Diskuse na téma:
Dostupné dotace, daňové slevy,
další vzdělávání (FDV) a příklady
dobré praxe zaměstnavatelů
při zaměstnávání osob s postižením
13. ledna 2015, 9.00 – 11.45hod
AmCham, Dušní 10, Praha 1
1.část:
Vymezení pojmů, dostupné dotace/daňové slevy,
Novela zákona o zaměstnanosti 2015, nástroje APZ
Další vzdělávání OZP
Panelisté:
Hana Soukupová / MIDA consulting
Jana Březinová/Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
Aneta Sluková – Fond dalšího vzdělávání/MPSV
Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
Jana Březinová
Proč uvažovat o zaměstnání OZP
• Firma nad 25 zaměstnanců – ze zákona musí
zaměstnávat OZP
• Slevy na dani – u zaměstnance s TZP – 60
tis./ročně, u ZP – 18 tis/ročně
• Změna firemní kultury
• Rovnost příležitostí
Přínos pro firmu
– Získání nových zaměstnanců
– Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců
– Podpora diverzity týmu
– Splnění povinného podílu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
– Poradenství ve finančních výhodách při zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
– Zviditelnění jako společensky odpovědné
Zaměstnávání osob s postižením:
dotace na lidské zdroje
Hana Soukupová
Národní úroveň
Evropská úroveň
Jeden z davu,
kdo potřebuje
ochranu.
Potřeba začlenění do
většinové
společnosti.
Porovnání
administrativní zátěže
versus rozdílné
metodiky!
Odkud začít?
NÁPAD
PLÁN
CHCI DOTACI
KONZULTACE
SEZNÁMENÍ
DOTAČNÍ TITUL
Sedmileté programové období = spousta
příležitostí pro Vaše nápady.
Možnosti nového programového období
OP Zaměstnanost
- PO 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
- PO 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
OP Praha – pól růstu
- PO 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti
chudobě
OP Rozvoj venkova
- PO 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech
Další možnosti
- OPPIK, PO2 – Vzdělávání zaměstnanců,
- OPP – pól růstu – Vzdělávání a vzdělanost a podpora
zaměstnanosti
- FDV – Stáže pro mladé a Stáže ve firmách.
Fond další vzdělávání (FDV)
Aneta Sluková
• Stáže ve firmách
• Projekty vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením
• Jak a kde hledat vhodné uchazeče o zaměstnání z řad OZP/OZZ a jak
tyto osoby motivovat k zapojení na trh práce, když se mnozí bojí
ztráty finanční podpory ze strany státu.
• Zaměstnávat OZP/OZZ či využít náhradní plnění, aneb jak se
v problematice zaměstnávání OZP/OZZ zorientovat z pozice
zaměstnavatele.
• Úkol pro celou společnost – jak rozbořit mýty a předsudky ve vtahu
k zaměstnávání OZP/OZZ – společenská odpovědnost jako standard.
Národní přístup –
Zaměstnávání OZP
Jana Březinová
Povinnost zaměstnavatelů nad 25 zaměstnanců
– zaměstnávat OZP
 Plnění povinného podílu
– Zaměstnáním OZP v pracovním poměru
– Odebíráním služeb či výrobků od firem zaměstnávajících
OZP ( nad 50%) – tzv. náhradní plnění
– Odvodem do státního rozpočtu
Porovnání plnění povinného podílu
•
Údaje vychází z roku 2013
• PRO FIRMU S 25 ZAMĚSTNANCI
Když zaměstnáte 1 člověka se
ZP, UŠETŘÍTE na odvodu a na
snížení daní
79 555,00 Kč ročně
nebo
121 555,00 Kč ročně
(61 555,00 + 18 000 / 60 000 TZP)
Když nakoupíte služby a
výrobky místo zaměstnání
jednoho člověka se ZP, MUSÍTE
UTRATIT
172 354,00 Kč ročně
Když ani nezaměstnáte ani
nenakoupíte, MUSÍTE STÁTU
ZAPLATIT
61 555,00 Kč ročně
Způsob započítávání zaměstnance se
zdravotním postižením dle typu důchodu
• ID 1. a 2. stupně (osoba s lehčím zdravotním
postižením) - 1x
• ID 3. stupně (osoba s těžím zdravotním
postižením) – 3x
Speciální slevy na dani z příjmů
• 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším
zdravotním postižením ( 3. st ID)
• 18 000 Kč za každého zaměstnance s jiným („lehčím“)
zdravotním postižením (1. a 2. st ID)
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
• Chráněné pracovní místo – vytvoření
• Příspěvek na podporu zaměstnávní OZP
• Příspěvek na zřízení společensky účelného
pracovního místa
Novela zákona o zaměstnanosti 2015
• OZZ – osoba se zdravotním znevýhodněním
• Doložení bezdlužnosti firem – úřady zjišťují
samy
• Náhradní plnění
• agenturní zaměstnávání
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Cíl služby:
– propojit potřeby a požadavky
zaměstnavatelů s možnostmi uchazečů
– získat a udržet pro člověka s postižením pracovní místo na
otevřeném trhu práce
Kdo jsou uchazeči o práci:
– lidé, kteří potřebují odbornou individuální podporu pro získání
a udržení vhodného zaměstnání
– převážně lidé s potížemi v učení či jiným zdravotním
postižením
PODPORA ZAMĚSTNAVATELŮM
– Vytipování vhodných zájemců o práci
– Vytvoření vhodných pozic pro osoby s postižením
– Vytváření pracovní náplně
– Uspořádání výběrového řízení
– Pomoc se zapracováním nového zaměstnance pomocí
pracovního asistenta
– Podpora při komunikaci kolegů s novým zaměstnancem s
postižením
JAK S NÁMI ZAČÍT SPOLUPRACOVAT ?
 Vytvořte si představu o tom, na jaké pozici byste
mohli ve firmě někoho s postižením zaměstnat.
 Nejste si jistí? Přizvěte nás k přemýšlení. Vyzkoušejte
job shadow day.
 Máte jasno o náplni práce a chcete kandidáty na
práci? Domluvte si s námi schůzku
 Rádi Vám s náborem a zaučením pracovníků se
zdravotním postižením pomůžeme.
Otázky a odpovědi
Přestávka
2. část:
Praktické zkušenosti zaměstnavatelů
při zaměstnávání osob s postižením
Panelisté:
Milena Beránková / PricewaterhouseCoopers ČR
Barbora Dvořáková / COMMERZBANK
Kateřina Michailidisová / GE Money Bank
Jan Mrskoš / Starbucks
Aneta Sluková – Fond dalšího vzdělávání/MPSV
Diskuse se zástupci zaměstnavatelů:
Moderuje: Jana Březinová
Hlavní okruhy:
1) Co vedlo vaši firmu k tomu zaměstnat člověka s
postižením ?
2) Jak probíhalo vytvoření pracovního místa,
nábor a zaučení?
3)V čem vidíte přínos pro Vaši firmu?
4)Co byste doporučili ostatním zaměstnavatelům?
Děkujeme.
Panelisté:
Hana Soukupová / MIDA consulting
email: [email protected], www.midaconsulting.cz
Jana Březinová / Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
email: [email protected]; www.rytmus.org
Aneta Sluková / Fond dalšího vzdělávání/MPSV
email: [email protected], www.vzdelavani-ozp.cz
Zaměstnavatelé:
Milena Beránková / PricewaterhouseCoopers ČR
Barbora Dvořáková / COMMERZBANK
Kateřina Michailidisová / GE Money Bank
Jan Mrskoš / Starbucks
Download

zaměstnávat OZP - MIDA Consulting s.r.o.