Sylabus předmětu: Environmentální politika a právo v Evropské unii pro
neprávníky – LS
Jméno vyučujícího: JUDr. Libor Dvořák, PhD.
Rozsah výuky:
2/0
Ukončení:
Zk
Podmínky pro zápis: Kurs je otevřen především studentům FHS, kteří absolvovali nebo
navštěvují kurs Sociální ekologie I, II. Předpokladem je absolvování
kursu Politika a právo životního prostředí.
Podmínky pro splnění studijních povinností: Ústní zkouška je podmíněna zvládnutím látky
v rozsahu přednášky a uvedené literatury v kontextu aktuální evropské
politiky zprostředkovaném aktuálně doporučenými dokumenty.
Celkové hodnocení bude provedeno podle klíče:
znalosti vykázané ústní zkouškou
účast a průběžná aktivita na přednáškách
90 %
10 %.
Cíle výuky:
Kurs seznámí s hlavními nástroji ochrany životního prostředí v oblasti
horizontální ochrany (posuzování vlivů na životní prostředí,
integrovaná prevence apod.) i u jednotlivých složek, resp. zdrojů
ohrožení životního prostředí (biodiverzita, voda, ovzduší, odpady,
chemické látky apod.), a to vždy také s přihlédnutím k aktuálnímu
vývoji. Hlavní pozornost bude věnována nástrojům normativní povahy
upravených v právních předpisech (zejména směrnicích). V úvodu
kursu bude rozebrána historie evropské integrace, smluvní rámec a
základní instituce Evropské unie (EU), a to i v kontextu s ochranou
životního prostředí.
Anotace:
Kurs bude věnován zejména problematice ochrany životního prostředí
v EU a jeho cílem bude objasnit historii a podstatu fungování EU a
v návaznosti na to charakterizovat nástroje (zejména právní) EU ve
všech oblastech ochrany životního prostředí.
Tematické okruhy:
1. Integrační procesy v Evropě
a. Historický vývoj od 2. světové války
b. Evropská společenství (ES), Evropská unie (EU)
c. Smluvní základ EU
2. Orgány EU a jejich role
3. Charakteristika práva EU
a. Rozdíly oproti právu mezinárodnímu a národnímu
b. Sekundární legislativa, zejména nařízení a směrnice
c. Implementace práva, tzv. infringement
d. Legislativní proces
4. Právo a politika EU v oblasti ochrany životního prostředí
a. Postavení v kontextu ostatních politik EU
b. Základní zásady a nástroje
c. Vývoj – akční programy
5. Environmentální politika v EU
6. Horizontální legislativa
a. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
b. Integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování
c. Tzv. Aarhuská legislativa
d. Ekologická újma
7. Složková legislativa
a. Ochrana biodiverzity
b. Ochrana vod
c. Ochrana ovzduší
d. Změna klimatu
8. Legislativa zdrojů ohrožení životního prostředí
a. Odpady a obaly
b. Chemické látky, prevence závažných havárií a GMO
Povinná literatura:
Prezentace a další podklady zasílané k přednáškám
Doporučená literatura:
1. Kružíková, E., Adamová, E., Komárek, J.: Právo životního prostředí
Evropských společenství, praktický průvodce, Linde, Praha 2003
2. Evropské právo, základní dokumenty ve znění Lisabonské smlouvy,
Sagit, edice ÚZ (úplné znění)
Download

Environmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky – LS