partneři festivalu
Možnosti zAkouPení vstuPenek v PředProdeji:
kulturní centruM PAnorAMA
masarykova 974 | 373 41 Hluboká n./Vlt. | telefon: 387 966 170 | mobil: 774 457 269
(pondělí až pátek od 8.00 – 10.00 hodin)
Ajg
Zámecká jízdárna 144 | 373 41 Hluboká n./Vlt. | telefon: 387 967 041 | e-mail: [email protected]
(pondělí až pátek od 9.00 – 18.00 hodin)
infocentruM hluBoká nAd vltAvou
Zborovská 80 | 373 41 Hluboká n./Vlt. | telefon: 387 966 164
(pondělí až neděle od 9.00 – 18.00 hodin)
Music center v.o.s.
Krajinská 2/36 | 370 01 České Budějovice | telefon: 387 312 053
(pondělí až pátek od 9.00 – 17.00 hodin)
JUDr.ZdeněkMelichar
notář
22. 7. – 19. 9. 2015
ZBylé VstupeNKy Vždy jedNu HodiNu před ZAČátKem KoNcertu V místě KoNáNí.
59. HUDEBNÍ LÉTO HLUBOKÁ®
důležité uPozornění:
zMěnA ProgrAMu A účinkujících vyhrAzenA | zAkouPené vstuPenky nelze vrAcet!
AlšovA jihočeská gAlerie
sinfonie s.r.o.
Zámecká jízdárna 144 | 373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon: 387 967 041, 387 967 120
e-mail: [email protected]
masarykova 974 | 373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon / fax: 387 966 170 | mobil: 774 457 269
e-mail: [email protected]
www.ajg.cz
www.sinfonie.cz
dále pro Vás připrAVujeme V roce 2015
ndřichhradecký
W. A. MozArt - requieM d moll
sobota 31. října 2015 | v 19.00 hodin
kostel sv. jana Nepomuckého Hluboká nad Vltavou
Adventní trhy
neděle 6. prosince 2015 | od 9.00 do 16.00 hodin
Knížecí dvůr Hluboká nad Vltavou
česká Mše vánoční (Jakub Jan Ryba)
neděle 20. prosince 2015 | v 19.30 hodin
kostel sv. jana Nepomuckého Hluboká nad Vltavou
propAgAČNí mAteriály pro siNfoNie s.r.o. ZHotoVuje:
grAfické studio A tiskárnA chrášťAnský-Psi
senovážné náměstí 2 (vchod divadelní vrátnicí dK metropol z ulice u tří lvů) | 370 01 české Budějovice
telefon: 603 143 284 | 386 350 034 | e-mail: [email protected] | [email protected]
Poděkování spolupořadatelům | Alšova jihočeská galerie | město Hluboká nad Vltavou | jihočeský kraj | Národní
památkový ústav České Budějovice | státní zámek Hluboká nad Vltavou
Mediální partneři | Hlubocký zpravodaj
Akustický koncert | sobota | 19. 9. 2015 | 20.00 hodin | sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
středa | 22. 7. 2015 | 20.00 hodin
pátek | 24. 7. 2015 | 20.00 hodin
sobota | 1. 8. 2015 | 20.00 hodin
neděle | 2. 8. 2015 | 20.00 hodin
středa | 5. 8. 2015 | 20.00 hodin
pátek | 7. 8. 2015 | 20.00 hodin
neděle | 9. 8. 2015 | 20.00 hodin
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
náměstí ČslA Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
ZAHAjoVAcí KoNcert festiVAlu
KoNcert
KlAVírNí KoNcert
KoNcert KApely
KlAVírNí KoNcert
KoNcert KApely
KoNcert souBoru
kAteřinA MAlíková BeAtles revivAl
sPirituál
kvintet
ondřej BrzoBohAtý duo AngeloruM
s kAPelou
harfa: K. Ševčíková • housle: V. pajerová
ABBA revivAl
MArie ziMáková
gloBus dAnce Bend
vstuP zdArMA
(v případě nepřízně počasí – sál Ajg)
počet míst omezen!!!
pátek | 14. 8. 2015 | 20.00 hodin
sobota | 29. 8. 2015 | 20.00 hodin
sobota | 5. 9. 2015 | 20.00 hodin
pátek | 11. 9. 2015 | 20.00 hodin
sobota | 12. 9. 2015 | 20.00 hodin
sobota | 19. 9. 2015 | 20.00 hodin
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
náměstí ČslA Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou
KoNcert KApely
KoNcert
KoNcert
KoNcert
filmoVé předstAVeNí
oPerA „rusAlkA“
Antonín dvořák
dijAzztivA
jAzz, sWing, dixík
věrA MArtinová foklÓrní souBor Pěvecký sBor
furiAnt
záviš
výročí 35. let od zAložení
(v případě nepřízně počasí – sál Ajg)
počet míst omezen!!!
vstuP zdArMA
sbormistr: milena Horníková
klavír: soňa Kroutilová
AKUSTICKÝ KONCERT
ZáVěreČNý KoNcert festiVAlu
Download

Plakát Hudební léto 2015 - Soubor lidových písní a tanců Furiant