Smlouva o realizaci dodávky a služeb
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Smluvní strany:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:
Jednající:
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem
62243136
CZ62243136
Komerční banka Ústí nad Labem
7009-411/0100
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664
Ing.
Milanem
Petrákem,
místopředsedou
představenstva
a
Ing.
Lubomírem
Lukáčem,
předsedou
představenstva
RNDr. Michal Ottis – administrátor veřejných
zakázek
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)
a
Obchodní firma/název
Identifikační číslo/rodné číslo:
Sídlo/adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:
Jednající:
Nicolet CZ s.r.o.
26422182
Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4
26422182
CZ26422182
Komerční banka a.s., pobočka Praha 4
19-913 230 0217/0100
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 80993
RNDr. Jánem Pásztorem, jednatelem
na straně druhé
(dále jen „dodavatel“)
uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto
smlouvu o realizaci dodávky a služeb
(dále jen „smlouva“)
1
PREAMBULE
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na
realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístroje pro molekulovou spektrometrii pro
projekt UniCRE“ část A (dále též „zadávací řízení“), v němž byla jako nejvhodnější
vybrána nabídka dodavatele (dále též „nabídka“). Tato smlouva vymezuje podmínky, za
nichž dodavatel provede dodávku Spektrofotometrů FT-IR, FT-IR-NIR a Ramanův a
poskytne služby, servisní činnost a ostatní činnosti související s dodávkou
elektrochemických přístrojů dle této smlouvy.
Provedení dodávky a služeb dle této smlouvy je součástí realizace projektu UniCRE –
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, který je realizován v rámci Operačního
programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
I. Předmět a účel smlouvy
1.
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést dodávku spektroskopů a
poskytnout služby, servisní činnost a ostatní činnosti související s dodávkou
spektroskopů (dále souhrnně „dodávka a služby“) pro objednatele řádně, včas a v
kvalitě níže specifikované. Objednatel se zavazuje při provádění dodávky a služeb
řádně spolupůsobit a dodavateli řádně uhradit cenu provedené dodávky a služeb, a
to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných. Rozsah dodávky a služeb je
uveden v čl. II. této smlouvy.
2.
Účelem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti
s dodávkou a službami nezbytnými pro realizaci projektu UniCRE – Unipetrol
výzkumně vzdělávací centrum (viz Preambule této smlouvy).
1.
II. Rozsah dodávky a služeb
Dodávka a služby budou provedeny v následujícím rozsahu a specifikaci:
1.1
Tabulka č. 1 – Přehled spektroskopů
Položka
č.
Počet
Označení
M1
1
Infračervený
spektrofotometr FT-IR
M2
1
Kombinovaný
spektrofotometr FI-NIR-IR
M3
1
Ramanův spektrofotometr
Bližší specifikace
Měření ve střední oblasti IČ záření
v transmisním i reflexním režimu.
Hodnocení katalyzátorů.
Měření ve střední i blízké oblasti IČ záření
v kyvetách i pomocí optických sond.
Disperzní Ramanův spektrofotometr
s konfokálním mikroskopem
Podrobná technická specifikace přístrojů je uvedena v příloze č. 1, která je totožná
s technickou specifikací uvedenou v nabídce dodavatele v rámci veřejné zakázky
s názvem „Přístroje pro molekulovou spektroskopii pro projekt UniCRE “ část A.
1.2
Nedílnou součástí dodávky a tedy i ceny každého přístroje je zejména, mimo obvyklé
součásti:
2











Podrobný návod k obsluze přístroje i software v anglickém jazyce a základní
návod k obsluze též v českém jazyce
Příslušné certifikáty opravňující k používání v ČR tj. obvyklé atesty vydané
příslušnou státní zkušebnou v některé ze zemí EU. Tyto doklady musí být
předloženy v českém jazyce.
Řídící počítačová stanice v konfiguraci odpovídající specifikaci v zadávací
dokumentaci s instalovaným operačním systémem vhodným pro daný přístroj v
aktuální verzi dle data dodání, základní verze MS Office a příslušná kabelová
propojení
Instalace příslušného software v anglickém nebo českém jazyce pro řízení
přístroje a vyhodnocování výsledků včetně závazku up-grade po dobu 36 měsíců.
Software musí umožnit uložení primárních dat (raw data) z analýzy na určené
místo na počítačové síti.
Zaškolení obsluhy v českém jazyce v délce 2 pracovních dnů na každý přístroj po
skončení instalace přístrojů. Následné doškolení v délce 2 pracovních dnů po
zapracování obsluhy (po 3 až 5 měsících používání). Obsluhou se rozumí
zaměstnanci zadavatele v počtu minimálně 2 osoby na přístroj. Obsahová náplň
zaškolení musí být uzpůsobena způsobu využívání přístroje podle Přílohy č. 1.
Instalace v dočasném objektu UniCRE v Chemparku Záluží a jejich následná
reinstalace do nově rekonstruovaného objektu v období 08/2013-02/2014 dle
dohody se zadavatelem.
Součástí instalace bude i kalibrace a doložení funkčnosti systému na analýze
reálného vzorku nebo specifikovaného standardního materiálu (SRM, CRM) dle
specifikace přístroje v Příloze č. 1.
Provedení validace přístroje 1x ročně po dobu 3 let v rozsahu operační
kvalifikace, tj. zdokumentování, že přístroj splňuje specifikované hodnoty pro
šum signálu, přesnost a správnost nastavení vlnočtu (vlnové délky), spektrální
rozlišení a linearitu signálu.
Záruční servis ve vztahu k přístrojům, softwaru, řídícímu počítači, monitoru a ke
všem servisním, ověřovacím a kalibračním úkonům, kalibračním látkám,
dodávaným náhradním dílům a spotřebnímu materiálu. Záruka uchazeče na
přístroj, počítač, monitor a software v délce 24 měsíců a to včetně všech
servisních, ověřovacích a kalibračních úkonů, kalibračních látek. Toto plnění je
zahrnuto v ceně přístroje. V případě opravy přístroje v záruční době se záruční
doba prodlužuje o dobu trvání opravy, tj. o dobu od ohlášení závady do jejího
odstranění. Bude-li záruční oprava trvat déle než 3 měsíce, nebo celková doba
oprav přístroje v jednom roce bude delší než 3 měsíce, může objednatel
požadovat po dodavateli dodání nového zařízení, jeho části nebo vadného celku.
S přístrojem budou dodány náhradní díly a spotřební materiál, specifikovaný pro
jednotlivé přístroje v Příloze č. 1.
Záruka uchazeče na zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 10
let od první instalace přístroje
1.3 Servisní činnost nezahrnutá v předmětu veřejné zakázky dle čl. 1.2, která bude spočívat
zejména v úpravách přístrojů na žádost zadavatele a odstranění poruch způsobených
3
zaměstnanci zadavatele, na něž se nevztahuje záruka. Tato služba bude poskytována ad hoc
na základě požadavků – objednávek zadavatele.
2.
Záruční servis musí garantovat zahájení servisního zásahu do 1 pracovního dne od nahlášení
poruchy zadavatelem, dodávku náhradních dílů do 5 pracovních dní od identifikace potřeby
dodávky dílu servisním technikem uchazeče a odstranění závady do 5 pracovních dní od
jejího nahlášení.
3.
Podrobnosti týkající se organizace servisní a podpůrné činnosti jsou uvedeny v příloze č. 2
této smlouvy, která musí odpovídat dokumentu „Popis zajištění servisní činnosti“
předloženém dodavatelem v nabídce dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem
„Přístroje pro molekulovou spektroskopii pro projekt UniCRE“ část A
4.
Provedení dodávky a služeb podle této smlouvy zahrnuje též veškeré související úkony
dodavatele směřující k zajištění výroby nebo jiného druhu pořízení přístroje.
5.
V průběhu plnění dle této smlouvy se předpokládá průběžná komunikace dodavatele
s objednatelem a provádění dílčích úkonů k zajištění řádné dodávky a služeb dle
pokynů objednatele.
III.
Obecné podmínky provedení dodávky a služeb
1.
Objednatel je oprávněn sdělovat dodavateli své výhrady nebo bližší pokyny pro
provedení dodávky a služeb a dodavatel je povinen k nim přihlížet a respektovat je.
2.
Dodávka ani služby nesmějí trpět právními ani jinými vadami.
3.
Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal veškeré potřebné podklady a
informace k provedení dodávky a služeb, s objednatelem si vyjasnil veškeré
nejasnosti a dotazy, veškeré technické a dodací podmínky dodávky a služeb zahrnul
do kalkulace cen v souladu s touto smlouvou, a uvedené považuje za dostatečné
k uzavření této smlouvy. Dodavatel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s
ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní
vyplývají a které nejsou v tomto ustanovení uvedeny výslovně.
4.
Objednatel podpisem smlouvy potvrzuje, že v podkladech pro zadávací řízení (viz
preambule této smlouvy) uvedl veškeré jemu známé relevantní skutečnosti vážící se
k předmětu dodávky a služeb, a že má zajištěno financování dodávky a služeb v
rozsahu uvedených činností na základě smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum“ reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0071.
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu
„Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
5.
Objednatel poskytne dodavateli potřebné informace, týkající se dodávky či služeb
formou konzultací a dále součinnost nezbytnou k provedení dodávky či služeb.
6.
Dodavatel je povinen při provádění dodávky a služeb postupovat s odbornou péčí.
Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy (zákony, prováděcí
vyhlášky atd.) všeobecně závazné směrnice a předpisy, místní vyhlášky a předpisy
(zejména vztahující se k zásadám spolupůsobení firem v Chemparku Záluží),
technické normy.
4
7.
Dodavatel je povinen všechny dokumenty a dokumentace, které předá objednateli
jako součást dodávky či služeb, vyhotovit v českém jazyce, s výjimkou podrobného
návodu k obsluze přístroje a software dle čl. II. 1. 2. této smlouvy.
8.
Dodavatel je povinen korespondenci a platební doklady, které bude objednateli
zasílat, označit číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou
korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit dodavateli. Případné
prodlení s tím spojené jde k tíži dodavatele.
IV. Realizační tým a subdodávky
1.
Dodavatel bude po celou dobu plnění dle této smlouvy disponovat realizačním
týmem složeným z osob odpovědných za provedení dodávky a služeb v rozsahu
uvedeném v této smlouvě. Na každý typ dodávaného zařízení je dodavatel povinen
mít k dispozici min. 1 technika, který:

disponuje příslušným oprávnění k provádění servisu uvedeného typu zařízení,

má praxi v servisní činnosti k uvedenému typu zařízení v minimální délce 3 let.

je oprávněn k práci na elektrických zařízeních do 400 V dle vyhl. Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., v platném znění,
minimálně v úrovni §6 nebo srovnatelné v rámci EU
2.
Realizační tým bude tvořen zaměstnanci uchazeče nebo osobami, které pracují pro
uchazeče na základě smluvního vztahu. Alespoň jeden člen týmu musí být schopen
komunikace v českém (slovenském) nebo anglickém jazyce.
3.
Dodavatel má právo využívat služeb subdodavatelů pro vlastní dodávku přístroje dle
čl. II. 1. této smlouvy jen po předchozím písemném schválení objednatele, kterému
dodavatel předloží identifikační údaje subdodavatele, informaci, kterou část plnění
hodlá dodavatel subdodavateli svěřit a procentuální vyjádření podílu plnění
subdodavatele na celkovém obejmu činností dle této smlouvy. Objednatel dává
podpisem této smlouvy souhlas s využitím služeb těch subdodavatelů, kteří byli
dodavatelem identifikováni v nabídce. Využití subdodavatelů pro ostatní činnosti
v tomto článku nezahrnuté nepodléhají schválení ze strany objednatele.
4.
Subdodavatelé, kterým bude svěřena činnost techniků dle bodu 1 tohoto článku, musí
splňovat všechna kritéria uvedená v tomto bodu.
5.
Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této
smlouvy dalšímu subjektu. O tom je dodavatel povinen subdodavatele poučit a
zajistit, aby tato skutečnost byla subdodavatelem respektována.
6.
Jakékoliv povinnosti dodavatele ve vztahu k objednateli dané touto smlouvou jsou
subdodavatelé povinni respektovat. Odpovědnost za činnost subdodavatelů nese
dodavatel jako by tuto činnost vykonával sám.
V. Termín a místo plnění
1.
Závazný a nepřekročitelný termín dodání IR spektrofotometrů a ostatního
příslušenství dle bodu 1.2 je 90 dní od data podpisu této smlouvy. V takovém
5
termínu musí být dodány nejen samotné přístroje, ale též všechna související plnění
dle čl. II. 1. 2. ve vztahu k těmto přístrojům, s výjimkou těch, u nichž je výslovně
uvedeno, že mají být poskytnuta v určitém časovém odstupu od provedení dodávky
přístroje.
2. Závazný termín zahájení servisních prací a dodávek náhradních dílů k přístroji od
okamžiku identifikace potřeby dodání náhradního dílu servisním technikem
dodavatele dle této smlouvy v místě plnění je určen Přílohou č. 2 Popis zajištění
servisní činnosti dle bodu 9. 3. f) zadávací dokumentace a nabídky dodavatele. Ve
výjimečných případech, kdy dodavatel není schopen tuto lhůtu dodržet (zejména
pokud ani s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl dodavatel předvídat potřebu
dodání určitého náhradního dílu např. z důvodu nepředvídatelné události na straně
objednatele), lze se souhlasem objednatele provést dodávku náhradního dílu a
příslušný servis v dodatečné lhůtě určené objednatelem. V takovém případě se na
uvedený případ nevztahují ustanovení o sankcích dle této smlouvy. Dodavatel je
povinen objednateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména včasné,
konkrétní a úplné informace o nemožnosti dodání předmětného plnění.
3.
Místem plnění je Chempark Litvínov, dále sídlo objednatele.
4.
Změny termínů jednotlivých plnění dle tohoto článku jsou přípustné pouze za
předpokladu, že takovým krokem nedojde k porušení ustanovení zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, porušení zásad tohoto zákona, příp.
taková změna nebude moci být kvalifikována jako obcházení uvedeného zákona.
5.
Nedodržení lhůty k provedení dodávky a služeb, resp. jednotlivých částí
předmětného plnění, bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
VI. Předání a převzetí dodávky a přechod vlastnického práva
1.
V termínech uvedených v této smlouvě je dodavatel povinen objednateli předat
dodávku a poskytnout služby řádně, v souladu s pokyny objednatele a touto
smlouvou, v kvalitě odpovídající specifikaci dodávky a služeb dle této smlouvy a
účelu, pro který jsou dodávka a služby poskytovány.
2.
Objednatel dodávku a služby dle této smlouvy převezme vždy písemným potvrzením,
v němž uvede, že dodávka a/nebo konkrétní služba byly provedeny řádně.
3.
Okamžikem převzetí plnění přechází na objednatele vlastnické právo k předaným
hmotným výstupům těchto plnění a dále práva dle této smlouvy k nehmotným
výstupům těchto plnění.
4.
V případě, že dodávka nebo služby budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn
tato plnění odmítnout převzít.
VII. Cena dodávky a služeb
1.
Cena dodávky a služeb ve vztahu k plnění dle čl. II.1.1 a II.1.2 této smlouvy je
stanovena ve výši 7.545.000,-. Kč bez DPH resp. 9.054.000,- Kč s DPH:
6
2.
Cena dle čl. VII.1. je stanovena jako maximální cena dodávky a služeb. Jsou v ní
zahrnuty veškeré související dodávky materiálů a poskytnutí služeb v rozsahu čl.
II.1.1 a II.1.2. této smlouvy. Cena je vztažena k celé dodávce a službám v rámci
konkrétního dílčího plnění za celou dobu realizace plnění dle této smlouvy, včetně
všech nákladů a výdajů, které dodavateli ve vztahu k realizaci tohoto plnění
vzniknou. Pro vyloučení pochybností se cenou dodávky všech materiálů rozumí cena
na paritě DDP ve smyslu INCOTERMS 2010.
3.
Cena dle čl. VII.1 nesmí být překročena a musí být garantována jako nejvýše
přípustná po celou dobu realizace předmětných plnění dle této smlouvy. Jediná
úprava nabídkové ceny může být provedena na základě změny platných sazeb DPH.
Cena za služby dle bodu II.1.3. za servisní hodinu je stanovena ve výši 300,- .Kč/hod
bez DPH resp. 360,- Kč/hod s DPH a ve výši 300,- .Kč bez DPH resp. 360,- Kč
s DPH za cestu servisního technika.
Cena za tyto služby je pro dodavatele závazná nejméně do 31.12.2014
4.
K ceně bez DPH se připočte částka DPH dle platných právních předpisů.
5.
VIII. Platební podmínky
1.
Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohové platby.
2.
Cenu dodávky a služeb dle čl. II.1.1. a II. 1.2 této smlouvy zaplatí objednatel
dodavateli na základě faktury vystavené dodavatelem, a to ve lhůtě do 30 dní po
doručení
faktury.
Cenu servisních služeb dle čl. II.1.3. této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli na
základě faktur vystavených dodavatelem po převzetí služby dle čl. VI.2. této
smlouvy. Faktura bude vystavena souhrnně za všechny předmětné služby
poskytnuté v kalendářním měsíci a bude objednateli doručena do 10 pracovních dnů
měsíce následujícího. Lhůta splatnosti je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Dílu 5 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví. Dále musí obsahovat:
• evidenční číslo smlouvy
• datum splatnosti
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
3.
4.
Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit
ji dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba
splatnosti a nová lhůta splatnosti dle této smlouvy začne běžet dnem doručení
opravené faktury objednateli.
IX.
Odpovědnost za vady
1.
Dodavatel odpovídá za to, že dodávka a služby dle této smlouvy mají vlastnosti a
kvalitu podle této smlouvy a byly poskytnuty v souladu s podmínkami této smlouvy.
2.
Dodavatel se zavazuje, že přístroj, který je předmětem dodávky, bude mít vlastnosti
dohodnuté v rámci technické specifikace (viz příloha č. 1), a že dodávka a služby
7
obecně budou odpovídat technickým normám a předpisům, které se na ně vztahují,
jinak budou mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po záruční dobu
uvedenou v této smlouvě (viz bod II. smlouvy).
3.
Dodavatel přebírá odpovědnost za to, že jím provedená dodávka a služby nemají
žádné vady. To zejména znamená, že:
• dodávka a služby jsou provedeny co do obsahu a formy v souladu s touto
smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele
• dodávka a služby nemají žádné závady, chyby a nesprávnosti
• koncepce a technická řešení dodávky a služeb jsou z hlediska kvality, ceny,
následné údržby a termínů realizace pro objednatele optimální
Výše uvedené platí bez ohledu na to, že objednatel dodávku a služby převezme ve
smyslu čl. VII. této smlouvy.
4.
Pokud dodavatel nebo objednatel zjistí vady při předání a převzetí dodávky nebo
služeb, není objednatel povinen takovou dodávku nebo službu převzít. Dodavatel je
povinen takové vady odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, a to na
vlastní náklady a v souladu s pokyny objednatele, který musí být o zjištěné závadě a
navrhovaném řešení neprodleně informován. Tím není dotčen nárok objednatele na
náhradu vzniklé škody nebo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. Jestliže
dodavatel v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, bude taková situace
považována za neschopnost dodavatele provést dodávku některého z přístrojů a
poskytnout související služby, se sankcí stanovenou v čl. X.1. této smlouvy.
5.
Pokud objednatel zjistí vady dodávky nebo služeb po jejich převzetí, je povinen
podat o nich (včetně jejich bližšího popisu) bez zbytečného odkladu zprávu
dodavateli (vady reklamovat) a sdělit, jaký nárok v souvislosti s vadami dodávky a
služeb dle zákona a této smlouvy uplatňuje. Tím není dotčen nárok objednatele na
náhradu vzniklé škody nebo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
6.
Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost při určování vady
dodávky nebo služeb a jejích příčin.
7.
Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vad dodávky nebo služeb, zavazuje se
dodavatel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak v této lhůtě, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ostatní nároky z vad dodávky a
služeb, jak vyplývají z obchodního zákoníku resp. této smlouvy, jsou nedotčeny.
8.
Dodavatel odpovídá objednateli též za právní bezvadnost dodávky a služeb a tedy, že
užitím předmětu dodávky nebo užitím provedených služeb v souladu s účelem a na
základě této smlouvy zejména:
• nebudou porušena žádná práva třetích osoby zejména osobnostní či autorské
právo
• nebude porušen závazný právní předpis.
9.
Pokud by objednateli vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu vad dodávky nebo
služeb, je dodavatel povinen jí objednateli nahradit.
8
Smluvní pokuty
X.
1.
Pokud dodavatel nedodrží lhůtu pro poskytnutí dodávky přístroje a/nebo související
plnění dle čl. II.1.1 a II. 1.2 ve vztahu k tomuto přístroji, s výjimkou těch, u nichž je výslovně
uvedeno, že mají být poskytnuta v určitém časovém odstupu od provedení dodávky přístroje,
je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč za každý přístroj a den prodlení. Jestliže dodavatel neposkytne
předmětnou dodávku či službu ani do 30 ti dnů po skončení lhůty pro poskytnutí
dodávky či služby, bude taková situace vyhodnocena jako neschopnost dodavatele
provést dodávku či službu a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí
v případech zásahu vyšší moci – viz kapitola XIII
2.
Pokud dodavatel po převzetí dodávky nedodrží lhůtu pro poskytnutí souvisejícího
plnění dle čl. II.1.2., u nichž je výslovně uvedeno, že mají být poskytnuta v určitém časovém
odstupu od provedení dodávky přístroje (dodávky spotřebního materiálu a zajištění záručního
servisu dle přílohy č. 2), je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy a den
prodlení se splněním příslušné povinnosti. Takový případ se též považuje za
podstatné porušení této smlouvy.
3.
Pokud dodavatel poskytne dodávku nebo službu prostřednictvím jiné osoby než
člena realizačního týmu (subdodavatele) oprávněného ve smyslu čl. IV.3. této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení smlouvy. Takový případ se též
považuje za podstatné porušení této smlouvy.
4.
Objednatel se zavazuje v případě prodlení s placením faktur vystavených dle této
smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky uvedené na faktuře za
každý den prodlení.
5.
V případě, že za porušení předpisů dodavatelem bude objednateli uložena pokuta
vnějšími kontrolními orgány, je dodavatel povinen tuto pokutu objednateli uhradit.
Takový případ se též považuje za podstatné porušení této smlouvy.
6.
Uplatněním nároku nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele
na náhradu prokázané škody, kterou dodavatel způsobil objednateli nesplněním
svých povinností, ke kterým se dodavatel zavázal v této smlouvě nebo ke kterým je
povinen ze zákona. Náhradu škody je dodavatel povinen uhradit způsobem a ve
lhůtě, která mu bude sdělena v písemném oznámení.
7.
Smluvní pokuty a náhrady škod budou účtovány samostatnými platebními doklady.
Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu nebo nahradit vzniklou škodu do 30-ti
dnů po obdržení platebního dokladu vystaveného objednatelem.
XI.
1.
Mlčenlivost
Dodavatel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech
tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i o jiných údajích týkajících
se druhé smluvní strany, které nejsou oprávněně veřejně známé, o kterých získali
povědomí v souvislosti s plněním této smlouvy, a dále také o jiných údajích, které
druhá smluvní strana označí jako důvěrné. Dodavatel ani objednatel nesmí tyto údaje
9
bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit či zpřístupnit jiným osobám nebo je využít
pro sebe nebo pro jiné osoby (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých).
2.
Povinnost mlčenlivosti se týká skutečností, které nejsou v příslušných obchodních
kruzích běžně dostupné, především:
• skutečností obchodní povahy, zejména informací o vnitřních a hospodářských
poměrech a smluvních partnerech druhé smluvní strany, informace o službách
poskytovaných nebo využívaných druhou smluvní stranou, informace o obchodní
činnosti a obchodních metodách druhé smluvní strany,
• skutečností výrobní povahy,
• skutečností technické povahy.
3.
Jestliže v rozporu s podmínkami této smlouvy dojde k porušení povinnosti k
zachování obchodního tajemství a mlčenlivosti, jde o podstatné porušení této
smlouvy a smluvní strana, která tuto povinnost porušila, uhradí ve prospěch druhé
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo druhé
smluvní strany na náhradu škody vzniklou v souvislosti s uvedeným porušením
povinností.
XII.
Trvání smlouvy
1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu.
2.
Od této smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů stanovených
touto smlouvou.
3.
Objednatel má mj. právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na
základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za
nezpůsobilé, např. na základě nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, zpracovanými Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy nebo např. při zjištění následujících skutečností:
• na zpracování nabídky dodavatele v zadávacím řízení se podílel zaměstnanec
objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě
smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího
řízení
• nabídka dodavatele v zadávacím řízení byla zpracována ve sdružení dodavatele a
osoby, která je zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou,
která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání
předmětného zadávacího řízení
• subdodavatelem pro plnění této smlouvy je zaměstnanec objednatele, členem
realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení.
4.
Zánikem objednatele nebo dodavatele s právním nástupcem tato smlouva nezaniká a
přechází na jeho právního nástupce.
10
5.
V případě odstoupení od smlouvy nezanikají nároky objednatele z vad díla,
odpovědnosti za škodu ani smluvních pokut.
XIII.
Vyšší moc
1.
Ani jedna ze smluvních stran neporušuje smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy,
pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které se vyskytnou po
datu podpisu smlouvy oběma stranami.
2.
Vyšší moc znamená nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná
narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli,
blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder
blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné
nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes
veškerou péči nepřekonatelné.
3.
Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí
přijmout veškerá opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním odstranila
svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy.
4.
Dodavatel není odpovědný za vzniklou škodu, pokud je zanedbání plnění povinností
vyplývajících ze smlouvy způsobeno vyšší mocí. Obdobně ani objednatel nenese
odpovědnost za platby úroků z prodlení, pokud neplnění jeho povinností bylo
způsobeno vyšší mocí.
5.
Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší moci,
které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně
druhou stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a
pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud objednatel nevydá jiný písemný
pokyn, je dodavatel povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se
smlouvou, pokud to od něj lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace
spravedlivě požadovat, a musí hledat veškeré v úvahu připadající alternativní
prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší moci nebrání. Dodavatel
nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá objednatel pokyn.
6.
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 2 měsíců od zásahu vyšší moci,
strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o přípustnou
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,
má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky
odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.
XIV.
1.
Závěrečná ustanovení
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Dodavatel je povinen též smluvně zajistit, aby Řídící orgán Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „ŘO OP VaVpI“) měl v rámci
kontroly právo přístupu, a to po celou dobu, po kterou trvá povinnost objednatele
uchovat předepsané údaje o předmětném zadávacím řízení, na základě něhož je tato
smlouva uzavírána (tj. do uplynutí 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení
11
Příloha č. 1
Technické specifikace pro část A zadávací dokumentace - Přístroje pro molekulovou spektrometrii pro projekt UniCRE
Přístroj M1 - FT-IR spektrometr
Popis systému:
Spektrometr s Fourierovou transformací pro práci ve střední oblasti IČ záření. Použití pro
identifikaci a kvantifikaci organických i anorganických látek a jejich směsí ve všech skupenstvích. Práce v transmisním i reflexním režimu. Možnost práce s plynovými i kapalinovými
kyvetami a tabletami pevných látek.
1.
Minimální technické požadavky na přístroj, software a příslušenství
 Minimální spektrální rozsah – 7800 – 350cm-1
 Spektrální rozlišení spektrometru minimálně - lepší než 0.4 cm-1
 Poměr signál/šum (1 min) – 35000:1
 Přesnost (precision) a správnost (accuracy) nastavení vlnočtu při 2 000 cm-1 pro oba parametry lepší než 0.01 cm-1
 keramický IČ zdroj se softwarově řízeným výkonem uživatelsky vyměnitelný
bez otevření krytu spektrometru.
 Dělič paprsků pro požadovaný spektrální rozsah - Ge/KBr
 Detektor DLaTGS/KBr
 Optická lavice izolovaná od vibrací
 uzavřená a vysušovaná optika s vizuální kontrolou úrovně vlhkosti
 Softwarové rozpoznávání příslušenství pro měření vzorků – smart technologie
 automatická justáž spektrometru Autotune, dynamické nastavování optiky Dynamic Alignment (nepřetržitá dynamická optimalizace optické lavice)
 diagnostický software na kontrolu jednotlivých součástí spektrometru (IČ zdroj,
laser, napájení, detektor a elektronika)
 – součástí spektrometru je i univerzální držák pro kapalinové a plynové kyvety,
KBr tablety, který má dostatečně velký prostor pro krátkocestnou plynovou kyvetu délky 10 cm
 Smart nástavec pro měření difúzně reflexních spekter s nonfokální optikou,
automatickou rekognoskací a nastavováním parametrů po vložení do vzorkového prostoru. Příslušenství umožňuje měření práškovitých vzorků metodou difúzní reflexe.
 Víceodrazový SMART ATR nástavec (Smart Multibounce horizontal ATR)
s automatickou rekognoskací a nastavováním parametrů. Součástí nástavce
je ZnSe krystal, ochranný kryt proti odparu těkavých vzorků a teflonová špacht-
le pro snadné měření práškovitých, pastovitých a kapalných vzorků.
 Víceodrazový SMART ATR nástavec (Smart Multibounce horizontal ATR)
s automatickou rekognoskací a nastavováním parametrů. Součástí nástavce
je Ge krystal.
 Jednoodrazový Smart ATR nástavec s automatickou rekognoskací a nastavováním parametrů. Nástavec obsahuje diamantový krystal, Heavy Duty
přítlačku a teflonovou špachtli pro snadné měření práškovitých, pastovitých a
kapalných vzorků.
 validační software mimo jiné umožňuje uživatelské validace přístroje (vlnočty a
absorbance pomocí interních standardů např. polystyrenová fólie včetně tvorby
výsledkového protokolu) - automatizovaná kontrola funkčnosti zařízení, samostatná kontrolní měření na dodaných certifikovaných standardech - SPV, nastavení termínů preventivní údržby, apod.
 součástí nabídky je hydraulický lis na KBr tablety s vakuovatelnou formou pro
13mm tablety a držák tablet
 součástí nabízeného systému je i počítač s výkonem potřebným pro řízení všech
funkcí přístroje a zpracování dat. (podrobná specifikace viz. bod 5 nabídky připojen na konci této přílohy)
 Software, umožňující:
- Práce pod Windows 7 nebo vyšší verzí (anglická verze)
- řídit všechny funkce spektrometru
- provádět diagnostické testy
- kvantitativní vyhodnocení dat (plochy a výšky pásů, různé způsoby proložení
základní linie, vícebodová kalibrace)
- vytvářet makra pro automatizovaná měření a vyhodnocování dat
- vytvářet knihovnu spekter a efektivně v ní vyhledávat
- interpretovat spektra, provádět s nimi matematické operace, určovat jejich
shodu
- chemometrické výpočty
- uživatelsky vytvářet výsledkové reporty včetně snadného tisku spekter
2. Spotřební materiál
Kromě spotřebního materiálu, standardně dodávaného s přístrojem, dodá uchazeč v rámci VŘ
také:
 Plynová kyveta délky10 cm s KBr okénky a kohouty pro vstup a výstup plynu, skleněná – 1 ks
 KBr kapalinové nerozebíratelné kyvety včetně držáků (typ Specord), plnitelné stříkačkou (Luer Tip):
2 ks cca 0,015 mm
2 ks cca 0,025 mm
2 ks cca 0,1 mm
2 ks cca 0,25 mm
 KBr kapalinové rozebíratelné kyvety včetně držáků (typ Specord) plnitelné stříkačkou
(Luer Tip):
5 ks s teflonovými distančními vložkami, umožňujícími nastavení tlouštěk cca 0,015,
0,025, 0,05, 0,1 a 0,2 mm
 Kapalinové rozebíratelné kyvety z KRS 5 kyvety včetně držáků (typ Specord) plnitelné stříkačkou (Luer Tip):
3 ks s distančními vložkami, umožňujícími nastavení tlouštěk cca 0,015, 0,05, 0,1, 0,2 a
0,5 mm
 Křemenné kyvety s víčkem s optickou dráhou 10 mm vhodných pro stanovení NEL ve
vodách – 4 ks
 Stříkačky pro plnění kyvet – Luer Tip, 2 ml – 2 ks
 KBr pro IČ spektroskopii, cca 100 g
 Nujol, cca 50 ml
 Fluorolube, cca 50 ml
3. Po instalaci:
Prakticky předvést:
-
Změření plynného vzorku specifikovaného zadavatelem v plynové kyvetě
Změření vzorku katalyzátoru technikou DRIFT
Přístroj M2 - FT-NIR-IR spektrometr
Popis systému:
Spektrometr s Fourierovou transformací pro práci zejména v blízké oblasti IČ záření, ale vybavený i pro střední IČ oblast. Použitelný pro práci v transmisním i difúzně reflexním režimu
jak s využitím kyvet tak optických sond. Pro vývojové práce i rutinní měření vzorků pevných
látek (prášků, tablet, granulí), kapalin, past, gelů.
1. Minimální technické požadavky na přístroj, software a příslušenství
 Pracovní rozsahy:
- Minimálně 12500 – 3800 cm-1(NIR)
- Minimálně 7800 – 350cm-1 (MIR)
 Spektrální rozlišení spektrometru – lepší než 0.09 cm-1
 Optická správnost lepší než 0.07%T
 Poměr signál/šum (1 min) 50000:1 (bez apodizace).
 Opakovatelnost nastavení vlnočtu u 8000 cm-1 lepší než 0.05cm-1
 Správnost nastavení vlnočtu u 8000 cm-1 - ± 0.03cm-1
 Keramický IČ zdroj se softwarově řízeným výkonem a NIR zdroj záření
 Děliče paprsků KBr/Ge-KBr (MIR) a CaF2 (NIR)
 Detektory DLaTGS/KBr (MIR) a InGaAs (NIR)
 Softwarové přenínání zdrojů a detektorů pomocí počítače
 Softwarové rozpoznávání příslušenství pro měření vzorků.
 Automatická justáž spektrometru Autotune, dynamické nastavování optiky Dynamic Alignment (nepřetržitá dynamická optimalizace optické lavice)
 Uzavřená a vysušovaná optika s vizuální a softwarovou kontrolou úrovně vlhkosti
 FiberPort – softwarově řízené přepínání kolimovaného měřícího paprsku pro napojení libovolného typu NIR sondy za pomoci SMA konektorů, integrovaný InGaAs detektor – možnost měření vzorků ve vzorkovém prostoru i mimo něj.
 Imerzní ponorná sonda s fixní optickou dráhou 5 mm pro transmisní měření kapalných vzorků v NIR oblasti při teplotách od 0°C do 100°C. Délka optických
vláken 2m
 Smart NIR Integrating Sphere - nástavec do vzorkového prostoru pro měření difúzně reflexních spekter - pozlacená integrační koule s vlastním detektorem InGaAs (12000 - 4000 cm-1) pro spektrální rozsah a automatickou rekognoskací.
Součástí nástavce je i zařízení pro rotaci pro měření nehomogenních vzorků. Automatické měření pozadí na vnitřní pozlacený standard.
 Vyhřívaná kapalinová kyveta HT-32 s kulatými KBr okénky do vzorkového prostoru do teploty 400°C s programovatelným teplotním regulátorem a softwarem
umožňujícím regulovat teplotu v čase.
 Softwarová korekce vlivu vzdušné H2O a CO2
 Univerzální držák pro kapalinové a plynové kyvety pro MIR
 Počítač s výkonem potřebným pro řízení všech funkcí přístroje a zpracování dat.
(podrobná specifikace viz. bod 5 nabídky – připojen na konci této přílohy)
 Software, umožňující:
- řídit všechny funkce spektrometru
- provádět diagnostické testy
- provádět výkonnostní validaci přístroje – správnost nastavení vlnočtů, absorbancí, poměr signál/šum
- kvantitativní vyhodnocení dat (plochy a výšky pásů, různé způsoby proložení
základní linie, vícebodová kalibrace)
- tvorbu kalibračních modelů – PLS, PCR, diskriminační analýza včetně chemometrické diagnostiky
- vytvářet makra pro automatizovaná měření a vyhodnocování dat
- vytvářet knihovnu spekter a efektivně v ní vyhledávat
- automatická multikomponentní analýza
- interpretovat spektra, provádět s nimi matematické operace, určovat jejich
shodu
- Podpora všech běžných datových formátů – JCAMP, ASCII, atd.)
- chemometrické výpočty
- uživatelsky vytvářet výsledkové reporty včetně snadného tisku spekter
- software pro měření a vyhodnocování kinetických experimentů (k vyhřívané
kapalinové kyvetě)
2. Spotřební materiál
Kromě standardně dodávaného spotřebního materiálu dodá uchazeč v rámci VŘ:
 3 ks kompresních kyvet pro analýzu pevných látek v NIR oblasti pro reflexní spektra
(zajišťující reprodukovatelný přítlak na měřený vzorek)
 4 ks injekční stříkačky pro plnění dodaného typu kyvet
 plynová kyveta délky 10 cm s KBr okénky, skleněná, se septy
 3 ks kapalinové rozebíratelné kyvety bez okének včetně distančních vložek umožňující
nastavení tlouštěk cca 0,015, 0,05, 0,1, 0,2 a 0,5 mm
 8 ks KBr okének kulatých
 8 ks KBr okének kulatých, vrtaných
 2 ks CaF2 okének, kulatých
 2 ks CaF2 okének, kulatých, vrtaných
 výše požadovaná okénka budou pro dodaný typ kapalinových kyvet
3. Po instalaci:
Uchazeč předvede a doloží úspěšné provedení všech potřebných testů pro daný přístroj, odpovídající rozsahu operační kvalifikace.
Přístroj M3 - Ramanův spektrometr s konfokálním mikroskopem
Popis systému:
Ramanův disperzní spektrometr s konfokálním mikroskopem a definovaným příslušenstvím,
umožňující měření mikro i makro vzorků a stanovení jejich strukturních charakteristik.
Určení:
 Výzkumná práce i rutinní analytická stanovení povrchů nosičů, rovnoměrného nanesení aktivních složek (katalyzátory) s možností analýzy hloubkových koncentračních
profilů, polymerních směsí, kopolymerů a kompozitů a kriterií materiálového inženýrství.
 Práci s pevnými i kapalnými vzorky, pastami, granulemi, prášky, foliemi i tenkými
materiálovými řezy bez předchozích úprav.
 Charakterizace vzorků kvalitativní i kvantitativní analýzou ramanského spektra.
 Analyzované materiály zahrnují látky anorganické, organické, polymery i biologické
materiály (biotechnologie).
1. Minimální technické požadavky na přístroj, software a příslušenství
 Pevné propojení mikroskopu se spektrometrem. Vláknové připojení není akceptovatelné.
 Pracovní rozsahy:
532nm – 6000 – 50 cm-1
633nm – 3500 – 50 cm-1
780nm – 3300 – 50 cm-1
(pro lasery pracující ve viditelné oblasti zelený, červený, modrý)
445nm – 3500 – 70 cm-1
(pro laser pracující v NIR oblasti)
 Požadované rozlišení:
- v rozsahu 3500 resp. 3300 cm-1 až 50 resp 70 cm-1 spektrální rozlišení 5cm-1
- v rozsahu 1800 až 50 resp. 70cm-1 spektrální rozlišení 2cm-1
 Bezpečnostní třída Class I (dle FDA/CDRH)
 Vlnočtová přesnost 2 cm-1
 Opakovatelnost nabízeného spektrometru po výměně excitačního laseru min.
1.8cm-1
 Čtyři filtry Rayleighova rozptylu. Jeden pro každý excitační laser.
 Čtyři excitační lasery (780nm, 633nm, 532nm a 445nm)
 Excitační lasery - depolarizované, vysoce jasové
532nm – 10mW
633nm – 8mW
780nm – 24mW
445nm – 6mW
 Devět disperzních mřížek. Z toho tři pro excitační laser 532nm a pro další nabí-
zené excitační lasery po dvou disperzních mřížkách
 Termoelektricky chlazený CCD detektor s rozlišením 2048/256 pixelů
 Pravá konfokální optika nikoliv virtuální
 Patentované automatické seřizování viditelného světla, primární laserové dráhy a
dráhy rozptýleného (Ramanova) záření na detektor – precizní zamíření na stejnou
stopu při výměně excitačního laseru (automatická justáž vizuálního modu, laserového a Ramanova záření)
 Integrované kalibrační standardy pro automatickou kalibraci vlnových délek,
frekvence laserů a intenzit pásů
 Uživatelsky vyměnitelné jednotlivé komponenty přístroje, excitační lasery, filtry,
mřížky a objektivy
 Systém umožňuje přímá měření Ramanových spekter kapalných a pevných vzorků v kyvetách při zachování laserové bezpečnostní třídy I pomocí mikroskopického adaptéru s objektivem 4x (SWD)
 Systém umožňuje přímé měření mimo mikroskop do vzdálenosti 48 cm bez použití vláknové optiky včetně objektivu 20x (SWD) pomocí nástavce Extended Reach Macro Sample Adaptor (laserová třída bezpečnosti III). Součástí adaptéru
jsou i ochranné brýle.
 Systém umožňuje měřit vzorky kapalné i pevné, neupravené (především polymerní prášky) a upravené (např. mikrotomové řezy materiálů), dále charakterizace povrchů katalyzátorů, makro i mikro vzorky
 Systém umožňuje budoucí připojení vláknové optiky pro všechny nabízené excitační lasery
 Osvit vzorku v režimu „brightfield“ i „darkfield“
 Motorizovaný mikroskopický stolek s dráhou pohybu 101.6 mm (osa x) x 76.2
mm (osa y) řízený HW a SW joystickem s pohybem stolku 0.1 µm
 Celkem šest objektivů: 4x (SWD), 10x (SWD), 20x (SWD), 50x (SWD a LWD)
a 100x (SWD)
 Možnost rozšíření spektrometru např. o kryogenní nebo vyhřívanou celu
 Počítač s dostatečným výkonem pro řízení všech funkcí přístroje a pro zpracování
dat. (podrobná specifikace viz. bod 5 nabídky – připojen na konci této přílohy)
 Software, umožňující:
- řízení spektrometru a zpracování dat počítačem
- SW přepínání mezi pozorováním vzorku mikroskopem a měřením Ramanových spekter
- automatická redukce fluorescence
- záznam doby používání laserů (pro sledování předpokládané doby životnosti
laserů)
- vytvářet makra pro automatizovaná měření a vyhodnocování dat
- tvorbu kalibračních modelů – PLS, PCR, diskriminační analýza včetně che-
-
-
mometrické diagnostiky
práce s knihovnami spekter a jejich tvorba, možnost stanovení více složek (více než 1) ve vzorku směsi v jednom kroku
knihovna organických a anorganických látek
spektrální matematika (komplexní vyhodnocení spekter)
zjištěni čistých složek z mapy za pomoci metod matematické / statistické analýzy
mapování a hloubková profilace - program na automatické mapovaní (2D a 3D
zobrazeni) jednotlivých bodů, po přímce, na ploše (osa x, y) nebo hloubkové
profilování (osa z)
možnost náhledu na spektrum v reálném čase v celém měřeném rozsahu
autofokusace na povrch vzorku (i pro měření map)
uživatelsky vytvářet výsledkové reporty včetně snadného tisku spekter
2. Spotřební materiál
Kromě spotřebního materiálu standardně dodávaného s přístrojem dodá uchazeč v rámci VŘ:
 20 ks NMR kyvet do adaptéru pro přímé měření spekter kapalných a pevných vzorků
mimo mikroskopický stolek
 5 ks podložek pro měření pevných vzorků do mikroskopického stolku
 sada pro přípravu mikrovzorků
3. Po instalaci
Uchazeč předvede a doloží úspěšné provedení všech potřebných testů pro daný přístroj, odpovídajících rozsahu operační kvalifikace.
Download

Smlouva Nicolet