Praha, 11. května 2011
ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
„Správní lidé
do správných rolí.“
Lidské zdroje v informačních technologiích
Technologický partner
Mediální partneři
Zlatý partner
Partneři
Pod záštitou
ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
Úvod
ICTM 2011
Mgr. Jiří Skála
Moderování konference - představení programu, řízení diskusí, zajištění dodržování
časového rámce
Absolvent Univerzity J. A. Komenského a Vysoké
školy ekonomické v Praze. Během 18 let praxe
v oblasti informatiky zastával různé funkce od
organizačně-procesních, přes technické až po
manažerské. Od roku 2003 se specializuje na
oblast řízení ICT služeb, je autorem a lektorem
desítek kurzů z oblasti ITIL, CobiT a ISO/IEC
20000 a řešitelem desítek ITSM projektů. Má bohatou přednáškovou a publikační činnost, je jedním ze zakladatelů konferencí
ICTM a zakládajícím členem sdružení itSMF Czech Republic. Ve
volném čase se s oblibou věnuje teorii a praxi přípravy a podávání
míchaných nápojů.
Uvítací zdravice
Absolvovala v r. 1987 Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze. Od roku 1992 se pohybuje v oblasti IT ve společnostech jako Digital
Equipment, Compaq a HP, od r. 2008 ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Během
21 let praxe v oblasti IT zastávala řadu funkcí od
vzdělávání, přes kvalitu, controlling a operations
až po vedoucí pozice ředitelky divize tisku a zobrazování v HP
(2004-2008). V současné době je ředitelkou Professional Solutions
v Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Případová studie řízení procesu Lidé ve společnosti Unicorn, která zdůrazňuje zejména
klíčové myšlenky a vysvětluje základní procesní a produktovou dekompozici a vytváří
tak obecně použitelný metodický přehled,
jak lze přistupovat k procesu lidských zdrojů
v podnicích či organizacích.
Vladimír Kovář (2. ledna 1962) vystudoval ČVUT
v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou,
obor matematické inženýrství. Po studiu dva roky
pracoval jako systémový programátor počítačů
EC1045 na VŠE v Praze, poté jako působil jako
vedoucí skupiny programátorů ve společnosti
KOOSPOL Praha. V roce 1990 založil softwarovou
společnost UNICORN, jež pod jeho vedením prošla dynamickým
vývojem a v krátké době se stala uznávaným hráčem na trhu
ICT technologií. V současné době je předsedou představenstva
společnosti UNICORN. Kromě manažerských činností se osobně
podílí i na technických detailech klíčových projektů. Intenzivně se
rovněž věnuje vizi a vývoji platformy Unicorn ES, internetové služby Unicorn Universe a metodiky Unicorn ES Powered Company,
jejímž cílem je definovat, jak se vytváří firma 21. století. V únoru
2009 převzal ocenění Podnikatel roku 2008 České republiky.
Pohled na problematiku vysokoškolského
vzdělávání ICT specialistů v České republice
z hlediska děkana elektrotechnické fakulty nejvýznamnější technické vysoké školy
v České republice.
Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. je jednou z nejvýznamnějších osobností českých telekomunikací.
Od roku 1997 vykonává funkci vedoucího katedry
telekomunikační techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kterou se mu podařilo přetvořit
na jedno z nejmodernějších pracovišť v oboru u
nás. V roce 2007 byl jmenován děkanem elektrotechnické fakulty a zahájil její rozsáhlou transformaci. Prof. Šimák
považuje problematiku procesního řízení služeb informačních a
komunikačních technologií za jeden z prioritních směrů rozvoje
oboru.
Cílem příspěvku je seznámit účastníky
konference ICTM se základními principy
fungování lidské psychiky, běžnými psychickými odchylkami a informovat o vybraných
psychologických aspektech ovlivňujících
řízení a efektivní spolupráci v rámci týmů, se
specifickým zaměřením na oblast IT.
Absolventka Filosofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Pracuje jako výzkumný pracovník v Psychiatrickém centru Praha se speciálním
zaměřením na kognitivní funkce a odchylky
fungování lidské psychiky. Mimoto působí jako
lektorka pro Českou společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging. V minulosti se též věnovala projektům pro Time Management International, kde mimo
jiné vedla sadu seminářů o zvládání stresu. Pravidelně publikuje
v odborných mediích a přednáší na českých i mezinárodních odborných symposiích.
Telefónica O2
I ICT tvoří lidé
Ing. Monika Jindrová
Telefónica O2, Ředitelka Professional
Solutions
Lidé UNICORN
Key note
Ing.Vladimír Kovář
Unicorn
Současný stav a perspektivy
dalšího vývoje
vysokoškolského vzdělávání
ICT specialistů v České
republice.
prof. Ing. Boris Šimák,
děkan FEL ČVUT v Praze
Psychologické aspekty práce
v oblasti IT
PhDr. Hana Štěpánková
Psychiatrické centrum Praha
Využití simulačního nástroje
k optimalizaci zdrojů IT
procesů
Ing. Zdeněk Boháč
Telefónica O2
Ing. Michal Mrajca
ČVUT FEL
Ing. Jakub Serafin
ČVUT FEL
V příspěvku je zobecněna problematika
dynamické simulace IT procesů při nákupu
externích zdrojů. Na základě zobecněných
reálných dat je pomocí počítačového modelu
napodoben chod podnikového systému. Při
experimentování s modelem je pozorováno chování systému s cílem vybalancovat
externí zdroje tak, aby při dodávce služby
nedocházelo ke zdržení z důvodu nedostatku
zdrojů anebo naopak k nedostatečné vytíženosti zdrojů.
Ing. Zdeněk Boháč je absolventem oboru informatika na ČZU v Praze. Od roku 1996 pracoval v IT společnostech ATS s.r.o., Infima
s.r.o. a Komix s.r.o. na pozicích analytik požadavků a poté jako projektový manažer. V tomto
období spolupracoval například na analýze a
návrhu testovacího komunikačního polygonu
společně s Vojenským technickým ústavem elektrotechniky
v Jinonicích, na analýze a návrhu systému HEF (systém na správu skladových vozů pro společnost Škofin a.s.), analýze a vedení
projektu Cestovního pojištění pro pojišťovnu Vitalitas a.s. Od
roku 2004 pracoval ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r .o.
v oddělení SDI (System Development and Integration), kde se
jako analytik požadavků podílel na dodávce telekomunikačních
služeb (např. premium SMS). Od roku 2006 pracuje v Telefónica
O2 Czech Republic, a.s. na pozici Senior specialista pro IT
Governance, kde zodpovídá za návrh IT procesů. Při návrhu procesů zajišťuje koordinaci s Telefónica Europe a Telefónica Spain.
Ing. Michal Mrajca je absolventem oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia
se mimo jiné zabýval problematikou specifikace
systémů. Nyní jako interní doktorand na katedře
telekomunikační techniky ČVUT FEL řeší otázky související s managementem informačních
a komunikačních technologií.
Ing. Jakub Serafin je absolventem oboru telekomunikační technika na ČVUT FEL. Během studia se mimo jiné zabýval problematikou teorie
zpracování signálů. Nyní jako interní doktorand
na katedře telekomunikační techniky ČVUT
FEL řeší otázky související s managementem
informačních a komunikačních technologií.
Lidské zdroje a standardy
– teorie a praxe
Ing.Vladimír Kufner
Hewlett-Packard
Lidské zdroje a IT z pohledu
statistiky
Mgr. Eva Skarlandtová
Český statistický úřad
Obsahem příspěvku je přehled metodik a
standardů v oblasti řízení lidských zdrojů
(Human Resource management/HRM) primárně v oblasti IT. Probírá jednak přehledově obsahy některých známých standardů pro
správu služeb či projektové řízení v oblasti
HRM, diskutuje aktuální trendy a v neposlední řadě navrhuje některá doporučení založená na znalostech autora.
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT
v Praze, kde později absolvoval i postgraduální
studium. Poté působil postupně ve Výzkumném
ústavu telekomunikací a firmách DeTeWe, Philips
a Logica. Od roku 2000 je zaměstnán v oblasti
ITSM u společnosti Hewlett-Packard, s.r.o. V roli
architekta řešení technicky řídí implementace,
působí v oblasti Q&A, v oblasti lokalizace SW nástrojů a jako
akreditovaný školitel se podílí na školeních ITIL/ITSM a ISO/IEC
20000 a participuje na překladech publikací ITIL do českého jazyka. Je držitelem certifikátu ITIL Expert, certifikátu konzultanta
na ISO/IEC 20000; jako člen mezinárodního týmu se zúčastnil
revizí ITIL V2 a později tzv. Referenčního modelu ITSM firmy HP.
V současné době působí jako člen mezinárodního ITIL V3
Examination panelu. Je čestným členem itSMF CZ a členem
itSMF UK. Aktivně se účastní překladů publikací ITIL.
Cílem přednášky je představit statistická
data dostupná za oblast lidských zdrojů a informačních technologií. Prezentovány budou
jak informace o počtu IT odborníků a jejich
mzdách, tak také o studentech a absolventech vysokoškolského studia v oborech IT.
Na závěr přednášky budou stručně zmíněny
údaje o tom, jak jsou informační technologie
využívány jednotlivci.
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze obor demografie. Po ukončení
studia nastoupila do Českého statistického úřadu
na oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti, kde působí dodnes. Kromě statistik
souvisejících s IT odborníky má v gesci statistiky
v oblasti lidských zdrojů ve vědě a technologiích
a využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné
správě. Kromě výstupů ze zmiňovaných statistik se významně
podílí na ostatních statistikách výše uvedeného oddělení. Je autorem či spoluautorem průřezových publikací ČSÚ souvisejících
s problematikou IT, vědy, výzkumu a inovací, jako je Informační
společnost v číslech, Informační ekonomika v číslech, Statistická
ročenka vědy, technologií a inovací aj. Eva Skarlandtová zastupuje Českou republiku na mezinárodních pracovních jednání
v Eurostatu a OECD jak pro oblast statistik informační společnosti, tak i vědy, technologií a inovací.
Personální plánování
– klíčový HR proces
Ing.Táňa Panýrová
PPF
Jaká je aktuální predikce
potřeby IT odborníků
v příštích obdobích
a v jakých oborech?
Jan Tolar, CGEIT
Hewlett-Packard
Projekt INNOTRAIN IT
– vytváření zjednodušené
metodiky ITSM a interaktivní
školení malých a středních
podniků (případová studie)
PhDr. Aleš Pekárek
Agentura pro evropské projekty
a management (EPMA)
Meranie výkonnosti
zamestnancov IT – čo sa hodí
a čomu sa vyhnúť
Ĺubomír Lukáč
Anect
Správně naplánovat potřebu zaměstnanců a finanční zdroje se stává zejména
v období finanční krize uměním v rámci
řízení lidských zdrojů nejžádanějším. Kolik
zaměstnanců můžeme propustit? A kolik musíme? Začneme už přijímat zpět?
A neměli bychom raději „outsourcovat“?
Po jakých zaměstnancích je největší poptávka? Kdo bude mít potíže s uplatněním?
Tyto otázky dnes řeší téměř všude. Doba je
turbulentní, mnohé organizace se snaží využít situace na trhu k zefektivnění řízení firmy.
Revidují se způsoby hodnocení výkonnosti,
koncepce odměňování a poskytování benefitů. Příspěvek se na nastolené otázky pokusí
odpovědět.
Vystudovala VŠE v Praze, obor ekonomika průmyslu. Od konce studia se věnuje personalistice. Pracovala na pozicích personální ředitelky
v Telecomu, Komerční bance, PPF. V současné
době má vlastní poradenskou konzultační praxi,
učí řízení lidských zdrojů na VŠEM. Je aktivní v komunální politice, druhé volební období je místním
zastupitelem. Její největší zálibou jsou péče o zatoulané a opuštěné kočky a cestování.
Příspěvek se zamýšlí nad vlivem ekonomické
krize, ale i nových technologických trendů,
na výběr a skladbu pracovníků IT, preferenci
konkrétních rolí a vyžadované znalosti IT
odborníků. Podle prvních odhadů analytických společností reflektujících mezinárodní
ekonomickou realitu a její vliv na oblast
informačních technologií se ukazuje, že
v následujících měsících a letech můžeme
očekávat postupný pokles poptávky po ryze
technických rolích ve prospěch rostoucího
zájmu o profese/role s přímým vlivem na výslednou hodnotu IT a jeho služeb (enterprise
architekti, finanční analytici pro IT apod.)
Jan Tolar pracuje jako IS Solution Architect pro
oblast ITSM ve společnosti Hewlett-Packard.
V HP také dlouhodobě působil na pozici konzultanta pro oblast správy IT a management nástrojů HP OpenView. Na svém kontě má celou řadu
úspěšných projektů souvisejících s problematikou
správy služeb IT (implementace procesů, implementace podpůrných management nástrojů, návrhy komplexních
dohledových a měřících systému, řešení Disaster Recovery apod.)
Problematice správy služeb IT se začal naplno věnovat před více
než sedmi lety. V posledních letech se intenzivně zabývá vlivem
sociálních a psychologických faktorů na fungování IT organizací,
zejména pak na efektivní realizaci projektů a efektivitu a výkonnost procesů. Je držitelem mezinárodní certifikace Manager’s
Certificate in ITSM,akreditace 1ST CourseTutor on the Foundation
and Managers Certificates in IT Service Management a aktivním
členem mezinárodního sdružení IT Service Management Forum.
V rámci jeho české sekce je vedoucím výboru pro akce a marketing.
Svůj volný čas dělí mezi rodinu, výtvarné umění, jemuž se sám
aktivně věnuje, a studium psychologie.
Příspěvek si klade za cíl představit a diskutovat v rámci workshopu cíle a výsledky
projektu INNOTRAIN IT, který je financován
z programu EU Central Europe. Hlavním cílem projektu je vytvoření zjednodušené metodiky ITSM šité na míru malým a středním
podnikům, a to na základě důsledné analýzy
existujícího stavu v 5 partnerských zemích
projektu. Následně dojde k proškolení až tisíce CIO malých a středních firem ve střední
Evropě a to pomocí osobních školení i e-learningové platformy.
Vystudoval na univerzitě v Plzni, v roce 2004
pak získal magisterský titul v oboru informačních věd na Univerzitě Karlově v Praze,
v roce 2007 zde obhájil rigorózní práci na téma
„Současná informační politika ČR v oblasti
veřejné správy“. V letech 2003 až 2007 působil
na Českém statistickém úřadě (ČSÚ) v různých
pozicích v Odboru analýzy a marketingu a podílel se mimo
jiné na vývoji webportálu ČSÚ. V roce 2005 absolvoval dlouhodobou stáž v Instituto Nacional de Éstatistica v Lisabonu, kde
vyvíjel aplikace pro webová prostorová statistická (GIS) data.
V Agentuře EPMA pracuje od roku 2007 jako manažer výzkumu
na přípravě a realizaci různých projektů financovaných Evropskou
unií z programů FP6, FP7, Leonardo da Vinci, eContent,
INTERREG IVC, OP VK, Central Europe atd. Mezi jeho oblasti
zájmu patří otázky rozvoje informační společnosti obecně, zejména se pak zabývá problematikou e-Governmentu, e-Participace,
e-Inclusion, e-Businessu, ITSM, e-Learningu, znovuvyužití informací veřejného sektoru (PSI), e-Contentu, regionálního rozvoje,
testováním a indikátory o informační společnosti, web designem
a vývojem, problematikou malých a středních podniků, GIS atd.
Všetci vieme, že by sme pri definícii cieľov
pre svojich podriadených mali byť „SMART”.
Všetci s tým bojujeme, niekedy vyhráme a
niekedy prehráme. Príklady jedného aj druhého predkladá autor tohoto príspevku zo
svojej vlastnej praxe spolu s radami, ako sa
vyhnúť tým horším skúsenostiam.
Pochází ze slovenského Martina, ale v Čechách
žije již od roku 1991. Nejprve působil v bankovním sektoru jako šéf IT. Posléze od roku 1999 pracoval v evropské IT centrále obchodního řetězce
Tesco, kde byl odpovědný za tým ITIL expertů.
Od roku 2004 působil v DHL IT, kde vedl Change
a Configuration Management tým pro Evropu a
metodicky tyto procesy zaštiťoval globálně. Od roku 2010 působí
ve firmě Anect jako Senior konzultant pro oblast IT procesů. Je
certifikován jako ITIL Expert, PRINCE2 Practitioner a má také
certifikace COBIT, Six Sigma, LEAN a další. Je členem publikačního výboru organizace itSMF CZ. Ve volném čase koncertuje jako
fokový písničkář (vydal CD „Len sa kľudne priznaj”) a organizuje
folkové koncerty.
Sdílení informací a know
how na principu firemní
sociální sítě lidských zdrojů
Ing. Radek Bělina, Ph.D.
Devoteam
Certilkace IT profesionálů
Ing. Petr Melgr
Telefónica O2
Profesní organizace pro
oblast managementu IT
a řízení IT služeb
Ing. Kateřina Lukavcová,
CISA
Telefónica O2 Czech Republic
Norma ISO/IEC 20000 verze
2011
Ing. Luděk Novák, PhD.
CISA, CISSP, CGEIT
Děláte pro bezpečnost svých
systémů opravdu všechno?
RNDr. Miroslav Šedivý
Telefónica O2
Společnost Devoteam v minulém roce nasadila pro potřeby sdílení informací a zkušeností novou platformu založenou na principu
enterprise sociálních sítí (JIVE). Příspěvek
bude demonstrovat jaké přínosy má takovéto nasazení a využívání sociální sítě pro každodenní chod společnosti pokrývající Evropu,
severní Afriku a Blízký východ.
Dokončil Ph.D. na FD ČVUT v Praze, obor
Inženýrská informatika. Od roku 1999 se věnuje oblasti IT, od dodávek IT technologií, přes
operativní a taktické řízení IT až po strategické rozvojové aktivity. Působí jako manažer
obchodu a realizace v České republice a na
Slovensku pro nadnárodní společnost Devoteam.
V ČR se již mnoho let aktivně zapojuje do dění okolo řízení IT.
Je místopředsedou občanského sdružení IT Service Management
Forum. Mezi jeho záliby patří historický šerm, střelba a fotografování
Cílem příspěvku je ukázat možnosti certifikace IT profesionálů, která dopomůže ke
zvýšení jejich vlastní kvalifikace a jejich vlastního kreditu uvnitř IT společnosti, ve které
pracují. Tito lidé však zastávají různé role
v IT různých společnostech s různým zaměřením. Z toho vyplývá, že každá IT společnost
může mít dle svého zaměření a své orientace
na zákaznický trh různé požadavky na své IT
profesionály.
Absolvent ČVUT FSI v Praze v roce 1986. Během
svého působení v oblasti informatiky od roku
1992 zastával role lektora vzdělávání a konzultanta pro oblast procesního řízení služeb v IT, dále
zastával role obchodního a procesního manažera
pro oblast bezpečnosti IS, obchodního manažera pro ERP systém SAP a zkušenosti má také
v oblasti zpracování dat, databázových struktur a jejich využití pro
podporu aplikací. Jeho předností jsou znalosti. Je držitelem certifikace projektového řízení IPMA stupeň D. Projektové zkušenosti
nabýval zejména v sektoru finančním a sektoru státní správy. Od
roku 2006 se systematicky věnuje zavádění procesů IT Service
Managementu a systémů řízení IT služeb dle ISO/IEC 20000. Je
také školitelem a podílí se pravidelně na změnách a vývoji nových
kurzů ITIL.Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.
Příspěvek přináší strukturovaný přehled
nejvýznamnějších profesních organizaci pro
oblast IT managementu a řízení IT služeb.
Součástí příspěvku je nejen porovnání zaměření, vizí a poslání jednotlivých organizací,
ale také přehled podmínek a typu členství
v jednotlivých organizacích, výčet výhod,
které členství v těchto organizacích přináší
a také profesní certifikace a akce, které dané
organizace zastřešují.
Absolventka katedry informačních technologií
Vysoké školy ekonomické v Praze, držitelka
certifikátů CISA, ITIL Manager’s Certificate
in ITSM a konzultant ISO 20000. Pracovala na
pozici konzultant ITIL/ITSM a projektový manažer, v posledních letech se věnuje nastavování a
řízení interních procesů a systémů ve společnosti
Telefónica O2 Czech Republic v divizi Professional solutions. Od
roku 2009 je aktivní členkou marketingového výboru itSMF.
15. března 2011 bylo schváleno znění druhé
verze normy ISO/IEC 20000-1:2011, která je
základem pro budování a hodnocení systémů
řízení služeb IT. Příspěvek posoudí podstatné
změny, které nová verze přináší, a to především s ohledem na jejich praktické uplatnění.
Zároveň se podíváme i na další činnosti ISO
v oblasti řízení služeb. Pozornosti určitě neuniknou ani změny v normě ISO/IEC 200002, kde je míra zlepšování zřetelně pozorovatelná a nově připravovaná verze je již více
praktickým návodem pro nasazení systému
řízení procesů, než tomu bylo ve stávající
podobě.
Vystudoval v roce 1991 Vojenskou akademii
v Brně, kde působil do roku 1994 jako odborný
asistent se zaměřením na počítačovou bezpečnost. Do poloviny roku 1999 pracoval jako
odborník na bezpečnost informací v různých
pozicích na Generálním štábu Armády České
republiky. Od léta 1999 uplatňuje zkušenosti
s řízením informatiky v komerčním sektoru. V současnosti je
vedoucím oddělení bezpečnosti ve společnosti ANECT a.s. se
zaměřením na řízení informačních rizik, řízení bezpečnosti informací a řízení procesů ICT. Luděk Novák je držitelem certifikátů
CISA (Certified Information Systems Auditor), CISSP (Certified
Information Systems Security Professional), CGEIT (Certified in
the Governance of Enterprise IT) má kvalifikaci vedoucího auditora pro ohodnocení souladu podle norem ISO/IEC 27001 (systémy řízení bezpečnosti informací), ISO/IEC 20000 (systémy řízení
služeb) a BS 25999 (systém řízení kontinuity činností organizace).
Luděk je též členem Rady odborného sdružení ISACA CRC
a členem technické normalizační komise TNK 20 – Informační
technologie.
Příspěvek si klade za cíl popsat možnosti při
řešení bezpečnosti informací, včetně využití
standardů, upozorňuje na úskalí tohoto procesu včetně nejčastějších prohřešků.
Absolvent matematicko-fyzikální fakulty Charkovské státní univerzity. Během své praxe se
zabýval především kryptografií, později obecně
bezpečností informací. Zastával různé pozice
v oblasti aplikované kryptografie, jako vedoucí
úseků bezpečnosti informací, rovněž také působí
jako konzultant a soudní znalec v oboru kryptografie. Ve volném čase se kromě jiného věnuje zejména řešení
matematických úloh a sudoku.
Hodnocení IT pracovníků
Michal Henych, MBA
TC Business School
Cukr a bič nebo respekt,
cíl a dohoda?
Adéla Humlová
GENTEA
Od technologických SLA
k vyhodnocení uživatelské
přívětivosti služby.
Odpovídá splnění SLA
praktické zkušenosti
uživatele služby?
Ing. Zbyšek Chvojka, MBA
CAPA Consult s.r.o.
Od jednodenního kurzu po
vysokoškolské studium
Ing. Marek Beránek
Unicorn College
Historie a význam vzdělávání
a IT certifikací pro praxi
v ITSM
Ing.Vladimír Váňa
AutoCont CZ
Co vše může být součástí výkonu IT pracovníků? A co vše v návaznosti na výkon
hodnotit? A jak zajistit, aby hodnocení navazovalo na strategické cíle firmy? Přípěvek se
soustředí hlavně na tzv. měkké kompetence
pracovníků v IT útvarech a možné způsoby
jejich objektivního měření.
Působí jako lektor ve firmě Management TC
provozující „TC Business School“ - studium
MBA formou Action Learning zaměřené hlavně
na praktickou využitelnost poznatků získaných
během studia. Jeho specializací je zejména marketing, řízení informací, organizační struktury a
dále programy rozvoje managementu v rámci
poradenské činnosti. Od roku 1990 do roku 2005 působil v manažerských pozicích firem zabývajících se IT. Naposledy AAC,
dříve pak First International Computer. Informační technologie
jsou stále jeho koníčkem a vhodně doplňují výše uvedené oblasti
managementu, pro které působí jako lektor.
Kolikrát jste v životě od nějakého manažera
slyšeli „cukr a bič - to je osvědčená metoda,
která na ně platí“? Z mého pohledu se jedná
o zažitou pověru, která je však přežitkem
otrokářské společnosti. Každý manažer je
vystaven každodennímu hledání rovnováhy
mezi direktivním a liberálním přístupem
ke svým podřízeným. V roli kouče se setkávám často s tím, že manažeři bojují s apatií
zaměstnanců vůči rozhodnutím, cílům a požadavkům vedení. V prostředí velké firmy se
často vytrácí smysl jednotlivých rozhodnutí
díky jejich anonymitě a postupné misinterpretaci záměru. Jediným způsobem jak této
pasti uniknout je pěstování společných cílů
a 100% využívání potenciálu lidí k nacházení
funkčních cest.
Adéla Humlová je jednatelkou společnosti
GENTEA know-how, která se zabývá vyhledáváním vhodných podnikatelských záměrů pro
investory a obsazováním klíčových manažerských
pozic. Je manažerkou projektu INVESTICE DO
NÁPADU, který GENTEA organizuje. V jejím
profesním životě ji nejvíce obohatila zkušenost
s vedením personální agentury Axios, spojení s největší japonskou
HR společností Staff Service, vývoj náročného CRM systému
PEXESO a vedení HR projektů pro IT společnosti. V posledních
letech se věnovala koučinku či vedení HR projektů např. pro firmy
ST Microelectronics, J.K.R. či Atlas.cz.
S přibývajícím množstvím služeb a aplikací
dostupných koncovému uživateli přes veřejné
sítě a také při postupném přechodu poskytování SW aplikací formou SaaS přestává
dostačovat vyhodnocování kvality služby
na principu sledování dostupnosti aplikační
infrastruktury. Stále větší důležitosti nabývá možnost vyhodnocování kvality služby
z pohledu koncového uživatele. Podobným
způsobem vzrůstá potřeba ICT oddělení
podniků a operátorských organizací prezentovat netechnickým způsobem kvalitu poskytovaných služeb tak, aby tato informace byla
snadno srozumitelná uživatelům služby nebo
obchodním a marketingovým pracovníkům.
Zbyšek Chvojka absolvoval ČVUT, Fakultu
Elektrotechnikou v roce 1989. Během následujících 17 let činnosti v oboru telekomunikací a ICT
pracoval ve společnostech SPT Telecom,Tescom a
Siemens na pozicích technické podpory, projektového vedoucího, technické podpory prodeje a
obchodního ředitele. V roce 2006 absolvoval MBA
studium na IPFM. Od roku 2006 pracuje na přípravě a realizaci outsourcingových projektů v České republice a ve Skandinávii jako nezávislý konzultant. V roce 2009 zakládá společnost CAPA Consult
s.r.o. zaměřenou na problematiku kvality ICT služeb a inženýrské
služby v ICT. Volný čas dělí mezi rodinu, vedení lyžařského klubu,
sport a fotografii.
Příspěvek seznamuje s uceleným a propracovaným systémem vzdělávání, který se skládá
ze široké škály vzdělávacích aktivit, jako jsou
např. jednodenní odborné kurzy, sada návazných kurzů cíleně zaměřených na specifické
role, tak i vysokoškolské kurzy. V rámci všech
aktivit jsou průběžně a systematicky měřeny
a vyhodnocovány znalosti účastníků. Celý
vzdělávací systém směřuje k efektivnějšímu a
účinnějšímu vzdělávání lidí, v našem případě
zaměstnanců holdingů Unicorn a Vigour.
Absolvent Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, kde současně dokončuje doktorské studium. Od roku 2001 působí ve
společnosti Unicorn, kde začínal jako programátor v PowerBuilder, následně působil jako ředitel
projektů vývoje informačních systémů a také jako
ředitel vnitropodnikového vzdělávání společnosti
Unicorn. Od roku 2007 působí na pozici ředitele Unicorn College.
Cílem příspěvku je konfrontovat různé názory na hodnotu personálních a firemních
certifikací a ujasnit si, co lze od nich očekávat.
Důležitou oblastí je také pohled na oblast
řízení IT a jeho specifika v porovnání se standardním business managementem s ohledem
na přidanou hodnotu vzdělávání a praxe pro
kariéru v oblasti ITSM.
Absolvoval ČVUT FEL v Praze. Pak pracoval
jako IT manager a CIO ve Spolaně Neratovice
(14 let), senior konsultant v KPMG (3 roky), CIO
v AutoContu On Line (3 roky) a v současné době
je zodpovědný za oblast Enterprise IT managementu v AutoCont CZ. V oblasti publikační
přispívá odbornými články na téma outsourcing,
řízení IT, ISO/IEC 20000 do odborných časopisů IT Systems, Data
Security Management, Computer World. Vystoupení na řadě konferencí na téma ITIL, implementace ISO/IEC 20000, zkušenosti
z fungování ISO/IEC 20000.
Download

Anotace příspěvků