětné vystoupení vody z kanalizace
• Odcizení a Vandalismus
• Pojištění skel
na bázi All Risk
POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK
• Pojištění strojů - stacionární i mobilní stroje
škody zapříčiněné provozem (lom, přetlak, podtlak,
přehřátí)
škody zapříčiněné elektrickou energií (zkrat, přepětí
nebo indukce)
škody způsobené lidským faktorem (chyby obsluhy,
nešikovnost, nedbalost)
• Pojištění elektroniky
na bázi All Risk, kancelářská technika, PC,
komunikační technika, zabezpečovací zařízení, ad.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA
ŠKODU
• Pojištění obecné odpovědnosti
Jedná se o škody na majetku nebo zdraví,
způsobené třetí osobě provozní činností
nebo porušením povinností společnosti
při podnikatelské činnosti. Možné je i připojištění
finančních škod, škod na věcech převzatých
a užívaných, škod na věcech zaměstnanců,
které vznikly při plnění pracovních úkolů apod.,
regrese zdravotních pojišťoven.
• Pojištění odpovědnosti za škody způsobené
vadným výrobkem a stažení výrobku z trhu
Škody způsobené vadným výrobkem nebo vzniklé
v souvislosti s jeho užíváním.
Náklady vzniklé v souvislosti se stažením vadného
výrobku z trhu.
• Pojištění profesních odpovědností
• D&O Pojištění
Škody vzniklé v důsledku špatného rozhodnutí
členů statutárních orgánů společnosti.
ZFP Makléř, s.r.o.
kancelář: Písečná 5, 620 00 Brno
• tel (+420) 532 176 136
• e-mail: obchod@zfpmakler.cz
• www.zfpmakler.cz, www.zfpmakler.sk
P o j i s t n é p ro d u k t y
POVINNÉ RUČENÍ A HAVARIJNÍ
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
• Povinné ručení
flotilové pojištění firemních vozidel (minimálně
5 vozidel) *
• Havarijní pojištění
flotilové pojištění firemních vozidel (minimálně
5 vozidel) *
• Připojištění skel, zavazadel a přepravy
* Pojištění firemních vozidel na základě
flotilových smluv přináší významnou úsporu
nákladů, při zachování nebo rozšíření
pojistného krytí.
POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU
• Živelní přerušení provozu
• Strojní přerušení provozu
• Elektronické přerušení provozu
Po sjednanou dobu hradí pojišťovna za klienta
ztrátu zisku a nabíhající fixní náklady na provoz
podniku. Za předpokladu věcné škody na majetku
vzniklé v důsledku pojistného nebezpečí.
OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ
• Stavební (CAR) a montážní (EAR) pojištění
pro pojištění staveb
• Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele
komplexní odpovědnost dopravců
• Pojištění zásilek při přepravě
CARGO pojištění
• Pojištění pohledávek
zajištění obchodních případů
• Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu
ZFP Makléř, s.r.o.
kancelář: Písečná 5, 620 00 Brno
• tel (+420) 532 176 136
• e-mail: obchod@zfpmakler.cz
• www.zfpmakler.cz, www.zfpmakler.sk
H i s t o ri e s p o l e č n o s t i
Naše společnost se věnuje zprostředkování makléřských obchodů od června roku 2004 pod hlavičkou ZFP s.r.o..
Transformace na firmu ZFP Makléř, s.r.o. proběhla v květnu roku 2008. V roce 2011 se působnost rozšířila i na slovenský
trh.
Jednatel společnosti, Ing. Petr Kittner, působí v oblasti pojišťovnictví více než 20 let. Pracoval na manažerských pozicích
u největších pojistitelů v ČR - 6 let v pojišťovně Kooperativa, a.s. a 7 let v České pojišťovně, a.s.. Posledních sedm let se
na pozici obchodního ředitele věnuje makléřské činnosti.
Obchodní aktivity ZFP Makléře jsou provázané s činností mateřské společnosti ZFP akademie, a.s. (www.zfpa.cz).
ZFP akademie, a.s. je největší zprostředkovatel finančních produktů (pojištění, spoření) v České republice a patří mezi
největší i na Slovensku. Za vynikajicími výsledky stojí jedinečný vzdělávací systém a vlastní síť seminárních hotelů.
V současnosti má ZFP akademie, a.s. statisíce spokojených klientů.
ZFP akademie, a.s. je zaměřena zejména na produkty pro občany a pro firmy v rámci životního pojištění a spoření.
ZFP Makléř, s.r.o. se prioritně zaměřuje na oblast neživotního pojištění středně velkých a velkých firem.
Spolupráce dává oběma firmám velkou výhodu v konkurenčním prostředí, neboť každá se specializuje na určitou oblast
finančních služeb a mohou společně pod jednou hlavičkou ZFP nabídnout klientům ucelený servis a správu finančních
produktů a pojištění.
SÍDLO:
Na Řádku 8
690 02 Břeclav
KANCELÁŘ:
D1 - exit 1 96b
MAKRO
Kancelář
ZFP Makléř, s.r.o.
Písečná 5
620 00 Brno
Tel: +420 532 1 76 1 36
Fax: +420 532 1 76 1 51
E- mail: obchod@zfpmakler.cz
Hlavní pracoviště a zázemí ZFP Makléř, s.r.o. najdete na okraji Brna, v blízkosti dálničního sjezdu Brno-centrum. Rádi Vás
přivítáme v nově zrekonstruovaných kancelářích.
Po celé republice firma využívá spolupráce s obchodníky firmy ZFP akademie, a.s., pod kterou spadá 11 Hlavních
regionálních kanceláří a 59 Strukturních regionálních kanceláří. Bližší seznam a informace viz. www.zfpa.cz.
ZFP Makléř, s.r.o.
kancelář: Písečná 5, 620 00 Brno
• tel (+420) 532 176 136
• e-mail: obchod@zfpmakler.cz
• www.zfpmakler.cz, www.zfpmakler.sk
K o n t a k t y a r e fe r e n c e
Ing. Petr Kittner - obchodní ředitel
gsm : (+420) 724 291 320 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: petr.kittner@zfpmakler.cz
Monika Pružinská Hýblová - obchodní manažer
gsm : (+420) 608 984 992 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: monika.hyblova@zfpmakler.cz
Ing. Rudolf Nytl - obchodní zástupce, specialista
pro neživotní pojištění
Josef Welszar - obchodní zástupce, specialista
pro neživotní pojištění - Ostrava
Petr Dostál - obchodní zástupce, specialista pro
neživotní pojištění
Ivana Kochová - specialista pro řízení
makléřských obchodů
Mgr. Denisa Kittnerová - obchodní zástupce,
specialista pro neživotní pojištění
Jitka Vachová - specialista pro řízení
makléřských obchodů a servisní činnost
Ludevít Poliak - obchodní zástupce, specialista
pro neživotní pojištění - Slovensko
Nela Maršálková - administrativní pracovník
gsm : (+420) 733 677 1 37 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: rudolf.nytl@zfpmakler.cz
gsm : (+420) 608 076 543 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: petr.dostal@zfpmakler.cz
gsm : (+420) 737 1 45 439 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: denisa.kittnerova@zfpmakler.cz
gsm : (+421 ) 905 934 074 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: ludo.poliak@zfpmakler.cz
gsm : (+420) 604 220 976 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: josef.welszar@zfpmakler.cz • www.zfpm.cz
gsm : (+420) 773 445 733 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: ivana.kochova@zfpmakler.cz
gsm : (+420) 737 278 802 • tel (+420) 532 1 76 1 36
E-mail: jitka.vachova@zfpmakler.cz
gsm : (+420) 606 733 826 • tel (+420) 51 9 326 232
E-mail: provize@zfpmakler.cz
Reference
Chropyňská strojírna, a.s.
komplexní pojištění majetku,
strojů a odpovědnosti. Flotilové
pojištění vozidel.
Lagarde Spedition spol. s r.o.
komplexní pojištění dopravce
Osička stavební firma s. r. o.
komplexní pojištění
C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o.
komplexní pojištění
ZFP Makléř, s.r.o.
kancelář: Písečná 5, 620 00 Brno
• tel (+420) 532 176 136
• e-mail: obchod@zfpmakler.cz
• www.zfpmakler.cz, www.zfpmakler.sk
ZFP akademie, a.s.
pojištění majetku a odpovědnosti
Město Břeclav
komplexní
pojištění
Download

ZFP Makléř, s.r.o. Představení společnosti