informační občasník
vydání 2/2010
report
Rekonstrukce brněnské
Slovo
spalovny – zkušební provoz zahájen úvodem
R
ealizace projektu „Odpadové hospodářství Brno“ (OHB), jenž v rámci rekonstrukce spalovny zahrnuje zejména
instalaci dvou parních kotlů (každý 51,6 t/h),
turbosoustrojí 22,7 MWe, škvárového hospodářství, dotřiďovací linky a souvisejících stavebních
a technologických částí, vstupuje do své závě-
rečné fáze. Generálním zmocněncem objednatele – společnosti SAKO Brno, a.s., je zde v pozici
správce stavby společnost TENZA, a.s.
Zhotovitel projektu OHB, mezinárodní sdružení společností Constructions Industrielles de la Méditeranée – CNIM, Société Anonyme a Siemens, s.r.o.,
provedl v průběhu měsíce srpna komplexní vyzkoušení díla, které v souladu s požadavky uzavřené
smlouvy prokázalo, že dílo je funkční a schopné
bezpečného uvedení do provozu. V polovině září tak
mohla být zahájena poslední část předepsaného
rozsahu zkoušek před převzetím – zkušební provoz,
během kterého bude v rámci garančních měření
pokračování str. 2
V
ážení přátelé, již
půl roku uplynulo od prvního
vydání firemního občasníku TENZA Report. Od té
doby se událo mnohé jak
v osobním, tak i pracovním životě každého z nás, o politickém vývoji
ani nemluvě. Teplé letní počasí postupně přešlo v mrazivou zimu a všudypřítomná vánoční
výzdoba napovídá, že konec roku je už za
dveřmi. A to je obvykle doba k zastavení
a zhodnocení uplynulého období. Jsem rád, že
mohu rok 2010 i v době přetrvávající recese
označit z pohledu společnosti TENZA za
úspěšný. Podařilo se nám získat další významné zakázky v oblasti velkých energetických celků, úspěšně dokončit zajímavé stavby
využívající obnovitelné zdroje energie a pokračovat v realizaci víceletých projektů.
To vše by nebylo možné bez podpory Vás
všech: zaměstnanců, obchodních partnerů či
zákazníků. Vám všem bych rád poděkoval za
projevenou důvěru a popřál Vám i Vašim blízkým hodně zdraví, pohody a klidu v nadcházejícím roce.
Dr. Ing. Dalibor Král
předseda představenstva TENZA, a.s.
Fluidní kotle v Teplárně Strakonice
V
srpnu letošního roku uzavřela společnost
TENZA, a.s., jako vítěz veřejného výběrového řízení smlouvu na rekonstrukci kotlů
K1 a K2 se společností Teplárna Strakonice, a.s.
Investice přesahující 475 mil. korun umožní rozšířit stávající palivovou základnu ve strakonické
teplárně o dřevní biomasu i dosáhnout lepších
emisních a účinnostních parametrů.
Do poloviny roku 2013 provede TENZA, a.s., rekonstrukci dvou roštových uhelných kotlů na fluidní
kotle určené ke spalování dřevní štěpky a hnědého
uhlí. Díky nejmodernějším spalovacím technologiím
bude možné používat směs paliva s nadpolovičním
podílem biomasy. Z pohledu běžně používaných poměrů pro směsné spalování biomasy a hnědého uhlí
se jedná o velmi progresivní technologii.
Společnost TENZA působí v Teplárně Strakonice již
řadu let jako dodavatel v oblasti rekonstrukce oprav
a rozšíření stávající parní a teplovodní soustavy zásobování teplem. Teplárna se nachází v samotném centru města, proto je velmi důležité, aby prachem z uhlí
nezatěžovala své blízké okolí.
V náročném výběrovém řízení uspěla TENZA mimo jiné
díky licenční technologii zahraničního partnera, která
jako jedna z mála řeší spalování požadované kombinace paliv při dosažení požadovaných výkonových
a emisních parametrů. Jedná se o vodotrubný, samonosný kotel s přirozenou cirkulací a jedním bubnem.
Topeniště je tvořeno bublajícím fluidním ložem LignoFluid, které se skládá z hlavního lože a dohořívacího
lože s vloženým výměníkem, který odebírá přibližně
třetinu tepla vzniklého spálením paliva v hlavním loži.
Bublající fluidní lože (BFB) zaručí správnou funkci spalování směsi uhlí s biomasou a příznivě působí také
na emise odcházející z kotle. Díky nízkoteplotnímu režimu fluidního spalování je totiž možno ve fluidní
vrstvě spaliny částečně odsířit dávkováním aditiva
a také udržovat v nízkých hodnotách oxidy dusíku.
Toto jsou obecné výhody plynoucí ze spalování paliva
ve fluidní vrstvě. Novinkou na fluidním topeništi LignoFluid je horizontální pohyb fluidní vrstvy, tzv. vnitřní
recirkulace, která je svým způsobem obdobou cirkulační fluidní vrstvy. Díky tomu bude možno z výměníku
ponořeného v dohořívacím fluidním loži odebírat velké
množství tepla a také snížit nedopal v popelu na velmi
nízkou hodnotu. Pára vyrobená v kotlích bude nadále
využívána v teplárenském provozu na výrobu elektrické energie a dodávku tepla pro město Strakonice.
Teplárna zásobuje tepelnou energií 7 000 domácností,
řadu průmyslových podniků, organizací a institucí.
K odstranění popílku ze spalin bude využíván nový
elektrostatický odlučovač řazený za kotlem. Součástí
zakázky je i úprava stávající uhelné skládky, kde
v jedné její polovině bude vybudováno nové palivové
hospodářství biomasy, které zajistí skladování a dopravu biomasy do zásobníku u kotlů.
pokračování str. 2
www.tenza.cz
1
report
Rekonstrukce brněnské spalovny Fluidní kotle v Teplárně Strakonice
– zkušební provoz zahájen
pokračování ze str.1
pokračování ze str.1
zhotovitelem prokázáno naplnění garantovaných
a ověřovaných parametrů díla.
„Zahájením zkušebního provozu se projekt „Odpadové hospodářství Brno“ dostává do své závěrečné
fáze, jejímž cílem je především podrobné ověření
kvality a funkčnosti celého zařízení. Teprve po splnění všech garantovaných parametrů díla dojde
k předání zařízení do trvalého provozu. Následně
bude nutné projít složitým procesem kontrol ze
strany orgánů České republiky a zejména Evropské
unie, která přispívá na tento projekt částkou zhruba
1,5 miliardy Kč. Až na základě výsledků těchto po-
souzení a schválení závěrečné zprávy ze strany
Evropské komise bude možno považovat celý projekt za úspěšný,“ řekl vedoucí projektu OHB a náměstek ředitele SAKO Brno, a.s., Václav Hnaníček.
Rekonstrukce prvního kotle proběhne v roce 2011 –
2012 a druhého pak o rok později. Práce budou probíhat za plného provozu teplárny tak, aby nebyly omezeny dodávky tepla pro odběratele. Prostory v kotelně
jsou navíc velmi stísněné, proto bude nezbytné řízení
postupu prací na základě předem stanovených detailních harmonogramů.
Řízením zakázky byl již od počátku zpracování nabídky pověřen stálý tým pracovníků firmy TENZA.
Úspěšným dokončením projektu má TENZA šanci získat mimořádnou referenci a významné postavení na
trhu v rámci dodávek fluidní technologie.
TENZA, a.s., jako správce stavby bude v této závěrečné fázi realizace projektu klást zásadní důraz
zejména na dořešení dílčích otevřených položek
identifikovaných v dosavadním průběhu zkoušek na
díle, doložení splnění sledovaných hodnot díla, a to
včetně zákonných emisních limitů, a celkové
dokončení projektu s naplněním všech smluvních
požadavků.
MVE SEČ – Rekonstrukce
přívodního potrubí
Rekonstrukce systému
CZT v Žatci úspěšně
dokončena
Kotelna na biomasu uvedena do provozu
O
pusťme na moment prostředí uhelného
prachu, hukotu spalovacích komor, sykotu přehřáté páry a nechme se zavést do
malebného údolí řeky Chrudimky v Železných
horách. Právě v prostředí této klidné chráněné
krajinné oblasti zajišťovalo v letošním roce
sdružení společností TENZA, a.s., a MBNS-International, spol. s r.o., dodávku a montáž potrubního přivaděče dopravujícího provozní vodu
z paty hráze sečské přehrady do vyrovnávací
věže malé vodní elektrárny Seč zvané Na Bělidle
(výkon elektrárny je 3120 kW, hltnost Francisovy turbíny 10,0 m3/s).
Provozovatel MVE Seč, společnost ENERGO-PRO, a.s.,
naplánoval na období 2010/2011 celkovou rekonstrukci provozovaného zařízení. Součástí prací v době
odstávky byla i výměna stávajícího přívodního potrubí,
původně sestaveného v letech 1941 – 1946 z dřevěných dýh o síle 80 mm, za potrubí ocelové. Přes skutečnou snahu o zachování tohoto technického unikátu
evropských rozměrů byl provozovatel díla nucen nevyhovující stav přivaděče vyřešit.
Řešením se stalo ocelové potrubí o vnitřním průměru
2000 mm, síle 10 mm a o celkové délce 861 m, rozdě2
lené pevnými body na osm úseků, uložené kluzně na
530 betonových podpěrách. Naším úkolem bylo zaměření skutečného průběhu komplikované trasy, vypracování výrobní a montážní dokumentace a samotná
realizace díla v údolí řeky Chrudimky v rozsahu demontáže, stavebních úprav podpěr potrubí, vybudování
pevných betonových bloků včetně uložení kompenzačních členů, svaření potrubí, provedení zkoušek a kontrol a povrchové úpravy. Úkolem partnera ve sdružení
byla výroba a dodávka potrubních a drobných dílců.
Za vyzdvižení stojí organizace prací v prostředí CHKO
2. zóny. Bylo nutné zvolit velmi šetrné demontážní,
montážní i stavební technologie a vybrat dodavatele,
kteří vyhověli svými mechanismy a pracovními postupy
požadavkům na provádění prací v tomto křehkém
biotopu. Vlastní likvidace 450 m3 odpadového dřeva
a 150 000 kg ocelových obručí původního potrubí proběhla po demontáži a odvozu potrubních segmentů až
na několik kilometrů vzdáleném pozemku. Protože celá
trasa potrubního přivaděče zahrnuje 199 montážních
svárů, byl pro dosažení požadované kvality a rozsahu
svarových spojů ve vymezeném čase nasazen poloautomatický svářecí stroj dosahující výkonnosti tří dvouvrstvých svarů za den. Dílo bylo úspěšně realizováno
v období 05-10/2010.
Z
ástupci státní správy i soukromých firem
se sešli 21. září 2010 v areálu výtopny
Perč v Žatci při příležitosti zahájení provozu nové kotelny na biomasu. Vybudování moderního ekologického zdroje bylo součástí
projektu rekonstrukce centrálního zásobování
teplem, který město Žatec začalo uskutečňovat
v polovině roku 2009. Generálním dodavatelem
stavby v hodnotě 309 mil. Kč byla brněnská společnost TENZA, a.s.
skladu. Kotel umí spalovat biomasu v různém rozmezí
vlhkosti i různé skladby.
Nový kogenerační zdroj v Žatci představuje technologicky velice zajímavý, specifický a moderní, u nás však
zatím neobvyklý příspěvek k plnění závazků předpokládaných nárůstů výroby zelené elektrické energie
v rámci Evropské unie.
Nový zdroj o výkonu 10 MW, provozovaný Žateckou
teplárenskou, je teprve třetí a výkonem největší kogenerační jednotkou s ORC technologií u nás. Výkonem
a druhem spalovaných paliv se řadí mezi několik málo
srovnatelných ORC zařízení v Evropě.
Práce začaly přeložkou horkovodu z výtopny Perč na
konci května 2009: starý nadzemní horkovod byl nahrazen novým z předizolovaného potrubí o délce 1600
metrů. Následně byl během necelého roku vybudován
nový biomasový zdroj, a to na ploše bývalé skládky
paliva vedle současné uhelné kotelny z roku 1987,
která zůstává zachována i do budoucna. V novém kogeneračním zdroji je termoolejový kotel zásobovaný
širokospektrálním palivem z přilehlého denního
www.tenza.cz
report
Teplo dorazilo do Bohumína
R
ealizace díla „Vyvedení tepla z EDĚ do Bohumína“, jehož generálním dodavatelem
je TENZA, a.s., dosáhla v roce 2010 dalšího
postupného cíle. V září 2010 byly slavnostně spuštěny dodávky tepla do bohumínských domácností,
které jsou připojeny na nový systém centrálního
vytápění. Obyvatelé města napojení na nové rozvody tak ušetří jednu pětinu nákladů na teplo
a teplou vodu. Nové teplo bude zásobovat také
školky, kulturní zařízení a další městské objekty.
Realizace projektu centrálního zásobování teplem
v Bohumíně je rozdělena do sedmi celků podle lokality
a technologií:
Stavba I - Úpravy předávací stanice na elektrárně Dětmarovice byly z 90 % dokončeny v minulém roce. Od
června 2009 je stanice používána pro filtraci a předepínání jednotlivých úseků stavby II a letos i stavby III
a IV. Součástí tohoto celku byla dodávka nového oběhového čerpadla pro Bohumín včetně frekvenčního
měniče. Na této stavbě proběhly úspěšně v roce 2009
individuální a letos i komplexní zkoušky, které byly
podkladem pro zahájení zkušebního provozu.
Stavba II - Stavba hlavního přivaděče do Bohumína,
z 90 % realizovaná v roce 2009, byla dokončena letos.
Nyní je ve zkušebním provozu.
Stavba III - Realizace tepelných rozvodů ve středu
města byla zahájena v roce 2009, kdy byla vybudována
větev B. Dokončení větve C a její propojení se stavbou
II v rozdělovací šachtici bylo součástí prací v letošním
roce. Před odstávkou elektrárny Dětmarovice byly provedeny proplachy potrubí a předepětí komplikovaných
úseků. Po odstávce byly postupně připojovány nově
budované předávací stanice ve městě. Stavba je nyní
ve zkušebním provozu, který bude trvat až do dokončení poslední větve A v roce 2011.
Stavba IV – Byly dokončeny tepelné rozvody v městské části Skřečoň, započaté s předstihem v loňském
roce. Stavba se nachází po vyčištění a předepětí ve
zkušebním provozu.
Stavby V a VI - Předávací stanice navazující na rozvody
předchozích staveb byly dokončeny i přes dřívější
a rychlý nástup zimy v požadovaném termínu dle harmonogramu. Odstávky tepla při přepojování z plynových kotelen na nové předávací stanice byly zkráceny
na minimum. Nyní se postupně předávají investorovi
ČEZ Teplárenská, a.s., a jeho provozovateli BM servis.
Kolaudace těchto staveb bude po dokončení větve A
a stanic na ni připojených v roce 2011.
Stavba VII je nervovým vláknem všech realizovaných
staveb, neboť zajišťuje řízení předávacích stanic
a přenosy dat na dispečinky v Bohumíně a v elektrárně
Dětmarovice. V současné době se zprovozňují přenosy
dat a následně bude odladěno i řízení stanic na dálku.
Ačkoliv to vypadá, že vše šlo dle plánovaného harmonogramu, nebylo tomu tak. Jakým problémům musel
realizační tým TENZA, a.s., v Bohumíně čelit, jsme se
zeptali ředitele výstavby Ing. Tomáše Ryby: „Začátkem roku jsme se potýkali s velkým množstvím vody,
která zůstala po nadprůměrné sněhové nadílce
a velmi pozvolna tála, což velmi negativně ovlivnilo
práce. Následně přišla 17. května povodeň, která naštěstí přímo stavby nezasáhla, ale velké množství
vody přerušilo stavební práce na delší dobu. Po vyrovnání se s touto vodou se opět vodní živel vrátil začátkem června a celá situace se opakovala. Některé
úseky nebylo možno v krátké době zprovoznit ani
s pomocí speciální techniky hasičů. Podmáčené úseky
ztížily práce na celé krátké léto. Se začátkem školního
roku se počasí výrazně ochladilo a s velmi krátkými
přestávkami přešlo v zimu. Byli jsme nuceni prodloužit
pracovní dobu a zvýšit počet pracovních skupin, abychom zpoždění způsobené nepříznivými klimatickými
podmínkami dohnali, a tak zprovozňování předávacích
stanic již probíhá v původně plánovaných termínech.“
se při budování hlavního přivaděče musela vyrovnat
s komplikovaným územím ochranného pásma Českých
drah i vysokou hladinou spodní vody (trasa vede úze-
mím prvorepublikových rybníků). Práce v trvale podmáčeném podloží navíc letos i v minulém roce výrazně
zkomplikovaly přívalové deště.
TENZA se jako generální dodavatel stavby zavázala vybudovat 22 kilometrů tepelných sítí za použití předizolovaného potrubí v dimenzích DN 32 až DN 350. Při
stavbě se odtěžuje přes 85 000 m3 zeminy, potrubí je
a bude zasypáno více než 31 000 tun písku, téměř
3 000 m2 prozatímních komunikací a více než 92 provizorních přemostění pomáhá v realizaci. 400 metrů protlaků různých dimenzí je nedílnou součástí prací. TENZA
Přenos tepelného výkonu mezi Pražskou
teplárenskou a Pražskými službami
Z
lepšení parametrů životního prostředí
patří mezi priority všech politických reprezentací, ať už se jedná o jakékoliv
území. Pokud zároveň dochází k využívání energie z komunálních odpadů při minimalizaci ekologických dopadů na životní prostředí, tak jako
tomu je v případě spuštění kogenerační jednotky
v Zařízení na energetické využívání odpadu ZEVO Malešice, jde o významný investiční počin.
A to i v celoevropském kontextu.
Společnost Pražské služby, a.s., instalovala novou kogenerační jednotku, díky níž lze v procesu energetického využití odpadů z produkované páry vyrábět teplo
a současně i elektrickou energii. Dalším efektem je
možnost zpracování veškerého komunálního odpadu
vyprodukovaného v hlavním městě Praze, což znamená zhruba 310 000 tun odpadu ročně. Teplo vyvinuté spalováním odpadu je využito k výrobě páry,
která po průchodu turbínou, jež vyrábí elektrickou
energii, ještě poslouží k ohřevu vody. Ta je pak dodávána do energetické sítě Pražské teplárenské, a.s.
Společnost TENZA, a.s., uspěla v tendru na propojení
systémů ZEVO Malešice a Teplárny Malešice a stala se
dodavatelem realizační dokumentace a zároveň
generálním dodavatelem stavby „Přenos tepelného
výkonu mezi Pražskou teplárenskou a Pražskými službami“ v hodnotě 97 mil. Kč. Protože se jedná o zdaleka největší investiční akci Pražské teplárenské, a.s.,
v letošním roce a navíc s přesahem do roku 2011, bylo
od samého počátku zřejmé, že stavba bude pod nepřetržitým dohledem.
Technické řešení projektu se sestává z kompletní demontáže rozvodů umístěných v průchozích kolektorech v ulicích Teplárenská a Průmyslová, a to mezi
Teplárnou Malešice a šachtou KYJ 02 PRU, a následné
www.tenza.cz
montáže nových vedení (páry, horké vody, kondenzátu a demivody). Rozvody jsou v dimenzích od DN
350 do DN 60. Zároveň probíhá celková výměna všech
podpůrných konstrukcí a stavební úpravy stávajících
šachet, které jsou již značně degenerované. Po dokončení montáží bude provedena tepelná izolace
s finální metalickou vrstvou. Součástí dodávky jsou
i některé přípojky do areálů v této průmyslové části
města. Významnou součástí stavby je i strojovna a dodávka systému MaR, který je kompatibilní s částí na
straně Pražských služeb, a.s.
Přes celkovou složitost díla a rovněž striktně nastavený kalendář odstávek, které umožňují připojení jednotlivých úseků tak, aby nebyla omezena dodávka
jednotlivých médií pro odběratele Pražské teplárenské, a.s., se harmonogram stavby dodržuje tak, jak byl
smluvními stranami nastaven.
Realizací akce byla pověřena pražská pobočka společnosti TENZA, a.s., a tým techniků řízený projektovým manažerem Davidem Novým. Montážní práce na
rozvodech trubních vedení jsou subdodávkou dceřiné
společnosti ET Mont.
3
report
TENZA na Slovensku Tenza pracuje na
Rekonstrukce CZT Ružomberku
Z
důvodu efektivnějšího provozu tepelného
hospodářství ve městě Ružomberok, investor CZT Ružomberok, s.r.o., přistoupil
k rekonstrukci venkovních rozvodů centrálního
zásobování tepla.
Rekonstrukce spočívá ve změně teplonosného média
z páry na horkou vodu a ve výměně starých venkovních
rozvodů za nové bezkanálové potrubní vedení. Nově
vybudovaný systém zajistí přechod od klasického čtyřtrubkového systému na dvoutrubkový s kompaktními
předávacími stanicemi tepla umožňujícími individuální
režim vytápění a přípravy TUV. Optimalizací systému
tepelných tras dojde ke zkrácení délky tepelných rozvodů na 2 x 16 054 m na území města a následně
i k nižším tepelným ztrátám. Realizace projektu probíhá mimo topnou sezónu v průběhu let 2010 až 2012.
„V letošní I. etapě jsme vybudovali téměř 11 kilometrů
potrubních horkovodních rozvodů v centru města Ružomberok s připojením na stávající horkovodní potrubí
a uvedli do provozu novou centrální výměníkovou stanici s dispečerským pracovištěm a monitoringem 42
kompaktních předávacích stanic,“ prozrazuje manažer
projektu Michal Švarcr.
dalším projektu
v Plzeňské energetice
V
V Horní Plané budou topit
dřevní hmotou
D
alším projektem společnosti TENZA, a.s.,
z oblasti využívání obnovitelných zdrojů
energie byla rekonstrukce kotelny
v městečku Horní Planá na břehu lipenské přehrady. Realizace zakázky v celkové hodnotě
téměř 39 mil. Kč zahrnovala výstavbu nové kotelny na biomasu o celkovém výkonu 2 MW jako
přístavbu stávající kotelny.
Přístavba se sestávala ze tří částí: skladu paliva, prostoru dopravy paliva a vlastní kotelny. Pro spalování
4
dřevní hmoty vybrala společnost TENZA, a.s., kotel
KOHLBACH K-8, splňující nejpřísnější emisní limity dle
platných zákonů. Součástí stavby nové kotelny bylo
provedení opravy fasády, výměna klempířských prvků
stávající kotelny, kompletní rekonstrukce elektroinstalace a expanzního systému stávající kotelny.
Projekt byl realizován s podporou dotace EU a SFŽP
v rámci Operačního programu Životní prostředí v období
leden až říjen 2010.
rámci svého dlouhodobého investičního
programu Plzeňská energetika, a.s., připravuje spuštění nového záložního zdroje s instalovaným výkonem 22 MWe, který bude zajišťovat tzv. podpůrné služby pro provozovatele české
přenosové soustavy, společnost ČEPS. Celková
investice Plzeňské energetiky do zmiňovaného
zdroje dosáhne zhruba 400 milionů Kč. Po úspěšném dokončení předchozí velké zakázky, nového
mokrého odsíření, se i na tomto projektu podílí
společnost TENZA, a.s. Ta zajišťuje pro projekt
kompletní stavební a montážní práce i dodávku
části technologie v celkové hodnotě 94 miliónů Kč.
Záložní zdroje slouží k zajišťování stability a bezpečnosti dodávek elektřiny pro koncové spotřebitele.
Technické řešení záložního zdroje Plzeňské energetiky
bude zárukou rychlé dodávky elektřiny při totálním
výpadku elektrizační soustavy. Umožní tak velmi
rychlé znovuobnovení zásobování elektřinou v mimořádných stavech spojených s rozpadem a obnovou
elektrizační soustavy. Poptávka po tzv. „rychlých zdrojích“, respektive podpůrných energetických službách
v České republice vzrůstá také v souvislosti s masivním rozvojem obnovitelných zdrojů energie.
Nový záložní zdroj Plzeňské energetiky bude instalován v rekonstruovaném objektu bývalé mazutové kotelny K6 a zahrnuje 3 motorgenerátory, které budou
jako palivo využívat nízkosirnatý těžký topný olej. Součástí dodávané technologie je rovněž zařízení zajišťující denitrifikaci spalin. I díky používání nízkosirnatého
paliva bude tento nový záložní zdroj bezpečně splňovat zákonem stanovené emisní limity. Samotné motorgenerátory jsou 11,5 m dlouhé, 3 m široké a 4,5 m
vysoké, každý váží 105 tun a spolu s vybranými podpůrnými systémy je dodává finská společnost Wärtsilä
Finland OY.
Společnost TENZA v rámci stavební části zajišťuje
stavbu budov pro instalaci technologie, tj. budovy
samotných motorgenerátorů a budovy transformátorů a VN rozvodny. Kromě stavebních a montážních
prací se bude TENZA podílet i na dodávkách technologických zařízení, např. formou dodávky kompletní
čerpací stanice chladící vody, systému dopravy paliva, dodávkou systému spalinovodů, dodávkou
technologie pro vyvedení elektrického výkonu
zdroje, vybranou elektroinstalací, MaR, SKŘ, atd.
pokračování str. 5
www.tenza.cz
report
TENZA pracuje na dalším
projektu v Plzeňské...
Plzeňská energetika je předním výrobcem tepla
a elektřiny v západočeském regionu. Provozuje energetický zdroj o celkovém tepelném výkonu 401 MWt
a celkovém instalovaném elektrickém výkonu 90
MWe. Plzeňská energetika zásobuje tepelnou energií
zhruba 30 % všech odběratelů v Plzni, zejména domácnosti, obecně prospěšná zařízení a průmyslové
pokračování ze str. 4
podniky. Vlastníkem Plzeňské energetiky je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH),
dlouhodobý strategický investor v energetice a významný investor v průmyslu. Zajišťuje výrobu elektřiny a tepla, jejich distribuci a prodej konečným
zákazníkům, obchod s elektřinou a plynem.
Parní energetická
jednotka PEJ-1
TENZA, a.s., získala
významnou zakázku
od společnosti E.ON
Trend s.r.o.
S
polečnost TENZA, a.s., získala veřejnou
zakázku na „Teplárnu Mydlovary – energoblok na biomasu“, zahrnující výstavbu
nového bloku s kotlem a turbosoustrojím v areálu
současné teplárny v Mydlovarech na Českobudějovicku. Investorem projektu v hodnotě přes 200
mil. Kč je společnost E.ON Trend s.r.o.
Nově budovaný energoblok na biomasu je navržen na
výkon 11,7 tp/h o parametrech 3,2 MPa, 400 °C s maximálním výkonem na svorkách generátoru 2,66 MW.
Instalována bude kondenzační turbína s regulovaným
odběrem max. 8,48 tp/h o parametrech 0,102 MPa,
105 °C. Pára bude vedena do výměníku pára/voda
o výkonu 5,44 MW. Celý systém je navržen na možný
provoz s plnou kondenzací.
Součástí zakázky je také výstavba skladu biomasy se
skladovací kapacitou 10 dní. Vykládka přírodní neupravené dřevní štěpky a její manipulace od vstupního
zásobníku až do podávací komory kotle je plně automatická, zajištěná mostovým jeřábem s drapákem,
hydraulicky posuvnou podlahou a řetězovým dopravníkem. Výkon dopravy lze regulovat v závislosti na požadovaném výkonu kotle a aktuální výhřevnosti
paliva, která se může pohybovat v rozsahu 7 až 12
MJ/kg především v závislosti na vlhkosti dřevní štěpky.
Spaliny čištěné elektroodlučovačem budou hnány
spalinovým ventilátorem do nového komínu světlosti
1200 mm a výšky 30 metrů. Tuhé zbytky spalování
budou šnekovými dopravníky přesunuty do přistavených kontejnerů odvážených běžnou dopravní technikou do kompostárny nebo na složiště, kde je lze
využít k rekultivaci dříve vytěžených ploch. Pro doplňování chladicí vody poslouží stávající 4,2 km
dlouhé litinové potrubí světlosti DN 300 vedoucí
k areálu z rybníka Bezdrev.
V současné době probíhají projekční práce především
na stavební a technologické části díla. Vlastní stavba
začala v listopadu 2010 a je realizována tak, aby
bylo dílo uvedeno do zkušebního provozu do konce
roku 2011.
Provádění prací je již v této fázi projektu poměrně
komplikované s ohledem na několikrát přestavované
objekty a jejich podzemní části, které nejsou obsaženy v žádné dostupné dokumentaci, navážky demolovaných konstrukcí a v neposlední řadě výskytem
bludných proudů v blízkém okolí stavby.
Většinu projekčních prací provádí projektanti TENZA,
a.s., modelováním v 3D v programu Inventor.
S
pecialisté oddělení výzkumu a vývoje
zahájili v roce 2007 projekt „Výzkum
a vývoj parního motoru a jeho příslušenství“. Jeho cílem bylo nalézt technologii umožňující výrobu elektrické energie z obnovitelných
zdrojů a odpadního tepla u menších zdrojů. Požadavky kladené na použitou technologii v zásadě korespondovaly s kritérii na investice pro
průmyslová energetická zařízení. Nejdůležitější
z nich byly dlouhodobá životnost, spolehlivost
a nízké nároky na údržbu.
„Po rozsáhlé analýze možných technologií jsme se rozhodli obnovit technologii pístového parního motoru
v moderním pojetí, které umožňuje dnešní stav vědy
a techniky. Zjistili jsme, že pístový parní motor malých
výkonů má výrazně vyšší vnitřní účinnost stroje než
parní turbína. Cenové srovnání ukazuje rovněž ve prospěch parního stroje. Další konkurenční technologií,
kterou jsme porovnávali, byl organický Rankin-Clausius
oběh (ORC), ovšem náklady na jeho pořízení jsou mnohonásobně vyšší,“ říká vedoucí výzkumu TENZA, a.s.,
Ing. Stanislav Kraml.
Po obsáhlých teoretických výzkumech, experimentálních pracích a prověřování dostupných údajů z literatury byl v roce 2009 vývoj ukončen s hmatatelným
výsledkem pod názvem „Parní energetická jednotka
PEJ-1“. Ta obsahuje všechny nezbytné prvky pro výrobu vodní páry, její přeměnu na elektrickou energii
pomocí malého pístového parního motoru a vyvedení
elektrického výkonu.
www.tenza.cz
„Výhodou je, že pára, která předala část své tepelné
energie pro výrobu elektřiny, může ještě dobře posloužit pro vytápění objektů, ohřev vody apod. Tím se
v podstatě z parní energetické jednotky stává teplárenské zařízení,“ doplňuje Kraml.
Po zdárně ukončeném výzkumu a vývoji v oblasti parního motoru je potřeba potvrdit správnost záměru
praxí a dlouhodobým provozem. Koncepce parní energetické jednotky PEJ-1 umožňuje využití odchozího
tepla spalin z různých výrobních a technologických
procesů. V případě, že se využije teplo spalin z kogenerační jednotky, jedná se o paroplynový cyklus, který
má pak ve své sestavě velmi vysokou tepelnou účinnost přeměny tepelné energie na elektrickou. V současné době se jedná prakticky o nejvyšší tepelnou
účinnost výroby elektrické energie.
Připravená aplikace, která využívá teplo spalin k výrobě elektrické energie a současně umožňuje použít
odchozí teplo vodní páry k vytápění, má následující
parametry:
Parní výkon
energetické jednotky .....................................500 kg/h
Elektrický výkon
parní energetické jednotky ............................. 30 kWe
Parní motor vznikl v rámci projektu výzkumu a vývoje
společnosti TENZA, a.s., za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
5
report
Tlaková kanalizace
a ČOV v Moravičanech
R
ealizace kanalizace s čistírnou odpadních
vod v obci Moravičany, Doubravice a Mitrovice navazuje na úspěšně dokončené
stavby obdobného charakteru v uplynulých letech, jako např. kanalizace v Náměšti na Hané
(2009), kanalizace s ČOV v obcích Radslavice
a Horní Újezd (2008), Nesvačilka (2007), kanalizace v obci Těšany (2006).
Obec Moravičany leží u soutoku řek Moravy a Třebůvky
v rovině Mohelnické brázdy. I přes vybudovanou občanskou vybavenost a infrastrukturu zde není vyřešeno odvádění a likvidace splaškových vod. Ty jsou
svedeny do septiků a žump a nepravidelně vyváženy.
Lokálně je část splaškových vod vypouštěna do stávající staré dešťové kanalizace, vsaků nebo do místní
vodoteče. Nově budovaná tlaková kanalizace s vyústěním do nové obecní čistírny odpadních vod s kapacitou 1558 EO vyřeší nevyhovující situaci a přispěje
ke zlepšení životních podmínek v regionu.
Součástí realizovaného díla je tlaková kanalizace
z polyetylénu PE 100 v dimenzích DN 50 až DN 160 mm
s celkovou délkou 11,7 km hlavních řadů a 7,2 km
vedlejších řadů. Vedlejší řady jsou ukončeny plastovými nebo betonovými čerpacími šachtami o průměru
1,0 nebo 1,5 metru. V šachtě je osazeno jedno případně dvě ponorná čerpadla s drtičem. Doba chodu
čerpadla na jednu šachtu je 15-20 min/den.
Odpadní vody jsou přiváděny do čistírny odpadních
vod na síto mechanického předčištění, poté odpadní
voda odtéká gravitačně do rozdělovací jímky před biologické čištění. Čistírna je vybavena zařízením pro
chemické srážení fosforu a dávkováním koagulátu do
odplyňovacích zón nitrifikace. Vyčištěná odpadní voda
je z dosazovacích nádrží vedena na třetí stupeň čištění – bubnový mikrosítový filtr, odkud dále vyúsťuje
do říčky Třebůvky.
Vybudováním nové kanalizace a čistírny odpadních
vod se zabrání odtoku odpadních vod do stávající dešťové kanalizace, vsaků do půdy a dalším negativním
vlivům na životní prostředí zejména v bezprostřední
blízkosti Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a přírodní rezervace Moravičanské jezero.
Zinkové odlitky
ze společnosti TENZA
N
ázev společnosti TENZA, a.s., vídáme většinou ve spojení s projekty energetického
strojírenství, teplárenství či stavbami využívajícími obnovitelné zdroje energie. Málokdo
však ví, že TENZA, a.s., působí od roku 2004
i v oboru slévárenství a ve svém závodě v Adamově úspěšně vyrábí odlitky zinkových slitin.
Něco z historie…
Pojďme se na chvíli podívat do malého městečka nedaleko Brna, ležícího v malebném údolí na břehu řeky
Svitavy. Historii zpracování kovů v Adamově započal
již 2500 let před n. l. eneolitický kovář v nedaleké jeskyni Býčí skála. Rozsáhlé nálezy hutnických dílen
z 8. - 9. století či středověké hamry na březích řeky
jsou svědky dalšího rozvoje železářství, který vyústil
na konci 19. století v založení prvního strojírenského
podniku, předchůdce Adamovských strojíren. Ve
20. století sem byla převedena výroba zařízení pro
manipulaci s ropnými produkty, jejímž nosným programem byla výroba benzínových a naſtových stojanů,
využívající zinkové komponenty. Ty se vyráběly v malé
slévárně umístěné v areálu Adamovských strojíren.
S nástupem nových technologií však postupně klesala
potřeba zinkových komponent v čerpacích stojanech
a strojírny se rozhodly provoz pro tlakové lití zinku odprodat. TENZA, a.s., slévárnu v roce 2004 koupila,
6
a navázala tak na více než 30letou tradici výroby zinkových odlitků v Adamově.
„V tehdejším provozu se třemi licími stroji pracovalo
pouhých šest zaměstnanců v jedné směně. Výrobní kapacita nebyla zdaleka naplněná, ani úroveň kvality nedosahovala potřebných standardů, a to byly oblasti, na
které jsme se rozhodli od samého počátku soustředit,“
říká ředitel slévárny Ing. Michal Sázavský. „Abychom
obstáli v silném konkurenčním prostředí a získali další
zajímavé zakázky i v nových průmyslových odvětvích,
bylo nutné přijmout a implementovat systém řízení
kvality nejen v rozsahu norem ISO 9001 a 14001, ale i
navazující systém managementu jakosti pro dodavatele do automobilového průmyslu dle ISO/TS 16949.
Postupně jsme navázali spolupráci s přímými dodavateli do automobilového průmyslu a dnes jsou naše zinkové odlitky součástí různých systémů v modelech
jako Škoda Octavia, Superb, Volkswagen Polo, Sharan,
Touareg, New Beetle, Opel Insignia, Ford Fiesta
a spoustě dalších,“ dodává Sázavský. Kromě automobilového průmyslu můžeme najít adamovské odlitky
i v termostatech chladících zařízení, v textilních strojích či hydraulických a pneumatických prvcích.
Současnost
Dnes slévárna v Adamově zaměstnává tři desítky lidí ve
třísměnném provozu. Na osmi licích automatech vyrábí
tvarově složité odlitky v hmotnostním rozsahu 0,1 až
800 gramů v sériích až 50 miliónů kusů ročně. Doplňující
strojní zařízení zajišťuje přidružené výrobní operace
jako tváření závitů, omílání, odhrotování apod. Pro představu: nejmenší odlitek, který se zde vyrábí, dosahuje
velikosti špendlíkové hlavičky. Samotná výroba je rozdělená na dvě skupiny. První zahrnuje výrobu velkosériových odlitků na nekonvenčních rychloběžných
strojích, kdy hmotnost odlévaného dílu dosahuje maximálně 40 gramů. Druhou skupinu tvoří výroba standardních odlitků s hmotností do 800 gramů na konvenčních
licích strojích s uzavírací silou lisu až 80 tun.
Krize jako příležitost
Většina produktů vyrobených v Adamově směřuje do
textilního, automobilového a elektrotechnického průmyslu, kde se téma bankovní a ekonomické krize
skloňuje snad ve všech pádech. „Pro nás však globální
recese znamenala spíše šanci,“ říká M. Sázavský a doplňuje: „Velké firmy hledaly v rámci úspor nové levnější dodavatele, a tak jsme měli příležitost uspět ve
výběrových řízeních na stávající i nové projekty. Díky
tomu množství zakázek několikanásobně překročilo
naši výrobní kapacitu a obrat slévárny se během posledních sedmi let téměř zdesetinásobil. V současné
době už výrobní prostory začínají být z pohledu velikosti nedostačující, a tak zvažujeme různé varianty
rozšíření objektu.“
Na závěr M. Sázavský dodává: „Hledím do budoucnosti
s mírným optimismem. Nejsme sice schopni ovlivnit
sériovost našich projektů, ale můžeme ovlivňovat zakázkovou náplň. V loňském roce jsme získali množství
nových projektů, které bychom chtěli příští rok uvolnit
do sériové výroby. Téměř tři čtvrtiny našich zakázek
směřují do automobilového průmyslu a já věřím, že
jen dobře připravení hráči na trhu mohou projít současnou ekonomickou krizí posíleni.“
Aktuality:
Pokračujeme
v generální opravě
kotlů K3 a K4
TENZA již třetím rokem pokračuje v postupném
provádění generální opravy dvou kotlů K3 a K4
v Teplárně Otrokovice a.s. Realizace generální
opravy byla vyžádána opotřebením a vyčerpáním životnosti použitých materiálů tlakového
systému kotlů v průběhu jejich třicetiletého
provozu. Oba kotle jsou stejně konstruovány:
jedná se o jednobubnové vodotrubné kotle
s přirozenou cirkulací a granulačním práškovým ohništěm, které jsou navržené jako dvoutahové v polovenkovním provedení. Každý má
jmenovitý přetlak přehřáté páry 9,32 MPa, jmenovitou teplotu přehřáté páry 540°C o parním
výkonu 125 t/h.
Obnova
elektrárny
TUŠIMICE II
TENZA, a.s., se podílí na obnově i druhého bloku
elektrárny Tušimice II dodávkami a montáží potrubních systémů bloku B.
Již byly úspěšně dokončeny dodávky potrubních
dílců i ostatních materiálů včetně náročných
přejímek v rámci předepsaného systému řízení
jakosti ČEZ, a.s.
Průběžně pokračují montážní práce, kompletace
jednotlivých potrubních větví, závěsů a uložení
potrubí a jejich postupné předávání investorovi.
Závěrečné tlakové zkoušky byly již provedeny
u dvou třetin z celkového počtu 720 potrubních
větví. Rozpracovanost zbývajícího rozsahu díla
i nasazení montážních kapacit jsou zárukou dokončení díla v souladu s plánovaným harmonogramem.
www.tenza.cz
report
ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Futsalový klub TENZA na
brněnském turnaji druhý
L
etos se futsalový výběr Tenzy přihlásil do tradičního brněnského turnaje BBPress Cup
2010, který se konal ve dnech 7. - 8. srpna.
Za tým TENZA hráli zaměstnanci Stanislav Hanák,
Petr Kopřiva, Marek Hrůza a Jan Buček, kteří byli doplněni o vlastní spoluhráče z futsal klubů TOMSON
a TORCIDA. Pod trenérským dohledem Milivoje Pospíšila společně utvořili kompaktní celek, který bez
ztráty jediného bodu prošel do finále celého turnaje
s celkovým skóre 15:4 ze sedmi utkání. Finálovým
soupeřem byl divizní klub FC Arkys, kterého se v základní skupině turnaje podařilo porazit, avšak v nejdůležitějším utkání turnaje měl více síly soupeř.
Přesto TENZA se svým skvělým druhým místem zaznamenala svůj největší futsalový úspěch v historii.
BLAHOPŘEJEME
V tomto období slaví jubilea tito naši kolegové - všem jim srdečně blahopřejeme.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
PRACOVNÍ JUBILEA
Jiří Dohnalík (70)
Ing. František Molík (10)
Bc. Miroslav Kovář (5)
Tomáš Raim (60)
Ing. Vladimír Skála (5)
BBPress Cup 2010 - Skupina D:
TENZA – FC Arkys Brno 2:0
TENZA – Chalupáři 4:2
TENZA – TJ Sokol Jehnice 1:0
TENZA – FC BBPress Brno 3:1
Osmifinále:
TENZA – Dream snů 1:0
Čtvrtfinále:
TENZA – FC Poclain Brno 4:1
Jiří Rajman (40)
Ing. Pavel Slezák, Ph.D. (5)
Ing. Vladimír Rezek (40)
Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (5)
VÍTÁME
Semifinále:
TENZA – FC Dynamo Líšeň 2:0
Řady zaměstnanců společnosti TENZA, a.s., rozšířili v poslední době tito kolegové:
Finále:
TENZA – Arkys 1:4
Ing. Jozef Cmarko obchodní manažer
Ing. Aleš Poul projektant
Ing. Pavel Červený technik
Ing. František Procházka, Ph.D.
Eva Dobešová dělnice
projektant - výpočtář
Leopold Fiala dělník
Hynek Procházka obsluha strojů
Sylva Fojtíková dělnice
Jiří Rajman manažer projektu
Ing. Peter Girman projektant
Ing. Miroslav Růžička manažer projektu
Ing. Roman Hamerský vedoucí odd. realit
Ing. Matěj Řičica samostatný projektant
Kamil Horák seřizovač a obsluha licích strojů
Ing. Ivan Slepička hlavní inženýr projektu
Ing. Zdenka Huppertová projektantka
Artur Ševčík dělník
Ing. René Karásek specialista HIP
Ing. Kamil Šíma specialista technolog
Ing. David Kozel projektant
Ing. Tomáš Tydlačka projektant
Ing. Petr Kraus projektant MaR + SI
Ing. Lukáš Urban, Ph.D. projektant
Ing. Tomáš Král obchodní manažer
Iva Vítková přípravářka
Jan Pokorný seřizovač a obsluha licích strojů
Jaroslav Brůža technik kvality
Lubomír Pospíšil obsluha strojů
Pohlazení těla a duše
v hotelu Panorama u Blanska
Příležitost věnovat se aktivně svému tělu i mysli, odreagovat se od práce i domácích povinností, využily
koncem října kolegyně z brněnské Tenzy. V průběhu dvoudenního wellness pobytu v krásném přírodním
prostředí u města Blansko vybíraly z bohaté nabídky relaxačních služeb a lázeňských procedur.
www.tenza.cz
7
report
POMÁHÁME
HC Sledge Studénka
Posláním tohoto klubu je napomoci pravidelnému setkávání tělesně postižených zájemců o sledge hokejová utkání, a to s cílem prohlubovat kontakty v České
republice s kluby stejného zaměření, které jsou velmi
aktivní i na mezinárodní úrovni. Důležitým cílem pro
klub je prezentace Moravskoslezského kraje a vybudování tradice sledge hokejových klání.
Obecně je sledge hokej modifikací běžného ledního hokeje pro osoby se zdravotním postižením. Přestože jde
o relativně mladý sport (na paralympiádě byl poprvé
uveden v roce 1994), okamžitě se stal nejvyhledávanější kolektivní hrou u osob s tělesným postižením.
V České republice se v současné době hraje Česká sledge
hokejová liga, kterou tvoří sedm týmů ze sedmi měst.
HC Sledge Studénka je jediným sledge hokejovým klubem Moravskoslezského kraje a klade si za cíl integraci
do společnosti, rehabilitaci a pohybovou reedukaci tělesně postižených dětí, mládeže a dospělých.
PODPORUJEME
HC Strakonice sportovní
klub – lední hokej
Jedná se o hokejový klub ze Strakonic s dlouholetou
tradicí v České republice. V roce 2008 dokonce organizovaný hokej u Otavy oslavil stoleté výročí od svého
založení. Od pádu z II. ligy v sezóně 2006/2007 se ve
Strakonicích hraje krajský přebor. Pokaždé ho Strakoničtí vyhráli.
V sezóně 2008/2009 se v baráži o 2. ligu klub umístil
na 2. místě, ale nepostoupil. V sezóně 2009/2010
strakoničtí skončili v krajském přeboru druzí za
týmem HC Božetice. Za poslední tři roky se Strakonice
staly dvakrát přeborníky Jižních Čech.
Nadační fond EMIL
Nadační fond Emil vznikl v roce 2009 z benefičního
projektu Emil, který fungoval již od roku 2003. Pomáhá získávat finanční prostředky na vytvoření sportovního zázemí pro děti a mladé se zdravotním
postižením, registrované ve sportovních svazech. Emil
se tak stal symbolem pomoci handicapovaným
dětem, kterým sport pomáhá nalézt smysl života
a překonat vlastní postižení. Sport má pro ně navíc
i nezanedbatelný terapeutický význam. Program aktivit si klade za cíl i integraci osob se zdravotním postižením do společnosti.
Nadační fond Emil má v plánu během příštího roku
uspořádat několik akcí, které pomohou dětem se
zdravotním postižením lépe trávit volný čas sportem:
Veřejná sbírka Svátek s Emilem
Jedna z nejstarších kontinuálně probíhajících veřejných
sbírek na území ČR. Od roku 2003 se koná pravidelně
pod záštitou hejtmanů krajů a dalších osobností. Další
ročník je plánován na 18. – 22. dubna 2011.
Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011
Další velkou akcí budou Evropské hry handicapované
mládeže, které naváží na tradici I. her handicapovaných talentů 2009 a také na letošní Hry handicapované mládeže Brno 2010.
Hry se budou konat od 22. do 26. června 2011 v Brně
a měly by být příležitostí k setkání nejen pro sportující
děti a mládež se zdravotním postižením, ale také pro
celou veřejnost.
VSK Technika
Brno
Baseballový a soſtballový klub založený v roce 1971
VSK Technika Brno, oddíl baseballu a softballu je jedním z nejstarších baseballových a softbalových
klubů v České republice. Klub působí v areálu na
Kraví hoře v Brně. Muži hrají nejvyšší soutěž v ČR,
ženy v roce 2008 sestoupily do oblastní soutěže
(Moravská liga žen).
Technikou prošlo několik zahraničních hráčů. Před
rokem 1989 to byli hráči z rozvojových zemí, kteří studovali nebo pracovali v Brně. Po roce 1989 to byli většinou Američané. Vůbec nejslavnějším hráčem, který
kdy oblékal dres Techniky, byl levoruký nadhazovač
i výborný pálkař Roger Deago hrající za Techniku v letech 1997 – 1998.
Na sezónu 2010 byli angažováni tři Američané (Trevor
Caughey, Alexander Derhak a hrající trenér William
Hess) a Kanaďan Ryan Lee Murphy. Tito hráči představovali velkou posilu, která dovedla Techniku po
osmi letech do finále extraligy. V sérii hrané na tři vítězství podlehla Technika brněnským Drakům až
v pátém rozhodujícím zápase.
Tenza Report
firemní periodikum, vydává:
TENZA, a.s. Brno
Svatopetrská 7, PSČ 617 00
Redakční rada:
Ing. František Paulík
Ing. Michal Hrubý
Ing. Boris Hemzal
Ing. Barbora Vraná
telefon: 545 539 366
e-mail: [email protected]
www.tenza.cz
Výtisk zdarma
Design, layout a tisk:
JEREWAN s.r.o.
telefon: 549 210 798-9
www.jerewan.cz
8
www.tenza.cz
Download

Tenza report zima2 2010:Sestava 1