Mravenec pastvinný (Formica
exsecta), mravenec Forelův
(Formica foreli), mravenec
pasekový (Formica pressilabris)
•Všechny tři druhy jsou si velmi podobné,
rozlišení je obtížné. Mají podobnou biologii i
důvody ohrožení.
Ohrožrní: 114/1992 – ohrožené druhy,
Červený seznam ohrožených druhů
České republiky Bezobratlí – ohrožené
druhy
Popis: Zbarvením podobní
mravencům, ale výrazně menší.
lesním
M. pastvinný: dělnice 4–6 mm, samičky 7–
9 mm, samečci 6–9 mm; m.Forelův:
dělnice 4,5–6 mm, samičky 6–7 mm,
samečci 5,5–7 mm; m. pasekovýv: dělnice
4,2–6 mm, samičky 4,5–5,5 mm, samečci
4,5–6 mm. Samičky stejně zbarvené jako
dělnice, někdy tmavší. Samečci celí černí.
Typickým poznávacím znakem dělnic a
samiček jsou protažené zadní rohy hlavy,
díky nimž je týl hlavy hluboce prosedlaný
(proláklý). Hnízda z jemného materiálu,
jakoby nadýchaná!
Ochrana mravenců
rodu Formica
Důvody snižování stavů mravence
rašelinného a podrodu Coptoformica
•Úbytek stanovišť a jejich fragmentace
v důsledku fyzického zániku lokalit
•Eutrofizace, sukcesní zarůstání
•Fyzická likvidace hnízd strojovým
sečením
• Pálení sena v blízkosti hnízd
• Ukládání travní hmoty v lesních
Typická hnízda m. Forelova (F. foreli)
© Pavel Bezděčka & RNDr. Klára
Bezděčková PhD. 2009; kontakt:
Muzeum Vysočina Jihlava, Masarykovo
nám. 55, 586 01 Jihlava
Ochrana těchto druhů mravenců
spočívá v nalezení jejich stávajících
populací v eliminaci uvedených
faktorů!
SP/2d4/23/07 MŽP ČR
Ochrana a ohrožení mravenců v ČR
•Aktivní ochrana mravenců je v České
republice zaměřena prakticky výhradně na
hnízdní komplexy hospodářsky významných
druhů lesních mravenců (skupina Formica
rufa). I když podle české legislativy patří celý
rod Formica mezi zvláště chráněné živočichy,
ostatním ohroženým druhům tohoto rodu
u nás nebyla dosud věnována pozornost.
•K nejohroženějším takovým druhům patří
mravenec rašelinný, Formica picea Nylander,
1846 a všechny naše druhy mravenců podrodu
Coptoformica, tj. mravenec pastvinný, Formica
exsecta Nylander, 1846; mravenec Forelův
Formica foreli Emery, 1909 a mravenec
pasekový Formica pressilabris Nylander, 1846.
•V České republice byl v posledních
desetiletích zaznamenán pokles početnosti
populací těchto druhů, zejména v důsledku
změn v krajině a likvidace vhodných
stanovišť.
•Projekt VaV SP/2d4/23/07 „Vypracování
návrhu záchranného programu zvláště
chráněných
a
závažným
způsobem
ohrožených druhů rodu Formica s málo
známou biologií“ podpořený MŽP ČR, který je
v současnosti řešen v Muzeu Vysočiny
Jihlava má přispět k zavedení účinných
opatření na záchranu těchto druhů.
Mravenec rašelinný (Formica picea)
Ohrožení: 114/1992 – ohrožený druh,
Červený seznam hrožených druhů České
republiky Bezobratlí – kriticky ohrožený druh
Popis: Černý výrazně lesklý mravenec. Na
hrudi několik tupých, dopředu skloněných
chloupků. Velikost dělnic ca 4,5–6 mm,
samiček 8–9 mm, samečků 7,5–8,5 mm.
Výskyt a rozšíření: Boreomontánní druh,
v Evropě se vyskytuje lokálně velmi
chladných stanovištích, především na
rašeliništích, v Alpách též na trávnících
subalpínského a alpínského stupně. Na
našem území dosud zaznamenán v Krušných
horách, na Šumavě, ve Slavkovském les,
v
Českém
lese,
na
Třeboňsku,
Českomoravské
vrchovině,
Českolipsku
a v Lužických horách, v nadmořských
výškách 250–1 060 m.
Typická lokalita a typické
Mravenec pastvinný (Formica exsecta)
Mravenec rašelinný (Formica picea)
hnízdo mravence rašelinného
Download

Ochrana nelesních druhů mravenců r. Formica