B25 – kvantová mechanika
1. Výstupní práce pro sodík je 2,3 eV. S jakou energií budou vyletovat elektrony z povrchu
sodíkové katody, když na ní dopadá ultrafialové záření s vlnovou délkou 300 nm?
(
)
2. Jaká je rychlost fotoelektronů vylétajících z povrchu stříbra osvětleného
monochromatickým světlem o vlnové délce λ = 1,5.10-7 m, jestliže vlnová délka světla, při
které se ve stříbře začíná projevovat fotoelektrický jev, je λ0 = 2,6.10-7 m?
(
)
(
√
√
)
(
)
(
)
3. Mezní frekvence stříbra je 1136 THz. Urči výstupní práci pro tento kov. Jakou energii
bude mít elektron, který se ze stříbra uvolní po ozáření UV zářením 200 nm? Jaké
nejmenší napětí na mřížce tyto elektrony zastaví? Všechny elektrony uveď také v eV.
Energie dopadajícího elektronu:
1 eV → energie, kterou získá elektron při průchodu elektrickým polem o napětí 1 V
Energii 1,52 eV by ztratil při průchodu polem o napětí 1,52 V.
4. Kolik fotonů vylétá každou sekundu z červené LED diody o vlnové délce 660 nm a
zářivém výkonu 2 W?
5. Lidské oko vnímá žluté světlo (600 nm) již při výkonu 1,7.10-18 W. Kolik fotonů za této
situace dopadá do oka každou sekundu?
Download

B25 – kvantová mechanika