Město Orlová
13.
V Orlové dne 26. 8. 2013
Pro 19. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 18. 9. 2013
Obecně závazná vyhláška města Orlová č.
omezením hluku
Zpráva se předkládá: na základě zákona
předpisů
/2013, o zabezpečení veřejného pořádku
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
Obsah:
A. Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Orlová
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Orlová č. /2013, o zabezpečení veřejného pořádku omezením
hluku
B. Důvodová zpráva
C. Přílohy
Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška města Orlová č.
pořádku omezením hluku
/2013, o zabezpečení veřejného
Předkládá: Rada města Orlová
Zpracoval: odbor životního prostředí
Projednáno v Radě města Orlová na 47. zasedání dne 21. 8. 2013
Důvodová zpráva
Rada města Orlové projednala na svém zasedání dne 21. 8. 2013 návrh Obecně závazné
vyhlášky (OZV) města Orlová č. /2013, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku bez
přijetí usnesení.
Důvodem předložení návrhu byl požadavek, aby se právně ošetřilo zamezení obtěžování občanů
hlukem (a to zejména způsobeným provozem sekaček, křovinořezů a pil). V současné době je
problematika hluku v Orlové řešena pouze při pořádání veřejných hudebních produkcí (OZV č.
3/2005).
Dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, je zastupitelstvo města oprávněno
rozhodnout o vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, tedy může stanovit, které činnosti lze vykonávat pouze v čase touto vyhláškou určeném.
V metodice ministerstva vnitra k regulaci oblasti veřejného pořádku OZV se uvádí mj., že „obce
nemohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení, tzn. zakázat jejich používání po delší
čas (např. celý pracovní den nebo celý víkend), mohou však používání těchto zařízení přiměřeně
omezit. Je však nutné, aby takový zákaz byl v souladu s principem proporcionality a zohledňoval
právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek“.
Řešení problematiky hluku a omezení činností v okolních městech:
Město
Orlová
Bohumín
Český
Těšín
FrýdekMístek
OZV
návrh
Zařízení
Omezení provozu zařízení
Poznámka
sobota 17:00-24:00,
neděle a dny prac. klidu 0:00-9:00
a 13:00-24:00
sekačky, křovinořezy, pily
není
1/2010 sekačky, křovinořezy, pily a úhlové neděle 0:00-9:00 a 13:00-24:00
brusky
není
Havířov
hlučné stroje a zařízení (veškerá
zahradní technika, stroje a nářadí
2/2013
na elektrický nebo spalovací
pohon)
Hlučín
7/2009
Karviná
3/2009 sekačky, křovinořezy, pily
neděle a dny prac. klidu 6:00-8:00
a 12:00-22:00 a v době nočního
klidu
výjimka na
odstranění
kalamit a
havárií
neděle zcela, Po-Pá 20:00-22:00,
sekačky a křovinořezy, pily, brusky
So 18:00-22:00 a v době nočního
a rozbrušovačky
klidu
neděle 0:00-9:00 a 13:00-24:00
sekačky, křovinořezy, pily a ostatní neděle a dny prac. klidu 6:00zařízení způsobující hluk
13:00 a 19:00-22:00
Opava
2/2011
Ostrava
sekačky, křovinořezy, pily, brusky,
rozbrušovačky, pneumatického
4/2012 kladiva, kompresory, vrtačky,
střelné zbraně, zábavná
pyrotechnika
neděle a svátky zcela,
Po-So v době 20:00-22:00 a
v době nočního klidu
navíc
omezení ost.
hlučných
projevů
v době
nočního klidu
výjimka na
údržbu a
průmysl. a
zemědělskou
výrobu
Navrhuje se omezit provoz sekaček na trávu, křovinořezů a pil během sobot, nedělí a dní
pracovního klidu. Kontrolu dodržování povinností stanovených OZV budou provádět strážníci
Městské policie. Osobám, které poruší ustanovení OZV, mohou být uloženy pokuty.
Navrhuje se, aby tato OZV nabyla účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.
2
Příloha č. 1
Obecně závazná vyhláška města Orlová
č. /2013,
o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
Zastupitelstvo města Orlová na svém zasedání dne
, usnesením č.
vydalo na základě
ust. § 10 písm. a) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které
vybrané činnosti, jež byl mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy a ochranou zdraví, lze na území města Orlová vykonávat pouze v čase touto
vyhláškou určeném.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy:
a) území města Orlová – katastrální území města Orlová.
b) sekačka na trávu a křovinořez – sekačka na trávu a křovinořez poháněný elektrickou energií
nebo spalovacím motorem, a také sekačka, která se zavěšuje na zahradní malotraktory a
traktory.
c) kotoučová pila (jinak také cirkulárka nebo okružní pila) – stroj určený k řezání dřeva, kovů či
dalších materiálů. Skládá se z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který
kotouč roztáčí.
d) motorová pila (jinak také řetězová pila) – stroj určený především k řezání dřeva. Skládá se z
ozubeného řetězu poháněného prostřednictvím poháněcího mechanismu.
Čl. 3
Omezení činností
Každý je povinen zdržet se
a) v sobotu v době od 17.00 hodin do 24.00 hodin
b) o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 00.00 hodin do 9.00
hodin a od 13.00 hodin do 24.00 hodin
veškeré práce spojené s používáním zařízení vymezených v článku 2 této vyhlášky, tj.
sekačky na trávu, křovinořezu, kotoučové a motorové pily.
3
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou pověřeni strážníci Městské
policie Orlová.
2. Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů1).
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
Dr. Jaromír Kuča
starosta
1)
Martin Sliwka
místostarosta
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
4
Download

Důvodová zpráva