Implementace finanční gramotnosti
ve školní praxi
SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ
FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
STUDIJNÍ OBORY
1
Sbírka vznikla v rámci realizace projektu:
IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
VE ŠKOLNÍ PRAXI
na Integrované střední škole v Chebu
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vedoucí projektového týmu
Ing. Alena Kněžická
2
Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické
bc. Dana Fialová,
ing. Radmila Hovorková,
ing. Iva Hůdová ,
ing. Jana Krejsová,
ing. Lada Nováková,
bc. Marie Piklová
SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
PRO STUDIJNÍ OBORY
Obálka ing. Jan Homolka
Vydala Integrovaná střední škola Cheb, v Chebu roku 2010
Vytiskla Integrovaná střední škola Cheb v Chebu
Vydání první
3
Obsah:
OBSAH:
4
ÚVOD
7
FINANČNÍ GRAMOTNOST PENĚŽNÍ
9
Základní platební nástroje používané v tuzemsku
10
Bezhotovostní platby – platební karty
21
Peníze – hotovostní forma a bezhotovostní forma
26
Nakládání s penězi - Valuty
42
Přebytek peněžních prostředků
48
Krátkodobé cenné papíry
56
Jak se vyznat ve směnkách?
61
Směnky a jejich použití
68
Směnky a šeky
73
Zajištění pohledávek, závazků - ručení
80
FINANČNÍ GRAMOTNOST ROZPOČTOVÁ
85
Cestovní pojištění a asistenční služby
86
Hospodaření s osobními aktivy - Někdy méně, znamená více
91
Pojistné osob - Investiční životní pojištění
97
Osobní finanční plán
105
Pojištění vkladů
112
Rozpočet domácnosti - rezerva domácího rozpočtu
121
Rozpočet domácnosti
128
Vytváření a zhodnocování rezerv domácího rozpočtu
141
Pojistné osob - Životní kapitálové pojištění
148
4
Zabezpečení ve stáří – Důchodové pojištění x penzijní připojištění
157
Hrubé a čisté příjmy
163
Nebankovní půjčky a jejich rizika
170
Pojištění rodinného domu a domácnosti
175
Pojistné osob - Investiční životní pojištění
183
Rozbor rodinného hospodaření
190
Systém státního sociálního zabezpečení v ČR
197
Životní a existenční minimum
206
Životní pojištění
221
FINANČNÍ GRAMOTNOST CENOVÁ
228
Výhoda snížené sazby DPH při renovaci soukromých obydlí
229
Jak neuzavírat „bezhlavé“ nákupy
237
Jednoduché úrokování
243
Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání
249
Práva spotřebitele - reklamace vadného zboží
253
Tvorba ceny a cenové triky
259
Životní a existenční minimum
270
Inflace a procentuelní zhodnocení vkladu v bankách
286
Jak předcházet nekalým obchodním praktikám
296
Nekalé obchodní praktiky aneb je to ještě poctivé jednání?
307
Reklamace
313
Stanovení ceny v oblasti služeb
322
Vliv inflace
328
Reklamace vadného zboží
335
FINANČNÍ GRAMOTNOST PRÁVNÍ
342
V lekcích nechybí ani užitečné odkazy a praktické typy, které pomohou k lepší orientaci v probraných tématikách. 342
5
Jak se vyznat ve smlouvách
343
Jak lze zajistit zaplacení závazku
354
Vše o vlastnictví
364
Reklamace
377
Právní poradna pro budoucí zaměstnance
387
Nekalé obchodní praktiky aneb je to ještě poctivé jednání
402
Exekuce očima dlužníka i věřitele
409
Jak zkrotit dluhy
418
Lichváři, podnikavci nebo zločinci
428
Studium a práce v zemích EU
437
TESTOVÉ OTÁZKY
447
Úvod
447
Hospodaření domácností
448
Peníze
452
Finanční produkty
468
Práva spotřebitele
493
Výsledky
512
SLOVNÍK
516
6
Úvod
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k
tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na
trhu finančních produktů a služeb.
Dnes jsou výjimkou lidé negramotní. Bez všeobecně rozšířené znalosti čtení a psaní by byl chod
moderní společnosti stěží přestavitelný. Existují však další formy nevzdělanosti, které jsou
společensky stejně nebezpečné. Velká část občanů trpí tzv. ekonomickou negramotností, jejíž
podmnožinou je i finanční gramotnost. Převážná většina lidí bohužel nerozumí tomu, jak trh
ovlivňuje cenu, neznají podstatu peněz, jejich proměnu v historii a jejich současnou podobu,
nerozlišují, co je spotřeba a co je investice, jak je uspořádán bankovní systém. Toto všechno se
projevuje neschopností správně reagovat na změny ekonomické situace. Lidé nemohou odolávat
různým podvodným nabídkám finančních produktů a nejsou schopni správně posoudit dopady svých
rozhodnutí. Peníze a finanční produkty jsou nedílnou součástí dnešního světa a my musíme být
schopni s nimi efektivně nakládat.
Pro žáky je žádoucí, aby v procesu vzdělávání získávali potřebné znalosti, dovednosti i postoje a
hodnoty, tzn. aby si žáci v průběhu vzdělávání prohlubovali příslušné klíčové kompetence v oblasti
finančního vzdělávání.
Na základě těchto skutečností byly zpracovány sbírky úloh, které napomohou k lepšímu vzdělání
v oblasti finanční gramotnosti, čímž bude alespoň z části zajištěno, aby se žáci uměli se znalostí věci
v dennodenní praxi adekvátně rozhodovat a jednat na finančním trhu.
Příklady finanční gramotnosti jako správy osobních či rodinných financí zahrnují 3 složky:
Gramotnost peněžní
Gramotnost cenovou
Gramotnost rozpočtovou
Specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti jsou také nezbytné makroekonomické
aspekty i oblast daňová, a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích
jednotlivců i domácností, a má tady významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. S ní
souvisí zvláště gramotnost numerická, informační a právní.
Příklady jsou rozděleny do tří základních složek finanční gramotnosti:
Finanční gramotnosti peněžní, která představuje kompetence nezbytné pro správu hotovostních a
bezhotovostních peněz, transakcí s nimi a správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet,
platební nástroje apod.).
Finanční gramotnosti rozpočtová, která představuje kompetence nezbytné pro správu
osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o
alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska.
Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované:
správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů
nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních
7
produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit
ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.
Finanční gramotnost cenová, která představuje kompetence nezbytné pro porozumění cenovým
mechanismům a inflaci.
Jako specializovaná součást širší ekonomické gramotnosti je zde zařazena i gramotnost právní.
Sbírka je určena nejen pro učitele a žáky, ale i širší veřejnost, kterým ochrana a správa svých
finančních prostředků není lhostejná. Jejím úkolem je pomoci vzdělat finančně gramotného občana,
který se bude orientovat nejen v problematice peněz a cen, ale získá přehled i v oblasti finančních
produktů a služeb, a zároveň občana-spotřebitele, který zná svá práva a zároveň ví, jak se vyhnout
problémům se zadlužeností a předlužeností své domácnosti.
Příklady je možno využít v odborných ekonomických předmětech, občanské nauce, informačních a
komunikačních technologiích nebo matematice. Zahrnují klíčové pojmy, cíle a přínosy pro žáky,
postupy řešení, správné výsledky a požadované pomůcky. Jejich součástí jsou pokyny a doporučení
pro vyučující.
Testové otázky, které jsou součástí sbírky mají vyučujícím usnadnit ověřování znalostí, které žáci
nabyli.
8
Finanční gramotnost peněžní
Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních
peněz a transakcí s nimi a správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje
apod.).
Příklady je možno využít v odborných předmětech zaměřených na ekonomiku, v občanské nauce
nebo matematice a to v případech, že příslušný obor nemá v učebním plánu tyto odborné ekonomické
předměty zařazeny.
Vybrané příklady peněžní gramotnosti se zaměřují na platební styk v hotovostní i bezhotovostní formě,
způsoby jeho použití, na nakládání s peněžními prostředky, možnosti jejich zhodnocování, na krátkodobé
cenné papíry a jejich využití.
Příklady zahrnují klíčové pojmy, cíle a přínosy pro žáky, postupy řešení, správné výsledky a požadované
pomůcky, které žáci budou ve vyučování potřebovat. Jejich součástí jsou pokyny a doporučení pro vyučující.
9
Téma:
Finanční gramotnost peněžní
(Peníze)
Základní platební nástroje používané v tuzemsku
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
hotovostní a bezhotovostní platební styk, poštovní poukázky, příkaz k úhradě,
hromadný příkaz k úhradě, příkaz k inkasu
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci si díky získaným informacím utřídí znalosti z oblasti základních platebních
nástrojů používaných v tuzemském platebním styku. Zvládnou si správně zvolit vhodný platební nástroj pro
danou situaci. Dokážou správně zvolený platební nástroj vyplnit. Vyhodnotí také poplatky spojené s využitím
jednotlivých platebních nástrojů a vezmou je v úvahu při svém rozhodování.
Základní informace o nejčastěji používaných platebních nástrojích
Poštovní poukázky
Poštovní poukázka A
-
úhrada poukázané částky – v hotovosti, výplata částky – bezhotovostně bance
-
cena:
do 5000 korun
22,--
od 5000 do 50000 korun
33,--
za každých dalších 10 000 korun
6,--
10
zdroj: http://www.cpost.cz
Poštovní dobírkovou poukázka A
-
pošta při dodání zásilky vybere částku stanovenou odesílatelem a tu mu potom vyplatí
-
peněžní částka musí končit na celé koruny
-
cena:
do 5000 korun
22,--
od 5000 do 50000 korun
33,--
za každých dalších 10 000 korun
6,--
zdroj: http://www.cpost.cz
11
Poštovní poukázka B
-
úhrada poukázané částky – bezhotovostně z bankovního účtu, výplata částky pro příjemce v hotovosti
-
cena:
do 5000 korun
26,--
od 5000 do 50000 korun
36,--
za každých dalších 10 000 korun
6,--
Poštovní poukázka C
-
úhrada poukázané částky i její výplata příjemci proběhne v hotovosti
http://www.cpost.cz
Poštovní poukázka D
-
odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující výplatu poukázané částky příjemci
-
cena: 6 korun
-
úhrada poukázané částky – v hotovosti, výplata částky – v hotovosti ve lhůtě jednoho pracovního dne
ode dne podání.
-
cena:
do 1000 korun
88,--
od 1000 do 5000
99,--
od 5000 do 50000
121,--
za každých 10000
11,--
12
Doplňkové služby k poštovním poukázkám
Dodejka
-
odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující výplatu poukázané částky příjemci
-
cena: 6 korun
Dodání do vlastních rukou
-
peněžní částka bude vyplacena jen adresátovi, jeho zmocněnci nebo zákonnému zástupci adresáta,
v případě právnické osoby jen oprávněné osobě
-
cena: 6 korun
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
-
peněžní částka je vyplacena výhradně jen adresátovi
-
cena: 6 korun
Termínovaná výplata
-
poukázaná částka nebude vyplacena dříve než v den stanoveným odesílatelem, tento den musí spadat
do období 30 dnů od podání
-
cena: 4 koruny
Zásady při vyplňování poštovních poukázek
zdroj: http://www.cpost.cz
-
údaje na poštovních poukázkách uváděné v polích s bílým podkladem jsou dále zpracovávány pomocí
výpočetní techniky a je proto důležité je vyplňovat správně
Částka Kč
Vyplňuje se zprava, prázdné místo před částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čarou. V údaji "haléře" se
uvádějí dvě nuly, příp. se tento údaj vyplní zamezovkami.
Ve prospěch účtu
Vyplňuje se zprava. Číslo účtu se může skládat z předčíslí (až šestimístného) a hlavního čísla účtu (až
desetimístného).
Číslo bankovního účtu bez předčíslí, např.: 1014185 se vyplňuje takto:
nebo
13
Číslo bankovního účtu s předčíslím, např.: 19-364751 se vyplňuje takto:
Číslo bankovního účtu ve tvaru, např.: 10006-18432-071 se vyplňuje
takto:
Kód banky
Vyplňuje se zprava. Je součástí bankovního spojení a musí být vždy vyplněn.
Symboly
V. (variabilní)
S. (specifický)
K. (konstantní) symbol
Pokud jsou uváděny, vyplňují se zprava. Prázdné setboxy je možné doplnit nulami.
Odesílatel a Zpráva pro příjemce se vyplňuje HŮLKOVÝM PÍSMEM
Platby z běžného účtu
-
jedná se o nástroje bezhotovostního platebního styku
-
ceny se pohybují v různé výši (dle sazebníku příslušné banky), obvykle jsou ale nižší než ceny obdobných
služeb poštovních poukázek
-
2 základní formy:
-
úhradová – jedná se o platby z příkazu plátce – příkaz k úhradě, hromadný příkaz k úhradě, trvalý příkaz
k úhradě
-
inkasní – jedná se o platby z příkazu příjemce, majitel účtu musí dát s inkasováním platby souhlas – příkaz
k inkasu, trvalý příkaz k inkasu
-
lze využít i služeb internetového bankovnictví, kdy majitel obsluhuje svůj účet prostřednictvím internetu,
banky se snaží motivovat k tomuto způsobu plateb nižšími bankovními poplatky
na formuláři banky se vyplňují:
-
název banky a její pobočka (pokud nemáte formulář přímo od banky)
-
datum splatnosti
-
bankovní spojení (číslo účtu) a kód banky
-
částka v příslušné měně
-
symboly platby (variabilní, konstantní, specifický)
-
podpis podle podpisového vzoru
-
variabilní a specifický symbol slouží k identifikaci platby – používá se např. rodné číslo, IČ společnosti,
číslo faktury
14
-
konstantní symbol se používá pro identifikaci plateb pro statistické účely
Příkaz k úhradě
-
slouží k převodu peněz mezi dvěma účty
-
vzor vyplnění příkazu k úhradě
Hromadný příkaz k úhradě
-
vyplňujeme několik plateb najednou, úspora času při vyplňování
Trvalý příkaz k úhradě
-
slouží k opakovaným platbám ve stejné výši, např. nájemného, záloh na energie
Příkaz k inkasu
-
majitel účtu povolí, aby příjemce vyinkasoval z jeho účtu určitou částku
-
pro větší bezpečí je možné nastavit limit, který může být maximálně vyinkasován
Trvalý příkaz k inkasu
-
vyinkasování plateb probíhá pravidelně
15
Příklad:
Pan Vrtíšek podniká jako fyzická osoba – elektromechanik, doporučte mu vhodný způsob úhrady
pro následující platby.
Základní informace:
Jan Vrtíšek
Lhotákovice 22 (bydliště i sídlo provozovny)
350 02 Cheb
RČ: 760207/4820
běžný účet zřízen u ČSOB č. účtu 123456789/0300
internetové bankovnictví zatím nevyužívá
Příklad 1
Úhrada nedoplatku zdravotního pojištění VZP ve výši 585 korun (za minulý rok). Číslo účtu VZP
818129293/0300 nebo 291555669/0100. Variabilním symbolem je rodné číslo pojištěnce, platba musí
proběhnout (být připsána na účet) nejpozději do 31. 3. Konstantní symbol je 558.
Příklad 2
Pravidelné platby záloh zdravotního pojištění ve výši 2050 korun měsíčně. Platba musí být na účtu VZP
nejpozději 8. dne každého měsíce.
Příklad 3
Pan Vrtíšek platí objednané zboží za 1200 korun od dodavatele - pan Jindřich Krupička, Tovární 1925, 356 01
Sokolov. Pan Krupička požaduje výplatu částku v hotovosti, pan Vrtíšek má momentálně peníze v hotovosti.
Lhůta pro výplatu částky je 20 dní, platba je za fakturu F 293.
Příklad 4
Pan Vrtíšek má momentálně v hotovosti vyšší částku a potřebuje poslat své dceři 18000 korun v hotovosti
tak, aby je dostala co nejdříve (nejlépe do 2. dne) a pouze do vlastních rukou. Dcera je Jana Vrtíšková, U
Penzionu 189, 347 01 Tachov.
Příklad 5
Pravidelné platby záloh za elektrickou energii. Zálohy se každý rok mění a to podle odběru z minulého roku,
tento rok činí 1800 korun. Číslo účtu pro platbu záloha 84484844/0300. Variabilním symbolem je číslo
elektroměru 4038885606, platby musí být uhrazeny nejpozději každý 25. den v měsíci.
16
Řešení:
Příklad 1
Pan Vrtíšek může využít k platbě složenku A nebo příkaz k úhradě.
PŘÍK AZ K ÚHRADĚ
ČSOB
BANCE
27. 3. 2010
POBOČCE
CHEB
datum splatnosti
PODPIS PODLE VZORU
CHEB, 20. 3. 2010
místo a datum vystavení
podpis příkazce
17
Příklad 2
Složenkou A nebo trvalým příkazem k úhradě. V případě složenky je nutné si pohlídat datum splatnosti a
náklady budou o dost vyšší než využití trvalého příkazu k úhradě.
Vyplnění složenky je obdobné jako v případě 1.
ZŘÍZENÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ
Zúčtujte na vrub mého účtu
Název účtu
J A N
V R T Í
Š E K
BANKOVNÍ SPOJENÍ
Předčíslí
Číslo účtu
Kód banky
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 3 0 0
Účel platby (stručný text)
Z Á L
O H A
Z P
Splatnost k 1)
Částka
= 2 0 5 0 ,
0 0
0 0 0 4
Účinnost od 2)
Účinnost do 3)
0 1 0 4 2 0 1 0
3 1 0 3 2 0 1 1
denní 4)
týdenní 4)
měsíční X
čtvrtletní
pololetní
roční
ve prospěch (příjemce platby)
BANKOVNÍ SPOJENÍ
Předčíslí
Číslo účtu
Kód banky
8 1 8 1 2 9 2 9 3
Specifický symbol 5)
0 3 0 0
Variabilní symbol 5)
Konstantní symbol
7 6 0 2 0 7 4 8 2 0
0 5 5 8
18
1
Splatnost k 1. až 28. dni v měsíci (den, měsíc)
2
Požadované datum první realizace platby (den, měsíc, rok)
3
Požadované datum poslední realizace platby (den, měsíc, rok) - nepovinný údaj
4
Pouze u běžných účtů
5
Nepovinný údaj, pokud jej nevyžaduje příjemce platby
)
)
)
)
)
Podpis (y) a způsob dispozice dle podpisového vzoru
Příklad 3
Je nutné využít poštovní poukázku typu C.
Příklad 4
Pan Vrtíšek využije poštovní poukázku typu D.
19
Příklad 5
V tomto případě je možné využít trvalý příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz k inkasu. V případě trvalého příkazu
je nutné každý rok měnit výši částky, která je na něm uvedena. U některých bank je nutné zrušit současný
příkaz a zadat nový. V případě trvalého příkazu k inkasu se musí uvádět maximální limit, který smí příjemce
vyúčtovat za stanovené období.
Interpretace výsledků:
V případě běžných platebních nástrojů využívaných v tuzemském platebním styku je nutné, aby žáci věděli,
k čemu který nástroj slouží a jak se správně využívá.
Poštovní poukázky i všechny typy platebních nástrojů je nutné vyplňovat přesně a čitelně tak, aby je mohli
finanční instituce správně zpracovat. Z hlediska nákladů je při větším množství bezhotovostních plateb
výhodnější využívat běžný účet a jeho základní nástroje.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Při řešení tohoto příkladu musí mít studenti k dispozici větší množství vzorů poštovních poukázek i příkazů
k úhradě i inkasu. Při seznamování studentů s tím, jak mají formuláře vyplňovat, je vhodné využít
dataprojektor a počítač.
Realizace – postup a metody:
Příklad je určen pro 2 vyučovací hodiny. Seznámení žáků s tím, jak mají vyplňovat základní platební nástroje a
jak je mají správně využívat, bude časově náročnější. Časovou dotaci je možné zkrátit tím, že vyplnění
formulářů zadáme žákům jako domácí úkol.
Kontrolu správnosti vyplnění formulářů je možné provést ve dvojici žáků, kteří budou navzájem posuzovat
správnost řešení nebo pomocí promítnutí správného řešení na dataprojektoru.
20
Téma:
Peněžní gramotnost
(Peníze)
Bezhotovostní platby – platební karty
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova: bankovní účet, platební karta – kreditní a debetní, poplatky, úroky, blokace,
stoplistace, embosovaná karta
Cíle a přínosy pro žáky:
Bezhotovostní platební styk je v dnešním světě neodmyslitelnou součástí běžného života. Základní
podmínkou pro využívání bezhotovostního platebního styku je zavedení účtu v bance. Podmínky jednotlivých
bank se liší, každá banka navíc nabízí různé typy platebních účtů. Existuje několik způsobů bezhotovostního
platebního styku, zaměříme se pouze na úhradu pomocí platebních karet.
Platební karty lze rozdělit na dva základní typy. Termín kreditní karta je často nesprávně používán pro
všechny druhy platebních karet, ve skutečnosti jde ale pouze o označení jednoho z typů platební karty.
Paradoxně většina uživatelů vlastní tzv. debetní platební kartu. Vysvětlíme si, jaký je mezi nimi rozdíl. Oba
typy platebních karet mohou mít různé podmínky užívání, pravidla užívání stanovuje banka. Žáci se naučí
základní orientaci na trhu s platebními kartami.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti
Debetní karty umožňují majiteli výběr peněz v hotovosti z jeho účtu a placení za zboží a služby v síti
obchodních míst vybavených pokladními terminály. Každá transakce je tentýž den nebo následující den po
jejím provedení odúčtována z běžného účtu klienta. Na rozdíl od karty kreditní, u debetní karty banka
neposkytuje majiteli karty úvěr na úhradu transakcí učiněných kartou.
Co je pro výběr správné debetní karty rozhodující?
•
•
Pokud míníte kartu používat převážně k výběru z bankomatu, postačí karta VISA Electron nebo
Maestro. Tyto karty bývají většinou vydávány zdarma již při založení účtu.
Pokud budete často platit u obchodníků, vyplatí se vybrat si o něco dražší embosovanou kartu typu
Eurocard/MasterCard neboVISA Clasic. Důležitá je také mezinárodní platnost karty, aby ji mohli
klienti používat i v zahraničí. Bonitním klientům banky nabízejí různé druhy zlatých karet, ke kterým
se vztahují i nadstandardní služby.
21
•
•
•
•
Důležitým kritériem pro výběr je i limit karty. Čím větší limit karty je, tím vyšší nákup může klient
uskutečnit. Limity bývají stanovovány jako denní nebo týdenní. Výši limitu zpravidla stanovují banky,
ale na žádost klienta lze hranici limitu změnit.
Dejte si pozor na pravidla banky při vydávání karet. Některé banky totiž vydávají karty až po určité
době (např. 3 měsíce), kdy máte u banky veden účet. Bývá stanoven také minimální zůstatek, který
musíte mít na účtu po určenou dobu. Výše zůstatku záleží na druhu karty a bance. Někde dokonce
vydání karty podmiňují složením určité sumy na termínovaný účet, kde jsou potom peníze vázány po
dobu její platnosti. Tento krok je obvyklý spíše u dražších karet.
Sledujte i poplatky za vydání, správu a používání karty. Zvažte cenu výběrů hotovosti
z bankomatů. Platby u obchodníků nejsou zpravidla zpoplatňovány (ani v zahraničí). Banky za tuto
službu totiž dostávají poplatek od obchodníků.
K debetním kartám (především k těm dražším) banky často nabízejí nadstandardní doplňkové služby
jako například cestovní pojištění.
Kreditní karta umožňuje mít neustále k dispozici finanční rezervu a při správném použití lze náklady na ni
efektivně minimalizovat. Nabídka kreditních karet českého finančního trhu je široká.
0
0
17
0
1
Karty se liší v identifikaci majitele. V nejširším pojetí se může jednat o jméno, příjmení, fotografii, podpis,
magnetický proužek, ale i čip nebo třeba otisk palce. Pomocí karty je prováděna identifikace držitele karty a
jeho autorizace ke vstupu, úhradě služeb či zboží a podobně.
Karty vydávají asociace- nejznámější karetní společnosti: Eurocard/Mastercard,Maestro,VISA.
S dobou, po kterou jsou platební karty na světě, dochází k vývoji technologií. V současné době máme tři
technologie, podle nichž jsou karty vyráběny: karta s magnetickým proužkem, s čipem nebo hybridní
Proč je výhodné mít platební kartu?
•
•
•
•
•
•
•
•
Jednoduché a rychlé použití
Prostředky uložené na účtu máte kdykoliv k dispozici - kartou lze platit na různých obchodních
místech a vybírat hotovost z bankomatu.
Vyšší bezpečnost - pokud máte kartu, tak s sebou nemusíte nosit vysoké částky v hotovosti. Karta je
mimoto chráněna PINem, který znáte jen vy, a také Vaším podpisovým vzorem přímo na kartě.
Celostátní (a)nebo mezinárodní použití.
Úspora při cestách do zahraničí - pokud budete v zahraničí platit kartou, nemusíte chodit
do směnárny, čímž ušetříte nejen čas, ale i směnárenské poplatky.
Doplňkové služby (například cestovní či úrazové pojištění).
Nouzové služby při ztrátě nebo krádeži - kartu lze téměř okamžitě zablokovat, takže nehrozí vybrání
všech peněz, možnost vydání náhradní karty.
Úvěr - s některými druhy karet (kreditní a charge) lze nakupovat nebo vybírat hotovost na úvěr a vy
můžete bez problémů překonat krátkodobý nedostatek hotovosti.
22
V zahraničí je výhodnější kartou platit než si vybírat z bankomatu. Za platbu u obchodníka si banka
zpravidla nic neúčtuje, zatímco při výběru peněz z bankomatu v zahraničí zaplatíte dosti vysoký poplatek.
Banky totiž stanovují minimální částku, která bude stržena nebo je stanoveno určité procento z vybírané
částky (např. 100 Kč + 0,5 % u ČS).
Kde můžete kartu použít, poznáte stejně jako u nás podle identifikační samolepky s logem vaší karty.
Loga najdete u vstupu do obchodů nebo na bankomatech. Zejména u bankomatů si dejte pozor na
poplatky spojené s výběrem. Jsou totiž mnohem vyšší než v ČR, když se sestávají ze dvou částí. První část
je pevná částka a druhá bývá dána procentní sazbou z výše výběru.
Výběr z bankomatu není tak výhodný jako platba kartou v obchodě, jelikož za použití bankomatu si banka
účtuje poplatek. Postup výběru asi každý již zná, přesto není nikdy na škodu si jej zopakovat. Začnete tím, že
vložíte kartu do bankomatu. Ten sám požádá o zadání vašeho osobního kódu PIN. Tento PIN vám banka pošle
v zalepené obálce ještě před vlastním vydáním platební karty. PIN si musíte zapamatovat.
Platba po internetu
Tento způsob platby může být stále ještě riskantní. Je ovšem jisté, že v brzké budoucnosti bude vylepšen.
Proces platby obvykle probíhá tak, že zákazník při placení na internetu vyplní do formuláře číslo karty, dobu
její platnosti, popřípadě další údaje, které jsou přeneseny k obchodníkovi (pomocí kódovaného
zabezpečovacího protokolu) a posléze (rovněž se zabezpečím) do autorizačního střediska karet.
Zajímavost na závěr
Úplně první platební kartu začala v roce 1914 vydávat americká telefonní a telegrafní společnost Western
Union Telegraph Company. Byla vyrobena z plechu a umožňovala svým stálým zákazníkům služby bez
okamžitého placení. Zákazník potom obdržel na konci měsíce soupis telefonátů a telegramů (fakturu), jejich
jednotlivé ceny a celkový součet, který jednorázově zaplatil šekem nebo příkazem z banky. Rok 1950 byl
rokem vzniku první univerzálně použitelné platební karty, a to od klubu nazvaného Diners Club. Ten vydával
svým členům úvěrové karty nazvané Charge Card pro bezhotovostní placení v restauracích a později u všech
smluvních hotelů, restaurací a obchodů.
Na český trh přišly platební karty až mnohem později. První platební karta na našem území byla vydána v
roce 1988 Živnostenskou bankou jako dispoziční karta k tuzexovému účtu. A od poloviny roku 1989 vydávala
Česká státní spořitelna svým klientům ke sporožirovým účtům karty k výběru z bankomatů.
Otázky:
Co je to stoplistace?
Co embosovaná karta?
Co je výhodnější – platit v zahraničí kartou nebo směňovat valuty ve směnárně?
K čemu slouží PIN?
Jaké znáte doplňkové služby u karet?
Znáte alespoň dvě asociace vydávající platební karty?
K čemu je nastaven limit při výběru platební kartou?
Jak budete postupovat po zjištění ztráty karty?
Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?
Kdy byla vydána první platební karta?
23
Příklad:
Úročení karet:
Výše půjčky kreditní kartou 30.000 Kč, splatnost za 6 měsíců. Úrokové sazby ze dne 28. 4. 2009. Porovnejte
výši zaplaceného úroku a vyberte nejvýhodnější kartu.
Poštovní spořitelna Kreditní karta ČMSS
Komerční banka Modrá kreditní karta
Česká spořitelna Chytrá karta
Raiffeisenbank VISA Extra
mBank mKreditka –gold
Využijte postup pro jednoduché úrokování
úrok 1,60
úrok 1,74
úrok 1,65
úrok 2,09
úrok 1,23
u=Ko*in
Ko- současná hodnota kapitálu, u- úrok z původního kapitálu
i– úroková míra /u karet se uvádí měsíční sazba/, n- doba splatnosti kapitálu
Příklad - postup a úhrada za ztrátu platební karty
Ztrátu platební karty je třeba okamžitě nahlásit instituci, která ji vydala - je možno i telefonicky. Ne vždy to
však znamená absolutní ochranu před jejím dalším zneužitím. Každá banka má pro blokace platebních karet
svá vlastní pravidla a postupy. Klienti tak při ztrátě karty ručí v každé bance jinou výší, liší se i poplatky za
zablokování karty. Obecně se dá říci, že blokace elektronické platební karty stojí řádově stokoruny. Ovšem
stoplistace mezinárodní embosované karty o dost dražší a cena se pohybuje v tisících. Stoplistace se týká
embosovaných karet (s reliéfním písmem), se kterými je možné provádět neověřené transakce. Jedná se o
trvalé, nevratné zrušení práva používat platební kartu. Kartu již nelze nikdy používat.
Poplatky za
stoplistaci
za blokaci
Karty Citibank
zdarma
zdarma
Karty ČSOB
2 000Kč
200Kč
Komerční banka
2 000/4000Kč zlaté karty
150Kč
Poštovní spořitelna
2 000Kč
200Kč
500Kč
200Kč
Česká spořitelna
Porovnejte si výši poplatků. Na adrese www.finance.cz existuje kalkulačka pro zjištění nejvýhodnějších
platebních karet.
24
Řešení:
Odpovědi na test: v textu
Příklady – úročení karet: 240Kč, 261 Kč, 247,50 Kč, 315,50 Kč, 184,50 Kč/ pořadí dle zadání/
Částky vypočtené bankami mohou být o něco nižší, protože některé používají několikadenní bezúročné
období, tím se výsledek mění. Informace pro případné porovnání s výsledky kalkulátoru karet.
Příklad – ztráta karty:
Levnější a snadno dostupné karty mají často dražší doplňkové služby a především poplatky za blokaci či
stoplistaci. Proto je třeba vždy pečlivě číst smlouvu při poskytování jakékoliv karty.
Interpretace výsledků:
Žáci mohou výsledky své práce vyhodnotit společně - nejlépe ve dvojicích. Učitel provede závěrečné
zhodnocení vědomostí o výhodách a rizicích užívání platebních karet.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat kalkulačku, výtisk zadání testu a příkladů, učitel pak přístup na internet pro nutnou
aktualizaci hodnot úrokových sazeb a poplatků.
Realizace, postupy, metody:
Cílem bylo seznámit žáky s riziky a především s výhodami bezhotovostního platebního styku.
Orientace na trhu s platebními kartami.
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s problematikou
využívání platebních karet, ve druhé pak budou počítat a zpracovávat test.
25
Téma:
FG – peněžní
(Peníze)
Peníze – hotovostní forma a bezhotovostní forma
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
peníze, druhy peněz, vývoj peněz, funkce peněz, platná měna v ČR, ochranné prvky české měny, bankovka
roku 2008, krytí peněz, nucený oběh, numizmatika, padělání peněz, pamětní mince, Euroměna - hotovostní
peníze
Cíle a přínosy pro žáka:
- žák získá kompetence nezbytné pro správu hotovostních peněz a transakce s nimi
- žák se naučí používat peníze v běžných situacích
- žák získá představu o vývoji peněz
- žák se seznámí s výrobou hotovostních peněz
- žák se seznámí s ochrannými prvky naší měny
- žák bude poučen o trestnosti padělání peněz – viz.trestní zákon
- žák získá přehled o euroměně
- žák získá představu o emisní činnosti ČNB
Informace pro žáky:
Základní pojmy
Peníze – prostředek směny, který je všeobecně přijímám k placení za výrobky a služby
Vývoj peněz
• prostá /naturální směna/- jedno zboží je v určitém poměru vyměňováno za druhé
• barterový obchod – dnešní obdoba naturální směny, používá se v zahraničním obchodě
• symbolické peníze – mušle, drahé kameny, drahé kovy atd.
26
• komoditní peníze – konkrétní zboží plnilo funkci všeobecně uznávaného ekvivalentu - plátno,
olivový olej, kovy /komodita – druh zboží/
• následně vznikly první mince – výborné vlastnosti kovů /trvanlivost, dělitelnost, snadná
označitelnost, vysoká vnitřní hodnota drahých kovů/
Druhy peněz – mince, papírové peníze, elektronické peníze
Funkce peněz
• prostředek směny – oběživo,
• měřítko hodnot – ceny
• uchovatel hodnot – depozita, hotovost
• zúčtovací jednotka - u nás 1 Kč nebo 1 EURO
• mezinárodní platidlo – konvertibilní a nekonvertibilní měny, hledisko plné směnitelnosti
Současná měna v ČR - peněžní soustava státu – platná platidla – mince a bankovky
Nucený oběh – papírové peníze nemají žádné zlaté krytí, jsou kryty zárukou státu
Krytí peněz – původně u nás do r.1976 byly státovky kryty státním zlatým pokladem
Numismatika – pomocná historická věda zabývající se studiem mincí, mincovnictví a medailí
Padělání peněz – §140TrZ. Padělání a pozměňování peněz - Trestné činy hospodářské
Trestná je výroba, uchovávání a užití padělaných peněz či jejich pozměňování. Jde o velmi nebezpečnou a
závažnou trestnou činnost, tresty jsou vysoké. Pachatel bude potrestán odnětím svobody od 2 do 8 let,
pokud jde o organizovaný zločin nebo o škodu značného rozsahu hrozí ztráta svobody na 10 až 15 let
nepodmíněně.
ČNB – zákon o ČNB, základní pramen měnového práva. Zákon stanoví základní měnovou jednotkou české
měny Korunu českou /1Kč/-mezinárodní kód CZK. Koruna česká není vyjádřena žádným zlatým ekvivalentem.
Výhradní právo vydávat bankovky a mince má pouze ČNB/emisní činnost/.
ČNB je prohlášena Ústavou ČR ústřední bankou státu. Hlavním úkolem je péče o stabilitu měny.
Příklad konkrétní platné bankovky a jejích ochranných prvků.
vzor 1998 - líc
1 Lokální stupňovitý vodoznak - portrét J.A.Komenského , u vzorů 1993 a 1996 vodoznak méně výrazný,
s menším odstupňováním mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí
2 Ochranný okénkový proužek s mikrotextem "200 Kč" část bankovek vzoru 1993 má užší ochranný okénkový
proužek s mikrotextem "200 Kč"
27
3 Ochranná vlákna; vzory 1993 a 1996 ochranná vlákna nemají
4 Soutisková značka v podobě písmen "ČR", část viditelná na líci, v průhledu viditelná celá; u vzorů 1993 a
1996 má soutisková značka podobu písmen "CS"
5 Skrytý obrazec "200"
8 Mikrotext; u vzoru 1993 je jiný mikrotext v konturách města Naarden
vzor 1998 - rub
1 Lokální stupňovitý vodoznak - portrét J.A.Komenského; u vzorů 1993 a 1996 vodoznak méně výrazný,
s menším odstupňováním mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí
3 Ochranná vlákna; vzory 1993 a 1996 ochranná vlákna nemají
4 Soutisková značka v podobě písmen "ČR", část viditelná na líci, v průhledu viditelná celá; u vzorů 1993 a
1996 má soutisková značka podobu písmen "CS"
8 Mikrotext; u vzoru 1993 je jiný mikrotext v konturách města Naarden
Výstava ČNB Lidé a peníze – video ke stažení na adrese
http://zlataky.cz/videoarchiv_numismatika.html
Euroměna - ukázka platných mincí a bankovek
Euromince platné na Slovensku od 1. ledna 2009.
28
50 centů
Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je vyobrazen Bratislavský hrad a státní znak Slovenska.
5 centů
Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazena hora Kriváň a státní znak Slovenska.
Eurobankovky
Euro (EUR nebo €) je jednotná měna členských států Evropské
uniehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie. Euro bylo ustanoveno dne 1.ledna 1999
eurobankovky a mince vešly v platnost 1.1.2002 .
Podle nominální hodnoty existuje sedm různých eurobankovek, kdy každá má rozdílnou barvu a velikost.
Všechny jsou v tématu různých evropských architektonických slozích. Na lícové straně jsou zobrazena okna
nebo brány a na rubové straně mosty. Důraz byl také kladen na to, aby příklady architektury
nereprezentovaly žádnou skutečnou památku.
Na všech bankovkách je zobrazen motiv evropské vlajky, iniciály Evropské centrální banky v pěti jazykových
verzích (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP), mapa Evropy na zadní straně, název „EURO“ v obou abecedách (latinské a
řecké) a podpis nynějšího prezidenta ECB.
Design eurobankovek byl vybrán ze 44 návrhů v konkurzu, který byl pořádán při zasedání Evropského
měnového institutu 12. února 1996. Vítězná přihláška, vytvořená Robertem Kalinou z Rakouské národní
banky, byla vybrána 3. prosince 1996.
29
Popis bankovek
Nominální hodnota
Rozměry
Dominantní barva
Architektonický sloh
Časový úsek
5 eur | 5 €
120 x 62 mm
šedá
antika
do 5. století
10 eur | 10 €
127 x 67 mm
červená
románský sloh
11. a 12. století
20 eur | 20 €
133 x 72 mm
modrá
gotika
13. a 14. století
50 eur | 50 €
140 x 77 mm
oranžová
renesance
15. a 16. století
100 eur | 100 €
147 x 82 mm
zelená
baroko a rokoko
17. a 18. století
200 eur | 200 €
153 x 82 mm
hnědožlutá
věk skla a oceli
19. a 20. století
500 eur | 500 €
160 x 82 mm
fialová
moderní architektura 20. století 20. a 21. století
Znázornění eurobankovek
Lícová strana
Hodnota
5€
10 €
30
Rubová strana
20 €
50 €
100 €
200 €
500 €
Zámořská území jsou také zobrazena na mapě na zadní straně: Azory, Francouzská Guyana, Guadeloupe,
Madeira, Martinik, Réunion a Kanárské ostrovy. Kypr a Malta nejsou zobrazeny, protože se připojily
k Evropské unii až v roce 2004. Navíc je Malta příliš malá, protože nejmenší možná velikost pro zobrazení je
400km².
31
Jak se vyrábí mince ?
Video ke stažení na adrese:
http://zlataky.cz/videoarchiv_numismatika.html
Regionální zajímavost
Mincovna Cheb byla založena okolo roku 1180 a dokonce 13. století zde jsou raženy široké polobrakteátové
feniky napodobující jihoněmecké ražby.
Fenik b.l. (1220 - 1300) - Cheb městská ražba:
Po obsazení Chebska Přemyslem Otakarem II. roku 1226 byla ukončena ražba brakteátových feniků a je
zahájena ražba dvoustranných peněz.
V 80. letech 13. století se předpokládá další mincovní reforma, která přizpůsobila dosavadní dvoustranné
peníze lehčím hallským denárům – haléřům. V roce 1300 byla chebská mincovna přenesena do Kutné Hory
až Karel IV. v roce 1349 mincovnu opět povolil a přenesl do Chebu mincovnu norimberskou.
Roku 1444 udělil Fridrich III. Chebu právo razit 1/7 pražského groše.
Peníz jednostranný XV. století - Cheb městská ražba:
Od roku 1506 byly raženy tzv. nové chebské haléře (dvoustranné) dle norimberského vzoru.
Průměr 13 mm, Hmotnost 0,35 – 0,19 g
Chebský haléř z let 1446 - 1506:
Poslední chebské ražby jsou datovány do období 1506 – 1520 jednalo se o chebské haléře.
Naposledy bylo v Chebu raženo roku 1743 při obsazení města francouzskými vojsky.
32
Vývoj peněz
Nejstarší peníze byly raženy v 1.st. před naším letopočtem Kelty na opidech v střední Čechách a hlavně
na území Bratislavy. Jednalo se o tzv. duhovky. Moravané platili železem zpracovaným do zvláštních
sekerovitých hřiven. Stříbrné denáry začaly v Čechách, na Moravě a na Slovensku obíhat až po rozvrácení
Velké Moravy. Jejich ražba navázala na měnový systém zavedený ve Francké říši Karlem Velikým roku 781.
První česká stříbrná mince byla ražena za Boleslava I. po roce 950. Vlastní mince razili i Slavníkovci.
(vyvražděni 995) Denáry obsahovaly přibližně 1,5 g stříbra. Zpočátku jeden denár stačil dospělému člověku
na živobytí na jeden měsíc, ale později jejich hodnota silně klesla.
V roce 1210 za vlády Přemysla Otakara I. byly nekvalitní denáry nahrazeny brakteáty (z lat. bractea = plíšek).
Nejstarší byly tzv. široké o hmotnosti 1 g, pak malé a od 60. let střední. Brakteáty byly raženy pouze
jednostranně. V roce 1300 za vlády Václava II. se začaly razit pražské groše zpočátku za pomoci italských
odborníků na Vlašském dvoře v Kutné hoře. Jeden groš obsahoval 3,86 g stříbra. Groše se staly oblíbeným
platidlem po celé střední Evropě. Základní měnovou jednotkou zůstaly až do roku 1561.
V Uhrách se ražba grošů neujala. Uhry měly bohaté zlaté doly na Slovensku, a proto dávaly přednost ražbě
zlatých florénů - dukátů. V Českých zemích se dukáty začaly razit za vlády Jana Lucemburského od roku 1325.
Jeden dukát obsahoval 3,53 g zlata. Na konci 14. století soustavné spoléhání na stříbro jako hlavní ekvivalent
obchodní směny způsobilo pokles výnosu kutnohorských dolů (z 15 000 kg stříbra ročně na méně než 10 000)
a rapidní zhoršení pražského groše, který v roce 1407 značně devalvoval. Někdejší symbol hospodářské
prosperity Království českého se stal mincí s omezenou ražbou a její kurs se vůči dukátu nadále snižoval.
Potíže v peněžní sféře byla přímo spjata s politickým vývojem.
V husitském období (1419-1436) se ekonomika potýkala s nedostatkem kvalitní mince a drahých kovů. Výnos
kutnohorských dolů klesal již před revolucí a po obsazení města husity (1421) se těžba držela na velmi nízké
úrovni. v roce 1423 fakticky ustala ražba pražského groše. Česko moravský prostor zaplavila drobná mince,
ražená stále častěji z mědi. Předrevoluční groš se stal žádaným platidlem. Poptávka po dukátech prudce
vzrostla. Husitská vojska při taženích za hranice obyčejně získávala velké sumy zlatých mincí ve formě
výpalného. Přes všechny vylíčené zmatky však inflace v revolučním období činila pouhých 10-12%. Za vlády
Jiřího z Poděbrad bylo obnoveno dolování stříbra v Kutné Hoře a ražba pražského groše.
Po nástupu Jagelonců na český trůn došlo k poslednímu vzestupu produkce stříbrných dolů v Kutné hoře.
Ludvík Jagelonský zahájil v roce 1519 ražbu nové velké mince tolaru. Tolar obsahoval 27,2 g stříbra. Produkce
kutnohorských dolů se na konci 15. století zvýšila z 1500 kg na 4500 kg ročně. Bylo to poslední vzepětí a
trvalo do druhého desetiletí 16. století, kdy dolování začalo nenávratně upadat. Kutnohorská naleziště
nahradil v roce 1515 Jáchymov. V Jáchymově se těžilo průměrně 15 558 stříbra ročně, ale jeho sláva skončila
už po třiceti letech. Dodnes z ní zbylo alespoň slovo dolar z německého Jaochimsthaler-Thaler-tolar-dolar.
Polovina 16. století učinila tečku za pověstí českého středověkého mincovnictví. Roku 1547 zrušil král
Ferdinand I. Habsburský systém a český groš byl vytlačen zlatým rýnským a grošem míšenským (kurs byl 1
groš český za 2 groše míšenské).
Třicetiletá válka podvázal zahraniční obchod a zrušila i domácí trh. Značně poklesla i hodnota peněz. Za
znehodnocení mince v českých zemích neslo vinu už po roce 1622 tzv. finanční konsorcium. Jeho činnost,
ražba dlouhých mincí s malým obsahem drahého kovu, skončila roku 1623 státním bankrotem (kaladou).
Cena mince se snížila na desetinu. Přibližně od 17. století se jako drobné mince začaly používat krejcary. 120
krejcarů se rovnalo tolaru. Původně se razily ze stříbra, ale od doby Marie Terezie už jen z mědi. Za vlády
Marie Terezie se zavedl jednotný peněžní systém, společná tolarová a zlatková měna. Základní měnovou
jednotkou se stal 1 zlatý ve stříbře, který měl hodnotu poloviny tolaru nebo 30 krejcarů. Přesto se nepodařilo
naplnit státní pokladnu. Roku 1762 došlo k vydání prvních papírových peněz bankocetlí ve střední Evropě.
Byly to neúročné dluhopisy vídeňské banky. Marie Terezie se snažila krýt část finančního schodku a snížit
33
státní dluh. Po vyhlášení státního bankrotu v roce 1811 hodnota státního oběživa byla snížena na jednu
pětinu. Bylo zahájeno vydávání nových papírových peněz tzv. šajnů.
Až do poloviny 19. století bylo základem hodnoty peněz stříbro. Zlato hrálo druhořadou roli. V 50.letech
19.století v USA otevřeli tak bohaté doly, že jeho cena začala prudce kolísat a klesat. Mnohé státy to přinutilo
zavést měnu založenou jen na zlatě, které nadále představovalo stálou hodnotu. Rakousko-Uhersko tak
učinilo 2.srpna 1892. Současně zavedlo i nové měnové jednotky-korunu a haléř.
Po rozpadu Rakouska-Uherska převzaly korunovou měnu všechny nástupnické státy. Ale jen Československo
úspěšně překonalo poválečný měnový rozvrat a zachovalo si i názvy měnových jednotek. Československá
měna vznikla 3.-9.března 1919 okolkováním rakousko-uherských bankovek. Kolky v hodnotě 10h, 20h, a 1k
vytiskla grafická unie v Praze a tiskárna Haase ve Vídni. Okolkované bankovky byly prohlášeny za první
československé státovky. Okolkované bankovky byly v hodnotě 10, 20, 50, 100, 1000 korun. Neokolkované 1
a 2 korun.
Nově vzniklý Bankovní úřad ministerstva financí začal současně s kolkováním bankovek připravovat první
státovky s českým a slovenským textem a slovanskou tematikou. S tiskem státovek se spěchalo kvůli ztrátám
z falešných kolků. Tisícikoruna byla objednána v New Yorku. Byla tištěna hlubotiskem a tím dobře chráněna
proti padělávání. Pětitisícikoruna byla tištěna hlubotiskem kombinovaným s knihtiskem ve Vídni. Obecně se
soudí, že výtvarná úroveň těchto bankovek je vysoká. Jsou navrženy v secesním stylu Alfonsem Muchou
(autor padesátikoruny je neznámý). Státovky první emise byly hojně padělány. Díky většinou méně
kvalitnímu papíru docházelo k rychlému opotřebení, a proto byly vydány nové státovky 2. emise v hodnotách
5, 50, 100, 500 a 5000 Kč. Stejně jako tisícikoruna byly tištěny v Americe.
Tisk bankovek v Americe, a předtím ve Vídni, byl od počátku považován pouze za náhradní řešení. Již v roce
1922 měl Bankovní úřad ministerstva financí ateliér, v němž byla prováděna výroba tiskových matric
pro soukromé tiskárny, které až do roku 1928 zajišťovaly tisk nominálů 5, 10, 20 a 50 Kč. Nové zřízená
tiskárna bankovek Národní banky v Praze v Růžové ulici, zahájila činnost v květnu 1928 tiskem první
bankovky - dvacetikoruny 1926.
Vláda Československé republiky se po mnichovské dohodě z 29. září 1938 ocitla stejně jako celá republika
v politické izolaci. Po zřízení Protektorátu byla stanovena německá marka zákonným platidlem
v Protektorátu, platnost české koruny byla ponechána souběžně s německou markou. Bylo rozhodnuto, že
poměr obou měn bude stanoven říšskou radou. Na jednou německou marku bylo počítáno 10 korun.
Platební dohoda mezi Říšskou bankou a Národní bankou pro Čechy a Moravu nastartovala finanční vysávání
Německem. Národní banka vyměňovala Němcům marky za koruny, ale získané marky nemohla uvádět
do oběhu. Převáděla je do Berlína, kde jí byly připisovány jako aktivum. Slovenské mince a bankovky si
během války zachovaly výtvarnou i technickou úroveň. Protektorátní naopak vyjadřovaly tvrdou realitu
okupace.
Od roku 1940 byly v mincovně Lysé nad Labem raženy ze zinku mince hodnot 1Kč, 50, 20, 10 haléřů. Prvními
papírovými penězi byla téhož roku koruna a pětikoruna s protektorátním přetiskem, původně připravované
jako československé státovky k pokrytí nákladů mobilizace.
Korunní poukázky z roku 1944 byly vytištěny v Sovětském svazu. Byly dávány do oběhu průběžně
s osvobozením Československa prostřednictvím sovětských vojenských jednotek a nově zřizovaných
československých úřadů. Byly připravovány narychlo. Po výtvarné stránce patří k nejhorším československým
penězům.
Po osvobození v květnu 1945 bylo oběživo na území republiky pestré. V Čechách a na Moravě a ve Slezsku
obíhaly protektorátní koruny a německá marka, na Slovensku slovenská koruna, v části Slovenska obsazené
34
dříve Maďary pengo. Vojáci sovětské armády platili poukázkami 1944 a americká armáda markovými
poukázkami. Navíc byla 12. července ještě obnovena platnost mince, a 25. srpna i bankovka první republiky.
Měnová reforma z 1. listopadu 1945 měla odstranit chaos měn, snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést
československou korunu. Všechny obíhající peníze byly vyměněny v poměru 1:1 za státovky bez data, které
byly vytištěny pro exilovou vládu v Anglii. 100 a 1000 byly tištěné již v Praze. Každý mohl vyměnit 500 Kčs.
Částky převyšující 500 byly nuceně složeny na tzv. vázané vklady, které mohly být uvolňovány jen v případě
nezbytnosti. Tyto vklady byly tedy zablokovány a při další reformě v 1953 byly bez náhrady zrušeny. V oběhu
zůstaly ještě po několik let, z důvodu nedostatku mincí, mince Slovenského státu, Protektorátu a první
republiky.
Platby byly po 1. říjnu upraveny na trojnásobek stavu z roku 1939. Oficiální kurs amerického dolaru byl
stanoven na 50 Kčs, britská libra stála 201,5 Kčs, švýcarský frank 11,62 a francouzský frank 1 Kčs. Měnová
reforma z 30. května 1953 spojila odstranění lístkového přídělového systému s doposud nevídanou likvidací
hotovostí a vkladů obyvatelstva. Bankovky hodnot 100, 50, 25, 10 korun a státovky 5, 3, 1 koruny byly tajně
vytištěny v Moskvě, mince hodnot 25, 10, 5, 3 a 1 haléř vyraženy v Leningradě. Obojí s letopočtem 1953.
Papírové peníze o hodnotě 25 a 3 koruny vycházející z rublového systému, byly později jiným číslovačem
dotiskovány v Praze a mince raženy v Kremnici. Pozadí tajné měnové reformy odkrývaly letáčky v podobě
jednokoruny shazované nad Československem z balónů.
Reforma proběhla podle následujících zásad:
Výměna hotovostí: na osobu bylo vyměněno 300 Kčs starých v poměru 1:5. Pokud byl občan pokládán
za vykořisťovatele nebyly mu vyměněny vůbec. Vše nad 300 Kčs bylo vyměněno 1:50.
Přepočítávání vkladů:
vklady na knížkách závodního spoření, spoření žáků a vklady laureátů státních cen v poměru 1:5
ostatní vklady vzniklé před 16. 5. 1953 byly počítány diferencovaně, byly rozděleny do pásem a každé bylo
měněno podle tohoto klíče: do 5000 Kčs 1:5, 5000-10000 Kčs 1:25, 10000-20000 Kčs 1:10, 20000-50000 Kčs
1:25, nad 50000 Kčs 1:30. Ostatní vklady uložené mezi 16. a 30.5. 1953 1:50. Vázané vklady byly bez náhrad
zrušeny.
Platy, důchody, stipendia, daně, půjčky a pojistné se přepočítávaly 1:5
Vázaný (lístkový) systém byl zrušen.
Bez náhrad byly zrušeny všechny státní dluhopisy, i ty které byly vydány po roce 1945. Odhaduje se, že stát
provedením reformy získal několik miliard korun v nové měně a zbavil se mnoha miliard korun státního
dluhu.
Soustava mincí byla roku 1972 doplněna mosazným dvacetihaléřem a mědiniklovou dvoukorunu. Od roku
1978 se razí nový mědiniklový padesátihaléř.
Tisícikoruna z roku 1985 je poslední emisí pestrobarevných bankovek. Bankovky mají poprvé jednotnoudolarovou šířku, slepecké značky, ale chybějí ji moderní ochranné prvky. 100 Kčs 1989 s K. Gottwaldem byla
pro odpor veřejnosti stahována již po třech měsících.
Rok 1989 přináší politickou změnu a rok 1990 vznik České a Slovenské federativní republiky. Na líci mincí se
objevuje označení ČSFR a čtyřdílný znak. Novinkou byly desetikoruny s portréty Masaryka, Štefánika a Rašína.
35
1. ledna 1993 vznikla Česká republika. K 2. únoru došlo k oddělení české a slovenské měny. Peníze byly
měněny v poměru 1:1. Osoby starší patnácti let si mohly směnit do výše 4000 Kčs, výměna na dítě byla 1000
Kčs. Peníze nad tyto částky bylo možno poslat poštou na adresu majitelů. Vklady v bankách byly
přepočítávány automaticky. Po dobu výměny byl pozastaven výběr vkladů. Stokoruny byly opatřeny lepeným
fialovohnědým kolkem, pětisetkoruny a tisicikoruny hnědým. Na tisícikoruně byl také kolek vytištěn. Peníze
o hodnotě 10, 20 a 50 Kčs a mince nebyly kolkovány a zůstaly prozatím v platnosti. Nekolkované bankovky
platily do konce července 1993, kolkované do konce srpna. Poslední federální mince platily do konce
listopadu. Společně s vydáváním kolkovaných bankovek byla v únoru uvedena do oběhu i první česká
bankovka, dvousetkoruna s J. A. Komenským (autor Kulhánek). Kompletní řada bankovek byla vydána
do dubna 1994. 7. dubna byly dány do oběhu první české mince padesátikorun. Tisk bankovek byl poněkud
urychlen, a proto u některých peněz došlo k druhému vydání s výraznějším barevným tiskem a změnou
kresby. Jablonecká mincovna, která od roku 1995 razí všechny mince v oběhu, má ve znaku malé "b"
s korunkou. Tato mincovna v roce 1995 vyrazila první zlaté mince České republiky.
Pamětní mince v ČR
Po dobu trvání Československé republiky bylo vydáno 105 stříbrných pamětních mincí, většinou ražených
k výročí význačných událostí. Nejčastější nominální hodnotou je stokoruna. Na líci byl vždy státní znak a
název republiky. Pamětní mince byly před rokem 1953 raženy v milionovém nákladu, náklad pamětních mincí
po roce 1953 se pohyboval mezi 25-140 tisíci kusy, průměrně kolem 70 tisíc kusů.
Pamětní mince mají sice v oběhu platnost stejnou jako bankovky, ale jako součást oběživa jsou zcela
zanedbatelné. Většinou vůbec neobíhají, mají funkci sběratelskou nebo darovací. Pamětní mince vydané
po roce 1953 jsou dosud v platnosti.
Příklad konkrétní pamětní mince vydané v poslední době:
Zlatá pamětní medaile ve špičkové kvalitě - číslovaná - s motivem Mistrovství světa v klasickém lyžování
Liberec 2009. Autor: Petr Horák. Ryzost: Au 999,9. Hmotnost: 15,56 g, průměr: 28 mm, provedení: špičková
kvalita (proof), náklad: 600 kusů - číslováno na hraně. Emise: leden 2009.
36
Příklad:
•
Vyluštěte osmisměrku, která skrývá 17 pojmů z probíraného učiva, a najděte tajenku.
•
Vypište ochranné prvky na bankovce - konkrétně na hodnotě 1000 Kč. Použijte plakát ČNB z internetu
nebo jeho výtisk.
•
Která bankovka byla vyhlášena Bankovkou roku 2008 a kým?
•
Odkud pochází název amerického dolaru?
•
Najděte nějakou konkrétní pamětní minci vydanou ČNB k nedávné významné události.
•
Které z 27 zemí EU požívají euro?
•
Padělání peněz – jde o trestný čin? Jaká výše trestu pachateli hrozí v ČR?
•
Prohlídněte si skutečnou bankovku v hodnotě 200Kč. Najděte ochranné prvky.
Osmisměrka
BANKA, BANKOVKA, EURA, HOTOVOST, KLENOTY, KOLEK, KOMODITA, KONTA, KURZ, MINCE, NUMIZMATIK,
PENÍZE, PLATIT, TOLAR, TRHY, VALUTY, ZLATO
N
B
T
S
O
V
O
T
O
H
A
U
N
K
K
O
N
T
A
O
A
V
M
E
U
R
A
K
Y
A
V
K
•
I
R
L
Y
H
R
T
A
L
V
E
Z
Í
N
E
P
I
L
E
K
O
A
M
•
B
L
D
U
N
E
M
K
I
A
I
A
O
T
O
L
A
R
N
N
T
T
M
Y
T
O
C
K
C
A
E
I
O
•
Y
K
A
Č
E
R
B
T
K
37
Řešení:
Interpretace výsledků
•
Osmisměrka
BANKA, BANKOVKA, EURA, HOTOVOST, KLENOTY, KOLEK, KOMODITA, KONTA, KURZ, MINCE, NUMIZMATIK,
PENÍZE, PLATIT, TOLAR, TRHY, VALUTY, ZLATO
N
B
T
S
O
V
O
T
O
H
A
U
N
K
K
O
N
T
A
O
A
V
M
E
U
R
A
K
Y
A
V
K
•
I
R
L
Y
H
R
T
A
L
V
E
Z
Í
N
E
P
I
L
E
K
O
A
M
•
B
L
D
U
N
E
M
K
I
A
I
A
O
T
O
L
A
R
N
N
T
T
M
Y
T
O
C
K
C
A
E
I
O
•
Y
K
A
Č
E
R
B
T
K
TAJENKA: BANKOVKY A MINCE ČR
•
Ochranné prvky – 1000Kč
vzor 2008- líc
v oběhu od 1.4.2008, tisk STC Praha
rozměry 158 x 74 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 42 mm
hmatová značka pro nevidomé a slabozraké v pravém horním rohu - jeden vodorovný proužek 8 mm
38
tiskové techniky - portrét, texty, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, hodnotové číslo na kuponu,
lipový list - tisk z hloubky, ostatní tisk z plochy
vzor 2008- rub
na kuponu grafický symbol pro strojové zpracován ,číslování - svisle při levé straně, vodorovně vpravo dole,
série označena velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem, pořadové číslo šestimístné, svislé
s jednotnou velikostí číslic, vodorovné v řadě vzestupné tiskové techniky - číslování tisk z výšky, ostatní tisk
z plochy
• Nový vzor 1000 Kč bankovky Bankovka roku 2008
Česká národní banka získala od International Association of Currency Affairs - světové asociace odborníků
zabývajících se hotovostí - ocenění Bankovka roku 2008. Prestižní ocenění obdržela nová tisícikorunová
bankovka s inovovanými ochrannými prvky, kterou centrální banka vydala do oběhu v dubnu letošního roku.
„Považuji toto ocenění za potvrzení toho, že kvalita našich bankovek je nejen po výtvarné stránce, ale i
v technické úrovni používaných ochranných prvků na té nejvyšší světové úrovni,“ uvedl Pavel Řežábek, vrchní
ředitel a člen bankovní rady.
ČNB cenu obdržela v průběhu Currency Conference 2008, která proběhla v Praze ve dnech 13. až 15. října
2008. Toto celosvětové setkání zástupců centrálních bank, výrobců bankovek a dodavatelů materiálů
pro jejich výrobu se koná pravidelně jednou za 18 měsíců v různých částech světa. Praha se tak zařadila
mezi pořadatelská města, kterými v minulosti byly San Francisco, Monte Carlo, Hongkong, New Orleans,
Kapské Město, Sydney, Barcelona, Honolulu, Řím, Montreal a Bangkok. Konference se zúčastnilo více než 500
účastníků z téměř 80 zemí světa.
Je to již třetí ocenění, kterého se českým penězům po vzniku samostatné české měny dostalo. Magazín World
Coin News udělil cenu Best Trade Coin za rok 1993 tehdy nové padesátikorunové minci a jako Best Gold Coin
roku 1999 byla oceněna zlatá mince v nominální hodnotě 10 000 Kč s motivem výročí založení Nového Města
Pražského Karlem IV.
39
.
Informace
http://www.cnb.cz
• Americký dolar - informace zazní ve videoukázce Lidé a peníze Název dolar byl odvozen od názvu
Joachims thaler, tj.mince, která se od roku 1519 razila v Jáchymově.
• Žáci příklad pamětní mince vyhledají sami na internetu nebo v tištěných materiálech.
• Země EU, které používají euroměnu:
Rakousko, Belgie, Kypr, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko,
Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko, Slovensko, Malta
Země, které používají euro a nejsou v EU: San Marino, Vatican město, Monaco, Andorra, Kosovo, Černá
Hora
• Odpověď je v úvodu textu – mezi základními pojmy.
Požadavky na pomůcky, materiály, informační technika
Učitel si připraví plakáty k bankovkám a mincím české a euroměny. Žáci mají přístup k internetu – příprava a
provedení úkolů bude rychlejší a snazší.
Pokud to není možné, vyučující poskytne všechny potřebné texty v tištěné podobě.
40
Na úkolech pracují žáci samostatně, případně ve dvojicích.
Učitel si vytiskne zadání domácího úkolu – osmisměrku a text o vývoji peněz v ČR.
Učitel si připraví zařízení k promítnutí videí na téma – Peníze a lidé, Jak se vyrábí peníze a
Zlatá kilová medaile. Nejlépe dataprojektor nebo DVD přehrávač.
Realizace - postupy a metody
Zpracované téma umožní prakticky přiblížit žákům problematiku hotovostních peněz. Celá činnost je
připravena na minimálně 2 vyučovací hodiny. Je připraven i domácí úkol, který lze samostatně vyhodnotit.
Případně může učitel navázat opakovací hodinou, při které žáci interpretují získané vědomosti.
V průběhu první hodiny vyučující stručně vysvětlí význam a vývoj peněz. Upozorní žáky
na základní funkce peněz. Zopakuje se žáky znalosti z dané problematiky.
Vyučující navrhne způsob práce u jednotlivých úkolů – možná je samostatná i skupinová
práce. Ideální bude práce ve dvojicích.
Vyhodnocení proběhne při následné vyučovací hodině, po odevzdání vypracovaných domácích úkolů.
První vyučovací hodina bude informativní. Pojmy, videa, přístup na internet.
Druhá hodina – žáci vypracují tyto úkoly:
•
ochranné prvky bankovky v hodnotě 1000Kč
•
bankovka roku 2008
•
US dolar
•
Co víte o padělání peněz?
Domácí úkol
•
Doma přečíst: Vývoj peněz v ČR
•
Vyluštit osmisměrku.
•
Kolik zemí EU používá euro? Bonus – najděte nečlenské země s euroměnou.
•
Najít příklad pamětní mince.
•
Prohlídnout si skutečnou bankovku v hodnotě 200 Kč - najít všechny ochranné prvky.
41
Téma:
Peněžní gramotnost
(Peníze)
Nakládání s penězi - Valuty
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
devizy, valuty, kurzovní lístek, konvertibilita měny, vývoj kurzu, revalvace, devalvace měny
Cíle a přínosy pro žáky:
Žák získá informace o směnárenských operacích.
Žák se naučí používat jednoduché výpočty pro případnou směnu CZK za valuty.
Žák bude informován o existenci konvertibilních a nekonvertibilních měn.
Informace pro žáky
směnný kurz – cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnové jednotce jiné země
kurzovní lístek - soupis kurzů měn nejdůležitějších států k určitému datu
bankovní směnárenské operace
nákup – banka nakupuje cizí měnu
prodej - banka prodává cizí měnu
kurz střed – je určen k zaúčtování bezhotovostních plateb – např. úhrady platební kartou
valuty - cizí měna v hotovosti
devizy - cizí měna v bezhotovostní formě
konvertibilita - volná směnitelnost /seznam kódů ISO měn ČNB/
devalvace - oficiální snížení kurzu měny vůči všem ostatním měnám
revalvace – administrativní zvýšení kurzu vůči ostatním měnám
Příklad:
Příklady zaměřené na orientaci v kurzovním lístku.
Aktuální kurzovní lístek najdete na stránkách ČNB, v denním tisku nebo v blízké směnárně či bance.
S kurzovním lístkem ČNB denně pracují odborníci v oboru financí. Vývoj kurzu za sledované období vypovídá
o vývoji stavu ekonomiky celé země.
42
Kurzovní lístek můžete využít ve chvíli, kdy plánujete dovolenou, potřebujete směnit české koruny za valuty
nebo když podnikáte a obchodujete se zahraničními firmami. Vhodný je kurzovní lístek některé z obchodních
bank či směnáren.
Kurzovní lístek ČNB ze dne 20. března 2009
Země
Měna
Množství
Kód
Kurz
Pohyb
EMU
euro
1
EUR
26,625
-0.160
USA
dolar
1
USD
19,639
0.048
Velká Británie
libra
1
GBP
28,334
-0.142
Austrálie
dolar
1
AUD
13,525
-0.015
Brazílie
real
1
BRL
8,724
-0.021
Bulharsko
lev
1
BGN
13,611
-0.081
Čína
renminbi
1
CNY
2,876
0.005
Dánsko
koruna
1
DKK
3,573
-0.022
Estonsko
koruna
1
EEK
1,702
-0.010
Filipíny
peso
100
PHP
40,729
0.083
Hongkong
dolar
1
HKD
2,534
0.007
Chorvatsko
kuna
1
HRK
3,564
-0.026
rupie
100
INR
38,874
-0.160
Indonesie
rupie
1000
IDR
1,671
0.024
Island
koruna
100
ISK
17,285
-0.104
Japonsko
jen
100
JPY
20,496
-0.158
Jihoafrická rep.
rand
1
ZAR
2,037
-0.011
Jižní Korea
won
100
KRW
1,394
-0.008
Kanada
dolar
1
CAD
15,871
-0.138
Litva
litas
1
LTL
7,711
-0.046
Lotyšsko
lat
1
LVL
37,590
-0.242
Maďarsko
forint
100
HUF
8,908
-0.065
Malajsie
ringgit
1
MYR
5,392
0.028
Mexiko
peso
1
MXN
1,387
-0.034
MMF
SDR
1
XDR
29,677
-0.009
Norsko
koruna
1
NOK
3,077
-0.017
Nový Zéland
dolar
1
NZD
10,977
0.094
Polsko
zlotý
1
PLN
5,831
-0.067
Rumunsko
nové leu
1
RON
6,196
-0.033
Rusko
rubl
100
RUB
58,491
-0.182
Singapur
dolar
1
SGD
12,962
-0.046
Indie
43
Švédsko
koruna
1
SEK
2,408
-0.058
Švýcarsko
frank
1
CHF
17,412
0.005
Thajsko
baht
100
THB
55,620
0.317
Turecko
nová lira
1
TRY
11,641
0.004
Řádně si pročtěte jednotlivé sloupce tabulky - kurzovního lístku ČNB
Sloupek země – vlajka, název státu
Měna – platný název národní měny
Měnová jednotka – počet jednotek při přepočtení kurzu
Mezinárodní kód měny – třímístný kód
Kurz – cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země
Pohyb – vývoj kurzu nárůst, pokles
Úlohy:
Najděte výši kurzu uvedených měn vybraných zemí – USA, sousední země ČR, Japonsko,
Kanada, Velká Británie, Švýcarsko, Švédsko, Čína – uveďte název měny, kurz a počet měnových
jednotek
Najděte tři světové měnové jednotky s nejnižší hodnotou směnného kurzu, při stejné výši měnové
jednotky.
Najděte tři příklady zemí, které používají jiný počet měnových jednotek než ČR.
Účel kurzovního lístku ČNB spočívá především v tom, že stanoví jeden směnný / úřední / kurz. Používají ho
podniky k devizovým operacím, pro potřeby účetnictví. Dále se používá pro státní statistiku, v oblasti celnictví
a podobně. Je základem pro stanovení kurzů obchodních bank a směnáren.
Příklady na orientaci v kurzovním lísku vybrané obchodní banky – KB
MĚNA
STŘED
VALUTY
DEVIZY
kód
jednotka
ČNB
KB
nákup
prodej
nákup
prodej
AUD
1
13,525
13,535
13,12
13,95
13,152
13,918
BGN
1
13,611
13,621
-
-
13,308
13,934
CAD
1
15,871
15,874
15,34
16,36
15,425
16,323
CHF
1
17,412
17,478
17,05
17,9
17,16
17,796
DKK
1
3,573
3,5754
3,482
3,662
3,5103
3,6405
EUR
1
26,625
26,64
26
27,28
26,163
27,117
GBP
1
28,334
28,352
27,66
29,04
27,836
28,868
HUF
100
8,908
8,8378
-
-
8,5727
9,1029
JPY
100
20,496
20,466
19,79
21,1
19,887
21,045
NOK
1
3,077
3,0798
3,004
3,155
3,0237
3,1359
PLN
1
5,831
5,8224
5,652
5,992
5,6949
5,9499
RON
1
6,196
6,2063
-
-
6,0636
6,349
RUB
100
58,491
58,643
-
-
57,294
59,992
SEK
1
2,408
2,3945
2,335
2,452
2,3516
2,4374
SKK
100
88,379
88,4286
86,3042
-
-
-
44
Pan Liška odjíždí na týdenní stáž do Velké Británie, po dřívější zkušenosti ví, že bude potřebovat
zhruba 500 liber. Pomocí kurzovního lístku KB spočítejte, kolik Kč bude pan Liška pro výměnu
na valuty potřebovat.
Před odjezdem na poznávací cestu do Japonska si slečna Petřinová potřebuje vyměnit české
koruny za Jeny, aby získala platnou tamní měnu a mohla tak nakupovat za hotovost. Vzhledem
k místním cenovým poměrům a délce trvání své cesty bude slečna Petřinová potřebovat 60 000
Jenů jako kapesné na stravování, cestování a drobné nákupy. Podle kurzovního lístku KB
spočítejte, kolik Kč budete pro výměnu na valuty potřebovat.
Rodina Novákových se vrátila z dovolené ve Francii a valuty, které jim z cesty zbyly, chce vyměnit
za české peníze. Podle kurzovního lístku KB spočítejte, kolik korun získají, pokud budou měnit
250 Euro.
Příklady na výpočet nejvýhodnějšího nákupu a prodeje valut u obchodních bank.
Výpočtem porovnejte výhodnost nákupu a prodeje 1000 USD pomocí těchto údajů z kurzovních lístků
smyšlených bank AA a BB / např. Komerční banka a Česká spořitelna/.Výše poplatků se u jednotlivých
finanční institucí liší.
Banka AA: kurz prodej 21,50 nákup 21,-- poplatky 2%.
Banka BB: kurz prodej 21,38 nákup 19,70, poplatky 2,5%.
Prostudujte vývoj kurzu CZK/EUR ,CZK/USD / graf nabízí denně ČNB /
Najděte minimální a maximální hodnotu kurzu CZK/USD a CZK/EUR – určete přibližné datum
a výši kurzu.
45
Řešení:
Interpretace výsledků:
Řešení příkladů zaměřených na nácvik orientace v kurzovním lístku ČNB
Vyučující řešení vyhledá v aktuálním kurzovním lístku.
Příklady na orientaci v kurzovním lístku konkrétní obchodní banky
Výpočty jsou upraveny podle uvedeného kurzovního lístku KB – je nutné kurzy aktualizovat.
Příklad pana Lišky – Velká Británie.
Potřebná částka
Směnná jednotka
Aktuální kurz
Vklad
VÝPOČET:
500 Liber
1
29,04 Kč
14520 Kč
(Potřebná částka/Směnná jednotka)*Aktuální kurz = Vklad
(500 ÷ 1) ⋅ 29, 04 = 14520
Příklad slečny Petřinové – Japonsko.
Potřebná částka
Směnná jednotka
Aktuální kurz
Vklad
VÝPOČET:
60 000 Jenů
100
21,1 Kč
12660 Kč
(Potřebná částka/Směnná jednotka)*Aktuální kurz = Vklad
(60000 ÷ 100) ⋅ 21,1 = 12660
Příklad rodiny Novákových – Francie.
Vklad
Směnná jednotka
Aktuální kurz
Získaná částka
VÝPOČET:
250 Euro
1
26 Kč
6500 Kč
(Vklad/Směnná jednotka)*Aktuální kurz = Získaná částka
(250 ÷ 1) ⋅ 26 = 6500
46
Řešení příkladů pro hledání nejvýhodnějšího prodeje a nákupu valut u obchodních bank v
ČR
Řešení:
Prodej valut u banky AA: 21,5 ⋅ 1000 = 21500 Kč, poplatky 2% z 21 500 Kč = 430 Kč, celkem 21 070 Kč.
Prodej valut u banky BB: 21,38 ⋅ 1000 = 21380 Kč, poplatky 2,5% z 21380 Kč = 534,5 Kč, celkem 20 845,5 Kč.
Nákup valut u banky AA: 21 ⋅ 1000 = 21000 Kč, poplatky 2% z 21 000 Kč = 420 Kč, celkem 21 420 Kč.
Nákup valut u banky BB: 19,7 ⋅ 1000 = 19700 Kč, poplatky 2,5% z 19 700 Kč = 495,5 Kč,
celkem 20 195,5 Kč.
Závěr: Prodej valut je výhodnější u banky AA.
Nákup valut je výhodnější u banky BB.
Porovnání vývoje kurzu čtení v grafu
Nejnižší hodnota kurzu USD: 20.07.2008 –14,90
Nejvyšší hodnota kurzu USD: 10.02.2009 - 23,90
Nejnižší hodnota kurzu EUR: 20.7.2008 -23,80
Nejvyšší hodnota kurzu EUR: 10.2.2009 – 29,80
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Přístup na internet – bude vhodný pro aktualizaci tabulek s kurzy měn, není ale nutný.
Postačí aktuální kurzovní lístek vytištěný vyučujícím, kalkulačka.
Realizace- postup a metody
Zvolené příklady povedou k nácviku orientace při směně valut. Žáci získají přehled o způsobu získání
informací při plánování prodeje či nákupu valut.
Vyučující připomene význam klíčových pojmů, projde s žáky materiály nutné k práci, především kurzovní
lístky a graf o vývoji kurzů EUR a USD vůči CZK.
Vše je možné projít za pomoci dataprojektoru. Vhodná je aktualizace kurzů měn.
Žáci pracují samostatně. Je možné předložit další varianty příkladů jako domácí úkol.
Celý příklad je koncipován na dvě vyučovací hodiny.
47
Téma:
FG –peněžní
(Finanční produkty)
Přebytek peněžních prostředků
Krátkodobé zhodnocení volných peněžních zdrojů (jednoduché úrokování)
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
úrok, jednoduché úrokování, roční úroková míra (p. a.), běžný účet, studentské konto, termínované vklady
Cíle a přínosy pro žáka:
Žák se naučí vybírat mezi různými variantami krátkodobého ukládání peněz, umí vypočítat výnosy (úroky)
jednotlivých možností uložení peněz, rozhodne se mezi využitím běžného účtu, studentského běžného účtu,
termínovaných vkladů nebo nevyužitím žádné z těchto možností.
Pozná úrokové míry, které jsou skutečně používány na peněžním trhu v ČR v současné době. Uvědomí si, jaké
poplatky jsou spojeny s jednotlivými variantami uložení peněz a jak tyto poplatky ovlivňují, někdy velmi
významně, výnosnost vkladu.
Žák umí spočítat 15 % daň z úroků, o kterou se mu výnosy snižují. Je schopen zvolit nejvýhodnější produkt
pro jeho potřeby.
Příklad:
Na brigádě jste získal částku Kč 5000,--. Hodláte ji použít na nákup nového mobilního telefonu, ale čekáte na
tradiční „povánoční“ výprodeje, které budou za 3 měsíce (90 dní). Pokuste se vybrat z následujících variant
nejvhodnější způsob, jak vydělané peníze uložit. Úroky z vkladů fyzických osob jsou zdaňovány 15 % již
před jejich výplatou klientovi.
Varianta 1
Peníze necháte uložené doma.
Varianta 2
Založíte si běžný účet, na který peníze uložíte, tento účet nebudete využívat k žádným dalším transakcím a
po 90 dnech si všechny peníze vybere a účet pravděpodobně zrušíte. V rámci úspory si nebude nechávat
zasílat výpisy z účtu.
Informace o vybraných běžných účtech, jejich úrokových sazbách a účtovaných poplatcích:
48
BÚ 1
Banka 1
BÚ 2
49
BÚ 3
Banka 3
Varianta 3
Založíte si studentský běžný účet, po uplynutí 90 dnů si vyberete původní vklad i úroky. Opět si nenecháváte
posílat výpisy z účtů.
účet
úr. sazba
zřízení
měsíční vedení
zrušení
měsíční
v % p. a.
účtu
účtu
účtu
výpis
A
0,10
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
B
0,85
zdarma
zdarma
zdarma
10,--
C
0,05
zdarma
zdarma
zdarma
50,--
D
0,40
zdarma
zdarma
zdarma
15,--
E
2,00
zdarma
zdarma
zdarma
15,--
F
1,10
zdarma
zdarma
200,--
zdarma
G
0,50
zdarma
19,--
zdarma
zdarma
H
1,30
zdarma
zdarma
zdarma
15,--
I
1,40
zdarma
zdarma
zdarma
11,--
Varianta 4
Využijete služeb některé banky a sjednáte si termínovaný vklad na 3 měsíce, založení vkladu je zdarma, ale
u některých vkladů je nutné ho po skončení vybrat v přesně stanovený termín, jinak dojde k jeho
automatickému prodloužení.
50
A
B
C
D
E
F
Min. výše vkladu
5000,--
5000,--
5000,--
5000,--
100000,--
10000,--
Roční úr. míra
1,00 %
0,99 %
0,90 %
1,2 %
2,52 %
1,5 %
OBMĚNA: vyberte nejvhodnější variantu, pokud byste si nechávali zasílat měsíční výpisy z běžného účtu a
studentského konta.
51
Řešení:
Varianta 1
Výnos je nulový, náklady také. Celková částka na konci období Kč 5000,--.
Varianta 2
Nejvýhodnější je BÚ 2, protože má nejvyšší roční úrokovou míru.
0,3
90
Úrok = 5000 * ----- * ----- = 3,75
100 360
daň z úroku = 0,15 * 3,75 = 0,56
celkový výnos = 5000 + 3,75 – 0,56 = 5003,19
Varianta 3
Nejvýhodnější je studentský bankovní účet E s nejvyšší úrokovou mírou, zřízením, zrušením a měsíčním
vedením účtů zdarma.
2,00
90
Úrok = 5000 * ----- * ----- = 25
100
360
daň z úroku = 0,15 * 25 = 3,75
celkový výnos = 5000 + 25 – 3,75 = 5021,25
Varianta 4
Z hlediska úroků je nejvýhodnější termínovaný vklad E, ale u toho je minimální výše vkladu 100000,--, tzn.
pro vklad 5000,-- je nevhodnější vklad D.
1,2
90
Úrok = 5000 * ----- * ----- = 15
100 360
52
daň z úroku = 0,15 * 15 = 2,25
celkový výnos = 5000 + 15 – 2,25 = 5012,75
SHRNUTÍ:
Varianta 1
5000,--
Varianta 2
5003,19
Varianta 3
5021,25
Varianta 4
5012,75
Nejvýhodnější je varianta 3, celkový výnos z Kč 5000,-- vkladu je Kč 21,25.
Obměna zadání:
Jak by změnil výsledek tohoto příkladu, pokud byste si nechávali každý měsíc zasílat výpis z běžného účtu a
výpis ze studentského běžného účtu.
Ke změnám výnosů dojde u varianty 2 a 3, kde se musí započítat náklady na zasílání výpisů z BÚ.
Varianta 2
15 % daň z úroku
BÚ 1
Výnos = 5000 + 1,25 – 0,19 – 3 x 12,50 = 4963,56
úrok
poplatky za výpisy
BÚ 2
Výnos = 5000 + 3,75 – 0,56 – 3 x 25 = 4928,19
BÚ 3
Výnos = 5000 + 0,125 – 0,02 – 3 x 10 = 4970,11
Nejvýhodnější je BÚ 3, protože má nejnižší poplatky za výpisy z účtů (přestože má nejnižší roční úrokovou
míru).
Varianta 3
Účet A
Výnos = 5000 + 1,25 – 0,19 = 5001,06 (výpisy zdarma)
53
Účet B
Výnos = 5000 + 10,63 – 1,59 – 3 x 10 = 4979,04
Účet C
Výnos = 5000 + 0,63 – 0,09 – 3 x 50 = 4850,54
Účet D
Výnos = 5000 + 5 – 0,75 – 3 x 15 = 4959,25
Účet E
Výnos = 5000 + 25 – 3,75 – 3 x 15 = 4976,25
Účet F
Výnos = 5000 + 13,75 – 2,06 – 200 (poplatek za zrušení účtu) = 4811,69
Účet G
Výnos = 5000 + 6,25 – 0,93 – 3 x 19 (poplatek za měsíční vedení účtu) = 4948,32
Účet H
Výnos = 5000 + 16,25 – 2,44 – 3 x 15 = 4968,81
Účet I
Výnos = 5000 + 17,50 – 2,63 – 3 x 11 = 4981,87
SHRNUTÍ:
Varianta 1
5000,--
Varianta 2
4970,11
Varianta 3
5001,06
Varianta 4
5012,75
Nejvýhodnější je varianta 4, celkový výnos z vkladu Kč 5000,-- je Kč 12,75.
Otázka k zamyšlení: Je výhodné za těchto podmínek vůbec peníze ukládat do banky (pokud započteme čas
strávený vyřizováním administrativních záležitostí kolem vkladů)?
Interpretace výsledků:
Podle provedených výpočtů je zřejmé, že nejvýhodnější je pro krátkodobé zhodnocení peněžních prostředků
využití studentského bankovního účtu (v tomto případě E), protože má nejvyšší úrokovou sazbu a velice
54
příznivé poplatky, u účtu E je vedení, zřízení, zrušení a měsíční vedení účtu zdarma. Při výpočtu celkového
výnosu je nutné vzít do úvahy 15% daň z úroků. Celkový výnos bude tedy 5 021,25 Kč.
OBMĚNA:
Pokud by si žáci nechali posílat měsíční výpisy z účtu, celkový výnosy by znatelně poklesly, protože poplatky
jsou vzhledem k výši uložené částky (5 000 korun) vysoké. Z tohoto důvodu by byl nejvýhodnější
termínovaný vklad D, u kterého se výpisy z účtu nezasílají. Celkové výnosy po odečtení daně z příjmů by byly
5 012,75 Kč.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Nezbytné je, aby studenti měli vlastní kalkulačku, pří výpočtu je možné využít k počítání jednoduchých úroků
i některé aplikace na internetu, například http://www.znovu.cz nebo
http://www.znovu.cz/http://www.pixy.cz/apps/uroky (POZOR při zadávání desetinných čísel, je nutné
používat desetinnou tečku a ne čárku).
Realizace – postupy a metody:
Ještě před zadáním je nutné zopakovat základní pojmy a připomenout základy jednoduchého úročení (vzorec
a jeho vysvětlení) a to, že úroky pro fyzické osoby jsou zdaňovány přímo u zdroje 15 % daní a ta je odváděna
přímo finančnímu úřadu, tzn., že uložitel peněz dostane úroky již snížené o tuto daň.
Po společném přečtení zadání příkladu a vysvětlení případných dotazů je možné rozdělit studenty do tří
skupin a každé z nich dát vyhodnotit jednu z variant 2, 3 a 4. Studenti pracují ve skupinách, zhruba 10 – 15
minut, vypočítají úroky a vyberou tu nejvhodnější možnost. Vybraní studenti ze skupin provedou výpočty
na tabuli a vysvětlí, proč zvolili daný produkt.
Nakonec žáci srovnají výnosy jednotlivých variant a vyberou tu nejvhodnější.
OBMĚNA: Pokud započteme náklady na výpisy z BÚ, výsledky se podstatně změní, je nutné přepočítat výnosy
všech účtů z variant 2 a 3, což je časově náročnější. Je možné toto zadat jako domácí úkol nebo jako delší
samostatnou práci v hodině. Na internetu se mohou žáci pokusit vyhledat ještě výhodnější produkt.
55
Téma:
Finanční gramotnost – peněžní
(peníze)
Krátkodobé cenné papíry
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova: směnka, depozitní certifikát, státní pokladniční poukázka, eskont, skonto
Cíle a přínosy pro žáky:
Žáci získají přehled o možnostech uložení volných peněžních prostředků do krátkodobých cenných papírů.
Seznámí se s významem směnek na peněžním trhu. Naučí se vyplnit směnku tak, aby byla platná. Poznají
význam směnky jako zajišťovacího nástroje k vymáhání jakéhokoli peněžitého závazku. Žáci se naučí využívat
dostupné informace při krátkodobém spoření. Tyto dovednosti využijí při hospodaření doma, tak i
v případném budoucím podnikání.
Informace pro žáky:
Nejčastěji používané krátkodobé cenné papíry:
•
Směnky
•
Státní pokladniční poukázky
•
Depozitní certifikáty
Požádal vás přítel nebo rodinný příslušník o půjčku a vy chcete mít jistotu, že svoje peníze dostanete zpátky?
Nechte si podepsat směnku. Směnky lze výhodně použít pro zajištění finančních závazků nejen mezi fyzickými
osobami. Přečtěte si, jak směnka funguje, jaké náležitosti musí mít i na co si dát pozor, ať už stojíte na straně
věřitele či dlužníka.
•
Směnka
je obchodovatelný cenný papír, který je využíván buď jako platební nebo zajišťovací nástroj. Představuje
nejjednodušší a velice pružný způsob, jak získat potřebný úvěr, eventuálně jak zajistit určitou peněžitou
pohledávku. Směnky jsou běžně využívány podnikateli, bankami i dalšími finančními institucemi, ale
mohou dobře posloužit i běžným občanům – nepodnikatelům ke krytí drobných úvěrů.
56
Směnka jako platební a zajišťovací nástroj
V případě, že je směnka použita jako platební nástroj, je smyslem jejího vystavení, aby při její splatnosti
skutečně došlo k zaplacení dlužné peněžní částky. Dlužník se podpisem směnky zaváže zaplatit majiteli
směnky (věřiteli), případně třetí osobě, v určitý den na určitém místě dlužnou peněžní částku. Směnka tak
věřiteli de facto nahrazuje hotové peníze, protože ji může "prodat" i před datem splatnosti, a získat tak
hotovost od třetí osoby (nového majitele směnky) kdykoli, i před splatností směnky. Případně může směnku
použít k placení jiných závazků či obchodování. Dlužník je pak povinen peníze zaplatit novému majiteli
směnky.
Směnka může sloužit také jako zajištění jiného peněžitého závazku (např. zaplacení kupní ceny) mezi
dlužníkem (kupujícím) a věřitelem (prodávajícím). Směnka, která plní funkci zajišťovací, je vlastně dalším
peněžním závazkem dlužníka. Zajišťovací funkce směnky je využívána hlavně mezi podnikateli.
Často bývají směnky převáděny třetím osobám, které se tímto převodem stávají novými vlastníky směnky a
závazek dlužníka na ně přechází. V těchto případech se směnka používá buď jako platební prostředek, kterým
původní majitel uhradí svůj finanční závazek vůči novému majiteli směnky, nebo směnku prodá s cílem
okamžitě získat finanční prostředky.
Hlavní výhodou směnky je, že vymáhání dluhu soudní cestou je pro věřitele podstatně jednodušší a rychlejší
než v jiných případech. Žalobce není povinen prokazovat vznik závazku, na jehož základě byla směnka
vystavena, stačí, aby soudu předložil originál směnky a legitimoval se jako její oprávněný majitel (což plně
postačuje jako důkaz).
Naopak dlužník, který by se povinnosti směnku zaplatit bránil, musí své důvody nejen tvrdit, ale i prokázat.
Nezaplacené směnky jsou pokládány za vzácnost, protože důsledky nesplacení dluhu (úvěru) bývají
pro dotyčný subjekt významné (nabude-li rozsudek právní moci, má věřitel právo vymáhat peníze např.
pomocí exekutora).
Nevýhoda: Na co si ale určitě dát dobrý pozor, je formální stránka směnek. Musí být vystaveny v zákonem
předepsané formě se stanoveným obsahem. Pokud některá z jejich podstatných náležitostí chybí, je směnka
neplatná.
Směnky je možné rozdělit na tzv. směnky vlastní a směnky cizí. Pokud se osoba, která směnku vystavuje,
bezpodmínečně zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v určitém termínu a na určitém
místě, jedná se o směnku vlastní, tedy určitou formu dlužnického prohlášení. Směnku cizí vystavuje také
dlužník, nezavazuje se ovšem peníze zaplatit sám, ale provedení platby přikazuje jiné třetí osobě (např.
bance, u které má bankovní účet). Výstavce směnky je tedy dlužníkem majitele směnky a současně věřitelem
např. u peněžního ústavu, kde má veden účet.
Jak již bylo zmíněno, směnka stojí a padá se svou formální stránkou. Musí být písemná, tedy ne ústní.
Konkrétní podobu směnky však zákon nenařizuje, omezuje se pouze na výčet údajů, které má směnka
obsahovat, aby byla platná. Pokud směnka naplní požadavky zákona, je platná, ať už je napsána na pivním
tácku, kameni, dřevě, skle či jakémkoli jiném materiálu, který trvale zachycuje písmo. Text může být napsán
na stroji, na počítači, ručně apod.
V praxi se směnka píše na celém světě podle ustálených a všeobecně respektovaných zvyklostí. Je vhodné
použít směnečné formuláře, na kterých jsou předtištěny předepsané údaje. Použitím předtištěných
formulářů se předchází eventuálním nejasnostem či sporům. Podpisy musí být vždy perem, nelze je nahradit
57
razítkem. Není nutné, aby podpis osoby, která směnku vystavuje (tzv. výstavce směnky), byl notářsky ověřen,
ale musí být vždy napsán vlastní rukou a umístěn pod textem směnky.
Částka, na kterou se směnka vystavuje, se do ní vypisuje jak číslicemi, tak slovy (aby se zamezilo připsáním
nuly zvýšit částku např. z 10 000 Kč na 100 000 Kč). Dluh je splatný v kterékoli konvertibilní měně, v kurzu
platném v den splatnosti. Délka splatnosti směnky není zákonem omezena. Majitel směnky není povinen
přijmout platbu před splatností a současně ani nemůže proplacení směnky před datem splatnosti požadovat.
•
•
fixní (nebo denní) směnka (splatnost je označena přesným kalendářním datem, např. k 31.
12. 2006),
datosměnka (splatnost je vyjádřena určitou lhůtou, např. se splatností za 3 měsíce/
vistasměnka (splatnost "na viděnou", tzn. kdykoli při předložení)
•
Eskont směnek
•
V případě, že majitel směnky požádá banku o eskont směnky, banka mu poskytne předlhůtně
úročený eskontní úvěr ve výši rovnající se nominální hodnotě směnky (směnečné částce) mínus
diskont odpovídající dané diskontní (eskontní) míře banky. Podle vzorce:
kde:
C je cena směnky (výše vyplacené částky), NH je směnečná částka (nominální hodnota směnky), rd je
diskontní sazba, t je doba do splatnosti směnky. Do ceny směnky se může projevit také možná paušální
platba (manipulační poplatek).
•
Státní pokladniční poukázky
Pokladniční poukázka je krátkodobý cenný papír. Zní na určitou nominální hodnotu a je splatná za určitou,
zpravidla krátkou, dobu. Státní pokladniční poukázka je cenný papír, který slouží ke krytí deficitu státního
rozpočtu. Pokladniční poukázky patří mezi nejlikvidnější cenné papíry, nesoucí minimální riziko. Mezi
emitenty pokladničních poukázek v České republice patří ministerstvo financí, ČNB, FNM a Komerční banka.
•
Depozitní certifikáty
Depozitní certifikát je krátkodobý cenný papír vydávaný bankou jako potvrzení o uložení vkladu klientem.
Výnos z něho je dán fixním úrokem.
U depozitních certifikátů je obvyklé, že je banky vydávají s předem stanovenou jmenovitou hodnotou 1,
5, 10, 50, 100 tisíc korun apod. Výjimečně banky vydávají certifikáty s jmenovitou hodnotou dle přání
klienta. Vždy se však jedná o celé násobky tisíce. Certifikáty mají pevnou dobu splatnosti od několika
měsíců do několika let, během níž nemohou být vypovězeny. Předčasná výplata certifikátu proto není
možná. Depozitní certifikáty jsou úročeny zpravidla fixní úrokovou sazbou. Úroková sazba depozitních
certifikátů bývá vždy o něco vyšší než u ostatních vkladů - to je dáno tím, že certifikát je
nevypověditelný a není pojištěn. Depozitní certifikát je jako listinný cenný papír na doručitele volně
převoditelný, to znamená, že majitel může certifikát kdykoliv prodat či darovat bez vědomí emitenta.
58
Skonto není cenný papír, skonto je sleva, kterou poskytuje prodávající kupujícímu v případě, že kupující
platí za odebrané zboží okamžitě, případně během dohodnuté krátké lhůty. Výše skonta je zpravidla
stanovena v procentech z prodejní ceny. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem kupující takto vlastně
půjčují peníze prodávajícímu (pokud využije možnosti skonta a zaplatí dříve). Výhodnost či nevýhodnost
využití skonta můžeme posoudit na základě srovnání skonta s úrokem. Pokud skonto vyjádřené v %
na roční bázi je vyšší než úroková sazba (z úvěru či depozita), potom je výhodnější.
Příklady:
Vyplnění vlastní a cizí směnky
Na straně dlužníka, věřitele či směnečníka budou žáci. Vzájemně si potvrdí vznik závazku, směnky označí jako
vzory, aby nemohly být následně zneužity.
Eskont směnky
Banka přijala od p.Veselého k eskontu směnku o nominální hodnotě 1 mil. Kč, která má tři měsíce do data
splatnosti. Banka používá roční eskontní sazbu 12% a strhává si eskontní provizi ve výši 0,1% ze směnečné
částky. Jakou částku banka vyplatila majiteli směnky?
Jakou částku dostane pan Nový vyplacenu při eskontu směnky znějící na částku 12.000 Kč při diskontní míře
5,5%? K eskontu dojde přesně jeden měsíc před dnem její splatnosti. Poplatek činí 0,1% ze směnečné částky.
59
Řešení:
Interpretace výsledků:
Vystavení vlastní a cizí směnky
Vyučující zkontroluje všechny náležitosti tak, aby směnky odpovídaly zákonu a mohly být
považovány za platné.
Eskont směnek
První úloha – pan Veselý
Banka vyplatí 970 tisíc mínus 0,1 % z 1 milionu, tj. 1000 Kč, tedy 969.000 Kč.
Druhá úloha –pan Nový
5,5 1 

C = 12000 ∗ 1 −
∗  ≡ 11945
 100 12 
Pan Nový dostane vyplaceno 11.933 Kč (mínus 0,1 % z 11945, tj. 12 Kč).
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci potřebují ke zpracování příkladů kalkulačku. Vyučující připraví texty, žáci vyplní směnky a
vypočtou zadané příklady. Celý příklad je možné zadat elektronicky, pouze směnky musí být vypsány
ručně.
Realizace, postupy a metody:
Cílem práce je seznámit žáky s významem krátkodobých cenných papírů, zaměřit se především
na často používané směnky. Žáci se naučí spočítat hodnotu platby při eskontu směnky. Získají
informace o možnosti investovat do krátkodobých cenných papírů a o jejich zajišťovací funkci. Poučí
se o existenci skonta. Vyučující se zaměří především na vysvětlení rizik, která vznikají při vystavení
neplatných směnek.
Příklad je vhodné realizovat během dvou vyučovacích hodin. Pokud mají žáci teorii o cenných
papírech již probranou, stačí jedna vyučovací hodina. Směnky je třeba označit jako vzor, aby
nemohlo dojít k jejich zneužití.
60
Téma:
FG-peněžní
(Peníze)
Jak se vyznat ve směnkách?
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
směnka, směnka – vlastní, cizí, směnečný dlužník (výstavce), směnečný věřitel
(majitel), indosament
Cíle a přínosy pro žáky:
Seznámit žáky s právní úpravou, která řeší problematiku směnek.
Seznámit žáky s podstatou směnky, jejími funkcemi, všemi náležitostmi, které musí obsahovat a osvojit si
správný způsob jejího vyhotovení.
Znát práva a povinnosti směnečných dlužníků a věřitelů, která plynou z jejího vyhotovení, použití a případně
z jejího vymáhání.
Vysvětlit rozdíly mezi směnkou vlastní a cizí, a uvést případy, ve kterých lze jednotlivé druhy směnek použít.
Směnky
-
jsou upravovány zákonem č.191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový, který řeší problematiku směnek
a šeků,
-
jsou obchodovatelné cenné papíry, kterými se výstavce bezpodmínečně zavazuje, že osobě uvedené
ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu, popřípadě přikazuje třetí osobě, aby za něj
zaplatila osobám uvedeným ve směnkách směnečnou sumu,
jsou často používány podnikateli, bankami či jinými finančními institucemi, ale stejně tak dobře
mohou posloužit i běžným občanům.
-
Směnky mají tyto základní funkce:
- platební – to znamená, že směnky lze použít jako platební prostředek. Majitel může
směnku před dobou splatnosti prodat, aby tak získal potřebné peněžní prostředky,
tímto směnka nahrazuje hotovost a umožňuje majiteli ji proměnit v peníze.
- zajišťovací – to znamená, že směnka může sloužit k zajištění jiného peněžitého závazku,
k uplatnění směnky dochází zpravidla tehdy, když dlužník ve sjednaném termínu
nesplní svoji povinnost vůči věřiteli (např. včas nezaplatí za dodané zboží),
- tato funkce je využívána především mezi podnikateli.
61
Druhy směnek
- směnky rozlišujeme na:
- směnky vlastní – jedná se o ně jen tehdy, pokud se osoba, která je vystavuje,
bezpodmínečně zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v určitém termínu
a na určitém místě,
- směnky cizí – osoba, která je vystavuje se však nezavazuje peníze zaplatit sama, ale
provedení platby přikazuje třetí osobě - tzv. směnečníkovi, (kterým může být např. banka
nebo jiný podnikatelský subjekt).
-
Jejich konkrétní podoba není dána, pokud směnky splní požadavky dané zákonem, jsou platné, ať už
jsou napsány na jakémkoli materiálu, který trvale zachycuje písmo,
musí mít tedy písemnou formu → vzory, mohou být napsány rukou, strojem nebo mohou být
vypsány na předtištěném formuláři, ale v žádném případě na nich nesmí chybět vlastnoruční podpis
výstavce směnky.
Náležitosti
- Platnost směnky, která umožňuje jejímu majiteli uplatnění příslušných práv na uhrazení konkrétní
finanční částky, musí obsahovat tyto náležitosti:
-
označení v textu, že jde o směnku (pouze nadpis směnka nestačí)
-
bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky vlastní
-
bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky cizí
-
jméno toho, kdo má platit (směnečník, příjemce), v případě směnky cizí
-
údaj splatnosti:
- na viděnou (při předložení) = vistasměnka
- na určitý čas po viděné = časová vistasměnka
- na určitý čas po vystavení směnky = datosměnka
- na určitý den = směnka fixní
-
údaj místa, kde má být placeno
-
jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
-
datum a místo vystavení směnky (i jen město stačí)
-
podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem)
Výhody a nevýhody
- Jejich výhodou je především to, že směnečné řízení vedené u soudu je pro věřitele výrazně
62
jednodušší a rychlejší než v jiných případech → žalobce především není povinen dokazovat vznik
závazku na jehož základě byla směnka vystavena (stačí pouze předložení platné směnky) a důkazní
břemeno je na žalovaném,
-
jejich nevýhodou je nesprávné vyhotovení, které může způsobit její neplatnost, neuvážený podpis
směnky a nedůsledná obrana proti jejímu vymáhání mohou znamenat vážné potíže.
Vymáhání směnky
- Jistotu úhrady směnky lze zvýšit tím, že za splnění směnečného závazku se zaručí ještě jiná osoba,
tzv. avalista. Svým vlastnoručním podpisem na směnce potvrdí úhradu závazku → směnečnou
částku, v případě, když tak neučiní směnečný dlužník. Směnečný věřitel také může převést svůj
směnečný nárok na jinou osobu rubopisem (indosamentem) na rubu směnky.
- Směnečný věřitel nesmí ale odepřít směnečnému dlužníkovi její částečné plnění. Na směnce v tomto
případě potvrdí, v jaké výši mu byla částka zaplacena a směnku si ponechá pro uplatnění nároku
na nezaplacený zbytek směnečné sumy, odmítnout naopak může zaplacení směnky před termínem
její splatnosti.
- Svá práva směnečný věřitel uplatní předložením směnky směnečnému dlužníkovi k zaplacení v den
její splatnosti nebo ve dvou následujících pracovních dnech, při zaplacení toto potvrdí záznamem
přímo na směnce (tzv. kvitanční doložka), odmítne-li však směnečný dlužník směnku proplatit, může
směnečný věřitel požadovat její proplacení po avalistovi.
-
není-li směnka proplacena, nezbude směnečnému věřiteli, než se domáhat svých práv soudně, zákon mu
umožňuje obrátit se na soud s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Jako doklad
předkládá originál směnky. Jestliže soud shledá, že směnka je pravá, vydává rozhodnutí ve formě
směnečného platebního rozkazu. Tento rozkaz ukládá dlužníkovi, aby uhradil stanovenou dlužnou částku
v určité lhůtě. Dlužník může proti směnečnému platebnímu rozkazu uplatnit námitky, a to do 3 dnů
od doručení rozkazu. Soud pak nařídí jednání, při kterém je buď směnečný platební rozkaz potvrzen nebo
zrušen. Výkon pravomocného rozsudku pak lze provést např. exekucí.
Příklady:
1.) Podnik A dluží za dodávku výrobků podniku B, podnik B nakupuje u podniku C materiál na výrobu
daných výrobků. Na úhradu jejich vzájemných závazků bude použita směnka. Vysvětlete, jaký druh
směnky použijí a jaké bude obsahovat náležitosti.
2.) Pan Malý se písemně zaručil uhradit prostřednictvím vlastní směnky svůj závazek ve výši Kč 25.000,-vůči panu Veselému. Vyhotovte vzorovou směnku s předepsanými náležitostmi, podle následujících
údajů.
Václav Malý, nar. 12. prosince 1985, r.č. 851212/2008 trvale bytem Vančurova 25, 323 00 Plzeň,
Karel Veselý, nar. 8. srpna 1984, trvale bytem Hlávkova 33, 323 00 Plzeň,
Místem placení je bydliště pana Malého, datum splatnosti - 1. února 2010, datum a místo vystavení
směnky – 2. ledna 2010.
63
3.) V následujícím vzorovém tiskopisu směnky uveďte, pro které náležitosti je takováto směnka
neplatná.
SMĚNKA
V……………………dne ……………….………
Místo a datum vystavení (měsíc slovy)
Zaplatím dne …………………………………………………
Datum splatnosti (měsíc slovy)
Kč ……………………………………………………………………..
Částka slovy ………………………………………………………………………………………………..
Splatná v ……………………………………………………………………….
Místo placení
Výstavce:
Jméno (název) ………………………………………………………………….
RČ, IČ ………………………………………………………………………….
Adresa, sídlo …………………………………………………………………….
Podpis, razítko ………………………………………………………………….
64
Řešení:
1.) Při vyrovnání vzájemných závazků použije podnik B směnku cizí, dá prostřednictvím ní směnečný
příkaz podniku A k úhradě příslušné směnečné částky za dodávku materiálu. Podnik B se tak stává
směnečným dlužníkem = výstavcem směnky, podnik B směnečníkem = subjektem, který směnku
uhradí a podnik C směnečným věřitelem = majitelem směnky. Náležitosti směnky cizí:
-
označení v textu, že jde o směnku (pouze nadpis směnka nestačí)
-
bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu,
-
jméno toho, kdo má platit (směnečník),
-
údaj splatnosti:
a. na viděnou (při předložení) = vistasměnka
b. na určitý čas po viděné = časová vistasměnka
c. na určitý čas po vystavení směnky = datosměnka
d. na určitý den = směnka fixní
-
údaj místa, kde má být placeno,
-
jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno,
-
datum a místo vystavení směnky,
-
podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem)
65
2.)
______________________________________________________________________________
SMĚNKA
Za tuto směnku zaplatím panu Karlu Veselému, datum narození 8. srpen 1984, bytem Hlávkova 33, 323
00 Plzeň, dne 1. února 2010 na adrese Vančurova 25, 323 00 Plzeň částku Kč 25.000,-- (slovy
dvacetpěttisíc korun českých).
V Plzni dne 2. ledna 2010
Výstavce:
Václav Malý
Václav Malý
r.č. 851212/2008
bytem Vančurova 25, 323 00 Plzeň
______________________________________________________________________________
3.) Ve vzorovém tiskopisu této směnky chybí tyto náležitosti, pro které je směnka neplatná: - označení, že jde
o směnku, pojaté do vlastního textu listiny → nestačí pouhý název směnka, - není uvedeno jméno toho,
komu nebo na jehož řad má být placeno.
Interpretace výsledků
V tržním hospodářství směnka představuje nejjednodušší a velice pružný způsob, jak získat potřebný úvěr,
případně jak zajistit určitou peněžitou pohledávku. Má všestranné využití nejen pro podnikatelské subjekty,
ale i pro běžné občany, kteří chtějí určitým způsobem ochránit své peněžní prostředky. Směnečný a šekový
zákon upravuje tuto problematiku tzn. vystavování a přijetí směnek, splácení směnečné sumy apod., ale
nejen to, ale najdeme v něm i práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazku (vyplývající z jejího vystavení).
Proto je potřeba, když se jednotlivé subjekty, ať podnikatelské nebo ne, rozhodnou pro její využití, dbát
na její správné vyhotovení, aby se předešlo zbytečným nesrovnalostem a soudním sporům při vymáhání její
splatnosti.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení úkolů měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledání znění příslušného
zákona, možnosti nahlédnout na vzory, které je možno využít při vystavování směnky. Také pro snadnější
nalezení odpovědí na otázky související se zadáním příkladu. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC, pak
by měl mít každý žák k dispozici vytištěný směnečný a šekový zákon v platném znění.
66
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova. Seznámíme je s právní úpravou, která oblast směnek
upravuje. Vysvětlíme význam i funkce směnky, rozdíly mezi směnkou vlastní a cizí. Objasníme jednotlivé
náležitosti, které musí každá směnka obsahovat, aby byla platná. Seznámíme je s právy a povinnostmi
směnečných dlužníků a věřitelů, které vyplývají z využívání směnky při jejich vzájemném styku. Vzhledem
k tomu, že pro správné pochopení problematiky spojené se směnkami, je potřeba vyložit poměrně velké
množství teorie, využije se jedna vyučovací hodina pouze na ni.
V průběhu příští vyučovací hodiny, po uvedení do tématu v předešlé hodině, žáci nejprve studují zadání
příkladů → pracují samostatně nebo ve dvojicích. Poté hledají odpovědi na otázky ze zadání příkladů buď
prostřednictvím internetu nebo mohou v platném znění příslušného zákonu vyhledat správné odpovědi. Je-li
přístup k PC (tedy i internetu), mohou vyhledat předlohy, které jim pomohou vyhotovit vzorovou směnku
ze zadání.
Zbude-li čas, mohou žáci zkontrolovat společně s vyučujícím správné odpovědi na otázky a náležitosti
vyhotovené vzorové směnky.
67
Téma:
FG peněžní
(Finanční produkty)
Směnky a jejich použití
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
směnka, akceptace směnky, emise, indosament, diskont směnky
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci si prohloubí znalosti z oblasti cenných papírů, zopakují se základní pojmy, seznámí se s dalšími pojmy,
které se používají v souvislosti s cennými papíry. Na základě znalostí o směnkách, jejich náležitostech a
druzích budou schopni vypracovat vzory cizí i vlastní směnky. Studenti vědí, jaké jsou výhody a nevýhody
použití směnky v běžném životě.
Základní informace o směnkách a jejich využití:
-
jde o druh cenného papíru (z. č. 191/50 Sb. ve znění z. č. 29/2000 Sb.)
písemný doklad o finančním závazku
výstavce se v něm zavazuje, že osobě uvedené na směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu
(vlastní směnka) nebo výstavce přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby zaplatil osobě uvedené
ve směnce směnečnou sumu (cizí směnka)
-
podoba není stanovená, jen její náležitosti:
označení listiny jako „směnka“ – nejen v nadpisu, ale i v textu
bezpodmínečný příkaz zaplatit částku - včetně měny, uvádí se i slovy
jméno toho, kdo má zaplatit
splatnost – pokud není uvedena, jde o směnku na viděnou
místo, kde má být zaplaceno – pokud není uvedeno, platí se v místě bydliště nebo sídla toho, kdo má
platit
datum a místo vystavení směnky
vlastnoruční podpis výstavce
komu má být zaplaceno
-
vlastní směnka se vyhotovuje pouze jedna (při úhradě se vrací), cizí směnka může mít i více kopií
-
68
-
-
zlepšení jistoty úhrady – na směnce je uvedena další osoba, která má zaplatit, pokud to dlužník neudělá,
tzv. AVALISTA (avalová směnka)
prodej nebo převod směnky se vyznačí na rubu – INDOSAMENT
zaplacení směnky se potvrzuje přímo na směnce, existuje možnost i částečné úhrady, tato skutečnost se
uvede na směnce
při nezaplacení se musí majitel směnky obrátit na soud, soudní řízení je jednodušší a rychlejší, žaloba
nemusí přikazovat vznik závazku, stačí předložit platnou směnku, důkazy proti musí podat žalovaný
může sloužit jako zajišťovací nástroj mezi podnikateli fyzickými osobami, pokud nedojde k plnění
z mimosměnečného vztahu (např. kupní smlouvy)
promlčení směnky – 3 roky od dne, kdy se směnka stala platnou (POZOR: hodně výjimek, obzvláště pokud
došlo k převodu směnky, je lepší porada s právníkem)
terminologie z oblasti směnek:
akceptace směnky – směnka se stává platnou až jejím přijetím (akceptem)
aval – směnečné ručení třetí osobou
avalista – směnečný ručitel
blankosměnka (biankosměnka) – směnka, na které při vydání úmyslně není vyplněna podstatná
náležitost (např. částka)
depozitní směnka – směnka vystavená finanční institucí (bankou) k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu
věřitele, k pořízení je třeba běžný účet v bance, doklad totožnosti a min. 100 000 korun
domicil – místo splacení směnky
emitent – výstavce směnky (dlužník)
eskont směnky – koupě dosud nesplacené směnky bankou
indosament – převod směnky na nového majitele
rektasměnka – směnka, kde výstavce nebo akceptant zamezí tomu, aby se směnka dostala do oběhu,
do textu směnky se uvedou slova „nikoli na řad“ a směnka tak ztrácí obchodovatelnost
remitent – osoba uvedená ve směnce jako věřitel
směnečník – u cizí směnky osoba, která má zaplatit
Příklad vlastní směnky:
SMĚNKA
Za tuto směnku zaplatím dne ……………………… (měsíc slovy) na řad …………………….………………………… (jméno, RČ,
bydliště toho, komu má být zaplaceno) Kč…………….……………… částka slovy …………………………………………………
Splatno v …………………………………………………….. (místo placení)
Výstavce:
Jméno (název) …………………………………………
RČ nebo IČO ………………………………………….
69
Adresa nebo sídlo ……………………………………..
Podpis, razítko ………………………………………...
Příklad cizí směnky:
SMĚNKA
Zaplaťte za tuto směnku dne …………………………………….. částku Kč ………………
Částka slovy ………………………………….. panu ………………………………………….
Místo podpisu …………………………..
Směnečník:
Vlastnoruční podpis
Jméno, RČ, bydliště
Výstavce:
Vlastnoruční podpis
Jméno, RČ, bydliště
Příklad:
Varianta A
Váš přítel Václav Nyklák, RČ 770707/5555 bytem Nádražní 225/48, Cheb si od Vás chce půjčit 5000 korun
s tím, že ji uhradí 10. 10. 2010. Tuto půjčku si chcete zajistit a proto požadujete, aby Váš kamarád podepsal
vlastní směnku.
Připravte tuto směnku tak, aby ji mohl podepsat.
POZNÁMKA: Nezapomeňte, že všechny vzory směnek (případně jiných dokumentů), které připravíte a
vyplníte, je dobré přeškrtnout a doplnit slovem VZOR.
Varianta B
Půjčujete si peníze od svého známého Jana Vopičky, RČ 800605/7474, bytem Pod strání 81, Cheb, částka je
20 000 korun, splatnost je 11. 5. 2010.
Protože stejnou částku Vám dluží pan Jan Janeček, RČ 701010/5698, bytem J. Nepomuckého 47, Cheb,
domluvil jste s ním i s panem Vopičkou, že částku za Vás uhradí on. Pro zajištění svého dluhu připravte cizí
směnku.
70
Řešení:
Varianta A
SMĚNKA
Za tuto směnku zaplatím dne 10. října 2010 Václavu Nyklákovi, RČ 770707/5555 bytem Nádražní 225/48,
Cheb Kč =5000,-- (slovy pěttisíckorunčeských). Částka je splatná v místě bydliště dlužníka.
V Chebu 12. 12. 2009
Výstavce:
Vlastnoruční podpis
Jméno, příjmení, RČ, bydliště
POZNÁMKA: Částka slovy se píše dohromady i s měnou.
Varianta B
SMĚNKA
Zaplaťte za tuto směnku dne 11. května 2010 částku 20000,-- korun (slovy dvacetticískorunčeských) panu
Janu Vopičkovi, RČ 800605/7474, bytem Pod strání 81, Cheb.
V Chebu 12. 12. 2009
Směnečník:
Jeho podpis
Jan Janeček, RČ 701010/5698, bytem J. Nepomuckého 47
Výstavce:
Váš podpis
Jméno, příjmení, RČ, bydliště
Interpretace výsledků:
Směnka je v současné době jednou z možností, jak zajistit svou pohledávku. Její použití není složité, je třeba
znát potřebné náležitosti, které uvádí zákon o cenných papírech.
Studenti mohou na základě znalostí připravit směnky – cizí i vlastní. Jejich podoba se může lišit, při kontrole
je nutné se zaměřit na to, zda obsahuje vše, co je potřeba a je srozumitelná.
71
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Tento příklad nevyžaduje žádné speciální materiální vybavení. Směnky lze napsat i ručně nebo na počítači.
Vzory směnek a další informace o nich lze najít i na internetu, např. http://www.mesec.cz/clanky/smenka-vbeznem-zivote-vyhody-i-rizika/
Realizace – postup a metody:
Příklad je určen pro 1 vyučovací hodinu. V tomto časovém úseku je možné zopakovat základní pojmy, přidat
k nim některé další i vysvětlit rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou. Ve zbývajícím čase mohou studenti jednotlivě
nebo ve dvojicích vypracovat vzory směnek a ty pak zkontrolovat společně s vyučujícím nebo jinou dvojicí
studentů.
Je vhodně studenty upozornit, aby jimi vypracované směnky přeškrtli a označili slovem VZOR, aby nedošlo
k jejich zneužití.
Směnku také mohou zpracovat v rámci domácí přípravy.
72
Téma:
FG – peněžní
(peníze)
Směnky a šeky
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
směnka, šek, vlastní směnka, cizí směnka, Zákon směnečný a šekový, indosament
(rubopis), výstavce, směnečník, věřitel, akceptace, eskont, úrok ze směnky (diskont),
Cíle a přínosy pro žáka:
Seznámit studenty s náležitostmi a použitím směnky a šeku. Ukázat studentům, jak postupovat v rámci
hotovostní a bezhotovostní platby pomocí šeku. Naučit je vyplňovat a rozlišovat směnku vlastní a cizí.
Studenti se seznámí s náležitostmi směnky a šeku tak, jak je definuje zákon směnečný a šekový a budou
schopni vytvořit formulář pro sepsání směnky.
Seznámit studenty se způsoby převodu nejčastěji formou prodeje směnky bance (eskont). Připomenout a
zopakovat vzoreček pro jednoduché úrokování.
Při samostatné práci (v hodině či doma) mají studenti možnost vyhledat a seznámit se s úplným zněním
zákona č.191/1950 Sb. se změnami provedenými zákony č.29/2000 Sb. a č.296/2007 Sb.
Informace pro žáky:
Šeky
Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance /šekovníkovi/, aby vyplatila
z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku.
Podle zákona musí mít šek tyto podstatné náležitosti:
formální: celá listina – šek musí být sepsána v jednom jazyce
obsahové:
1. Označení, že jde o šek v souvislém textu
2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu
73
3. Jméno toho, kdo má platit /šekovník – banka/
4. Údaj místa, kde má být placeno /není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka/
5. Datum a místo vystavení šeku
6. Podpis výstavce /musí být v souladu s podpisovým vzorem/
Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, není daná listina platná jako šek.
V ČR je používání šeků upraveno směnečným a šekovým zákonem, který je v souladu s tzv. Ženevskými
konvencemi, což je mezinárodně platná dohoda, podle níž je šekové právo upraveno v řadě zemí.
Druhy šeků:
podle výstavce:
1. bankovní šeky - vystavují je banky na žádost svých klientů a jsou kryty zablokováním peněz na BÚ
klienta. Jedná se o velmi kvalitní druh šeků.
2. soukromé šeky - výstavcem je osoba, která má v bance účet.
podle způsobu převoditelnosti:
1. šek na řad - tento je vystaven na určitou osobu a lze ho převádět indosamentem - /rubopisem,
žirem/ na další osoby.
2. šek na jméno - /rektašek/ - zde je výslovně uvedeno jméno oprávněné osoby a nelze jej indosovat.
3. šek na majitele, držitele - zde není uveden žádný konkrétní majitel nebo je zde uvedeno konkrétní
jméno s doložkou „nebo majiteli“. Oprávněným majitelem šeku je v tomto případě osoba, u které se
šek momentálně nachází. Pro převedení tohoto šeku na nového majitele postačí jeho fyzické předání.
podle způsobu použití:
1. šek pokladní - slouží k výběrům hotovosti z banky.
2. šek k zúčtování - zde je proplacení v hotovosti vyloučeno, šekovník ho může vyrovnat pouze
bezhotovostně, na šeku je uvedeno „jen k zúčtování“.
Základními šekovými úkony je křižování šeku /všeobecné nebo zvláštní/, kterým se omezí okruh subjektů,
kterým může být šek proplacen. Křižování se provádí tak, že výstavce nebo majitel opatří šek na líci dvěma
rovnoběžnými čarami a ochrání výstavce proti proplacení šeku neoprávněné osobě.
Směnky
Směnka je převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává směnečnému
dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy
v určitém čase a na určitém místě. Vydávání a použití směnek se řídí speciálním zákonem (zákon směnečný a
šekový 191/1950 Sb.). Směnka je speciální cenný papír - může ji vystavit a použít kterýkoliv podnikatel
(v souladu s obchodním zákoníkem), ale také občané dle občanského zákoníku. Prostřednictvím směnky si
74
tedy může podnikatel půjčit peníze i od občana. Vystavení směnky nepodléhá schválení žádné instituce,
můžete ji tedy sepsat kdykoliv a kdekoliv - v tom tkví její velká operativnost.
Směnka musí obsahovat podstatné náležitosti dané směnečným zákonem, její forma však není předepsaná
(můžete ji sepsat v restauraci na kousek ubrousku). Na základě mezinárodní konvence přijaté většinou států
má směnka stejné náležitosti ve všech zúčastněných zemích, a má proto využití i v mezinárodních obchodních
vztazích.
Druhy směnek:
směnky vlastní - upravují vztah mezi dvěma subjekty:
věřitel (remitent)
dlužník - výstavcem směnky (trasant). Výstavce směnky dává vystavením směnky písemný slib
uhrazení směnečné sumy majiteli směnky.
směnky cizí - upravují vztah mezi třemi subjekty:
výstavce (trasant), který je v dlužnické pozici vůči věřiteli,
věřitel (remitent)
směnečník (trasát) - výstavce směnky vystavením směnky přikazuje třetí osobě - směnečníkovi, který
je tímto vázán uhradit dlužnou částku věřiteli (remitentovi).
Směnečník musí s takovouto směnkou souhlasit (musí směnku akceptovat - svým podpisem
na směnce). Bez akceptace je směnka neplatná.
Zákon směnečný a šekový připouští, aby u směnky cizí došlo k identitě výstavce a remitenta, pak se jedná
o tzv. směnku cizí na vlastní řad, nebo k identitě výstavce a směnečníka, tzv. zastřená směnka vlastní.
Směnka je obchodovatelný cenný papír - převod směnky na jinou osobu se uskutečňuje pomocí
indosamentu (rubopisu). Nový vlastník je zapsán na rubu směnky.
Směnku proto může věřitel před uplynutím její splatnosti prodat jiné osobě (právnické i fyzické) nebo bance,
která mu poskytne eskontní úvěr (odprodej směnky bankou se nazývá eskont, pokud tato banka prodá
směnku centrální bance hovoříme o reeskontu). Banky většinou odkupují pouze cizí směnky (je zde však
možnost využít identitu výstavce a směnečníka a vystavit zastřenou směnku vlastní).
Cizí směnka musí obsahovat:
1. označení v textu, že jde o směnku (nestačí nadpis SMĚNKA),
2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, vyjádřenou slovy i čísly (v případě neshody
platí slovní vyjádření),
3. jméno směnečníka (ten, kdo má platit) a jeho identifikace,
4. údaj splatnosti - směnečný zákon umožňuje následující možnosti:
na viděnou (při předložení) = vistasměnka,
75
na určitý čas po viděné = časová vistasměnka,
na určitý čas po vystavení směnky (např. 30 dní) = datosměnka,
na určitý den (25. března 2010) = směnka fixní,
5. údaj místa, kde má být placeno,
6.
jméno věřitele (remitenta) - na jeho řad má být placeno,
7. datum a místo vystavení směnky,
8. podpis výstavce a jeho adresa. Podepsat směnku může pouze osoba, která k tomu má zmocnění.
Náležitosti vlastní směnky jsou shodné, pouze bod 3 (jméno směnečníka) není uváděn.
Podpisem kterékoliv další osoby na líci směnky vzniká tzv. aval - směnečné rukojemství a věřitel může žádat
při neuhrazení směnky směnečníkem zaplacení od ručitele - avalisty.
Postih při neplacení (regres) - jestliže směnka nebyla včas uhrazena, může majitel vykonat postih vůči
kterémukoliv indosantovi (předchozí majitelé uvedení na rubu směnky), vůči výstavci nebo avalistovi.
Po zaplacení směnky má být směnka opatřena kvitanční doložkou „zaplaceno dne“ a podpisem, napsanou
přímo na směnce. Směnečná suma nesmí být splácena ve splátkách.
Příklad:
Příklad 1
Paní Žlutá prodává byt. Protože se jedná o velkou částku (580 000 korun) domluví se s panem Zelenkou
na platbě šekem. Ten si peníze vyzvedne v hotovosti.
a) Podle údajů vyplňte šek. Jedná se o soukromý či bankovní šek? Můžete využít formulář v příloze.
b) Podle čeho se řídí platnost šeku a jaká je.
c) Pokud by měl pan Zelenka zájem o bezhotovostní platbu, na jakém šeku by se musel s paní Žlutou
domluvit?
Příklad 2
Prohlédněte si vyplněnou směnku a odpovězte na následující otázky:
a) Rozhodněte, zda se jedná o směnku vlastní nebo cizí.
b) Doplňte
- Jméno výstavce
- Jméno směnečného dlužníka
76
- Jméno směnečného věřitele
- Dlužnou částku
- Údaj o splatnosti
- Místo splatnosti
c) Rozhodněte, zda lze tuto směnku převést na jinou osobu tzv. rubopisem.
d) Co je to akcept, je tato směnka akceptovaná.
Příklad 3
Vystavte vlastní směnku s datem 25.ledna 2010, kde firma Nový a syn, Fialková 123, 350 11 Cheb, má uhradit
560 000 korun společnosti Truhlářství - Veselý, s.r.o., Česká 456, 351 01 Františkovy Lázně. Splatnou
31. března 2010 u České spořitelny, a.s. Pobočky Cheb.
Příklad 4
Vypočítejte diskont a proplacenou částku, když znáte částku na směnce 580 000 korun, diskontní sazbu 9%,
datum vystavení 25. leden 2010, datum splatnosti 31. března 2010. Eskontovaná byla 11. února 2010,
bankovní poplatek činí 300 korun.
Příklad 5
Co dělat při neproplacení směnky?
77
Řešení:
Příklad 1
a) Jedná se o soukromý šek.
b) Platnost šeku se řídí tzv. ženevskými konvencemi, které určují platnost šeku –
ve vnitrozemí na 8dní, v Evropě 20dní a v jiném světadíle 70 dní.
c) Jednalo by se o šek k zúčtování, částku by mu převedla banka na jeho účet.
Příklad 2
a) Jedná se o směnku cizí, neboť obsahuje slovo zaplaťte. Tzn. výstavce přikazuje směnečníkovi zaplatit
určitou částku třetí osobě.
b) Jméno výstavce = Josef Krátký, Americká 123, Cheb
Jméno směnečného dlužníka = Karel Dlouhý, Anglická 99, Cheb
Jméno směnečného věřitele = Ladislav Široký, Francouzská 11, Cheb
Dlužná částka = 250 000 korun
Údaj o splatnosti = 1.3.2010
Místo splatnosti = Cheb
c) Tuto směnku nelze převést, chybí zde text „ za tuto směnku zaplaťte na řad“
d) Akcept = souhlas směnečníka, osoby která má směnku proplatit. Směnka je akceptovaná.
Příklad 3
Řešení dle předepsaných náležitostí.
Příklad 4
Diskont počítáme pomocí vzorečku pro výpočet úroků:
úrok (diskont ) =
počoč dnů
počočáteč jistina
⋅ úroková sazba ⋅
100
360
Úrok resp. diskont odečteme od celkové částky.
Nejprve vypočteme počet dnů – rozdíl mezi dnem splatnosti a dnem eskontování.
(3 − 2) ⋅ 30 + (31− 11) = 50 dnů
Diskont =
580000
50
⋅9⋅
100
360
Diskont = 7250 korun
Dále vypočteme částku po odečtení diskontu a bankovního poplatku
78
Diskontovaná částka = 580 000 − 7250
Diskontovaná částka = 572 750 korun
Pr oplacená částka = 572 750 − 300
Pr oplacená částka je 572 450 korun.
Příklad 5
Pokud není směnka v době její splatnosti zaplacena tzv. hlavním dlužníkem (u vlastní směnky výstavcem, či
akceptantem u cizí směnky), může majitel směnky žádat proplacení u kterékoliv směnečně zavázané osoby.
Tzn. požádá soud o vydání směnečného platebního rozkazu. Pokud vznikne majiteli neproplacené směnky
v jejím důsledku nějaká další škoda, má nárok i na její úhradu.
Pokud není směnka proplacena tzv. vedlejším (nepřímým) dlužníkem (výstavce cizí směnky, či ten, na něhož
byla směnka převedena a jejich ručitelé) je nutný pro zachování postihových práv protest. Protest je písemné
potvrzení soudu nebo notáře, že dlužník nezaplatil, či odmítl směnku akceptovat.
Interpretace výsledků
Na příkladech si studenti procvičují znalosti z oblasti směnek a šeků, rozlišují jejich použití. Umí je vyplnit,
ovládají náležitosti dané zákonem. U příkladu 1 a 3 mohou studenti využít formulář daný učitelem, popřípadě
si vytvořit vlastní. Na příkladu č. 4 si zopakují vzoreček pro výpočet úroků a procvičí si tzv. eskontování
směnek. Diskont je 7 250 korun, banka proplatí za eskontovanou směnku částku 572 450 korun. Příklad 5 je
možno zadat jako domácí samostatnou práci.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Studenti k vyřešení základních otázek nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika odpovědí je
vhodné zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady v tištěné podobě. K řešení příkladu 4 mohou
studenti využít kalkulačku.
Realizace – postupy a metody:
Na úvod je nezbytné zopakovat základní pojmy a zákonem definované náležitosti směnky a šeku.
V prvních třech příkladech si studenti testují a procvičují své znalosti z oblasti šeků a směnek. Vyplňují
předepsaný formulář, popřípadě vytváří vlastní formulář pro směnku podle znalostí základních náležitostí
definovaných zákonem. Studenti pracují cca 15 – 20 minut samostatně.
Příklad 4 se týká procvičení matematických schopností studentů, příklad by měli zvládnout do 5 minut.
Příklad 5 může sloužit jako samostatná domácí práce neboť může být časově náročnější z důvodu vyhledání
podkladů např. na internetu, ale záleží na schopnostech studentů.
79
Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme.
Téma:
FG peněžní
Zajištění pohledávek, závazků - ručení
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
závazek, pohledávka, dlužník, věřitel, ručitel, ručení, zajišťovací prostředky
Cíle a přínosy pro žáka:
Seznámit žáky se způsoby zajištění závazků, hlavně s nejběžnějším způsobem – s ručením. Ukázat způsob
vzniku ručitelského závazku. Zdůraznit rizika spojená s ručením, na co si dát při podpisu smlouvy pozor a
seznámit žáky s právy a povinnostmi ručitele. Důležité je, aby si uvědomili, že je nutné číst vše, co podepisují,
neboť do finančních potíží se lze dostat i ručením.
Na konkrétních příkladech:
1. Ukázat žákům prostředky, jimiž lze zajistit závazky respektive pohledávky.
2. Procvičit vznik a zánik ručitelského závazku, práva a povinnosti smluvních stran závazkových vztahů.
3. Jak postupovat pokud dlužník neplatí a pokud dlužník vyhlásil osobní bankrot.
Při samostatné práci s internetem mají studenti možnost vyhledat a seznámit se s webovými stránkami, které
nabízejí právní poradny, a obecné rady jak se vyhnout exekuci. Popřípadě najít základní pojmy k ručení
v právních normách např. v Obchodním zákoníku.
80
Informace pro žáky:
Zajištění závazku, resp. pohledávky je možné několika způsoby, prostřednictvím tzv. zajišťovacích prostředků
(institutů, instrumentů), které svou samotnou existencí donucují odběratele k uhrazení pohledávek a
v případě nutnosti zajišťují i nedobrovolné uhrazení pohledávek dlužníkem.
Zajišťovací prostředky: bankovní záruka,
smluvní pokuta,
dohoda o srážkách ze mzdy,
zástavní právo,
zajišťovací převod práva,
zajištění postoupení pohledávky,
uznání dluhu, závazku,
úrok z prodlení,
kauce,
zadržovací právo, atd.
Vedle těchto je poměrně známým a častým způsobem ručení. Pokud chceme půjčku, či vstupujeme do jiného
závazkového vztahu, velmi často po nás požadují ručitele - Máme uvést osobu či osoby, které se za naše
závazky zaručí.
Ručení je písemné prohlášení ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky v případě, že dlužník nesplní
svůj závazek.
Kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek, stává se
dlužníkovým ručitelem (§ 303 ObchZ)
Ručení vzniká pouze písemným prohlášením, ve kterém ručitel bere na sebe povinnost, že uspokojí
pohledávku věřitele v případě, že závazek nesplní sám dlužník. Zákon nestanovuje vzor smlouvy.
Nesplněním závazku se rozumí např. zpoždění se splátkou, nezaplacení na první výzvu, neúspěšné vymáhání
dluhu soudní cestou atd. obvykle je dohodnuto a uvedeno ve smlouvě.
Zákon stanoví, že ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli k tomu byl věřitelem vyzván.
(Ochrana ručitele)
Zákon stanoví některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran např.
-
Věřitel má obecnou informační povinnost, tzn. je povinen kdykoli a bez zbytečného odkladu
sdělit ručiteli na požádání výši své pohledávky.
-
Ručitel může proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník (např.
námitka promlčení).
-
Ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté
věřiteli.
Ručitelský závazek se může vztahovat pouze na plnění ve stejném, popřípadě menším rozsahu než v jakém je
zavázán dlužník. Ručitel vždy ručí čímkoliv ze svého majetku (to je důležité pro případnou exekuci).
Ručitelský závazek se neváže k osobě dlužníka, ale k pohledávce věřitele!!!
Ručení může vzniknout i ze zákona např. při prodeji nemovitosti je povinen zaplatit daň z převodu
nemovitosti prodávající, ručitelem se stává kupující. Pokud prodávající tento závazek nesplní, může finanční
úřad vymáhat zaplacení daně na nabyvateli nemovitosti tzn. na kupujícím.
81
Příklad:
Příklad 1
Vysvětlete následující zajišťovací prostředky – smluvní pokuta (penále), úrok z prodlení, zástavní právo.
Použijte internet. Podklady najdete například i v právních normách - v obch. i obč. zákoníku.
Příklad 2
Vyplňte dohodu o ručení (viz příloha 1). Kde se stáváte ručitelem slečny Novákové, která si u finanční
společnosti půjčila 40 000 korun. Podklady najdete ve smlouvě o půjčce.
Příklad 3
Odpovězte na následující otázky.
a) Pokud ručitel převzal závazek na základě nepřesných či nepravdivých informací poskytnutých
dlužníkem a teprve po vzniku ručitelského závazku zjistil reálné informace. Je ručitelský závazek
platný? Popřípadě má právo od ručení odstoupit?
b) Pokud se jeden z manželů rozhodne bez souhlasu partnera k ručení, jedná se o platný ručitelský
závazek? Vzniká společný ručitelský závazek obou manželů?
c) Pokud dlužník zemře, zaniká ručitelský závazek?
d) Ručiteli byli manželé, v současné době jsou rozvedeni. Na kom bude věřitel vymáhat uhrazení
pohledávky?
Příklad 4
Pan Sedláček je ručitelem u spotřebitelského úvěru svého exšvagra, vzhledem k tomu, že nesplácí, požaduje
věřitel splacení dluhu po něm. Pan Sedláček, aby se vyhnul exekuci dluh uhradí. Má možnost získat své
peníze zpět? Jaký je správný postup?
Příklad 5
Pan Veselý má dluhy, proto vyhlásí osobní bankrot. Je možné, aby se věřitelé obrátili na ručitele?
Příklad 6
Velmi často peněžní ústavy žádají jméno ručitele, proto Vás sestra poprosí u ručení a stanete se ručitelem
úvěru na nemovitost. Sestra přestane splácet a hrozí odstoupení od úvěrové smlouvy. Co to pro Vás jako
ručitele znamená, když je nemovitost zastavena ve prospěch peněžního ústavu, který poskytl úvěr na danou
nemovitost?
82
Řešení:
Příklad 1
Smluvní pokuta (penále) = sjednává se pro případy, kdy dojde k porušení smluvní povinnosti. Má donucovací
funkci. Musí být sjednána písemně (nestačí poznámka na faktuře či DL), její výše musí být stanovena buď
konkrétně, nebo způsobem výpočtu (2000Kč, nebo 0,1% z nominální hodnoty). Právní norma je dána
smluvním vztahem (obč.z. §544-545, obch.z. §300-302)
Úrok z prodlení = má donucovací charakter, nutí dlužníka platit včas. Nemusí být smluvně daný. (obč.z. § 517
a obch.z. § 369)
Zástavní právo = umožňuje věřiteli v případě potřeby uspokojit své pohledávky z předmětu zástavy, pokud
dlužník neplní své závazky. Upravuje obč.z. § 152-174 a obch.z. § 117a
Příklad 2
Řešení je pro jednodušší orientaci uvedeno v samostatné příloze (viz příloha 2)
Příklad 3
a) Ano, je platný. Okolnosti vzniku nemají právní význam pro vztah mezi věřitelem a ručitelem.
Odstoupit nemůže, ručitelský závazek se nevztahuje k osobě dlužníka.
b) Ano je platný. Společný závazek obou manželů nevzniká.
c) Ne, ručitelský závazek se neváže k osobě dlužníka, ale k pohledávce věřitele.
d) Věřitel může vymáhat dluh na kterémkoliv z manželů.
Příklad 4
V okamžiku uhrazení dluhu mohu náklady vymáhat na dlužníkovi. (Ručitel, který dluh splnil, je oprávněn
požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli)
1. Písemně vyzvat dlužníka k zaplacení.
2. Pokud nejeví zájem a snahu, má pan Sedláček možnost podat žalobu soudu a domáhat se uhrazení
dlužné částky, ale část nákladů spojených se soudním řízení zaplatí.
Příklad 5
Ano, většinou se tak děje. V rámci insolvenčního řízení získá věřitel od dlužníka během 5 let minimálně 30%
dlužné částky, ale zbytek může vymáhat na ručiteli. Osobní bankrot má pomoci dlužníkovi, neodpouští dluhy.
Příklad 6
V tomto případě si věřitel může vybrat, zda danou nemovitost z důvodu uhrazení dluhu prodá a nebo bude
dluh vymáhat po Vás jako ručiteli. Věřitel se rozhoduje podle toho, kde nejsnáze získá peněžní prostředky
na pokrytí dluhu. Tzn. záleží na prodejnosti dané nemovitosti a Vaší solventnosti.
83
Interpretace výsledků
Na příkladech si žáci procvičují znalosti o ručení a seznamují se s právy a povinnostmi ručitele a věřitele. Toto
téma je zaměřeno na teoretické znalosti a žáci vyhledávají některé odpovědi na internetu.
Příklad 2 ukazuje žákům jeden z možných způsobů vzniku ručitelského závazku.
Příklad 3 je zaměřen na platnost ručitelských závazků a možnostech vymáhání. Příklad 4 ukazuje a připomíná
žákům, že pokud za někoho, co by ručitel zaplatí, mají možnost své peníze získat zpět.
Příklad 5 je ukázkou toho, že věřitel může své pohledávky vymáhat, i když dlužník zažádá o vyhlášení
osobního bankrotu.
Příklad 6 uvádí, že i v případě zajištění úvěru nemovitostí, může dojít i na ručitele.
Příklady jsou zaměřeny na to, aby si žáci uvědomili, že ani ručení není bez rizika, a že i jim jako ručiteli může
hrozit exekuce.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci k vyřešení zadaných otázek nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika odpovědí je vhodné
zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady v tištěné podobě.
Realizace – postupy a metody:
Na úvod je vhodné zopakovat problematiku zajišťování pohledávek. Formou diskuse zjistit znalosti žáků.
Popřípadě je možné příklad 1 doplnit o další zajišťovací prostředky.
V příkladu 2 se žáci seznamují s nejjednodušším vzorem smluv, pracují cca 7 minut na prostudování a
vyplnění smlouvy.
Další příklady jsou zaměřeny na testování znalostí žáků a procvičování práv a povinností ručitele a věřitele.
Záleží na schopnostech žáků. Při práci s internetem je možno sdělit studentům konkrétní stránky (např.
http://business.center.cz, http://bpx.cz ) nebo je ponechat pracovat zcela samostatně. Žáci by měli příklady
zvládnout do 15 minut.
Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky prodiskutujeme.
84
Finanční gramotnost rozpočtová
Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného
rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci
finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska.
Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky
specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních
závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě
komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či
služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.
85
Téma :
FG rozpočtová
(Finanční produkty)
Cestovní pojištění a asistenční služby
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
cestovní pojištění, asistenční služba, pojištěný, pojistník, oprávněná osoba, pojistná
smlouva, pojistná událost, pojistné plnění, připojištění
Cíle a přínosy pro žáka:
Základem je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti pojišťovnictví, respektive s cestovním
pojištěním a jeho druhy. Naučí se vybrat si variantu podle vlastních potřeb.
Na úvod několik jednoduchých příkladů, které souvisí se všeobecnými pojistnými podmínkami a jejich
pochopením. Studenti se seznámí s druhy pojištění a naučí se orientovat v textu.
Příklad 2 je zaměřen na výpočet pojistného a volbu konkrétní varianty cestovního pojištění.
Příklad:
Příklad 1
Přečtěte si pozorně podklady uvedené v příloze 1 a odpovězte na následující otázky:
a) Rodina Novákova odjíždí na prázdniny na hory sjednala si pojistku pro lyžování,
snowboarding a ostatní rekreační sporty. Jejich syn se rozbil hlavu při hokeji, jedná se o
pojistnou událost (a jak je pojistná událost definována) vztahuje se léčení i na tento druh
sportu?
b) K pojištění si sjednaly úrazové pojištění, pan Novák se na místě rozhodl vyzkoušet si lezení po
horolezecké stěně a zranil se – vymknutý kotník. Jedná se o pojistnou událost?
86
Příklad 2:
Vypočítejte výši pojistného pro 3členou rodinu (2 dospělí, 1 dítě), která se chystá o jarních prázdninách (7dní)
do Francouzských Alp. Rodina má zájem o připojištění (úraz, odpovědnost za škodu, pojištění zavazadel).
Rodina má zkušenosti s pojistkou u Pojišťovny ABC, a.s. a byla jim doporučena Pojišťovna KLM, a.s.
Porovnejte obě pojišťovny a vyberte jeden z produktů. (Podklady viz příloha 2)
87
Řešení:
Příklad 1
a) Ano jedná se o pojistnou událost. Pojistná událost (viz článek 20) = akutní onemocnění, úraz
nebo smrt pojištěného v zahraničí, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout
pojistné plnění. Hokej patří do skupiny rekreačních sportů.
b) Ne, zranění při horolezeckém sportu je vyloučeno z pojistného krytí. (článek XXVIII)
Příklad 2
Varianta Pojišťovny ABC, a.s.
základ (pojistný limit 1,5 mil)
1dítě x 11Kč x 7dní = 77
2dospělí x 17Kč x 7dní = 238
základ (pojistný limit 2,5 mil)
1dítě x 19Kč x 7dní = 133
2dospělí x 31Kč x 7dní = 434
připojištění
úraz
3osoby x 3Kč x 7dní = 63
odpovědnost za škodu 3osoby x 5Kč x 7dní = 105
pojištění zavazadel (do 10tis)
10Kč x 7dní = 70
pojištění zavazadel (10-20tis) 18Kč x 7dní = 126
Týdenní pojistné do Francie pro 1 dítě a 2 dospělé je v základu (do 1,5mil) 315 korun. Pokud rodina zvolí
vyšší léčebné krytí tzn. do výše 2,5 mil zvedne se jejich pojistka o 252 korun na 567 korun.
Připojištění úrazu, odpovědnosti za škodu a pojištění zavazadel (do 20 000) zvýší základní pojistku o 294
korun.
Celkové pojistné činí 609 korun (varianta 1,5mil) popřípadě 861 korun (varianta 2,5mil)
Varianta Pojišťovny KLM, a.s.
Standard:
základ
1dítě x 12 Kč x 7dní
= 84
2dospělí x 17 Kč x 7dní = 238
připojištění
1dítě x 9 Kč x 7dní = 63
2dospělí x 13 Kč x 7dní = 182
88
3osoby x 3Kč x 7dní = 63
Týdenní pojistné do Francie pro 1 dítě a 2 dospělé je v základu 322 korun. Pokud rodina zvolí vyšší léčebné
krytí tzn. do výše 2,7 mil zvedne se jejich pojistka o 245 korun. Celkové pojistné činí 567 korun.
Vzhledem k zadání, kde je uvedeno, že rodina má zájem o připojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za
škodu, je pro ně tato varianta nepřijatelná.
Exkluziv:
základ
1dítě x 18Kč x 7dní
= 126
2dospělí x 23Kč x 7dní = 322
připojištění
1dítě x 9Kč x 7dní = 63
2dospělí x 13Kč x 7dní = 182
3osoby x 3Kč x 7dní = 63
Týdenní pojistné do Francie pro 1 dítě a 2 dospělé je v základu 448 korun. Pokud rodina zvolí vyšší léčebné
krytí tzn. do výše 2,7 mil zvedne se jejich pojistka o 245 korun.
Rozhodnou-li se o pojištění při krádeži či ztrátě dokladů a finanční půjčku (max.20tis) zvýší se pojistka ještě o
63 korun.
Celkové pojistné činí 693 korun popřípadě 756 korun
Interpretece výsledků a správného řešení příkladu:
Příklad 1 učí studenty pracovat s odborným textem a upozorňuje studenty na úskalí všeobecných pojistných
podmínek.
Druhý příklad – volba konkrétní varianty je složitější, zvláště pokud studenti pracují s internetem.
U varianty ABC je celkové pojistné u nižšího pojistného krytí (1,5mil) 609 korun popřípadě 861 korun u
vyššího krytí (2,5mil)
U varianty KLM je celkové pojistné 693 korun popřípadě 756 korun podle toho na kolik si pojistí zavazadla.
V úvahu přichází jak varianta ABC, se kterou má rodina zkušenosti. Tak i varianta Exkluziv u pojišťovny KLM,
která při vyšším léčebném krytí, které lze z důvodu zimních sportů doporučit, vyšla levněji.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
89
Studenti nepotřebují zvláštní pomůcky, stačí kalkulačka. Mohou mít přístup k internetu, kde lze najít
informace všeobecné pojistné podmínky pro bližší seznámení a kalkulačky pro porovnání konkrétních
produktů.
Na internetových stránkách je možné provést nezávaznou kalkulaci podle vlastních požadavků, kdy Vám
budou výsledky nabídnuty v přehledné tabulce (www.top-pojisteni.cz), popřípadě můžete srovnat konkrétní
produkty (www.mesec.cz).
Realizace – postup a metody:
Na začátku hodiny je dobré zopakovat, popřípadě vysvětlit pojmy pojišťovnictví, pojištění, cestovní pojištění,
připojištění (úraz, odpovědnost za škodu) asistenční služba atd.
Upozornit studenty, že lze sjednat cestovní pojištění nejen jednorázově viz příklad, ale je možné využít i
cestovní pojištění k osobním účtům, či k platebním kartám. U častějších cest do zahraničí je možno sjednat
celoroční pojištění. Důležité je vědět jaké je pojistné krytí a čeho se pojištění týká.
Příklad 1 slouží k zopakování pojmů a práce s textem. Studentům na jejich zpracování stačí 10 minut.
U příkladu 2 je počítáno s delším časem neboť příklad lze obměnit. Pokud studenti pracují pouze
s kalkulačkou a podklady viz příloha 2 příklad zvládnou do 10 minut.
Pokud studenti budou pracovat s konkrétními produkty v podobě letáků či s internetem příklad bude časově
náročnější. Zde je možno studenty rozdělit do skupin a každá skupina porovnává jiné produkty.
Pro kontrolu zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme..
90
Téma:
Rozpočtová gramotnost
(Hospodaření domácnosti)
Hospodaření s osobními aktivy - Někdy méně, znamená více
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Domácí příjmy, domácí výdaje, rezerva domácího rozpočtu, čisté příjmy, hrubé příjmy, osobní aktiva, leasing
Cíle a přínosy pro žáka:
Naučit žáky sestavit reálný rozpočet domácnosti.
Rozpoznat jednotlivé osobní příjmy/ zda se jedná o příjmy pevné, kontrolovatelné či jednorázové,
a jednotlivé osobní výdaje/ zda se jedná o výdaje pravidelné, nepravidelné nebo jednorázové.
Seznámit je s možnostmi ovlivňování osobních příjmů a především osobních výdajů/ nekontrolovatelné výdaje
nás mohou přivést do svízelné finanční situace.
Naučit žáky využívat osobní aktiva/ majetek, který jsme si pořídili, nám může přinášet další příjmy.
NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD:
Při sestavování domácího rozpočtu musím vycházet z reálné finanční situace domácnosti. Nepodhodnocovat
domácí výdaje.
Do příjmů musím započítávat pouze čisté příjmy, to znamená, které skutečně obdržím.
Musím mít na zřeteli, hradit nejdříve výdaje, které jsou pevné, jako je nájemné, splátky půjček, spoření apod.
Snažím se vytvářet rezervu domácího rozpočtu – výše rezervy bude značně individuální.
Pokud budu mít dostatečnou rezervu, použiji ji na získání osobních aktiv, která mně budou přinášet další
příjmy.
Nebudu získanou rezervu okamžitě utrácet!
91
PŘÍKLAD:
Pan a paní Křečkovi pracují v zaměstnaneckém poměru. To znamená, že mají každý měsíc pravidelný příjem.
Jejich měsíční domácí rozpočet je následující.
RODINA KŘEČKOVA
Domácí rozpočet
Osobní příjmy
Osobní výdaje
Pravidelné
Pevné
Čistá mzda p. Křečka
Čistá mzda p. Křečkové
18 000 Nájemné
15 000 Splátka půjčky
Penzijní připojištění
Mezisoučet
33 000 Mezisoučet
8 000
4 000
2 000
14 000
Kontrolovatelné
Provoz domácnosti
Jídlo
Oblečení
Zábava
Celkem
33 000 Celkem
5 000
8 000
2 000
2 000
31 000
Rezerva domácího rozpočtu: Kč 2 000,--
Informace pro žáky:
Při sestavování rozpočtu je nutné rozlišit o jaké příjmy a výdaje se jedná. Jen u některých si můžeme dovolit
je ovlivňovat a korigovat vzhledem k aktuální naší finanční situaci. Domácí příjmy jsou pravidelné, mezi něž
patří odměny za práci, kterou členové domácnosti vykonávají nebo příjmy z podnikání, pokud někdo z členů
rodiny podniká. Někteří nepracují, pak pobírají různé sociální dávky či příspěvky, v případě odchodu do
důchodu pobírají starobní důchod. Další skupinou příjmů jsou nepravidelné, se kterými nemůžeme vždy
počítat a jejich výše kolísá. Mohou jimi být úroky z vkladů, dividendy a podobně. Poslední skupinou jsou
jednorázové, pokud se rozhodneme prodat svůj majetek. Z toho vyplývá, že nejdůležitější jsou pro nás příjmy
pravidelné, kterých dosáhneme tím, že si najdeme práci a budeme pracovat.
Na základě našich příjmů si můžeme dovolit mít určité domácí výdaje. Můžeme utrácet jen tolik peněz, kolik
jsme si vydělali. Splácet půjčku další půjčkou je cesta do pekel! Výdaje pevné se obtížně snižují a stále se
92
opakují. Na tyto výdaje bychom měli mít vždy peněžní prostředky. Výdaje kontrolovatelné si více či méně
můžeme odepřít. Můžeme ušetřit na zábavě, oblečení, ale už méně na jídle či provozu domácnosti. Na výdaje
jednorázové většinou musíme našetřit, protože se jedná o vyšší částky (nákup auta, dovolená) a plánují se
dopředu. I tyto výdaje můžeme ovlivňovat.
Klikněte zde
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5907/analyza_text.pdf
Domácí rozpočet by měl mít rezervu. Výše této rezervy je značně individuální. Ne vždy se to daří, pak se mluví
o rozpočtu napjatém. Obecně se doporučuje trojnásobek až šestinásobek průměrných měsíčních výdajů.
Mohou nastat nečekané situace, od rozbité pračky či lednice, až po ztrátu zaměstnání nebo dlouhodobou
nemoc.
Výhodné je rezervu použít na pořízení osobních aktiv. Za ně se považuje takový majetek, který nám bude
přinášet další osobní příjmy. Mohou to být nemovitosti, které nám přinášejí příjmy, finanční aktiva, jako jsou
např. akcie, dluhopisy, spořící účty, majetek, který bude získávat na hodnotě (pozemky, umělecká díla) apod.
Všechny tyto základní informace vám pomohou vyřešit následující příklad.
Vraťme se k rodině Křečkových.
Jelikož jim prarodiče přenechali byt 1 + 1, mohli začít uvažovat o nákupu osobního automobilu, po kterém již
delší dobu toužili. Manželé začali řešit otázku: Zda byt okamžitě prodat, tak získat potřebné finanční
prostředky na nákup auta, či byt dlouhodobě pronajmout a pořídit si automobil na leasing.
Cena automobilu je Kč 430 000,-Byt by mohli okamžitě prodat za Kč 420 000,-Leasingová splátka by byla Kč 8 000,-- měsíčně po dobu 5 let
Byt by mohli pronajmout za Kč 8 000,-- měsíčně
1. Možnost
Nákup auta okamžitě
93
Požádali známého, který jim půjčí bezúročnou půjčku na dobu 5 měsíců. Jak vysokou částku
si budou muset půjčit a z jakých prostředků ji splatí? Vycházejte z domácího rozpočtu rodiny.
2. Možnost
Prodej bytu a leasingové splátky platit z tohoto příjmu.
Na kolik let bude příjem za prodej bytu stačit na splácení leasingu?
3. Pronájem bytu za Kč 8 000,-- měsíčně
Leasingové splátky platit z tohoto pronájmu.
http://www.csobleasing.cz/
Rozhodněte, která z těchto možností je nejvýhodnější pro rodinu s ohledem na jejich budoucí finanční
situaci. Manželé plánují narození dítěte.
Sestavte rozpočet domácnosti po splacení leasingu v případě pronájmu bytu. Předpokládejme, že již splatili
půjčku ve výši Kč 4 000,-- měsíčně, jelikož se jim již narodilo dítě, zvýšili se osobní výdaje na provoz
domácnosti, jídlo a oblečení o Kč 1 000,-- za každou položku, dále vznikly výdaje na provoz auta ve výši Kč
1 000,-- měsíčně. Na druhé straně se zvýšili osobní příjmy pana Křečka o Kč 2 000,--, manželka je na mateřské
dovolené a pobírá rodičovský příspěvek ve výši Kč 7 600,--.
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp
Rozhodněte, která z položek na straně výdajů by se dala snížit o Kč 1 000,--, aniž by to působilo rodině
problémy.
V případě vzniklé rezervy navrhněte jiné způsoby zhodnocení osobních aktiv.
Pokud máte přístup na internet, prostudujte níže uvedené informační zdroje.
http://www.sfinance.cz/osobni-finance/sporici-ucty/
http://www.sfinance.cz/kapitalove-trhy/akcie-a-dluhopisy/
94
ŘEŠENÍ:
1. Možnost
430 000 – 420 000 = 10 000,-Na zaplacení auta jim chybí Kč 10 000,--,
Na splacení půjčky využijí dosavadní rezervu Kč 2 000,-2 000 x 5 měsíců = 10 000
2. Možnost
8 000 x 12 měsíců = 96 000
420 000 : 96 000 = 4,4 což je zhruba 4 roky a 5 měsíců
3. Možnost
Částka za pronájem bytu Kč 8 000,-- bude použita na leasingové splátky.
Rozpočet domácnosti po skončení leasingu:
Domácí rozpočet
Osobní příjmy
Osobní výdaje
Pravidelné
Pevné
Čistá mzda p. Křečka
Rodičovský příspěvek
Pronájem
20 000 Nájemné
7 600 Penzijní připojištění
8 000
Mezisoučet
35 600 Mezisoučet
8 000
2 000
10 000
Kontrolovatelné
Provoz domácnosti
Jídlo
Oblečení
Provoz auta
Zábava
Celkem
35 600 Celkem
6 000
9 000
3 000
1 000
1 000
30 000
Rezerva domácího rozpočtu: Kč 5 600,-Rodina se rozhodla snížit výdaje v položce zábava o Kč 1 000,-
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace):
95
Když posoudíme 3 možnosti, které si rodina zvolila na pořízení auta, nejvýhodnější je pro ni možnost třetí.
Bude mít na leasingové splátky a po skončení leasingu stále příjem za pronájem bytu.
Sice vzniknou výdaje na provoz auta, ale z kontrolovatelných výdajů můžeme něco ušetřit, a to tím, že sníží
položku zábava, vzhledem k tomu, že se jim narodilo dítě a na zábavu již nebude čas.
Vzniklá rezerva rozpočtu by se měla zhodnotit, a to využitím osobních aktiv, jako jsou např. spořící účty,
nákup akcií, dluhopisů apod. Možnosti na internetových odkazech.
Z toho vidíme, že hospodaření s osobními aktivy je výhodnější, než se majetku okamžitě zbavovat, protože
ten už nám nepřinese žádné příjmy.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Každý žák by měl mít kalkulačku
Žáci by měli mít přístup k internetu, aby se lépe orientovali v pojmech.
Klikněte zde
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5907/analyza_text.pdf
http://www.csobleasing.cz/
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp
Realizace – postup a metody
V úvodu hodiny zopakovat klíčová slova, zaměřit se na pojem rozpočet a osobní aktiva.
Dále žáci budou samostatně studovat zadání příkladu a vyhledávat na internetu příslušné odkazy k dané
tematice. Zhruba 15 minut.
Výpočty provedou na tabuli, každý žák sestaví rozpočet na list papíru (sešitu) nebo ho vyhotoví na počítači
jako tabulku v EXCELU a ihned se budou interpretovat výsledky.
Ve zbývajícím čase se mohou žáci vrátit k internetovým zdrojům a hledat další řešení zadané situace. Možno
dát za domácí úkol.
96
Téma:
Finanční gramotnost – rozpočtová
(finanční produkty)
Pojistné osob - Investiční životní pojištění
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Je logické, že se většina z nás snaží najít způsob, jak zhodnotit své úspory či jak si postupně ukládat a
zhodnocovat své „nadbytečné“ peníze. Možností je sice několik, ale v současné situaci je většina
připisovaných úroků velmi nízká. Řešením je tedy bezpečné investování, které nám nabízí šanci stávající
úrokové míry překročit.
Brzdou v podobných úvahách může být obava z vázání našich peněz do investic. Co kdyby se nám něco stalo?
V jaké situaci se ocitnou naši blízcí? Existuje ale takový způsob investování, jenž Vám podobné dilema vyřeší.
Investiční životní pojištění
-
je kombinací pojistné ochrany a dlouhodobě výnosných investic
přináší spolu s pojistnou ochranou pro případ úmrtí možnost dlouhodobě výhodných
profesionálně spravovaných investic, které si do velké míry řídíte klient sám
je možné určit způsob investování s ohledem na poměr výše výnosu a míry investičního rizika
Fond peněžní
Prostředky v tomto fondu jsou převážně investovány do termínovaných vkladů u bank, do státních
pokladničních poukázek a krátkodobých dluhopisů. Tento způsob investování je téměř bezrizikový a volí jej
konzervativní klienti, kteří se spokojí s jistým a stabilním výnosem.
Fond dluhopisový
Prostředky v tomto fondu jsou investovány především do nákupu kvalitních státních a podnikových
dluhopisů. Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika a v průměru lze očekávat
výnos vyšší než u fondu peněžního.
Fond smíšený
97
Smíšený fond kombinuje investice do termínovaných vkladů, dluhopisů a akcií na českém kapitálovém trhu.
Podíl prostředků investovaných do akcií nepřesahuje 50 %. Tento fond volí klienti, kteří jsou v zájmu dosažení
nejvyššího výnosu ochotni podstoupit i určité investiční riziko. Vyšší nežli u fondu dluhopisového či fondu
peněžního. Realizace investiční strategie je prováděna prostřednictvím zahraničních fondů CS.
Fond zahraniční
Prostředky tohoto fondu jsou investovány do zahraničních akcií z rozvinutých trhů. Portfolio fondu je
investováno v USA, Evropě a Japonsku. Zahraniční fond umožňuje dosažení vysokých výnosů, přirozeně za
vyššího investičního rizika. V tomto fondu klient také nese částečné kurzové riziko CZK a příslušných měn, v
nichž jsou fondy denominovány.
Fond realitní
Fond je zaměřen na investice do vybraných evropských realitních fondů a využívá dalších kvalitních
instrumentů domácího i zahraničního kapitálového trhu s cílem dosáhnout maximálního kapitálového
zhodnocení při respektování požadavku na přiměřenou kontrolu rizika investice. Kurzové riziko je
eliminováno použitím vhodných zajišťovacích instrumentů.
Konzervativní fond
Fond je určen většinou právnickým osobám k investování větších finančních prostředků s konzervativní
investiční strategií.
Převody mezi fondy
Klient si může převádět všechny investované prostředky nebo jejich část mezi fondy a tím vytvořit vhodnou
investiční strategii, která nejlépe odpovídá očekávanému výnosu a vizím klienta.
Částečné odkupy
U většiny pojišťoven má klient právo odkoupit v průběhu trvání smlouvy část své investice a smlouva nebude
zrušena.
Mimořádné vklady
Pojišťovny taky umožňují klientům vkládat mimořádné vklady kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
Možnosti připojištění
Pojistné smlouvy také mohou být rozšířeny sjednáním následujících připojištění:
•
•
•
Připojištění pro případ smrti následkem úrazu
Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu
Připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity
98
Vzorový návrh smlouvy :
Žena – vstupní věk 20 let, pojistná doba – 45 let →to je do věku 65 let, tím lze uplatnit daňové výhody,
připojištěny trvalé následky na 300000 Kč, tělesné postižení na 60000 Kč, připojištění na vážné nemoci na
200000 Kč. Platba bude měsíční.
Vzor návrhu smlouvy o pojištění :
Žena
1
Pohlaví
1.6.2009
Datum počátku modelace průběhu pojištění
Aktuální věk
20
Pojistné období
měsíční
1
Pojistná částka pro případ smrti
100
000 Kč
Maximum
1
Ne
0
Varianta plnění v případě smrti
Smlouva s příznakem "VIP" ?
Hodnota účtu pojistníka k datu počátku modelace (celkem)
- platné k datu počátku pojištění
Datum počátku pojištění
Vstupní věk
Pojistná doba (v letech)
Doba placení pojistného (v letech)
Pojistná doba do věku
minimálně 50 000 Kč
maximálně 915 000 Kč
Kč
1.6.2009
20
45
45
65
let
let
let
let
- platné od data počátku modelace průběhu pojištění
Pojištění pro případ dožití nebo smrti
Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti platný k datu počátku
modelace
Minimální měsíční pojistné pro zvolenou pojistnou částku na smrt
Minimální pojistné za poj. období pro zvolenou pojistnou částku na smrt
5,46
500
500
Úrazové pojištění osob
1
Riziková skupina
1
Zvýšené riziko
0
Ne
100 000
Pojistná částka pro případ smrti úrazem
- trvalých následků
- tělesného poškození
300 000
60 000
Kč
Kč
Kč
7,00
72,00
78,00
157,00
Měsíční poplatek pro úrazové pojištění osob celkem
Pojištění pro případ vážných onemocnění
200 000
Poj. částka pro případ vážných onemocnění
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ vážných onemocnění
platný
k datu počátku modelace
99
Kč
19,58
2
Rizikové pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Poj. částka (denní dávka) pro případ pracovní neschopnosti
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ pracovní neschopnosti
platný
k datu počátku modelace
Kč/de
n
Rizikové pojištění pro případ pobytu v nemocnici
Poj. částka (denní dávka) pro případ pobytu v nemocnici
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ pobytu v nemocnici
platný
k datu počátku modelace
Pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu
Poj. částka (roční důchod) pro případ plné invalidity
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ plné invalidity platný
k datu počátku modelace
Kč/de
n
Kč
Měsíční poplatky za pojištění pro případ smrti a riziková pojištění celkem
platné k datu počátku modelace činí
Minimální měsíční pojistné za IŽP PERSPEKTIVA
Minimální lhůtní pojistné za IŽP PERSPEKTIVA
607
607
182,04
K
č
Kč
Kč
Měsíční pojistné za IŽP PERSPEKTIVA platné od data počátku modelace
610
Pojistné za pojistné období
610
K
č
K
č
0
K
č
Mimořádné pojistné - zaplacené k datu počátku modelace
Mimořádné pojistné - placené pravidelně během placení pojistného
ročně
12
K
č
0%
Poplatek za správu fondu (management fee) použitý v modelu
(Pouze pro ukázku vlivu tohoto poplatku na stav účtu; pro je 0%, standardní výše na českém trhu 1% - 2%)
Tabulka: příklad zhodnocení ve fondech :
Rozložení investice (alokační poměr
Konzervativní
ERSTE-SPARINVEST
Konzervativní fond
Dynam ický
ERSTE-SPARINVEST
Dynamický Fond
C-Q Dynam ic
C-QUADRAT ARTS
Total Return Dynamic
Conseq Horizont
Conseq Horizont
Invest
Garantovaný fond
0%
0%
20%
50%
30%
Očekávané roční zhodnocení (růst investice)
4,00%
6,00%
6,0%
100
8,00%
2,50%
Rok
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0
32
0
33
0
34
0
35
0
36
0
37
0
38
0
39
0
40
0
41
0
42
0
43
0
44
0
45
0
Zastoupení fondů v %
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
0
0
0
1 464
0
3 660
0
2 196
0
0
0
0
2 928
0
7 320
0
4 392
0
0
0
0
4 392
0
10 980
0
6 588
0
0
0
0
5 856
853
14 640
2 151
8 784
1 262
0
0
0
7 320
1 831
18 300
4 652
10 980
2 670
0
0
0
8 784
2 863
21 960
7 335
13 176
4 116
0
0
0
10 248
3 953
25 620
10 214
15 372
5 603
0
0
0
11 712
5 106
29 280
13 308
17 568
7 132
0
0
0
13 176
6 323
32 940
16 627
19 764
8 701
0
0
0
14 640
7 617
36 600
20 214
21 960
10 324
0
0
0
16 104
8 984
40 260
24 065
24 156
11 990
0
0
0
17 568
10 438
43 920
28 228
26 352
13 714
0
0
0
19 032
11 971
47 580
32 695
28 548
15 479
0
0
0
20 496
13 602
51 240
37 522
30 744
17 305
0
0
0
21 960
15 319
54 900
42 695
32 940
19 170
0
0
0
23 424
17 135
58 560
48 261
35 136
21 087
0
0
0
24 888
19 063
62 220
54 272
37 332
23 065
0
0
0
26 352
21 108
65 880
60 757
39 528
25 103
0
0
0
27 816
23 250
69 540
67 675
41 724
27 169
0
0
0
29 280
25 497
73 200
75 065
43 920
29 270
0
0
0
30 744
27 865
76 860
82 996
46 116
31 418
0
0
0
32 208
30 345
80 520
91 458
48 312
33 597
0
0
0
33 672
32 940
84 180
100 480
50 508
35 804
0
0
0
35 136
35 652
87 840
110 089
52 704
38 035
0
0
0
36 600
38 498
91 500
120 361
54 900
40 303
0
0
0
38 064
41 480
95 160
131 328
57 096
42 605
0
0
0
39 528
44 618
98 820
143 083
59 292
44 955
0
0
0
40 992
47 923
102 480
155 685
61 488
47 353
0
0
0
42 456
51 370
106 140
169 095
63 684
49 772
0
0
0
43 920
54 991
109 800
183 443
65 880
52 233
0
0
0
45 384
58 802
113 460
198 823
68 076
54 744
0
0
0
46 848
62 804
117 120
215 278
70 272
57 298
0
0
0
48 312
67 013
120 780
232 911
72 468
59 901
0
0
0
49 776
71 434
124 440
251 781
74 664
62 549
0
0
0
51 240
76 134
128 100
272 182
76 860
65 291
0
0
0
52 704
81 061
131 760
293 987
79 056
68 070
0
0
0
54 168
86 284
135 420
317 507
81 252
70 934
0
0
0
55 632
91 752
139 080
342 627
83 448
73 832
0
0
0
57 096
97 546
142 740
369 709
85 644
76 815
0
0
0
58 560
103 659
146 400
398 820
87 840
79 867
0
0
0
60 024
110 046
150 060
429 859
90 036
82 942
0
0
0
61 488
116 767
153 720
463 151
92 232
86 075
0
0
0
62 952
123 846
157 380
498 883
94 428
89 271
0
0
0
64 416
131 224
161 040
536 913
96 624
92 477
0
0
0
65 880
139 008
164 700
577 786
98 820
95 758
101
Cíle a přínosy pro žáka:
Přivést žáky k uvědomění, že zhodnocení peněz díky investování fondů je mnohem výnosnější, než ukládání
peněz v bankách např. na termínovaných vkladech. Chceme žáky naučit zamýšlet se nad výběrem fondu a
naučit je hodnotit rizikovost investic zvoleného fondu. Naučíme žáky vyhledat na internetu makléřské
společnosti nebo makléře v okolí, kteří jim nabídnou více pojistných smluv s investičními možnostmi u
jednotlivých pojišťoven a upozorníme žáky, že není vhodné navštívit jen jednu pojišťovnu!!!
Znovu připomeneme, že v případě životního pojištění , si může pojištěný uplatnit daňové zvýhodnění až
12000 Kč ročně – viz. př. č. 4.
Příklady:
Příklad 1
Pan Novák uzavřel u pojišťovny Šťastný život životní pojištění do 60-ti let svého života s ročním pojištěním
15000 Kč. Měsíční mzda pana Nováka činí 20000 Kč , uplatňuje si odpočet na 1 dítě a podepsal daňové
prohlášení. Vypočtěte měsíční daň pana Nováka, porovnejte jeho roční daně před odpočtem slevy na
životní pojištění a po odpočtu slevy na životní pojištění.
Příklad 2
Paní Novotná se rozhodla si spořit na důchod pravidelnou úložkou ve výši 610 Kč měsíčně. V bance jí nabídli
účet s měsíčním úročením 3,6 %. Pan Novotná odejde do důchodu v 65-ti letech. Rozhodněte, zda je pro ní
výhodnější, když bude peníze ukládat v bance nebo zda je lepší peníze nechat zhodnocovat v životním
investičním pojištění. Zhodnocení peněz v životním investičním pojištění odečtěte z vytištěné tabulky.
102
Řešení:
Řešení 1
Výpočet měsíční mzdy:
Hrubá mzda
20000 Kč
Sociální pojištění zaměstnance 25%
5000
Kč
Zdravotní pojištění zaměstnance 9%
1800
Kč
Superhrubámzda
26800 Kč
Daň 15 % před slevami
4020
Kč
Sleva na dani na poplatníka
2070
Kč
Sleva na dani na dítě
890
Kč
Daň po slevách
1060
Sociální pojištění zaměstnance 6,5%
Zdravotní pojištění zaměstnance 4,5%
Čistá mzda k výplatě
Kč
1300
900
Kč
Kč
16740 Kč
= 9120 Kč
Pan Novák ročně na dani z příjmu uspoří 3600 Kč.
Řešení 2
103
Odečtem v tabulce jsme zjistili, že zhodnocení v životním investičním pojištění pro paní Novotnou bude :
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Paní Novotné se určitě více vyplatí, když bude investovat přes životní investiční pojištění. Rozdíl za 45 let činí
470593,60 Kč.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci potřebují ke zpracování příkladů kalkulačku a přístup k internetu. Žákům vytiskneme jako pomocnou
tabulku zhodnocení peněz ve fondech. Tuto tabulku budou potřebovat při výpočtu příkladu č. 2, aby mohly
porovnat výpočet se zhodnocením ve fondech.
Realizace – postup a metody:
Touto prací s tabulkou naučíme žáky efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Dále žáky seznámíme
s vyhledáváním na internetových stránkách www.peníze.cz a www.mesec.cz, kde se žáci naučí srovnávat
produkty jednotlivých pojišťoven. Touto metodou je naučíme analytickému myšlení a zpracování informací.
104
Téma:
Rozpočtová gramotnost
(Hospodaření domácnosti)
Osobní finanční plán
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Finanční plán, osobní příjmy, osobní výdaje, finanční rezerva, majetek a závazky
(aktiva a pasiva), spoření, investování.
Cíle a přínosy pro žáka:
Naučit žáky sestavit osobní finanční plán
Stanovit, z čeho se při sestavování finančního plánu vychází (z individuálních cílů, z finančních možností,
z předchozích finančních řešení, ze zásad finančního plánování)
Umět sestavit rozpočet příjmů a výdajů
Rozpoznat naše aktiva a pasiva
Přesně vědět, kam naše peníze odtékají
Najít řešení k minimalizování svých dluhů
Naučit budovat finanční rezervu
NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD:
Ještě před sestavením finančního osobního plánu je třeba analyzovat vlastní finanční situaci – zvážit své
potřeby, požadavky a poukázat na možná rizika.
Měl by najít nejvhodnější kombinaci vlastních zdrojů a úvěrových prostředků k zajištění proti všem
možným rizikům a provést návrh finančního plánu.
Umět navržené řešení realizovat – vybrat vhodné produkty, zajištění úvěru a pojistných programů, sepsat a
vyřídit žádosti, jednat s bankami a pojišťovnami. Pokud si nebude vědět rady, najít si vhodného poradce,
který se zabývá touto problematikou. Tyto služby poskytují i banky.
105
Příklad:
Pečovat o své peníze se vyplatí! To si řekla slečna Jana, které je 31 let. Pracuje v zaměstnaneckém poměru
jako bankovní poradce s měsíčním čistým příjmem 26 000 korun a zároveň podniká v oblasti vedení
účetnictví s příjmem 8 000 korun za měsíc. Její výdaje na domácnost jsou následující:
Nájemné
Kč 8 000,00
Leasing auta
Kč 5 000,00
Penzijní připoj. Kč 1 000,00
Domácnost
Kč 2 000,00
Provoz auta
Kč 2 000,00
Jídlo
Kč 8 000,00
Oblečení
Kč 2 500,00
Zábava
Kč 2 000,00
Majetek, který vlastní je 60 000 korun na bankovním účtu, podílové listy ve výši 150 000 korun a penzijní
připojištění 100 000 korun. Na druhé straně její závazky jsou ve výši 150 000 korun – nesplacený leasing na
auto.
Informace pro žáky:
V praxi osvědčenou metodou péče o peníze a jejich zdroje je osobní finanční plán. S jeho pomocí lze hledat a
nalézt ochranu stávajících příjmů a majetku před rizikem ztráty. Dobrý finanční plán tedy zahrnuje nejen
financování realizace cílů, ale i minimalizaci rizik, která mohou naplnění cílů ohrozit.
Osobní finanční plán slouží ke kontrole peněz, k plánování jejich toku v čase, k jejich získávání, ochraně a
rozmnožování. Pomáhá zároveň jako pomůcka při dosahování cílů a potřeb.
Slečna Jana má tři základní cíle.
1. Chtěla by předčasně jednorázově splatit leasing
Kč 150 000,00
2. Chtěla by začít studovat
Kč 160 000,00
3. Chtěla by si pořídit nové bydlení
Kč 2 000 000,00
Splátka by byla 15 000 korun měsíčně
106
Základní finanční plán může být docela jednoduchý a krátký. Stačí, aby měl čtyři body:
1. Víte, jaká jsou vaše aktiva a vaše pasiva?
2. Víte, odkud k vám plynou vaše peníze a kam odtékají?
3. Dokážete bez problémů splácet své dluhy?
4. Nejsou vaše dluhy příliš vysoké vzhledem k vašim příjmům?
Měl by zhodnotit vaši současnou finanční situaci, stanovit způsob, kterým svého cíle dosáhnete.
OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN
DOMÁCÍ FINANCE
Rozpočet příjmů a výdajů
Zachycuje průběžný stav peněz
Přebytek
Majetek a závazky
Zachycuje celkový stav peněz
Schodek
Majetek
Zadluženost
Odborníci říkají, že struktura finančního plánu by měla obsahovat tři osobní cíle:
1. Vybudovat finanční rezervu (rychle dostupné peníze)
2. Zajistit se (vybudovat penzijní finance, uzavřít odpovídající životní pojištění a pojištění
majetku)
3. Financovat osobní cíle
Finanční rezerva představuje odložené peníze pro případ „nepříznivých“ dnů v našem životě. Cílem je
abychom přestáli v pořádku nečekané a finančně nepříznivé události (různé škody na majetku, či
dlouhodobější zdravotní problémy). Člověk by měl zvážit uzavření několika základních druhů pojistek –
pojistky životní, pojistky proti nemoci, úrazu a podobným událostem a v neposlední řadě pojistku proti ztrátě
majetku, aby nepřišel náhle o něco, na co celý život pracoval. Průvodce finančními produkty.
Úkoly:
107
1. Sestavte osobní rozpočet příjmů a výdajů. Výdaje rozdělte na pevné (ty, které jsou každý
měsíc neměnné a musíme je vždy zaplatit) a výdaje kontrolovatelné (ty, jejichž výši můžeme
ovlivnit).
2. Sestavte přehled majetku a závazků.
3. Navrhněte řešení ke splnění jednotlivých cílů, které si Jana zvolila.
Jana by si měla zvolit pořadí cílů a stanovit, kde na jejich splnění vezme peníze. Musí vyřešit splacení
leasingu, splácení hypotéky na dům a financování studia. Při realizaci cílů bychom měli postupovat
nejdříve od toho, co můžeme zaplatit jednorázově a potom od nejvyšších částek k nejnižším.
108
Řešení:
1. Sestavení osobního rozpočtu příjmů a výdajů
Osobní rozpočet příjmů a výdajů
PŘÍJMY
Pravidelné
Příjmy ze
zaměstnání
Příjmy z podnikání
Celkem
Finanční rezerva
VÝDAJE
Pevné
Kč
26 000 Nájem
8 000 Leasing
Penzijní připojištění
Kontrolovatelné
Domácnost
Provoz auta
Jídlo
Oblečení
Zábava
34 000 Celkem
Kč
8 000
5 000
1 000
2 000
2 000
8 000
2 500
2 000
30 500
3 500
Výdaje pevné – nájem, leasing a penzijní připojištění se obtížně snižují a stále se opakují. Na tyto výdaje
bychom měli mít vždy peněžní prostředky.
Výdaje kontrolovatelné – domácnost, provoz auta, jídlo, oblečení a zábava si více či méně můžeme odepřít.
Můžeme ušetřit na zábavě, oblečení, ale už méně na jídle nebo provozu domácnosti.
109
2. Sestavení přehledu majetku a závazků
Přehled majetku a závazků
AKTIVA
Bankovní
účet
Podílové
listy
Penzijní
připojištění
Celkem
Rozdíl A - P
Kč
PASIVA
Nesplacený
60 000 leasing
Kč
150 000
150 000
100 000
310 000 Celkem
160 000
150 000
3. Řešení ke splnění jednotlivých cílů.
Pořadí cílů:
1. Předčasně splatit leasing 150 000 korun.
Jana prodá podílové listy, tím získá potřebných 150 000 korun na splacení leasingu.
2. Zaplacení studia 160 000 korun.
Likvidace penzijního pojištění 100 000 korun a zbytek doplatí z rezervy na běžném účtu
60 000 korun. Pokud by studium nemusela zaplatit najednou (což je určitě možné), mohla by
použít vytvořenou rezervu z osobního rozpočtu příjmů a výdajů 3 500 korun měsíčně.
3. Řešení hypotéky 2 000 000 korun – splátky 15 000 korun měsíčně.
Tím, že Jana uhradila leasing, zlikvidovala penzijní připojištění a nemusí platit nájem, jelikož
se nastěhovala do svého domu, získala potřebné peněžní prostředky na splátky hypotéky.
- Bývalý leasing
Kč 5 000,00
- Penzijní připojištění Kč 1 000,00
- Nájemné
Kč 8 000,00
Celkem
Kč 14 000,00
110
Stále Janě chybí ještě 1 000 korun. Mohla by sáhnout do kontrolovatelných výdajů a snížit položku na zábavu
o 1 000 korun. Tím by získala potřebných 15 000 korun na splátky hypotéky.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Na příkladu je ukázáno, jak je důležité si sestavit dobrý finanční plán, protože slouží ke kontrole peněz,
k plánování jejich toku, k jejich získávání, ochraně a rozmnožování. Pomáhá také při dosahování cílů a potřeb.
Po sestavení rozpočtu, kde bylo hlavním úkolem rozdělení příjmů a výdajů, slečně Janě zbyla finanční rezerva
Kč 3 500.
Příklad byl především zaměřen na nejvhodnějším zvolení pořadí cílů a stanovení, kde na jejich splnění vezme
slečna Jana peníze. Zvolila tento způsob:
1. Předčasné splacení leasing Kč 150 000, tím, že prodá podílové listy a získá potřebných Kč
150 000 na splacení leasingu.
2. Tím, že zlikviduje penzijní pojištění Kč 100 000 a rezervu Kč 60 000 na běžném účtě, může
zaplatit školné.
3. Tím, že Jana uhradila leasing, zlikvidovala penzijní připojištění a nemusí platit nájem, jelikož
se nastěhovala do svého domu, získala potřebné peněžní prostředky na splátky hypotéky.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Každý žák by měl mít kalkulačku
Žáci by měli mít přístup k internetu, aby se lépe orientovali v pojmech.
Realizace – postup a metody
Příklad by měl být realizován ve dvou hodinách. V první hodině se zaměřit na sestavení rozpočtu a přehledu
majetku a závazků, v druhé hodině potom analyzovat prioritu cílů a navrhnout nejlepší řešení.
V úvodu hodiny zopakovat klíčová slova, zaměřit se na pojem rozpočet majetek a závazky.
Dále žáci budou samostatně studovat zadání příkladu a vyhledávat na internetu příslušné odkazy k dané
tematice. Zhruba 15 minut.
Výpočty provedou na tabuli, každý žák sestaví rozpočet na list papíru (sešitu) nebo ho vyhotoví na počítači
jako tabulku v EXCELU a ihned se budou interpretovat výsledky. Stejným způsobem bude sestaven přehled
majetku a závazků. V druhé hodině se budou řešit různé možnosti sestavení priorit cílů.
Ve zbývajícím čase se mohou žáci vrátit k internetovým zdrojům a hledat další řešení zadané situace. Možno
dát za domácí úkol.
111
Téma:
Finanční gramotnost – rozpočtová
(finanční produkty)
Pojištění vkladů
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
pojištění vkladů, Fond pojištění vkladů, běžný účet, termínované účty,
vkladové účty, vkladní knížky, vkladové certifikáty, hypotéční zástavní list
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci si prohloubí znalosti základních bankovních a finančních produktů a pojmů z této oblasti, zejména
v souvislosti s jejich pojištěním a výplatou náhrad v případě, že finanční instituce nebudou schopny dostát
svým závazkům. Na základě těchto znalostí jsou schopni žáci spočítat, jak vysokou náhradu by získali
v případě krachu bank nebo jiných finančních institucí a rozhodnou se, zda a jak je možné riziko ztráty při
potížích finančních institucí s výplatou vkladů minimalizovat, případně úplně eliminovat. Žáci budou schopni
určit produkty, které nejsou pojištěny.
Příklad:
Před řešením příkladů je možné studentům zadat následující test týkající se pojištění vkladů u finančních
institucí.
1. Pojištění vkladů se týká těchto vkladů:
a) vkladní knížky
b) podílové listy otevřeného investičního fondu
c) podílové listy uzavřeného investičního fondu
d) vklady na běžném účtu
e) vkladové (spořicí) účty
f) obligace státních podniků
g) termínované vklady
112
h) akcie státních podniků
i) akcie a obligace nestátních podniků
j) vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladovým listem
k) hypoteční zástavní listy
l) šeky a směnky
2. Pojištěny jsou vklady:
a) pouze fyzických osob
b) pouze právnických osob
c) právnických i fyzických osob
3. Pojištěny jsou vklady:
a) pouze v korunách
b) v české i v cizí měně
c) v české měně a vklady vedené v €
4. Vklady zdravotních pojišťoven a státních fondů:
a) jsou pojištěny v plné výši
b) nejsou pojištěny
c) jsou pojištěny na 50% jejich výše
5. Výplata náhrady je ve výši:
a) 100 %, max. 50 000 €
b) 90 %, max. 50 000 €
c) 100 %, max. 25 000 €
d) 90 %, max. 25 000 €
6. Výplatu náhrady provádí:
a) Ministerstvo financí ČR
b) Ministerstvo financí ČR prostřednictvím sítě některé z obchodních bank
c) Fond pojištění vkladů ve svém sídle
113
d) Fond pojištění vkladů prostřednictvím sítě některé z obchodních bank
7. Náhradu za devizové vklady je vyplácena:
a) v Kč
b) v devizách, ve kterých je veden vkladový účet
c) v €
8. Náhrady se vyplácí:
a) bezhotovostně
b) v hotovosti
c) bezhotovostně i v hotovosti
9. Fond je řízen:
a) ministrem financí
b) 5 člennou správní radou
c) 3 člennou správní radou
d) výkonným ředitelem
10. Funkční období správní rady je:
a) 5 leté
b) 3 leté
c) 2 leté
11. Příspěvky do Fondu jsou:
a) 0,1 % z objemu pojištěných vkladů pro banky a družstevní záložny a 0,05 % pro stavební
spořitelny
b) 0,05 % pro všechny finanční instituce
c) 0,1 % pro všechny finanční instituce
114
Příklad 1
Pan N., fyzická osoba, má u finančních institucí následující vklady a produkty. Na jakou náhradu bude mít
nárok, pokud by tyto instituce nebyly schopny dostát svým závazkům? Je možné nějak eliminovat případné
ztráty?
Pozn. Předpokládaný kurz € je 27 korun.
Banka A
Běžný účet v Kč
Běžný účet v €
stav
580 000 Kč
nárok na připsané úroky
1 300 Kč
stav
30 000 €
nárok na připsané úroky
Hypotéční zástavní list
nominální hodnota
nárok na úroky
18,52 €
298 000 Kč
2 000 Kč
Banka B
Spořicí účet
stav
300 000 Kč
nárok na připsané úroky
Termínovaný vklad
stav
20 000 Kč
nárok na připsané úroky
Podílové listy
2 500 Kč
hodnota
1 500 Kč
120 000 Kč
výnosy
3 000 Kč
Stavební spořitelna C
Naspořená částka včetně státních příspěvků
900 000 Kč
nárok na připsané úroky
1 500 Kč
Příklad 2
Právnická osoba firma XX s. r. o. má ve finančních institucích následující aktiva. Na jakou náhradu bude mít
nárok, pokud by tyto instituce nebyly schopny dostát svým závazkům? Je možné eliminovat případné ztráty.
Pozn. Předpokládaný kurz € je 27 korun.
115
Banka A
Běžný účet v Kč
stav
930 000 Kč
nárok na připsané úroky
Běžný účet v €
stav
28 500 €
nárok na připsané úroky
Vkladový certifikát
800 Kč
nominální hodnota
nárok na úroky
12 €
500 000 Kč
1 250 Kč
Banka B
Termínovaný vklad
stav
800 000 Kč
nárok na připsané úroky
6 666 Kč
Ostatní produkty finančního trhu
Obligace
nominální hodnota
nárok na úroky
Akcie
nominální hodnota
116
1 200 000 Kč
8 333 Kč
3 200 000 Kč
Řešení:
1. a) d) e) g) j)
2. c)
3. b)
4. b)
5. a)
6. d)
7. a)
8. c)
9. b)
10. a)
11. a)
Maximální částka náhrady je 100 % uložených vkladů, max. 50 000 €. Při kurzu 27 Kč za 1 € je to 1 350 000
Kč v jedné finanční instituci.
Příklad 1
Banka A
Výpočet náhrady:
BÚ v Kč (stav + připsané úroky)
BÚ v € (stav + připsané úroky v Kč)
581 300 Kč
(30 000 ⋅ 27 + 18,52 ⋅ 27) =
810 500 Kč
Celkem pojištěné vklady
1 391 800 Kč
Získaná náhrada (max. částka dle zákona)
1 350 000 Kč
Ztráta
41 800 Kč
117
Banka B
Výpočet náhrady:
Spořicí účet (stav + připsané úroky)
302 500 Kč
Termínovaný vklad (stav + připsané úroky)
20 100 Kč
Celkem pojištěné vklady
322 600 Kč
Získaná náhrada
322 600 Kč
Poznámka: Podílové listy nejsou pojištěny.
Stavební spořitelna C
Výpočet náhrady:
Celková částka k výplatě (naspořená částka včetně státních příspěvků + připsané
úroky
901 500 Kč
Celkem pojištěné vklady
901 500 Kč
Získaná náhrada
901 500 Kč
V případě vkladů u banky A by nebyla vyplacena celá uložená částka, bylo by vhodné část prostředků
převést na jiný účet do banky B, kde není ještě dosaženo maximálního limitu pojištěných vkladů.
Příklad 2
Banka A
Výpočet náhrady:
BÚ v Kč (stav + připsané úroky)
BÚ v € (stav + připsané úroky v Kč)
930 800 Kč
(28 500 ⋅ 27 + 12 ⋅ 27) =
Vkladový certifikát (hodnota + připsané úroky)
769 824 Kč
501 250 Kč
Celkem pojištěné vklady
2 201 874 Kč
Získaná náhrada (max. částka dle zákona)
1 350 000 Kč
118
Ztráta
851 874 Kč
Banka B
Výpočet náhrady:
Termínovaný vklad (stav + připsané úroky)
806 666 Kč
Celkem pojištěné vklady
806 666 Kč
Získaná náhrada
806 666 Kč
Ostatní produkty finančního trhu nejsou pojištěny.
V případě vkladů u banky A by nebyla vyplacena celá uložená částka, bylo by vhodné část prostředků
převést na jiný účet. Vzhledem k tomu, že maximální limit je překročen o vysokou částku (851 874 Kč) není
vhodné ji převádět do banky B, protože i zde by byl překročen maximální limit. Řešením by zřízení účtu u
jiné banky.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
U fyzické osoby - pana N. by u banky A získal celkovou náhradu v maximální výši 1 350 000 korun, což by pro
něj znamenalo ztrátu 41 800 korun. Vzhledem k tomu, že v bance B nedosahuje maximální možné pojištěné
částky, bylo by vhodné, aby část prostředků z běžného účtu banky A přesunul do banky B na spořicí účet,
který umožňuje také volnou manipulaci s prostředky. Ze stavebního spoření by pan N. získal celou částku.
U právnické osoby firmy XX s. r. o. by v bance získala firma pouze část svých uložených prostředků, ztráta by
byla značná (851 874 Kč). U banky B by firma získala celou částku. Vzhledem k vysoké ztrátě a vysokém
vkladu u banky B by firma mohla eliminovat ztrátu založením další účtu v jiné bance, než jsou banky A a B.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Studenti by měli být vybaveni kalkulačkou. V případě, že žáci nemají podrobné znalosti z oblasti pojištění
vkladů, je možné je nechat nastudovat danou problematiku na internetových stránkách Fondu pojištění
vkladů http://www.fpv.cz/
Realizace – postup a metody:
Příklad je určen pro 1 vyučovací hodinu. Na začátku hodiny je vhodné zopakovat základní pojmy, principy
pojištění vkladů. Pokud studenti nemají podrobné znalosti z teorie pojištění vkladů, je možné, aby
119
nastudovali potřebnou problematiku na těchto internetových stránkách http://www.fpv.cz/ nebo může
danou problematiku přiblížit vybraný student formou referátu připraveného jako domácí úkol.
Poté studenti vyplní připravený test, ve kterém si zopakují základní principy a utřídí získané informace. Test je
vhodné zkontrolovat a vysvětlit případné problémy a nejasnosti (přibližně 10 minut).
Po výpočtu příkladů (cca 20 minut) mohou studenti navrhnout způsoby, jak eliminovat rizika ztráty, pokud
pojištěné vklady přesahují zákonem stanovenou hranici. Druhý příklad je možné zadat také jako domácí úkol
nebo samostatnou práci.
120
Téma:
Rozpočtová gramotnost
(hospodaření domácnosti)
Rozpočet domácnosti - rezerva domácího rozpočtu
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, rezerva, využití peněžních
prostředků, spořící účet, penzijní připojištění
Cíle a přínosy pro žáka:
Naučit je, tvořit rozpočet jako nedílnou součást hospodaření každé domácnosti.
Uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat
informace.
Určit podstatu problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Seznámit žáky s možnostmi úspory výdajů:
- největší položky v rodinných rozpočtech představují nákupy potravin, většina domácností je na nich
schopna ušetřit nezanedbatelné částky. Zkušení nakupující mohou využít rad odborníků a nakupovat
s předem stanoveným seznamem a s plným žaludkem. Sledovat výhodné nákupní akce a nechodit na nákupy
s dětmi, jejichž požadavkům se v obchodě velmi těžko odolává.
Peníze mohou unikat i jinde. Ještě mnohem nenápadněji, např. u poplatků za vedení účtu v bance,
telefonního paušálu, příliš drahé pojistky nebo připojení k internetu. Setrvačnost dokáže dlouhodobě obírat
rodinný rozpočet o tisíce korun. Pokud budou údaje o příjmech a výdajích vidět hezky "černé na bílém", bude
se přeci jen lépe šetřit.
Seznámit žáky s možnostmi zhodnocovat peněžní rezervy:
- stavební spoření,
121
- spořící účty a termínované vklady
- investice do podílových fondů, akcií, nemovitostí.
Rezerva domácího rozpočtu
Klíčem k úspěchu pro sestavení správného rozpočtu, je podrobný rozbor celého hospodaření rodiny. Každá
domácnost by měla mít naspořenu určitou finanční rezervu. V opačném případě se může potkat s problémy v
neočekávaných situacích, kdy bude potřebovat větší sumu peněz.
Příjmy domácností mohou být pravidelné, mezi které se řadí odměna za vykonanou práci, kterou jednotliví
členové vykonávají (mzda, plat) nebo příjmy plynoucí z podnikání, v případě, když některý člen domácnosti
podniká. Ti kteří nepracují, pobírají různé dávky ze systému sociálního zabezpečení (v případě vzniku nároku
pobírají některou formu důchodu). Dalšími příjmy - jsou příjmy nepravidelné, nelze s nimi vždy počítat a jejich
výše je různá. Mohou jimi být příjmy z brigád, úroky z vkladů, investic apod. Obdobnou skupinu příjmů tvoří –
příjmy jednorázové, které můžeme získat např. prodejem vlastního majetku. Sepsáním a součtem všech
příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která omezuje výši jeho výdajů.
Stejně pečlivě se zapíší také výdaje. Pevné výdaje se obtížně snižují a neustále se opakují. Na tyto výdaje,
v podobě výdajů na domácnost, dále nájmu, energií, splátek úvěrů, leasingu, by měly být vždy v rozpočtu
rodiny peněžní prostředky. Kontrolovatelné výdaje můžeme v případě potřeby snížit nebo zcela si je odepřít,
jde většinou o výdaje na nejrůznější nákupy, zájmy, zábavu. Jednorázové výdaje se většinou plánují dopředu
a musí se na ně našetřit, protože se jedná o vyšší částky.
Příklad:
Manželé Šustrovi žijí společně s babičkou a jedním dítětem v rodinném domě. Oba pracují a zajišťují tak
příjmy společné domácnosti, kromě nich lze započítat k měsíčním příjmům domácnosti i část starobního
důchodu babičky ve výši jedné poloviny. Celková výše babiččina důchodu je 11 000 Kč. Dítě půjde od nového
školního roku do první třídy základní školy a předpokládané výdaje na vybavení budou činit přibližně
15 000 Kč.
Měsíční příjmy a výdaje jejich domácnosti, které se uskutečnily v předcházejícím sledovaném období.
Příjmy:
- čistý příjem p. Šustr
19 100 Kč
- čistý příjem pí Šustrová
16 900 Kč
- starobní důchod
Kč
122
a výdaje:
- splátka leasingu
5 000 Kč
- splátka hypotéky
8 000 Kč
- nákupy pro domácnost
6 000 Kč
- oblečení
3 000 Kč
- telefon
1 000 Kč
- údržba domu
8 000 Kč
- mateřská škola
1 500 Kč
- zábava a kultura
1 500 Kč
1.) Sestavte měsíční rozpočet domácnosti Šustrových.
2.) Zjistěte, zda uspoří nějaké peněžní prostředky, v případě že ano, kolik?
3.) Navrhněte možnosti využití takto vytvořené rezervy.
Předpokládejte, že paní Šustrová onemocněla a byla v pracovní neschopnosti 14 dní a obdržela náhradu
mzdy za toto období od zaměstnavatele ve výši 4050 Kč a polovinu své původní mzdy.
4.) Sestavte nový rozpočet domácnosti Šustrových za měsíc, v kterém došlo ke snížení jejich příjmů a
určete výši peněžní rezervy, pokud nějakou vytvoří.
5.) Jak dlouho budou muset Šustrovi vytvářet finanční rezervu při již nezměněných příjmech a
výdajích (začněte počítat od měsíce pracovní neschopnosti paní Šustrové + následující již běžné
měsíce), aby mohli uhradit výdaje na školní potřeby jejich dítěte.
123
Řešení:
1.)
Příjmy
Měsíčně:
Příjem 1
19 100 Kč
Příjem 2
16 900 Kč
Příjem 3
5 500 Kč
PŘÍJMY CELKEM:
Výdaje
41 500 Kč
Měsíčně:
Splátka hypotéky a leasingu
13 000 Kč
Nákupy pro domácnost
6 000 Kč
Oblečení a boty
3 000 Kč
Telefon
1 000 Kč
Opravy a údržba domu
8 000 Kč
Mateřská školka
1 500 Kč
Zábava a kultura
1 500 Kč
VÝDAJE CELKEM:
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
34 000 Kč
Měsíčně
Příjmy
41 500 Kč
Výdaje celkové
34 000 Kč
Výdaje na spotřebu
34 000 Kč
Výdaje na spoření
Uspořené prostředky nebo výše dluhu
0 Kč
7 500 Kč
2.)
Rodina Šustrova uspořila za sledované období 7 500 Kč
124
3.)
Takto získanou peněžní rezervu mohou Šustrovi zhodnotit:
-
uložením peněžních prostředků na spořící účet, kde mají možnost při dodržení sjednaného limitu
peněžní prostředky zhodnotit a zároveň v případě potřeby použít,
-
uzavřením smlouvy o stavebním spoření nebo penzijním připojištění a pravidelně spořit sjednanou
částku.
4.)
Příjmy
Měsíčně:
Příjem 1
19 100 Kč
Příjem 2
12 500 Kč
Příjem 3
5 500 Kč
PŘÍJMY CELKEM:
Výdaje
37 100 Kč
Měsíčně:
Splátka hypotéky a leasingu
13 000 Kč
Nákupy pro domácnost
6 000 Kč
Oblečení a boty
3 000 Kč
Telefon
1 000 Kč
Opravy a údržba domu
8 000 Kč
Mateřská školka
1 500 Kč
Zábava a kultura
1 500 Kč
VÝDAJE CELKEM:
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
34 000 Kč
Měsíčně
Příjmy
37 100 Kč
Výdaje celkové
34 000 Kč
Výdaje na spotřebu
34 000 Kč
Výdaje na spoření
Uspořené prostředky nebo výše dluhu
0 Kč
3 100 Kč
125
5.)
1 měsíc
3 100 Kč
2 měsíc
3 měsíc
7 500 Kč
7 500 Kč
CELKEM
18 100 Kč
Na pokrytí výdajů za školní potřeby dítěte budou muset Šustrovi vytvářet finanční rezervu po dobu tří měsíců.
Interpretace výsledků
Při sestavování měsíčního rozpočtu domácnosti musíme vzít do úvahy pouze polovinu celkového starobního
důchodu babičky, což je 5 500 Kč, jinak by bylo počítáno s jinou výší příjmů a došlo by k chybnému závěru při
řešení jednotlivých úkolů. Srovnáním celkových příjmů s celkovými výdaji zjistíme, že rozpočet rodiny je
přebytkový, při současném způsobu hospodaření uspoří 7 500 Kč, které může využít k zhodnocování
peněžních prostředků na stavebním spoření a penzijním připojištění. Zhodnocení lze také dosáhnou při
umístění peněz na spořící účet nebo při nákupu majetku, který bude rodině v budoucnu zajišťovat určitý
příjem, jako jsou např. cenné papíry.
Pomocí této částky vytvoří rodina peněžní rezervu pro výdaje na školní pomůcky pro jejich dítě při zahájení
povinné školní docházky za tři měsíce. A to za předpokladu, že v dalších měsících již nedojde k výraznější
změně na straně příjmů a výdajů.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení této úlohy měli mít přístup k PC a internetu, z důvodů využití kalkulačky rozpočtu
domácnosti, která je zpracovaná v programu Excel s automatickými výpočty a dále možností seznámit se
s jednotlivými produkty, které nabízejí nejrůznější bankovní i nebankovní instituce ke zhodnocení peněžních
prostředků. Každý žák by měl mít vlastní kalkulačku, při nemožnosti zpracovávat zadání na PC.
Výdaje na školu
Výdaje na dům
Možnosti snižování nákladů
Investování
Stavební spoření
126
Kalkulačka stavebního spoření
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a obecný postup při zpracování rozpočtu.
Poté žáci zhruba 8 minut samostatně studují zadání příkladu. Rozpočet domácnosti a jeho výpočty mohou
žáci vypracovat do sešitu, a to tehdy kdyby neměli přístup k PC. V opačném případě žáci provedou výpočty
pomocí kalkulačky rozpočtu v programu Excel a interpretují výsledky – viz výše.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat jiné možnosti zhodnocování příjmů,
vyzkoušet si kalkulačky u jednotlivých produktů a tím si vytvořit přehled o jejich výhodnosti při investování
peněžní rezervy. Případně s vyučujícím hledat příčiny nehospodárného využívání peněžních prostředků při
hospodaření domácností.
127
Téma:
Rozpočtová gramotnost
(Hospodaření domácnosti)
Rozpočet domácnosti
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, úspora, využití volných
peněžních prostředků, účet
Cíle a přínosy pro žáka:
Naučit je sestavit rozpočet domácnosti.
Přivést žáky k uvědomění si, že rozpočet pomáhá zvládnout nečekané výdaje a zároveň získat zdroje pro
pravidelné spoření.
Seznámit žáky s možnostmi zvýšení příjmů domácnosti (krátkodobých i dlouhodobých) –
zvýšit krátkodobé příjmy lze:
- změnou zaměstnání (vyšší finanční ohodnocení),
- sjednáním další pracovní smlouvy u jiného zaměstnavatele nebo dohody o práci konané mimo pracovní
poměr z dlouhodobějšího hlediska je možné peníze zhodnocovat:
- nejvýhodnější formou je stavební spoření – jeho výnosnost ovlivňuje především výše státní podpory,
- spořicí účty a termínované vklady,
- investice do podílových fondů, akcií, komodit, nemovitostí nebo čehokoliv jiného jsou vždy spojeny s
rizikem.
128
ale i s možnostmi snižování výdajů na jejich potřeby - prvním krokem je snížení v oblasti tzv. zbytných výdajů - například omezením telefonních hovorů, cigaret,
alkoholu, nového oblečení, zábavy a dovolených,
- dalším pak jsou úspory, které lze najít při každodenním chodu domácnosti – například ušetření nákladů na
energie, vodu, potraviny.
OBECNÝ POSTUP PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU
1.) Soupis všech čistých příjmů
Na začátku při vytváření rozpočtu je nutné vytvořit seznam všech měsíčních příjmů (mezd, dávek,…). Některé
příjmy mohou být získány za delší časové období, a proto je nutné je přepočítat na příjmy za měsíc. Sepsáním
a součtem všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která omezuje množství výdajů vyrovnaného
rozpočtu.
2.) Shrnutí všech měsíčních výdajů
Dalším bodem při sestavování rozpočtu je shrnutí všeho, na co jsou peníze vynakládány. Nejprve je dobré
vytvořit soupis tzv. pevných výdajů, jako je nájemné, splátky hypotéky a spotřebního úvěru, platba za televizi,
rozhlas, elektřinu, vodu, telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu a ještě další platby, které se musí
zaplatit. V případě, že se některé výdaje vyskytují méně často, je nezbytné je přepočítat na výdaje za měsíc.
Dále je zapotřebí sepsat další platby, které odpovídají měsíčním výdajům, jako jsou nákupy (potraviny, léky,
oblečení,…) nebo využívané služby. Součet všech položek udá celkové měsíční výdaje.
Další způsob může spočívat v tom, že se v průběhu určitého období např. jednoho měsíce, zapisují všechny
výdaje. Zaznamenávají se každodenní výdaje. Na konci měsíce se pak jednotlivé výdaje roztřídí do určitých
skupin, jako je zábava, jídlo, časopisy, knihy atd. K tomu, aby se údaje daly využít, musí se jednat o typický,
průměrný měsíc. Většinou bývá překvapením, jak velké sumy se postupně po malých částkách utratí.
Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Pravidelné spoření je vytvoření rezervy na
neočekávané výdaje související s nepředvídatelnými událostmi, jako je např. porucha auta. Je to vlastně
prevence před použitím nákladných půjček, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet. Orientačně by
se dalo říci, že bychom měli spořit nejméně 3 % čistého příjmu.
3.) Porovnání příjmů s výdaji
Když se spočte rozdíl mezi příjmy a výdaji, tak se zjistí, zda jsou peníze shromažďovány pro pozdější využití
nebo jsou vytvářeny dluhy. Základním pravidlem každého rozpočtu, nejen osobního, je že "peníze, které jsou
vloženy, se musejí rovnat penězům, které jsou utraceny. Když jsou výdaje větší než příjmy, je to problém.
Musí se buď některé položky výdajů seškrtat (zmenšit) anebo nějakým způsobem zvýšit příjmy.
129
4.) Přehodnocení a upravení výdajů a příjmů
Přehodnocení a upravení výdajů může být provedeno různými způsoby. Jedním je, že se rozdělí výdaje na
nezbytné (nájemné, elektřina, voda,…) a zbytné (zábava, jídlo v restauracích, oblečení). Podle velikosti
schodku se může snížit některé ze zbytných vydání, jako je zábava, nákup oblečení anebo vynaložit větší úsilí
pro získání dalších příjmů. V případě většího schodku, se může jednat o zásadnější rozhodnutí, jako je změna
velikosti bytu nebo výměna automobilu.
5.) Inovace rozpočtu
Jasné je, že rozpočet, vytvářený v současnosti, nemusí po nějaké době platit. A proto by se měl osobní
rozpočet za určitý čas přehodnotit. Obecně lze doporučit přehodnocení rozpočtu vždy po uplynutí půl roku.
ROZPOČET DOMÁCNOSTI
Každá rozumně hospodařící rodina by měla mít zpracovaný běžný měsíční rodinný rozpočet pro zajištění
plynulého chodu své domácnosti. A zároveň také určeny střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti finančního
plánování.
Důležité je v tomto případě vybrat jednoho z partnerů, aby s rozpočtem hospodařil. Při každodenním
spravování rozpočtu, ale i při nutnosti jeho překročení, je potřeba informovat druhého partnera, a společně
zhodnotit vzniklé situace. Opravdu nezaškodí, když si partneři, pro vzájemné pochopení, své role vymění, a
sami si vyzkouší vést rozpočet domácnosti.
Možnostmi, pro úspěšné vedení rodinných financí, je přiměřeně sestavený rozpočet podle finančního plánu
rodiny, dále starost o jeho dodržování a opravy v případě jakékoliv změny (podmínek). Nezbytné je skutečné
posouzení vlastních možností a reálnost stanovených cílů. Odměny, které usnadní dodržování ostatních
nutných částí plánu, jsou dobrým (vhodným) motivem, a proto je vhodné (žádoucí) nechat jim v takovémto
plánu prostor.
Při dlouhodobějším plánování je potřeba pamatovat na to, že pravidelným ukládáním a investováním peněz
se dosahuje lepších výsledků než nárazovým shromažďováním peněz, ať už jakýmkoli způsobem. Vždy je také
potřeba myslet na zajištění osob a majetku v případě nenadálých událostí, které s sebou život přináší.
Vydělávání a utrácení peněz by nemělo být v rodině tabu, ani před dětmi. Hlavně ty větší by měly vědět, na
co rodina šetří i za co utrácí. Společné rozhodování o nákupu předmětů, které používá celá rodina, včetně
vyslechnutí názoru větších dětí, je nezbytné, především z praktic- kých důvodů, pro vytváření jejich správných
návyků pro hospodaření ve vlastní rodině.
Možnosti jak hospodařit s peněžními prostředky
Obálková metoda
Určité procento lidí, zvláště těch „dříve narozených“, nechce o bankách, bankomatech ani účtech vůbec nic
slyšet. To co vydělají, uschovají do obálky a z ní podle potřeby vybírají. Tento způsob vyžaduje stejnou kázeň
130
jako i jiné způsoby řízení vlastního rodinného rozpočtu. Tato metoda není vůbec vhodná pro dlouhodobé
šetření peněz. I laikům by mělo být jasné, že dlouhodobé peníze do slamníku nebo obálky nepatří.
Jeden společný účet
Společné hospodaření mívá podobu jednoho bankovního účtu, na který plynou příjmy obou partnerů, a ze
kterého se hradí rodinné výdaje. Je lepší, když o větších výdajích rozhodují partneři společně. Samozřejmě
záleží na tom, o jakou věc jde. Vést jeden společný účet je výhodné v rodinách, kde je nedostatek peněz,
protože hospodaření s ním je levnější, ušetří se tak výdaje za bankovní poplatky na dalším účtu. A způsob
vynakládání peněz z jednoho účtu je průhlednější, protože nikdy by to nemělo sklouznout k přísné kontrole
osobních výdajů a přidělování peněz na osobní spotřebu jen za odměnu.
Dva účty v rodině
Stále více lidí hospodaří se dvěma účty. Oba partneři se dohodnou, které stálé platby budou ze svého účtu
platit, a se zbytkem peněz hospodaří dle vlastního uvážení. Tento model volí nejčastěji v rodinách, kde se
kariéře věnují oba partneři. Takovou praxi vítají především ženy, protože se cítí méně finančně závislé na
partnerovi, Nezbytností pro dobré fungování tohoto modelu je, aby oběma partnerům zůstávalo po zaplacení
obvyklých výdajů stejně peněz a neměli pocit, že druhý má pro svoji potřebu víc. Nevýhodou tohoto způsobu
hospodaření je vedle vyšších bankovních poplatků za dva účty i menší kontrola nad rodinnými financemi,
hodí se proto spíše tam, kde s penězi vycházejí bez problémů.
Každý svůj a jeden společný účet
Tento model se hodí spíše pro dobře situované rodiny, kde nejsou poplatky za vedení tří účtů příliš citelnými
výdaji. Partneři z jednoho společného účtu platí vše, co souvisí s běžným chodem domácnosti, a své osobní
účty používají jen pro vlastní potřeby. Aby se tato metoda hospodaření stala výhodnou, je třeba maximálně
využít všech jejích kladů. To znamená např. minimalizovat hotovost, využívat platebních karet a inteligentních
účtů či zvláštních spořicích účtů, které jsou lépe úročeny než běžné účty. Výhodou tohoto způsobu je
zachování soukromí partnerů, záporem naopak vyšší náklady na vedení kont a menší kontrola nad
hospodařením jednotlivých členů rodiny.
Složitost rodinného života vede k odlišnostem ve finančním hospodaření, takže se dá někdy říci, že co rodina,
to vlastní model hospodaření s penězi. Ve vztahu k peněžním prostředkům se odrážejí nejen uznávané
hodnoty, ale obvykle také vliv původní rodiny, životní zkušenosti a také to, kolik peněz vyděláváme a co
očekáváme v budoucnu.
Význam fungujícího hospodaření s penězi roste, hlavně s rostoucími sociálními riziky, kterým je rodina
vystavena. Proto by měla být finanční gramotnost součástí výchovy dětí nejen v rodině, ale i ve škole.
V žádném případě není dobré spoléhat na to, že to okoukají. O financích je v rodinách potřeba mluvit. Jistě,
že ne neustále, ale přiměřeně při vhodné příležitosti. Samozřejmě, že ne od rána do večera, ale v přiměřené
míře.
131
Příklad:
Manželé Pšeničkovi žijí spolu se svými dvěma dětmi v nájemním bytě menšího města.
Sestavují si předběžný rozpočet svých příjmů a výdajů podle údajů za stejné období předcházejícího roku,
s přihlédnutím k možnému zvýšení cen ve stávajícím období.
Měsíčně předpokládají takovéto příjmy:
- příjem p. Pšeničky
Kč 17 400,-
- příjem pí Pšeničkové Kč 13 600,-
a takovéto měsíční výdaje:
- nájem
Kč 4 850,-
- telefon
Kč
680,-
- elektrika
Kč
500,-
- plyn
Kč
300,-
- voda
Kč
450,-
- televize
Kč 1 185,-
- odpady
Kč 2 000,-
- údržba a opravy
Kč
300,-
- potřeby pro domácnost
Kč
300,-
- pojištění domácnosti Kč
860,-
- životní pojištění
Kč 2 060,-
- nákupy potravin
Kč 6 300,-
- jídlo v restauraci
Kč
600,-
- oblečení pro děti
Kč
600,-
- lékař
Kč
200,-
- školní potřeby
Kč
200,-
- hračky
Kč
100,-
- obědy ve školní jídelně
Kč 1 200,-
132
- zájmové kroužky
Kč
300,-
- léky
Kč
200,-
- kadeřník
Kč
550,-
- oblečení rodičů
Kč
500,-
- koníčky rodičů
Kč
400,-
- hygienické potřeby
Kč
150,-
- DVD
Kč
200,-
- CD
Kč
200,-
- vstupenky do kina
Kč
380,-
- vstupenky na fotbalové
Kč
250,-
utkání
- osobní půjčka
Kč
550,-
- penzijní připojištění
Kč 1 500,-
- stavební spoření
Kč 1 500,-
- příspěvek na charitu-SMS
Kč
90,-
- dárky
Kč
500,-
Na konci sledovaného období sestavují konečný měsíční rozpočet domácnosti na základě skutečných příjmů a
výdajů, které se uskutečnily v tomto měsíci.
Skutečné měsíční příjmy byly:
- příjem p. Pšeničky
Kč 16 300,-
- příjem pí Pšeničkové Kč 12 900,.
a měsíční výdaje:
- nájem
Kč 4 850,-
- telefon
Kč
730,-
- elektřina
Kč
600,-
133
- plyn
Kč
200,-
- voda
Kč
380,-
- televize
Kč 1 185,-
- odpady
Kč 2 000,-
- údržba a opravy
Kč
310,-
- potřeby pro domácnost
Kč
250,-
- pojištění domácnosti Kč
860,-
- životní pojištění
Kč 2 060,-
- nákupy potravin
Kč 6 500,-
- jídlo v restauraci
Kč
480,-
- oblečení pro děti
Kč
550,-
- lékař
Kč
120,-
- školní potřeby
Kč
150,-
- hračky
Kč
155,-
- obědy ve školní jídelně
Kč 1 188,-
- zájmové kroužky
Kč
400,-
- léky
Kč
250,-
- kadeřník
Kč
600,-
- oblečení rodičů
Kč
500,-
- koníčky rodičů
Kč
400,-
- hygienické potřeby
Kč
120,-
- DVD
Kč
165,-
- CD
Kč
120,-
- vstupenky do kina
Kč
210,-
- vstupenky na fotbalové
Kč
80,-
utkání
- osobní půjčka
Kč
500,-
134
- penzijní připojištění
Kč 1 500,-
- stavební spoření
Kč 1 500,-
- příspěvek na charitu-SMS
Kč
90,-
- dárky
Kč
450,-
1.) Prostudujte si výše uvedené možnosti hospodaření s peněžními prostředky v domácnosti.
2.) Sestavte měsíční rozpočet rodiny Pšeničkových z předpokládaných příjmů a výdajů.
3.) Sestavte měsíční rozpočet rodiny Pšeničkových ze skutečných příjmů a výdajů.
4.) Zjistěte, zda uspoří nějaké prostředky nebo se dostanou do dluhu.
5.) Zkuste zvolit na základě výše uvedených možností a údajů ze sestaveného
rozpočtu, jaký způsob hospodaření by byl pro Pšeničkovi nejvhodnější.
135
Řešení:
2.), 3.)
Příjmy
Předpokládané Skutečné
příjmy
příjmy
Rozdíl
Váš příjem
17 400 Kč
16 300 Kč
-1 100 Kč
Příjem vašeho partnera
13 600 Kč
13 200 Kč
-400 Kč
Přídavky na dítě nebo
alimenty
0 Kč
Sociální a jiné dávky
0 Kč
Pobíraný důchod
0 Kč
Příjem z investic a
úroků
0 Kč
Příjem z pronájmu
0 Kč
Jiné příjmy
0 Kč
PŘÍJMY CELKEM
31 000 Kč
Předpokládané
výdaje
29 500 Kč
Skutečné
výdaje
-1 500 Kč
Rozdíl
Bydlení
Hypotéka nebo
nájemné
4 850 Kč
4 850 Kč
Druhá hypotéka nebo
nájemné
0 Kč
0 Kč
Telefon
680 Kč
720 Kč
-40 Kč
Elektřina
500 Kč
600 Kč
-100 Kč
Plyn
300 Kč
200 Kč
100 Kč
Vodné a stočné
450 Kč
380 Kč
70 Kč
Televize
1 185 Kč
1 185 Kč
0 Kč
Likvidace odpadu
2 000 Kč
2 000 Kč
0 Kč
136
Údržba a opravy
300 Kč
310 Kč
-10 Kč
Potřeby pro domácnost
300 Kč
250 Kč
50 Kč
Jiné
Mezisoučty
0 Kč
10 565 Kč
10 495 Kč
70 Kč
Pojištění
Dům
Domácnosti
Životní pojištění
0 Kč
860 Kč
860 Kč
0 Kč
2 060 Kč
2 060 Kč
0 Kč
Jiné
Mezisoučty
0 Kč
2 920 Kč
2 920 Kč
0 Kč
6 300 Kč
6 500 Kč
-200 Kč
600 Kč
480 Kč
120 Kč
Jídlo
Nákupy
Jídlo v restauracích
Jiné
0 Kč
6 900 Kč
6 980 Kč
-80 Kč
Lékařská péče
200 Kč
120 Kč
80 Kč
Oblečení
600 Kč
550 Kč
50 Kč
Mezisoučty
Děti
Školné
0 Kč
Školní potřeby
200 Kč
150 Kč
50 Kč
Poplatky za zájmové
organizace
300 Kč
400 Kč
-100 Kč
1 200 Kč
1 188 Kč
12 Kč
Peníze na obědy
Hlídání
Hračky a hry
0 Kč
100 Kč
155 Kč
Jiné
Mezisoučty
-55 Kč
0 Kč
2 600 Kč
2 563 Kč
137
37 Kč
Předpokládané
výdaje
Skutečné
výdaje
Rozdíl
Osobní péče
Lékařská péče
200 Kč
250 Kč
-50 Kč
Vlasy a nehty
550 Kč
600 Kč
-50 Kč
Oblečení
500 Kč
500 Kč
0 Kč
Čistírna
0 Kč
Klub zdraví
0 Kč
Poplatky za zájmové
organizace
400 Kč
400 Kč
0 Kč
Jiné
150 Kč
120 Kč
30 Kč
1 800 Kč
1 870 Kč
-70 Kč
Video a DVD
200 Kč
165 Kč
35 Kč
Disky CD
200 Kč
120 Kč
80 Kč
Kino
380 Kč
210 Kč
170 Kč
Mezisoučty
Zábava
Koncerty
Sport
0 Kč
250 Kč
80 Kč
170 Kč
Divadlo
0 Kč
Jiné
0 Kč
Mezisoučty
1 030 Kč
575 Kč
455 Kč
550 Kč
500 Kč
50 Kč
Půjčky
Osobní půjčky
Studentské půjčky
0 Kč
Kreditní karta
0 Kč
Kreditní karta
0 Kč
Kreditní karta
0 Kč
Jiné
0 Kč
Mezisoučty
550 Kč
500 Kč
138
50 Kč
Úspory a investice
Penzijní připojištění
1 500 Kč
1 500 Kč
0 Kč
Investiční účet
0 Kč
Spoření na vzdělání
0 Kč
Jiné
1 500 Kč
1 500 Kč
0 Kč
Mezisoučty
3 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
90 Kč
90 Kč
0 Kč
500 Kč
450 Kč
50 Kč
Dary a příspěvky
Zaslané SMS
Nákup věcného daru
Jiné
0 Kč
590 Kč
Mezisoučty
540 Kč
4.)
Předpokládané příjmy
31 000 Kč
Předpokládané celkové
výdaje
26 955 Kč
Předpokládaný zůstatek
4 045 Kč
Skutečné
příjmy
Rozdíl
29 500 Kč
- 1500 Kč
Skutečné
celkové výdaje
Celkový
rozdíl
26 443 Kč
Skutečný
zůstatek
3 057 Kč
512 Kč
Celkový
rozdíl
-988 Kč
139
50 Kč
5.)
Pro manželé Pšeničkovi by bylo nejvhodnější mít zřízený jeden společný účet, na který budou přicházet
příjmy obou partnerů a ze kterého budou financovány i společné výdaje. Jelikož úspory a finanční možnosti
nejsou závratné, ušetří si tak výdaje za vedení dalšího účtu a budou mít i lepší přehled o výdajích rodiny a tím
dostatečné informace pro sestavování rozpočtu domácnosti na příští období.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Při porovnání skutečných příjmů se skutečnými celkovými výdaji (i s výdaji na úspory) zjistíme, že rozpočet
rodiny Pšeničkových je přebytkový. Z celkové částky všech skutečných měsíčních příjmů, která činila Kč
31 000,- při stávajícím způsobu hospodaření, uspoří
Kč 3 057,-. Téměř všechny peněžní prostředky mají uloženy na stavebním spoření a důchodovém pojištění,
kde ale mohou nakládat se svými úsporami až po uplynutí tzv. vázací lhůty, která může být pětiletá nebo
šestiletá podle doby uzavření smlouvy. Zbývající peníze Kč 26 443,- jdou na úhradu nákladů spojených
s provozem domácnosti a s uspokojováním osobních potřeb jejich i dětí. Předběžný rozpočet domácnosti byl
vytvářen na předpokladu vyšších příjmů i výdajů, které ale byly ve skutečnosti nižší, což by vedlo k vyšší
úspoře peněžních prostředků, kdyby se podařilo dosáhnout předpokládaných příjmů. Takto navíc získané
peněžní prostředky lze zhodnotit např. uložením na spořicím účtu.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení této úlohy měli mít přístup k PC, z důvodů využití kalkulačky pro sestavení rozpočtu
domácnosti, která je zpracovaná v programu Excel. Nelze-li zajistit přístup na PC, postačí k řešení kalkulačka,
kterou bude mít k dispozici každý žák.
http://finance.idnes.cz/
http://www.mesec.cz/clanky/rodinny-rozpocet-jak-vytvorit-svuj-rozpocet/
http://www.mesec.cz/clanky/rodinny-rozpocet-kdo-a-proc-ho-potrebuje/
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a obecný postup při zpracování rozpočtu domácnosti.
Poté žáci zhruba 10 minut samostatně studují zadání příkladu. Výpočty provedou žáci pomocí kalkulačky pro
sestavení rozpočtu domácnosti, která je součástí zadání a pak interpretují výsledky – viz výše.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat jiné možnosti zhodnocování příjmů,
případně hledat možnosti vedoucí k úspoře výdajů.
140
Téma:
Rozpočtová gramotnost
(Hospodaření domácností)
Vytváření a zhodnocování rezerv domácího rozpočtu
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, výše rezervy, využití peněžních prostředků,
investice
Cíle a přínosy pro žáka:
Naučit je najít rezervy v rozpočtu domácnosti.
Přivést žáky k uvědomění si, že základem pro vytváření rezerv je sestavení přesného rozpočtu domácnosti.
Seznámit žáky s možnostmi zhodnocovat peněžní rezervy:
- nejvýhodnější formou je stavební spoření – jeho výnosnost ovlivňuje především výše státní podpory,
- spořící účty a termínované vklady,
- investice do podílových fondů, akcií, nemovitostí nebo čehokoliv jiného jsou vždy spojeny s rizikem.
ale i s možnostmi zajištění proti nečekaným výpadkům příjmů:
- proti krátkodobým výpadkům příjmu je vhodné vytvořit si v rozpočtu domácnosti rezervu, která by měla
činit alespoň trojnásobek průměrných měsíčních výdajů a posloužit k překlenutí doby pracovní neschopnosti
nebo ztráty zaměstnání,
- proti dlouhodobým výpadkům příjmu způsobeným úrazem, dlouhodobějším onemocněním nebo pracovní
neschopností člena rodiny, na jehož příjmu je závislá celá domácnost, je určitě vhodnější zajistit rozpočet
pojištěním.
141
OBECNÝ POSTUP PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU
1.) Soupis všech čistých příjmů
Na začátku při vytváření rozpočtu je nutné vytvořit seznam všech měsíčních příjmů (mezd, dávek,...). Některé
příjmy mohou být získány za delší časové období, a proto je nutné je přepočítat na příjmy za měsíc. Sepsáním
a součtem všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která omezuje množství výdajů vyrovnaného
rozpočtu.
2.) Shrnutí všech měsíčních výdajů
Dalším bodem při sestavování rozpočtu je shrnutí všeho, na co jsou peníze vynakládány. Nejprve je dobré
vytvořit soupis tzv. pevných výdajů, jako je nájemné, splátky hypotéky a spotřebního úvěru, platba za televizi,
rozhlas, elektřinu, vodu, telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu a ještě další platby, které se musí
zaplatit. V případě, že se některé výdaje vyskytují méně často, je nezbytné je přepočítat na výdaje za měsíc.
Dále je zapotřebí sepsat další platby, které odpovídají měsíčním výdajům, jako jsou nákupy (potraviny, léky,
oblečení, ...) nebo využívané služby. Součet všech položek udá celkové měsíční výdaje.
Další způsob může spočívat v tom, že se v průběhu určitého období např. jednoho měsíce, zapisují všechny
výdaje. Zaznamenávají se každodenní výdaje. Na konci měsíce se pak jednotlivé výdaje roztřídí do určitých
skupin, jako je zábava, jídlo, časopisy, knihy atd.
K tomu, aby se údaje daly využít, musí se jednat o
typický, průměrný měsíc. Většinou bývá překvapením, jak velké sumy se postupně po malých částkách utratí.
Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Pravidelné spoření je vytvoření rezervy na
neočekávané výdaje související s nepředvídatelnými událostmi, jako je např. porucha auta. Je to vlastně
prevence před použitím nákladných půjček, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet. Orientačně by
se dalo říci, že bychom měli spořit nejméně 3 % čistého příjmu.
3.) Porovnání příjmů s výdaji
Když se spočte rozdíl mezi příjmy a výdaji, tak se zjistí, zda jsou peníze shromažďovány
pro pozdější
využití nebo jsou vytvářeny dluhy. Základním pravidlem každého rozpočtu, nejen osobního, je že "peníze,
které jsou vloženy, se musejí rovnat penězům, které jsou utraceny." Když jsou výdaje větší než příjmy, je to
problém. Musí se buď některé položky výdajů seškrtat (zmenšit) anebo nějakým způsobem zvýšit příjmy.
4.) Přehodnocení a upravení výdajů a příjmů
Přehodnocení a upravení výdajů může být provedeno různými způsoby. Jedním je, že se rozdělí výdaje na
nezbytné (nájemné, elektřina, voda, ...) a zbytné (zábava, jídlo
v restauracích, oblečení). Podle
velikosti schodku se může snížit některé ze zbytných vydání, jako je zábava, nákup oblečení anebo vynaložit
142
větší úsilí pro získání dalších příjmů. V případě většího schodku, se může jednat o zásadnější rozhodnutí, jako
je změna velikosti bytu nebo výměna automobilu.
5.) Inovace rozpočtu
Jasné je, že rozpočet, vytvářený v současnosti, nemusí po nějaké době platit. A proto by se měl rozpočet za
určitý čas přehodnotit. Obecně lze doporučit přehodnocení rozpočtu vždy
po uplynutí půl roku.
ROZPOČET DOMÁCNOSTI
Každá rozumně hospodařící rodina by měla mít zpracovaný běžný měsíční rodinný rozpočet pro zajištění
plynulého chodu své domácnosti. A zároveň také určeny střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti finančního
plánování.
Důležité je v tomto případě vybrat jednoho z partnerů, aby s rozpočtem hospodařil. Při každodenním
spravování rozpočtu, ale i při nutnosti jeho překročení, je potřeba informovat druhého partnera, a společně
zhodnotit vzniklé situace. Opravdu nezaškodí, když si partneři, pro vzájemné pochopení, své role vymění, a
sami si vyzkouší vést rozpočet domácnosti.
Možnostmi, pro úspěšné vedení rodinných financí, je přiměřeně sestavený rozpočet podle finančního plánu
rodiny, dále starost o jeho dodržování a opravy v případě jakékoliv změny podmínek. Nezbytné je skutečné
posouzení vlastních možností a reálnost stanovených cílů. Odměny, které usnadní dodržování ostatních
nutných částí plánu, jsou dobrým motivem, a proto je vhodné nechat jim v takovémto plánu prostor.
Při dlouhodobějším plánování je potřeba pamatovat na to, že pravidelným ukládáním a investováním peněz
se dosahuje lepších výsledků než nárazovým shromažďováním peněz, ať už jakýmkoli způsobem. Vždy je také
potřeba myslet na zajištění osob a majetku v případě nenadálých událostí, které s sebou život přináší.
REZERVA NA “HORŠÍ ČASY”
Součástí bilancování příjmů a výdajů rodiny by se měla stát přiměřeně vysoká částka odkládaná na „horší
časy“. V zásadě není tak důležité, jakou částku si kdo odkládá stranou, ale především to, zda se vytváření
finančních rezerv stane nedílnou součástí rodinného rozpočtu. Důležitá je zejména pravidelnost. Posouvat
spoření až na dobu, kdy si to rodina bude moci dovolit, znamená nezačít nikdy.
Vzhledem k tomu, že nelze dopředu přesně předvídat příjmy, ani výdaje domácnosti, je důležité, aby měla
vytvořenu finanční rezervu, která bude okamžitě k dispozici. Může nastat situace, kdy pravidelné příjmy do
143
jejího rozpočtu přestanou plynout, ale výdaje zůstanou pořád stejné. Mohou se objevit i nejrůznější náhlé
výdaje, které by bez rezervy nemusela zvládnout např. se porouchá auto.
Kdyby rodina v takové situaci rezervu neměla, byla by nucena např. nevýhodně prodat část majetku, zrušit
stavební spoření nebo se zadlužit. Běžně se doporučuje mít rezervu ve výši trojnásobku až šestinásobku
výdajů. Výše rezervy však závisí na konkrétní rodině. Měla by být přiměřená tak, aby dokázala pokrýt dobu,
než rodina překoná nečekanou událost, případně než upraví svůj životní režim do podoby odpovídající novým
událostem. Finanční rezerva však tvoří jen část zajištění. Potřeby většího rozsahu, by se měly řešit vhodným
pojištěním.
Ovšem i pro finanční rezervu platí určitá pravidla. Měla by se dát kdykoliv vybrat a současně by neměly
prodělávat. Není žádným překvapením, kolik peněz proběhne rozpočtem a jak málo z nich rodina odkládá,
aby „vydělaly“ další peníze, které je potřeba použít v případě mimořádných vydání. Podrobné zapisování
výdajů je pomůže odhalit: mohou to být drobné radosti, které stojí denně pár korun, ale za měsíc několik
stokorun.
Rezervy začínají už v nákupech momentálně nepotřebných věcí, dále pokračují vyhazováním potravin,
protože se přecenila chuť k jídlu jednotlivých členů domácnosti, utrácení
v zařízeních fast food a
končí neomezeným telefonováním. A to je jen část z celé řady zbytečně použitých peněz, které se dají lépe
využít. Kdo není ochoten své výdaje zapisovat každý den, má jinou možnost. Stanovit si limit útraty
jednotlivých položek a snažit se jej dodržovat. Peníze, které neutratí, dává stranou na nenadálé výdaje.
Při stanovování správného limitu útraty, je potřeba zjistit částku za příslušnou položku rozpočtu alespoň po
dobu několika dní a limit jí přizpůsobit. To ovšem není všechno. Současně by se měl zpracovat celkový
přehled o rodinné finanční situaci. Řádně sepsat všechno, co má a co by se dalo případně zpeněžit.
Příklad:
Manželé Ptáčkovi žijí spolu se svými dvěma dětmi v nájemním bytě menšího města.
Sestavují konečný měsíční rozpočet domácnosti na základě skutečných příjmů a výdajů, které se uskutečnily v
daném měsíci.
Měsíční příjmy mají:
- čistý příjem p. Ptáčka 16 300 Kč
- čistý příjem pí Ptáčkové
14 900 Kč
144
a měsíční výdaje:
- nájemné
- nákupy pro domácnost
8 000 Kč
10 000 Kč
- oblečení
2 000 Kč
- telefon
1 100 Kč
- údržba domácnosti
3 000 Kč
- mateřská školka
1 100 Kč
- zábava a kultura
1 500 Kč
1.) Prostudujte si výše uvedený obecný postup pro sestavení rozpočtu.
2.) Sestavte měsíční rozpočet domácnosti Ptáčkových.
3.) Zjistěte, zda uspoří nějaké peněžní prostředky, v případě že ano, kolik a jakou by měli
vytvořit rezervu?
4.) Navrhněte možnosti jak s finanční rezervou naložit?
145
Řešení:
2.)
Příjmy
Měsíčně:
Příjem 1
16 300 Kč
Příjem 2
14 900 Kč
PŘÍJMY CELKEM:
Výdaje
31 200 Kč
Měsíčně:
Nájemné
8 000 Kč
Nákupy pro domácnost
10 000 Kč
Oblečení a boty
2 000 Kč
Telefon
1 100 Kč
Opravy a údržba v domácnosti
3 000 Kč
Mateřská školka
1 100 Kč
Zábava a kultura
1 500 Kč
VÝDAJE CELKEM:
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
26 700 Kč
Měsíčně
Příjmy
31 200 Kč
Výdaje celkové
26 700 Kč
Výdaje na spotřebu
26 700 Kč
Výdaje na spoření
Úspořené prostředky nebo výše dluhu
0 Kč
4 500 Kč
3.)
Rodina Ptáčkova ušetřila v daném měsíci 4 500 Kč.
26 700 ⋅ 3 = 80 100
146
- 80 100 je trojnásobek průměrných měsíčních výdajů, které by měly tvořit minimální
finanční rezervu pro rodinu Ptáčkových.
4.)
Takto získanou finanční rezervu mohou Ptáčkovi zhodnotit:
-
uložením peněžních prostředků na spořící účet, kde mají možnost při dodržení sjednaného limitu
peněžní prostředky zhodnotit a zároveň v případě potřeby použít,
-
uzavřením smlouvy o stavebním spoření nebo penzijním připojištění a pravidelně spořit sjednanou
částku.
Interpretace výsledků
Při porovnání celkových příjmů s celkovými výdaji zjistíme, že rozpočet je přebytkový. Z celkové částky všech
měsíčních příjmů, která činila 31 000 Kč, při současném způsobu hospodaření uspoří 4 500 Kč. Takto
vytvořenou rezervu mohou investovat a zvýšit tak množství svých peněžních prostředků. Které mohou využít
v případě něčekaných výdajů nebo při omezení svých příjmů . Zbývající peníze 26 700 Kč slouží k úhradě
nákladů spojených s provozem domácnosti a s uspokojováním potřeb rodiny.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení této úlohy měli mít přístup k PC, z důvodů využití kalkulačky rozpočtu domácnosti, která je
zpracovaná v programu Excel s automatickými výpočty. Potřeba kalkulačky pro každého žáka, při nemožnosti
zpracovávat zadání na PC.
http://www.cnb.cz
http://www.nuov.cz
http://www.mesec.cz
http://www.idnes.cz
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a obecný postup při zpracování rozpočtu.
Poté žáci zhruba 7 minut samostatně studují zadání příkladu. Výpočty provedou žáci pomocí kalkulačky
rozpočtu a pak interpretují výsledky – viz výše.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat jiné možnosti zhodnocování příjmů. S
vyučujícím hledat příčiny nehospodárného využívání peněžních prostředků při hospodaření domácností a
navrhnout možnosti jejich úplného odstranění, nebo alespoň částečného zmírnění.
147
Téma:
FG rozpočtová
(Finanční produkty)
Pojistné osob - Životní kapitálové pojištění
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Pojistné
Pojistné je úplata za soukromé pojištění.
Pojistitel
Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (Zákon č.
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů "zákon o pojišťovnictví", ve znění
pozdějších předpisů) se nazývá pojistitelem.
Pojistná doba
Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno se jmenuje pojistnou dobou .
Pojistná hodnota
Pojistnou hodnotou nazýváme nejvyšší možnou majetkovou škodu, která může následkem pojistné události
nastat.
Pojistná smlouva (soukromé pojištění)
Pojistná smlouva (nebo také soukromé pojištění) je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel
zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje
platit pojistiteli pojistné.
Pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním
právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění.
Pojistné běžné
Běžným pojistným se rozumí pojistné stanovené za pojistné období.
148
Pojistné jednorázové
Jednorázovým pojistným se rozumí pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění
sjednáno.
Pojistné nebezpečí
Možná příčina vzniku pojistné události se rozumí pojistným nebezpečím.
Pojistné období
V pojistné smlouvě se dohodne časové pojistné období, za které se platí pojistné.
Pojistné riziko
Pojistným rizikem rozumíme míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným
nebezpečím.
Pojistník
Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Pojistný zájem
Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané
pojistným nebezpečím.
Obnosové pojištění
Obnosovým pojištěním je soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v
důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.
Pojištění skupinové
Skupinovým pojištěním se rozumí soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných , blíže
vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.
Pojištění soukromé = pojistná smlouva
Pojistná smlouva, nebo také soukromé pojištění, se rozumí smlouvou o finančních službách, ve které se
pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se
zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pojištění škodové
Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.
Pojištěný
Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného
zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
( Zdroj: https://ssl.pojisteni.com/info-popis/vyklad-pojmu/pojistne/)
149
Pojištění osob
•
životní pojištění
•
důchodové pojištění
•
úrazové pojištění
•
pojištění dětí a mládeže
•
pojištění ušlého výdělku
Životní pojištění
-
je dobrovolné, komerční pojištění
dlouhodobý způsob šetření, který má za úkol získat nejen finanční zdroje pro budoucnost, ale také
zabezpečit rodinu nebo jedince proti nepřízni osudu - smrt, úraz )
slouží i jako investice nebo jako záruka za úvěr
pokrývá 2 základní případy – smrt a dožití
-
rizika se mohou kombinovat a spojovat i s dalšími riziky – invalidita, úraz,
vážná nemoc..
Pojistné může být sjednáno jako
Jednorázové
-
složíme částku najednou
Běžné pojistné
-
placené v částkách postupně
V případě, že pojistník nemá peníze na placení pojistného, nemusí pojištění zaniknout. Pojistník může
platby přerušit a pokračovat za určitou dobu – redukuje se však buď pojistná částka nebo pojistná doba.
V případě, že dojde ke zrušení pojištění, dojde k výplatě tvz. odbytného – a to při předčasném ukončení
smlouvy.
ODBYTNÉ = rezervy pojistného – náklady správní režie – manipulační poplatek
Sproštění od placení pojistného:
-
pokud byl během trvání pojištění plný invalidní důchod
tvz. Pojištění s výhradou – předčasné ukončení díky plnému invalidnímu důchodu. Automaticky se
vrací podstatná část pojistného – namísto odbytného
150
Druhy životního pojištění
1. Rizikové
- pro případ smrti pojistníka
-
pro případ dožití pojistníka
2. Kapitálové - smíšené pojištěné pro případ smrti a dožití
3. Investiční
- Finanční prostředky vkládané do investičního životního
pojištění můžete libovolně rozdělit mezi určité fondy a určit
svou vlastní investiční strategii. Nabízené fondy se liší
investiční strategií, a tím i výší očekávaného výnosu a mírou
investičního rizika.
Rizikové pojištění
Pro případ smrti
-
kryje pouze riziko úmrtí pojistníka
-
částka je vyplacena oprávněné osobě ( uvedena ve smlouvě nebo se vše řeší podle
občanského zákoníku )
-
zabezpečení pozůstalých pojistníka
Dočasné pojištěné pro případ smrti
-
zvolíme si, do kolika let si myslíme, že zemřeme
-
zemřeme-li, peníze dostanou dědici
-
nezemřeme-li v době uvedené ve smlouvě, peníze dostane
pojišťovna
-
sjednává se při čerpání úvěru jako záruka splacení
Trvalé pojištění pro případ smrti
-
pojistné plnění je vyplaceno VŽDY,pokud nedojde ke zrušení
smlouvy
Pro případ dožití
Jedná se o určitý typ spoření.
-
náleží sem:
Důchodové pojištění – pojištění na dožití sjednaného věku s postupnou
výplatou pojistné částky od sjednaného věku
Termínované pojištění – sjednává se na dožití do určitého věku
finančně závislé osoby ( např. dítěte ).
-
Výplata může být jednorázová nebo postupná
151
Kapitálové životní pojištění
Kapitálové životní pojištění představuje kombinaci pojistné ochrany a středně až dlouhodobého výhodného
investování finančních prostředků. Pojistné plnění nastává v případě úmrtí pojištěné osoby v průběhu trvání
pojištění nebo v případě dožití se konce pojištění.
Kapitálové životní pojištění dvojice osob
Tento typ kapitálového životního pojištění zahrnuje finanční zajištění pro stáří s finančním zabezpečením
druhé osoby pro případ úmrtí jedné z pojištěných osob. Toto pojištění je vhodné pro manžele, životní
partnery a obchodní společníky.
Kapitálové životní pojištění s pevnou dobou výplaty
Toto pojištění umožňuje plánované nastřádání finančních prostředků k předem stanovenému datu. Je
vhodné pro splácení dluhů či k zajištění prostředků pro děti na vzdělání nebo jako věno. Pojistné plnění je
vyplaceno v pevně stanoveném termínu. V případě úmrtí pojištěné osoby v době trvání pojištění se až do
doby výplaty pojistné neplatí.
Kapitálové životní pojištění s částečnými výplatami
Po uplynutí každých pěti let trvání pojištění je vyplacena poměrná část pojistné částky, naposledy pak při
skončení doby pojištění. V případě úmrtí pojištěné osoby v průběhu trvání pojištění je vyplacena pojistná
částka celá. Toto pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí vedle pojistné ochrany pravidelně využívat
naspořených prostředků.
Pojistná smlouva může navíc obsahovat tyto možnosti:
- Ochranu proti inflaci
- Jednorázové placení pojistného
- Připojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou
- Připojištění pro případ smrti s výplatou důchodu
- Připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity pojistníka
- Úrazové pojištění
- Doplňkové pojištění
- pojištění smíšené
Pojišťovna vždy vyplatí peníze
Daňové zvýhodnění životního pojištění
-
zavedeno od roku 1.1.2001
zákon o dani z přijmu
výhody se týkají soukromého životního pojištění.
Daňové výhody zahrnují:
pojištění pro případ dožití
Pojištění pro případ smrti a dožití
-
důchodové pojištění – dnes již málokde
152
Daňové výhody lze uplatnit pouze tehdy,když :
-
výplata pojistného plnění nastane po 60 kalendářních měsících trvání
smlouvy a současně výplata proběhne nejdříve v kalendářním roce dožití 60 let!
Daňové výhody:
-
každý pojistník, který si hradí pojistné, si může toto pojistné odečíst od základu daně,
maximálně však do výše 12.000,- Kč za rok
-
Pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění je
osvobozeno od daně z přijmu, maximálně však do výše 12.000,-
-
pojistné, které zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance je nákladem snižujícím základ daně
z přijmu zaměstnavatele, pouze do výše 8.000.-
-
veškeré příspěvky od zaměstnavatele jsou osvobozeny od placení zdravotního a sociálního
pojištění
-
životní poj. se spíše hodí pro mladší ročníky
pojišťovny obvykle garantují zhodnocení 3 – 5 % ročně
Cíle a přínosy pro žáka:
Přivést žáky k uvědomění, že ke zhodnocení peněz slouží nejen banky a různé kampeličky, ale lze to v dnešní
době vyřešit i pomocí životního pojištění. Žáky upozorníme, že pojišťovny nabízí vyšší zhodnocení peněz než
je tomu jednotlivých bankovních ústavů a při tom mají možnost finančně zajistit svou budoucí rodinu pro
případ nepřízně osudu. Musíme je však upozornit, že peníze jsou tam vázány a nelze s nimi volně
manipulovat. Dále přivedeme žáky k myšlence, že je třeba sjednávat pojištění u makléřských firem, které nám
spočítají pojištění u několika pojišťoven a my si vybereme tu, která nám nejlépe vyhovuje!!! Zároveň žáky
seznámíme s daňovou výhodou, kterou si mohou uplatnit v případě placení životního pojištění.
Příklad: 1
Pan Novák si platí životní pojištění, měsíční pojistné činí 1500,- Kč - tzn. 18.000,- Kč za rok. Jeho roční
superhrubámzda činí 240000 Kč. Jaká bude jeho roční úspora na dani?
Od základu daně možno odečíst 12.000,- Kč za rok.
Příklad: 2
Pan Novák má 50000 Kč a chce je uložit na období 5-ti let. Rozhoduje se, zda má peníze uložit do banky, která
mu nabízí zúročení 4,6% za 2 roky u produktu Zlatý vklad a nebo zda je má zhodnotit u pojišťovny
Kooperativa, která nabízí toto: Jedná se o produkt EXKLUSIV, kdy je podmínkou vložit minimálně 50000 a
153
garantované zhodnocení činí 4,35% ročně. Spočítejte, o kolik je výhodnější spořit spolu se životním
pojištěním něž při klasickém uložení na běžném účtě.
Příklad: 3
V následující tabulce si vyhledejte pojištění, které by Vám nejlépe vyhovovalo a zdůvodněte, proč
jste si vybrali právě tento produkt.
Česká
Hasičská
Kooperativa
Poskytovatel
podnikatelská
vzájemná
ČSOB Pojišťovna
pojišťovna
pojišťovna
pojišťovna
21 TU
Spoření s
Název produktu
Spektra Plus
Kvarteto
Horizont
Filipem
Garantovaná pojistná částka při běžně
placeném pojistném 12 000 Kč ročně po
dobu 30 let - muž 30 let věku
Výše technické úrokové míry u
jednorázově placeného pojistného
(sjednaného ve 2005) s dobou trvání
maximálně 8 let
Možnost vinkulace pojistky
Min. pojistná částka
Min. roční pojistné
Trvání pojištění do věku
Min. pojistná doba
Max. pojistná doba
Pojištění pro případ smrti
Pojištění pro případ dožití
Doplňkové rizikové životní pojištění
Zproštění placení v případě plné
invalidity
Připojištění pro případ plné invalidity
Připojištění pro případ civilizačních
chorob
Připojištění pro případ smrti úrazem
Připojištění pro případ trvalých následků
úrazu
Připojištění denního odškodného v
případě úrazu
Připojištění denní dávky v případě
pracovní neschopnosti
643 590 Kč
298 611 Kč
391 217 Kč
333 333 Kč
n/a
n/a
2.40 %
n/a
ano
40 007 Kč
4 800 Kč
70 let
10 let
52 let
ano
ano
ne
ano
50 000 Kč
2 400 Kč
65 let
10 let
65 let
ano
ano
ne
ano
50 000 Kč
350 Kč
70 let
10 let
52 let
ano
ano
ne
ano
80 000 Kč
4 800 Kč
65 let
5 let
50 let
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
154
Řešení: 1
Výpočet daně za rok - daň pro rok 2009 činí 15 %.
Roční úspora na dani z příjmu činí 1800 Kč.
Pan Novák má 50000 Kč a chce je uložit na období 5-ti let. Rozhoduje se, zda má peníze uložit do banky, která
mu nabízí zúročení 4,6% za 2 roky u produktu Zlatý vklad a nebo zda je má zhodnotit u pojišťovny
Kooperativa, která nabízí toto: Jedná se o produkt EXKLUSIV, kdy je podmínkou vložit minimálně 50000 a
garantované zhodnocení činí 4,35% ročně. Spočítejte, o kolik je výhodnější spořit spolu se životním
pojištěním něž při klasickém uložení na běžném účtě.
Řešení: 2
Pojišťovna nabídla toto vypořádání:
-
pojištění po dobu 5-ti let na smrt
-
vyplacené pojistné plnění ve výši 58460 Kč
-
dosažené zhodnocení ve výši 3,33% p.a.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Příklad 1:
Z předcházejících výpočtů vidíme, že při úložce v bance zhodnotí pan Novák svůj vklad o 5750 Kč a při
zhodnocení v pojišťovně peníze zhodnotí o 8460 Kč a ještě bude po dobu 5-ti let pojištěn na riziko smrti.
155
Příklad 2:
V tomto případě nelze jednoznačně určit jednotné řešení. Musíme žáky přivést k uvědomění si preferencí
v životních situacích – zda preferují výši cílové částky nebo zda jim jde o zajištění rodinných příslušníků
v případě či invalidity jich samých. Cílem je naučit žáky obracet se na makléře, kteří jim zpracují několik
nabídek a ne se nechat zlákat reklamou v televizi od jedné pojišťovny.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci k výuce potřebují kalkulačku a v případě možnosti přístup k internetu, aby si mohli vyhledat nabídky
jednotlivých pojišťoven na trhu.
Realizace – postup a metody:
V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova, která jim vytiskneme .a principy jednoduchého úročení.
Poté žákům vyložíme celou problematiku životního kapitálového pojištění a seznámíme je s jejich možnostmi
využití během celého života. Následně žáci zhruba 5-7 minut samostatně studují zadání příkladu a snaží se o
samostatné vyřešení příkladu. Výpočty provedou žáci na tabuli a ihned interpretujeme výsledky – viz výše.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu , vyhledat další finanční „výhodné“ nabídky na
zhodnocení peněz pro pana Novotného – toto lze zadat i za domácí úkol. Vhodnou internetovou adresou je
www.penize.cz.
156
Téma:
FG rozpočtová
(Finanční produkty)
Zabezpečení ve stáří – Důchodové pojištění x penzijní připojištění
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
důchodové pojištění, penzijní připojištění, státní příspěvek, penze,
jednorázové vyrovnání, odbytné, daňové zvýhodnění
Cíle a přínosy pro žáka:
Seznámit studenty se současným důchodovým systémem v ČR a jaké jsou možnosti zabezpečení života ve
stáří. Jaké jsou základní otázky, které by měly zvažovat při volbě finančních produktů.
Naučit studenty dodržovat určitá pravidla a zásady při výběru penzijního připojištění.
Na příkladech si studenti vyzkouší kolik je třeba spořit, aby si zajistili finanční prostředky pro klidné stáří. Při
práci s různými druhy kalkulátorů mají možnost zjistit stav uspořených peněžních prostředků i se započtením
inflace.
Základní informace pro studenty:
Důchodové pojištění a penzijní připojištění není totéž
Důchodový systém v ČR se mění. Je součástí reforem, které mají za cíl snížit podíl státu a zapojit soukromý
sektor do systému důchodového pojištění. Přetrvává snaha zvýšit podíl jednotlivce na své vlastní finanční
situaci ve stáří.
V současné době se důchodový systém skládá ze dvou pilířů, ale do budoucna je počítáno se třemi jako ve
vyspělých zemích EU.
1.pilíř = základní důchodové pojištění, které je součástí sociálního zabezpečení. Je založené na mezigenerační
solidaritě. Tzn. ti co pracují (jsou výdělečně činný) přispívají na současné důchodce. Zde je problémem
demografický vývoj, což se řeší zvýšením věku odchodu do důchodu.
O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení až na výjimky jako
jsou vojáci, policisté, hasiči atd. Tam rozhodují orgány sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany a
spravedlnosti.
157
Rozlišujeme 5 druhů důchodů:
a) starobní
b) plný invalidní
c) částečný invalidní
d) vdovský a vdovecký
e) sirotčí
a ty se skládají ze 2 složek:
1. základní výměra = pevná částka, která je stejná pro všechny druhy
důchodů bez ohledu na dobu pojištění či výše příjmů.
2. procentní výměra.
Důchod je vyplácen ze státního rozpočtu.
2. pilíř = dobrovolné doplňkové financování. Sem patří penzijní připojištění se státním příspěvkem a další
produkty komerčních pojišťoven jako jsou např. životní pojištění.
3.pilíř = zaměstnavatelské penzijní systémy – u nás dosud neexistuje
Penzijní připojištění
Pokud uvažujeme o penzijním připojištění, tzn. spoření v současnosti, které pomůže zajistit naší finanční
situaci ve stáří, tak nás pravděpodobně láká státní příspěvek a daňové výhody.
Státní příspěvek – poskytuje se podle zákona na každou platbu účastníka a třetí osoby. Třetí osobou nemůže
být zaměstnavatel. Výši státního příspěvku lze spočítat z následující tabulky (Tab.1)
Tab.1 – Pro výpočet výše státního příspěvku
Výše příspěvku účastníka v Kč
Výše státního příspěvku v Kč
100 až 199
50 + 40 % z částky nad 100 Kč
200 až 299
90 + 30 % z částky nad 200 Kč
300 až 399
120 + 20 % z částky nad 300 Kč
400 až 499
140 + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více
150 Kč
158
Daňová úleva – účastník si může od ročního základu daně z příjmu odečíst část vkladů (zaplacených
příspěvků), pokud si sám spoří víc jak 6000 ročně. Maximálně lze odečíst 12 000 korun. Tzn. minimální vklad
je 600 a maximální 1500 korun.
Na druhou stranu kromě penzijních fondů existují i podílové fondy, kde můžeme naše úspory zhodnotit lépe i
bez státního příspěvku. Existuje několik základních kategorií fondů, které se od sebe liší investičními cíly,
rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos.
Základem pro rozhodování je citlivost jednotlivce na míru rizika.
Příklad:
Příklad 1
Josef a Marie Dvořákovi si uzavřeli penzijní připojištění se státním příspěvkem. Spořili 500 korun měsíčně a
zaměstnavatel jim přispíval 300 korun. Marie je v současné době na rodičovské dovolené a proto snížila svou
platbu na 250 korun a její zaměstnavatel na 150 korun.
a) Zjistěte, jaká je výše jejich státního příspěvku.
b) Vypočítejte kolik si na penzijko za 35 let vloží Josef, kolik mu naspoří zaměstnavatel a kolik
stát.
c) Použijte internet, najděte kalkulátor a zjistěte kolik naspoří celkem při 4% zhodnocení.
d) Josef zvažuje využít daňové zvýhodnění, kolik si bude moci odečíst v případě měsíčního
vkladu 750 korun?
Doplňující úkol – Najděte kalkulačku, která zohlední i inflaci.
Příklad 2
Pan Červenka si na penzijní připojištění spoří 1000 korun měsíčně, zaměstnavatel mu přispívá 200 korun.
a) Zjistěte, jaká je výše státního příspěvku.
b) Vypočítejte kolik si na penzijko za 20 let vloží, kolik mu naspoří zaměstnavatel a kolik stát.
c) Použijte internet, najděte kalkulátor a zjistěte kolik naspoří celkem při 4.5% zhodnocení.
d) Jaká je jeho daňová úleva.
Doplňující úkol – Vyhledejte na internetu co znamená a v čem se liší jednorázové vyrovnání a odbytné . Jaké
druhy penzí rozlišujeme.
159
Řešení:
Příklad 1
Josef a Marie Dvořákovi si uzavřeli penzijní připojištění se státním příspěvkem. Spořili 500 korun měsíčně a
zaměstnavatel jim přispíval 300 korun. Marie je v současné době na rodičovské dovolené a proto snížila svou
platbu na 250 korun a její zaměstnavatel na 150 korun.
a) Zjistěte, jaká je výše jejich státního příspěvku.
b) Vypočítejte kolik si na penzijko za 35 let vloží Josef, kolik mu naspoří zaměstnavatel a kolik
stát.
c) Použijte internet, najděte kalkulátor a zjistěte kolik naspoří celkem při 4% zhodnocení.
d) Josef zvažuje využít daňové zvýhodnění, kolik si bude moci odečíst v případě měsíčního
vkladu 750 korun?
Doplňující úkol – Najděte kalkulačku, která zohlední i inflaci.
a) Z Tab.1 vyčteme
vklad 500 = 150 korun
vklad 250 = 90 korun + 30% z částky nad 200 korun
vklad = 90 + 50 ⋅
30
= 105 korun
100
Výše státního příspěvku je u Josefa 150 korun a u Marie 105 korun.
b) Za 35 let má Josef na penzijním připojištění:
vlastní vklad = 500 ⋅ 12 ⋅ 35 = 210 000 korun
vklad zaměaměstntele = 300 ⋅ 12 ⋅ 35 = 126 000 korun
státní přříspěvk = 150 ⋅ 12 ⋅ 35 = 63 000 korun
Pokud nepočítáme zhodnocení má naspořeno celkem 399 000 korun.
c) Výpočet provedeme přes kalkulačky na internetu např. na www.finance.cz nebo
www.sfinance.cz a další.
d) Při vkladu 750 korun měsíčně je roční daňová sleva tzn.částka odčitatelná od základu daně
sleva = 750 ⋅ 12 − 6 000 = 3 000 korun
Výpočet úkolu c) proveden pomocí stránky penzijní připojištění
160
Měsíční příspěvek účastníka:
500
Měsíční příspěvek zaměstnavatele:
300
Měsíční příspěvek třetích osob:
0
Předpokládané zhodnocení:
4
Počet roků placeného připojištění:
35
Kč
Kč
Kč
%
let
Výpočet
Celkové příspěvky účastníka:
210 000
Výnosy z příspěvků účastníka:
241 488
Celkové příspěvky zaměstnavatele:
126 000
Výnosy z příspěvků zaměstnavatele:
144 893
Celkové příspěvky třetích osob:
0
Výnosy z příspěvků třetích osob:
0
Celkové státní příspěvky:
63 000
Výnosy ze státních příspěvků:
72 446
Celkem naspořeno:
857 827
Jednorázové vyrovnání před zdaněním:
857 827
Jednorázové vyrovnání po zdanění:
770 103
Odbytné před zdaněním:
722 381
Odbytné po zdanění:
645 524
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Příklad 2
Pan Červenka si na penzijní připojištění spoří 1000 korun měsíčně, zaměstnavatel mu přispívá 200 korun.
a) Zjistěte, jaká je výše státního příspěvku.
b) Vypočítejte kolik si na penzijko za 20 let vloží, kolik mu naspoří zaměstnavatel a kolik stát.
c) Použijte internet, najděte kalkulátor a zjistěte kolik naspoří celkem při 4.5% zhodnocení.
d) Jaká je jeho daňová úleva.
a) Z Tab.1 vyčteme
vklad 1000 = 150 korun
161
Výše státního příspěvku je maximální a to 150 korun.
b) Za 20 let má pan Červenka na penzijním připojištění:
vlastní vklad = 1000 ⋅ 12 ⋅ 20 = 240 000 korun
vklad zaměaměstntele = 200 ⋅ 12 ⋅ 20 = 48 000 korun
státní přříspěvk = 150 ⋅ 12 ⋅ 20 = 36 000 korun
Pokud nepočítáme zhodnocení má naspořeno celkem 324 000 korun.
c) Výpočet provedeme přes kalkulačky na internetu např. na www.finance.cz nebo
www.sfinance.cz a další.
d) Daňová sleva 1 000 ⋅ 12 − 6 000 = 6000 korun
Pro doplňující úkoly použijeme např. kalkulátor: Peníze - penzijní připojištění (inflace)
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Studenti musí mít přístup k internetu, kde lze najít odborné informace a kalkulačky pro výpočet zhodnocení
penzijního připojištění.
http://www.finance.cz , http://www.penize.cz
Realizace – postupy a metody:
Na začátku hodiny je dobré zopakovat, popřípadě vysvětlit pojmy důchodové pojištění, penzijní připojištění,
státní příspěvek, daňové zvýhodnění. Zdůraznit, že důchodové pojištění a penzijní připojištění není totéž
Úkoly a) a b) jsou jednoduché, slouží k zopakování pojmů. Studentům na jejich zpracování stačí 10minut. U
úkolu c) je počítáno s delším časem studenti budou pracovat s internetem.
Doplňující úkoly mohou být časově náročnější, ale ne obtížnější, záleží na schopnostech studentů pracovat
s internetem. Zde je možno sdělit studentům konkrétní stránky a nebo je ponechat pracovat zcela
samostatně. Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut.
Zde je možné nechat studenty vyhledat procentní zhodnocení u penzijních fondů, popřípadě porovnat
konkrétní produkty.
Pro kontrolu zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme, výsledky se mohou lišit podle toho, s jakými
kalkulátory studenti pracují.
162
Téma:
FG rozpočtová
( Hospodaření domácností)
Hrubé a čisté příjmy
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Hrubá mzda, čistá mzda, superhrubá mzda, složky mezd, částka k výplatě, druhy
mezd, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu, příjmy a výdaje rozpočtu
domácnosti.
Cíle a přínosy pro žáka:
Výplatní páska na nás chrlí spoustu pojmů (hrubá mzda, superhrubá mzda, pojištění, srážky ze mzdy, čistá
mzda atd) a jak se v tom všem vyznat? Pokud budeme znát několik základních informací jsme schopni si
čistou mzdu jednoduše zkontrolovat.
Žáci si zopakují a osvěží základní pojmy ze mzdové problematiky. Naučí se spočítat sociální pojištění,
zdravotní pojištění, daň z příjmu a nakonec čistou mzdu. Ze zadání sestaví rozpočet domácnosti a navrhnou
řešení v případě přebytkového rozpočtu, co s volnými peněžními prostředky. Tato svá řešení by měli umět
obhájit.
Informace pro žáky:
Hrubá mzda je částka, od které se náš výpočet bude odvíjet. Výše mzdy je zpravidla sjednána v pracovní
smlouvě nebo je sjednán způsob jejího stanovení. Mzda může být měsíční, hodinová nebo úkolová. Měsíční
mzda je stanovena jako pevná částka za odpracovaný měsíc, bez ohledu na počet pracovních dní a hodin
v měsíci. Krátí se za dny neodpracované v daném měsíci z důvodu nepřítomnosti (nemoc, dovolená apod.).
Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o 34% sociálního a zdravotního pojištění hrazeného
zaměstnavatelem a je základem pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti.
Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění je hrubá mzda.
163
Pohyblivé složky mzdy jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a
odměny.
Hrubá mzda = základní mzda+osobní ohodnocení,příplatky,prémie a měny+náhrada mzdy
Čistá mzda=hrubá mzda-zákonné srážky(záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění)
Částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky + nemocenské dávky
Výpočet
Hrubá mzda
+ pojistné placené zaměstnavatelem (9 % zdravotní a 25 % sociální)
= superhrubá mzda, která se zaokrouhlí na celé stovky nahoru
- 15 % daň ze superhrubé mzdy
- sleva na dani
= daň po slevě
Hrubá mzda - sociální pojištění 6,5 % - zdravotní pojištění 4,5% - daň po slevě = Čistá mzda
Záloha na daň z příjmu je záloha daně, kterou odvádí zaměstnavatel ze mzdy zaměstnance za daný měsíc.
Jelikož se vypočítává z částky zaokrouhlené na stokoruny nahoru, většinou po ročním zúčtování je vrácen
zaměstnanci přeplatek zaplacené daně.
Povinností zaměstnavatele je provádět srážky z mezd zaměstnanců. Přikazuje mu to zákon. Srážky ze mzdy
ale také může nařídit soud či exekutor, pokud je zaměstnanec dlužníkem. Ovšem srážet nelze neomezeně.
Zaměstnanci musí zůstat nezabavitelná částka.
164
Přehled slev na dani od 1. 1. 2009
Druh slevy
Ročně
Měsíčně
Základní na poplatníka
24 840 2 070
Na výživ. manželku (a)
24 840
Část. inval. důchodce
2 520
210
Plně inval. důchodce
5 040
420
Držitel průkazu ZTP/P
16 140
1 345
Student
4 020
335
Zvýhodnění na každé dítě 10 680
890
-
Vzor výplatního lístku
Příklad:
Pan Lavička a slečna Úsporná se rozhodli žít ve společné domácnosti. Pronajali si malý byt. Oba mají
středoškolské vzdělání a budou nastupovat do nového zaměstnání. Uzavřeli pracovní smlouvu a panu
Lavičkovi byla stanovena základní mzda 19 450 korun a slečně Úsporné 18 960 korun.
Aby měli přehled o svých finančních prostředcích nejdříve si sestavili měsíční rozpočet.
Úkoly:
1. Vypočtěte čistou mzdu pana Lavičky
2. Vypočtěte čistou mzdu slečny Úsporné
Další informace pro žáky:
Sociální a zdravotní pojištění se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Základ daně (superhrubá mzda) se zaokrouhluje na celé 100 koruny směrem nahoru.
165
Pokud se naučíte počítat mzdy „v ruce“, zkuste to v elektronické kalkulačce:
Mzdová kalkulačka
3. Sestavte měsíční rozpočet domácnosti pokud víme, že jejich výdaje činí:
-
Nájemné
Kč 4 500,--
-
Plyn a elektřina
Kč 2 700,--
-
Voda a stočné
Kč 1 000,--
-
Toaletní potřeby, léky
Kč 500,--
-
Oblečení a boty
Kč 2 000,--
-
Telefonování
Kč 1 500,--
-
Služby
Kč 650,--
-
Zábava
-
Jídlo v restauraci
Kč 1 000,--
-
Pivo a alkohol
Kč 400,--
-
Cigarety, tabák
Kč 500,--
-
Internetové připojení
Kč 350,--
-
Ostatní výdaje
Kč 1 000,--
-
Stavební spoření
Kč 1 000,--
Kč 1 000,--
166
Řešení:
Výpočet čisté mzdy slečny Úsporné:
Hrubá mzda
Kč 18 960,--
Sociální pojištění 6,5% z HM
18960 ⋅ 6,5
= 1232,4 zaokrouhlení Kč 1 233,-100
Zdravotní pojištění 4,5% z HM
18960 ⋅ 4,5
= 853,2 zaokrouhlení Kč 854,-100
Superhrubá mzda
18960 ⋅ 1.34 = 25406,4 zaokrouhlení Kč 25 500,--
Záloha na daň 15% ze SHM
25500 ⋅ 15
= 3825
100
Slevy na poplatníka
Kč 2 070,-
Daň po slevách 3825 – 2070 = 1755
Čistá mzda
18960 – 1233 – 854 – 1755 = 15118
Výpočet čisté mzdy pana Lavičky:
Hrubá mzda
19 450,--
Sociální pojištění 6,5% z HM
19450 ⋅ 6,5
= 1264,25 zaokrouhlení Kč 1 265,-100
Zdravotní pojištění 4,5% z HM
19450 ⋅ 4,5
= 875,25 zaokrouhlení Kč 876,-100
Superhrubá mzda
19450 ⋅ 1,34 = 26063 zaokrouhlení Kč 26 100,--
Záloha na daň 15% ze SHM
26100 ⋅ 15
= 3915
100
Slevy na poplatníka
Kč 2 070,--
Daň po slevách 3915 – 2 070 = 1845
Čistá mzda
19450 – 1265 – 876 – 1845 = 15464
167
Rozpočet domácnosti
Příjmy
Měsíčně:
Příjem pana Lavičky
15 464
Příjem slečny Úsporné
15 118
Přídavky na dítě nebo alimenty
Sociální a jiné dávky
Pobíraný důchod
Příjem z investic a úroků
Příjem z pronájmu
Jiné příjmy
PŘÍJMY CELKEM:
30 582
Výdaje
Měsíčně:
Nájemné a splátky hypotéky
4 500
Daně a poplatky (TV,rozhlas, poplatek
za..)
Plyn a elektřina
2 700
Voda a stočné
1 000
Poplatek za odpady
Benzín
1 000
Opravy a údržba auta
Pojištění auta
Pojištění domácnosti
Další pojištění (zajištění
rizik,dům,výdělek,..)
Nákupy pro domácnost
5 000
Toaletní potřeby a léky
500
Oblečení a boty
2 000
Telefonování
1 500
Noviny, časopisy, předplatné
Služby (prádelna,obědy,..)
650
Opravy a údržba v domácnosti
Opravy a údržba domu
Péče o děti (jesle, školka, hlídání,..)
Výdaje na děti
Účty kreditních karet, poplatky bance
Splátky půjček (auto,spotřebiče,…)
Kabelová televize
Zábava a kultura (půjčovna filmů, kino,...)
1 000
Jídlo v restauraci
1 000
Pivo a alkohol
400
Cigarety a tabák
500
Dovolená a cestování
Internetové připojení
350
Domácí miláček (péče a jídlo)
Členské příspěvky (sport, zájmy,..)
Ostatní výdaje (dárky, večírky, svatby,…)
1 000
VÝDAJE CELKEM:
23 100
168
Měsíčně
Výdaje na spoření
Stavební spoření
Důchodové pojištění
Spořící účet
Další
1 000
VÝDAJE CELKEM:
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
Příjmy
Výdaje celkové
Výdaje na spotřebu
Výdaje na spoření
Úspořené prostředky nebo výše dluhu
1 000
Měsíčně
30 582
24 100
23 100
1 000
6 482
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace):
Čistá mzda slečny Úsporné byla spočítána ve výši 15 118 korun a pana Lavičky ve výši 15 464 korun. Na
příkladu se žáci naučí celý postup výpočtu čisté mzdy. Naučí se znát základní pojmy ze mzdové problematiky
a každý „vlastník“ mzdového lístku bude vědět, jak se došlo právě k té částce, kterou na výplatním lístku mají
v kolonce čistá mzda.
Znalost výpočtu čistého příjmu je také důležitá při sestavování rozpočtu domácnosti.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Každý žák musí mít kalkulačku. V úvodu hodiny zopakovat klíčová slova, zaměřit se na pojmy hrubá a čistá
mzda. Dále žáci budou studovat samostatně zadání příkladu, zhruba 15 minut.
Výpočty provedou na tabuli a do sešitu, rozpočet taktéž a pokud budou mít přístup k počítači, vyhotoví
tabulku rozpočtu v EXCELU. Výsledky se budou interpretovat ihned.
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a obecný postup při zpracování rozpočtu domácnosti.
Poté žáci zhruba 10 minut samostatně studují zadání příkladu. Výpočty provedou žáci pomocí kalkulačky, pak
interpretují výsledky.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat doporučené odkazy a mohou si
vyzkoušet výpočet mzdy pomocí mzdové kalkulačky.
169
Téma:
Finanční gramotnost rozpočtová
(Finanční produkty)
Nebankovní půjčky a jejich rizika
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
nebankovní půjčka, RPSN, zajištění půjčky
Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si doplní informace o dalších finančních produktech, se kterými se mohou
v běžném životě potkat, a to o nebankovních půjčkách. Zejména jde o to, aby si uvědomili rizika s nimi
spojená a naučili se rozlišovat jejich výhody a nevýhody a dokázali se vyhnout případnému předlužení a
neschopnosti půjčky splácet. Také by měli dokázat posoudit celkové náklady spojené s tímto způsobem
získání peněz.
Základní informace o nebankovních půjčkách
-
půjčka je poskytována tzv. nebankovním sektorem, který není pod dozorem ČNB, tzn., že
prakticky každý může nabízet poskytování půjček (soukromé osoby, sdružení osob, velké
instituce), některé společnosti fungují podobně jako banky, mají své etické kodexy a jasně
stanovená pravidla, jiné fungují na méně solidním základu
-
společnosti, se kterými mohou mít klienti problémy:
• společnosti, které půjčují jenom na základě zástavního práva k nemovitosti a nezajímají se o
příjmy
a schopnost splácet
• společnosti, které půjčují bez ohledu na příjem (i nezaměstnaným)
• společnosti, které nabízí možnost oddlužení a přeúvěrování dluhů, jde vlastně pouze o
přeposílání peněz a to za poplatek, společnost většinou nenese žádnou odpovědnost za to,
že věřitelé přistoupí na nižší splátky
• společnosti, které nabízí úvěry, ale pouze za předpokladu, že zájemce složí předem poplatek,
teprve potom společnost zkoumá, zda zájemce splňuje podmínky pro získání úvěru; většina
klientů samozřejmě podmínky pro získání úvěru nesplní, ale poplatek jim vrácen není
-
většinou je získání nebankovní půjčky podstatně rychlejší a snazší, ale za cenu vyšších úroků a
poplatků
170
-
při nesplácení půjčky mohou někteří věřitelé místo soudního vymáhání využít služeb rozhodce,
který celou záležitost předá exekutorovi a ten pak celý dluh vymáhá včetně všech poplatků a
dodatečných nákladů, proto je nutné důsledně dbát na přesnou platební morálku a
neopožďovat se s placením a jakýkoli případný problém okamžitě řešit a všechny případné
změny a dohody mít potvrzeny písemně!
-
kritéria pro hodnocení nebankovních půjček:
RPSN a přeplacení – jak je půjčka ve skutečnosti „drahá“, RPSN udává, jaká je roční
procentní sazba nákladů, některé společnosti přesto, že jde o ze zákona povinný údaj, tuto
sazbu neuvádí anebo uvádí její nesprávnou výši, výpočet RPSN je složitý, zahrnuje kromě
výše splátek také ostatní náklady a poplatky spojené s čerpáním půjčky, pro výpočet lze
využít některé internetové kalkulačky, např. http://www.hypoteky-pujcky-uvery.cz/rpsnkalkulacka.php, přeplacení - kolik zaplatíme navíc, nezohledňuje časovou hodnotu peněz,
výpočet:
Poznámka: U některých společností se RPSN pohybuje ve stovkách %
zajištění úvěru – jakým způsobem se věřitel chrání v případě, že dlužník přestane splácet a
jak bude pohledávku vymáhat, kromě zajištění nemovitostí se používá institut ručitele,
spoludlužníka, zajištění směnkou, srážkou ze mzdy nebo rozhodčí řízení
sankce, úroky z prodlení a poplatky – pokud dlužník neplatí včas nebo vůbec, dluž se mu
navyšuje o smluvní poplatky, pokuty a úroky z prodlení, které se většinou počítají za každý
den zpoždění, největší nebezpečí představují společnosti, které i za malé zpoždění účtují
velké poplatky, příklady sankcí v případě zpoždění:
10 % za každý započatý týden prodlení z půjčené částky, min. 250 korun
úrok 0,5% z dlužné částky za den + za více než 10 dní prodlení sedminásobek měsíční splátky
0,1 % denně + 20 % z dlužné částky, min. 2000 korun
odkazy na další dokumenty – všechny důležité informace by měly být uvedeny ve smlouvě o
půjčce, pokud společnost odkazuje klienty na další dokumenty je nutné si je všechny
důkladně prostudovat, zejména pasáže psané drobným písmen a pod čarou, je vhodné si
všechny dokumenty vyžádat ke studiu domů a případně je zkonzultovat s právníkem
171
Výhody nebankovních půjček
-
společnosti nenahlíží do bankovních registrů a registrů neplatičů
peníze rychle (do 24 hodin) k dispozici a obvykle bez nutnosti uvést účel půjčky
u některých společností nemusíte dokládat příjem
Nevýhody nebankovních půjček
-
vysoký úrok
vysoké poplatky
rychlé řešení nesplácení půjčky (obvykle to končí rozhodčím řízením a exekucí)
špatná informovanost při uzavírání půjček
Příklad:
Příklad č. 1
Srovnejte následující bankovních a nebankovních půjčky a vyberte si nejvýhodnější variantu. Půjčka je
poskytnuta na 60 měsíců a celková výše je 50 000 korun.
a) společnost A
výše splátky 1270,-/měsíčně
vstupní poplatky 5 % z půjčky
b) společnost B
měsíční splátka 1085,-/měsíčně
bez poplatků
c) společnost C
měsíční splátka 1246,-/měsíčně
bez poplatků
d) banka D
výše splátky 1014,-/měsíčně
poplatek za zpracování smlouvy 8 %
Příklad č. 2
Vypočtěte, jak velkou částku zaplatíte, pokud se zpozdíte se splátkou úvěru v celkové výši 20000 korun, výše
splátky je stanovena na 1000 korun měsíčně. Zpoždění se splácením je 22 dnů.
Varianta A
poplatky:
0,1 % denně z dlužné částky (celkové) + 20 % z dlužné částky, min. 2000 korun
Varianta B
Úrok 0,08 % za den z dlužné částky (celkové) + 8 % z dlužné splátky za každý měsíc
172
Řešení:
Příklad č. 1
a) společnost A
1 270 * 60=
poplatek =
celkem
76 200
2 500
78 200
1 085 * 60 =
celkem
společnost B
65 100
65 100
1 246 * 60 =
celkem
společnost C
74 760
74 760
1 014 * 60 =
poplatek
celkem
banka D
60 840
4 000
64 840
b)
c)
d)
Nejvýhodnější pro klienta z hlediska celkově uhrazené částky je půjčka od banky, varianta d).
Z nebankovních půjček je „nejlevnější“ varianta b, které se od bankovní půjčky liší pouze o 260 korun.
Příklad č. 2
Varianta A
0,1 % z 20 000 * 22 dní =
20 % z 20 000 =
celkem
Varianta B
0,08 % z 20 000 * 22 dní =
8 % z 1000 =
celkem
440
4 000
4 440
352
80
432
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Z provedených jednoduchých výpočtů je zřetelné, že v příkladu č. 1 je nejvýhodnější bankovní půjčka, ale u
nebankovní půjčky jsou celkové náklady vyšší pouze o 260 korun, což je zanedbatelný rozdíl. Protože údaje
jsou převzaty ze skutečnosti, je nutné žáky upozornit na to, že nebankovní půjčka může být komplikována
velkými poplatky za zpožděné splátky apod. Výpočet příkladu č. 2 je velmi jednoduchý.
173
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
V tomto případě nejsou potřeba žádné pomůcky kromě kalkulaček. Pro vyhledávání dalších informací o
nebankovních půjčkách lze využít internet.
Realizace – postup a metody:
Pro realizaci tohoto příkladu postačí 1 vyučovací hodina. Na začátku hodiny je možné zopakovat základní
informace o nebankovních půjčkách, připomenout pojem RPSN a způsob jejího výpočtu. Je vhodné se
zejména zaměřit na informace o nevýhodách a problémech nebankovních půjček, upozornit žáky na možnost
řešení sporů v rozhodčím řízení, které má obvykle pro dlužníky likvidační průběh. Výpočty v příkladech jsou
jednoduché, je možné je zadat jako samostatnou práci nebo domácí práci.
174
Téma:
Finanční gramotnost – rozpočtová
(finanční produkty)
Pojištění rodinného domu a domácnosti
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
pojištění majetku, pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, pojištění
odpovědnosti za škodu, podpojištění, nová cena, časová cena, pojistné limity,
pojistná událost, výluky, spoluúčast, připojištění
Cíle a přínosy pro žáka:
Seznámit studenty s pojištěním majetku. Základem je pojištěním bytu či domu, a pojištění domácností a
zdůraznění hlavních rozdílů mezi nimi. Jaké jsou základní otázky, které by měly zvažovat při volbě finančních
produktů v této oblasti a na co se zaměřit.
Ukázat studentům, kde získají potřebné informace a upozornit na nutnost číst pojistné podmínky a pojistné
smlouvy aktualizovat.
Naučit studenty dodržovat určitá pravidla a zásady při výběru vhodného majetkového pojištění.
Na příkladech si studenti vyzkouší jak je důležité vědět proti čemu jsem pojištěn a kdy a jak nahlásit pojistnou
událost.
Při samostatné práci s internetem mají možnost vyhledat a vyzkoušet kalkulátor pro výpočet pojištění
domácnosti a zjistit výši pojistného pro konkrétní případ domácnosti.
Informace pro žáky:
Majetkové pojištění
-
Pojištění nemovitosti = zabezpečení nemovitosti určené k bydlení proti
živelným pohromám
neživelným rizikům – vloupání a vandalismus
-
Pojištění domácnosti =
obvykle 2 skupiny rizik, resp. pojistného nebezpečí
riziko krádeže a loupeže
175
riziko živelné zkázy (požár, výbuch plynu, zemětřesení, záplavy, povodně, pád
stromu či letadla atd.)
a 3 kategorie pojistné ochrany
základní, běžné, standardní pojištění
nadstandardní, luxusní pojištění
doplňkové připojištění
Pojištění nemovitosti se nevztahuje na domácnost. Pokud mám sjednáno pojištění nemovitosti, pak mi
pojišťovna neuhradí škodu vzniklou v důsledku záplavy na vybavení bytu.
Majetkové pojištění respektive pojištění nemovitosti je jeden z nejstarších typů pojištění, je velmi rozšířen, a
proto se setkáváme s velmi širokou nabídkou produktů. Klient má možnost zvolit produkt, který nejlépe
splňuje jeho požadavky. Při rozhodování je dobré dodržovat základní kritéria.
Kritéria rozhodování:
1. Zjistit co obsahuje základní pojištění a jaké jsou výluky
2. Jaké jsou pojistné limity – tzn. jejich výše a způsob náhrady (nová cena, časová cena)
3. Jaká je pověst pojišťovny a její síla, popř. kvalita zajištění, pokud dojde k pojistné události
většího rozsahu
4. Jaká je výše pojistného, ovlivňuje rodinné výdaje, ale není nejdůležitějším kritériem
Pokud máme předběžně vybranou pojišťovnu a produkt je vhodné před podpisem smlouvy dodržet určitá
pravidla, aby pojištění pokrylo všechna rizika a splnilo tak svůj účel.
Jak se správně pojistit - pravidla
Česká asociace pojišťoven vydala seznam pravidel, doporučení, kterými by se měl klient při sepisování
pojistné smlouvy řídit.
Pravidlo 1 – Rozhodující je kvalita, ne cena
Pravidlo 2 – Pojistku si sjednejte „na míru“
• Zvolte dobře pojistnou částku = zjistěte si hodnotu majetku nebo se poraďte v pojišťovně,
kde mají k dispozici tabulky a metodiky jak správně ohodnotit majetek.
• Rozhodněte se: Nová cena nebo časová cena
• Vyberte si spoluúčast – vyřizování relativně malé škody je časově náročné, za spoluúčast je
sleva
Pravidlo 3 – Věnujte dostatečnou pozornost pojistným podmínkám
• Zvolte dobře pojistná rizika = přečíst dobře smlouvu, jde o slovíčka. Silný vítr není vichřice.
176
• Nezapomeňte na pojistné limity
• Zjistěte si výluky
Pravidlo 4 – Informujte pojišťovnu o změnách na pojištěném majetku
Pravidlo 5 – Pozor na podpojištění – důležitá je aktualizace smluv
Pravidlo 6 – Pečlivé uschování pojistné smlouvy a všech dokladů k pojištění po uzavření smlouvy
• Před uzavřením smlouvy si můžete nabídku několika pojišťoven porovnat na kalkulátorech
přes internet
Příklad:
Příklad 1
Rodina Dvořákova má uzavřenou smlouvu o pojištění rodinného domu a domácnosti. Projděte si smlouvu a
pojistné podmínky (Příloha 1 a 2) a odpovězte na následující otázky.
a) Jsou z pojištěni vyloučeny škody způsobené povodní nebo záplavou?
b) Je u základního pojištění sjednána spoluúčast? Pokud ano, kolik.
c) Je součástí pojištění i pojištění odpovědnosti?
d) Z pojistných podmínek zjistěte, zda se jedná o pojistnou událost, pokud došlo
1. k poškození střechy při bouřce a silném větru o rychlosti 21 m/s
2. k popraskání malby v důsledku zemětřesení, u kterého bylo v epicentru naměřeno 6
stupňů
3. k roztrhání sousedovic slepic a poničení záhonů psem rodiny
4. k poškození pračky a vytopení koupelny
5. k rozbití nového skleníku míčem, se kterým si hrály děti
Příklad 2
Rodinu postihla pojistná událost – Když byli v práci došlo k poškození přívodní tlakové hadičky k umyvadlu a
stříkající voda zaplavila koupelnu, voda se přes práh dostala do předsíně a stropem a zdmi do sklepa. Při
příchodu z práce už v obou místnostech stálo 30 cm vody a 40cm ve sklepě.
a) Jak má rodina postupovat, kdy má pojistnou událost nahlásit.
177
b) Vyplňte formulář hlášení škody z majetkového pojištění (příloha 3) – podle vlastní zkušenosti
odhadněte škody na majetku. Vybavení koupelny a předsíně je na vás, podle vlastní
zkušenosti. (Nápověda - nábytek, pračka, popř. sušička, dlažba, koberce, malba atd.)
Příklad 3
Najděte na internetu kalkulačku pro výpočet pojištění domácnosti, a podívejte se, jak se změní výše
pojistného, pokud rodina bydlí
-
v Chebu,
-
v Karlových Varech,
-
v Praze.
A odpovězte na otázku – Má vliv lokality na výši pojistného?
K zadání použijte údaje z pojistné smlouvy (příloha 1), osobní údaje libovolné.
178
Řešení:
Příklad 1
Rodina Dvořákova má uzavřenou smlouvu o pojištění rodinného domu a domácnosti. Projděte si smlouvu a
pojistné podmínky a odpovězte na následující otázky.
a) Jsou z pojištěni vyloučeny škody způsobené povodní nebo záplavou?
b) Je u základního pojištění sjednána spoluúčast? Pokud ano, kolik.
c) Je součástí pojištění i pojištění odpovědnosti?
d) Z pojistných podmínek zjistěte, zda se jedná o pojistnou událost, pokud došlo
1. k poškození střechy při bouřce a silném větru o rychlosti 21 m/s
2. k popraskání malby v důsledku zemětřesení, u kterého bylo v epicentru naměřeno 6
stupňů
3. k roztrhání sousedovic slepic a poničení záhonů psem rodiny
4. k poškození pračky a vytopení koupelny
5. k rozbití nového skleníku míčem, se kterým si hrály děti
f) Ne.
Povodeň a záplava patří mezi živelní nebezpečí a v tom to případě nejsou vyloučeny.
(viz smlouva str.1 část D – všeobecné údaje o pojištění)
g) Ano. Spoluúčast je sjednána u základního pojištění ve výši 1000 korun. (viz část E – základní
pojištění)
h) Ano. Je sjednáno Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a Pojištění
odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti. Obě se
spoluúčastí 1000 korun. (viz část F – doplňková pojištění)
i)
1. Ano, jedná se o pojistnou událost. Silný vítr o rychlosti vyšší než 20,8 m/s je definován
jako vichřice. (viz Pojistné podmínky – část 4 Závěrečná ustanovení – Výklad pojmů)
2. Ne, nejedná se o pojistnou událost. 6 stupňů má mít v místě pojištění ne v epicentru. (viz
Pojistné podmínky – část 4 Závěrečná ustanovení – Výklad pojmů)
3. Ano, jedná se o pojistnou událost. Rodina má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody
se spoluúčastí 1000 korun. (viz pojistná smlouva část F)
179
4. Ano, jedná se o pojistnou událost. Jedná se o základní pojistná nebezpečí.
5. Ano, jedná se o pojistnou událost. Rodina má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody
se spoluúčastí 1000 korun. (viz pojistná smlouva část F)
Příklad 2
Rodinu postihla pojistná událost – Když byli v práci došlo k poškození přívodní tlakové hadičky k umyvadlu a
stříkající voda zaplavila koupelnu, voda se přes práh dostala do předsíně a stropem a zdmi do sklepa. Při
příchodu z práce už v obou místnostech stálo 30 cm vody a 40cm ve sklepě.
a) Jak má rodina postupovat, kdy má pojistnou událost nahlásit.
b) Vyplňte formulář hlášení škody z majetkového pojištění (příloha 3, popřípadě najděte na
internetu) – podle vlastní zkušenosti odhadněte škody na majetku. Vybavení koupelny a
předsíně je na vás, podle vlastní zkušenosti. (Nápověda - nábytek, pračka, popř. sušička,
dlažba, koberce, malba atd.)
a) Postup při pojistné události:
Vypnout hlavní uzávěr vody. Pokud má k dispozici fotoaparát vše nafotit (zdokumentovat) a
udělat vše, aby škody byly co nejmenší – vytřít a vynosit nábytek a vše co jde a nechat
proschnout. Pojistná událost se hlásí ihned.
b) Formulář – Hlášení škody z majetkového pojištění
Příklad 3
Najděte na internetu kalkulačku pro výpočet pojištění domácnosti, a podívejte se, jak se změní výše
pojistného, pokud rodina bydlí
-
v Chebu,
-
v Karlových Varech,
-
v Praze.
A odpovězte na otázku – Má vliv lokality na výši pojistného?
K zadání použijte údaje z pojistné smlouvy (příloha 1), osobní údaje libovolné.
Konkrétní výše pojistného se liší podle volby pojištění a pojišťovny.
Ano, výše pojistného je závislá i na vlivu lokality.
180
Interpretace výsledků
První příklad učí studenty pracovat s odborným textem, připravuje studenty na pozorné čtení smluv a dalších
podmínek tak, aby považovali za samozřejmé vše před podpisem přečíst.
Druhý příklad je zaměřen prakticky na přípravu řešení pojistné události. Při řešení první části tohoto příkladu
se studenty spíše diskutujeme. V druhá části příkladu studenti uvádí vybavení domácnosti majetkem a jeho
finanční ohodnocení.
Třetí příklad je definován jako práce s počítačem – internetem. Studenti vyhledávají kalkulačku a získávají
základní přehled o pojišťovnách a jejich produktech.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Studenti nepotřebují k vyřešení prvních dvou příkladů žádné zvláštní pomůcky. K vyřešení příkladu 3 musí
mít přístup k internetu, kde lze najít kalkulačky pro výpočet pojištění domácnosti či formulář hlášení škody
z majetkového pojištění k příkladu 2.
Realizace – postupy a metody:
Na začátku hodiny je vhodné zopakovat základní pojmy, popřípadě vysvětlit pojmy podpojištění, pojištění
majetku, nemovitosti, pojištění domácnosti atd. Zdůraznit, že pojištění nemovitosti není totéž co pojištění
domácnosti.
V příkladu 1 je kladen důraz na práci s textem – pojistná smlouva, všeobecné podmínky, na pozorné čtení.
Studenti mají pochopit, jak je důležité seznámit se s podmínkami před podepsáním smlouvy. Opakují zde
základní pojmy. Studentům na jejich zpracování stačí 10- 15minut.
Příklad 2 je zaměřen na řešení konkrétní pojistné události, studenti si mají uvědomit správný postup při
řešení pojistné události a výši pojistné škody. Vyplňují formulář, pro hlášení škody z majetkového pojištění, z
vlastním finančním odhadem.
Příklad 3 může být časově náročnější, ale ne obtížnější, záleží na schopnostech studentů pracovat
s internetem. Zde je možno sdělit studentům konkrétní stránky a nebo je ponechat pracovat zcela
samostatně. Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut.
Je možné nechat studenty porovnat konkrétní produkty.
181
Pro kontrolu zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme, výsledky se mohou lišit podle toho, s jakými
kalkulátory studenti pracují.
182
Téma:
Finanční gramotnost – rozpočtová
(finanční produkty)
Pojistné osob - Investiční životní pojištění
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Je logické, že se většina z nás snaží najít způsob, jak zhodnotit své úspory či jak si postupně ukládat a
zhodnocovat své „nadbytečné“ peníze. Možností je sice několik, ale v současné situaci je většina
připisovaných úroků velmi nízká. Řešením je tedy bezpečné investování, které nám nabízí šanci stávající
úrokové míry překročit.
Brzdou v podobných úvahách může být obava z vázání našich peněz do investic. Co kdyby se nám něco stalo?
V jaké situaci se ocitnou naši blízcí? Existuje ale takový způsob investování, jenž Vám podobné dilema vyřeší.
Investiční životní pojištění
-
je kombinací pojistné ochrany a dlouhodobě výnosných investic
-
přináší spolu s pojistnou ochranou pro případ úmrtí možnost dlouhodobě výhodných
profesionálně spravovaných investic, které si do velké míry řídíte klient sám
-
je možné určit způsob investování s ohledem na poměr výše výnosu a míry investičního rizika
Fond peněžní
Prostředky v tomto fondu jsou převážně investovány do termínovaných vkladů u bank, do státních
pokladničních poukázek a krátkodobých dluhopisů. Tento způsob investování je téměř bezrizikový a volí jej
konzervativní klienti, kteří se spokojí s jistým a stabilním výnosem.
Fond dluhopisový
Prostředky v tomto fondu jsou investovány především do nákupu kvalitních státních a podnikových
dluhopisů. Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika a v průměru lze očekávat
výnos vyšší než u fondu peněžního.
183
Fond smíšený
Smíšený fond kombinuje investice do termínovaných vkladů, dluhopisů a akcií na českém kapitálovém trhu.
Podíl prostředků investovaných do akcií nepřesahuje 50 %. Tento fond volí klienti, kteří jsou v zájmu dosažení
nejvyššího výnosu ochotni podstoupit i určité investiční riziko. Vyšší nežli u fondu dluhopisového či fondu
peněžního. Realizace investiční strategie je prováděna prostřednictvím zahraničních fondů CS.
Fond zahraniční
Prostředky tohoto fondu jsou investovány do zahraničních akcií z rozvinutých trhů. Portfolio fondu je
investováno v USA, Evropě a Japonsku. Zahraniční fond umožňuje dosažení vysokých výnosů, přirozeně za
vyššího investičního rizika. V tomto fondu klient také nese částečné kurzové riziko CZK a příslušných měn, v
nichž jsou fondy denominovány.
Fond realitní
Fond je zaměřen na investice do vybraných evropských realitních fondů a využívá dalších kvalitních
instrumentů domácího i zahraničního kapitálového trhu s cílem dosáhnout maximálního kapitálového
zhodnocení při respektování požadavku na přiměřenou kontrolu rizika investice. Kurzové riziko je
eliminováno použitím vhodných zajišťovacích instrumentů.
Konzervativní fond
Fond je určen většinou právnickým osobám k investování větších finančních prostředků s konzervativní
investiční strategií.
Převody mezi fondy
Klient si může převádět všechny investované prostředky nebo jejich část mezi fondy a tím vytvořit vhodnou
investiční strategii, která nejlépe odpovídá očekávanému výnosu a vizím klienta.
Částečné odkupy
U většiny pojišťoven má klient právo odkoupit v průběhu trvání smlouvy část své investice a smlouva nebude
zrušena.
Mimořádné vklady
Pojišťovny taky umožňují klientům vkládat mimořádné vklady kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
Možnosti připojištění
Pojistné smlouvy také mohou být rozšířeny sjednáním následujících připojištění:
•
•
•
Připojištění pro případ smrti následkem úrazu
Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu
Připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity
184
Vzorový návrh smlouvy :
Žena – vstupní věk 20 let, pojistná doba – 45 let →to je do věku 65 let, tím lze uplatnit daňové výhody,
připojištěny trvalé následky na 300000 Kč, tělesné postižení na 60000 Kč, připojištění na vážné nemoci na
200000 Kč. Platba bude měsíční.
Vzor návrhu smlouvy o pojištění :
Žena
1
Pohlaví
1.6.2009
Datum počátku modelace průběhu pojištění
Aktuální věk
20
Pojistné období
měsíční
1
100
000 Kč
Maximum
1
Ne
0
Pojistná částka pro případ smrti
Varianta plnění v případě smrti
Smlouva s příznakem "VIP" ?
Hodnota účtu pojistníka k datu počátku modelace (celkem)
- platné k datu počátku pojištění
Datum počátku pojištění
Vstupní věk
Pojistná doba (v letech)
Doba placení pojistného (v letech)
Pojistná doba do věku
minimálně 50 000 Kč
maximálně 915 000 Kč
Kč
1.6.2009
20
45
45
65
let
let
let
let
- platné od data počátku modelace průběhu pojištění
Pojištění pro případ dožití nebo smrti
Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti platný k datu počátku
modelace
Minimální měsíční pojistné pro zvolenou pojistnou částku na smrt
Minimální pojistné za poj. období pro zvolenou pojistnou částku na smrt
5,46
500
500
Úrazové pojištění osob
Riziková skupina
1
Zvýšené riziko
0
1
Ne
100 000
Pojistná částka pro případ smrti úrazem
- trvalých následků
- tělesného poškození
300 000
60 000
Kč
Kč
Kč
7,00
72,00
78,00
157,00
Měsíční poplatek pro úrazové pojištění osob celkem
Pojištění pro případ vážných onemocnění
Poj. částka pro případ vážných onemocnění
200 000
185
Kč
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ vážných onemocnění
platný
k datu počátku modelace
19,58
2
Rizikové pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Poj. částka (denní dávka) pro případ pracovní neschopnosti
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ pracovní neschopnosti
platný
k datu počátku modelace
Rizikové pojištění pro případ pobytu v nemocnici
Poj. částka (denní dávka) pro případ pobytu v nemocnici
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ pobytu v nemocnici
platný
k datu počátku modelace
Pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu
Poj. částka (roční důchod) pro případ plné invalidity
Měsíční poplatek pro rizikové pojištění pro případ plné invalidity platný
k datu počátku modelace
Kč/de
n
Kč/de
n
Kč
Měsíční poplatky za pojištění pro případ smrti a riziková pojištění celkem
platné k datu počátku modelace činí
Minimální měsíční pojistné za IŽP PERSPEKTIVA
Minimální lhůtní pojistné za IŽP PERSPEKTIVA
607
607
182,04
K
č
Kč
Kč
Měsíční pojistné za IŽP PERSPEKTIVA platné od data počátku modelace
610
Pojistné za pojistné období
610
K
č
K
č
0
K
č
Mimořádné pojistné - zaplacené k datu počátku modelace
Mimořádné pojistné - placené pravidelně během placení pojistného
ročně
12
K
č
0%
Poplatek za správu fondu (management fee) použitý v modelu
(Pouze pro ukázku vlivu tohoto poplatku na stav účtu; pro je 0%, standardní výše na českém trhu 1% - 2%)
Tabulka: příklad zhodnocení ve fondech :
Rozložení investice (alokační poměr)
Konzervativní
ERSTE-SPARINVEST
Konzervativní fond
Dynam ický
ERSTE-SPARINVEST
Dynamický Fond
C-Q Dynam ic
C-QUADRAT ARTS
Total Return Dynamic
Conseq Horizont
Conseq Horizont
Invest
Garantovaný fond
0%
0%
20%
50%
30%
Očekávané roční zhodnocení (růst investice)
186
4,00%
Rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
6,00%
6,00%
8,00%
2,50%
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
Zaplacené
pojistné
Hodnota
účtu
0
0
0
0
1 464
0
3 660
0
2 196
0
0
0
0
0
2 928
0
7 320
0
4 392
0
0
0
0
0
4 392
0
10 980
0
6 588
0
0
0
0
0
5 856
853
14 640
2 151
8 784
1 262
0
0
0
0
7 320
1 831
18 300
4 652
10 980
2 670
0
0
0
0
8 784
2 863
21 960
7 335
13 176
4 116
0
0
0
0
10 248
3 953
25 620
10 214
15 372
5 603
0
0
0
0
11 712
5 106
29 280
13 308
17 568
7 132
0
0
0
0
13 176
6 323
32 940
16 627
19 764
8 701
0
0
0
0
14 640
7 617
36 600
20 214
21 960
10 324
0
0
0
0
16 104
8 984
40 260
24 065
24 156
11 990
0
0
0
0
17 568
10 438
43 920
28 228
26 352
13 714
0
0
0
0
19 032
11 971
47 580
32 695
28 548
15 479
0
0
0
0
20 496
13 602
51 240
37 522
30 744
17 305
0
0
0
0
21 960
15 319
54 900
42 695
32 940
19 170
0
0
0
0
23 424
17 135
58 560
48 261
35 136
21 087
0
0
0
0
24 888
19 063
62 220
54 272
37 332
23 065
0
0
0
0
26 352
21 108
65 880
60 757
39 528
25 103
0
0
0
0
27 816
23 250
69 540
67 675
41 724
27 169
0
0
0
0
29 280
25 497
73 200
75 065
43 920
29 270
0
0
0
0
30 744
27 865
76 860
82 996
46 116
31 418
0
0
0
0
32 208
30 345
80 520
91 458
48 312
33 597
0
0
0
0
33 672
32 940
84 180
100 480
50 508
35 804
0
0
0
0
35 136
35 652
87 840
110 089
52 704
38 035
0
0
0
0
36 600
38 498
91 500
120 361
54 900
40 303
0
0
0
0
38 064
41 480
95 160
131 328
57 096
42 605
0
0
0
0
39 528
44 618
98 820
143 083
59 292
44 955
0
0
0
0
40 992
47 923
102 480
155 685
61 488
47 353
0
0
0
0
42 456
51 370
106 140
169 095
63 684
49 772
0
0
0
0
43 920
54 991
109 800
183 443
65 880
52 233
0
0
0
0
45 384
58 802
113 460
198 823
68 076
54 744
0
0
0
0
46 848
62 804
117 120
215 278
70 272
57 298
0
0
0
0
48 312
67 013
120 780
232 911
72 468
59 901
0
0
0
0
49 776
71 434
124 440
251 781
74 664
62 549
0
0
0
0
51 240
76 134
128 100
272 182
76 860
65 291
0
0
0
0
52 704
81 061
131 760
293 987
79 056
68 070
0
0
0
0
54 168
86 284
135 420
317 507
81 252
70 934
0
0
0
0
55 632
91 752
139 080
342 627
83 448
73 832
0
0
0
0
57 096
97 546
142 740
369 709
85 644
76 815
0
0
0
0
58 560
103 659
146 400
398 820
87 840
79 867
0
0
0
0
60 024
110 046
150 060
429 859
90 036
82 942
0
0
0
0
61 488
116 767
153 720
463 151
92 232
86 075
0
0
0
0
62 952
123 846
157 380
498 883
94 428
89 271
0
0
0
0
64 416
131 224
161 040
536 913
96 624
92 477
0
0
0
0
65 880
139 008
164 700
577 786
98 820
95 758
187
Zastoupení fondů v %
Cíle a přínosy pro žáka:
Přivést žáky k uvědomění, že zhodnocení peněz díky investování fondů je mnohem výnosnější, než ukládání
peněz v bankách např. na termínovaných vkladech. Chceme žáky naučit zamýšlet se nad výběrem fondu a
naučit je hodnotit rizikovost investic zvoleného fondu. Naučíme žáky vyhledat na internetu makléřské
společnosti nebo makléře v okolí, kteří jim nabídnou více pojistných smluv s investičními možnostmi u
jednotlivých pojišťoven a upozorníme žáky, že není vhodné navštívit jen jednu pojišťovnu!!!
Znovu připomeneme, že v případě životního pojištění , si může pojištěný uplatnit daňové zvýhodnění až
12000 Kč ročně – viz. př. č. 4.
Příklad 1
Pan Novák uzavřel u pojišťovny Šťastný život životní pojištění do 60-ti let svého života s ročním pojištěním
15000 Kč. Měsíční mzda pana Nováka činí 20000 Kč , uplatňuje si odpočet na 1 dítě a podepsal daňové
prohlášení. Vypočtěte měsíční daň pana Nováka, porovnejte jeho roční daně před odpočtem slevy na
životní pojištění a po odpočtu slevy na životní pojištění.
188
Řešení 1
Výpočet měsíční mzdy:
Hrubá mzda
20000 Kč
Sociální pojištění zaměstnance 25%
5000
Kč
Zdravotní pojištění zaměstnance 9%
1800
Kč
Superhrubámzda
26800 Kč
Daň 15 % před slevami
4020
Kč
Sleva na dani na poplatníka
2070
Kč
Sleva na dani na dítě
890
Kč
Daň po slevách
1060
Sociální pojištění zaměstnance 6,5%
Zdravotní pojištění zaměstnance 4,5%
Čistá mzda k výplatě
Kč
1300
900
Kč
Kč
16740 Kč
= 9120 Kč
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Pan Novák ročně na dani z příjmu uspoří 3600 Kč.
Panu Novákovi se určitě více vyplatí, když bude investovat přes životní investiční pojištění.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci potřebují ke zpracování příkladů kalkulačku a přístup k internetu.
Realizace – postup a metody:
Prací s internetem naučíme žáky efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Žáky seznámíme
s vyhledáváním na internetových stránkách www.peníze.cz a www.mesec.cz, kde se naučí srovnávat produkty
jednotlivých pojišťoven. Touto metodou je naučíme analytickému myšlení a zpracování informací.
189
Téma:
Rozpočtová gramotnost
(Hospodaření domácností)
Rozbor rodinného hospodaření
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, rezerva, využití peněžních
prostředků, spořicí účet, penzijní připojištění
Cíle a přínosy pro žáka:
Naučit je, tvořit rozpočet domácnosti jako nedílnou součást jejího hospodaření.
Přivést žáky k uvědomění si, že finanční rezervy jsou nezbytné pro zajišťování chodu domácnosti a potřeb
jejích členů.
Seznámit žáky s možnostmi zhodnocovat peněžní rezervy:
- jako je stavební spoření,
- spořicí účty a termínované vklady
- investice do podílových fondů, akcií, nemovitostí,
ale i s možnostmi zajištění proti nečekaným výpadkům příjmů:
- proti krátkodobým výpadkům příjmu je vhodné vytvořit si v rozpočtu domácnosti rezervu, která by měla
činit alespoň trojnásobek průměrných měsíčních výdajů a posloužit k překlenutí doby pracovní neschopnosti
nebo ztráty zaměstnání,
190
- proti dlouhodobým výpadkům příjmu způsobeným úrazem, dlouhodobějším onemocněním nebo pracovní
neschopností člena rodiny, na jehož příjmu je závislá celá domácnost, je určitě vhodnější zajistit rozpočet
pojištěním.
Rezerva domácího rozpočtu
Základem úspěchu je podrobný rozbor rodinného hospodaření, který je pro sestavení správného rozpočtu
stěžejní. Každá domácnost by měla mít stranou uschovánu určitou rezervu. V jiném případě se může setkat s
problémy v neočekávaných situacích, kdy bude potřebovat větší sumu peněz najednou. Domácnost, která
ještě žádnou rezervu nemá, by rozhodně neměla s pravidelným dohledem nad domácím rozpočtem otálet. Je
až s podivem, kolik peněz utíká cestami, které jsou považovány za nevýznamné.
Musí se sledovat jak pravidelné příjmy, tedy mzda, zisky z podnikání, sociální dávky, tak i nepravidelné příjmy
např. z brigád, výnosy z vkladů, investic apod. Stejně pečlivě se zapisují také výdaje. Jako jsou pevné výdaje,
v podobě výdajů na domácnost, nájem, energie, splátky úvěrů, leasingu. Pevné výdaje se neustále opakují a
velmi těžce snižují. A v rodinném rozpočtu by na ně měly vždy být peněžní prostředky. Nesmí se také
opomenout kontrolovatelné výdaje na nejrůznější nákupy, zájmy, zábavu. Kontrolovatelné výdaje můžeme
v případě potřeby snížit nebo zcela si je odepřít.
Co se takovouto kontrolou zjistí? Že zdánlivě malé částky, které se za měsíc utratí, se pak za rok načítají
do neuvěřitelně vysokých. Za měsíc to může činit několik set, a za rok už několik tisíc, které se dají využít zcela
jinak.
Peníze unikají i jinde. Ještě mnohem nenápadněji, např. poplatky za vedení účtu v bance, telefonní paušál,
drahá pojistka, zastaralé připojení k internetu, které už dávno telekomunikační společnosti nabízejí rychlejší a
levnější a tak dále.
Setrvačnost dokáže dlouhodobě obírat rodinný rozpočet o tisíce korun. Pokud budou údaje o příjmech a
výdajích vidět "černé na bílém", bude se snáze a lépe šetřit.
Příklad:
Manželé Slavíkovi žijí spolu se svými třemi dětmi v rodinném domě na okraji většího města, pracují
v zaměstnaneckém poměru. Jedno jejich dítě půjde studovat na vysokou školu, kde předpokládané měsíční
výdaje na jeho studium budou činit 10 000 Kč.
Měsíční příjmy a výdaje jejich domácnosti, které se uskutečnily v předcházejícím sledovaném období.
191
Příjmy:
- čistý příjem p. Slavíka 20 300 Kč
- čistý příjem pí Slavíkové
17 900 Kč
a výdaje:
- splátka leasingu
8 000 Kč
- nákupy pro domácnost
7 000 Kč
- oblečení
3 000 Kč
- telefon
- údržba domu
- školní potřeby
- zábava a kultura
700 Kč
8 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1.) Sestavte měsíční rozpočet domácnosti Slavíkových.
2.) Zjistěte, zda uspoří nějaké peněžní prostředky, v případě že ano, kolik?
3.) Navrhněte možnosti úspory peněžních prostředků ze stávajících výdajů Slavíkových tak, aby
ušetřili na vysokoškolské studium svého dítěte a zároveň si ještě vytvořili peněžní rezervu
pro domácnost?
4.) Sestavte nový rozpočet domácnosti Slavíkových s již navrhnutou změnou ve výdajích a určete
výši peněžní rezervy, kterou tak získají pro svoji domácnost.
5.) Navrhněte možnosti využití takto vytvořené rezervy.
192
Řešení:
1.)
Příjmy
Měsíčně:
Příjem 1
20 300 Kč
Příjem 2
17 900 Kč
PŘÍJMY CELKEM:
Výdaje
38 200 Kč
Měsíčně:
Leasing
8 000 Kč
Nákupy pro domácnost
7 000 Kč
Oblečení a boty
3 000 Kč
Telefon
700 Kč
Opravy a údržba domu
8 000 Kč
Školní pomůcky
1 000 Kč
Zábava a kultura
1 500 Kč
VÝDAJE CELKEM:
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
29 200 Kč
Měsíčně
Příjmy
38 200 Kč
Výdaje celkové
29 200 Kč
Výdaje na spotřebu
29 200 Kč
Výdaje na spoření
Uspořené prostředky nebo výše dluhu
0 Kč
9 000 Kč
2.)
Rodina Slavíkova ušetřila za sledované období 9 000 Kč.
3.)
Rodina se rozhodla snížit vydání v položce kontrolovatelných výdajů a to:
-
za zábavu o 1 000 Kč,
193
-
za nákupy oblečení a bot o 700 Kč
-
za telefonování o 300 Kč.
4.)
Příjmy
Měsíčně:
Příjem 1
20 300 Kč
Příjem 2
17 900 Kč
PŘÍJMY CELKEM:
Výdaje
38 200 Kč
Měsíčně:
Leasing
8 000 Kč
Nákupy pro domácnost
7 000 Kč
Oblečení a boty
2 300 Kč
Telefon
400 Kč
Opravy a údržba domu
8 000 Kč
Školní pomůcky
1 000 Kč
Zábava a kultura
500 Kč
VÝDAJE CELKEM:
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
27 200 Kč
Měsíčně
Příjmy
38 200 Kč
Výdaje celkové
27 200 Kč
Výdaje na spotřebu
27 200 Kč
Výdaje na spoření
Uspořené prostředky nebo výše dluhu
0 Kč
11 000 Kč
5.)
Takto získanou peněžní rezervu mohou Slavíkovi zhodnotit:
-
uložením peněžních prostředků na spořicí účet, kde mají možnost při dodržení sjednaného limitu
peněžní prostředky zhodnotit a zároveň v případě potřeby použít,
194
-
uzavřením smlouvy o stavebním spoření nebo penzijním připojištění a pravidelně spořit sjednanou
částku.
Interpretace výsledků
Srovnáním celkových příjmů s celkovými výdaji zjistíme, že rozpočet rodiny je přebytkový, při současném
způsobu hospodaření uspoří 9 000 Kč. Pomocí této částky vytvoří rodina peněžní rezervu pro případy
neočekávaných výdajů nebo omezení jejich příjmů.
Poté se uspořená částka 9 000 Kč a 1 000 Kč ze snížených vydání v položce kontrolovatelných výdajů použije
na předpokládané výdaje při studiu jejich dítěte. Zbylá částka 1 000 Kč se může poukazovat k již vytvořené
peněžní rezervě nebo využít jinak – viz níže. Částka 8 000 Kč, kterou teď vynakládá na splácení hypotéčního
úvěru, se v budoucnu po jeho splacení může využít k zhodnocování peněžních prostředků na stavebním
spoření a penzijním připojištění. Zhodnocení lze také dosáhnou při umístění peněz na spořicí účet nebo při
nákupu majetku, který bude rodině v budoucnu zajišťovat určitý příjem, jako jsou např. cenné papíry.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení této úlohy měli mít přístup k PC a internetu, z důvodů využití kalkulačky rozpočtu
domácnosti, která je zpracovaná v programu Excel s automatickými výpočty a dále možností seznámit se
s jednotlivými produkty, které nabízejí nejrůznější bankovní i nebankovní instituce ke zhodnocení peněžních
prostředků. Každý žák by měl mít vlastní kalkulačku, při nemožnosti zpracovávat zadání na PC.
Pracovní příležitosti
Možnosti snižování nákladů
Finanční trh
Investování
Stavební spoření
Kalkulačka stavebního spoření
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a obecný postup při zpracování rozpočtu.
195
Poté žáci zhruba 8 minut samostatně studují zadání příkladu. Rozpočet domácnosti a jeho výpočty mohou
žáci vypracovat do sešitu, a to tehdy kdyby neměli přístup k PC. V opačném případě žáci provedou výpočty
pomocí kalkulačky rozpočtu v programu Excel a interpretují výsledky – viz výše.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat jiné možnosti zhodnocování příjmů,
vyzkoušet si kalkulačky u jednotlivých produktů a tím si vytvořit přehled o jejich výhodnosti při investování
peněžní rezervy. Případně s vyučujícím hledat příčiny nehospodárného využívání peněžních prostředků při
hospodaření domácností a navrhnout možnosti jejich úplného odstranění, nebo alespoň částečného
zmírnění.
196
Téma:
Finanční gramotnost – rozpočtová
Systém státního sociálního zabezpečení v ČR
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
systém státního sociálního zabezpečení, systém pomoci v hmotné nouzi, životní
minimum, existenční minimum, společně posuzované osoby, započitatelné příjmy,
Cíle a přínosy pro žáka:
Základním cílem je seznámit žáky se systémem státního sociálního zabezpečení v České republice. V prvé
řadě vysvětlit základní pojmy, aby věděli rozdíl mezi sociálním pojištěním, státní sociální podporou a pomocí
v hmotné nouzi. Dále žákům ukázat, kde najdou potřebné informace v případě, že se ocitnou v nepříznivé a
tíživé sociální situaci. Naučit je rozlišovat kdy a za jakých podmínek je možné žádat a pomoc, a zároveň kde
získají potřebné informace. Nezbytné je seznámit žáky s orgány, na které se mohou v případě žádosti o
sociální pomoc obrátit.
Na konkrétních příkladech:
4. Co je institut existenčního a životního minima – výpočet výše ŽM.
5. Naučit žáky rozlišovat kdo může systém dávek využít.
6. Seznámit žáky s potřebnými tiskopisy a způsoby jejich získání.
Při samostatné práci žáci mají možnost vyhledat potřebné informace a seznámit se s webovými stránkami,
které obsahují praktické informace o sociální tématice. Popřípadě žáci vyhledávají právní úpravu např. plné
znění zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi či zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.
Základní informace pro studenty:
Systém státního sociálního zabezpečení v České republice stojí na třech základních pilířích, tvoří ji pojištění,
podpora a pomoc.
197
1. Systém sociálního pojištění (vyřizuje správa sociálního zabezpečení)
a) nemocenské pojištění
b) důchodové pojištění
c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
2. Nepříspěvkové sociální dávkové systémy
a) systém státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře)
b) systém pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi)
c) systém dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
3. Systém sociálních služeb (zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách)
V rámci systému státní sociální podpory příslušné úřady práce vyplácí následující dávky:
-
přídavek na dítě
-
rodičovský příspěvek
-
sociální příplatek
-
příspěvek na bydlení
-
porodné
-
pohřebné
-
dávky pěstounské péče (4 dávky)
Systém pomoci v hmotné nouzi – je formou pomoci rodině či osobám s nedostatečnými příjmy, zároveň je
motivuje k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Současně má pomoci řešit určité
nárazové životní situace, které nelze vyřešit jinak než okamžitou pomocí.
Tento systém vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje,
popřípadě se práci vyhýbá.
Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její
současné situace, ale i předcházení vzniku hmotné nouze.
Hmotná nouze = stav, kdy osoba či rodina (okruh společně posuzovaných osob) nemá dostatečné příjmy a
její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních a životních potřeb na úrovni,
která je ještě přijatelná pro společnost. A zároveň si příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak
svou situaci vlastním úsilím. Okruh společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a
existenčním minimu (pokud zákon o hmotné nouzi nestanoví jinak). Příjem se zpravidla zjišťuje za období tří
kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku.
198
Dávky, které řeší hmotná nouze, jsou:
-
příspěvek na živobytí
-
doplatek na bydlení
-
mimořádná okamžitá pomoc
Řízení o přiznání dávek je zahájeno podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři na sociálním odboru
pověřeného obecního úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele.
V řízení se hodnotí, zda je žadatel skutečně v hmotné nouzi, zda jsou splněny podmínky pro přiznání nároku
na příslušnou dávku, dále pak výše dávky. Odvolat se lze ke krajskému úřadu.
Pro posuzování dávek hmotné nouze a několika dalších dávek v systému státní sociální podpory je
rozhodujícím kritériem životní minimum (zákon č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu).
Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb.
Vedle životního minima je od ledna 2007 z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi
institut existenčního minima.
Existenční minimum je minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a
ostatních základních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Částka existenčního minima je 2 020 korun.
Částka životního minima jednotlivce je 3 126 korun.
U společně posuzovaných osob, jsou částky odstupňovány od zaopatřených po nezaopatřené podle věku.
Životní minimum společně posuzovaných osob se vypočítá jako součet všech částek.
První v řadě zaopatřená osoba 2 880 Kč a dále
-
2 600 korun u zaopatřené osoby starší 15 let,
-
2 250 korun u nezaopatřeného dítě od 15 do 26 let věku,
-
1 960 korun u nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku,
-
1 600 korun u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
Životní minimum 2 zaopatřených osob je 5 480 korun (2 880 + 2 600) a svobodné matky samoživitelky,
pečující o 3leté dítě je 4 480 korun (2 880 + 1 600).
Využití životního a existenčního minima
a) dávky pomoci v hmotné nouzi
b) dávky státní sociální podpory – zejména u dávek, které jsou poskytovány v závislosti na výši
příjmu, se vychází z životního minima a jeho násobku. Přídavek na dítě náleží rodiči či
199
nezaopatřenému dítěti, pokud rozhodný příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima.
Sociální příplatek počítá s 2,0 násobkem životního minima.
c) další např. soudní praxe – při stanovení vyživovací povinností (alimenty), v případě exekuce –
pro stanovení tzv. nezabavitelné částky, atd.
Životní a existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Oblast bydlení je v současné době
řešena ve dvou různých dávkách, pro každou platí jiné podmínky a řeší je jiný úřad. První řeší v rámci systému
státní sociální podpory a to příspěvkem na bydlení úřady práce, a druhou v rámci pomoci v hmotné nouzi
doplatkem na bydlení příslušné obecní úřady.
Mimořádná pomoc v nouzi
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci v nouzi může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a
mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je vhodné ji bezprostředně poskytnout pomoc.
Zákon stanoví několik situací, kdy lze dávku poskytnout a v jaké výši.
Např. mimořádná událost, kdy osoba není schopna překonat nepříznivou událost vlastními silami. V případě
živelní pohromy, požáru nebo jiné destruktivní události, ekologické či průmyslové havárie je maximální výše
dávky 15násobek částky ŽM jednotlivce.
Nárok na mimořádnou pomoc vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu a vyplácí se
bezodkladně.
Zadání:
Příklad 1
Vypočítejte životní minimum rodiny, která má:
a) 3 členy - matka a dvě dětí ve věku 8 a 15 let.
b) 4 členy – otec, matka, dvě děti 3 a 6 let
c) 6 členů – otec, matka, dvě děti 12 a 16 let, babička, děda.
Příklad 2
Vypočítejte 2,4 násobek ŽM pro všechny tři typy rodiny a rozhodněte, zda mají nárok na přídavek na děti,
pokud je rozhodný příjem rodiny:
a) u tříčlenné rodiny – 13 270 korun
b) u čtyřčlenné rodiny – 18 030 korun
200
c) u šesti členné rodiny – 41 560 korun
V případě nároku vypočítejte výši přídavku na dítě.
Přídavek na dítě
do 6 let
6 – 15 let
15 – 26 let
500
610
700
Příklad 3
Odpovězte na následující otázky:
1. Definujte osobu v hmotné nouzi
2. Pokud je Josef Novák bez prostředků – přišel o práci, nepodniká, není veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání, má nárok na pomoc v hmotné nouzi? Pokud ano, na jaké dávky.
3. Při povodních byl zaplaven rodinný domek paní Smutné. Má nárok na pomoc v hmotné
nouzi? Pokud ano, na jaké dávky.
4. Pokud nemá rodina prostředky na opravu pračky, mohou zažádat o pomoc v hmotné nouzi?
5. Kde mohou žádat občané-žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi a v jaké formě mohou
být poskytnuty?
6. Co je existenční minimum a kolik činí pro jednotlivce?
7. Co je životní minimum a jaká je jeho výše pro jednotlivce?
8. Jaké je existenční a životní minimum nezaopatřeného dítěte ve věku 17let.
9. Patří do okruhu společně posuzovaných osob matka a 25letá dcera, která bydlí na koleji?
10. Co je nezabavitelné minimum a jak se stanovuje.
Příklad 4
1. Na internetových stránkách vyhledejte aktuální formuláře SSP – vyberte si přídavek na dítě a
zažádejte si jako zletilé nezaopatřené dítě (sami na sebe), jaké dokumenty musíte při žádosti
předložit.
2. Vyhledejte na internetu formuláře (žádosti) pro pomoc v hmotné nouzi – kolik jich je, jak se
nazývají.
201
Řešení:
Příklad 1
Vypočítejte životní minimum rodiny, která má:
a) 3 členy - matka a dvě dětí ve věku 8 a 15 let.
b) 4 členy – otec, matka, dvě děti 3 a 6 let
c) 6 členů – otec, matka, dvě děti 12 a 16 let, babička, děda.
Životní minimum rodiny je:
a) 2880 + 1960 + 2250 = 7 090 korun
b) 2880 + 2600 + 1600 + 1960 = 9 040 korun
c) 2880 + 3*2600 + 1960 + 2250 = 14 890 korun
Příklad 2
Vypočítejte 2,4 násobek ŽM pro všechny tři typy rodiny a rozhodněte, zda mají nárok na přídavek na děti,
pokud je rozhodný příjem rodiny:
a) u tříčlenné rodiny – 13 270 korun
b) u čtyřčlenné rodiny – 18 030 korunu
c) u šestičlenné rodiny – 41 560 korun
V případě nároku vypočítejte výši přídavku na dítě.
Přídavek na dítě
do 6 let
6 – 15 let
15 – 26 let
500
610
700
2,4 násobek ŽM je
a) 7090 * 2,4 = 17 016 korun
nárok na přídavek
13 270 < 17 016
ANO
610 + 700 = 1 310 korun
18 030 < 21 696
ANO
500 + 610 = 1 110 korun
41 560 > 35 736
NE
b) 9040 * 2,4 = 21 696 korun
nárok na přídavek
c) 14890 * 2,4 = 35 736 korun
nárok na přídavek
202
Příklad 3
Odpovězte na následující otázky:
1.
Definujte osobu v hmotné nouzi
2.
Pokud je Josef Novák bez prostředků – přišel o práci, nepodniká, není veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání, má nárok na pomoc v hmotné nouzi? Pokud ano, na jaké dávky.
3.
Při povodních byl zaplaven rodinný domek paní Smutné. Má nárok na pomoc v hmotné nouzi?
Pokud ano, na jaké dávky.
4.
Pokud nemá rodina prostředky na opravu pračky, mohou zažádat o pomoc v hmotné nouzi?
5.
Kde mohou žádat občané-žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi a v jaké formě mohou být
poskytnuty?
6.
Co je existenční minimum a kolik činí pro jednotlivce?
7.
Co je životní minimum a jaká je jeho výše pro jednotlivce?
8.
Jaké je existenční a životní minimum nezaopatřeného dítěte ve věku 17let.
9.
Patří do okruhu společně posuzovaných osob matka a 25letá dcera, která bydlí na koleji?
10. Co je nezabavitelné minimum a jak se stanovuje.
1. Viz základní informace, úplné znění zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
2. Josef Novák není z pohledu zákona osobou v hmotné nouzi.
3. Má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události (živelní
pohroma).
4. Ano pokud nemají vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
dostatečné příjmy.
5. Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou
a) pověřené obecní úřady
b) obecní úřady s rozšířenou působností
c) krajské úřady
d) ministerstvo práce a sociálních věcí
Formy poskytování dávek
a) příspěvek na živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popř. v obou
formách
203
b) doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě a lze ho bez souhlasu příjemce
poukázat přímo pronajímateli či poskytovateli služeb k úhradě nájemného a
dalších služeb spojených s bydlením
c) mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popř.
v obou
6. Existenční minimum je viz základní informace
7. Životní minimum je viz základní informace
8. Existenční minimum se stanovuje pouze u zaopatřených osob, ŽM je 2 250 korun.
9. Ano, přestože dcera bydlí na koleji.
10. Nezabavitelné minimum vychází z životního minima, je to částka, která musí po všech
srážkách zůstat. Má 2 složky – první je pro osobu povinného (ŽM a normativní náklady na
bydlení) a druhá pro každou vyživovanou osobu – údaje se sečtou.
Příklad 4
1. Na internetových stránkách vyhledejte aktuální formuláře SSP – vyberte si přídavek na dítě a
zažádejte si jako zletilé nezaopatřené dítě (sami na sebe), jaké dokumenty musíte při žádosti
předložit.
2. Vyhledejte na internetu formuláře (žádosti) pro pomoc v hmotné nouzi – kolik jich je, jak se
nazývají.
Použít lze například www.mpsv.cz, www.portal.mpsv.cz
Celkem 7 žádostí:
Žádost o příspěvek na živobytí
Žádost o doplatek na bydlení
Žádosti pro mimořádnou okamžitou pomoc
a) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví
b) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou
událostí
c) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje
d) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných
nákladů
e) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením
204
Interpretace výsledků
Na příkladech si žáci procvičují znalosti o životním a existenčním minimu, které je základem pro pomoc
v hmotné nouzi. Vypočítávají výši životního minima rodiny. Dále posuzují, zda má rodina nárok na přídavek
na děti. Zda splňuje podmínky dané zákonem pro nárokování dané dávky. Příklad 3 je zaměřen na teorii, žáci
podle svých znalostí odpovídají na dané otázky.
Systém sociálního zabezpečení vyžaduje předepsané formuláře a jejich správné vyplnění. Příklad 4 je možno
zadat jako samostatnou práci nebo jako domácí úkol – vyžaduje práci s internetem a formuláři.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci k vyřešení prvních dvou příkladů nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika dalších odpovědí
je vhodné zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady vtištěné podobě. Příklad 4 vyžaduje práci
s internetem.
Realizace – postupy a metody:
Na úvod je nezbytné nastínit či zopakovat problematiku sociálního zabezpečení v České republice, popřípadě
látku vysvětlit (v případě vysvětlování je nutné počítat s hodinovou dotací na teorii a hodinu na procvičení)
V příkladech žáci testují své znalosti a rozhodují, kdo splňuje podmínky pro získání pomoci v hmotné nouzi, a
komu může podat svou žádost. Zároveň opakují základní pojmy a jejich využití. Příklad 1 a 2 žáci vypočítají do
10 minut. Příklad 3 vyžaduje taky cca 10 minut a žáci při řešení pracují samostatně.
Příklad 4 může být časově náročnější z důvodu vyhledání podkladů na internetu, záleží na schopnostech
studentů. Zde je možno sdělit žákům konkrétní stránky nebo je ponechat pracovat zcela samostatně.
Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut.
Pro kontrolu zjištěné výsledky prodiskutujeme.
205
Téma:
Finanční gramotnost - rozpočtová
Životní a existenční minimum
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
životní, existenční minimum, pomoc v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory,
společně posuzované osoby, započitatelné příjmy, nezabavitelné minimum
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti životního, existenčního minima a navazující problematiku
nezabavitelného minima (souvisejícího s exekučním řízením) a sociálních dávek. Žáci si uvědomí, jak se tato
problematika projevuje v běžném životě, v jakých situacích je výše životního a existenčního minima důležitá.
Žáci dokážou vypočítat životní, existenční i nezabavitelné minimum pro domácnost a rozlišit, na které sociální
dávky má daná domácnost nebo rodina nárok, případně v jaké výši.
Informace pro žáky:
Životní minimum
- je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
- jeho výše je stanovena v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, využití je
potom upraveno v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- nezahrnuje náklady na bydlení, tato problematika je řešena v rámci příspěvku na bydlení
-
výše životního minima (měsíční částka):
•
•
•
•
pro jednotlivce
pro první osobu v domácnosti
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem
pro nezaopatřené dítě ve věku
206
3126
2880
2600
do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let (nezaopatřené)
1600
1960
2250
-
životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
POZOR! Z hlediska výpočtu životního minima není důležité členství v rodině, ale příslušnost ke
společné domácnosti!
-
pro výpočet životního minima domácnosti se společně posuzují tyto osoby:
•
•
•
•
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
manželé nebo registrovaní partneři
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou
posuzovány s jinými osobami
jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně
neuhrazují náklady na své potřeby
společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné
přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby),
zdržují mimo byt
-
Započitatelné příjmy - s životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy
jednotlivce nebo společně posuzovaných osob a to:
z pracovní činnosti,
z podnikání,
z kapitálového majetku,
z pronájmu,
důchody,
dávky nemocenského pojištění,
dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky,
podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
výživné
207
-
nezapočítávají se:
příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na
uspokojení bytové potřeby,
náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
stipendií,
odměn za darování krve,
daňového bonusu,
příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů,
zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.
převzato ze zákona
-
výše životního minima se zvyšuje (valorizuje) nařízením vlády, pokud náklady na „život“
stoupnou alespoň o 5 %
Existenční minimum
-
bylo zavedeno, aby se lidé snažili vlastními silami získat prostředky pro život a nespoléhali se na
sociální dávky
-
je minimální hranicí peněžních příjmů, se kterou lze přežít
-
Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za
nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující
přežití.
Existenční minimum je 2020 Kč měsíčně
nelze jej však použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby
invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let
-
Využití životního a existenčního minima
-
-
výše životního minima se nejčastěji využívá při posuzování nároku občanů na dávky státní
sociální podpory, celý systém dávek je přehledně uveden na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí
životní minimum se uplatňuje v případech, kdy dávky závisí na výši příjmů, tj. u těchto dávek:
přídavek na dítě
sociální příplatek
příspěvek na úhradu potřeb dítěte
nebo se jeho výše využívá při výpočtu výše dávek, např. odměna pěstouna
208
-
o tyto dávky se žádá na místně příslušném pracovišti úřadu práce
žádost musí být podána na stanovených tiskopisech, které lze také získat na internetu
Přídavek na dítě
-
nárok má každé nezaopatřené dítě od narození do věku 26 let
-
jeho výše se odvíjí od věku dítěte
-
nárok má rodina (společně posuzované osoby), pokud její příjem na předchozí kalendářní rok
nepřesáhl 2,4 násobek životního minima
Výše přídavku na dítě
Dítě od 0 do 6 let - přídavek ve výši 500 Kč měsíčně
Dítě od 6 do 15 let - přídavek ve výši 610 Kč měsíčně
Dítě od 15 do 26 let - přídavek ve výši 700 Kč měsíčně
Sociální příplatek
-
poskytuje se rodinám, které pečují alespoň o 1 nezaopatřené dítě do 26 let
-
za rodinu se považuje i 1 osoba, která se stará o nezaopatřené dítě
-
výše se liší podle věku dítěte a také podle toho, jaké příjmy rodina má
-
nárok má rodina, jejíž příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 2,0 násobek životního
Výše sociálního příplatku
Rodina se 1,0 násobkem životního minima
800 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let,
980 Kč měsíčně na dítě od 6 do 16 let,
1 125 Kč měsíčně na dítě od 15 do 26 let
Rodina se 1,6 násobkem životního minima
320 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let,
209
392 Kč měsíčně od 6 do 15 let,
450 Kč měsíčně od 15 do 26 let.
Příjmy, které se započítávají do čistého peněžního příjmu – platí pro přídavky na děti i
sociální příplatek
Do čistého peněžního příjmu se počítá veškerý peněžní příjem společně posuzovaných osob z:
pracovní činnosti (zaměstnanecký poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
samostatného podnikání,
kapitálového majetku,
důchodu,
dávek nemocenského pojištění,
dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné)
příjmu z pronájmu,
podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci,
výživného.
Příjmy, které se nezapočítávají do čistého peněžního příjmu
Příspěvek na bydlení
Doplatek na bydlení
Jednorázové sociální dávky
Odměna za darování krve
Daňový bonus na dítě
Příspěvek na péči
Dávka sociální péče poskytovaná ze zdravotních důvodů
Stipendia
Nezabavitelné minimum
-
v případě, že je dlužníka uvalena exekuce, stanoví zákon částku, která je tzv. nezabavitelná
tato částka se odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát
částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě a manžela či manželku.
výše minima závisí také na tom, komu dotyčný dluží, pokud je věřitelem stát nebo dlužník neplatí
výživné, je částka nezabavitelného minima menší než v případě, že dluží bance nebo podobné
instituci
výše nezabavitelné částky:
210
Nezabavitelnou částku na dlužníka (někdy se označuje také slovem povinný) stanovíme jako 2/3
součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3126 Kč a částky normativních nákladů
na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, tj. 4597 Kč,
2/3 se tady budou počítat z částky 7723 (normativní náklady na bydlení se započítávají vždy
stejnou částkou bez ohledu na to, v jak veliké obci dlužník žije)
Nezabavitelná částka na povinného činí 5148,66 Kč.
Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné
částky na povinného 5148,66 Kč, tedy 1287,16 Kč.
Na manžela /manželku dlužníka se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky (i když má
dotyčný svůj vlastní příjem).
Na dítě, které manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky
každému z manželů (pokud jsou dlužníky oba). Pokud se exekuce provádí kvůli naplacení
výživného, na dítě, v jehož prospěch se exekuce provádí, se nezapočítává žádná nezabavitelná
částka.
Celkovou nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako součet nezabavitelné částky na
povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Tato částka se zaokrouhluje na
celé koruny nahoru.
Pokud se exekuce provádí srážkou ze mzdy, je výpočet částky, která může být sražena
velmi komplikovaný, přehledné vysvětlení a příklady lze najít zde.
Příklad:
Příklad 1
Vypočtěte částku životního minima pro rodinu (žijící ve společné domácnosti). Rodina se skládá z otce,
matky, dětí ve věku 5 a 18 let (student) a dvou prarodičů, kteří jsou oba starobní důchodci.
Jaká by byla částka existenčního minima pro tuto rodinu?
Příklad 2
Proti panu XY, který žije s manželkou a 1 dítětem a k dalšímu dítěti má vyživovací povinnost, byla nařízena
exekuce. Jaké je nezabavitelná částka tohoto povinného?
Mohla by být exekuce provedena při příjmu 9000 korun čistého?
Příklad 3
a) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě,
případně v jaké výši. V rodině jsou 2 rodiče, 1 dítě ve věku 5,5 let, 1 dítě ve věku 8 let.
211
V minulém kalendářním roce měla rodina jako celek příjem z podnikání 19 960 korun a příjmy ze
zaměstnání 120 800 korun.
b) Jak by se změnila situace, pokud by zadání zůstalo stejné jako v předchozím případě, ale v rodině
by byl pouze jeden rodič?
c) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě,
případně v jaké výši. V rodině jsou 2 rodiče, 1 dítě ve věku 13 let, 1 dítě ve věku 22 let (student).
V minulém kalendářním roce měla rodina jako celek průměrný měsíční příjem 35 892 korun.
d) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě,
případně v jaké výši. V rodině je 1 rodič, dítě ve věku 1 rok a dítě ve věku 4 roky a 2 prarodiče. V
minulém kalendářním roce měla rodina jako celek tyto příjmy:
rodičovský příspěvek
91 200
stipendium studenta
důchod
6 000
160 800
příjmy z pronájmu
24 000
výživné
42 000
jednorázová soc. dávka
5 000
Příklad 4
a)
Vypočítejte, zda má rodina nárok na
sociální příplatek a v jaké výši, pokud měsíční příjem rodiny v předchozím čtvrtletí činil 45 000
korun a v rodině žijí společně 2 rodiče, 1 dítě ve věku 10 let a 1 dítě ve věku 15 let.
b)
Vypočítejte, zda má rodina nárok na
sociální příplatek a v jaké výši, pokud v rodině žije 1 rodič, 1 dítě ve věku 3 let a 1 dítě ve věku 25
let (student). Průměrné měsíční příjmy rodiny za předchozí čtvrtletí činily:
plat
12 500
příjem z kapitálového majetku
1 200
stipendium studenta
800
přídavky na děti
1 200
výživné
2 500
212
Testové otázky
1. Životní minimum je:
a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití
b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná
2. Existenční minimum je:
a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití
b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná
3. Nezabavitelné minimum je:
a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití
b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná
4. Životní a existenční minimum:
a) zahrnuje nezbytné náklady na bydlení
b) nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení
c) zahrnuje 50 % nezbytných nákladů na bydlení
5. Jaká je částka existenčního minima:
a) 2880
b) 2600
c) 2020
d) 2250
6. Patří prarodiče žijící ve společné domácnosti mezi společně posuzované osoby z hlediska
stanovení životního minima?
a) ano
b) ne
c) jen v případě, že pobírají starobní nebo invalidní důchod
7. Pokud se některý člen společné domácnosti zdržuje z důvodu studia mimo byt, je považován za
společně posuzovanou osobu?
a) ano
b) ne
c) ano, ale jen pouze pokud tráví víkendy a prázdniny doma
8. Vyberte ty příjmy, které se započítávají v případě porovnání s životním minimem:
213
plat
b) příspěvek na bydlení
c) podpora v nezaměstnanosti
d) příjem z prodeje nemovitostí
e) nemocenské dávky
f) stipendia
g) příjmy z pronájmu
9. Částky životního minima se:
a) zvyšují jedenkrát ročně
b) od 1. ledna, pokud to vyhlásí vláda
c) od 1. ledna, pokud to vyhlásí Česká správa sociálního zabezpečení
10. Sociální příplatek je poskytován:
a) všem rodinám s minimálně 4 členy
b) rodičům samoživitelům
c) rodinám s dětmi
a)
11. Nárok na příspěvek na dítě má nezajištěná osoba maximálně do věku:
a) 25
b) 26
c) 28
12. Nárok na příspěvek na dítě má rodina, jejíž celkový příjem nepřesahuje:
a) 2,4 násobek životního minima
b) 2,5 násobek životního minima
c) 2,6 násobek životního minima
13. Výše příspěvku na dítě se odvíjí od:
a) věku dítěte
b) věku dítěte a příjmu rodiny
c) příjmu rodiny
14. Nárok na sociální příplatek má rodina, jejíž celkový příjem nepřesahuje:
a) 2,0 násobek životního minima
b) 2,4 násobek životního minima
c) 2,5 násobek životního minima
d) 2,6 násobek životního minima
15. Při posuzování příjmu v případě sociální příplatku se posuzuje příjem za:
a) předchozí kalendářní rok
b) předchozí kalendářní pololetí
c) předchozí kalendářní čtvrtletí
16. Při posuzování příjmu v případě přídavku na dítě se posuzuje příjem za:
a) předchozí kalendářní rok
b) předchozí kalendářní pololetí
c) předchozí kalendářní čtvrtletí
214
Řešení:
Příklad 1
Výše životního minima:
první osoba v domácnosti
další dospělé osoby
2 880
3 * 2600 = 7 800
dítě 5 let
1 600
dítě 18 let
2 250
celkem
14 530
Existenční minimum pro tuto rodinu
Existenční minimum lze použít jen pro 2 dospělé osoby (rodiče), pro starobní důchodce ani nezaopatřené děti
se použít nedá.
2 dospělé osoby
prarodiče
2* 2020 = 4 040
2 * 2 600 = 5 200
děti
1 600
2 250
celkem
13 090
Příklad 2
Nezabavitelná částka na dlužníka
5 148,66
Částka na manželku a 2 vyživované děti 3 * 1287,16 = 3861,48
Celkem
9010,14
Po zaokrouhlení
9 011,00
Při příjmu 9 000 korun čistého by nešlo dlužníkovi zabavit nic.
215
Příklad 3
a)
Životní minimum rodiny:
2 rodiče
2 880 + 2 600 = 5 480
dítě 5,5 let
1 600
dítě 8 let
1 960
celkem
9 040
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 9040 = 21 696
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok (18 960 + 120 800)/12 = 11 646,66
Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1 110 korun
(500 + 610).
b)
Životní minimum rodiny:
1 rodič
2 880
dítě 5,5 let
1 600
dítě 8 let
1 960
celkem
6 440
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 6 440 = 15 456
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok (18 960 + 120 800)/12 = 11 646,66
Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1 110 korun
(500 + 610).
c)
Životní minimum rodiny:
2 rodiče
2 880 + 2600 = 5 480
216
dítě 13 let
1 960
dítě 22 let
2 250
celkem
9 690
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 9 690 = 23 256
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok 35 892
Příjem rodiny přesahuje 2,4 násobek životního minima, přídavky na děti nezíská.
d)
Životní minimum rodiny:
1 rodič
2 prarodiče
2 880
2 * 2600
dítě 1 rok
1 600
dítě 4 roky
1 600
celkem
11 280
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 11 280 = 27 072
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok:
rodičovský příspěvek
důchody
91 200
160 800
příjmy z pronájmu
24 000
výživné
42 000
celkem
318 000
Průměrný měsíční příjem
318 000/12 = 26 500
Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1 000 korun
(2 * 500).
217
Příklad 4
a)
Životní minimum rodiny:
2 rodiče
2 880 + 2600 = 5 480
dítě 10 let
1 960
dítě 15 let
1 960
celkem
9 400
1,0 násobek životního minima
9 400
1,6 násobek životního minima
15 040
Průměrný měsíční příjem za předchozí čtvrtletí
15 000
Příjem rodiny přesahuje 1,0 násobek životního minima a zároveň nedosahuje 1,6 násobek životního minima,
proto má rodina nárok na sociální příplatek ve výši 2 * 392 korun.
b)
Životní minimum rodiny:
1 rodič
2 880
dítě 3 roky
1 600
dítě 25 let
2 250
celkem
6 730
1,0 násobek životního minima
6 730
1,6 násobek životního minima
10 768
Průměrný měsíční příjem za předchozí čtvrtletí:
plat
12 500
218
příjem z kapitálového majetku
1 200
přídavky na děti
1 200
výživné
2 500
celkem
17 400
stipendium se nezapočítává do posuzovaného příjmu
Příjem rodiny stanovenou hranici, proto nemá rodina na sociální příplatek nárok.
Odpovědi na testové otázky:
1. b
2. a
3. c
4. b
5. c
6. a
7. a
8. a c e g
9. b
10. b c
11. b
12. a
13. a
14. a
15. c
16. a
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
V těchto několika jednoduchých příkladech žáci spočítali životní, existenční i nezabavitelné minimum pro
společnou domácnost. Zopakovali si základní pojmy z této oblasti a také dokázali určit, zda mají posuzované
domácnosti nárok na přídavky na děti a sociální příplatky. Při řešení museli uplatnit již získané znalosti,
zejména tehdy, kdy určovali, které příjmy se započítávají při posuzování příjmů při žádosti o sociální dávky.
219
Příklady jsou koncipovány tak, aby si studenti také uvědomovali, že sociální dávky jsou určeny pouze pro
rodiny s nižšími příjmy a že být příjemcem sociálních dávek zároveň znamená mít nízké příjmy.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
K tomuto příkladu musí mít žáci kalkulátory. Při vyhledávání informací a výpočtech je možné využít i různé
kalkulátory na internetu – v tomto případě, je nutné zkontrolovat, zda jsou v nich nastavené aktuální
hodnoty, protože některé z nich mohou používat při výpočtech ještě starou výši dávek.
Realizace – postup a metody:
Pokud bude příklad využíván jako celek, je k jeho realizaci potřeba min. 2 vyučovacích hodin. Pokud nemají
žáci dostatečné informace o sociálních dávkách, bude potřeba vyčlenit ještě další min. 2 vyučovací hodiny pro
toto téma. Jednotlivé příklady lze také využívat samostatně podle toho, jaká jsou momentálně probírána.
Některé z nich mohou učitelé využít jako samostatné práce nebo jako domácí úkoly. Před každým řešením
příkladu je vhodné zopakovat základní pojmy, případně principy výpočtu.
220
Téma:
FG – rozpočtová
(Finanční produkty)
Životní pojištění
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění,
rizikové životní pojištění, spořící složka, kapitálová hodnota, odbytné
Cíle a přínosy pro žáka:
Seznámit studenty s principy pojištění, jeho druhy a naučit je, jak postupovat při výběru vhodného typu
pojištění.
Naučit studenty dodržovat určitá pravidla a zásady při výběru životního pojištění.
Při zvažování vhodnosti uzavření životního pojištění a výběru vhodné varianty si studenti osvojí jak správně
postupovat – ŽP v bodech.
Informace pro žáky:
1. Životní pojištění není spoření
2. Pokud potřebuji ŽP pak platí „čím dříve, tím lépe“ – nižší věk = nižší pojistné částky
3. Pozor na volbu krátkodobého účelového pojištění – neposkytuje celoživotní zabezpečení
4. Nezapomenout na pojištění invalidity popřípadě zproštění placení
Životní pojištění krok za krokem
Pokud uvažujeme o životním pojištění, tzn. pojištění proti nenadálým událostem, které nepříjemně ovlivní
situaci rodiny, postupujeme následovně. Důležité je vhodné ŽP, které pomůže usnadnit finanční situaci
rodiny, pokud jsme zvolili špatně jednalo se o „vyhozené“ peníze a blízkým nepomůžeme.
221
Při volbě pojištění je vhodné odpovědět si na následující otázky.
1. Potřebuji ŽP
- Potřebuji zajistit rodinu
- Pojistí mě někdo až bude potřeba
- Plánuji úvěr či leasing
2. Chci jen pojistit, i spořit nebo hlavně spořit
3. Volba správné výše pojistné částky
(vlastní volba po dohodě v pojišťovně nebo můžeme použít orientačně kalkulačku viz životní
kalkulačka)
Pozor na přepojištění (vysoká částka = zbytečně vysoké pojistné) ale i podpojištění (malá
částka nemusí pokrýt potřeby rodiny)
Obecně se doporučuje:
a) Pojistná částka minimálně ve výši jednoho hrubého ročního platu
b) Optimální je 2-3násobek čistého ročního příjmu
c) Pro typickou rodinu minimálně 500 000 korun
Ale vše se odvíjí od věku, velikosti příjmů, velikosti rodiny (počtu dětí)
4. Jaká rizika chci pojištěním pokrýt
základní pojištění
pro případ smrti,
pro případ dožití,
doplňkové připojištění pro případ plné invalidity
zproštění placení v případě plné invalidity
případ civilizačních chorob
pro případ hospitalizace
pro případ smrti úrazem
pro případ trvalých následků úrazu
5. Jak zvolím druh pojištění a pojišťovnu
Rizikové životní pojištění (bez spořící složky)
Kapitálové životní pojištění (se spořící složkou a garantovaným zhodnocením)
Investiční životní pojištění (se spořením a vyšším, ale negarantovaným zhodnocením)
6. Zjistit základní informace
- Kdy a v jakém rozsahu jsme pojištěni
- Je v základní sazbě pojistného zahrnuto zproštění od placení
- Jaká je výše pojistného a způsoby jeho placení
- Seznámení s pojistnými podmínkami (výluky, výpověď, …)
- Jak probíhá výplata
7. Neuzavírat smlouvy bezhlavě
Před podpisem ještě jednou pořádně přečíst celou pojistnou smlouvu!
222
pro
Příklad:
Příklad 1
Josef Zelenka (24 let) je svobodný muž s měsíčním příjmem 21 000 korun a průměrnými výdaji 16 000 korun.
Bydlí v panelovém domě v pronajatém bytě, vlastní ojetý automobil. V budoucnu uvažuje o vlastním bytě a
rodině. Jelikož má volné peněžní prostředky, které zvětší části vynakládá na cestování zvažuje uzavření životní
pojistky. Vzhledem k tomu, že je dosud bez závazků uvažuje o částce 150 000 korun ve prospěch rodičů.
Zjistěte, zda je pro něj životní pojištění vhodné. Pokud ano jaké.
Doplňující úkol - Navrhněte jiný způsob pojištění či uložení volných finančních prostředků.
Příklad 2
Pan Novotný (29 let) je ženatý, s manželkou bydlí v družstevním bytě, mají dvouletého syna, manželka je na
rodičovské dovolené, měsíční příjem rodiny je v současné době 30 900 korun. Uvažují o vlastním bydlení a
druhém dítěti. Jaký typ životního pojištění navrhujete. Dosud mají stavební spoření.
Zjistěte, zda je pro něj životní pojištění vhodné. Pokud ano jaké.
Doplňující úkol – Navrhněte alespoň 2 konkrétní produkty.
Příklad 3
Přečtěte si podmínky pojistné smlouvy (příloha 1) a odpovězte na následující otázky.
a) Kolik peněz dostane pojištěný v případě úrazu, jehož léčení trvalo 10 dní.
b) Kolik peněz dostane v případě úrazu, který si vyžádal týden léčení v nemocnici a další čtyři
týdny doma.
223
Řešení:
Příklad 1
Josef Zelenka (24 let) je svobodný muž s měsíčním příjmem 21 000 korun a průměrnými výdaji 16 000 korun.
(Bydlí v panelovém domě v pronajatém bytě, vlastní ojetý automobil. V budoucnu uvažuje o vlastním bytě a
rodině. Jelikož má volné peněžní prostředky, které zvětší části vynakládá na cestování zvažuje uzavření životní
pojistky. Vzhledem, k tomu, že je dosud bez závazků uvažuje o částce 150 000 korun ve prospěch rodičů.
Při řešení se budeme držet bodů uvedených výše a zodpovíme jednotlivé otázky
Potřebuji zajistit rodinu
zatím ne
Pojistí mě někdo až bude potřeba
Plánuji úvěr či leasing
doufám, že ano
zatím ne
Chci jen pojistit, i spořit nebo hlavně spořit
hlavně spořit
Volba výše pojistné částky
150 000
Ze zadání a z odpovědí na úvodní otázky vyplývá, že pro Josefa Zelenku existuje lepší způsob pro uložení
volných finančních prostředků a to vzhledem k tomu, že je dosud bez závazků a má zájem hlavně o spoření.
Pokud touží být pojištěn je pro něj lepší úrazové pojištění a samozřejmě cestovní pojištění s ohledem na jeho
zájmy.
Příklad 2
Pan Novotný (29 let) je ženatý, s manželkou bydlí v družstevním bytě, mají dvouletého syna, manželka je na
rodičovské dovolené, měsíční příjem rodiny je v současné době 30 900 korun. Uvažují o vlastním bydlení a
druhém dítěti. Jaký typ životního pojištění navrhujete. Dosud mají stavební spoření.
Při řešení se budeme držet bodů uvedených výše a zodpovíme jednotlivé otázky
Potřebuji zajistit rodinu
ano
Pojistí mě někdo až bude potřeba
Plánuji úvěr či leasing
doufám, že ano
ano
Chci jen pojistit, i spořit nebo hlavně spořit
i spořit
Volba výše pojistné částky
500 000
Jaká rizika chci pojištěním pokrýt
vzhledem k přání zajistit rodinu navrhujeme:
224
základní pojištění
pro případ smrti,
pro případ dožití,
doplňkové připojištění pro případ plné invalidity
zproštění placení v případě plné invalidity
případ smrti úrazem
pro případ trvalých následků úrazu
pro
Na základě těchto odpovědí můžeme konstatovat, že životní pojištění je nejen vhodné, ale i nutné vzhledem
k tomu, že pan Novotný je živitel rodiny. Doporučujeme kapitálové životní pojištění – část vložených peněz se
zhodnocuje i bez zásahu pojištěného. Kapitálové životní pojištění je vhodné i z důvodu daňové úspory, kterou
lze při konkrétní částce spočítat pomocí kalkulátorů (např. www.finance.cz, www.podnikatel.cz atd.)
Kalkulátory se mohou lišit, výsledky nemusí být stejné a to nejčastěji z důvodu jiných parametrů výpočtu.
225
Dále můžeme pokračovat krokem 6 – zjistit základní informace u několika konkrétních produktů. Studenti
pracují například s tabulkou uvedenou v příloze 2, do které doplní informace z letáků, či za pomoci internetu.
K porovnání několika produktů lze využít opět internetové kalkulátory, které základní informace o
konkrétních produktech doplní za nás.
Kalkulátory: Peníze – životní pojištění.cz nebo Měšec – životní pojištění.cz a další.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Studenti nepotřebují zvláštní pomůcky, mohou mít přístup k internetu, kde lze najít informace a kalkulačky
pro porovnání konkrétních produktů.
http://www.mesec.cz , http://penize.cz
Realizace – postupy a metody:
Na začátku hodiny je dobré zopakovat, popřípadě vysvětlit pojmy životní pojištění, životní pojištění
kapitálové, investiční či rizikové. Zdůraznit, že u krátkodobého pojištění na konkrétní pojišťovně a produktu
tak moc nezáleží.
Příklad 1 a 2 jsou jednoduché, slouží k zopakování pojmů a osvojení postupu při výběru pojistění. Studentům
na jejich zpracování stačí 10 - 15 minut. U příkladu 2 je počítáno s delším časem pokud studenti budou
226
pracovat s konkrétními produkty v podobě letáků či s internetem. Zde je možno studenty rozdělit do skupin a
každá skupina porovnává jiné produkty.
Příklad 3 je časově náročnější, ale ne obtížnější. Úkolem studentů je seznámit se s podmínkami pojistné
smlouvy uvedené v příloze 1 a zodpovědět otázky, které se týkají vzniklých pojistných událostí.
Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut.
Pro kontrolu zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme..
227
Finanční gramotnost cenová
První část sbírky obsahuje příklady z oblasti cenové gramotnosti. Jsou zaměřeny na pochopení a porozumění
cenovým mechanismům.
Příklady lze vyučovat nejen v ekonomických předmětech, ale i v matematice, či občanské nauce. Jsou určeny
žákům 2. a 3. ročníků.
Témata příkladů:
-
Výhoda snížené sazby DPH při renovaci soukromých obydlí
-
Jak neuzavírat „bezhlavé“ nákupy
-
Jednoduché úrokování
-
Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání
-
Práva spotřebitele - reklamace vadného zboží
-
Tvorba ceny a cenové triky
-
Životní a existenční minimum
-
Inflace a procentuelní zhodnocení vkladu v bankách
-
Jak předcházet nekalým obchodním praktikám
-
Nekalé obchodní praktiky aneb je to ještě poctivé jednání?
-
Stanovení ceny v oblasti služeb
-
Vliv inflace
-
Reklamace vadného zboží
228
Téma:
FG – cenová
(Peníze)
Daň z přidané hodnoty
Výhoda snížené sazby DPH při renovaci soukromých obydlí
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Cena, tvorba ceny, přidaná hodnota, DPH, cena s DPH, plátce DPH,
sazby DPH, výpočet DPH, cenové,,praktiky´´
Cíle a přínosy pro žáka:
Přivést žáky k uvědomění, že prodejci lákají na různé výhodné ceny, ale při tom uvádějí cenu bez DPH.
Naučit žáky spočítat si, kdy je výhodnější objednat si výrobek i s prací a umět si spočítat, kdy na tom chce
jenom vydělat firma a sníženou sazbu DPH používá pouze jako marketingovou praktiku ke zvýšení svých
prodejů.
Naučit žáky spočítat DPH a tím určit výhodnější cenu, protože studují obor spojený s ekonomií a budou se
s cenou bez DPH často setkávat ve své praxi.
NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD:
Nejprve si spočítá cenu s DPH, aby mohl obě ceny porovnat, a teprve potom se bude rozhodovat, které zboží
zakoupí spolu se službu – tím se vyhne nekalým cenovým praktikám ze strany nepoctivých řemeslníků.
Pojmy:
Cena
Cena zboří a služeb se vytváří na trhu.
Trhem můžeme chápat místo - kde se setkává kupující a prodávající - např. obchodní dům
burza…
-
jako spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě – trh zboží,
trh práce, peněžní trh
229
Tvorba ceny
Tvorbě ceny se také říká kalkulace ceny. Při tvorbě ceny musíme zohlednit všechny naše režijní náklady – sem
patří např. sociální a zdravotní pojištění podnikatele, mzdy zaměstnanců, pronájem výrobních prostor,
elektrická energie…. Každý podnikatel či podnik si musí spočítat, na kolik ho tyto režijní náklady vyjdou.
Přidaná hodnota
Přidanou hodnotu tvoří režijní náklady výrobce či prodejce a jeho zisk. Každý podnikatel si musí spočítat,
s jakým ziskem chce svůj výrobek, zboží nebo svou službu prodávat. Tento zisk zase musí korespondovat
s jeho reálnou pozicí na trhu. Jestliže ví, že je ve městě jediný opravář obuvi a nejbližší jiný obuvník je
vzdálený 30 km, může samozřejmě svůj zisk zvýšit. Ale zase ne o tolik, aby se zákazníkům radši nevyplatilo
koupit si už boty nové, na které bude mít dva roky záruku. Jestliže ale budou ve městě obuvníci čtyři, musí se
zamyslet, zda se mu vůbec vyplatí za tak nízký zisk v oboru podnikat.
Přidanou hodnotu tvoří součet režijních nákladů a zisku.
Přidanou hodnotou pro každého člověka je ale i jeho práce. To znamená, že když si koupím dlaždičky a sám si
vydlaždičkuji celou koupelnu, tak přidanou hodnotou je cena práce, kterou jsem vykonal.
Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty je označována zkratkou DPH. Je jednou z nepřímých daní – tzn., že se neplatí přímo
jako samostatná částka na finančním úřadě, ale je součástí ceny výrobku, zboží či služby. Podnikatel daň
připočítá k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou.
Je třeba si uvědomit, že DPH není výnosem účetní jednotky, neboť DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale
musí ji odvést do státního rozpočtu.
Bude-li odběratelem plátce DPH, nemůže si uplatnit nárok na odpočet DPH, protože pan Nový je neplátce
DPH k prodejní ceně. Skutečná cena pro zákazníka v tomto případě činí pouze 500 Kč, kdežto
v předcházejícím případě prodejní cena činila 595 Kč.
Zde se nám může zdát, že je pro nás lepší nakupovat výrobek spolu se službou u neplátců.
Ale nechme se překvapit!!!!
Sazby DPH
V ČR máme dvě sazby DPH:
Základní sazba DPH je 19% a je zde většina služeb a výrobků. Snížená sazba DPH je 9% a jsou zde například
zařazeny potraviny, knihy nebo stavební výroba určená pro bytovou výstavbu.
230
Způsob výpočtu DPH
Výpočet DPH provádíme v závislosti na tom, zda základ daně je cena včetně DPH nebo cena bez DPH.
1. základem je cena bez DPH – tzv. výpočet zdola – daň se vypočte prostým vynásobením
základu daně příslušnou procentní sazbou
2. základem daně je cena včetně DPH – tj. 109%nebo 119% - tzv. výpočet shora – používá se
například u tržeb v maloobchodě nebo u zjednodušeného daňového dokladu, kdy známe
pouze cenu s daní
U sazby 9% ……
zaokrouhleno na 4 des.místa = koeficient 0,0826
U sazby 19%.......
= 0,1596638
zaokrouhleno na 4 des. místa = koeficient 0,1597
Vypočtená daň se zaokrouhluje na desetihaléře nebo padesátihaléře – podle matematických pravidel, popř.
se uvede v haléřích.
Nás ale zajímá, co je pro nás výhodné !!! :O)
V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – v příloze č. 2 jsou uvedeny služby, které podléhají
snížené sazbě – figurují zde také renovace soukromých obydlí. A zde můžeme také ušetřit a při tom ještě
podpořit naše živnostníky!!!
Příklad
Příklad č.1:
Podnikatel Ivan Novotný, jehož předmětem činnosti je vodoinstalatelatérství, je plátcem DPH.
Nakupuje materiál – trubky od dodavatele za 476,- Kč – cena bez daně = 400,- Kč + 19% DPH 76,- Kč.
Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota - náklady + jeho zisk ve výši 100,- Kč.
Vypočtěte prodejní cenu s daní.
Příklad č.2:
Podnikatel Ivan Novotný, jehož předmětem činnosti je vodoinstalatérství, ale NENÍ plátcem DPH.
Nakupuje materiál – trubky od dodavatele za 400 Kč.
231
Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota - náklady + jeho zisk ve výši 100 Kč.
Vypočtěte prodejní cenu.
Příklad č. 3:
Spočítejte, kolik peněz můžeme ušetřit, objednáme-li si obložení koupelny 4x3x2,5m v rodinném domě oproti
tomu, když si tuto práci vykonáme sami.
Rozpočet :
Cena dlaždiček za 1m2
357 Kč
Cena lepidla 1 bal./20 m2
714 Kč
Cena spárovací hmoty
450 Kč
Cena práce obkladače za 1 m 2
250 Kč
Cena vlastní práce za 1 hod.
100
Kč
232
Řešení :
Příkladu č. 1:
Při kalkulaci ceny bude postup následující:
Cena materiálu
400 Kč
Přidaná hodnota
100 Kč
Cena výrobku bez daně 500 Kč
DPH 19%
95 Kč
Prodejní cena s daní
595 Kč
Poznámka: částka 76,- Kč nevstupuje do výnosů, ale je závazkem vůči finančnímu úřadu
Plátce daně
Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti.
Plátci daně se registrují u finančního úřadu a jejich registrace může být:
1. Povinná – z důvodu dosažení obratu 1 milionu za nejvýše 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne částku l
milionu Kč.
2. Dobrovolná – i když podnikatel nedosahuje limit pro povinnou registraci, může se stát plátcem daně na
základě vlastní žádosti - např. z důvodu, že nakupuje od plátců a prodává plátcům
Příklad č. 2:
Při kalkulaci ceny bude postup následující:
Cena materiálu
400 Kč
Přidaná hodnota
100 Kč
Cena výrobku s prací
500,- Kč
Prodejní cena
500,- Kč
Příklad č.3:
Velikost obkladové plochy stěn koupelny:
2
233
Jestliže tuto práci budeme práci vykonávat sami, bude náš rozpočet vypadat takto:
Oceníme-li svou práci na 100 Kč za hodinu a připočteme, že jsme tomu obětovali cca 50 hodin práce, vyjde
nám :
Musíme také počítat s půjčovným za nářadí a jeho nákupem :
Půjčovné:
Půjčovné řezačky dlaždic na 5 dní
1000 Kč
Půjčovné vrtačka+míchačka na 5 dní
1000 Kč
Celkem
2000 Kč
Nákup pomůcek:
Vědro na míchání
80 Kč
Zednická lžíce
190 Kč
Špachtle
30 Kč
Gumová palička
60 Kč
Hladítko plastové
77 Kč
Stěrka plastová
40 Kč
Celkem
477 Kč
Celková suma, za kterou jsme celou koupelnu vydlaždičkovali tedy je :
Koupelnu bychom vybudovali za cenu 20065 Kč.
234
Cena obložené koupelny od obkladače :
Vzhledem k tomu, že obkladač, že je plátce DPH nejdříve musíme vypočítat ceny bez DPH:
Obklady:
Cena s DPH
357 Kč
Cena bez DPH
300 Kč
19 % DPH
57 Kč
Lepidlo:
Cena s DPH
714 Kč
Cena bez DPH
600 Kč
19 % DPH
114 Kč
Spárovací hmota:
Cena s DPH
450 Kč
Cena bez DPH
378 Kč
19 % DPH
72 Kč
Vzhledem k tomu, že se jedná o renovaci soukromého obydlí, budeme počítat cenu materiálu bez DPH:
Kč
2
2
Kč
Výplň dveří a okna neodečítáme – toto je ponecháno na prořez materiálu!!!
Celková cena:
235
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Při porovnání obou cen vidíme, že cena od obkladače je nižší. Toto je způsobeno sníženou sazbou DPH a
praxí, kterou obkladač v oboru má a nemusí tomu obětovat tolik času jako laik. Další výhodou je záruka na
práci, kterou vám je řemeslník povinován ze zákona.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci by při řešení této úlohy mohli mít přístup k internetu – není ale nezbytně nutné.
Každý žák musí mít svou kalkulačku
Realizace – postup a metody:
V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a principy výpočtu DPH shora a zdola.
Poté žáci zhruba 5-7 minut samostatně studují zadání příkladu.
Výpočty provedou žáci na tabuli a ihned interpretujeme výsledky – viz výše.
Ve zbývajícím čase si žáci mohou, pokud mají přístup k internetu , na stránkách jednotlivých vyhledávačů
ověřit ceny prací řemeslníků a jednotlivých použitých materiálů a pracovních pomůcek.
236
Téma:
FG cenová
(Práva spotřebitele)
Jak neuzavírat „bezhlavé“ nákupy
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
právo ochrany spotřebitele, NOP (nekalé obchodní praktiky), klamavé obchodní
praktiky, agresivní obchodní praktiky
Cíle a přínosy pro žáka:
Připomenout studentům jejich základní práva spotřebitele. Seznámit studenty s právními předpisy pro
ochranu spotřebitele. Základem je zákon na ochranu spotřebitele, který obsahuje seznam klamavých a
agresivních praktik, tzv. černou listinu.
Ukázat studentům, kde získají potřebné informace a upozornit na existenci organizací a sdružení, které se
zabývají problematikou ochrany spotřebitele.
Na konkrétních příkladech naučit studenty rozlišovat agresivní a klamavé praktiky podnikatelů a obchodníků,
aby neuzavírali „bezhlavě“ nákupy.
Při samostatné práci při hodině, popřípadě doma mají studenti možnost vyhledat na internetu organizace na
ochranu spotřebitele. Seznámit se s jejich webovými stránkami, které obsahují praktické informace pro
spotřebitele o tom jak postupovat pokud se domnívají, že se stali obětí nekalých obchodních praktik atd.
Základní informace pro studenty:
Legislativní základ je v občanském zákoníku (§52) a dále v zákoně č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
NOP – nekalé obchodní praktiky
Obchodní praktika = činnost, související s marketingovou komunikací, prodejem či dodáním produktu
spotřebiteli.
237
Obchodní praktika je nekalá, pokud je považovaná za nepřijatelnou pro spotřebitele, tzn. porušuje určitá
pravidla. Spotřebitel je chráněn Směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Co je klamavá či agresivní
praktika má spotřebitel možnost zjistit na tzv. „černé listině“
Za klamavou obchodní praktiku je obecně považována každá praktika, která uvádí spotřebitele v omyl,
včetně klamavé reklamy.
Agresivní obchodní praktika výrazně narušuje možnost svobodné volby spotřebitelů; například formou
obtěžování či donucování.
Mezi nekalé obchodní praktiky patří např.:
-
Klamavá reklama
-
Agresivní podomní prodej
-
Neoprávněné užívání značky
-
Skrytá reklama
-
Napodobování jiného výrobce
-
Zastrašování
-
Nevyžádané nabídky
-
Manipulace dětí
-
Citové vydírání, atd.
Na „černé listině“ najdete 31 nekalých obchodních praktik.
Kompletní seznam studenti naleznou na internetu, popřípadě v příloze.
238
Příklad:
Příklad 1
Dvojčata Petr a Pavel se dostali na vysokou školu, stěhují se od rodičů na kolej a shání určité dovybavení
svého studentského pokoje. Ke kvalitnímu notebooku od rodičů se rozhodli, že si pořídí ještě jeden notebook
na běžnou práci – chat, e-mail, atd. a multifunkční zařízení (tisk, skener). Studují letáky a navštěvují prodejny
s elektronikou ve městě. K dispozici mají 12.000 korun.
1. Objeví leták, kde firma inzeruje slevy 50% na notebooky. Petr navštíví provozovnu a zjistí, že
nemají ani jeden notebook s 50% slevou, mají pouze několik druhů zlevněných cca o 1.000
korun, což určitě neodpovídá slibované slevě. Přesto objeví přijatelný notebook v ceně
10.999,- Kč a sada 5 DVD jako dárek.
2. Na internetu objeví reklamu „Vyžádejte si svůj dárek zdarma a objednejte si katalog našich
výrobků přímo domů. Klikněte zde.“ Pavel tak udělá, navštíví webové stránky, zadá údaje
pro zaslání dárku a katalogu. A když už objevil nový internetový obchod, kde mimo jiné
nabízí i elektroniku rozhodne se o bližší studium. Všimne si nabídky několika pro ně
vhodných notebooků v ceně od 10.499 do 11.999 korun. Dále objeví multifunkční zařízení od
999 do 2.489 korun. Jeho dárek zdarma – 3DVD – a katalog dorazí poštou do týdne.
Jsou v inzerátech použity metody chytrého marketingu nebo nekalé obchodní praktiky, a které.
Co byste dvojčatům doporučili, kde mají uskutečnit svůj nákup.
Příklad 2
Jana chodí po obchodech, hledá inspiraci a shání dárek pro babičku k narozeninám. V obchodním domě mají
postaven stánek s kosmetikou. Prodavačka začne Janě nabízet své zboží – Pouze dneska máte možnost získat
značkový parfém zdarma. Kupte si denní krém, noční krém a krém proti vráskám. Cena kompletu dnes je 899
korun. Jana o koupi uvažuje, měla by dárek pro babičku, možná pro mámu a něco pro sebe. Bohužel u sebe
nemá dostatek peněz. Za dva dny jde náhodou okolo obchodního domu a v přízemí vidí opět stánek
s kosmetikou, kde pouze dneska získáte značkový parfém zdarma.
Rozhodněte, zda zde byla použita nekalá obchodní praktika, popřípadě jaká.
Pokud by Jana kosmetický balíček koupila, mohla by se cítit podvedena? Co by mohla dělat a na koho by se
mohla obrátit o pomoc. Vyhledejte na internetu organizace zabývající se otázkou ochrany spotřebitele.
239
Řešení:
Příklad 1
Dvojčata Petr a Pavel se dostali na vysokou školu, stěhují se od rodičů na kolej a shání určité dovybavení
svého studentského pokoje. Ke kvalitnímu notebooku od rodičů se rozhodli, že si pořídí ještě jeden notebook
na běžnou práci – chat, e-mail, atd. a multifunkční zařízení (tisk, skener). Studují letáky a navštěvují prodejny
s elektronikou ve městě. K dispozici mají 12.000 korun.
1. Objeví leták, kde firma inzeruje slevy 50% na notebooky. Petr navštíví provozovnu a zjistí, že
nemají ani jeden notebook s 50% slevou, mají pouze několik druhů zlevněných cca o 1.000
korun, což určitě neodpovídá slibované slevě. Přesto objeví přijatelný notebook v ceně
10.999,- Kč a sada 5 DVD jako dárek.
2. Na internetu objeví reklamu „Vyžádejte si svůj dárek zdarma a objednejte si katalog našich
výrobků přímo domů. Klikněte zde.“ Pavel tak udělá, navštíví webové stránky, zadá údaje
pro zaslání dárku a katalogu. A když už objevil nový internetový obchod, kde mimo jiné
nabízí i elektroniku rozhodne se o bližší studium. Všimne si nabídky několika pro ně
vhodných notebooků v ceně od 10.499 do 11.999 korun. Dále objeví multifunkční zařízení od
999 do 2.489 korun. Jeho dárek zdarma – 3DVD – a katalog dorazí poštou do týdne.
Jsou v inzerátech použity metody chytrého marketingu nebo nekalé obchodní praktiky, a které.
Co byste dvojčatům doporučili, kde mají uskutečnit svůj nákup.
1. Leták obsahuje nekalou obchodní praktiku, konkrétně klamavou neboť nabízí ke koupi
výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž by zveřejnil důvody, na jejichž základě se může
domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopen zajistit dodávku
uvedených nebo rovnocenných výrobků nebo služeb za cenu platnou pro dané období a v
přiměřeném množství vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené
ceny (vábivá reklama)
2. Internetová reklama obsahuje prvky chytrého marketingu. Pavel jako spotřebitel obdržel
dárek zdarma a katalog výrobků, který je nadějí pro firmu, že si Pavel objedná a stane se tak
zákazníkem. Jeho dárek zdarma nebyl podmíněn objednáním žádného zboží.
První firma ve mne nevzbuzuje důvěru.
Nákup bych doporučila u internetové firmy, podle inzerátu vypadá věrohodněji, kluci by zde mohli pořídit jak
notebook, tak i multifunkční zařízení. Ale záleželo by také na celkových dodacích podmínkách.
Příklad 2
Jana chodí po obchodech, hledá inspiraci a shání dárek pro babičku k narozeninám. V obchodním domě mají
postaven stánek s kosmetikou. Prodavačka začne Janě nabízet své zboží – Pouze dneska máte možnost získat
240
značkový parfém zdarma. Kupte si denní krém, noční krém a krém proti vráskám. Cena kompletu dnes je 899
korun. Jana o koupi uvažuje, měla by dárek pro babičku, možná pro mámu a něco pro sebe. Bohužel u sebe
nemá dostatek peněz. Za dva dny jde náhodou okolo obchodního domu a v přízemí vidí opět stánek
s kosmetikou, kde pouze dneska získáte značkový parfém zdarma.
Rozhodněte, zda zde byla použita nekalá obchodní praktika, popřípadě jaká.
Pokud by Jana kosmetický balíček koupila, mohla by se cítit podvedena? Co by mohla dělat a na koho by se
mohla obrátit o pomoc. Vyhledejte na internetu organizace zabývající se otázkou ochrany spotřebitele.
Ano jedná se o nekalou obchodní praktiku, konkrétně klamavou, neboť nepravdivě uvádí, že výrobek nebo
služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu, nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za
určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu
potřebnou k informovanému rozhodnutí.
Jana by se mohla cítit podvedena, zvláště pokud by si koupi cestou domů, popřípadě doma rozmyslela.
Mohla by chtít od koupi odstoupit, vrátit balíček a získat peníze. Obrátit by se mohla jak na českou obchodní
inspekci (ČOI), tak i například na sdružení na ochranu spotřebitele (SOS).
Poznámka
Spotřebitelská politika přiznává velký význam organizacím zastupujícím zájmy spotřebitelů. Myšlenka spotřebitelských
organizací vychází z předpokladu, že síly jednotlivce jsou často nedostačující, zejména při jednání s velkými
společnostmi, jež disponují armádami právníků. Proto je užitečné, aby se spotřebitelé v rámci občanské společnosti
sdružovali a demokratickými cestami prosazovali své společné zájmy.
V evropském měřítku je takovou nejvýraznější organizací "BEUC - Bureau Européen des Unions des Consommateurs Asociace evropských spotřebitelů), která je jakousi asociací, která sdružuje na 40 národních spotřebitelských organizací.
Její úlohou je zejména prosazování zájmů spotřebitelů na celoevropské úrovni, zejména pak lobbying v Evropském
parlamentu.
Na národních úrovních pak existují spotřebitelské organizace s místní působností, které poskytují spotřebitelům řadu
cenných služeb - např.:
poskytují spotřebitelské poradenství,
vedou velké kolektivní soudní spory proti nepoctivým podnikatelům,
informují o aktuálních problémech,
připomínkují vznikající legislativní normy,
realizují spotřebitelskou osvětu, vydávají vlastní periodika,
provádějí srovnávací testy výrobků apod.
V některých starých členských státech mají tyto organizace s dlouholetou tradicí i několikamilionové členské základny
(např. Anglie, Francie, Nizozemí). V České republice vyvíjí svou činnost necelá desítka organizací spotřebitelů.
Stránky
Generálního
ředitelství
EK
zodpovědného
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
Stránky BEUC - Asociace evropských spotřebitelů
http://www.beuc.org
Svět spotřebitelů - server s informacemi o ochraně spotřebitele v ČR
http://www.spotrebitele.info
241
za
zdraví
a
ochranu
spotřebitele
On-line evropský spotřebitelský časopis pro středoškolské studenty
http://www.yomag.net
Interpretace výsledků
Příklady jsou definovány jako seznámení s nekalými obchodními praktikami. Jsou zaměřeny tak, aby si
studenti uvědomili, jaký je rozdíl při použití metod chytrého marketingu a jak vypadají nekalé obchodní
praktiky.
Druhý příklad nabízí možnosti řešení, pokud jsme obchodníkem podvedeni. Studenti diskutují a vyhledávají
na internetu organizace na ochranu spotřebitele.
Studenti si seznamují s tzv. Černou listinu NOP, a uvádějí další praktické ukázky z vlastní zkušenosti.
Po krátké samostatné práci se studenty vše prodiskutujeme.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Studenti k vyřešení základních otázek nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika odpovědí je
vhodné zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady vtištěné podobě.
Realizace – postupy a metody:
Na začátku hodiny je vhodné zopakovat, co spadá do ochrany spotřebitele, jaké jsou základní právní
předpisy. Popřípadě webové stránky zaměřené na tuto problematiku a vzdělávání spotřebitele.
V příkladu 1 je kladen důraz na rozdíl mezi chytrým marketingem a nekalou obchodní praktikou. Studenti
testují svůj odhad. Studentům na zodpovězení otázek stačí 5-7 minut.
Příklad 2 je zaměřen opět na problematiku klamavých obchodních praktik. Studenti hodnotí situaci a hledají
cesty pokud už se stali obětí nekalé obchodní praktiky. Časově náročnější může být vyhledání podkladů na
internetu, záleží na schopnostech studentů. Zde je možno sdělit studentům konkrétní stránky nebo je
ponechat pracovat zcela samostatně. Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut.
Další čas je věnován diskusi se studenty o jejich zkušenostech s NOP, jak postupovali, popřípadě zda došlo
k nápravě.
Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme.
242
Téma:
FG - Cenová
(Finanční produkty)
Jednoduché úrokování
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
úrok, jednoduché úrokování, roční úroková míra (p. a.), skonto, prioritní akcie
Cíle a přínosy pro žáka:
Na několika jednoduchým příkladům se studenti naučí počítat jednoduché úroky a volit mezi různými
variantami zhodnocení peněz na krátkou dobu.
Díky znalosti výpočtu jednoduchých úroků jsou schopni zjistit roční úrokovou míru a vypočítat daň z úroků,
kterou jsou povinny zaplatit.
Jsou schopni srovnat a vyhodnotit různé možnosti, jak krátkodobě uložit peníze.
Příklad:
Příklad č. 1
Pokud půjčíte známému Kč 1000,-- na 3 měsíce a chcete, aby Vám vrátil Kč 1200,--, jakou úrokovou míru jste
získali?
Je pro Vás tato varianty výhodnější, než kdybyste peníze uložili do banky na vklad s 4 % úrokem?
Příklad č. 2
Vyberte si pro Vás výhodnější variantu uložení prostředků, pokud máte tyto možnosti:
a) Nákup prioritní akcie, tj. akcie za zaručeným příjmem 5,5 % s nominální hodnotu Kč 1000,-- za Kč 619,--.
b) Půjčení stejné částky s úrokem 6 % p. a.
Kolik peněz Vám zůstane po zdanění úroků?
243
Příklad č. 3
Zboží v hodnotě Kč 4 000 000,-- je splatné do 30 dnů. Při zaplacení do 5 dnů poskytuje prodávající skonto 0,5
% z kupní ceny.
Je toto skonto pro prodávajícího výhodné, pokud dříve získané prostředky může uložit při 6 % úrokové míře?
Pokud je tato varianta pro firmu nevýhodná, jak vysoká by musela být roční úroková sazba, při které by se
poskytnuté skonto vyplatilo?
Skonto je sleva, která se poskytuje kupujícímu, pokud je ochoten zaplatit fakturu dříve (dle dohodnutých
podmínek).
244
Řešení:
Příklad č. 1
Pokud půjčíte známému Kč 1000,-- na 3 měsíce a chcete, aby Vám vrátil Kč 1200,--, jakou úrokovou míru jste
získali?
Je pro Vás tato varianty výhodnější, než kdybyste peníze uložili do banky na vklad s 4 % úrokem?
Výpočet úrokové míry:
úrok = 1200 – 1000 = 200
úroková míra
90
200 = 1000 * ------------------- * --------100
360
úroková míra = 80 %
Vzhledem k tomu, že při uložení v bance bychom získali jen 4 %, je půjčka známému výhodnější.
Příklad č. 2
Vyberte si pro Vás výhodnější variantu uložení prostředků, pokud máte tyto možnosti:
a) Nákup prioritní akcie, tj. akcie za zaručeným příjmem 5,5 % s nominální hodnotu
Kč 1000,-- za Kč 619,--.
b) Půjčení stejné částky s úrokem 6 % p. a.
Kolik peněz Vám zůstane po zdanění úroků?
Úrok z akcie:
5,5
úrok = 1000 * -------- * 1
100
245
úrok = Kč 55,-úrok po zdanění = Kč 46,75 (55 – 15%)
Pozn.: Zaručený úrok se u prioritní akcie počítá vždy z nominální ceny!
Úrok z vkladu:
6
úrok = 619 * ------- * 1
100
úrok = Kč 37,14
úrok po zdanění = Kč 31,57
Výhodnější je nákup akcie.
Příklad č. 3
Zboží v hodnotě Kč 4 000 000,-- je splatné do 30 dnů. Při zaplacení do 5 dnů poskytuje prodávající skonto 0,5
% z kupní ceny.
Je toto skonto pro prodávajícího výhodné, pokud dříve získané prostředky může uložit při 6 % úrokové míře?
Pokud je tato varianta pro firmu nevýhodná, jak vysoká by musela být roční úroková sazba, při které by se
poskytnuté skonto vyplatilo?
Skonto: 0,5 % z 4 000 000 = 20 000,-Úrok získaný z dříve zaplacených peněz:
6
25
úrok = (4 000 000 – 20 000) * ------ * -------100
360
úrok = 15 833,-- a ten je nutné ještě snížit o 15 % daň, tj. 13 458,--
Poskytnutí skonta není pro firmu výhodné, protože při poskytnuté slevě Kč 20 000,-- by získala po uložení
peněz jen Kč 13 458,--.
246
Výpočet výše úrokové sazby, při které by se skonto vyplatilo:
Je nutné si uvědomit, že vypočítané skonto (úroky) se musí zvýšit o 15 % daň, po dosazení do vzorce získáme:
Skonto Kč 20 000,-- je vlastně 85 % původní částky. Úrok, který je nutné získat je tedy Kč 23 529,40.
Počítaná úroková míra ……………. i
i
25
23529,40 = 3980000 * ----- * ------100
360
i = 8,513
Poznámka: Při zaokrouhlování může dojít k mírnému zkreslení výsledků.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Díky výpočtům provedeným v jednotlivých příkladech se studenti naučili, případně procvičili výpočet
jednoduchých úroků a úrokových sazeb.
V příkladu č. 1 je vypočítaná úroková míra 80 %, což je podstatně více, než je možné získat uložením peněz
v bance.
V příkladu č. 2 je výhodnější variantou uložení prostředků nákup prioritní akcie, které vynese po zdanění
46,75 Kč, což je více, než úrok získaný uložením prostředků v bance.
V příkladu č. 3 je posuzována výhodnost poskytnutí skonta prodávajícím. Poskytnutá sleva (skonto) by byla
pro prodávající nevýhodná, protože by uložením dříve získaných peněz získal méně, než kdyby slevu
neposkytl. Úroková míra, při které by se skonto vyplatilo, by musela být 8,513 %, což je v současné době na
finančním trhu nereálné.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Pro efektivní práci musí mít studenti kalkulačky anebo přístup k internetu, které je také možno využít při
výpočtu jednoduchých úroků. Při výpočtu úroků pomocí internetu je nutné si ověřit, jestli připravené
kalkulačky počítají úroky již zdaněné nebo ne!
247
Použití internetu při výpočtu jednoduchých úroků:
Lze použít např. internetové stránky http://pixy.cz/apps/uroky
Tato stránka počítá úroky před zdaněním. POZOR při výpočtu jednoduchých úroků z jednorázového vkladu
na období kratší než 1 rok tato kalkulačka nefunguje a je lepší použít například tyto internetové stránky
http://www.znovu.cz/index.php?stranka=k0 (používají standard skutečný počet dní/365).
Ukázka k příkladu č. 2 úrok z akcie:
Pozor: úrokovou sazbu je nutné zadávat s desetinnou tečkou, jinak není výpočet správný.
Realizace – postupy a metody:
Na začátku je nutné zopakovat nebo vysvětlit princip jednoduchého úrokování, včetně vzorce a
dosazovaných hodnot. Žáci musí vědět, že úroky vyplácené fyzických osobám se daní 15 % daní, o kterou se
vyplácené úroky snižují.
Příklad 1 a 2 jsou poměrně jednoduché, na jejich řešení stačí studentům 5 minut. U příkladu 2 musí znát
studenti rozdíl mezi „obyčejnou“ a prioritní akcií, kupní a nominální cenou akcie.
Příklad 3 je složitější, studenti budou potřebovat přibližně 15 minut k jeho řešení. Za domácí úkol nebo jako
samostatnou práci se žáci mohou pokusit vyhledat obvyklé úrokové míry u krátkodobého investování
v současné době na našem peněžním a finančním trhu. Mohou zjistit, zda je možné, aby vypočítaný úrok
získali.
U všech příkladů je vhodné pro kontrolu provést výpočty na tabuli a vysvětlit případné nejasnosti.
248
Téma:
FG – cenová
(Práva spotřebitele)
Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
prostory obvyklé k podnikání, kupní smlouva, odstoupení od smlouvy, občanský zákoník
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci si prohloubí znalosti z oblasti ochrany práv spotřebitele, zejména postup
při uzavírání kupních smluv a nákup mimo prostor obvyklých k podnikání, především na tzv. prodejních
akcích. Žáci dokážou určit, jak mají postupovat v případě, že uzavřou nevýhodnou kupní smlouvu na prodejní
akci nebo v jiných prostorách, které nejsou určené k podnikání a jak mají od této smlouvy odstoupit a v jaké
lhůtě. Žáci vědí, na které orgány se mohou v případě problémů obrátit a orientují se v občanském zákoníku,
v paragrafech, které se týkají uzavírání kupní smluv a odstoupení od ní.
Příklad:
Jak byste postupovali v případě, kdybyste zjistili, že Vám příbuzný podepsal na předváděcí akci firmy ZZ s. r.
o. , Na Výsluní 57, 350 02 Cheb nevýhodnou smlouvu na koupi souboru elektrických spotřebičů určených pro
domácí použití. Kupní cena těchto elektrospotřebičů byla neúměrně vysoká. Na základě podepsané smlouvy
byly Vašemu příbuznému doručeny spotřebiče domů a on zaplatil částku 10 000 korun. Zároveň má ještě
uhradit dalších 9 000 korun.
V uzavřené kupní smlouvě je uvedeno, že si objednal předváděcí akci domů, zboží mu bylo předvedeno a
nemá tedy nárok od smlouvy odstoupit. Které orgány je možné upozornit v případě, jestliže firma ZZ nebude
chtít s kupujícím komunikovat a nevýhodnou smlouvu zrušit?
249
Řešení:
Výňatek z občanského zákoníku
§ 57
(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li
dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od
jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit
bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel
výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli
zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření
smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně
bydliště či sídla takové osoby.
(3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1
roku od jejího uzavření.
(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy
a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích
opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných,
b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti
spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,
c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl
možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při
plnění uzavřené nebo jiné smlouvy a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně
do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,
d) pojistné a o cenných papírech.
Podle § 57 odst. 1 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, protože výrobky byly koupeny (a smlouva
uzavřena) na předváděcí akci a jde tedy o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Na tuto
skutečnost nemá vliv ani to, že ve smlouvě uvedeno, že si kupující objednal předváděcí akci domů.
Kupující musí odstoupit od smlouvy do 14 dnů a musí to být provedeno PÍSEMNĚ. V odstoupení od smlouvy
není potřeba uvádět důvod pro odstoupení, smlouvu je nutno náležitě identifikovat – název, číslo smlouvy,
datum uzavření, smluvní strany, předmět smlouvy a kupní cena – viz vzor.
250
Vzor odstoupení od smlouvy:
Jan Křída, Písečná 2377, 350 02 Cheb
Firma ZZ s. r. o.
Na Výsluní 57
350 02 Cheb
Odstoupení od smlouvy
Na Vaší prezentační akci dne 16. 9. 2009 jsem uzavřel kupní smlouvu č. 45789/09 na soubor výrobků
označený číslem 7895 obsahující odšťavovač, toustovač, topinkovač, elektrický mlýnek na kávu a elektrický
mlýnek na maso. Celková kupní cena je 19 000 korun.
Od této smlouvy odstupuji. Zároveň Vám uvedené spotřebiče vracím a žádám o vrácení již uhrazené
částky 10 000 korun na můj účet č. 753159999/0100. Pokud mému požadavku nevyhovíte, upozorním na
Vaše jednání Českou obchodní inspekci a Živnostenský úřad v Chebu.
S pozdravem
Křída
Pokud zákazníka firma písemně neupozornila na právo odstoupit od kupní smlouvy, má spotřebitel právo
odstoupit od kupní smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.
V případě, že firma peníze nevrátí, je možné na její jednání upozornit Českou obchodní inspekci a místně
příslušný živnostenský úřad. A pro vymožení již zaplacené částky je nutné se obrátit na soud. Zboží je nutné
samozřejmě vrátit prodávajícímu.
251
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Když uzavřeme kupní smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, např. na prezenční akci, veletrhu nebo
výstavě, máme podle § 57 občanského zákoníku právo od ní do 14 dnů odstoupit. Toto lze provést pouze
písemně a je nutné uzavřenou smlouvu dobře identifikovat. Zboží je nutné samozřejmě vrátit a nechat si tuto
skutečnost potvrdit. Nejlepší je v tomto případě odevzdat zboží přímo na adrese prodávajícího.
Pokud firma nechce odstoupení od smlouvy respektovat, je možné na toto upozornit Českou obchodní
inspekci a živnostenský úřad a peníze vymáhat soudní cestou.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
K tomuto příkladu je nutné použít občanský zákoník nebo výňatek z něj. Je možno využít úplné znění
občanského zákoníku, ve kterém by žáci sami vyhledali příslušný paragraf, např. na adrese
http://business.center.cz/. Dále je možné nechat žáky vypracovat písemné odstoupení od smlouvy na psacím
stroji nebo počítači.
Realizace – postup a metody:
Příklad je určen pro 1 vyučovací hodinu nebo její část podle toho, zda budou studenti pracovat s celým
občanským zákoníkem nebo pouze s jeho částí a také zda budou vypracovávat odstoupení od smlouvy
písemně na počítači či nikoli.
Žáci mohou na začátku hodiny zopakovat základní pojmy, zejména pojem kupní smlouva, způsoby jejího
uzavření a její náležitosti) formou referátu – cca 5-10 minut. Dalších 10 minut studují občanský zákoník nebo
jeho část týkající se prodeje zboží mimo obvyklá místa. Pokud pracují s celým zákoníkem je nutné žáky
alespoň částečně navést na správnou část.
Dalších 10 minut vysvětlují a obsahují své řešení problému. Zbytek hodiny je možné věnovat písemnému
zpracování odstoupení od smlouvy nebo toto zadat jako domácí úkol.
252
Téma:
FG cenová
(Práva spotřebitele)
Práva spotřebitele - reklamace vadného zboží
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
práva kupujícího, povinnosti prodávajícího, reklamace, záruční lhůta, odstranitelné
a neodstranitelné vady zboží
Cíle a přínosy pro žáky:
Uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace.
Určit podstatu problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Zvolit nejvhodnější způsob reklamace s ohledem na druh výrobku nebo služby.
Seznámit žáky s právy kupujících:
Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji
výrobků, se nachází v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té které komoditě, popř.
k určité vlastnosti výrobku.
Práva kupujícího v případě vadného výrobku (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání):
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění
odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen
reklamace) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav (§ 13 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
253
Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Ten je povinen převzít zboží k reklamaci. Často se
stává, že se spotřebitel s reklamací obrací na výrobce, dovozce, či opravny, které nemají s předmětnou
reklamací nic společného. Tyto osoby nejsou povinny reklamaci kupujícího vyřídit, i když na ně prodávající
odkazuje. Může se stát, že se reklamací budou dobrovolně zabývat, nicméně se toho na nich kupující nemůže
v žádném případě domáhat.
Výjimkou je pouze situace upravená § 625 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy prodávající
v záručním listě určí jiného podnikatele, který je povinen opravu provést místo prodávajícího (tzv. záruční
servis). Tímto způsobem určený záruční servis je kupující povinen využít k provedení záruční opravy
v případě, jestliže je umístěn v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Znamená to, že
pokud je záruční servis pro kupujícího vzdálenější než provozovna prodávajícího, může kupující v takovém
případě reklamaci uplatnit u prodávajícího, a nikoliv v záručním servisu. Nutné je však poznamenat, že
záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. výměna zboží za nové nebo
odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího.
Pokud není k provedení opravy určen záruční servis, je podle § 19 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně
spotřebitele, prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě
podnikání. Zakoupí-li tedy kupující zboží v prodejně určitého obchodního řetězce, který má na území České
republiky více takových provozoven, může kupující své nároky z odpovědnosti za vady uplatnit v kterékoliv
z jeho provozoven s obdobným sortimentem a nemusí se tedy nutně obracet právě na prodejnu, v níž zboží
fakticky zakoupil.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná
k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na
lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit (vada je považována za objektivně neodstranitelnou) - § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.
U spotřebního zboží je záruční lhůta 24 měsíců (u použitých věcí ji lze zkrátit až na 12 měsíců), u potravin 8
dní (může být zkrácena nebo prodloužena; toto musí být uvedeno na obale), u krmiv 3 týdny, při prodeji
zvířat 6 týdnů, při zhotovení věci na zakázku 6 měsíců, u opravy 3 měsíce, u stavby 3 roky, na stavební práce
254
18 měsíců. Je-li však u věci vyznačena lhůta k použití (např. v návodu nebo na obalu), končí záruka uplynutím
této lhůty.
Jak reklamovat
Z důvodu případného následného soudního sporu je vhodné uplatňovat reklamaci písemnou formou, resp.
trvat na vydání potvrzení o reklamaci, pokud tak prodávající neučinil automaticky. Vždy je třeba při reklamaci
uvést vadu, kterou kupující věci vytýká a jaké právo, které je kupujícímu zákonem přiznáno, kupující
uplatňuje.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tuto povinnost mají i jiné osoby určené k provedení opravy.
Práva kupujícího při reklamaci
Pokud kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve
shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl
do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její
opravou - § 616 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Podle ustanovení § 616 odst. 4 občanského zákoníku platí velice podstatná zákonná domněnka, podle níž
rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za
rozpor existující již při převzetí této věci. Jinak řečeno, na vady či jiné případy rozporu s kupní smlouvou,
které se projeví v prvním půlroku záruční doby, se automaticky hledí, jako by existovaly již při převzetí věci,
pakliže to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže, že se vada nebo jiný případ rozporu s
kupní smlouvou projevily teprve po převzetí věci. To je podstatné zejména pro případ prodeje použitého
zboží.
Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou, má
kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného
odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo
týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, rozlišuje zákonná úprava dva případy. Především jde o vady neodstranitelné,
které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Po výskytu takové vady má kupující
právo dle svého uvážení buď na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Stejná práva má
255
kupující i v případě, že se potřetí vyskytne tatáž vada, která již byla dvakrát záruční opravou odstraněna,
stejně jako v případě, kdy se současně projeví alespoň tři různé odstranitelné vady, pro něž není možné věc
řádně užívat. Pokud se na věci projeví neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může
kupující kromě výměny věci a odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.
Během prvních šesti měsíců má tedy kupující vždy právo volby mezi výměnou věci, nebo její opravou, aniž by
byly v zákoně stanoveny další podmínky. V následujících měsících je již právo kupujícího oslabeno v tom, že
může požadovat výměnu věci, pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Kdy je to úměrné či
nikoliv bude záviset na charakteru konkrétní vady.
Vyřízení reklamace
O reklamaci může být rozhodnuto dvojím způsobem.
Buď prodávající nebo záruční servis kupujícímu zcela či zčásti vyhoví a splní jeho požadavky (vyřídí reklamaci),
anebo reklamaci zamítne. Zamítnout reklamaci přitom prodávající může jen tehdy, je-li neoprávněná, tzn.
pokud prodávající za reklamovanou vadu či jiný rozpor s kupní smlouvou neodpovídá, nebo se vůbec nejedná
o vadu nebo rozpor s kupní smlouvou.
Prodávající nemůže zamítnout reklamaci z jiného důvodu, než který zákon výslovně připouští. Není tedy
možné zamítnout reklamaci jen proto, že kupující např. již nemá původní obal od výrobku, nebo proto, že
nemá doklad o zakoupení, ale jen záruční list.
Reklamace, jak je již výše uvedeno, musí být vyřízena do 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem
nedohodne na lhůtě delší.
Prodávající však nemá povinnost kupujícího o vyřízení reklamace sám informovat. Je proto na kupujícím, aby
prodávajícího kontaktoval a o stavu vyřizování reklamace se informoval.
Příklad:
V lednu letošního roku jste si zakoupili v autorizované prodejně DVD přehrávač. V září téhož roku se na
přehrávači projevila určitá vada a vy byste chtěli toto zboží reklamovat.
1.) Jak budete postupovat?
2.) Co budete dělat v případě, pokud se bude stejná vada objevovat znovu?
3.) Co dělat v případě, pokud obchodník odmítá vaši reklamaci uznat a nechce vám vrátit peníze
nebo zboží vyměnit?
256
Řešení:
1.)
Pokud je vzniklý problém opravitelný, můžete požadovat po prodejci bezplatnou záruční opravu. Výměnu
zboží za bezvadný kus můžete podle zákona chtít také, tedy pokud to není neúměrné povaze vady. Není však
pravděpodobné, že by vám prodejce místo opravy nabízel výměnu za nový kus zboží. Jakmile bude zboží
opraveno, můžete ho začít znovu používat.
2.)
Můžete po jejím třetím výskytu odstoupit od kupní smlouvy, chtít zboží vrátit prodejci a dostat od něho zpět
plnou cenu. Případně můžete zboží vyměnit za jiný, zcela nový a bezvadný kus.
3.)
Můžete se obrátit na soudního znalce v oboru reklamovaného zboží. Posudek soudního znalce nemusí
obchodník přijmout, nemusí na něj brát zřetel. Nicméně pokud se soudní znalec shoduje s naším názorem, je
pravděpodobné, že tento názor přijme i obchodník a vyřídí kladně naši reklamaci. Pokud ne, je další cestou
soudní řešení reklamace. Pokud se názor soudního znalce shoduje s naším názorem, máme velkou naději, že
u soudu vyhrajeme a reklamace bude kladně vyřízena na základě soudního rozhodnutí. Pokud znalecký
posudek vyzní ve prospěch zákazníka, obchodník by měl uhradit veškeré vzniklé výdaje spojené s posouzením
(např. poplatek za znalecký posudek).
Interpretace výsledků
Už při nákupu jakéhokoliv druhu zboží je ve Vašem zájmu, abyste se řádně seznámili nejen
se smluvními podmínkami prodeje, ale i s reklamačním řádem dané provozovny pro případ, kdy by došlo k
rozporu s kupní smlouvou uzavíranou mezi Vámi a prodávajícím. Ještě před samotnou reklamací je dobré,
abyste si prostudovali potřebnou část platné právní normy, která se vztahuje ke koupenému zboží, a i tak se
částečně připravili na různé situace, které v rámci tohoto řízení mohou nastat. V případě, že se vyskytne
závada na přístroji za dobu delší než šest měsíců, (v tomto případě za osm měsíců) jsou Vaše práva při
reklamaci do jisté míry omezena. Případně, že byste se rozpor s kupní smlouvou rozhodli řešit soudně,
připravte si nemalé peněžní prostředky na úhradu s tím spojených výdajů.
257
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení tohoto úkolu měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledávání znění
jednotlivých zákonů souvisejících s právy spotřebitele a také pro snadnější nalezení odpovědí na otázky
související se zadáním příkladu. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC by každý žák měl mít k dispozici
část občanského zákoníku v platném znění, týkající se práv spotřebitele a úplné znění zákona na ochranu
spotřebitele.
Ochrana spotřebitele
Záruční doba
Odpovědnost za vady
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova. Ve stručnosti je seznámíme se základními právy kupujícího
při vadě výrobku, s postupem reklamace, s právy kupující při samotné reklamaci a s možnými výsledky
reklamace
Poté žáci zhruba 5 minut samostatně studují zadání příkladu. Poté hledají odpovědi na otázky ze zadání
příkladu buď prostřednictvím internetu, je-li přístup k PC, nebo mohou v platných zněních příslušných zákonů
vyhledat správné odpovědi.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat odpovědi na otázky, které souvisejí
s reklamací nebo s dalšími právy spotřebitele.
258
Cenová gramotnost (Peníze)
Téma:
Tvorba ceny a cenové triky
Obor:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
náklady, přímé náklady, nepřímé náklady, cena, kalkulace, kalkulace dělením,
přirážková kalkulace, krycí příspěvek.
Cíle a přínosy pro žáka:
Seznámit žáky s nákladově orientovanou metodou tvorby cen, základem je členění nákladů, které je nezbytné
pro pochopení kalkulací. Naučit je stanovit cenu produktu (výrobku či služby) pomocí kalkulace. Dále
upozornit žáky na psychologický přístup ke stanovení ceny a ukázat základní cenové triky.
Při samostatné práci (v hodině či doma) mají žáci stanovit cenu zboží pomocí kalkulace neboli nákladově
orientovanou cenu, která je východiskem k vlastnímu stanovení ceny. A kalkulační cenu upravit z hlediska
marketingu, tzn. pro konečného zákazníka.
Základní informace pro studenty:
Cena = peněžní vyjádření hodnoty zboží nebo služby
Základní metody:
1. Nákladově orientovaná cena
2. Poptávkově orientovaná cena
3. Metoda orientovaná na konkurenci
4. Smluvní cena, atd.
Nákladově orientovaná cena - Kalkulace
Vychází se z jasných pravidel, která jsou stanovena, a která zaručují podniku, že bude dosahovat zisk u
každého vyráběného výrobku či poskytované služby. Bohužel nemusí zachytit požadavky zákazníků, tzn.
situaci na trhu.
Kalkulace ceny = propočet ceny produktu (výrobku či služby)
259
Kalkulace = způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na kalkulační jednici
Kalkulační jednice = měřítko na 1 produkt, např. 1m, 1kg, 1kus, 1porce atd.
Rozlišujeme 2 základní skupiny kalkulací a to předběžné kalkulace (stanovuje se před zahájením vlastní
činnosti, vychází se s norem, odhadů a zkušeností) a výsledné kalkulace.
Techniky kalkulací se liší např. podle předmětu kalkulace, podle toho jak se přiřazují náklady na kalkulační
jednici, podle struktury a podrobnosti členění nákladů atd.
Nejjednodušší jsou kalkulace dělením:
a) prostá kalkulace dělením
b) stupňová kalkulace dělením
c) kalkulace dělením s poměrovými čísly
a kalkulace přirážkové.
Při kalkulaci rozlišujeme náklady přímé (lze přesně stanovit, např. podle norem) a nepřímé (nutno přepočítat,
k jejich stanovení potřebujeme rozvrhové základny)
Rozvrhová základna = výše vhodně vybraného přímého nákladu ke stanovení výše nepřímého nákladu
(nejčastěji přímý materiál nebo přímé mzdy)
Kalkulace neúplných nákladů = způsob, při kterém nerozvrhujeme fixní náklady, protože je považujeme za
nezbytné.
Postup:
a) Spočítáme variabilní náklady (VN)
b) Zjistíme výši tržeb, tzn. vynásobíme cenu a počet kusů (požadované množství)
c) Zjistíme krycí příspěvek (KP) – tzn. částku, která je určena na pokrytí nezbytných (fixních)
nákladů a následně k tvorbě zisku KP = tržby – celkové variabilní náklady
d) Celkový zisk zjistíme, pokud odečteme od krycího příspěvku celkové fixní náklady
Kalkulace pokrmu zahrnuje veškeré náklady nutné na jeho přípravu, náklady na provoz a zisk. Zjednodušeně
to znamená zahrnout do nákladů:
-
ceny všech potravin na danou porci,
-
mzdové náklady,
260
-
režijní náklady - ty je nejtěžší spočítat, patří sem např. energie (elektřina, voda, plyn),
úklidové prostředky, vybavení kuchyně - odpisy majetku, opotřebení, údržba a opravy,
opotřebení nádobí, ale i nájem, reklama, telefonní poplatky, tisk jídelníčků atd.
-
ziskovou přirážku.
Pokud máte stanoveny mzdové náklady a režijní náklady na 1 porci, cenu jednotlivého jídla lze zjistit
doplněním ceny potravin konkrétního pokrmu. Kalkulace se provádí např. podle "RECEPTURY TEPLÉ
KUCHYNĚ" nebo „RECEPTURY STUDENÝCH POKRMŮ“ atd. Každá receptura je uvedena na 10 porcí pokrmu.
Mzdové náklady, energie, opotřebení, atd. jsou tzv. náklady spojené s provozem, spolu se ziskem je pokryje
kalkulační přirážka (krycí příspěvek), která se liší jak podle typu provozovny, tak i podle náročnosti přípravy –
její výše se pohybuje v rozsahu 80% až 400% ceny surovin (přímého materiálu).
Psychologický přístup ke stanovení ceny – cenové triky
1. Vyrovnávací či kompenzační ceny
= nabízím několik výrobků levně, zákazník je přilákán a nakoupí i vše ostatní
Popřípadě levný výrobek, ale drahé doplňky.
2. Prodej těsně pod číslicí
= místo 1000,- Kč uvádí pouze 999,- Kč (tzv. „baťovské ceny“)
3. Umělé slevy
= inzeruji slevu, ale ve skutečnosti jsou ceny běžné – Pozor na nekalé obchodní praktiky!
Popřípadě přeškrtnuté ceny místo 109,90 pouze 109,50 Kč
4. Upozornění
= upozorním zákazníky - Bezva cena, Výhodný nákup, Akce!
5. Umístění zboží
= Akce do uliček, běžné zboží „zastrčím“, zbytek do výše očí.
Popřípadě vystavení obyčejného zboží (neznačkové) společně s luxusním či značkovým.
261
6. Balíček a antibalíček
Balíček = telefon + karta zdarma.
Antibalíček
= Smažený kuřecí řízek …. a hranolky ….
tzn. 2 ceny
= Ve skutečnosti se prodává v několika kusech, ale uvedeme cenu za 1kus.
7. Cena bez DPH
8. Kombinace triků
= Výhodný nákup, tak levné jako nikdy, multifunkční zařízení pouze ……..Kč bez DPH.
(při nákupu barevných tonerů se nám to mnohonásobně vrátí)
Zadání:
Příklad 1
U následujících položek nákladů
a) suroviny
b) polotovary
c) osobní ohodnocení pracovníků
d) základní mzdy pracovníků
e) energie
f) čisticí prostředky
g) oprava a údržba zařízení
h) náklady na přepravu zboží
i) odvoz odpadků
j) náklady na provoz internetu
rozhodněte,
1) zda se jedná o náklady převážně přímé nebo nepřímé (režijní)
2) u přímých nákladů – materiálové X mzdové
u nepřímých nákladů – výrobní režie X správní režie
262
Příklad 2
Firma Alois, s.r.o. – vyrobila 1000 kusů výrobku A, z kalkulačního vzorce vyplývá následující zjednodušené
složení nákladů (viz tabulka 1). Doplňte náklady na 1 kus, použijte prostou kalkulaci dělením.
Tabulka 1
Název
Celkem
Přímý materiál
1200
Přímé mzdy
600
Ostatní přímé náklady
140
Celková režie
460
Vlastní náklady celkem
2400
Náklady na 1ks
Příklad 3
V následující tabulce je uvedeno množství potravin podle receptury 13301 na 10 porcí.
1. Stanovte kalkulační cenu 1 porce smaženého vepřového řízku.
Hrubá hmotnost na 10 porcí
Cena
(1ks)
v gramech
v Kč
Druh potravin
v kg
vepřová kýta k.u.
1000
135,00
sůl
30
11,00
mouka hladká
100
9,60
vejce 2ks
80
55,00
mléko konzumní
100
14,00
strouhanka
200
15,00
tuk
250
35,00
Celkem:
263
za
1kg Kalkulační cena
10 porcí
v Kč
Kalkulační cena 10 porcí smaženého řízku je
Kalkulační cena 1 porce je
2. Ke kalkulační ceně připočítejte kalkulační přirážku 250% a 20% DPH.
3. Stanovte a popřípadě upravte cenu.
Příklad 4
U následujících příkladů uveďte, zda se jedná o cenové triky. Pokud ano, uveďte o jaké. Uvádějte další
příklady cenových triků, se kterými jste se setkali.
1. Nabídka a prodej
2. Nabídka a prodej jídel
3. Nabídka a prodej
4.
Nabídka
5. Prodej
264
Příklad 5
Samostatná práce žáků. Vyhledejte podle příkladu 3 v recepturách 2 pokrmy a vypočítejte pro ně:
1.
kalkulační cenu 10 porcí a 1 porce
2.
kalkulační příspěvek 200%
3.
vypočítejte DPH
4.
a celkovou cenu „kosmeticky“ upravte.
265
Řešení:
Příklad 1
U následujících položek nákladů
a) suroviny
Přímé, materiálové
b) polotovary
Přímé, materiálové
c) osobní ohodnocení pracovníků
Přímé, mzdové
d) základní mzdy pracovníků
Přímé, mzdové
e) energie
Nepřímé, výrobní režie
f) čisticí prostředky
Nepřímé, výrobní režie
g) oprava a údržba zařízení
Nepřímé, výrobní režie
h) náklady na přepravu zboží
Nepřímé, správní režie (popř. Odbytové náklady)
i) odvoz odpadků
Nepřímé, správní režie
j) náklady na provoz internetu
Nepřímé, správní režie
rozhodněte,
1) zda se jedná o náklady převážně přímé nebo nepřímé (režijní)
2) u přímých nákladů – materiálové X mzdové
u nepřímých nákladů – výrobní režie X správní režie
Příklad 2
Firma Alois, s.r.o. – vyrobila 1000 kusů výrobku A, z kalkulačního vzorce vyplývá následující zjednodušené
složení nákladů (viz tabulka 1). Doplňte náklady na 1 kus, použijte prostou kalkulaci dělením.
Tabulka 1
Název
Celkem
Náklady na 1ks
Přímý materiál
1200
1,2
Přímé mzdy
600
0,6
Ostatní přímé náklady
140
0,14
Celková režie
460
0,46
Vlastní náklady celkem
2400
2,4
266
Příklad 3
V následující tabulce je uvedeno množství potravin podle receptury 13301 na 10 porcí.
1. Stanovte kalkulační cenu 1 porce smaženého vepřového řízku.
Hrubá hmotnost na 10 porcí
Cena
(1ks)
v gramech
v kg
v Kč
v Kč
vepřová kýta k.u.
1000
1
135,00
135,00
sůl
30
0,03
11,00
0,33
mouka hladká
100
0,1
9,60
0,96
vejce 2ks
80
0,08
55,00
4,40
mléko konzumní
100
0,1
14,00
1,40
strouhanka
200
0,2
15,00
3,00
tuk
250
0,25
35,00
8,75
Celkem:
153,84 Kč
Druh potravin
za
1kg Kalkulační cena
10 porcí
Kalkulační cena 10 porcí smaženého řízku je 153,84 Kč
Kalkulační cena 1 porce řízku je (153,84 : 10) po zaokrouhlení 15,40 Kč.
2. Ke kalkulační ceně připočítejte kalkulační přirážku 250% a 20% DPH.
Kalkulační přirážka je
15,40 * 250% = 15,40 * 250/100 = 38,50
DPH je 15,40 + 38,50 = 53,90 * 20% daň = 53,90*0,2 = 10,78
3. Stanovte a popřípadě upravte cenu.
Cena 1 porce se stanoví:
Cena 1 porce je
KC+KP+DPH
15,40 + 38,50 + 10,78 = 64,68 Kč tzn. 65 Kč.
Cena je možno upravit podle konkurence, tzn. pokud konkurence prodává řízek za 85 Kč, lze cenu ještě zvýšit.
Příklad 4
U následujících příkladů uveďte, zda se jedná o cenové triky. Pokud ano, uveďte o jaké. Uvádějte další
příklady cenových triků, se kterými jste se setkali.
1. Nabídka a prodej
materiál
Vyrovnávací ceny
267
levný
produkt,
ale
drahý
spotřební
2. Nabídka a prodej jídel
Antibalíček
3. Nabídka a prodej
Kombinace triků
4. Nabídka
Bezva ceny
Upozornění
Kachna + bramborový knedlík = 2 ceny
5. Prodej
268
Upozornění a cena bez DPH
Antibalíček
auto 4 pneumatiky
Cena za kus, ale na
Interpretace výsledků
Na příkladech si žáci procvičují znalosti z oblasti nákladů a kalkulací, rozlišují přímé a nepřímé náklady. Umí
použit prostou kalkulaci dělením i kalkulaci přirážkou.
Příklad 1 je zaměřen na rozdělení nákladů.
V příkladu 2 mají studenti podle zadaných údajů dopočítat vlastní náklady na 1kus pomocí kalkulace prostým
dělením.
Příklad 3 je zaměřen na stanovení ceny přirážkou. Žáci si uvědomí, že tvorba ceny se liší podle velikosti
podniku a zjednodušené kalkulace jsou vhodné pouze pro malé živnostníky a i ti musí počítat své náklady.
Příklad 4 se týká cenových triků, žáci si uvědomují sílu marketingu, a že nemusí koupit vše když je to tak
levné.
Příklad 5 je domácí samostatná práce, žáci zde stanovují kalkulační cenu, kalkulační přirážku a zároveň
celkovou cenu „kosmeticky“ upravují.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Studenti k výpočtům potřebují pouze kalkulačku, žádné jiné pomůcky nejsou potřeba.
Realizace – postupy a metody:
Na začátku je nezbytné zopakovat popřípadě vysvětlit základní pojmy z oblasti členění nákladů a kalkulací.
U prvních dvou příkladů žáci testují a procvičují své znalosti z oblasti nákladů a kalkulací. Žákům postačí cca 5
– 7 minut samostatně pracovat.
Příklad 3 se týká vyčíslení přirážkové kalkulace, jedná se procvičení matematických schopností žáků, příklad
by měli zvládnout cca 5 minut.
Příklad 4 je spíše informativní, nastiňuje cenové triky. Žáci pracují cca 5 minut samostatně.
Příklad 5 slouží jako samostatná domácí práce neboť může být časově náročnější, záleží na znalostech i
matematických schopnostech jednotlivých žáků.
Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se žáky prodiskutujeme.
269
Téma:
Finanční gramotnost - rozpočtová
Životní a existenční minimum
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
životní, existenční minimum, pomoc v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory,
společně posuzované osoby, započitatelné příjmy, nezabavitelné minimum
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti životního, existenčního minima a navazující problematiku
nezabavitelného minima (souvisejícího s exekučním řízením) a sociálních dávek. Žáci si uvědomí, jak se tato
problematika projevuje v běžném životě, v jakých situacích je výše životního a existenčního minima důležitá.
Žáci dokážou vypočítat životní, existenční i nezabavitelné minimum pro domácnost a rozlišit, na které sociální
dávky má daná domácnost nebo rodina nárok, případně v jaké výši.
Základní informace pro žáky:
Životní minimum
- je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
- jeho výše je stanovena v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, využití je
potom upraveno v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- nezahrnuje náklady na bydlení, tato problematika je řešena v rámci příspěvku na bydlení
-
výše životního minima (měsíční částka):
•
•
•
•
pro jednotlivce
pro první osobu v domácnosti
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem
pro nezaopatřené dítě ve věku
270
3126
2880
2600
do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let (nezaopatřené)
1600
1960
2250
-
životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
POZOR! Z hlediska výpočtu životního minima není důležité členství v rodině, ale příslušnost ke
společné domácnosti!
-
pro výpočet životního minima domácnosti se společně posuzují tyto osoby:
•
•
•
•
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
manželé nebo registrovaní partneři
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou
posuzovány s jinými osobami
jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně
neuhrazují náklady na své potřeby
společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné
přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby),
zdržují mimo byt
-
Započitatelné příjmy - s životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy
jednotlivce nebo společně posuzovaných osob a to:
z pracovní činnosti,
z podnikání,
z kapitálového majetku,
z pronájmu,
důchody,
dávky nemocenského pojištění,
dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky,
podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
výživné
-
nezapočítávají se:
příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na
uspokojení bytové potřeby,
náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
271
podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
stipendií,
odměn za darování krve,
daňového bonusu,
příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů,
zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.
převzato ze zákona
-
výše životního minima se zvyšuje (valorizuje) nařízením vlády, pokud náklady na „život“
stoupnou alespoň o 5 %
Existenční minimum
-
bylo zavedeno, aby se lidé snažili vlastními silami získat prostředky pro život a nespoléhali se na
sociální dávky
-
je minimální hranicí peněžních příjmů, se kterou lze přežít
-
Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za
nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující
přežití.
-
Existenční minimum je 2020 Kč měsíčně
-
nelze jej však použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby
invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let
Využití životního a existenčního minima
-
výše životního minima se nejčastěji využívá při posuzování nároku občanů na dávky státní
sociální podpory, celý systém dávek je přehledně uveden na stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí
-
životní minimum se uplatňuje v případech, kdy dávky závisí na výši příjmů, tj. u těchto dávek:
přídavek na dítě
sociální příplatek
příspěvek na úhradu potřeb dítěte
nebo se jeho výše využívá při výpočtu výše dávek, např. odměna pěstouna
-
o tyto dávky se žádá na místně příslušném pracovišti úřadu práce
-
žádost musí být podána na stanovených tiskopisech, které lze také získat na internetu
Přídavek na dítě
-
nárok má každé nezaopatřené dítě od narození do věku 26 let
-
jeho výše se odvíjí od věku dítěte
272
-
nárok má rodina (společně posuzované osoby), pokud její příjem na předchozí kalendářní rok
nepřesáhl 2,4 násobek životního minima
Výše přídavku na dítě
Dítě od 0 do 6 let - přídavek ve výši 500 Kč měsíčně
Dítě od 6 do 15 let - přídavek ve výši 610 Kč měsíčně
Dítě od 15 do 26 let - přídavek ve výši 700 Kč měsíčně
Sociální příplatek
-
poskytuje se rodinám, které pečují alespoň o 1 nezaopatřené dítě do 26 let
-
za rodinu se považuje i 1 osoba, která se stará o nezaopatřené dítě
-
výše se liší podle věku dítěte a také podle toho, jaké příjmy rodina má
-
nárok má rodina, jejíž příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 2,0 násobek životního
Výše sociálního příplatku
Rodina se 1,0 násobkem životního minima
800 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let,
980 Kč měsíčně na dítě od 6 do 16 let,
1 125 Kč měsíčně na dítě od 15 do 26 let
Rodina se 1,6 násobkem životního minima
320 Kč měsíčně na dítě od 0 do 6 let,
392 Kč měsíčně od 6 do 15 let,
450 Kč měsíčně od 15 do 26 let.
Příjmy, které se započítávají do čistého peněžního příjmu – platí pro přídavky na děti i
sociální příplatek
Do čistého peněžního příjmu se počítá veškerý peněžní příjem společně posuzovaných osob z:
pracovní činnosti (zaměstnanecký poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
samostatného podnikání,
kapitálového majetku,
důchodu,
273
dávek nemocenského pojištění,
dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné)
příjmu z pronájmu,
podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci,
výživného.
Příjmy, které se nezapočítávají do čistého peněžního příjmu
Příspěvek na bydlení
Doplatek na bydlení
Jednorázové sociální dávky
Odměna za darování krve
Daňový bonus na dítě
Příspěvek na péči
Dávka sociální péče poskytovaná ze zdravotních důvodů
Stipendia
Nezabavitelné minimum
-
v případě, že je dlužníka uvalena exekuce, stanoví zákon částku, která je tzv. nezabavitelná
-
tato částka se odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát
-
částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě a manžela či manželku.
-
výše minima závisí také na tom, komu dotyčný dluží, pokud je věřitelem stát nebo dlužník neplatí
výživné, je částka nezabavitelného minima menší než v případě, že dluží bance nebo podobné
instituci
-
výše nezabavitelné částky:
Nezabavitelnou částku na dlužníka (někdy se označuje také slovem povinný) stanovíme jako 2/3
součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3126 Kč a částky normativních nákladů
na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, tj. 4597 Kč,
2/3 se tady budou počítat z částky 7723 (normativní náklady na bydlení se započítávají vždy
stejnou částkou bez ohledu na to, v jak veliké obci dlužník žije)
Nezabavitelná částka na povinného činí 5148,66 Kč.
Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné
částky na povinného 5148,66 Kč, tedy 1287,16 Kč.
274
Na manžela /manželku dlužníka se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky (i když má
dotyčný svůj vlastní příjem).
Na dítě, které manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky
každému z manželů (pokud jsou dlužníky oba). Pokud se exekuce provádí kvůli naplacení
výživného, na dítě, v jehož prospěch se exekuce provádí, se nezapočítává žádná nezabavitelná
částka.
Celkovou nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako součet nezabavitelné částky na
povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Tato částka se zaokrouhluje na
celé koruny nahoru.
Pokud se exekuce provádí srážkou ze mzdy, je výpočet částky, která může být sražena velmi
komplikovaný, přehledné vysvětlení a příklady lze najít zde.
Příklad:
Příklad 1
Vypočtěte částku životního minima pro rodinu (žijící ve společné domácnosti). Rodina se skládá z otce,
matky, dětí ve věku 5 a 18 let (student) a dvou prarodičů, kteří jsou oba starobní důchodci.
Jaká by byla částka existenčního minima pro tuto rodinu?
Příklad 2
Proti panu XY, který žije s manželkou a 1 dítětem a k dalšímu dítěti má vyživovací povinnost, byla nařízena
exekuce. Jaké je nezabavitelná částka tohoto povinného?
Mohla by být exekuce provedena při příjmu 9000 korun čistého?
Příklad 3
a) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě, případně
v jaké výši. V rodině jsou 2 rodiče, 1 dítě ve věku 5,5 let, 1 dítě ve věku 8 let. V minulém
kalendářním roce měla rodina jako celek příjem z podnikání 19 960 korun a příjmy ze zaměstnání
120 800 korun.
b) Jak by se změnila situace, pokud by zadání zůstalo stejné jako v předchozím případě, ale v rodině
by byl pouze jeden rodič?
275
c) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě, případně
v jaké výši. V rodině jsou 2 rodiče, 1 dítě ve věku 13 let, 1 dítě ve věku 22 let (student).
V minulém kalendářním roce měla rodina jako celek průměrný měsíční příjem 35 892 korun.
d) Vypočtěte, zda má rodina, která žije ve společné domácnosti, nárok na přídavek na dítě, případně
v jaké výši. V rodině je 1 rodič, dítě ve věku 1 rok a dítě ve věku 4 roky a 2 prarodiče. V
minulém kalendářním roce měla rodina jako celek tyto příjmy:
rodičovský příspěvek
91 200
stipendium studenta
6 000
důchod
160 800
příjmy z pronájmu
24 000
výživné
42 000
jednorázová soc. dávka
5 000
Příklad 4
a) Vypočítejte, zda má rodina nárok na sociální příplatek a v jaké výši, pokud měsíční příjem rodiny
v předchozím čtvrtletí činil 45 000 korun a v rodině žijí společně 2 rodiče, 1 dítě ve věku 10 let a
1 dítě ve věku 15 let.
b) Vypočítejte, zda má rodina nárok na sociální příplatek a v jaké výši, pokud v rodině žije 1 rodič,
1 dítě ve věku 3 let a 1 dítě ve věku 25 let (student). Průměrné měsíční příjmy rodiny za
předchozí čtvrtletí činily:
plat
12 500
příjem z kapitálového majetku
1 200
stipendium studenta
800
přídavky na děti
1 200
výživné
2 500
Testové otázky
17. Životní minimum je:
a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití
276
b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná
18. Existenční minimum je:
a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití
b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná
19. Nezabavitelné minimum je:
a) minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
na úrovni umožňující přežití
b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
c) částka, která je v případě exekuce nedotknutelná
20. Životní a existenční minimum:
a) zahrnuje nezbytné náklady na bydlení
b) nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení
c) zahrnuje 50 % nezbytných nákladů na bydlení
21. Jaká je částka existenčního minima:
a) 2880
b) 2600
c) 2020
d) 2250
22. Patří prarodiče žijící ve společné domácnosti mezi společně posuzované osoby z hlediska
stanovení životního minima?
a) ano
b) ne
c) jen v případě, že pobírají starobní nebo invalidní důchod
277
23. Pokud se některý člen společné domácnosti zdržuje z důvodu studia mimo byt, je považován za
společně posuzovanou osobu?
a) ano
b) ne
c) ano, ale jen pouze pokud tráví víkendy a prázdniny doma
24. Vyberte ty příjmy, které se započítávají v případě porovnání s životním minimem:
a) plat
b) příspěvek na bydlení
c) podpora v nezaměstnanosti
d) příjem z prodeje nemovitostí
e) nemocenské dávky
f) stipendia
g) příjmy z pronájmu
25. Částky životního minima se:
a) zvyšují jedenkrát ročně
b) od 1. ledna, pokud to vyhlásí vláda
c) od 1. ledna, pokud to vyhlásí Česká správa sociálního zabezpečení
26. Sociální příplatek je poskytován:
a) všem rodinám s minimálně 4 členy
b) rodičům samoživitelům
c) rodinám s dětmi
27. Nárok na příspěvek na dítě má nezajištěná osoba maximálně do věku:
a) 25
b) 26
c) 28
28. Nárok na příspěvek na dítě má rodina, jejíž celkový příjem nepřesahuje:
a) 2,4 násobek životního minima
278
b) 2,5 násobek životního minima
c) 2,6 násobek životního minima
29. Výše příspěvku na dítě se odvíjí od:
a) věku dítěte
b) věku dítěte a příjmu rodiny
c) příjmu rodiny
30. Nárok na sociální příplatek má rodina, jejíž celkový příjem nepřesahuje:
a) 2,0 násobek životního minima
b) 2,4 násobek životního minima
c) 2,5 násobek životního minima
d) 2,6 násobek životního minima
31. Při posuzování příjmu v případě sociální příplatku se posuzuje příjem za:
a) předchozí kalendářní rok
b) předchozí kalendářní pololetí
c) předchozí kalendářní čtvrtletí
32. Při posuzování příjmu v případě přídavku na dítě se posuzuje příjem za:
a) předchozí kalendářní rok
b) předchozí kalendářní pololetí
c) předchozí kalendářní čtvrtletí
279
Řešení:
Příklad 1
Výše životního minima:
první osoba v domácnosti
další dospělé osoby
2 880
3 * 2600 = 7 800
dítě 5 let
1 600
dítě 18 let
2 250
celkem
14 530
Existenční minimum pro tuto rodinu
Existenční minimum lze použít jen pro 2 dospělé osoby (rodiče), pro starobní důchodce ani nezaopatřené děti
se použít nedá.
2 dospělé osoby
prarodiče
2* 2020 = 4 040
2 * 2 600 = 5 200
děti
1 600
2 250
celkem
13 090
Příklad 2
Nezabavitelná částka na dlužníka
5 148,66
Částka na manželku a 2 vyživované děti 3 * 1287,16 = 3861,48
Celkem
9010,14
Po zaokrouhlení
9 011,00
Při příjmu 9 000 korun čistého by nešlo dlužníkovi zabavit nic.
280
Příklad 3
a)
Životní minimum rodiny:
2 rodiče
2 880 + 2 600 = 5 480
dítě 5,5 let
1 600
dítě 8 let
1 960
celkem
9 040
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 9040 = 21 696
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok (18 960 + 120 800)/12 = 11 646,66
Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1 110 korun
(500 + 610).
b)
Životní minimum rodiny:
1 rodič
2 880
dítě 5,5 let
1 600
dítě 8 let
1 960
celkem
6 440
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 6 440 = 15 456
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok (18 960 + 120 800)/12 = 11 646,66
Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1 110 korun
(500 + 610).
281
c)
Životní minimum rodiny:
2 rodiče
2 880 + 2600 = 5 480
dítě 13 let
1 960
dítě 22 let
2 250
celkem
9 690
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 9 690 = 23 256
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok 35 892
Příjem rodiny přesahuje 2,4 násobek životního minima, přídavky na děti nezíská.
d)
Životní minimum rodiny:
1 rodič
2 prarodiče
2 880
2 * 2600
dítě 1 rok
1 600
dítě 4 roky
1 600
celkem
11 280
2,4 násobek životního minima této rodiny 2,4 * 11 280 = 27 072
Průměrný měsíční příjem za předchozí rok:
rodičovský příspěvek
důchody
91 200
160 800
příjmy z pronájmu
24 000
výživné
42 000
celkem
318 000
282
MĚSÍČNÍ!!!!
Průměrný měsíční příjem
318 000/12 = 26 500
Rodina nedosahuje 2,4 násobku životního minima, její přídavky na děti budou ve výši 1 000 korun
(2 * 500).
Příklad 4
a)
Životní minimum rodiny:
2 rodiče
2 880 + 2600 = 5 480
dítě 10 let
1 960
dítě 15 let
1 960
celkem
9 400
1,0 násobek životního minima
9 400
1,6 násobek životního minima
15 040
Průměrný měsíční příjem za předchozí čtvrtletí
15 000
Příjem rodiny přesahuje 1,0 násobek životního minima a zároveň nedosahuje 1,6 násobek životního minima,
proto má rodina nárok na sociální příplatek ve výši 2 * 392 korun.
b)
Životní minimum rodiny:
1 rodič
2 880
dítě 3 roky
1 600
dítě 25 let
2 250
celkem
6 730
283
1,0 násobek životního minima
6 730
1,6 násobek životního minima
10 768
Průměrný měsíční příjem za předchozí čtvrtletí:
plat
12 500
příjem z kapitálového majetku
1 200
přídavky na děti
1 200
výživné
2 500
celkem
17 400
stipendium se nezapočítává do posuzovaného příjmu
Příjem rodiny stanovenou hranici, proto nemá rodina na sociální příplatek nárok.
Odpovědi na testové otázky:
17. b
18. a
19. c
20. b
21. c
22. a
23. a
24. a c e g
25. b
26. b c
27. b
28. a
29. a
30. a
31. c
32. a
284
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
V těchto několika jednoduchých příkladech žáci spočítali životní, existenční i nezabavitelné minimum pro
společnou domácnost. Zopakovali si základní pojmy z této oblasti a také dokázali určit, zda mají posuzované
domácnosti nárok na přídavky na děti a sociální příplatky. Při řešení museli uplatnit již získané znalosti,
zejména tehdy, kdy určovali, které příjmy se započítávají při posuzování příjmů při žádosti o sociální dávky.
Příklady jsou koncipovány tak, aby si studenti také uvědomovali, že sociální dávky jsou určeny pouze pro
rodiny s nižšími příjmy a že být příjemcem sociálních dávek zároveň znamená mít nízké příjmy.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
K tomuto příkladu musí mít žáci kalkulátory. Při vyhledávání informací a výpočtech je možné využít i různé
kalkulátory na internetu – v tomto případě, je nutné zkontrolovat, zda jsou v nich nastavené aktuální
hodnoty, protože některé z nich mohou používat při výpočtech ještě starou výši dávek.
Realizace – postup a metody:
Pokud bude příklad využíván jako celek, je k jeho realizaci potřeba min. 2 vyučovacích hodin. Pokud nemají
žáci dostatečné informace o sociálních dávkách, bude potřeba vyčlenit ještě další min. 2 vyučovací hodiny pro
toto téma. Jednotlivé příklady lze také využívat samostatně podle toho, jaká jsou momentálně probírána.
Některé z nich mohou učitelé využít jako samostatné práce nebo jako domácí úkoly. Před každým řešením
příkladu je vhodné zopakovat základní pojmy, případně principy výpočtu.
285
Téma:
FG - cenová
(Peníze)
Inflace a procentuelní zhodnocení vkladu v
bankách
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací
předmět:
Klíčová slova:
Cena, tvorba ceny, inflace, typy inflace, jednoduché úročení
Cíle a přínosy pro žáka:
Přivést žáky k uvědomění, že banky a různé kampeličky lákají na výhodné úrokové sazby. Nikdy však
klienta neupozorní, že nabízená úroková sazba je nižší než inflace, která je v očekávaná v daném roce.
NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD:
Nejprve si spočítá výši úroku a výši inflace v peněžním vyjádření, aby se klient mohl rozhodnout, zda si chce
daný produkt od banky či kampeličky zakoupit.
Pojmy:
Cena
Cena zboří a služeb se vytváří na trhu.
Trhem můžeme chápat místo - kde se setkává kupující a prodávající - např. obchodní dům
burza…
-
jako spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě – trh zboží,
trh práce, peněžní trh
286
Tvorba ceny
Tvorbě ceny se také říká kalkulace ceny. Při tvorbě ceny musíme zohlednit všechny naše režijní náklady – sem
patří např. sociální a zdravotní pojištění podnikatele, mzdy zaměstnanců, pronájem výrobních prostor,
elektrická energie…. Každý podnikatel či podnik si musí spočítat, na kolik ho tyto režijní náklady vyjdou.
Nabídka
Vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí prodávající – podnikatelé,
obchodní řetězce, hypermarkety, banky prodat při co nejvyšších cenách.
P
cena
S
nabídka
Dodavatelé a prodávající nabízejí nejvíce, když cena roste
proto je graf nabídky rostoucí.
Poptávka
Vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a
zahraniční zákazníci koupit při různých cenových hladinách – cenách.
P
cena
D
poptávka
Q množství
287
Rovnovážná cena
Rovnovážná cena se utvoří na trhu ve chvíli, kdy se vytvoří cena, za kterou jsou prodávající své produkty nebo
služby prodat a kupující jsou ochotni za tuto cenu koupit.
P
cena
D
S
poptávka
nabídka
E
E = Equilibrium = rovnovážná cena
Q množství
Inflace
Inflace znamená všeobecný růst cen, tedy růst tzv. cenové hladiny. Jestliže se dočteme
v novinách, že míra inflace v roce 2008 činila 6,3 %, znamená to, že všechny ceny
v průměru vzrostly o 6,3 %. Jinak řečeno, to, co v loňském roce stálo 100 Kč, stojí v letošním
roce 106,3 Kč. To znamená, že zaplatíme o 6,30 Kč více.
288
zdroj: www.idnes.cz
Inflace tažená poptávkou
Inflace tažená poptávkou je situace, kdy lidé dostávají více peněz za stejnou práci – na trhu se zvýší poptávka
při stejném objemu nabídky – to vede ke zvýšení cen a vytvoření nové rovnovážné ceny po posunu
poptávkové křivky.
Inflace tažená nabídkou
Inflace tažená nabídkou nastává ve chvíli, kdy dojde ke zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do
výroby - to znamená zvýšení cen materiálů, energií nebo kapitálu. Tato poptávka vyvolá zvýšení mezd a tím
se zvýší cena nabídky což má za následek inflaci.
Typy inflace
1. inflace mírná
Říká se jí také plíživá. Je to inflace jednociferná – cena zboží a služeb se zvyšuje pouze o jednu “0“.
Lidé stále věří místní měně a nepřestávají věřit penězům.
2. inflace pádivá
Tato inflace se na cenách projeví dvojciferným zvýšením cen. Lidé přestávají věřit domácí
měně a preferují stabilnější cizí měny nebo jiné hodnoty – zlato, nemovitosti, diamanty….
289
3. hyperinflace
Inflace projevující se trojciferným a větším zvýšením ceny. Ceny rostou tak rychle, že peníze
přestávají plnit svou funkce a lidé preferují naturální směnu
Inflace v ČR v letech 1994 – 2008
zdroj: www.csu.cz
Průměrná hrubá mzda
Hrubá mzda není čistá mzda, kterou dostanou pracující každý měsíc do ruky či na účet, ale hrubá mzda, tedy
včetně odměn, prémií atd. a navíc bez odečtení daní, pojištění nebo lecčehos jiného. A nezapomeňme, že se
jedná o průměrný měsíc v roce, takže musíme rozpočítat i různé mimořádné odměny a prémie, které se
vyplácejí zpravidla koncem pololetí nebo roku. Pořád ještě tomu nerozumíte a mnohé to pobuřuje? Tak
například: řekněme, že 99 pracujících si vydělá průměrnou hrubou měsíční mzdu 13 000 Kč (tedy v roce 2008
podprůměrnou) a k tomu 1 generální ředitel 1 milion Kč. I když mzda 99 % osob v tomto příkladu je
celostátně podprůměrná, sledovaných 100 osob má v průměru velmi slušnou mzdu necelých 23 000 Kč.
Prostě když se jeden přejí celou husou a druhý se nenají vůbec, tak statisticky se v průměru oba dobře najedli
– každý měl půlku husy. Takový už je prostě statistický aritmetický průměr a často i svět kolem nás…
V následujícím grafu uvidíte vývoj průměrné hrubé mzdy od roku 1985 do roku 2008.
290
zdroj: www.csu.cz
Jak se sledují ceny
Většina z vás určitě ví, že do roku 1990 byly ceny určitého výrobku u nás všude stejné, ale od roku
1991 se začaly dost lišit na různých místech. Statistici, kteří sledují ceny, chodí tedy do některých
prodejen (jejich počet, typy a územní rozdělení je stanoveno tak, aby se jednalo o „reprezentativní
vzorek“), v nich zjišťují ceny vybraných výrobků a z nich se vypočítá průměrná cena (týdně,
měsíčně, ročně). V následujícím grafu můžete vidět, jak se změnily ceny spotřebního zboží od roku –
např. praček a kolik jste si jich za průměrný plat mohli v kterém roce koupit.
291
zdroj: www.csu.cz
A kolik jste si mohli koupit z potravin např. kuřat :
zdroj: www.csu.cz
Úroková sazba
Úroková sazba vyjadřuje cenu půjčených či uložených peněz vyjádřená v procentech za rok.
Konkrétní výše této ceny – sazby- souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a přímo
souvisí s výší peněžní částky.
292
P. a.
P.a. – to je přeloženo do češtiny ročně. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je vypočítávána
v procentech pro období jednoho roku - např. 3,5 % p.a.
P. m.
P. m. – tato zkratka se používá při vyjádření úrokové sazby, která se vypočítává v procentech pro
období jednoho měsíce – např. 0,01 % p.m. .
Jednoduché úročení
Pro výpočet výnosu z vkladu se používá jednoduché úrokování.
úrok (p.a.) = jistina . úroková sazba . počet dní
100
roční
360
úrok (p.m.) = jistina . úroková sazba . počet dní
100
měsíční
30
Příklad:
Příklad 1
Podnikatel Jan Černý si uložil v bance 10 000,- Kč s úrokem 2,6 %p.m.. Vypočtěte jaký úrok za
jeden rok uložení dostane? Kolik pan Černý prodělá, jestli-že v tomto roce byla inflace 5%?
Příklad 2
Z uvedeného letáku je vidět, že banka nabízí úročení za DVA ROKY ve výši 4,6 %. Dále jsme
z letáku vyčetli, že minimální investice je 10 000,- Kč. Pan Černý uloží tuto částku.
Spočítejte, jaký úrok dostane pan Černý za jeden rok a kolik prodělá, jestliže v roce 2008 byla
průměrná inflace 6,3 %.
293
Řešení:
Příklad č.1:
úrok (p.a.) = jistina . úroková sazba . počet dní
100
360
úrok (p.a.) = 10 000 . 2,6. 360
100
360
úrok (p.a.) = 100 . 2,6 . 1 = 260
Výpočet inflace:
inflaci – znehodnocení peněz spočítáme stejným způsobem, jako jsme spočítali úrok
inflace (p.a.) = 10 000 . 5 . 360
100
360
inflace (p.a.) = 100 . 5 . 1 = 500,- Kč
rozdíl mezi inflací a úrokem = 500 – 260 = 240,- Kč
Pan Černý dostane úrok 260,- Kč, ale inflace činila 500,- Kč. Takže pan Černý za tento na
10 000,- Kč prodělal 240,- Kč.
Příklad 2:
úrok (p.a.) = jistina . úroková sazba . počet dní
100
360
roční úrok = 4,6 : 2 = 2,3
294
úrok (p.a.) = 10 000 . 2,3. 360
100
360
úrok (p.a.) = 100 . 2,3 . 1 = 230
Výpočet inflace:
inflaci – znehodnocení peněz spočítáme stejným způsobem, jako jsme spočítali úrok
inflace (p.a.) = 10 000 . 6,3 . 360
100
360
inflace (p.a.) = 100 . 6,3 . 1 = 630,- Kč
rozdíl mezi inflací a úrokem = 630 – 230 = 400,- Kč
Pan Černý dostane úrok 230,- Kč, ale inflace činila 630,- Kč. Takže pan Černý za tento rok na
10 000,- Kč prodělal 400,- Kč.
Markentingové praktiky bank a kampeliček
Mnoho bank , kampeliček a bankovních domů láká své zákazníky například tím, že uvádí úroky za
dobu uváděnou v období dvou let – viz následující leták.
295
Téma:
FG – cenová
(Práva spotřebitele)
Jak předcházet nekalým obchodním praktikám
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Obchodní praktiky, spotřebitel, zranitelné osoby, sdružení spotřebitelů, Černá listina zakázaných praktik,
oprávněnost nároku, nepravdivé tvrzení, průměrný spotřebitel.
Cíle a přínosy pro žáka:
„Jak zjistím, že je určitá obchodní praktika nekalá?“ To je určitě otázka, se kterou se setká snad každý.
Žáci si na daném příkladu vyzkouší, zda by „nenaletěli“ imaginárnímu prodejci a stali obětí nekalé praktiky.
Poradí na koho se v této situaci obrátit. Příklad je nasměruje na spoustu dalších příkladů z praxe a na
Směrnice o nekalých obchodních praktikách, která odpověď na tuto otázku usnadňuje.
Informace pro žáky:
Podle definice zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči
spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že
může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je zakázána.
Odbornou péčí se rozumí určitá úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od konkrétního podnikatele
či jeho zaměstnance očekávat, a která současně odpovídá poctivým obchodním praktikám, zahrnuje jak
speciální odborné znalosti, tak poctivé chování.
Osobu spotřebitele je třeba chápat jako "průměrného spotřebitele", jako osobu průměrně rozumnou, která
má dostatek informací a je v rozumné míře pozorná a opatrná s ohledem na sociální, kulturní a jazykové
faktory.
Je proto nutné se s poskytnutými informacemi opravdu seznámit, číst před podpisem smlouvy i obchodní
podmínky, které jsou jejich součástí, sazebníky apod., nespoléhat se pouze na ústní informaci, která je
následně neprokazatelná.
296
Je-li obchodní praktika zaměřena na tzv. zranitelné osoby (například děti, senioři, nemocní a jiné osoby, které
jsou z důvodu své duševní nebo fyzické slabosti či věku zvlášť zranitelné), hodnotí se nekalost z hlediska
průměrného člena této skupiny, přísněji. Tím však není zakázáno obvyklé
reklamní přehánění, které je tedy i ve vztahu k těmto skupinám povoleno.
V rámci evropského společenství byla spuštěna webová stránka http://isitfair.eu - JE TO POCTIVÉ? Obsahuje
praktické informace pro spotřebitele o tom, jak zjistit, jestli se nestali obětí nekalých obchodních praktik.
Obchodní praktiky můžeme rozdělit na:
Obecné
Příklad obecné nekalé obchodní praktiky:
Skupina spotřebitelů je po dlouhé cestě autobusem bez jídla a pití pozvána do restaurace, kde je
spotřebitelům zdarma nabídnuto jídlo a pití a zároveň při té příležitosti jsou mu prezentována
pravdivě a srozumitelně fakta o finančním produktu, kterým však nevěnují dostatečnou pozornost,
neboť obědvají. Po obědě však už následuje pouze stručný shrnující blok a spotřebitelům je nabídnuta
k podpisu smlouva o pojištění.
Klamavé
Obchodní praktika je klamavá a tím pádem zakázaná,
Pokud je při ní užit nepravdivý údaj,
Je-li důležitý údaj sice sám o sobě pravdivý, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem, za
nichž byl užit, může uvést spotřebitele v omyl.
Opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj nebo je-li důležitý údaj uveden nesrozumitelně
nebo nejednoznačně.
Vede-li způsob prezentace produktu k záměně s jinými produkty či podnikateli.
Jsou-li služby nabízeny způsobem porušujícím některá práva duševního vlastnictví.
Nedodržuje-li se jednoznačný závazek chování obsaženého v kodexu chování, k jehož
dodržování se podnikatel zavázal.
Příklady
klamavé
obchodní
praktiky:
Je nabízen produkt – služba s tím, že tato exkluzivní nabídka je k dostání (dostupná) pouze u nabízející
společnosti.
Ve
skutečnosti
jde
o
standardní
produkt
široce
dostupný.
Prodávající tvrdí, že jeho výrobku-službě bylo uděleno schválení, povolení, přestože tomu tak ve skutečnosti
není nebo není vůbec v souladu podmínkami schválení či povolení.
297
Agresivní
Agresivní obchodní praktikou se rozumí jednání, které s přihlédnutím ke všem okolnostem svým
obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného
rozhodnutí spotřebitele.
Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se musí přihlížet v prvé řadě
K jejímu načasování, místu a době trvání,
Ke způsobu jednání, jeho výhružnosti či urážlivosti,
K tomu, zda byla vědomě využita nepříznivá situace spotřebitele,
K tomu, zda nebyly spotřebiteli dány nepřiměřené překážky pro uplatnění jeho práv, a
případně zda nedošlo k výhružce protiprávním jednáním.
Co byste měli vědět před podáním stížnosti, podnětu či upozornění:
ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel:
Příklad agresivní obchodní praktiky:
Spotřebitel dostane vyrozumění (telefonické,písemné), že je mezi možnými výherci vysoké částky
peněz, pokud bude mezi prvními 50ti, kteří správně vyplní test. Přestože tuto podmínku spotřebitel
splní, nevejde se do první „padesátky“. Prakticky se však toto oznámení objeví každému. Cenou
útěchy je nabídka zboží, jehož nákupem bude zařazen do dalšího kola o atraktivní ceny.
Dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik.
Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele.
Dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení
Dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních
službách uzavíraných na dálku.
ČNB však může dohlížet na ochranu spotřebitele pouze u těch subjektů, nad nimiž je povinna vykonávat
dohled podle zákona o ČNB. ČNB se tedy nemůže zabývat ochranou spotřebitele u subjektů, které sice na
finančním trhu působí, avšak nepodléhají dohledu ČNB. Zde dohled nad ochranou spotřebitele vykonává
Česká obchodní inspekce.
Co by měl Váš podnět či stížnost obsahovat:
Vaše jméno, příjmení, kontakt -adresu na vás
Čeho (koho) se stížnost týká – jméno příslušné instituce
Na co je směrován Váš podnět
298
Vaši stížnost doložit kopiemi veškeré dokumentace (vč. korespondence), kterou máte
k dispozici
Test průměrného spotřebitele
Čestnost nebo nekalost obchodní praktiky se hodnotí podle měřítka „průměrného spotřebitele“.
Průměrný spotřebitel, podle výkladu Evropského soudního dvora, je „přiměřeně dobře informován
a je v rozumné míře pozorný a opatrný“, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.
Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů (například na kategorii
zranitelných spotřebitelů), potom je průměrný člen této skupiny měřítkem.
299
ČERNÁ LISTINA ZAKÁZANÝCH PRAKTIK
Nepravdivé tvrzení obchodníka o tom, že disponuje značkami důvěry a kodexy
Vábivá reklama
Obchodníci, kteří přivábí zákazníky jedním produktem a posléze začnou propagovat jiný
produkt
Klamné využití „Omezených nabídek“: „Zvláštní nabídka, pouze dnes!“
Poprodejní servis v jiném jazyce: např. marketing v češtině, poprodejní servis v angličtině
Inzerování produktů, jejichž prodej není dovolený
Zavádějící představa o právech spotřebitele: „Speciálně pro Vás“
Advertorialy: „Neurčitá / zkreslená sdělení“
Marketing, který využívá obav spotřebitelů o bezpečnost
Použití léčky k oklamání spotřebitele
Pyramidové programy
Klamavá reklama: např. „Končí pronájem! Musíme se zbavit všech zásob!“
Klamavá tvrzení o výhře: Jak vyhrát v loterii
Nepravdivá tvrzení o léčivé schopnosti: „Trickium 24 způsobí, že zhubnete“
Ceny: „Gratulujeme! Vyhrál jste cenu“
Nepravdivé vytváření dojmu bezplatných nabídek: „Sluneční brýle zdarma“ nebo „vyzváněcí
tóny GSM na Váš mobilní telefon zdarma“
Prodej pod nátlakem: „Ano, můžete odejít poté, co vyřídíme všechny papíry“
Citový nátlak
Klamná výhra ceny
300
Příklad:
Rozhodněte, zda u situací, se kterými se setkali možní spotřebitelé, se jedná o nekalé obchodní praktiky.
1. otázka
Karel vidí tento inzerát:
„Vyžádejte si svou BEZPLATNOU cenu a přihlaste
p ihlaste se
se do slosování o výhru v
podobě
podob výletu pro dva do Anglie - Wimbledonu.“
Navštíví webové stránky a zadá své informace pro slosování. Všimne si také tenisové rakety, po které
touží. Impulzivně sáhne po kreditní kartě a raketu si koupí. Jeho bezplatná cena – pár tenisových
míčků – dorazí poštou o týden později. Je Karel obětí nekalé obchodní praktiky?
2. otázka
Když byl Jan na dovolené v Řecku, ztratila letecká společnost jeho zavazadlo. Chce získat od
pojišťovny odškodné, ale kdykoli tam zavolá, je jeho hovor až na pět minut podržen, a nakonec
vypadne z řady volajících, kteří čekají na spojení. Jan píše společnosti stížnost, ale ani po měsíci
nedostává odpověď. Je Jan obětí nekalé obchodní praktiky?
3. otázka
Jana vidí tento inzerát:
„NOKIA NONO-3000 ZA NEJNIžŠÍ
NEJNI ŠÍ
CENU“
Spěchá tedy do obchodu s elektronikou, aby si zbrusu nový telefon Nokia koupila, ale když tam
dorazí, prodavač jí sděluje, že nejbližší zásilka tu bude až za šest měsíců. Navrhuje tedy Janě, aby si
místo toho koupila Nokii No-2000. Jedná se o starší model, který je o pouhých 400 Kč levnější, než
Nokia No-3000. Je Jana obětí nekalé obchodní praktiky?
301
4. otázka
Bára uvažuje o tom, že si koupí tablety na hubnutí JOJO. Vyhledá si je na internetu a objeví tuto
nabídku:
„Jen
dnes: kupte si 2 balení JOJO za 50 Kč!“
Bára se rozhodne, že si to promyslí. Příští den se znovu podívá na tuto webovou stránku a ke své
radosti zjišťuje, že zvláštní akce na JOJO stále trvá. Rychle vytahuje svou kreditní kartu a tablety
kupuje. Je Bára obětí nekalé obchodní praktiky?
5. otázka
Vašek chce navštívit svou přítelkyni v Barceloně. Potěší ho tedy, když spatří tento inzerát:
„Za
sluncem
do
Barcelony
* Ceny bez letištních poplatků a pojištění.
jen
za
1
euro!“
Vašek vytočí číslo, aby si letenky zarezervoval. Místo dostane bez problémů. S letištními poplatky a
pojištěním se celková částka vyšplhá na 49,95 eur. Je Vašek obětí nekalé obchodní praktiky?
6. otázka
Alena vidí v jednom časopise pro ženy tuto reklamu.
Získejte zdarma Sweet parfém
exkluzivní vůni od Krásné Zrzky
Chcete-li získat doplňkový vzorek vůně, odešlete prosím odpovědní lístek s
autorizací vaší kreditní karty na 450 Kč, které slouží na úhradu nákladů
spojených s odesláním a manipulaci.
Alena odešle odpovědní kartu a dostane lahvičku s parfémem. Později však v obchodě objeví úplně
stejnou 100 ml lahvičku s parfémem za pouhých 300 Kč. Je Alena obětí nekalé obchodní praktiky?
302
7. otázka
Tonda shání novou postel. Projíždí autem kolem obchodu a všimne si plakátu, kde stojí:
Stěhování – výprodej.
Všechno musí pryč!“
Otočí to a vrací se do obchodu s nábytkem. Objeví postel ve výprodeji. Upoutávka říká:
Běžná cena 5 999 Kč
Vaše cena pro tento
výstavní model: 3 999 Kč
Tonda si postel koupí.
O tři měsíce později opět projíždí kolem obchodu a je překvapen, že tam plakát stále visí. Ze
zvědavosti vejde do obchodu. Najde tam tutéž postel, kterou si koupil o tři měsíce dříve a teď stojí
jen 2 999 Kč. Je Tonda obětí nekalé obchodní praktiky?
303
Řešení:
1. Otázka
Odpověď: Ne
Karel dostal svou cenu, jak bylo inzerováno, a nemusel nic platit, aby ji získal. Ani nemusel
nic kupovat, aby se dostal do slosování nebo získal svou bezplatnou cenu.
2. Otázka
Odpověď: Ano
Jan je obětí obchodní praktiky, která je uvedena na Černé listině zakázaných praktik:
„Požadavek, aby spotřebitel žádající plnění z důvodu pojistné události předložil doklady, které
nelze odůvodněně pokládat za důležité pro stanovení oprávněnosti nároku, nebo systematické
neodpovídání na související korespondenci za účelem odradit spotřebitele od uplatnění práv
vyplývajících ze smlouvy.“
Jan by se nyní měl spojit s vnitrostátním sdružením spotřebitelů a požádat jeho pracovníky o
radu, jak přednést stížnost na pojišťovací společnost a zajistit, aby se mohl domoci svých práv
vyplývajících ze smlouvy.
3. Otázka
Odpověď: Ano
Jana je obětí taktiky „přivábit a zaměnit“, která je na Černé listině zakázaných obchodních
praktik:
Výzva ke koupi produktů za určitou cenu a poté:
-
Odmítnutí ukázat inzerovaný předmět spotřebitelům
Odmítnutí přijetí objednávek produktu nebo dodání produktu v přiměřené lhůtě
Předvedení vadného vzorku produktu s úmyslem propagovat jiný produkt
Jana by se nyní měla spojit s některým vnitrostátním sdružením spotřebitelů a požádat jeho
pracovníky o radu, jak přednést stížnost na maloobchodního prodejce elektroniky.
304
4. Otázka
Odpověď: Ano
Omezené nabídky jsou za těchto okolností nekalé:
Nepravdivé tvrzení, že produkt bude dostupný pouze po omezenou dobu nebo že bude
dostupný pouze po omezenou dobu za určitých podmínek, za účelem přimět spotřebitele k
okamžitému rozhodnutí bez příležitosti nebo času potřebného k učinění informované volby.
5. Otázka
Odpověď: Ano
Podle Směrnice musí uvedené ceny zahrnovat všechny daně a dodatečné poplatky, a to od
první chvíle, kdy společnost nabídku inzeruje.
6. Otázka
Odpověď: Ano
Vzorek parfému ve skutečnosti není zdarma, protože spotřebitel musí zaplatit 450,- Kč (což je
ve skutečnosti mnohem více, než náklady na odeslání a manipulaci).
Alena by se nyní měla spojit s některým vnitrostátním sdružením spotřebitelů a požádat jeho
pracovníky o radu, jak přednést stížnost na prodejce.
7. Otázka
Odpověď: Ano
Zákon nedovoluje klamavá tvrzení o stěhování prostor nebo o likvidaci podniku.
Tonda by se nyní měl spojit s některým vnitrostátním sdružením spotřebitelů a požádat jeho
pracovníky o radu, jak přednést stížnost na obchod s nábytkem.
305
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Pouze u první otázky je správná odpověď „ne“, což znamená, že se nejedná o nekalou praktiku a předkladatel
inzerátu neporušil žádné Směrnice. V ostatních případech je správná odpověď „ano“, což znamená, že o
nekalou obchodní praktiku bezesporu jde. Bez základních znalostí je velmi obtížné odhadnout, jestli se
prodejce chová korektně či ne. Žáci by se měli seznámit s tzv. Černou listinou nekalých obchodních praktik,
což jim usnadní rozhodování. Důležité je upozornit žáky, aby se bezhlavě nevrhali po každé nabízené reklamě
či inzerátu.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Při řešení tohoto příkladu je nutné, aby každý žák měl své zadání a mohl pracovat samostatně. Dále je
vhodné použití internetu pro získání více informací a tím i k snadnějšímu vyřešení úlohy.
Realizace – postupy a metody:
Na začátku vyučovací hodiny je důležité si přečíst „základní informace pro žáky“ a osvětlit žákům jednotlivé
praktiky vyskytující se na Černé listině zakázaných obchodních praktik“ – cca 15 min.
Samotné řešení příkladu mohou žáci provádět samostatně, či ve skupině (což je v tomto případě lepší).
V případě samostatného řešení musí okamžitě následovat interpretace výsledků.
Za domácí úkol mohou žáci dostat vypracovat inzerát či reklamu, která by obsahovala či neobsahovala prvky
nekalé obchodní praktiky.
306
Téma:
FG CENOVÁ
Nekalé obchodní praktiky aneb je to ještě poctivé jednání?
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Nekalá soutěž, hospodářská soutěž, černá listina zakázaných obchodních praktik, Sdružení na
ochranu spotřebitele, Zákon o regulaci reklamy, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o ochraně
hospodářské soutěže, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní
veterinární správa, ČNB, Hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv a další dozorové
instituce
Cíle a přínosy pro žáky:
Žáci budou schopni rozpoznat alespoň některé z běžně užívaných nekalých obchodních praktik.
Získají informace, jak se bránit, jestliže jim podlehnou.
Vytvoří si samostatně vlastní manuál spotřebitele, návod jak postupovat při nakupování a nenechat se
oklamat.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Nekalé obchodní praktiky jsou evropskými předpisy zakázány od prosince 2007.
Nekalé obchodní praktiky jsou léčky, postupy či „fígle“ prodejců, které mají ovlivnit zákazníka.
V ČR tuto problematiku řeší především zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o regulaci
reklamy a zákon o ochraně spotřebitele. Svoji roli na trhu sehrává i Sdružení na ochranu spotřebitele.
Protože ochrana hospodářské soutěže je především věcí státu, dbá na dodržování zákonů Úřad pro
hospodářskou soutěž. Jde vesměs o správní řízení. V případě porušení zákona vždy rozhoduje soud.
307
Zneužívání svobody hospodářské soutěže je označováno jako nekalá soutěž. Jde o jednání, které je
v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům.
Nekalá soutěž je zakázána.
Zákon upravuje některé zvláštní případy nekalé soutěže, a to především:
-
Klamavou reklamu
Klamavé označování zboží a služeb
Vyvolávání nebezpečí záměny
Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
Podplácení /pro účely tohoto zákona/
Zlehčování
Porušení obchodního tajemství
Ohrožování zdraví spotřebitele a životního prostředí
Klamavá reklama
Je to jakákoliv reklama, kterou vytváří profesionál a která může zákazníka jakýmkoliv způsobem
slovy nebo jiným druhem prezentace oklamat tak, že ovlivní jeho výběr výrobků nebo služeb.
Klamavá reklama vyvolává u spotřebitele mylnou představu o skutečnosti a tak zvýhodní některého
ze
soutěžitelů.
Obchodník, který učiní prohlášení o účincích výrobku, je bude muset být schopen doložit – bez
ohledu na to, v které zemi EU sídlí. Je například nezákonné při uvádění na trh prohlásit, že určitý
výrobek vyléčí nemoc, pokud toto tvrzení nelze vědecky doložit.
Klamavé označování zboží a služeb
Je jím každé označení /nejen na samotném výrobku, ale i na letácích, v katalozích či na billboardech
apod./, které vyvolává představu o zvláštních schopnostech nebo vlastnostech výrobku či služby, o
výrobci či o zvláštní jakosti.
Vyvolání nebezpečí záměny
Zákon brání užívání názvu či jména výrobce na výrobcích jiného soutěžitele, chrání podnikové
značky a speciální materiály a chrání výrobce před tvarovými a jinými napodobeninami jeho
výrobků.
Parazitování na pověsti
„ Chlubit se cizím peřím“
Zlehčování
Publikování nepravdivých údajů či stanovisek, které mohou jiného soutěžitele poškodit.
Srovnávací reklama
Výrobce výslovně nebo nepřímo srovnává vlastnosti vlastního zboží s jinými výrobky konkurence.
Obecně je srovnávání v ČR zakázáno.
308
Ohrožování zdraví či životního prostředí
Soutěžitel vědomě úmyslně využívá zastaralé, ale levnější technologické postupy, které však ve větší
míře ohrožují ŽP nebo lidské zdraví.
Od roku 2008 platí novela zákona o Ochraně spotřebitele, která upřesňuje skutkovou podstatu tzv.
nekalých obchodních praktik. Zákon je rozděluje na agresivní a klamavé a kromě toho obsahuje
ustanovení, které jednání lze za určitých podmínek považovat za nekalou praktiku, obsahuje přesný
popis jednotlivých protiprávních jednání, která lze za nekalou obchodní praktiku považovat vždy.
Klamavé obchodní praktiky: uvedení nesprávných- nepravdivých informací nebo uvedení sice
věcně správných informací, které však vzhledem k souvislostem klamou.
Agresivní obchodní praktiky: Jde o jednání podnikatele, který obtěžováním, donucováním nebo
nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost spotřebitele svobodně se rozhodnout.
Směrnice o nekalých obchodních praktikách obsahuje jasnou „černou listinu“ zakázaných
nekalých praktik. Zde jsou některé z nich:
• prezentační akce - prodejce vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo
místo, kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření
smlouvy
• nezvaný host- prodejce osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti nebo na pracovišti,
spotřebitel je nucen ho vyzvat, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání
splatných smluvních závazků, v souladu s platnými právními předpisy
• opakované, nevyžádané nabídky- prostřednictvím telefonu, internetu- elektronické pošty- tzv.
SPAMY, které nás často zahlcují, obtěžují. Poctivé firmy zpravidla požádají adresáta o
svolení se zasláním prodejní nabídky. Ty méně slušné to nedělají.
• manipulace dětí – prostřednictvím reklamy prodejce přímo nabádá děti, aby si nabízené
výrobky nebo služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily jinou osobu
• pozor na pojistné smlouvy- ve smlouvě pojistitel požaduje na spotřebiteli, aby při uplatňování
práva vyplývajícího z pojistné smlouvy předložil doklady, které nelze při posuzování
oprávněnosti nároku pokládat za důvodné nebo neodpovídá na korespondenci, aby odradil
spotřebitele od uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy
• neoprávněné užívání značky- výrobce neoprávněně užívá značku jakosti nebo jiné podobné
označení
• napodobování – propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že
byl vyroben určitým výrobce, ačkoliv tomu tak není
309
• nepravdivá prohlášení – prodejce tvrdí, že výrobek nebo služba byly schváleny, potvrzeny či
povoleny nějakou institucí, ačkoli tomu tak není nebo takové povolení není v souladu se
zákonnými podmínkami
• pouze dnes ušetříte- prodejce nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny
pouze omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému
rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí
• záruka psaná čínskými znaky- přislíbí poskytnout záruční a pozáruční servis spotřebitelům,
s nimiž před uzavřením smlouvy jednal jazykem, který není úředním jazykem členského
státu, v němž jednání proběhlo a následně poskytne servis pouze v jiném jazyce, aniž by to
spotřebiteli jasně sdělil před uzavřením smlouvy
• skrytá reklama- články v časopise, rozhovory v médiích, které vyzdvihují určitý výrobek či
službu způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu
výrobku nebo služby
• zaplaťte- nevadí, že jste nic neobjednal- prodejce požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo
odloženou platbu za výrobky či služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal
nebo požaduje vrácení či uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o náhradní dodávku
podle předem uzavřené smlouvy
• zastrašování – prodejce uvádí nesprávné údaje o povaze a míře rizika pro osobní bezpečnost
spotřebitele nebo jeho rodiny, pokud si jeho výrobek nebo službu nekoupí
• pyramidové programy – distributor vytvoří, provozuje nebo propaguje program, ve kterém
odměna pro spotřebitele závisí především na získání dalších spotřebitelů do programu
Jak postupovat, jestliže máte pocit, že jste se stali obětí nekalé obchodní praktiky?
Vždy je vhodné zkonzultovat postup s odborníkem. Ušetří to mnoho sil i prostředků. Lze využít
služeb odborníka – advokáta či využít nabídky některé z bezplatných právních poraden jako je např.
AOP – Asociace občanských poraden či SOS – Sdružení ochrany spotřebitelů.
Podnět – ústní, písemné či elektronické podání můžete uplatnit u řady institucí, které ho přešetří.
Pokud došlo k porušení zákona, pak rozhodne příslušný soud.
Jde o tyto instituce:
ČOI – Česká obchodní inspekce, která je dozorovým orgánem ve všech případech, kde neexistuje
orgán speciální.
310
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce- rozhoduje v oblasti prodeje zemědělských,
potravinářských, kosmetických a podobných výrobků.
SVS – Státní veterinární správa- dozor na úseku veterinární péče.
ČNB - Česká národní banka- dozor na úseku poskytování finančních služeb u bankovních subjektů.
U nebankovních subjektů poskytujících spotřebitelské úvěry dozor provádí opět ČOI.
Hygienické stanice- dozor na úseku ochrany zdraví lidí, zejména z hlediska zdravotní nezávadnosti
výrobků a poskytovaných služeb, provádějí dozor ochrany veřejného zdraví.
SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv- dozor nad výrobou či distribucí léčiv v ČR.
Poznámka na závěr:
Podle zákona o regulaci reklamy nemůže být inzerent postižen za klamavou reklamu po uplynutí
doby tří let.
Úkoly pro žáky:
Napište krátké zamyšlení či esej na téma nekalé obchodní praktiky – vycházejte ze svých
zkušeností nebo ze zkušeností lidí z vašeho okolí.
Vytvořte pomůcku pro zákazníka – Rádce či spotřebitelský manuál do kapsy.
Vyberte si tři typy nekalých obchodních praktik a najděte k nim konkrétní příklady z praxe.
311
Řešení příkladů a interpretace výsledků:
Všechny úkoly si žáci připraví po prostudování teoretické části lekce, pracují samostatně nebo ve
dvojicích dle pokynů vyučujícího.
První a třetí úkol zpracují v rámci domácí přípravy. Hodnocení provede vyučující.
Druhý úkol vypracují žáci s následující hodině - pomůcky si přinesou. Mohou pracovat ve dvojicích.
Vhodné by bylo skupinové hodnocení. Vítězné práce ohodnotí vyučující a mohou být vystaveny
v učebně odborných předmětů.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Vyučující si připraví aktuální příklady zpracování druhého a třetího úkolu.
v učebně s přístupem na internet.
Vhodná je výuka
K ukázkám příkladů klamavé reklamy lze využít prezentace Rozumět médiím od firmy Partners
Czech.
V tomto případě si musí vyučující připravit dataprojektor.
Vyučující po výkladu teorie předvede během první vyučovací hodiny praktické příklady, v rámci
druhé hodiny hodnotí zpracování druhého úkolu. Domácí úkoly/ první a třetí/ vyhodnotí následně.
Závěr:
Celá lekce je zaměřena na velmi citlivou problematiku etických, morálních postojů a jejich aplikaci
na situaci na spotřebitelském trhu. Důležitá je diskuse se žáky, možnost naučit je argumentovat a
najít si kvalitní informace.
Nekalé obchodní praktiky je dobré včas rozpoznat a tak se bránit jejich působení.
312
Téma:
FG – cenová
(Práva spotřebitele)
Reklamace
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
záruka -garance, odstranitelná a neodstranitelná vada, reklamace,
odpovědnost za vady věci, ČOI
Cíle a přínosy pro žáky:
Žáci budou seznámeni s právy a povinnostmi spotřebitele, poznají jak postupovat v případě možné
reklamace.
Naučí se slušně a především vhodně formulovat reklamaci, naučí se znát svá práva a umět si je sami
hájit. Cílem práce je i praktická orientace v zákonech, promyšlené vytvoření přehledných pravidel
postupu při reklamaci.
Součástí příkladu jsou náměty ke společné diskusi, práce v menších skupinách.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci
a prodeji výrobků, se nachází v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té
které komoditě, popř. k určité vlastnosti výrobku a podobně. Jde především o tyto právní
normy:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Především ustanovení o kupní smlouvě, ustanovení o tzv. spotřebitelských smlouvách, obecná úprava
odpovědnosti za vady.
Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Stanoví různorodé povinnosti při prodeji výrobků, z nichž lze jako příklad uvést požadavek
poctivosti prodeje, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, informační
313
povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, řádné označení provozovny, řádná
informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení
(nikoli tedy věcná správnost rozhodnutí o reklamaci, zde je v případě sporu arbitrem soud či
rozhodce).
Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, v platném znění.
Stanoví mimo jiné určitá práva spotřebitele v případě koupě na splátky.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění.
Stanoví obecnou povinnost výrobců a dovozců uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Nebezpečné
výrobky je spotřebitel oprávněn vrátit zpět na náklady výrobce či distributora.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Upravuje mimo jiné proces sjednávání ceny a způsob označování zboží cenami.
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou, v platném znění.
Režim tohoto zákona nelze zaměňovat s odpovědností prodávajícího za vady podle občanského
zákoníku. Zákon č. 59/1998 Sb. stanoví odpovědnost výrobce v případě, kdy v důsledku vady
výrobku došlo ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci. Poškozený má možnost
volby, zda bude náhradu škody uplatňovat podle tohoto zákona nebo podle obecné úpravy
odpovědnosti za škodu.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.
Základní pravidla pro reklamaci
Pořiďme si kopii účtu a záručního listu. Chceme-li vstoupit do úspěšného reklamačního
procesu, okopírujme si účet od zboží a záruční list. Originály totiž budou během celého
reklamačního procesu často putovat z ruky do ruky a mohou být brzy hůře čitelné, zejména
z účtu může začít mizet tisk. Před soudem a ve styku s protistranou je lepší mít nečitelný
originál a současně s ním ještě dobře čitelnou kopii.
Připravme si finanční rezervu. Musíme si připravit větší finanční rezervu a přichystat se
na to, že případné soudní projednávání reklamace bude trvat delší dobu. Jaká vydání nás
čekají? Pro příklad si uveďme konkrétní částky, které zaplatila ve svém reklamačním
procesu zákaznice při reklamaci bot: Za znalecký posudek dala 700 Kč, za podání
žaloby soudní poplatek 600 Kč, dále platila poplatky za poštovné. Za advokáta celkem
8200 Kč. To bylo za jeho právní rady, za sepsání žaloby a za zastupování u soudu.
Sjednejme si právního poradce. Při běžné reklamaci není nutné mít právníka, ale ve složitějších
případech nám může hodně pomoci. Existuje totiž řada právních triků, na které by nás zkušený
obchodník mohl nachytat a překazit nám tak naši, několik měsíců trvající, snahu o kladné
vyřízení reklamace.
314
Jednejme o reklamaci s reklamačním technikem. Jestliže přijdeme do prodejny s reklamací,
připravme se na to, že většina prodavaček nebude moci reklamaci řešit. Vymlouvají se, že to
není v jejich kompetenci, že vše musí posoudit vedoucí prodejny nebo reklamační technik, který
zrovna není přítomen. Prodavačky s námi jenom ochotně vyplní reklamační protokol, převezmou
zboží, překontrolují pokladní doklad a požádají nás, abychom telefonovali do prodejny, jestli už
je reklamace vyřízena. K posuzování reklamace a rozhodování o jejím vyřízení je v některých
prodejnách specialista zvaný reklamační technik. Tento reklamační technik je nepolapitelný a
nikdy není tam, kde ho potřebujeme. Telefon na reklamačního technika je samozřejmě také pořád
nedostupný. Prodavačky se vymlouvají, že o všem kolem reklamací rozhoduje pouze ON. Když
udělají zákazníci v prodejně trochu rozruch (zvýší hlas, nenechají se odbýt a mají stále stejný
požadavek), tak je reklamační technik přítomen.
Reklamační protokol. Do reklamačního protokolu můžeme psát cokoliv. Napišme, co se nám
stalo, co navrhujeme a jak bychom chtěli reklamaci řešit. Počítejme však s tím, že reklamační
technik pravděpodobně nebude brát naše požadavky na vědomí. Reklamační protokol (originál)
si odnesme s sebou domů. Je to pro nás důležitý doklad, že již byla věc jednou nebo dvakrát
reklamována. Pokladní doklad o zakoupení předložíme pouze prodavačce k nahlédnutí nebo
ofocení a pak si ho odneseme zpět domů. Další jednání při reklamaci s vyústěním k soudu.
V této situaci dáme najevo, že zamítnutím pro nás reklamace nekončí a že jsme připraveni si
nechat vypracovat znalecký posudek, vzít si advokáta a dát celou věc k soudu. Prodejce by si měl
uvědomit, že případný prohraný soudní spor ho vyjde mnohem dráž než objektivní vyřízení
reklamace.
Pokus o smír s obchodníkem. Zašleme doporučeně písemný návrh odstoupení od kupní smlouvy a
žádáme vrácení peněz výměnou za vadné zboží. Doporučujeme nechat si vypracovat znalecký
posudek, abychom věděli, že za naším názorem na reklamaci stojí odborník (soudní znalec
jmenovaný krajským soudem) zaměřený na obor, do kterého spadá reklamované zboží. Odmítá-li
prodejce uznat vaše zákonné požadavky, máte právo se soudní cestou domáhat náhrady škody. V ČR
se od 1. 4. 2008 už nemusíte obracet přímo soud, ale můžete využít i projekt mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů Ministerstva průmyslu a obchodu.
Podání žaloby. Jakmile budeme mít v ruce znalecký posudek a ten bude souhlasit s naším názorem
na reklamaci, můžeme podat žalobu na obchodníka. Žalobu bude pravděpodobně psát náš právní
poradce. Žalobu lze podat i bez znaleckého posudku, ale ten pak nařídí soudce a vše se protáhne.
Soudní jednání. U soudního jednání budeme osobně přítomni, ale necháme se raději zastupovat
právním poradcem (důležitá jsou fakta a porušené paragrafy, ne naše dojmy, zkušenosti a zážitky
s obchodníkem). Pokud dáme plnou moc advokátovi, nemusíme se k soudu dostavit osobně.
Pozor – příznivým rozsudkem ještě všechno nekončí. V tuto chvíli by bylo možné ze všech sil
křičet hurá a oslavovat vyhraný soudní proces. Jenže dokud nemáme peníze za reklamované zboží a
za soudní proces v ruce, neměli bychom se předčasně radovat. Obchodník totiž může záměrně
protahovat převzetí vyneseného rozsudku (zdržení 2 – 3 měsíce).
315
Nejprve je nutné, abychom dostali písemně rozsudek (cca 1 měsíc po soudním jednání) a také aby si
vynesený rozsudek převzal prodejce (žalovaný), teprve pak nabývá vynesený rozsudek právní moci.
Pokud má reklamované zboží hodnotu vyšší než 2000 Kč, má prodejce právo se odvolat. Pokud se
jedná o zboží do 2000 Kč, nemá prodejce nárok na odvolání a vynesený rozsudek je konečný.
Prodejce by nás měl po nabytí právní moci rozsudku vyzvat k návštěvě prodejny a k předání
reklamované věci (třídenní lhůta na předání). Když rozsudek nabyl právní moci, zboží již není naším
majetkem. Prodejce by nám měl zaplatit cenu zboží i s úrokem a dále uhradit náklady soudního
řízení, naše náklady na advokáta a náklady spojené se znaleckým posudkem. Teprve teď přichází
vítězný konec - dostaneme zpět své peníze! Naše reklamace dopadla po ročním boji s
obchodníkem vítězně.
Příklad
Úkol první
Předpokládejme, že došlo k nějakému problému, projevila se určitá vada našeho zboží a my bychom
chtěli toto zboží reklamovat. Pokud je vzniklý problém opravitelný, můžeme požadovat po prodejci
bezplatnou záruční opravu. Výměnu zboží za bezvadný kus můžeme podle zákona chtít také, tedy
pokud to není neúměrné povaze vady. Není však moc pravděpodobné, že by nám prodejce místo
opravy nabízel výměnu za nový kus zboží. Jakmile bude zboží opraveno, můžeme ho začít znovu
používat. Pokud se bude stejná vada objevovat znovu a znovu, můžeme po jejím třetím výskytu
odstoupit od kupní smlouvy, chtít zboží vrátit prodejci a dostat od něho zpět plnou cenu.
Případně můžeme zboží vyměnit za jiný, zcela nový a bezvadný kus.
Odpovězte na otázky:
Co všechno by měl obsahovat správný reklamační řád?
Jaký je správný postup při přijetí reklamace od zákazníka?
Jaké jsou lhůty pro vyřizování reklamací?
Odpovídá prodávající vždy za všechny vady?
Jaké jsou různé druhy záruk? Lze s kupujícím dohodnout i jinou záruční lhůtu?
Kdo odpovídá za škody v případě doručování zboží?
Úkol druhý
Vytvořte trojice a společnými silami vyrobte plakát či koláž na téma:
Kdo se chová jako ovce, toho sežere vlk.
Inteligentní spotřebitel zná svá práva!
Vytvořte přehledně základní pravidla pro reklamaci.
316
Úkol třetí
OSMISMĚRKA
Najděte vypsané pojmy, připomeňte si jejich význam a vyluštěte tajenku.
E
E
C
A
M
A
L
K
E
R
C
R
S
A
R
B
I
T
R
D
A
E
P
T
A
D
A
V
E
I
N
K
O
S
G
M
Č
P
N
S
I
U
T
O
A
A
N
R
I
T
M
P
Ř
N
R
D
Í
O
O
R
I
U
E
Č
A
A
O
D
Č
I
R
J
B
E
N
R
CH
E
Í
B
K
Í
I
P
C
H
R
J
A
U
S
C
T
Z
E
Á
A
Ř
N
T
I
Í
E
E
L
N
N
Í
E
O
D
K
L
B
A
A
A
Z
C
R
Pojmy: ČOI, Náhrada, Cena, Diskriminace, Garance, Vada, Reklamace, Spotřebitel, Kupující,
Ochrana, Prodej, Arbitr, Distributor, Bezpečnost
Úkol čtvrtý
Domácí úkol – sestavte reklamaci na konkrétní zboží.
Zeptejte se rodičů na jejich zkušenosti s reklamacemi, případně se informujte
na internetových stránkách: www.coi.cz nebo www.spotrebitele.informace-prava.
317
Řešení příkladů a interpretace výsledků:
Co všechno by měl obsahovat správný reklamační řád?
Žádný právní předpis platný na území ČR neupravuje povinnost prodávajícího mít na
provozovně vystaven reklamační řád. Ve smyslu zákona č.634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, je prodávající je povinen řádně informovat o rozsahu,
podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně
uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o
provádění záručních oprav. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou
provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout
spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení
takového
prodeje
nebo
poskytování
služeb
reklamaci
uplatnit.
V některých případech prodávající reklamační řád vydává, nicméně tento není pro
spotřebitele nijak závazný - při koupi zboží s ním obvykle nejsou spotřebitelé seznámeni.
Jaký je správný postup při přijetí reklamace od zákazníka?
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb.
Výjimkou je pouze situace upravená § 625 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, kdy prodávající v záručním listě určí jiného podnikatele, který je povinen
opravu provést namísto prodávajícího (tzv. záruční servis). Nutné je však poznamenat, že
záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. výměna
zboží za nové nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u
prodávajícího (v kterékoliv jeho provozovně).
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje;
a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato
povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Jaké jsou lhůty pro vyřizování reklamací?
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne
na lhůtě delší (ust. § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).
318
Odpovídá prodávající vždy za všechny vady?
Odpovědnost za vady věci je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na
povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou. Shodou
s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je bez vad a dále že má jakost a užitné
vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro
věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Rozsah a úprava odpovědnosti za vady, které představují rozpor s kupní smlouvou, se liší
podle toho, zda předmětem prodeje byla nová nebo použitá věc, zda nová věc byla prodána
s vadami, pro něž byla snížena cena, a zda nejde o věci, které se rychle kazí.
Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní
smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Délka záruční doby je
stanovena v § 620 a od 1. 1. 2003 činí u spotřebního zboží zásadně 24 měsíců. Smluvně může
být záruka rozšířena nad zákonnou výměru.
Byla-li snížena cena pro vadu zboží:
Za ty vady nových nebo použitých věcí, pro které byla snížena cena (§ 619 odst. 2
občanského zákoníku), prodávající neodpovídá, jestliže bylo při prodeji postupováno podle
§ 618 občanského zákoníku (Při prodeji mohou být prodávány též věci, které mají vady, jež
nebrání tomu, aby mohly být užívány k určenému účelu. Prodávající musí tyto věci prodávat
jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci. Musí upozornit kupujícího, že věc má
vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé z povahy prodeje. Z povahy prodeje je zřejmé, že
jde o prodej vadných věcí, zejména tehdy, je-li tak označena prodejna, popř. některé
z oddělení prodejny, avšak i v těchto případech je třeba kupujícího výslovně upozornit na to, o
jakou vadu jde. V dokladu o zakoupení věci použité, věci s vadou nebo výrobku, jehož užitná
vlastnost je jinak omezena, musí být tyto skutečnosti vyznačeny - § 16 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele. Za vadu věci, pro kterou byla sjednána nižší cena, prodávající
neodpovídá. Jestliže však prodávající nesplní uvedené povinnosti nebo alespoň jednu z nich,
odpovídá za vady prodané věci v plném rozsahu.
Vzhledem k délce záruční doby, zejména při prodeji spotřebního zboží a k možnosti jejího
prodloužení je v § 619 odst. 2 občanského zákoníku výslovně stanoveno, že záruka a tedy ani
odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci v důsledku jejího
obvyklého užívání; to platí pro všechny věci.
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po
převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
319
vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je
stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti
za vady. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna
do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě
s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o
prodeji
věci.
Byla- li cena snížena pod cenu obvyklou z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje
zboží, je rozhodující, že jde o prodej nové bezvadné věci, a nikoliv o prodej věci použité;
prodávající za vady takto prodaných věcí proto odpovídá v plném rozsahu.
Jaké jsou různé druhy záruk? Lze s kupujícím dohodnout i jinou záruční lhůtu?
Rozlišuje se záruka zákonná a záruka smluvní.
Zákonná záruka - taxativně stanovena v § 620 občanského zákoníku:
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského
zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na
prodávané věci (např. léky, potraviny), jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena
v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích) lhůta k použití věci, tzv. expirační lhůta, skončí záruční doba
nejpozději uplynutím této lhůty, což znamená, že expirační lhůtou může být záruční doba
prodloužena, nikoliv zkrácena.
U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu (např. automobily,
televizory, pračky), může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad
dobu uvedenou výše. Prodloužení záruky se může týkat i jen některé součástky věci.Zákonem
stanovené záruční doby nemohou být ani dohodou účastníků zkráceny; lze je jen prodloužit.
Smluvní záruka. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající
poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky; v záručním listě pak určí prodávající
podmínky a rozsah prodloužení záruky; jedná se o jednostranný právní úkon
prodávajícího.Záruku přesahující rozsah zákonné záruky může prodávající při prodeji
poskytnout kupujícímu též na základě jejich dohody.
Kdo odpovídá za škody v případě doručování zboží?
Odpovědnost za stav prodané věci při jejím převzetí kupujícím upravuje ust. § 616
občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení odpovídá prodávající kupujícímu za to, že
prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Odpovědnost prodávajícího má objektivní povahu. Prodávající ji musí splnit i v případě, že
jakost, množství, míru, váhu nebo bezvadnost zboží není schopen ovlivnit. Není významné,
zda vada byla způsobena při výrobě zboží, během jeho přepravy nebo v provozovně
prodávajícího. Prodávající odpovídá za vady bez ohledu na to, zda mu byly známy či zda
je mohl zjistit sám.
320
OSMISMĚRKA
Najděte vypsané pojmy, připomeňte si jejich význam a vyluštěte tajenku.
E
E
C
A
M
A
L
K
E
R
C
R
S
A
R
B
I
T
R
D
A
E
P
T
A
D
A
V
E
I
N
K
O
S
G
M
Č
P
N
S
I
U
T
O
A
A
N
R
I
T
M
P
Ř
N
R
D
Í
O
O
R
I
U
E
Č
A
A
O
D
Č
I
R
J
B
E
N
R
CH
E
Í
B
K
Í
I
P
C
H
R
J
A
U
S
C
T
Z
E
Á
A
Ř
N
T
I
Í
E
E
L
N
N
Í
E
O
D
K
L
B
A
A
A
Z
C
R
Pojmy: ČOI, Náhrada, Cena, Diskriminace, Garance, Vada, Reklamace, Spotřebitel, Kupující,
Ochrana, Prodej, Arbitr, Distributor, Bezpečnost
Tajenka: reklamační řízení
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Příslušné právní normy – stačí přístup na internet, pomůcky k výrobě plakátů či koláží, domácí úkol
lze zpracovat elektronicky.
Realizace, postupy a metody:
Cvičení je vhodné na dvě vyučovací hodiny. Je připraveno zadání domácího úkolu.První úkol
zpracují žáci samostatně, druhý úkol – plakát či koláž vymyslí ve skupině ve škole a zpracují doma.
Třetí úkol – osmisměrku vyluští samostatně. Čtvrtý úkol je zadání pro domácí práci.
Závěr:
Cvičení je připraveno jako způsob zvýšení právní gramotnosti žáků všech typů studia.
Se zmíněnou problematikou se všichni v praktickém životě dozajista setkají.
321
Téma:
Finanční gramotnost cenová
Stanovení ceny v oblasti služeb
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
cena, cenová politika, metody stanovení cen, kalkulace, paketování cen
Cíle a přínosy pro žáka:
Na základě konkrétního zadání se studenti pokusí stanovit cenu za služby
v jejich oboru, porovnat svůj návrh s cenami obvyklými v odvětví a korigovat jej podle zjištěných skutečností.
Žáci dokážou rozlišit různé metody stanovení cen a jejich využití v různých odvětvích a situacích. Zvládnou
provést jednoduchou kalkulaci ceny, spočítat zisk, DPH. Procvičí si základní pojmy v této oblasti a doplní si
o další.
Základní informace o sestavování cen
Cena
-
je výše peněžní úhrady zaplacené na trhu za prodaný výrobek nebo službu
je to jediný prostředek, jak získat od zákazníků peníze
její správné stanovení je klíčové pro celkovou úspěšnost podnikání a navíc ji zákazník vnímá
jako důležitý faktor pro své rozhodování
Základní požadavky na cenu:
•
•
•
•
ziskovost – dlouhodobě správně stanovená cena musí podnikateli přinést zisk, případně krýt
investice pro další rozvoj
jednoduchost – příliš složitý ceník nebo kalkulace mohou odradit případné zákazníky
průhlednost – cena by měla zahrnovat všechny náklady, na „dodatečné“ neoprávněné náklady
jsou zákazníci citliví
očekávaná úroveň – příliš nízká cena může evokovat u zákazníka nízkou kvalitu
322
Metody stanovení cen:
1. intuice – je vhodná pouze u oborů vysoce ziskových a pro zkušené podnikatele, kteří se pohybují
v oboru delší dobu
2. kalkulace – existují různé typy, vychází ze zjištěných nákladů, ke kterým se připočítává
požadovaný zisk (vyjádřený absolutně nebo v %)
3. průzkum konkurence – podle zjištěných údajů lze stanovit cenu, které přiláká určitou skupinu
zákazníků
4. balíčky – pakety – pro určité produktové balíčky se stanoví společná ceny, není potřeba
oceňovat každý produkt nebo službu zvlášť
5. sazby – využívají se nejčastěji u služeb, které jsou založeny na lidské práci a nemají příliš mnoho
materiálních nákladů, sazby se stanovují na hodinu práce
6. příplatky – za náročnost, rychlost práce, riziko
7. marže – nejčastěji využívané při nákupu a prodeji zboží, k nákupní ceně se připočte jednotná
procentní sazba
Zdražování
-
díky zvyšujícím se nákladům a inflaci je nutné ceny zvyšovat
u cen služeb je možné zdražovat plynule, od zakázky k zakázce
jinou cestou je vztažení cen k určitému období (ceny pro rok 2010) – zákazník je připraven na to,
že se ceny další rok změní
Nejčastěji poskytované slevy
-
skonto (sleva při platbě) – při platbě v hotovosti nebo při dřívější úhradě faktury
kvantitativní sleva – při odběru většího množství zboží nebo služeb
sezónní srážky – při nákupu mimo obvyklou dobu nákupu
prémie – poskytované pravidelným zákazníkům
prodej na protiúčet – zákazník dostane slevu při nákupu nového výrobku, pokud při nákupu
nabídne prodejci výrobek starý
Povinnosti při informování zákazníka o ceně
-
prodávající je povinen informovat zákazníka o ceně poskytovaných služeb, ceny stačí zveřejnit
v ceníku
pokud není možné oznámit konkrétní cenu, musí prodávající uvést její odhad
informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat dojem, že:
je cena nižší než ve skutečnosti
jsou v ceně zahrnuty výrobky nebo služby, za které musí zákazník zaplatit zvlášť
323
ceny byla nebo bude zvýšena, snížena nebo změněna, pokud to není pravda
Příklady:
Příklad 1
Bez předchozí přípravy se pokuste odpovědět na tyto otázky, poté se pokuste vyhledat správné odpovědi na
internetu nebo je zjistit v odborné literatuře:
a) Jaká je průměrná měsíční mzda v ČR?
b) Jaká je průměrná měsíční mzda ve vašem oboru (zpracování dat a související činnosti)?
Očekáváte vyšší nebo nižší částku je průměr v ČR?
c) Jaká je počet firem v oboru zpracování dat, informatiky a podobných činností v okrese Cheb
(zkoumáte potenciální konkurenci)?
d) Jaká je sazba DPH pro tento obor?
Příklad 2
Pomocí zadaných informací sestavte kalkulaci ceny tvorby jednoduchého webu.
Požadavky zákazníka:
10 stránkový web v jednoduchém provedení, na úvodní stránce představení firmy, aktuality, na ostatních
stránkách – představení produktů, historie firmy, ceník výrobků, reference, seznámení s postupem a
technologií výroby, kontakty – s kontaktním formulářem, který umožňuje objednat produkt, formulář je
zajištěn proti SPAMu a je zasílán na e-mail. Zákazník požaduje registraci do základních katalogů firem a
v záhlaví a zápatí stránek se mají objevit dvě flashové animace. Objednal si také podrobný manuál k ovládání
včetně animací.
Příspěvek na krytí ostatních nákladů je stanoven na 10 % z kalkulovaných nákladů, zisk 10%, sazbu DPH si
doplňte podle platných předpisů.
Základní ceník, ceny jsou uvedeny bez DPH:
úvodní analýza
zdarma
grafický návrh (za stránku)
800,-
nakódování grafiky do XHTML šablony (za stránku)
600,-
324
nasázení obsahu stránek (za stránku)
200,-
jednoduchá flashová animace
2 000,-
tisková verze
zdarma
kontaktní formulář
1 200,-
základní statistika přístupů
zdarma
registrace do katalogů (70 firem)
1 960,-
běžný manuál
zdarma
podrobný manuál s animacemi k ovládání systému
1 000,-
Příklad 3
Pomocí internetu nebo osobních kontaktů zjistěte, jaké jsou ceny hodiny práce při správě počítačových sítí.
Jaký je váš odhad? Jaké příplatky byste účtovali?
325
Řešení:
Příklad 1
Údaje jsou platné pro rok 2009.
a)
b)
c)
d)
Průměrná měsíční mzda v ČR za rok 2009 byla 23 598,-.
Průměrná měsíční mzda v oblasti zpracování dat a souvisejících činností – 23 043,-.
Počet firem v okrese Cheb k 31. 12. 2009 150.
Sazba DPH pro tento obor je 20 %.
Příklad 2
Kalkulace:
10 stránek grafického návrhu
8 000,-
10 stránek kódování grafiky
6 000,-
nasázení obsahu
2 000,-
2 x flashová animace
4 000,-
kontaktní formulář
1 200,-
registrace v katalogu
1 960,-
podrobný manuál
1 000,-
celkem
24 160,-
10% příspěvek na ostatní náklady
2 416,-
náklady celkem
26 576,-
zisk 10 % (zaokrouhlený)
2 658,-
základ pro výpočet DPH
29 234,-
DPH 20 % (zaokrouhleno)
5 847,-
Cena celkem
35 081,-
326
Příklad 3
Hodinové sazby za práci se liší, v současnosti se pohybují v mezích od 430,- do 650,- korun, bez DPH. Někteří
správci sítí připočítávají také dopravné k zákazníkovi (např. ve výši 12,--/km). Příplatky je možno účtovat
například za práci mimo obvyklou pracovní dobu, o víkendech.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
V případě stavení cen jde o náročný proces, obzvlášť v případě služeb, ve kterých převažuje podíl lidské
práce. Metod pro stanovení ceny je více, základním pravidlem je neprodávat tzv. „pod cenou“, tj. za ceny
nižší než jsou výrobní náklady. U začínajících podnikatelů je možné ceny stanovit na základě zjištěných
nákladů, ale také je upravit podle cen konkurence. Důležité podklady pro zjištění cen je možné vyhledat na
internetu.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Tento příklad vyžaduje při řešení přístup studentů k internetu. Pro zrychlení práce je vhodné, aby studenti
používali kalkulačky. Při vyhledávání oficiálních informací je nejvhodnější využít stránek Českého statistického
úřadu.
Realizace – postup a metody:
Příklad je svým rozsahem určen pro 1 vyučovací hodinu, v případě, že studenti nemají žádné znalosti
o problematice stanovení ceny, bude potřeba přidat další vyučovací hodinu pro výklad potřebné teorie.
Příklady mohou studenti řešit samostatně, ale i v menších skupinách, které mezi sebou budou porovnávat
zjištěné výsledky a diskutovat o svých odhadech z příkladu č. 1.
327
Téma:
Finanční gramotnost cenová (Finanční produkty)
Vliv inflace
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
inflace, index spotřebitelských cen, spotřební koš, druhy inflace, reálná a nominální
úroková míra
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci si zopakují a prohloubí znalosti z oblasti inflace, konkrétně co pojem inflace znamená, jak se zjišťuje, co
obsahuje tzv. spotřební koš, jaké jsou základní druhy inflace, jak se inflace vypočítá a zejména to, jaké má
inflace důsledky v běžném životě (zvyšování cen, rozhodnutí o ukládání peněz a jejich investování, kolektivní
vyjednávání o výši mezd apod.). Pro rozhodování o ukládání prostředků je nutné, aby si žáci uvědomili rozdíl
mezi reálnou a nominální úrokovou mírou a dokázali spočítat, jejich výši a tuto informaci pak využít při
rozhodování o tom, kam uložit přebytečné peněžní prostředky. Příklady jsou zaměřeny na rozhodování
o uložení prostředků do termínovaných vkladů.
Základní informace o inflaci:
Inflace
-
-
je růst cenové hladiny v čase
měří se pomocí indexů spotřebitelských cen, ty porovnávají ceny vybraných výrobků (tzv.
spotřebitelského koše) ve dvou obdobích, do výzkumu cen se zahrnuje přibližně 710 výrobků a
služeb a každý z těchto produktů je přisouzena určitá „váha“, která říká, jak je výrobek pro
domácnosti důležitý (čím častěji domácnosti produkty nakupují, tím má produkt v koši větší
váhu), do výzkumu cen je zařazeno potravinářské zboží, kromě potravin i nápoje a tabák,
nepotravinářské výrobky (oblečení, potřeby pro domácnost, drogérie, nábytek apod., doprava,
služby spojené s volným časem, bydlení, provoz domácnosti, náklady na zdravotnickou a sociální
péči, vzdělání, stravování atd.
složení spotřebního koše naleznete zde
328
-
pokud je udávána inflace, je možné se setkat s více možnostmi a je tedy nutné si uvědomit, o jaké
číslo konkrétně jde, možnosti:
a) Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, tzn. průměrná
roční inflace
b) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku,
tzn., jak se změnily ceny např. mezi květnem 2009 a 2010
c) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci
d) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období, např. jak se
změnily ceny v roce 2009 oproti roku 2000
-
informace o výši inflace se využívají při rozhodování o valorizaci mezd, důchodů a
sociálních dávek, podnikatelé je využívají při plánování cen, výše nájemného i ostatních
nákladů
-
vývoj inflace měří Český statistický úřad, výši ovlivňuje svými rozhodnutími vláda a Česká
národní banka
Výpočet inflace:
Míra inflace (rok t) = ( ( cenová hladina (rok t) - cenová hladina (rok t-1) ) / ( cenová hladina (rok t-1) ) * 100
-
výsledky se uvádějí v procentech
Druhy inflace
podle závažnosti
a) mírná (plíživá) – cenová hladina roste pomalu, inflace nebývá vyšší než několik %, v dobře
fungující ekonomice je normální
b) pádivá – ceny rostou rychle (20 %, 100, 500 %), ekonomika nefunguje správně, lidé hromadí
statky
c) hyperinflace – tempo růstu inflace je obrovské, v řádu tisíců procent, peníze prakticky
ztratily svou hodnotu
• inflace tažená poptávkou – pokud je poptávka po určitém produktu podstatně vyšší než jeho
nabídka, obvykle nastane tehdy, když poptávka roste, ale množství vyráběného produktu
z nějakého důvody ne
• inflace tlačená náklady – dojde k prudkému zvýšení nákladů, např. v důsledku ropného šoku,
monopolu určité firmy
Jak ovlivňuje inflace rozhodování o ukládání peněz (spoření)
-
při rozhodování o tom, zda peníze uložit do banky, utratit nebo investovat nebo zda si půjčit
finance, hraje roli více faktorů, k významným by měla patřit tzv. reálná a nominální úroková
míra
329
-
nominální úrokové sazby – jsou uvedené ve smlouvách o vkladech nebo úvěrech, uváděné v %
reálné úrokové sazby – získáme je tak, že nominální sazby snížíme o inflaci, buď odhadovanou,
pokud upravuje sazby dopředu nebo zpětně, pak využijeme skutečně zjištěnou inflaci
Výpočet reálné úrokové sazby
r = [(100 + R ) / (100 + i ) − 1] * 100
r
reálná úroková míra v %
R
nominální úroková míra v %
i
skutečná nebo očekávaná inflace v %
nebo jednoduše:
r = R−i
pokud počítáme reálné úrokové sazby, kdy je výnos z úroků zdaňován, můžeme od nominální sazby odečíst
srážkovou daň
-
je-li inflace vyšší než nominální úroková míra, reálná úroková míra je záporná
Příklad:
Úkoly:
A.
B.
C.
D.
E.
Zjistěte, jaká je v ČR průměrná roční míra inflace za minulý rok.
Zjistěte, jaká je meziroční inflace v ČR.
Jaké jsou pravděpodobné důsledky hyperinflace pro běžného občana?
Pokuste se vysvětlit pojem valorizace důchodů.
Porovnejte současné nominální úrokové sazby na termínovaných vkladech a inflaci, má inflace
vliv na Vaše rozhodnutí využít tento bankovní produkt?
Příklad 1
Určete, jak velkou nominální úrokovou sazbu musí nastavit věřitel, který chce, aby mu půjčka známému
vynesla za rok 4 %, pokud předpokládaná míra inflace pro tento rok je 9 %?
Jak by se změnila reálná úroková míra, pokud by věřitel využil již vypočtenou nominální úrokovou sazbu a
skutečná míra inflace pro daný rok byla:
a) 2 %
b) 12 %
330
Příklad 2
Banka nabízí termínovaný vklad s úrokovou sazbou 5 % p. a., očekávaná inflace je 5,5 %. Jaká je reálná
úroková míra pro tento vklad, pokud je daň z úroků v současnosti stanovena na 15 %?
Příklad 3
Jakou nominální úrokovou míru poskytuje banka střadateli, pokud je reálná úroková míra 0,5 %, míra inflace
2,5 % a sazba srážkové daně 15 %.
331
Řešení:
Úkoly:
A. Aktuální informace o inflaci lze najít na stránkách Českého statistického úřadu. V roce 2009 byla
průměrná roční inflace 1 %.
B. Oproti květnu minulého roku činí inflace 1,2 %. Zdroj – ČSÚ.
C. Peníze nemají žádnou hodnotu – běžní občané se musí při obchodování vrátit k výměně zboží
nebo používat místo peněz jiné komodity (drahé kovy).
D. Valorizace důchodů – jejich úprava (zvyšování) podle stávající inflace, odstraňují se tak dopady
inflace na skupinu obyvatel, která je ve svých příjmech závislá na státu.
E. Aktuální sazby nominálních úrokových měr u termínovaných vkladů je nutno vyhledat např. na
internetu nebo je získat od bank, pokud jsou úrokové sazby tak nízké, že nepokryjí ani inflaci je
vhodnější investovat do jiných produktů nebo vyhledat komodity, které neztrácejí hodnotu ani při
vyšší % inflace, např. drahé kovy, umělecká díla, investování do bankovních produktů s vyššími
výnosy.
Příklad 1
reálná úroková míra r = 4 %
očekávaná inflace i = 9 %
po dosazení do vzorce
4=R–9
R = 13 %
a) pokud je skutečná inflace 2 %, pak R:
r = 13 – 2
r = 11 %
Skutečný výnos by byl 11 % za rok.
b) pokud je skutečná inflace 12 %, pak R:
r = 13 – 12
r=1%
Skutečný výnos by byl 1 %
332
Příklad 2
R=5%
i = 5,5 %
sazba daně z příjmů pro výnosy z úroků 15 %, tj. střadatel získá po zdanění jen 85 % výnosu
r = 5 * (100 –15)/ 100 – 5,5
r = -1,25 %
Reálná úroková sazba je -1,25 %, což znamená, že střadatel na tom, že uložil peníze do banky za těchto
podmínek, prodělal.
Příklad 3
r = 0,5 %
i = 2,5
0,5 = R * (100-85)/100 – 2,5
R = 3,53 %
Banka nabízí úrokovou míru 3,53 %.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Jednoduché příklady jsou zaměřeny na to, aby si žáci uvědomili rozdíl mezi reálnou a nominální úrokovou
mírou a to jak inflace ovlivňuje skutečné výnosy z uložených prostředků. Žáci sami vypočítají, že reálné
výnosy z uložených prostředků mohou být dokonce záporné, tj. že vlastně hodnota termínovaného vkladu
v čase klesá a podle toho přizpůsobit své rozhodnutí o uložení peněz. Při výpočtu reálné úrokové míry
z vkladů žáci musí také vzít do úvahy srážkovou daň, kterou musí střadatelé zaplatit ze získaných úroků.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
K tomuto příkladu musí mít žáci kalkulátory. Při vyhledávání informací je nutný přístup k internetu nebo ke
statistickým ročenkám a informacím z bankovního sektoru.
333
Realizace – postup a metody:
Pokud již žáci téma inflace probírali v teoretické rovině, postačí k procvičení příkladu 1 vyučovací hodina
vzhledem k tomu, že příklady jsou na výpočet nenáročné. Na začátku hodiny je možné zopakovat základní
pojmy (lze zadat i jako referát). Pak studenti samostatně nebo v malých skupinách odpovídají na zadané
otázky, kontrola správnosti odpovědí je nutná ještě před výpočtem příkladů, aby bylo zajištěno, že si žáci
zažili a zapamatovali základní pojmy dále používané. Příklady je možno řešit společně se studenty nebo je
zadat k samostatné práci.
334
Téma:
spotřebitele)
FG cenová
(Práva
Reklamace vadného zboží
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
práva kupujícího, povinnosti prodávajícího, reklamace, záruční lhůta,
odstranitelné a neodstranitelné vady zboží
Cíle a přínosy pro žáky:
Uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace.
Určit podstatu problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Zvolit nejvhodnější způsob reklamace s ohledem na druh výrobku nebo služby.
Seznámit žáky s právy kupujících:
Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji
výrobků, se nachází v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té které komoditě,
popř. k určité vlastnosti výrobku.
Práva kupujícího v případě vadného výrobku (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání):
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění
odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále
335
jen reklamace) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav (§ 13
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Ten je povinen převzít zboží k reklamaci.
Často se stává, že se spotřebitel s reklamací obrací na výrobce, dovozce, či opravny, které nemají
s předmětnou reklamací nic společného. Tyto osoby nejsou povinny reklamaci kupujícího vyřídit, i
když na ně prodávající odkazuje. Může se stát, že se reklamací budou dobrovolně zabývat, nicméně
se toho na nich kupující nemůže v žádném případě domáhat.
Výjimkou je pouze situace upravená § 625 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy
prodávající v záručním listě určí jiného podnikatele, který je povinen opravu provést místo
prodávajícího (tzv. záruční servis). Tímto způsobem určený záruční servis je kupující povinen využít
k provedení záruční opravy v případě, jestliže je umístěn v místě prodávajícího nebo v místě
pro kupujícího bližším. Znamená to, že pokud je záruční servis pro kupujícího vzdálenější než
provozovna prodávajícího, může kupující v takovém případě reklamaci uplatnit u prodávajícího, a
nikoliv v záručním servisu. Nutné je však poznamenat, že záruční servis je určen pouze k provedení
opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. výměna zboží za nové nebo odstoupení od smlouvy, musí
kupující uplatnit výlučně u prodávajícího.
Pokud není k provedení opravy určen záruční servis, je podle § 19 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně
spotřebitele, prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i
v sídle nebo místě podnikání. Zakoupí-li tedy kupující zboží v prodejně určitého obchodního řetězce,
který má na území České republiky více takových provozoven, může kupující své nároky
z odpovědnosti za vady uplatnit v kterékoliv z jeho provozoven s obdobným sortimentem a nemusí se
tedy nutně obracet právě na prodejnu, v níž zboží fakticky zakoupil.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by
se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (vada je považována za objektivně neodstranitelnou) - § 19
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
336
U spotřebního zboží je záruční lhůta 24 měsíců (u použitých věcí ji lze zkrátit až na 12 měsíců),
u potravin 8 dní (může být zkrácena nebo prodloužena; toto musí být uvedeno na obale), u krmiv
3 týdny, při prodeji zvířat 6 týdnů, při zhotovení věci na zakázku 6 měsíců, u opravy 3 měsíce,
u stavby 3 roky, na stavební práce 18 měsíců. Je-li však u věci vyznačena lhůta k použití (např.
v návodu nebo na obalu), končí záruka uplynutím této lhůty.
Jak reklamovat
Z důvodu případného následného soudního sporu je vhodné uplatňovat reklamaci písemnou formou,
resp. trvat na vydání potvrzení o reklamaci, pokud tak prodávající neučinil automaticky. Vždy je třeba
při reklamaci uvést vadu, kterou kupující věci vytýká a jaké právo, které je kupujícímu zákonem
přiznáno, kupující uplatňuje.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tuto povinnost mají i jiné osoby určené k provedení
opravy.
Práva kupujícího při reklamaci
Pokud kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy
není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou - § 616 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Podle ustanovení § 616 odst. 4 občanského zákoníku platí velice podstatná zákonná domněnka,
podle níž rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci,
se považuje za rozpor existující již při převzetí této věci. Jinak řečeno, na vady či jiné případy rozporu
s kupní smlouvou, které se projeví v prvním půlroku záruční doby, se automaticky hledí, jako by
existovaly již při převzetí věci, pakliže to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže,
že se vada nebo jiný případ rozporu s kupní smlouvou projevily teprve po převzetí věci. To je
podstatné zejména pro případ prodeje použitého zboží.
337
Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou,
má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu
bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující
požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, rozlišuje zákonná úprava dva případy. Především jde o vady
neodstranitelné, které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Po výskytu
takové vady má kupující právo dle svého uvážení buď na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní
smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se potřetí vyskytne tatáž vada, která již byla dvakrát
záruční opravou odstraněna, stejně jako v případě, kdy se současně projeví alespoň tři různé
odstranitelné vady, pro něž není možné věc řádně užívat. Pokud se na věci projeví neodstranitelné
vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může kupující kromě výměny věci a odstoupení
od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.
Během prvních šesti měsíců má tedy kupující vždy právo volby mezi výměnou věci, nebo její opravou,
aniž by byly v zákoně stanoveny další podmínky. V následujících měsících je již právo kupujícího
oslabeno v tom, že může požadovat výměnu věci, pouze není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné. Kdy je to úměrné či nikoliv bude záviset na charakteru konkrétní vady.
Vyřízení reklamace
O reklamaci může být rozhodnuto dvojím způsobem.
Buď prodávající nebo záruční servis kupujícímu zcela či zčásti vyhoví a splní jeho požadavky (vyřídí
reklamaci), anebo reklamaci zamítne. Zamítnout reklamaci přitom prodávající může jen tehdy, je-li
neoprávněná, tzn. pokud prodávající za reklamovanou vadu či jiný rozpor s kupní smlouvou
neodpovídá, nebo se vůbec nejedná o vadu nebo rozpor s kupní smlouvou.
Prodávající nemůže zamítnout reklamaci z jiného důvodu, než který zákon výslovně připouští. Není
tedy možné zamítnout reklamaci jen proto, že kupující např. již nemá původní obal od výrobku, nebo
proto, že nemá doklad o zakoupení, ale jen záruční list.
Reklamace, jak je již výše uvedeno, musí být vyřízena do 30 dnů, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Prodávající však nemá povinnost kupujícího o vyřízení reklamace sám informovat. Je proto na
kupujícím, aby prodávajícího kontaktoval a o stavu vyřizování reklamace se informoval.
338
Příklad:
V lednu letošního roku jste si zakoupili v autorizované prodejně DVD přehrávač. V září téhož roku se
na přehrávači projevila určitá vada a vy byste chtěli toto zboží reklamovat.
1.) Jak budete postupovat?
2.) Co budete dělat v případě, pokud se bude stejná vada objevovat znovu?
3.) Co dělat v případě, pokud obchodník odmítá vaši reklamaci uznat a nechce vám vrátit peníze
nebo zboží vyměnit?
339
Řešení:
1.)
Pokud je vzniklý problém opravitelný, můžete požadovat po prodejci bezplatnou záruční opravu.
Výměnu zboží za bezvadný kus můžete podle zákona chtít také, tedy pokud to není neúměrné povaze
vady. Není však pravděpodobné, že by vám prodejce místo opravy nabízel výměnu za nový kus zboží.
Jakmile bude zboží opraveno, můžete ho začít znovu používat.
2.)
Můžete po jejím třetím výskytu odstoupit od kupní smlouvy, chtít zboží vrátit prodejci a dostat
od něho zpět plnou cenu. Případně můžete zboží vyměnit za jiný, zcela nový a bezvadný kus.
3.)
Můžete se obrátit na soudního znalce v oboru reklamovaného zboží. Posudek soudního znalce
nemusí obchodník přijmout, nemusí na něj brát zřetel. Nicméně pokud se soudní znalec shoduje
s naším názorem, je pravděpodobné, že tento názor přijme i obchodník a vyřídí kladně naši
reklamaci. Pokud ne, je další cestou soudní řešení reklamace. Pokud se názor soudního znalce
shoduje s naším názorem, máme velkou naději, že u soudu vyhrajeme a reklamace bude kladně
vyřízena na základě soudního rozhodnutí. Pokud znalecký posudek vyzní ve prospěch zákazníka,
obchodník by měl uhradit veškeré vzniklé výdaje spojené s posouzením (např. poplatek za znalecký
posudek).
Interpretace výsledků
Už při nákupu jakéhokoliv druhu zboží je ve Vašem zájmu, abyste se řádně seznámili nejen
se smluvními podmínkami prodeje, ale i s reklamačním řádem dané provozovny pro případ, kdy by
došlo k rozporu s kupní smlouvou uzavíranou mezi Vámi a prodávajícím. Ještě před samotnou
reklamací je dobré, abyste si prostudovali potřebnou část platné právní normy, která se vztahuje
ke koupenému zboží, a i tak se částečně připravili na různé situace, které v rámci tohoto řízení mohou
nastat. V případě, že se vyskytne závada na přístroji za dobu delší než šest měsíců, (v tomto případě
za osm měsíců) jsou Vaše práva při reklamaci do jisté míry omezena. Případně, že byste se rozpor
s kupní smlouvou rozhodli řešit soudně, připravte si nemalé peněžní prostředky na úhradu s tím
spojených výdajů.
340
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení tohoto úkolu měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledávání znění
jednotlivých zákonů souvisejících s právy spotřebitele a také pro snadnější nalezení odpovědí na
otázky související se zadáním příkladu. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC by každý žák měl
mít k dispozici část občanského zákoníku v platném znění, týkající se práv spotřebitele a úplné znění
zákona na ochranu spotřebitele.
Ochrana spotřebitele
Záruční doba
Odpovědnost za vady
Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova. Ve stručnosti je seznámíme se základními právy
kupujícího při vadě výrobku, s postupem reklamace, s právy kupující při samotné reklamaci a
s možnými výsledky reklamace
Poté žáci zhruba 5 minut samostatně studují zadání příkladu. Poté hledají odpovědi na otázky
ze zadání příkladu buď prostřednictvím internetu, je-li přístup k PC, nebo mohou v platných zněních
příslušných zákonů vyhledat správné odpovědi.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat odpovědi na otázky, které
souvisejí s reklamací nebo s dalšími právy spotřebitele.
341
Finanční gramotnost právní
Sbírka těchto příkladů byla vybrána na první pohled různorodě, mají však společný prvek, jsou
zaměřeny na praxi. Veškeré informace, které se žáci dozvědí, s velkou pravděpodobností využijí
v běžném pracovním životě. Všechny příklady jsou koncipovány jednotně, lekce je rozdělena na tři
hlavní části, teoretické informace, praktické tipy a příklady, ve kterých si žáci nabyté informace
osvojí. V některých příkladech, jako je „Studium a práce v zahraničí“, či „Právní poradna pro
budoucí pracovníky“ si žáci v rámci lekce vytvoří dokumenty, které se jim budou hodit v praktickém
životě, jako je životopis ve formě uznávané EU atd.
Žáci si při zpracovávání příkladů procvičí dovednosti jako je nacvičení pracovního pohovoru, tvorba
odborných textů, práce na internetu, hodnocení vlastních znalostí a dovedností, vyjadřovací
schopnosti, osvojení užívání a znalosti cizích slov.
V lekcích nechybí ani užitečné odkazy a praktické typy, které pomohou k lepší orientaci
v probraných tématikách.
342
Téma :
FG právní
Jak se vyznat ve smlouvách
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Smlouva, závazek, právní úkon, Občanský zákoník, pojmenované smlouvy, nepojmenované
smlouvy, spotřebitelské smlouvy, Smlouva o dílo, Nájemní smlouva, Smlouva o nájmu bytu,
Smlouva o podnájmu bytu, platnost, způsobilost k právním úkonům, zhotovitel, objednatel,
pronajímatel, nájemce, kauce, nájemce, podnájemce, výpovědní lhůta.
Cíle a přínosy pro žáka:
Cílem příkladu je seznámit žáky se základními informacemi z oblasti smluvních vztahů. Žáci se dozvědí
důležité teoretické informace o smlouvách obecně a také o jednotlivých typech a příkladech smluv. Seznámí
se blíže se Smlouvou o dílo, Smlouvou o nájmu bytu a Smlouvou o podnájmu bytu, na kterých je celá
problematika demonstrována. Dále se dozví, co je třeba dodržet při uzavírání smluv, co vše musí smlouva
splňovat. Ani v tomto případě nechybí několik příkladů ze života, které problematiku jasně znázorňují a
dokreslují.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Jak se vyznat ve smlouvách
Smlouva, někdy také kontrakt nebo dohoda je dvoustranný či vícestranný právní úkon. Tento právní úkon
musí být projevem shodné vůle všech stran. Směřuje ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. Je to jeden
ze způsobů, jakým vznikají závazky. Hlavním účelem smlouvy je v podstatě ztvrzení vzniku závazku mezi
dvěma a více stranami, kdy právu jedné smluvní strany musí odpovídat povinnost druhé smluvní strany.
Například při plnění nájemní smlouvy má pronajímatel povinnost poskytnout byt ve sjednaném stavu a právo
pobírat smluvené nájemné, nájemce má právo byt užívat ve smluveném rozsahu a povinnost platit nájemné.
Smlouvy nemusí být vždy uzavřeny v písemné podobě, většina smluv je v každodenním životě uzavírána
ústně. Například při obyčejném nákupu v potravinách uzavíráte s majitelem potravin nepsanou smlouvu, že
zboží, které vám prodává je čerstvé a zdravotně nezávadné. V některých případech zákon přímo stanoví, že
343
smlouva musí být učiněna v určité formě. Jedním z typických příkladů je povinnost uzavřít v písemné formě
smlouvu o převodu nemovitosti nebo nájemní smlouvu.
Smlouvy jsou v soukromém právu upraveny zejména Občanským zákoníkem. Některé typy smluv jsou dále
upraveny v Obchodním zákoníku. Občanský zákoník rozlišuje tyto tři skupiny smluv:
a) Pojmenované smlouvy
b) Nepojmenované smlouvy
c) Spotřebitelské smlouvy
a) Pojmenované smlouvy
Jsou to smlouvy, jejichž znaky jsou zákonem upraveny a jasně definovány. Jde o nejpoužívanější smlouvy
jako je například:
•
•
•
•
•
•
•
•
kupní smlouva
směnná smlouva
darovací smlouva
smlouva o dílo
nájemní smlouva
smlouva o ubytování
smlouva o přepravě osob
cestovní smlouva atd.
b) Nepojmenované smlouvy
Možnost uzavřít nepojmenovanou smlouvu je důsledkem tzv. principu smluvní svobody, který je uplatňován v
soukromém právu. Tento princip znamená, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí
být nucen činit, co zákon neukládá. Smluvní strany tak mohou svá práva a povinnosti upravit i jinou než
zákonem pojmenovanou smlouvou. Nepojmenovaná smlouva však nesmí sloužit k porušování zákona.
Například tak nelze uzavřít nepojmenovanou smlouvu, jejímž obsahem bude nájemní vztah, tedy závazek
jedné strany přenechat druhé straně byt a závazek druhé strany platit pravidelný nájem. Pokud by taková
nepojmenovaná smlouva obsahovala ustanovení, jež nezákonně snižují ochranu nájemce bytu a smlouva je
tedy v rozporu se zákonem, byla by taková ustanovení neplatná.
Nepojmenovaná smlouva tedy musí obsahovat dostatečně jasné vymezení vzájemných práv a povinností
účastníků a nesmí směřovat k obcházení zákona či být v rozporu s dobrými mravy.
c) Spotřebitelské smlouvy
Tato skupina smluv vznikla v důsledku procesu sjednocení českého právního řádu s právními předpisy
Evropských společenství v roce 2001.
Nejedná se o žádný zvláštní typ smlouvy. Spotřebitelskou smlouvou může být v zásadě kterýkoliv typ
smlouvy uvedený výše, spotřebitelskou smlouvou může být i smlouva nepojmenovaná.
344
Kritériem pro určení, zda je daná smlouva spotřebitelská či nikoliv je to, zda je tato smlouva uzavírána mezi
spotřebitelem a dodavatelem. Dodavatelem je ten, kdo při uzavírání smlouvy jedná jako obchodník či
podnikatel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání smlouvy jako podnikatel nebo obchodník nejedná.
Je důležité vědět hlavně to, že pokud je taková smlouva uzavřena na dálku (přes internet, po telefonu) nebo
není uzavřena v obvyklé provozovně dodavatele (např. v reklamním stánku, při reklamní akci v
supermarketu), má spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
Typickým příkladem této situace jsou tzv. prodejní zájezdy, jež různí podnikatelé organizují zejména pro
důchodce, kdy pod záminkou návštěvy kulturních památek či jiného zajímavého místa účastníky zájezdu
pomocí rafinovaných triků přimějí ke koupi mnohdy značně předraženého zboží. Účastníci takového zájezdu,
kteří do 14 dnů zjistí, že pochybným obchodníkům naletěli, mají dle zákona právo toto zboží bez udání
důvodu vrátit.
Platnost smlouvy
Smlouva jako právní úkon musí splňovat řadu náležitostí. Jak již bylo uvedeno na začátku, uzavření smlouvy
musí být projevem vůle všech stran, každý musí s uzavřením a podmínkami smlouvy souhlasit a jednat
dobrovolně. Dále osoby, které smlouvu uzavírají, musí být způsobilé k právním úkonům. Této právní
způsobilosti nabývá fyzická osoba s rostoucím věkem. Plně způsobilou k právním úkonům se fyzická osoba
stává dovršením 18 let věku.
Nezletilý je způsobilý k takovým právním úkonům, tedy i k uzavření smlouvy, které jsou svou povahou
přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající jeho věku. Proto bude platná smlouva, kterou si malé dítě koupí
zmrzlinu a platná bude rovněž smlouva, kterou si dítě již dospělejší koupí například oblečení nebo
počítačovou hru. Platná už by ale nebyla smlouva, kterou by si dítě (jakéhokoliv věku) koupilo nemovitost
nebo šperky v hodnotě stovek tisíc korun.
Smlouva musí být uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. To znamená, že nesmí být uzavřena pod
nátlakem. Nesmí být uzavřena v žertu nebo jen jako demonstrace při výuce práva ve škole. Také musí být
jasné, čeho se smlouva týká, hlavně tedy musí být zřetelná práva a povinnosti smluvních stran. Srozumitelnost
znamená, že smlouva a její obsah dávají smysl a je rozpoznatelné, čeho chtějí smluvní strany uzavřením
smlouvy dosáhnout.
Další z náležitostí je téměř samozřejmý fakt, že předmětem smlouvy nesmí být tzv. plnění nemožné. To
znamená, že smlouva se musí týkat plnění možného a právem nezakázaného. Nelze proto uzavřít smlouvu o
provedení operace zajištující nesmrtelnost (plnění nemožné) ani smlouvu s nájemným vrahem o zabití
nepohodlné osoby (plnění právem zakázané).
Na závěr, smlouva nemá být uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, neboť na základě toho
může postižená strana od smlouvy odstoupit.
Konkrétní příklady smluv a modelové situace
Dále si z praktických účelů uvedeme příklady některých často se vyskytujících smluv a podmínek, za kterých
jsou tyto smlouvy uzavírány. Ve výkladové části bude uveden jeden typ smlouvy, s dalšími dvěma se
seznámíte v rámci připravených příkladů.
345
•
Smlouva o dílo (dle Občanského zákoníku)
Smlouvu o dílo uzavírají zhotovitel a objednatel, například truhlář, jako zhotovitel a prodejce nábytků jako
objednatel. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel objednateli, že mu na své nebezpečí zhotoví objednané
dílo za dohodnutou cenu. Dílo má ve většině případů hmotnou podstatu (nábytek, umělecký obraz, automobil,
dům atp.), ale může se jednat i o závazek nehmotné povahy (tvorba reklamní kampaně, internetových stránek,
počítačového programu atp.). Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o převzetí objednávky, v němž
je předmět, rozsah, jakost, cena a doba zhotovení díla. Cena se platí až po zhotovení díla, ale zhotovitel má
právo na drobnou zálohu. Cena nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena.
Za eventuální vady zodpovídá zhotovitel. Záruční doba za opravy a úpravy jsou tři měsíce. U stavebních prací
osmnáct měsíců. Věc zhotovenou na zakázku má objednatel převzít do jednoho měsíce. Pokud tak neučiní,
musí zaplatit zhotoviteli poplatek za uskladnění.
Příklad Smlouvy o dílo:
SMLOUVA O DÍLO
Dnešního dne uzavřeli
Pilná Včelka s.r.o.
se sídlem v Květové, Pampelišková 11, PSČ 111 11
IČO 0101010
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Květové, oddíl C, vložka
54321,
jednající Amálií Makovou
(dále jen „Objednatel“)
a
Drvoštěp s.r.o.
se sídlem v Bukové, Pod Dubem 13, PSČ 113 13
IČO 1010101
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bukové, oddíl C,
vložka 12345,
jednající Františkem Drvoštěpem
(dále jen „Zhotovitel“)
tuto
smlouvu o dílo
v souladu s § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
346
1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele zhotoví 5 kancelářských stolů, vyhovořených dle
přílohy č. 1 této smlouvy (dále také „Dílo“) do 30.6.2006.
1.2 Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli za zhotovení Díla zaplatí částku ve výši 30.000,- Kč
(slovy: třicet tisíc korun českých).
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se
řídí zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
V Bukové dne 6.2.2006
V Bukové dne 6.2.2006
Objednatel
Zhotovitel
__________
__________
Pilná Včelka s.r.o.
František Drvoštěp
jednající Amálií Makovou
jednatelem
•
Nájemní smlouva
Nájemní smlouva je uzavírána mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel za úplatu přenechává nájemci
věc, který ji může ve sjednané době užívat. Pronajímatel je povinen odevzdat předmět nájmu ve stavu
způsobilém užívání. Nájemce je oprávněn užívat najatou věc dohodnutým způsobem a povinen řádně platit
nájemné. Nájem může skončit uplynutím doby, dohodou nebo výpovědí. Po skončení nájmu vrací nájemce
věc ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím na obvyklé opotřebení.
Nejčastěji uzavíraná nájemní smlouva je smlouva o nájmu bytu. Smlouva o nájmu bytu musí obsahovat
označení bytu, jeho příslušenství, rozsah užívání a způsob výpočtu nájemného a poplatků, spojených s
užíváním bytu (záloha ze elektřinu, vodu, plyn) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.
Může být uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o
nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.
Při uzavírání nájemní smlouvy k bytu požaduje většinou pronajímatel složení vratné kauce. Ta slouží jako
záruka pronajímateli, že nájemce byt nebude záměrně poškozovat a bude s jeho příslušenstvím zacházet
slušně. Výše kauce záleží na rozhodnutí pronajímatele, může být například vyměřena ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného včetně služeb.
347
Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s
běžnou údržbou hradí nájemce. Vážnější závady, které brání v řádném užívání bytu má nájemce právo po
předchozím upozornění pronajímatele odstranit a požadovat od pronajímatele náhradu vynaložených nákladů.
Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo
užívat společné prostory a zařízení domu. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v
domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění
nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.
Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět žádné velké stavební úpravy nebo jiné podstatné změny.
Také pronajímatel musí mít souhlas nájemce pro jakékoliv stavební úpravy či podstatné změny.
Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V
písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke
konci kalendářního měsíce. V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí samozřejmě
uplynutím této doby.
•
Smlouva o podnájmu: Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem bytu?
Pokud nájemce přenechá byt, který má sám pronajatý třetí osobě, jedná se o podnájem. V tomto právním
vztahu musí platit následující podmínky. Smlouva o podnájmu musí být písemná a předmětný byt musí být v
nájmu. Nájemce z nájemní smlouvy se tedy stává pronajímatelem a najatý byt pronajímá podnájemníkovi.
Nutnou podmínkou vzniku podnájmu je souhlas původního pronajímatele, tento souhlas musí být také
písemný.
Pokud by tyto podmínky nebyly dodrženy, smlouva o podnájmu by byla absolutně, od počátku neplatná.
Nájemce by takto hrubě porušil své povinnosti a pronajímatel by měl právo vypovědět ho z bytu.
Co se týče zániku podnájmu, tak vždy nutně zaniká se zánikem nájemní smlouvy i přesto, že by byl sjednán na
dobu delší. Nejčastějším způsobem zániku je výpověď s výpovědní lhůtou zpravidla 3 měsíce.
Při sepisování takové smlouvy je samozřejmě nutné identifikovat účastníky smluvního vztahu ale především
přesně určit a popsat byt, kterého se smlouva týká. Je možné vypsat i seznam příslušenství.
348
Příklad:
1. Příklad: Smlouva o nájmu bytu
Vžijte se do situace nájemce. Chcete si pronajmout byt od realitní kanceláře. Vyplňte chybějící údaje
v následující Smlouvě o nájmu bytu.
SMLOUVA O NÁJMU BYTU
Dnešního dne uzavřeli
Nejlepší Realitka, s.r.o.
se sídlem ve Zlaté, Slunečná 25, PSČ 125 25
IČO 1234567
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ve Zlaté, oddíl C, vložka
88888,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Pronajímatel“)
a
__________________
bytem ______________, ___________, PSČ _________
r.č. ______________
(dále jen „Nájemce“)
(společně dále také „smluvní strany“)
tuto
smlouvu o nájmu bytu
uzavřenou dle § 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále také „občanský
zákoník“).
1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Pronajímatel je vlastník bytu č. 8, který se nachází v 4. patře budovy č.p. 25, na adrese
Vymyšlená 1111/22, Prčice, o celkové výměře podlahové plochy bytu 78,5 m2 z toho jednotlivým
místnostem přísluší tyto výměrové plochy:
1.1.1. kuchyň o výměře 12 m2,
1.1.2. pokoj o výměře 24 m2,
1.1.3. pokoj o výměře 28 m2,
1.1.4. předsíň o výměře 5 m2,
1.1.5. koupelna o výměře 7 m2,
1.1.6. záchod o výměře 2,5 m2
a s tímto vybavením kuchyňská linka, sporák, dřez, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie
2 ks, topná tělesa, listovní schránka; příslušenstvím bytu je sklepní kóje č. 8 o výměře 6 m2 (dále
také „Byt“).
1.2 Pronajímatel hodlá přenechat Byt Nájemci do užívání za podmínek stanovených v této smlouvě.
349
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Pronajímatel přenechává Byt uvedený v článku 1.1 této smlouvy Nájemci k bydlení a Nájemce jej
přejímá.
2.2 Nájemce se zavazuje platit za užívání nájemné specifikované v této smlouvě.
3. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU
Varianta I.
3.1 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 3.4.2005 a konče dnem 7.8.2006.
Varianta II.
3.2 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 3.4.2005.
4. NÁJEMNÉ
4.1 Nájemné za užívání Bytu bylo sjednáno dohodou ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun
českých) za jeden kalendářní měsíc.
4.2 Spolu s nájemným je Nájemce povinen platit náklady na služby poskytované v souvislosti s
užíváním Bytu ve výši 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní,
se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími
předpisy.
Ve Zlaté dne 3.4.2005
Ve Zlaté dne 3.4.2005
Pronajímatel
Nájemce
__________
Nejlepší Realitka, s.r.o.
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem
__________
2. Příklad: Smlouva o podnájmu bytu
Nyní utvořte se spolužáky dvojice a zkuste si zahrát na nájemce a podnájemce. Rozdělte si role a vyplňte
chybějící údaje do následující Smlouvy o podnájmu bytu. Smlouvu ztvrďte podpisem.
SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU
Dnešního dne uzavřeli
___________________
bytem ______________, __________, PSČ_______
r.č. ____________
(dále jen „Nájemce“)
a
350
___________________
bytem ______________, ___________, PSČ ________
r.č. _____________
(dále jen „Podnájemce“)
(společně dále také „smluvní strany“)
tuto
smlouvu o podnájmu bytu
uzavřenou dle § 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále také
„občanský zákoník“).
1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Nájemce je z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 5.5.2005 mezi Nájemcem na straně jedné a
společností Realitka, s.r.o., sídlem ve Zlaté, ul. Slunečná 25, PSČ 125 25, IČO 1234567, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ve Zlaté, oddíl C, vložka 88888 jako
pronajímatelem na straně druhé (dále také „Pronajímatel“) oprávněn užívat byt č. 8, který se nachází
v 4. patře budovy č.p. 54, na adrese Vymyšlená 1111/22, Prčice, o celkové výměře podlahové plochy
bytu 78,5 m2 z toho jednotlivým místnostem přísluší tyto výměrové plochy:
1.1.1. kuchyň o výměře 12 m2,
1.1.2. pokoj o výměře 24 m2,
1.1.3. pokoj o výměře 28 m2,
1.1.4. předsíň o výměře 5 m2,
1.1.5. koupelna o výměře 7 m2,
1.1.6. záchod o výměře 2,5 m2
a s tímto vybavením kuchyňská linka, sporák, dřez, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie
2 ks, topná tělesa, listovní schránka; příslušenstvím bytu je sklepní kóje č. 8 o výměře 6 m2 (dále
také „Byt“).
1.2 Nájemce prohlašuje, že mu byl Pronajímatelem udělen písemný souhlas k poskytnutí Bytu
Podnájemci do užívání.
1.3 Nájemce hodlá přenechat Byt Podnájemci do užívání za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Nájemce přenechává Byt uvedený v článku 1.1 této smlouvy Podnájemci k bydlení a Podnájemce
jej do podnájmu přejímá.
2.2 Podnájemce se zavazuje platit za užívání nájemné specifikované v této smlouvě.
3. DOBA TRVÁNÍ PODNÁJMU
Varianta I.
3.1 Podnájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 1.1.2006 a konče dnem 1.1.2008.
Varianta II.
3.2 Podnájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 5.5.2006.
4. NÁJEMNÉ
4.1 Nájemné za užívání Bytu bylo sjednáno dohodou ve výši ________ Kč (slovy:
__________________ korun českých) za jeden kalendářní měsíc.
4.2 Spolu s nájemným je Podnájemce povinen platit náklady na služby poskytované v souvislosti s
užíváním Bytu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých).
351
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní,
se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími
předpisy.
Ve Zlaté dne 5.5.2005
Ve Zlaté dne 5.5.2005
Nájemce
Podnájemce
___________
___________
352
Řešení:
Jelikož se jedná o pouhé doplnění chybějících informací ve smlouvách, a žáci si mohou chybějící
informace doplnit dle vlastní fantazie, bude správné vypracování příkladů kontrolováno učitelem
individuálně.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Žáci budou první z úkolů zpracovávat samostatně, na vypracování druhého utvoří dvojice, či menší
skupiny. Několik vybraných žáků bude své zpracování interpretovat před třídou, ostatní žáci si tak
zkontrolují správnost vlastního zpracování. Vyučující při kontrole dohlédne na správnost řešení,
zopakuje nejdůležitější body a zodpoví případné dotazy.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat pouze výtisk zadání příkladů a běžné školní pomůcky (tužka, propiska,
pracovní sešit).
Realizace – postup a metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách, výkladová část patří k průměrně náročným,
měla by ji být věnována jedna vyučovací hodina. V druhé hodině by potom žáci zpracovávali
praktickou část a podrobně si prošli jednotlivé příklady smluv, aby celé problematice lépe porozuměli.
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky se základními informacemi k tématu smlouvy a smluvní vztahy a podmínky
jejich uzavírání. Žáci se dozvěděli, jaké jsou typy smluv, podmínky platnosti smluv a seznámili se s
konkrétními příklady smluv. Konkrétní příklady smluv pomohli žákům aplikovat své získané
teoretické znalosti z předchozí vyučovací hodiny. Žáci si tak přímo mohli vyzkoušet, jak uzavírání
smluv probíhá. Jsou schopni rozlišit Smlouvu o nájmu bytu a Smlouvu o podnájmu bytu a znají jejich
hlavní znaky. Osvojili si a rozšířili si slovní zásobu základních pojmů k této problematice.
353
Téma :
FG právní
Jak lze zajistit zaplacení závazku
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Lombard, hypotéka, exekuce, ručitel, ručení, záruka, závazek, obligace, smlouva, ústní smlouva,
písemná smlouva, smluvní svoboda, náhrada škody, právo, povinnost, dát, konat, nekonat, strpět,
dlužník, věřitel, změna závazku, prodlení, plnění, smluvní pokuta, zřízení zástavního práva, uznání
dluhu, zánik závazku.
Cíle a přínosy pro žáka:
Cílem práce je, seznámit žáky se základními informacemi z oblasti uzavírání a plnění závazků. Toto
téma je v dnešní době více než aktuální, neboť neznalost této problematiky přivedla v minulých letech
do problémů tisíce lidí západního světa. Žáci se dozvědí důležité informace o typech závazků a variant
jejich plnění, seznámí se s pojmem institut ručitele a jeho významem. Dále se dozví, co je potřeba
k získání hypotéky a díky příkladům si osvojí základní pojmy popisující tuto problematiku. Ani
v tomto příkladě nechybí několik příkladů ze života, které problematiku jasně znázorňují.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Typy závazků a varianty jejich zajištění
Závazek neboli obligace je vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka
a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.
Závazek vzniká zejména:
• smlouvou (ústní, písemnou)
• náhradou škody
• z bezdůvodného obohacení
354
Závazky nejčastěji vznikají smlouvou. Smlouva nemusí být vždy písemná, ba naopak, naprostá
většina smluv je v každodenním životě uzavírána bez písemné formy – např. při nakupování zboží v
obchodním domě. Účelem smlouvy je založit mezi stranami závazkový vztah, tzn., že právu jedné
smluvní strany musí odpovídat povinnost druhé smluvní strany. Například u kupní smlouvy má
prodávající právo požadovat zaplacení kupní ceny, čemuž odpovídá povinnost kupujícího kupní cenu
zaplatit. Kupující naproti tomu má právo žádat předání koupené věci a prodávající má povinnost ji
kupujícímu předat.
Obsahem závazku mohou být 4 druhy plnění, což jsou tyto povinnosti:
•
dát – Typicky jde o povinnost zaplatit kupní cenu (dát peníze) či předat předmět koupě.
•
konat – Tento závazek typicky vzniká z pracovní smlouvy (povinnost konat práci).
•
nekonat – Jde např. o povinnost v pronajatém bytě neprovádět závažné stavební úpravy.
•
strpět – Příkladem může být povinnost pronajímatele strpět, aby nájemce užíval najatou věc
(např. vybavení bytu).
V oblasti uzavírání smluv platí jedna ze základních zásad soukromého práva, tzv. princip smluvní
svobody. Ten stanovuje, že pokud zákon neurčí nějaká omezení ohledně toho, co si mohou smluvní
strany ve smlouvě dohodnout, mohou si dohodnout cokoliv uznají za vhodné.
Změny závazků
Některé smlouvy jsou splněny jednorázově, jiné smlouvy trvají delší dobu a tam pak může dojít k
různým změnám této smlouvy. Jednak může dojít ke změně v obsahu závazku, jednak se může změnit
osoba dlužníka či věřitele.
Změny závazků se uskutečňují vždy dohodou. Změnu lze uskutečnit i bez souhlasu dlužníka a to
písemnou smlouvou například při změně věřitele. Změnou závazku je také tzv. přistoupení k dluhu, to
když jiný člověk napomáhá při splácení. Ke změnám dochází ještě z důvodu prodlení dlužníka či
věřitele. Věřitel se může dostat do prodlení tehdy, když odmítne od dlužníka přijmout řádně
nabídnuté plnění.
Zajištění závazku
Základní funkcí zajištění závazků je zvýšení jistoty věřitele, že jeho pohledávka bude splněna. Dle
občanského zákoníku existují následující druhy zajištění závazků:
•
smluvní pokuta
355
Smluvní strany mohou sjednat povinnost zaplatit smluvní pokutu pro případ porušení závazku druhou
smluvní stranou. Poruší-li účastník svou povinnost, je zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému
účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Smluvní pokuta musí být sjednána písemně a musí
být jasně určena výše smluvní pokuty nebo způsob jejího určení, například procentní sazba z dlužné
částky.
•
ručení
Ručení musí být založeno písemnou formou. Ten, kdo poskytuje ručení (ručitel) se zavazuje, že
věřiteli splní zajištěnou pohledávku, pokud ji nesplní dlužník. Věřitel se nejprve písemně obrátí na
dlužníka, a pokud ten pohledávku nesplní, může věřitel splnění této pohledávky požadovat od ručitele.
Ručitel má následně právo požadovat od dlužníka, aby mu uhradil, co za něj zaplatil a co měl dlužník
uhradit sám.
•
zřízení zástavního práva
Dalším z často užívaných způsobů zajištění pohledávky je zřízení zástavního práva. Dlužník dává
věřiteli do zástavy nejčastěji věc (automobil, počítač, byt či dům). Pokud dlužník nesplnil svůj dluh,
může být zastavená věc na návrh věřitele zpeněžena ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem
zástavy. Z výtěžku zpeněžení zástavy pak bude uspokojena pohledávka věřitele, případný zbytek
připadne dlužníkovi.
•
uznání dluhu
Musí být učiněno písemně a dluh musí být uznán co do důvodu a výše. Je tedy třeba určit výši
uznávaného dluhu a jeho právní důvod (např. nezaplacené nájemné atd.). Důležitým důsledkem uznání
dluhu je, že nově začíná běžet promlčecí doba uznaného dluhu a že tato činí deset let ode dne uznání
dluhu. Tímto způsobem lze odvracet promlčení v podstatě po neomezenou dobu.
Zánik závazku
•
splněním dluhu
•
dohodou o zániku závazku (věřitel a dlužník se mohou dohodnout na zrušení závazku a jeho
uhrazení novým závazkem. A musí být písemná forma)
•
nemožnost plnění, povinnost zaniká, jestliže plnění je nemožné, jestliže zanikl předmět plnění
(př. dům, který měl být opravován, opravy možné až po určité době)
•
uplynutím doby (práva zanikají uplynutím dohodnuté doby. Jde-li o závazek na dobu
neurčitou, lze ho jednostranně vypovědět)
•
smrtí dlužníka nebo věřitele - smrtí věřitele zaniká pohledávka, bylo-li plnění vázáno výhradně
na věřitele
356
Institut ručitele
Když potřebujete získat vyšší objem půjčené částky, setkáte se sice s mnoha nabídkami vlivem vysoké
konkurence na trhu, ale věřitelé jsou opatrní při půjčování peněz a u vyšších částek vyžadují zajištění.
Jedním z obvyklých způsobů je již zmíněné ručení.
Ručení vzniká písemným prohlášením, v němž ručitel bere na sebe povinnost vůči věřiteli, že
pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Souhlasu dlužníka není třeba, takže ručení může
vzniknout i bez jeho souhlasu.
Ručení se může vztahovat na plnění ve stejném rozsahu, v jakém je vázán dlužník, je však možný i
rozsah menší. Ručitel ale nemůže převzít ručení ve větším rozsahu. Pokud existuje více pohledávek,
může ručitel převzít ručení jen za jednu z nich, za všechny, nebo i jen za některé.
Za jednu pohledávku může převzít ručení i několik osob, a to každá buď za celý dluh, nebo jen za jeho
část. Je-li závazek zajištěn ručením více osob, může věřitel požadovat splnění na kterémkoliv z
ručitelů, nebo jen na některých z nich, nebo na všech současně.
Ručitelský závazek zaniká nejpozději se zánikem pohledávky, která je zajištěna. Před zánikem
hlavního závazku může závazek ručitele zaniknout v těchto případech:
•
splněním hlavního závazku, nebo pokud bylo po právu zrušeno plnění
•
uplynutím doby, na kterou bylo ručení omezeno
•
na základě dohody ručitele s věřitelem
•
splynutím pohledávky ze závazku s povinností v jedné osobě
Ručitelský závazek se neváže k osobě dlužníka, ale k osobě věřitele, a proto nezaniká smrtí dlužníka.
Aby bylo ručení uplatněno, musí věřitel nejprve písemně vyzvat k plnění dlužníka a po této marné
výzvě, kdy dlužník povinnost nesplnil, je ručitel povinen dluh splnit. Stačí písemné vyzvání či
upomínka, která byla dlužníkovi doručena. Není třeba, aby věřitel svou pohledávku vůči dlužníkovi
nejdříve vymáhal soudní cestou.
Ručitel má možnost plnění odepřít jen v případě, že věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být
uspokojena dlužníkem. Pokud dluh splní ručitel, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za
plnění poskytnuté věřiteli. Například požadovat po dlužníkovi úhradu dlužné částky, kterou jako
ručitel věřiteli zaplatil.
•
příklad z praxe: Problém jménem ručitel?
Potřebujete si půjčit větší obnos peněz? Budete potřebovat ručitele. Mezi časté myšlenky žadatelů
o půjčku patří vzít jako ručitele vlastního manžela či manželku. Jenže na to finanční společnosti
pamatují a většinou tuto kombinaci neumožňují, zvláště, existuje-li společné jmění manželů. Proto
nezbývá, než si najít dobrého přítele, známého, kamaráda či spolupracovníka. Průzkum společnosti
357
STEM pro ČSOB ukázal, že jako ručitele žadatelé oslovují nejprve členy své rodiny, další, na koho se
obrátí, jsou partneři či přátelé. Průzkum odhalil, že svými rodinami či známými bylo osloveno 33 %
lidí, ale s ručením nakonec souhlasilo jen 18%.
Rozhodnutí, zda ručit či nikoliv, závisí zejména na důvěryhodnosti osoby, která nás o záruku žádá, na
výši půjčené částky nebo délce trvání půjčky. V roli ručitele se nejčastěji ocitají lidé ve věku 45–59
let, podnikatelé či osoby s vyšším osobním příjmem.
Ručitel prochází stejným hodnotícím procesem jako žadatel o úvěr. Banky u něho mapují informace o
jeho platební morálce, prověřují ho v registru dlužníků, požadují údaje o zaměstnání či podnikání, o
výši jeho příjmů, o počtu vyživovaných osob apod. Ručitel musí především doložit, že je v případě
platební neschopnosti dlužníka schopen úvěr a úroky splácet.
Být ručitelem je hlavně silná důvěra vůči dlužníkovi, protože si tímto vstřícným činem můžete zadělat
na velké problémy. Totiž ani řádné splacení závazku dlužníkem neznamená, že je celá událost
vyřešena. Váš ručitelský závazek je totiž důkladně zdokumentován a to může významně ztížit vaši
pozici, až si sami budete potřebovat půjčit peníze. Vyvázat se z ručitelského závazku také není
jednoduché. V žádném případě nemůžete jen dlužníkovi oznámit, že s ručením končíte. Je nutné o tom
informovat banku, která musí souhlasit a většinou požaduje náhradu, nejlépe nového ručitele.
Největší potíže nastanou, pokud dlužník ani po opakovaném upozornění bankou peníze nesplácí.
Banka poté osloví ručitele a začne vymáhat dluhy po něm. Pokud ani dlužník ani ručitel na tyto výzvy
nereagují a nemají snahu se dohodnout, může banka přistoupit k vymáhání soudní cestou či exekuci.
Druhy zástav majetku
•
zástavní právo
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky v případě, že dluh, který jí odpovídá, není včas splněn.
V tomto případě lze jeho splacení dosáhnout zpeněžením zastaveného majetku. Vzhledem k tomu, že
věřitel má být uspokojen z ceny zástavy, dostává se mu před ostatními případnými věřiteli
přednostního postavení a peníze získá jako první.
Zastavit je možné věc movitou nebo nemovitou, soubor věcí, podnik, pohledávku či cenný papír. Jako
zástava může být poskytnuta pouze věc, ke které má zástavce vlastnické právo.
Zástavní právo je ze všech zajišťovacích prostředků využíváno nejčastěji. Přední postavení mezi
zástavními právy zaujímá zástavní právo k nemovitostem, které je označované jako hypotekární
zástavní právo neboli hypotéka. V porovnání se zástavním právem k věci movité (lombard) nebo k
pohledávce se jedná o nejspolehlivější prostředek k uspokojení věřitele. Obvyklá cena nemovitostí,
zvláště pozemků, je totiž vystavena mnohem menšímu kolísání než cena movitých věcí. Například
cena pozemku je mnohem stabilnější než cena automobilu.
Dalším způsobem zastavení majetku je již zmíněný lombard. Ten představuje krátkodobý úvěr, který
je zajištěný nějakým movitým majetkem (automobilem, počítačem, televizí atp.)
358
•
hypotéka neboli hypoteční úvěr
Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Základní
podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru je tedy jeho zajištění nemovitostí nebo nemovitostmi. Je
poskytován licencovanou bankou. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či
pronájmu.
Nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu,
tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nemovitost musí být v zástavě celá, banky neakceptují
např. polovinu domu. Na nemovitosti také nesmí váznout žádné věcné břemeno bránící užívání.
Užitečné je rovněž vědět, že hypoteční úvěr nemusí být vždy zajištěn tou nemovitostí, kterou si máte
zájem pořídit, ale i jinou nebo dokonce i několika nemovitostmi zároveň (přičemž na všech těchto
nemovitostech pak vázne zástavní právo ve prospěch banky, která úvěr poskytla). Důležité je, aby
zajištění úvěru bylo dostatečné - tedy aby hodnota nemovitosti (příp. součet hodnot všech nemovitostí
zajišťujících úvěr) byla vždy minimálně ve stejné výši, jako je výše úvěru.
Hypoteční úvěry lze rozlišit na dva základní typy a to dle účelu využití úvěru:
a) účelové
Účelovou hypotéku musí klient použít pouze na předem dané účely. Souhrnně je můžeme označit
jako zajištění potřeb bydlení. Účelovou hypotéku lze získat například pro tyto záměry – koupě
nemovitosti či pozemku, výstavba nemovitosti, rekonstrukce, splacení úvěru použitého na investici do
nemovitosti.
b) neúčelové, tzv. americká hypotéka
Klient nemá v užití půjčených peněz žádná omezení. Může tímto úvěrem financovat i movité věci jako
je třeba automobil nebo je může použít na financování studia dětí v zahraničí či na cestu kolem světa.
Podmínkou neúčelové hypotéky je také zastavení nemovitosti.
O hypotéku může žádat občan, podnikatel, obec nebo město.
Pro vyřízení hypotéky je třeba předložit několik dokladů.
Základní podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je prokázání žadatele o úvěr, že je schopen
poskytnutý úvěr ze svých příjmů splatit. Banka bude vždy požadovat doložení výše příjmů žadatelů,
případně spoludlužníků či ručitelů a ocenění zastavované nemovitosti, výpis z katastru o zanesení
zástavního práva.
V případě koupě nemovitosti, výstavby či rekonstrukce bude požadovat i další doklady jako je
kupní smlouva, stavební povolení, rozpočet stavby atp.
359
Splatnost hypotečního úvěru se pohybuje od 5 do 45 let. Žadatelé by měli být po celou dobu splácení
hypotečního úvěru v produktivním věku. Pokud by délka splácení zasahovala do důchodového věku,
je obvykle třeba k úvěru přibrat dalšího (mladšího) spoludlužníka. Čím je delší doba splatnosti úvěru,
tím je nižší splátka. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 - 20 let.
Splácení hypotečního úvěru je prováděno v různě vysokých a různě častých splátkách. Splátka se
skládá z jistiny, což je část dlužné částky a úroku. Splácení úvěru závisí na způsobu jeho čerpání. Úvěr
lze čerpat jednorázově (při koupi nemovitosti) nebo postupně (při rekonstrukci či výstavbě). Pokud je
hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky a to až do
doby, než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník hypoteční úvěr splácet většinou
„anuitními splátkami“.
Anuitní splátka je splátka, která se v určitém čase nemění, je zafixována. Tato částka platí do skončení
období fixace úrokové sazby a poté je stanovena nová úroková sazba a tedy i nová anuitní splátka.
Při poskytování jakékoliv půjčky, tedy i hypotečního úvěru hraje důležitou roli již zmíněná úroková
míra neboli úrok. Úroková míra je jakousi peněžitou odměnou za zapůjčení peněz. Je obvykle
vyjádřena v procentech za rok. Konkrétní výše úrokové míry záleží na době, na kterou jsou peníze
půjčeny a také na půjčené částce. Úrok je připočten k půjčce a dlužník tak splácí půjčku, včetně úroku.
•
Příklad z praxe: Vypočítejte měsíční splátky hypotéky.
Hypotéka je dnes velice populární způsob jak získat peníze pro své životní záměry. Banky se
předhánějí v nabídkách a klienti jsou denně přesvědčováni o jejich výhodnosti. Lidé by ale měly být
na pozoru, než se k takovému velkému závazku bance upíší a měli by zvážit, zda jsou ochotni a hlavně
schopni bance půjčené peníze vracet. Bankám se půjčování peněz vyplácí téměř vždy, jejich klienti už
na tom tak dobře nejsou.
Zkuste se vžít do role klienta a vypočítat si svou měsíční splátku. Odkaz na hypoteční kalkulačku je
zde: http://www.hypoindex.cz/nastroje/kalkulacky/vypocet-mesicni-splatky-hypoteky/. Stačí dosadit
výši půjčky, splatnost v letech a úrokovou míru, která se aktuálně pohybuje kolem 4,9%. Jakmile
zmačknete tlačítko „spočítej“, budete lépe vědět, kolik vás hypotéka bude stát.
Vymáhání dluhů
K problémům s neplněním závazků je bohužel mnohem kratší, snazší a strmější cesta, než většina lidí
předpokládá. Stačí nečekaná ztráta práce, dlouhodobá nemoc, či zranění a váš rozpočet může utržit
výraznou ránu, která vaše závazky učiní nesplnitelnými. V takovéto chvíli je nejdůležitější zachovat
chladnou hlavu a rychle jednat, tady totiž platí: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!“ Je tedy
nutné co nejrychleji věřitele informovat o vaší situaci a domluvit se na změně podmínek, tedy
například snížení splátek umožněné prodloužením splátkového kalendáře apod.
360
• kdy hrozí exekuce?
Pokud máte problém s dluhy a váš věřitel se rozhodl pro soudní řešení sporu, exekuce vám doslova
klepe na dveře. Pokud totiž práva a povinnosti vymezené v pravomocném soudním rozhodnutí
nebudete plnit řádně a včas, budete k jejich plnění s velkou pravděpodobností donuceni právě
prostřednictvím exekučního řízení. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba
včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím. Více informací o
exekuci a vším, co s tímto nepříjemným procesem souvisí jste se dozvěděli v kapitole „Exekuce očima
dlužníka i věřitele“.
Příklady:
1. Příklad: Osmisměrka
Najděte vypsané pojmy, připomeňte si jejich význam a vyluštěte tajenku.
Pojmy: DÁT, DLUHY, EXEKUCE, KONAT, LOMBARD, NÁHRADA ŠKODY, OBLIGACE,
POVINNOST, PRÁVO, RUČITEL, SMLOUVA, SMLUVNÍ POKUTA, SMLUVNÍ SVOBODA,
STRPĚT, URČIT, ÚSTNÍ, ZÁRUKA, ZÁVAZEK
2. Příklad: Krátký test
Odpovězte na otázky:
1)
Jaká je definice závazku neboli obligace?
2)
Vyjmenuj 4 druhy plnění závazku.
3)
Jaké jsou typy zajištění závazku?
4)
Kdy závazek zaniká?
5)
Popište vlastními slovy, co je a jak vzniká ručení.
6)
Kdy nejpozději zaniká ručitelský závazek?
7)
Do jakých dvou základních skupin dělíme hypoteční úvěry?
8)
Kdo může zažádat o hypotéku?
9)
Co je to exekuce?
10)
Jaká je základní podmínka pro zahájení exekučního řízení?
361
Řešení:
1. Příklad: Osmisměrka
Tajenka v osmisměrce je: NAPLNĚNÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU.
S
M
L
O
U
V
A
A
Z
U
M
L
E
T
I
Č
U
R
K
A
L
O
N
N
Ú
S
T
N
Í
U
M
Z
Á
R
U
K
A
O
V
B
E
H
Í
N
V
B
O
N
A
X
R
S
Í
L
V
T
Í
R
E
A
M
I
Á
I
K
*
D
K
D
G
R
Č
O
O
S
V
B
T
Ě
K
N
H
L
P
A
O
D
A
C
*
U
A
I
T
Á
O
E
E
Š
T
N
D
Ě
V
P
Á
O
L
O
U
R
Z
L
S
D
U
Z
H
T
E
A
T
N
Y
V
Á
Y
S
K
N
U
A
P
R
N
V
Z
T
U
K
O
P
*
Í
N
V
U
L
M
S
2.Příklad: Krátký test
1)
Závazek neboli obligace je vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od
dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.
2)
Dát, konat, nekonat, strpět.
3)
Smluvní pokuta, ručení, zřízení zástavního práva, uznání dluhu.
4)
Splněním dluhu, dohodou o zániku závazku, nemožnost plnění, uplynutím doby, smrtí
dlužníka nebo věřitele
5)
Ručení vzniká písemným prohlášením, ve kterém ručitel stvrzuje povinnost vůči ručiteli, tedy
že naplní pohledávku v případě, že by ji nemohl naplnit sám dlužník.
6)
Ručitelský závazek zaniká nejpozději se zánikem pohledávky, která je zajištěna.
7)
Účelové úvěry a neúčelové úvěry (tzv. americká hypotéka).
8)
hypotéku může žádat občan, podnikatel, obec nebo město
9)
Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní
povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím.
10)
Základní a nezbytnou podmínkou pro zahájení exekučního řízení je tzv. exekuční titul
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Žáci budou oba zadané úkoly vypracovávat samostatně a následně je pro kontrolu interpretovat před
třídou, učitel tak může zopakovat správné odpovědi a povysvětlit případné nejasnosti. Několik
362
nejrychlejších správných řešitelů je možné kladně ohodnotit. Tímto způsobem si žáci okamžitě po
probrání látky zopakují a tím upevní nabyté znalosti.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat pouze výtisk zadání příkladů a běžné školní pomůcky (tužka, propiska,
pracovní sešit).
Realizace – postup a metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách, výkladová část patří k náročnějším, a proto
by jí měl být věnován dostatečný prostor. V druhé hodině by potom žáci zpracovávali úkoly a
následně je spolu s učitelem vyhodnocovali a kontrolovali, případně doplňovali informace.
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky se základními informacemi k tématu závazků a jejich plnění. Žáci se
dozvěděli, jaké jsou typy závazků, varianty jejich zajištění, co obnáší tzv. institut ručitele, co je
potřeba pro získání hypotéky a získali slovní zásobu základních pojmů k této problematice.
363
Téma :
FG právní
Vše o vlastnictví
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Vlastnictví, spoluvlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, katastr nemovitostí,
výpis z katastru nemovitostí, parcela, stavba, nemovitost, koupě nemovitosti, prodej nemovitosti,
kupní smlouva.
Cíle a přínosy pro žáka:
Příklad je zaměřen na základní právní problematiku týkající se vlastnictví nemovitostí. Měl by žákům
poskytnout klíčové informace k tématu, především znalost pojmů, nezbytných pro orientaci. Zároveň
se konkrétněji zaměřuje na koupi nemovitosti a náležitosti kupní smlouvy. Cílem je nastínit žákům
problematiku vlastnických práv a vztahů v oblasti nemovitostí, poskytnout základní přehled důležitých
pojmů a jejich jasné vysvětlení na praktických příkladech. V závěru si každý žák vyzkouší vyplnit
kupní smlouvy k nemovitosti a prakticky se tak seznámit s náležitostmi. Procvičení nově naučených
pojmů umožní křížovka.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Základní pojmy
V první části se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti právních vztahů spojených s vlastnictvím
a nemovitostmi.
1)
Vlastnické právo
Vlastnictví představuje soubor oprávnění, která náleží osobě zákonem stanovené jako vlastník.
Vlastníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba, případně stát.
Vlastnictví umožňuje vlastníkovi držet, užívat a nakládat s věcmi podle své úvahy a to mocí, která
není závislá na moci kohokoliv jiného k téže věci v téže době.
364
Obsahem vlastnictví jsou tedy:
•
právo užívat věc a požívat její plody a užitky, jako například úroda ze zahrady, úroky planoucí
z vkladů na účtech atp.
•
právo věc držet, mít ji ve své faktické moci a ovládat ji,
•
právo disponovat s věci a rozhodovat tak o právním i faktickém osudu věci, tzn. převést věc
na jiného, pronajmout, spotřebovat či zničit.
Existuje celá řada prostředků (v souladu se zákonem), kterými lze omezit vlastníkova práva. To pokud
se vlastnické právo dostane do střetu buď se zájmy jiných vlastníků nebo se zájmy veřejnými.
Nejzávažnějším omezením vlastnického práva je vyvlastnění, kdy se může stát, že vlastník, kterému je
vyvlastňováno, ztrácí úplnou moc nad věcí.
Právní řád stanovuje nejen vlastníkova práva a povinnosti, ale poskytuje i ochranu vlastnických práv.
Umožňuje vlastníkovi bránit se proti neoprávněným zásahům do jeho vlastnictví. Základní ustanovení
ohledně ochrany vlastnických práv nalezneme v § 126 občanského zákoníku.
2)
Spoluvlastnictví
Společné vlastnictví několika osob neboli spoluvlastnictví znamená, že se o výkon vlastnictví dělí dvě
a více osob. Jako právní formy spoluvlastnictví rozeznáváme:
a)
podílové spoluvlastnictví, kdy jednotlivým spoluvlastníkům náleží podíly ke společné věci,
tyto podíly mohou být stejné nebo různě veliké a jejich počet není zákonem omezen, velikost podílu
musí být vždy stanovena při vzniku spoluvlastnictví,
b)
společné jmění manželů, které může vzniknout jen mezi manželi.
Vlastnictví podílu k věci spoluvlastníkovi zajišťuje:
•
účast na výkonu práv a povinností vlastníka a velikost podílu rozhoduje o rozsahu práva
rozhodovat o hospodaření či nakládání s věcí
•
účast na příjmech plynoucích ze spoluvlastnictví, např. z pronájmu či prodeje věci
•
podíl na nákladech spojených s věcí (například opravy, či rekonstrukce) přičemž rozsah
vynaložených nákladů je určen dle velikosti podílu
Určení podílu je významné hlavně pro vztahy mezi spoluvlastníky, protože vůči třetím osobám platí,
že společníci vystupují jako jeden subjekt. Společné rozhodnutí spoluvlastníků je závazné pro každého
z nich. Pokud se tedy spoluvlastníci dohodnout například na rozdělení povinností při správě domu,
musí být takto stanovené povinnosti dodržovány všemi spoluvlastníky bez výjimek. Případné spory
s třetí osobou se rovněž týkají všech spoluvlastníků, vysvětlíme to na jednoduchém příkladu. Pokud by
například padající sníh z domu, který je ve spoluvlastnictví, zranil chodce a ten by vymáhal
365
odškodnění, může ho vymáhat po kterémkoliv z nich. Záleží potom na spoluvlastnících, jak se na
vymáhanou částku složí.
Důležité je, že jestliže spoluvlastník hodlá převést svůj podíl na někoho jiného, je povinen nejprve
nabídnout svou část ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastníci mají v tomto ohledu tzv. předkupní
právo a jeho rozsah je určen velikostí podílu. Pokud všichni spoluvlastníci odmítnou nebo se
nevyjádří, může spoluvlastník podíl převést na třetí osobu. Povinnost přednostní nabídky
spoluvlastníkům odpadá pouze při převodu podílu na tzv. osobu blízkou, tedy rodinného příslušníka.
Rozlišujeme tedy mezi třemi druhy převodů podílu:
•
na osobu blízkou,
•
na jiné spoluvlastníky,
•
na třetí osobu.
Společné jmění manželů
Společné jmění manželů je základní právní úpravou majetkových vztahů mezi manželi. Netýká se
pouze jedné věci, ale veškerého majetku manželů, včetně dluhů spojených s tímto majetkem. Po dobu
trvání manželství nejsou určeny podíly a každý z manželů je úplným vlastníkem věci, která patří do
jejich společného jmění. K určení podílu dochází až při zániku společného jmění manželů to cestou
majetkového vypořádání.
3)
Katastr nemovitostí
Jednotné provádění správy katastru nemovitostí ČR zabezpečuje Český úřad zeměměřický a
katastrální. Katastrální úřady jsou orgány státní správy zřizované na úrovni krajů s územními
pracovišti, sídlícími většinou v okresních městech.
Katastr nemovitostí je veřejnou listinou, každý má právo do něj v úředních hodinách nahlédnout a
pořizovat si pro svoje potřeby opisy, výpisy nebo náčrty.
Z katastru nemovitosti můžeme s jistotou zjistit zřízená zástavní práva, věcná břemena či omezení
vlastnických práv vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.
Do katastru nemovitostí je možné nahlédnout na internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ,
informace jsou zde poskytovány zdarma.
4)
Nemovitost
Dle občanského zákoníku jsou nemovitostmi pouze ty stavby, které jsou spojené se zemí pevným
základem. Pozemek je však nemovitost vždy, bez ohledu na jejich určení a výměru, jsou to tedy i
rybníky, lesy, cesty atp..
Každá nemovitost musí být vedena v tzv. katastru nemovitostí.
366
5)
Stavba
Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti. Rozlišujeme stavby hlavní a vedlejší, to pokud stavbu
tvoří několik objektů. Stavby vedlejší jsou vůči stavbám hlavním doplňkové. Stavby hlavní získají při
zápisu do evidence číslo popisné.
6)
Příslušenství
Je stavbou a tedy nemovitostí. Jsou to venkovní úpravy, studny a stavby sloužící společnému užívání.
Také sem spadají tzv. drobné hospodářské stavby, které slouží osobní potřebě jako dřevník, kůlna atd.
Zvláštním případem je garáž. Ta je buď součástí domu, pokud je s ním provozně spojena, nebo je
samostatnou věcí hlavní. Není však příslušenstvím.
7)
Pozemek
Je definován jako část zemského povrchu, která je jasně vymezena hranicí, zanesenou v katastru
nemovitostí. Hranice pozemku jsou někdy viditelné (les, vodní plocha) a jindy nejsou v přírodě
rozpoznatelné. Podle způsobu využití pozemku se odlišují zastavěné plochy, nádvoří, orná půda,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy a ostatní
plochy.
8)
Parcela
Jedná se o pozemek, který je geometricky a polohově zobrazen a určen v katastrální mapě a označen
parcelním číslem. Parcela je nejpřesněji a nejspolehlivěji vymezený pozemek. Parcelováno je celé
území státu a souhrn výměry všech parcel by měl odpovídat celkové rozloze republiky. Význam
parcelace území spočívá v tom, že pouze k pozemku, který je parcelou, lze převést vlastnické právo.
9)
Věcná práva k věci cizí
Mezi práva, která mají podobnou povahu jako vlastnické právo řadí Občanský zákoník některé další
právní skutečnosti. Tato skupina práv umožňuje užívání cizí věci jiné osobě než je vlastník dané věci.
Existence těchto práv představuje vždy určité omezení práv vlastníka, který s věcí musí nakládat tak,
aby nenarušil oprávnění patřící jiné osobě. Dalším rysem těchto práv je, že s převodem vlastnictví
věci, která je zatížená věcným právem jiné osoby, přechází na nového vlastníka i toto zatížení.
Jsou jimi:
a)
věcné břemeno
Věcné břemeno zjednodušeně řečeno představuje omezení vlastnického práva k nemovitosti ve
prospěch někoho jiného (oprávněné osoby). Věcným břemenem lze zatížit pouze věci nemovité.
Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen:
•
něco strpět (např. přechod jiného přes jeho pozemek nebo umožnění sousedovi čerpat vodu ze
studně),
•
něčeho se zdržet (např. povinnost vlastníka nezvyšovat dům nebo znemožnění výstavby plotu
vyššího než jeden metr),
367
•
něco konat (např. udržovat příjezdovou komunikaci v provozuschopném stavu)
Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí spolu s vlastnictvím na nabyvatele
nemovitosti. Vznikají na základě písemné smlouvy, děděním, rozhodnutím příslušného orgánu (soudu)
či ze zákona. Věcné břemeno nabývá platnosti až po vkladu do katastru nemovitostí.
Věcná břemena neexistují navěky. Mohou zaniknout buď písemnou smlouvou, rozhodnutím
příslušného orgánu, nebo ze zákona. Zánik práva věcného břemene je rovněž nutné vložit do katastru
nemovitostí.
Při koupi nemovitosti je nutné se ujistit o věcných břemenech této nemovitosti, které naleznete
v evidenci příslušného katastru nemovitostí.
b)
zástavní právo
V konkrétní problematice nemovitostí je zástavním právem hypotéka, kterou se určité osobě zřizují
práva vážící se k věci, kterou tato osoba ale nevlastní. Znamená to tedy, že dokud bance nesplatíme
hypotéku na zastavenou věc, je tato věc vlastnictvím banky. Jedná se o právo, jehož účelem je
zajišťovat pohledávku věřitele ze smlouvy (kupní, o půjčce, o poskytnutí úvěru apod.) vůči dlužníkovi
(vlastník zastavené věci). V případě nesplnění povinnosti určené ve smlouvě, je zástavní věřitel
(banka) oprávněn domáhat se prodeje zastavené věci a svou pohledávku uspokojit výtěžkem z prodeje
a zbývající část ceny je povinen dlužníkovi vrátit.
Zástavní právo vzniká smlouvou (vždy písemnou), schválenou dědickou dohodou a ze zákona.
Pozbývání a nabývání vlastnictví nemovitosti
1)
Pozbývání vlastnictví nemovitosti
Může dojít různými právními skutečnostmi, rozlišujeme:
•
absolutní zánik, tj. v případě, kdy vlastnictví jedné osoby zanikne, aniž by je nabyla osoba
jiná, v takovém případě spolu s vlastnictvím zaniká též věc samotná (například odplavení stavby při
povodních)
•
relativní zánik, kdy vlastnické právo zaniká bývalému vlastníkovi, ale současně vzniká
někomu jinému – prodej, darování, dědění nemovitosti
Jiným případem zániku vlastnického práva je opuštění věci, vlastník se dobrovolně vzdá vlastnictví.
Opustit lze věc jen pokud to nezakazuje zákon, je možné opustit i nemovitost (pole, les, zahradu) a
v těchto případech vlastnictví přechází na stát.
2)
Nabývání vlastnictví nemovitostí
Nabýt vlastnického práva k nemovitosti dochází pouze právní cestou, na základě právní skutečnosti.
Nestačí například pouze předání klíče od domu dosavadním vlastníkem novému vlastníkovi
368
s prohlášením, že dům je odteď jeho. Takové jednání nevede k nabytí vlastnického práva k domu
z hlediska právních účinků.
Rozlišujeme dva způsoby nabytí vlastnického práva:
a)
původní
K původnímu nabytí nemovitosti dochází v případech, kdy se jedná o první nabytí věci nemovité. To
může nastat bez projevu vůle nabyvatele (například naplavením či změnou koryta řeky se zvětší
pozemek) nebo na základě právního jednání a to zbudováním stavby.
b)
odvozené
K odvozeným způsobům nabytí vlastnictví patří případy, kdy je nabytí vlastnického práva odvozeno
od předchozích právních úkonů vlastníka a to například koupí, darováním nebo zděděním.
Toto rozlišení má význam z hlediska evidence v katastru nemovitostí. V prvním případě se evidují
nové nemovitosti, zatímco v druhém se podstata věcných evidovaných údajů jako výměra, číslo
parcely atp. nemění.
Skutečnosti, z nichž se odvozuje nabytí vlastnického práva, stanovuje Občanský zákoník. Označují se
jako právní tituly vlastnictví a patří mezi ně:
nabývání smlouvou (kupní, darovací, směnnou atp.). Zde záleží na tom, zda se jedná o
•
nemovitost evidovanou v katastru nemovitostí či nikoliv. V prvém případě je k nabytí vlastnictví
vyžadován vklad vlastnictví do katastru nemovitostí. V druhém případě se vlastnictví nabývá
převzetím nemovitosti.
nabývání děděním, tzn. přechod vlastnického práva ze zemřelé osoby (zůstavitele) na dědice
•
na základě poslední vůle nebo posloupnosti určené Občanským zákoníkem.
nabývání rozhodnutím státního orgánu (soudu či orgánu veřejné správy). Jde například o
•
zrušení společného jmění manželů soudním rozsudkem.
nabývání za základě jiných skutečností, k nimž patří zejména: nabývání tzv. vydržením, tzn.
•
že osoba, která v dobré víře věc užívá, vydržuje, ji může získat do vlastnictví a podmínkou vydržení je
nepřetržitý výkon držby po dobu tří let u věci movité a deseti let u věci nemovité, a nabývání
vlastnictví vydáním zákona.
Koupě nemovitosti a náležitosti kupní smlouvy
•
Koupě nemovitosti
Abyste se stali vlastníkem nemovitosti, musíte mít k této nemovitosti tzv. nabývací titul. Tím bývá
nejčastěji kupní smlouva.
Kupní smlouva je nejdůležitějším smluvním typem v tržním hospodářství, neboť vytváří právní základ
pro peněžní formu směny věcí.
369
Na základě kupní smlouvy vznikne tedy prodávajícímu povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu
a kupujícímu vznikne povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. To
zahrnuje i povinnost prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k prodávané věci.
•
Typy a rady při koupi nemovitosti
1) Co byste měli před podpisem kupní smlouvy prověřit?
Samozřejmě se doporučuje prověřit jak dostupné údaje o převáděné nemovitosti, tak si samotnou
nemovitost důkladně prohlédnout.
Je důležité především zjistit, kdo nemovitost vlastní, protože jen vlastník vám může nemovitost platně
prodat. Tyto informace naleznete v aktuálním výpisu z katastru nemovitostí, v tzv. listu vlastnictví.
Pokud je prodávajícím právnická osoba (například společnost s ručením omezeným), je vhodné
vyžádat si také výpis z obchodního rejstříku, ve kterém zjistíte, kdo je oprávněn jménem společnosti
jednat.
Dále prověřte případné faktické a právní vady nemovitosti. Faktickými vadami jsou závady, které
brání nebo omezují každodenní užívání nemovitosti, například technické závady jako je poškozená
střecha, nefunkční elektrické rozvody atp. Právní vady spočívají v existenci zástavních práv a věcných
břemen, nájemní smlouvy a omezení vlastnických práv plynoucích ze spoluvlastnictví.
Pokud jde o faktické vady nemovitosti, jako nejvhodnější řešení se nabízí prověření skutečného stavu
nemovitosti odborníkem. Riziko právních vad nemovitostí lze zmírnit prověřením zápisu v katastru
nemovitostí. Tímto ale nelze zachytit veškeré právní vady, jako například nájemní smlouvy, které
nejsou součástí evidence.
2) Stáváte se vlastníkem nemovitosti už při podpisu kupní smlouvy?
Pro posouzení okamžiku nabytí vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy je důležité rozlišovat,
zda je převáděná nemovitost předmětem evidence v katastru nemovitostí, či nikoli. Vlastnické právo
na pozemky, budovy, bytové jednotky či jiné nemovitosti, které jsou předmětem evidence katastru
nemovitostí, získáváte až jejich vkladem do příslušného katastru nemovitostí, nestačí k tomu pouze
podpis smlouvy.
Jde-li o nemovitosti, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, nabýváte vlastnické
právo již dnem účinnosti samotné smlouvy.
3) Jakou formu má kupní smlouva mít, jaké údaje má obsahovat?
Kupní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy prodávajícího a kupujícího je nutné nechat úředně
ověřit.
370
Podmínkou uzavření platné kupní smlouvy je především dohoda smluvních stran o podstatných
náležitostech smlouvy, tedy hlavně o předmětu koupě a kupní ceně. Údaje o převáděné nemovitosti a
údaje o smluvních stranách je třeba uvést v souladu se zákonem.
Pokud je smluvní stranou fyzická osoba, je nutno uvést jméno, příjmení, místo trvalého bydliště a
rodné číslo. Jestliže je smluvní stranou právnická osoba (obchodní společnost, družstvo) je třeba uvést
název firmy, sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky.
4) Jak se vypořádat s věcnými břemeny k nemovitosti?
Právo týkající se věcného břemene vzniká vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního
úřadu, který náleží okresu, ve kterém se nemovitost nachází. Součástí evidence nemovitostí jsou i
informace o věcných břemenech. Standardní způsob, jak tyto informace získat je vyžádat si výpis
z katastru nemovitostí, vztahující se ke konkrétní nemovitosti.
V části B listu vlastnictví (výpisu z katastru) jsou zapsána taková věcná břemena, která byla uzavřena
ve prospěch vlastníka nemovitosti. Taková mohou vést k navýšení hodnoty nemovitosti. V některých
případech by tato nemovitost bez těchto věcných břemen nemohla být využívána. Příkladem takového
břemena může být například bezplatná, smluvně zajištěná údržba budovy.
Naopak do části C listu vlastnictví jsou začleněna taková věcná břemena, která znamenají pro
vlastníka evidované nemovitosti omezení vlastnického práva. Taková logicky tržní hodnotu
nemovitosti snižují, protože znamenají pro majitele jistou újmu. Příkladem takového břemena může
být například povolení pro průchod oprávněných osob přes váš pozemek.
Prodávající velmi často tají existenci věcných břemen. Z pohledu kupujícího je proto nutné důkladně
si prostudovat veškeré informace plynoucí z katastru nemovitostí.
5) Kdy uhradit kupní cenu?
Ujednání o kupní ceně je jedním z nejdůležitějších ustanovení kupní smlouvy. Ve smlouvě je nutné
zakotvit nejen výši kupní ceny, ale hlavně způsob její úhrady. Je zcela na dohodě prodávajícího a
kupujícího, jaké podmínky úhrady zvolí, aby vyhovovaly oběma stranám.
Buď je možné si dohodnout, že kupní cena bude celá uhrazena již při podpisu kupní smlouvy, po
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebo až po vkladu tohoto práva ve
prospěch kupujícího. Nebo je možné zaplatit kupní cenu ve splátkách, nebo po částech.
Výše uvedené způsoby dohod o úhrady kupní ceny mohou být více, či méně výhodné pro některou ze
stran. Pokud uhradíte celou kupní cenu již při podpisu kupní smlouvy, je to výhodné pro
prodávajícího, pro kupujícího ale naopak rizikové. Pokud kupní cenu takto uhradíte a katastrální úřad
později váš vklad vlastnického práva nepovolí, nebudete tedy vlastníkem nemovitosti a zřejmě vás
čekají velké nepříjemnosti se zpětným vymáháním peněz.
Při uhrazení kupní ceny až po vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího bude situace
výhodná pro kupujícího, který zaplatí prodávajícímu až poté, co bude vlastníkem nemovitosti.
Prodávající bude v tomto případě vystaven možnému riziku, že na konci transakce nebude mít ani
nemovitost ani plnou kupní cenu.
371
Těmto dvěma extrémním situacím lze předejít zapojením třetí osoby, která zajistí úschovu peněz a
uvolní je ve prospěch prodávajícího až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kde je
již jako nový vlastník nemovitosti zapsaný kupující.
Příklady:
1. Příklad:
Označte barevně v přiložené smlouvě povinné náležitost, bez kterých by byla neplatná.Vypište hlavní
části kupní smlouvy- základní povinné body.
Smlouva o koupi nemovitosti
uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
účastníky dle svého prohlášení k právním úkonům plně způsobilými, jimiž jsou:
1. pan Jiří Veselý, rodné číslo 80 10 28/2340, bytem Pardubice, Perníková 162
a/prodávající/
2. pan František Novák, rodné číslo 53 12 06/077, bytem Znojmo, Holandská 1
(dále jen kupující).
Článek I
Předmět smlouvy
Prodávající prohlašuje, že je na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu ve Znojmě č. 301/91
ze dne 15. 12. 1992 (pol. VZ 25/93) vlastníkem domu číslo popisné 311, postaveného2 na
pozemku, který je evidován2jako parcela číslo 48, zastavěná plocha o výměře 501 m a
pozemku o výměře 1 000 m , který je evidován jako parcela číslo 48, v obci Tasovice a
katastrálním území Tasovice nad Dyjí, o čemž svědčí zápis na listu vlastnictví číslo 211
Tasovice, kat. území Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo, vše zapsáno na LV č. 506 u
Katastrálního úřadu Znojmo (dále jen nemovitosti).
Článek II
Ujednání o prodeji
Prodávající prodává nemovitosti popsané v článku 1 této smlouvy spolu se všemi částmi, s
veškerým příslušenstvím, právy a povinnostmi společnosti kupujícímu a tento je od
prodávajícího kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Článek III
Kupní cena a její úhrada
2
3.1
Kupní cena pozemku dle článku
1 této smlouvy je stanovena dohodou ve výši 200
Kč za 1 m , tj. celkem 200 000 Kč.
Kupní cena budov a nemovitostí popsaných v článku 1 této smlouvy je stanovena dohodou ve
výši 2 500 000 Kč.
Celková kupní cena tedy činí 2 700 000 Kč.
3.2
Kupní cena je uhrazena v den podpisu této kupní smlouvy složením hotovosti na
účet prodávajícího u Komerční banky a. s., pobočka Znojmo. Kupující stvrzuje podpisem této
smlouvy, že převzal uvedenou částku.
Článek IV
Předání a stav nemovitostí
4.1
Nemovitosti dle čl. 1 budou předány a převedeny ve vyklizeném stavu, s
technickým vybavením, sloužícím k jejich provozu.
4.2
Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření kupní smlouvy jsou nemovitosti dle
článku 1 v jeho výlučném vlastnictví, prosty dluhů, věcných břemen, zástavního práva či
372
jiných závazků, ani jejich převod není nijak omezen, což dokládá před podpisem smlouvy
předložením aktuálního výpisu z LV.
4.3
Nemovitosti dle článku 1 jsou prodávány se všemi součástmi a příslušenstvím
včetně oplocení, trvalých porostů na pozemcích vysázených a venkovních úprav.
4.4
Kupující prohlašuje, že si předmětné nemovitosti prohlédl, seznámil se s jejich
stavem a že jsou mu známy všechny okolnosti dnešního užívání.
Článek V
Úhrada daní a nákladů
5.1
Daň z nemovitosti za rok 2002 je povinen zaplatit prodávající.
5.2
Náklady spojené s uzavřením této kupní smlouvy, jakož i poplatek, spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jsou k tíži kupujícího.
5.3
Daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající dle zákona. Část kupní ceny,
odpovídající budoucí dani z převodu 5 % z kupní ceny dle této smlouvy, tj. 135 000 Kč, bude
v den podpisu smlouvy složena prodávajícím do notářské (advokátské) úschovy advokátní
kanceláře. Vyplacení bude vázáno na vydaný daňový výměr Finančního úřadu Znojmo k
úhradě této daně. Náklady pořízení smlouvy o úschově jdou k tíži kupujícího.
5.4
Znalecké posudky k převáděným nemovitostem zajistí a uhradí prodávající.
Článek VI
Intabulační doložka
6.1
Tato smlouva nabude účinnosti dnem vkladu vlastnického práva u Katastrálního
úřadu Znojmo. Účastníci jsou svými projevy vázáni okamžikem podpisu této smlouvy.
6.2
Obě smluvní strany shodně navrhují, aby Katastrální úřad Znojmo vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil a na nově založený list
vlastnictví pro obec Tasovice, k. ú. Tasovice nad Dyjí zapsal:
V oddílu A – zapsán jako vlastník František Novák, rodné číslo 53 12 06/077, bytem Znojmo,
Holandská 1
V oddílu B – zapsány převáděné nemovitosti,
tj.:
2
P. č. kategorie výměra (m )
48 zastavěná plocha 1 000
Budovy na st. p. 48 bydlení 501
V oddílu C, D – bez zápisu
V oddílu E – tato smlouva.
6.3
Dnem vkladu vlastnického práva přechází vlastnictví a užívání, veškerá práva a
povinnosti související s prodávanými nemovitostmi na kupujícího, a to s účinností ode dne
podání návrhu na vklad vlastnického práva ke shora uvedenému katastrálnímu úřadu.
6.4
Strany smlouvy prohlašují, že se až do provedení vkladu dle tohoto článku zdrží
jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto úkonu.
Článek VII
Ustanovení závěrečná
7.1
Tato smlouva, včetně příloh, je vyhotovena v šesti stejnopisech, které budou
podány na katastrální úřad spolu s návrhem na vklad vlastnického práva.
7.2
Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že tato vyjadřuje jejich skutečnou
a svobodně projevenou vůli a na důkaz úmyslu být vázáni ustanoveními této smlouvy
připojují své podpisy:
Příloha:
rozhodnutí Pozemkového úřadu ve Znojmě č. 301/91 ze dne 15. 12. 1992 (pol. VZ 25/93)
/ověř. kopie/
Ve Znojmě dne 23. července 2002
Podpisy stran (ověřené)
373
2. Příklad: Křížovka
Doplňte do tajenky chybějící slova z vět vybraných z textu.
1.
2.
x
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ……….. představuje soubor oprávnění, která náleží osobě zákonem stanovené jako vlastník.
2. …… je výsledkem stavební činnosti.
3. ……. je pozemek, který je geometricky a polohově zobrazen a určen v katastrální mapě a
označen parcelním číslem.
4. ……. nemovitostí je veřejnou listinou, každý má právo do něj v úředních hodinách nahlédnout
a pořizovat si pro svoje potřeby opisy, výpisy nebo náčrty.
5. Pozemek je ………. vždy, bez ohledu na jejich určení a výměru, jsou to tedy i rybníky, lesy,
cesty atp..
6. Věcná břemena vznikají na základě písemné smlouvy, ……. , rozhodnutím příslušného orgánu
(soudu) či ze zákona.
7. Věcné …… zjednodušeně řečeno představuje omezení vlastnického práva k nemovitosti ve
prospěch někoho jiného (oprávněné osoby).
8. …….. ….. ……. je základní právní úpravou majetkových vztahů mezi manželi.
374
Řešení:
1. Příklad:
Žáci společně s vyučujícím projdou jednotlivé části vzorové kupní smlouvy a vypíší si názvy
jednotlivých článků – povinný obsah smlouvy.
2. Příklad: Křížovka
Tajenka v křížovce je: NA PRODEJ.
N
A
x
I C T V
V B A
A R C E L A
B Ř
P
R
O
D
E
V I T O S T
Ě D I C T V
M E N O
S P O L E Č N É x
J
M Ě N
V L A S T
S T
K A T A S T
N E M
Í
Í
Í M
x M A N Ž E L Ů
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
První i druhý příklad zpracují žáci v průběhu druhé hodiny, zjistí tak, co všechno si z výkladové
hodiny zapamatovali a nabyté vědomosti procvičí. Křížovka bude vyřešena společně na tabuli a bude
tímto způsobem i samostatně zkontrolována žáky. Hledání náležitostí v kupní smlouvy bude
prováděno společně s pomocí učitele, který jednotlivé části smlouvy popíše a případně vysvětlí
nejasnosti. Studenti si tedy procvičí a zopakují získané informace a učitel jim zodpoví případné
dotazy.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat výtisk zadání příkladů a tabuli.
Realizace – postup a metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s teoretickou
částí tohoto příkladu. Druhá hodina bude věnována zpracovávání úkolů a jejich důkladnému
vysvětlení, případně k zodpovězení vzniklých dotazů.
375
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky se základními pojmy této problematiky. Téma je zpracováno s ohledem na
věk žáků tak, aby bylo srozumitelné a tak přínosné. Díky příkladům si žáci nabyté vědomosti procvičí,
kupní smlouva je pak praktickým příkladem dokumentu, se kterým se pravděpodobně setkají i
v reálném životě.
376
Téma :
FG právní
Reklamace
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Záruka -garance, odstranitelná a neodstranitelná vada, reklamace,
odpovědnost za vady věci, ČOI.
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci budou seznámeni s právy a povinnostmi spotřebitele, poznají jak postupovat v případě
možné reklamace.
Naučí se slušně a především vhodně formulovat reklamaci, naučí se znát svá práva a umět si je sami
hájit. Cílem práce je i praktická orientace v zákonech, promyšlené vytvoření přehledných pravidel
postupu při reklamaci.
Součástí příkladu jsou náměty ke společné diskusi, práce v menších skupinách.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a
prodeji výrobků, se nachází v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té které
komoditě, popř. k určité vlastnosti výrobku a podobně. Jde především o tyto právní normy:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Především ustanovení o kupní smlouvě, ustanovení o tzv. spotřebitelských smlouvách, obecná úprava
odpovědnosti za vady.
Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
377
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Stanoví různorodé povinnosti při prodeji výrobků, z nichž lze jako příklad uvést požadavek poctivosti
prodeje, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, informační povinnosti
ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, řádné označení provozovny, řádná informace o
uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení (nikoli tedy
věcná správnost rozhodnutí o reklamaci, zde je v případě sporu arbitrem soud či rozhodce).
Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru,
v platném znění. Stanoví mimo jiné určitá práva spotřebitele v případě koupě na splátky.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění.
Stanoví obecnou povinnost výrobců a dovozců uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Nebezpečné
výrobky je spotřebitel oprávněn vrátit zpět na náklady výrobce či distributora.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Upravuje mimo jiné proces sjednávání ceny a způsob označování zboží cenami.
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou, v platném znění.
Režim tohoto zákona nelze zaměňovat s odpovědností prodávajícího za vady podle občanského
zákoníku. Zákon č. 59/1998 Sb. stanoví odpovědnost výrobce v případě, kdy v důsledku vady výrobku
došlo ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci. Poškozený má možnost volby, zda
bude náhradu škody uplatňovat podle tohoto zákona nebo podle obecné úpravy odpovědnosti za
škodu.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.
Základní pravidla pro reklamaci
•
Pořiďme si kopii účtu a záručního listu
Chceme-li vstoupit do úspěšného reklamačního procesu, okopírujme si účet od zboží a
záruční list. Originály totiž budou během celého reklamačního procesu často putovat z ruky
do ruky a mohou být brzy hůře čitelné, zejména z účtu může začít mizet tisk. Před soudem a
ve styku s protistranou je lepší mít nečitelný originál a současně s ním ještě dobře čitelnou
kopii.
378
•
Připravme si finanční rezervu
Musíme si připravit větší finanční rezervu a přichystat se na to, že případné soudní
projednávání reklamace bude trvat delší dobu. Jaká vydání nás čekají?
Pro příklad si uveďme konkrétní částky, které zaplatila ve svém reklamačním procesu zákaznice při
reklamaci bot:
Za znalecký posudek dala 700 Kč, za podání žaloby soudní poplatek 600 Kč, dále platila poplatky za
poštovné. Za advokáta celkem 8200 Kč. To bylo za jeho právní rady, za sepsání žaloby a za
zastupování u soudu.
•
Sjednejme si právního poradce
Při běžné reklamaci není nutné mít právníka, ale ve složitějších případech nám může hodně
pomoci. Existuje totiž řada právních triků, na které by nás zkušený obchodník mohl nachytat
a překazit nám tak naši, několik měsíců trvající, snahu o kladné vyřízení reklamace.
•
Jednejme o reklamaci s reklamačním technikem
Jestliže přijdeme do prodejny s reklamací, připravme se na to, že většina prodavaček nebude
moci reklamaci řešit. Vymlouvají se, že to není v jejich kompetenci, že vše musí posoudit
vedoucí prodejny nebo reklamační technik, který zrovna není přítomen. Prodavačky s námi
jenom ochotně vyplní reklamační protokol, převezmou zboží, překontrolují pokladní doklad a
požádají nás, abychom telefonovali do prodejny, jestli už je reklamace vyřízena. K
posuzování reklamace a rozhodování o jejím vyřízení je v některých prodejnách specialista
zvaný reklamační technik. Tento reklamační technik je nepolapitelný a nikdy není tam, kde
ho potřebujeme. Telefon na reklamačního technika je samozřejmě také pořád nedostupný.
Prodavačky se vymlouvají, že o všem kolem reklamací rozhoduje pouze ON. Když udělají
zákazníci v prodejně trochu rozruch (zvýší hlas, nenechají se odbýt a mají stále stejný
požadavek), tak je reklamační technik přítomen.
Reklamační protokol
Do reklamačního protokolu můžeme psát cokoliv. Napišme, co se nám stalo, co navrhujeme a
jak bychom chtěli reklamaci řešit. Počítejme však s tím, že reklamační technik
pravděpodobně nebude brát naše požadavky na vědomí. Reklamační protokol (originál)
si odnesme s sebou domů. Je to pro nás důležitý doklad, že již byla věc jednou nebo dvakrát
reklamována. Pokladní doklad o zakoupení předložíme pouze prodavačce k nahlédnutí nebo
ofocení a pak si ho odneseme zpět domů. Další jednání při reklamaci s vyústěním k soudu.
V této situaci dáme najevo, že zamítnutím pro nás reklamace nekončí a že jsme připraveni si
nechat vypracovat znalecký posudek, vzít si advokáta a dát celou věc k soudu. Prodejce by si
379
měl uvědomit, že případný prohraný soudní spor ho vyjde mnohem dráž než objektivní
vyřízení reklamace.
Pokus o smír s obchodníkem
Zašleme doporučeně písemný návrh odstoupení od kupní smlouvy a žádáme vrácení peněz výměnou
za vadné zboží. Doporučujeme nechat si vypracovat znalecký posudek, abychom věděli, že za naším
názorem na reklamaci stojí odborník (soudní znalec jmenovaný krajským soudem) zaměřený na obor,
do kterého spadá reklamované zboží. Odmítá-li prodejce uznat vaše zákonné požadavky, máte právo
se soudní cestou domáhat náhrady škody. V ČR se od 1. 4. 2008 už nemusíte obracet přímo soud, ale
můžete využít i projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Podání žaloby
Jakmile budeme mít v ruce znalecký posudek a ten bude souhlasit s naším názorem na reklamaci,
můžeme podat žalobu na obchodníka. Žalobu bude pravděpodobně psát náš právní poradce. Žalobu lze
podat i bez znaleckého posudku, ale ten pak nařídí soudce a vše se protáhne.
Soudní jednání
U soudního jednání budeme osobně přítomni, ale necháme se raději zastupovat právním poradcem
(důležitá jsou fakta a porušené paragrafy, ne naše dojmy, zkušenosti a zážitky s obchodníkem). Pokud
dáme plnou moc advokátovi, nemusíme se k soudu dostavit osobně.
Pozor – příznivým rozsudkem ještě všechno nekončí
V tuto chvíli by bylo možné ze všech sil křičet hurá a oslavovat vyhraný soudní proces. Jenže dokud
nemáme peníze za reklamované zboží a za soudní proces v ruce, neměli bychom se předčasně radovat.
Obchodník totiž může záměrně protahovat převzetí vyneseného rozsudku (zdržení 2 – 3 měsíce).
Nejprve je nutné, abychom dostali písemně rozsudek (cca 1 měsíc po soudním jednání) a také aby si
vynesený rozsudek převzal prodejce (žalovaný), teprve pak nabývá vynesený rozsudek právní moci.
Pokud má reklamované zboží hodnotu vyšší než 2000 Kč, má prodejce právo se odvolat. Pokud se
jedná o zboží do 2000 Kč, nemá prodejce nárok na odvolání a vynesený rozsudek je konečný.
Prodejce by nás měl po nabytí právní moci rozsudku vyzvat k návštěvě prodejny a k předání
reklamované věci (třídenní lhůta na předání). Když rozsudek nabyl právní moci, zboží již není naším
majetkem. Prodejce by nám měl zaplatit cenu zboží i s úrokem a dále uhradit náklady soudního řízení,
naše náklady na advokáta a náklady spojené se znaleckým posudkem. Teprve teď přichází vítězný
konec - dostaneme zpět své peníze! Naše reklamace dopadla po ročním boji s obchodníkem
vítězně.
Krátké shrnutí:
Předpokládejme, že došlo k nějakému problému, projevila se určitá vada našeho zboží a my bychom
chtěli toto zboží reklamovat. Pokud je vzniklý problém opravitelný, můžeme požadovat po prodejci
380
bezplatnou záruční opravu. Výměnu zboží za bezvadný kus můžeme podle zákona chtít také, tedy
pokud to není neúměrné povaze vady. Není však moc pravděpodobné, že by nám prodejce místo
opravy nabízel výměnu za nový kus zboží. Jakmile bude zboží opraveno, můžeme ho začít znovu
používat. Pokud se bude stejná vada objevovat znovu a znovu, můžeme po jejím třetím výskytu
odstoupit od kupní smlouvy, chtít zboží vrátit prodejci a dostat od něho zpět plnou cenu. Případně
můžeme zboží vyměnit za jiný, zcela nový a bezvadný kus.
381
Příklady:
1. Příklad: Krátký test
Odpovězte na otázky:
1)
Co všechno by měl obsahovat správný reklamační řád?
2)
Jaký je správný postup při přijetí reklamace od zákazníka?
3)
Jaké jsou lhůty pro vyřizování reklamací?
4)
Odpovídá prodávající vždy za všechny vady?
5)
Jaké jsou různé druhy záruk, lze s kupujícím dohodnout i jinou záruční lhůtu?
6)
Kdo odpovídá za škody v případě doručování zboží?
2. Příklad: Plakát
Vytvořte trojice a společnými silami vyrobte plakát či koláž na jedno z těchto témat:
1)
Kdo se chová jako ovce, toho sežere vlk.
2)
Inteligentní spotřebitel zná svá práva!
3)
Přehledná pravidla reklamace.
3. Příklad: Osmisměrka
Najděte vypsané pojmy, připomeňte si jejich význam a vyluštěte tajenku.
Pojmy: ČOI, NÁHRADA, CENA, DISKRIMINACE, FARANCE, VADA, REKLAMACE,
SPOTŘEBITEL, KUPUJÍCÍ, OCHRANA, PRODEJ, ATBITR, DISTRIBUTOR,
E
C
A
N
I
M
I
R
K
S
I
D
E
C
A
M
A
L
K
E
R
S
A
R
B
I
T
R
E
P
T
A
D
A
V
E
K
O
S
G
M
Č
P
N
U
T
O
A
A
N
R
I
P
Ř
N
R
D
Í
O
O
U
E
Č
A
A
O
D
Č
J
B
E
N
R
CH
E
Í
Í
I
P
C
H
R
J
A
C
T
Z
E
Á
A
Ř
N
Í
E
E
L
N
N
Í
E
K
L
B
A
A
A
Z
C
R
D
I
S
T
R
I
B
U
T
O
R
382
Řešení:
1. Příklad: Krátký test
1) Žádný právní předpis platný na území ČR neupravuje povinnost prodávajícího mít na
provozovně vystaven reklamační řád. Ve smyslu zákona č.634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, je prodávající je povinen řádně informovat o rozsahu,
podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně
uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a
o provádění záručních oprav. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou
provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout
spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení
takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.
V některých případech prodávající reklamační řád vydává, nicméně tento není pro
spotřebitele nijak závazný - při koupi zboží s ním obvykle nejsou spotřebitelé
seznámeni.
2) Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných
služeb. Výjimkou je pouze situace upravená § 625 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, kdy prodávající v záručním listě určí jiného podnikatele,
který je povinen opravu provést namísto prodávajícího (tzv. záruční servis). Nutné je
však poznamenat, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní
oprávněné nároky, tzn. výměna zboží za nové nebo odstoupení od smlouvy, musí
kupující uplatnit výlučně u prodávajícího (v kterékoliv jeho provozovně).
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel
právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel
požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
3) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (ust. § 19 odst. 3 zákona o ochraně
spotřebitele).
383
4) Odpovědnost za vady věci je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na
povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní
smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je bez vad a dále že má jakost a užitné vlastnosti
smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na
základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc
takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Rozsah a úprava odpovědnosti za vady, které představují rozpor s kupní smlouvou, se liší
podle toho, zda předmětem prodeje byla nová nebo použitá věc, zda nová věc byla prodána
s vadami, pro něž byla snížena cena, a zda nejde o věci, které se rychle kazí.
Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní
smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Délka záruční doby je
stanovena v § 620 a od 1. 1. 2003 činí u spotřebního zboží zásadně 24 měsíců. Smluvně může
být záruka rozšířena nad zákonnou výměru.
Byla-li snížena cena pro vadu zboží:
Za ty vady nových nebo použitých věcí, pro které byla snížena cena (§ 619 odst. 2 občanského
zákoníku), prodávající neodpovídá, jestliže bylo při prodeji postupováno podle § 618
občanského zákoníku (Při prodeji mohou být prodávány též věci, které mají vady, jež nebrání
tomu, aby mohly být užívány k určenému účelu. Prodávající musí tyto věci prodávat jen za
nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci. Musí upozornit kupujícího, že věc má vadu a o
jakou vadu jde, není-li to zřejmé z povahy prodeje. Z povahy prodeje je zřejmé, že jde o
prodej vadných věcí, zejména tehdy, je-li tak označena prodejna, popř. některé z oddělení
prodejny, avšak i v těchto případech je třeba kupujícího výslovně upozornit na to, o jakou
vadu jde. V dokladu o zakoupení věci použité, věci s vadou nebo výrobku, jehož užitná
vlastnost je jinak omezena, musí být tyto skutečnosti vyznačeny - § 16 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele. Za vadu věci, pro kterou byla sjednána nižší cena, prodávající
neodpovídá. Jestliže však prodávající nesplní uvedené povinnosti nebo alespoň jednu z nich,
odpovídá za vady prodané věci v plném rozsahu.
Vzhledem k délce záruční doby, zejména při prodeji spotřebního zboží a k možnosti jejího
prodloužení je v § 619 odst. 2 občanského zákoníku výslovně stanoveno, že záruka a tedy ani
odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci v důsledku jejího
obvyklého užívání; to platí pro všechny věci.
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po
převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
384
vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je
stanovena preklusivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti
za vady. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do
24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím
zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.
Byla- li cena snížena pod cenu obvyklou z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje
zboží, je rozhodující, že jde o prodej nové bezvadné věci, a nikoliv o prodej věci použité;
prodávající za vady takto prodaných věcí proto odpovídá v plném rozsahu.
5) Rozlišuje se záruka zákonná a záruka smluvní.
Zákonná záruka - taxativně stanovena v § 620 občanského zákoníku:
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,
je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na
prodávané věci (např. léky, potraviny), jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena
v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích) lhůta k použití věci, tzv. expirační lhůta, skončí záruční doba
nejpozději uplynutím této lhůty, což znamená, že expirační lhůtou může být záruční doba
prodloužena, nikoliv zkrácena.
U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu (např. automobily,
televizory, pračky), může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad
dobu uvedenou výše. Prodloužení záruky se může týkat i jen některé součástky věci.Zákonem
stanovené záruční doby nemohou být ani dohodou účastníků zkráceny; lze je jen prodloužit.
Smluvní záruka. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající
poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky; v záručním listě pak určí prodávající
podmínky a rozsah prodloužení záruky; jedná se o jednostranný právní úkon prodávajícího.
Záruku přesahující rozsah zákonné záruky může prodávající při prodeji poskytnout
kupujícímu též na základě jejich dohody.
6) Odpovědnost za stav prodané věci při jejím převzetí kupujícím upravuje ust. § 616
občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení odpovídá prodávající kupujícímu za to, že
prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Odpovědnost prodávajícího má objektivní povahu. Prodávající ji musí splnit i v případě, že
jakost, množství, míru, váhu nebo bezvadnost zboží není schopen ovlivnit. Není významné,
zda vada byla způsobena při výrobě zboží, během jeho přepravy nebo v provozovně
prodávajícího. Prodávající odpovídá za vady bez ohledu na to, zda mu byly známy či zda je
mohl zjistit sám.
385
2. Příklad: Plakát
Tento příklad nemá jednotné řešení, žáci ho zpracovávají individuálně.
3.Příklad: Osmisměrka
Tajenka v osmisměrce je: REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ.
E
C
A
N
I
M
I
R
K
S
I
D
E
C
A
M
A
L
K
E
R
S
A
R
B
I
T
R
E
P
T
A
D
A
V
E
K
O
S
G
M
Č
P
N
U
T
O
A
A
N
R
I
P
Ř
N
R
D
Í
O
O
U
E
Č
A
A
O
D
Č
J
B
E
N
R
CH
E
Í
Í
I
P
C
H
R
J
A
C
T
Z
E
Á
A
Ř
N
Í
E
E
L
N
N
Í
E
K
L
B
A
A
A
Z
C
R
D
I
S
T
R
I
B
U
T
O
R
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Příklad je vhodné vypracovat ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině budou učitelem
vyloženy teoretické informace, případně odpovězeny dotazy žáků. Na konci hodiny zadá učitel žákům
druhý úkol, který bude vypracován jako domácí. Druhá hodina bude věnována zpracování a kontrole
zbývajících úkolů. Nejaktivnější žáky, kteří úkoly zpracují správně, může učitel ohodnotit.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Příslušné právní normy – stačí přístup na internet, pomůcky k výrobě plakátů či koláží, domácí úkol
lze zpracovat elektronicky.
Realizace – postup a metody:
Cvičení je vhodné na dvě vyučovací hodiny. Je připraveno zadání domácího úkolu. První úkol zpracují
žáci samostatně, druhý úkol – plakát či koláž vymyslí ve skupině ve škole a zpracují doma. Třetí úkol
– osmisměrku vyluští samostatně. Čtvrtý úkol je zadání pro domácí práci.
Závěr:
Cvičení je připraveno jako způsob zvýšení právní gramotnosti žáků všech typů studia.
Se zmíněnou problematikou se všichni v praktickém životě dozajista setkají a proto jim budou získané
informace nadmíru užitečné.
386
Téma :
FG právní
Právní poradna pro budoucí zaměstnance
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Pracovní smlouva, mladiství a pracovní poměr, absolvent, zkušební doba, pracovní poměr na dobu
určitou, pracovní poměr na dobu neurčitou, strukturovaný životopis, motivační dopis.
Cíle a přínosy pro žáka:
Cílem lekce je seznámit žáky se základními informacemi o uzavírání pracovního poměru. Kromě
obsahu pracovní smlouvy a jejich nezbytných záležitostí se žáci také dozvědí, jak by měl vypadat
správně strukturovaný životopis či motivační dopis. Součástí učiva je návod pro úspěšné zvládnutí
pracovního pohovoru s několika praktickými radami.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Pracovní smlouva
Smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou mezi nimi vzniká pracovní poměr. Pracovní
smlouva se uzavírá písemně. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy je zaměstnavatel vždy povinen
předat zaměstnanci.
•
Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy:
1)
přesné označení zaměstnavatele, včetně adresy sídla zaměstnavatele, jeho
identifikačního čísla a označení osoby, které bude smlouvu jménem zaměstnavatele
podepisovat
2)
přesné označení zaměstnance, včetně adresy trvalého bydliště zaměstnance a jeho
rodného čísla nebo data narození
3)
druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat
387
4)
místo, kde bude zaměstnanec pracovat
5)
datum, od kterého zaměstnanec nastoupí do práce
6)
datum podpisu smlouvy
7)
podpisy zaměstnance a zaměstnavatele
•
Nadstavbové náležitosti pracovní smlouvy (závisí na dohodě mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem):
1)
způsob výpočtu mzdy zaměstnance
2)
datum splatnosti mzdy zaměstnance
3)
zkušební doba
4)
doba trvání pracovního poměru
5)
práva a povinnosti obou stran, které z pracovního poměru vyplývají
6)
výslovné prohlášení o tom, že zaměstnanec byl seznámen se všemi svými právy a
povinnostmi, s pracovními a mzdovými podmínkami, s bezpečnostními, hygienickými a
dalšími předpisy platnými u zaměstnavatele
•
Zkušební doba
Maximální trvání zkušební doby jsou 3 měsíce, umožňuje zaměstnavateli i zaměstnanci zrušit
pracovní poměr pouze písemným oznámením druhé straně, a to z jakéhokoliv důvodu a dokonce i bez
jeho uvedení
•
Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou
Pracovní poměr je nejčastěji uzavírán na dobu neurčitou, v některých případech je však potřeba,
sjednat přesnou délku jeho trvání. Pokud je pracovní poměr sjednáván na dobu určitou, musí být ve
smlouvě výslovně uvedena doba, do které má pracovní poměr trvat a být ukončen vždy nejpozději
dnem uvedeným ve smlouvě.
Pracovního poměru na dobu určitou je využíváno u absolventů zejména při sjednávání brigád. Běžně
se sjednává pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku. U běžné pracovní smlouvy nelze
s některými osobami výslovně uvedenými v zákoníku práce tento typ pracovního poměru sjednat.
Jedná se například o mladistvé, tedy osoby ve věku 15 – 18 let nebo absolventy středních a vysokých
škol, odborných učilišť a učilišť, vstupujících do pracovního poměru na práci odpovídající jejich
kvalifikaci. Pokud chce mladiství či absolvent uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, musí
zaměstnavatele předem písemně požádat o jeho sjednání. Jestliže zaměstnanec po uplynutí sjednané
doby pracovního poměru na dobu určitou i nadále pro zaměstnavatele s jeho vědomím vykonává práci,
je pracovní poměr na dobu určitou ze zákona přímo změněn v pracovní poměr na dobu neurčitou.
388
*ABSOLVENT = zaměstnanec, jehož celková doba zaměstnání po úspěšném ukončení studia
nedosáhla dvou let
•
Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit s několika podmínkami:
a)
před uzavřením pracovní smlouvy
-
s jeho právy a povinnostmi v pracovním poměru
-
s pracovními podmínkami
-
se mzdovými podmínkami
b)
nejpozději při nástupu do práce
-
s pracovním řádem
-
s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat
-
vnitřní předpisy zaměstnavatele
•
Základní povinnosti vyplývající z pracovního poměru:
Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z pracovního poměru jsou uvedeny v §
35 zákoníku práce.
•
-
Zaměstnavatel je od vzniku pracovního poměru povinen:
přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit zaměstnanci za vykonanou
práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech
-
vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů
-
dodržovat pracovní podmínky stanovené právními předpisy a pracovní smlouvou
•
Zaměstnanec je od vzniku pracovního poměru povinen:
-
konat osobně práce podle pracovní smlouvy, nemůže být tedy při výkonu práce zastoupen
někým jiným
-
dodržovat stanovenou pracovní dobu
-
dodržovat pracovní kázeň
-
dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele
Pracovní podmínky mladistvých
Jako mladiství je označován zaměstnanec, který ještě nedosáhl věku 18 let. Pracovní smlouvu jako
zaměstnanec můžete uzavřít pouze tehdy, dosáhli – li jste věku 15 let a máte ukončenou povinnou
školní docházku. Zákoník práce ( §163 a následující) zaručuje zvýšenou ochranu mladistvých
v pracovněprávních vztazích a upravuje některé pracovní podmínky mladistvých odchylně od
obecných právních podmínek.
•
Jedná se zejména o tyto zvláštní podmínky:
389
-
zákaz uzavření pracovního poměru na dobu určitou s mladistvými osobami => mladistvý
zaměstnanec musí před uzavřením pracovní smlouvy předložit svému budoucímu zaměstnavateli
písemnou žádost o uzavření pracovního poměru na dobu určitou
-
zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby mladiství před vstupem do pracovního poměru
absolvovali vstupní lékařskou prohlídku. Mladiství jsou povinni se této lékařské prohlídce podrobit.
Při ukládání pracovních úkolů mladistvému se pak zaměstnavatel řídí lékařským posudkem,
-
k uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vyžadovat vyjádření zákonného
zástupce, tedy nejčastěji rodičů mladistvého zaměstnance
-
mladistvý zaměstnanec nesmí uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti
-
délka pracovní doby mladistvých mladších 16 let nesmí překročit 30 hodin týdně
-
zaměstnavatel nesmí (až na vzácné výjimky)mladistvé zatěžovat některými typy prací,
například:
a)
prací přesčas
b)
prací v noci
c)
pracemi pod zemí při těžbě nerostů, ražení tunelů či štol
d)
pracemi, které jsou pro mladistvé nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.
Například pracemi s jedy, pracemi na pracovištích výroben léčiv, pracemi při výrobě a zpracování
výbušnin a zacházení s nimi, pracemi s hořlavými kapalinami I. třídy, pracemi s žíravinami, pracemi
na zařízeních vysokého napětí.
Seznam prací zakázaných mladistvým obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky
č. 261/1997 Sb.
•
zaměstnavatel nesmí používat takový způsob odměňování práce, jehož použití by vedlo
k ohrožení bezpečnosti mladistvých zaměstnanců
•
výpověď danou mladistvému zaměstnanci i okamžité zrušení pracovního poměru s m
mladistvým zaměstnancem ze strany zaměstnavatele musí být dány na vědomí též jeho zákonnému
zástupci. Rozvazuje – li pracovní poměr mladistvý zaměstnanec nebo má – li být jeho pracovní poměr
rozvázán dohodou, je zaměstnavatel povinen vyžadovat vyjádření zákonného zástupce.
Jak uspět v přijímacím řízení aneb užitečné typy
•
Profesní životopis
Profesní životopis je první nepřímý kontakt s vaším potencionálním zaměstnavatelem. Je velice
důležité, aby splňoval některá kritéria, neboť je prvním zdrojem informací, které o vás budoucí
zaměstnavatel získá. I přesto by měl obsahovat pouze fakta. Společně s životopisem byste měli zaslat i
tzv. motivační dopis, který může vyjadřovat i vaše postoje a postřehy.
Profesní životopis by měl splňovat tyto zásady:
1)
PŘEHLEDNOST A PROFESIONÁLNÍ FORMÁT
390
Vaším cílem je informovat a zaujmout, nikoliv však formou životopisu, ale jeho obsahem. Proto se
vyvarujte osobitého ztvárnění a držte se zaběhnuté klasiky, vynechejte barvy, extravagantní typy
písma atp.
2)
STRUČNOST A VÝSTIŽNOST
Životopis má být zpracován v bodech, případně holých větách, nejedná se o slohovou práci. Je třeba
zachovat stručnost a výstižnost.
3)
VYSTAČTE SI S PRAVDOU
Vymýšlením exkluzivních zkušeností a znalostí si nad sebou kopete hrob, pro zaměstnavatele není nic
snazšího, než si vaše proklamované dovednosti ověřit. Uvádějte proto vždy pouze pravdivé informace.
4)
POZOR NA FORMÁT PŘI E-MAILOVÉ KOMUNIKACI
Při zasílání životopisu jako přílohu e-mailu dbejte na užití standardních formátů, pdf,doc, odt.
Profesní životopis by měl obsahovat čtyři části:
1)
OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Životopis musí samozřejmě obsahovat vaše osobní a kontaktní údaje, tedy jméno a příjmení, adresu
trvalého bydliště, telefon a e-mail. Většinou se uvádí také datum narození a aktuální fotografie.
2)
VZDĚLÁNÍ
Vzdělání se vždy uvádí v opačném chronologickém pořadí, tedy od nejvyššího dosaženého vzdělání
níž. Je třeba uvést přesný název školy a oboru, v případě vysoké školy také fakultu a katedru.
Standardně se také uvádí doba studia, můžete se pochlubit a vaším maturitním vysvědčením.
! POZOR! – do životopisu se neuvádí základní škola.
3)
PRAXE
Stejně jako vzdělání se i dosažená praxe uvádí v opačném chronologickém pořadí. Nemusíte vypisovat
vše, zaměřte se především na ty pracovní zkušenosti, které by vám mohly pomoci získat usilované
místo. Příliš mnoho zaměstnavatelů často působí spíše negativním dojmem.
4)
DALŠÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Do této části životopisu patří další zkušenosti, které by mohly zvýšit vaše šance na přijetí. Uveďte zde
absolvované kurzy, získané jazykové diplomy, profesní certifikáty či jiná dosažená osvědčení.
Strukturovaný životopis byste měli mít vždy připraven, neznamená to ale, rozesílat univerzální
životopis na různé pracovní nabídky. Vždy zhodnoťte, jaké zkušenosti se nejlépe hodí pro konkrétní
pracovní pozici, a podle toho životopis upravte. Využijete jistě i CV v cizím jazyce, které v dnešní
době vyžaduje čím dál tím více firem.
•
Motivační dopis
Motivační dopis je možností, jak oslovit zaměstnavatele blíže. Společně s životopisem je nezbytnou
součástí prvního oslovení potencionálního zaměstnavatele.
391
Cílem motivačního dopisu je nenuceně zdůraznit své přednosti a formulovat, proč se zajímáte právě o
tuto pracovní nabídku. Měl by shrnovat vaše kvality pro nabízenou pozici.
V závěru motivačního dopisu nezapomeňte odkázat na přiložený životopis, ve kterém je možné nalézt
faktické informace o vaší osobě. Uveďte také, že byste se rádi blíže představili na ústním pohovoru.
V průvodním dopise dbejte na gramatickou a formální správnost. Pokud si nejste jisti, raději si nechte
váš dopis zkontrolovat, neboť chyby mohou potencionálního zaměstnavatele nenávratně odradit.
•
Pracovní pohovor
Pracovní pohovor můžete absolvovat pouze na výzvu zaměstnavatele, cesta k němu většinou vede
pouze přes životopis a motivační dopis, dejte si na nich proto opravdu záležet. Až pracovní pohovor
však bývá tou hlavní zkouškou, na kterou je třeba řádně se připravit. Zde je několik typů, které by vám
v tomto úsilí měli pomoci.
Typy k pracovnímu pohovoru:
1)
ZÍKEJTE INFORMACE
Získejte co nejvíce informací o firmě a především o pozici, na kterou byste chtěli nastoupit. Vašimi
zdroji může být internet, můžete také kontaktovat přímo personální oddělení. Váš aktivní přístup
dokazuje skutečný zájem o práci a na při pohovoru jistě zanechá dobrý dojem.
2)
VHODNĚ SE OBLÉKNĚ
Oblečení přizpůsobte prostředí firmy a pozici, o kterou se zajímáte. Pokud se budete chtít stát
trenérem ve fitcentru, oblek bude působit spíše komicky, než profesionálně. Zvolte oblečení, ve
kterém se cítíte sebevědomě a přirozeně. Raději se vyvarujte přílišné barevnosti či extravagance.
Dejte pozor také na výběr parfému. Základem je samozřejmě čistý a upravený vzhled.
3)
CO S SEBOU
Ačkoliv jste životopis včetně motivačního dopisu zasílali již před pohovorem, jejich kopii byste si
měli vytisknout a přinést s sebou.
4)
DOCHVILNOST
Potencionálního zaměstnavatele chcete jistě přesvědčit o své spolehlivosti, proto přijďte včas a tím
není myšleno na čas! Ideální je dostavit se do sídla firmy přibližně 10 minut před začátkem schůzky.
5)
PŘEDSTAVOVÁNÍ
Při představování pevně, ale ne příliš pevně stiskněte ruku, a krátce se podívejte do očí. Takové
jednání dokazuje vaše sebevědomí.
6)
POHOVOR
Při pohovoru se snažte zachovat sebevědomý klid, jistě budete nervózní, snažte se ale mluvit
srozumitelně, klidně a adekvátně hlasitě. Vždy se dívejte do očí tomu, s kým právě mluvíte. Nebojte se
zeptat, pokud něčemu nebudete rozumět. Vždy je lepší se zeptat, než se ztrapnit hloupou odpovědí.
392
7)
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Při pohovoru bude zřejmě odpovídat na některé z těchto obecných otázek, rozmyslete si proto
odpovědi předem, při pohovoru pak budete působit jako člověk, který „to má v hlavě srovnané“.
Nebojte se adekvátně ohodnotit své schopnosti, musíte působit sebevědomě, ne však nafoukaně,
snažte se být upřímní.
Obecné otázky:
Z jakého důvodu byste chtěl/chtěla pracovat právě v naší společnosti?
Z jakého důvodu bychom do naší společnosti měli přijmout právě Vás?
Váš zatím největší pracovní úspěch?
Vaše přednosti?
Vaše nedostatky?
Jste schopen/schopna pracovat v týmu několika lidí?
Vaše představa ideálního zaměstnání?
Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Jaké jsou Vaše životní cíle?
Z jakého důvodu jste ukončil/ukončila Vaše předchozí zaměstnání?
Jaký očekáváte plat?
Kdy byste mohl/mohla nastoupit do zaměstnání?
8)
VLASTNÍ DOTAZY
Na konci pohovoru budete mít zřejmě prostor na vlastní otázky, proto je vhodné, nějaké si připravit.
Aktivní přístup jen dosvědčí váš skutečný zájem o zaměstnání.
Co je konkrétní náplní práce na této pozici?
Jak vypadá běžný pracovní den zaměstnance na této pozici?
Jedná se zde o nově vzniklé pracovní místo?
Jakým způsobem a kdy budu informován/informována o přijetí či nepřijetí?
9)
VHODNÉ ROZLOUČENÍ
Pohovor je vždy ukončen zaměstnavatelem. Nezapomeňte poděkovat za možnost pohovoru se
zúčastnit, znovu potřesení rukou a krátký pohled do očí.
A máte to za sebou!
Příklady:
Žáci budou mít k dispozici připravenou nabídku inzerátů z tisku na vhodné pracovní pozice. Jedno
pracovní místo/zaměstnavatele/ si vyberou. Zaměstnancem bude žák, nejlépe jako absolvent školy.
1. Příklad:
Připravte si ve dvojicích krátký pracovní pohovor.
393
2. Příklad:
Vypracujte motivační dopis na pozici, kterou byste jednou chtěli získat. Řiďte se návodem v lekci,
užité informace mohou být smyšlené.
3. Příklad:
Doplňte pracovní smlouvu o chybějící údaje.
PRACOVNÍ SMLOUVA
Zaměstnavatel:
se sídlem:
identifikační číslo:
zastoupený panem
a
Zaměstnanec:
bytem trvale:
rodné číslo:
Uzavírají níže uvedeného dne tuto pracovní smlouvu:
I.
Vznik pracovního poměru
1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
. Tento den je dnem vzniku pracovního poměru
2. Pracovní poměr se sjednává na dobu
3. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na zkušební době v délce trvání
Zkušební doba započne ode dne nástupu do práce.
II.
Druh práce zaměstnance
1. Druh práce, na který je zaměstnanec zaměstnavatelem do pracovního poměru přijímán, je
III.
Místo výkonu práce
394
1. Místem výkonu práce zaměstnance bude
IV.
Mzdové podmínky
1. Zaměstnavatel se zavazuje platit zaměstnanci hrubou mzdu ve výši
, -Kč/hod.
2. Hrubá mzda podle této smlouvy – snížená o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního
pojištění a o jiné platby ve smyslu § 121 zákoníku práce – bude zaměstnavatelem vyplácena
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na bankovní účet zaměstnance.
V.
Pracovní doba
1. Pracovní doba je stanovena v rozsahu
hodin týdně.
2. Zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele práci ve dnech
až
od
hod. do hod.
VI.
Práva povinnosti zaměstnance
1. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci jemu přidělenou
podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň.
2. Zaměstnanec je dále povinen zejména:
a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy, spolupracovat s ostatními
zaměstnanci a zaměstnavateli,
b) plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit
kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,
c) dodržovat právní předpisy, jakož i jiné předpisy, vztahující se k práci zaměstnancem
vykonávané,
d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením zneužitím a najednat v rozporu
s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
e) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
VII.
Práva a povinnosti zaměstnavatele
1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec řádně seznámen s
395
2. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s
3. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci
podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu podle části IV. této smlouvy,
vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní
pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou.
VIII.
Skončení pracovního poměru
1. Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být ukončen:
a) písemnou dohodou o rozvázání pracovního poměru uzavřenou mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem,
b) výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele,
c) okamžitým zrušením pracovního poměru, jsou – li dány podmínky stanovené v § 53 a
následujících zákoníku práce
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit či doplňovat pouze na základě oboustranné
dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Veškeré změny této pracovní smlouvy musí být
učiněny písemně.
2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran zvlášť neupravené touto pracovní smlouvou se řídí
ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce a souvisejícími předpisy upravujícími
pracovněprávní vztahy.
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
4. Obě strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.
V…………dne………………
podpis zaměstnance
razítko zaměstnavatele a podpis
oprávněného zástupce zaměstnavatele
396
Čtvrtý úkol:
Žáci opraví chyby v pracovní smlouvě.
PRACOVNÍ SMLOUVA
Zaměstnavatel: Grada a.s. se sídlem: U Průhonu 22, 170 00 Praha 2
identifikační číslo: 12 56 81 22
zastoupený panem Janem Novákem, vedoucím personálního oddělení
a
Zaměstnanec: Karel Dvořák
bytem trvale: Sadová 15, Praha 5
rodné číslo: 760612/1406
Uzavírají níže uvedeného dne tuto pracovní smlouvu:
I.
Vznik pracovního poměru
1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne 1.7. 2008. Tento den je dnem vzniku pracovního poměru
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
2. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou od 1.7. 2008 do 31. 7. 2008.
3. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na zkušební době, a to šestnáctiměsíční počítanou
ode dne nástupu do práce.
II.
Druh práce zaměstnance
1. Druh práce, na který je zaměstnanec zaměstnavatelem do pracovního poměru přijímán, je
prodavač.
III.
Mzdové podmínky
1. Zaměstnavatel se zavazuje platit zaměstnanci hrubou mzdu ve výši 60, -Kč/hod.
2. Hrubá mzda podle této smlouvy – snížená o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního
397
pojištění a o jiné platby ve smyslu § 121 zákoníku práce – bude zaměstnavatelem vyplácena
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na bankovní účet zaměstnance.
V.
Pracovní doba
3. Pracovní doba je stanovena v rozsahu 55 hodin týdně.
4. Zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele práci ve dnech pondělí až pátek od 9.00
hodin do 17.30 hodin.
VI.
Práva povinnosti zaměstnance
3. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci jemu přidělenou
podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň.
4. Zaměstnanec je dále povinen zejména:
a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy, spolupracovat s ostatními
zaměstnanci a zaměstnavateli,
b) plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit
kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,
c) dodržovat právní předpisy, jakož i jiné předpisy, vztahující se k práci zaměstnancem
vykonávané,
d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením zneužitím a najednat v rozporu
s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
e) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
VII.
Práva a povinnosti zaměstnavatele
1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec řádně seznámen s právy a povinnostmi,
které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž
má práci konat.
398
2. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen pracovním řádem zaměstnavatele a se
svými pracovními povinnostmi. Dále byl zaměstnanec seznámen s právními a ostatními
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s protipožárními předpisy, jež
musí při výkonu své práce dodržovat.
3. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci
podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu podle části IV. této smlouvy,
vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní
pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou.
VIII.
Skončení pracovního poměru
1. Pracovní poměr založený touto pracovní smlouvou skončí po uplynutí sjednané doby.
2. Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být ukončen:
a) písemnou dohodou o rozvázání pracovního poměru uzavřenou mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem,
b) výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele,
c) okamžitým zrušením pracovního poměru, jsou – li dány podmínky stanovené v § 53 a
následujících zákoníku práce
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit či doplňovat pouze na základě oboustranné
dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Veškeré změny této pracovní smlouvy musí být
učiněny písemně.
2. Přílohou této smlouvy jsou následující dokumenty:
a) žádost zaměstnance o uzavření pracovního poměru na dobu určitou,
b) písemný souhlas zákonných zástupců zaměstnance s uzavřením této pracovní smlouvy,
c) lékařská zpráva o vstupní lékařské prohlídce zaměstnance.
3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran zvlášť neupravené touto pracovní smlouvou se řídí
ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce a souvisejícími předpisy upravujícími
pracovněprávní vztahy.
4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
399
5. Obě strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.
(podpis)
(podpis)
……………………………………
………………………………
podpis zaměstnance
razítko zaměstnavatele a podpis
oprávněného zástupce zaměstnavatele
400
Řešení:
Příklady budou žáky řešeny individuálně bez jednotného správného řešení.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladů:
Žáci budou jednotlivé úkoly zpracovávat samostatně. Pracovní pohovor si žáci nacvičí ve dvojicích a
následně ho předvedou před třídou. Sestavení profesního životopisu a motivačního dopisu bude
zadáno jako domácí úkol, žáci si vyzkouší jeho zaslání pomocí elektronické pošty. Všechny písemné
úkoly budou zkontrolovány a případně ohodnoceny učitelem.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat pouze výtisk zadání příkladů, případně přístup k počítači pro zpracování
domácího úkolu. Učitel připraví aktuální nabídku vhodných pracovních míst.
Realizace, postupy, metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s teoretickou
částí tohoto příkladu, druhá hodina bude věnována plnění úkolů, tedy praktickému nácviku
přijímacího pohovoru a společné kontrole opravené smlouvy. Motivační dopis bude kontrolován jako
domácí práce a případně ohodnocen.
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky se základními podmínkami uzavírání pracovní smlouvy, s náležitostmi
takové smlouvy. Žáci se naučili praktickým dovednostem, které mohou využít při snaze získat vhodné
pracovní místo.
401
Téma :
FG právní
Nekalé obchodní praktiky aneb je to ještě poctivé jednání
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Nekalá soutěž, hospodářská soutěž, černá listina zakázaných obchodních praktik, Sdružení na ochranu
spotřebitele, Zákon o regulaci reklamy, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o ochraně hospodářské
soutěže, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární
správa, ČNB, Hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv a další dozorové instituce.
Cíle a přínosy pro žáka:
Žáci budou schopni rozpoznat alespoň některé z běžně užívaných nekalých obchodních praktik.
Získají informace, jak se bránit, jestliže jim podlehnou. Vytvoří si samostatně vlastní manuál
spotřebitele, návod jak postupovat při nakupování a nenechat se oklamat.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Nekalé obchodní praktiky jsou evropskými předpisy zakázány od prosince 2007, patří mezi ně
léčky, postupy či „fígle“ prodejců, které mají ovlivnit zákazníka.
V ČR tuto problematiku řeší především zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o
regulaci reklamy a zákon o ochraně spotřebitele. Svoji roli na trhu sehrává i Sdružení na
ochranu spotřebitele.
Protože ochrana hospodářské soutěže je především věcí státu, dbá na dodržování zákonů
Úřad pro hospodářskou soutěž. Jde vesměs o správní řízení. V případě porušení zákona vždy
rozhoduje soud.
Zneužívání svobody hospodářské soutěže je označováno jako nekalá soutěž. Jde o jednání,
které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům či
spotřebitelům. Nekalá soutěž je zakázána.
402
Zákon upravuje některé zvláštní případy nekalé soutěže, a to především:
• Klamavou reklamu
• Klamavé označování zboží a služeb
• Vyvolávání nebezpečí záměny
• Parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
• Podplácení /pro účely tohoto zákona/
• Zlehčování
• Porušení obchodního tajemství
• Ohrožování zdraví spotřebitele a životního prostředí
Klamavá reklama
Je to jakákoliv reklama, kterou vytváří profesionál a která může zákazníka jakýmkoliv
způsobem slovy nebo jiným druhem prezentace oklamat tak, že ovlivní jeho výběr výrobků
nebo služeb. Klamavá reklama vyvolává u spotřebitele mylnou představu o skutečnosti a tak
zvýhodní některého ze soutěžitelů.
Obchodník, který učiní prohlášení o účincích výrobku, je bude muset být schopen doložit –
bez ohledu na to, v které zemi EU sídlí. Je například nezákonné při uvádění na trh prohlásit,
že určitý výrobek vyléčí nemoc, pokud toto tvrzení nelze vědecky doložit.
Klamavé označování zboží a služeb
Je jím každé označení /nejen na samotném výrobku, ale i na letácích, v katalozích či na
billboardech apod./, které vyvolává představu o zvláštních schopnostech nebo vlastnostech
výrobku či služby, o výrobci či o zvláštní jakosti.
Vyvolání nebezpečí záměny
Zákon brání užívání názvu či jména výrobce na výrobcích jiného soutěžitele, chrání
podnikové značky a speciální materiály a chrání výrobce před tvarovými a jinými
napodobeninami jeho výrobků.
Parazitování na pověsti
„ Chlubit se cizím peřím“
403
Zlehčování
Publikování nepravdivých údajů či stanovisek, které mohou jiného soutěžitele poškodit.
Srovnávací reklama
Výrobce výslovně nebo nepřímo srovnává vlastnosti vlastního zboží s jinými výrobky
konkurence. Obecně je srovnávání v ČR zakázáno.
Ohrožování zdraví či životního prostředí
Soutěžitel vědomě úmyslně využívá zastaralé, ale levnější technologické postupy, které však
ve větší míře ohrožují ŽP nebo lidské zdraví.
Od roku 2008 platí novela zákona o Ochraně spotřebitele, která upřesňuje skutkovou podstatu tzv.
nekalých obchodních praktik. Zákon je rozděluje na agresivní a klamavé a kromě toho obsahuje
ustanovení, které jednání lze za určitých podmínek považovat za nekalou praktiku, obsahuje přesný
popis jednotlivých protiprávních jednání, která lze za nekalou obchodní praktiku považovat vždy.
Klamavé obchodní praktiky
Uvedení nesprávných- nepravdivých informací nebo uvedení sice věcně správných informací, které
však vzhledem k souvislostem klamou.
Agresivní obchodní praktiky
Jde o jednání podnikatele, který obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně
zhoršuje možnost spotřebitele svobodně se rozhodnout.
Směrnice o nekalých obchodních praktikách obsahuje jasnou „černou listinu“ zakázaných
nekalých praktik. Zde jsou některé z nich:
•
prezentační akce - prodejce vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu
nebo místo, kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření
smlouvy
•
nezvaný host- prodejce osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti nebo na pracovišti,
spotřebitel je nucen ho vyzvat, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání
splatných smluvních závazků, v souladu s platnými právními předpisy
•
opakované, nevyžádané nabídky- prostřednictvím telefonu, internetu- elektronické
pošty- tzv. SPAMY, které nás často zahlcují, obtěžují. Poctivé firmy zpravidla požádají
adresáta o svolení se zasláním prodejní nabídky. Ty méně slušné to nedělají.
404
•
manipulace dětí – prostřednictvím reklamy prodejce přímo nabádá děti, aby si
nabízené výrobky nebo služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily jinou osobu
•
pozor na pojistné smlouvy- ve smlouvě pojistitel požaduje na spotřebiteli, aby při
uplatňování práva vyplývajícího z pojistné smlouvy předložil doklady, které nelze při
posuzování oprávněnosti nároku pokládat za důvodné nebo neodpovídá na korespondenci,
aby odradil spotřebitele od uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy
•
neoprávněné užívání značky- výrobce neoprávněně užívá značku jakosti nebo jiné
podobné označení
•
napodobování – propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat
dojem, že byl vyroben určitým výrobce, ačkoliv tomu tak není
•
nepravdivá prohlášení – prodejce tvrdí, že výrobek nebo služba byly schváleny,
potvrzeny či povoleny nějakou institucí, ačkoli tomu tak není nebo takové povolení není
v souladu se zákonnými podmínkami
•
pouze dnes ušetříte- prodejce nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou
nabízeny pouze omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele
k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému
rozhodnutí
•
záruka psaná čínskými znaky- přislíbí poskytnout záruční a pozáruční servis
spotřebitelům, s nimiž před uzavřením smlouvy jednal jazykem, který není úředním jazykem
členského státu, v němž jednání proběhlo a následně poskytne servis pouze v jiném jazyce,
aniž by to spotřebiteli jasně sdělil před uzavřením smlouvy
•
skrytá reklama- články v časopise, rozhovory v médiích, které vyzdvihují určitý
výrobek či službu způsobem, při němž si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou
reklamu výrobku nebo služby
•
zaplaťte- nevadí, že jste nic neobjednal- prodejce požaduje na spotřebiteli okamžitou
nebo odloženou platbu za výrobky či služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel
405
neobjednal nebo požaduje vrácení či uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o
náhradní dodávku podle předem uzavřené smlouvy
zastrašování – prodejce uvádí nesprávné údaje o povaze a míře rizika pro osobní
•
bezpečnost spotřebitele nebo jeho rodiny, pokud si jeho výrobek nebo službu nekoupí
pyramidové programy – distributor vytvoří, provozuje nebo propaguje program, ve
•
kterém odměna pro spotřebitele závisí především na získání dalších spotřebitelů do programu
Jak postupovat, jestliže máte pocit, že jste se stali obětí nekalé obchodní praktiky?
Vždy je vhodné zkonzultovat postup s odborníkem. Ušetří to mnoho sil i prostředků. Lze využít služeb
odborníka – advokáta či využít nabídky některé z bezplatných právních poraden jako je např. AOP –
Asociace občanských poraden či SOS – Sdružení ochrany spotřebitelů.
Podnět – ústní, písemné či elektronické podání můžete uplatnit u řady institucí, které ho přešetří.
Pokud došlo k porušení zákona, pak rozhodne příslušný soud.
Jde o tyto instituce
• ČOI – Česká obchodní inspekce, která je dozorovým orgánem ve všech případech, kde
neexistuje orgán speciální.
• SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce- rozhoduje v oblasti prodeje
zemědělských, potravinářských, kosmetických a podobných výrobků.
• SVS – Státní veterinární správa- dozor na úseku veterinární péče.
• ČNB - Česká národní banka- dozor na úseku poskytování finančních služeb u
bankovních subjektů. U nebankovních subjektů poskytujících spotřebitelské úvěry
dozor provádí opět ČOI.
• Hygienické stanice- dozor na úseku ochrany zdraví lidí, zejména z hlediska zdravotní
nezávadnosti výrobků a poskytovaných služeb, provádějí dozor ochrany veřejného
zdraví.
• SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv- dozor nad výrobou či distribucí léčiv v ČR.
Podle zákona o regulaci reklamy nemůže být inzerent postižen za klamavou reklamu po uplynutí doby
tří let.
406
Příklady:
1.Příklad: Zamyšlení či esej
Napište krátké zamyšlení či esej na téma nekalé obchodní praktiky – vycházejte ze svých
zkušeností nebo ze zkušeností lidí z vašeho okolí.
2.Příklad: Manuál pro zákazníky
Vytvořte pomůcku pro zákazníka – Rádce či spotřebitelský manuál do kapsy.
3.Příklad: Příklady z praxe
Vyberte si tři typy nekalých obchodních praktik a najděte k nim konkrétní příklady z praxe.
407
Řešení:
Všechny úkoly si žáci připraví po prostudování teoretické části lekce, pracují samostatně nebo ve
dvojicích dle pokynů vyučujícího. První a třetí úkol zpracují v rámci domácí přípravy. Hodnocení
provede vyučující. Druhý úkol vypracují žáci s následující hodině - pomůcky si přinesou. Mohou
pracovat ve dvojicích. Vhodné by bylo skupinové hodnocení. Vítězné práce ohodnotí vyučující a
mohou být vystaveny v učebně odborných předmětů.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Žáci budou všechny úkoly zpracovávat samostatně. První dva úkoly je vhodné zpracovat během druhé
vyučovací hodině, několik vybraných prací bude interpretováno před celou třídou a při jejich kontrole
může proběhnout řízená diskuse na jednotlivá témata. Třetí úkol bude zadán jako práce domácí,
nejlepší zpracování může učitel ohodnotit známkami.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat pouze vytištěný příklad. Pokud bude učitel chtít promítat prezentaci, je třeba
diaprojektoru.
Realizace – postup a metody:
Vyučující si připraví aktuální příklady zpracování druhého a třetího úkolu. Vhodná je výuka v učebně
s přístupem na internet. K ukázkám příkladů klamavé reklamy lze využít prezentace Rozumět médiím
od firmy Partners Czech. V tomto případě si musí vyučující připravit dataprojektor. Vyučující po
výkladu teorie předvede během první vyučovací hodiny praktické příklady, v rámci druhé hodiny
hodnotí zpracování druhého úkolu. Domácí úkoly/ první a třetí/ vyhodnotí následně.
Závěr:
Celá lekce je zaměřena na velmi citlivou problematiku etických, morálních postojů a jejich aplikaci na
situaci na spotřebitelském trhu. Důležitá je diskuse se žáky, možnost naučit je argumentovat a najít si
kvalitní informace. Nekalé obchodní praktiky je dobré včas rozpoznat a tak se bránit jejich působení.
408
Téma :
FG právní
Exekuce očima dlužníka i věřitele
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Exekuce, exekuční titul, soukromý exekutor, soudní exekutor, exekuční řízení, územní
působnost exekutora, oprávněný, povinný, srážky ze mzdy, dluh, nucený výkon, kontrola,
dohled.
Cíle a přínosy pro žáka:
Téma exekuce úzce souvisí s tématem osobního bankrotu, na rozdíl od něj však nemůže být
považována za aktivní řešení finanční krize, je spíše jedním z jejích nejhorších vyústění. V textu se
žáci dozvědí základní teoretické informace o exekuci samotné, jejím průběhu, aktérech a důležitých
pojmech s ní souvisejících, najdou zde také užitečné rady a odkazy v případě, že by se někdy s touto
nepříjemnou životní situací museli sami potýkat, ať jako věřitelé či dlužníci. Cílem tohoto příkladu je
seznámit žáky s příčinami, průběhem a důsledky exekučního řízení. V závěru jsou připraveny dva
příklady na procvičení nabytých znalostí.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Kdy Vám hrozí exekuce?
Pokud se topíte v dluzích a váš věřitel zvolil soudní řešení sporu, máte k exekuci velice
blízko. Nebudete-li totiž řádně a včas plnit práva a povinnosti, která jsou vymezena
v pravomocném soudním rozhodnutí, můžete být k jejich plnění donuceni právě
prostřednictvím exekučního řízení. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že
povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným
rozhodnutím. Exekuce je procesními normami svěřena různým správním orgánům.
409
Kdy zvolit exekuci?
Většina lidí vnímá exekuci jako strašáka, krajní a zároveň konečné řešení, a často také jako
příliš razantní a krutý zákrok. Měli by se ale zamyslet nad tím, jak by se zachovali oni, kdyby
se ocitli v pozici věřitele, kterému někdo dlouhodobě dluží. Exekuce je bohužel někdy jedinou
možností, jak své finance získat zpět. A aby jste si nemysleli, že exekuční řízení je vedeno jen
vůči „obyčejným zadluženým“, hned několik exekučních řízení je vedeno například proti
českým soudům, které celkově dluží miliony korun advokátům, expertům, notářům, ale i
obyčejným lidem, kteří svůj spor vyhráli a měli být soudem vyplaceni. Představte si, že
peníze, které jim soud dluží, potřebují pro chod své firmy a kvůli nedochvilnosti soudu je
jejich živnost v ohrožení. Nesmíme tedy exekuci vidět jako něco špatného, či přehnaného,
někdy je prostě jedinou možností, jak se bránit proti nezodpovědným neplatičům.
Oprávněný x povinný
Oprávněný a povinný jsou dva základní účastníci exekučního řízení.
Oprávněným je například věřitel, zkrátka ten, komu je dluženo. Oprávněnému je z exekučního
titulu přiřknuto právo na vyrovnání cestou exekuce. Právě ten podává návrh na exekuci jako
poslední možný způsob získání svých financí. Mohli bychom ho také označit jako
poškozeného.
Povinný je vždy dlužníkem, který včas neplnil své povinnosti, nejprve vůči věřiteli, který se
proto obrátil na soud, a následně ani povinnosti vyměřené soudem. Z exekučního titulu je
povinný povinen něco vyplnit, tedy určeným způsobem vyrovnat dluh.
Dalším účastníkem exekučního řízení může být například partner povinného, pokud je do
exekuce zahrnut nějaký společný majetek.
Podmínky zahájení exekučního řízení
Nezbytnou a nejdůležitější podmínkou pro zahájení exekučního řízení je exekuční titul,
kterým musí oprávněný disponovat. Co to vlastně exekuční titul je a co obsahuje:
410
• pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje
k povinnosti nebo postihuje majetek, zejména tedy rozsudek, platební rozkaz
a směnečný platební rozkaz
• vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud
přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz
•
vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy
•
vykonatelný rozhodčí nález
• notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
•
některá další vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon
Jde vlastně o soubor právních rozhodnutí, na základě kterých je podle zákona možné exekuci provést.
Podle dosavadních informací se jistě zdá, že získat právo na exekuci je pro věřitele, tedy oprávněného,
nelehký úkol. Od září 2001 však byla v ČR zavedena funkce soukromého exekutora, která věřitelům
velice ulehčuje. Prvním plusem je bezesporu to, že oprávněnému stačí podepsat jen velmi obecný
návrh na nařízení exekuce a další kroky jsou již plně v režii soukromého exekutora. Druhou
nezanedbatelnou výhodou je rychlost práce soukromých exekutorů, úplata za exekuční činnost je totiž
hlavní částí jejich příjmu a tak je rychlé a kvalitní vyřízení exekuce v jejich zájmu.
Exekutor
Podmínky pro funkci exekutora:
•
úplné vysokoškolské právnické vzdělání
•
tříletá právnická praxe
•
bezúhonný
•
má plnou způsobilost k právním úkonům
•
složil exekutorskou zkoušku
•
uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem funkce
•
složil slib do rukou ministra
Exekutoři jsou jmenování ministrem spravedlnosti ČR v určitém počtu pro obvod jednoho okresního
soudu. Ačkoliv jsou však jmenováni pro jeden obvod, působnost exekutorů je v rámci ČR neomezená.
Pouze jejich sídlo je v okrese, pro který byli jmenováni. Při výkonu funkce vystupují jako veřejný
činitel včetně pravomocí s tím souvisejících.
Pravomoci exekutora:
•
exekutor v exekučním řízení vymáhá to, co mělo být (podle rozhodnutí soudu) splněno
povinným dobrovolně, ale nebylo = výkon exekučního titulu
•
exekutor sepisuje tzv. exekutorské zápisy
411
•
exekutor ulehčuje a upevňuje postavení věřitele
•
provádí dražby movitých věcí a nemovitostí
•
poskytuje právní pomoc oprávněnému i povinnému
Exekutor není na výkon exekuce sám, podle zákona totiž platí tzv. součinnost třetích osob, podle které
jsou různé subjekty povinné poskytovat exekutorovi pomoc, především informace potřebné
k úspěšnému provedení exekuce.
Mezi tyto subjekty patří:
•
všechny orgány státní správy a samospráv
•
zdravotní pojišťovny
•
Policie ČR
•
advokáti
•
notáři
•
banky, které se v tomto případě nemohou odvolat na bankovní tajemství
•
pošty
•
telekomunikační společnosti
•
podnikatele
•
další subjekty případně pomocné v exekučním řízení
Pokud by některý z těchto subjektů odmítl svou povinnost splnit, byl by tak odpovědným za vzniklou
škodu.
Dohled nad exekutory
Exekutor musí být samozřejmě kontrolován, aby bylo zamezeno protiprávnímu jednání. Jelikož je
řešitelem sporu mezi dvěma stranami, oprávněným a povinným, je třeba kontrolovat jeho kroky vůči
oběma těmto stranám.
•
Kontrola klientem
Je pouze na klientovi, kterého ze soukromých exekutorů si vybere a jelikož mohou exekutoři pracovat
nehledě na místo jejich jmenování, konkurence je poměrně veliká. Právě proto se exekutor musí snažit
vykonávat svou práci co nejzodpovědněji, aby si klient nezvolil konkurenta.
•
Státní dohled Ministerstva vnitra ČR
•
Kontrola Exekutorskou komorou ČR
Proces exekuce
Exekuci lze provést několika způsoby, o tom, který z nich bude zvolen, rozhoduje exekutor v zájmu
svého klienta, tedy oprávněného. Exekuci lze v jednom exekučním řízení provést více způsoby
postupně nebo současně. Roli hraje několik faktorů, především však výše dluhu a finanční situace
412
povinného. Čím horší je majetková a finanční situace dlužníka, o to razantnějším metody muže
exekutor použít. Pro oprávněného nastává bezesporu nejhorší situace v případě, že je dlužník „na
mizině“, potom je jedinou možnou cestou provádění prací a výkonů dlužníkem, které je však časově
nejnáročnější pro návrat dlužné částky. Exekutor v zásadě vybírá mezi dvěma hlavními možnostmi:
a) zaplacení peněžité částky
•
srážkami ze mzdy
Srážky ze mzdy jsou nejméně bolestivým způsobem exekuce a pro povinného jsou rozhodně
nejlepším řešením. Tento způsob však často nelze uplatnit, míra dluhu bývá příliš vysoká a plat
dlužníka nízký, oprávněný by se tak svých peněz dlouho nedočkal.
•
přikázání pohledávky
•
prodejem movitých věcí a nemovitostí
•
prodejem podniku
Exekuce je mezi lidmi nejčastěji vnímána jako zabavení majetku, to je ale jen jedním z několika
způsobů řešení. Lze ji také řešit peněžním vyrovnáním. Výhodou prvních dvou způsobů peněžního
vyrovnání je bezesporu to, že dlužník nepřichází o majetek.
b) provedení jiné určené povinnosti
•
vyklizením
•
odebráním věci
•
rozdělením společné věci
•
provedením prací a výkonů
Exekuce může být také vedena na průmyslové vzory, patenty, licence, či ochranné známky. Exekutor
má možnost zahrnout i jiná majetková práva, což znamená, že může postihnout podíl dlužníka jako
společníka nebo komanditisty ve firmě, nebo jeho členská práva a povinnosti jako člena družstva.
Užitečné odkazy:
www.exekuce.cz – oficiální stránky exekutorského úřadu v Přerově nabízejí veškeré potřebné
informace o procesu exekuce
www.exekuce-exekuce.cz – informace o dražbách nejen z exekucí
413
Příklady:
1. Příklad: Osmisměrka
Najděte vypsané pojmy, připomeňte si jejich význam a vyluštěte tajenku.
Pojmy: MAJETEK, POVINNÝ, SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, DLUH, OPRÁVNĚNÝ,
NUCENÝ VÝKON, KONTROLA, DOHLED, PROCES, KLIENT, BEZÚHONNOST
Y
Ý
N
Ě
N
V
Á
R
P
D
S
N
K
L
I
E
N
T
Z
O
U
I
H
U
L
D
T
M
K
C
T
E
O
Ý
P
O
E
O
E
S
X
Ý
E
R
K
Z
N
N
O
E
N
X
O
E
Y
T
Ý
N
K
N
D
C
T
K
R
V
N
U
I
O
E
E
Ž
O
Ý
I
C
V
H
S
J
Á
L
K
V
E
O
L
E
A
R
A
O
O
K
P
E
K
M
S
U
N
P
R
M
D
U
R
O
B
E
Z
Ú
H
O
N
N
O
S
T
2. Příklad: Krátký test
1)
Vyjmenuj 5 podmínek pro vykonávání exekutorské funkce.
2)
Vysvětli význam Součinnosti třetích osob.
3)
Kdo dohlíží na exekutora?
4)
Jaká je územní působnost exekutora?
5)
Vyjmenuj alespoň 3 způsoby výkonu exekuce.
6)
Jak je v exekučním řízení označován věřitel?
7)
Jak je v exekučním řízení označován dlužník?
8)
Uveď alespoň 3 příklady toho, na co může být uvedena exekuce.
9)
Co je hlavním úkolem exekutora?
10)
Vysvětlete, proč je práce soukromého exekutora rychlejší a efektivnější než práce exekutora
soudního.
414
Řešení:
1. Příklad: Osmisměrka
Tajenka v osmisměrce je: SOUKROMÝ EXEKUTOR.
Y
D
Z
M
E
Z
Y
K
Ž
Á
R
S
Ý
N
Ě
N
V
Á
R
P
O
S
N
K
L
I
E
N
T
B
O
U
I
H
U
L
D
T
E
K
C
T
E
O
Ý
P
O
Z
O
E
S
X
Ý
E
R
K
Ú
N
N
O
E
N
X
O
E
H
T
Ý
N
K
N
D
C
T
O
R
V
N
U
I
O
E
E
N
O
Ý
I
C
V
H
S
J
N
L
K
V
E
O
L
E
A
O
A
O
O
K
P
E
K
M
S
U
N
P
R
M
D
U
R
T
2. Příklad: Krátký test
1)
•
úplné vysokoškolské právnické vzdělání
•
tříletá právnická praxe
•
bezúhonný
•
má plnou způsobilost k právním úkonům
•
složil exekutorskou zkoušku
•
uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem funkce
•
složil slib do rukou ministra
2) Exekutor není na výkon exekuce sám, podle zákona totiž platí tzv. součinnost třetích osob, podle
které jsou různé subjekty povinné poskytovat exekutorovi pomoc, především informace potřebné
k úspěšnému provedení exekuce.
3)
•
Kontrola klientem
•
Státní dohled Ministerstva vnitra ČR
•
Kontrola Exekutorskou komorou ČR
415
4) Exekutoři jsou jmenování ministrem spravedlnosti ČR v určitém počtu pro obvod jednoho
okresního soudu. Ačkoliv jsou však jmenováni pro jeden obvod, působnost exekutorů je v rámci ČR
neomezená. Pouze jejich sídlo je v okrese, pro který byli jmenováni.
5)
a)
zaplacení peněžité částky
•
srážkami ze mzdy
•
přikázání pohledávky
•
prodejem movitých věcí a nemovitostí
•
prodejem podniku
b)
provedení jiné určené povinnosti
•
vyklizením
•
odebráním věci
•
rozdělením společné věci
•
provedením prací a výkonů
6) Věřitel je v exekučním řízení označován jako oprávněný.
7) Dlužník je v exekučním řízení označován jako povinný.
8) Kromě možností zmíněných v 5) otázce může být exekuce uvalena na průmyslové vzory, patenty,
licence, či ochranné známky. Exekutor má možnost zahrnout i jiná majetková práva, což znamená, že
může postihnout podíl dlužníka jako společníka nebo komandisty ve firmě, nebo jeho členská práva a
povinnosti jako člena družstva.
9) Hlavním úkolem exekutora je provést zajištění pohledávky.
10) Úplata za exekuční činnost je totiž hlavní částí jejich příjmu a tak je rychlé a kvalitní vyřízení
exekuce v jejich zájmu.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Výsledek prvního příkladu, tedy osmisměrku, budou žáci kontrolovat kolektivně. Krátký test
vyhodnotí učitel a následně se třídou projde všechny otázky, zopakuje správné odpovědi a vysvětlí
případné nejasnosti.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat výtisk zadání příkladů a výkladovou část této lekce.
Realizace – postup a metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s tématem
exekuce, s náležitostmi funkce exekutora, postupem při exekuci, jejími způsoby a terminologií. Na
416
konci hodiny budou zpracovávat první příklad. Druhá hodina bude věnována vyplňování krátkého
testu a jeho vyhodnocení.
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky s tématem exekuce a základními faktickými informacemi. Žáci se dozvěděli
mnoho praktických a užitečných informací ohledně problematiky exekuce, získali alespoň základní
povědomí o jejích aktérech a postupu. Nabité vědomosti si procvičili v závěrečných příkladech.
417
Téma :
FG právní
Jak zkrotit dluhy
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Osobní bankrot, životní minimum, exekuce, insolvenční zákon, insolvenční návrh, věřitel, dlužník,
splátkový kalendář, penále, rozhodce, rozhodčí doložka, insolvenční rejstřík, předlužení, insolvenční
správce, evidence úpadců, konsolidace úvěrů.
Cíle a přínosy pro žáka:
V dnešní době má velká většina domácností alespoň jednu půjčku, pořídit si ji bývá někdy až příliš
snadné. Tato skutečnost je jednou z mnoha příčin neschopnosti půjčky splácet. Člověk, který si
půjčuje peníze, často řeší akutní finanční situaci a půjčku vidí jako rychlé a poměrně snadné
východisko, zapomíná ale, že v budoucnu nebude muset splatit jen vypůjčenou částku, ale také úroky.
Když se k tomu přidá dlouhodobější nemoc, vyšší neočekávaný výdaj nebo ztráta zaměstnáni, je
zaděláno na problémy. Cílem vyučovaného tématu je seznámit žáky s možností oddlužení neboli
s vyhlášením osobního bankrotu. Ačkoliv tento termín zní hrozivě, je jednou z nejschůdnějších cest z
krizové finanční situace. Studenti se dozvědí, co vlastně pojem oddlužení znamená, jak podat návrh na
oddlužení a v neposlední řadě, jak se této nepříjemné situaci vyhnout zcela. Součástí práce bude také
rozšíření znalostí odborných pojmů, užitečné odkazy a praktická cvičení.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti
Oddlužení - vyhlášení osobního bankrotu
Oddlužení je jednou z možností řešení finanční tísně. K umožnění tohoto řešení je třeba splnit všechny
podmínky určené Insolvenčním zákonem, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008, jako zákon č. 182/ 2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. S podmínkami potřebnými k schválení oddlužení se nyní
seznámíme, nejprve je ale třeba objasnit význam několika termínů.
418
• Insolvenční řízení
Insolvenční řízení je proces, řešící závazky mezi dlužníkem a jeho věřiteli v případě, že se
dlužník ocitl v úpadku a byl na něj podán insolvenční návrh. K zahájení insolvenčního řízení
může dojít pouze z podnětu věřitele nebo dlužníka podáním insolvenčního návrhu. O zahájení
insolvenčního řízení není třeba rozhodnutí soudu, soud má pouze povinnost oznámit zahájení
insolvenčního řízení na základě žádosti prostřednictvím tzv. vyhlášky o zahájení
insolvenčního řízení, kterou během několika hodin zveřejní v insolvenčním rejstříku. Tato
vyhláška je zároveň doručena věřiteli i dlužníkovi.
Insolvenční řízení smí pokračovat, až po ověření předpokládaného úpadku dlužníka soudem. I
přesto účinky spojené se jeho zahájením nastávají již zveřejněním vyhlášky o zahájení
insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Proto je velice důležité, včas a svědomitě plnit
své peněžní závazky, ať už jde o splácení úvěru, nájmu, či telefonních služeb. Může se totiž
stát, že ačkoliv se s platbou opozdíte jen o několik dnů a z nepozornosti, věřitel již podá návrh
na zahájení insolvenčního řízení a tím se automaticky dostanete do insolvenčního rejstříku.
Pokud budete v budoucnu žádat například o hypotéku, banka zjistí váš zápis v insolvenčním
rejstříku, což vám může vaši žádost značně zkomplikovat.
• Úpadek
Termín úpadek je odborným termínem s jasnou definicí. Je jedním za základních pojmů této
tématiky, je totiž určujícím faktorem pro vedení insolvenčního řízení. Návrh na insolvenční
řízení musí obsahovat předpoklad úpadku dlužníka, podáním návrhu je řízení zahájeno, ale
pokračovat smí pouze v případě, že je podezření na úpadek dlužníka potvrzeno.
Za úpadek je považováno:
a) má-li dlužník více věřitelů a peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které
není schopen plnit.
b) předlužení, tedy stav, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho
majetku
• Hrozící úpadek
Hrozící úpadek je stav, kdy dlužník ještě nesplňuje podmínky úpadku, ale existuje předpoklad, že
v blízké budoucnosti nebude schopen plnit podstatnou část svých peněžních dluhů.
• Insolvenční návrh
Insolvenční návrh je návrh na zahájení insolvenčního řízení, tedy řešení zadlužení ať už právnické, či
fyzické osoby. Tento návrh může podat věřitel nebo dlužník samotný. Dlužník – podnikatel v případě
úpadku tento návrh podat musí, ale dlužník nepodnikatel ne. Možná by se vám tedy mohlo zdát
podivné, že by dlužník sám na sebe „žaloval“, když nemusí, ve skutečnosti ale může včasným řešením
419
předejít mnohým problémům a zároveň přesvědčit své věřitele, že chce situaci co nejschůdněji vyřešit.
Pokud totiž podáte návrh na oddlužení, nelze začít s prováděním exekuce ani v započaté exekuci
pokračovat, a současně dojede k přechodnému omezení věřitelů.
Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí vysvětlit, proč se domnívá, že je v úpadku,
nebo mu úpadek hrozí, tuto situaci doložit důkazy a dodat další informace, které jsou k podání
toho návrhu podle zákona potřebné (seznam majetku, dluhů, závazků a některé další, zákoně
stanovené požadavky). Dlužník může v návrhu uvést i možné řešení úpadku. Dlužník, který
zároveň žádá o oddlužení, je dokonce povinen navrhnout možné řešení úpadku.
Pokud návrh podává věřitel, musí uvést, proč předpokládá, že je daný dlužník v úpadku,
svůj předpoklad doloží důkazy a připojí přihlášku své pohledávky.
Návrh musí být podán ke krajskému soudu, v jehož obvodu je trvalé bydliště dlužníka. Pokud
by byl návrh podán ke špatnému soudu, soudy si jej mezi sebou přepošlou, ale procedura je
zbytečně prodlužována.
• Insolvenční rejstřík
Insolvenční rejstřík, zavedený spolu s novým insolvenční zákonem platným od ledna 2008, je
novým informačním systémem veřejné správy pod vedením Ministerstva spravedlnosti,
nahrazujícím dosavadní Evidenci úpadců.
Insolvenční rejstřík je veřejně dostupným zdrojem informací o insolvenčním řízení, jeho
prostřednictvím se doručuje většina soudních rozhodnutí (výhoda rychlé komunikace),
možnost vyhledání obchodních partnerů apod.
• Žádost o oddlužení
Pokud jsme se rozhodli řešit své finanční problémy oddlužením, musíme splňovat zákonem
vymezené podmínky a dodržet přesný postup.
Podmínky:
1) dlužník nesmí být podnikatel, typickým dlužníkem je spotřebitel
2) Jedná se o dlužníka, jehož spotřební výdaje a příjmy jsou nevyrovnané a není proto
schopen splácet své závazky přijaté za účelem pořízení zejména spotřebního zboží, ale i
nemovitého majetku, dovolené, telefonu, televize atd.
3) dluhy se vztahují na nezajištěné věřitele
4) Jedná se o peněžní závazky, při kterých nijak neručíme.
5) na dlužníka musel být podán insolvenční návrh (ať už věřitelem nebo dlužníkem
samotným spolu s podáním návrhu na oddlužení)
420
6) insolvenční návrh i návrh na oddlužení musí být podán na řádném formuláři a být správně
a zcela vyplněn
7) dlužník musí o oddlužení žádat poprvé
8) dlužník musí splňovat podmínky úpadku, či alespoň hrozícího úpadku
9) dlužník musí být schopen během období 5 let splatit alespoň 30% svých pohledávek vůči
dlužníkům
10) dlužník musí o oddlužení žádat poctivě, dochvilně plně stanovené závazky a dále se
nezadlužovat
• Možnosti oddlužení
a) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (jednorázové splacení pohledávek)
Jednorázové splacení pohledávek je možné zpeněžením majetkové podstaty = majetek
určený k uspokojení věřitelů. Pokud se dlužník rozhodne pro tuto možnost, dojde
k prodeji veškerého majetku dlužníka, který nezbytně nepotřebuje k uspokojování
hmotných potřeb sebe a své rodiny, což jsou například oděvy, zdravotní potřeby, či
hotovost do 1.000,- Kč. Do majetkové podstaty spadá kromě běžných movitých a
nemovitých věcí například také účet stavebního spoření, podílový list, akcie, podíl ve
společnosti, družstvu atd.
Část závazků dlužníka může splnit spoludlužník, který ale musí být podepsán pod žádostí
od oddlužení.
Výhodou této možnosti je okamžité a jednorázové řešení problému, málokdo ale chce
přijít o veškerý majetek a proto většina dlužníků volí raději druhou možnost.
b) Oddlužení plněním splátkového kalendáře
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře hradí dlužník věřitelům soudem
určenou částku po dobu 5 let tak, aby bylo splaceno alespoň 30% jeho pohledávek
věřitelům.
Částka je stanovena dle čisté měsíční mzdy dlužníka a jeho rodinného stavu zpravidla tak,
že dlužníkovi zbývá částka přibližná životnímu minimu. Ale i o splatné částce lze se
soudem a věřiteli vyjednávat, záleží tedy na iniciativě dlužníka. Dlužník může zažádat o
změnu měsíčně placené částky, tak, aby jeho splátka věřitelům byla nižší, pokud je během
5 let schopen uhradit alespoň 50% z celkového dluhu. Dlužník si po celou dobu splácení
spravuje své finance sám, každý měsíc však musí odvést určenou částku svým věřitelům,
učí se tak zodpovědnému hospodaření s penězi.
Je třeba zmínit, že o typu oddlužení nerozhoduje dlužník, nýbrž věřitelé.
421
Na průběh oddlužení v obou případech dohlíží insolvenční správce, což je kvalifikovaná
osoba určená insolvenčním soudem nejpozději při rozhodnutí o úpadku. V případě oddlužení
jednorázovým splacením pohledávek zpeněžuje majetkovou podstatu. V případě oddlužení
splátkovým kalendářem dohlíží na jeho plnění dlužníkem.
• Výhody oddlužení
1) pokud dlužník není schopen své závazky splácet, oddlužení mu nabízí možnost vyhnout se
vymáhání dluhů ze strany věřitelů velmi nekompromisními způsoby, jako je exekuce,
která může vést až k tomu, že se dlužník ocitne naprosto bez majetku a prostředků
2) možnost oddlužení poskytuje dlužníkovi druhou šanci, po splnění stanovených podmínek
je totiž oproštěn od veškerých dluhů a začíná znovu „s čistým štítem“
3) vzhledem k tomu, že při oddlužení splátkovým kalendářem si dlužník peníze spravuje sám
a má zakázáno uzavírat další půjčky, učí ho oddlužení zodpovědnému přístupu k financím
• Postup k oddlužení
1) Zjistit přesné podmínky, které je třeba splnit pro podání žádosti na oddlužení.
2) Vypočítat si, zda jsem schopen splnit podmínky pro oddlužení, tedy během 5 let splatit
alespoň 30% svých pohledávek vůči věřitelům, zjistit a formálně ověřit hodnotu svého
majetku a vše zahrnout do žádosti o oddlužení. K výpočtu je vhodné využít kalkulátor
dostupný například na stránkách insolvenčního zákona www.insolvencnizakon.cz ,
kalkulátor naleznete na odkazu: www.insolvencnizakon.cz/dluznik/kalkulacka.html . Se
správným vyplněním formuláře může dlužníkovi pomoci právník, za kterého ale musí
zaplatit, nebo například nezisková organizace Poradna při finanční tísni:
http://www.financnitisen.cz/
3) Navrhnout podmínky splácení
4) Návrh na oddlužení je třeba podávat společně s insolvenčním návrhem obojí na
konkrétním formuláři dle požadovaných podmínek. Jak jste se dozvěděli výše, insolvenční
návrh může na dlužníka podat věřitel, zároveň ho ale může podat i on samotný. Nyní si
rozebereme obě možnosti a další postup:
a)
Insolvenční návrh podal věřitel
-
pokud návrh podal věřitel, má dlužník možnost podat návrh na oddlužení do 30 dnů
ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh, zároveň musí být o této možnosti
informován.
b)
Insolvenční návrh na sebe podal dlužník samotný
422
-
pokud návrh podává dlužník samotný, zároveň k němu připojuje žádost o oddlužení.
V takovém případě nesmí zapomenout do insolventního návrhu napsat jím navrhované
možnosti průběhu oddlužení
5) Zbývá už jen doufat ve schválení našeho návrhu, v pozitivním případě plnit stanovené
podmínky a těšit se na nový – lepší a zodpovědnější začátek.
• Užitečné odkazy
www.insolvencnizakon.cz – stránky obsahující veškeré informace o novém insolvenčním
zákonu, včetně informací pro dlužníka, věřitele, mnoha rad, typů, oficiálních formulářů,
důležitých odkazů například na insolvenční rejstřík nebo kalkulátor splátek pro oddlužení
plněním splátkového kalendáře.
www.justice.z – obdobné stránky obsahující insolvenční zákon, formuláře ke stažení,
insolvenční rejstřík a evidenci úpadců, seznam insolvenčních správců a další informace.
Nenaleznete však rady ani typy pro dlužníky či věřitele.
www.financnitisen.cz – stránky neziskové organizace Poradna při finanční tísni, která
bezplatně pomáhá lidem s finančními problémy, například vyplnit žádost o oddlužení apod.
Pořad ČT Krotitelé dluhů – pořad, ve kterém odborníci radí zadluženým lidem, jak z finanční
krize. Praktická ukázka řešení problémů v praxi.
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/309292320110001-krotitele-dluhu/
Jak se neztratit v bludném kruhu dluhů
Zde je několik typů, jak zodpovědně zvládat finance a řešit menší či větší problémy.
1.
Prevence
Podle ekonomických poradců by každá rodina měla měsíčně odkládat stranou přibližně 15 –
30% celkového příjmu, přičemž by tyto finance měly být rozděleny asi takto:
a)
10 – 20% Dlouhodobé cíle - jako je bydlení, studium, zabezpečení na stáří apod.
b)
5 – 10% Pojištění proti úrazu či smrti – zejména v případě, je-li rodina závislá pouze
na jednom příjmu
Peníze by měly být uloženy na spořícím účtu, kde jsou měsíčně zhodnocovány. Dobrým
typem je zavedení zákazu okamžitého výběru celé částky, což zajišťuje prevenci proti
neuváženým výběrům.
2.
Myslete dopředu
Pokud potřebujete půjčku, předem si vypočítejte, jak vysoké splátky jste měsíčně schopni
platit. Částku zjistíte odečtením nákladů na domácnost, jako jsou energie, jídlo, náklady na
423
dopravu, kroužky apod., od částky, která vám zbyla z celkového příjmu vaší domácnosti po
splnění prvního bodu.
3.
Vybírejte spolehlivé věřitele
Pokud si potřebujete vzít úvěr, volte vždy raději bankovní instituce, které nabízejí hned
několik výhod. Jejich úvěry jsou levnější, než u jiných finančních institucí, navíc se můžete
spolehnout na jejich profesionalitu a kvalitu služeb. Problémem ale může být důkladné
prověřování klientů, žádajících o půjčku. Na druhou stranu je dobrým ukazatelem, pokud vám
totiž seriozní bankovní instituce odmítne udělit úvěr, měli byste si velice dobře rozmyslet, zda
je to pro vás to pravé řešení a budete o něj žádat jinde.
4.
Volte dluhy chytře
Je třeba rozlišovat dobré půjčky od těch špatných. Některé půjčky, jako jsou například
hypotéky, leasing nebo některé spotřební úvěry mají výhodné podmínky, a proto je jejich
uzavírání dobrým krokem. Pro rozlišení je vhodné sledovat RPSN, tedy roční procentní sazbu
nákladů, která by se měla pohybovat pod 10%.
5.
Smlouvy čtěte pozorně
Ve smlouvách není snadné se vyznat, podezřelé by vám ale mělo připadat malé písmo, či
nesrozumitelné obraty. Nebojte se zeptat, jde tady o vaše peníze! Pokud smlouvy obsahují
tzv. rozhodčí doložku, raději je nechte prověřit, mohlo by to totiž znamenat vyloučení
možnosti obrátit se na soud v případě sporu. Problém by byl svěřen tzv. rozhodci, kterého
určuje věřitel. Takový rozhodce dokonce nemusí mít právnické vzdělání, spravedlivosti byste
se potom mohli dovolávat marně.
6.
Buďte dochvilní
Pokud jde o platby, dochvilnost hraje důležitou roli, jen kvůli nedbalosti mohou nabíhat
zbytečná vysoká penále apod. Dobrým typem je při uzavírání úvěru promyslet datum splátek,
běžnou chybou bývá nastavení termínu platby před termínem výplaty.
7.
Problémy řešte okamžitě
Největší chybou mnoha dlužníků, která je přivádí do neřešitelné dluhové pasti je oddalování
řešení situace, často zejména ze studu přiznat finanční krizi, na které se zpravidla podílí další
problémy, jako je rozvod, ztráta místa, dlouhodobá nemoc, nakupení dluhů apod. Pokud se
však dlužník odhodlá řešit problémy včas a komunikovat je s věřiteli, zejména bankovní
instituce mu vyjdou vstříc. Jelikož jde o jejich peníze, jsou ochotny nastavit nové podmínky
půjčky – dočasný odklad splátek, jejich snížení, či její prodloužení.
8.
Konsolidace úvěrů
424
Výhodným řešením nakupených dluhů je jejich konsolidace. Tuto možnost nabízí čím dál
více finančních institucí, například Komerční banka, Raiffaisenbank nebo GE Money Bank.
Jedná se o spojení celého balíku dluhů do jednoho, ve výsledku tak zaplatíte méně peněz,
jelikož je celá částka zatížena jen jedním úrokem. Něco málo ušetříte samozřejmě také na
poplatcích. Konsolidovat půjčky však může jen ten, kdo nemá problémy se splácením.
9.
Osobní bankrot, alias žádost o oddlužení
Pokud je vaše finanční situace stává neúnosnou, podejte návrh na oddlužení a zbavte se tak
veškerých svých dluhů. Oddlužení je bezesporu jednou z nejschůdnějších cest pro člověka
v opravdu krizové finanční situaci.
Příklady:
1. Příklad:
Pan Novák se se svou manželkou Annou a dvojčaty Vojtou a Terezkou přestěhoval do nového domu.
Jelikož je dům několik kilometrů za městem, chce manžel pořídit své ženě auto, aby mohla pohodlně
dojíždět za prací a vozit děti do školy. Vypočítejte možnou výši jejich měsíční splátky leasingu, pokud
znáte tyto údaje: čistý plat manžela činí měsíčně 42 000 Kč, čistý plat manželky činí měsíčně 12 000
Kč, jejich měsíční výdaje tvoří splátka hypotéky 10 500 Kč, platba energií 6 000 Kč, platba telefonů,
internetu a TV 4 000 Kč, výdaje za jídlo 4 000 Kč, výdaje na kroužky dětí 2 000 Kč, výdaje na
dopravu 4 000 Kč a další drobné výdaje (kultura, sport, drogerie …) 3 000 Kč. Pan Novák je šetřílek a
kromě ekonomy doporučovaných 10% na dlouhodobé cíle spoří ještě měsíčně jen ze svého platu 5 %
na nečekané výdaje a 3% na rodinné aktivity (výlety, dovolené apod.).
2. Příklad:
Vyzkoušejte si práci s kalkulátorem splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře na tomto
jednoduchém příkladu: Slečna Lopatková se dostala do tíživé životní situace, zadlužila se
spotřebitelskými úvěry u několika finančních institucí, neboť je shopaholičkou, tedy nezřízeně
nakupuje. Její čistý měsíční příjem činí 18 000 Kč a na splácení dluhů dlouhodobě nestačí. Na slečnu
Lopatkovou byla podána insolvenční žádost a ona pochopila, že je nutné s problémem něco udělat.
Kromě léčení podala žádost o oddlužení. Na základě následujících informací vypočtěte pomocí
kalkulátoru splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, zda má naději na uznání její žádosti.
Pokud ano, zjistěte také, zda by mohla zažádat o snížení měsíční splátky věřitelům.
Měsíční čistý příjem: 18 000 Kč, Rodinný stav: svobodná, bezdětná, Celková výše pohledávek:
850 000 Kč.
3. Příklad:
Žáci ve skupinách vytvoří nákres, jak postupovat ve finanční tísni s užitím odborné terminologie, ke
které mu připojí slovníček klíčových pojmů.
425
Řešení:
1. Příklad:
Čistý celkový příjem domácnosti: 48 000 + 12 000 = 54 000 Kč
Měsíční výdaje domácnosti: 10 500 + 6 000 + 4 000 + 4 000 + 2 000 + 4 000 + 3 000 = 33 500 Kč
Šetření:
Dlouhodobé cíle: 10% (z celkového příjmu domácnosti)
(48 000+12 000) x 0.1 = 6 000 Kč
Nečekané výdaje: 5% … 48 000 x 0.05 = 2 400 Kč
Rodinné aktivity: 3% … 48 000 x 0.03 = 1 440 Kč
Možná výše měsíční leasingové splátky: (54 000 – 33 500) – (6 000 + 2 400 + 1 440) = 10 660 Kč
Možná výše jejich měsíční leasingové splátky je 10 660 Kč.
2. Příklad:
www.insolvencnizakon.cz/dluznik/kalkulacka.html
Čistý měsíční příjem: 18 000 Kč
Rodinný stav: svobodná, bezdětná
Celková výše pohledávek: 850 000 Kč
Zadáme údaje do kalkulačky:
Měsíční splátka pro oddlužení: 11 070 Kč
Na živobytí zbývá: 6 930 Kč
Celkem splaceno za 5 let: 664 200 Kč
Je třeba splatit: 30% … 850 000 x 0.3 = 255 000 Kč
=˃ Slečna Lopatková by podmínky splnila a žádost by byla nejspíše uznána.
Je šance na snížení měsíční splátky?
Je třeba splatit: 50% … 850 000 x 0.5 = 425 000 Kč
Celkem splátek za 5 let: 5 x 12 = 60
Potřebná výše splátky: 425 000/60 = 7 084 Kč
Zbylé finance na živobytí: 18 000 – 7 084 = 10 916 Kč
426
=˃ Slečna Lopatková může zažádat o změnu výše splátky na 7 084 Kč, přičemž se její zbylé finance
na živobytí zvednou na 10 916 Kč.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
Žáci budou výsledky jednotlivých příkladů interpretovat před třídou. Výsledky početních příkladu
budou následně kontrolovány učitelem, postup výpočtu bude zopakován a případně vysvětlen.
Zejména třetí příklad bude následně vyhodnocen jak učitelem, tak třídou.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat kalkulačku, výtisk zadání příkladů, přístup na internet pro použití kalkulátoru
splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Realizace – postup a metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s možností
oddlužení, postupem a terminologií, a typy, jak se takové situaci vyvarovat. Ve druhé pak budou
počítat a zpracovávat nákres a slovníček základních pojmů. Obojí je možné zadat jako domácí úkol.
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky s možností oddlužení a několika zásadami, jak se tíživé finanční situaci
vyhnout. Žáci se dozvěděli mnoho praktických a užitečných informací ohledně této problematiky,
především, jak se zachovat, kde zjistit podrobné informace a kam se obrátit pro pomoc.
427
Téma :
FG právní
Lichváři, podnikavci nebo zločinci
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Lichva, lichvář, lehkomyslnost, nepoměr, úroky, finanční tíseň, půjčka, zástava,
Templáři, trestný čin, vymáhání, vydírání.
Cíle a přínosy pro žáka:
Cílem této lekce je objasnit žákům význam termínu lichva, přiblížit jim její nebezpečí a nástrahy.
Zároveň se je bude snažit přimět k zamyšlení, zda by lichvář měl být vnímán jako zloděj či vyděrač
nebo drsný byznysmen, a zda je dlužník bezbrannou obětí, či si za své problémy může sám. Lekce se
skládá ze dvou částí, ve výkladové části se žáci seznámí se základními pojmy a souvislostmi v této
problematice zjistí, kam až kořeny lichvářství sahají a přesvědčí se, že ani v dnešních dnech mu ještě
neodzvonilo. Úkolová část lekce je pojata tvůrčím způsobem, kromě křížovky, která žákům osvěží
probrané pojmosloví, vytvoří žáci samostatně krátký text na téma probrané problematiky.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Historie lichvy
Peníze hýbou světem! Už po krátkém sledování televize, prolistování módního časopisu, či procházce
po městě je každému jasné, že toto úsloví skutečně platí. Ze všech stran nás bombardují informace o
kurzech, cenách, slevách, či zdražování, lidé jsou čím dál častěji posuzování podle objemu jejich
majetku. Mohlo by se zdát, že posedlost penězi je chorobou „moderního věku“, historikové nám ale
dokazují, že se tato posedlost vyvinula už před stovkami let. Až do 12. století neměly peníze takovou
moc, hospodářství bylo totiž postaveno na principu smluvní ekonomie, která se bez peněz pohodlně
obešla. Do té doby tedy občasné lichvářství nikdo příliš neřešil. Ve 12. století se však začalo rozvíjet
peněžní hospodářství a peníze získaly vysokou hodnotu, staly se skvěle obchodovatelnou komoditou.
Lichvářům ale nepřála společnost, církevní hodnostáři jim přisuzovali smutný pochmurný osud bez
428
naděje na život v nebi, někteří je dokonce považovali za zloděje. Abychom pojem lichva chápali
v jeho správném dobovém významu, tehdy byli lichváři jakými si bankéři, jejich úroky nemuseli být
přehnané, neměli však své řemeslo ošetřeno zákonem a tak byli vnímáni jako zloději a vyděrači.
Lichva prý vedla k zahálce, ztrátě zájmu o řádnou práci, tedy zemědělství. Nikdo si tehdy
neuvědomoval, že dlužník si pro peníze přišel sám, že on potřeboval pomoc, nikdo nepomyslel na risk,
který lichvář podstupuje. To, že si od dlužníka vezme více, než mu na počátku půjčil, bylo všem
skutečným trnem v oku. Lichva byla definována jako neprávem nabytý, tedy ukradený zisk, a co bylo
důležitější, jako hřích protivení se Bohu. A proč hřích? Lichvářovy finance totiž pracují, i když on sám
celý den prospí. Nectí neděle ani svátky, jeho peníze vydělávají prakticky neustále. Proto byli lichváři
osočování za zloděje a uzurpátory času.
Pokud se ale na postavu lichváře podíváme očima bez dogmatických brýlí, zjistíme, že byl vlastně
opravdu jen podnikavcem s odvážným nápadem. Francouzský historik Jacques Le Goff k tomu napsal:
"Postavení středověkého lichváře je opravdu zvláštní. Z dlouhodobé perspektivy ho současný historik
chápe jako předchůdce kapitalismu - ekonomického systému, který se navzdory svým nedostatkům a
nespravedlnosti i přesto, že byl v určité době vystaven zevrubné kritice a potupě, na Západě stává
nositelem pokroku." Je ale nezbytné zmínit, že pokud lichvář nedostal své peníze zpět ve smluvené
míře, nebylo dlužníkovi pomoci, lichvář z něj peníze dostal často velmi drsnými praktikami.
Templáři, mistři „lichváři“
Templáři byli rytířský řád, jehož původním úkolem bylo strážit cesty z Evropy ke svatému hrobu do
Jeruzaléma. Prvotní myšlenkou řádu byl život v pokoře závislý pouze na almužnách. Z této cesty ale
sešli, a dost si zašli.
O templářském bohatství kolovalo mnoho mýtů, prý ovládali magie a zlato si sami vyráběli ve svých
alchymistických dílnách, jiná pověra tvrdila, že se dokonce spolčili s ďáblem. Pravda je, jak už to tak
bývá, mnohem obyčejnější, zkrátka to byli podnikavci. Na přelomu 12. a 13. století ožilo obchodem
díky křížovým výpravám celé Středomoří. Templáři využili příležitosti a nabídli se, že budou ohromné
množství peněž putujících mezi Evropou a Palestinou převážet jako jeho strážci. Tak dobře vycvičené
rytíře se skutečně nikdo oloupit neodvážil, jejich záměr však sahal dál. Za své drahocenné služby
dostávali nemalé odměny a jelikož měli smysl pro obchod, bylo jim jasné, že se peníze musí točit, a
tak začali půjčovat.
Lichva byla jako neoprávněné obohacování papežským výnosem zakázána, to však Templáře nemohlo
odradit. Zákaz obešli tak, že se jim dlužník upsal na vyšší částku, než si reálně půjčil. Podepsal tedy
sumu, do které byly zahrnuty i úroky. Historiky zaujala propracovanost templářských směnek. Dlužní
úpis fikaně obsahoval zmínku, že je půjčka udělena bezúročně, zároveň obsahoval i další náležitosti
dnešních směnek.
Úspěch Templářů tkvěl také v jejich obezřetnosti, vždy žádali věrohodného ručitele nebo alespoň
hodnotnou věc, která sloužila jako zástava. Templáři byli tak precizní, že dokonce požadovali
429
navrácení dluhu v případě dlužníkovi smrti po jeho rodině, a svých požadavků dosáhli, soud jim dal
v několika případech za pravdu. Profesionalita Templářů byla paradoxně jednou z příčin jejich zkázy.
Díky svým nedostižným finančním rezervám se oni sami často stávali ručiteli a to nejen Evropanů, ale
také muslimů při vyjednáváni s křižáky. Jejich nezaujatost a rovnocenné vnímání obou stran jim
v Evropě přineslo pověst zrádců.
Na začátku 13. století začali Templáři zkupovat pozemky a nemovitosti v Paříži. V polovině století
jim již patřila celá třetina dnešní francouzské metropole a v roce 1305 se do města přestěhovali.
S sebou přivezli také své ohromné bohatství, které nijak neskrývali a často tak budili závist, dokonce i
u těch nejvýše postavených. Francouzský král Filip IV. Sličný chtěl mít ve své zemi absolutní moc a
tu mu Templáři ubírali. Král proto vykonstruoval falešná obvinění osočující Templáře ze
znehodnocování symbolů křesťanství. Na podzim 1307 proběhlo plošné zatýkání po celé Francii.
Papež se řádu nejprve zastal, ale vidina ohromného zisku z přerozdělování jejich majetku mu zavřela
ústa. Řád byl papežem zrušen v roce 1311 po zvláštním koncilu ve Vídni. Templáři byli odsouzeni na
doživotí, v roce 1314 ale byli jako kacíři upáleni.
Banka není lichva
. Lichva bývá posledním a zlomovým krokem v bludném kruhu dluhů. Od lichváře si totiž v úplné
většině případů půjčí pouze ten, kdo je v naprosto zoufalé finanční situaci a nemá možnost půjčit si
jinde. To znamená, že kvůli jeho finanční situaci nedostane půjčku od žádné solidní bankovní
instituce. Lichva je v českém právním řádu vymezena jako zločin. „Kdo zneužívaje něčí rozumové
slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout
nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo
takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“ zákon č, 191/2007 Sb. Takto lichvu vymezuje trestní
zákoník.
Jak jste se dočetli v první části této lekce o historii lichvy, středověcí lichváři by mohli být rozděleni
do dvou skupin. Jednu skupinu představovali Templáři a jistě i někteří jiní „slušní“ lichváři, jejich
činnost bychom v dnešní terminologii za lichvářství rozhodně neoznačili. Byli spíše předchůdci
dnešních bankovních institucí a na jejich činnosti nebylo v podstatě nic nemorálního. Druhou skupinu
bych označila jako „Tradiční lichváře“, patřili by sem všichni ti, kteří využívali zoufalých dlužníků,
stanovovali jim neúnosně vysoké úroky, neboť věděli, že je dlužník nikdy nebude moci splatit a oni si
na něm s použitím vydíraní, vezmou absolutně všechno, co má. Je ale nutné zde upozornit, v čem tkví
dva hlavní rozdíly mezi bankovními institucemi a lichváři. Především je to míra jejich obohacení a
způsob, jakým své pohledávky vymáhají.
• „Templářské“ banky
a) princip obohacování
430
Bankovní instituce nabízí půjčky jako produkty, snaží se je proto pro zákazníky učinit co
nejatraktivnějšími. Jelikož je v dnešní době na trhu bankovnictví široká konkurence, snaží se banky
úroky tlačit co nejníže. Obohacování bank totiž není tak přímočaré, banky se snaží získávat klienty na
co nejdelší období tak, aby mohli s jejich financemi co nejdéle hospodařit a využívat je k dalším
obchodům. Jejich strategie tedy není sedřít z jednoho klienta maximum, ale získat alespoň něco s co
největšího počtu klientů.
b) vymahatelnost
Na rozdíl od lichvářů mají banky možnost vymáhat nesplacené dluhy soudní cestou, například pomocí
exekuce.
• Tradiční lichváři
a) princip obohacování
Lichvář naproti tomu nasazuje úroky co nejvyšší, někdy až stoprocentní. On totiž nemá žádného
konkurenta, klienty lichvářů jsou lidé , kterým žádná banka peníze nepůjčí a lichvář je jejich jedinou
volbou. Tohoto faktu jsou si lichváři jasně vědomi a plně ho využívají (zneužívají).
b) vymahatelnost
Lichváři nemohou dluhy vymáhat soudní cestou, jejich činnost je nezákonná a v naprosté většině
případů je mezi lichvářem a dlužníkem uzavřena pouze ústní dohoda. Lichváři se proto svých dluhů
často domáhají vydíráním. A to je v této problematice tím největším kamenem úrazu.
Lichváři moderní doby
Lichva ohrožuje především sociálně slabší skupiny obyvatelstva, v České republice je touto
problematikou v současnosti nejvíce zasažena romská komunita. Při odhalování a dokazování této
trestné činnosti policií se však vyskytuje mnoho bariér, především strach a nedůvěra v policii, proto je
tento nezákonný způsob obohacování stále velice rozšířen.
Sociálně slabé rodiny v naprosté většině žijí především ze sociálních dávek, ty však stačí pouze na
pokrytí základních životních nákladů. Pokud tedy rodina nedisponuje žádným příjmem, nemá možnost
ukládat si peníze stranou pro případ nutné okamžité potřeby většího finančního obnosu. Rodiny si
proto v takovém to případě často půjčují peníze právě od lichvářů, kteří jsou v komunitě velice snadno
dosažitelní. Na počátku se většinou chovají mile a snaží se vzbudit důvěru, především mohou
poskytnou velký obnos peněz okamžitě, jak se říká „na ruku“. Cenou za rychlou a téměř neomezenou
půjčku je však často až stoprocentní úrok. Dlužníci potom lichvářům nechávají veškeré příjmy a na
úroky si často půjčují u lichvářů jiných. Dostávají se tak do bludného kruhu, ze kterého není úniku.
V některých romských komunitách je v takto tíživé situace většina rodin, lichváři se pak stávají
neomezenými pány, kteří budí atmosféru strachu a mají nad celou komunitou prakticky neomezenou
moc.
Pro praktickou ukázku přikládám článek Radka Plaveckého z MF Dnes vydaný 29. října 2001.
431
Před soudem se řeší lichvářství
Soudní líčení se čtyřmi obžalovanými z vydíraní obyvatel ústecké Matiční ulice začalo. Obžalovaní jsou bratři
Josef a Milan Tamášovi, jejich matka Rozálie a Roman Belák. Státní zástupkyně uvedla, že muži vyhrožovali
svým údajným dlužníkům zabitím jich samotných i jejich dětí, ženám hrozili sexuálním násilím. Žádali od nich
vrácení peněz, většinou to byly částky kolem tisíce korun, nejvyšší dosáhly až 36 tisíc korun, dodala.
Obžalovaní byli vyslýcháni odděleně a jejich výpovědi se v mnohém lišily. Většinou popírali vlastní vinu a
naopak obviňovali další.
"Půjčila jsem Heleně Štefanové čtyři tisíce, jen jednou a nikomu jinému jsem nikdy nepůjčila," řekla u Okresního
soudu v Ústí nad Labem Rozálie Tamášová. O několik hodin však už tvrdila, že dvakrát půjčila peníze Bohuslavu
Janovi, druhu Štefanové.
Syn 'paní Rózy', jak jí všichni z komunity říkají, Josef však v přípravném řízení vypověděl, že od jejich rodiny si
půjčovali sousedi často a dluhy zapisovala do knížky jeho sestra, protože matka neumí číst a psát.
Přiznal, stejně jako Milan Tamáš, že byli závislí na heroinu a denně potřebovali každý 800 až 1000 korun.
"Heroin jsem kupoval na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem," podotkl dvacetiletý Milan Tamáš.
Přivést svědky této kauzy k soudu není vůbec snadné. V Matiční ulice jsou totiž půjčky na stoprocentní úroky
zřejmě běžnou cestou, jak se z jedné finanční krize dostat, hned do další.
"Takových lidí je hodně, ale bojí se vypovídat. Sama mám teď strach, že jsem k soudu přišla," uvedla matka
jedné z vydíraných žen, která se sama stala obětí.
Zřejmě nejvážnějším příběhem z mnoha, které v soudní síni svědci popisovali, bylo ohrožování nožem dítě
jednoho z vydíraných.
"Přišel k nám Josef Tamáš v noci, byl pod vlivem drog a chtěl sto korun, za každou minutu přihazoval další
stovku," říká jeden z údajně napadených. Když peníze rodina nedala, protože neměla z čeho, tak si obžalovaný
podle výpovědi stoupl s nožem nad ročního syna a vyhrožoval, že ho zabije, když nedostane své peníze. Muže
nakonec odvezla přivolaná hlídka.
Soudce Ondřej Peřich odročil hlavní líčení na 10. prosince, protože je podle něho ještě třeba vyslechnout další
svědky.
Odkaz na článek
432
Příklady:
1. Příklad
Doplňte do vět hodící se pojmy z této lekce a vyluštěte křížovku. Pokud si nebudete vědět rady,
využijte nápovědy.
1.
2.
X
3.
4.
5.
6.
7.
X
8.
9.
10.
X
Doplňte do vět:
1) __(1)___ je trestním zákoníkem České republiky klasifikována jako _____(7)______.
2) K přijmutí půjčky od lichváře vede nejčastěji zoufalá _______(2)_______ a ______(3)______.
3) Jako způsob ____(4)____ nesplněných pohledávek užívají lichváři krutého ____(9)____.
4) ____(6)____ dnešních bankovních institucí byli ____(8)____, už v té době byli maximálně
profesionální a obezřetní, při půjčce vždy vyžadovali věrohodného ručitele nebo alespoň
hodnotnou věc, která sloužila jako ___(5)___.
5) Lichvářské půjčky jsou v naprosté většině nesplatitelné, protože ukládají
__________(10)_______.
Nápověda:
(1) keťasení (2) vážný nedostatek peněz (3) nerozvážnost (4) získávání (5) ručení předmětem (6)
průkopníci (7) nezákonný (8) středověký rytířský řád (9) násilné vymáhání (10) maximální navýšení
2. Příklad
Vyberte si jeden z těchto nadpisů a napište krátký text o problematice lichvářství. Využijte informace
nabyté v této lekci, novinové články, knihy, internet apod. Rozsah je minimálně jedna normostrana.
1) Kdo chce tam, pomozme mu tam! – úvaha nad odpovědností každého člověka
433
2) Templáři, podnikavci středověku. – krátký referát o podnikatelských aktivitách tohoto rytířského
řádu
3) Co nás vede k zadlužování? – úvaha nad konzumním charakterem dnešní doby, tlačí nás
společnost k zadlužování?
434
Řešení:
1. Příklad
Tajenkou křížovky je: LICHVÁŘSTVÍ.
10. S
T
O
P
R
O
C
3.
2.
L
7.
T
5.
6.
R
E
N
T
1.
F
E
4.
Z
P
E
8.
9.
N
L
I
CH
V
Á
Ř
S
T
V
Í
I
N
K
Y
S
E
T
E
Y
X
CH
A
O
M
T
D
N
M
D
Ú
V
N
M
Á
V
CH
Ý
P
Í
R
A
Č
Y
H
A
Ů
X
L
R
O
Ň
S
Á
Í
L
N
X T
N O
Í
D
Č
Á
Á
K
C
I
Ř
N
Y
I
N
I
Í
Í
S
S
T
E
Ň
2. Příklad
Individuální práce studentů bez jednotného řešení.
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
První úkol budou žáci zpracovávat samostatně nebo ve dvojicích hned po odvykládání lekce. Úkol
bude zkontrolován společně s učitelem. Druhý úkol bude zadán jako domácí práce, dobrovolníci
budou moci své práce přednést před třídou. Po přednesení prací bude probíhat řízená diskuse nad
tématy jednotlivých prací a problematikou lichvy obecně. Učitel může nejpovedenější práce ohodnotit
známkami.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat pouze výtisk zadání příkladů a běžné školní pomůcky (tužka, propiska,
pracovní sešit).
Realizace – postup a metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách, výkladová část patří k průměrně náročným,
měla by ji být věnována jedna vyučovací hodina. Na konci výkladové hodiny žáci vypracují křížovku
pro zopakování pojmů a následně ji společně s učitelem opraví. Druhá hodina bude věnována
přednesu prací a řízené diskusi.
435
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky s problematikou lichvy a lichvářství, přiblížit jim historii tohoto šedého
hospodářského odvětví a ukázat, že jde stále o aktuální problém. Žáci se dozvěděli základní pojmy,
zajímavé historické informace a seznámili se i s jedním konkrétním příkladem z reálného života. Díky
druhému úkolu samostatně uvažovali nad probranou tématikou, dozjistili si další informace a při
řízené diskusi procvičili své rétorické schopnosti.
436
Téma :
FG právní
Studium a práce v zemích EU
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
Klíčová slova:
Volný pohyb osob, Europass, ERASMUS, EURES, trvalý pobyt, občan EU, „erasmák“, jazykový
diplom, dobrovolnická činnost.
Cíle a přínosy pro žáka:
Příklad je zaměřen na studium a práci v zahraničí. Měl by být studentům motivačním námětem, jak
aktivně trávit prázdniny v zahraničí, vycestovat za studiem na některou z evropských škol. Zároveň
vysvětluje pracovní problematiku v evropských zemích. Je rozdělen do čtyř hlavních částí, první část
je věnována možnostem pro studenty, tedy prázdninovým pobytům, studiu a pracovním příležitostem
v rámci brigád. Druhá část je věnována pracovním příležitostem v EU, bude tedy přínosem pro žáky
především do budoucnosti. Třetí část obsahuje oficiální pravidla pro pobyt v členských zemích EU a
na závěr studenti vypracují praktické úkoly. Cílem příkladu je ukázat studentům, že studovat či
pracovat v zahraničí není nemožné, a že taková zkušenost z pravidla přináší cenné poznatky. V závěru
lekce si každý žák vytvoří životopis a seznámí se s tzv. jazykovým diplomem ve formě uznávané a
vyžadované Evropskou unií.
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti:
Studentem v EU
V rámci Evropské unie existuje nespočet programů pro studenty na několika úrovních. Zaměříme se
na tři hlavní a nejzajímavější.
Možnosti studentů v rámci EU:
•
Studium
a) na střední škole
Studium v zahraničí v rámci střední školy přináší různorodé možnosti, jednou z nejoblíbenějších
alternativ je studium kombinované s ubytováním v hostitelské rodině. Projekty tohoto typu mohou být
437
krátkodobé (měsíční), střednědobé (půlroční), i dlouhodobé (roční). Samozřejmě vždy platí, čím delší
čas student v hostitelské zemi stráví, tím lépe si osvojí cizí jazyk, ale i poznání tamního způsobu
života. Ubytování v hostitelských rodinách zároveň přináší výhodu nepřetržité komunikace s rodilými
mluvčími, praktický styk s reálným životem a v neposlední řadě také jakousi „pojistku“ pro rodiče
studenta, že o něj bude postaráno.
Pokud máte zájem o studium v zahraničí, je třeba vyřídit mnohé formality. Existují dvě hlavní
varianty, pokud budete natolik šikovní, že zvládnete splnit podmínky jak zahraniční, tak domácí školy,
po ukončení pobytu v zahraničí můžete v domácí škole pokračovat se svou původní třídou. Běžnější
ale bývá, že student začne tam, kde před odjezdem skončil a jeho studium na domácí škole se mu tedy
o rok prodlouží. Samozřejmě záleží na mnoha faktorech, domluvě se školami, šikovnosti studenta,
délkou pobytu a náročností studií. I v případě, že by student strávil na domácí střední škole o rok víc,
nejedná se v žádném případě o komplikaci, ba naopak, zkušenosti a především jazykové dovednosti,
které získal v zahraničí, mu tento rok bohatě vynahradí.
Pro zajímavost zajděte na webové stránky: http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm a zkuste
vyhledat projekt, který by vás lákal. Můžete se orientovat podle zaměření výuky, nebo země, která je
vám nejbližší.
Další užitečné informace naleznete na serveru: http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=cs,
který kromě konkrétních projektů pro studenty a školy přináší také důležité teoretické informace.
b) na vysoké škole
Absolutně nejoblíbenějším programem pro zahraniční studium vysokoškoláků je projekt ERASMUS,
který nabízí studijní pobyty a pracovní stáže po celém světě. Podmínkou pro účast na takovém pobytu
je studium na vysoké škole. Každá vysoká škola má několik zahraničních partnerských škol, jejich
počet, zaměření a kvalita se liší. Nejrozsáhlejší sítě má bez pochyby Univerzita Karlova, široký výběr
ale nabízí také ČVUT či Masarykova univerzita v Brně. Student si vybere jednu z partnerských škol a
pak skládá jakýsi „konkurs“, zda bude pro stáž vybrán. Na některé stáže je velmi obtížné se dostat, na
jiné se naopak dostanete poměrně snadno. Záleží na vybrané lokalitě, škole, konkrétním oboru a
z velké části také na vašich jazykových dovednostech.
•
ERASMUS
Projekt ERASMUS je určen pro vysokoškolské studenty, kteří chtějí zkusit, jak se žije v zahraničí,
potkat nové lidi z různých koutů světa, poznat rozličné kultury a naučit se cizímu jazyku. Nabízí
poznání v rámci studia vysoké školy, která rozšíří vaše obzory, zkušenosti a dovednosti, čímž výrazně
zvýší vaši atraktivitu na trhu práce.
ERASMUS je evropský studentský výměnný program fungující od roku 1987 nabízející
vysokoškolským studentům možnost studovat či získat pracovní zkušenosti v jiné evropské zemi.
438
Nejkratším možná stáž je tříměsíční. Programu se kromě členských zemí účastní také Island,
Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko.
Program je koncipován tak, aby byl z finančního hlediska dostupný pokud možno pro každého
studenta. „Erasmáci“, jak si zahraniční studenti říkají, tedy neplatí školné a v drtivé většině případů
obdrží grant, který má alespoň částečně pomoci pokrývat náklady na pobyt v zahraničí. Výše částek se
liší školu od školy, téměř vždy ale zahrnuje příspěvek na ubytování a alespoň symbolické kapesné.
Všechna práva a požadavky na uchazeče jsou zahrnuty v Erasmus Student Charter, tedy „Stanovy
studenta v programu Erasmus“ k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1057_en.htm . Některé univerzity také nabízejí
intenzivní jazykové kurzy, které většinou probíhají před samotným nástupem do školy.
•
Pracovní příležitosti
1) stáže
Pracovní stáže jsou zajímavou příležitosti pro čerstvé absolventy nebo studenty posledních ročníků
středních i vysokých škol. Jelikož část firem sídlících v České republice je pobočkou zahraničních
mateřských společností, znalost jazyka bude během několika mála let zcela nepostradatelným
požadavkem na každou střední a vyšší pozici. Zahraniční stáž dává zaměstnavateli důkaz, že ovládáte
alespoň jeden světový jazyk, zároveň je pozitivním signálem, že jste cílevědomý člověk se zájmem o
prohloubení svých profesních kvalit, a v neposlední řadě vás zahraniční stáž ještě stále učiní odlišným
v kladném slova smyslu, mezi ostatními uchazeči. Existuje několik možností zahraničních stáží.
Stáž je třeba vybírat především podle dvou hlavních hledisek, kterými jsou: studovaný obor a
jazykové dovednosti. Většina projektů je zaměřena právě dle oboru vašeho zájmu, jazykové
schopnosti jsou brány jako samozřejmý předpoklad.
Jednotlivé stáže se od sebe liší několika faktory na stáže dobrovolné či placené, akademické či
neakademické, stáže při studiu, či po něm.
a) stáž při studiu
Tento typ stáží přináší především časovou výhodu, po dokončení studia má takový absolvent již
pracovní zkušenosti, které si žádá stále více firem. Jediným zádrhelem může být, že takový typ
většinou nahrazuje stáž v domácí zemi a pokud je absolvent rozhodnut pro trvalou práci ve své rodné
zemi, mohla by mu zkušenost z domácího prostředí scházet.
Na těchto webových stránkách najdete konkrétní nabídky, užitečné typy a rady, jak vybrat a získat
místo na některé ze stáží: http://www.capcampus.com/emploi/stage/ .
b) postudijní stáž
Výhodou postudijní stáže je často to, že absolvent již prošel „domácí“ praxí, má tedy pro budoucího
zaměstnavatele jak zkušenosti z domova, tak ze světa, které může porovnávat. Nevýhodou je
samozřejmě ten fakt, že absolvent prodlužuje svůj nástup do práce, ten však nebývá záporným
439
hlediskem pro zaměstnavatele a pokud si absolvent najde placenou stáž, odpadá i problematika
financí.
Odkaz na webové stránky mezinárodních odborných stáží: http://www.internabroad.com/search.cfm .
2) prázdninové brigády
Studentské prázdninové brigády jsou často zaměřeny na sezónní práce v zemědělství, jako je například
sběr ovoce. Cílem těchto brigád je v první řadě vydělat peníze, procvičit se v cizím jazyce a poznat
cizí kraje, pracovní zkušenosti bývají spíše doplňkové. Prázdninové brigády jsou skvělým způsobem
jak vyrazit do světa pro studenty, kteří si na cestování nestíhají vydělat přes rok při škole. Mnoho
z nich tedy jednu část prázdnin pracuje ve vybrané zemi a druhou část prázdnin stráví utrácením
vydělaných peněz při jejím prozkoumávání.
Pokud vás tato představa láká, prohlédněte si tyto webové stránky:
http://www.gapwork.com/europe.shtml , http://www.pickingjobs.com/ .
3) dobrovolnická činnost
Dobrovolnická činnost je další alternativou jak zajímavě a levně strávit prázdniny v zahraničí. Existuje
mnoho organizací, které zprostředkovávají dobrovolnické pobyty v zahraničí, stačí si jen vybrat a
naplánovat. Princip dobrovolnické činnosti je zcela jednoduchý, uchazeč si určí místo, kde by chtěl
pracovat, z konkrétní nabídky vybere projekt, kterého by chtěl být součástí, většinou je třeba napsat
tzv. motivační dopis, který má vyjádřit, proč jste si vybrali právě tento projekt. Zprostředkovatelské
agentury také vyžadují poplatek za vyřízení, ten se ale v Čechách pohybuje kolem 2000 Kč a je jedním
ze tří povinných investic cestovatele. Uchazeč je totiž kromě poplatku za zprostředkování povinen
samostatně zaplatit výdaje za cestu a zajistit si zdravotní pojištění, o vše ostatní se ale stará hostitelská
organizace. Dobrovolník tedy pomáhá při realizaci vybraného projektu za ubytování a stravu. To ale
není vše, nejedná se totiž o žádnou dřinu, druh práce si každý předem určí při výběru projektu,
víkendy jsou vždy volné, organizace z pravidla připraví výlety do okolí, party a další společenské
akce. A co je nejpodstatnější, těchto projektů se smí zúčastnit vždy maximálně dva lidé ze stejné země,
dobrovolnická skupina je tedy namixována z lidí ze všech koutů světa. Komunikačním jazykem bývá
zpravidla angličtina, ale vzhledem k rozmanitosti účastníků je většinou možnost procvičit více cizích
řečí.
Jednou z agentur zprostředkovávajících dobrovolnickou činnost je INEX – SDA, bližší informace
naleznete na jejich webových stránkách: http://www.inexsda.cz/ .
Pro jakýkoliv pobyt v zahraničí je samozřejmě nepostradatelná alespoň základní znalost jednoho ze
světových jazyků. Na webových stránkách: http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml , jednoduše
zvolíte jazyk, který chcete vypilovat a pak už jen vybíráte jednotlivá cvičení. Možnosti jsou opravdu
široké, můžete trénovat gramatiku, slovní zásobu, výslovnost, sledovat seriál ve vybraném jazyce, či
440
nacvičit konkrétní situace, jako je například příprava na pracovní pohovor v angličtině:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit2cvs/page1.shtml .
Podrobnější informace týkající se studentských projektů v EU najdete na webových stránkách:
http://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=cs&CFID=16144693&CFTOKEN=f7da18dbadd7e2caD03060B9-9504-6FAB-89D5B32A502E914B&jsessionid=4207e0df10ea37673846TR , stránky jsou
vypracovány v češtině, konkrétní informace jsou ale většinou dostupné pouze v cizím jazyce, vždy
však anglicky.
Pracovníkem v EU
Tato část lekce je zaměřena na pracovní příležitosti pro absolventy středních a vysokých škol,
obsahuje odkazy na konkrétní nabídky, základní informace, práva a povinnosti uchazečů, také typy a
rady, na co si dát pozor.
EURES
Síť Eures vznikla v roce 1993 spoluprací Evropské komise, veřejných služeb zaměstnanosti
členských států EU společně s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, Švýcarskem a dalšími
partnerskými organizacemi. Cílem této pracovní sítě je poskytovat informace, služby a
poradenství v problematice náboru a vyhledávání pracovních míst jak pracovníkům, tak
zaměstnavatelům. Pomáhá prakticky využívat výhody zásady volného pohybu osob.
Portál EURES nabízí širokou škálu služeb, jeho prostřednictvím lze vyhledat konkrétní
aktuálně dostupné pracovní místo ve 31 zemích Evropy. Uživatel má možnost zpřístupnit na
tomto portálu svůj životopis, který bude zařazen do databáze a tak bude k dispozici všem
registrovaným zaměstnavatelům i poradcům EURES, zvýší tak šanci na nalezení pracovního
místa. A v neposlední řadě přináší souhrn praktických, právních i administrativních informací
ke všem členským zemím. Mezi tyto nejdůležitější informace patří otázka ubytování, daní,
životních nákladů, právních předpisů v sociální oblasti, zdraví, srovnatelností kvalifikací atp.
Stačí jen zvolit konkrétní stát a jedním kliknutím zjistit veškeré potřebné informace. Na
portálu je také dostupný kalendář akcí, který zahrnuje informace o nadcházejících akcích,
které by uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele mohly zajímat, jedná se o různé veletrhy,
workshopy apod.
Bližší informace naleznete na webových stránkách:
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs .
Právo pobytu v Evropské unii
1) Právo pobytu v EU po dobu do tří měsíců pro občany EU
441
Právní předpisy Společenství stanovují, že každý občan EU, kterým je každý, kdo má státní
příslušnost členského státu, má právo pobývat v jiném členském státě po dobu do tří měsíců
pouze na základě platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. V tomto časovém
horizontu nezáleží, zda se v jiném státě chystáte pobývat z osobních či pracovních důvodů,
zda budete turistou nebo se chystáte pracovat, a jestli budete zaměstnancem nebo osobou
samostatně výdělečně činnou. Kromě povinnosti být držitelem platného občanského průkazu
nebo cestovního pasu neexistují žádné další podmínky nebo formality.
Pokud se rozhodnete do zahraničí vycestovat za účelem nalezení práce a ve stanoveném
období se vám to nepodaří, nesmíte být přesto ze země vyhoštěni pokud prokážete, že stále
aktivně hledáte práci, k čemuž stačí například prokazatelně sjednané pracovní pohovory.
NA CO SI DÁT POZOR:
jediný dokument, který potřebujete a který po vás vnitrostátní orgány mají
•
právo požadovat je platný průkaz totožnosti
•
vnitrostátní orgány nesmějí požadovat prokázání účelu vašeho pobytu
•
vaší povinností není nijak prokazovat dostatečné finanční prostředky na pobyt
v zemi, doklad o smluveném ubytování, lékařská potvrzení ani jakákoliv jiná osvědčení
vnitrostátní orgány nesmějí omezovat vaše právo na výkon pracovní činnosti či
•
studium
vnitrostátní orgány nemají právo požadovat, abyste zažádali o osvědčení o
•
registraci
pokud by se vám náhodou stala ta nepříjemnost, že zapomenete občanský
•
průkaz i cestovní pas, před zpochybněním vašeho práva na pobyt vám musí být dána možnost,
nechat si doklady dopravit, nebo se prokázat jinak
Bližší informace naleznete na webových stránkách:
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/living/right-residence-up-3-moths/for-unioncitizens/index_cs.html
2) Právo pobytu v EU po dobu delší než tři měsíce pro občany EU
Právo pobytu v EU po dobu vyšší než tří měsíce je značně složitější a dělí se podle typu
pobytu.
Typy pobytu:
•
pro občany EU, kteří jsou zaměstnanci
•
pro občany EU, kteří jsou samostatně výdělečně činnými osobami
•
pro občany EU, kteří poskytují služby
442
•
pro ostatní občany EU
•
pro jejich rodinné příslušníky, kteří jsou sami občany EU
•
pro jejich rodinné příslušníky, kteří sami nejsou občany EU
• V rámci naší lekce se zaměříme na dva poslední typy tohoto pobytu.
•
pro občany EU, kteří jsou uchazeči o zaměstnání
Právní předpisy Společenství stanovují, že každý občan EU, kterým je každý, kdo má státní
příslušnost členského státu, který přijel do jiného členského státu, aby si tam našel zaměstnání, má
právo v něm pobývat po dobu delší než tři měsíce s platným občanským průkazem nebo pasem. Jak
jsem již zmiňovala výše, pokud si ve stanovené lhůtě práci nenajdete, stát nemá právo na vaše
vyhoštění, pokud prokážete, že práci stále hledáte a máte šanci na její získání, k čemuž stačí například
smluvené pohovory. Zároveň máte právo na pomoc od vnitrostátních úřadů práce stejně jako státní
příslušník dané země.
NA CO SI DÁT POZOR:
•
jediný dokument, který potřebujete a který po vás vnitrostátní orgány mají právo požadovat je
platný průkaz totožnosti
•
vaší povinností není nijak prokazovat dostatečné finanční prostředky na pobyt v zemi, doklad o
smluveném ubytování, lékařská potvrzení ani jakákoliv jiná osvědčení
•
vnitrostátní orgány nemají právo požadovat, abyste zažádali o osvědčení o registraci
Bližší informace naleznete na webových stránkách:
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/living/right-residence-more-3-months/for-jobseekers/index_cs.html
•
pro občany EU, kteří jsou studenty
Právní předpisy Společenství stanovují, že každý občan EU, kterým je každý, kdo má státní
příslušnost členského státu, má právo pobývat v jiném členském státě po dobu delší než tři měsíce, jeli zapsán u soukromého či veřejného subjektu, akreditovaného nebo financovaného hostitelským
členským státem, za hlavním účelem studia, včetně odborné přípravy. Právo pobytu v hostitelském
členském státě jako student máte za předpokladu, že jste účastníky všeobecného zdravotního pojištění
v hostitelském členském státě a prohlášením nebo jiným podobným prostředkem podle své volby
ujistíte příslušný vnitrostátní orgán, že máte dostatečné prostředky, abyste se po dobu pobytu nestali
zátěží pro sociální systém.
NA CO SI DÁT POZOR:
•
hostitelská země bude pravděpodobně vyžadovat registraci u příslušných orgánů, lhůta pro
vaši registraci však nesmí být kratší tří měsíců ode dne příjezdu. Při nesplnění této registrace mohou
být proti vám uplatněny předem stanovené sankce, nesmíte však být uvězněni ani vyhoštěni
443
•
vaše právo pobytu dokládá takzvané „osvědčení o registraci“, právní předpisy nevyžadují
získání povolení k pobytu, aby vám toto osvědčení mohlo být uděleno, musíte splňovat několik
podmínek, kromě předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu je tedy třeba dokladu
o zapsání ke studiu u akreditovaného subjektu, dokladu o účasti na všeobecném zdravotním pojištění a
prohlášení (či jiného podobného prostředku) o dostatečných prostředcích na pobyt v hostitelské zemi.
Osvědčení o registraci se vystavuje na počkání a má neomezenou platnost.
•
vnitrostátní orgány vám nesmějí bránit v zahájení studia do doby, než získáte osvědčení o
registraci
Bližší informace naleznete na webových stránkách:
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/living/right-residence-more-3-months/forstudents/index_cs.html
3) Trvalý pobyt v EU pro občany EU
Právní předpisy Společenství stanovují, že každý občan EU, kterým je každý, kdo má státní
příslušnost členského státu, který po nepřetržitou dobu pěti let pobývá v hostitelském členském státě,
zde získává právo trvalého pobytu. Získané právo trvalého pobytu může člověk ztratit pouze trvalou
nepřítomností v hostitelském členském státě po dobu delší dvou po sobě jdoucích let.
Evropské orgány jsou na tato poměrně benevolentní pravidla ohledně získání trvalého pobytu
v členských státech EU velice hrdí, posiluje podle nich pocit „evropského občanství“ a je klíčovým
prvkem v podpoře sociální soudržnosti.
Právo trvalého pobytu je dokládáno příslušným dokladem ( liší se dle hostitelské země), který by měl
být žadateli vydán na základě jeho žádosti a kontrole trvání jeho pobytu. Nepřetržitost vašeho pobytu
může být doložena například pracovní či ubytovací smlouvou, studiem atp. Nepřetržitost pobytu není
narušena dočasnou nepřítomností, která ale nepřesahuje celkově šest měsíců v jednom roce.
Nepřítomnost delšího trvání omlouvá povinná vojenská služba. Důležitými důvody, které omlouvají
přerušení pobytu na dobu nejvýše dvanácti po sobě jdoucích měsíců jsou například těhotenství,
narození dítěte, vážné nemoci, studia, vyslání do jiného státu zaměstnavatelem apod. Nepřetržitost je
ale přerušena řádně vykonaným rozhodnutím o vyhoštění osoby ze země.
NA CO SI DÁT POZOR:
•
vnitrostátní orgány po vás nesmějí požadovat podání žádosti o doklad potvrzující trvalý pobyt
•
vaší povinností není nijak prokazovat dostatečné finanční prostředky na pobyt v zemi, doklad
o smluveném ubytování, lékařská potvrzení ani jakákoliv jiná osvědčení
Bližší informace naleznete na webových stránkách:
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/living/right-of-permanent-residence/for-unioncitizens/index_cs.html
444
Příklady:
1. Příklad:
Vyhledejte, jaké výukové programy a ve kterých světových jazycích nabízí naše škola.
Nápověda: potřebný odkaz je: http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm .
2. Příklad:
Vyplňte dokument Europass - životopis a ohodnoťte své dovednosti.
Webová adresa: http://www.europass.cz/zivotopis/
3. Příklad
Vyplňte dokument Europass – jazykový pas a ohodnoťte své dovednosti.
Webová adresa: http://www.europass.cz/jazykovy-pas/
445
Řešení:
Všechny úkoly budou učitelem kontrolovány v průběhu jejich zpracování. Ověření správnosti prvního
úkolu provede učitel na webové adrese: http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:
První příklad budou žáci zpracovávat dle možností učebny, pokud budou mít přístup k počítači
s internetem, vypracují úkol přímo na hodině, v opačném případě bude tento úkol zadán hned na první
hodině jako domácí a následně skupinově zkontrolován. Druhé dva příklady budou zpracovány přímo
na hodině a to jednotlivě, bude jim ale věnována celá druhá výuková hodina. Před jejich
vypracováním učitel projde s žáky „manuál“ jak dokumenty správně vyplnit a zodpoví případné
dotazy. Samotné zpracovávání úkolů proběhne opět dle možností učebny. Pokud budou mít studenti
možnost pracovat na počítači, vyplní si dokumenty v elektronické podobě, pokud ne, přinese učitel
dokumenty v podobě tištěné. Zpracování těchto dokumentů bude pro studenty velice přínosné, jedná
se totiž o oficiální dokumenty přijímané a vyžadované na území celé EU.
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie:
Žáci budou potřebovat výtisk zadání příkladů, počítač, ideálně s přístupem k internetu nebo vytištěné
verze úkolů.
Realizace – postup a metody:
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s teoretickou
částí tohoto příkladu a zpracují první úkol, který je případně možné zadat jako domácí. Druhá hodina
bude věnována zpracovávání a kontrole druhých dvou úkolů.
Vyučující budou mít k dispozici dokumenty, přiložené k této výukové lekci, které jim pomohou
správně vysvětlit žákům, jak zpracovat zadané úkoly.
Závěr:
Cílem bylo seznámit žáky s možnostmi, které jim nabízí volný pohyb osob v rámci Evropské unie.
Téma je zpracováno aktuálně s ohledem na konkrétní potřeby žáků středních škol, budoucích
vysokoškoláků a pracovníků. Žáci se dozvědí nejen teoretické informace, důležité rady a typy, ale
vytvoří si také dva dokumenty, nezbytné pro aktivní účast v evropském prostoru.
446
Testové otázky
Úvod
Soubor testových otázek je určen pro vyučující učiva finanční gramotnosti. Má napomoci
k otestování znalostí žáků získaných při výuce. Testové otázky jsou zařazeny do čtyř tematických
celků.
Hospodaření domácnosti
Peníze
Finanční produkty
Práva spotřebitele
Sbírka obsahuje pět typů otázek:
klasické otázky s jednou správnou odpovědí,
otázky s několika správnými odpověďmi (i všemi),
otázky doplňovací,
otázky otevřené,
otázky přiřazovací.
Soubor testových otázek je též umístěn na internetu (www.vyuka.iss-cheb.cz), v e-learningové
aplikaci EduBase2. To umožňuje vyučujícím ověření znalostí žáků formou testu, který generuje
z uložených dat potřebný počet otázek pro každého žáka zvlášť. Zároveň vyplněný test okamžitě
vyhodnotí. Skladbu otázek může vyučující též měnit dle vlastních potřeb.
447
Hospodaření domácností
Osobní a rodinný rozpočet
Všechny otázky jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď.
1.
Při sestavování domácího rozpočtu bychom měli vycházet
a) Z předpokládané finanční situace domácnosti
b) Z reálné finanční situace domácnosti
c) Nebereme ohled na finanční situaci domácnosti
2.
Mezi příjmy pravidelné patří
a) Úroky z vkladů, dividendy
b) Příjmy z prodeje majetku
c) Odměny za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky, starobní důchody
3.
Při sestavení domácího rozpočtu se do příjmů započítávají
a) Pouze čisté příjmy
b) Vždy hrubé příjmy
c) Příjmy snížené o daň z příjmu
4.
Utrácet můžeme jen tolik peněz
a) Kolik jsme si vydělali
b) Kolik peněz nám půjčí banka
c) Pokud naše příjmy přesahují výdaje
5.
Rodina Novákových nemá dostatek finančních prostředků na nákup auta, proto využije
finanční leasing, který představuje
a) Krátkodobý pronájem
b) Dlouhodobý pronájem, kdy se po uplynutí doby pronájmu stává pronajímaný
předmět majetkem nájemce
c) Půjčka, za kterou si auto pořídí
6.
Pan P. má mzdu v zaměstnání 16 000 korun rozhoduje se, zda začít podnikat nebo zůstat
v zaměstnání, co bude nákladem obětované příležitosti
a) Jeho příjmy z podnikání
b) Jeho mzda 16 000 korun, které se vzdá odchodem ze zaměstnání
c) Žádné náklady obětované příležitosti mu nevzniknou
7.
Výše rezervy domácího rozpočtu by měla být minimálně
a) Desetinásobkem průměrných měsíčních výdajů
b) Trojnásobkem průměrných měsíčních příjmů
c) Stejná jako je průměrný měsíční příjem
448
8.
Za osobní aktiva považujeme majetek
a) Který nám bude přinášet další příjmy
b) Který bude v našem osobním vlastnictví
c) Který ihned prodáme
9.
Každý člověk má určité potřeby, které představují
a) To, co jsme si pořídili
b) Pocit nedostatku, který chceme odstranit
c) Pocit nedostatku, který nechceme odstranit
10. Přebytek osobního rozpočtu vzniká
a) Pokud jsou příjmy menší než výdaje
b) Pokud jsou příjmy stejné jako výdaje
c) Pokud jsou příjmy větší než výdaje
11. „Skutečnost“ nazývaná náklady obětované příležitosti znamená
a) Pokud si vybereme jednu možnost, ztratíme příležitost vybrat si možnost jinou
b) Pokud si vybereme jednu možnost, získáme příležitost vybrat si možnost jinou
c) Nemáme příležitost si něco pořídit
12. Domácí výdaje představují
a) Výdaje na stravování členů domácnosti
b) Prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti
c) Prostředky vynakládané na pořízení osobních aktiv
13. Osobní finanční plán zahrnuje
a) Pouze přehled majetku a závazků
b) Pouze rozpočet příjmů a výdajů
c) Rozpočet příjmů a výdajů spolu s přehledem majetku a závazků
14. Sestavením dobrého finančního plánu nalezneme možnosti jak
a) Získat úvěr od banky
b) Financovat své cíle a minimalizovat rizika
c) Jak si zajistit vyšší příjem
15. Rodina Nových prodala svůj byt, o jaký příjem se jedná
a) Jednorázový
b) Nepravidelný
c) Pravidelný
449
16. Hrubý příjem představuje
a) Příjem, který skutečně obdržíme
b) Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění
c) Příjem před zdaněním a srážkami pojištění
17. Cena zboží a služeb se stanoví pomocí
a) Účetnictví
b) Kalkulace
c) Aritmetického průměru
18. Konečná podoba kalkulace ceny je
a) Náklady + zisk + DPH
b) Náklady + zisk
c) Náklady + DPH
19. Cena, při které dojde k vyrovnání nabídky a poptávky se nazývá
a) Reálná cena
b) Rovnovážná cena
c) Rovnocenná cena
20. Stát stanoví, kolik by měl minimálně činit příjem jednotlivce tzv. životní minimum, které
představuje
a) Minimální hranice příjmů nutná pro přežití
b) Minimální náklady na bydlení
c) Minimální hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
21. Manželé Pivoňkovi pronajali byt po prarodičích, tento příjem se považuje
a) Za příjmy z osobních aktiv
b) Za příjmy z osobních pasiv
c) Za příjem nepravidelný
22. Za osobní pasiva považujeme
a) Majetek, který vytváří příjmy
b) Majetek, který vytváří výdaje
c) Majetek, který vytváří dluhy
23. Rodinný osobní automobil je považován
a) Za osobní aktivum
b) Za závazek rodiny
c) Za osobní pasivum
450
24. Mezi osobní majetek rodiny nepatří
a) Běžný účet
b) Finanční leasing
c) Penzijní připojištění
25. Majetek a závazky rodiny zachycuje
a) Celkový stav financí
b) Průběžný stav peněz
c) Co rodina vlastní
26. Pokud nám vzniknou neočekávané výdaje, jako první je budeme financovat
a) Z rezerv
b) Hledáním způsobu, jak zvýšit příjmy
c) Z půjček
27. Osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit pojistné na
a) Důchodové pojištění
b) Nemocenské pojištění
c) Pojištění státní politiky zaměstnanosti
28. Velikost životního minima rodiny nezáleží na
a) Na věku rodičů
b) Na věku dětí
c) Na počtu dětí
29. Pokud příjem domácnosti dosahuje dvou násobku životního minima, pak má tato rodina
nárok na
a) Příspěvek na dopravu
b) Sociální příplatek
c) Přídavky na děti
451
Peníze
Peníze, měna a inflace
Otázky 1-23 jsou klasické, obsahují jednu správnou odpověď. Otázka 24 je přiřazovací. U otázek 25-34
je několik správných odpovědí.
1.
Definice peněz
a) Hotovost a papírové peníze
b) Prostředek směny, který je všeobecně přijímán k placení za výrobky a služby
c) Vše vhodné k placení
2.
Co není základní funkcí peněz
a) Tvůrce zisku
b) Uchovatel hodnot
c) Zúčtovací jednotka
d) Prostředník směny
3.
Čím jsou kryty peníze
a) Do roku 1976 byly kryty zlatem
b) Slibem vlády a prezidenta republiky
c) Výkonem NH, zárukou státu
4.
Která banka má monopol na emisi peněz
a) Komerční banka a.s
b) Česká národní banka
c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj
d) Česká spořitelna a.s.
5.
Kdo stojí v čele ČNB a kým je jmenován
a) Prezident, jmenovaný představenstvem
b) Guvernér, jmenovaný prezidentem republiky
c) Guvernér, bankovní rada jmenovaní vládou
d) Ředitel, jmenovaný vládou
6.
Definujte pojem bankovní zisk
a) Výnos z podnikatelské činnosti banky
b) Rozdíl úročení úvěrů na jedné straně a úročení vkladů na druhé straně
c) Hlavní cíl činnosti banky
452
7.
Která instituce denně vydává kurzovní lístek
a) Český statistický úřad
b) ČNB
c) BCP, a.s., Praha
8.
Co je to bárterový obchod
a) Vzájemná směna zboží v rámci zahraničního obchodu
b) Platba na protiúčet
c) Obdoba naturální směny
9.
Co je to deflace
a) Zvyšování hodnoty peněz
b) Makroekonomický ukazatel
c) Opak inflace
10. Co je v praxi častější, deflace nebo inflace
a) Inflace
b) Deflace
c) Oba jevy se projevují stejně
11. Pojem taxflace
a) Spojení inflace a vyššího zdanění
b) Inflace taxativně rostoucí
c) Pevná míra inflace
12. Co je to revalvace měny
a) Administrativní zvýšení kurzu měny vůči všem cizím měnám
b) Měnová reforma
c) Zásah vlády do hodnoty kurzu
13. Devizy – přiřaďte definici
a) Pohledávky znějící v cizí měně a splatné v cizí měně
b) Zůstatky na devizových účtech
c) Bankovky a mince
14. Valuty
a) Cizí měna
b) Bankovky a mince cizího státu
c) Tvrdá měna – konvertibilní
453
15. Devalvace měny
a) Oficiální snížení kurzu měny určitého státu vůči všem ostatním měnám
b) Příznivá situace pro investory
c) Měna se znehodnocuje
16. Jaké znáte ochranné prvky českých bankovek
a) Vodoznak, ochranná vlákna, soutisková značka
b) Oboustranná tečka, mikrotext v anglickém jazyce
c) Plastické označení hodnoty bankovky
17. Která bankovka byla vyhlášena bankovkou roku 2008
a) Euro bankovka v hodnotě 20 euro
b) Česká tisícikoruna
c) Euro bankovka v hodnotě 500 euro
18. Jak je trestáno padělání peněz
a) Jde o přestupek- pokuta ve správním řízení
b) Jde o trestný čin hospodářský, jsou ukládány vysoké nepodmíněné tresty
c) Jde o méně závažný trestný čin – udělují se podmíněné či alternativní tresty
19. Odkud pochází název současného amerického dolaru
a) Z německého prostředí
b) Zkomolenina názvu Joachims thaler - což byla stříbrná mince z roku 1519 ražená
v Jáchymově
c) Podle názvu kanadského dolaru
20. Nejpoužívanější cenové praktiky jsou
a) Cena je zaokrouhlena
b) Cena je uvedena s DPH
c) Cena končí číslicí 9
21. Co nám představuje inflace a jaké jsou její důsledky
a) Růst cenové hladiny a stoupá hodnota peněz
b) Snížení cenové hladiny a klesá hodnota peněz
c) Růst cenové hladiny a klesá hodnota peněz
22. Co provede banka při zvyšující se inflaci s úrokovými sazbami
a) Zvýší úrokové sazby z úvěrů a sníží úrokové sazby z vkladů
b) Zvýší úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů
c) Sníží úrokové sazby z úvěrů i úrokové sazby z vkladů
454
23. Jestliže státní zaměstnanec bude mít plat 15 000 korun a roční míra inflace bude 5%, pak
si letos koupí výrobky a služby za
a) 14 250 korun
b) 15 000 korun
c) 15 750 korun
24. Přiřaďte druhy peněz
a) Komoditní
b) Symbolické
c) Plnohodnotné
1) Mušle
2) Stříbrné denáry
3) Pláténka
U následujících otázek vyberte všechny správné odpovědi.
25. Co jsou to komoditní peníze
a) Zboží, které plní funkci všeobecně uznávaného ekvivalentu ve směně
b) Plnohodnotné mince
c) Olivový olej, drahé kovy, hedvábí
26. Základní rozdíl mezi konvertibilní a nekonvertibilní měnou
a) Neexistuje
b) Jde o směnitelnost a možnost s danou měnou volně platit
c) Konvertibilní měny jsou žádané, stabilní
27. Jaké stupně – druhy inflace známe
a) Mírná, rychlá, hyperinflace
b) Plíživá, pádivá, hyperinflace
c) Pomalá, prudká, hyperinflace
28. Jak měříme inflaci
a) Porovnáním vývoje cenové hladiny
b) Pomocí statistických výpočtu
c) Ukazatelem míry inflace
29. Co je to měnový kurz
a) Cena měnové jednotky jedné země, vyjádřená v peněžní jednotce druhé země
b) Poměr dvou měnových jednotek
c) Cena dané měny v jiné zemi
455
30. Co je to numismatika
a) Vědní disciplína úzce navazující na matematiku
b) Pomocná historická věda, která se zabývá studiem mincí, medailí
c) Sběratelství mincí
31. Pamětní mince – význam
a) Upomínka na významnou státní či společenskou událost
b) Předmět zájmu sběratelů
c) Suvenýr nevalné hodnoty
32. Čím je typická euroměna
a) Všechny bankovky a mince jsou stejné
b) Nepoužívá se ve všech zemích EU
c) Je to silná – konvertibilní měna
33. Podoba euromincí
a) Na líci symbol euro a nominální hodnota
b) Na rubu národní symbol
c) Líc a rub mincí se dán rozhodnutím dané země
34. Společné symboly na eurobankovkách
a) Stejná barva všech bankovek stejné hodnoty
b) Téma z oblasti různých architektonických slohů
c) Na líci okna nebo brány, na rubu mosty
456
Směnky a šeky
Otázky 1 – 27 jsou klasické s jednou správnou odpovědí. Otázka 28 je přiřazovací. U otázek 29-33 je
nutné doplnit správný výraz. Otázky 34-41 jsou otevřené, vyžadují výkladovou odpověď.
1.
Směnka je
a) Obchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, že osobě
uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu
b) Neobchodovatelný cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, že
osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu
c) Dlouhodobý cenný papír, kterým se výstavce bezpodmínečně zavazuje, že osobě
uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu
2.
Směnka je využívána
a) Pouze mezi podnikateli a finančními institucemi
b) Pouze mezi běžnými občany
c) Mezi podnikateli, finančními institucemi i běžnými občany
3.
Podle směnečného a šekového zákona může být vystavena směnka
a) Vlastní a cizí
b) Soukromá a podnikatelská
c) Finanční a věcná
4.
Kdo vystavuje směnky
a) Kdokoliv, každá FO a PO
b) Pouze podnikatelské a státní PO
c) Každý občan ČR
5.
Podoba směnky
a) Je daná zákonem, který přesně určuje její formu
b) Není daná zákonem, ten vymezuje pouze její náležitost
c) Není daná zákonem a zákonem nejsou dané ani její náležitosti
6.
O směnku vlastní se jedná
a) Pokud se osoba, která ji vystavuje, bezpodmínečně zaváže zaplatit osobě ve směnce
uvedené určitou sumu, v určitém termínu a na určitém místě
b) Pokud osoba, která ji vystavuje se nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení
platby přikazuje třetí osobě
c) Pokud se osoba, která ji vystavuje, zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou
sumu, v určitém termínu a na určitém místě, ale jen za zvláštních podmínek
457
7. Při vystavování směnky se
a) Musí uvést v názvu, že se jedná o směnku
b) Nemusí uvést v názvu a označit v textu, že jde o směnku
c) Musí uvést v názvu a označit v textu, že jde o směnku
8.
Jistotu úhrady směnky si může směnečný věřitel zajistit
a) Ručením jiné osoby za závazky dlužníka
b) Ručením majetkem dlužníka za závazky
c) Zástavou nemovitosti
9.
Indosament (rubopis) je
a) Vlastnoruční podpis směnečného dlužníka na rubu směnky
b) Vlastnoruční podpis avalisty, který jím potvrdí úhradu závazku za směnečného
dlužníka
c) Převod směnečného nároku věřitele na jinou osobu, který se zaznamenává na rubu
směnky
10. Částečné plnění směnky směnečným dlužníkem
a) Nesmí směnečný věřitel odmítnout
b) Může směnečný věřitel odmítnout
c) Může směnečný věřitel odmítnout pouze avalistovi
11. Před termínem splatnosti směnky směnečný věřitel
a) Nesmí odmítnout peněžní plnění od směnečného dlužníka
b) Může odmítnout peněžní plnění od směnečného dlužníka
c) Může odmítnout peněžní plnění pouze od směnečníka
12. Avalista je
a) Osoba, prostřednictvím které směnečný věřitel vymáhá svou pohledávku
b) Osoba, která svým vlastnoručním podpisem na směnce potvrdí úhradu závazku
v případě, když tak neučiní směnečný dlužník
c) Osoba, která neručí za závazky směnečného dlužníka
13. Kvitanční doložka je
a) Záznam směnečného věřitele na směnce, kterým potvrzuje její zaplacení
b) Příkaz, kterým směnečný věřitel požaduje zaplacení směnky od avalisty
c) Příkaz, kterým výstavce směnky nařizuje směnečníkovi, zaplatit osobě uvedené
na směnce
458
14. Při soudním vymáhání směnky má důkazní břemeno
a) Směnečný věřitel
b) Směnečný dlužník
c) Směnečný dlužník i věřitel
15. Směnečný platební rozkaz vydaný soudem
a) Ukládá směnečnému věřiteli, aby předložil soudu originál směnky
b) Ukládá směnečnému věřiteli, aby uhradil správní poplatek při podání žaloby
c) Ukládá směnečnému dlužníkovi, aby uhradil stanovenou dlužnou částku v určité lhůtě
16. Pro