1
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER
2
GENEL KOLLUK VE
ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
1- Faaliyet Alanları
2- Görev Alanları
3- Yetkileri
4- Bağlı Oldukları Makam
5- Güvenlik Araştırması
6- Eğitim ve Denetim
7- İletişim- Haberleşme ve Suçun Bildirilmesi
8) Güvenlik Sorumlusu
9) Güvenlik Yetkilisinin Sorumlulukları
10) Koruma Planlarının Hazırlanması
11) İhbarlar
12) Bina Arama Planları
13) Tahliye Planlarının Hazırlanması
3
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER
1- FAALİYET ALANLARI
Görevli oldukları yerde Emniyet ve asayişin
sağlanması,
Kamu düzeninin korunması,
Yardım isteyenlere yardım edilmesi,
İhbarların değerlendirilmesi,
Terörle mücadele,
Suçun önlenmesi,
Suç ve suçlularla mücadele,
Meydana gelen olaylara anında müdahale suç iz
ve delilerinin toplanması muhafaza edilmesidir. 4
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER
2- GÖREV ALANLARI
Genel Kolluk kuvvetlerinden polis,
görevli bulundukları Mülki sınırlar içinde
görev yeri ve zamanına bakılmaksızın
görevli sayılmıştır.
(PVSK, Ek Md. 4)
5
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
2- GÖREV ALANLARI
Jandarmanın genel olarak görev ve
sorumluluk alanı, görevli oldukları mülki
sınırları içinde, polis görev sahası dışı olup,
bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları
haricinde
kalan
veya
polis
teşkilatı
bulunmayan yerlerdir. (Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu Md. 10)
6
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
2- GÖREV ALANLARI
5188 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Özel
Güvenlik Teşkilatı personeli ile diğer Özel Kolluk
kuvveti
personelinin
görev
alanları,
görevli
bulundukları yer ile sınırlıdır.
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı
dışına çıkaramazlar, işlenmiş bir suçun sanığı takibi,
dışarıdan yapılan saldırılara tedbir alınması, para ve
değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi
güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu
görevli sayılır. Görev alanı zorunlu hallerde komisyon
kararı ile genişletilmektedir. (5188 Sayılı Özel Güvenlik
7
Hizmetlerine Dair Kanun Md. 9)24
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
2- GÖREV ALANLARI
Genel kolluk asli görevi olan genel güvenlik ve
asayiş hizmetleri dışında, görevin konusuna göre
Bakanlar Kurulu kararı veya mülki amirin emriyle
özel kolluk hizmetlerini yürütebilmektedir.
Vali ve Kaymakamlıklarca görevlendirilmemiş
olsalar dahi, jandarma ve polis görev bölgelerinde
karşılaştıkları konusu suç ya da kamu düzeni olan
özel kolluk hizmetlerinde doğrudan harekete
geçebilir.
8
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
3- YETKİLERİ
Özel kolluğun görevi ise sadece kendisine
verilen görevleri yerine getirmekten ibarettir.
Özel kolluğa genel kolluk görevi verilemez.
Genel kolluğun olaylar karşısındaki yetkileri
geniştir.
Özel kolluk kuvvetlerinin yetkileri ise sınırlı
olup sadece görevli olduğu alan ve zaman
içinde geçerlidir.
9
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
3- YETKİLERİ
Özel güvenlik teşkilatı personeli genel
kolluğun görev alanına giren bir olayla
karşılaştığında olaya el koyar, genel kolluğa
haber verir, genel kolluk olaya el koyuncaya
kadar sanık veya sanıkları, olay yerini, delilleri
muhafaza altına alır ve genel kolluğa teslim eder.
(5188 S. K. Md. 7)
10
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
4- BAĞLI OLDUKLARI MAKAM
Genel kolluk kuvvetleri merkezde İçişleri
Bakanlığına bağlıdır. İl sınırları içinde mülki
idari amirine, adli kolluk görevleri bakımından
ise adliyeye bağlıdır.
Özel kolluk kuvvetleri ise önleyici kolluk
hizmetleri bakımından mülki amirlere, idari
yönden ise kamu kuruluşlarında kurulmuş
oldukları Bakanlıklara ve kurumlara bağlıdır.
11
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
4- BAĞLI OLDUKLARI MAKAM
"Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve
özel
bütün
kolluk
kuvvetlerinin
ve
teşkilatlarının
amiridir.
Suç
işlenmesini
önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak
için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla
Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini
istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları
vali tarafından verilen emirleri derhal yerine
getirmekle yükümlüdür.” (5442 SK.Md. 11/A)
12
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
4- BAĞLI OLDUKLARI MAKAM
"İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi
dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu
esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin
ödev ve görevlerindendir.” (5442 SK.Md. 11/C)
Özel Güvenlik Hizmetleri yasası 6 inci maddesi
"Kamu güvenliğinin sağlanması yönünde 5442 sayılı İl
İdaresi kanunun ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler
saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel
güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare
amirinin ve genel kolluk amirini emirlerin yerine getirmek
zorundadır.” ( 5188 Sk. Md.6)
13
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
5- GÜVENLİK ARAŞTIRMASI
14
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
6- EĞİTİM
15
GENEL KOLLUK/ ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ
7- DENETİM, YASAKLAR ve
CEZA HÜKÜMLERİ
“İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik
hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini,
özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi
veren kurumları denetlemeye yetkilidir.
Denetim sonucu tespit edilen eksiklerin ilgili
kişi,kurum ve kuruluş ve şirketlerce verilen süre
içinde giderilmesi zorunludur...” ( 5188 Sk. Md.22)
16
Download

genel kollukla ilişkileri - Sincan Kervan Özel Güvenlik Kursu