Pro vodu a odpady
VODÁRENSKÝ
PRŮMYSL
NAŠE PROFESE JE VAŠE ÚROVEŇ
VODÁRENSKÝ PRŮMYSL
POUŽITÍ
N
A
Š
E
P
R
O
F
E
S
E
J
O D O D PA D Ů P O P I T N O U V O D U
Požadavky na přístroje pro vodárenský a odpadní průmysl mohou být plně pokryty širokým výběrem produktů společnosti Nivelco.
V první řadě byly do portfolia přidány přístroje pro měření tlaku, hladiny a analýzu vody. Nyní tedy nabízíme veškeré dostupné
technologie pro produkci vody a její čištění.Všechny přístroje mají udělenou bezpečnostní směrnici ATEX Ex, která je vyžadována
ve většině zemí. Malé a střední systémy se snadno zapoují díky Nivelco řídící jednotce MultiCont, která umí číst nebo programovat
jakýkoliv Nivelco snímač, eventuelně může snímače integrovat do systému náš software Nivision.
NIVOFLOAT
Plovák
NIVOCONT
Vodivostní
spínač
EasyTREK
EchoTREK
Ultrazvuk
NIVOPRESS N
Hydrostatický
NIVOPOINT
Magnetické
spínání
NIVOMAG
Magnetická
vazba
MicroTREK
Naváděná
mikrovlna
NIVOCAP
Kapacitní
I
ING
LT
RA
NIVOPRESS D
Hydrostatický
NS
M
I
AN
FL
TR
OW
RE
SM
IT
ER
T
NIPRESS
Piezoresistivní
S
W AT E R
NIVOPRESS D
Hydrostatický
Parshall
Otevřené
žlaby
MEA
PRESSU
SUREMENT
LE
S
VE
ER
L
W
H
TC
LEVE
TT
S
NIVOSWITCH
Vibrační
vidlice
A N A LY T I C
AnaCONT
LEP / LER
pH, ORP
snímač
ISOMAG
Electromagnetická
Indukce
S
AnaCONT
LEK / LCK
Vodivostní
snímač
AnaCONT
LED
Analýza vody
E
A
Š
E
Ú
R
O
V
E
Ň
Z P R A C O V Á N Í O D PA D N Í C H V O D
JÍMKA S OD.VODOU
NÁDRŽE PRO PŘÍDAVNÝ MATERIÁL
EasyTREK
NIVOPRESS N
EchoTREK
EchoTREK
EchoTREK
EchoTREK
K
NIVOSWITCH
NIVOSWITCH
NIVOFLOAT
Ea
syT
RE
NÁDRŽ S MŘÍŽÍ
ODPADNÍ NÁDRŽ
MULTICONT
NÁDRŽ SE SRÁŽEDLY
EchoTREK
USAZOVACÍ NÁDRŽ
EchoTREK
AnaCONT LEP
AnaCONT
EchoTREK
LCK
AnaCONT AnaCONT EasyTREK
LEK
LEP
USAZOVACÍ NÁDRŽ
MicroTREK
PARSHALLŮV ŽLAB
EchoTREK
THERMOCONT
TT
RE
DIGESTOŘ
SS
ZÁSOBNÍK BIOPLYNŮ
NIP
V
GENERÁTOR BIOPLYNŮ
Zpracování odpadních vod může být rozděleno do 2 hlavních částí: shomažďování odpadního kalu a ošetření.
Ošetření odpadních vod má poté 2 procesy: úprava od. vody a úprava odpadního kalu.
ODPADNÍ NÁDRŽE
ÚPRAVA ODPADNÍCH VOD
Odpadní voda je shromažďována v podzemních Vyčerpaná odpadní voda obsahuje mnoho
jímkách a poté čerpána do odpadních nádrží.
organických či anorganických materiálů (odpadní
kal) a to jak v pevném, tak kapalném skupenství.
Toto znečištení, musí být odstraněno. Proces
Upozornění: Spolehlivé měření hladiny je nutné k odstranění větších objektů provádí mříž. Pro
tomu, aby bylo umožněno signalizovat spínací řešení znečišťujících kap. látek se používají
body, které zabraňuj úniku kapalin.
srážedla. Sražené látky se poté oddělí od vody v
usazovací nádrži. Po náležité chemické úpravě a
náročné kontrole je možné vodu normálně
používat.
ÚPRAVA ODPADNÍHO KALU
Látky z usazovací nádrže jsou přemístěny do
digestoře, kde se odvodněním vytváří bioplyn.
Tento bioplyn se shromažďuje v nádrži a poté se
směřuje do generátoru. Úsek s bioplyny je
klasifikovaný jako nebezpečné prostředí.
DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE
DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE
DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE
EasyTREK SP typ bezdotykový ultra-zvukový
Ultrazvukové hladinové snímače (2-vodičová,
ATEX certifikované ultrazvukové hladinové
hladinový snímač . Doporučujeme použít
integrovaná nebo kompaktní verze) EchoTREK
snímače (EchoTREK či EasyTREK) nebo
snímač s krytem IP68.
či EasyTREK
ATEX certifikované mikrovlnou naváděné
Další dobrou volbou pro hluboké jímky je
Pro kontrolu nádrže s mříží doporučujeme
hladinové snímače (MicroTREK) mohou být
NIVOPRESS NC typ hydrostatický snímač do
systém 2 ultrazvukových hladinových snímačů.
použity pro hladinové měření.
vrtů,nebo NIVOPRESS NP s membránou
Pro chemickou analýzu doporučujeme snímač
Naše doporučení pro měření teploty je ATEX
vybavenou adaptérem pro snímání odpadního
AnaCONT, který umožní měřit kyselost látek.
certifikovaný teplotní snímač THERMOCONT
kalu.
Pro měření otevřených žlabů můžete pužít tzv.
TTJ Ex
PLC nebo náše MultiCONT programovací
Parshallův žlab spolu s hladinovým snímačem
Pro měření tlaku v nádržích s bioplynem
jednotka je idealní na proces 4…20 mA signalů
EasyTREK. Pro výpočty a uchování dat. využijte
doporučujeme ATEX certifikovaný tlakový
a ke kontrole spínacích bodů.
ovládací jednotku MultiCONT.
snímač NIVOPRESS DT Ex.
Na ochranu proti selhání doporučujeme
Hladinové spínání může provádět
NIVOFLOAT NWP plovákový hladinový spínač.
NIVOSWITCH s vibračními sensory.
PRODUKCE PITNÉ VODY
NIVOPRESS N
ISOMAG
AnaCONT LEP
Termocont TT
EchoTREK
EasyTREK
EchoTREK
ISOMAG
NIVOMAG
FILTRY
D
ESS
EchoTREK
NIPRESS
ISO
MA
G
USAZOVACÍ
NÁDRŽ
TĚŽEBNÍ STUDNA
ISOMAG
NIVOSWITCH
VODNÍ VEZ
NIP
RE
SS
NIVOPRESS N
OPR
ZÁSOBNÍK
ISOMAG
NIV
NIVOPRESS N
NIP
RE
SS
NIPRESS
POMOCNÁ
NÁDRŽ
ISOMAG
NIPRESS
NIP
RE
SS
ISOMAG
NIPRESS
NIVOCAP
NIPRESS
NIVOCAP
NIPRESS
NIVOCAP
NIVOPRESS N
POMOCNÁ ČERPADLA
NÁDRŽE SE STLAČENÝM VZDUCHEM
Produkce pitné vody může být rozdělena do 3 sekcí: těžební studny, čištění / ošetření a distribuční systém.
TĚŽEBNÍ STUDNY
CENTRÁLNÍ ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ
PŘEPRAVA VODY
Těžební studny jsou vyvrtány v zemině
bohaté na spodní vodu. V těch jsou spuštěna
čerpadla, která čerpají surovou vodu do
centrálního čistícího zařízení.
Úloha měření:
postupné měření hladiny ve studních,
teplota vody, hydrostatický tlak,
množství vyčerpané vody, ochrana čerpadel
proti
chodu "na sucho".
Surová voda čerpaná z těžebních studní
obsahuje rozlišné organické i anorganické
částice.
Tyto částice musí být z vody odstraněny.
Odstranění probíhá v mechanických filtrech
nebo se do vody přidávají srážecí činidla,
která pomáhají usadit kontaminující částice.
Tyto částice se potom přesunou do usazovací
nádrže. Čistá voda se poté většinou filtruje
skrz pískový filtr nebo jiné filtrační složky.
Aby se zajistila přeprava vody k zákazníkovi,
musí být v systému zvýšen tlak. Ten mohou
zvýšit pomocná čerpadla, vodní věže nebo
čerpadla na stlačený vzduch.
DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE
DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE
DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE
Hydrostatické hladinové snímače, které
kombinují hladinové a teplotní měření např.
snímač NIVOPRESS N
Piezoresistivní tlakové snímače např:
NIVOPRESS NZK
Měření při kontaktu s vodou: ISOMAG
elektromagnetické měřidlo
Tlakové měření s NIPRESS tlakovým
snímačem
Hladinové měření s EchoTREK ultrazvukovým hladinovým snímačem
pH měření čistoty vody a AnaCONT
analytickými přístroji
Měření horní / spodní úrovně s
NIVOSWITCH či NIVOMAG hladinovými
spínači
Kontrola tlaku u čerpadel na stlačený
vzduch může provádět NIPRESS tlakový
snímač s ovl.jednotkou UNICONT
Kontrola hladiny vody u čerpadel na
stlačený vzduch s NIVOCAP hladiovým
snímačem a UNICONT ovládací jednotkou
Měření úrovně hladiny z vrcholu i dna ve
vodní veži s EasyTREK ultrazvukovým
hladinovým snímačem, či NIVOPRESS D
typu hydrostatické hladinové snímače.
PŘEHLED PŘÍSTROJŮ
NIVOFLOAT
EasyTREK
Pro vodu a odpad
Hladinové spínání nádrží,
Hladinové snímání jímek,
Jímek.
Kontrola naplnění / vyplnění
Hladinové spínání čerpadel
Odpadních vod
Signalizace selhání
IP 68 ochrana
Hladinové snímání jímek,
studen, vrtů
Hladinové spínání of odpadních
vod či čerpadel
Kontrola naplění / vyplnění
Měření proudu
Dálkově programovatelný
Výpočet objemu
EchoTREK
NIVOCONT
Pro vodivé kapaliny
Kompaktní
Kontrola napňování / vyplňování
Signalizace návalu vody
Hladinový snímač pro jímky,
studny, vrty.
Kontrola naplnění / vyplnění
Měření proudu
Výpočet objemu
Dálkové ovládání
NIVOSWITCH
NIVOPRESS N
Hladinový spínač bez
pohyblivých částí
Samočistící
Hladinový spínač pro nádrže
Kontrola čerpadel
NIVOCAP
Snímač hladiny
Pro vodivé i nevodivé materiály
Vhodné pro vysoké tlaky
a teploty
Draw-down ochrana
Hladinové měření nádrží,
jímek
Dálkové ovládání
Nerezové tělo spínače
NIVOPRESS D
Hydrostatické měření hladiny
Měření tlaku
Pro pěnivé a korozivní materiály
Dálkově programovatelný
Měření otevřených žlabů
AnaCONT pH/ORP snímač
Ultrazvukový hladinový snímač
Vhodný pro kapaliny s výpary
Pro kalibrovaný, standartní
Parshallův žlab
Vhodné pro vodu nebo odpady
Certifikát měření
Měření zpracované odpadní vody
Měření zavlažovacích kanálů
ISOMAG
Magneticko - indukční měření
Měření odpadních vod
Kompaktní i oddělené typy
EX Certifikace
Pro kontrolu množství
Kompaktní analytický snímač
Kontrola kvality vody
Řešení pro odpadní vody
Použití sond
Široký výběr doplňků
AnaCONT snímač pro množství
rozpuštěného kyslíku v kapalině
Kompaktní analytický snímač
Měření povrchu vody
Řešení pro odpadní vody
Pro plavecké bazény
Aplikačně orientované sondy
Široký výběr doplňků
PŘÍSTROJE V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH
Hladinové spínače mohou být připojeny přímo na řídící jednotku MultiCONT nebo pomocí vhodného rozhraní či modemu. Přístroje Nivelco
umožňují poslat výsledky měření a kontrolní signály přímo do procesního kontrolního systému. NIVISION procesní, vizualižační software
umožňuje skvělou volbu pro procesní vizualizaci, sběru dat, měření a databázi a kontrolní požadavky.
NIVELCO PROCESS CONTROL CO.
NIVELCO
B O H E M I A s. r. o.
H - 1 0 4 3 B U D A P E S T , D U G O N I C S U . 1 1.
Czech Republic, Brno, 627 00, Drážní 7
T E L . : ( 3 6 - 1 ) 8 8 9 - 0 1 0 0 u FA X : ( 3 6 - 1 ) 8 8 9 - 0 2 0 0
E-mail: [email protected] http://www.nivelco.com
TEL.: (+420) 548 217 285 u FAX: (+420) 548 217 283
E-mail: [email protected] http://www.nivelco.com
Společnost Nivelco Process Control Co. si rezervuje právo měnit technická data bez předchozího upozornění!
lewat10c0601b
S O RT I M E N T P Ř Í S T R O J Ů
Download

VODÁRENSKÝ PRŮMYSL