Strana 2
Divadelní hry
Prosinec 2013
Úterý 31. 12. 2013
20:30 / SMUTNÝ KAREL / Mighty bar
VELBLOUD
10:00 / Sto rokč prázdnin / Malé divadlo
Pond÷lí 16. 12. 2013
Ned÷le 22. 12. 2013
16:00 / Orfeus v podsv÷tí / DK Metropol
19:00 / F. R. èech – Dívéí válka / DK Me- 18:00 / Saturnin – Z. Jirotka, J. Jirkč / Ji- 17:30 / ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ / Galerie
hoéeské divadlo
tropol
Pod kamennou žábou
18:00 / Cantus Firmus / Cafe klub Slavie
Úterý 17. 12. 2013
Koncerty
18:00 / JSPT Úsvit – koledy / nám. Pąemysla Otakara II.
19:00 / Nyní a navždy / Sedlák kavalír /
Pond÷lí 16. 12. 2013
DK Metropol
Pond÷lí 23. 12. 2013
19:00 / Advent – Martin Františák / Jiho- 15:00 / Hodina slávy / nám. Pąemysla
éeské divadlo
Otakara II.
19:30 / Stand´artní kabaret / Divadlo Vos- 18:30 / Vánoéní koncert d÷tem / Koncertto5 / Malé divadlo
ní síÿ O. Jeremiáše, Jihoéeská komorní
filharmonie
Stąeda 18. 12. 2013
Úterý 17. 12. 2013
19:00 / Hostina dravcč / Jihoéeské divadlo
15:00 / Hodina slávy / nám. Pąemysla
19:00 / F. Ringo èech – Dívéí válka / Di- Otakara II.
vadlo U Kapliéky
19:00 / Vánoéní koncert Jihoéeská dechová kapela JIŽANI / Koncertní síÿ
ètvrtek 19. 12. 2013
O. Jeremiáše, Jihoéeská komorní filharmonie
19:00 / Z. Podskalský/ E. Illin, V. Hála Sv÷táci (DS Háta) / DK Metropol
Stąeda 18. 12. 2013
19:00 / Únos ze serailu – W. A. Mozart /
Jihoéeské divadlo
15:00 / Hodina slávy / nám. Pąemysla
Otakara II.
Pátek 20. 12. 2013
16:30 / Vehicle club band / nám. Pąemysla Otakara II.
19:00 / Je úchvatná / P. Quilter / Jihoées18:00 / Robbie Williams revival / nám.
ké divadlo
Pąemysla Otakara II.
19:30 / Vánoéní koncert CIMBAL CLASSIC / Koncertní síÿ O. Jeremiáše, JihoSobota 21. 12. 2013
éeská komorní filharmonie
10:00 / Maruška a Duch Vánoc – Z. Jece- 20:00 / Groove Dogs+hosté / Highway 61
– Jazz & Blues Club èeské Bud÷jovice
lín / Malé divadlo
10:00 / DIVADLO, SLAVNOSTI / PANètvrtek 19. 12. 2013
SOFIE – Dčm um÷ní 4.p.
10:15 / POHÁDKY VE VANö / k.k. Horká
15:00 / Hodina slávy / nám. Pąemysla
vana
Otakara II.
19:00 / Na Scénu! – A. Egerházi, M. Ra18:00 / Jihoéeští trubaéi / nám. Pąemysla
daéovský / Jihoéeské divadlo
Otakara II.
18:00 / Vánoéní koncert První soukromé
Ned÷le 22. 12. 2013
ZUŠ s.r.o. èeské Bud÷jovice / Koncert15:00 / Nafrn÷ná princezna – Tém÷ą di- ní síÿ O. Jeremiáše, Jihoéeská komorní
vadelní spoleénost / nám. Pąemysla Ota- filharmonie
19:36 / Veéer písní zmrzlého dąevorubce
kara II.
16:00 / Louskáéek – P. I. èajkovskij, A. / Kabaret u Váÿč
20:00 / ZUŠ Band / Highway 61 – Jazz
Egerházi / DK Metropol
19:30 / STAĄEC A MOĄE – JOSEF & Blues Club èeské Bud÷jovice
SOMR, MAREK HOLÝ-DIVADLO VIOLA
/ k.k. Horká vana
Pátek 27. 12. 2013
19:00 / Škola základ života – J. Žák / Jihoéeské divadlo
Sobota 28. 12. 2013
10:00 / O jednom malém ježkovi – P. Hašek / Malé divadlo
17:00 / Hello Dolly! – J. Herman a M. Stewart / DK Metropol
19:00 / Je úchvatná / P. Quilter / Jihoéeské divadlo
Ned÷le 29. 12. 2013
15:00 / Popelka z krejéovského salónu –
P. Hašek / Malé divadlo
Pátek 20. 12. 2013
15:00 / Den s èeským rozhlasem èeské
Bud÷jovice / nám. Pąemysla Otakara II.
17:00 / Vánoéní koncert J. J. Ryba – èeská mše vánoéní / Koncertní síÿ O. Jeremiáše, Jihoéeská komorní filharmonie
18:00 / BELLA MUSICA / Kostel sv. Prokopa
20:00 / Vánoéní koncert J. J. Ryba – èeská mše vánoéní / Koncertní síÿ O. Jeremiáše, Jihoéeská komorní filharmonie
20:30 / HYPNOS, MATER MONSTIFERA, The AGONY / Mighty bar VELBLOUD
21:00 / HE Band / Highway 61 – Jazz
& Blues Club èeské Bud÷jovice
Sobota 21. 12. 2013
17:00 / D÷tský p÷vecký sbor JITĄENKA
Pond÷lí 30. 12. 2013
/ DK Metropol
17:30 / Den s Rádiem Blaník – Petr Kot10:00 / èert a koéka – A. Tichoÿová /
vald / nám. Pąemysla Otakara II.
Malé divadlo
19:00 / èESKÁ MŠE VÁNOèNÍ / Klášter
19:00 / Orfeus v podsv÷tí / DK Metropol
Zlatá Koruna
19:00 / Je úchvatná / P. Quilter / Jihoées19:00 / Kąeš Fest (Mustang Bluesride,
ké divadlo
Strong Coffee) / Highway 61 – Jazz
19:00 / J. Franco, G. Melanie - Bordel na
& Blues Club èeské Bud÷jovice
ministerstvu / Divadlo U Kapliéky
HIGHWAY 61 – Blues club
èeské Bud÷jovice
St 18. 12. 2013 / 20:00 / Groove Dogs,
Charlie B. And + host / è. Bud÷jovice,
rock, funk
Miloš Švec – kytara, Radim Pígl – bicí,
Petr Bidlo – baskytara, Michael Ąíha –
klávesy
èt 19. 12. 2013 / 20:00 / Veliký ZUŠ
18:00 / Tradiéní Vánoéní koncert / JihoBand / èeské Bud÷jovice, jazz
éeské divadlo
Vznikl v roce 2004 pod taktovkou Jiąího
ètvrtek 26. 12. 2013
Klimeše v ZUŠ na Piaristickém nám÷stí.
Styl hudby je zam÷ąen pąevážn÷ na fun16:00 / Tradiéní Vánoéní koncert / Jihoky, swing, latinu a jazz. Veliký ZUŠ band
éeské divadlo
je složen ze saxofonč, trubek, trombonč,
20:30 / ZNOUZECTNOST / Mighty bar
pąíéné
flétny, kláves, elektrické kytary,
VELBLOUD
basové kytary...
Pátek 27. 12. 2013
Pá 20. 12. 2013 / 21:00 / He Band / èes20:30 / FINAL PARTY – BETTER WAY, ké Bud÷jovice, reggae
DIRTY BLONDES, JUST FOR BEING. / HE Band, jedna z prvních éeských kaMighty bar VELBLOUD
pel reggae kapel, dnes hraje pąevážn÷
reggae a funky. Vlastní tvorbu doplÿuje
Sobota 28. 12. 2013
repertoár takových velikánč jako jsou
20:30 / PAMPALINI FUNKY JAM, LE James Brown, Bob Marley, Gary Moore,
Level 42 apod.
BENG / Mighty bar VELBLOUD
So 21. 12. 2013 / 19:00 / Kąeš Fest /
Ned÷le 29. 12. 2013
Strong Coffee, Mustang Bluesride
20:30 / The DUFFS a hosté / Mighty bar
VELBLOUD
èt 26. 12. 2013 / 19:00 / Undergroundové Vánoce – Bratąi Karamazovi,
Úterý 31. 12. 2013
Rok bez Magora
19:00 / Fontanela / Highway 61 – Jazz
Undergroundové Vánoce s kapelou Bra& Blues Club èeské Bud÷jovice
tąi Karamazovi. Promítání filmu Rok bez
Magora (www.rokbezmagora.cz). Film
Zdroj: www.c-budejovice.cz,
mapuje kaleidoskop životních pąíb÷hč
http://kultura.c-budejovice.cz
Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor.
èeského básníka, publicisty a výtvarného
kritika, který je znám pąedevším díky spoMETROPOL
lupráci s nezávislou rockovou skupinou
Plastic People of the Universe. V dob÷
THE WORLD FAMOUS GLENN MInormalizace byl za své politické názory
LLER ORCHESTRA TOUR 2014 / 13.
p÷tkrát v÷zn÷n.
01. 2014 / Spoleéenský sál ve 20 hod.
Kamera, režie: Oliver Malina MorgenGlenn Miller Orchestra se po roce op÷t stern
vrací do èR! Tentokrát pąedstaví svčj
nový program nazvaný The Best of Glenn Út 31. 12. 2013 / 19:00 / Silvestr se
Miller Orchestra.
skupinou Fontanela
Ceny vstupenek od 790 Ké do 1.490 Ké.
Zaéátek pąedprodeje vstupenek 4. záąí.
Pá 10. 1. 2014 / 21:00 / M.J. & The
Electric Blue / D÷éín, blues-rock
Songfest.cz 2014 – Vítání roku kon÷ / Trio Electric Blue se od poéátku své exi31. 01. 2014 / Divadelní sál v 19 hod.
stence zam÷ąuje na interpretaci blueso7. roéník festivalu, který pąivítá lunoso- vého a bluesrockového repertoáru ovlivlární Nový rok – rok kon÷. Programem n÷ného a éerpajícího pąedevším z britské
bude provázet Jaroslav Dušek. Vystoupí bluesové vlny, s odkazem na éelní pąedum÷lci z èíny v éele s Feng-yün Song. stavitele, pąedevším pak skupiny Cream,
Speciálním hostem veéera bude královna Jimi Hendrix Exp., Ten Years After, Saéeského jazzu Jana Koubková. Koncertu voy Brown...
pąedchází od 16 do 18.30 hod. doprovodný program, který ve vstupní hale Pá 17. 1. 2014 / 21:00 / Rene Trossman
divadelního sálu nabídne úéastníkčm / (Chicago, èeská republika, blues)
otevąené prostory pro hry, vzd÷lávání Chicagský kytarista, který se dlouhodoa kultivace – tvčréí dílny pro d÷ti a dosp÷- b÷ v÷nuje bluesové hudb÷. Pravideln÷
lé, dílny o éeské a mezikulturní sloves- vystupoval v klubech jižního i západnínosti, také ochutnávky kvalitních éínských ho Chicaga, hrál se známými muzikanty
a sv÷tových éajč, novinky pąírodních bio- jakými jsou Buddy Scott, Byther Smiths,
produktč. Návšt÷vníci si mohou zdarma Lurrie Bell, Iceman Robinson, Little Mack
využít festivalovou poradnu za pąítomnos- Simmons, Lorenzo Thompson.
ti lékaąč éínské medicíny pąímo na míst÷.
Doprovodný program je zdarma.
Pá 24. 1. 2014 / 21:00 / Alice Springs
Ceny vstupenek 220 a 260 Ké.
Blues Band
Zaéátek pąedprodeje vstupenek 18. listopadu.
Zdroj: www.club-highway61.unas.cz
Prosinec 2013
Strana 3
jovice. 3. patro zatepleného
panelového domu s výtahem.
Byt je v původním udržovaném stavu. K dispozici jsou 2
neprůchozí místnosti. V bytě
jsou kvalitní dřevěná eurookna. K bytu náleží sklep. Cena:
850.000 Kč, KORUNA RK, tel.:
775 217 550

Prodej DV bytu 2+kk, V. Volfa 17, Č. Budějovice. 12. patro opraveného zatepleného
domu. Byt je v původním udržovaném stavu, nová plast.
okna. Byt je orientovaný na
východ do ulic N. Frýda a Dr.
Bureše. Cena: 569.000 Kč,
KORUNA RK, tel.: 775 156 393

Prodej nového bytu 3+kk s
balkonem, Vrbenská, Č. Budějovice, 97 m2 V ceně jsou zařizovací předměty do koupelny,
obklady, podlahové krytiny
i vnitřní dveře s možností vlastního výběru. Byt je také možno koupit jako holobyt s další
slevou 177.000 Kč. Cena:
2.873.941 Kč, KORUNA RK, samostatné WC s umývátkem.
Možnost pronájmu parkovacítel.: 775 156 393
ho stání v garáži. Byt má vlastProdej bytu 3+1 v 5. pat- ní plynové vytápění a tomu
ře zatepleného panelového odpovídající nízké náklady ca
domu v Pekárenské ulici v ČB. 1.400 Kč/měs. za teplo a tepByt je po úplné rekonstrukci, lou vodu. Cena: 10.000 Kč/
nové podlahy, vnitřní dveře, měs. KORUNA RK, tel.: 775
plastová okna, nově vyštuko- 156 393
váno. Možnost převodu do OV
při uhrazení nákladů na rekon- Nabízíme na prodej luxusní
strukci domu. V domě nový byt 3+kk o celkové výměře
výtah. Doporučujeme! Cena: 107 m2 se dvěma balkony a
1.650.000 Kč, KORUNA RK, sklepem. Krásný byt se nachátel.: 775 156 393
zí ve 3 podlaží s jihozápadní
 Prodej družstevního bytu
2+kk s balkonem, Větrná, Č.
Budějovice. Byt o výměře 39
m2 je v původním stavu bez
úprav. Dům je zateplen s novými plastovými okny a balkony.
V domě je nový moderní výtah.
2. patro s orientací na jih. Měsíční poplatky 2.800 Kč. Cena:
950.000 Kč, KORUNA RK, tel.:
Pronájem bytu 3+1 s bal775 217 550
konem v centru Č. Budějovic
 Prodej družstevního bytu 2 ložnice, obývací pokoj s bal2+kk, M. Chlajna, Č. Budě- konem, kuchyně, koupelna a
orientací a krásným výhledem
na České Budějovice a okolí.
Luxusně provedená koupelna s podlahovým vytápěním
nabízí jak vanu, tak bezrámo-
vý sprchový kout. Z prostorné vstupní haly je přístup do
všech neprůchozích pokojů.
Byt má 2 prostorné balkony
(na jih a na západ), 2 velké
ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem (32 m2).
Cena: 3.390.000 Kč, KORUNA
RK, tel.: 775 156 393

Prodej nového bytu 4+kk s
balkonem a lodžií, Vrbenská,
České Budějovice. Doprodej
nových bytů! 115 m2 Byt se
prodává ve stavu jako holobyt. V případě zájmu investor byt dokončí dle vašeho
přání. Cena: 3.132.518 Kč,
KORUNA RK, tel.: 775 156
393
Strana 4
Prosinec 2013
ná zahrada. Dispozice 4+1
(s možností využití 5+1 event.
5+2). Celková výměra pozemku 499 m2. Velmi dobrý
stav. V domě nové topení,
rozvody, radiátory, plastová
okna, střešní krytina. Cena:
5.990.000 Kč, KORUNA RK,
tel.: 775 156 393
kroví: 2 pokoje, koupelna
s WC a půdní prostory. Cena:
4.390.000 Kč, KORUNA RK,
tel.: 775 666 733

Pronájem bytu 1+1 ve Zlivi u
Českých Budějovic. Byt je 53
m2 velký, velice pěkný, zařízený, s velkou lodžií, v 1. patře
nového bytového domu s výtahem. Cena by byla dohodou.
Kontakt buď na tel. 737 362
997 nebo email: mareksigut@
seznam.cz

Prodej dvougeneračního RD
ve čtvrti Nové Vráto, ČB. Dům
je zateplený, nové rozvody topení, odpadů i vody. Celková
plocha pozemku je 916 m2.
Částečná rekonstrukce. Vytápění domu je ústřední elektrické, možnost i tuhými palivy. Na
pozemku dále k dispozici plynová přípojka. V dosahu MHD
a ZŠ. Cena: 3.990.000 Kč KORUNA RK, tel.: 775 156 393

Nabízíme ke koupi RD s garáží a zahradou v obci Homole. Dům je dvoupodlažní, podsklepený, v dobrém původním
stavu. Topení je ústřední na
tuhá paliva, možno topit i plynovým kotlem. Nová plastová
okna, nová střecha. Za domem garáž se skladem. Cena:
3.700.000 Kč KORUNA RK,
tel.: 775 156 393
Prodej řadového RD v Mladém, Č. Budějovice. Dům je
dvoupodlažní s částečnou vestavbou podkroví. V přízemí:
kolárna, garáž, šatna, samostatné WC, technická místnost
a pracovna se schodištěm
do patra. V patře: chodba, ze
které je přístup do obývacího
pokoje s lodžií propojeného
Prodej RD 3+1 (možno rozs kuchyní a jídelnou, dále kou- 
pelna, WC a 2 pokoje. V pod- dělit na 4+1) před dokonče-
ním rekonstrukce v Ševětíně.
Nová elektroinstalace, podlahy (čistý beton), rozvod plynu
a topení, plynový kotel (stačí
osadit), rozvod vody, střecha
včetně izolace, okna, koupelny atd. Za domem je zahrada.
Dům je před dokončením, doporučujeme. Cena: 1.995.000
Kč, KORUNA RK, tel.: 775 156
393

Nabízíme ke koupi podsklepený RD vhodný i jako dvougenerační. Celkový pozemek
má 1.258 m2 Dům disponuje
byty 7+1, 2+kk a garsoniéra.
V domě bazén, posilovna, 2
garáže. Vytápění zplynovacím
kotlem na dřevo a plynovým
kotlem ve spojení se solárními panely. K dispozici vlastní studna s čističkou. Velmi
dobrý technický stav. Cena:
5.900.000 Kč, KORUNA RK,
tel.: 775 156 393
 Nabízíme ke koupi RD
v městské části Suché Vrbné v ČB. Dům je samostatný,
patrový, 2 garáže a udržova-
Nová kuchyňská linka s vyzděným jídelním barem. Cena:
1.550.000 Kč, KORUNA RK,
tel.: 775 217 550
 Prodej činžovního domu,
Lidická třída, Č. Budějovice.
Dům disponuje 4 byty, 1 nebytovým prostorem a velkou půdou. V přízemí: byt 3+kk a nebytový prostor. V patře: 2 byty
3+kk a garsoniéra. Objekt je
vhodný pro zřízení firemního sídla, nebo pro výstavbu
bytů po rekonstrukci objektu
s možností výstavby krásného půdního bytu (cca170 m2).
Cena: 5.500.000 Kč, KORUNA
RK, tel.: 775 156 393
Prodej rohového řadového
domu v Tovární ulici v ČB, se
zahradou, garáží a pergolou.
Celý dům je podsklepený,
vytápěný plynovým kotlem,
dispozice domu je 4+1. Celý
dům prošel postupnou rekonstrukcí v letech 2000 – 2012.
Velmi příjemné městské bydlení nedaleko centra – doporučujeme! Cena: 3.000.000 Prodej novostavby řadovéKč, KORUNA RK, tel.: 775 ho RD na Lipně, obec Přední
Výtoň. Dům se nachází v krás156 393
ném jižním svahu s výhledem
 Prodej řadového RD se na Lipenské jezero na pozahradou, Hamr u Chlumu zemku o celk. výměře 714 m2.
u Třeboně. Prodej dvojdom- Dům o podlahové ploše 120
ku s vlastním čp. Dům je po m2 má dispozici 4+kk, když v
kompletní vnitřní rekonstrukci, přízemí se nachází velmi proschybí pouze fasáda. Dispozice torný obývací pokoj s jídelnou
4+1 s technickým přízemím. a kuchyní, soc. zařízením a
Prosinec 2013
Strana 5
poschodí s výtahem. K dispozici: kuchyňka a soc. zařízení.
Energie + služby cca 650 Kč/
rok/m2. Možnost pronájmu
parkovacích míst v uzavřeném
dvoře, příp. garáže. Smlouva
se uzavírá na dobu min. 1 roku
s možností dalšího prodloužení. Výpovědní lhůta je 3 měs.
Cena: 1.200 Kč/rok/m2, KORUNA RK, tel.: 775 156 393
Koupím ornou půdu nebo
les s pozemkem. Platím hotově. Tel.: 773 585 290
tech. místností. V podkroví: 3
prostorné ložnice a koupelna
s rohovou vanou a sprchovým
koutem. Cena: 3.500.000 Kč,
KORUNA RK, tel.: 775 156 393
 PO SLEVĚ! Nabízíme k
prodeji chalupu/RD ve Chvalšovicích u Vacova v podhůří
Šumavy. Celková výměra plo-
chy domu je 289 m2 a celková
výměra pozemku je 1851 m2.
Jedná se o objekt bývalého
hostince s krásným sálem
(100 m2). Cena: 995.000 Kč,
KORUNA RK, tel.: 775 217 550
Dům má 2 ložnice, obývací
pokoj, kuchyň a koupelnu.
Zahrada o výměře 431 m2. V
domě půda s možností další
výstavby. K dispozici elektřina, kanalizace, voda z vlastní
studny i z obecního vodovo
Prodej chalupy v Kolodějích du. Doporučujeme! Cena:
nad Lužnicí. Dobrý technický 1.350.000 Kč, KORUNA RK,
stav, průběžně opravováno. tel.: 775 156 393

Nabízíme ke koupi stavební
pozemek o výměře 1.923 m2
pro výstavbu RD ve Starých
Hodějovicích u ČB. Rozměr
parcely je ca 33×58m. Asfaltová příjezdová komunikace, všechny sítě k dispozici.
V obci je k dispozici základní občanská vybavenost a
spojení MHD do ČB. Cena:
4.565.230 Kč KORUNA RK,
tel.: 775 156 393
Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory o výměře
až 152 m2 (7x kancelář) v ul.
Vodní v Č. Budějovicích. Prostory se nacházejí v 1. a 2.

Nabízíme k prodeji pozemek
pro výstavbu RD, 1.999 m2.
Pozemek se nachází v obci
Hamr, Chlum u Třeboně. Na
hranici pozemku je k dispozici kanalizace a elektřina.
Zdrojem pitné vody je vlastní
studna na pozemku. V obci je
Strana 6
Prosinec 2013
Prosinec 2013
Strana 7
Anekdoty
Ty nejlepší z nejlepších
O zam÷stnankyních
Mladá a stará zam÷stnankyn÷ jdou spolu do práce.
Mladá s kupou prezentací, notebookem, dv÷ma
mobily, iPodem, tąi éipové karty na krku, kufąík
plný CD, USB, atd.
Stará uvoln÷ná, jen s igelitkou, s jablkem
a jogurtem.
Mladá ąíká s obdivem:
„No… po tolika letech… to máte všechno
v hlav÷, že?“
„Ne… u prdele, paní kolegyn÷, u prdele… „
O Pepíékovi
Paní uéitelka povídá d÷tem: „D÷ti, dám vám
hádanku. Je to lesní zvíąe, a když mu do názvu
doplníte „d“, vyjde vám éást t÷la. Co to je?“
Po dlouhém tichu prozradí: „No pąeci laÿ.
A po dopln÷ní „d“ máme dlaÿ!“
Na to Pepíéek šeptá sousedovi: „Jsem hned
v÷d÷l, že to kuna nebude…“
O blondýnkách
Hladí si t÷hotná blondýnka pąed zrcadlem bąicho
a povzdechne si:
„Jenom doufám, že je to moje!“
Jeden o inteligentech
Ąíká takhle Míra Frantovi: „Franto, ąekni v÷ž.“
Franta: „V÷ž.“
Míra: „Do prdele b÷ž.“
Franta: „To je dobrý, to musím ąíct doma starý!“
Doma Franta: „Máÿo, ąekni v÷ž.“
Máÿa: „V÷ž.“
Franta: „Jdi do prdele.“
O potomcích
Ąezník m÷l velice hloupého syna. Necht÷li ho vzít
na žádnou školu, tak se rozhodl, že ho vyuéí na
ąezníka. A ąíká mu : „Tohle je nejmodern÷jší stroj,
stréíš do n÷j celého vola a vyjede párek. Vidíš?“
„Ty, táto, „- ozval se po chvíli syn, „a naopak by to
nešlo?“
„Jak naopak?“
„No, že bys tam stréil párek a vylezl by včl.“
Ąezník se podrbal na brad÷ a povídá: „Chlapée taková mašina byla na sv÷t÷ jen jedna. Tvoje máma.“
O blechách
Skáée blecha z jedné pčlky zadku na druhou
a ąíká: „Jestli to nepąeskoéím, tak jsem
v prdeli!“.
Zdroj: AJB
Anekdoty
Sváteční medová
me
kachna na hruškáchh
1 kachna, 4 pevné hrušky, 3 lžíce
medu, 4 hąebíéky, 10 kuliéek celého
pepąe, 2 v÷tší cibule, sčl, 2 lžíce medu
na potąení
Na náplÿ: 1/4 lžiéky rozmarýnu, 1/4
lžiéky tymiánu, 8 hąebíékč
Kachnu dčkladn÷ prosolíme a potąeme
medem. Cibule oloupeme a nakrájíme
na siln÷jší pčlkoleéka. Omyté hrušky
rozpčlíme a vykrojíme jádąince. Tąi pčlky hrušek vložíme do kachny. Pąidáme
tymián, rozmarýn i hąebíéek a kachnu
dčkladn÷ zašijeme. Na dno lehce olejem
vymazaného pekáée nasypeme cibuli,
rozhodíme pepą a položíme kachnu. Pekáé pąikryjeme a v pąedehąáté troub÷ peéeme 30 minut na 160 °C. Pak kachnu podlijeme
trochou vody a peéeme 30 minut na 150 °C. Po hodin÷ peéení pąidáme zbytek hrušek
nakrájených na osminky i hąebíéek a peéeme dalších 45 minut. Pak pekáé odklopíme,
zvýšíme teplotu na 180 °C, kachnu potąeme medem a za obéasného podlévání výpekem
kachnu dopeéeme dozlatova. Jako pąílohu podáváme opeéené (éesnekové) brambory,
ale klidn÷ mčžete servírovat i knedlo-zelo.
Zdroj: http://recepty.vareni.cz
Tvarohová štola s rozinkami
1 balíéek kypąícího prášku do peéiva,
1 balíéek vanilínového cukru, špetka
soli, špetka mletého muškátového oąíšku, špetka mleté skoąice, špetka mletého kardamomu, 150 g loupaných
mandlí, 2 vejce, 200 g rozinek, 200 g
cukru, 250 g m÷kkého tvarohu, 250 g
másla, 50 g kandované citronové kčry,
50 g kandované pomeranéové kčry,
500 g polohrubé mouky, 50 g másla na
potąení, vanilínový a mouékový cukr na
posypání
V míse promícháme mouku prosátou
s kypąícím práškem, cukrem, vanilkovým cukrem, solí a koąením. Pąidáme
vlahé rozehąáté máslo, vejce a tvaroh.
Vypracujeme na hladké t÷sto. Pąidáme
rozinky a nasekané mandle, najemno
nakrájenou kandovanou kčru a rum
a znovu propracujeme. Necháme asi 1 hodinu odpoéinout. Pak na pomouéeném vále
vyválíme t÷sto do tvaru velkého obdélníku. Od širší strany sbalíme do štoly. Peéeme
zvolna pąi stąední teplot÷ asi 50 minut. Ješt÷ teplou štolu potąeme rozehąátým máslem
a siln÷ pocukrujeme.
Zdroj: http://recepty.blesk.cz
O blondýnkách a policajtech
Po ulici jde blondýnka se psem, zastaví ji policajt
a povídá: „Sleéno, jak to, že Váš pes nemá košík?“
„My ale nejdeme nakupovat..“
„Aha, tak promiÿte..“
Hospodský
Chlapík si po ob÷d÷ v hospod÷ prdne. Strašn÷ se
stydí a tak, aby zamaskoval, co se stalo, trochu
zavrže židlí…
Nahne se k n÷mu pán odvedle a povídá: „Úpln÷
jiný zvuk, co?“
Pozitivní
„Jak se cítíte v t÷ch nových brýlích?”
„Výborn÷. Najednou potkávám spousty známých,
které jsem nevid÷l celé roky.”
èerný humor
Jdou dv÷ malomocné d÷ti do školy a to jedno povídá: „To jsem zv÷dav, co nám dneska odpadne?”
Wild West
Divoký západ. Dva kovbojové se baví: „Já
mám nejrychlejší ruku na celým Západ÷.“
„A to já zase dávám pąednost ženám!“
Ze života
Jde chlapík po ulici… Uvidí jeptišku, pąiskoéí k ní
a zaéne jí mlátit. Po chvíli vstane a povídá: „Sem
si myslel, že si v÷tší frajer, Batmane!“
Manželský
Manželka se ptá manžela:
„Miláéku, co si mam vzít na pláž, abych zaujala
ostatní?“
Manžel se otoéí a ąiká: „Zkus lyže...“
Nápis na náhrobním kamenu:
Tady leží moje žena a já odpoéívám doma
v pokoji.
Z E55
Jede chlapík po E55 a zastaví u krajnice, kde stojí
šlapky. Otevąe okýnko a rukou ukazuje:
„Ty, ty a ty…“
Pąib÷hne étvrtá a povídá: „A co já?“
„Ano… i ty… všechny jste kurvy… „
Ze života 2
Mami, mčžu nosit podprsenku když už je mi 15?“
„Ne, Jaroslave, to ned÷lej!“
Zdroj: AJB
Strana 8
Prosinec 2013
Prosinec 2013
k dispozici autobusová zastávka, vlak vzdálený 3 km – obec
Majdalena. Občanská vybavenost jako je škola, školka,
zdravotnické středisko, lékárna je vzdálená 2 km od obce
v Chlumu u Třeboně. Parcela
se nachází v klidné části obce.
Cena: 300 Kč/m2, KORUNA
RK, tel.: 775 217 550
Strana 9
1GB RAM, MS Windows XP
Home Edition (originál), cena
2.400 Kč. + monitor Samsung
SyncMaster 710N (MagicTune,
MagicBright,
MagicSpeed),
špičkový stav – 1.800 Kč. Tel.:
777 248 977
Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm,
DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč.
I na dobírku.Tel.: 604 961 269
 Nový dětský notebook,
mnoho výukových programů,

Prodám levně kvalitní počítač Ideální dárek pro každé předAMD Athlon ™ X2 Dual Core, školní dítě! Cena 990 Kč. I na
processor BE 2300, 2GHz, dobírku. Tel.: 776 168 887
Strana 10
Starší N÷mka budila pohoršení
v nákupním centru; poté co byla
pąevezena na protialkoholní
záchytnou stanici, bylo zjišt÷no, že
je po ní v SRN vyhlášeno pátrání;
pohąešoval ji manžel, se kterým se
pąedtím m÷la poprat a pohádat; on
odjel zp÷t, a jelikož mu žena nebrala
telefony, bylo po ní v SRN vyhlášeno
pátrání jako po pohąešované
Dne 2. 11. 2013 v 6:10 hod. byla na lince
156 pąijata stížnost na hluénou skupinu osob
od ostrahy nákupního centra v ulici J. Boreckého. Po pąíjezdu hlídek MP byla na míst÷
zjišt÷na skupina v÷tšinou mladých podnapilých lidí v éele se starší ženou (59let). Zatímco ostatní osoby se po ztotožn÷ní podaąilo zklidnit, tato žena n÷mecké národnosti
neustále stupÿovala své agresivní chování
a nadávky včéi zakroéujícím strážníkčm do
té míry, až jí po n÷kolika marných výzvách
byla nasazena služební pouta a žena pąevezena na protialkoholní záchytnou stanici.
Zde bylo této osob÷ nam÷ąeno 1,42 promile
alkoholu v dechu. Po jejím uklidn÷ní následn÷ sejmuta i služební pouta. Jelikož však
žena odmítala i nadále prokázat svoji totožnost a jednalo se o cizí státní pąíslušnici, byla
na místo pąizvána i hlídka cizinecké policie.
Pąed jejím pąíjezdem se však strážníkčm podaąilo její totožnost ov÷ąit alespoÿ ústn÷. Pąi
následném podání vysv÷tlení se žena hlídce rozpovídala a uvedla, že pąijela do èech
se svým manželem, se kterým se ubytovali
v centru m÷sta, ale poté co se m÷li spolu
pohádat a údajn÷ i poprat muž odjel zpátky
do SRN a jelikož se mu žena n÷jaký éas neozývala na telefonu, zburcoval tamní úąady,
které po žen÷ zaéali pátrat. Tato osoba tak
byla v SRN vedena jako pohąešovaná. Po
pąíjezdu hlídky cizinecké policie byl u ženy
zkontrolován její cestovní doklad a po komunikaci s rodinnými pąíslušníky dohodnuto,
že si ženu pąímo na protialkoholní záchytné
stanici vyzvednou a odvezou zp÷t do SRN.
Strážníci pąijali oznámení na dva
podeząelé muže vynášející radiátory
z domu v Suchém Vrtném; zadrželi
je pąi cest÷ ze sb÷rny, kde muži
radiátory o hmotnosti cca 190 kg
t÷sn÷ pąed tím zpen÷žili
Prosinec 2013
Dne 2. 11. 2013 v 8:40 hod. bylo na operaéním stąedisku MP pąijato oznámení na dva
muže, kteąí mají z domu v ulici K. Vinaąického vynášet radiátory a následn÷ je nakládat
do dodávkového vozidla. Po pąíjezdu hlídky
na místo se strážníkčm pąihlásili oznamovatelé, kteąí uvedli, že výše uvedené vozidlo
již z místa odjelo, ale že mají zaznamenanou jeho registraéní znaéku. Poté, co hlídka
získala popis vozidla, se vydala zkontrolovat
blízké okolí a pąilehlé sb÷rny druhotných surovin. Netrvalo pak dlouho a pąi prčjezdu ulicí
Vrbenská spatąili strážníci automobil odpovídající popisu, který práv÷ pąijížd÷l ze sm÷ru,
kde se jedna se sb÷ren nachází. Vzhledem
k této skuteénosti hlídka vozidlo zastavila
a po kontrole nezbytných dokladč vyzvala
osádku k podání vysv÷tlení. Pąi n÷m bylo
následn÷ zjišt÷no, že oba muži již radiátory
o hmotnosti cca 190 kg do sb÷rny odvezli
a ty následn÷ i zpen÷žili. Vzhledem k podeząení ze spáchání trestného éinu, byla na
místo pąizvána i hlídka PèR, která si událost
od strážníkč na míst÷ pąevzala k doąešení.
Muž odcizil jízdní kolo a ukryl se
s ním do prčjezdu, kde ho dopadli
strážníci
Dne 4. 11. 2013 ve 20:05 hod. provád÷la
hlídka m÷stské policie kontrolní éinnost, pąi
které si strážníci povšimli muže nesoucího uzaméené jízdní kolo (v ulici Nádražní
v blízkosti vlakového nádraží). Jelikož nabyla hlídka podeząení, že mohl muž takovýmto
zpčsobem kolo odcizit, ihned otoéila služební vozidlo a vydala se mladíka zkontrolovat.
Muž však již pąi prvním prčjezdu hlídky,
ihned po jejím spatąení, zab÷hl do prčchodu
jednoho z domč, kde zanechal kolo opąené
ve dvoąe a pąed strážníky se pokusil schovat.
To se mu však nepodaąilo, neboċ hlídka celé
jeho poéínání sledovala a pro mladíka si do
dvora došla tzv. najisto. Tomu pak nezbylo, než se po kontrole totožnosti ke všemu
doznat. Jeho éin byl navíc zachycen i bezpeénostní kamerou, která mužovo poéínání
celou dobu nahrávala. Na záznamu je tak
vid÷t ząetelná postava muže, který z kolostavu pąed obchodním centrem vyndal jízdní
kolo s uzaméeným zadním kolem, které si
dal na ramena a odešel s ním pryé do ulice
Prčmyslová, kudy k jeho smčle práv÷ projížd÷la hlídka strážníkč. Ta pak muže výše
popsaným zpčsobem zadržela. Celá událost
byla ze strany strážníkč pąedána Polici èR.
Na opilého muže s jízdním kolem
upozornili kolemjdoucí
Dne 4. 11. 2013 v 15:30 hod. bylo pąijato na
linku 156 oznámení na ležícího patrn÷ podnapilého muže v ulici Mlýnská. Po pąíjezdu
strážníkč na místo byl pąed blízkým hotelem
nalezen muž sedící vedle svého jízdního
kola, který již na první pohled jevil známky
silné opilosti, neboċ nebyl schopen ani samostatné chčze, natož jízdy, kdy nekontroloval své chování. Na základ÷ toho bylo
rozhodnuto o jeho pąevozu na protialkoholní
záchytnou stanici. Pąed vlastní realizací byla
u muže provedena orientaéní dechová
zkouška s pozitivním výsledkem 2,84 promile
alkoholu v dechu. Na základ÷ tohoto výsledku byl muž pąedán zdravotnickému personálu a jeho jízdné kolo uloženo do doby jeho
vystąízliv÷ní na služebn÷ m÷stské policie.
Muž napadal ženu, kterou se
chystal udeąit, okolo jedoucí
strážníci ji pomohli.
Dne 7. 11. 2013 ve 14:35 hod. provád÷la
hlídka MP èB kontrolní éinnost poblíž OC
MERCURY, kde si strážníci pąi odboéování
z Žižkovy tąídy do ulice Cheléického povšimli
muže stąedního v÷ku, který fyzicky napadal
jinou ženu. Ve chvíli, kdy hlídka u dvojice
zastavovala, držel muž ženu jednou rukou
pod krkem, tiskl ji ke zdi a druhou rukou se
napąahoval ženu udeąit. V tento okamžik jeden ze strážníkč vystoupil z vozidla a zavolal
na muže, aċ ženu okamžit÷ pustí. Muž, který spatąil za svými zády strážníky tak uéinil
a ženu pustil. Poté byl vyzván zasahujícími strážníky, aby od ženy odstoupil a ve
svém jednání dál nepokraéoval, naéež muž
zákonných výzev uposlechl a od napadené odstoupil. Hlídka posléze zkontrolovala
napadenou osobu s tím, zdali je v poąádku
a nepotąebuje zdravotnické ošetąení. Na dotaz strážníkč žena uvedla, že jí muž napadal
již na Lannov÷ tąíd÷ a posléze celou cestu
ulicí Cheléického do chvíle, než zasáhli pro-
jížd÷jící strážníci. Žena vypov÷d÷la, že jí m÷l
muž tahat za vlasy, strkat do ní a pąi tom ji
vyhrožovat dalším násilím. V tomto jednání
následn÷ muž pokraéoval i pąed strážníky.
Vzhledem k výše popsané události byla na
místo pąizvána hlídka PèR, která si pąípad os
strážníkč pąevzala k doąešení.
Strážníci se v rámci sidlišt÷ Máj
st÷hují do nových prostor
– do doby než vznikne komunitní
centrum
Služebna m÷stské policie na sídlišti Máj,
která se doposavad nacházela v m÷stském
objektu v ulici A. Barcala naproti multikinu
CINESTAR, m÷ní svoji adresu. Po nutných úpravách se do t÷chto prostor rozšíąí
Domov pro seniory Máj èeské Bud÷jovice
a tak se strážníci st÷hují do ulice U Lesa,
kde budou mít svoji služebnu do doby, než
vznikne Komunitní centrum Máj. Ve vztahu
k veąejnosti se však krom÷ adresy služebny nic nem÷ní. Úąední hodiny, na které byli
obyvatelé sídlišt÷ po léta zvyklí, zčstávají
nezm÷n÷ny. Obéané si tak i nadále mohou
pąijít na služebnu napą. pro radu, pąedat
nám své podn÷ty éi pąipomínky nebo si zde
v úąedních hodinách vyąídit výzvu za špatné
parkování.
Úąední hodiny, služebna MP èB
U Lesa 2 (poblíž kąižovatky ulic U lesa x
Branišovská)
Pond÷lí 8:00–9:00 16:00–17:00
Stąeda 8:00–9:00 20:00–21:00
Pátek
8:00–9:00 16:00–17:00
Krom÷ kontaktu s obéany bude tato služebna samoząejm÷ i nezbytným zázemím
pro hlídkující strážníky a budou zde vtvoąeny plnohodnotné podmínky pro jejich práci
(kontakt s veąejností, sepisování úąedních
záznamč, vyąizování výzev za špatné parkování, atd.) i odpoéinek tak, aby se hlídky
nemuseli stahovat vždy až na hlavní budovu
v centru m÷sta a mohli být neustále pąítomny
ve svém obvodu, tedy na sídlišti Máj.
Mgr. Václav Sup
M÷stská policie èeské Bud÷jovice
Prosinec 2013
Strana 11
nadstandardní odměna. Pouze
seriózním zájemcům, kteří chtějí ve svém životě něco změnit a
splnit si své sny. Nabízím rychlý
kariérní růst, spravedlivé odměny až 6x v měsíci, maximální
podporu a plné zabezpečení je
samozřejmostí. Skutečná týmová práce bez prázdných slov.
Volejte nonstop: 777 248 977,
pište na [email protected]

Prodám Nokia 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/
kamera, FM rádio, infraport,
organizér, java, hry, s novou
nab., stříbrný, jako nový, ve
100 % stavu, jen 800 Kč. I na
dobírku. Tel.: 604 961 269
 Prodám hvězdářský dalekohled – teleskop pro začínající astronomy, kompletní
souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig.
balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269

Elektrický paralyzér – vzhled
mobilu – výkon 1.200000V nepostradatelný ochránce na
večerních procházkách, na
cestě z práce apod. Nový,
nepoužitý, s vestavěnou svítilnou. Orig. balení, cena 390
Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.:
723 509 549


Skutečná šance
Hledám manažery a obchodníky
(neobchodníky proškolíme) do
svého týmu, dále všechny, pro
které je důležité zdraví a i finance pro silně stabilní společnost
z velmi lukrativní oblasti bez
hranic a s velkou budoucností.
Týmově můžeme skutečně pomoci sobě, všem lidem okolo a
za tuto činnost – poslání – náleží


Seriózní nabídka
Máte k dispozici PC a připojení
k Internetu? Pokud jste komunikativní, nic snazšího skutečně neexistuje. Zapojte se do
velmi zajímavého připravovaného – hlavně seriózního byznysu, na kterém budete velmi
zajímavě participovat. Určeno
všem bez výjimky a omezení.
Zaregistrujte se zcela zdarma
a jednoduše na tomto linku:
„www.joinsomethingnew.com/
GENESIS“. Zajímavý profit,
reziduální příjem. Velmi jednoduchá práce. Bližší informace
Vám na základě registrace
kdykoliv sdělím, případně pošlu. Tel.: 777 248 977

Prodám pánskou koženou lu- Původní cena 16.490,- Kč, nyní
xusní tašku. Nová, nikdy nepo- velmi levně. Tel.: 724 793 663.
užitá, barva tmavě hnědá. Cena
 Prodám asi 200 různých
dohodou. Tel.: 777 248 977
mincí, Evropa a svět 20. stol.,
 Prodám nepromokavou pouze dohromady, 3 Kč za ks.
plachtu na auto, lehká, pevná, Na dobírku. Tel.: 776 168 887
odolná proti slunci i mrazu,
na všechny typy os. aut, zesílený okraj s kovovými oky,
nová v orig. balení, cena jen


Výhodně nakupte
390 Kč. Zašlu i na dobírku.Tel.:
Potřebujete nakoupit a přitom 776 168 887
ušetřit? Přemýšlíte o dovolené
v Čechách? Sháníte kvalitní 
Prodám křovinořez typu BC
zboží za nejlepší ceny a neví- 420T, koupený dne 12.5.2009
te si rady, jak a kde ho pořídit? v prodejně Mountfieldu a poNejenom starší vydání Jihočes- užívaný jen do 10. měsíce
kého inzertSpeciálu, ale i další téhož roku. Výkon motoru
informace najdete na strán- 1,6/7500kW/ ot./min. K tomu
kách www.inzertspecial.cz.
dám: štít ochranný s plexisklem, dvoutaktní olej, mazivo


Seriózní úvěry – půjčky
LT2 v tubě, kanystr plastový na
Potřebujete menší či větší 5l, nová struna 3,0x15m profi.
obnos peněz? Trápí Vás exekuce či zástava? Nepožadujeme odhad, ručit lze i bytem
v osobním vlastnictví, vlastníkem může být i jiná osoba.
Bez převodu vlastnických práv
a vše zcela otevřeně, přehledně a seriózně. Zbavíme Vás
Vašich finančních problémů
tou nejlepší možnou cestou.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 248 977.
Prodám knihy – seznam Vám
v případě zájmu zašlu e-mailem. Tel.: 602 112 977
 Prodám dveře vchodové
plastové vč. zárubně, bílé
a zlatý dub. Dále plechové
dveře do stávající zárubně a
kompletní oplocení - bránu,
branku a pletivo. Nové, neuskutečněná stavba. Přivezu.
Tel.: 777 106 709

Prodám třídílnou šatní skříň
a prádelník, 30.léta – masiv,
dýha zlatý buk intarz, šicí
stroj ponořovací, funkční zn
Lada 200 Kč, zdarma sekretář
60.léta- skříńka, zásuvky, skleník, bar, š.170 cm, světlý. Tel.:
737 302 531
Prodej družstevního bytu 3+1 s balkonem o celkové ploše
76 m2, K.Štěcha, Č. Budějovice. Byt je udržovaný ve velmi dobrém stavu s novými plastovými okny. Vybavení – kuchyňská
linka se sporákem, podlahy PVC a koberec, umakartové jádro
s vanou, zavedena kabelová TV a internet.
Prodej dvougeneračního RD se zahradou, Třeboňská, Rudolfov. Dům byl zrekonstruován v roce 2005. Vytápění plynovým
kotlem, ohřev vody 2. elektrickými bojlery, napojení na veřejný
vodovod a kanalizaci. Zahrada u domu s ovocnými stromy,
parkování aut garáž a parkovací místa.
Cena 1.080.000 Kč
Cena 3.600.000 Kč
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
Pronájem lukrativních nebytových prostor na Lannově třídě,
Č. Budějovice. Obchodní prostory v přízemí o ploše 140 m2,
skladovací prostor 18 m2, možno rozšířit o sklepní prostory
110 m2. Objekt je vytápěn plynovým kotlem s vlastním měřením energie, elektřina zavedena 220V a 380V.
Pronájem bytu garsonky o ploše 28 m2, Rudolfovská, Č. Budějovice. Jedná se o novostavbu z roku 2010 v centru města.
Vybavení bytu – kuchyňská linka se sklokeramickou deskou,
lednička, podlahy plovoucí, zděné jádro s masážním sprch.
koutem, francouzské okno, vytápění vlastním plyn. kotlem.
Prodej RD s bytem 3+1, terasou a zahradou, Kamenný újezd.
vytápění tuhými paliva, teplá voda z průtokového ohřívače,
vlastní septik. V přízemí domu se nachází chodba, kuchyň,
obývací pokoj a koupelna. Po schodem se vchází do 1.patra,
kde je ložnice, dětský pokoj, šatna, komora a toaleta.
Prodej bytu 6+kk s terasou v osobním vlastnictví o ploš
173 m2, Součástí jednotky je kuchyňská linka s vestavěnými
spotřebiči, americká lednice, dveře s obložkami, hydromasážní
vana, 2x umyvadlo, pračka, toaleta, baterie, topná tělesa, plyn.
kotel, zvonek včetně el. vrátného, listovní schránka a sklep.
Cena 35.000 Kč/měs
Cena 6.900 Kč/měs
Cena 2.620.000 Kč
Cena 4.280.000 Kč
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
Pronájem bytu 1+1 o ploše 37 m2, Plzeňská, Č. Budějovice.
Vybavení bytu – kuchyňská linka se sporákem, umakartové
jádro s vanou, podlahy PVC, parkety a koberec. Dům, kde se
byt nachází prošel zásadní rekonstrukcí – zateplení, fasáda,
okna a výtah.
Prodej bytu 1+1 v osobním vlastnictví o ploše 42 m2, Josefy
Kolářové, Č. Budějovice. Byt je v původním stavu, udržovaný, vhodný k úpravám dle vašich představ. Vybavení – kuchyňská linka se sporákem, umakartové jádro se sprchovým
koutem a toaletou, podlahy PVC, kabelová TV a internet.
Prodej družstevního bytu 3+1, Větrná, Č. Budějovice. Vybavení bytu – kuchyňská linka se sporákem, podlahy PVC
a keramická dlažba, zděná komora v předsíni, umakartové
jádro s vanou, kabelová TV a internet.
Prodej samostatně stojícího RD se zahradou, Olešnice, Buková. Vytápění domu kamny na tuhá paliva, ohřev vody el. bojlerem, vlastní studna, napojen na veřejný vodovod a kanalizaci,
konstrukce smíšená krov sedlový, krytina betonové tašky.
K domu náleží kůlna a stodola.
Cena 7.000 Kč/měs
Cena 1.030.000Kč
Cena 1.180.000 Kč
Cena 749.000 Kč
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
Kde nás najdete:
Lannova tř. 34
České Budějovice
Prodej družstevního bytu 1+1 o ploše 31 m2, Netolická,
Č. Budějovice. Vybavení – kuchyňská linka se sporákem,
umakartové jádro se sprchovým koutem, podlahy plovoucí
a PVC. Byt je udržovaný, v původním stavu, vhodný pro
úpravy dle vašich potřeb.
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví o ploše 100 m2,
Skuherského, Č. Budějovice. Jedná se o prostornou bytovou
jednotku s vysokými stropy a s výhledem na zahrádky patřící
vlastníkům bytových jednotek, z druhé strany do ulice.
Prodej družstevního bytu 3+kk o ploše 61 m2, Krčínova,
Č. Budějovice. Byt je v původním stavu, udržovaný, vhodný
k úpravám dle vašich představ. Vybavení – kuchyňská linka
se sporákem, podlahy PVC, umaakartové jádro, kabelová TV
a internet.
Cena 699.900 Kč
Cena 1.950.000 Kč
Cena 1.030.000 Kč
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
370 01
tel.: 724 296 705
PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Pojištění
www.vplusvfinance.cz
Reality
Investice
www.vplusvreality.cz
www
vplusvreality cz
Hypotéky
Vzájemná spolupráce
našich společností Vám
zajistí maximální
komfort.
Tel: 722 127 499
Email: [email protected]
www.vplusvreality.cz
w.vplusvrealit
Tel: 724 296 705
Email: [email protected]
Download

InzertSpeciál 10-12/2013