ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
Základní údaje
a) Název podílového fondu:
ISIN:
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP
Investments, investiční společnost, a.s.
CZ0008474046
Náležitosti výroční zprávy:
b) Údaje o investiční společnosti, která fond obhospodařuje
Po celou dobu roku 2013 od jeho vytvoření byl fond obhospodařován společností ZFP
Investments, investiční společnost, a.s.
c) Údaje o portfolio manažerech
Po celou dobu roku 2013 byl portfolio manažerem fondu pan Ing. Vladimír Bencz.
Pan Ing. Vladimír Bencz je současně členem představenstva investiční společnosti, která fond
obhospodařuje. Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě (národohospodářská
fakulta). Od roku 2001 je výkonným ředitelem a současně členem představenstva slovenské
investiční společnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., v roce 2013 byl zvolen předsedou
představenstva této společnosti.
d) Údaje o všech depozitářích fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost
depozitáře vykonávali
V rozhodném období vykonávala činnost depozitáře společnost Československá obchodní
banka, a.s., se sídlem Radlická, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350.
e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud
je u této osoby uloženo nebo touto osobou opatrováno více než 1 % majetku fondu
Úschova a jiné opatrování majetku fondu je zajištěno depozitářem fondu, kterým je
Československá obchodní banka, a.s.
f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka
s cennými papíry ve vztahu k majetku fondu, byť jen po část rozhodného období,
spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali
V rozhodném období nevykonával žádný subjekt činnost obchodníka s cennými papíry pro
fond, resp. žádný obchod ve vztahu k majetku fondu nebyl uskutečněn prostřednictvím
obchodníka s cennými papíry.
g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku ke
dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové
pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci období
V rozhodném období nebyl do majetku fondu pořízen žádný majetek.
h) Údaje o vývoji hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické
podobě
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
2
Výroční zpráva 2013
Od zahájení činnosti fondu v červnu roku 2013 do konce rozhodného období nebyla do majetku
fondu pořízena žádná nemovitost, případně nemovitostní společnost. Mírný pokles hodnoty
podílového listu je dán náklady na činnost fondu, které byly vyšší než výnosy z likvidních aktiv.
i) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku
podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty
majetku podílového fondu v rozhodném období
Žádné výše uvedené soudní ani rozhodčí spory nebyly v rozhodném období vedeny.
j) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list
V rozhodném období nebyly vypláceny žádné výnosy. Fond je růstovým fondem, tj. nepoužívá
zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem ve fondu podílníkům, ale
veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
k) Údaje o počtu emitovaných podílových listů
Ke konci rozhodného období bylo emitováno celkem 591 506 857 kusů podílových listů fondu.
l) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list
Ke konci rozhodného období činil vlastní kapitál připadající na jeden podílový list částku 0,9909
Kč.
m) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu
V rozhodném období majetek fondu tvořily pouze pohledávky vůči bankám.
n) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku
podílového fondu
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku fondu činila v rozhodném
období 3 508 tis. Kč.
o) Údaje o úplatě depozitáři
Depozitářský poplatek činil v rozhodném období částku ve výši 185 tis. Kč.
p) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na
jeden podílový list za poslední tři uplynulá období
Ke konci roku 2013 činil vlastní kapitál fondu 586 151 742 Kč a vlastní kapitál připadající na
jeden podílový list částku 0,9909 Kč. Údaje za předchozí období vzhledem k vytvoření fondu v
roce 2013 nejsou k dispozici.
q) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení
rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování fondu
Jako přípustné finanční deriváty smí být do majetku fondu nabývány pouze měnové swapy
a měnové forwardy. Podkladovými nástroji finančních derivátů mohou být pouze zahraniční
měnové kurzy a zahraniční měny, které mohou být podle Statutu fondu nabývány do majetku
fondu.
V případě použití OTC finančních derivátů musí být splněny tyto podmínky:
•
protistrana je institucí, která podlého dohledu a náleží k některé z kategorií institucí
schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB,
•
podkladovým aktivem jsou nástroje uvedené v Zákoně,
•
OTC finanční derivát musí být denně oceňován spolehlivým a ověřitelným
způsobem,
•
musí být možnost OTC finanční derivát kdykoli zpeněžit nebo uzavřít za částku,
které lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek,
•
splňuje další podmínky stanovené právními předpisy.
Základní ekonomická charakteristika nejpoužívanějších operací s finančními deriváty je tato:
Finanční termínové kontrakty (swapy, forwardy) jsou pro obě smluvní strany bezpodmínečně
závazné dohody o nákupu, popř. prodeji určitého množství určitého základního titulu (např.
dluhopis, akciový index), a to v určitý okamžik, datum splatnosti, a za předem sjednanou
cenu.
Měnové (devizové) termínové kontrakty. Za účelem například krytí měnových rizik při
investování v cizích měnách mohou být prodávány devizy k určitému termínu. Tyto devizové
zajišťovací operace, které zpravidla zajišťují pouze části majetku fondu a trvají krátkou dobu,
slouží k pokrytí měnových rizik. Nemohou však vyloučit situaci, kdy změny měnového kurzu i
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
3
Výroční zpráva 2013
navzdory eventuálním zajišťovacím obchodům negativně ovlivní vývoj hodnoty majetku fondu.
Také je třeba zohlednit fakt, že investice v cizích měnách podléhají tzv. transferovému riziku.
Náklady vznikající při devizových termínových obchodech snižují dosažené zisky, popř. pokud
vzniknou ztráty, ovlivní i celkovou výkonnost fondu.
Jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu fondu.
Celkové riziko týkající se finančních derivátů se určuje metodou závazkového přístupu.
r) Údaje požadované pro speciální fond nemovitostí
Vzhledem k tomu, že činnost fondu byla zahájena v červnu roku 2013 a že fond v rozhodném
období nenabyl žádná nemovitostní aktiva, uvádějí se pouze relevantní informace.
Seznam členů výboru odborníků
Zdeněk Černý – datum vzniku funkce: 17. 6. 2013
Člen výboru odborníků určený Depozitářem, vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakulta
stavební, a dále absolvoval postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého
učení technického v Brně; od roku 1997 působil jako vedoucí oddělení oceňování majetku ve
společnosti Československá obchodní banka, a.s., jehož činností bylo oceňování majetku pro
obchodní činnost banky, od roku 2000 zastává pozici výkonného manažera útvaru oceňování
majetku ve společnosti Československá obchodní banka, a.s.; je jmenován soudním znalcem
pro obor ekonomika – ceny a odhady nemovitostí a pro stavebnictví – stavby obytné.
Ing. Martin Horčička - datum vzniku funkce: 17. 6. 2013
Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, obor pozemní stavby a
dále absolvoval postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení
technického v Brně; od roku 1995 působil jako ředitel skupiny pro oceňování nemovitého
majetku a senior konsultant pro analýzu investičních rizik ve společnosti American Appraisal
s.r.o. a jeho činností bylo řízení a práce na ocenění a analýze komerčních a průmyslových
nemovitostí; je jmenován soudním znalcem pro obor ekonomika – ceny a odhady nemovitostí;
má zkušenosti se stanovováním hodnoty nemovitostí umístěných v zahraničí.
Ing. Přemysl Chaloupka - datum vzniku funkce: 17. 6. 2013, datum ukončení funkce: 26.
2. 2014
Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakulta pozemního stavitelství, a dále
absolvoval postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického
v Brně; od roku 1994 působí ve společnosti KNIGHT FRANK, spol. s.r.o. (původně RYDEN
CZECHOSLOVAKIA, spol. s r.o.), přičemž od roku 1999 jako její ředitel a v roce 2000 se
současně stal partnerem této společnosti, která se mimo jiné zabývá oceňováním a analýzou
nemovitostí.
V Praze 28. 4. 2014
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní
jednotky:
Ing. Dušan Friedl
předseda představenstva
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
Peter Lukáč
místopředseda představenstva
4
Výroční zpráva 2013
Finanční část
Zpráva nezávislého auditora
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
5
Výroční zpráva 2013
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
6
Výroční zpráva 2013
Rozvaha
Aktiva
31. prosince 2013
tis. Kč
593 020
154
593 174
Pohledávky za bankami
Náklady příštích období
Aktiva celkem
Pasiva
31. prosince 2013
tis. Kč
Závazky vůči nebankovním subjektům
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Zisk nebo ztráta za účetní období
6 931
91
-899
591 507
-4 456
Pasiva celkem
593 174
Výkaz zisku a ztráty
31. prosince 2013
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na poplatky a provize
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činnosti před zdaněním
tis. Kč
817
3 718
2
1 557
-4 456
Sestaveno dne 28. 4. 2014
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní
jednotky:
Ing. Dušan Friedl
předseda představenstva
Peter Lukáč
místopředseda představenstva
Podpisový záznam osoby zodpovědné za vedení účetnictví:
Jana Stejskalová
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
7
Výroční zpráva 2013
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Zůstatek
k 1. 1. 2013
čistý zisk/ztráta
za účet.období
prodeje
podílových listů
ostatní změny
Zůstatek
k 31. 12 2013
Základní
kapitál
Vlastní
akcie
Emisní
ážio
Rezervní
fondy
Kapitál.
fondy
Oceňov.
rozdíly
0
0
0
0
0
0
Nerozdělený
zisk, ztráta
Zisk
(ztráta)
Celkem
0
0
-4 456
591 507
-899
0
0
-899
0
591 507
0
0
-4 456
586 152
Sestaveno dne 28. 4. 2014
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní
jednotky:
Ing. Dušan Friedl
předseda představenstva
Peter Lukáč
místopředseda představenstva
Podpisový záznam osoby zodpovědné za vedení účetnictví:
Jana Stejskalová
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
8
Výroční zpráva 2013
Příloha účetní závěrky
I. Všeobecné informace
Podílový fond ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční
společnost, a.s. byl vytvořen na základě povolení ČNB, vydaném dne 17.6.2013, sp.zn.
Sp/2013/409/571, č.j. 2013/7017/570, které nabylo právní moci dne 17.6.2013. Podílový
fond je vytvořen na dobu neurčitou.
Podílový fond vytvořený a spravovaný ZFP Investments, investiční společnost, a.s., není
samostatný právní subjekt. Sestavuje však samostatnou účetní závěrku.
Podílový fond je speciálním fondem nemovitostí a má formu otevřeného podílového fondu.
Podílový fond shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti. Z hlediska druhů pořizovaných
aktiv lze konstatovat, že jde spíše o konzervativní podílový fond, který nabývá méně riziková
aktiva, avšak ve vztahu ke konkrétní povaze jednotlivých druhů nemovitostních aktiv je nutné
upozornit na fakt, že při jejich náležitém obhospodařování nejsou rychle likvidní.
Podílový fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel a současně Podílový fond
nekopíruje aktivně žádný určitý index (benchmark).
Podílový fond investuje zejména do nemovitostí (nemovitostí v oblasti bytových domů,
administrativních budov, obchodních a logistických budov, budov cestovního ruchu, pozemků
s instalovanými technologiemi pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie včetně
solární energie a dále nemovitostí, které představují technologická zařízení, a to formou
přímých investic), nemovitostních společností (ve výše zmíněných segmentech realitního trhu)
a finančních nástrojů k zajištění likvidity.
Správu majetku Podílového fondu vykonává společnost ZFP Investments, investiční společnost,
a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 242 52 654. Podílový fond
nemá žádné zaměstnance. Činnost depozitáře vykonává Československá obchodní banka, a.s.,
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
II. Účetní metody
a) Zásady
Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví Podílového fondu vedeného podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, příslušnými platnými nařízeními a dle vyhlášky
Ministerstva financí České republiky č. 501/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a
označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, směrnou
účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití a Českých účetních standardů pro finanční
instituce.
Účetní závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy jsou jednotlivé
transakce a další operace uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se
věcně i časově vztahují.
Účetnictví respektuje zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve
svých aktivitách.
Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu,
přílohu k účetní závěrce, vše vyjádřené v tis. Kč.
Účetní závěrka byla sestavena ke dni 31. 12. 2013 za účetní období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
jako nekonsolidovaná.
b) Cizí měny
Aktiva i závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočteny na české koruny devizovým
kurzem, který je zveřejněn Českou národní bankou k rozvahovému dni. Kurzové zisky a ztráty
jsou vykázány v zisku nebo ztrátě z finančních operací.
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
9
Výroční zpráva 2013
c) Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde k platbě závazku,
pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí
dluhu, pohybu majetku uvnitř jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajících ze zákona,
vyhlášky, Českých účetních standardů a ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních
poměrů jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly. Pro
potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za
okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo
obdobného dokladu a u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
d) Cenné papíry
Změny reálných hodnot u cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem
dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se účtují jako finanční náklad nebo
výnos.
Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou se účtují
prostřednictvím rozvahových účtů.
e) Úrokové výnosy a náklady
Úrokové výnosy a náklady se vykazují jako úrokové výnosy a náklady ve výkazu zisku a ztrát s
použitím efektivní úrokové míry.
f) Náklady na poplatky a provize
Náklady na poplatky zahrnují poplatky za obhospodařování Podílového fondu. Společnosti ZFP
Investments, investiční společnost, a.s. náleží za správu Podílového fondu odměna vypočítaná
z průměrné roční čisté hodnoty objemu majetku v Podílovém fondu. Odměna investiční
společnosti se účtuje do nákladů Podílového fondu. Správcovský poplatek se stanovuje dle
aktuálního ceníku z roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu.
g) Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě.
h) Vlastní kapitál
Podílové listy jsou podílníkům prodávány za cenu, představující podíl mezi majetkem
Podílového fondu a počtem vydaných podílových listů. Cena se stanovuje denně na základě
měsíčního ocenění. Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a
jejich hodnotou ke dni vydání.
ch) Závazky
Závazky se vykazují v nominální hodnotě.
i) Daň z příjmů
Daň z příjmu se vypočítá na základě zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů v platném znění
a provedených změn k tomuto zákonu a dle platné daňové sazby z vykázaného účetního zisku,
která představuje v roce 2013 pro podílové fondy 5%.
III. Pohledávky za bankami
31. 12. 2013
593 020
589 130
Běžné účty u bank
z toho Podílový fond eviduje termínované
vklady ve výši
IV. Náklady a příjmy příštích období
Příjmy příštích období
31. 12. 2013
154
Představují úroky z nesplacených termínovaných vkladů.
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
10
Výroční zpráva 2013
V. Závazky vůči nebankovním subjektům
31. 12. 2013
2 065
Závazky z obchodního styku
V závazcích z obchodního styku jsou obsaženy zůstatky vůči spřízněným stranám, správcovské
společnosti.
VI. Výnosy a výdaje příštích období
31. 12. 2013
Výdaje příštích období
91
Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované služby auditorské společnosti a depozitáře.
VII. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál
Počet vydaných podílových listů (ks)
Hodnota vlastního kapitálu na 1 kus
podílového listu
Nominální hodnota podílového listu je 1 Kč.
Zisk za rok 2013 nebyl vytvořen.
31. 12. 2013
586 152
591 506 857
0,9909
VIII. Výnosy z úroků a podobné výnosy
2013
817
Výnosy z ostatních úroků na běžných
bankovních účtech
IX. Náklady na poplatky a provize
2013
Náklady na
Náklady na
Náklady na
Náklady na
Celkem
bankovní poplatky
poplatky za správu
poplatek za správu depozitáře
devizové operace – kurzový rozdíl
16
3 508
186
9
3 718
X. Zisk nebo ztráta z finančních operací
2013
2
Haléřové vyrovnání
XI. Správní náklady
2013
209
49
1 299
1 557
Náklady na daně a poplatky
Náklady na auditorské poplatky
Náklady spojené s nákupem nemovitostí
Celkem
XII. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
2013
4 456
Ztráta z běžné činnosti
Vykázaná ztráta v roce 2013 bude zaúčtována jako neuhrazená ztráta z předchozích období.
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
11
Výroční zpráva 2013
XIII. Hodnoty předané k obhospodařování
Podílový fond obhospodařovala k 31. 12. 2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., IČ
24252654 se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4.
2013
586 152
Celkový obhospodařovaný majetek
Úplata za obhospodařování majetku jako fixní úplata (podíl z průměrné roční hodnoty vlastního
kapitálu Podílového fondu za účetní období) činí maximálně 2,5 %. Je vypočtena k poslednímu
dni každého kalendářního měsíce. Aktuální výši úplaty stanoví platný ceník.
XIV. Finanční rizika
Cílem Podílového fondu je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků podílníků na úrovni
vývoje realitního trhu. Investiční politika je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia
nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na
realitním trhu a také prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí s
cílem maximalizovat využití jednotlivých nemovitostí. Majetek v Podílovém fondu investiční
společnost investuje v souladu s pravidly rozložení a omezení rizika a limity uvedenými v
zákoně a ve Statutu. Podílový fond nebyl vystaven mimo níže uvedených rizik jiným rizikům.
Tržní riziko
Aktiva
2013
Pohledávky za bankami
593 020
Příjmy příštích období
154
Celkem
593 174
Aktiva vykázaná v roce 2013 měl Podílový fond pouze v tuzemsku.
Měnové riziko
Podílový fond je vystaven riziku pohybů kurzů běžných měn. Vykazuje zůstatkové hodnoty
v tis. Kč dle měn:
Aktiva
2013
CZK
Pohledávky za bankami
593 020
Příjmy příštích období
154
Celkem
593 174
2013
CZK
6 931
91
7 022
586 152
Pasiva
Závazky vůči nebankovním subjektům
Výnosy a výdaje příštích období
Celkem
Čistá výše rozvahových aktiv
Úrokové riziko
Podílový fond je vystaven riziku změny hodnot finančních nástrojů v důsledku změn tržních
úrokových sazeb. V případě neočekávaných pohybů sazeb se mohou vytvářet zisky nebo
ztráty.
2013
Pohledávky za bankami
593 020
Splatnost nepřekračuje 3 měsíce.
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
12
Výroční zpráva 2013
Riziko likvidity
Podílový fond vykazuje dle příslušných dob splatnosti k rozvahovému dni:
31. 12. 2013
Aktiva
do 3
3-12
měsíců
měsíců
Pohledávky za bankami
593 020
0
Příjmy příštích období
154
0
Celkem
Pasiva
Závazky vůči nebankovním subjektům
Výnosy a výdaje příštích období
Celkem
Výše aktiv
6 931
91
0
0
586 152
0
XV. Následné události
Mezi dnem sestavení účetní závěrky a dnem, ke kterému se účetní závěrka sestavuje,
nenastaly události, které by ovlivňovaly údaje vykázané v účetní závěrce.
Den sestavení účetní závěrky: 28. 4. 2014
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní
jednotky:
Ing. Dušan Friedl
předseda představenstva
Peter Lukáč
místopředseda představenstva
Podpisový záznam osoby zodpovědné za vedení účetnictví:
Jana Stejskalová
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
13
Výroční zpráva 2013
Download

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční