TH
10 INTERNATIONAL CONFERENCE HEALTHY HOUSES 2014 Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 10. ‐ 11. 4. 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, Poříčí 5 Czech Republic
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury PASSIVE HOUSE CENTRE Centrum pasivního domu THE EARTHEN ARCHITECTURE ASSOCIATION Sdružení hliněného stavitelství, o.s. FACULTY OF ARCHITECTURE SUT IN BRATISLAVA Fakulta architektúry STU Bratislava ArTUR ‐ ARCHITECTURE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ArTUR ‐ Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj Konference je pořádána za podpory OP VK: Path to experience / Cesty na zkušenou Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0239 THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE HEALTHY HOUSES 2014 Is focused on the use of natural building materials in energy‐saving buildings, on the process of building founded on principles of sustainable development, design and assessment of optimal indoor climate. 10. ročník mezinárodní konference Zdravé domy 2014 Je zaměřený na užití přírodních stavebních materiálů v energeticky úsporných stavbách, na proces stavění založený na principech udržitelného rozvoje, tvorbu a hodnocení optimálního vnitřního prostředí staveb. SCIENTIFIC COMMITTEE Vědecký výbor Zuzana Kierulfová, Ing. arch. (SR) / Ivana Žabičková, doc. Ing., CSc. (CR) /Miloslav Meixner, doc. Ing., CSc. (CR) / Henrich Pifko, doc. Ing. arch. PhD. (SR) / Robert Špaček, prof. Ing. arch., CSc. (SR). ORGANIZATION OF THE CONFERENCE Organizace konference CONFERENCE VENUE Faculty of Architecture, Poříčí 5, Brno, Czech Republic INVITATION The international conference is organized under the auspices of Dean Faculty of Architecture BUT Místo konání Fakulta architektury, Poříčí 5, Brno, Česká republika Pozvánka Mezinárodní konferenci s garancí děkana Fakulty architektury VUT Brno doc. Ing. Josefa Chybíka, CSc. DATE, TIME 10th – 11th April 2014, 08 a.m. – 06 p.m. Datum, čas 10. ‐ 11. dubna 2014, 8.00 – 18.00 hodin SUPPORTING PROGRAMME ORGANIZER Excursion for conference participants Faculty of Architecture BUT / Passive House Centre / The Earthen Architecture Association / Faculty of Architecture SUT in Bratislava / ArTUR ‐ Architecture for Sustainable Development Doprovodný program Pořadatel Czech, German, English (simultaneous translation) Fakulta architektury VUT v Brně / Centrum pasivního domu / Sdružení hliněného stavitelství, o.s. / Fakulta architektúry STU Bratislava / o. z. ArTUR ‐ Architektúra pre trvalo udržateľny rozvoj Exkurze pro účastníky konference PROCEDURE LANGUAGE Jednací jazyk čeština, němčina, angličtina ACCOMMODATION individual Ubytování individuální Professional guarantors of the Conference Odborní garanti konference Josef Chybík, doc., CSc. FA VUT v Brně Miloslav Meixner, doc. Ing., CSc. FA VUT v Brně Ivana Žabičková, doc. Ing., CSc. FA VUT v Brně Informations, questions Informace, dotazy doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. [email protected] +420 541 146 752 Annotations, registrations and conference papers accepts secretary of the conference Anotace, registrace a články přijímá sekretář konference Ing. Pavel Šuster [email protected] Informace a termíny k účasti na konferenci: Konference se můžete účastnit těmito způsoby: A ‐ Vyzvanou přednáškou s publikací článku B ‐ Účastí na konferenci s publikací článku C ‐ Publikací ve sborníku se zveřejněním posteru D ‐ Účastí na konferenci bez publikace Součástí konference bude sborník sestavený z vybraných recenzovaných konferenčních příspěvků. Příspěvky budou recenzovány oponenty. Sborník bude vydán a předán na konferenci. Přihlášky článků do publikace (název článku, anotace o rozsahu max. 200 slov, kontakt na autora) zasílejte na adresu [email protected] nejpozději do 07. 02. 2014. Anotace budou podrobeny předběžnému výběru. Výsledky výběru, připomínky a šablonu (bude rovněž na www stránkách) pro formátování článku obdržíte e‐mailem do 21. 02. 2014. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek. Konečné a kompletní texty článků musí být zaslány nejpozději do 14. 03. 2014 na adresu [email protected] V případě připomínek oponentů musí být článek podle požadavků upraven, bez doporučených úprav nebude článek v publikaci otištěn. Podmínkou účasti na konferenci s publikací příspěvku ve sborníku (možnost B, C) je zaplacení konferenčního poplatku nejpozději do 28. 03. 2014 PROGRAMME OF THE CONFERENCE Program konference Thursday, 2014 April 10th Čtvrtek 10. 4. 2014 08:00 ‐ 9:00 registration / registrace účastníků 09:00 opening / zahájení SECTION 1: Indoor climate and certification of buildings Sekce 1: Vnitřní prostředí a certifikace budov 09:30 – 11:30 11:30 ‐ 12:00 cofee break / Přestávka CONFERENCE FEE Konferenční poplatek vložné zaplaceno převodem do 31. 03. 2014 (vč. sborníku) 500,‐ Kč vložné zaplaceno v hotovosti při registraci (vč. sborníku) 600,‐ Kč vložné s publikací článku ve sborníku a zveřejněním posteru (vč. sborníku na CD) 350,‐ Kč vložné s účastí na konferenci 450,‐ Kč partneři projektu bez poplatku pro vyzvané a vybrané přednášející bez poplatku studenti po předložení karty ISIC, IYTC bez poplatku výtisk sborníku, včetně CD 200,‐ Kč sborník na nosiči CD 50,‐ Kč exkurze 100,‐ Kč exkurze (partneři projektu) bez poplatku Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Payment: bank account number Úhrada vložného: číslo konta Poštovní spořitelna č. účtu 162637936/0300 IBAN: CZ17 0300 0000 0001 6263 7936 Registration form: Registrační formulář: www.hlina.Info www.fa.vutbr.cz/zdravedomy fill and send / vyplněné zašlete SECTION 2: Energy efficient houses Sekce 2: Energeticky úsporné domy 12:00 – 14:00 14:00 ‐ 15:00 lunch break / Přestávka na oběd SECTION 3: NATURAL BUILDING MATERIALS AND ARCHITECTURE Sekce 3: Přírodní stavební materiály a architektura 15:00 – 17:30 17:30 ‐ 18:00 general discussion / otevřená diskuse 18:00 end of 1st day / zakončení 1. dne konference SUPPORTING PROGRAMME Doprovodný program PROFESSIONAL EXCURSION Odborná exkurze (max. 40 míst) FOR CONFERENCE PARTICIPANTS pro účastníky konference Friday, 2014 April 11th Pátek 11. 4. 2014 08:00 – 16:00 FOR PARTNERS AND STUDENTS OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE pro příslušníky a studenty Fakulty architektury Thursday, Friday, 2014, May 15‐16th Čtvrtek, Pátek 15. ‐ 16. 5. 2014 
Download

Zdravé domy - Fakulta architektury