ENArC – European Network on
Archival Cooperation
Projekt Monasterium
v České republice
Jitka Křečková
Národní archiv v Praze
www.nacr.cz
www.monasterium.net
ICARUS – základní cíle
a aktivity:
• Mezinárodní spolupráce a výměna informací
• Národní a mezinárodní projekty na poli elektronického
zpřístupňování archiválií
• Mezinárodně uznávané standardy a strategie pro digitální
zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů
• Potřebná infrastruktura (hardware – software)
• Problematika dlouhodobého ukládání dat
• Výměnný program expertů
• Vývoj odborných internetových portálů
• Navazování nových kontaktů
www.icar-us.net
ICARUS – 120 partnerů z 23
evropských zemí, Kanada
Česká republika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Národní Archiv v Praze
Moravský zemský archiv v Brně
Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Třeboni
Zemský archiv v Opavě
Archiv Pražského hradu
Ústav dějin UK a archiv UK- Univerzita Karlova v Praze
Národní muzeum
Ústav archivnictví a PVH FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Katedra historie FF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
www.icar-us.net
Projekt Monasterium – hlavní cíle
www.monasterium.net poskytuje:
•
•
•
•
•
•
•
... zrušení času a prostoru: listiny mohou být prohlíženy nepřetržitě 24 hodin denně.
… odstranění bariér: historické prameny jsou přístupné lidem na celém světě nezávisle na
jejich bydlišti, mateřském jazyku nebo sociálním postavení.
… nasazení nejmodernějších technologií:„staré“ dokumenty se potkávají s „novými“
technologiemi umožňujícími nové pohledy do minulosti.
… nejvyšší vědecké standardy: aplikovány standardy vyvinuté v rámci Charters Encoding
Initiative, které jsou dále rozvíjeny v kontextu mezinárodního bádání.
… „kritické množství“: více než 250.000 listin z více než 440 archivních fondů.
… mezinárodní síť: největší podnik svého druhu v evropském archivnictví, více než 80 institucí
z 10 států.
… účinné strategie: zacházení s digitálním médiem vyžaduje jiné metody a přístupy než tomu
bylo doposud u tištěných médií. Umožňuje zveřejnění vědeckých zpracování na různém
stupni vývoje. Edice a regesta, které již stoprocentně neodpovídají dnešním vědeckým
standardům a přitom nikdy nebývají znovu vydávány, tak dostávají zcela novou hodnotu. Ve
spojení s obrázky rukopisných originálů nejsou pouze dobrými pomůckami k vyhledávání, ale
jsou také především cenným výchozím bodem pro další (kolektivní) zpracování, které
vyhovuje dnešním a budoucím požadavkům.
MOM v České republice – začátek
2005
Národní archiv a Arciopatství benediktinů v Břevnově
Od 2006 postupně se přidávají další státní a církevní instituce ČR
Digitalizace archivních fondů církevních i významných necírkevních původců
Digitalizace 2006-2011
• 2006-2011 Česká republika celkem
25060 listin
•
•
•
•
•
•
19200 listin
2260 listin
197 listin
485 listin
2362 listin
553 listin
2006-2010
2007
2007
2008
2009
2011
Národní archiv
MZA Brno
Archiv UK
Cisterciáci Vyšší Brod
SOA Třeboň
SOA Plzeň
Digitalizace 2011-2012
• Konec 2012 - Česká republika celkem:
cca 38000 listin + cca 40600 skenů rkp.
•
•
•
•
•
•
•
Národní archiv
SOA Praha
SOA Zámrsk
MZA Brno
SOA Litoměřice
ZA Opava, pob. Olomouc
Archiv Národního muzea
2700 listin, cca 115 ks rukopisů
475 listin
200 listin
2000 listin
245 listin
3900 listin
3189 listin
MOM – archivy ČR – stav 2011
MOM - Archivy ČR
Archivy ČR
NA
MOM
celkem
Archivy
ČR
MZA Brno
Vyšší Brod
SOA
Třeboň
Archiv UK
SOA Plzeň
Stav digitalizace v Národním archivu
 2006
7 118 listin do roku 1526
 2007
2 525 listin AČK
 2009 – 2010
9 559 listin po roce 1526
Celkem 19 202 listin z 23 archivních fondů
Aktuálně na www.monasterium.net:
7 118 listin do roku 1526
2 525 listin AČK
4 064 listin po roce 1526
Celkem 13 707 listin online
MOM - tvorba metadat
XMLmind XML Editor Personal Edition 4.6.1
Tzv. Zlatá bula sicilská
26.9.1212, Basilej
Národní archiv v Praze, AČK inv. č. 2
ENArC
EU – Program Kultura 2007-2013
1. 11. 2010 – 30. 4. 2015
Koordinátor: Diecézní archiv v St. Pölten
13 partnerů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diecézní archiv v St. Pölten
ICARUS
Národní archiv v Budapešti
Městský archiv v Budapešti
Slovenský národný archív
Národní archiv v Praze
Archiv Slovinské republiky
Chorvatský státní archiv
Institut pro balkánská studia Srbské akademie
věd
Generální ředitelství bavorských státních archivů
Univerzita v Neapoli
Scuola Normale Superiore di Pisa
Španělské ministerstvo kultury, ředitelství
archivů
Univerzita v Kolíně n. Rýnem
Národní archiv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SOA Praha
SOA Litoměřice
SOA Plzeň
SOA Třeboň
SOA Zámrsk
MZA Brno
ZA Opava
Archiv Univerzity Karlovy
Archiv Národního muzea
ENArC – Národní archiv – úkoly
• Digitalizace a zpřístupňování listin ve virtuálním archivu na
www.monasterium.net
• Koordinace digitalizace v českých a moravských archivech
a implementace dat na webovou stránku
• Národní workshop v Praze
• Výměnný program expertů
• Navazování nových kontaktů v Čechách a v Polsku
• Odborná přednáška zahraničního hosta
• Závěrečná konference v Praze ve spolupráci s koordinátorem
projektu a spolkem ICARUS
Download

Projekt Monasterium v Národním archivu