Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany lesa
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
tel.: 233066111, fax: 233066103
e-podatelna: [email protected]
e-mail: [email protected], web: www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05
Spisová značka: Číslo jednací:
Vyhotovil / linka / e-mail:
Místo a datum:
SR01/1405326
Jiří Tomec / 6505 / [email protected]
Praha, 24. 10. 2014
ČIŽP/41/OOL/SR01/1405326.007/14/PJI
Veřejná vyhláška
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP OI Praha“),
jako orgán státní správy dle § l odst. l zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí
a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 2 a § 3, odst. 1
téhož zákona, se zabývá případem sp. zn. SR01/1405326 společnosti Model Plast s.r.o., IČ
49286251, se sídlem Husova 1746, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje její zmocněnec pan Richard
Jurča, narozený dne 28. 08. 1972, bytem Vidče 96, 756 53 Vidče, ve věci uložení pokuty:
za ohrožení životního prostředí v lesích, kterého se účastník dopustil tím, že v průběhu prvního
čtvrtletí roku 2014 provedl nelegální mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
ve dvou částech. První část se nacházela v horní (severní) polovině lesního pozemku p.č. 737 v k.ú.
Vrchotice v porostních skupinách 147Md3 a 147Md6 na ploše 0,28 ha. Druhá část se nacházela v
dolní (jižní) polovině lesního pozemku p.č. 737 v k.ú. Vrchotice a dále pokračovala východním
směrem přes lesní pozemky p.č. 735 a 736 v k.ú. Vrchotice v porostní skupině 147Md 6 na celkové
ploše 0,34 ha. Dále účastník provedl nelegální mýtní úmyslnou těžbu na lesním pozemku p.č. 739 v
k.ú. Vrchotice v porostní skupině 147Md8a na ploše 0,14 ha.
Vzhledem k tomu, že pan Richard Jurča je osobou, které se nedaří prokazatelně doručovat,
doručuje se způsobem uvedeným v ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOL/SR01/1405326.004/14/PJI ze
dne 23. 09. 2014, kterým byla společnosti Model Plast s.r.o. uložena pokuta.
Ing.
Josef
Miegl
Digitálně podepsal Ing.
Josef Miegl
DN: c=CZ, o=Česká
inspekce životního
prostředí [IČ 41693205],
ou=CIZP - OI Praha,
ou=4105, cn=Ing. Josef
Miegl,
serialNumber=P174457,
title=vedoucí oddělení
„otisk úředního razítka“
Datum: 2014.10.24
13:32:17 +02'00'
Ing. Josef Miegl
vedoucí odd. ochrany lesa
Download

Ing. Josef Miegl - Česká inspekce životního prostředí