StroiírenskÝ zkušební ústay. s.p.. Hudcova 424l56b, 621 00 Brno. Česká republika
cERTlFlKAT
číslo:8-30-0092
Objednatel - dovozce:
4,13
ABC - AMER|CAN BOHEMlAN CORPORAT|ON s.r.o.
identifikační číslo:
Ledárenská 408157, 602 00 Brno
Česká republika
607281 59
výrobky:
Ventilačníturbíny
typové označení:
BlB (BEB) 12, BlB (BEB) 14, TlB (TEB)
TlB (TEB) 14, lB 8
12,
viz 2. strana
Lomanco, lnc,
2101 West Main Street, Jacksonville, Arkansas72076
výrobce:
UsA
U těchto výrobků byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona č.2211997 Sb.,
a o změně a doplnění něktených zákonů,
ve znění pozdějších změn a doplňků. Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto
certifikátem osvědčuje, že u vzorků předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností
s požadavky uvedenými
o technických požadavcích na výrobky
ve stavebním technickém osvědčení č. STG30-30-00902-13 ze dne 2013-11-01.
Splněnítěchto požadavkůse považuje za splněnízákladních požadavkůnařízení vlády
č. 16312002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počátečnízkoušce typu
výrobku č. 30-12174 ze dne 2013-11-30, vystaveného Strojírenským zkušebním
ústavem, s. p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou platnosti závěrečného
protokolu o počátečnízkoušcetypu výrobku, tj. do 2016-11-30.
Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.
Brno 2013-11-30
zástupce ředitele
8-30-00924-í3, strana 1 (2)
Stroiířensl$ý zkušební ústav, s,p., Hudcova 56b,62í 00 Bíno, Česká republika
Engineering Test lnstitute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic
::
,,.,'].;,.:i.r;,i}.ii-]il
l!B-,.l*::;..
,:
S pecifi
kace výrobků - základni tech n ické úd aje
Typ
Materiál hlavice a prstenu
Hmotnost ventilaění turbíny [kg]
Průměr sacího hrdla [mm]
Průměr hlavice [mm]
Min, rychlost pro roztoěení [m/s!
:
lB8
hliník
hliník
hliník
1.8 (2.0)
2.0 Q,3\
1.9
356
2o3
460
320
BlB
íBEBI í4
hliník
2.7 (3.0)
hliník
3,4
305
356
44o
460
305
44o
1.3
íTEB) í2
fiEB),l4
,l
1.3
1
Max. rychlost větru [km/h]
Dovolená teplota okolí
Parametr
TlB
TlB
BlB
íBEB) 12
1.3
.,|
120
od -30
'C
do
+
60 "C
Rvchlost větru m/sl
Typová
2.1
3.0
3,9
4.8
6.í
7.3
8,0
8.8
1o 3
229,8
323,9
384,8
448,0
601,4
778,4
855,9
944.4
1060,6
u
133
150
,í
223
301
322
340
385
2.0
3.1
3.9
5.2
6.1
7.3
8,4
9,2
10.2
268,7
372,0
440,9
609,8
733,5
894,9
971,3
91
126
,l47
188
219
249
272
299
řada
1.9
2.9
4.1
5.2
6_,t
7.1
8.5
9,0
odsávané množství
vzduchu [m3/hl
lB8
112,7
146,4
183,7
228,6
260,2
289,8
334,0
353,7
426,,|
Otáčky hlavice
lB8
115
148
190
244
285
3,18
368
382
455
řada
BlB
odsávané množství (BEB) í2
TlB
vzduchu [m3/h]
fiEB)
12
BlB
Otáčky hlavice
(BEB) 12
IoVmin]
TlB
68
(TEB) 12
Parametr
Typová
řada
Rvchlost větru m/sl
BlB
odsávané množství íBEB) 14
TlB
vzduchu [m3/h]
{TEB) 14
1
068,1
,l,t56,3
BlB
Otáčky hlavice
(BEB) 14
IoUmin]
TlB
315
(TEB) 14
Parametí
IoVmin]
Typová
Rvchlost větru n/sl
PRAVIDLA PRo NAKLÁoÁruí s cERTlFllGTEM:
Splněnízákladních požadavků nařízenívlády č. 163t2OO2 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňkŮ, bylo
odvozeno ze splnění požadavků,uvedených ve stavebním technickém osvědčení. Novelizace nebo
vydání nových harmonizovaných nebo urěených norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkŮm nebo
uplynutí doby platnosti stavebního technického osvědčení, můžezměnit skutečnosti, za ktených byl
certifikát vystaven. V takovém případě je třeba přezkoumat použitelnost certifikátu pro ÚČely vydání
prohlášení o shodě výrobků, uváděných na trh.
Ceňifikát se můžepoužívatpouze jako ceňifikát výrobků, specifikovaných na 1. a 2, straně. To platí i pro
použití v reklamních, propagačních a komerčníchmateriálech. Neoprávněné nebo klamavé pouŽití
ceňifikátu můžebýt sankcionováno (§ 19 zákona č.22l1S97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění něktených zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků).
Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátuí
Ceňifikát nelze použít jako certifikát
provedena bez souhlasu Strojírenského
zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující
B-30-00924-,t 3, strana 2 (2)
€#
adavky, specifikovanými na 1. straně.
il?
,.ť/
,l0.9
Download

Certifikát Lomanco 2013