Městský úřad Chotěboř
Oddělení územního plánování a GIS
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Č. JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:
MCH_8872/2014/UPG
Ing. Ludmila Pecnová
569 641 143
569 622 296
[email protected]
09.07.2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování a GIS, oznamuje v souladu
s ustanovením § 5 odst. 6, § 55 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTĚBOŘ.
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Chotěboř v uplynulém období je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři, odd. územního
plánování a GIS, pracoviště Klášterní 267.
Tento návrh zprávy je dále v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb.
(správní řád) k nahlédnutí v termínu
od 10.07.2014 do 25.08.2014
na následující internetové adrese:
http://www.chotebor.cz/uzemni-plan-chotebor/ds-1105/p1=3786
Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky.
OTISK RAZÍTKA
Ing. Ludmila Pecnová
vedoucí oddělení územního plánování a GIS
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Vyplněním příslušných údajů do řádků vyvěšeno / sejmuto potvrzuje příslušná osoba rovněž
vystavení v uvedeném termínu na příslušné elektronické úřední desce
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Chotěboř v uplynulém období obdrží:
Dotčené orgány:
1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
4. Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
5. Ministerstvo život. prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1,Brno 602 00
6. Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1
7. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod,
Štáflova, 580 01 Havlíčkův Brod
8. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní pracoviště, Humpolecká 3036, 580 01 Havlíčkův
Brod
9. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/6,P.O.BOX 16, 460 01
Liberec 1
10. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/c, 532 39 Pardubice
11. Úřad pro civilní letectví ČR, sekce letová a provozní, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
12. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, Inspektorát Havl.Brod, Ledečská 2917, 580 01
Havl.Brod
13. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Kraj Vysočina, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
14. Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, PO Box 21/OSM 170 34 Praha 7
15. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
16. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
17. Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava
18. Státní pozemkový úřad, pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod
19. Vojenský vlečkový úřad, Rooseveltova 23, 160 00 Praha 6
20. Správa ochrany přírody, Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky
Servisní úřady a organizace pro DO:
Centrum dopravního výzkumu, Thámova 7, 186 00 Praha 8
Ředitelství silnic a dálnic, Šumavská 33, 612 54 Brno
Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Městský úřad Chotěboř, odbor školství, rozvoje a památkové péče, Trčků z Lípy 69, Chotěboř
Významní správci inženýrských sítí a ostatní:
1. Regionální úřad vojenské dopravy, centrum vojenské dopravy, Tř.1 máje, 77100 Olomouc
2. Správa a údržba silnic, Žižkova 1018, 580 01 Havlíčkův Brod
3. Vodovody a kanalizace HB a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův
4. VČP Net a.s., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové
5. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, P.O.Box 03, 303 03 Plzeň
6. Čepro a.s., 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu
7. RWE Transgas Net, s.r.o., Kavčí Hory Office Park, Na Hřebenech II 8/1718, 140 21 Praha 4 - Nusle
8. ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
9. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 -Nusle
10. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - město
11. České radiokomunikace, a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha 6
12. Telefónica 02 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
13. Česká geologická služba – Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
14. Lesy ČR sp., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
15. České dráhy a.s., Nábř. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
16. ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice
17. Správa železniční dopravní cesty, Pávovská 2c, 611 43 Brno
18. Agentura ochrany přírody a krajiny, Husova, Havlíčkův Brod
Sousední obce:
Čachotín, Kojetín, Česká Bělá, Rozsochatec, Jitkov, Oudoleň, Slavětín, Krucemburk, Sobíňov, Libice nad
Doubravou, Dolní Sokolovec, Nová Ves u Chotěboře, Uhelná Příbram, Nejepín, Jilem
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 586 01 Jihlava
Městský úřad Chotěboř, stavební úřad, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 019-570128-524/0600
IČO: 00267538
Download

projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chotěboř