počátky rodu dle rodinných zápisků a
některých dalších zdrojů
(nepravděpodobná verze)
Petr
Zdroj: Dvořák ~1900, Rulík 1806, Paprocký 1602
Domorod Kresina
(Křižina)
* 958 v Opučné + 1041
roku 1005 byl od knížete Oldřicha
povýšen do stavu Vladyků, získal
erb a vystavěl hrad Domoradice
strýc Hovorky, lovčího knížete
Oldřicha
Blanka (Baňka)
Dobroslav
* 984 + 1051
Anna, dcera Borka Slavíka
(+ 1056)
Johana z Košperka
Hynek
Vilém Krušina
ze Švamberka
* 1011
odebral se k dánskému králi
Erichu II. od něhož obdržel erb
labutě
Mathilda, dcera Zajíce z
Valdeka (+ 1041)
převor řádu Melitenského
Jaroslav
Vilém
* 1033 + 1128
navrátil se z Dánska, koupil
Krasíkov, rozšířil ho a nazval
Švamberk
Polixena z Bechyně (+ 1086)
Zdeslav
Zdeněk (Zdenko)
* 1071 + 1146
Anna ze Sezimova Ústí
(+ 1142)
* 1101 + 1184
spojil dva erby v jeden
Anežka ze Sedlic (+1156)
Jaroslav
Jodok (Jošt)
usadil se v horním Falcu
Vratislav
* 1139 + 1198
Rozárie ze Zásady (+ 1181)
Heřman
Zdeslav
* 1178 + 1249
korouhevní pán český
Kriselda z Hazemberka
* 1241 + 1320
Blažena (Beatrix) z Rožmitálu
a na Blatné
* 1269 + 1345
pán na Boru (Haid),
9.10.1333 podepsal zlatou bulu
Karla IV.
smlouva s Rožmberky, erb
Keteřina z Rožmberka
Ratmír (Racek) Krušina
ze Švamberka, Skviřína
Hynko (Hynek)
* 1364 + 1465
kapitán chebského kraje,
pán na Manetíně, Zelené Hoře,
na Boru, nepřítel Husitů (Žižky)
Anežka z Bechyně
* 1301 + 1416
přísedící Lantrechtu v Praze
zemřel ve vysokém stáří
Blažena ze Zedlic
Václav
Bartoloměj
Šebestián
zakladatel panského rodu
Krušinů z Lichtenburka
Bohuslav I.
Vratislav
usadil se na polském dvoře
1235 zemský korouhevník
Polixena ze Stochova
Zdenek
Heřman
Polixena
Božena Křesinová
Polixena
manželka knížete Oldřicha,
matka knížete Břetislava I.
pán z Hazemberka
Ratmír III. ze Stanu
-1282 + 1291
větev v. Gstom, z Věžek
počátky rodu dle historických pramenů
(realistická verze)
Lidmila ze Skviřína
Zdroj: Olšovský-Laboutka 2004-2008, Sedláček 1906, Čapka 2010, Krušina 1899
Bohuš z Veveří
Ratmír ze Skviřína
-1201 + 1232
r, 1224 uveden králem v listině
Přemysla Otakara I. jako Baron
r. 1229 komorník plzeňského
práva, působil na Moravě a
později v západních Čechách
zakladatel rodu Švamberků
(hrad Krasíkov)
možná totožný s Rathmirusem
von Schwagau, příbuzným rodu
Dunin v Polsku a potomek
skandinávských králů
Ofka-Eufemie z Lomnice,
dcera Viléma Náměšťě (* 1180
Wilhemlus de Namiest) a
Kunhuty Hrabišicovny
Kunhuta (možná)
+ 1224
možná Bohuš ze Švamberka
Sibyla de Montferat
(možná Sibyla von Abenberg)
Ratmír II. ze Skviřína
-1226 + 1247 (1263)
zakladatel kláštera ve Stříbře
(rodová hrobka)
Bohuslava z Komárova
+ 1263
Oldřich Zajíc z Valdeka
+ 1320
Plichta ze Žirotína
Dobeš (Tobiáš)
z Muckova
+ 1320
Jaroslav
ze Švamberka
+ 1345
Ratmír IV. „Racek“
ze Švamberka
+ 1342
Bohuslav I. z Boru
-1251 + 1310
komorník plzeňského práva,
převzal purkrabství na Přimdě
Bohuslav II. „Bušek“
ze Švamberka
+ 1330
Bohuslav III.
ze Švamberka
-1338 + 1379
chebský hejtman,
nejvyšší komorník,
první nazýván „Krušinou“
Jitka-Judita
Anežka Berkovna z Dubé
Ratmír V. „Racek“
ze Švamberka
Eliška ze Švamberka
1365 + 1414
„na Mešně a Poříčí“
Beatrix ze Seidlitz
+ 1452
Oldřich z Rožmberka
Bohuslav VI.
ze Švamberka
Bohuslav V.
ze Švamberka
1375 + 1401
od r. 1390 nejvyšší sudí
Cecilie z Buštěhradu
-1406 + 1425
Žižkův odpůrce a poté jeho
hejtman
pochován v Mor. Krumlově
1440 Alena ze Svinova
Bušek ze Švamberka
Hynek „Krušina“
ze Švamberka
Božena ze Skviřína
Zdeslav z Malesů
-1235
+ 1239
Jan ze Švamberka
+ 1254
duchovní - převor Johanitů,
r. 1252 poprvé použil predikát
„ze Švamberka“
Bohuš ze Švamberka
-1329
+ 1395
1388 vyšehradský purkrabí,
od r. 1394 chebský hejtman
„na Spál. Poříčí“
-1257 + 1278
duchovní Johanitů
Ratmír III. z Lestkova
-1249 + 1263
od r. 1250 purkrabí na Přimdě
-1408 +1456
od r. 1422 hejtman plzeňského
kraje a později chebského
1440 Markéta z Plavna
(Margareta von Plauen)
Anna Krušinová z Lichtenburka
Markéta ze Švamberka
1454 + 1479
Jiří z Puchheimu
Zdislav ze Šternberka
Bohuslav VII.
ze Švamberka
* 1428 + 1490
nejvyšší hofmistr
1452 Ludmila z Rožmberka
(Bílá Paní Švamberská, sestra
Perchty)
Konstancie ze Šternberka
Jan ze Švamberka
+ 1410 v Praze (popraven)
dříve pražský kanovník
„na Boru, na Přimdě“
1406 Alena
Přebor ze Skviřína
Jan ze Švamberka
-1406 + 22.10.1460
mistr strakonický
1456 Hedvika z Rožmitálu
Jan (Johann Baptist)
* 7.6.1770 ve Vídni
24.12.1806 uznán císařem
Františkem I. spolu s pokr.
příbuzenstvem za
pokračovatele rodu
Švamberků – titul svobodný
pán, baron
(department Heraldiky, str. 5)
Josefa z Blumenthalu
Mikuláš
ze Švamberka
-1232 + 1248
duchovní řádu sv. Jana
Jerusalemského
+ 1414
kněz
Matěj (Mathias)
* 18.4.1671
Dorota Šourková
František
* 15.4.1775
stavitel v Roudnici
Pavel
* 10.12.1672
Jan
* 16.10.1736
Kateřina Doubravová
Jiří
* 15.3.1676
Vojtěch (Adalbert)
Markéta
* 1585
pokračování rodu dle historických pramenů
(zde se setkávají obě předchozí verze)
Bohuslav Kruchina
ze Švamberka
* 16.6.1446
+ 19.3.1524 v Jesenici
kostelník v Jesenici u Sedlčan,
odešel do Francie (do r. 1489),
po návratu získal uznání od krále
Vladislava za pokračovatele rodu
Švamberků (opis v pamět. knize
v Modlíkově č. 6),
pohřben v Jesenickém kostele
1501 Anna Machovská, dcera
rytíře Jana Machovského (+1519)
Zdroje:
Josef Krušina ze Švamberka: Z rodinné kroniky Švamberské,
Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze, ročník VII., Praha 1899
August Sedláček: Ottův slovník naučný, díl XXIV., Praha 1906
Jaromír Olšovský-Laboutka: Z dějin Duninů a Švamberků,
Heraldika a genealogie 3-4/2004, 1-2/2006, 1-2/2008
Bohuslav Čapka: K otázce Bohuslava Krušiny ze Švamberka, Heraldika a genealogie 1-2/2010
Bartoloměj Paprocký: O Stavu Panském, kap. X. O starožitném rodu a erbu Panův z Švamberka,
Diadochos, 1602
Jan Rulík: Historické vypsání starožitného a slavného rodu panského Pánů Krušinů ze Švamberka
v království českém, 1806
Václav Dvořák: Doplněk Paměti Kvěchovského mlýna pod Zahrádkou,
Rodokmenový pořad z Genealogické tabule Švamberské, ~1906 (August Sedláček)
Václav
* 11.2.1682
Jan
* 1539
+ 1550
Mikuláš Adam
Pavel
* 1587
* 2.1.1635
Martin Jan
Mikuláš
* 10.5.1591
* 16.5.1638
Barbora
Mikuláš
* 20.10.1502 v Jesenici
+ 1650
+ 1510
* 1543
+ 1556
+ 1709
Alžběta
Tomáš
* 1592
+ 1625
* 1640
+ 1648
Václav Kruchina
* 10.5.1504 + 27.5.1588
kostelník v Jesenici
Marie Anna Strnadová
* 17.12.1545 + 1624
odložil přídomek „ze Švambeka“
1584 Lucie Drastová
Jakub
* 1593 + 5.2.1676
kostelník v Jesenici
Anna Nováková
Jan
* 16.7.1641 + 12.11.1736
kostelník a rychtář
v Nedrahovicích
1670 Lidmilla Záběhlická
1708 Markéta Barešová
Ignác Václav
Šimon
* 4.2.1709 (4.11.1709?) + 1787
9.11.1732 Kateřina Pšeničková
1734 Kateřina Mošničková
* 8.3.1744
Barbara Bittner
Jakub
* 17.7.1746
Maria Rudolec (Viternová)
Anna Richterová
Tomáš
* 8.12.1748 v Jesenici
+1810
Lidmilla Pillik z Miskovic
Jakub
* 18.7.1506 + 1555
královský voják
Eva
* 1711
1732 Jan Barták v Podhájí
?
* 24.9.1778
Marie
Josef
* 20.5.1694
Václav
Matěj
Anna Marie
Jan
František
Václav
* 21.1.1742
25.10.1778 Kateřina
Chabrová v Jistebnici
Václav
* 21.12.1776
stavitel v Roudnici
Kateřina Maděrová
* 25.3.1739
stavitel v Jistebnici
1769 Theresia Čermáková
* 3.1.1689
1716 Lukáš Hanák
* 5.4.1690
Josef
* 23.5.1790
c.k. dvorní rada ve Vídni
student literárního umění na
vysokých školách
Vídeňských, od rektora
prohlášen 28.11.1804 jako
Baron Kruchina de
Schvanberg (zapsán v knize)
František
* 14.2.1785 (1786?)
+ 28.11.1834 (1854?)
* v Jesenici + v Porešicích
25.11.1804 Veronika
Peštová z Doubloviček
(1785 – 22.1.1853
v Počepicích)
pohřben v Počepicích u
vchodu do kostela
+ 1858
Karel Müller
Jan
?
Anna Krušinová
* 11.7.1815 v Jesenici
+ 11.2.1861 v Micáskově
pohřbena v Nadějkově
13.10.1835 Václav Dvořák
v Počepicích
Františka
+ 7.5.1871
Karel
* 7.11.1822 + 3.12.1898
svobodný, bezdětný
Anna
* 1750
+ mladá
Albert (Vojtěch)
Vojtěch
Dorota
* 25.1.1754
Jakob Mrázek
* 22.4.1797 + 1854
7.1.1833 Julia Lintemer
v Plzni (1812 v Trieru –
6.3.1840 v Plzni)
+ 28.8.1873
zemřel ve Vídni na choleru
svobodný, bezdětný
Terezie
* 7.10.1830
zpracoval Petr Dvořák
z různých zdrojů
poslední úprava 25.8.2014
+ 8.10.1830
Download

Rodokmen Švamberkové