NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
NOVÁ RUBRIKA
Energetické investiční celky:
Obnova Tušimice II
Obsah rubriky:
„Nejednoduchá realizace bloku 23 je vynikajícím zdrojem zkušeností pro úspěšnou rekonstrukci dalších bloků,“
- rozhovor s Zdeňkem Šnaider (ŠKODA PRAHA Invest) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – první z řady projektů obnovy Skupiny ČEZ (ŠKODA PRAHA Invest) . . . . . . . . . . . . . . . . .6
„Harmonogram byl sestaven velmi ambiciózně, to uznáváme,“ - rozhovor s Dagem Wiesnerem (ČEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
"Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“
- rozhovor s Otakarem Tučkem (ČEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
„Dosavadní zkušební provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost,“
- rozhovor s Janem Štanclem (ŠKODA PRAHA Invest) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Rekonstrukce strojovny Elektrárny Tušimice II 4 × 200 MWe (ŠKODA POWER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Nové kotle pro méně kvalitní uhlí (IVITAS, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Účinnost odsíření dosáhne v Elektrárně Tušimice II celých 98 % (AE&E Austria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Rekonstrukce vápencového a sádrovcového hospodářství v ETU II (KLEMENT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Nové zauhlování Tušimice II s maximálním využitím stávajících technologií (NOEN, BPO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Komplexní obnova vodního hospodářství Elektrárny Tušimice II (SMP CZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Úplná rekonstrukce chladicích věží v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (REKO PRAHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Realizace vysokotlakého a spojovacího potrubí v rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (Modřanská potrubní) . . . . . . .47
Stavební část komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (SMP CZ, VIAMONT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Opláštění a střechy objektu hlavního výrobního bloku ETU II, I. etapa (VIAMONT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Účast firmy Siemens na obnově elektrárny v Tušimicích (red) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Specifika rozvaděčů pro elektrárnu v Tušimicích (Spálovský) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Délka kabelů pro část elektro a systémy řízení pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II měří přes tři tisíce kilometrů (I & C Energo) . . . . .60
Obnova Tušimice II
4
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
„Nejednoduchá realizace bloku 23 je
vynikajícím zdrojem zkušeností pro
úspěšnou rekonstrukci dalších bloků,“
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Zdeněk Šnaider, šéf komplexní obnovy Elektrárny Tušimice (ETU) II ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI).
Ing. Zdeněk Šnaider
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor strojírenská technologie. Po ukončení studia na vysoké škole nastoupil do společnosti ČEZ, a. s., do provozu
elektrárny Prunéřov 1, kde přes pozice operátor a vedoucí dvojbloku následně zastával 11
let funkci směnového inženýra. Poté nastoupil
jako zástupce ředitele pro výrobu v dceřiné
společnosti ČEZ – Energetické opravny, a.s.
Prunéřov. V letech 2005 až 2006 pracoval jako ředitel odštěpného závodu G-team Energo
v Tušimicích a na sklonku roku 2006 nastoupil
do ŠKODA PRAHA a.s. na pozici projektového
manažera pro projekt Tušimice. Po transformaci ŠKODA PRAHA a.s. a ŠKODA PRAHA
Invest s.r.o. se stal v roce 2008 ředitelem projektu KO ETU II ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Co je základním cílem rekonstrukce ETU?
Cílů je hned několik. Vybudovat elektrárnu
s využitím moderních technologií, umožnit tak dotěžení zásob uhlí v dolu Libouš s kapacitou na dalších 25 let, přispět k dalšímu snížení ekologické
zátěže z provozu elektrárny. Uvedu pár zajímavých
čísel: celková účinnost elektrárny bude zvýšena ze
současných 33 % na 38 %, emise CO2 naopak
klesnou o 15 %, SO2 o 70 %, NOx o 65 % a emise
popílku o 40 %, vše oproti současnému stavu.
Na snímku část vodního hospodářství, vzadu zaústění kouřovodu do věže
04/2009
www.allforpower.cz
Popište, prosím, základní aspekty komplexní
obnovy tušimické elektrárny.
Jedná se o unikátní projekt kompletní rekonstrukce cestou výměny starého výrobního zařízení za nové ve stávajících objektech Elektrárny
Tušimice II. ŠKODA PRAHA Invest tuto rekonstrukci zajišťuje v pozici generálního dodavatele,
tj. od přípravy projektu, výběru a koordinace dodavatelů, realizace, najíždění a předání zařízení
konečnému zákazníkovi. Komplexní obnova ETU II
ověří, že i touto cestou lze realizovat náročný investiční program skupiny ČEZ a že není vždy potřeba stavět zcela nový zdroj.
V jaké fázi jste nyní?
Rekonstrukce začala 2. června 2007 a naše
ambice je dokončit celé dílo v květnu 2011.
V těchto dnech shodou okolností intenzivně jednáme s investorem o konečných termínech I. etapy a termínu a podmínkách zahájení etapy druhé, tj. rekonstrukce bloků 21 a 22. Předpokládáme, že „druhý poločas“ začne v průběhu listopadu 2009. Stane-li se tak, čeká nás ve druhém
listopadovém týdnu celozávodní odstávka celé
elektrárny pro realizaci provizorních propojení.
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
Pak už dodávky elektrické energie do sítě potáhnou zrekonstruované bloky 23 a 24, které budou
i zdrojem tepla pro město Kadaň a několik dalších průmyslových odběratelů. Spolehlivost dodávky tepla do města je ještě zvýšena možným
použitím pomocné plynové kotelny o výkonu
2 × 20 MWt.
V řadách odborné veřejnosti je známo, že se
první etapa dostala do určitého časového prodlení. Kde spatřujete příčiny?
V první řadě je potřeba říci, že naše původní
časové plány se ukázaly jako velice ambiciózní
vzhledem k tomu, že to byla po mnoha letech první takto rozsáhlá investiční akce v české klasické
energetice. Navíc můžeme konstatovat, že nám i
většině dalších účastníků realizace díla s projektem obdobného charakteru chyběly do určité míry zkušenosti. Konkrétních příčin zpoždění pak
bylo více: nedokončené stavební připravenosti,
vynucené úpravy projektové realizační dokumentace, opožděné dodávky některých technologických zařízení, časově náročnější testy v průběhu
uvádění díla do provozu. Ovšem nahlédnuto z té
pozitivní stránky, všechny nelehce nabyté zkušenosti z realizace bloku 23 nám poslouží v průběhu realizace II. etapy. Pozitivní zpětná vazba se už
začíná projevovat.
Co Vás třeba konkrétně zdrželo?
Postup stavební části byl například zpomalen a zkomplikován nálezem obrovských betonových bloků, které zůstaly pod zemí ještě z výstavby elektrárny před desítkami let a které nebyly zakresleny ve staré projektové dokumentaci.
Podobné to bylo i s dalšími podzemními objekty,
jejichž stav byl před začátkem projektu do značné
míry neznámý. Stavební firma přes mobilizaci
všech kapacit nabrala nemalý skluz.
Vliv na skluzy realizace má nepochybně i tým,
konkrétně mám na mysli generační propad
v inženýrských řadách…
Zcela určitě, nejmarkantněji to bylo vidět
v projekci. Ve ŠKODA PRAHA se naštěstí podařilo
udržet jádro špičkových projektantů, a to i přes
dlouhé období bez velkých zakázek. Tito lidé pak
přešli na tušimický projekt a další projekty obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ, a pomohli tak
vytvořit tolik potřebné odborné zázemí. Projekt
naštěstí přitáhl i řadu našich bývalých zaměstnanců, kteří v energetice zůstali, vypomoci přišli i
odborníci, kteří jsou již v důchodu. Pracovat pro
takovéto projekty je pro většinu prestižní záležitostí. Podobné trendy vidíme u dodavatelských firem, kterým se vracejí nebo hlásí noví kvalifikovaní pracovníci.
V rámci rekonstrukce ETU máme nasazeno
50 specialistů, z nichž velká část prošla celou řadou elektráren a jde o velice zkušené zaměstnance, část pak tvoří mladí lidé – absolventi škol,
kteří se zároveň zaučují pro další projekty.
Jaké kontrolní mechanismy kvality uplatňujete
v rámci rekonstrukce?
5
Před zahájením obnovy, srpen 2007
Kvalita je klíčovým slovem. Proces řízení
a kontroly je nastaven komplexními, vzájemně
provázanými plány. Jde o proces velice rozsáhlý,
kontroly probíhaly jak na stavbě, tak i v dílnách
a výrobních kapacitách dodavatelů. O efektivitě
systému například vypovídá skutečnost, že z celkového počtu více než 1 000 svarů na kotli byly,
po 100% zkoušce rentgenem, pouze tři vadné.
Kvalita montážních prací i materiálů byla obecně
na dobré úrovni.
Nemohly být důvodem posunutí termínů realizace třeba extrémně zvýšené nároky na kvalitu?
Určitě ne. Kvalita je vždy na prvním místě
a s tím jsme u svých dodavatelů v drtivě většině
problém neměli. Jak jsem již naznačil, problém
byl zejména s nastavením harmonogramu, ve
kterém nebyly dostatečné časové rezervy pro
komplikace, které se na velkých projektech objeví vždy. Svoji roli sehrálo i to, že při sestavování
harmonogramu realizace jsme nedokázali s dostatečnou přesností odhadnout vliv specifických
charakteristik díla, jakým je komplexní obnova
elektrárny, navíc ještě za provozu druhé poloviny
elektrárny. Přesto považujeme současný stav
projektu, kdy jsou bloky 23 a 24 v procesu komplexního vyzkoušení, za úspěch.
nadšení, berou prestižně, že jsou u toho. Jak je
to v případě „pouhé“ rekonstrukce ETU?
To máte stejné jako srovnávat stavbu nového
domu s rekonstrukcí domu starého. Mnozí potvrdí,
že to druhé je v mnohém obtížnější, náročnější.
Tušimice II jsou v tomto směru výzvou, navíc všichni pracují ve stísněných prostorách a za provozu
části elektrárny. Pocit sounáležitosti s projektem
samotným je dokonce mnohdy silnější než pocit
sounáležitosti s firmou. Projekt je prvním v řadě
programu obnovy výrobních kapacit Skupiny ČEZ
v České republice. Na stavbě se vytvořila neopakovatelná atmosféra, naši lidé, investorský tým a dodavatelé musejí táhnout za jeden provaz.
Přibližte poznatky, které si Vy osobně do další
fáze obnovy ETU odnášíte?
Základem všeho je komunikace, dostatek relevantních informací v pravý čas. Určitě se budu
snažit udržet pohromadě osvědčený tým zkušených lidí ve ŠKODA PRAHA Invest a budu tlačit na
dodavatele, aby ani jejich týmy nedoznaly zásadních změn.
Promítly se získané zkušenosti již i do realizace
obnovy bloku 24?
Samozřejmě. Realizace bloku 24 postupuje
významně rychleji ve srovnání s blokem 23.
Dobrým příkladem je počet čistících operací kotle, tzv. profuků. Změnili jsme režim chemického
čištění, který profukům předchází. Vyšší koncentrace kyseliny fluorovodíkové v čistícím roztoku
a dvě procesní čerpadla místo jednoho jasně pomohly. Nezahálejí ani dodavatelé, kteří mnoho
dodávek expedují v předstihu.
Jaké jsou kladeny požadavky na šéfa takového
projektu? Co podle Vás musí umět?
Myslím, že by měl být v první řadě odborně
zdatný, měl by umět sestavit tým a umět s ním komunikovat. Důležitá je rozumná dávka asertivity,
diplomacie a v neposlední řadě i obchodní duch.
Měl by umět poradit, ale taktéž si nechat poradit
od kolegů. Lidé v jeho týmu musejí být v konkrétnostech kvalitnější a lepší, než je on sám.
Nesmím zapomenout ani na umění improvizace. I takové dílo, jako je stavba elektrárny, nelze naplánovat do posledního detailu, vždy zůstává určitá míra nejistoty. Nastane-li jakákoliv nepředvídatelná situace, je schopnost rozhodnout
rychle a samozřejmě správně veledůležitá.
V případě výstavby nadkritického bloku 660
MWe v Ledvicích je v očích mnohých vidět velké
Ing. Stanislav Cieslar,
AF Power agency, a.s.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
6
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Komplexní obnova Elektrárny
Tušimice II – první z řady projektů
obnovy Skupiny ČEZ
Cíle stavby a hlavní zásady technického řešení Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II 4 × 200 MW definuje dokument Podnikatelský záměr/Záměr
stavby. Tento dokument zpracoval investor, ČEZ, a. s., v roce 2005 na základě technicko-ekonomické studie zpracované ÚJV Řež, a.s., divize
Energoprojekt Praha. Z řady posuzovaných variant zvolil ČEZ variantu komplexní obnovy dožitého zařízení při využití podkritických parametrů páry,
s požadovanou celkovou rekonstrukcí odsíření, vše s aplikací nejlepší dostupné techniky BAT (Best Available Technology) vedoucí k zefektivnění výroby elektřiny a tepla, k odstranění provozních nedostatků stávající technologie výrobních bloků elektrárny a ke snížení emisí v souladu s požadavky Národního programu snižování emisí. Životnost elektrárny se prodlouží o dalších 25 let, což je v souladu s předpokládaným vyuhlením uhelného
ložiska dolu Libouš, zdrojem paliva pro elektrárnu, k horizontu roku 2035.
Po dokončení komplexní obnovy (KO) budou
bloky elektrárny pracovat s následujícími parametry při jmenovitém provozu:
Elektrický výkon 200 MW (před KO 200 MW)
Parní výkon kotle 544 t/h (před KO 628 t/h)
Účinnost kotle 90,5 % (před KO 86,5 %)
Pára do TG přehřátá 570 °C/17,5 MPa
(před KO 535 °C/16,2 MPa)
Pára do TG přihřátá 575 °C (před KO 535 °C)
Čistá účinnost bloku 37,82 % (před KO 32,7 %)
Emise škodlivých látek ve spalinách (6 % O2):
Tuhé znečišťující látky 20 mg/Nm3
(stávající limit 100 mg/Nm3)
SO2 200 mg/Nm3
(stávající limit 500 mg/Nm3)
NOx 200 mg/Nm3
(stávající limit 650 mg/Nm3)
CO 250 mg/Nm3
(stávající limit 250 mg/Nm3)
Letecký snímek Elektrárny Tušimice II
04/2009
www.allforpower.cz
Z pohledu projektové přípravy byla zvolena
nejobtížnější varianta, která požaduje do stávajících stavebních konstrukcí bloků instalovat novou technologii s vyšší účinností, při maximálním
využití stávajících zařízení, u kterých lze předpokládat životnost ještě dalších 25 let provozu.
Projekt je navíc rozdělen na dvě etapy, při nichž
se vždy dva bloky rekonstruují za současného
provozu druhých dvou bloků. To vyžaduje přípravu a realizaci celé řady provizorních opatření, která takový provoz umožňují. V oblasti technologické, stavební, ale zejména v oblasti elektro a systémů kontroly řízení. Pro první etapu bylo realizováno přes 200 takových provizorií, pro druhou
etapu jich bude okolo stovky.
Projektový tým ŠKODA PRAHA a.s. zahájil
práce na projektové přípravě Komplexní obnovy
Elektrárny Tušimice II (KO ETU II) ihned po podepsání kontraktu s ČEZ v dubnu 2005. Prvním
úkolem bylo zajistit nezbytné průzkumy a podklady potřebné pro zpracování projektů. Stavební
průzkumy prověřovaly nejen podmínky pro zakládání nových staveb, ale i skutečný stav stávajících stavebních konstrukcí. Na základě těchto
průzkumů bylo stanoveno, zda mohou zůstat zachovány a jaký rozsah sanace je na nich třeba
provést pro možnost jejich využití po dobu dalších 25 let. Podobná studie použitelnosti byla vypracována i pro stávající technologické systémy,
zařízení a komponenty.
Úkolem dokumentace Koncepce projektu,
následně Upřesněné koncepce projektu (UKP),
vypracovaných ještě v roce 2005, bylo dořešit
otevřené koncepční otázky z předprojektové fáze
přípravy projektu. To představovalo zejména upřesnění rozsahu komplexní obnovy na základě provedených průzkumů, stanovení parametrů jednotlivých technologických zařízení, zpracování bilancí
toků energií a médií, hranice dodávky jednotlivých
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Kouřovody bloků 23 a 24 po komplexní obnově
požadavky na členění projektu z pohledu technologických dodavatelských celků a požadavků na
obchodní zajištění dodávek. Nakonec vzniklo
12 základních OB, pro které bylo třeba připravit
výběrová řízení. Projektový tým ŠKODA PRAHA
Invest připravoval zadání soutěží (zejména
technickou a obchodní dokumentaci), poskytoval konzultace nabízejícím a prováděl vyhodnocování nabídek dodavatelů. Souběžně s tím probíhala příprava dokumentace pro územní a stavební řízení, kterou bylo nutné stavebnímu úřadu
odevzdat do konce roku 2005.
Termíny stanovené pro projektovou přípravu
i pro následující realizaci projektu byly ambiciózní. I z toho důvodu probíhala následující projektová příprava specifickým způsobem. První stupeň projektu, tzv. Basic Design (BD), měl za úkol
zpracovat každý zhotovitel OB pro rozsah své dodávky na základě UKP a dokumentace smlouvy
o dílo příslušného OB. Z toho vyplynul pro projektový tým generálního dodavatele, ŠKODA PRAHA
Invest, úkol značného rozsahu – kontrolovat a koordinovat tyto projekty, tzv. In Front Design (IFD)
všech balíčků, zejména z hlediska plnění technických parametrů daných smluv o dílo a návazností jednotlivých OB. Zároveň bylo třeba zajišťovat
koordinaci předávání požadavků na dodávky
a činnosti jednotlivých balíčků vzájemně mezi sebou, např. požadavky na stavební připravenosti
či elektrické napájení technologických zařízení.
Absence klasického BD v tomto ohledu značně
zvyšovala nároky na koordinační činnost projektového týmu generálního dodavatele, ŠKODA
PRAHA Invest. Na základě schváleného IFD pak
zhotovitelé každého OB zpracovali další stupně
projektové dokumentace. Realizační dokumentace (RD) opět podléhala schvalování projektovým týmem generálního dodavatele.
Průběhu celé projektové přípravy se aktivně
účastnili pracovníci technického týmu investora
i provozu Elektrárny Tušimice II.
Lze tedy říci, že technické řešení KO ETU II,
stručně popsané v následujících odstavcích, je dílem nejen projektového týmu generálního dodavatele, ŠKODA PRAHA Invest, ale více či méně všech
výše zmíněných subjektů zúčastněných na přípravě tohoto neobvyklého a obtížného projektu.
Kotelna a odsiřovací jednotky
Každý, kdo se někdy pokoušel ze starého
udělat nové, dospěl asi ke stejnému závěru.
Většinou je jednodušší vyrobit věc novou. A totéž
platí dvojnásob pro takový veliký objekt, jako je
kotelna. Jedním z nejtěžších úkolů bylo navrhnout nový, moderní kotel s vysokou účinností
a ekologickým spalováním do stávající nosné
ocelové konstrukce kotle a kotelny, která zůstává zachována po demolici původních kotlů.
Renomované německé kotlářské firmy odmítly
za stávající nosnou konstrukci nést garance.
Společnost Vítkovice Heavy Machinery, nyní
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, vybraný zhotovitel OB 2 – kotelna, však takové řešení akceptovala.
V rámci KO ETU II dodavatel instaluje do stávající kotelny čtyři kotle typu PG575, které budou
spalovat stále se zhoršující severočeské hnědé
uhlí při dosažení vysoké účinnosti a zároveň přitom budou plnit nejnáročnější požadavky na
množství emisí. Vítkovický kotel PG575 je řešen jako průtlačný, dvoutahový, s granulačním
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
technologických celků (nazvaných obchodní balíčky – OB) a parametry médií na těchto hranicích. Rozdělení projektu na jednotlivé balíčky
probíhalo za úzké spolupráce generálního dodavatele projektu, ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. s týmem investora ČEZ. Nebylo jednoduché sladit
7
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
8
Technologická zařízení za kotelnou
ohništěm a přímým foukáním uhelného prášku
do hořákových sekcí. Spalovací komora kotle má
mezi kótami +10,0 m a +26,4 m tvar osmiúhelníku, zbývající část je obdélníkového průřezu
o rozměrech 14 360 mm × 13 200 mm. Strop
kotle je na úrovni +57,50 m. K přípravě uhelného prášku je symetricky instalováno 6 kusů ventilátorových mlýnů s práškovými hořáky zaústěnými ve zkosených rozích a bočních stěnách spalovací komory kotle. Pro zapalování prášku a stabilizaci hoření je určeno 6 kusů stabilizačních plynových hořáků na zemní plyn. Použité ventilátorové mlýny zajišťují spolehlivě provoz kotle na
všech výkonových hladinách v regulačním rozsahu 50–105 % jmenovitého výkonu, a to při spalování paliva s kvalitativními parametry v celém
zadaném rozsahu. Jmenovitý výkon kotle bude
zajištěn provozem čtyř nebo pěti mlýnů v závislosti na kvalitě spalovaného paliva.
V rámci minimalizace investičních nákladů
slouží pro dopravu spalovacího vzduchu pro každý kotel pouze jeden vzduchový axiální ventilátor,
který vhání proud vzduchu přes ohřívák vzduchu
typu Ljungström do vzduchových kanálů kotle.
Spaliny jsou ze zadního tahu kotle odváděny jedním samostatným spalinovým kanálem, kterým
spaliny proudí přes Ljungström a elektrostatické
odlučovače popílku. Opět pouze jeden kouřový
ventilátor dopravuje spaliny do dvojblokové odsiřovací jednotky. Vzhledem k tomu, že se nepočítá
s využitím stávajícího cca 300 m vysokého komínu, nemají odsiřovací jednotky spalinový by
pass. Proto jsou sání kouřových ventilátorů každé
dvojice kotlů propojena spalinovým kanálem
s regulační klapkou pro vyrovnání tlakových poměrů ve spalinových traktech obou kotlů. Toto
propojení, spolu s regulovanými ochozy kouřových ventilátorů z výtlaku zpět do sání, zabezpečuje zvládnutí případných nestacionárních stavů
04/2009
www.allforpower.cz
vznikajících při různých provozních stavech kotlů
na vstupu do společné odsiřovací jednotky, zejména při neplánovaných odstávkách (výpadcích) některého z kotlů.
Základní parametry kotle
Výrobce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
Jmenovitý tepelný výkon 443,5 MW
Maximální výkon kotle BMCR 575 t/h
Jmenovitý výkon 546,9 t/h
Teplota přehřáté páry 575 °C
Teplota přihřáté páry 580 °C
Tlak přehřáté páry 18,1 MPa
Tlak přihřáté páry 3,72 MPa
Teplota spalin za kotlem 146,7 °C
Garantovaná účinnost kotle 90,5 [%]
Rozsah výkonu bez stabilizace s dodržením
jmenovitých parametrů 50–105 % Pjm
Minimální výkon kotle bez stabilizace 45 %
BMCR
Rekonstrukce stávajících elektroodlučovačů
zajistí koncentraci tuhých znečišťujících látek pod
hranicí max. 100 mg/Nm3 ve spalinách na výstupu z elektrofiltrů. Odprášené spaliny jsou zavedeny do nového odsiřovacího zařízení, které je navrženo jako dvoublokové, tj. jedna odsiřovací jednotka je používána pro dva bloky ve venkovním
uspořádání, s využitím stávajících provozů přípravy vápencové suspenze a odvodnění energosádrovce. V absorbéru jsou spaliny čištěny protiproudem vápencovo-sádrovcové suspenze.
Kysličníky SO2, SO3 i kyseliny HCL a HF jsou odstraňovány ze spalin a vytváří se sádrovec
(CaSO4) jako hlavní produkt odsíření. Jako absorbent je použit vápenec.
Vápencová suspenze uložená v nádrži vápencové suspenze je dopravována pomocí čerpadel, z nichž jedno je záložní, přes cirkulační
potrubí do absorbéru. Každý z nich je zásobován
cirkulačním okruhem (opět jeden záložní) vápencové suspenze k absorbéru a zpět do nádrže. Do
každého je odebírána vápencová suspenze z cirkulačních okruhů. Regulační ventil v přívodním
potrubí k absorbéru reguluje proud vápencové
suspenze na hodnotu požadovanou systémem,
vypočtenou ze zatížení SO2. Požadovanou hodnotu kontroly proudu tento ventil obdrží přes signál
vypočtený z množství spalin proudících do absorbéru a vstupní koncentrace SO2.
Absorbér
Výrobce AE&E Austria
Typ Rozstřikovací s cirkulačním vstřikem
Průměr (plynová část) 14 500 mm
Průměr (záchytná vana) 17 500 mm
Celková výška 44 900 mm
Objemový průtok (50% zatížení od 1 kotle)
264 037 Nm³/h (suchý)
Objemový průtok (100% zatížení od 2 kotlů)
2 × 696 510 Nm³/h (suchý)
Objemový průtok (50% zatížení od 1 kotle)
314 892 Nm³/h (vlhký)
Objemový průtok (100% zatížení od 2 kotlů)
2 × 844 972 Nm³/h (vlhký)
Teplota spalin na vstupu 180 °C
Teplota spalin na výstupu 61 °C
Vyčištěné studené spaliny jsou zavedeny
sklolaminátovým potrubím DN 6 700 mm do stávajících repasovaných chladicích věží. Z bloků 23
a 24 do věže č. 3, z bloků 21 a 22 do věže č. 1.
Původní návrh předpokládal zavedení spalin do
chladicích věží č. 1 až 3 s možností jejich kombinace. Nové řešení přináší nemalou úsporu investičních nákladů snížením rozsahu drahých studených kouřovodů a zejména odstraněním uzavíracích spalinových klapek před každou chladicí věží.
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
9
Obnova Tušimice II
Výstup odsířeného plynu z absorbéru
Zároveň však zvyšuje požadavky na spolehlivost
zařízení a řízení chladicích okruhů věžové chladící vody při provozu pouze jednoho ze dvou bloků.
Spaliny budou splňovat emisní limity platné pro
budoucí, zvláště velké zdroje znečišťování dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Oxid siřičitý SO2 200 mg/Nm3
NOx po přepočtu na NO2 200 mg/Nm3
Tuhé znečišťující látky TZL 20 mg/Nm3
Oxid uhelnatý CO 250 mg/Nm3
Strojovna
Ve stávajícím objektu strojovny jsou na částečně upravených, existujících turbínových základech instalovány moderní třítělesové turbíny
o výkonu 200 MWe, které budou pracovat s vyššími parametry admisní páry, s vyšší tepelnou
účinností, a umožní tak docílit požadovanou
účinnost bloku po komplexní obnově cca 37,5 %
při čistě kondenzačním provozu za referenčních
podmínek. (Garantovanými parametry jsou hrubá účinnost bloku 40,9 % a vlastní spotřeba
elektrické energie bloku 15,025 MWe.)
Parní turbína 200 MW soustavy ŠKODA je třítělesová, rovnotlaká, kondenzační s přihříváním
páry a osmi neregulovanými odběry páry pro
ohřev kondenzátu, napájecí vody, topné vody výměníkových stanic a pohon turbonapáječky.
Turbína je zapojena na straně přehřáté i přihřáté
páry na kotel blokově, samostatnými parovody
pro pravou a levou stranu turbíny.
Součástí komplexní obnovy je i výměna příslušenství turbíny a většiny souvisejících technologických zařízení, včetně nového, vzduchem
chlazeného generátoru Siemens. Napájecí čerpadla zůstávají ve stávajícím uspořádání. To znamená 1 × 100 % turbonapáječka a 2 × 50 %
elektronapáječky. Turbínka hlavního napájecího
čerpadla byla vyhodnocena jako nepoužitelná
pro 25letý provoz, a proto je vyměněna.
Vysokotlaké napájecí potrubí zůstává stávající,
s výjimkou části okolo nově instalovaného srážeče přehřátí páry, který pomáhá zvýšení účinnosti
cyklu. Na rozdíl od napájení stávající vysokotlaké
parovody byly vyhodnoceny jako dožité a kompletně se vyměňují. Rovněž tak celá nízko a vysokotlaká regenerace, včetně kondenzátních čerpadel, i ohříváky topné vody (OTV) sloužící pro
zcela nově řešenou výměníkovou stanici tepla.
Základní údaje turbosoustrojí:
Parní turbína
Výrobce ŠKODA POWER
Tlak přehřáté páry 17,5 MPa
Teplota přehřáté páry 570 °C
Tlak přihřáté páry cca 3,50 MPa
Teplota přihřáté páry 575 °C
Teplota chladící vody před
kondenzátory 19,5 °C
Max. teplota chladící vody před
kondenzátory 32 °C
Generátor
Výrobce Siemens
Název a typ SGen5-100A-2P
Jmenovitý zdánlivý výkon 235 300 kW
Jmenovitý činný výkon 200 000 kW
cos ϕ 0,85
Jmenovité otáčky 3 000 ot./min.
Jmenovité napětí U 15 750 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Chlazení vzduchem
Součástí komplexní obnovy je i celková rekonstrukce výměníkové stanice, která slouží zejména pro zásobování teplem města Kadaně, ale
i pro vytápění vlastního areálu elektrárny a dodávku tepla dalším externím odběratelům ve formě horké vody. Nová koncepce je řešena s ohledem na zvýšení účinnosti výroby elektrické energie a zároveň zvýšení ekonomie výroby horké vody tak, aby byla pokryta reálná spotřeba tepla,
která se v zimním období blíží k 80 MWt.
Stávající dvě výměníkové stanice byly sloučeny do jedné společné vyššího výkonu, která je
investičně i provozně méně náročná a bude mít
i vyšší spolehlivost provozu. Výměníková stanice
je navržena jako dvojbloková, na každém dvojbloku je vybavena trojicí topných ohříváků. OTV 1
bude zásobován ze třetího, OTV 2 ze čtvrtého
a OTV 3 z pátého odběru turbogenerátoru.
Jmenovitý tepelný výkon 80 MWt je garantován
při teplotách oběhové vody 135/60–75 °C.
Pro zajištění dodávky tepla při nezbytných
odstávkách všech bloků během komplexní obnovy byla v rámci provizorií instalována náhradní
horkovodní plynová kotelna skládající se ze dvou
horkovodních průtočných kotlů o jednotkovém
tepelném výkonu 20 MWt.
Zauhlování
V rámci KO ETU II je v max. možné míře využito stávající technologické zařízení. Je navržena
revize, repase, optimalizace, výměna opotřebených
04/2009
www.allforpower.cz
Projekt „Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II
Obnova Tušimice II
12
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
prvků a jejich případné doplnění. Palivo, odebírané z předávacího místa ETU/DNT (Doly Nástup
Tušimice (DNT), je dopravováno buď přímo do zásobníků surového uhlí jednotlivých kotlů, nebo
nejprve na skládku paliva a následně do zásobníků v kotelně.
Skládka paliva slouží jako zásoba pro případ
přerušení dodávky uhlí z DNT nebo v případě poruchy některého pásového dopravníku ETU II,
která by znemožnila odběr paliva z DNT. Jedna ze
tří stávajících částí, skládka č. 3, bude zrušena,
skládky č. 1 a 2 se sloučí, což umožní zrušení jednoho skládkového stroje a tím úsporu investičních nákladů na jeho repasi i následné náklady
na údržbu.
Základní dopravní cesta paliva do kotelny je
řešena dvěma nezávislými linkami A a B. Každá
linka může nezávisle na druhé zauhlovat kotelnu
palivem. V důležitých přesypných bodech jsou
v dopravní trase vloženy pojízdné dopravníky nebo dvojcestné svodky, které umožňují zapojit do
výsledné dopravní cesty různé kombinace dopravníků z linky A a B, nasměrovat dopravu paliva na skládku, zabezpečit dopravu paliva ze
skládky do kotelny. Výkon každé linky je
1 500 t/h uhlí, při rychlosti pasu 2 m/s.
V rámci KO ETU II jsou rovněž navrženy úpravy ve vnitřním zauhlování, doplnění mlžícího
a odsávacího zařízení na přesypech a mobilní odsávací jednotky. Technologické zařízení zauhlování je provedeno a vybaveno pro bezobslužný
provoz, který je ovládán z velínu zauhlování.
Vodní hospodářství, hospodářství vedlejších
energetických produktů (VEP)
Jedním ze základních požadavků kladených
na KO ETU II je zrušení stávajícího hydraulického
odstruskování a návrh a implementace technického řešení zpracování odpadních vod v procesu
elektrárny tak, aby bylo dosaženo jejich pasivní
bilance. To znamená, že do Lužického potoka bude vypouštěna pouze upravená splašková voda
stávající biologickou čistírnou (cca 50 000 t/rok)
a voda dešťová. K tomu slouží nově vybudovaný
systém vodního hospodářství, který zajišťuje doplňování vody do věžového chladicího okruhu
a zachycování, úpravu a opětovné využití kapalných odpadů z provozu elektrárny.
Surová voda pro ETU II je zajišťována prostřednictvím stávajícího zařízení – čerpací stanicí
surové vody na řece Ohři přes vodojem a dvojici
gravitačních potrubních řádů do elektrárny. Tato
voda, která slouží pro doplňování věžových okruhů chladící vody, je vzhledem k nízké teplotě využívána i pro chlazení některých spotřebičů ve
strojovně. Pro zlepšení chemického režimu chladicích okruhů jsou v rámci KO ETU II vybudovány
nové betonové čiřiče surové vody o výkonu
2 × 1 200 t/hod. Vyčiřená voda se doplňuje do
bazénu chladicích věží, kaly z čiření jsou spolu
s ostatními kapalnými odpady z provozů elektrárny zachycovány a upravovány v soustavě nově vybudovaných záchytných jímek se zahušťovačem,
dávkovací stanicí chemikálií a čerpací stanicí odpadních vod.
04/2009
www.allforpower.cz
Snímek z montáže technologických zařízení
Koncepce vodního hospodářství dělí zachycované odpadní vody technologických provozů
elektrárny na neagresivní a agresivní. Jímka neagresivních odpadů má objem 1 000 m3.
Neagresivní vody jsou po oddělení kalů a tuhých
částic zavedeny do čiřiče a posléze využívány jako přídavná voda věžového chladicího okruhu.
Agresivní vody jsou shromažďovány v jímce
4 000 m3 a následně používány ke zvlhčování
popílku v míchacím centru popílku. Společně
s popílkem, struskou a sádrovcem z odsíření
jsou pak ve formě certifikovaného deponátu dopravovány do úložiště Stodola. Míchací centrum
popílku a následná doprava deponátu na úložiště nejsou uvažovány v nepřetržitém provozu, tomu odpovídají potřebné objemy sběrných jímek
odpadních vod.
Částečně se odpadní vody z jímek 4 000 m3
využívají i pro chlazení strusky ve vodních vyhrnovačích kotle. Zatímco se popílek z elektrofiltrů do
zásobníků popílku dopravuje pneumaticky, struska a popílek z výsypek ekonomizéru se odstraňují z kotelny polosuchou cestou. Struska se vychlazuje v klasickém vyhrnovači s vodním uzávěrem kotle. Přes drtič se pak společně s horkým
popílkem z ekonomizéru dopravuje pomocí šneků a kapsového dopravníku na trubkový dopravník Koch vedoucí z kotelny do nově vybudovaných struskových sil nebo přímo na dopravník deponátu Koch do úložiště Stodola.
Pro okruh vodního hospodářství jsou využívány i zrekonstruované původní bagrovací stanice, které dříve sloužily pro hydraulickou dopravu
strusky. Stávající bagrovací stanice budou po rekonstrukci v rámci KO ETU II využívány pro zachycení znečištěných vod z kotelny a jejich přečerpání do jímek vodního hospodářství o objemu
4 000 m3.
Elektročást a systém kontroly řízení (SKŘ)
V oblasti elektro je v rámci KO ETU II zajišťována
modernizace a výměna zařízení, v některých případech pouze prosté opravy a údržba.
Vyvedení výkonu do soustavy 400 kV zůstává zachováno dle stávajícího schématu. V rozvodně je navržena výměna funkčně již nespolehlivých odpojovačů a doplnění obchodního měření. Napájení rezervních transformátorů z linek
110 kV se nezmění.
Vlastní spotřeba ETU II bude dělena na části
blokové, dvojblokové a část společnou. Z blokové části budou napájeny spotřebiče umístěné ve
strojovně, jejichž provoz souvisí s turbínou, tedy
zařízení kotelny a bunkrové stavby, elektrostatické odlučovače popílku a čerpadla chladící vody.
Napájení dvojblokových zařízení odsíření se uvažuje též z blokových rozvoden. Společná část zajišťuje napájení pro zařízení, jejichž provoz není
vázán přímo na chod jednotlivých bloků. Je to zauhlování, kompresorová stanice, společná část
Strojovna bloku 23
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
13
Obnova Tušimice II
Pohled na vodní hospodářství
odsíření, chemická úpravna vody, čistírna odpadních vod a zařízení vedlejších energetických
produktů. Jsou zde též zdroje pro stavební elektroinstalaci (osvětlení, vzduchotechnika). Napájení
čerpací stanice surové vody umístěné mimo
areál elektrárny zůstává ze systému 6 kV.
Schéma je navrženo tak, aby zajišťovalo napájení elektrospotřebičů při různých provozních
stavech, což znamená zejména:
Uvádění elektrárny do provozu – Při najíždění bloku se napájení vlastní spotřeby bloku
a příslušná část společné vlastní spotřeby
uvažuje ze soustavy 400 kV přes blokový
a odbočkový transformátor při rozepnutém
generátorovém vypínači. Společná spotřeba
bude napájena z blokových rozvoden VN.
Normální provozní stav – Při tomto provozním stavu pracují alternátory (generátorový
vypínač sepnut) do soustavy 400 kV a zároveň zajišťují přes odbočkový transformátor
vlastní spotřebu svých bloků. Společná spotřeba bude napájena z blokových rozvoden
VN.
Pro případ poruchy na zdrojích napájení
vlastní spotřeby (blokový transformátor,
transformátor vlastní spotřeby) nebo vývodu
400 kV budou využity dva stávající rezervní
transformátory. Budou napájeny z linek 110 kV.
Komplexní obnova řeší i kompletní náhradu
systému kontroly a řízení. Systémy měření a řízení jednotlivých provozů ETU II byly sice v průběhu
minulých let postupně modernizovány, avšak bez
ucelené koncepce. Nově navržené systémy automatizovaného systému řízení technologického
procesu zahrnují systémy řízení, monitorování
a vyhodnocování technologického procesu výroby elektrické energie, odsíření a pomocných (neblokových) provozů ETU II, vč. polní instrumentace, regulačních armatur se servopohony, kabeláže a kabelových tras.
Technologie elektrárny bude monitorována,
řízena a zabezpečena distribuovanými řídicími
systémy (DCS):
DCS firmy Siemens SPPA T3000 (nová dodávka),
DCS firmy Metso Damatic XD (částečně upgradovaný, částečně nový).
Zařízení elektro bude řízeno a monitorováno
SCADA systémem společnosti Siemens Power
CC (nová dodávka).
DCS SPPA T3000 bude řídit a monitorovat:
veškerou technologii výrobních bloků (bloková technologie), vč. řízení teplofikačních
ohříváků a čerpadel topného kondenzátu
(dvoubloková technologie),
technologii odsiřovacích zařízení (dvoubloková technologie).
DCS Damatic XD bude řídit a monitorovat následující
nebloková zařízení:
společná zařízení odsiřovacích jednotek,
čerpací stanici surové vody,
čerpací stanici chladící vody,
technologii horkovodu,
centrální kompresorovou stanici,
vnější a vnitřní zauhlování,
suchou dopravu (popílku, strusky,
energosádrovce),
chemickou úpravnu vody,
čističku odpadních vod LAPOL.
Řídicí systém Power CC bude řídit a monitorovat
následující nebloková zařízení:
blokové a společné rozvodny VN,
podružné rozváděče VN,
úsekové rozváděče NN,
podružné rozváděče NN.
Systém kontroly a řízení pokrývá následující provozní režimy a požadavky:
provoz bloku s klouzavým (modifikovaným)
tlakem páry,
automatické najíždění bloku ze studeného,
teplého a horkého stavu,
regulační rozsah výrobního bloku bez stabilizace bude 50 až 100 % nominálního výkonu.
Blok bude splňovat požadavky na primární
a sekundární regulaci podle Kodexu přenosové
soustavy. Řízení v uzavřené smyčce je navrženo
tak, aby umožňovalo maximální možné změny při
nepřekročení teplotního namáhání v nejkritičtější
části technologického zařízení.
Návrh řešení řídicího systému (ŘS) v rámci I.
etapy KO ETU II zahrnuje i výměnu ŘS (včetně polní
instrumentace) pro některá nebloková zařízení, která nelze odstavit z důvodu nepřerušeného provozu
stávajících bloků 21 a 22. Totéž bude probíhat i ve
II. etapě při provozu již nových bloků 23 a 24.
Stavba
Patří k nejobsáhlejší a nejobtížnější části projektu komplexní obnovy. Téměř veškeré stavební
činnosti zajišťuje obchodní balíček č. 11 – stavba.
Výjimkou jsou jen obchodní balíčky odsíření
a strojovna. Požadavky zhotovitelů jednotlivých
technologických obchodních balíčků značně determinují rozsah stavební části i termín výběru
zhotovitele OB stavba, jenž zcela logicky připadnul až na závěr všech výběrových řízení. Realizace
stavby však musí též logicky končit před zahájením montáže technologie. Proto při zahájení výstavby byla projektová příprava ve značné časové
tísni. Nezřídka se stávalo, že ŠKODA PRAHA Invest
obdržela realizační dokumentaci stavebního objektu ke schválení, která byla ještě týž den zkontrolována a opatřena schvalovacím razítkem, přičemž následující den se podle ní již stavělo.
Jak již bylo řečeno, projekt KO ETU II je rekonstrukcí původní elektrárny. Tudíž stavba
z velké části sestává z původních objektů, které
rekonstruuje a upravuje pro novou technologii.
K těm nejvýznamnějším patří sanace ocelové
nosné konstrukce kotle, výměna střešního pláště
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
14
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
strojovny, úpravy základů turbogenerátoru, úprava
chladicích věží a celá řada dalších. Ale sestává i ze
zcela nových stavebních objektů, jako jsou například objekty odsíření, vodního hospodářství, nové
potrubní a kabelové mosty či sila na
strusku.Původní studie stavby počítala jen s opravou existující fasády hlavního výrobního bloku půdorysné velikosti 240 × 90 m, výšky 60 m, sestávajícího z objektu strojovny, bunkrů a kotelny.
Tento původní záměr byl změněn, v projekci generálního dodavatele byla vypracována architektonická studie nové fasády a investor na jejím základě rozhodl o kompletní výměně opláštění hlavního
výrobního bloku. Nová fasáda zásadně přispívá ke
zlepšení celkového estetického dojmu nově rekonstruované elektrárny. Není však jen samoúčelným
estetickým počinem, ale přináší zlepšení tepelně
technických vlastností pláště hlavního výrobního
bloku a vede k výrazné úspoře energie pro vytápění. Ve fasádě jsou instalovány automaticky ovládané větrací žaluzie zajišťující požadovanou 0,5násobnou výměnu vzduchu v kotelně i dostatečné větrání objektu za provozu bloků v letních měsících.
Symbolem stávající elektrárny je 300 m vysoký komín viditelný ze širého okolí. Nové odsíření využívá k odvodu „vypraných“ kouřových plynů
chladicí věže, a komín se tak stává nepotřebným.
Proto bude na závěr, po dokončení II. etapy komplexní obnovy elektrárny, kdy již budou v provozu
všechny čtyři rekonstruované bloky, zbourán.
Železobetonový komín je situován v prostoru dalších objektů, které se budou i nadále využívat.
Z těchto důvodů nelze uvažovat demolici komína
odstřelem. Jediná koncepce možné demolice komína v daných situačních podmínkách je proto
postupná demolice jednotlivých částí komína se
spouštěním těchto částí vnitřkem komína na úroveň ±0,0 m. Během destrukce komína bude zavedena bezpečnostní zóna u paty komína o průměru 90 m platící pro komíny výšky 300 m.
Bezpečnostní zónu okolo komína je možno průběžně zmenšovat v závislosti na snižované výšce
(postupu bouracích prací).
Demolice komína bude realizována následujícím postupem:
Demontáž kouřovodů u komína a montáž
ochranných opatření (zakrytí přístupových
cest pro přístup ke komínu a k jednotlivým
sousedním objektům).
Montáž technologického zařízení pro bourání
vyzdívky.
Postupné vybourání vnitřních vyzdívek, části vnitřního dříku komína provedeného ze železobetonových tvárnic, tj. část cca od +100 m do 80 m.
Postupné odbourání železobetonového dříku
z pracovní plošiny uvnitř komína, na které
bude ukotven pracovní stroj.
Během postupné demolice bude vyvážena
suť z komína, která bude následně naložená
na nákladní automobily a průběžně odvážena na místo uložení.
Závěr
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II je prvním z řady projektů v rámci Obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ. Podobná rekonstrukce nebyla dosud realizována nejen v Česku či bývalém
Československu, ale pravděpodobně ani v celé
Evropě. Pro zvládnutí takového obtížného úkolu bylo třeba sestavit skutečně silný projektový a následně realizační tým, se zastoupením specialistů všech
profesí – technologů, specialistů elektro, měření
a regulace, stavařů, specialistů na projekty organizace a výstavby (POV), uvádění do provozu a přípravu provozních předpisů, specialistů pro kontrolu
kvality. Vzhledem k tomu, že projekt KO ETU II se
rozjížděl přibližně ve stejné době, kdy ŠKODA PRAHA
dokončovala úspěšně výstavbu čtvrtého bloku
elektrárny 4 × 500 MW v čínském Shen Tou, doplňoval se tým KO ETU II postupně o specialisty
končícího čínského projektu. Pro to, aby v červnu
2007 mohla být zahájena první etapa KO ETU II, bylo třeba zajistit mnohem víc než pouze výše popisované projekty, od komplexního řešení až po realizační dokumentace zpracovatelů jednotlivých OB.
Projektový a realizační tým ŠKODA PRAHA Invest
byl samozřejmě zodpovědný i za přípravu projektů
organizace a výstavby, za zpracování časového harmonogramu přípravy a realizace celého díla, za
projekty prvního najetí a uvádění díla do provozu, za
zpracování provozních předpisů bloku.
Pro každou rekonstrukci je životně důležitá dokumentace stávajícího stavu. Její vyhledávání
a porovnávání s realitou, která byla po 25letém
provozu v řadě případů dosti odlišná, spotřebovalo přirozeně mnoho času a energie. Nečekaně složitým úkolem se ukázala příprava jednotného značení technologického zařízení a stavebních objektů systémem KKS. Stávající manuál bylo potřeba
doplnit, v některých případech upravit, aby po
mnoha jednáních vznikl potřebný dokument, který
bude dále sloužit jak pro potřeby projektování, tak
pro potřeby údržby a správy majetku elektrárny.
Využití tohoto manuálu se předpokládá nejen pro
ostatní projekty Obnovy výrobních zdrojů Skupiny
ČEZ, ale i pro všechny další elektrárny ČEZ.
Pro většinu činností projektového týmu
ŠKODA PRAHA Invest je nezbytná úzká spolupráce s projektanty jednotlivých OB. Na základě jejich podkladů ŠPI připravuje a koordinuje celkový
projekt. Velmi účinnou pomocí při přípravě, koordinaci a zpracování projektů i při uvádění bloků
do provozu je též spolupráce s projektovým týmem investora, ČEZ, a provozem samotné elektrárny. Jejich zkušenosti z provozu elektrárny
a znalost stávajících zařízení jsou pro úspěch projektu neocenitelné.
Ing. Václav Lisý,
hlavní inženýr KO ETU II,
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Comprehensive reconstruction of the Power Plant Tušimice II – first in series of reconstruction projects of the Group ČEZ
The purpose of the structure and the main principles of technical solution of the Comprehensive reconstruction of the Power Plant Tušimice II 4 x 200 MW is
defined by the document Business Intent/Structure Intent. This document was prepared by the investor, ČEZ, a. s., in 2005 on the basis of technical and
economic study elaborated by ÚJV Řež, a.s. (Nuclear Research Institute), division Energoprojekt Praha. From a range of assessed alternatives, ČEZ chose the
alternative of comprehensive reconstruction of facility at the end of its useful life using under-critical steam parameters with the required overall reconstruction
of desulfurization, all of that while applying the best available technology BAT (Best Available Technology) leading to increased efficiency of the electricity and
heat production, elimination of operational shortfalls of the existing technology of production units of the power plant and decrease in emissions in compliance
with the requirements of National programme for emission decrease. The power plant lifetime is hereby extended by additional 25 years, which is in
compliance with the assumed exploitation of coal of the coal deposit of the mine Libouš, the source of fuel for the power plant as of 2035. The author of the
article describes the project preparedness of this challenging project, and he also describes in details the most important parts of reconstruction.
Комплексное переоборудование электростанции Тушимице II – один из первых проектов реконструкции группы «ČEZ»
Задачи строительства и основные принципы технического решения комплексного переоборудования электростанции Тушимице II 4 Х 200 MW
определяет документ «Бизнес-план. Задачи строительства». Этот проект подготовил инвестор АО «ČEZ» в 2005 году на основе техникоэкономических разработок, проведенных Институтом ядерных исследований (ÚJV Řež, a.s.), Энергопроект – Прага. Из целого ряда вариантов «ČEZ»
выбрал проект комплексного обновления устаревшего оборудования при использовании докритических параметров пара, с полной реконструкцией
участка десульфурации (сероочистки) с применением наилучшей доступной технологии ВАТ ((Best Available Technology). Такая технология обеспечит
эффективное производство электричества и тепла. Проект реконструкции отстранит эксплуатационные недостатки технологии
производственных блоков электростанции и снизит количество вредных выбросов в атмосферу в соответствии с требованиями Национальной
программы снижения эмиссии. Срок службы электростанции продлится на следующих 25 лет. Это соответствует предполагаемым запасам угля
на шахте Либоуш, который является источником топлива для электростанции. Запасов этого месторождения должно хватить до 2035 года.
Автор статьи описывает подготовку этого сложного проекта и подробно останавливается на всех наиболее важных этапах реконструкции.
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Dag Wiesner, ředitel útvaru realizace investic společnosti ČEZ, a. s.
Ing. Dag Wiesner
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze. V roce 1998 nastoupil do společnosti Alstom ČR. Poté pracoval v bulharské
pobočce Alstom v Sofii. Od roku 2006 působil ve firmě Slovenské elektrárne, v roce
2008 začal pracovat ve Skupině ČEZ, kde má
na starosti útvar realizace investic. V působnosti útvaru jsou nyní komplexní obnova
Elektrárny Tušimice II, výstavba nového zdroje Elektrárny Ledvice, od listopadu letošního
roku též projekt Komplexní obnovy Elektrárny
Prunéřov II a od roku 2010 nový paroplynový
zdroj v Elektrárně Počerady. Do rozsahu odpovědnosti na přelomu let 2010 a 2011 přibude též jeden až dva projekty v zahraničí.
Jak zatím hodnotíte investiční akci v Tušimicích?
Jedná se o první investiční akci tak velkého
rozsahu po dlouhé době. Navíc byl v ČR poprvé
použit postup, kdy na dvou blocích je prováděna
komplexní obnova, zatímco zbývající dva bloky
jsou v provozu. Vzhledem k uvedené skutečnosti
byl přesto harmonogram komplexní obnovy postaven velmi ambiciózně, to uznáváme. Pravdou
je, že ne všechna očekávání byla plně splněna
a dílčí neplnění znamenají ve svém důsledku
skluz ve výstavbě v řádu měsíců oproti původním
předpokladům. Předpokládáme nicméně, že
částečně by toto zpoždění mělo být eliminováno
v rámci II. etapy komplexní obnovy, ve které mj.
zúročíme zkušenosti z I. etapy.
Proč ke zpoždění podle Vás došlo?
Dílčí skluzy spočívaly v pozdějším předání
projektových výstupů nutných pro koordinaci díla, předávání stavebních připraveností, opožděných dodávkách a prodloužení uvádění díla do
provozu.
Zkušenosti pro další projekty, především pro
Prunéřov, jsou k nezaplacení. Díváme se na to
pozitivně a zkušenosti naplno implementujeme
do procesu komplexní obnovy Elektrárny
Prunéřov II, i do II. fáze tušimické obnovy, jak
jsem již předeslal.
Co chcete Vy, jako zástupce investora, změnit
na průběhu realizace II. etapy?
S ohledem na využití synergického potenciálu vyplývajícího ze skutečnosti, že rozhodující
část dodavatelských subjektů je shodná, byla ve
společnosti ČEZ, a. s., k 1. listopadu 2009 provedena organizační změna spočívající ve vytvoření společného vedoucího obou projektů na
Tušimicích a Prunéřově tak, abychom mohli využít synergie na obou těchto projektech.
Musel se v souvislosti s tím navyšovat rozpočet?
Rozpočet, verifikovaný na základě smluvně
daných vztahů, je v současné době držen a jsou
činěny nezbytné kroky k jeho nepřekročení. To je
vzhledem k počtu nepředvídatelných změn, které jsou přirozenou součástí komplexní obnovy
zařízení elektrárny, velmi dobrá zpráva. Během
dvou let jich bylo asi tisíc.
Akce tohoto typu s sebou přinášejí i pro investora mnoho praktických zkušeností z oblasti
manažerského řízení.
Pro zajištění řízení tuzemských projektů na
straně investora byl zvolen typový projektový
Celkový pohled na Elektrárnu Tušimice II
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
„Harmonogram byl sestaven velmi
ambiciózně, to uznáváme,“
15
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
16
Můžete uvést technické zajímavosti nebo nasazení nějakých nových technologií, materiálů
a zařízení v rámci rekonstrukce?
Za zmínku jistě stojí provedení tzv. čistých
kouřovodů. Touto zajímavostí je zaústění čistých
kouřovodů z bloků č. 23 a 24 do chladící věže č.
3 a z bloků č. 21 22 do chladící věže č. 1.
Kouřovody jsou zhotoveny z laminátu. Po dokončení II. etapy pak stávající komín elektrárny ztratí své opodstatnění a je možné jej odstranit, takže se Tušimice stanou první elektrárnou v Česku,
která nebude mít komín. Další zajímavostí je instalace vzduchem chlazených generátorů, díky
čemuž bude zrušeno vodíkové hospodářství.
Technologie elektrárny bude monitorována,
řízena a zabezpečena distribuovanými řídicími
systémy. Půjde o hlavní výrobní blok a odsíření
(systém Siemens SPPA T3000), nebloková zařízení (Metso Damatic XD) a rozvodny a rozvaděče
(ŘS Power CC).
Technologická zařízení za kotelnou
tým, tento model využívá tzv. poolu specialistů,
kteří jsou nominováni na projekty. Tento model
má zajistit přenos best practice mezi projekty
a zároveň udržet pracovníky, jejichž zkušenosti
jsou a především budou velkou devizou pro připravované projekty, kde již nechceme připustit
další opakování chyb.
Prosím o konkrétní příklad.
Ve spolupráci s generálním dodavatelem
projektu, ŠKODA PRAHA Invest, jsme vytipovali
oblasti, které je třeba precizovat. Velmi významnou oblastí je např. dokladování celé realizace
díla, což v praxi znamená velké množství dokumentace, kde bez jednoznačně vydefinovaných
procesů a odpovědností může dojít k nedorozuměním vrhajícím špatné světlo na všechnu odvedenou práci.
Pokud budou normy dále zpřísněny, budeme to
řešit. S provozem elektrárny totiž počítáme do
roku 2035.
Zajímalo by mě, jak rozsáhlý tým řídíte a jaká
je Vaše manažerská role na Tušimicích?
Jde o cca 50 specialistů na investorskou
činnost, kteří mají na starosti zejména dozor nad
generálním dodavatelem projektu, společností
ŠKODA PRAHA Invest, spolupracují na procesu
změn projektu, komunikují s příslušnými orgány
statní správy.
Já mám především na starosti strategická
rozhodnutí, změnová řízení, řeším kapacitu projektového týmu a personální obsazení tohoto týmu, řeším komunikaci směrem k orgánům společnosti ČEZ, a. s.
Jaké náklady, z celkové plánované výše 26 miliard korun, představují investice do odsíření
a dalších ekologických zařízení?
Nové odsíření je navrženo i s ohledem na
očekávanou budoucí kvalitu spalovaného uhlí.
Objem této investice činí cca 5 % celkových nákladů projektu.
I ostatní navržené technologie respektují požadavky na maximální eliminaci dopadů na životní prostředí. Mimo oblast snižování emisí byla řešena i oblast hospodářství odpadních vod
a vedlejších energetických produktů. Investice
do ekologie činí cca 10 % celkové částky na celou obnovu Elektrárny Tušimice II.
Na jak dlouho bude tušimická elektrárna plnit
emisní limity?
Emisní limity pro obnovenou elektrárnu vycházely z požadavků na emisní limity stanovené
pro budoucí, zvláště velké zdroje znečišťování do
roku 2016, což znamená SO2 200 mg/Nm3, NOx
200 mg/Nm3, CO2 250 mg/Nm3 a TZL 20 mg/Nm3.
04/2009
www.allforpower.cz
Strojovna Elektrárny Tušimice II
Na konferenci Jádro proti krizi v Brně (MSV)
bylo velmi diskutovaným tématem to, zda a jak
může ČEZ, a. s., v rámci svých investic „preferovat“ české dodavatele, alespoň v rámci investic na území Česka?
Historicky vzato mají tuzemské firmy ty nejlepší předpoklady vrátit se mezi významné dodavatele energetických investičních celků. Taktéž
velmi záleží, jakou optikou se na tuto problematiku budeme dívat. U velkých technologických
celků typu kotel, turbína, odsíření je trh segmentován a počet dodavatelů je konečný. Mimo uvedené segmenty trhu je ale potenciál pro tuzemské firmy značný a byla by škoda tohoto potenciálu nevyužít. Pokud se podíváme na stávající
projekty obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ,
působí zde mix dodavatelů, kteří byli vybráni na
základě soutěže. Jinými slovy, vždy nám jde
o přijatelný poměr cena/výkon.
(čes)
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
uvedl Ing. Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov společnosti ČEZ, a. s.
oddělili funkční a nefunkční část elektrárny. První
tak v zimě nemrzla a ve druhé se mohlo i v tomto
ročním období pracovat. Vše bylo samozřejmě
náročné na koordinaci, ale zvládli jsme to.
S přípravou provozního personálu jsme začali již v roce 2008. Půl roku je akorát čas, aby se
všichni vyškolili a byli přezkoušení pro obsluhu
nové technologie.
Ing. Otakar Tuček
Nastoupil v roce 1967 po absolvování
Střední průmyslové školy strojní v Mostě na
elektrárnu v Počeradech, kde do roku 2000
postupně působil jako zámečník, topič, technik kotelny, vodohospodář, tepelný technik,
vedoucí oddělení provozu ekonomie, vedoucí
odboru provozu, náměstek pro výrobu a techniku. V roce 1987 absolvoval Vysokou školu
strojní a textilní v Liberci. V letech 2000 až
2006 zastával pozici ředitele elektrárny
Tušimice. Od roku 2006 do současnosti je
ředitelem Elektráren Tušimice a Prunéřov.
Měl jste před zahájením tušimické komplexní
obnovy obavu ze skloubení stávajícího provozu
dvou bloků s retrofitem?
Určitě, obavy jsem měl. Ovšem nyní, dva bloky
se modernizují a zbytek elektrárny bezproblémově
funguje. Různá provizoria a přeložky, které musely
být realizovány kvůli oddělení obnovy od provozu,
se tak plně osvědčily. Provoz dvou bloků a modernizace dalších dvou bloků nebyl v tomto směru ničím omezen. Jako příklad mohu uvézt rekonstrukci
zauhlování. Jeden dopravní pás v zauhlovacích
mostech jede a zásobuje bloky v provozu a druhý
stojí. Na malém prostoru bylo zapotřebí zrealizovat
řadu technických opatření, aby se tam všichni vešli
a zároveň byla zajištěna i bezpečnost lidí.
Přípravy na tento nestandardní stav byly asi
rozsáhlé.
Samozřejmě jsme pro to museli, ve spolupráci
s generálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest,
připravit nejdříve podmínky – zrealizovat všechny
přeložky a zvládnout přípravu především na zimu.
Například jsme od sebe plechovou stěnou
Zřejmě náročnou fází komplexní obnovy je oživování technologií bloků 23 a 24. Jak se s tím
vyrovnáváte?
Musely se dokončit kabeláže a oživit jednotlivé
technologické okruhy, což měly, pod vedením generálního dodavatele, na starosti elektrikářské firmy, které dodaly elektrozařízení a řídicí systémy.
Opravdu šlo o náročnou fázi komplexní obnovy, neboť veškerá nová zařízení, včetně strojovny a kotlů,
se musejí propojit tak, aby správně fungovala.
Všechny funkce automatizovaného systému řízení
technologického procesu (ASŘTP) jsou řízeny pro
všechny bloky centrálně z jedné společné dozorny.
Kde se nyní vlastně nachází dozorna?
Provoz modernizovaných bloků je řízen z provozního velína. V průběhu II. etapy komplexní obnovy přestěhujeme dozornu do zcela nových prostor, řídicí systémy pod velínem již zůstanou na
místě a s novým velínem budou propojeny optickými kabely.
Pracovní náplň zaměstnanců ovlivní nové systémy řízení. Co vše budou systémy zahrnovat?
Půjde o systémy řízení, monitorování, vyhodnocování technologického procesu výroby
elektrické energie, odsíření a pomocných provozů, včetně přístrojového vybavení provozu, regulačních pohonů se servomotory, kabeláže
a kabelových tras. Mimo uvedené jsou do systému zařazeny i elektronická požární signalizace,
kamerový systém pro sledování technologických
procesů, přístupový systém do rozvoden, dozoren a místností s ASŘTP a systém řízení centrální
vzduchotechniky.
Po ukončení komplexní obnovy Elektrárny
Tušimice II budou výrobní bloky provozovány
s klouzavým (modifikovaným) tlakem páry.
Najíždění bloku ze studeného, teplého a horkého
stavu bude plně automatické.
V rámci obnovy došlo i k instalaci zcela nových
zařízení, uveďte prosím příklad.
Zajímavým doplněním dřívějšího procesu
jsou zcela nové distribuované řídicí systémy SPPA
T3000, které budou řídit a monitorovat veškerou
technologii výrobních bloků, včetně zařízení teplárenského, a rovněž technologii odsíření.
Jaký bude regulační rozsah výrobních bloků?
Regulační rozsah každého jednotlivého výrobního bloku bude bez stabilizace mezi 50 až
104 procenty nominálního výkonu. Blok bude splňovat požadavky na primární a sekundární regulaci podle Kodexu přenosové soustavy. Emisní limity budou dodrženy při takových změnách zatížení,
které jsou rovněž v souladu s tímto kodexem.
Regulace jsou navrženy tak, aby umožňovaly maximální možné výkonové změny při nepřekročení
teplotního namáhání v nejkritičtější části technologického zařízení. Systém bude umožňovat snížit
nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund. Stejně tak přechod z jakéhokoliv
výkonu na ostrovní provoz nebo vlastní spotřebu
půjde v maximální době dvou hodin.
(čes)
Regulační rozsah bloků bude bez stabilizace mezi 50 až 104 procenty nominálního výkonu.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Nový řídicí systém umožní snížit nebo
zvýšit výkon o 5 % z nominálního
výkonu během 30 sekund,“
17
Obnova Tušimice II
18
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
„Dosavadní zkušební provoz bloků
23 a 24 vykazuje očekávanou
spolehlivost a bezpečnost,“
uvedl pro All for Power Ing. Jan Štancl, ředitel úseku Realizace ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI), zodpovědný za proces uvádění nových bloků
Elektrárny Tušimice II (ETU) do provozu.
Ing. Jan Štancl
Vystudoval FSi ČVUT Praha. V letech 1981 až 1993 působil ve firmě ŠKODA PRAHA jako projektant a vedoucí strojního oddělení projekce. Podílel se jako autorský dozor na uhelné elektrárně
SOMA B 5,6 v Turecku. V letech 1994 až 2005 působil ve firmě EPS s.r.o. (MVV a.s.), kde pracoval na projektech úspor energie s garantovanými výsledky v modelu „Energy Performance
Contracting“. Postupně působil jako zástupce ředitele pro realizaci projektů, například na modernizaci energetického hospodářství SETUZA a.s. Od roku 1998 byl aktivní v oboru teplárenství
a jako vedoucí realizace stál za kombinovaným zdrojem tepelné a elektrické energie s využitím
geotermálního tepla v Děčíně. V letech 2005 až 2007 pracuje ve firmě Škodaexport, a.s. Na starosti měl generální dodávky investičních celků v energetice. Jako projektový manažer řešil například výstavbu paroplynových elektráren Balloki a Muridke v Pákistánu. Od roku 2007 dodnes pracuje ve firmě ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako ředitel úseku realizace.
V jakém je nyní stádiu najíždění ETU?
V současné době vrcholí najíždění bloků 23
a 24 a ocitáme se v rozhodující etapě tzv. komplexního vyzkoušení a komplexní zkoušky. To
znamená, že ověřujeme, zda elektrárna splní
podmínky dané jednak smluvním vztahem s naším zákazníkem a mimo to ještě podmínky stanovené přenosovou soustavou, čili společností
ČEPS, a.s. Zkoušky hodláme dokončit do listopadu letošního roku, poté zahájit proces předávání investorovi a ukončit tak I. etapu díla.
Současně intenzivně probíhá příprava na zahájení II. etapy, čili na obnovu bloků 21 a 22.
Naším přáním je zahájit II. etapu, v závislosti na
klimatických podmínkách, krajně do poloviny
listopadu letošního roku.
Co se v rámci komplexního vyzkoušení řeší?
Prověřují se zejména dynamické vlastnosti
bloků, trendy zvyšování a snižování výkonu, automatické záskoky zálohovaných technologií, chování bloků při odpojení od přenosové soustavy a
podobně. Součástí těchto zkoušek je i seřizování
regulačních obvodů na různých výkonových hladinách. Na ověření dynamických vlastností navazuje několikadenní stabilizovaný provoz.
Následuje garanční měření, kterým se ověřují
hlavní výkonové charakteristiky jako například
výkon, celková účinnost, emise. Testy budou završeny certifikací ČEPS, která prokazuje, že elektrárna plní požadavky přenosové soustavy, a že
tudíž může dodávat tzv. systémové služby.
Jaká je úloha ŠKODA PRAHA Invest v rámci procesu najíždění?
V rámci obnovy ETU II vystupujeme jako generální dodavatel. Disponujeme inženýrskými
kapacitami a naše role tkví především ve vytváření koncepce celého projektu, řízení stavby, koordinaci dodavatelů, a to jak v průběhu výstavby,
tak v etapě uvádění do provozu. Koordinujeme a
kontrolujeme činnosti našich dodavatelů a jako
04/2009
www.allforpower.cz
zastřešující organizace pak neseme plnou odpovědnost za funkčnost celku.
… A jaká je Vaše osobní pozice v rámci projektu?
Jsem za generálního dodavatele zodpovědný
za proces uvádění elektrárny do provozu. Mojí rolí
je vytvářet a koordinovat tým, který ve spolupráci
s najížděči dodavatelů jednotlivých technologických balíčků připravuje a realizuje činnosti spadající do oboru a etapy uvádění díla do provozu.
získat potřebné znalosti, dovednosti a návyky.
Snažíme se samozřejmě lovit i v řadách čerstvých
absolventů technických vysokých škol a vychovávat
s přispěním ostřílených odborníků mladou krev.
Přibližte pracovní náplň tzv. najížděčů?
Koordinace a kontrola, kontrola a koordinace…, to je náš denní chléb. Mimo jiné působíme
jako svého druhu rozhraní mezi dodavatelem
a provozním personálem budoucího provozovatele.
Naší klíčovou rolí je uvézt celou elektrárnu co
možná nejrychleji do standardního komerčního
provozu odpovídajícímu podmínkám smluvního
vztahu s investorem. Najížděči jednotlivých dodavatelů mají na starosti svoji dodávku, víc je obvykle nezajímá. Je právě na nás sladit činnosti všech
účastníků procesu, vytvořit a kontrolovat nadřazený harmonogram činností, řešit – mnohdy ne jenom – kompetenční konflikty, stanovit priority.
Jedním z nástrojů jsou například denní operativní
schůzky pod naším vedením, při kterých se stanovují činnosti bezprostředně následující a v případě
potřeby korigují plány v delším výhledu.
Jaké jsou dosavadní výsledky provozu bloků?
Dosavadní provoz bloků 23 a 24 vykazuje
očekávanou spolehlivost a bezpečnost. Četnost
a charakter problémů, které se dosud projevily a
které se bezpochyby ještě vyskytnou, nijak nevybočuje ze standardu.
Popište, prosím, základní kvalifikační předpoklady najížděčů.
Nejlepším „inkubátorem“ dobrého najížděče je
samotný provoz na elektrárnách. Kde jinde je možné
Kouřovody spalin
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
Čím je práce s najížděči specifická?
Práce najížděče je práce v provozu se vším, co
k tomu patří – směny, dojíždění, pro někoho kočovný život. U správného najížděče očekáváte vysokou
odbornou zdatnost, vysokou míru samostatnosti a
zároveň sebekázně, dostatečnou razanci při jednání, schopnost rozhodovat, oni zase totéž očekávají
od svého okolí. A to není vždy jednoduché.
Stejně jako nový nadkritický blok v Ledvicích
má jistě i tušimická dvojka svá specifika…
Výstavba nového bloku v Ledvicích je zcela
jistě unikátní záležitostí, vždyť stavíme nejmodernější elektrárenský blok ve střední Evropě.
Zvláštnost tušimické dvojky vidím zejména v tom,
že je pro nás po dlouhé době první velkou investiční akcí v energetice, že jde prakticky o novou
elektrárnu zakomponovanou do původních budov a navíc, celá realizace probíhá v režimu dva
bloky v provozu, dva bloky v rekonstrukci.
Jaké zásadní změny byste doporučoval pro druhou etapu?
Určitě budeme dílčím způsobem korigovat
plán jednotlivých etap uvádění díla do provozu jak
obsahově, tak časově. Ukazuje se, že původní
představy o průběžných dobách byly příliš optimistické, některé testy nám chyběly, některé se
19
Nízkotlaký rotor
ukazují naopak jako zbytečné, i když takových není mnoho. Nevyhneme se ani úvaze na téma
struktury dokumentace pro najíždění. Ovšem
změnou nejzásadnější bude, jak pevně věřím,
efektivní aplikace zkušeností z I. etapy, a to nejen
na projektu ETU II, ale i na dalších elektrárnách,
které naše společnost realizuje či realizovat bude.
Ing. Stanislav Cieslar,
AF Power agency, a.s.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
20
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Rekonstrukce strojovny Elektrárny
Tušimice II 4 × 200 MWe
Po delší přestávce se Skupina ČEZ rozhodla k razantní obměně zařízení svých uhelných elektráren. V roce 2006 byl se ŠKODA POWER a.s. podepsán
kontrakt nejdříve na „menší“ rekonstrukci bloku TG 4 s výkonem 110 MWe v Elektrárně Ledvice, ale první opravdu velká akce přišla v témže roce, a
to podpisem kontraktů na kompletní rekonstrukci čtyř bloků Elektrárny Tušimice II. Hlavním důvodem pro rekonstrukci bylo zvýšení účinnosti spalování bloků a snížení ekologického zatížení, prodloužení životnosti o dalších cca 25 let, zvýšení provozní pružnosti bloků tak, aby odpovídaly současným požadavkům sítě a v neposlední řadě snížení nákladů na údržbu. Generální dodavatel projektu ŠKODA PRAHA Invest jako jednoho z klíčových dodavatelů vybral společnost ŠKODA POWER a.s., a to k dodávce rekonstrukce zařízení strojovny.
Základní podmínkou zadavatele pro rekonstrukci strojovny byl požadavek na využití původního základu třítělesové turbíny ze sedmdesátých
let. Tímto byl dán základní konstrukční požadavek na opakování třítělesového uspořádání.
Nutno podotknout, že moderní 200MWe turbína
by se dnes určitě konstruovala jako dvoutělesová, a to s kombinovaným vysokotlakým a středotlakým dílem v jednom tělese a dvouproudým nízkotlakým tělesem.
Zákazník dále požadoval zachovat původní
koncepci strojovny včetně počtu regeneračních
ohříváků a použití turbonapáječky ve stejné podobě, jako byla původní koncepce. Parametry
vstupní páry se ale výrazně liší od původních.
Dříve tzv. standardní „dvoustovkové“ parametry
páry (tlak 165 barů a teplota 535 °C pro ostrou
páru a 535 °C pro přehřátou páru) byly změněny
na tlak 175 barů a teplotu 570 °C, respektive
pro přihřátou páru 575 °C. Důvod pro použití zvýšených parametrů páry byl jednoznačný – zvýšení tepelné účinnosti parovodního cyklu z původních 42 % na 46 %.
Zvýšené vstupní parametry páry znamenají
pro konstrukci turbíny zvětšení entalpických (regeneračních) spádů na vysokotlaký a středotlaký díl.
Nový vysokotlaký díl turbíny je proto navržen s 15
rovnotlakými stupni na rozdíl od původního řešení
s 11 turbinovými stupni. Konstrukce je navržena
s vnitřním tělesem přes celou průtočnou část.
Obracení proudu, které bylo moderní v sedmdesátých letech, je samozřejmě vypuštěno.
Přes veškeré snažení našich konstruktérů se
ložisková vzdálenost oproti původní koncepci
prodloužila o cca 630 mm. Lopatkování je moderní tzv. 3D koncepce včetně použití meridiálního (severojižního) tvarování rozváděcích lopatek
na prvním stupni. Zásadní změna je provedena
na ucpávkách. Pro nadbandážové ucpávky jsou
použity vždy dva ucpávkové břity přímo vycházející z integrované bandáže oběžných lopatek.
Ve statoru jsou proti těmto břitům upevněny
speciální pásky ve tvaru včelích voštin. Díky tomuto tvaru vytváří spolu s rotujcími břity na bandáži lopatky provozně bezpečný konstrukční prvek. V případě kontaktu břitu s tímto voštinovým
páskem se břit zařízne, ale nedojde k žádnému
ovlivnění provozu ať už z pohledu dynamického
chování rotoru, tak i z hlediska funkce nadbandážové ucpávky. Případný zářez ve voštině nijak nezvětšuje průtočné množství páry procházející touto ucpávkou, a tedy ztrátu.
Montážní vůle se pohybuje řádově okolo
0,4 mm, za provozu se pak nastaví na hodnotu
04/2009
www.allforpower.cz
jen asi 0,25 mm. Pro vnější ucpávky jsou použity kroužky s tzv. abradeble materiálem, tedy materiálem, který umožňuje bez ohrožení spolehlivosti provozu použít vůle v labyrintech jen cca
0,3 mm. Termodynamická účinnost vysokotlakého (VT) dílu se těmito změnami zvýšila z původních 81,2 na 87,5 %.
Nová konstrukce VT dílu
Nový středotlaký díl je navržen jako jednoproudý s využitím moderního 3D lopatkování
a opět pro první středotlaký (ST) stupeň je použito
meridiálního tvarování kanálu rozváděcího lopatky. Středotlaký díl je tvořen 15 rovnotlakými stupni na rozdíl od původní koncepce s 12 stupni.
Pro ucpávku mezi rotorem a vnitřním tělesem
vysokotlakého dílu (únik touto ucpávkou podstatně ovlivňuje účinnost dílu) byla použita
koncepce ucpávky s břity v rotoru. Proti těmto
břitům jsou v tělese upevněny labyrintové
kroužky, na jejichž povrch byl nanesen speciální materiál (abradeble material), který při
případném dotyku s rotorovým břitem umožní
jeho zaříznutí do povrchu kroužku bez jakýchkoli vlivů na dynamické chování rotoru.
Nadbandážové voštinové těsnění
Nová konstrukce VT dílu
Původní konstrukce VT dílu
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
21
Obnova Tušimice II
Původní konstrukce ST dílu
Meridiální tvarování kanálu rozváděcí lopatky
To mělo zase za následek prodloužení ložiskové
vzdálenosti oproti původní konstrukci o 450 mm.
Ucpávky využívají stejné technologie jako u vysokotlakého dílu. Porovnáme-li termodynamické
účinnosti, tak nový středotlaký díl je navržen
s účinností 93,9 % oproti starému řešení s 87,5 %.
Rozměry původního základu limitovaly použití optimální konstrukce nízkotlakého dílu turbíny. Z tohoto pohledu by konstrukce vyžadovala
použití větší výstupní plochy – lepší řešení z pohledu posledního stupně a výstupní ztráty.
Optimální poslední stupeň však nebylo možno
vtěsnat na původní základ. Nezbylo než přistoupit
ke kompromisu.
Nízkotlaký (NT) díl je navržen s dynamicky
a účinně osvědčenou robustní poslední lopatkou,
interně označovanou jako modul 4. Referenčně
se osvědčila např. v projektech rekonstrukce NT
dílů jaderných elektráren Dukovany nebo
Jaslovské Bohunice, dále v turbínách 500 MWe
pro čínské Shen Tou, v teplárně Katovice u turbíny 120 MWe nebo u turbíny pro kombinovaný cyklus v maďarském Dunamenti. NT rotor oproti původní koncepci je proveden jako celokovaný
(z jednonoho kusu) bez osového vrtání. Původní
koncepce rotoru byla tzv. skládaná, tedy s disky
natahovanými za tepla.
Originální generátory ŠKODA 200 MWe chlazené vodíkem byly kompletně nahrazeny novými
generátory Siemens se vzduchovým chlazením.
Původně zamýšlená a celkem triviální úprava
horní základové desky turbíny z důvodu větších
ložiskových vzdáleností VT a ST dílu, tedy posunutí dvou příčníků, se po získání detailních podkladů od původního základu stala poměrně složitým problémem. Původní základ je koncipován
jako kombinace betonové horní základové desky
a ocelových sloupů. Předpokládané posunutí
příčníků pod předním ložiskovým stojanem
Nová konstrukce ST dílu
Původní NT díl
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
22
Zbytek původního základu před napojením na novou část
Nový NT díl
a ložiskovým stojanem mezi VT a ST dílem nebylo
možno spolehlivě spojit se stávající částí, protože
napojení vcházela do prostoru ocelových svorníků spojujících horní desku s ocelovými sloupy.
Dále bylo potřeba v rámci detailního návrhu
provést kontrolu dotvarování nových částí horní
desky po zatížení. Původní návrh dával neuspokojivé výsledky. Podle těchto výsledků by bylo s největší pravděpodobností nutné provést nové přerovnání rotorů turbíny ve spojkách přibližně po
dvou letech provozu. Také tento fakt vedl k rozhodnutí, že se musela oproti původnímu záměru změnit celá třetina základové desky. Současné poznatky z provozu ukazují, že toto rozhodnutí bylo správné, dynamické chování základu je bezchybné.
Zvláštní kapitolu rekonstrukce tvořila modernizace napájení kotle. Rekonstrukce se skládala
z dodávky nové turbíny o výkonu 6,4 MWe pracující v rozsahu otáček 3 000 až 4 906 1/min. Tato
turbína byla umístěna do původních stojanů
a spojena s původním napájecím a podávacím
čerpadlem, které prošlo pouze generální opravou. Stejně tak pro ovládání regulačních a rychlozávěrných ventilů byly využity hydraulické servomotory dodané v rámci úpravy regulace původní
napáječky před několika málo lety.
Pro kondenzátory se využily stávající pláště,
do kterých byly zasunuty nové trubkové moduly.
Kompletně jsme vyměnili všechny regenerační
ohříváky, ať už se jednalo o nízkotlaké, nebo vysokotlaké. Pro zvýšení tepelné účinnosti byl do cyklu
doplněn na nejvyšší teplotě napájecí vody tzv.
srážeč přehřátí. Vertikální koncepce ohříváků zůstala zachována, stejně tak jejich umístění ve
strojovně. Vyměnily se veškeré armatury a potrubí
jak v parních systémech, tak v kondenzátní části,
v části napájecí vody, chladící vody, mazacího
oleje, odvodnění, ucpávkové páry atd. Pro představu, pro jednu strojovnu to představovalo přes
500 kusů armatur a více než 200 tun potrubí.
V rámci rekonstrukce bloků byly kompletně
vyměněny řídicí systémy. Jako tzv. nadřazený
systém (DCS) zvolil investor systém SPPA 3000
od firmy Siemens. ŠKODA POWER dodávala modul řízení a ochran turbinového ostrova
(TCS/TPS). Redundantní mikroprocesorový systém Simatic S 7 400 zajišťuje kompletní řízení
vlastní 200MWe turbíny. Jako monitorovací systém posuvů a chvění jsme využili osvědčený
MMS 6000 od firmy EPRO Trutnov s.r.o. Simplexní,
tedy jednoduchý řídicí systém Siemens, byl použit
pro regulaci malé turbínky pro pohon napájecího
čerpadla. Standardní silovou částí pohonu regulačních prvků na turbíně je vysokotlaká hydraulika
pracující s tlakem 16 MPa.
Závěr
Lze konstatovat, že první etapa rekonstrukce
strojoven u bloků 23 a 24 Elektrárny Tušimice II
je po technické stránce úspěšná a bude završena
garančními zkouškami, které oficiálně potvrdí parametry dané kontraktem a požadované zákazníkem. Jedná se jako vždy o výkonnostní parametry – dosažení výkonu 200 MWe za daných podmínek, splnění požadavku na dodávku tepla ve
výši 80 tepelných MWe, potvrzení požadované
účinnosti, resp. měření spotřeby tepla.
Ing. Jiří Fiala,
vedoucí Projekce,
ŠKODA POWER a.s., Plzeň
Reconstruction of the engine room of the Power Plant Tušimice II 4 × 200 MWe
After a longer break, the Group ČEZ decided for a radical change of facilities for the coal power plants. In 2006, the contract was signed with ŠKODA POWER a.s.
first for a „smaller“ reconstruction of unit TG 4 with power of 110 MWe in the Power Plant Ledvice, but the first really big event came this year when the
contract was signed for complete reconstruction of four units of the Power Plant Tušimice II. The main reason for reconstruction was increased efficiency of
unit combustion and decrease in ecological burden, extension of lifetime by additional 25 years, increasing operational flexibility of units in order to comply
with recent requirements of the network, and last but not least, decrease in costs for maintenance. The main contractor of the project ŠKODA PRAHA Invest
as one of the key contractors was chosen by the company ŠKODA POWER a.s., for the supply of reconstruction of the machine room facility.
Реконструкция машинного отделения электростанции Тушимице- II 4 × 200 MВт
После длительной остановки группа «ČEZ» приняла решение существенно обновить оборудование своих угольных электростанций. В 2006 году был
подписан контракт АО «ŠKODA POWER» на „небольшую“ реконструкцию блока TG 4 мощностью 110 MВт на электростанции Ледвице. Однако первая
действительно крупная реконструкция была осуществлена в этом же году пщсле подписания контракта по комплексной реконструкции четырех
блоков электростанции Тушимице-II. Главной причиной реконструкции было повышение КПД сжигания блока и снижение нагрузки на окружающую
среду, продление срока службы еще примерно на 25 лет, повышение эксплуатационной гибкости блока в соответствии с требованиями сети и, не
в последнюю очередь, снижение расходов на техническое обслуживание. Генеральный поставщик проекта „ŠKODA PRAHA Invest“ выбрал в качестве
одного из ключевых субпоставщиков компанию АО „ŠKODA POWER“ для проведения реконструкции оборудования машинного отделения.
04/2009
www.allforpower.cz
G - Team a.s.
Šeříková 580,
334 41 Dobřany, ČR
www.g-team.cz
Turbína TR Hi
150 – točivá
redukce
Nabízíme:
I
Parní turbíny
I
Montáže turbín a technologií
I
Bypass stanice
I
Regulační ventily
I
Armatury a chladiče páry
I
3D projekty
I
Dodávky potrubních systémů
Obnova Tušimice II
24
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Nové kotle pro méně kvalitní uhlí
V současné době realizuje společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. rozsahem a nároky významnou zakázku (dodávky nových kotlů), která
souvisí s modernizací elektráren v Tušimicích a Prunéřově. Jde o tzv. metodu retrofitu, kdy se staví zcela nové zařízení na místě stávajícího.
Konkrétně se jedná o čtyři bloky o výkonu 200 MWe v Elektrárně Tušimice II (KO ETU II). V těchto dnech končí I. etapa, kdy realizační firma generálnímu dodavateli ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. předává (po komplexních zkouškách) první dva kotle. Po počátečních problémech s uváděním do provozu se nyní (v reálném provozu) ukazuje, že parametry kotlů jsou na požadované úrovni, včetně dodržení velmi přísných emisních limitů. Pozitivní
je fakt, že obnova výrobních zdrojů Skupiny ČEZ bude mít jednotnou koncepci a budou opakovaně využity klíčové projektové prvky.
Projekt retrofitu KO ETU II představuje obnovu čtyt parních generátorů a jejich příslušenství,
vyrábějících páru pro nové turbogenerátory stávajícího výkonu 200 MWe, ale pracujících s vyššími parními parametry a zlepšenou účinností.
Životnost nových parních generátorů je 25 let
s uvažováním generální opravy v polovině životnosti. Návrh kotlů zohlednil zhoršující se vlastnosti paliva – severočeského uhlí a přitom plní
náročnější požadavky na množství produkovaných emisí. Obnovou kotlů dochází i k odstranění
provozních obtíží, kterými je zejména struskování
ve spalovací komoře. Nové kotle využívají stávající nosné ocelové konstrukce, jakož i plošiny budovy kotelny.
Celý kotel byl zavěšen na úrovni +57,5 m do ocelového roštu, uloženého na nosnících kotelny,
a dilatoval dolů směrem k základům. Pro informaci rovněž uvádíme i vybrané technické parametry kotle, a to:
jmenovitý parní výkon kotle 660 t/h,
jmenovitý tlak přehřáté páry 17,46 MPa,
jmenovitá teplota přehřáté páry 540 °C,
jmenovitá teplota přihřáté páry 540 °C,
účinnost kotle při jmenovitém výkonu 86,5 %.
Provoz kotle byl rovněž spojen i s celou řadou
potíží, a to zejména struskování ve spalovací komoře, nedohřev přihřáté páry při nízkých výkonových hladinách kotle, vyšší teploty odchozích
spalin, vysoký obsah kyslíku ve spalinách apod.
Zpracovatelé projektu retrofitu průtlačných
kotlů pro ETU II
část příprava paliva a optimalizace spalovacího procesu MORE, s.r.o.
část návrh tlakového celku kotle a jeho optimalizace IVITAS, a.s.
Požadavky na navrhované řešení
V průběhu provozování kotlů docházelo
k mnoha rekonstrukcím, které řešily změnu legislativy týkající se emisních limitů, ale i některé negativní vlastnosti dodaných kotlů. V zadání pro
obnovu kotlů se tak zcela logicky objevily požadavky, které mají potlačit tyto nepříznivé provozní
vlastnosti a naopak zachovat ty, s kterými byl
provozovatel zařízení spokojen.
Základním požadavkem na nově dodané kotle se staly požadavky na splnění emisních limitů,
které po roce 2016 vstupují v platnost, a to zejména emisní limity NOx, CO. Kvalita spalovacího procesu přímo ovlivňuje výši produkovaných emisí
NOx, CO a nepřímo CO2. Hodnoty emisí jsou tyto:
NOx max. 200 mg/Nm3
CO max. 250 mg/Nm3
Požadavky na dodržení emisních limitů jsou
vztaženy na celý rozsah zadaného paliva (tj. v rozmezí výhřevnosti 8,5 až 11 MJ/kg) a na celý regulační rozsah kotle. Emisní limity musejí být dorženy v dlouhodobém provozu a při různém stupni opotřebení dílčích zařízení v rozsahu jejich životnosti. Dále uvádíme i vybrané výkonové parametry kotle, které musel návrh kotle zohledňovat.
Popis kotle před retrofitem
Kotel PG 660 byl řešen jako průtlačný, dvoutahový, s granulačním ohništěm a přímým foukáním uhelného prášku, s přehříváky a přihříváky
páry. Tlakový systém kotle se skládal z napájecí
hlavy, napájecího potrubí, vstřikovacího potrubí,
ohříváku vody, výparníku, separátorů, najížděcích nádob a soustavy přehříváků s pojišťovacími
ventily na výstupu. Výparník byl jednozávitový typu Benzon, přičemž poprvé u tohoto typu kotle
byly použity celosvařované membránové stěny.
Dále zahrnoval tlakový systém přihříváků, provedený ve tvaru dvoustupňového svazku, včetně
pojišťovacích ventilů na výstupu.
K přípravě prášku bylo symetricky instalováno šest ventilátorových mlýnů s proudovými hořáky zaústěnými v rozích a bočních stěnách spalovací komory. Pro zapalování a stabilizaci byly
určeny čtyři plynové hořáky na zemní plyn, umístěné po dvou na přední a zadní stěně spalovací
komory.
Dopravu spalovacího vzduchu zajišťovaly
dva axiální rovnotlaké vzduchové ventilátory s regulací natáčením rozváděcích regulačních lopatek, umístěné uvnitř kotelny. Na kotli byly rovněž
instalovány dva rotační regenerační ohříváky
vzduchu typu Ljungström.
Pro dopravu spalin a překonání tlakových
ztrát spalinového traktu sloužily dva axiální kouřové ventilátory s meridiálním urychlením, umístěné vně kotelny za elektroodlučovačem. Kotel
byl vybaven šnekovými vyhrnovači strusky.
Doprava strusky byla provedena jako hydraulická.
04/2009
www.allforpower.cz
Jsou to zejména tyto parametry:
maximální kontinuální výkon kotle (BMCR)
575 t/h,
jmenovitý výkon kotle (Pjm) 546,9 t/h,
účinnost kotle při jmenovitém výkonu kotle
90,5 %,
teplota přehřáté páry 575 °C,
teplota přihřáté páry 580 °C,
tlak přehřáté páry při jmenovitém výkonu
kotle 18,1 MPa,
tlak přehřáté páry při maximálním kontinuálním výkonu
kotle 19,1 MPa.
V zadání technického řešení kotlů se rovněž
vyskytly požadavky na zamezení struskování stěn
ohniště, které doposud při spalování stávajícího
hnědého uhlí činilo značné provozní problémy.
Návrh spalovací komory
Při návrhu tvaru spalovací komory pro severočeská
hnědá uhlí byla zohledněna následující kritéria:
konstrukce spalovací komory a systém spalování musejí zajistit splnění emisního limitu
NOx (pod 200 mg/m3) a CO (pod 250 mg/m3),
konstrukce spalovací komory musejí zohlednit
celý systém spalování uhelného prášku s dopady na nebezpečí struskování stěn výparníku,
navržené rozměry spalovací komory musejí
umožnit snížení průřezového a objemového
tepelného zatížení spalovací komory a zároveň musí být brán ohled na dispoziční omezení stávající ocelové konstrukce.
Způsob vinutí a dimenzování trubek výparníku
spalovací komory musel zabezpečit, že:
tepelné zatížení trubek výparníku bude rovnoměrné,
max. rozdíl v teplotě mezi nejteplejší a nejchladnější trubkou nepřesáhne 25 °C, avšak rozdíl
teplot sousedních trubek bude minimalizován,
navržený počet a dimenze paralelních trubek
vyhoví požadavkům na tlakovou ztrátu kotle
při jeho jmenovitém výkonu (celková tlaková
ztráta vysokotlaké “(VT)“ části kotle nesmí přesáhnout 4 MPa).
Modelování spalování ve spalovací komoře
Při návrhu tvaru spalovací komory byl použit
nepravidelný osmiboký půdorys spalovací komory se šesti skupinami hořáků umístěnými ve středu stěn. V horní části přechází osmiboká komora
do mírně obdélníkového tvaru.
Pro systém spalování byla použita ověřená
kombinace vířivého a proudového hořáku se sníženou produkcí NOx vycházející z konstrukce hořáku
použitého v Elektrárně Prunéřov I. Pro jeden mlýnský okruh jsou dva nad sebou umístěné vířivé hořáky, nad kterými je umístěn hořák proudový. Pro zajištění dostatečné redukce emisí NOx byl použit postupný přívod vzduchu po výšce spalovací komory.
Základní ověřování návrhu bylo provedeno
prostřednictvím pásmového výpočtu spalovací
komory, na kterém se ověřovaly základní údaje
přebytku vzduchu v jednotlivých patrech dohořívacího vzduchu a teplotní úrovně po výšce spalovací komory. Dále na něm byla ověřována vhodná výška umístění jednotlivých pater dohořívacího vzduchu, aby byla zaručena dostatečná doba
pobytu plamene v jednotlivých spalovacích zónách potřebná pro redukci emisí NOx. Charakter
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Rychlostní pole
Pohled na práškový viřívý hořák s integrovaným plynovým hořákem
proudění ve spalovací komoře byl ověřován
v programu Fluent pracovníky firmy MORE, s.r.o.,
která je rovněž garantem spalovacího procesu.
Tepelný výpočet kotle
Nezávisle na pásmovém výpočtu spalovací
komory se podle ruské metodiky výpočtu zpracoval tepelný výpočet ohniště a vlastního kotle.
Metodika výpočtu je založena na použití teorie
podobnosti v tepelných procesech ve spalovací
komoře. Vzorce pro výpočet zahrnují závislosti
poměrné teploty spalin na výstupu ze spalovací
komory s Boltzmannovým číslem, stupněm černosti spalovací komory a součinitelem M, který
charakterizuje průběh teploty spalin po výšce
spalovací komory, a to poměrnou výšku spalovací komory, ve které se nachází maximální hodnota teploty plamene. Model tepelného výpočtu
kotle nám umožnil navrhnout a ověřit všechny
teplosměnné plochy v kotli tak, aby kotel splňoval požadavky na něj kladené. Zejména se jedná
o dodržení teploty přehřáté páry v celém regulačním rozsahu kotle (tj. 50 % Pjm až BMCR) a teploty přihřáté páry v regulačním rozsahu 80 % Pjm
až BMCR.
Základní koncepce navrženého kotle
Kotel PG 575 je řešen jako průtlačný, dvoutahový, s granulačním ohništěm a přímým foukáním uhelného prášku do hořákových sekcí, s přehříváky a přihříváky páry.
K přípravě prášku je symetricky instalováno
6 ventilátorových mlýnů s práškovými hořáky zaústěnými ve zkosených rozích a bočních stěnách
spalovací komory kotle.
Použité ventilátorové mlýny zajišťující spolehlivě provoz kotle na všech výkonových hladinách
v regulačním rozsahu 50 až 105 % jmenovitého
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Teplotní pole
výkonu, a to při spalování paliva o výhřevnosti
8,5 – 11 MJ/kg. Jmenovitý výkon kotle je zajištěn
provozem pěti mlýnů.
Otáčkami pohonu mlýna regulovanými
hydrodynamickou spojkou je řízen ventilační účinek mlýna v závislosti na jeho výkonu. Zároveň
změnou otáček jsou regulovány i dynamické
změny výkonu mlecího okruhu při změnách výkonu výrobního bloku.
Tepelná bilance sušení paliva vyhovuje provoznímu rozmezí teplot a obsahu O2 v primární
směsi za třídičem na požadované úrovni resp.
pod hodnotou 12 % O2. Je regulována ofuky sušek směsí vzduchu s odpovídajícím podílem recirkulovaných spalin a regulováním množství
temperovacího horkého vzduchu do mlýna, a to
dle výkonu mlýna.
Vstup surového paliva v požadovaném
množství do mlýna je zajištěn podavači paliva.
Vzhledem k rozdílnosti dopravních tras paliva
k jednotlivým mlýnským okruhům jsou podavače
paliva rozděleny dle konstrukčního provedení do
dvou skupin. První skupinu, která je charakterizována krátkou dopravní trasou, tvoří řetězové podavače. Druhá skupina, tedy zbývající podavače
paliva, je v důsledku delší dopravní vzdálenosti
a rizikového provozu při výskytu lepivého paliva
řešena jako kombinovaná. Jejich kombinace
spočívá ve využití krátkých řetězových podavačů
instalovaných pod zásobníky paliva a delších pásových podavačů. Pro odstranění uhelného prachu na dně pásového dopravníku je tento doplněn o řetězový vynašeč. Požadovaný výkonový
rozsah podavačů paliva je realizován změnou
otáček pohonu frekvenčním měničem.
Dopravované palivo vstupuje přes svodku do
kanálu horkých spalin nasávaných ventilátorovým mlýnem z prostoru spalovací komory kotle.
Z bezpečnostních důvodů jsou ve svodkách paliva umístěny rychlozávěrné klapky.
Práškové hořáky jsou po výšce rozděleny celkem do tří sekcí. První a druhou sekci tvoří vířivé
hořáky. K zajištění pásmového spalování uhelného prášku na hořácích je vnitřní částí přiváděn zavířený jádrový spalovací vzduch a vnější částí zavířený sekundární spalovací vzduch.
V dolních vířivých hořácích jsou navíc zabudovány zapalovací resp. stabilizační hořáky na
zemní plyn o jmenovitém výkonu 12 MWt.
Třetí sekcí je proudový hořák, s regulovatelným činným výstupním průřezem sekundárního
vzduchu klapkami ke zvýšení výstupních rychlostí primární směsi, resp. vzduchu při nižších průtocích.
Požadované rozdělení uhelného prášku mezi
vířivými hořáky zajišťují ručně stavitelné vestavby
zabudované ve výstupním práškovodu za třídičem. K přerozdělení primární směsi do horního
proudového hořáku a vířivých hořáků slouží regulační klapka zabudovaná do výstupního práškovodu za třídičem.
Hořáky jsou nasměrovány tangenciálně
k pomyslné kružnici. To zaručuje lepší objemové
využití spalovacího prostoru kotle, eliminování
tvorby nánosů na stěnách výparníku.
25
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
26
Vizualizace kotle
Celý systém spalování byl vyvinut společností MORE, s.r.o. a využívá podstechiometrického
spalování s dohořívacími vzduchy umístěnými po
výšce spalovací komory nad třemi sekcemi práškových hořáků.
Kotel je na kótě +57,5 m zavěšen do ocelového roštu, uloženého na nosnících kotelny.
Důraz je kladen na zavěšení a vedení kotle, které
je řešeno tak, aby byly eliminovány koncentrace
napětí. Spalovací komora dilatuje směrem dolů,
zadní tah je oddělen od spalovací komory souvislou textilní dilatací a opět zavěšen na nosném
roštu kotle. Zadní tah tak může volně dilatovat
svisle dolů a vodorovně, aniž by v mezitahu vznikala přídavná namáhání, která vedou k poruchám tlakového celku kotle.
Pro dopravu spalovacího vzduchu slouží
u každého kotle jeden vzduchový axiální ventilátor umístěný vně kotelny. Sací potrubí vzduchu je
řešeno tak, aby v letním období byl nasáván
vzduch z kotelny a v zimním období vzduch z venku. Vzduch je na výtlaku axiálního ventilátoru veden přes parní ohřívák vzduchu (POV) do regenerativního ohříváku vzduchu typu Ljungström (LJ),
ve kterém je realizován předehřev vzduchu na požadovanou teplotu. K předehřevu vzduchu před
vstupem do ohříváku je využito recirkulace horkého
04/2009
www.allforpower.cz
vzduchu vystupujícího z LJ zavedeného do sání
vzduchového ventilátoru.
Ve spalinovém kanálu za ohřívákem vody
jsou odebírány spaliny o teplotě cca 320 °C, které jsou zavedeny do výsypky ohniště k její fluidizaci a do ofuku sušek mlýnských okruhů k zamezení tvorby struskových nálepů.
Recirkulované spaliny jsou odebírány a dopravovány za pomocí radiálního recirkulačního
ventilátoru RVM 2500. Před vstupem do ventilátoru jsou recirkulované spaliny zbaveny části popílku
vhodným řešením odběru ze spalinového kanálu.
Spaliny zavedené do výsypky kotle částečně
nahrazují úlohu dohořívacího roštu, avšak bez
Koncentrační pole popílku v nasávacím kanále (matematický model v systému Fluent)
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Regulace teploty přihřáté páry
Při návrhu ST traktu kotle byl zohledněn požadavek na minimalizování tlakové ztráty této části.
Ohřev přihřáté páry je zajišťován ve třech stupních.
Vratná pára z turbíny je nejprve ohřívána ostrou párou ve výměníku typu biflux a následně spalinami
ve dvoustupňovém mezipřihříváku MP I a MP II. Na
vstupu vratné páry do bifluxu a před mezipřihřívákem MP I jsou vřazeny trojcestné regulační ventily,
které umožňují měnit poměr množství páry procházející výměníkem (bifluxem resp. mezipřihřívákem
MP I) a jeho ochozem. Mezi oba stupně mezipřihříváku MP I a MP II je za smíšením páry z MP I a jeho
ochozu vřazen zdvojený 5. vstřik.
Výsledky odloučení popílku v kolenové části nasávacího potrubí recirkulovaných spalin
0,2 mm
0,09 mm
0,04 mm
instalace mechanického zařízení, a pozitivně
ovlivňují přerozdělení částic popele mezi úlet
a strusku. Zároveň přispívají ke snížení hodnoty
nedopalu ve strusce a citelného tepla.
Na výstupu spalin z LJ je zabudována výsypka sloužící k odloučení zbytkových hrubých částic
popílku. Kanál spalin se za regenerativním rotačním ohřívákem vzduchu (LJ) rozděluje do dvou
paralelních větví vedených do dvou paralelních
bloků třísekcových elektrických odlučovačů (EO).
Ve spalinovodech jsou zabudovány usměrňovací
vestavby pro lepší a rovnoměrné využití teplosměnné plochy LJ a výšky odlučovacích sekcí EO.
Spaliny zbavené odloučeného popílku se
vhánějí jedním kouřovým ventilátorem do dvojblokové odsiřovací jednotky k absorpci oxidu siřičitého. Odsíření nebude provozováno s nevyčištěnými spalinami od tuhých znečišťujících látek
(TZL). Za EO jsou kouřovody mezi dvěma sousedními bloky (C+D, A+B) propojeny. V místě propojení spalin dvou kotlů, zbavených tuhých částic,
jsou instalovány v každém kouřovodu uzavírající
klapky těsněné horkým vzduchem, jenž zamezuje
průtoku spalin do kouřovodu odstaveného kotle.
Odsířené spaliny jsou dále vedeny do chladících
věží. Kouřový ventilátor překonává tlakový odpor
kotle a rovněž tlakový odpor kouřovodů, EO a odsiření až po výstup do chladících věží.
Tlakový systém kotle
Jednotlivé teplosměnné plochy tlakového celku
byly navrženy a řazeny tak, aby respektovaly následující požadavky:
dodržení teploty přehřáté páry v celém regulačním rozsahu kotle,
dodržení teploty přihřáté páry minimálně od
výkonové hladiny 80 % Pjm až BMCR,
tlaková ztráta vysokotlaké části kotle nesmí
překročit hodnotu 4 MPa při jmenovitém výkonu kotle,
tlaková ztráta středotlaké části kotle nesmí
překročit hodnotu 0,21 MPa při jmenovitém
výkonu kotle,
nulové množství vstřikované vody do středotlaké (ST) části tlakového celku kotle.
Zároveň však návrh uspořádání jednotlivých
teplosměnných ploch zohledňoval požadavek na
dosažení poměrně vysoké účinnosti kotle při jmenovitém výkonu kotle. Už na začátku projekčních
prací bylo tedy zřejmé, že teplota spalin za ohřívákem vzduchu při jmenovitém výkonu kotle musí být snížena až k hranici 150 °C (tzn. pokles teploty odchozích spalin má přiznivý dopad na hodnotu komínové ztráty kotle resp. účinnosti kotle),
ale současně musí být zaručeno, že teplota odchozích spalin nebude nižší než teplota rosného
bodu, a to v celém regulačním rozsahu kotle.
Skladba tlakového systému kotle
Tlakový systém kotle se skládá z napájecí
hlavy, napájecího potrubí, vstřikovacího potrubí,
ohřívaku vody, výparníku, separátorů, najížděcích nádob a soustavy přehříváků a přihřiváků.
V kotli jsou dvě identické větve přihřáté páry LS levá a PS pravá strana kotle. V každé větvi jsou pro
regulaci teploty přihřáté páry čtyři akční členy:
TCRV bifluxu LS (PS) umožňující změnou průtoku páry přes biflux a jeho ochoz řídit stupeň
přihřátí páry v bifluxu,
TCRV přihříváku MP I LS (PS) umožňující změnou průtoku páry přes MP I a jeho ochoz řídit
stupeň přihřátí páry na prvním stupni přihříváku MP I,
RV 5.A1(2)a vstřiku,
RV 5.A1(2)b vstřiku pro regulaci teploty přihřáté páry na výstupu z kotle.
K minimalizováni množství potřebné vstřikové vody je pro regulaci teploty přihřáté páry navržena struktura vícestupňové kaskádové regulace
- nejprve se teplota přihřáté páry reguluje trojcestným regulačním ventilem (RV) obtokem bifluxu dále pak trojcestným RV obtokem prvního dílu
přihříváku MP I a vstřiková regulace vstoupí do
činnosti až když zadanou teplotu nestačí uregulovat biflux a ochoz prvního dílu přihříváku.
Za normálního provozu bloku je trojcestný RV
před přihřívákem MP I využit pro omezovací regulaci teploty za prvním dílem přihříváku MP I před
smíšením.
Nové prvky tlakového celku kotle
Pro zvýšení regulačního rozsahu kotle s dodržením teploty přihřáté páry je na obnovovaných
kotlích instalován biflux. Biflux je konstruován jako
Ekonomizér
Regulace teploty přehřáté páry
Teplota přehřáté páry je regulována vstřikováním napájecí vody odebírané před nebo za napájecím ventilem do převáděcího potrubí mezi
bifluxem a šoty I (vstřik I), do převáděcího potrubí
mezi šoty I a šoty II (vstřik II), a dále pak do převáděcího potrubí mezi šoty II a výstupním
Biflux
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
přehřívákem (vstřik III). I. a II. vstřik plní především
funkci ochrany materiálu šotů proti překročení přípustné teploty, III. vstřik navíc udržuje teplotu páry na výstupu z kotle na žádané hodnotě.
27
Obnova Tušimice II
28
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
vyregulování rozdílu mezi množstvím vyrobené a potřebné páry
převzetí funkce regulace tlaku páry pro případy, kdy jsou v poruše regulace turbiny nebo regulace spalování. Současně se ochraňuje kotel před nepřípustným tlakovým gradientem.
v průběhu najíždění kotle přizpůsobení parametrů ostré páry přípustným parametrům
páry pro vstup do výhřevných ploch přihříváků v kotli
kontrolu množství ostré páry protékající kotlem za účelem chlazení výstupního přehříváku v provozu s klouzavým tlakem
protiproudý výměník trubka v trubce, který se skládá ze dvou částí, a to: VT část a ST část. Jedná se o
teplosměnnou plochu, ve které vysokotlaká pára
předává část své tepelné energie páře středotlaké.
Biflux je tedy jediná teplosměnná plocha tlakového
celku kotle, která není osálaná spalinami.
Přínos bifluxu:
výrazně se podílí na zvýšení regulačního rozsahu kotle s dodržením teploty přihřáté páry
(zvýšení účinnosti bloku),
snižuje množství vstřiků do ST i VT páry.
Vysokotlaká přepouštěcí stanice (VTPS)
Nově jsou na kotlích v ETU II instalovány vysokotlaké přepouštěcí stanice, které nahrazují
klasické impulsní pojišťovací ventily umístěné na
výstupních parovodech přehřáté páry.
Popis možného použití technologie VTPS
Pojišťovací funkce
pracuje jako pojišťovací ventil s funkcí rychlého otevření
redukuje VT páru na parametry páry vstupního přihříváku kotle
obstarává dostatečné chlazení výhřevných
ploch přihříváků v kotli
umožňuje provoz kotle po rychlém odstavení
turbiny při 100 % nebo menším výkonu
umožňuje stabilní provoz kotle při současném snížení výkonu, tak aby byl zajištěn nový start turbiny
Funkce při najíždění kotle – systém VTPS umožňuje:
najetí kotle v podmínkách studeného startu,
teplého startu a horkého startu
Schéma zapojení VTPS
Legenda k obrázku:
1 - skříň pro ovládání a řízení hydraulického systému
2 - přepouštěcí regulační ventil s hydraulickým pohonem
3 - vstup přehřáté páry z vysokotlakého traktu (VT)
4 - přívod chladící vody (odběr vstřikové vody z potrubí před napájecím ventilem)
5 - uzavírací ventil chladicí vody pro vstřik s hydraulickým pohonem
6 - regulační ventil pro vstřik chladicí vody hydraulickým pohonem
7 - výstup páry o parametrech, na které je dimenzován trakt vratné páry
ohřátí turbiny tak, aby se nevyskytly žádné
nepřípustné teplotní skoky
synchronizace a zatěžování turbíny při stabilním provozu kotle
opožděné najetí kotle, pokud je tato potřeba
vyvolána jinými vnějšími vlivy
Systém akustické emise
Z důvodu ochrany trubek jednotlivých teplosměnných ploch před poškozením je na kotlích instalován systém akustické emise. Tento systém
umožňuje nepřetržité on-line monitorování hluku
uvnitř kotle a následně jej detekuje, vyhodnocuje
a tím zachytí porušení kotlových trubek ve velmi
brzkém stadiu. Včasnou detekcí je tak možno
předejít rozšíření poškození.
Ing. Martin Byrtus,
projektant,
IVITAS, a.s.,
(významný dodavatel projekčních prací v nejen
pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, ale
i VITKOVICE MACHINERY GROUP)
New boilers for low quality coal
At present, the company Vítkovice Power Engineering is performing an important job order what concerns its extent and demands, and it is related to the
modernisation of power plants in Tušimice and Prunéřov. It is the so-called method of „retrofit“, when a completely new facility is being built on the place of
the existing one. To be specific, we are talking about 4 units with output of 200 MWe in the Power Plant Tušimice II (KO ETU II). After initial problems with
starting, now (in real operation) it is proved that production parameters of boilers are on the required level including compliance with very strict emission
limits. The retrofit project means renewal of four generators and their accessories producing steam for new turbo-generators of existing output of 200 MWe
but they work with higher steam parameters and enhanced efficiency. Lifetime of new steam generators is 25 years with considering major repair in middle
of lifetime. The boiler design considered the deteriorating fuel characteristics – northern Czech coal, and it also fulfils more challenging requirements for the
amount of produced emissions. The boiler renewal provides for elimination of operational problems, mainly slagging in the combustion chamber. New
boilers will use the existing bearing steel structures as well as the platforms of the boiler room. The article describes a boiler prior to retrofit, the author deals
with the requirements for proposed solution, describes the design for combustion chambers, it specifies the process and results of modelling combustion
in the combustion chamber, it also mentions the thermal calculation of the boiler, describes basic concept of the designed boiler, composition of pressure
system of the boiler, regulation of temperature of heated steam and informs about new elements of boiler pressure unit.
Новые котлы для менее качественного угля
В настоящее время компания „Vítkovice Power Engineering“ занимается крупным по объему и требованиям заказом, который связан с модернизацией
электростанций в Тушимице и Прунерове. Речь идет о так называемом методе «Retrofit», когда устанавливается новое оборудование вместо старого.
Конкретно, речь идет о четырех блоках мощностью 200 MВт на электростанции Тушимице-II (KO ETU II). После начальных проблем с пуско-наладкой, сейчас
(при реальной эксплуатации) выяснилось, что производственные параметры котлов находятся на требуемом уровне, включая соблюдение очень жестких
лимитов эмиссий. Проект «Retrofit» представляет собой реконструкцию четырех паровых генераторов и их принадлежностей, производящих пар для новых
турбогенераторов с имеющейся мощностью 200 MВт, но работающих с более высокими параметрами пара и улучшенным КПД. Срок службы новых паровых
генераторов составляет 25 лет с предполагаемым капитальным ремонтом в середине срока службы. В проекте котла приняты во внимание ухудшающиеся
свойства топлива (северо-чешского угля) и выполнены более строгие требования к количеству выделяемых эмиссий. При реконструкции котлов устраняются
эксплуатационные проблемы, которыми является ошлакование в камере сжигания. Новые котлы будут использовать имеющиеся несущие стальные
конструкции, а также площадки здания котельной. В статье описан котел до осуществления «Retrofit», автор рассматривает требования по предлагаемому
решению, описывает проект камеры сжигания, приводит тепловой расчет котлов, описывает основную концепцию проектируемого котла, состав напорной
системы котла, регулировку температуры подогретого пара и подробно рассматривает новые элементы напорного блока котла.
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
V rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II bylo rovněž rozhodnuto postavit nové a moderní odsiřovací zařízení. V tušimické elektrárně je již od poloviny 90. let v provozu odsiřovací zařízení (reaktory typu Jet Bubbling Reactor od firmy Chiyoda), které ale z hlediska hospodárnosti, snadné udržovatelnosti a disponibility již nevyhovovalo požadavkům provozovatele, společnosti ČEZ, a. s. Navíc uhlí, které se zde bude v budoucnu spalovat, vykazuje
vyšší obsahy síry, takže bude docházet k vyšším vstupním koncentracím SO2. Z těchto důvodů vypsal generální dodavatel projektu ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
výběrové řízení a posléze pověřil firmu AE&E Austria GmbH & Co KG (AE&E Austria) realizací zařízení na odsíření kouřových plynů, které odpovídá poslednímu stavu světové úrovně techniky. Je to doslova nejlepší reakce na současné a očekávané legislativní snížení přípustných hodnot emisí.
Elektrárna Tušimice II spaluje hnědé uhlí ve čtyřech blocích, každý o výkonu 200 MWe. Obsah síry
v hnědém uhlí z okolí Tušimic vykazuje, ve srovnání
s jinými hnědouhelnými elektrárnami, velmi vysoké
hodnoty. Proto muselo být odsiřovací zařízení dimenzováno na obsah kysličníku siřičitého o hodnotě 11 600 mg/Nm³ při objemu spalin cca 850 000
Nm³/h z jednoho bloku. Úkolem bylo snížit obsah
SO2 ve vyčištěných spalinách na hodnotu pod
200 mg SO2/Nm³, což odpovídá hodnotě účinnosti
odsíření přes 98 %.
Jako nejvhodnější byla zvolena technicky vyzrálá a osvědčená technologie mokré vápencové vypírky. Při tomto procesu vstupují spaliny do spodní
části absorbéru. V horní části absorbéru je instalováno pět sprchových rovin, z nichž je kouřový plyn
protiproudně sprchován směsí vápencové a sádrovcové suspenze, která absorbuje SO2 z kouřových
spalin. V jímce absorbéru dochází pak (po přísadě
vzduchu) k přeměně absorbovaného SO2 na sádrovec, který je následně zahušťován a odvodňován.
V závislosti na vlhkosti a stupni vyčištění lze pak sádrovec ukládat na skládku nebo uplatnit jako materiál využitelný ve stavebnictví. V Elektrárně Tušimice
II byla přijata koncepce dvoublokového uspořádání,
tj. pro dva bloky je instalován jeden absorbér.
Rozsah dodávky
Kompletní obnova elektrárny byla plánována
ve dvou fázích, přičemž dohromady s dvěma kotli,
turbínami a elektroodlučovači je zřizována vždy jedna odsiřovací jednotka. Rozsah dodávky AE&E Austria
zahrnuje kouřovody surových spalin (od rozhraní za
kouřovými ventilátory), dále absorbéry, oběhová
Popis
čerpadla, kompresory oxidačního vzduchu, čerpací stanici, kouřovod čistých spalin, vyprazdňovací
nádrž a nádrž procesní vody, čerpací budovu a budovu elektro (rozvodnu odsíření), včetně stavební
části příslušných objektů a demontáže starého zařízení. Nezbytná modernizace vápencového hospodářství a sádrovcového hospodářství byly provedeny firmou Klement, a.s., elektroinstalace a řízení
procesu firmou Siemens s.r.o.
Simulace proudění
V absorbéru, provedeném ve formě rozstřikovací věže, je velkým množstvím trysek rozstřikována promývací suspenze jemnými kapičkami tak,
aby byla vytvořena co největší plocha k přechodu
látky. Vedle chemických procesů má rovněž dynamika fluidních částic značný vliv na efektivitu absorbéru. Z tohoto důvodu může nesouměrné
proudění na vstupu surových spalin do absorbéru,
neoptimalizované umístění rozstřikovacích rovin
a vestaveb absorbéru, resp. nesprávné umístění
sprchovacích trysek, způsobovat tzv. obchvatové
efekty, které značně redukují stupeň odsíření. Na
základě těchto poznatků AE&E Austria od poloviny 90. let provádí rovněž trojrozměrné a dvoufázové CFD simulace (Computational Fluid
Dynamic Simulation) k výpočtům rozložení
proudění v absorbéru. K tomuto byly vyvinuty modely a standardní výpočtové programy, které byly
s postupem času dále značně zdokonaleny.
Původně bylo pro CFD simulace použito programu AVL Fire. Od roku 2005 se výpočty provádějí
pomocí programu Fluent, čímž bylo dosaženo
značného zkrácení doby výpočtových procedur
3D model absorbéru
Průměrné množství spalin (na 1absorbér)
3
Spaliny such.
Nm /h
SO2 ve spalinách such.
mg/ Nm
Spaliny vlhk.
Nm /h
SO2 ve spalinách vlhk.
mg/ Nm
Teplota
°C
1 391 000
3
11 600
3
1 690 000
3
9 570
180
Složení spalin
vstup
výstup (max.)
3
11 600
200
3
max. 40
10
3
max. 90
5
3
max. 120
30
SO2 ve spalinách such.
mg/ Nm
Cl
mg/ Nm
HF
mg/ Nm
koncentrace TZL
mg/ Nm
stupeň odsíření
%
vlastní spotřeba el.energie
kWh/h
4 930
tlaková ztráta
kPa
2,87 / 2,94
disponibilita
%
> 99
Další údaje ke spalinám
Údaje ke spalinám, Tušimice II
a výrazného zjednodušení vytváření síťového rastru. Tyto komerční programy pro CFD byly pro
konkrétní použití při návrhu absorbéru doplněny
uživatelskými procedurami (doplňkovými programy), které vycházejí z dlouholeté spolupráce
s Ústavem pro procesní technologii průmyslové
ekologie Báňské university v Leobenu
(Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes
am Montanuniversität in Leoben). Podíl AE&E Austria
přitom spočívá v tom, že se propočítává dvoufázové proudění, které se v absorbéru výrazně projevuje, pomocí věty Euler-Lagrange. Při simulování se zohledňují geometrické podmínky absorbéru a jeho vestaveb, umístění a hlavní charakteristiky použitých trysek, vzájemný vliv kapiček suspenze na spaliny a stěnu absorbéru a rovněž
složení promývací suspenze. Pomocí vlastních
> 98,3
Hmotnostní podíly SO2 v různých průřezech
výpočtových standardů se propočítává látkový
přechod SO2 z plynné do kapalné fáze a přenos
tepla. Tím lze spočítat profily SO2 tak, jak jsou znázorněny na obrázku výše. Tímto přístupem jsou
zobrazeny prakticky všechny procesy, které lze považovat za relevantní pro proudění a látkovou výměnu v absorbéru, a lze dobře spočítat i lokální
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Účinnost odsíření dosáhne v Elektrárně
Tušimice II celých 98 %
29
Obnova Tušimice II
30
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
poměry v absorbéru. Zvláštní pozornost je přitom
kladena na zobrazení rozstřikovacích charakteristik
sprchovacích trysek, neboť promývací kapalina
vytváří podstatnou část tlakové ztráty a podstatně
ovlivňuje proudění plynů v absorbéru. Tímto lze, na
základě poznatků získaných ze simulace CFD, cíleně
osadit určené oblasti rozstřikovacích rovin určitými
tryskami. Správnost výsledků CFD simulace byla
ověřena náročnými měřeními profilů SO2 a srovnáním mezi vypočtenými a naměřenými lokálními
koncentracemi SO2. Shoda hodnot potvrdila přesnost CFD simulace. AE&E Austria má tímto k dispozici vyzrálý nástroj, který je nadále zdokonalován a který umožňuje optimální návrh absorbéru
z hlediska stupně odsíření a hospodárnosti.
Rovněž pro odsiřovací zařízení v Tušimicích byla
k technickému plánování absorbéru použita CFD
simulace. Obsah SO2 ve spalinách je velmi vysoký
– přes 11 000 mg/Nm³. Podle běžných projektových kritérií by se zde mělo počítat s šesti rozstřikovacími rovinami (úrovněmi). Díky výsledku CFD
simulace jsme uspořili šestou rovinu, a tím přispěli ke značné redukci v investičních a provozních nákladech na zařízení.
Technologie, materiály
Samotné válcovité absorbéry pro Elektrárnu
Tušimice II jsou z uhlíkové oceli. Z hlediska protikorozní ochrany byl vnitřek absorbéru a všechny
vestavby z uhlíkové oceli opatřeny pogumováním
z brombutylkaučuku. Ve vstupní části absorbéru
ale není pogumování jako protikorozní ochrana
z důvodu příliš vysokých teplot možné. Proto bylo
rozhodnuto použít zde vysoce kvalitní slitiny Alloy
59, která trvale odolává korozivním podmínkám
v tomto prostoru zařízení. Jak jsme již uvedli, každý z obou absorbérů je vybaven pěti rozstřikovacími rovinami, přičemž přes každou obíhá více
než 10 000 m³/hod. propírací suspenze z jímky
absorbéru. Tato suspenze je rozstřikována více
než 100 tryskami v každé rovině a absorbuje ze
spalin každou hodinu více než 8 000 kg kysličníku siřičitého. V konstrukci rozstřikovacích rovin
sehrává důležitou roli taktéž uspořádání rozličných typů trysek. V podstatě lze rozlišovat mezi
tryskami s dutým nebo s plným kuželovým rozstřikem. Tryska s dutým kuželovým rozstřikem rozprašuje suspenzi jako plášť kužele, zatímco tryska
s plným kuželovým rozstřikem suspenzi rozstřikuje
rovnoměrně po celém průřezu rozprašovacího kužele. Tím se lokálně dosáhne rovněž vyšší hodnoty odporu plynu než v případě trysky s kuželem
dutým. Na základě těchto vlastností lze cíleně
ovlivňovat vlastnosti proudění spalin. Na stejném
principu dochází k rozpoznání průniků (oblastí
s větším zatížením SO2), které lze v návrhu absorbéru optimalizovat. Jako materiál pro rozstřikovací roviny byl pro zařízení v Tušimicích zvolen polypropylen (PP). Oproti tomuto materiálu má sklolaminátový materiál (GFK) sice lepší pevnostní
vlastnosti, především při vyšších teplotách, polypropylen je však značně odolnější proti abrazi.
Činí jej tak velmi vhodným k použití při mokrém
odsiřování spalin. Nad rozstřikovacími rovinami
je umístěn dvojstupňový odlučovač kapek, který
04/2009
www.allforpower.cz
Tryska s plným kuželovým rozstřikem
Tryska s dutým kuželovým rozstřikem
Navíjecí stroj
zajišťuje, aby nebyla čistící suspenze vynášena
do proudu vyčištěných spalin. Přitom se spaliny
vedou přes ohnuté lamely a těžké, pomalé kapky
se na lamelách odlučují. Úlet kapek se tak omezí
na hodnoty pod 100 mg/Nm³. Pravidelným proplachováním jednotlivých polí odlučovače kapek
se zamezuje zanášení lamel.
Nouzové chlazení
Ačkoliv spaliny vstupují do absorbéru s průměrnou teplotou nad 150 °C, nevyvstává tím nebezpečí pro teplotně citlivější materiály, pokud je v provozu alespoň jedno oběhové čerpadlo, a zajišťuje tak
chlazení spalin. Ke kritickým situacím může dojít,
když z důvodu poruchy oběhová čerpadla vypadnou
a horké neochlazované spaliny dojdou k teplotně
citlivějšímu pogumování, polypropylenovým rozstřikovacím rovinám či odlučovačům kapek. K tomu,
aby vestavby absorbéru byly i v případě poruchy
chráněny proti přehřátí, slouží systém nouzového
chlazení. Ještě v kouřovodu surových spalin, v určité minimální vzdálenosti od vstupu do absorbéru,
se nachází rozdělovací systém, kterým je možno
vstřikovat vodu pro nouzové chlazení. Pro zajištění
co největší bezpečnosti jsou pneumaticky ovládané klapky, které se při selhání přívodu proudu
automaticky otevřou, instalovány v dvojitém provedení. Voda pro toto nouzové chlazení se odebí-
rá z nádrží, které jsou speciálně pro tento účel instalovány ve výšce zhruba 40 m, a dostává se gravimetrickým principem do systému nouzového
chlazení. Voda v množství cca 100 m³ zabezpečuje nouzové chlazení po dostatečně dlouhou dobu,
tak aby bylo možno uvést výtlačné kouřové ventilátory a kouřové klapky do provozního stavu, který
není absorbéru nebezpečným.
Kouřovody čistých spalin
Mezi další komponenty odsiřovacího zařízení
stojící za zmínku lze uvést ještě kouřovody čistých
spalin. Vyčištěné spaliny nejsou, tak jako ve starém zařízení, vedeny do komína, ale ústí do chladicí věže, která byla sanována. Vycházející vyčištěné spaliny jsou vtaženy sacím účinkem a rozptýleny do atmosféry. Značnou výhodou této varianty
je, že spaliny nemusí být po vyčištění znovu ohřívány k odpovídajícímu rozptýlení emitovaných
škodlivin. Drahá a z hlediska údržby náročná zařízení pro výměnu tepla mezi horkými surovými
a studenými čistými spalinami tedy odpadají.
Kouřovod čistých spalin je vyroben ze sklolaminátu
(GFK) a je odolný proti korozi ze vznikajícího kondenzátu. Jedinečnost tohoto řešení je zdůrazněna
tím, že doposud ještě v České republice nikdy nebyl
postaven kouřovod ze sklolaminátu o takovémto
rozměru. Délka kouřovodu prvního stupně přitom
TECHNOLOGIE
PROBUDOUCqGENERACE
CISTfENERGIEMADEINAUSTRIA
3POLE¿NOST!%%!USTRIA'MB(#O+'!%%!USTRIAJEPÏEDNÄMMEZIN¸RODNÄMDODAVATELEMPROVOZÐ
A SYSTÀMÐ VÔROBY ENERGIE A ENVIROMENT¸LNÄ TECHNOLOGIE !%% !USTRIA PROJEKTUJE A KONSTRUUJE ELEKTR¸RNY
NAKLÄ¿ADOD¸V¸KOMPONENTYJAKOJSOUPARNÄGENER¸TORYASYSTÀMY¿IsTÃNÄSPALIN$ODAVATELSKÀPRODUKTOVÀ
PORTFOLIOSPOLE¿NOSTIDOPLÉUJÄSLUwBYAMODERNIZACE
3POLE¿NOST SE SÄDLEM V 2AABÃ U MÃSTA 'RAZ V 2AKOUSKU JE CHARAKTERIZOV¸NA TI LETY ZKUsENOSTÄ
MEZIN¸RODNÄMKNOWHOWANEJVYssÄÑROVNÄTECHNOLOGICKÀKVALIFIKACE
0RODUKTOVOUÏADUSPOLE¿NOSTIJEMOwNÀROZDÃLITDOTÏÄHLAVNÄCHSKUPINKTERÀSENAVZ¸JEMIDE¸LNÃDOPLÉUJÄ
ENERGIEPARNqGENERfTORY\ZIVOTNqPROSTREDq¯CISTENqSPALIN\
SLUZBYAMODERNIZACE\
WWWAEEAUSTRIAAT
Obnova Tušimice II
32
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
dosahuje při průměru 6,7 m více než 350 m.
Doprava předvyrobených kusů kouřovodu nepřicházela z nákladově-technických důvodů v úvahu, a proto byla zřízena výrobní dílna přímo
v areálu elektrárny, ve které byly díly kouřovodu
vyráběny a předmontovávány. Předvýroba byla
prováděna na horizontálním navíjecím zařízení
o průměru odpovídajícím kouřovodu. Na rotujícím trnu byly navíjeny jednotlivé 10metrové díly –
střídavě vždy vrstva skleněných vláken a vrstva
pryskyřice až do dosažení určené tloušťky stěny.
Jednotlivé kusy byly opatřeny vyztužovacími žebry a přírubami a skládány do potřebných délek.
Takto předmontované díly byly pak zvedány
a montovány v místech určení ve výšce zhruba
20 m. K tomu byly potřebné jeřáby, které prováděly operace, jež na stavbě odsiřovacího zařízení
nejsou běžně k vidění. Například musel být jeden
kus kouřovodu o hmotnosti více než 45 tun umístěn přes plášť chladicí věže do jejího vnitřku, přičemž bylo nutno překonat výšku přes 100 m.
Nebo montáž další části kouřovodu, při které musel být zvedán nejtěžší díl kouřovodu o hmotnosti více než 60 tun na poměrně velkou vzdálenost.
Energosádrovec
Jak již bylo zmíněno, sádrovec, který v tomto
zařízení vzniká, je zahušťován v hydrocyklonové
stanici a odvodňován na vakuových pásových
Montáž kouřovodu čistých spalin
filtrech. Nově instalované komponenty zařízení
pro odvodnění sádrovce nebyly sice součástí dodávky AE&E Austria, představují přesto pro celkové zařízení význačnou součást. Odpadní vody z filtrátu, které zde vznikají, jsou vedeny zpět do oběhového systému absorbéru, čímž bylo vyhověno
požadavku na zařízení bez odpadní vody. Pouze
když dosáhne koncentrace chloridů v čistící suspenzi příliš vysokých hodnot, které by mohly vést
k technologickým provozním problémům, resp.
problémům z hlediska možnosti zvýšené koroze
na jednotlivých částech zařízení, dochází k odsunu části přepadu hydrocyklonu jako odpadní vody.
Termíny
Největší výzvou ovšem bylo zvládnout velmi
náročné termínové úkoly, které stanovili investor a
generální dodavatel. Smlouva o realizaci odsiřovacího zařízení vstoupila v platnost v červnu 2006
a již po 12 měsících, v červnu 2007, byly ke kompletní rekonstrukci v rámci I. fáze odpojeny od sítě oba bloky č. 23 a 24. K dispozici bylo pouze
12 měsíců pro veškeré plánování, což vedle projektování a výpočtů odsiřovacího zařízení obsahovalo rovněž plánování koordinace výstavby a zařízení staveniště. Velmi rychle, za pouhé dva měsíce, byly demontovány staré kouřovody, výměník
tepla Ljungström a obě odsiřovací jednotky od firmy Chiyody. Toto bylo s ohledem na velmi krátkou
dobu realizace nezbytné, protože nové zařízení firmy AE&E Austria muselo být postaveno na tomtéž
místě, kde stály staré bublinkové reaktory. Jako
u všech odsiřovacích zařízení představovala i výstavba absorbéru v Tušimicích kritickou cestu
v termínovém postupu. Proto okamžitě po demontáži začaly práce na pilotáži a základech pro
oba absorbéry a již pár měsíců po odstavení bloků č. 23 a 24 mohly být montovány první díly
pláště absorbéru. Po plynulém startu se ovšem
projevily problémy ze strany dodavatele plechu,
což ohrožovalo veškeré milníky projektu. Pro další kroky byly navýšeny montážní kapacity a při
zařazení nočních směn bylo dokončeno pogumování absorbéru a jeho vestaveb. Tak mohla společnost AE&E Austria, i přes počáteční zpoždění,
jako jeden z prvních dodavatelů předat včas veškeré předávací body pro instalaci elektro. Stalo
se tak začátkem července 2008, po méně než
11 měsících od zahájení.
Oblast absorbéru ETU II
Závěr
Ze strany AE&E Austria byly náročné termínové úkoly splněny. V současnosti se bloky č. 23
a 24 nacházejí krátce před ukončením komplexního vyzkoušení. Nové odsiřovací zařízení se
osvědčilo jako spolehlivé a stabilní zařízení.
V další fázi dojde k odstavení bloků č. 21 a 22
a k zahájení demontáží ještě existujících bublinkových reaktorů. Absorbér pro bloky č. 21 a 22 je
již postaven a kouřovod čistých spalin taktéž, tzn.
zbývající činnosti lze bezproblémově v daném termínu dokončit. AE&E Austria prokázala své
schopnosti a stala se spolehlivým partnerem pro
generálního dodavatele, ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o., resp. investora, ČEZ, a. s. Důsledkem je
pověření výstavbou odsiřovacích zařízení pro
elektrárny v Prunéřově a Ledvicích.
Klaus Bärnthaler,
Josef Loidl,
AE&E Austria GmbH & Co KG
Efficiency of desulfurization shall reach 98 % in Power Plant Tušimice II
Within the complete reconstruction of Power Plant Tušimice II it was also decided to construct a new and modern desulfurizing facility. In Tušimice
Power Plant there has been a desulfurization facility in operation since mid-1990s (reactor types „jet bubbling“ by Chiyoda) and due to economy,
easy maintenance and availability did not comply with the requirements of the operator - the company ČEZ, a. s. Moreover, coal will be burned here
in future and it shows higher contents of sulphur and as a result, there will be higher input concentrations of SO2. As a result, the main project
contractor ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. announced a tender and then appointed the company AE&E Austria to perform the desulfurizing facility for
waste gas corresponding to the latest state of the world technology level. It is the best possible reaction to the current and expected legislation
decrease in acceptable emission levels. The article describes facility technology, used materials and outlined modelling and simulation of residue of
combustion flow in this facility. The article also includes other interesting facts, such as performance of smoke stack of clean residue of combustion.
КПД десульфурации на электростанции Тушимице- II достигнет 98 %
В рамках комплексной реконструкции электростанции Тушимице-II было принято решение о постройке нового современного оборудования для
десульфурации. На тушимицкой электростанции, начиная с середины 90-х годов, работало оборудование по десульфурации (реакторы типа „jet
bubbling“ фирмы „Chiyoda“), которое, с точки зрения экономичности и простоты ухода, не удовлетворяло требования эксплуатирующей фирмы
АО «ČEZ». Уголь, который здесь в будущем будет сжигаться, имеет повышенное содержание серы, поэтому повысится концентрация SO2 на входе. На
этом основании Генеральным подрядчиком проекта ООО „ŠKODA PRAHA Invest“ был объявлен отборочный конкурс, и была выбрана фирма „AE&E Austria“
для поставки и монтажа оборудования по десульфурации отопительных котлов, соответствующих последним мировым достижениям техники.
Это самая лучшая реакция на современное и предполагаемое снижение допустимых значений эмиссии в соответствии с законом. В статье описаны
технология оборудования, применяемые материалы и выполнено моделирование и имитация потока продуктов сгорания в этом оборудовании.
В статье приведены и другие интересные факты, например, о реализации проекта дымохода для чистых продуктов сгорания.
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Komplexní oprava Elektrárny Tušimice II (ETU II) zahrnuje zefektivnění výroby elektrické energie použitím technologií na úrovni BAT, plnění
Národního programu snižování emisí NOx a SO2 při podmínkách snížení výhřevnosti budoucího paliva a zvýšení obsahu popelovin v palivu. Z důvodu
vypršení životnosti stávajícího zařízení vápencového hospodářství a sádrovcového hospodářství a s ohledem na životnost elektrárny byla tato zařízení firmou KLEMENT a.s. rekonstruována. V rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II bylo dodáno nové zařízení odsíření od firmy AE&E Austria.
Životnost rekonstruovaného zařízení bude totožná s životností elektrárny a odsiřovacího zařízení, tj. do roku 2035.
Vápencové hospodářství
Základní funkcí vápencového hospodářství
je vykládka, doprava, skladování, drcení a mletí
vápence v rámci systému odsíření bloku ETU II.
Součástí je modernizace nebo náhrada všech dílčích zařízení sloužících nebo potřebných k dopravě, úpravě a skládkování vápence za účelem zabezpečení spolehlivého provozu na dalších cca
25 let (pasové dopravníky, systémy vykládání,
drcení, mletí a skladování).
H výměna válečků dráhy pasů,
H nové pásmo,
H nové stírací prvky, těsnící a regulač-
ní prvky.
G Drtiče: rekonstrukce v rozsahu:
H Výměna rotoru a ložisek,
H výměna vnitřního obložení,
H výměna roštu,
H výměna kladiv,
H výměna/rekonstrukce stávajícího
odprášení.
Modernizace a ekologizace provozu vápencového hospodářství, která byla realizována pro systém odsíření, splňuje veškeré současné normy
a předpisy z oblastí ekologie, hygieny, bezpečnosti práce. Přínosy po modernizaci lze definovat
zejména v těchto bodech:
Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu
na 25 let.
Celková provozní spolehlivost a bezpečnost
dopravních zařízení za ztížených meteorologických podmínek.
Náhrada již nevyhovujících prvků novými,
unifikovanými.
G Vykládka vápence. Rekonstrukce sil, tažného zařízení (výměna pohonu, podvozku, zařízení elektro a opravy vyplývající z revize).
G Vibrační podavače, nové.
G Technologická doprava - rekonstrukce
v rozsahu:
H Výměna pohonů dopravníků,
Mlýn Kubota
G Mlýny Kubota: kompletní rekonstrukce:
H Výměna vnitřního obložení mlýnů,
H výměna obložení šneků,
H přetrasování vratného potrubí cy-
klonu, včetně zaústění do mlýna,
H výměna recirkulačních čerpadel
Warman,
H výměna vrtule míchadla slivu,
H výměna míchadla hrubého třídiče,
H výměna hydrocyklonů včetně baterií
hydrocyklonů,
H výměna vibračních sít na výstupu
z mlýnu.
Zjednodušení systému na údržbu a skladové
hospodářství (unifikace zařízení, snížení
množství provozních náplní atd.).
Zajištění hygienických požadavků pracovního prostředí obsluh.
Ochrana okolního pracovního, resp. životního prostředí v areálu elektrárny snížením polétavé prašnosti.
G Dodávka odprašovacích zařízení na zá-
kladě odtahových ventilátorů, potrubí
a souvisejících úprav včetně příslušných
filtrů a likvidace prachu pro každý přesyp
samostatně při dodržení emisních limitů.
G Byla provedena opatření k odprášení
a utěsnění přesypů dopravních cest při
zachování možnosti oprav, údržby pásů,
kapacity dopravy a emisních limitů tuhých znečišťujících látek vypouštěných
do atmosféry.
Sádrovcové hospodářství
V procesu odsíření vzniká chemickou reakcí
sádrovcová suspenze. Základní funkcí sádrovcového hospodářství je odvodnění sádrovcové suspenze, doprava a skladování energosádrovce
v rámci systému odsíření bloku ETU II. Součástí je
rekonstrukce nebo náhrada všech dílčích zařízení
sloužících nebo potřebných k odvodnění sádrovcové suspenze, dopravě, úpravě a skládkování
energosádrovce, s cílem zabezpečit spolehlivý
provoz elektrárny na dalších cca 25 let (odvodňovací linky, čerpací a míchací zařízení, pasové dopravníky a skladovací zařízení).
Odvodnění energosádrovce
V procesu odsíření vzniká sádrovcová suspenze o hustotě 15 až 25 % hmotnosti pevných
částic při cca 60 °C. Jsou instalovány tři pásové
filtry. Odvodňovací systém používá pro prvotní dělení produktu absorbéru skupinu cyklonů, v nichž
P&I diagram odvodňovací linky
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Rekonstrukce vápencového
a sádrovcového hospodářství v ETU II
33
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
34
Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu
na 25 let.
Celková provozní spolehlivost a bezpečnost
dopravních zařízení za ztížených meteorologických podmínek.
Výměna pásových filtrů včetně příslušenství
Náhrada již nevyhovujících prvků novými,
unifikovanými.
G Technologická doprava: rekonstrukce
v rozsahu:
H Výměna pohonů dopravníků,
H výměna válečků dráhy pasů,
H nové pásy,
H nové stírací prvky, těsnící a regulační prvky.
G Nové míchadlo jímky filtrátu.
G Čerpadla jímky filtrátu a vratné vody.
G Zjednodušení systému na údržbu a skladové hospodářství (unifikace zařízení,
snížení množství provozních náplní atd.).
G Rekonstrukce shrnovacího stroje sádrovce (výměna pohonů pojezdu a shrnovače, rekonstrukce pojezdu, kompletní výměna shrnovacího řetězu).
Zajištění hygienických požadavků pracovního prostředí obsluh - ochrana okolního pracovního, resp. životního prostředí v areálu
elektrárny snížením polétavé prašnosti:
Odstranění opadu z pásových dopravníků
sádrovce.
Oba tyto celky, jak vápencové, tak sádrovcové hospodářství, přispějí ke snížení emisí NOx
a SO2, což bylo jedním z hlavních důvodů komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II.
Odvodňovací linky energosádrovce v provozu
se na principu rozdílu hmotností pevných částic
rozděluje sádrovcová suspenze na dvě části. Část
s podílem hrubších částic (44 % pevných částic)
odtéká spodním výstupem na pásový filtr. Část
s podílem jemnějších částic (z horního výstupu) se
vrací do absorbéru jako filtrát a obsahuje méně
než 4,1 % hmotnosti pevných částic. Konečné odvodnění je navrženo tak, že se vytváří filtrační koláč s max. obsahem vlhkosti 15 % hm. Každá z linek EIMCO je schopna odvodnění 220 m3/hod.
Pro provoz čtyř bloků jsou tedy dvě v provozu
a jedna je záložní. Odvodněný koláč energosádrovce je systémem dopravníků dopraven do
skladu energosádrovce.
Modernizace a ekologizace provozu sádrovcového hospodářství, která je realizována pro
systém odsíření, splňuje veškeré součastné normy a předpisy z oblastí ekologie, hygieny a bezpečnosti práce. Přínos po modernizaci dopravy
energosádrovce:
Ing. Jaroslav Luňák,
ředitel strojírenské divize,
KLEMENT a.s.
Reconstruction and limestone and gypsum management in the Power Plant Tušimice II
Complete reconstruction of Power Plant Tušimice II (ETU II) includes more efficient production of electricity using technology on the level BAT,
achievement of the National programme of decreasing emissions NOx, SO2 under the conditions of decreasing heating capacity of future fuel and
increasing the contents of ash material in the fuel. Due to expiration of lifetime of the existing facility of limestone and gypsum management and with
regard to the power plant lifetime, this equipment was reconstructed by the company KLEMENT a.s. Within the complete reconstruction of the Power
Plant Tušimice II new facility for desulphurisation was supplied by the company Austrian Energy & Environment AG. The lifetime of reconstructed
facility will be identical to the lifetime of the power plant and desulphurization facility, i.e. by 2035.
Реконструкция известкового и гипсового участков на электростанции Тушимице II
Комплексный ремонт электростанции Тушимице - II (ETU II) включает в себя повышение эффективности производства электрической энергии,
применяя технологию на уровне BAT, выполнение Национальной программы по снижению эмиссий NOx, SO2 при условиях снижения нагревательной
способности будущего топлива и повышения содержания золы в топливе. По причине истечения срока службы оборудования по переработке известняка
и гипса (с учетом срока службы электростанции) это оборудование было реконструировано фирмой АО „КЛЕМЕНТ“. В рамках комплексной реконструкции
электростанции Тушимице- II была осуществлена поставка нового оборудования по десульфурации фирмы „Austrian Energy & Environment AG“. Срок
службы реконструированного оборудования будет такой же, как срок службы электростанции и оборудования по десульфурации, т.е. до 2035 года.
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Elektrárna Tušimice II (ETU II) je jedním ze zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a. s. V elektrárně pracují čtyři bloky, každý
o výkonu 200 MWe. Je zásobována hnědým uhlím z lomu Libouš, který se nachází v těsném sousedství elektrárny. ČEZ, a. s. rozhodl o provedení
Komplexní obnovy ETU II (KO ETU II), která zabezpečí životnost do roku 2035. Obnova zahrnuje zefektivnění výroby elektrické energie použitím
technologií na úrovni BAT (Best Availeble Technique – nejlepší dostupná technika), plnění Národního programu snižování emisí NOx, SO2 při podmínkách zvýšení účinnosti elektrárny, snížení výhřevnosti budoucího paliva a zvýšení obsahu popelovin v palivu. Nedílnou částí tepelné elektrárny
je systém zauhlování.
V ETU II je zauhlování označeno jako technologický dodavatelský celek DC1. Účelem tohoto
celku je dopravit palivo z předávacího místa
DNT/ETU do zásobníků v kotelně nebo na venkovní skládku paliva a následně do zásobníků v kotelně. Požadavkem investora je, aby u DC1 bylo
v maximální možné míře využito stávajících technologických zařízení, byla provedena jejich revize,
repase, optimalizace, výměna opotřebených prvků a případné jejich doplnění za účelem zabezpečení spolehlivého provozu na dalších cca 25 let.
Obnovu zauhlování realizuje BPO spol. s r.o.
Ostrov ve spolupráci s firmou NOEN, a.s. Praha.
Dopravní systém zauhlování se dělí na dvě části:
Vnější zauhlování zahrnuje dopravní zařízení od přejímky uhlí na hranici DNT/ETU po
úroveň venkovní skládky včetně zařízení pro
ukládání a odběr uhlí ze skládky (obnovu
realizuje NOEN).
Vnitřní zauhlování zahrnuje dopravu v uzavřených mostech od skládky do kotelních zásobníků (obnovu realizuje BPO).
Koncepce zauhlování elektrárny
Základní dopravní cesta paliva do kotelny je
řešena dvěma nezávislými linkami A a B. Každá
může nezávisle na druhé zauhlovat kotelnu palivem. V důležitých přesypných bodech jsou v dopravní trase vloženy pojízdné dopravníky (T2A
a T2B) nebo dvojcestné svodky, které umožňují
zapojit do výsledné dopravní cesty různé kombinace dopravníků z linky A a B, nasměrovat dopravu materiálu přímo nad kotelní zásobníky nebo na venkovní skládku a zabezpečit dopravu
materiálu ze skládky do kotelny.
Z rozdělovací věže č.1, kde je hranice mezi dopravníky z DNT a elektrárnou, jsou vedeny tři základní linky:
první přímá, pro zauhlování kotelny – pásové
dopravníky T1A-T2A-T6-T7-T8-dvoucestná
svodka-T11A-T12A-T13A-kotelní zásobníky,
druhá přímá, pro zauhlování kotelny – dopravníky T1A- T2A-T3-dvoucestná svodkaT10A-T11A-T12A-T13A-kotelní zásobníky,
třetí linka pro zauhlování skládky T1A-T2A-T5SV (shazovací vůz). Odběr uhlí ze skládky je
realizován dvěma mostovými kolesovými nakladači (MN1 a MN2) a následná doprava do
kotelny je po trasách MN1-T8-dvoucestná
svodka-T11A-T12A-T13A-kotelní zásobníky
nebo MN2-T22-dvoucestná svodka-T11AT12A-T13A-kotelní zásobníky.
Pásové dopravníky, které jsou v předchozím
popisu uvedeny s indexem „A“, mají svého párového souběžného dvojníka „B“, stejné dopravní trasy
lze realizovat s využitím dopravníků v lince „B“.
Dopravní systém zauhlování je dále doplněn
dopravní linkou pro kontrolu a kalibraci pásových
vah: T1A-T2A-T40-T41-T42-vážící zásobníky Z1,
Z2, Z3, materiál zvážený v zásobnících Z1, Z2, Z3
je vrácen zpět do základní dopravní linky po trase
šnekové podavače Š1 až Š6-T43-T44-T31dvoucestná svodka-T1A. Opět platí možnost záměny dopravníků „A“ a „B“.
Jedním z důležitých cílů rekonstrukce dopravních cest systému zauhlování je minimalizovat prašnost. Velkým zdrojem vzniku prašnosti
byly ve starém řešení pojízdné dopravníky. V přesypném uzlu z pásových dopravníků T8 a T22 na
PD T11A,B byly pojízdné dopravníky T9A,B nahrazeny dvoucestnou svodkou, nad kotelními zásobníky v vnitřním zauhlování byla původní kaskáda pojízdných dopravníků T14A,B, T15A,B,
T16A,B a T17A,B nahrazena dopravníky T13A,B
se shrnovacími pluhy. Na všech přesypech mezi
pásovými dopravníky jsou požita kluzná dopadová lože a uzavřené násypky s dvojitým bočním
těsněním. Pro omezen vzniku prašnosti je v dopravních cestách uhlí instalováno skrápěcí zařízení v kombinaci s odsávání, likvidace sekundární prašnosti je průmyslovým vysavačem.
Parametry dopravovaného materiálu
Dopravovaný materiál: hnědé uhlí
Kusovitost dopravovaného materiálu: do 40 mm
Měrná hmotnost: 800 kg/m3
Parametry pásové dopravy (PD)
Výkon jedné dopravní linky: 1 500 t/h
Šíře PD (mimo T5): 1 600 mm
Šíře PD T5 (je na něm SV): 1 200 mm
Rychlost PD (mimo T5): 2,0 m/s
Rychlost PD T5: 3,15 m/s
Očekávaný přínos rekonstrukce
Modernizace a ekologizace provozu zauhlování bude splňovat veškeré součastné normy a předpisy z oblastí ekologie, hygieny, bezpečnosti práce.
Přínos po modernizaci zauhlování:
Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu
pro období funkce zařízení cca 25 let.
Zjednodušení systému zauhlování kotelních
zásobníků.
Celková provozní spolehlivost a bezpečnost
zauhlovacího zařízení za ztížených meteorologických podmínek.
Náhrada již nevyhovujících prvků novými,
unifikovanými.
Zjednodušení systému údržby a skladového
hospodářství (unifikace zařízení, snížení
množství provozních náplní atd.).
Snížení požárního nebezpečí především
v prostorech zauhlovacích tras.
Snížení požárního spotřeby elektrické energie.
Zajištění hygienických požadavků pracovního prostředí obsluh.
Ochrana okolního pracovního, resp. životního prostředí v areálu elektrárny snížením polétavé prašnosti.
Ochrana prostorů a zařízení proti výbuchu
(NV 406/2004 Sb.).
Základní technická řešení uplatněná při modernizaci pásové dopravy:
Na všech pásových dopravnících (s výjimkou
linky pro kontrolu vah) jsou instalovány nové
poháněcí jednotky.
Všechny pohony o výkonu 90 kW a větší mají hydrodynamickou rozběhovou spojku.
U pásových dopravníků jsou osazeny nové
poháněcí bubny, přičemž u dopravníků s pohony 200 kW a větší jsou použity bubny s keramickým obložením, ostatní poháněcí bubny jsou pogumované s drážkováním.
Na pásových dopravnících je provedena přestavba násypek – násypky jsou zakryté, jsou
použita dopadová lože s kluznými podpěrnými lištami, které v kombinaci s dvojitým bočním těsněním vytvářejí podmínky pro minimalizaci úniku prachu do okolí.
Pro čištění dopravního pásu slouží moderní
stírače.
Kluzné plochy ve svodkách jsou vyloženy
plastickou hmotou Solidur pro omezení rizika vzniku nálepů a následných závalů.
Na pásových dopravnících se vyměnily dopravní válečky, samoregulační stolice horní
i spodní větve, nové je dopravní pásmo.
U pásových dopravníků, motoricky napínaných lanovým vrátkem (T3, T5, T6), jsou nové
lanové vrátky.
U pásových dopravníků, které byly v minulosti opatřeny prašným pásem pro svod otěru od
stěračů do hlavní svodky (PD T6, T7, T3), je
prašný pás nahrazen vibračním podavačem.
Je provedeno kompletní přezbrojení čidly
a snímači. Snímač rychlosti (otáčky), vybočení pásu, polohy napínání, napínací síla
(u motoricky napínaných PD), poloha provozní brzdy, teplota vinutí a ložisek elektromotorů
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Nové zauhlování Tušimice II s maximálním
využitím stávajících technologií
35
Obnova Tušimice II
36
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
(u motorů na 6 kV), zahlcení přesypu, poloha
klapky v dvoucestných svodkách.
Instalace zařízení pro omezení prašnosti –
vysokotlaké mlžení a odsávání, pro omezení
sekundární prašnosti je navržen úklid objektů zauhlovacích cest mobilním průmyslovým
vysavačem vč. likvidace odsátého materiálu.
Příslušenství pásové dopravy
Na PD T1A a T1B jsou nové pásové váhy
s obchodní přesností vážení, na dopravnících T1A
a T11B jsou repasované technologické pásové
váhy. Příslušenstvím dopravníků T1A, B jsou
automatické vzorkovače paliva s linkou jemného
mletí pro odběr a přípravu vzorků pro následné
laboratorní vyhodnocení kvality uhlí. Nad všemi
pohony dopravníku nedostupnými mobilním jeřábem jsou instalovány nové manipulační elektrokladkostroje.
lan výložníku, výměna všech pohonů (pojezd,
otoč, zdvih výložníku, pohon výložníkového dopravníku), výměna kabiny pro obsluhu, kompletní obnova snímačů a čidel na SV, instalována nová elektrorozvodna, nový autonomní řídící systém
pro ovládání SV, původní napájení SV prostřednictvím kabelového bubnu bylo nahrazeno energetickým řetězem.
Parametry shazovacího vozu
Typové označení shazovacího vozu:
SVZ 2000/35
Dopravní výkon stroje – teoretický: 2 000 m3/h
Šíře výložníkového pásu: 1 200 mm
Rychlost pásu výložníku: 4 m/s
Délka výložníkového pásu: 35 m
Sklon výložníku: +15°, -7,5°
Šíře skládkového dopravníku: 1 200 mm
Rychlost skládkového dopravníku: 3,15 m/s
Rozsah natočení výložníku: ±100°
Rychlost pojezdu: 4-19,5 m/min
(řízeno FM)
Rozteč kolejí: 5 000 mm
Napájecí napětí: 400 V, 50 Hz
Celkový instalovaný výkon: 130 kW
Celková hmotnost stroje: cca 140 t
Mostový kolesový nakladač je určený pro
plynulou nakládku uhlí ze skládky na odtahovou
pásovou dopravu. V prostoru venkovní skládky
uhlí v ETU II jsou dva mostové nakladače označené jako MN1 a MN2. Mostový nakladač pojíždí
nad prostorem skládky po kolejnicích pojezdové
dráhy o rozchodu 50 m. Je koncipován pro možnost nakládání v obou směrech pojezdu stroje.
Koleso nakladače je umístěno na pojízdném
vozíku. Vozík při práci pojíždí po mostě a při současném otáčení kolesa dochází k nabírání materiálu ze skládky. Nabíraný materiál je kolesem vynesen do horní roviny mostu, kde je přesypán na
dopravník nakladače. Dopravníkem je materiál
přepraven na konec mostu nakladače do místa
přesypu. Zde se materiál překládá na stabilní odtahový pásový dopravník, tj. na PD T8 nebo T22.
V rámci rekonstrukce byla na mostových nakladačích (MN) provedena revize ocelové konstrukce, rekonstrukce kolesa, výměna všech pohonů (koleso, pojezd nakladače, pojezd kolesového vozíku, zdvih rozrušovače, pohon vnitřního
dopravníku), modernizace kabiny pro obsluhu,
kompletní obnova snímačů a čidel na MN, nové
vybavení elektrorozvodny, nový autonomní řídící
systém pro ovládání MN, původní napájení MN
prostřednictvím kabelového bubnu bylo nahrazeno energetickým řetězem.
Parametry mostového kolesového nakladače
Typové označení nakladače: N 2000 × 50
Teoretický dopravovaný výkon nakladače:
2 000 m3/hod.
Maximální výška skládky: 11 m
Maximální šířka skládky: 45 m
Shazovací vůz SVZ 2000/35
Skládkové stroje
Shazovací vůz (SV) je stroj doplňující pásovou
dopravu, který umožňuje odběr dopravovaného materiálu v libovolném místě střední části pásového
dopravníku. Na skládce uhlí v ETU je použit jeden
shazovací vůz s označením SV1, který je umístěn na
dopravníku T5. Typové označení je SVZ 2000/35.
SV pojíždí po kolejnicích nad střední částí základního dopravníku. Dopravní pásmo základního dopravníku je vedeno přes shazovací smyčku
SV, kde dochází k přesypu materiálu do násypky
výložníkového dopravníku. Výložníkovým dopravníkem, uloženým na výložníku, je materiál vynášen mimo osu základního dopravníku a je ukládán na terén do prostoru skládky. Výložník je
otočný a má nastavitelný sklon, v kombinaci
s pojezdem celého SV je tak vytvořena schopnost stroje zakládat materiál do plochy skládky,
a to v několika vrstvách.
V rámci rekonstrukce byla na SV provedena
revize ocelové konstrukce a výměna závěsných
04/2009
www.allforpower.cz
Mostový nakladač N2000x50
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
38
Pohon 300 kW
T1A, manipulační kladkostroje související
s dopravníky linky „A“, přistoupilo se k přestavbě shazovacího vozu SV1 a mostového nakladače MN1 včetně instalace napájecích energořetězů. Od dubna 2009 je podstatná část zařízení rekonstruované linky A v režimu prozatímního užívání ke zkušebnímu provozu v souladu
s vydaným rozhodnutím Stavebního úřadu Kadaň.
ETU – Schéma – vnější zauhlování
Rozpětí stroje: 50 m
Rozvor pojezdových jednotek: 10 m
Průměr kolesa přes břity korečků: 10,8 m
Hmotnost nakladače: cca 310 tun
Počet korečků: 10
Teoretický objem jednoho korečku: 1 000 dm3
Otáčky kolesa: cca 4,2 ot./min.
Pojezdová rychlost vozíku kolesa (řízená
frekv. měničem): cca 5 až 20 m/min.
Šířka dopravního pásu: 1,6 m
Jmenovitá rychlost dopravního pásu: 2,1 m/sec.
Pojezdová rychlost nakladače (řízená frekvenčním měničem): cca 4 až 20 m/min.
Celkový instalovaný výkon: cca 270 kW
Uvažovaná součinnost: cca 231 kW
Základní provozní napětí – přívodní: 3PE ~
50Hz 6 000 V/IT
Základní provozní napětí – motorické: 3PE ~
50Hz 400 V/TN-S
Postup realizace obnovy
První verze realizačního projektu pro akci KO
ETU II byla předložena v březnu 2007, následně
byla na žádost investora a generálního dodavatele
provedena změna v systému zauhlování venkovní
skládky (spojení pásových dopravníků T5 a T21 v jeden dopravník, zrušen shazovací vůz SV2), konečná
verze realizačního projektu byla schválena v říjnu
2007. Realizace díla je rozložena do dvou etap:
Etapa „A“ začala v lednu 2008. V této etapě
společnost NOEN provedla rekonstrukci pásových dopravníků T1A, T2A, T5, T6, T7, T8, T10A,
T22, rekonstrukci kompletní linky pro kontrolu
vah, tj. pásové dopravníky T40, T41, T42, 43,
T44, T31, včetně šnekových podavačů Š1 až
Š6. Dále pak se uskutečnila rekonstrukce
příslušenství související s dopravní linkou „A“,
tj. instaloval se vzorkovač a linka jemného mletí na dopravníku T1A, dále pak pásová váha na
Etapa „B“ – přípravné práce (stavební
úpravy před strojní montáží) začaly v listopadu 2008, vlastní rekonstrukce a montáž
technologických zařízení probíhá od ledna
2009. V rámci etapy „B“ realizuje firma
NOEN obnovu pásových dopravníků T1B,
T2B, T3, T10B a příslušenství souvisejícího
s pásovou dopravou v lince „B“, tj. vzorkovač na PD T1B, pásová váha na T1B, manipulační kladkostroje související s dopravníky v lince „B“, dále pak rekonstrukce
mostového nakladače MN2. Od srpna
2009 probíhají individuální zkoušky jednotlivých zařízení a postupně jsou předávány
do zkušebního provozu.
Ing. Petr Froněk,
projektant NOEN, a.s.,
Ing. Josef Hlůšek,
BPO spol. s r.o.
New coal handling of Tušimice II with maximum use of the existing technology
The coal handling system is an integral part of thermal power plant. In ETU II the coal handling is marked as technological suppler unit DC1. The
purpose of this unit is to transport fuel from the unloading place DNT/ETU into the boiler reservoirs or in the outside fuel stock and then into the boiler
room reservoirs. The requirement of the investor is that for DC1 the existing technological facility is used as much as possible, to provide for its
inspection, refurbishment, optimisation, worn-out parts replacement and their possible supplementation for the purpose of providing reliable
operation for additional 25 years. The article describes the concept of coal handling, expected contribution of the reconstruction and basic technical
solution of applying modern belt transport. The author also describes technical parameters of belt transport accessories.
Углеподача с максимальным использованием новых технологий на электростанции Тушимице II
Неотделимой частью тепловой электростанции является углеподача. На электростанции Тушимице II углеподача обозначена как технологический
поставляемый комплекс DC-1. Задача этого комплекса состоит в поставке топлива из передаточного пункта DNT/ETU непосредственно в
накопитель котельной или на открытую складскую площадку и потом в накопитель котельной. По требованию инвестора в проекте DC-1 должно
максимально использоваться новое технологическое оборудование, проведена ревизия, оптимизация, замена устаревших или изношенных частей
для обеспечения надежной эксплуатации в течение последующих 25 лет. В статье описана концепция углеподачи, предполагаемые выгоды
реконструкции и основные технические решения, использованные при модернизации конвейера подачи. Автор отмечает и технические параметры
оборудования конвейера подачи.
04/2009
www.allforpower.cz
Kontakt:
BPO spol. s r.o.
Lidická 1239, 363 17 Ostrov
www.bpo.cz
tel.: +420 353 675 111
fax: +420 353 612 416.
Projekty / stavby / inženýring
Komplexnost - Rychlost - Spolehlivost
Projekty:
I průmyslové objekty
I technologické stavby
I dopravní stavby
Inženýrská činnost
v investiční výstavbě
Dodávky staveb "na klíč"
v oblastech:
I modernizace pasových cest
I ekologické stavby
I snižování prašnosti
Obnova Tušimice II
40
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Komplexní obnova vodního hospodářství
Elektrárny Tušimice II
V rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (ETU II) o výkonu 4 x 200 MWe sdružení firem VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. – SMP CZ, a.s. zahájilo práce na první etapě této obnovy v roce 2007 v rozsahu obchodního balíčku č. 04 (OB 04) – vodní hospodářství. Tento obchodní balíček se
skládá ze čtyř dílčích celků – DC 28, DC 12, DC 11, DC 10.
V tomto článku popíšeme zejména DC 28 vodní hospodářství, který je dodáván jako technologický celek a na jehož dodání se významnou
měrou podílí za SMP CZ středisko 82, Divize 8
Průmyslové stavby.
Cílem dodávky je minimalizace odpadních
vod z elektrárny do Lužického potoka, při současném snížení celkové spotřeby surové vody z Ohře
pro provoz ETU II. Veškeré vody, zejména odluh
věžového okruhu, vody z chemické úpravny vody (CHÚV) a z odsíření jsou buď znovu vraceny do
technologického procesu, nebo využívány v míchacím centru (MCP) pro výrobu deponátu.
Projekt komplexní obnovy v části vodního hospodářství respektuje požadavek provozovatele na
dodržení vyrovnané bilance vod a na zefektivnění
vodního hospodářství ETU II. Aby došlo k požadovanému vyrovnání bilancí vod, bylo nutné postavit v prostoru elektrárny nové stavební objekty vybavené vhodnou technologií.
DC 28 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Čiřicí stanice surové vody
Čiřicí stanice surové vody pro doplňování do
chladicího okruhu o výkonu 2 × 1 200 m3 / hod.
Pohled na vodní hospodářství
04/2009
www.allforpower.cz
se skládá ze dvou čiřicích reaktorů typu
Akcelerator. Čiřicí reaktory jsou venkovní polozapuštěné železobetonové válcové nádrže. Plášť čiřiče tvoří železobetonové (ŽB) konstrukce s osazením speciálních prvků při betonáži. Vnitřní
Princip funkce čiřiče typu Akcelerator
vestavba je provedena z oceli tř. 11 s ochranným
nátěrem odolným mediu. Pro umístění čiřicích reaktorů byly realizovány základové betonové desky.
Spodní stavba dávkovací stanice je ŽB konstrukce s chemicky odolnými obklady a nátěry.
Svrchní stavba je zděná s lehkou plochou střechou též s chemicky odolnými obklady a nátěry.
Funkce zařízení
Voda s nadávkovanými chemikáliemi je přiváděna do centrální vtokové komory čiřiče vstupními tryskami. V čiřiči přichází do kontaktu s kalem, který uvnitř cirkuluje pomocí pomaluběžného míchadla. Z komory prochází vnější plášťovou
sekcí a jako hrubě odsazená vstupuje do oblasti
separace, kde dochází k oddělení nejjemnějších
suspenzí. Vyčiřená voda odtéká do sběrného žlabu a dále do sací jímky v čerpací stanici chladicí
vody. Přebytek kalu je shromažďován v kalovém
zahušťovači a řízeně vypouštěn mimo čiřič.
Dávkování chemikálií, nádrže (rozpouštěcí,
skladovací), dávkovací a stáčecí čerpadla, elektrorozvodna, veškerá potřebná hygienická zařízení a zařízení pro bezpečnost práce jsou umístěna
v objektu dávkovací stanice.
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
Kaly jsou odváděny do jímky neagresívních
odpadů 1 000 m3 k dalšímu zpracování. Tento
typ čiřiče vyniká minimálními požadavky na údržbu a kvalitativní stálostí upravené vody při měnících se parametrech na vstupu (nárazové stavy
při vysokém vnosu nerozpuštěných látek – bouřky, jarní tání apod.).
Záchytná jímka 1 000 m3
Jímka neagresívních vod 1 000 m3 je tvořena
jednou otevřenou vertikální válcovou železobetonovou nádrží ø 15 m s kuželovým dnem. Nádrž má
konstrukční výšku 5 m a je částečně zapuštěná do
okolního terénu. Nádrž je vybavena rotačním příhradovým míchadlem s lanovým pohonem.
Funkce zařízení
Nádrž slouží jako provozní i záchytná.
Odloučený kal z čiřičů, prací vody z filtrů boční filtrace věžového chladícího okruhu a prací vody
z filtrace odsiřovacích jednotek jsou přivedeny do
jímky, obsah nádrže je kontinuálně promícháván
rotačním míchadlem. Sedimenty na dně jsou shrnovány rotačním shrabovačem, vířeny cirkulačním vodním systémem a odčerpávány ze středu
nádrže kalovými čerpadly, umístěnými ve společné čerpací stanici. Vody z jímky jdou do zahušťovače.
Zahušťovač kalů
Zahušťovací reaktor je venkovní ŽB válcová
nádrž o ø 8 m a celkové výšce 9,5 m s trychtýřovitým dnem. Je vybudována na základu, který
tvoří železobetonová deska kruhového tvaru s osmi betonovými sloupy po obvodu. Stěny nádrže
jsou svislé, tloušťky 250 mm. Válcová plocha je
složena z krátkých rovinných stěn. Dno tloušťky
350 mm je spádováno do středu nádrže, kde je
podporováno středovým dříkem válcového tvaru
o průměru 2 500 mm. Betonáž jednotlivých částí
stavby probíhala ve 4 etapách umožňujících plynulou výstavbu. Jednotlivé části konstrukcí byly
od sebe odděleny pracovními spárami.
V první fázi byla provedena betonáž středového dříku z betonu C30/37 (XA2-CI 0,20-Dmax22-S3)
o průměru 2 500 mm. Betonáž byla provedena po
úroveň dna nádrže. Současně byla osazena kotevní deska pro kotvení ložiska. Ve druhé fázi byla
těsně nade dnem nádrže osazena průchodka pro
odtok DN 200 mm a vybetonována kruhová trychtýřovitá deska o tloušťce 350 mm z betonu
C30/37 (XA2-CI 0,20-Dmax22-S2) přecházející
z horního líce dříku, která je po obvodě uložena na
osmi železobetonových sloupech. Ve třetí fázi betonáže konstrukce byly zhotoveny monolitické ŽB
svislé stěny z betonu C30/37 (XA2-CI 0,20Dmax22-S3), navazující na obvod kruhové desky.
Tloušťka stěny činí 250 mm. Pracovní spára byla
umístěna v polovině výšky stěny, tj. 3 271 mm od
hrany kruhové desky. Ve čtvrté fázi byla dobetonována svislá stěna do konečné výšky 6 542 mm.
Pro bednění bylo použito systémové bednění. Pracovní spáry a průchodky byly ošetřeny bentonitovým páskem. Betonová směs byla ukládána ve vrstvách max. 300 mm za stálého hutnění
ponornými vibrátory.
41
Technologické nádrže
Funkce zařízení
Kal natéká trubkou shora do středového
uklidňovacího válce. Kalové částice klesají usazovacím prostorem ke dnu zahušťovače, zatímco
uvolněná kalová voda protiproudně stoupá k přelivovému žlabu.
Přepadový žlab s nastavitelnou přelivovou
hranou je vytvořen na obvodovém plášti. Ve
spodní části nádrže se otáčí pozvolna svislý rošt
příhradového míchadla a prořezáváním kalu
uvolňuje kalovou vodu k hladině.
Ramena příhradového míchadla, pohybujícího se nad dnem, jsou opatřena soustavou šikmých radlic pro posun kalu do středové části
opatřené výstupním hrdlem. Shrabovací ramena zajistí rovnoměrný pohyb kapaliny a příhodné podmínky pro shlukování částic a jejich odsazování.
Ze spodní části nádrže je zahuštěný kal periodicky gravitačně vypouštěn do zásobní nádrže
4 000 m3. Kalová voda je gravitačně odváděna
do sběrné nádrže umístěné v čerpací stanici
a odtud čerpána do čiřičů k dalšímu využití.
Záchytná jímka 4 000 m3
Jímka agresivních vod 4 000 m3 je tvořena
třemi otevřenými vertikálními válcovými železobetonovými nádržemi ø 18 m s kuželovým dnem.
Nádrže mající konstrukční výšku 5 m jsou částečně zapuštěné do okolního terénu.
Funkce zařízení
Do sběrnice jímky jdou z provozů agresivní
vody, z nichž některé jsou předfiltrovány od hrubých mechanických nečistot zavedením do bagrovacích jímek. Každá nádrž je vybavena rotačním příhradovým míchadlem (shrabovačem) s lanovým pohonem. Sedimenty na dně každé nádrže jsou shrnovány tímto shrabovačem, vířeny cirkulačním vodním systémem a odčerpávány ze
středu nádrže kalovými čerpadly, umístěnými ve
společné čerpací stanici.
Filtrace kalové vody z vodního hospodářství
K odstraňování mechanických nečistot z kalové vody, dopravované z vodního hospodářství
na vlhčení popílku do míchacího centra popílku,
je použit tlakový automatický samočisticí filtr
Dango Dienenthal. Automatický samočisticí filtr
využívá k filtraci i k čištění síta provozního tlaku
média v potrubí. Proces filtrace je kontinuální,
a není proto třeba zdvojování filtračních jednotek jako u klasického provedení. Proti jiným řešením má hlavní výhodu ve velké filtrační ploše,
účinnosti čištění síta a možnosti nátoku hrubých
nečistot až do velikosti 20 mm. Odvod nečistot
z filtru (periodický) je zaveden potrubím přímo do
deponátu připraveného v MCP.
Čerpací stanice a čerpadla (dopravní, cirkulační, ostatní)
Spodní stavba objektu čerpací stanice je
tvořena suchou jímkou se dnem zapuštěným cca
6 m pod úroveň terénu. Na železobetonových základech jsou umístěna horizontální čerpadla.
Sběrny, rozdělovače a potrubní propojení jsou
většinou umístěny na stěně. Nadzemní část objektu tvoří ocelový skelet s lehkým opláštěním
a zastřešením.
Funkce zařízení
Čerpadla vodního hospodářství (procesní
i cirkulační) jsou umístěna v objektu společné
čerpací stanice. Tato čerpací stanice je společná
pro obsluhu záchytné jímky neagresivních vod
(jedna nádrž 1 000 m3) i záchytnou jímku agresivních vod (3 nádrže, celkem 4 000 m3 – čerpadla). Čerpadla jsou horizontální kalová, poháněná elektrickým pohonem s řízením otáček frekvenčním měničem.
Bagrovací stanice 23, 24
Stávající objekt čerpací stanice zůstal z hlediska stavební koncepce zachován. Stanice je
tvořena jednolodním železobetonovým skeletem
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
42
Demivoda je pro potřeby elektrárny uložena v deminádržích. Odpady z CHÚV jsou svedeny do
neutralizačních nádrží. Součástí této technologie
je také sklad zásobních nádrží chemikálií.
Čerpací stanice
s vyzdívkami s osovým rozpětím 12,0 m a 4 moduly po 6,0 m, tj. systémovou délkou 24,0 m.
V podzemní železobetonové části jsou sériově řazené bagrovací jímky 70 a 35 m3 se spádovými
výplňovými betonovými konstrukcemi, havarijní
akumulační jímka 320 m3 a dělená strojovna
čerpadel. Podzemní podlaží je na kótě –6,5 m.
Ve strojovně bagrovací stanice jsou osazena:
dvě bagrovací čerpadla pro vracení usazených nerozpustných látek zpět do vyhrnovače kotle s těmito parametry:
• jmenovitá výtlačná výška - min. 25 m v. sl.
• jmenovitý průtok - 835 l/min.
• průchodnost (čerpané zrno) - min. 15mm
dvě čerpadla znečištěných vod pro přečerpání do jímky 4 000 m3 s těmito parametry:
• jmenovitá výtlačná výška - min. 45 m v. sl.
• jmenovitý průtok 1 200 l/min.
Z vyrovnávací přepadové jímky jsou osazena:
dvě čerpadla pro přečerpání čistých odpadních vod do věžového chladícího okruhu s těmito parametry:
• jmenovitá výtlačná výška - min. 25 m v. sl.
• jmenovitý průtok - 7 500 l/min.
Funkce zařízení, související technologie
Znečištěné odpadní vody z kotelny (přepady
vynašečů, úkapy, oplachy, atd.) jsou přiváděny
stávajícím kanálem do bagrovací čerpací jímky
č. 1 o objemu 75 m3. Částice strusky nebo neprohořeného uhlí, unášené vodou, v jímce sedimentují a za spolupůsobení sacího efektu bagrovacího čerpadla jsou transportovány do vodních
uzávěrů kotlů.
04/2009
www.allforpower.cz
Základním cílem tohoto řešení je zbavit odpadní vody z kotelny usaditelných částic a ty pak
odstraňovat spolu se struskou z vynašečů
systémem dopravy vedlejších energetických produktů (VEP). Znečištěná voda je využívána v cirkulačním okruhu ke zpětnému unášení dalších
částic do bagrovací jímky. Okruh musí být kontinuálně doplňován o vodu vázanou na strusku
transportovanou z vynašečů.
Nadbilanční vody (při přítocích přesahujících
výkon bagrovacího čerpadla) jsou zčásti akumulovány v jímce č. 1, po usazení hrubších nečistot
přepadávají do jímky č. 2, odkud jsou čerpány do
záchytné jímky odpadních vod o objemu 4 000 m3.
Vody oteplené jsou soustřeďovány a po vychlazování zavedeny do vyrovnávací jímky, odkud jsou
přečerpávány do vratných řádů chladicí vody ve
strojovně. Na rozdíl od DC 28 vodní hospodářství,
kde až na objekt bagrovací stanice 23, 24 byly
všechny další objekty nově vybudovány a osazeny novou technologií, obsahem dodávky ostatních DC OB 04 bylo zčásti provedení oprav a rekonstrukce stávajících strojů a zařízení a zčásti
dodávka nového zařízení. Opravy a rekonstrukce
jsou mnohdy daleko náročnější na volbu technologií provádění a na organizaci práce než dodávky zařízení nových. Toto pravidlo potvrdily zejména rekonstrukce chemických a neutralizačních
nádrží, na které jsou z hlediska provozování kladeny mimořádné nároky.
DC 12 - CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY (CHÚV)
CHÚV zajišťuje zejména výrobu vody požadované kvality pro potřeby ETU II. Chemická úpravna vody vyrábí z předčištěné a vyčiřené říční vody
demineralizovanou vodu pro napájení kotlů.
Opravy zásobních nádrží skladů chemikálií
Ve skladu chemikálií byla u pěti z devíti ocelových nádrží o objemu od 2,25 m3 do 80 m3 provedena celková oprava a čtyři nádrže byly vyměněny za nové. Vzhledem k zajištění provozu ETU II
byla dodávka díla rozdělena na dvě etapy. První
obsahovala rekonstrukci stávajících zásobních
nádrží, druhá etapa výměnu starých zásobních
nádrží za nádrže nové.
Opraveny byly dvě zásobní nádrže na HCl
o objemu 80 m3, zásobní nádrž na NH4OH o objemu 80 m3 a dvě zásobní nádrže na Fe2(SO4)3
o objemu 16 m3.
S ohledem na dosažení kvalitativních parametrů byly nádrže demontovány a následně zrekonstruovány. U všech nádrží bylo opraveno jejich uložení, vnitřní pogumování bylo vyměněno
ze 100 %, opraveny byly ze 100 % vnější nátěry
včetně barevného značení a popisu. Nová tepelná izolace včetně opláštění byla navíc provedena
u zásobní nádrže NH4OH.
Ve druhé etapě byly dodány a zprovozněny
nové zásobní nádrže na NaOH a na Fe2(SO4)3
a na HCl, všechny tři o objemu 80 m3 a jedna nádrž NH4OH o objemu 24 m3.
Opravy neutralizačních nádrží
Tři neutralizační nádrže, každá o průměru
3,5 m, výšce 17,78 m a o objemu 157 m3, byly
kompletně zrekonstruovány. Na rozdíl od oprav
zásobních nádrží skladu chemikálií probíhala rekonstrukce bez demontáže nádrží. Postup respektoval požadavek na provozování vždy
dvou nádrží pro zajištění fungování technologií
v rámci CHÚV ETU II.
U všech neutralizačních nádrží byla ze 100 %
provedena protikorozní ochrana (PKO) - vnější
nátěr, izolace a oplechování včetně barevného
označení a popisu, zcela byl zrekonstruován
vnitřní povrch nádrže provedením 100% PKO.
Podle požadavků investora a generálního dodavatele musí vnitřní nátěr neutralizačních nádrží
odolávat PH 2 – 11.
Rekonstrukce vnitřních nátěrů byla náročná. Po
zvolení vhodného systému byl vypracován
Technologický postup provádění PKO interiéru neutralizační nádrže. Uvnitř nádrže vyrostlo lešení
a vnitřní povrch byl zbaven ostrých a hlubokých vrubů. Případné důlky a krátery byly pozvolně otevřeny,
aby tryskání a nátěr mohly při aplikaci proniknout do
celého prostoru. Následně byl povrch otryskán.
Uvnitř nádrže byla na začátku prací zhotovena
kontrolní plocha (KP) podle ČSN EN ISO 12944-7.
O této ploše byl proveden zápis do formuláře o KP
podle ČSN EN ISO 12944-8. Současně byl ke kontrolním účelům v prostoru interiéru nádrže zavěšen
plech o rozměrech 300 × 300 mm a tloušťce
5 mm. Na tomto vzorku byl aplikován celý systém
a byl vytvrzen v podmínkách nádrže.
Nátěry byly ve všech vrstvách provedeny nej-
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
MIG. Z vnitřní strany pláště byly postaveny šroubové zvedáky, jejichž pomocí byl hotový díl nádrže zvednut o 1 500 mm. Na nádrž byl pomocí
otočného ramene nastehován a zavařen další
prstenec. Tímto způsobem byla sestavena celá
nádrž. Nádrž byla opatřena příslušnými hrdly
a průlezem. V průběhu montáže probíhaly vizuální
a kapilární zkoušky těsnosti a bylo provedeno
lováno nové zařízení pro dávkování plynného kyslíku do vodního okruhu.
DC 11 - ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY
Stanice je vybudována na levém břehu Ohře
a je určena pro čerpání surové vody pro ETU II.
Voda je přiváděna kanálem do sací jímky čerpadel. Čerpadla surové vody přečerpávají vodu výtlačnými řády do vodojemu ETU II. V rámci dodávky se jednalo o drobnou výměnu zařízení, tzn. kalových čerpadel, potrubí a spojovacího materiálu.
DC 10 - ČERPACÍ STANICE CHLADÍCÍ VODY
Tato stanice zajišťuje chladící vodu pro kondenzátory čtyř turbín o výkonu 4 × 200 MWe.
Samostatnou část čerpací stanice tvoří tzv. požární čerpací stanice. Výstup z požární stanice je
proveden nízkotlakým a vysokotlakým řádem.
Nízkotlaký řád je provozován s tlakem 0,5 MPa
a zajišťuje venkovní rozvod požární vody.
Vysokotlaký řád je provozován s tlakem 0,9 MPa
a zajišťuje rozvod požární vody pro výrobní bloky.
V prostoru objektu čerpací stanice chladící vody
byla v I. etapě zrekonstruována dvě regulační čerpadla 6-DR-35 vertikálního provedení (druhá dvě
jsou předmětem II. etapy) a vyměněna všechna
čerpadla požární vody typu 80-CVEV-200 a 200CVEV-350, včetně příslušenství.
Chemická úpravna vody
Stávající deminádrž byla nahrazena nerezovou o průměru 9,0 m, výšce 15,0 m a objemu
810 m3. Montáž nádrže na demivodu byla provedena v několika etapách. V první etapě byla provedena montáž dna. Na předem připravený základ a nerezový rošt byly pomocí autojeřábu rozneseny díly dna a následně sestehovány.
Ve druhé etapě byla provedena montáž střechy. Na dno byla narýsována kružnice o průměru
nádrže a podle této kružnice byl namontován prstenec šířky 375 mm. Do středu nádrže byl umístěn
středový kruh. Pomocí autojeřábu byly nastehovány jednotlivé segmenty střechy a průlez. Střecha
byla svařena metodou Metal Inert Gas (MIG). Po
svaření byla střecha odložena na plochu vedle nádrže. Třetí etapou byla montáž pláště nádrže. Podle
kružnice byl sestaven druhý prstenec šířky 1 500
mm, na který byla přenesena střecha nádrže.
Druhý prstenec byl rovněž svařen metodou
šest snímků RTG T svarů. Po smontování byla nádrž zateplena a opláštěna.
Bloková úprava kondenzátu
Nedílnou součástí komplexní obnovy elektrárny je úprava kondenzátu, která umožňuje kontinuálně upravovat (čistit) vodu parovodního
okruhu. V prostoru hlavního výrobního bloku realizovala firma Wabag montáž technologického
zařízení úpravy kondenzátu (BÚK) pro blok č. 23
a 24. V podstatě se jedná o vybudování a dodání
nových BÚK sestávajících z dvoukomorových
směsných filtrů s externí regenerací, včetně čerpadel a veškerého příslušenství. Totéž bude zrealizováno pro bloky č. 21 a 22 II. etapě.
Dávkování kyslíku
Pro zlepšení antikorozních vlastností potrubí
zařízení je do napájecí vody dávkován plynný
kyslík. V rámci KO ETU II bylo dodáno a nainsta-
Závěr
Ukončením montáže díla začalo uvádění do
provozu, které probíhá po etapách. Úspěšně
skončilo předkomplexní vyzkoušení, komplexní
vyzkoušení a v současné době probíhají komplexní zkoušky díla na blocích č. 23 a 24. První
etapa Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II se
blíží ke svému konci. Připravujeme dokumentaci
skutečného provedení KO ETU II, I. etapy. Nic nenasvědčuje tomu, že by cíle, se kterými Sdružení
Wabag – SMP CZ práce provádělo, nebyly splněny. Nyní je v plném proudu příprava na zahájení
II. etapy KO ETU II.
Pavel Cihlář,
[email protected]
SMP CZ, a.s.
Complete reconstruction of water management of the Power Plant Tušimice II
Within the complete reconstruction of Power Plant Tušimice II with the output of 4 x 200 MWe, the consortium of companies
VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. – SMP CZ, a.s. commenced the works on the first stage of this reconstruction in 2007 within the scope of the
business package No. 04 – water management. The business package consists of 4 partial sections – DC 28, DC 12, DC 11, DC 10. This article
describes mainly section DC 28 – Water management which was supplied as a technological unit and its supply is a significant participation of SMP
CZ branch 82, Division 8 Industrial structures.
Комплексная реконструкция водного хозяйства электростанции Тушимице- II
В рамках комплексной реконструкции электростанции Тушимице- II мощностью 4 x 200 MВт ассоциация фирм ООО „VA TECH WABAG Brno“ – AO „SMP CZ“
начала работу на первом этапе этой реконструкции в 2007 году в объеме коммерческого проекта № 04 – „Водное хозяйство“. Коммерческий проект
состоит из четырех частей – DC 28, DC 12, DC 11, DC 10. В этой статье, главным образом, описана часть DC 28 – „Водное хозяйство“, которая
поставляется в качестве технологического блока. Существенную роль в его поставке сыграл филиал 82, дивизия 8 „SMP CZ“ – „Промышленные
постройки“.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
prve na stěnách a stropu a po provedení inspekce (včetně testu bezpórovitosti) a předání byla
opatrně provedena demontáž lešení. Potom byly
provedeny nátěry dna a prvního lubu. Po provedení inspekce a testu bezpórovitosti byla zákazníkovi,
resp. generálnímu dodavateli předána i tato část,
a tím i celá PKO interiéru neutralizační nádrže.
Opravy deminádrží
43
Obnova Tušimice II
44
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Úplná rekonstrukce chladicích věží
v rámci Komplexní obnovy
Elektrárny Tušimice II
Elektrárna Tušimice II má celkem čtyři chladicí věže s přirozeným tahem typu Iterson výšky 100 m. V rámci komplexní obnovy celé elektrárny
budou chladicí věže rekonstruovány. Ve výběrovém řízení se projektantem a dodavatelem obchodního balíčku číslo 12 – Chladicí věže stala firma
REKO PRAHA, a.s.
Parametr
Symbol
Jednotka
Hodnota
Celkový chladicí výkon
W
MWt
241
Základní objemový průtok
Q
m3/hod
22 320
Teplota ochlazené vody
t2
°C
19,5
Při teplotě suchého vzduchu
ta
°C
15
Při relativní vlhkosti
Φ
%
70
Návrhové parametry modernizované chladicí věže
Chladicí věže byly postaveny v 70. letech minulého století a během provozu prošly běžnou
i generální údržbou. Nicméně pro potřeby komplexní obnovy elektrárny bylo rozhodnuto o jejich
úplné modernizaci a především o tom, že do dvou
věží budou zaústěny potrubí odsířených spalin.
Do chladicí věže číslo 3 z bloků 23 a 24 a do
chladicí věže číslo 1 z bloků 21 a 22. Do první
etapy prací, která nyní končí a prochází uváděním
do provozu, patří rekonstrukce chladicích věží
číslo 23 a 24. Úplná rekonstrukce chladicích věží v sobě zahrnovala tyto činnosti:
Demontáž stávající chladící technologie.
Rekonstrukce chladicí věže začala stavbou
manipulačního prostorového lešení u vstupu do
věže. Horní pracovní plošina je na úrovni vstupních
oválných dveří. Kromě vynášení materiálů přes
pracovní plošinu je s velkou výhodou využíváno
dopravních transportérů, a to zájmena pro vynesení starých bloků chladicí výplně. Velkou pomocí je
pak nasazení stroje, který lisuje staré bloky do balíků, a snižuje tak podstatně nároky na dopravu
odpadu na skládku. Z chladicí věže se postupně
demontuje a vynese k uložení na skládku veškerá
stávající chladicí technologie, konstrukce eliminátorů, rozvody vody a chladicí systém.
Snesení stávající nosné prefabrikované
konstrukce vestavby a dočasný vjezd do
chladicí věže.
Demontáž, snesení stávající prefa vestavby
se provádí strojně hydraulickými nůžkami na bagrovém pásovém podvozku. Před zahájením
strojní demolice je nutné provést dočasný vjezd
do věže, který umožní vjezd na úroveň stávajícího
dna. Celkové řešení dočasného vjezdu musí
umožňovat bezpečný vjezd dlouhých návěsů
s prefabrikáty a těžké montážní techniky.
Drcení vybouraných betonových konstrukcí
se sice provádí, ale komerční využití vzniklého
04/2009
www.allforpower.cz
Zahájení demolice ̶ vystřižení páru šikmých konstrukcí
Hydraulické nůžky na pásovém rýpadle
recyklátu je velmi omezené, a to z důvodu obsahu síranových solí z úpravy chladicí vody. Většina
podrcené železobetonové konstrukce je proto
uložena na skládce odpadů (Likvidace všech odpadů byla provedena na skládce Tušimice s velmi příznivou dopravní vzdáleností. V chladících
věžích ETU II již nebyl žádný azbestový materiál.).
Nádrž ochlazené vody - sanace a stavební
úpravy
Po kompletním snesení prefa vestavby se
přistoupilo ke stavebním úpravám dna nádrže
ochlazené vody. Dno se opatřilo novou izolací z
geotextilie a svařované folie Sika Tunel 9,6.
Navržená ochranná železobetonová deska tloušťky 80 mm nemá statickou funkci nové desky dna.
Chrání pouze nově provedenou izolaci nádrže.
Betonáž nové desky proběhla po smršťovacích
pruzích.
Stěny nádrže se sanovaly běžným postupem,
v podstatě shodným pro všechny stávající železobetonové konstrukce. Stěny byly otryskány abrazivem (nebo vysokotlakým vodním paprskem),
obnažená výztuž byla odsekána lehkými pneumatickými kladivy a otryskána suchým abrazivem. Ochranný materiál použitý na obnaženou
výztuž je Sika Top Armatec 110. Repofilace byly
realizovány většinou ručním způsobem, jako sanační byla použita malta Sika Rep. Stěny nádrže
byly finalizovány hydroizolační stěrkou Sika Top
109 ElastoCem. Dno nádrže nebylo stěrkováno,
ale opatřeno ochranným nátěrem Sika Inertol Poxitar.
Nová prefa vestavba nesoucí chladicí systém
Dodávka a montáž nové prefa vestavby byla
jedním z charakteristických rysů celé modernizace. Původní radiální uspořádání prefa vestavby,
které bylo tvořeno identickými výsečemi kolem
jednoho výtlačného kanálu, bylo vyprojektováno
na pravoúhlé uspořádání prefabrikované konstrukce a byly postaveny dva nové výtlačné kanály. Svislými výtlačnými kanály je do chladicí věže
přiváděna oteplená voda a na kanály navazují
distribuční železobetonové žlaby jako páteřní rozvod nad půdorysem chladicí technologie.
Prvky nosné prefa vestavby byly smíšené,
jednak vyrobené s měkkou výztuží a dále prvky
předpínané. Železobetonové sloupy se montovaly do patek s kalichem, přičemž v kalichu patky se
vyrovnávají spádové poměry dna nádrže. Sloupy
nesou dvě úrovně předepnutých průvlaků, na
kterých jsou umístěny dvě úrovně systémových
předepnutých trámků. Jedna úroveň nese nerezovou konstrukci pro bloky chladicí výplně, na
druhé úrovni trámků jsou zavěšeny roury pracovního potrubí rozvodu vody ve věži a nerezová konstrukce eliminátorů únosu kapek.
Žlabové sloupy pak podpírají systém rozvodných železobetonových žlabů, do kterých je zaústěno pracovní potrubí rozvodu vody.
Dodavatelem většiny prvků byla firma Prefa
Chvaletice. Prefa vestavba byla montována kolovými jeřáby s nosností do 40 tun. Prvky s měkkou
výztuží byly vyrobeny z betonové směsi splňující
parametr XA2, prvky předpjaté byly dodatečně
opatřeny bariérovým nátěrem SIKA Icosit 2406,
aby byla zaručena dlouhodobá odolnost proti
kondciované chladicí vodě.
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
Prostup pro kouřovod v tahové skořepině chladicí věže
Nové výtlačné kanály
Dva nové výtlačné vertikální kanály s vnitřním
průřezem 2 × 2 m jsou železobetonové, založené
plošně na nové desce pod úrovní dna nádrže. Oba
kanály jsou dilatované od nové ochranné desky
na dně nádrže, přičemž nová svařovaná izolace
podchází pod celou spodní stavbou nových kanálů. Kanály jsou masivní dominantou, obklopeny
novou prefa vestavbou. Jsou zakončeny mohutnou rozlivnou hlavou, do každé z nich jsou zaústěny čtyři železobetonové kanály rozvodu vody.
Oprava tahové skořepiny
Tahový komín prošel rozsáhlým sanačním
zásahem a spolu s nádrží je konstrukcí, která musí splnit požadavek další technické životnosti plánované na 40 let. Princip sanačního zásahu je
shodný s tím, který byl popsán u stěn nádrže ochlazené vody. Reprofilace poruch však byla prováděna s převahou stříkaného betonu. Zásadním
krokem při sanaci vnitřního pláště byla aplikace
egalizační stěrky SIKA Icoment 520, nanášené
na celý povrch vnitřního pláště stříkáním.
Cílem egalizace je vytvoření co nejdokonalejšího podkladu pro vnitřní bariérový epoxidový nátěr. Egalizace vyplní lunkry a překryje ostré nerovnosti zejména od původního deskového bednění
tahového komína. Spotřeba stěrky činí 6 kg/m2
a její tloušťka je v průměru 3 mm. Sika Icoment
520 je high-tech sanační materiál s velkou přilnavostí k podkladu. Použití egalizovaného podkladu je technickou podmínkou pro dosažení takové ochrany pláště věže, aby do ní mohly být zaústěny odsířené spaliny.
Na venkovním plášti probíhá egalizace
pouze lokálně. Opravené povrchy tahového komína byly finalizovány bariérovými nátěry Sika
Icosit 2406 pro vnitřní plášť, v horní třetině pak
posílený materiálem Sikafloor 353 proti účinkům
UV záření. Vnitřní nátěr má vysoký difuzní odpor.
Venkovní plášť je opatřen nátěrem Sikagard 680
S, kde difuzní odpor je naopak velmi malý.
Zřízení prostupu pro kouřovod v plášti
chladící věže a kouřovod čistých spalin.
Pro zaústění kouřovodu odsířených spalin do
chladicí věže je nutné vytvořit prostup ve stávající
skořepině, který lze geometricky definovat jako
průnik horizontální válcové plochy o průměru 8 m
a rotačního hyperboloidu skořepiny tahového komína chladící věže. Před vlastním vybouráním
45
Výtlačný kanál, prefa vestavba a ocelová konstrukce pro kouřovod
KO ETU II ̶ montáž eliminátorů a kouřovod čistých spalin
Letecký pohled na rekonstruované věže č. 23 a 24 KO ETU II se zaústěním odsíření do věže 23
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
46
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
otvoru pro kouřovod je skořepina zesílena ze strany vnějšího líce přibetonovaným železobetonovým prstencem, který bude se skořepinou pláště
spojen pomocí chemických kotev a předpjatých
svorníků. V průběhu vlastního vybourání otvoru,
které bylo realizováno vyjmutím částí skořepiny
uvnitř předpjatého prstence v postupných krocích, se měřila odezva nosné konstrukce pláště
tahového komína. Vlepování výztuže a vrtání
otvorů pro kotvy se provádělo z lávek zavěšených
na koruně věže ze strany vnitřního pláště. Na venkovním plášti bylo postaveno trubkové lešení až k
horní úrovni prostupu. Osa prostupu se nachází
na kotě + 21,80 m. Vyřezání otvoru provedl odborný subdodavatel speciálními pilami s tím, že
vyřezané kusy byly snášeny jeřábem.
Ve středu vyrostly železobetonové patky, které nesou ocelovou konstrukci podpírající kouřovod čistých spalin. V průběhu montáže kouřovodu byla u pláště umístěna ještě dočasná podpěra a po skončení montáže kouřovodu byla odstraněna. Dodavatelem odsíření je rakouská firma
AE&E Austria.
Chladicí systém a chladicí vestavba
Požadavek na teplotu ochlazené vody je velmi
náročný. Celková výška chladicí výplně byla navržena 2,0 m. Spodní vrstvu tvoří chladicí bloky typu REKO 25 s rovným kanálem se snahou minimalizovat zanášení chladicí výplně nečistotami,
které je kromě nečistot v chladicí vodě způsobováno nasáváním nečistot z okolí věže. Dále
následuje 1,5 m vysoká vrstva bloků typu REKO
20. Vrstva bloků chladicí výplně je nesena roštem z nerezové oceli.
Nad chladicím systémem je voda rozstřikovaná několika tisíci trysek typu REKO. Chladicí
vestavba je na celém půdorysu zakryta eliminátory únosu kapek aerodynamického tvaru.
Poprvé v České republice byla pro celou nosnou
konstrukci eliminátorů použita nerezová ocel
(dříve se tato konstrukce prováděla ze dřeva).
Celá chladicí vestavba je řešena tak, aby po dobu její životnosti nebylo nutné provádět generální opravu. Ta se dříve prováděla zpravidla po 15
letech, kdy skončila technická životnost dřevěných prvků (rošt pod chladicí výplní a konstrukce
eliminátorů).
Ochrana chladicí věže v zimním provozu.
V zimním provozu je potřeba zabránit vzniku
námrazy na chladicí vestavbě, aby vlivem váhy
ledu nedošlo k jejímu poškození a stržení bloků
vestavby do nádrže ochlazené vody. Pro tento
účel je věž vybavena zimním ostřikem. Perforované
potrubí je vedeno po celém obvodu nad nasávacím otvorem věže. Nasávací otvor vytváří obvodové šikmé sloupy nesoucí tahový komín.
Při uvedení zimního ostřiku do funkce se nasávací otvor překryje masivní vodní clonou, která
brání vstupu chladného vzduchu do věže a ten je
navíc ohříván chladicí vodou. Aby vodní clona byla dostatečně masivní, je nutno v její prospěch
převést dostatečný hydraulický průtok.
Obvodové potrubí nad nasávacím otvorem je
zásobováno čtyřmi samostatnými větvemi.
Zásobovací potrubí je zavěšeno těsně pod spodní hranou chladicí vestavby a voda je do potrubí
vpouštěna přes provozní armatury DN 500, které
jsou dálkově ovládány operátorem z velína elektrárny. Otevřením armatur poklesne voda v distribučních žlabech a středová zóna věže zůstane
bez zavodnění, jelikož clonící stěny v rozlivné hlavě stoupacích kanálů zabrání nátoku vody do
středu věže. Hydraulické zatížení patřící středové
zóně chladicí věže se tímto převede ve prospěch
zimního ostřiku.
Závěr
Celková rekonstrukce chladicí věže byla projektována a realizována tak, aby výstupem bylo
moderní zařízení dosahující parametrů určených
zákazníkem s technickou životností plánovanou
na 30 let. Po 15 letech provozu je plánována běžná oprava zařízení, která by měla zahrnovat obnovu vrchní vrstvy bariérových nátěrů tahové skořepiny a vyčištění chladicí vestavby. Předmětem
opravy by však neměly být žádné nosné konstrukce nově zabudované do věže.
Ing. Vladislav Grebík,
REKO PRAHA, a.s.
Complete reconstruction of cooling towers within Complete reconstruction of Power Plant Tušimice
Power Plant Tušimice II has a total of four cooling towers with natural draught of type Iterson with the height of 100 m. Within the complete reconstruction
of the entire power plant, also the cooling towers will be reconstructed. In the tender, the designer and contractor of the business package No. 12 – Cooling
towers became REKO PRAHA, a.s. complete reconstruction of cooling towers included several activities which are described in this article. Total
reconstruction of a cooling tower was designed and performed so that the output was a modern facility reaching parameters of determined by the Client with
technical lifetime planned for 40 years. After 20 years of operation a regular facility maintenance and repair is planned including restoration of the top layer
of barrier coating of tension nutshell and cleaning of cooling built-in part. The scope of repair shall not be any bearing structures newly built into the tower.
Полная реконструкция охлаждающих башен в рамках комплексной реконструкции электростанции Тушимице
На электростанции Тушимице-II находятся в общей сложности четыре охлаждающие башни высотой 100 м с естественной тягой типа „Iterson“. В рамках
комплексной реконструкции всей электростанции охлаждающие башни тоже будут реконструироваться. В отборочном конкурсе проектировщиком и
поставщиком коммерческого проекта № 12 – „Охлаждающие башни“ стала фирма АО „РЕКО Прага“. Полная реконструкция охлаждающих башен включает
в себя несколько работ, которые описаны в этой статье. Реконструкция была спроектирована и осуществлена так, чтобы современное оборудование на
выходе достигало параметров, установленных заказчиком, с техническом сроком службы, рассчитанным на 40 лет. По истечении 20 лет эксплуатации
запланирован текущий ремонт оборудования, который должен был бы включать реконструкцию верхнего слоя барьерной покраски корпуса и очистки
охлаждающей постройки. В ремонтные работы не были включены новые несущие конструкции, встроенные в башню.
REKO PRAHA, a.s.
Společnost REKO PRAHA, a.s., působí na českém stavebním trhu 15 let. Kromě hlavní specializace, kterou je výstavba a opravy chladicích věží všech typů, je společnost známá jako osvědčený dodavatel železobetonových konstrukcí. Mezi nimi vyniká množstvím úspěšných realizací
železobetonových základů pro obří lisovací stroje. Další významnou specializací firmy jsou dodávky investičních celků pro obor sladovnictví. V poslední době firma v tuzemsku působila jako
generální projektant a generální dodavatel při výstavbě tří sladovnických hvozdů (sladovny
Nymburk, Kroměříž a Hodonice). Hvozd je tvořen nosnou železobetonovou konstrukcí hvozdu
a přilehlé strojovny. Vzduch je ve hvozdu rozváděn sestavou šachet a kanálů. Povrchy místností
hvozdu a kanálů jsou pokrývány tepelnou izolací, na které jsou vrstveny speciální stěrky podle
účelů místnosti. Hlavním technickým problémem je v tomto případě odolnost povrchů proti cyklickému tepelnému zatížení.
04/2009
www.allforpower.cz
Dvojlískový tandemový hvozd, Sladovna
společnosti Sufflet ČR v Hodonicích
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Jedním z významných dodavatelů, podílejících se na probíhající komplexní obnově Elektrárny Tušimice II, je i Modřanská potrubní, a.s. Realizace zakázek probíhá ve dvou etapách a společnost má na starosti komplexní dodávku rozdělenou do dvou obchodních balíčků, a to OB 61 Vysokotlaké spojovací potrubí – kritické potrubí a OB 6 Ostatní spojovací potrubí. Součástí realizace byly projekční práce, dodávky materiálu včetně výroby ohybů,
demontáž dožitého zařízení v elektrárně a montáž nového zařízení. Do rozsahu kontraktu rovněž přísluší zhotovení provizorního potrubí pro provedení chemického čištění a profuku bloků a následné zprovoznění dodaného zařízení.
Průměr [mm]
Tloušťka stěny [mm]
Materiál potrubí
Původní parametry
324
46
15128.9.
Nové parametry
273
30
X10CrMoVNb91
Původní parametry
521
24
15128.5.
Nové parametry
457
12,5
X10CrMoVNb91.
Původní parametry
457
16
15110.5.
Nové parametry
406,4
12,5
13CrMo4-5.
Původní parametry
324
32
15122.9.
Nové parametry
323,9
28
15NiCuMoNb5-6-4.
Přehřátá pára
Přihřátá pára
Vratná pára
Napájecí voda
Tabulka porovnání rozměrů původních a nových potrubních systémů
Technická charakteristika a rozsah OB 61
Rekonstrukce vysokotlakého (VT) spojovacího potrubí (kritická potrubí) vyžadovala kompletní
výměnu potrubních systémů VT parovodů a VT napájecí vody, spolu se souvisejícími zařízeními, jako jsou armatury, uložení, izolace atd. Tyto VT potrubní trasy byly s ohledem na nové parametry,
které byly nutné k dosažení vyšší účinnosti, přepočítány a následně byly stanoveny nové vnější průměry potrubí s odpovídajícími tloušťkami stěn.
Použití nových žáropevných materiálů umožnilo použít výrazně menší tloušťky stěn, než tomu
bylo u původního potrubí. Menší tloušťky stěn
umožňují vyšší provozní pružnost, tj. adaptibilitu
bloku na změny provozních režimů, především
vzhledem k nižším teplotním napětím při změně
teploty během najíždění nebo odstavování bloku.
Na druhou stranu vysoce legované konstrukční
materiály vykazují vyšší teplotní roztažnost, což má
vliv na vyšší nároky na pohyblivost uložení, především závěsů s relativně krátkými táhly. Oproti původnímu projektu byl u rekonstruovaného bloku
generálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest
uplatněn požadavek na dimenzování uložení
nejen na vlastní hmotnost potrubí, ale také na
dynamické síly. Proto dceřiná společnost MPSJ
spol. s r.o. zkonstruovala a odzkoušela novou
řadu objímek, které vykazují pro výrazně vyšší
teploty vyšší pohyblivost i zatížitelnost než původní konstrukce, která těmto požadavkům již
nevyhovovala.
Veškeré původní VT potrubí bylo zavěšeno na
klasických pružinových a kladkových závěsech.
Pro nově instalované VT potrubní systémy byly
v MPSJ podle výpočtu navrženy a dodány nové
konstantní závěsy. Nová konstrukce konstantních závěsů se odlišuje od původní především výrazně nižšími pasivními odpory při pohybu závěsu
a dále možností přestavení konstantní síly i po
namontování, eventuálně i za provozu elektrárny.
Pevnostní výpočet VT potrubních tras a stanovení základních rozměrů (DN, PN) byly provedeny podle normy ČSN EN 13480 (Kovová průmyslová potrubí, část 3). Materiál pro hlavní
tlakové části byl navržen podle podmínek
PED 97/23 EC a opatřen inspekčním certifikátem 3.1. Při výpočtu byla uvažována životnost zařízení 2 × 105 provozních hodin.
Původní potrubní rozvody VT parovodů splňovaly klasickou koncepci vedení. Od hrdla turbíny, pod turbínovým stolem, průchod mezistrojovnou a v prostoru kotelny vyvedením parovodů
k jednotlivým vstupním a výstupním komorám
kotle. Systém potrubí VT napájecí vody byl veden
od napájecích čerpadel, které jsou dispozičně
umístěny ve strojovně, přes dvouvětvové VT ohříváky dále mezistrojovnou až do prostoru kotelny.
Nově navržené potrubní rozvody VT parovodů z
větší části kopírují původní koncepci vedení parovodů, což umožnilo v maximální míře využít původní prostupy jednotlivými podlažími kotelny
a prostupy dělící stěnou mezi kotelnou a mezistrojovnou. Z toho vyplynuly minimální stavební
úpravy stěn a podlaží.
V systému potrubí VT napájecí vody byly použity nové jednovětvové VT ohříváky a do systému
byl navíc vřazen srážeč páry přehřátí pro VT ohřívák
č. 1. Pro toto nové zařízení byla nutná dispoziční
úprava nového potrubního rozvodu VT napájecí vody v prostoru strojovny a mezistrojovny.
Výpočtový model Y-kusu z materiálu X10CrMoVNb91 pro systém přihřáté páry
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Realizace vysokotlakého spojovacího
potrubí v rámci komplexní obnovy
Elektrárny Tušimice II
47
Tradice spojená s profesionalitou
• Nejvýznamnější český dodavatel potrubních systémů
pro energetiku
• Jediný český dodavatel potrubních systémů pro primární
okruhy jaderných elektráren
• Komplexní dodávky pro energetiku zahrnující projekt,
výrobu, dodávku, montáž a uvedení díla do provozu
• Dodavatel se 60 lety zkušeností dodávek pro energetiku
• Dosud dodáno kompletní spojovací potrubí pro více než
330 elektrárenských bloků o celkovém výkonu přes 50 GW
do 30 zemí celého světa
• Schopnost dodávek podle ČSN, EN, DIN, ASME,
GOST a API
www.modrany.cz
Modřanská potrubní, a. s., Komořanská 326/63, Praha 4, [email protected]
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
49
Obnova Tušimice II
Výpočtový model potrubí ST páry
Technická charakteristika a rozsah obchodního balíčku č. 6
Obchodní balíček označený jako Ostatní
spojovací potrubí je rozdělen na dva dílčí celky
označované jako DC16 a DC17. Technologie
DC16 reprezentuje vnitřní spojovací potrubí, jež
zajišťuje transport pracovních médií mezi jednotlivými aparáty uvnitř hlavního výrobního bloku,
tedy v prostoru strojovny, mezistrojovny a kotelny
všech čtyř 200 MWe bloků. Technologie DC17 reprezentuje vnější spojovací potrubí, jež zajišťuje
transport pracovních médií mezi hlavním výrobním blokem a technologickými objekty vně hlavního výrobního bloku. Vnější spojovací potrubí je
situováno v potrubních kanálech a na nových či
modifikovaných ocelových potrubních mostech.
Hlavním účelem realizace OB 6 je nahrazení
dožitých zařízení novými a realizace potrubních
propojení pro zcela nové technologie vyplývající
ze změny koncepce řešení jednotlivých modernizovaných technologických souborů elektrárny.
Projektovaná životnost zařízení je minimálně 25
let při uvažovaném ročním průměrném využití
7 100 hodin. K dopravovaným médiím v rámci
technologie OB 6 patří zejména voda, chladicí
voda, pára, kondenzát, stlačený vzduch, chemikálie, odkaly, hydrosměs a podobně.
Podle povahy a parametrů příslušného dopravovaného média je zvoleno optimální materiálové provedení jednotlivých potrubních tras. Pro
kovová potrubí bylo použito materiálů splňujících
požadavky na tzv. Evropské schválení pro materiály, tedy materiálů harmonizovaných. Obecně lze
říci, že dodávaná technologie splňuje požadavky
zákona č. 22/1997 Sb., NV 26/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na tlaková
04/2009
www.allforpower.cz
Axonometrické schéma odběru páry z turbíny
zařízení (97/23/ES) a výrobkové normy ČSN EN
13480 - Kovová průmyslová potrubí.
Převážná část realizovaných potrubí je z uhlíkové oceli v jakosti P235GH použité pro média se
zvýšenou teplotou, případně z uhlíkové oceli v jakosti P235TR2 použité pro média s teplotou okolí. Pro parovody vyšších parametrů navazující na
potrubí vratné páry je použito nízkolegované oceli jakosti 16Mo3.
Hlavní a nejdůležitější část OB 6 tvoří blokové redukční stanice a redukční chladící
stanice, jež slouží jako zdroj páry pro ostatní
zařízení zejména při najíždění bloku. Potrubí
demineralizované vody a některá potrubí přístrojového vzduchu jsou provedena z nerezové
austenitické oceli jakosti X6CrNiTi18-10. Velká
potrubí věžové chladící vody v dimenzích
DN700 až DN2000 byla opravena a na svém
vnitřním povrchu byla opatřena 500 mikrometrů
silnou vrstvou vysokosušinové epoxidové pryskyřice Sigmaguard CSF 75.
Pro agresivní média jsou potrubí zhotovena
z plastů PE-100, PP případně PVC-U. Použití
plastových potrubí je výhodné z hlediska chemické odolnosti a minimalizace zanášení vnitřního povrchu, avšak vzhledem k vysoké teplotní délkové
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
50
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
roztažnosti plastů je nutné provádět časté
a výrazné kompenzace potrubí pomocí kompenzátorů tvaru U nebo L. U plastových potrubí je též
nutné instalovat uložení v menších rozestupech,
než je tomu v případě tras kovových, což činí zvýšené nároky na hustou nosníků pomocných konstrukcí, po nichž je potrubí vedeno.
Trasy, dopravující média o teplotě 50 °C
a vyšší, jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny kryté hliníkovým nebo pozinkovaným
plechem. Vnější potrubní trasy, u nichž by hrozilo zamrznutí dopravovaného média v zimním
období, jsou izolovány a navíc vybaveny elektrickým otápěním pomocí samoregulačního
topného kabelu.
Součástí potrubních tras je i jejich tlaková výstroj, kterou tvoří převážně ruční armatury, elektroarmatury a taktéž bezpečnostní výstroj ve formě pojistných ventilů impulzních či samočinných. Potrubí jsou navržena tak, aby byla schopná
kompenzovat teplotní dilatace. Z tohoto důvodu
je použito pružinových závěsů, konstantních závěsů a různých kompenzátorů. Použité moderní
pružinové závěsy z produkce společnosti MPSJ
jsou opatřeny ukazatelem polohy, respektive zatížení a umožňují opakovanou aretaci pro účely
montáže a tlakových zkoušek. Potrubí pro média
vyšších parametrů byla podrobena pevnostně dilatačním výpočtům v programu Bentley AutoPIPE.
Pro účely ukládání potrubí a pro možnost přístupu k armaturám a měřením je zhotovena celá
řada pomocných ocelových konstrukcí a obslužných plošin. Lze říci, že OB 6, realizovaný firmou
Modřanská potrubní, a.s., je komplexní dodávkou strojní části hlavních spojovacích středotlakých a nízkotlakých potrubí pro klasickou uhelnou elektrárnu s bloky 4 × 200 MWe.
Závěr
Realizace tohoto projektu byla po mnohaletém útlumu elektrárenské investiční výstavby
v České republice prvním projektem obdobného
rozsahu. I důsledkem toho se v počáteční fázi
realizace zakázky vyskytly dílčí problémy, které
ostatně provázejí každý projekt obdobného rozsahu. Všechny problémy však byly komplexně
vyřešeny a dílo je realizováno v kvalitě požadované zákazníkem a generálním dodavatelem.
Lze konstatovat, že zakázka plně prověřila připravenost společnosti Modřanská potrubní
a přinesla cenné poznatky pro další retrofity i výstavbu nových zdrojů. Během realizace bylo využito know-how společnosti získané za více než
šedesát let působení v oboru i bohaté zkušenosti pracovníků všech profesí od projektantů přes
pracovníky výroby, montáží i projektových manažerů. V současné době je v plném proudu příprava na II. etapu díla.
Strojovna ETU II
Luděk Štefančík,
hlavní inženýr projektu OB61,
[email protected],
Ing. Jiří Halama,
vedoucí Projekce KE Praha,
[email protected],
Modřanská potrubní, a.s.
Performance of high-pressure connecting piping within the complete reconstruction of the Power Plant Tušimice II
One of the most important contractors participating in the ongoing complex reconstruction of Power Plant Tušimice II, is also the company Modřanská potrubní, a.s.
Performance of job orders takes place in two stages and the company is in charge of complete supply divided into two business packages, namely OB
61 – high-pressure connecting piping – critical pipe and OB 6 – other connecting piping. The performances included design works, supply of materials
including bends, dismantling of old facility in the power plant and assembly of new facility. The scope of the contract also includes construction of
temporary piping for performing chemical cleaning and blowing, as well as subsequent commissioning of supplied facility. Detailed information about
technical solution of both business packages is provided in this article. Currently the preparation of stage II of the work is in progress.
Реализация проекта соединительного трубопровода высокого давления в рамках комплексной реконструкции электростанции Тушимице- II
Одним из главных поставщиков, принимающих участие в выполняемой комплексной реконструкции электростанции Тушимице-II, является
АО „Модранска потрубни“. Реализация заказов происходит в два этапа, и компания должна осуществить комплексную поставку, разделенную на два
коммерческих проекта, а именно: OB 61 - Соединительный трубопровод высокого давления – критический трубопровод и OB 6 – Остальной
соединительный трубопровод. При реконструкции проводились работы по проектированию, поставке материалов, включая производство сгибов,
демонтаж отслужившего на электростанции оборудования и установку нового оборудования. В контракт также включено изготовление провизорного
трубопровода для осуществления химической очистки, продува и последующей пуско-наладки поставленного оборудования. Подробные сведения о
технической разработке обоих коммерческих проектов приведены в этой статье. В настоящее время идет интенсивная подготовка II-го этапа подряда.
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Stavební část komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II realizuje sdružení firem VIAMONT a.s., a SMP CZ, a.s., s označením obchodní baliček (OB)
č. 11 – stavba. Dále je podrobněji popsán průběh výstavby I. etapy OB č. 11 se zkráceným popisem některých stěžejních objektů.
OB č. 11 je rozčleněn do dvou etap s tímto časovým rozvrhem:
Zahájení I. etapy OB č. 11: 2. června 2007
(odstávka bloků 23, 24)
Převzetí I. etapy OB č. 11: 15. prosince 2008
Zahájení II. etapy OB č. 11: 7. listopadu 2009
Předpokládané převzetí II. etapy OB č. 11:
15. července 2011.
Celková rekonstrukce stavebních objektů OB
č. 11 se týká stavební části hlavního výrobního
bloku (čili kotelny, strojovny, bunkrové stavby,
bunkrové věže, dieselgenerátoru), linky zauhlování
včetně skládek uhlí, vápencového a sádrovcového
VIASMP, začala předáním a převzetím staveniště
pro soubor nově budovaných stavebních objektů
vodního hospodářství a dopravy strusky 6. června 2007. Okamžitě začaly výkopy společné stavební jámy, ve které se v různých hloubkách zakládaly jednotlivé objekty vodního hospodářství,
které se vzhledem ke stísněným přístupovým
podmínkám musely budovat postupně.
Umístění objektů vyžadovalo nejprve postavení kombinované kotvené záporové a štětové
stěny v délce 52 m podél stávající komunikace
a pod svahem směrem ke chladícím věžím kotvené záporové stěny v délce 12 m.
Konstrukce válce přechází v šikmou základovou desku tloušťky 400 mm ve tvaru komolého
kužele, která tvoří dno jímky. Kruhová stěna je vysoká 5,20 m, tloušťka stěny je 400 mm. S kruhovou jímkou je spojena dvojice šachet nepravidelného půdorysného tvaru.
Jímka 1 000 m3
Nosnou konstrukci jímky tvoří středový masivní válec pro vetknutí sloupu technologického zařízení, navazující dno ve spádu tloušťky 400 mm
a vodotěsná železobetonová kruhová stěna o vnitřním průměru 15 m, tloušťky 400 mm, styk dna
Popílková a strusková sila
hospodářství, soustavy vnitřních a vnějších potrubních a kabelových kanálů, dozoren a rozvoden
elektro, bagrovacích stanic, čerpací stanice chladící vody a přidružených technologických objektů.
Nově se staví objekty vodního hospodářství, základy kouřovodů, základy ljungströmů, stanoviště
trafostanic a dopravy strusky, včetně dvou železobetonových válcových sil na strusku. V rámci celkové
rekonstrukce se též realizuje kompletní úprava
a oprava inženýrských sítí a přilehlých komunikací.
OB č. 11 se celkem skládá ze 126 stavebních objektů, které se nacházejí po celém areálu
elektrárny a částečně i mimo.
Průběh výstavby
Část stavebních prací, realizovaných sdružením
Následně bylo možné přistoupit k realizaci
stavebních objektů vodního hospodářství, a to
dávkovací stanice, železobetonových konstrukcí
jednotlivých objektů jímky 1 000 m3, tří jímek
o objemu 4 000 m3, čerpací stanice sběrných jímek, čiřiče a zahušťovače. V souběhu byly realizovány stavební práce na objektech pro dopravu
a skladování strusky.
Sběrné jímky 4 000 m3
Jednalo se o tři záchytné kruhové vodotěsné
železobetonové jímky o vnitřním průměru 18 m,
které slouží pro zachycení a sběr odpadních vod.
Střed dna kruhové jímky tvoří masivní železobetonový válec o průměru 5,5 m, výšky 2,313 m se zabetonovanou trubkou pro technologická zařízení.
a stěny je tuhý (vetknutí). Dno jímky je vyspádováno směrem k prohloubené střední části o průměru
1,5 m ve středu jímky. Uprostřed jímky je zakotven
sloup pro technologii do válcového železobetonového bloku o průměru 3,60 m, výšky 2,264 m.
Součástí jímky jsou i navazující tři menší
šachty na vnějším obvodu jímek, jež jsou pevně
spojeny s kruhovou jímkou.
Tyto jímky byly budovány za pomocí překládaného bednění PERI s ošetřením pracovních
spár pomocí bobtnavého pásku Swellstop
20/25 s mřížkou a s dotěsňovací hadičkou Intec
pro možnost dodatečného injektování. Vzhledem
k prostorovému uspořádání jímek a z důvodu
omezeného přístupu na staveniště bylo nutné
budovat jímky etapizovaně.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Stavební část komplexní obnovy
Elektrárny Tušimice II
51
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Obnova Tušimice II
52
365 mm. Stropní konstrukce je provedena z předpjatých stropních panelů Spiroll. Železobetonový
věnec sloužící jako podpora pod předpjaté stropní panely je ze stejného materiálu. Skladba střešního pláště je tvořena z PVC fólie Fatrafol 810
mechanicky kotveného k podkladu. Pod vrstvu
hydroizolace jsou položeny dvě vrstvy minerální
tepelné izolace Orsil, které tvoří střešní souvrství.
Přeprava ocelové konstrukce vrtulníkem
Čerpací stanice sběrných jímek
Čerpací stanici tvoří vodotěsná monolitická
železobetonová konstrukce z betonu C30/37
a s prutovou výztuží 10505R. Konstrukce objektu je prostorově tuhá, ztužení je zajištěno vzájemným provázáním základové desky, stěn,
stropních a střešních desek, technologický kanál
vně objektu je řešen jako úhlová opěrná zeď, jeho případnému posunutí je bráněno opřením
o objekt.
Základová deska má tloušťku 500 mm, obvodové stěny 500 mm s přechodem na 300
mm, vnitřní stěny jsou tloušťky 250 mm, vnitřní
stropní desky pak 200 mm, střešní desky 300
mm, schodišťové desky 200 mm, základová
deska a stěna technologického kanálu je
250 mm.
Do konstrukce objektu jsou provedeny dveřní, okenní a technologické otvory pro osazení
vstupních vrat a jeřábové dráhy. Železobetonová
konstrukce byla provedena za pomocí systémového bednění PERI technologickými postupy,
které zaručovaly bezpečný a plynulý postup provádění prací za provozu přilehlé komunikace, kterou bylo nutné z důvodu dopravní obslužnosti zachovat. Jednotlivé fáze pracovních postupů byly
komplikovány hladinou podzemní vody, kterou
bylo nutné neustále čerpat.
Kvůli podzemní vodě bylo nutné dodržet vysokou preciznost při provádění betonáží pod
úrovní terénu (vodotěsnost) z důvodu přípustného vzniku trhlin (max. 0,1 mm) a samozřejmě zajistit odpovídající kvalitu betonové směsi, její uložení a ošetřování s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky.
Pracovní spáry pod úrovní terénu bylo nutné
těsnit, u pracovních spár objektu bylo použito
těsnění bobtnavým bentonitovým pasem s mřížkou Duxpa-Bentonit a technologické pracovní
prostupy byly utěsněny tmelem SikaSwell S2
Profil 15 × 15 × 15 mm.
04/2009
www.allforpower.cz
Čiřič
V rámci stavební dodávky OB č. 11 bylo nutné provést železobetonovou desku pod vlastní
nádrže čiřiče spojenou armaturní komorou, a to
ve složitých geologických podmínkách.
Armaturní komora čiřiče je zcela zapuštěna
pod terén a má tvar přibližně obráceného T. Dolní
část, která prochází pod oběma nádržemi, má
rozměry 43,0 × 5,0 (3,0) m, světlá výška činí
4,05 m, resp. 2,3 m. Výškový rozdíl podlah je vyrovnán dvěma ocelovými schodišti se stupni
z pororoštů. Stěny komory jsou provedeny železobetonové monolitické tloušťky 400 mm (dolní
část spojující obě nádoby), resp. 300 mm (svislá
navazující část). Dno má tloušťku v místě pod nádržemi 500 mm, v navazující části pak 300 mm.
Tloušťka stropu, tvořící zároveň základovou desku pod nádrže, se pohybuje v rozmezí 750 až
1 200 mm.
Vzhledem k velkému zatížení od vlastních nádob čiřiče a málo únosné půdě bylo nutné při
realizaci postupovat následovně: nejdříve vybetonovat krajní části armaturní komory až po pracovní spáry u navazující kolmé části, následně
vybetonovat i vlastní nádoby čiřiče, teprve pak
dobetonovat navazující část armaturní komory.
Z důvodu zvýšení nadnásypu v dané oblasti
(vzhledem k nově budovanému objektu potrubního mostu) bylo dále nutné provést zesílení armaturní komory a dalších úprav. Zesílení bylo provedeno železobetonovou deskou tloušťky 400 mm
betonovanou na vrstvě 50 mm pěnového polystyrenu. Tato vrstva svou pružností umožňuje průhyb a tím i aktivaci zesilovací desky. Nad stěnami
komory je polystyren vynechán a betonová deska
je uložena přímo na konstrukci komory.
Dávkovací stanice
Dávkovací stanice je založena na železobetonové desce. Obvodové stěny jsou provedeny zděné z cihelných bloků typu Porotherm P+D tloušťky
Sila na strusku
Jedná se o dvojici železobetonových sil o vnitřním průměru 10 m, tloušťka stěn v horní části
činí 0,3 m. Celková výška sil představuje 32,90 m
od horní hrany základové desky. Sila jsou na výšku rozdělena na spodní prostor „podsilí“, který je
ukončen spodní hranou desky na úrovni +7,04 m,
a na vlastní prostor sila, ve kterém bude skladována náplň – struska. Nosnou svislou konstrukci
sila tvoří železobetonová kruhová stěna o vnějším
průměru 10,60 m. Založení objektu je provedeno
na plovoucích pilotách, které jsou umístěny pod
stěnami sil. Aby bylo zajištěno rovnoměrné sedání konstrukcí, je proveden pod stěnou ztužující
prstenec ø 1 200/1 200 mm a železobetonová
deska tloušťky 600 mm, která vytváří i konstrukci
podlahy. Sila jsou zastřešena filigránovými stropy
uloženými na trámové konstrukci. Jednotlivá
podlaží v silech jsou tvořena trámovými železobetonovými stropy.
Konstrukce stěny je provedena technologií
taženého bednění. Sila jsou zastřešena střešní
nástavbou, jež je koncipována jako ocelová s nezatepleným opláštěním. Součástí opláštění jsou
prosvětlovací pásy a světlíky.
Pro přístup k jednotlivým podlažím a na střechu sil slouží výtahová věž, jež je provedena jako
příhradový tubus. Ten je stabilizovaný ve dvou
úrovních o betonová sila. Schodiště je provedeno
z roštových stupňů a navazující podesty jsou rovněž roštové. Z podest vedou propojovací plošiny
na potřebné podchozí úrovně. Zábradlí je provedeno vnější – trubkové.
Celá výstavba schodišťové věže probíhala
pomocí stacionárního jeřábu po jednotlivých
segmentech se šroubovanými spoji, což do značné míry ovlivnilo rychlost montáže.
Po odstávce bloků č. 23 a 24 a provedených
demontážích stávajících technologických zařízení
bylo umožněno stavebnímu dodavateli realizovat
rekonstrukční práce na objektech v hlavním výrobním bloku, základech kouřovodů, stanovištích
traf, bagrovacích stanicích, rozvodnách pro elektroodlučovače, rozvodně VVN, potrubních a kabelových kanálech a dalších objektech. Veškeré
práce se prováděly v těsné blízkosti provozovaných zařízení bloku 22, což kladlo zvýšené nároky
na koordinaci veškerých činností a dodržování
bezpečnostních předpisů.
Kotelna bloků 23 a 24
Stavebně bylo kompletně obnoveno podlaží
±0,0 m (podle požadavků generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest), provedeny sanace podzemních kabelových kanálů, oprava betonových
ploch v úrovni podlaží +10,8 m a +23 m a repase
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
se spády do splavovacích kanálů. Hladkého
a rovného povrchu podlah se dosáhlo použitím
vibrační lišty při betonáži. Odolnost podlahy proti
obrusu pak zajišťuje minerální vsyp DENTOSAN XP.
Betonové plochy na podlaží +10,8 m a +23
m se celoplošně zasanovaly použitím reakční
nízkoviskózní epoxidové pryskyřice a stěrky
SIKAFLOOR 156. V některých částech podlah, zejména pak v úrovni +23 m, bylo zapotřebí obnovit kompletní stropní konstrukci. Nosné plechy,
tvořící ztracené bednění betonových ploch, byly
totiž natolik zkorodované vlivem působení agresivního prostředí, že hrozilo propadnutí.
Na střechu kotelny se osadilo osm střešních
světlíků, zaručujících aerační větrání. Z důvodu
technologii, nosná konstrukce a jímka pod výsypkami. Veškeré základy v tomto prostoru jsou založeny na železobetonových pilotách o průměru
1 200 mm a 600 mm a hloubce do 16 m, (celkem se vrtalo 40 pilot pro I. etapu).
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace
musel být umožněn provoz vlečky, která se nacházela v blízkosti tohoto staveniště, bylo provedeno její oddělení od výkopu štětovou stěnou.
Tato štětová stěna sloužila i pro pažení výkopu
pro provedení jímky a základů.
Bunkrová stavba
V objektu se stavebně obnovilo podlaží
±0,00. Nově se vybetonovaly soklové základky
Strusková sila, vpravo demontáž východní fasády
nemožnosti postavení jeřábu v blízkosti hlavního
výrobního bloku, protože zde probíhala realizace
jiných stavebních a technologických dodávek,
bylo rozhodnuto, že osazení nosných ocelových
konstrukcí světlíků na střešní konstrukci bude
provedeno za pomoci nákladního vrtulníku. Toto
si vyžádalo zvláštní opatření, jak z hlediska projektového (ocelovou konstrukci bylo nutno rozdělit na transportní kusy, které vrtulník do požadované výšky unese), tak z hlediska bezpečnosti
práce (transport, osazení a montáž mohly realizovat pouze osoby speciálně proškoleny).
Mezi časově a technologicky nejnáročnější
patřilo vybudování základů pro technologii a nosnou konstrukci v prostoru Ljungströmů. Postavila
se nová soustava základových konstrukcí pro
pro technologii, změnil se systém odvodnění
podlahy, a to přespádováním nášlapné vrstvy do
nových sklepních vpustí svedených do odtokového kanálku v prostoru suterénu. Úpravy doznala
taktéž místnost externí regenerace. Provedla se
nová stropní konstrukce s vyšší únosností pro
možnost osazení nových technologických nádrží.
Potrubní prostor suterénu včetně přilehlých kabelových kanálů se kompletně zasanoval.
Na úrovni +5,8 m a +10,8 m se úpravy týkaly stávajících místností rozvoden, kde se namontovaly prvky zvyšující požární odolnost místností.
Dále se zde osadily klimatizační jednotky pro eliminaci přehřívání rozvaděčů elektroinstalace.
Nad zásobníky paliva v úrovni +40 m se provedla výměna stávajících roštů za plné plechy.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
výtahové schodišťové věže. Na úrovni střechy se
osadilo osm nových střešních světlíků. Dále se
provedla kompletní výměna rozvodů stavební
elektroinstalace, nové rozvody požární vody
a modernizace vytápění.
Práce na úrovni ±0,00 začaly demolicí přístavku Ljungströmů a demolicí základových konstrukcí po technologiích.
Nejsložitější dodávkou na ±0,00 m byla rekonstrukce 12 ks ventilátorových mlýnů (VM).
Původně se počítalo s demolicí základů na úroveň původní základové spáry 3,5 m pod podlahu
kotelny. Pro urychlení realizace bylo mezi generálním dodavatelem, dodavatelem obchodního
balíčku č. 2, zajištujícím dodávku technologie pro
zařízení parogenerátoru včetně příslušenství,
a dodavatelem obchodního balíčku č. 11, rozhodnuto, že technolog nadzvedne mlecí skříň cca
o 35 cm a místo nového základového fundamentu bude provedena rekonstrukce cca 0,5 m základu v horní části.
Na toto zadání byla zpracovaná realizační
dokumentace stavby, která hlavně řešila únosnost základů z hlediska dynamických účinků od
technologie.
Nejprve byly vybourány části základů na požadovanou úroveň – 0,5 m od horní části základu. Následovala příprava bednění základů, v části pod mlecí skříní jako bednění ztracené.
Spolupůsobení starého základu a nově dobetonovávané části základu bylo zajištěno navrtanou
a vlepenou výztuží do původního základu a celoplošným nátěrem spojovacího můstku v místě
styku. Po betonáži betonem C 20/25 polypropylenovými vlákny byla technologie spuštěna na
plánovanou výšku a v místě pod mlecí skříní byla
odizolována od základu tepelnou izolací SIBRAL
z hlinitokřemičitých vláken (odolávají teplotám
+200 ºC).
Na zbytku základu byla mezi technologií
a betonem provedena zálivka SIKA GROUND
314. Po dokončení rekonstrukce základů VM se
realizovaly nové základy najíždějících expandérů
(NEX). Původní základy NEX byly zbourány v rámci nově budovaných základů drtiče strusky.
Základ pro drtič strusky a základy vynašečů strusky, které se taktéž nově realizovaly v rámci požadavků technologie, leží v samotném středu bloku
a jejich náročnost spočívala především v omezeném přístupu mechanizace do daných lokalit
v době rekonstrukce.
Stávající splavovací a potrubní kanály
± 0,00 se sanovaly na základě provedeného
stavebně technického průzkumu. Byla provedena kompletní výměna jejich zakrytí. V horní části kanálů se nově osadily zámečnické výrobky
pro osazení poklopů a mřížovaných roštů.
Všechny nové poklopy a mřížované rošty byly
navrženy na generálním dodavatelem požadované zatížení.
Konečnou úpravou na úrovni ±0,00 m byla
realizace nové podlahy. Z důvodu degradovaného betonu původní podlahy a taktéž špatného
odvodňování se vybourala a následně vybetonovala nová podlaha C 37XA2 v celé ploše kotelny
53
Obnova Tušimice II
54
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Tyto práce probíhaly za provozu technologie
a vzhledem ke zvýšenému požárnímu nebezpečí
si vyžádaly zvýšené bezpečnostní opatření.
Dozorna a rozvodna bloku 23, 24
Hlavní činnosti na tomto objektu spočívaly
ve vytvoření stavebních úprav pro technologii dodavatele OB č. 07, zajišťujícího elektroinstalaci silnoproudu pro technologii, a dodavatele OB č. 10,
zajišťujícího elektroinstalaci měření a regulace
a řídících systémů. Stavební práce zahrnovaly
nové prostupy ve stropech, včetně osazení nových rámů pod rozvaděče. Po stanovení nových
požárních úseků byly obloženy svislé i vodorovné
Pod celou rozvodnou vzniklo provizorní podepření realizované podle statického posouzení z výdřevy. Tato provizorní dřevěná konstrukce sloužila k zajištění transportní cesty technologií pro OB
č. 7 a OB č. 10.
Po provedení výměny jednotlivých průvlaků
se začaly realizovat úpravy na podlaze – vybourání a osazení rámů pod rozvaděče, jádrové vývrty
pro prostupy podlahou a prostupy stěnami.
Kabelové kanály
Železobetonové konstrukce kabelových kanálů pod hlavním výrobním blokem i vnější kabelové kanály byly sanovány. Nejprve bylo provede-
Změna způsobu zauhlování kotelny, na základě požadavků dodavatele OB č. 01 zajišťujícího zauhlování – dopravu uhlí, vyvolala řadu
úprav stávající konstrukce bunkrové věže v prostoru 11. a 12. patra. Bylo nutné demontovat
stávající ocelové podlahy a stěny, osadit nové
ocelové konstrukce podlahy pro uložení nových
pohonů pro pásové dopravníky, zvýšit střechy
nad novou podlahou a namontovat nové drážky
pro osazení kladkostroje. Celkově se jednalo
o 105 tun nových ocelových konstrukcí.
Vzhledem k obtížné přístupnosti tohoto prostoru (výška 55 až 62 m) se vše provádělo za pomocí jeřábu s dlouhým dosahem.
Skládka uhlí a zauhlovací stroj
konstrukce protipožárními obklady na požární
odolnost EW – 45 DP1 typu Ordexal a nahrazeny
stávající dveře za dveře protipožární s požární odolností EW – 30 DP 1. Rekonstrukce stavební
elektroinstalace se realizovala postupnou demontáží stávající elektroinstalace a dočasná provizória zajišťovala stálé osvětlení provozovaných
místností. Podlahy v rozvodnách se prováděly
v antistatickém provedení za stálého provozu
technologických rozvaděčů. Jako poslední byly
osazeny vzduchotechnické jednotky.
V rámci objektů dozorna a rozvodna bloku
23, 24 se realizovala společná bloková rozvodna
o napětí 6 KV.
Práce probíhaly v jedné polovině rozvodny
a druhá polovina byla pod stálým napětím 6kV.
Veškeré práce musely být prováděny na zvláštní
povolení a při vzájemné informovanosti s provozem elektrárny.
Byla provedena kompletní úprava stropu
s cílem zajistit únosnost pro nová technologická
zařízení OB č. 07 a OB č. 10. Jednotlivé průvlaky
byly vybourány a nahrazeny ocelovými nosníky.
04/2009
www.allforpower.cz
no otryskání stěn a stropů pískem. V kabelových
kanálech se nacházely provozované elektrokabely, které byly v místě prací ochráněny plastovými
trubkami, dále byla provedena za účasti kontrolorů kvality generálního dodavatele pasportizace
míst požadovaných sanací, a následně na těchto
místech provedena reprofilace. Po provedení reprofilace byly stěny a stropy opatřeny sjednocujícím nátěrem, za použití sanačního systému SIKA
ARMATEC, REP, TOP 122 SP a sjednocujícího nátěru CONSERVADO - P.
Bunkrová věž + dieselgenerátor
Jedná se o dvanáctipodlažní objekt o výšce
62 m, složený z několika částí.
Na všech podlažích je prováděna kompletní
obnova stavební elektroinstalace, včetně světelných rozvaděčů, montáž nového vytápění, včetně
dodávky nové výměníkové stanice a provádí se
rekonstrukce všech rozvoden objektu. Ta zahrnuje montáž nových rámů pod rozvaděče, položení
lina na podlahy, montáž nové vzduchotechniky,
klimatizace a malby.
Nedílnou a náročnou částí tohoto objektu je
místnost dieselgenerátorů. Zde se přistoupilo k demolici stávajících betonových základů a nahrazení
nevyhovujícího ocelového stropu novou ocelovou
konstrukcí. Z tohoto nového prostoru vznikla další
provozní místnost elektrárny. Byla zde provedena
kompletní rekonstrukce stavební elektroinstalace
a osazení nové vzduchotechniky. V části místnosti
dieselgenerátoru byla postavena nová rozvodna
nízkého napětí, včetně klimatizace. Z důvodu zvýšení únosnosti podlahy od zatížení rozvaděči je
provedeno podepření podlahy ocelovými profily
obloženými protipožárním obkladem.
Nové dieselgenerátory byly situovány mimo
tento stavební objekt na volné prostranství před
hlavní výrobní blok. Zde byly vybudovány nové
základy a obslužné schody pro umístění kontejnerů s dieselgenerátory, sloužící při výpadku
proudu pro záložní napájení.
Strojovna
Byla provedena celková repase ocelové nosné konstrukce budovy včetně repase nátěrů,
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
mosty o celkové délce 457 m, tři kanály pasů
o celkové délce 284 m, budovu dozorny zauhlování a likvidaci odprašků.
Hlavním těžištěm stavebních prací byly sanace betonových konstrukcí, repase stávajících
Vápencové hospodářství
Stavební práce ve strojovně probíhaly současně s montážemi ostatních technologických
balíčků OB č. 04 (vodní hospodářství), OB č. 05
(strojovna – technologická část), OB č. 06 (potrubí) a OB č. 17 (technologická část elektro silnoproud, slaboproud). Vzhledem ke sdruženým
montážím s ostatními technologickými dodavateli bylo nutné stavební práce ve strojovně přizpůsobit okamžitým potřebám generálního dodavatele elektrárny a pružně reagovat na vznesené požadavky jednotlivých dodavatelů technologických souborů, obzvláště v případě využití portálového jeřábu ve strojovně.
ocelových konstrukcí, obnova nátěrů stávajících
ocelových konstrukcí, kompletní výměna opláštění a elektroinstalace, výměna drenčerového
hasicího zařízení a stávajícího požárního potrubí.
Objekty zauhlování
Na přelomu roku 2007 až 2008 začaly práce
na objektech týkajících se systému zauhlování
elektrárny. Vzhledem k provozu stávajícího zauhlování, zásobujícího provozované bloky 21
a 22, se jednalo o velice náročnou část dodávky,
především na organizaci práce a koordinaci stavebních prací s technologickými dodavateli OB
č. 01 a OB č. 17 a provozem elektrárny.
Práce odstartovaly demontážemi a úpravami
pojezdových drah zauhlovacích strojů a dále stavebními pracemi na objektech přesypných věží,
zauhlovacích mostů a kanálech pasů. Celkem se
jednalo o 18 stavebních objektů – sedm přesypných věží, tři zauhlovací skládky, tři zauhlovací
Veškeré práce probíhaly převážně ve výškách, což kladlo vysoké nároky na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci (BOZP). Vzhledem
k pravidelné koordinaci prací a důsledným kontrolám v oblasti BOZP nedošlo v průběhu realizace prací k jedinému pracovnímu úrazu. Úsek zauhlování byl jedním z klíčových technologických
celků podmiňujících spuštění rekonstruovaných
bloků elektrárny, a proto bylo velice důležité dokončit v dohodnutých termínech všechny stavební připravenosti pro dodavatele technologické
části zauhlování realizovaného v rámci I. etapy.
Celkem byly za období osmi měsíců provedeny
následující hlavní objemy stavebních prací:
sanace a reprofilace betonových konstrukcí
v celkovém objemu 17 093 m2
nátěry stávajících ocelových konstrukcí v rozsahu 18 579 m2
kompletní výměna stávajícího opláštění na
ploše 8 640 m2.
Kanalizace dešťová a splašková
Součástí komplexní obnovy ETU II je i celková
rekonstrukce kanalizačních stok a šachet kanalizace dešťové a splaškové.
Při opravě splaškové kanalizace v celkové délce stok cca 2 700 m o průměru DN 300-400 mm
z betonového a kameninového potrubí a cca 90
šachet se provedl kamerový průzkum. Pro opravu
a sanaci byla použita bezvýkopová technologie
zatahování dlouhých vložek do vyčištěného potrubí a následné vytvrzení UV zářením (technologie se nazývá UV liner). Šachty jsou opraveny sanací dna kinety a stěn. Pro opravu se použily sanační materiály IRGELIT.
Dešťová kanalizace je rekonstruována v celkové délce potrubních stok cca 7 000 m a cca
200 kusů šachet. Na dešťové kanalizaci je použito několik druhů sanačních technologií (rozdílné
průměry potrubí stok). U stok v průměrech DN
600 až 1 200 mm se po vyčištění, kamerovém
průzkumu a vyhodnocení stavu opravily (zednickou
sanací) spoje potrubí, případné příčné a podélné
trhliny. Pro tuto technologii se používá materiál
řady IRGELIT (speciální těsnicí a rychletuhnoucí
cementy). Tento materiál byl použit i pro sanaci
šachet.
Dešťová kanalizace v části nového odsíření se
provedla kompletně nová z PVC DN 150 – 300 mm
v délce 300 m, s 18 šachtami.
Aktuální stav
V současné době se nacházíme před zahájením II. etapy OB č. 11. Vzhledem k tomu, že I. etapa OB č. 11 skončila již 15. prosince 2008, započaly po dohodě s generálním dodavatelem
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. již v průběhu roku
2009 v předstihu práce na stavebních objektech
II. etapy OB č. 11 bez vazby na odstávku blokového zařízení, čímž je dán do značné míry prostor
pro daleko efektivnější využití kapacit ve II. etapě
a hlavně větší prostor pro technologické dodavatele stavby.
Do 9. měsíce tohoto roku byly prakticky ze
100 % ukončeny veškeré stavební činnosti na
vnějším zauhlování a kabelových mostech, což
přispěje k podstatně snazší koordinaci prací
technologických dodavatelů a efektivnějšímu
průběhu II. etapy díla.
Milan Vyhnis, Jiří Kratochvíl,
[email protected],
SMP CZ, a.s.
Ing. Pavel Kouba,
[email protected],
VIAMONT a.s.
Construction part of the complete reconstruction of the Power Plant Tušimice II
Construction part of the complete reconstruction of the Power Plant Tušimice II is performed by the consortium of companies VIAMONT a.s., and SMP CZ, a.s.,
marked as business package No. 11 – construction. The article provides for a detailed description of the course of construction stage I., OB No. 11
with simplified description of some pivotal units.
Строительная часть комплексной реконструкции электростанции Тушимице- II
Строительную часть комплексной реконструкции электростанции Тушимице- II обеспечивает ассоциация фирм АО „VIAMONT“ и „SMP CZ“ (коммерческий
проект № 11 – „Строительство“). В статье подробно рассмотрен ход строительства I-го этапа OB № 11 с кратким описанием некоторых основных объектов.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
sanace železobetonových konstrukcí suterénu
a podzemních kabelových kanálů, obnova elektroinstalace, vzduchotechniky, topení a dalších
činností nutných k dokončení stavebních připraveností pro technologické dodavatele.
55
Obnova Tušimice II
56
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Opláštění a střechy objektu hlavního
výrobního bloku ETU II, I. etapa
Samostatnou kapitolou komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II je realizace nového opláštění a nových střech hlavního výrobního bloku elektrárny
(HVB), skládajícího se z objektů kotelny, bunkrové stavby, strojovny, dozorny a rozvodny. Společnost VIAMONT a.s. vypracovala, na základě architektonické studie zpracované generálním dodavatelem, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., projektové dokumentace pro stavební povolení a následně, po
schvalovacím procesu, realizační projektovou dokumentaci. Dodavatelem stavby bylo ve výběrovém řízení vybráno sdružení VIASMP (Viamont a.s.,
a SMP CZ, a.s.).
Před zhotovitelem stál nesnadný úkol: realizovat stavbu na již hotovou a funkční technologii
uvnitř HVB. Vzhledem k zahájení prací v červnu
2009 a nutnosti dokončení díla před zimním obdobím bylo zapotřebí koordinovaně řešit postup
výstavby. Na stavbě pracovalo denně cca 250 lidí z oboru lešení, elektro, zámečnictví, natěračství, dále pak dodavatelé opláštění, izolatéři
a v neposlední řadě samotní technicko-hospodářští pracovníci.
Při realizaci opláštění byl kromě jiné mechanizace využíván věžový jeřáb, umístněný na roznášecí ocelové konstrukci na střeše bunkrové
stavby, a pracovní závěsné plošiny po obvodu
střech HVB. V rámci první etapy opláštění HVB
bylo použito cca 15 000 m² lešení.
Realizace opláštění HVB je rozdělena do
dvou časových etap. Vlastní provedení spočívalo
v demontáži stávajícího pláště, otryskání ocelové
konstrukce, doplnění nové ocelové konstrukce,
včetně nátěrového systému a montáží všech
komponentů opláštění. Nový obvodový plášť se
skládá ze sendvičových panelů tloušťky 80 až
120 mm a trapézových plechů o celkové výměře
cca 14 000 m². Výplně otvorů tvoří polykarbonátové okenní pásy o celkové výměře cca 1 600 m²,
ocelové dveře, ocelová vrata a regulační klapky,
resp. protidešťové žaluzie. Součástí obnovy pláště je výměna venkovních žebříků a lávek.
Rekonstrukce střech HVB probíhala za zkušebního provozu nově zrekonstruovaných turbín
a zauhlovacích pasů. Po odborných konzultacích
zástupců zákazníka, generálního dodavatele
a zhotovitele OB č. 11 byla realizovaná pomocná
ochranná konstrukce, včetně ochranných plachet na mostovém jeřábu. To chránilo samotnou
technologii během realizace střech před vodou
a drobnějším materiálem vybouraným ze stávajícího souvrství střechy.
Původní návrh podle dokumentace pro zadání stavby řešil pouze vybourání souvrství a pokládku nových izolací. Investor na doporučení generálního dodavatele a zhotovitele této části díla
přistoupil ke komplexnímu řešení výměny trapézových plechů a ošetření ocelové konstrukce
střechy. Toto rozhodnutí se při samotné realizaci
ukázalo jako správné.
Při demontáži stávajících izolačních vrstev
a bourání polystyrenbetonu pracovalo více než
40 pracovníků 24 hodin denně ve dvou směnách. Celková plocha střech první etapy činí
5 000 m2. Po odkrytí střechy byla ocelová konstrukce ošetřena nátěrovým systémem Hempel.
Po odstranění původního souvrství bylo zapotřebí okamžitě řešit množství detailů (prostupy,
04/2009
www.allforpower.cz
V rámci první etapy opláštění HVB bylo použito cca 15 000 m² lešení
odtokové žlaby a atiky v koordinaci s opláštěním). Nová skladba střechy je realizována ve složení trapézový plech, samolepicí SBS modifikovaný pás, EPS 100s s nakašírovanou izolační
vrstvou zakončená izolačním pásem ELASTEK
s břidličným posypem. Střecha je ze statických
důvodů (proti působení vztlaku) zatížena betonovými dlaždicemi uloženými na geotextilii. Při
realizaci střech proběhla rekonstrukce aeračních
světlíků, která spočívala v sanaci ocelových konstrukcí, výměně drátoskel a oplechování.
Realizace první etapy byla komplikována
tím, že probíhala v době uvádění do provozu
a zkoušek nových kotlů, turbosoustrojí a při činnostech dodavatelů ostatních obchodních balíčků. Tyto činnosti s sebou nesly množství omezení
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
57
Obnova Tušimice II
Snímek z montáže ocelových konstrukcí – ilustrační foto
Doprava konstrukčních dílů určených k montáži zastřešení
jak v rámci bezpečnosti práce (výduchy páry, profuky atd.), tak v dodržování technologických
Celková plocha střech první etapy činí 5 000 m2
postupů jednotlivých odborných činností (nátěry,
svařování apod.). Práce na opláštění a střechách
budovy hlavního výrobního bloku finišovali tak,
aby koncem října 2009 skončila I. etapa.
Rekonstrukce střech a světlíků bloků č. 21
a 22 bude od počátku prováděna v koordinaci
s demoličními a demontážními pracemi na
strojovně a bunkrové stavbě. Generální dodavatel chce využít možnosti zrealizovat střechy
v předstihu před vybudováním nových technologických a stavebních dodávek, což přinese
úsporu v nákladech na dodatečnou ochranu
technologických zařízení uplatňovaných v I.
etapě. Předpokladem je perfektní souhra všech
dodavatelů obchodních balíčků na strojovně
a bunkrové stavbě, a to z hlediska dodržení dílčích termínů a pracovní kázně na jednotlivých
pracovištích.
Opláštění ve II. etapě bude z hlediska přípravy podrobně projednáno na úrovni site manažerů
dotčených obchodních balíčků s generálním
dodavatelem tak, aby nedocházelo ke kolizím
v jednotlivých dodávkách, dále pak např. k optimalizaci rozmístění a využití stacionárních jeřábů, lávek, společných tras elektro atd.
Z hlediska realizace bude v předstihu vybudována fasáda na dozorně a rozvodně bloků
č. 21 a 22, kde se nachází centrální velín ETU II.
Budou následovat opláštění jižních a západních
fasád kotelny, bunkrové stavby a strojovny, které mohou být vybudovány v souběhu s dodávkami ostatních balíčků. Až po dokončení technologie bude na závěr realizována fasáda severní
strany kotelny. Zkušenosti z I. etapy dávají předpoklad k úspěšnému zvládnutí takto navržených
postupů výstavby.
Ing. Pavel Kouba,
[email protected],
Viamont a.s.
Sheathing and roofs of the building of the main production unit of ETU II, stage I
A separate chapter of complete reconstruction of the Power Plant Tušimice II is the new sheathing and new roof of the main production unit of the
power plant (MPU), consisting of the buildings of boiler room, shelter structure, engine room, control room, and distribution point. The company
VIAMONT, a. s. prepared, based on architectural study elaborated by the main contractor, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., project documentation for
building permit and then after the approval process, the performance project documentation. The construction contractor was selected in the tender
to be the consortium VIASMP (Viamont a.s.a SMP CZ, a.s.). The article describes the construction of roof and sheathing of the main production unit
of the power plant.
Установка кожухов и крыши объекта главного производственного блока ETU II, I-й этап
Отдельную часть комплексной реконструкции электростанции Тушимице-II представляет установка новых кожухов и новых крыш главного
производственного блока электростанции (HVB), который состоит из объектов котельной, цехов, машинного отделения, наблюдательного пункта
и распределительного щита. Компания АО „VIAMONT“ разработала на основании архитектурного исследования, выполненного генеральным
поставщиком ООО „ŠKODA PRAHA Invest“, проектную документацию для получения строительного разрешения и после процесса утверждения
подготовила рабочую проектную документацию. Подрядчиком строительства была выбрана на отборочном конкурсе ассоциация „VIASMP“ (AO
„Viamont“ и АО „SMP CZ“). Статья описывает установку крыши и кожухов главного производственного блока электростанции.
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
58
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Účast firmy Siemens na obnově
elektrárny v Tušimicích
Společnost Siemens s.r.o. dodává pro kompletní obnovu Elektrárny ETU II čtyři generátory o výkonu 235,3 MVA/200MWe typu SGen5-100A-2P.
Současně s tím je dodavatelem dvou obchodních balíčků ̶ OB 7 Elektro a OB 10 ASŘTP. Oba obchodní balíčky představují služby na klíč, tedy od projektu, přes dodávku a montáž až po oživení zařízení a jeho údržbu. Na tomto místě a v této fázi přinášíme pouze zkrácené hlavní informace o účasti firmy Siemens na obnově ETU II. Více odborných podrobností spolu s fotodokumentací o realizaci OB 7 a OB 10 uveřejníme v magazínu All for Power, který vyjde počátkem roku 2010, a následně i na informačním portálu www.allforpower.cz.
Obchodní balíček OB 7 — Elektro
Řeší vyvedení výkonu elektrárny (část VVN),
včetně kompletní výměny ochran bloků (vždy generátoru, blokového a odbočkového transformátoru). Veškeré ochranné funkce bloků a společné
vlastní spotřeby jsou realizovány digitální distanční ochranou typu SIPROTEC. Další hlavní
oblastí OB 7 je řešení napájení vlastní spotřeby
elektrárny, tedy napájení a ochrana více než devíti tisíc technologických pohonů a spotřebičů,
nutných k provozu elektrárny. Za tímto účelem
jsou kompletně rekonstruovány a nově osazeny
všechny rozvodny VN i NN a realizuje se pokládka
cca 1 300 km nové kabeláže, včetně kompletní
výměny nosného kabelového systému. Motorové
vývody VN i NN jsou osazeny digitálními ochranami a jsou ovládány z nadřazeného řídicího systému pro komunikaci. Vzájemné propojení hlavních rozvoden 6kV je realizováno novými
zapouzdřenými a izolovanými vodiči. Automatické
záskoky na těchto páteřních rozvodech jsou zajišťovány pomocí jednotek rychlého záskoku AUE3.
Součástí společné vlastní spotřeby je i rozvod zajištěného napájení s nově instalovanými staničními akumulátory, záložní zdroje UPS a dieselgenerátory v kontejnerovém provedení. Transformace
z VN na NN je realizována pomocí suchých nízkoztrátových transformátorů GEAFOL.
Obchodní balíček OB 10 — ASŘTP
Zajišťuje komplexní řízení a regulaci blokových
technologií prostřednictvím webově orientovaného řídicího systému SPPA-T3000, a to včetně dodávky polní instrumentace, regulačních armatur a
souvisejících pohonů. Součástí je i integrovaný systém ochran kotle certifikovaný na úrovni SIL3
(Safety Integrity Level). Dále je v rámci projektu prováděna modernizace stávajícího řídicího systému
neblokových technologií. Řízení rozvoden zajišťuje
řídicí systém SICAM. Většina spotřebičů je řízena
přes rozsáhlou sběrnici Profibus, i přesto se v rámci balíčku položí téměř 2 000 km nové kabeláže.
Vzájemná komunikace mezi systémy a se systémy
třetích stran je realizována prostřednictvím standardních protokolů typu OPC, Profibus a IEC104.
Nově vyvinutý protokol PCS7_Connect zajišťuje
v rámci projektu komunikaci mezi blokovým řídicím systémem a regulátorem turbíny. Ochranu
proti požáru v elektrárně zajišťuje kompletně modernizovaný systém elektronické požární signalizace, o vizuální kontrolu technologií výroby a dalších
důležitých prostor se stará kamerový systém CCTV
(CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh, pozn. redakce) a vstupy osob do kritických objektů centrálně řídí automatizovaný docházkový a přístupový systém ACS.
(red)
Jak dodávat energii
a neniþit životní prostķedí?
Naskenujte QR kód
Vaším telefonem
a získejte více
informací o našem
environmentálním
portfoliu.
NejúþinnĊjší plynová turbína na svĊtĊ. Snížení emisí CO2.
Siemens je v souþasnosti jedinou firmou na svĊtĊ, která pķináší úþinná ķešení pro výrobu, pķenos i rozvod energie.
Naše nejúþinnĊjší plynová turbína na svĊtĊ v elektrárnĊ s kombinovaným cyklem v nĊmeckém Irschingu pomáhá
zásobovat energií tķímiliónovou mĊstskou aglomeraci a pķitom snižuje emise o 40.000 tun CO2 roþnĊ.
siemens.com/answers
04/2009
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Konstrukce rozvaděčů firmy Spálovský, a.s., pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II vychází z posledních vývojových trendů s osvědčenou vazbou na použitá a odzkoušená technická řešení. Rozvaděče jsou navrženy v klasickém provedení jako typově zkoušené, uložené v oceloplechových
skříních Rittal na podstavcích. Samozřejmostí u provedení typového označení 2500A se stává použití sběrnicového systému (Rittal – X profil), který usnadňuje připojení ze všech čtyř stran.
Konstrukce rozvaděčů vychází z posledních vývojových trendů
Přístrojovou náplň tvoří komponenty
Siemens a OEZ Letohrad. Zejména se jedná
o kompaktní jističe Modeion, vzduchové jističe
Sentron a osvědčené modulové jističe řady LSN.
Univerzální inteligentní motorovou ochranu tvoří
přístroje typu Simcode s řídicí funkcí a s komunikací po datové sběrnici ProfiBus-DP.
Také celková koncepce sestav rozvaděčů navazuje na osvědčená schémata připojení přívodních
polí k transformátorům přes pružné spojky a jejich
osazení přetlakovými klapkami. V rámci projektu se
osvědčila spolupráce se Siemens Engineering a.s.,
kde jsou v rámci dodavatelského modelu, zvoleného Siemens s.r.o. divizí Energetika, laděny
kapacitní schopnosti a možnosti jednotlivých výrobních jednotek. Tento přístup je určitou inovační formou v realizaci velkých a časově náročných
projektů a vyžaduje vysoký stupeň odbornosti
a komunikativních schopností na všech stupních
řízení výroby.
Spálovský, a.s., je předním výrobcem rozvaděčů nízkého napětí. Do uvedeného investičního
projektu je zapojen subdodavatelským vztahem
s firmou Siemens s.r.o. divizí Energetika, a to od
roku 2007. Společnost Spálovský je součástí
holdingu AŽD Praha s.r.o., která je jeho mateřskou společností. Firma je připravena nabídnout
české energetice své odborné kapacity a schopnosti i v budoucnosti a hodlá se stát jedním z rozhodujících výrobců nízkonapěťových rozvaděčů
v ČR v oborech energetiky, teplárenství a dopravní infrastruktury.
RNDr. Jaroslav Vrzal,
obchodní ředitel,
Spálovský, a.s.
Výrobce rozváděčů nízkého napětí pro energetiku a průmysl jak v klasickém, tak i v modulárním provedení
Certifikovaný integrovaný systém řízení podle norem ISO 9001 a 14000 a se zavedeným systémem OHSAS 18000
Umíme dát energii správný směr
www.spalovsky.cz
ROZVÁDĚČE PRO ENERGETIKU A PRŮMYSL
04/2009
www.allforpower.cz
Obnova Tušimice II
Specifika rozvaděčů pro elektrárnu
v Tušimicích
59
Obnova Tušimice II
60
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Délka kabelů pro část elektro a systémy
řízení pro komplexní obnovu Elektrárny
Tušimice II měří přes tři tisíce kilometrů
V rámci obchodních balíčků OB07 (elektročást) a OB10 (ASŘTP – automatizované systémy řízení technologických procesů) probíhající komplexní
obnovy Elektrárny Tušimice II realizuje společnost I & C Energo a.s. projektové a inženýrské činnosti. Pro OB07 pak i veškeré montážní činnosti,
včetně autorského dozoru a následné tvorby dokumentace skutečného provedení. I & C Energo v tomto pilotním projektu Skupiny ČEZ, zaměřeného
na obnovu a výstavbu energetických zdrojů v České republice, hraje významnou roli jako subdodavatel společnosti SIEMENS s.r.o., která je klíčovým
dodavatelem části elektro a ASŘTP pro generálního dodavatele projektu – ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Napájení čerpadel
Snímek z výstavby kabelových tras pro vodní hospodářství
Vyžadované znalostní spektrum specialistů
firmy muselo být vzhledem ke skladbě obou uvedených balíčků velmi široké. V rámci několikastupňové dokumentace byla v balíčku ASŘTP projektována kompletní polní instrumentace, včetně návaznosti měřicích okruhů a akčních členů na blokové a neblokové řídicí systémy všech technologických celků. V rámci obchodního balíčku elektro
byly projektovány desítky distribučních transformátorů, stovky polí VN rozvaděčů, přes tisíc polí
NN rozvaděčů i rozsáhlý kabelový nosný systém,
který musí koordinovaně pojmout požadavky na
kabeláž od všech zúčastněných dodavatelů. To
v praxi znamenalo natrasovat pomocí vlastního
programového nástroje SSK (Systém Správy
Kabeláže) bezmála 23 000 kabelů o celkové délce
3 150 km. Nasazením sofistikovaných metod
a nástrojů projektování a kapacitního řízení výstavby jsme se na svém poli dokázali vždy vypořádat
s neočekávanými úskalími, která každý takový
rozsáhlý pilotní projekt přináší. Zkušenosti z realizace montážních prací I. etapy samozřejmě hodláme využít ve II. etapě komplexní obnovy a na dalších obdobných projektech. Podobné pojednání
na toto téma čtenářům nabídneme v příštím čísle
časopisu All for Power.
,&(QHUJRDV9Èâ632/(+/,9é3$571(5
3RVN\WXMHPH ãLURNRX ãNiOX GRGDYDWHOVNêFK þLQQRVWt QD SUĤP\VORYpP WUKX
]HMPpQDYREODVWLHQHUJHWLN\
Ing. Zbyněk Honzík,
ředitel projektu,
I & C Energo a.s.
6HUYLV
,&(QHUJRVHĜDGtPH]LSĜHGQtGRGDYDWHOHYREODVWLSRVN\WRYiQtNRPSOH[QtFKVOXåHE6.ěHOHNWUR
SUĤP\VORYêFKLQIV\VWpPĤDQDYUKRYDQêFKLQåHQêUVNêFKĜHãHQt]iND]QtNĤPQDGRPiFtPSROLLY]DKUDQLþt
6YêPUR]PtVWČQtPDSRþWHPSUDFRYQtNĤSDWĜtPHYWpWRREODVWLPH]LQHMYČWãtþHVNp¿UP\
ƒKODYQtSĜHGPČWþLQQRVWL
SRVN\WRYiQtVOXåHEYREODVWLV\VWpPĤNRQWURO\DĜt]HQtSUĤP\VORYêFKLQIRUPDþQtFKV\VWpPĤ
DV\VWpPĤHOHNWURYþHWQČ]DMLãWČQtV\VWpPRYpLQWHJUDFHDLQåHQêUVNpSRGSRU\
,QYHVWLþQtGRGiYN\
ƒMVPHSĜHGQtPGRGDYDWHOHPLQYHVWLþQtFKFHONĤDLQIRUPDþQtFKWHFKQRORJLtYRERUXV\VWpPĤNRQWURO\
DĜt]HQtDHOHNWURWHFKQLFNêFK]DĜt]HQt
ƒVHJPHQW\SĤVREQRVWL
HQHUJHWLNDWHSOiUHQVWYtYRGiUHQVWYtWHOHNRPXQLNDFHWČåHEQtDFKHPLFNêSUĤP\VOPXQLFLSDOLW\DGDOãt
ƒMVPHFHUWL¿NRYDQRXVSROHþQRVWtGOH,62,62D2+6$6
ƒUHDOL]XMHPH]DNi]N\YýHVNpUHSXEOLFH(8DGDOãtFKPLPRHYURSVNêFKVWiWHFK
3UDåVNi
7ĜHEtþ
04/2009
www.allforpower.cz
WHO
ID[
PDLOPDUNHWLQJ#LFHQHUJRHX
KWWSZZZLFHQHUJRHX
2SWLPDOL]DFH
HQHUJHWLFNêFK
YêUREHQ
Download

Projekt Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice (All for Power, 4/2009)