Výsledky testování třídy
Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků
na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy
Školní rok 2012/2013
ANGLICKÝ JAZYK
Třída: IX.
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina
Bouzov, příspěvková organizace
Termín zkoušky: 13. 05. 2013 - 07. 06. 2013
Termín provedení testu(ů): 20. 05. 2013 - 24. 05. 2013
Datum vyhodnocení: 19. 06. 2013
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Obsah
1. Celkové výsledky
3
2. Detailní výsledky
5
3. Výsledky žáků
8
4. Úspěšnost otázek
9
4.1. Obtížnost 1
10
4.2. Obtížnost 2
13
4.3. Přehled úloh
15
4.3.1. Úloha 1
15
4.3.2. Úloha 2
16
4.3.3. Úloha 3
17
4.3.4. Úloha 4
19
4.3.5. Úloha 5
20
4.3.6. Úloha 6
21
4.3.7. Úloha 7
22
4.3.8. Úloha 8
23
4.3.9. Úloha 9
23
4.3.10. Úloha 10
24
4.3.11. Úloha 11
24
4.3.12. Úloha 12
25
4.3.13. Úloha 13
25
Stránka 2
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
1. Celkové výsledky
SOUHRNNÝ VÝSLEDEK TŘÍDY
Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout
informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavkyminimálního standardu osvojených znalostí a dovedností.
Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků třídy nebo školy.
Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny.
• Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (v testech různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh
různě velká; Obtížnost 1). Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní
úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (protože by nemělo
smysl, aby ten, kdo má první část úloh bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy; Obtížnost 2).
• Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě jednotlivých otázek lze
vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je součástí výsledků třídy), za chybně vyřešenou nebo
vynechanou úlohu body nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém
testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně,
spočetly se úspěšnosti za každou úroveň zvlášť.
• Úlohy v testu byly rozděleny do několika tématických částí podle toho, čeho se týkaly – to umožňuje zjednodušené
a přibližné posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost
v jednotlivých částech). Úloh v jednotlivých částech bylo ale vždy jen pár – proto jsou úspěšnosti za části zatíženy
poměrně velkou nepřesností.
První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků třídy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou
pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří
dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj.
jaká část žáků vyřešila jednu pětinu otázek nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je
uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků třídy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly.
Nejedná se o porovnání třídy s ostatními třídami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem
nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních tříd, ani počty tříd v jednotlivých skupinách.
Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu úlohy základní úrovně a jaká
část žáků postoupila ve druhé části testu k úlohám vyšší úrovně. Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky
třídy. V legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků.
Stránka 3
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část
úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké
a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho,
oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že
žáci jedné třídy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné třídy, tím méně, že výuka v jedné třídě je lepší nebo
horší než výuka ve druhé třídě. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů
u jednotlivých žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za
všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin.
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 48,57%
Podíly žáků třídy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 85,71% (6)
- Obtížnost 2: 14,29% (1)
Stránka 4
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
2. Detailní výsledky
VÝSLEDKY V TÉMATICKÝCH ČÁSTECH TESTU
Grafy a tabulky prezentují průměrné úspěšnosti žáků třídy v celém testu a v jeho jednotlivých tématických částech. Pro
možnost orientačního zasazení výsledku třídy do kontextu ostatních testovaných žáků jsou uvedeny i průměrné úspěšnosti
za všechny žáky školy nebo za všechny testované žáky celkem (bez SVP). Je ale třeba mít na paměti, že jakákoli
agregace dat, ať už na úrovni třídy, nebo (tím spíše) na úrovni školy, snižuje vypovídací hodnotu výsledku, protože
neumožňuje adekvátně zohlednit vlivy promítající se individuálně do výsledků jednotlivých žáků.
Pokud alespoň jeden žák třídy řešil ve druhé části testu úlohy vyšší obtížnosti, jsou všechna data prezentována zvlášť pro
každou úroveň obtížnosti – bylo by nesmyslné slučovat úspěšnosti v různě obtížných úlohách.
Některé tématické části byly zastoupeny jen v úlohách jedné z obtížností – v takovém případě sloupce v grafu chybějí (byť
je v grafu jejich popis) a v tabulce jsou v příslušných polích uvedeny pomlčky.
Podobně jako u jiných forem zde prezentovaných výsledků platí, že údaje představují jen velmi hrubé porovnání. Vzhledem
k rozsahu testů (nebo jejich částí) je přesnost uvedených údajů omezená (chyba vyjádřená směrodatnou odchylkou je
poměrně velká) – rozhodně nejde z rozdílu několika procentních bodů usuzovat na prokazatelné rozdíly v kvalitě výkonů
tříd (nebo školy). Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci – mají se pokoušet
upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek,
jejich případné vysvětlení a eventuální náprava jsou vždy v rukou školy.
Tabulka detailních výsledků
Test
Vyhodnocených testů
Celý test
Čtení s porozuměním
Gramatika
Slovní zásoba
Poslech
Obtížnost
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Třída
7
1
53%
64%
48%
52%
40%
65%
78%
50%
Škola
7
1
53%
64%
48%
52%
40%
65%
78%
50%
Celkem
66806
28026
61%
80%
64%
50%
71%
60%
84%
63%
Stránka 5
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Obtížnost 1 v porovnání s celkem
Obtížnost 1 v porovnání se školou
Stránka 6
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Obtížnost 2 v porovnání s celkem
Obtížnost 2 v porovnání se školou
Stránka 7
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
3. Výsledky žáků
Následující tabulka souhrnně prezentuje průměrnou úspěšnost jednotlivých žáků třídy v testu a v jeho tématických částech.
Pokud žák řešil úlohy obou úrovní obtížností, jsou průměrné úspěšnosti uvedeny pro každou obtížnost zvlášť.
Je třeba mít na paměti, že jednotlivé tématické části obsahovaly rozdílné, zpravidla nepříliš velké počty úloh – statistická
chyba průměrných výsledků je proto poměrně velká a rozdíl v řádu jednotek procentních bodů nelze rozhodně považovat
za průkaz rozdílné kvality dvou výsledků.
Stejně tak není možné srovnávat průměrné úspěšnosti v úlohách různé obtížnosti. Primárním úkolem testování bylo
porovnat výsledek žáka s požadavky minimálního standardu a pro posouzení jeho úspěšnosti je tedy relevantní výsledek
v úlohách základní úrovně (Obtížnost 1). Výsledek v úlohách vyšší obtížnosti slouží již jen k individuálnímu hodnocení žáka
bez vazby na externě definovaný standard.
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Poslech
Obtížnost 2
Slovní zásoba
Obtížnost 1
Michal Blechta
Nicola Grézlová
Pavel Hvasta
Viliam Juriga
Lukáš Juřička
Filip Koutný
Jiří Kryl
Simona Kučerová
Jiří Štefan
Robert Vlasák
Gramatika
Obtížnost 2
Žák
Čtení s porozuměním
Obtížnost 1
Celý test
40%
40%
29%
22%
29%
60%
72%
64%
62%
56%
------64%
----
47%
33%
40%
13%
33%
47%
67%
53%
67%
53%
-----------
50%
30%
30%
20%
50%
70%
-70%
50%
70%
------40%
----
40%
60%
30%
30%
20%
80%
-90%
70%
60%
------78%
----
20%
40%
10%
30%
10%
50%
80%
50%
60%
40%
-----------
Stránka 8
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
4. Úspěšnost otázek
Údaj o průměrné úspěšnosti žáků v celém testu nebo v části testu nedokáže poskytnout informaci o tom, co konkrétně šlo
žákům lépe a co hůře. Takovou informaci poskytuje vyhodnocení průměrné úspěšnosti jednotlivých otázek.
V grafu jsou pod sebou seřazeny otázky podle svého ID (interní označení otázky, nesouvisí s pořadím otázky v testu – to
mohlo být u různých žáků různé). Pro každou otázku graf uvádí průměrnou úspěšnost žáků zvolené třídy nebo celé školy
a pro porovnání je uvedena i průměrná úspěšnost za žáky celé školy nebo za všechny testované žáky (bez SVP). Tytéž
informace jsou v pravé části prezentovány jako tabulka – v ní je oproti grafu navíc informace o tom, do které tématické
části otázka patřila a jakého byla typu. Pokud žáci třídy řešili v daném testu úlohy obou obtížností, jsou zde údaje pro
každou obtížnost zvlášť. Pro smysluplnou práci s uvedenými údaji je třeba mít k ruce zadání testů s ID otázek.
O údajích v grafu i tabulce platí vše již dříve zmíněné o statistické nepřesnosti dat – rozdíly v řádu jednotek procentních
bodů rozhodně nejsou dokladem rozdílé úrovně žáků nebo tříd.
Stránka 9
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
4.1. Obtížnost 1
ID otázky
2534
2536
2537
2538
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2805
2807
2810
2813
2817
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
Část
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Poslech
Poslech
Poslech
Poslech
Poslech
Poslech
Poslech
Poslech
Poslech
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Poslech
Typ otázky
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Přiřazování alespoň jedné odpovědi
Přiřazování alespoň jedné odpovědi
Přiřazování alespoň jedné odpovědi
Přiřazování alespoň jedné odpovědi
Přiřazování alespoň jedné odpovědi
Přiřazování alespoň jedné odpovědi
Přiřazování alespoň jedné odpovědi
Jedna správná uzavřená odpověď
Třída
67%
50%
83%
17%
17%
83%
67%
33%
33%
67%
67%
17%
67%
83%
83%
83%
67%
33%
83%
67%
86%
57%
0%
29%
57%
29%
14%
43%
86%
100%
0%
0%
14%
14%
86%
100%
71%
57%
86%
43%
57%
57%
43%
57%
29%
Škola
67%
50%
83%
17%
17%
83%
67%
33%
33%
67%
67%
17%
67%
83%
83%
83%
67%
33%
83%
67%
86%
57%
0%
29%
57%
29%
14%
43%
86%
100%
0%
0%
14%
14%
86%
100%
71%
57%
86%
43%
57%
57%
43%
57%
29%
Celkem
82%
61%
49%
58%
59%
63%
46%
49%
47%
48%
68%
61%
58%
80%
67%
65%
73%
35%
69%
39%
55%
70%
15%
87%
50%
68%
41%
41%
72%
94%
53%
22%
48%
71%
71%
60%
70%
75%
70%
52%
63%
66%
76%
69%
76%
Stránka 10
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Obtížnost 1 v porovnání s celkem a se školou
Stránka 11
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Stránka 12
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
4.2. Obtížnost 2
ID otázky
2512
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2535
2539
2559
2562
2564
2566
2568
2569
2570
2572
2573
2575
2806
2808
2809
2811
2812
2814
2815
2816
Část
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Gramatika
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Slovní zásoba
Typ otázky
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Jedna správná uzavřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Částečně otevřená odpověď
Třída
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
Škola
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
Celkem
97%
93%
84%
94%
95%
94%
93%
76%
97%
82%
71%
95%
71%
73%
74%
85%
73%
60%
73%
71%
71%
89%
95%
72%
93%
59%
95%
86%
Stránka 13
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Obtížnost 2 v porovnání s celkem a se školou
Stránka 14
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
4.3. Přehled úloh
PŘEHLED POUŽITÝCH ÚLOH
Pro možnost podrobnějšího rozboru výsledků žáků jsou v tomto dokumentu zařazeny všechny úlohy, které se v testech
žáků dané třídy vyskytly. Úlohy jsou označeny jejich interním ID – podle něj lze jejich výsledky nalézt například v grafu
průměrných úspěšností žáků třídy v jednotlivých úlohách.
Úloha 1 [ID2216]
Choose the correct word for each space.
On the Way to School
Tim Blake comes from such a little village that there is no school, no market and no __(1)__ there. Only a few other small
children live there and they must go to school in the neighbouring town which is about two kilometres __(2)__ from their
homes. One __(3)__ spring morning, when they were slowly __(4)__ to school, they __(5)__ Tim’s __(6)__ Jane, a friendly
young woman who was about twenty-eight years old. ‘Are you going to school, Tim?’ she __(7)__ and then she said, ‘Do
you like going to school?’ ‘Oh, yes, I like going to school and I really like going home from school, especially now, when it is
not __(8)__ and the __(9)__ is blue. But I don’t like to be at school! The building is too large and it’s so __(10)__ there!’
(1)
entrance
post office
curtain
scarf
[ID2512]
(2)
around
down
back
away
[ID2527]
(3)
ill
low
bright
dead
[ID2528]
(4)
falling
walking
moving
leaving
[ID2529]
Stránka 15
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
(5)
met
borrowed
ate
felt
[ID2530]
(6)
actor
aunt
brain
handbag
[ID2531]
(7)
answered
asked
gave
put
[ID2532]
(8)
foggy
true
correct
sick
[ID2533]
(9)
forest
road
sky
journey
[ID2535]
(10)
careful
well-known
noisy
sure
[ID2539]
Úloha 2 [ID2217]
Choose the correct word for each space.
The Victorian Age
What __(1)__ about Queen Victoria? I __(2)__ a wonderful film about her last week. Victoria became Queen of Great
Britain and Ireland in 1837 at the age of 18. She died in 1901. The time from 1837 to 1901 is called the Victorian Age and
Britain was __(3)__ country in the world at that time. __(4)__ Victorians were modern people and they worked hard. What
__(5)__ they do? They built factories, ships, bridges and buildings which were better than in the past. However, life was not
easy __(6)__ people __(7)__ were not rich. At the beginning of that age most poor people lived in the country, they __(8)__
farmers. Later, when new factories needed more workers, a lot of __(9)__ moved to cities where they lived in small houses
without toilets or running water. I think you __(10)__ the film about Queen Victoria too. You will like it.
(1)
you know
do you know
know you
[ID2534]
Stránka 16
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
(2)
seen
see
saw
[ID2536]
(3)
most rich
the richest
richer
[ID2537]
(4)
Many
Much
Each
[ID2538]
(5)
were
did
do
[ID2540]
(6)
between
with
for
[ID2541]
(7)
which
many
who
[ID2542]
(8)
were
was
are
[ID2543]
(9)
them
their
they
[ID2544]
(10)
would to see
see
should see
[ID2545]
Úloha 3 [ID2220]
Choose the correct word for each space.
The Victorian Age
What do you know about Queen Victoria? I __(1)__ a wonderful film about her this week. Victoria became Queen of Great
Britain and Ireland in 1837 at the age of 18. She died in 1901. The time from 1837 to 1901 is called the Victorian Age.
Britain was the __(2)__ important and the richest country in the world. __(3)__ Victorians were modern people who
welcomed the new technologies __(4)__ their time. What __(5)__? They built factories, ships, bridges and buildings which
were better than in the past. However, life __(6)__ easy for people __(7)__ were not rich. At the beginning of that age
Stránka 17
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
__(8)__ poor people lived in the country, they were farmers. Later, when new factories __(9)__ more workers, a lot of them
moved to cities where they lived in small houses without toilets or running water. I think you __(10)__ the film about Queen
Victoria too. You will enjoy it.
(1)
see
have seen
was seeing
seen
[ID2559]
(2)
more
some
also
most
[ID2562]
(3)
Much
Many
Every
Each
[ID2564]
(4)
of
about
after
before
[ID2566]
(5)
were they do
did they do
did they
did they doing
[ID2568]
(6)
hadn´t
weren´t
wasn´t
didn´t
[ID2569]
(7)
which
many
few
who
[ID2570]
(8)
most
much
any
little
[ID2572]
(9)
needed
have needed
need
have need
[ID2573]
Stránka 18
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
(10)
would to see
would see
should see
should to see
Třída: IX.
[ID2575]
Úloha 4 [ID2224]
Choose the correct word for each space.
On the Way to School
Tim Blake comes from such a little village that there is no school and no __(1)__ there. Only a few other small children live
there and they go to school in the neighbouring town which is about two kilometres __(2)__ from their homes. One __(3)__
spring morning, when they were __(4)__ to school, they __(5)__ Tim’s __(6)__ Jane. ‘Are you going to school, Tim?’ she
__(7)__ and then she said, ‘Do you like going to school?’ ‘Oh, yes, I like going to school and I really like going home from
school, especially now, when it is not __(8)__ and the __(9)__ is blue. But I don’t like to be at school! The building is too
large and it’s so __(10)__ there!’
(1)
entrance
post office
curtain
[ID2606]
(2)
away
back
around
[ID2607]
(3)
ill
low
bright
[ID2608]
(4)
returning
moving
walking
[ID2609]
(5)
ate
met
left
[ID2610]
(6)
actor
aunt
brain
[ID2611]
(7)
answered
asked
gave
[ID2612]
Stránka 19
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
(8)
foggy
correct
true
[ID2613]
(9)
journey
road
sky
[ID2614]
(10)
noisy
careful
well-known
[ID2615]
Úloha 5 [ID2247]
Read the article. Are sentences 1 – 8 ‘True’ or ‘False’? If there is not enough information in the text, choose ‘Doesn’t say’.
Sightseeing Tour of London
Leila is a 21-year-old student. She studies history and English. At the weekends she is a tour
guide in London. She works for The Original Tour. She meets many people from different countries. They are tourists from
the UK and other parts of the world. Leila can speak German well and she can speak a little Spanish. She can’t speak
other languages, but she understands some words in French and Japanese.
‘The Original Tour’s buses are open-top, red buses and they take you around the main places of interest in Central
London. With a one-day ticket you can see at least 11 famous places in the capital,’ says Leila. And she adds, ‘I love my
job. I never get bored at work!’
The company’s web pages give detailed information about everything visitors to London may need. The ticket costs
£24.50 and you can use it for 24 hours. You can get off the bus anywhere you like, look at the place, and then get on the
next bus. The price also includes free walks with a guide and a boat trip on the River Thames. The tour is exciting for
children as well. There is a kids’ club on every bus and each child gets their own activity book.
There are two main sightseeing tours for the same price. If you don’t speak English well, you can choose the Red Tour .
You will see all the best sights with audio guides in different languages. The Yellow Tour takes you to the best of London’s
places with an exciting live commentary in English. You can meet Leila on the Yellow Tour bus.
Leila studies at a university in London.
(1)
True
False
Doesn´t say
Working as a tour guide is Leila’s part time job.
(2)
True
False
Doesn´t say
[ID2710]
[ID2711]
Stránka 20
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Leila mostly meets tourists from the UK.
(3)
True
False
Doesn´t say
Leila can speak Spanish well.
(4)
True
False
Doesn´t say
A walking tour costs extra money.
(5)
True
False
Doesn´t say
The Red Tour is for tourists who speak little English.
(6)
True
False
Doesn´t say
The price is the same for adults and children.
(7)
True
False
Doesn´t say
The Red Tour is more expensive than the Yellow Tour .
(8)
True
False
Doesn´t say
Třída: IX.
[ID2712]
[ID2713]
[ID2714]
[ID2715]
[ID2716]
[ID2717]
Úloha 6 [ID2296]
Read the definitions and write correct words.
To make a journey (verb, 6 letters, first letter is T) : __(1)__
(1)
travel (a jiné přípustné varianty)
[ID2806]
A daughter or son of your aunt and uncle (noun, 6 letters, first letter is C) : __(2)__
(2)
cousin (a jiné přípustné varianty)
[ID2808]
To finish first in a competition (verb, 3 letters, first letter is W) : __(3)__
(3)
win (a jiné přípustné varianty)
[ID2809]
Having nothing or nobody inside (adjective, 5 letters, first letter is E) : __(4)__
(4)
empty (a jiné přípustné varianty)
[ID2811]
Stránka 21
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Not clean (adjective, 5 letters, first letter is D) : __(5)__
(5)
dirty (a jiné přípustné varianty)
[ID2812]
To say something very loudly (verb, 5 letters, first letter is S) : __(6)__
(6)
shout (a jiné přípustné varianty)
[ID2814]
The fourth month of the year, between March and May (noun, 5 letters, first letter is A) : __(7)__
(7)
April (a jiné přípustné varianty)
[ID2815]
A place where planes begin and stop flying and that has buildings for passengers to wait in (noun, 7 letters, first letter is A)
: __(8)__
(8)
airport (a jiné přípustné varianty)
[ID2816]
Úloha 7 [ID2297]
Agatha Mary Clarissa Christie is probably the world’s most famous detective story writer. She wrote about 70
novels and also some plays. She lived quite an unhappy life. She was born on 15th September 1890 in Torquay
in England. She was the third child of Clarissa and Frederick Miller. Agatha was a very beautiful and kind girl
and she had very long golden hair. She didn’t go to school. She was educated at home by her mother. Agatha’s
mother taught her to read and write as well as mathematics and music. Agatha also learned to play the piano.
Her father died when she was just eleven years old. During World War I she worked as a nurse in a hospital. At
the beginning of the war she got married for the first time. Archie Christie became her husband. But the
marriage was unhappy and they stayed together only six years. They had one daughter called Rosalind. Agatha
wrote her first book just after the war and her first play The Mousetrap in 1952. There are two main characters in
her books and stories. The first one is Miss Marple, who Christie liked very much. There is also a well-known
Belgian detective, Hercule Poirot, who is very clever. Finally Agatha became happy in her second marriage. She
married Max Malloven. He studied old cultures in Syria and Iraq. She followed him on his journeys and some of
her books describe his work. She died in 1976.
You will hear a pupil presenting her project on Agatha Christie. Complete each question about Agatha Christie with ONE
word or number.
Hair colour: __(1)__
(1)
golden (a jiné přípustné varianty)
[ID2805]
Musical instrument she played: __(2)__
(2)
piano (a jiné přípustné varianty)
[ID2807]
Her job during World War I: __(3)__
(3)
nurse (a jiné přípustné varianty)
[ID2810]
Hercule Poirot’s nationality: __(4)__
(4)
Belgian (a jiné přípustné varianty)
[ID2813]
Number of marriages (write number) : __(5)__
(5)
2 (a jiné přípustné varianty)
[ID2817]
Stránka 22
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Úloha 8 [ID2300]
Girl 1: Hi Jessica. Are you enjoying the evening?
Girl 2: Yes, it’s great. I can’t wait to open the presents.
Girl 1: I hope that big blue box is for me.
Girl 2: Well, it isn’t… I’ve bought it myself for…
Girl 1: It’s for Harry, isn’t? What is it?
Girl 2: A big surprise! Don’t ask me. Have you tried any food?
Girl 1: Yes, the tuna sandwiches are wonderful. I’m full. Let’s have something to drink now.
You will hear 5 dialogues. For each dialogue, choose the correct answer.
[ID2831]
The girls are
at a bus stop.
in a clothes shop.
at the market.
at a Christmas party.
Úloha 9 [ID2301]
Nick: Excuse me, Mr. Campbell, could I ask you about something, please?
English teacher: Yes, Nick. Of course.
Nick: Hmm…
English teacher: What’s the problem, Nick?
Nick: I would like to take an exam in English… The Key English Test…
English teacher: That’s a great idea. I am very pleased that you want to do more than just school projects and
English homework.
Nick: Yes, Mr. Campbell. My friend also says an exam certificate can be a useful thing if we want to study
English abroad in future.
English teacher: Your friend is right! So if you ask me, try it!
Nick: Well, I feel the grammar we have done this week is very difficult. There are a lot of mistakes in my
homework… I worry I can lose a lot of points in the Writing Part if I can’t use grammar correctly. Do you think we
could do more grammar exercises in lessons?
English teacher: Of course, we could. Anyway, Nick, sometimes you only need more time to understand new
things. Don’t worry!
Hear and choose the correct answer.
Nick talks to his English teacher because
[ID2832]
the teacher has not been fair to him.
the teacher has not been fair to his friend.
he doesn’t understand new grammar.
he hasn’t done his homework.
Stránka 23
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
Úloha 10 [ID2302]
David: Mum, what is mole?
Mother: Mole? It’s a kind of Mexican sauce, I think… Why are you asking, David?
David: There’ll be a competition in the new restaurant.
Mother: I’ve never seen you cook, David!
David: It won’t be about cooking this time. And nobody will ask you silly questions like What’s the second most
popular fruit in Britain?!
Mother: So what is the competition about?
David: They will put a scarf on your eyes and then you will try 10 kinds of food, fruit, vegetables, meat, sweets,
everything… And you will have to say what it is. That’s fun, isn’t it?
Mother: Hmm, interesting…
David: Well, it won’t be that easy. They won’t test if we can tell vegetable soup from strawberry ice-cream. It’ll be
about international food, for example from Japan, India or Mexico. I’ve never been to any of these countries.
Mother: Is it so difficult to find some information about world food on the Internet? Of course, it would be better if
you could taste everything too… Anyway, you’ll feel more comfortable there if you know some names at least…
I hope the competition is free!
David: Yes, it is. But you must guess 6 kinds of food…
Mother: OK, David. What about having dinner in an Indian restaurant tomorrow?
Hear and choose the correct answer.
In the competition David is going to
[ID2833]
make hot and cold drinks.
prepare foreign food.
eat different kinds of food.
answer questions about British food.
Úloha 11 [ID2303]
Journalist: Nora, have you always wanted to work at a zoo?
Nora: I think so! Thanks to my parents. My mother is a biology teacher and my father was a vet. When I was a
child, my room was like a pet shop – a rabbit, four hamsters, a pair of parrots, once I even kept a snake…
Journalist: Only a few people get the job they wanted when they were small. Are you happy at work?
Nora: Yes, I am. Most of the time, especially when a baby animal is born.
Journalist: What makes you unhappy, then? When an animal dies?
Nora: You might think that the worst moment is when an animal dies. Of course, it’s always sad for everyone but
death is a natural part of our life. If I know that the animal had a good life and I did everything to make it good,
the situation is not so difficult for me.
Journalist: Is there anything worse?
Nora: Worse is not the best word but … I’m more unhappy when visitors don’t respect the rules and when they
give food to animals.
Journalist: People shouldn’t do that, of course. But why is it so important for you?
Nora: Crisps and sweets are bad for people and they are even worse for bears or monkeys! Every animal needs
its specific food to be healthy. Snakes, for example, need rats and rabbits! A lot of people say they love animals.
I wish they also tried to learn something about them.
Journalist: Let’s hope they will!
Hear and choose the correct answer.
Stránka 24
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
[ID2834]
Nora is most unhappy
when visitors give food to animals.
when an animal dies.
when she must give a snake a living rabbit.
when people feel negative about zoos.
Úloha 12 [ID2304]
Martin: What are you reading, Aisha?
Aisha: What Is in a Name…
Martin: What sort of book is that?
Aisha: It’s a book about our names and their meanings, Martin. There are over one thousand names in the book
and you can learn what they mean…
Martin: What does your name mean, then?
Aisha: Aisha means healthy and well. Hmm… it can also mean life.
Martin: Did your parents choose this name for you because of this?
Aisha: I don’t believe so. I think it was simply because a lot of girls are called Aisha in my country. At least, my
parents didn’t have to spend much time finding a name for me. Some parents give very fashionable names to
their children, for example names they know from films or pop music…
Martin: Yes, sometimes very funny names like Imagine or Sundae…
Aisha: So I’m happy my parents like traditions. Anyway, I am the only Aisha in our family. We have three
Fatimas, my grandma, one of my aunts and one of my cousins are all Fatimas, but I am the first Aisha in the
history of our family. So I am quite proud of my name.
Hear and choose the correct answer.
[ID2842]
The girl’s name is Aisha because
Aisha was a popular song 15 years ago.
this name is typical in her country.
her grandmother’s name is Aisha.
Aisha was an important woman in the past.
Úloha 13 [ID2305]
Match notices to right sentences. You do not need 3 notices.
This play area is for children under 6 only
SORRY! No more bread until tomorrow.
BUY 2 GET 1 FREE
Best before September 2013
DO NOT ENTER
Café closed until 6.30 pm
Open Monday - Friday 10 am - 6 pm
Please take a shower before entering pool area.
You must be younger than this age to enter the place.
Správné odpovědi: This play area is for children under 6 only
QUIET PLEASE
FOR SALE
[ID2835]
Stránka 25
Anglický jazyk, 9. ročník
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov,
příspěvková organizace
Třída: IX.
You shouldn’t use this after this date.
Správné odpovědi: Best before September 2013
[ID2836]
You must come later to go in here.
Správné odpovědi: Café closed until 6.30 pm
[ID2837]
You can’t get any of this today.
Správné odpovědi: SORRY! No more bread until tomorrow.
[ID2838]
Nobody can go in.
Správné odpovědi: DO NOT ENTER
[ID2839]
This place is closed at the weekend.
Správné odpovědi: Open Monday - Friday 10 am - 6 pm
[ID2840]
You don’t have to pay extra for a third one.
Správné odpovědi: BUY 2 GET 1 FREE
[ID2841]
Stránka 26
Download

Anglický jazyk 9. třída