RENOMIA AGRO
VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
RENOMIA, největší pojišťovací makléř v ČR

Působení v ČR od roku 1993, česká rodinná firma

Největší poradenská makléřská společnost, spravované pojistné včetně
spolupracujících makléřů přesahuje 4,7 miliardy Kč

Komplexní sluţby v pojištění pro firmy a jejich zaměstnance

Detailní znalost trhu a produktů, zkušenosti při pojištění různých oborů

Profesionální péče o klienta se stabilním týmem odborníků s dlouholetou praxí

Sluţby v 70 zemích světa – člen sítě Worldwide Broker Network (WBN)
JSME NA STRANĚ KLIENTA
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
RENOMIA AGRO – Váš poradce v pojištění
 RENOMIA je od roku 2011 největším makléřem - poradcem i v
pojištění zemědělství
 Součást RENOMIA, specializovaná divize pro oblast zemědělství
 Zkušený tým zaměřený na pojištění zemědělských rizik
 Specialisté jsou rovnoměrně rozdělení po celé ČR
 Všechny druhy pojištění:
plodiny (zelenina), zvířata, stroje, majetek, auta, odpovědnost…..
 Komplexní péče o klienta: sjednání pojištění, správa, likvidace škod
JSME KLIENTŦM VŢDY NABLÍZKU
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
MAKLÉŘ NENÍ totéţ co POJIŠŤOVNA
 Pojišťovna (pojistitel) - subjekt provozující pojišťovací činnost
 Makléř- poradce je většinou právnická osoba, která poskytuje
poradenské sluţby svým klientům - zemědělcům. Musí být dle
legislativy naprosto nezávislým poradcem (dozoruje ČNB)







Zpracovává komplexní analýzu rizik
Vyhotovuje návrhy pojistných programů
Odpovídá plně za kvalitu pojištění, jedná s pojistiteli
Zabezpečuje správu uzavřených pojistných smluv
Řeší likvidaci pojistných událostí
Je odměňován pojistitelem
Řeší veškerou konzultační a poradenskou činnost
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
PŘEHLED NAŠICH SLUŢEB
•
Zpracování rizikové zprávy pro účely
pojištění
•
Dlouhodobá spolupráce s cílem analyzovat
a účelně eliminovat rizika
•
Spolupráce s externími specialisty
a zahraničními rizikovými inţenýry
Analýza rizik
& řízení rizik
Likvidace
•
24x7 servis
•
Plné zastoupení klienta v jednáních
s pojišťovnou
•
Zajištění zálohy v případě komplikovaných
škod
•
Příprava pravidelných reportů a analýz
•
Přizpůsobení pojistné ochrany dle vývoje
společnosti
•
Zajištění návaznosti jednotlivých pojištění
•
Výběrové řízení na pojistitele
•
Vyhodnocení variantních nabídek
a doporučení optimálního řešení
•
Jednání s pojistiteli
Návrh a realizace
programu
Správa pojištění
•
Kompletní administrativa veškerých pojistných
smluv
•
Aktualizace pojištění
•
Zpracování nabídek a cenových přehledů
v průběhu pojistného období
•
Pravidelné vyhodnocování programu
a rizik
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
JAKÁ POJIŠTĚNÍ NABÍZÍME?












Pojištění zemědělských rizik
Pojištění majetku
Pojištění motorových vozidel
Pojištění strojů
Odpovědnostní pojištění
Pojištění ekologických škod
Pojištění přerušení provozu
Pojištění přepravy
Pojištění osob a zaměstnanecké
programy
Ţivotní a úrazové pojištění
Stavebně montáţní pojištění
Přerušení provozu u dodavatelů a
odběratelů









Pojištění odpovědnosti za výrobek
včetně staţení výrobku z trhu
Pojištění odpovědnosti členů orgánů
společnosti
Pojištění elektroniky
Pojištění zpronevěry
Pojištění finančních rizik
Pojištění cestovní
Pojištění záruk/bondů
Pojištění letadel
a další.......
Penzijní připojištění
… mnoho dalších
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
SPOLUPRÁCE S POJIŠŤOVNAMI
Přineseme Vám výhodné řešení
Spolupracujeme se všemi pojistiteli na trhu






Agra pojišťovna
Allianz
AXA pojišťovna
Česká pojišťovna
ČSOB pojišťovna
DIRECT Pojišťovna







Generali pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
Kooperativa pojišťovna
Podnikatelská pojišťovna
Slavia
UNIQA
a další…….
 Červeně označení pojišťují
zeleninu
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
CO SPRAVUJE RENOMIA?
RENOMIA
(včetně RENOMIA NETWORK)
Plodiny
250 000 ha
Skot
130 000 ks
Prasata
250 000 ks
Drŧbeţ
10 000 000 ks
 Pojistné u plodin a zvířat celkem přesahuje 220 mil. Kč
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
KDO JSOU například NAŠI KLIENTI?













Agrární komora ČR
Agro Jesenice
AGRO Vyšehořovice
Agrotech Poličná
Agricola Bylany
Hanč Milan
Hanka Mochov s.r.o.
Horák karel, Ţehuň
Klička s.r.o.
Lobkowicz Johannes
Ministerstvo zemědělství ČR
Nahořanská a.s.
Pomona Těšetice













Potravinářská komora ČR
RABBIT Trhový Štěpánov
Státní zemědělský intervenční fond
Úsovsko
Vinné sklepy Valtice
ZEAS Nedakonice
ZD Bašnice
ZD Bulhary
ZD Krásná Hora
Zemědělská a.s. Čejkovice
ZEVOS
Znovín Znojmo
Ţihelský statek
…a mnoho dalších společností z potravinářství, zemědělství a lesnictví.
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
DOTACE V ZĚMĚDĚLSKÉM POJIŠTĚNÍ (PGRLF)
2011
15 % hospodářská zvířata, 30 % plodiny
vyplaceno cca 180 mil. Kč
20 % hospod. zvířata, 35 % plodiny, 50 % speciální plodiny
vyplaceno cca 250 - 340 mil. Kč/ročně
dotace do 50 % hospod. zvířata, plodiny a speciální plodiny
vyplaceno cca 450 - 480 mil. Kč/ročně
PGRLF poskytlo 500 mil Kč, aktuálně dotace vypláceny
2012
2013 a dále
PŘIPRAVENO 500 mil Kč
Reforma společné zemědělské politiky EU po roce 2013 (?)
2005:
2006 - 2008:
2009 - 2010:
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
POJIŠTĚNÍ ZELENINY
Pojišťovaná rizika u zeleniny
 Krupobití
 Jarní mráz
 Ţivel
Pojistit lze:
 Škody na výnosu
 Škody na jakosti
Nabízíme celý rozsah pojištění zeleniny
 Zpracujeme a vyhodnotíme nabídky = nejvýhodnější pojištění pro Vás
 Vyjednáme výhodné podmínky, omezíme výluky
 Vlastní specialisté - likvidátoři zemědělských škod s dlouholetou praxí
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
Poškození hlávkového zelí kroupami
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
PROČ SPOLUPRACOVAT S RENOMIA?
 Nabízíme pojištění s uţitím „zdravého selského rozumu“,
spolupráci s lidským a přátelským přístupem
 Optimalizujeme vaše pojištění při zachování rozsahu krytí
 Zpracujeme výhodnou nabídku, identifikujeme moţnosti
zlepšení podmínek a úspor
 Zajistíme dlouhodobou, komplexní a nadstandardní péči
 Vyřešíme vzniklé škody
Kvalita týmu i vedoucí pozice na trhu umoţňuje vyjednat
výhodné podmínky a poskytovat nejlepší sluţby
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
RENOMIA v ČR
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
Tým RENOMIA AGRO
Pozice
Jméno
Ředitel
Jiří Havelka
420 603 884 471
[email protected]
Obchodní ředitelka
Petra Škopová
420 723 398 788
[email protected]
Ředitel likvidace a metodiky
Josef Kříţ
420 606 735 211
[email protected]
Specialista zem. pojištění
Věra Zelenková
420 725 417 859
[email protected]
Specialista zem. pojištění
Josef Vytlačil
420 720 107 261
[email protected]
Specialista zem. pojištění
Bohumír Hintenaus
420 603 329 463
[email protected]
Manaţer zem.pojištění
Marie Zachová
420 602 564 055 [email protected]
Specialista zem. pojištění
Martin Fantyš
420 728 870 853 [email protected]
Asistentka
Eliška Vymazalová
420 724 347 915 [email protected]
Telefon
Email
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
Tým RENOMIA AGRO
Odborní pracovníci pobočky
Pobočka
Jméno
Praha
Jaroslav Skopec
420 606 758 265
[email protected]
Pardubice
Petra Nováková
420 724 583 088
[email protected]
Pardubice
Eva Dlouhá
420 724 371 364
[email protected]
Plzeň
Jan Jánský
420 724 965 787
[email protected]
Plzeň
Milan Zbyň
420 602 791 060
[email protected]
Brno
Karel Novák
420 602 569 313
[email protected]
Liberec
Roman Gašpárek
420 724 505 509
[email protected]
Přerov
David Kocfelda
420 602 736 873
[email protected]
Telefon
Email
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
NA ČEM PRACUJEME, CO CHCEME DOSÁHNOUT?
 RENOMIA AGRO - tradiční partner Zelinářské unie
 Návrh „Nařízení Evropského parlamentu a Rady z 12.10.2011“ (č. 627, resp.
2011/0282 COD) o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova.
 Reforma SZP po roce 2013, dotace pojištění
 Exkluzivní produkty RENOMIA: omezování výluk a rozšiřování rozsahu krytí
 Rozvoj spolupráce s profesními svazy, pojistiteli a makléři z celé Evropy
Jsme Vám k dispozici: www.renomiaagro.cz
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
Děkuji
za pozornost
Petra Škopová
HÁJÍME ZÁJMY NAŠICH ZEMĚDĚLCŦ
Největší skupina pojišťovacích makléřů v České republice | www.renomiaagro.cz
Download

RENOMIA