ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM,
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Základní vzdělávání
1
I.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01-C/01 ZV
MŠ, ZŠ a Praktická škola (str. 3)
II.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01-C/01 ZV
MŠ, ZŠ a Praktická škola
podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením (str. 192)
III.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01-B/01 ZŠS
MŠ, ZŠ a Praktická škola (str. 370
IV.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MŠ, ZŠ a Praktická škola (str. 559)
Přílohy:
A) Vzdělávání žáků školní družiny a školního klubu – ZŠP (str.560)
B) Vzdělávání žáků školní družiny – ZŠS (str. 563)
C) Vzdělávání žáků ZŠ při zdravotnickém zařízení (str. 566)
D) Projekt Advent (str. 569)
E) Autoevaluace školy (str. 570)
2
I.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01-C/01 ZV
MŠ, ZŠ a Praktická škola
3
Obsah
1. Identifikační údaje……………………………………………………………… 5
2. Charakteristika školy………………………………………………………….. 6
3. Charakteristika ŠVP
3.1. Charakteristika ŠVP…………………………………………………. 10
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie………………………………….. 12
3.3. Začlenění průřezových témat………………………………………. 14
4.Učební plán ……………………………………………………………………… 18
5. Učební osnovy …………………………………………………………………. 20
5.1.Jazyk a jazyková komunikace……………………………………... 20
5.1.1. Český jazyk ………………………………………………… 20
5.1.2. Cizí jazyk ……………………………………………………. 35
5.2. Matematika a její aplikace …………………………………………. 54
5.2.1. Matematika ………………………………………………….. 54
5.3. Informační a komunikační technologie ..……………………….. 66
5.3.1. Informatika……………………………………………………. 66
5.4. Člověk a jeho svět …………………………………………………… 71
5.4.1. Prvouka ………………………………………………………. 71
5.4.2. Vlastivěda ……………………………………………………. 79
5.4.3. Přírodověda…………………………………………………... 83
5.5 Člověk a společnost …………………………………………………. 87
5.5.1. Dějepis ……………………………………………………….. 87
5.5.2. Občanská výchova …………………………………………..94
5.6 Člověk a příroda …………………………………………………….. 101
5.6.1. Fyzika ………………………………………………………. 101
5.6.2. Přírodopis…………………………………………………… 106
5.6.3.Chemie ……………………………………………………… 113
5.6.4 Zeměpis ……………………………………………………... 118
5.7 Umění a kultura ……………………………………………………… 124
5.7.1 Hudební výchova …………………………………………… 124
5.7.2 Výtvarná výchova ……………………………………………135
5.8 Člověk a zdraví ………………………………………………………..148
5.8.1 Výchova ke zdraví ………………………………………….. 148
5.8.2 Tělesná výchova ……………………………………………..154
4.9 Člověk a svět práce…………………………………………………. 177
4.9.1 Pracovní výchova ….………………………………………. 177
6. Pravidla hodnocení žáků …………………………………………………… 185
6.1.Zásady klasifikace a hodnocení …………………………………....….185
6.2.Stupně a kritéria klasifikace…………………………………………….185
6.3.Širší slovní hodnocení…………………………………………………..187
6.4.Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení……………………..188
6.5.Postup při klasifikaci a hodnocení……………………………………..189
4
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01--C/01 ZV
MŠ, ZŠ a Praktická škola
1. Identifikační údaje
Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01--C/01 ZV
Datum: 1. 9. 2011
Verze: 2011-1
Platnost od: 1. 9. 2007
Název školy: MŠ, ZŠ a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Adresa: Jarošovská 1125/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 60816848
Telefon: 384 364 356
Email: [email protected]
www: skolajh.cz
Ředitel školy: Mgr. Petr Kubeš
Zřizovatel: Jihočeský kraj, IČO: 70 890 650
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
5
2. Charakteristika školy
Struktura a kapacita školy
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 15 dětí
Základní škola při zdravotnickém zařízení 20 žáků
Základní škola praktická 170 žáků
Základní škola speciální a přípravný stupeň ZŠS 62 žáci
Praktická škola jednoletá 6 žáků
Praktická škola dvouletá 6 žáků
Školní družina 40 žáků
Školní klub 20 žáků
Naše škola je úplnou školou vzdělávající své žáky na třech pracovištích v Jindřichově
Hradci a na jednom pracovišti v Nové Bystřici. Poskytujeme předškolní, základní a
střední vzdělání především klientům s mentálním postižením v rozsahu od lehkého
až po těžké mentální postižení. Při základní škole speciální máme zřízenu třídu pro
žáky s lékařskou diagnózou autismus a třídu pro děti s kombinovaným postižením.
Porovnáním s ostatními speciálními školami lze konstatovat, že patříme k největším
speciálním školám v regionu, ale i v České republice.
Umístění a dostupnost školy
Škola vzdělává své žáky na čtyřech pracovištích (viz. níže), což výrazným způsobem
komplikuje chod školy především v oblasti organizačních, řídících a kontrolních
mechanizmů a nastavení systému toku informací. Hlavní pracoviště je umístěno
v areálu základní školy v Jarošovské ulici v centru města, poblíž vlakového a
autobusového nádraží i dalších zastávek autobusů. Především pro žáky, kteří se
hůře orientují je tato poloha velmi výhodná a vhodná. Další pracoviště již takto
výhodnou polohu nemají.
Pracoviště školy:
Hlavní pracoviště, ředitelství - Jarošovská 1125/II, J.Hradec, 37701
Odloučené pracoviště „Gobelínka“ - Pod Hradem 124/III, J.Hradec, 37701
Odloučené pracoviště
Nová Bystřice - Švermova 330, N.Bystřice, 37833
Odloučené pracoviště Nemocnice - U Nemocnice 380/II, J.Hradec,37701
6
Vybavení školy
Škola má pro vzdělávání žáků k dispozici 38 místností k výuce. Do tohoto jsou
započteny i dílny, cvičné kuchyňky, počítačové učebny a místnosti pro volnočasové
aktivity. Škola využívá vlastní malou tělocvičnu, dva cvičné pozemky a zahradu
s hřištěm. Na pracovištích je do přízemních tříd bezbariérový přístup, včetně
bezbariérových sociálních zařízení. Prostory pro výuku stále nejsou ideální a
dostatečné. Samostatné prostory pro družinu a školní klub nejsou dostatečné, rádi
bychom také v budoucnu měli na všech pracovištích venkovní učebny. Zatím se nám
tento záměr podařil zrealizovat na školní zahradě pracoviště Pod Hradem. Jako
nedostačující se nám jeví i zázemí pro učitele na některých pracovištích školy.
Spokojeni můžeme být s vybavením počítačovou technikou. Škola má tři počítačové
učebny, vlastní dvě velkoplošné dotekové tabule, v mnoha třídách jsou počítače
využívané pro oddych i pro práci. Ve školním roce 2011/2012 díky projektu EU
peníze školám byla škola nadstandardně vybavena několika dotykovými
obrazovkami ve třídách pro zkvalitnění výuky a notebooky pro práci učitelů. Všechny
kabinety na pracovišti v Jarošovské ulici jsou vybaveny PC navzájem propojenými v
místní síti a s přístupem na internet. Také všechny třídy bychom chtěli vybavit
alespoň jedním počítačem. Vybavení pomůckami a jejich dostupnost je na dobré
úrovni. Na jejich obměně pracují aktivně všichni vyučující. Dobrou úroveň má i
učitelská a dětská knihovna, knihovní fond je pravidelně doplňován. Stále pracujeme
na obměně učeben a kabinetů modernějším nábytkem a zařízením. V uplynulém
roce byl výrazně omezen nákup pomůcek vzhledem k výraznému snížení prostředků
na ONIV.
Lidé (pedagogický sbor, žáci, rodiče a jejich aktivity).
Naše děti a žáci.
Škola vychovává a vzdělává především děti a žáky s mentálním postižením lehkého
až těžkého stupně, dále žáky s lékařskou diagnózou autismus, žáky
s kombinovaným postižením, děti a žáky zdravotně oslabené hospitalizované
v nemocničním zařízení, škola také připravuje děti na vstup do základního vzdělávání
v přípravném stupni základní školy speciální a přípravné třídě základní školy. Jde o
klienty z našeho města, ale i z okolí. Škola vzdělává v rámci integračního procesu i
žáky s jinými druhy postižení – například děti se smyslovými či pohybovými vadami.
Charakteristika pedagogického sboru.
Pedagogický sbor tvoří učitelky a učitelé, vychovatelky a asistentky. Naprostá většina
pedagogů má odpovídající vzdělání, dva z nich si vzdělání doplňují. Průměrný věk
pedagogického sboru přesahuje hranici 40 let. Průměrný počet odpracovaných let u
organizace (tj. ve speciálním školství) je více než 10 let. Ve škole pracuje jeden
výchovný poradce, jeden koordinátor prevence sociálně patologických jevů, jeden
7
ICT koordinátor. Jeden pedagog se specializuje na environmentální vzdělávání,
jeden na vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a jeden
vykonává funkci zdravotníka. Prospěšná by jistě byla i funkce školního psychologa.
Tato funkce prozatím není podporována dostatečnými prostředky na platy.
Zaměstnanci správního úseku.
Provoz školy zajišťuje celkem sedm správních zaměstnanců.
Dvě technicko- hospodářské pracovnice – ekonomka a účetní, jeden školník a čtyři
uklízečky. Starají se o plynulý chod celkem tří budov. Jejich práce je kladně
hodnocena jak vedením školy, tak ostatními zaměstnanci.
Rodiče.
Zákonní zástupci našich žáků jsou nejdůležitějšími partnery školy. Jsou pro nás
prvním zdrojem informací o žákovi ve chvíli, kdy je zařazován do systému
speciálního školství a i v průběhu jeho školní docházky se velkou měrou podílí na
jeho vzdělávání. Bez kvalitní spolupráce se zákonnými zástupci může naše úsilí
spočívající v nápravě či kompenzaci handicapu selhávat. Naši rodiče jsou ve většině
členy Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Toto občanské sdružení škole vydatně
pomáhá s finančním zajištěním kulturně výchovných akcí, exkurzí, podporuje školu
také dary v podobě hraček, audiovizuální techniky, kompenzačních pomůcek a
podobně. Z dotazníkové akce vyplývá, že rodiče v drtivé většině naši školu hodnotí
kladně.
Spolupráce.
Škola dlouhodobě spolupracuje s několika občanskými sdruženími, které se starají o
děti s postižením – např. Proutek, Apla, Ovečka, Okna, SPMP, Petit, YMCA,
Program 5P a další. Společně s těmito organizacemi každoročně připravujeme velké
množství akcí ve prospěch nejen žáků naší školy.
Pedagogové naší školy v průběhu školního roku organizují velké množství
volnočasových aktivit, dobročinných, sportovních i kulturních akcí. Dobrou spolupráci
máme se Střední zdravotnickou školou a Základní uměleckou školou, uvítali bychom
i lepší spolupráci s ostatními základními školami našeho města. Zaznamenáváme
zlepšující se spolupráci s MěÚ a s Městem Jindřichův Hradec, který není naším
zřizovatelem. Za kvalitní lze ale označit spolupráci s odborem sociálních věcí,
stavebním odborem, Červeným křížem a Službou kriminální policie v J. Hradci. Na
velmi dobré úrovni je také spolupráce se zahradnictvím Florianus, kde žáci praktické
školy absolvují svou praktickou část výuky. Vedení školy i její zaměstnanci se snaží
o to, aby spolupráce s těmito subjekty byla oboustranně výhodná, neboť je nesporné,
že jde o aktivity, které školu zviditelňují na veřejnosti a tím přispívají k lepšímu
povědomí o problémech spojených s výchovou a vzděláváním dětí a žáků
s mentálním postižením.
8
Cíle a vize školy
Komplexnost vzdělávací nabídky
Naše škola chce i v budoucnu nabízet našim zákazníkům co nejkomplexnější služby
v oblasti vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Svou pozornost
budeme soustředit i nadále především na žáky s mentálním postižením. Jsme si
vědomi provázanosti mentálního postižení s dalšími druhy postižení, a proto chceme
dále rozšiřovat možnosti vzdělávání pro žáky s kombinovaným postižením, ale i
autismem. Svou pozornost budeme věnovat i žákům ze sociokulturně nepodnětného
prostředí.
Prostředí a vzdělávací program, vzdělávání
Vzdělání chceme v rámci možností poskytovat klientům každého věku v co
nejpříjemnějším, bezpečném a motivujícím prostředí s co nejkvalitnějšími pomůckami
a potřebami, prostřednictvím kvalitně vybudovaného a tedy variabilního, komplexního
a moderního vzdělávacího programu. Usilujeme o posun od transmisivní výuky ke
kooperativnímu učení, usilujeme o smysluplnost učiva a rozmanitost forem a metod
práce. Škola bude i nadále hodnotit práci žáků metodou individuální normy, budeme i
nadále využívat slovní hodnocení i hodnocení známkami, jako zajímavá se jeví i
metoda tvorby portfolia, dokumentující dobře pokroky dítěte.
Tým a okolní prostředí
Tyto služby chceme zajišťovat prostřednictvím stabilního, sebevědomého a stále se
vzdělávajícího týmu specialistů, schopného reagovat na potřeby společnosti i našich
zákazníků. V oblasti řízení chceme docílit posunu od klasického organizačního
projektování k neoklasickému založenému na co nejmenší složitosti organizační
struktury, co nejmenším možném stupni formalizace a co nejmenší možné
centralizaci. To je potřeba podpořit kvalitním plánováním, kvalitním komunikačním a
informačním systémem dobře nastaveným kontrolním systémem a tvorbou funkčních
týmů. Škola je výborně hodnocena rodiči. V budoucnu chceme zvýraznit svou
komunikaci vně organizace a podpořit tím mimo jiné úsilí speciálních pedagogů o
propagaci a zviditelnění oboru před širší veřejností.
Materiální zajištění
Chceme zajišťovat co nejkvalitnější pracovní prostředí pro naše zákazníky i všechny
zaměstnance školy. Moderní učební pomůcky a potřeby chceme podpořit stálou péčí
o ICT a zabezpečením konektivity na všech pracovištích školy.Vzhledem k
omezenosti prostředků na úhradu nepřímých nákladů je nutné zajistit kompenzaci z
mimorozpočtových zdrojů.
9
3.Charakteristika ŠVP
3.1.Charakteristika ŠVP
MŠ, ZŠ a PŠ Jindřichův Hradec je škola samostatně zřízená pro žáky s mentálním
postižením. Nabízíme možnost integrace žáků i s jinými typy postižení (tělesné,
smyslové).
Na základě našich zkušeností, informací a postřehů z jednání s rodiči, školskými
poradenskými zařízeními i kolegy z běžných základních škol chceme v naší škole
umožnit vzdělávání i žákům, kteří netrpí významným zdravotním handicapem,
nedosahují hranice lehké mentální retardace, ovšem z jiných důvodů dlouhodobě
selhávají při výuce v ZŠ. Těmi důvody mohou být obtíže v soustředění, poruchy
chování, pomalé pracovní tempo, kvalita rodinného zázemí apod. Vzdělávání žáků
bez zdravotního postižení ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky je
legislativně upraveno § 2 Zákona 561/2004 Sb., ( vzdělávání je založeno mj. na
zohledňování vzdělávacích potřeb jedince) a § 10odst.. 2 vyhlášky č. 73/2005 (k
doplnění počtu žáků ve třídě, oddělení a studijní skupině stanoveného v odstavci 1
mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka
zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího
počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle odstavce 1).
Může jít o formu individuální nebo skupinové integrace. Organizace výuky bude
řešena pro každý školní rok individuálně a operativně podle počtu a složení žáků,
kteří budou za stanovených podmínek ke vzdělávání přijati. Jsme připraveni na
individuální integraci v různých ročnících, kdy vzdělávání může probíhat na základě
ŠVP vycházejícího ze RVP –ZŠ nebo podle IVP vytvořeného v souladu s RVP-ZŠ a
individuálními potřebami konkrétního žáka.
Vzdělávací program vytvořený pro tzv. hraniční žáky ( tzn. ti, jejichž rozumové
schopnosti lze označit za podprůměrné) plně respektuje stanovený obsah
vzdělávacích oblastí a časovou dotaci k výuce a zároveň zohledňuje žákovo
znevýhodnění. To je možné díky výuce ve třídách se sníženým počtem žáků,
zaměřením ŠVP na praktické činnosti a dovednosti, kolektivu zkušených a odborně
vzdělaných speciálních pedagogů a dlouhodobou spoluprací se školskými
poradenskými institucemi.
Cíle základního vzdělávání vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání v
ČR. Naše škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se zdravotním
postižením a znevýhodněním, tedy se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíle
základního vzdělávání se snažíme dosahovat, či se jim alespoň v co největší možné
míře přibližovat. Spolu s vytvářením podmínek, s uplatňováním přístupů, metod a
forem práce vhodných pro naše žáky sledujeme dosažení takto stanovených cílů:
10









Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů
Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy
vlastní i druhých
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné, samostatné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali povinnosti
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v
prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému
prostředí a přírodě
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za
ně odpovědný
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování
o vlastní životní a profesní orientaci.
V našem pojetí je škola pro žáky místem, které je motivuje k aktivní účasti na
společných činnostech, k dobrým mezilidským vztahům. Přejeme si přispět velkou
měrou k vybudování žebříčku žádoucích životních hodnot a získávání základních
všeobecných znalostí žáků tak, aby se mohli úspěšně zařadit do dalšího stupně
vzdělávání podle svých schopností a přání.
Chceme postupně vytvářet prostředí, ve kterém se budou žáci se specifickými
vzdělávacími potřebami cítit bezpečně a spokojeně. Mají u nás možnost uplatnit své
schopnosti v těch oblastech vzdělání, které jim jsou blízké a milé, ale také se se ctí
vyrovnat s těmi, jež pro ně znamenají obtíže.
Významnou pozornost věnujeme dětem a žákům sociálně znevýhodněným. Mnozí z
nich selhávají v hlavním vzdělávacím proudu z důvodů mimointelektových. Za příčiny
těchto selhávání považujeme např. menšinové prostředí, jazykové znevýhodnění,
nedostatečné materiální zázemí, neochotu rodiny ke spolupráci se školou. Tito žáci
nejsou ve školní matrice vedeni jako sociálně znevýhodnění, ale pedagogové dokáží
sociální handicapy včas rozpoznat. Pravidelné konzultace třídních učitelů, výchovné
poradkyně a vedení školy s rodiči jsou běžnou součástí naší práce. Úzce
spolupracujeme s OSPOD na městském úřadě, se zaměstnanci CPASS Bobelovka,
vítáme nabídky ke spolupráci ze stran občanských sdružení.
V případě potřeby a zájmu jsme připraveni zřídit přípravnou třídu, ve které jsou děti
předškolního věku připravovány na vstup do školy. Zařazení do této třídy je
podmíněno doporučením poradenského zařízení a ve školní matrice jsou tito žáci
vedeni jako sociálně znevýhodnění.
Nadaní žáci
Pokud se u dítěte nebo žáka i přes jeho postižení projeví výrazné nadání v nějaké
oblasti, škola mu zajistí individuální podporu odpovídajícího charakteru a míře
projeveného nadání. Jde o stejný princip jako u žáků se zdravotním postižením –
tedy o princip podpory a rozvoje jednotlivce podle jeho individuálních vzdělávacích
11
potřeb. Touto individualizací a vnitřní diferenciací výuky se budeme snažit u všech
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dosáhnout jejich osobního
maxima.
Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina, často proměňovaná na jiné,
alternativní formy (vycházky, besedy, exkurze).Pravidelnou a osvědčenou změnou ve
výuce bývají tematicky zaměřené dny projektového vyučování věnované některé z
vyučovacích oblastí (sportovní dny, dny tvořivosti, environmentální dny).
Žáci se pod vedením svých učitelů aktivně zapojují do soutěží a přehlídek jiných
subjektů. Úspěšně pracují v několika zájmových skupinách zaměřených zejména
hudebně a recitačně a výsledky svého snažení mají možnost zúročit na
přehlídkových akcích. Tradicí se již stala představení pro seniory, spolužáky, rodiče a
přátele školy.
Na veřejnosti naši žáci úspěšně prezentují výsledky své práce v oblastech
výtvarných a rukodělných. Díky kvalitnímu vedení pedagogů, dobrému materiálnímu
zázemí, nadání žáků a hlavně jejich chuti pracovat se mohou uskutečňovat výstavy
jejich prací spojené s prodejem ve škole vyrobených suvenýrů.
Jsme si vědomi velkého významu sportovního vyžití u školních dětí. Zde se zatím
potýkáme s malou (hlavně finanční) dostupností kvalitních sportovišť, přesto bývají
naši žáci úspěšní v měření sil na sportovních setkáních se svými vrstevníky v rámci
města, okresu, kraje i republiky. Pravidelným sportovním počinem, který
organizujeme pro žáky speciálních škol v okrese je závod v přespolním běhu.
Školním vzdělávacím programem prolíná činnost preventivní skupiny pod
metodickým vedením školní
preventistky. Tato oblast zahrnuje působení na žáky v oblasti prevence zdravotní,
sociální, mezilidských vztahů, trávení volného času.
Výchovné a vzdělávací strategie ve školním vzdělávacím programu
K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, stanovených rámcovým
vzdělávacím programem uplatňuje tyto společné postupy:
3.2.Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Strategie
● Umožnit žákům osvojit si strategii učení.
Při práci s žáky uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru
znevýhodnění.
Vedeme je k vytváření příjemného a pozitivního školního prostředí.
K osvojování metod práce a postupů učení využíváme názorných ukázek, her,
soutěží a dalších aktivit.
Školní práci obohacujeme o zábavné prvky.
Respektujeme schopnosti a možnosti žáků.
Vedeme žáky ke kladnému sebehodnocení a poznávání svých kvalit.
12
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch,
povzbuzujeme
je pro další tvůrčí činnost, motivujeme žáky k dalšímu učení kladným hodnocením a
důrazem na jeho výkony, pokroky a další možnosti.
Vedeme žáky k pochopení důležitosti vzdělání pro jeho uplatnění na trhu práce, pro
jeho samostatnost a nezávislost.
Kompetence k řešení problémů
Strategie
● Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
Učíme žáka vnímat problémové situace ve škole i mimo ni.
Otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování
vlastních problémů.
Umožňujeme žákům vyjadřovat se k problémům kolektivu i školy a navrhovat
společná řešení.
Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a ke zhodnocení výsledků svých
činů.
Povzbuzováním a hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru
k vlastním rozhodnutím.
Kompetence komunikativní
Strategie
● Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci.
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.
Učíme žáky naslouchat a ptát se, dodržovat základní principy a pravidla komunikace.
Poskytujeme žákům vždy dostatečný prostor k vyjádření, vedeme je ke klidnému a
věcnému řešení konfliktních situací.
Vedeme žáky k vytváření přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami, snažíme se
odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky.
Kompetence sociální a personální
Strategie
● Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých.
Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a vzájemného
soužití ve škole i mimo ni.
Poskytujeme žákům prostor pro hodnocení práce skupiny, třídy, případně celé školy.
Vedeme žáky k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi.
Zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k toleranci a
porozumění ve vztahu ke starším, nemocným či postiženým lidem.
Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje vztahy mezi lidmi.
Vedeme žáky k uvědomění si důležitosti pomáhat mladším, slabším a
handicapovaným spolužákům.
Rozvíjíme klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem.
Kompetence občanské
Strategie
● Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a
plnící své povinnosti.
Důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití vytváříme základní rámec
školních i společenských norem.
Vedeme žáky k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního
vyjadřování.
13
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární chování žáků.
Vedeme žáky k ochraně přírody, k pochopení základních ekologických souvislostí a
environmentálních problémů.
Kompetence pracovní
Strategie
● Pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.
Vedeme žáky k poznání a posouzení svých reálných možností při rozhodování o
pracovním uplatnění, k vlastní životní a profesní orientaci.
Vedeme žáky také k sebehodnocení při pracovních činnostech.
Nabídkou zájmových činností podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času
a rozšiřujeme povědomí o charakteru různých řemesel.
3.3.Začlenění průřezových témat
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání
Integrace do výuky
Přírodopis
8. ročník biologie člověka
Výtvarná výchova
3. ročník výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
8. ročník zdravý způsob života a péče o zdraví
Sebepoznání a sebepojetí
Prvouka
2. ročník člověk a jeho zdraví
Výchova ke zdraví
8. ročník rizika ohrožující zdraví, prevence
Seberegulace a sebeorganizace
Výchova ke zdraví
9. ročník osobnostní a sociální rozvoj
Psychohygiena
Výchova ke zdraví
9. ročník osobnostní a sociální rozvoj
Kreativita
Český jazyk
9. ročník komunikační a slohová výchova
Výtvarná výchova
5. ročník výtvarná výchova
6. ročník výtvarná výchova
Poznávací schopnosti
Prvouka
1. ročník lidé kolem nás
Mezilidské vztahy
14
Prvouka
1. ročník lidé kolem nás
Občanská výchova
7. ročník člověk ve společnosti
Komunikace
Český jazyk
5. ročník komunikační a slohová výchova
Občanská výchova
9. ročník člověk ve společnosti
Spolupráce a soutěživost
Matematika
6. ročník aplikační úlohy
Výchova ke zdraví
9. ročník osobnostní a sociální rozvoj
Matematika
6. ročník aplikační úlohy
Výchova ke zdraví
9. ročník osobnostní a sociální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Občanská výchova
7. ročník člověk ve společnosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Občanská výchova
9. ročník člověk ve společnosti
Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
Vlastivěda
4. ročník místo, kde žijeme
Občanská výchova
7. ročník člověk ve společnosti
Občan, občanská společnost a stát
Zeměpis
7. ročník Česká republika
geografické informace, zdroje dat,
kartografie a topografie
Formy participace občanů v politickém životě
Občanská výchova
7. ročník člověk ve společnosti
9. ročník člověk ve společnosti
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Dějepis
9. ročník nejnovější dějiny
Zeměpis
8. ročník regiony světa
15
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Zeměpis
8. ročník regiony světa
9. ročník regiony světa
Objevujeme Evropu a svět
Zeměpis
8. ročník regiony světa
9. ročník regiony světa
Jsme Evropané
Vlastivěda
5. ročník místo, kde žijeme
Zeměpis
8. ročník regiony světa
Multikulturní výchova
Kulturní rozdíly
Zeměpis
9. ročník společenské a hospodářské prostředí
Hudební výchova
6. ročník Hudební výchova
Lidské vztahy
Vlastivěda
5. ročník lidé kolem nás
Občanská výchova
9. ročník člověk ve společnosti
Etnický původ
Občanská výchova
8. ročník péče o občana
Multikulturalita
Anglický jazyk
8. ročník anglický jazyk
Občanská výchova
9. ročník člověk ve společnosti
Princip sociálního smíru a solidarity
Občanská výchova
9. ročník člověk ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Prvouka
2. ročník rozmanitost přírody
Chemie
9. ročník anorganické sloučeniny
Zeměpis
9.ročník životní prostředí
Pracovní výchova
3. ročník pěstitelské práce
Základní podmínky života
16
Chemie
9. ročník chemie a společnost
Přírodopis
7. ročník biologie rostlin
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Zeměpis
9. ročník životní prostředí
Pracovní výchova
8. ročník práce s technickými materiály
Vztah člověka k prostředí
Přírodověda
4. ročník rozmanitost přírody
Fyzika
9. ročník Energie
Zeměpis
8. ročník terénní geografické praxe a aplikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
Sdělení
Český jazyk
8. ročník literární výchova
9. ročník literární výchova
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Český jazyk
8. ročník komunikační a slohová výchova
9. ročník komunikační a slohová výchova
Fungování a vliv médií ve společnosti
Český jazyk
4. ročník komunikační a slohová výchova
Občanská výchova
9. ročník člověk ve společnosti
Hudební výchova
9.Hudební výchova
Tvorba mediálního sdělení
Český jazyk
9. ročník komunikační a slohová výchova
17
4. Učební plán
1.stupeň
Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace
Předmět
1.roč.
2.roč.
Počet
3.roč. 4.roč. 5.roč. hodin
Český jazyk
8
8
7
8
7
38
Anglický jazyk
0
0
3
3
3
9
Matematika
4+2
4+2
4+1
5
5
22+5
Informatika
0
0
0
0
1
1
Prvouka
2
2
2
0
0
6
Vlastivěda
0
0
0
1
1
2
Přírodověda
0
0
0
2
2
4
Hudební výchova
Výtvarná
výchova
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
7
Člověka zdraví Tělesná výchova
Člověk a svět Pracovní
práce
vyučování
2
2
2
2
2
10
1
1+1
1+1
1+1
1+1
5+4
Disponibilní
hodiny
2
3
2
1
1
9
Celkem
21
22
23
26
26
118
Matematika a
její aplikace
Inf. a komun.
technologie
Člověk a jeho
svět
Umění a
kultura
Poznámky k učebnímu plánu:
Disponibilní hodiny jsou využity posílení výuky matematiky a pracovního vyučování
tak, aby neučební plány Základní školy a Základní školy praktické co nejvíce přiblížily
a bylo možné logicky a smysluplně organizovat výuku.
Učební plán předpokládá vyučování ve skupinách tam, kde se časová dotace
jednotlivých vzdělávacích oblastí ( a tedy i předmětů) liší. Podrobnosti budou
zapracovány do rozvrhů hodin jednotlivých ročníků a to vždy s přihlédnutím ke
složení žáků ve třídách.
18
Průřezovátémata jsou integrována do výuky jednotlivých předmětů tak, jak je to
rozpracováno ve Školním vzdělávacím programu pro Základní školu praktickou.
2.stupeň
Vzdělávací
oblast
Předmět
8.roč.
9.roč.
Počet
hodin
Jazyk a
jazyková
komunikace
Český jazyk
4
4
4
4
16
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
4
4
4
4
16
0
0
0
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
Chemie
1
1
1
2
Přírodopis
1
2
2
2
Zeměpis
1
1
2
1
Umění a
kultura
Hudební výchova
1
1
1
1
2
2
1
1
Člověk a
zdraví
Výtvarná výchova
Výchova ke
zdraví
0
0
1
1
3
2
2
2
11
1+3
1+3
1+3
1+3
4+12
Další cizí jazyk
0
0+2
0+2
0+2
0+6
Disponibilní
hodiny
3
5
5
5
18
Celkem
28
30
32
32
122
Matematika a
její aplikace
Matematika
Inf. a komun.
technologie
Informatika
Člověk a
společnost
Dějepis
Občanská
výchova
Člověk a
příroda
Fyzika
Tělesná výchova
Člověk a svět Pracovní
práce
vyučování
6.roč.
7.roč.
12
22
10
Poznámky k učebnímu plánu:
Disponibilní hodinyjsou využity k výuce německého jazyka ( 6 hodin) a k navýšení
počtu hodin pracovního vyučování. Tím se učební plán Základní školy přiblíží
19
učebnímu plánu Základní školy praktické a bude lépe vyhovovat vzdělávání žáků
méně studijně nadaným. Ostatní rozdíly, ke kterým v časové dotaci pro jednotlivé
předměty dochází, budou řešeny operativně při vytváření rozvrhu hodin jednotlivých
ročníků. Standardním se stane vyučování ve skupinách. Rozvrh hodin bude
zohledňovat složení tříd, počet žáků vzdělávaných podle RVP ZŠ apod.
Cílem takto stanoveného učebního plánu podle RVP – ZV bylo co nejvícepřiblížit
strukturu učebnímu plánu Základní školy praktické podle RVP –ZV LMP a to
s ohledem na praktickou organizaci výuky. Průřezová témata jsou stejně jako ve
vzdělávacím programu pro Základní školu praktickou integrována do výuky
jednotlivých předmětů. Podrobné zapracování je uvedeno v učebních osnovách.
20
5. Učební osnovy
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1.Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2.
stupně. Má stěžejní postavení mezi vyučovacími předměty. Obsah vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a
slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací
obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci
osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci předmětu Český jazyk a
literatura, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších předmětech.
Komunikační a slohová výchova –vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových
schopností a komunikačních dovedností. Na prvním stupni má složka komunikační a
slohové výchovy samostatnou část Psaní.
Jazyková výchova – se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho
mluvené i písemné podobě.
Literární výchova – se zaměřuje na vytváření čtenářských dovedností a návyků a na
reprodukci přečteného textu.
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e, které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
používat vhodné způsoby a metody učení
třídit informace
mít pozitivní vztah k učení
chápat důraz na čtení s porozuměním, práce s textem
správně plánovat, organizovat a vyhodnocovat svou vlastní činnost
Kompetence k řešení problémů
vyhledávat informace vhodné k řešení problému
užívat samostatnosti, tvořivosti a logického myšlení
využívat moderní technologie při řešení problémů
Kompetence komunikativní
formulovat a vyjadřovat myšlenky výstižně a v logickém sledu
naslouchat jiným lidem a vhodně na ně reagovat, zapojovat se do diskuse
využívat informační prostředky pro komunikaci s okolním světem
vhodně komunikovat s vrstevníky, s učiteli a ostatními dospělými
využívat osvojených dovedností v cizím jazyce v základních komunikačních
situacích
Kompetence sociální a personální
účinně spolupracovat ve skupině, podílet se s pedagogy na vytváření pravidel práce
v týmu
respektovat společně dohodnutých pravidel chování
naučit se mít odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy
Kompetence občanské
respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat hrubé zacházení a útlak
podle svých možností poskytnout pomoc a chovat se zodpovědně v situacích
21
ohrožujících zdraví člověka
ve třídních kolektivech stanovit pravidla chování
zapojovat se do evropských projektů, kde se žáci prakticky seznamují s kulturou
jiných národů
Kompetence pracovní
objektivně sebehodnotit, posuzovat reálné možnostmi při profesní orientaci
používat účinně materiály a vybavení školy, nebát se nových postupů a technologií,
chápat vědecký pokrok jako příležitost pro další sebevzdělání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
dotace
8
8
7
8
7
4
4
4
4
povinnost
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný
(skupina)
dotace
skupiny
1. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
plynule čte jednoduchý text s
porozuměním
porozumí mluveným pokynům
pečlivě opakuje správnou výslovnost
na základě vlastních zážitků vytvoří krátký
mluvený projev
učí se základní hygienické návyky
spojené se psaním
učí se správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky
vyjadřuje city v jednoduchých situacích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky
odůvodňuje a píše správně velká písmena
na začátku věty
Učivo
Čtení
- praktické čtení, věcné čtení
Naslouchání
- praktické naslouchání a věcné
naslouchání
Mluvený projev
- základy techniky mluveného projevu
Písemný projev
- základní hygienické návyky, technika
psaní
Učivo
Zvuková stránka jazyka
- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost
samohlásek a souhlásek
Slovní zásoba a tvoření slov
- slova a pojmy, význam slov
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
22
Literární výchova
výstupy
přednáší zpaměti krátké básně
Učivo
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace a vlastní
výtvarný doprovod
Základní literární pojmy
- rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
2. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
na základě vlastních zážitků vytvoří krátké
vyprávění
zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
rozlišuje vybrané slovní druhy v
základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen a
sloves
Učivo
Čtení
- praktické čtení, věcné čtení
Naslouchání
- praktické a věcné naslouchání
Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu
Písemný projev
- základní hygienické návyky, technika
psaní, žánry pís. projevu: adresa,
blahopřání
Učivo
Zvuková stránka jazyka
- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost
samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin
23
spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých
a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů,
bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev,
velká písmena v typických případech
vlastních jmen osob a zvířat
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
čte a přednáší zpaměti ve vhodném
tempu literární texty přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
Slovní zásoba a tvoření slov
- slova a pojmy, význam slov
Tvarosloví
- slovní druhý, tvary slov
Učivo
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných liter. textů, volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu, dramatizace, vlastní výtvarný
doprovod
Základní literární pojmy
- literární druhy a žánry (pojmy:
spisovatel, básník, kniha, čtenář, verš,
rým, přirovnání)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:,
3. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
používá základní komunikační pravidla
rozhovoru
pečlivě opravuje svou nesprávnou
výslovnost
v mluvených projevech volí vhodné tempo
řeči
volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
vytvoří krátký mluvený projev
kontroluje vlastní písemný projev
píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
Učivo
Čtení
- praktické čtení, věcné čtení
Naslouchání
- praktické naslouchání, věcné
naslouchání
Mluvený projev
- základy techniky mluveného projevu
(pozdrav, oslovení, omluva, prosba),
mimojazykové prostředky řeči (mimika,
gesta)
Písemný projev
24
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
využívá prvky tvořivosti při společném
plnění úkolů
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená,
vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu - děj, věc,
okolnost, vlastnost
rozlišuje slovní druhy
užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně i/y : po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech a velká písmena
v typických případech vlastních jmen
místních pojmenování
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
- základní hygienické návyky, technika
psaní, žánry písemného projevu (pozdrav,
omluvenka, dopis)
Učivo
Zvuková stránka jazyka
- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost
samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin a modulace souvislé řeči (tempo,
intonace)
Slovní zásoba a tvoření slov
- slova a pojmy, význam slov, slova
jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma, stavba slova
(kořen, část předponová a příponová,
koncovka)
Tvarosloví
- slovní druhy, tvary slov
Skladba
- věta jednoduchá a souvětí
Pravopis
- lexikální
Učivo
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textu,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace a vlastní
výtvarný doprovod
Základní literární pojmy
- literární druhy a žánry (bajka, povídka,
25
divadelní představení, herec)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
4. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
Učivo
čte s porozuměním přiměřeně náročné
Čtení
texty potichu i nahlas
- praktické čtení, věcné čtení
rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk
Naslouchání
reprodukuje obsah přiměřeně složitého
- praktické naslouchání a věcné
sdělení
naslouchání
vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
Mluvený projev
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
- základy techniky mluveného projevu,
tempo podle svého komunikačního
vyjadřování závislé na komunikační
záměru
situaci (vzkaz, zpráva, oznámení),
rozlišuje spisovnou a nespisovnou
základní komunikační pravidla (oslovení,
výslovnost a vhodně ji užívá podle
zdvořilé vystupování), mimojazykové
komunikační situace
prostředky řeči (mimika, gesta)
sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytvoří krátký mluvený projev
Písemný projev
využívá vlastní tvořivosti při plnění úkolů, - základní hygienické návyky, technika
reflektuje situaci druhých a adekvátně
psaní, žánry písemného projevu,
poskytuje pomoc
jednoduché tiskopisy
pokrytí průřezových témat : MV – Fungování a vliv médií ve společnosti
přesahy do:
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
Učivo
porovnává významy slov, zvláště slova
Zvuková stránka jazyka
stejného nebo podobného významu a
- modulace souvislé řeči (tempo,
slova vícevýznamová
intonace)
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
Slovní zásoba a tvoření slov
určuje slovní druhy plnovýznamových slov - slova jednoznačná a mnohoznačná,
rozlišuje slova spisovná a jejich
antonyma, synonyma, homonyma, stavba
nespisovné tvary
slova
vyhledává základní skladební dvojici
odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
Tvarosloví
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - slovní druhy, tvary slov
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
Skladba
píše správně i/y ve slovech po obojetných - věta jednoduchá a souvětí, základní
souhláskách
skladební dvojice
Pravopis
26
- základy morfologického (koncovky
podstatných jmen)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
vyjadřuje své dojmy z četby
volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma
Učivo
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
Základní literární pojmy
- literární druhy a žánry (bajka povídka,
herec, režisér)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
5. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
Učivo
čte plynule a správně
Čtení
zaznamenává podstatné informace z
- praktické čtení a věcné čtení,
textu
posuzuje úplnost či neúplnost
Naslouchání
jednoduchého sdělení
- praktické naslouchání, věcné
reprodukuje obsah přiměřeně složitého
naslouchání
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta
Mluvený projev
rozpoznává manipulativní komunikaci v
- základy techniky mluveného projevu,
masmédiích, zejména v reklamě
komunikační žánry, základní komunikační
píše správně po stránce obsahové i
pravidla
formální jednoduché komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím
Písemný projev
základě vytvoří krátký mluvený nebo
- základní hygienické návyky, technika
písemný projev s dodržením časové
psaní, žánry písemného projevu
posloupnosti
(přihláška, dotazník)
pokrytí průřezových témat : OSV – Komunikace
přesahy do:
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
Učivo
27
určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu
vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
Zvuková stránka jazyka
- modulace souvislé řeči
Slovní zásoba a tvoření slov
Tvarosloví
Skladba
- věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice
Pravopis
- koncovky podstatných jmen a
přídavných jmen tvrdých a měkkých,
shoda přísudku s holým podmětem
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
Učivo
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu, dramatizace, vlastní výtvarný
doprovod
Základní literární pojmy
- bajka, povídka, verš, rým, přirovnání
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
odlišuje spisovný a nespisovný projev
zapojuje se do diskuse a komunikuje
vhodnými jazykovými prostředky
formuluje hlavní myšlenku textu, tvoří
otázky a vytváří stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu
samostatně připraví a s oporou o text
přednese referát
využívá získaných poznatků o jazyce a
stylu a používá je v písemných a ústních
Učivo
Čtení
- plynulé, pozorné, zvládnuté po technické
stránce, pramen informací (Vypravování;
Jak se učíme - výpisky, výtah)
Naslouchání
- věcné a praktické, vytvoření kontaktu se
spolužákem (Vypravování)
Mluvený projev
28
projevech
- zdokonalení základů techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoření
hlasu, výslovnost), plynulé vyjadřování
(Vypravování, zpráva, oznámení, popis
předmětu, budovy, děje, jednoduchá
charakteristika)
Písemný projev
- vytvoření správné techniky psaní a
základních hygienických návyků,
seznámení se s různými písemnými žánry
(Vypravování, popis, zpráva, oznámení).
Přímá řeč
pokrytí průřezových témat
komentář
Práce s textem v učebnici i vybraným z různých mediálních zdrojů
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
Učivo
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk,
Úvod o českém jazyce
nářečí, obecnou češtinu a zdůvodní jejich - jazyk a jeho útvary, jazykověda a její
užití
složky, jazykové příručky
pracuje samostatně se základními
jazykovými příručkami
Zvuková stránka jazyka
správně vyslovuje česká a běžně užívaná - spisovná výslovnost, slovní přízvuk,
cizí slova
zvuková stránka věty - větná melodie,
zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
důraz, tempo, pauzy
morfologický i syntaktický ve větě
rozpozná a správně třídí slovní druhy
Stavba slova a pravopis
uvědomuje si vztah mezi základními
- slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova,
větnými členy
slova příbuzná, střídání hlásek při
odvozování, skupiny hlásek při
odvozování, zdvojené
hlásky, skupiny bě, pě, vě, mě - bje, vje,
mně, předpony s, z, vz, předložky s, z, i/y
po obojetných souhláskách
Tvarosloví
- slovní druhy ohebné + neohebné
Skladba
- základní větné členy, shoda podmětu s
přísudkem
- rozvíjející větné členy - předmět,
přívlastek, přísl. určení
- věta jednoduchá, souvětí
pokrytí průřezových témat
29
komentář
Pravopis a základní jazykový rozbor v průběhu celého školního roku
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
Učivo
rozlišuje základní literární žánry
Mýty, báje, pohádky a pověsti
uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
Z české literatury 19. století (Němcová,
literárního díla
Erben, Jirásek)
vlastními slovy interpretuje smysl
přečteného textu
Na cestě (Augusta, cestopisná próza)
vyhledává základní informace o literárních
dílech a spisovatelích v různých
Příběhy odvahy a dobrodružství
informačních zdrojích
(fantastická literatura, autobiografie)
Svět lidí a svět zvířat (nářečí v lit., zvířecí
hrdina, dialog v próze, humor)
Maléry a patálie (situační humor,
nadsázka, pointa, stylové vrstvy jazyka)
pokrytí průřezových témat
komentář
Průběžně informovat a opakovat základní literární pojmy a žánry
přesahy z:
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
Učivo
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu Čtení
fakta od názorů a hodnocení
- praktické, přiměřeně rychlé, věcné, jako
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
zdroj informací (popis předmětu,popis
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
pracovních postupů, charakteristika)
vhodně užívá spisovný jazyk
v připraveném mluveném projevu vhodně Naslouchání
užívá verbálních, nonverbálních
- praktické, podnět k jednání, kritické,
prostředků
objektivní a subjektivní sdělení
využívá základy studijního čtení (charakteristika, líčení, vypravování)
vyhledává klíčová slova, tvoří výpis nebo
výtah z přečteného textu
Mluvený projev
využívá poznatků o jazyce ke gramaticky i - zásady dorozumívání, nonverbální
věcně správnému písemnému projevu na prostředky, komunikační žánry,
základě svých dispozic
připravený projev (výpisky, výtah, žádost,
životopis)
Písemný projev
- vlastní tvořivé psaní, popis uměleckého
díla, výpisky, výtah, žádost, strukturovaný
životopis, charakteristika
30
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
rozlišuje a dokládá příklady v textu
nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny
atd.
správně tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě
v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný a morfologický
vyhledává význam středověkých slov
Učivo
Slovní zásoba a tvoření
- obohacování slovní zásoby, způsoby
tvoření slov, odvozování, zkratky,
zkratková slova
Tvarosloví
- mluvnické významy a tvary slov
(zájmeno jenž; skloňování duálních tvarů)
- slova neohebná
Skladba
- věta jednoduchá a souvětí, druhy
vedlejších vět, rozvíjející větné členy,
stavba věty, věta jednočlenná x
dvojčlenná, druhy vět podle postoje
mluvčího
Pravopis
- lexikální, morfologický
Obecné poučení o jazyce
- jazyk národní a jeho rozvrstvení,
spisovné a nespisovné útvary a
prostředky, jazykové příručky
Význam středověkých slov
pokrytí průřezových témat
komentář
Pravopis a jazykový rozbor - během celého školního roku
přesahy do:
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
Učivo
vlastními slovy interpretuje obsah díla
Tvořivá činnost s literárním textem
formuluje ústně i písemně dojmy ze své - přednes vhodných liter. textů
četby
rozlišuje základní literární druhy a žánry, Základy literární teorie
porovná je i jejich funkce
- jazyk literárního díla, obrazná
uvádí základní literární směry a jejich
pojmenování, rým, verš
významné představitele v české a světové - literatura umělecká a věcná, ukázky z
literatuře na základě probraného učiva
děl, drama
vyhledává informace v knihovně i v
dalších informačních zdrojích
Základy literární historie
- antická literatura
31
- raný středověk
- renesance a humanismus
- úvod do baroka
pokrytí průřezových témat
komentář
Průběžně opakovat a vyhledávat v textech literární druhy a žánry
přesahy do:
přesahy z:
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
Učivo
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a Čtení
komunikační záměr partnera v hovoru
- praktické, věcné, studijní, čtení jako
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
zdroj informací
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
Mluvený projev
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
- zásady dorozumívání (komunikační
vhodně užívá spisovné jazykové
normy, základní mluvené žánry podle
prostředky
komunikační situace), zásady
v mluveném projevu připraveném i
kultivovaného projevu
improvizovaném vhodně užívá verbálních
a nonverbálních prostředků řeči
Písemný projev
využívá základy studijního čtení - na základě poznatků o jazyce a stylu, o
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
základních slohových postupech a
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo žánrech, vlastní tvořivé psaní; výpisek,
výtah z přečteného textu
pozvánka, charakteristika, subjektivně
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
zabarvený popis, výklad, úvaha
gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem
pokrytí průřezových témat .MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
Učivo
rozlišuje a příklady v textu dokládá
Tvarosloví
obohacování slovní zásoby na základě
- slovní druhy, mluvnické významy a tvary
přejímání slov z cizích jazyků
slov, slovesné třídy a vzory, podstatná
rozlišuje významové vztahy gramatických jména vlastní (velká písmena)
jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis
Skladba
lexikální, slovotvorný, morfologický i
- výpověď a věta, stavba věty, pořádek
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí slov ve větě, rozvíjející větné členy,
porovná významy středověkých slov
souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu
- souvětí souřadné a podřadné
Obecné poučení o jazyce
- čeština, skupiny jazyků (slovanské 32
především slovenština - a jiné)
Význam středověkých slov
pokrytí průřezových témat
komentář
Pravopis a jazykový rozbor - v průběhu celého školního roku
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
Učivo
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
Tvořivé činnosti s literárním textem
literárního díla a vlastními slovy
- přednes, vhodných lit. textů, volná
interpretuje smysl díla
reprodukce přečteného nebo slyšeného
formuluje ústně i písemně dojmy ze své textu
četby a popř. názory na umělecké dílo
rozlišuje základní literární druhy a žánry, Způsoby interpretace lit. děl
porovná je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
Lit. druhy a žánry
samostatně vyhledává informace o
- poezie, próza, drama, lyrika, epika
spisovatelích a jejich dílech
porovná díla barokních autorů
Hlavní vývojová období národní a světové
evropských, českých a
literatury
jindřichohradeckých
- baroko (pokračování, zaměření na
regionální autory))
- osvícenství
- klasicismus
- preromantismus
- národní obrození
- lit. 2. pol. 19. Století
pokrytí průřezových témat : MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
výstupy
Učivo
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu Čtení
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje
- přiměřeně rychlé, znalost orientačních
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním prvků v textu, studijní čtení jako zdroj
s dostupnými informačními zdroji
informací, kritické prožitkové čtení
rozpoznává manipulativní komunikaci v
(pracovní postup)
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj Komunikace - aktivní naslouchání (cíle,
komunikuje kultivovaně, výstižně,
výhody, zásady, nácvik - diskuse)
jazykovými prostředky vhodnými pro
Mluvený projev
danou komunikační situaci
- zásady kultivovaného projevu, projev
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
připravený i nepřipravený (referát,
vhodně užívá spisovné jazykové
diskuse, proslov, funkční styly),
prostředky vzhledem ke svému
komunikační chyby
33
komunikačnímu záměru
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
Naslouchání
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
- výchova k empati; věcné, soustředěné,
gramaticky i věcně správnému
aktivní, zvukové prostředky souvislého
písemnému projevu a k tvořivé práci s
projevu a prostředky mimojazykové
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní (charakteristika, líčení, vypravování,
na základě svých dispozic a osobních
fejeton)
zájmů
uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří celistvý text s
Písemný projev
dodržováním pravidel mezivětného
- vyjádření postoje ke sdělovanému
navazování
obsahu, vlastní tvořivé psaní (výklad,
využívá základy studijního čtení - vyhledá úvaha)
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, Souhrnné poučení o slohu
výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text
přednese referát
identifikuje se s pozitivními prosociálními
vzory
pokrytí průřezových témat :OSV – Kreativita
MV – Tvorba mediálního sdělení
přesahy z:
Jazyková výchova
výstupy
Učivo
spisovně vyslovuje česká a běžně
Obecné výklady o jazyce
užívaná cizí slova, zná jejich význam,
- řeč, jazyk, vývoj ČJ, útvary ČJ,
příp. si ho umí vyhledat v různých
jazykověda, jazyková kultura, slovanské
informačních zdrojích
jazyky
rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní Zvuková stránka jazyka
zásoby a zásady tvoření českých slov,
- zásady spis. výslovnosti, přízvuk,
rozpoznává přenesená pojmenování,
intonace, pauzy, frázování
zvláště ve frazérech
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné Slovní zásoba
tvary slov a vědomě jich používá ve
- slohové rozvrstvení slovní zásoby,
vhodné komunikační situaci, rozeznává
význam slova, druhotný obrazný, tvoření
slova ve funkci různých slovních druhů
slovní zásoby, přejatá slova a jejich
rozlišuje významové vztahy gramatických skloňování, rozvoj slovní zásoby na
jednotek ve větě a v složitějších souvětích přelomu 19. a 20. stol.
v písemném projevu dovede zdůvodnit a
správně použít všechny pravopisné jevy, Tvarosloví
provádí všestranný jazykový rozbor
- slovní druhy, mluvnické významy a tvary
sleduje rozvoj slovní zásoby přelomu 19. slov
a 20. století
- přechodníky
Skladba
34
- stavba věty, zápor, pořádek slov, větné
členy a obecné vztahy mezi nimi (+
přívlastek postupně rozvíjející, volný,
těsný), souvětí podřadné a souřadné,
druhy vedl. vět, poměr mezi hl. větami,
souvětí složité, přímá, nepřímá řeč,
interpunkce ve větě jednoduché a v
souvětí
Pravopis lexikální, morfologický,
syntaktický
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Literární výchova
výstupy
uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla
rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo
pokouší se vytvořit jednoduchou adaptaci
literárního díla nebo jednoduchou báseň
uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře, základní představitele a díla
dovede chronologicky zařadit
porovnává různá ztvárnění téhož námětu
v literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších
informačních zdrojích
Učivo
Tvořivé činnosti s literárním textem
- přednes vhodných literárních textů,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, interpretace vybraných
uměleckých textů, dramatizace
Pozitivní vzory versus pochybné idoly vliv reálných vzorů, zobrazení vzorů,
vhodné literární prameny
Základy literární teorie a historie
- struktura lit. díla, námět, téma, lit. hrdina,
kompozice lit. příběhu, jazyk lit. díla,
obrazná pojmenování, zvukové
prostředky poezie, literatura umělecká a
věcná
Literární druhy a žánry
- poezie, próza, drama. lyrika, epika
Hlavní vývojová období národní a světové
literatury
- 20. stol., 1. sv. válka
- literatura mezi dvěma svět. válkami
- literatura po 2. sv. válce
- literatura současná
pokrytí průřezových témat : MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MV – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
přesahy do:
přesahy z:
5.1.2. Cizí jazyk.
Charakteristika předmětu
35
Učivo je zaměřeno na získání základů konverzace a komunikace, jakož i základů
zvukové podoby jazyka a správné výslovnosti .Jde především o osvojení
jednoduchých vět a frází, týkajících se situací běžného každodenního života .Výuka
jazyka má za úkol osvojení slovní zásoby a rozvíjení řečových dovedností žáků v
jednotlivých konverzačních okruzích.
Další cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. K časové dotaci jsou využity disponibilní
hodiny.
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
pochopit smysl a cíl učení, tedy důležitost schopnosti komunikovat anglicky a
německy pro další studium i praktický život,
znát vhodné a dostupné zdroje informací (slovníky, gramatické příručky, webové
stránky), vyhledat informace,
plánovat, organizovat a řídit vlastní učení,
kriticky zhodnotit výsledky svého učení a posoudit vlastní pokrok,
samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v cizím
jazyce.
Kompetence k řešení problémů
řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí,
naučit se opsat myšlenky, chybí-li slovní zásoba (+ neverbální složka komunikace),
vyhledávat informace k řešení problémů.
Kompetence komunikativní
porozumět jednoduchému sdělení a základním frázím,
umět zformulovat jednoduché myšlenky,
rozumět obsahu a smyslu promluvy i přiměřeně obtížnému textu
využívat osvojené dovednosti k navázání písemného či slovního kontaktu či vztahu,
zapojovat se do diskuse,
formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu.
Kompetence sociální a personální
v jednoduchých každodenních situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu,
efektivně spolupracovat,
ohleduplnost a úcta při jednání s ostatními (ovládat a řídit své jednání a chování).
Kompetence občanské
poznat tradice, zvyky a životní styl v anglicky a německy mluvících zemích a
porovnávat je,
poskytnout účinnou pomoc,
pozitivně prezentovat naše kulturní a historické dědictví v zahraničí.
Kompetence pracovní
dodržovat vymezená pravidla,
správně používat studijní materiály a jazykové příručky k získávání informací i z
různých dalších oblastí.
36
ročník
3.
ročník
4.
ročník
5.
ročník
6.
ročník
7.
ročník
8.
ročník
9.
ročník
dotace
3
3
3
3
3
3
3
povinnost
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný
(skupina)
Další cizí
0
0
0
0
0+2
0+2
0+2
jazyk
3. ročník
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování,
představování
výstupy
Učivo
rozumí jednoduchým pokynům a větám, Komunikační situace:
adekvátně na ně reaguje
- pravidla komunikace v běžných
pochopí obsah a smysl jednoduché,
každodenních situacích - pozdrav,
pomalé a pečlivě vyslovované konverzace poděkování, představování
dvou osob s dostatkem času pro
- pozdravy - umí pozdravit kamaráda a
porozumění
představit se. (What´s your name?)
- pokyny ve škole, pokyny doma
- zdvořilá žádost
- osobní údaje
- dotazy a krátké odpovědi
- příkazy
- jídlo
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Témata slovní zásoby
výstupy
vyslovuje a čte foneticky správně v
přiměřeném rozsahu slovní zásoby
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova
používá abecední slovník učebnice
Učivo
Témata slovní zásoby:
- čísla 1 - 12, 13 - 20
- barvy
- školní potřeby - dny v týdnu (měsíce v
roku - pasivně)
- nábytek (sl. zás. potřebná k orientaci ve
třídě)
- domácí zvířata (mazlíčci)
- nálady a pocity
- obličej a tělo - zákl. slov. zás.
- rodina
- oblečení
- hračky
Dokáže jednoduše popsat vzhled běžných
domácích zvířátek, popíše vzhled
postavy, vyjmenuje členy své rodiny.
Slovní zásobu se učí číst a hláskovat
foneticky správně - aktivně se seznamuje
37
s psanou podobou slova.
Vánoce a Velikonoce ve V. Británii - zvyky
a svátky - Halloween...
pokrytí průřezových témat
komentář.
přesahy do:
Gramatika
výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a větám,
adekvátně na ně reaguje
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova
Učivo
Gramatika :
- rozkazovací způsob
- tázací zájmena
- sloveso /být/ v kladné větě a otázce
- kladná a negativní odpověď
- přídavná jména
- sloveso /mít/ v otázce a odpovědi
- množné číslo podstatných jmen
- přivlastňovací pád
- vazba there is/are
Žák vypracovává na konci každé lekce
minitest a po každé 3. lekci opakovací
test, který mu slouží k sebereflexi a k
autoevaulaci. Probírané učivo dle
učebnice Chit Chat /v počátku výuky
zařazen ústní audioorální kurz/.
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Reálie
výstupy
pochopí obsah a smysl jednoduché,
pomalé a pečlivě vyslovované konverzace
dvou osob s dostatkem času pro
porozumění
používá abecední slovník učebnice
Učivo
Reálie:
- dny a měsíce (měsíce v roku - pasivně)
- základní místní informace
- svátky Halloveen, Vánoce a Velikonoce
ve V. Británii a u nás
- česká a britská škola
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
4. ročník
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí známým slovům a jednoduchým Komunikační situace:
větám se vztahem k osvojovaným
- pozdravy - umí pozdravit kamaráda a
tématům
představit se. (What´s your name?)
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
- pokyny ve škole, doma
38
autentických materiálů (časopisy,
obrazové a poslechové materiály) a
využívá je při své práci
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
informaci a vytvoří odpověď na otázku
obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu
aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, pozdraví a rozloučí se s
dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Témata slovní zásoby
výstupy
rozumí známým slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným
tématům
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy,
obrazové a poslechové materiály) a
využívá je při své práci
čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou
slovní zásobu
používá dvojjazyčný slovník
reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace
obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu
- dotazy a krátké odpovědi
- jídlo - objednání jídla, vyjádření libosti /
nelibosti jídla
- popis zvířat - mazlíčci, zvířata v ZOO
- telefonování (Project I), sdělí své
telefonní číslo, umí se zeptat na tel. číslo
druhých
- popis polohy, druhu a vzhledu předmětů
(Project I)
- dotazování se na spelling a význam slov
- abeceda
- přivlastňování - (Who´s book is this?)
- komunikace - psaní pohledů, dopisů
- Radio - phone - in - narozeninová přání
pro.... , osobní údaje
- hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří
otázky na umístění
- vede jednoduchou konverzaci o jiných
lidech
- rozumí hlavním údajům v konverzaci o
rodině
Učivo
Témata:
slovní zásoba a tvoření slov - synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu
- jídlo
- zvířata
- sousední země, anglicky mluvící země
- číslovky 1 -100
- barvy
- instrukce ve třídě
- abeceda - spelling
- místní předložky
- rodina - Where is? - dopisování pohlednice, dopis, adresy
- radio - narozeniny - vyprávění o druhých
přesahy do:
Gramatika
39
výstupy
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy,
obrazové a poslechové materiály) a
využívá je při své práci
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
informaci a vytvoří odpověď na otázku
používá dvojjazyčný slovník
sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché písemné sdělení, krátký text a
odpověď na sdělení; vyplní své základní
údaje do formulářů
Učivo
Gramatika:
- základy lexikálního principu pravopisu
slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov v jednoduché větě
- časování slovesa být - kladná věta,
otázka, zápor
- časování slovesa mít - kladná věta,
otázka, zápor
- přivlastňování
- sloveso mít rád
- I´m, My name´s.., What´s your name?,
I´m from...., Where are you from? Project I - Hello
- What´s this, It´s a ..., This is...,
- množné číslo podstatných jmen pravidelné / nepravidelné
- vazba there is / are
- člen neurčitý / určitý
- rozkazovací způsob
- předložky in, on, under
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Reálie
výstupy
Učivo
rozumí známým slovům a jednoduchým Tematické okruhy
větám se vztahem k osvojovaným
- tradice a zvyky anglicky mluvících zemí,
tématům
svátky, důležité zeměpisné údaje
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
- umí pojmenovat sousední země,
autentických materiálů (časopisy,
seznamuje se s názvy anglicky mluvících
obrazové a poslechové materiály) a
zemí
využívá je při své práci
- základní místní informace
reprodukuje ústně i písemně obsah
- Hello and Goodbye (Project I - Unit 2)
přiměřeně obtížného textu a jednoduché - Handwriting, English in the world konverzace
(Project I - Unit 2)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
5. ročník
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí známým slovům a jednoduchým Komunikační situace:
větám se vztahem k osvojovaným
pravidla komunikace v běžných
tématům
každodenních situacích - pozdrav,
reprodukuje ústně i písemně obsah
poděkování, představování
přiměřeně obtížného textu a jednoduché - mluvení - ústní interakce - nakupování,
konverzace
ptá se na zboží v obchodě
obměňuje krátké texty se zachováním
- rozumí neformálnímu dopisu, hovoří o
40
smyslu textu
aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, pozdraví a rozloučí se s
dospělým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
tom, co komu patří
- hovoří o svých školních předmětech, o
svém rozvrhu hodin
- podá časové informace - (časové údaje,
předložky, dny v týdnu - It´s on Monday at
ten past six.)
- ptá se na každodenní činnosti, hovoří o
nich
- mluví o svém volném čase, píše o tom,
co kdo dělá, co kdo má a nemá rád
- hovoří o tom, co kdo může - umí /
nemůže - neumí dělat
- objednání zboží v kavárně
- popis a porovnání osob - co kdo dělá
- hovoří o tom, kolik co stojí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání,
nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje
výstupy
Učivo
rozumí známým slovům a jednoduchým V tematických celcích obsáhneme učivo
větám se vztahem k osvojovaným
učebnice Project I - Unit 2 - 6. Zde si žáci
tématům
osvojují - slovní zásobu a seznamují se s
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
tvořením slov. (Synonyma, antonyma,
autentických materiálů (časopisy,
význam slov v kontextu.)
obrazové a poslechové materiály) a
V každé lekci děti sledují komiksový
využívá je při své práci
příběh, píseň.
čte nahlas plynule a foneticky správně
Okruhy jednoduché texty obsahující známou
- Můj svět - dopisování, koníčky, volný
slovní zásobu
čas, škola a učební předměty, rozvrh
používá dvojjazyčný slovník
hodin.
obměňuje krátké texty se zachováním
- Čas - What´s the time?, koníčky, můj
smyslu textu
týden, volný čas.
- Místa (places) - telefonování, popis
domu a jeho vybavení, popis mého
města, místa kde bydlím.
- Lidé - moje rodina, domácí činnosti, lidé
a stroje v domácnosti,
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
výstupy
Učivo
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
Základní gramatické struktury a typy vět,
autentických materiálů (časopisy,
základy lexikálního principu pravopisu
obrazové a poslechové materiály) a
slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a
využívá je při své práci
záporu, pořádek slov ve větě.
41
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou - sloveso -" to have got" (kladná a
informaci a vytvoří odpověď na otázku
záporná forma, otázka)
používá dvojjazyčný slovník
- this / these
sestaví gramaticky a formálně správně
- množné číslo podstatných jmen
jednoduché písemné sdělení, krátký text a - čas - sdělení časovéhých údajů
odpověď na sdělení; vyplní své základní - přítomný čas prostý - (kladná a záporná
údaje do formulářů
forma, otázka)
- sloveso moci, umět - "can x can´t"
- vazba "there is / are...."
- místní předložky (opposite, between,
behind, next to, in front of)
- sloveso " must"
- vazba "let´s....."
- popisování lidí
- přítomný čas průběhový (klad a zápor)
- přítomný čas průběhový x prostý
- how much?
pokrytí průřezových témat
Reálie
výstupy
Učivo
rozumí známým slovům a jednoduchým - Tematické okruhy seznamující žáky s
větám se vztahem k osvojovaným
životem a zvyklostmi anglicky mluvících
tématům
zemí:
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
- školství ve V. Británii
autentických materiálů (časopisy,
- čas - otevírací doba
obrazové a poslechové materiály) a
- Houses - bydlení ve V. Británii
využívá je při své práci
- People – národnosti
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
informaci a vytvoří odpověď na otázku
používá dvojjazyčný slovník
obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
6. ročník
AJ - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí jednoduché a zřetelně
V oblasti komunikace obsáhneme učivo
vyslovované promluvě a konverzaci
učebnice Project II - UNIT 1 - 4
odvodí pravděpodobný význam nových
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce
slov z kontextu textu
na oslovení, pozdrav, přivítání,
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
rozloučení, představování, omluva,
obtížného textu, promluvy i konverzace
reakce na omluvu - základní komunikace
vyžádá jednoduchou informaci
v obchodě, v restauraci - žádost,
42
jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích
komunikuje otevřeně, pravdivě, s
porozuměním pro potřeby druhých a
přiměřeně situaci
poděkování a reakce na poděkování,
prosba, přání, objednání jídla
- důležitá data v životě žáka - blahopřání,
schopnost vyjádření dat (den, měsíc, rok)
- základní sdělení o zdravotním stavu,
žádost o pomoc, odpovědi
- konverzace mezi spolužáky - vyjádření
zákl. informací, žádost, odpověď,
souhlas/nesouhlas, setkání
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
AJ - témata slovní zásoby
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Žáci si osvojují novou slovní zásobu,
texty přiměřeného rozsahu
způsob tvoření slov a poznání neznámých
rozumí obsahu jednoduchých textů v
slov z kontextu, je kladen důraz na
učebnicích a obsahu autentických
správnou výslovnost
materiálů s využitím vizuální opory, v
okruhy:
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
- přátelé, popis osob, zdraví,volný čas
odpovědi na otázky
- rodina, škola, předměty
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
- oblečení, barvy
informaci nebo význam slova ve vhodném - číslovky, názvy měsíců, počasí
výkladovém slovníku
- volný čas
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
- zvířata, části těla
sdělení týkající se situací souvisejících s - jídlo, pití
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
AJ - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu
výstupy
Učivo
odvodí pravděpodobný význam nových
Základní gramatické struktury a typy vět,
slov z kontextu textu
základy lexikálního principu pravopisu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
slov - upevnění pevného pořádku slov ve
informaci nebo význam slova ve vhodném větě se slovesným způsobem
výkladovém slovníku
oznamovacím, tvorba otázky a záporu u
písemně, gramaticky správně tvoří a
jednotlivých slovesných časů x věta
obměňuje jednoduché věty a krátké texty rozkazovací.
- přítomný čas prostý x průběhový
- řadové číslovky, datum
- ukazovací zájmena, předmětová
zájmena
- použití some, any
- minulý čas prostý, nepravidelná slovesa
43
- vyjádření budoucího času vazbou "to be
going to"
- počitatelná x nepočitatelná podstatná
jména, člen určitý x neurčitý
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
AJ - reálie
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Tematické celky seznamující žáky se
texty přiměřeného rozsahu
zvyky anglicky mluvících zemí.
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických
Školní rok v Británii - prázdniny, svátky,
materiálů s využitím vizuální opory, v
narozeniny, zvyky
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
Zvířata v Británii a Irsku
odpovědi na otázky
Národní centrum zdraví v Británii - co je to
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
NHS, informace o systému a lékařích
informaci nebo význam slova ve vhodném Jídlo - stravovací zvyky, typická britská
výkladovém slovníku
jídla
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
Cestování - v minulosti a dnes
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
rozlišuje manipulační působení médií a
identifikuje se s pozitivními prosociálními
vzory
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
NJ - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí jednoduché a zřetelně
Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav,
vyslovované promluvě a konverzaci
přivítání, rozloučení, představování,
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
omluva, reakce na omluvu, poděkování a
sdělení týkající se situací souvisejících s reakce na poděkování, prosba, žádost,
životem v rodině, škole a probíranými
přání, blahopřání, žádost o pomoc,
tematickými okruhy
službu, informaci, souhlas, nesouhlas,
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
setkání, společenský program, základní
obtížného textu, promluvy i konverzace
vztahy existenciální (Kdo?...), prostorové
vyžádá jednoduchou informaci
(Kde?, Kam?...), časové (Kdy?),
jednoduchým způsobem se domluví v
kvalitativní (Jak?, Jaký?, Který?...),
běžných každodenních situacích
kvantitativní (Kolik?...)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - témata slovní zásoby
výstupy
Učivo
rozumí jednoduché a zřetelně
Denní a týdenní program
44
vyslovované promluvě a konverzaci
Škola, rozvrh hodin,...
rozumí obsahu jednoduchých textů v
Nakupování
učebnicích
v textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
používá abecední slovník učebnice i
dvojjazyčný slovník
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - gramatické struktury a typy vět
výstupy
Učivo
rozumí obsahu jednoduchých textů v
Množné číslo některých podstatných jmen
učebnicích a obsahu autentických
Zájmena přivlastňovací mein, dein, sein,
materiálů s využitím vizuální opory, v
ihr v 1. pádě
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
Číslovky do 100 000
odpovědi na otázky
Úvod do časování nepravidelných sloves
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
a sloves s odlučitelnou předponou
sdělení týkající se situací souvisejících s Časování způsobových sloves - können,
životem v rodině, škole a probíranými
müssen, ich möchte
tematickými okruhy
Užití sloves tragen a anhaben
písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké texty Některé předložky se 3., 4. pádem - mit,
čte nahlas jednoduché texty
nach, von, zu, bis, in
v textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - reálie
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Německé názvy některých českých měst
texty přiměřeného rozsahu
Názvy německých, rakouských a
rozumí obsahu jednoduchých textů v
švýcarských měst
učebnicích a obsahu autentických
Názvy evropských zemí
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
7. ročník
AJ - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí obsahu jednoduchých textů v
Komunikační situace:
45
učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
AJ - tematické okruhy
výstupy
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké texty
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce
na oslovení, pozdrav, přivítání,
rozloučení, představování, omluva,
reakce na omluvu, poděkování a reakce
na poděkování, prosba, žádost, přání,
blahopřání, žádost o pomoc, službu,
informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
-představování, seznamování, rodinné
vztahy a vazby - dokáže se zeptat na
základní údaje druhého, popsat jinou
osobu na základě probrané slovní zásoby
-návrh, nabídka, odmítnutí nabídky,
žádost, hodnocení, rozhodnutí - žák je
schopen vést krátký rozhovor, zdvořile
odmítnout návrh, popřípadě předložit
náhradní řešení
-cíle do budoucna, představy a skutečnost
- žák umí v jednoduchých větách vyjádřit
své představy týkající se jeho budoucnosti
- další studia, práce, rodina, atd.
-žák je schopen zeptat se na cestu a také
podat základní informace o trase mezi
dvěma body
Učivo
V tematických celcích obsáhneme učivo
učebnice Project II. - Unit 5 - 6 , Project
III. - Unit 1 - 3 včetně. Na základě
probrané slovní zásoby žáci aktivně
pracují s texty, poznávají způsoby tvoření
slov, obohacování slovní zásoby, rozvoj
schopnosti tvořivého psaní
(využívání synonymních výrazů, tvoření
souvětí - vhodné spojovací výrazy, dělení
textu do odstavců).
Okruhy - Můj domov x cizí prostředí rodina, přátelé
- Volný čas, zájmy a záliby - jak strávit
volný čas
- Mé představy o budoucnosti - včera scifi dnes realita, vyplnění dotazníku,
příprava dotazníku
- Realita času - Země a její časová
pásma, katastrofy
pokrytí průřezových témat
46
přesahy do:
AJ - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu
výstupy
Učivo
odvodí pravděpodobný význam nových
Základní gramatické struktury a typy vět,
slov z kontextu textu
základy lexikálního principu pravopisu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
slov - upevnění pevného pořádku slov ve
informaci nebo význam slova ve vhodném větě se slovesným způsobem
výkladovém slovníku
oznamovacím, tvorba otázky a záporu u
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
jednotlivých slovesných časů x věta
sdělení týkající se situací souvisejících s rozkazovací.
životem v rodině, škole a probíranými
- stupňování přídavných jmen, srovnávání
tematickými okruhy
(as...as)
písemně, gramaticky správně tvoří a
- vyjádření nutnosti použitím tvaru "have
obměňuje jednoduché věty a krátké texty to"
- tvorba příslovcí, použití příslovcí (of
frequency)
- vyjádření nabídky - žáci se naučí vyjádřit
nabídku pomocí "Shall I ...., Why don´t
we..."
- čas přítomný prostý x průběhový - žáci
aktivně využívají významového rozdílu
těchto časů v textu
- minulý čas prostý x průběhový
- použití minulý čas prostý + ago ,
opakování časových úseků, datum
- like + ing
- vyjádření blízké budoucnosti - to be
going to
- vyjádření budoucnosti - will, shall
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
AJ - reálie
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Tematické celky seznamující žáky se
texty přiměřeného rozsahu
zvyky anglicky mluvících zemí.
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických
Možnost zábavy a využití volného času v
materiálů s využitím vizuální opory, v
Británii (divadlo, televize,...)
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
USA - mapa, základní informace o USA
odpovědi na otázky
Family tree - rodinné vztahy, vazby,
odvodí pravděpodobný význam nových
bydlení.
slov z kontextu textu
Canada - základní údaje o Kanadě, mapa,
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
počet obyvatel, původní obyvatelstvo,
informaci nebo význam slova ve vhodném dnešní život.
výkladovém slovníku
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
47
obtížného textu, promluvy i konverzace
je vnímavý k sociálním problémům, v
kontextu své situace a svých možností
přispívá k jejich řešení
aplikuje postoje a způsobilosti, které
rozvíjejí mezilidské vztahy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí jednoduché a zřetelně
Rozvíjení základních pravidel lidské
vyslovované promluvě a konverzaci
komunikace - pozdravy, oslovení, prosba,
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
žádost, omluva, přání, blahopřání,
sdělení týkající se situací souvisejících s souhlas a nesouhlas, vyžádání si a
životem v rodině, škole a probíranými
poskytnutí základních informací,
tematickými okruhy
konverzace mezi spolužáky i s dospělými
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
osobami
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - témata slovní zásoby
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Euro
texty přiměřeného rozsahu
Život ve městě a na vesnici
rozumí obsahu jednoduchých textů v
Zeměpisné názvy (města, řeky, pohoří ...)
učebnicích a obsahu autentických
Státy Evropy
materiálů s využitím vizuální opory, v
Dopravní prostředky, cestování, orientace
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
v plánu města
odpovědi na otázky
Nemoc, části těla
rozumí jednoduché a zřetelně
Počasí, roční období
vyslovované promluvě a konverzaci
Oblečení, móda
odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
pokrytí průřezových témat
48
přesahy do:
NJ - gramatické struktury a typy vět
výstupy
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Učivo
Slovesné vazby ich fahre mit a tut mir weh
Zájmena přivlastňovací v 1. pádě (mein,
dein, sein, ihr)
Další nepravidelná slovesa
Vazba von - (bis) zu
Další slovesa s odlučitelnou předponou
Vazba Wie findest du?
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - reálie
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Trávení volného času dětí u nás a v
texty přiměřeného rozsahu
zahraničí
rozumí obsahu jednoduchých textů v
Základní slovní zásoba spojená s novou
učebnicích a obsahu autentických
evropskou měnou (Euro)
materiálů s využitím vizuální opory, v
Život německých dětí ve městě a na
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
vesnici
odpovědi na otázky
Evropské státy
odvodí pravděpodobný význam nových
Německy mluvící země
slov z kontextu textu
Oblékání dětí
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
8. ročník
AJ - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí jednoduché a zřetelně
Komunikační situace:
vyslovované promluvě a konverzaci
- učinit rozhodnutí do budoucna, zdvořile
odvodí pravděpodobný význam nových
odmítnout nabídku, navrhnout náhradní
slov z kontextu textu
řešení
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
- vyjádření pozitivního, či negativního
sdělení týkající se situací souvisejících s subjektivního hodnocení na probíhající
životem v rodině, škole a probíranými
situaci ( luckily, on earth,...)
tematickými okruhy
- žáci jsou schopni diskutovat o
písemně, gramaticky správně tvoří a
povoláních, vyjádřit, která se jim líbí a
49
obměňuje jednoduché věty a krátké texty
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích
nahrazuje agresivní a pasivní chování
chováním asertivním, neagresivním
způsobem obhajuje svá práva
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v
každodenních situacích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
AJ - tematické okruhy
výstupy
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
která nikoli, ústně požádat o práci
- vyjádření svého názoru na módu, jsou
schopni přesvědčit kamaráda o změně
oblékání, účesu,... dle své slovní zásoby,
vyjadřují svůj osobní postoj, názor " on my
own"
Učivo
V tematických celcích žáci obsáhnou
učivo učebnice Project III Unit 3 - 7. Na
základě svých jazykových zkušeností
pracují s texty, využívají dvojjazyčných,
jednojazyčných, elektronických a
výkladových slovníků. Jsou schopni
odvodit obsah čteného textu, zjistit
základní, či detailní informace, odpovídat
na otázky, jednoduše vyjádřit obsah
čteného.
Okruhy - Londýn "včera a dnes"
Svět filmu
Pravidla chování v anglických školách porovnání s českým školstvím.
pokrytí průřezových témat: MV-Multikulturalita
přesahy do:
AJ - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Základní gramatické struktury a typy vět,
texty přiměřeného rozsahu
opakování lexikálního pravopisu slov,
rozumí jednoduché a zřetelně
rozvoj tvořivého psaní, upevnění
vyslovované promluvě a konverzaci
probraných slovesných časů, základy
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
dalších gramatických celků.
informaci nebo význam slova ve vhodném - přítomný čas průběhový pro vyjádření
výkladovém slovníku
blízké budoucnosti
písemně, gramaticky správně tvoří a
- předložky směru - otázky typu odkud,
50
obměňuje jednoduché věty a krátké texty
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v
běžných každodenních situacích
kudy, kam
- čas předpřítomný - základní struktura,
používání "ever, never"
- způsobová slovesa "can, must (opis
have to), should" + zápor těchto tvarů
pokrytí průřezových témat
AJ - reálie
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Tematické celky upevňují u žáků znalosti
texty přiměřeného rozsahu
o zvycích obyvatel anglicky mluvících
rozumí obsahu jednoduchých textů v
zemí a seznamují je s odlišnostmi života v
učebnicích a obsahu autentických
těchto oblastech.
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
London - historie, současnost Londýna,
odpovědi na otázky
typické památky, orientace na mapě
odvodí pravděpodobný význam nových
Londýna, městská přeprava, kulturní vyžití
slov z kontextu textu
New York - historie a současnost, známé
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
budovy a centra.
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
pokrytí průřezových témat… MV – Multikulturalita
přesahy do:
NJ - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
rozumí obsahu jednoduchých textů v
Prohlubování základních pravidel
učebnicích a obsahu autentických
komunikace mezi spolužáky i mezi
materiálů s využitím vizuální opory, v
dospělými
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
Rozvíjení verbální i neverbální
odpovědi na otázky
komunikace
rozumí jednoduché a zřetelně
Používání různých komunikačních
vyslovované promluvě a konverzaci
prostředků - dopis, E-mail, SMS zpráva
odvodí pravděpodobný význam nových
Upevňování základních pravidel
slov z kontextu textu
komunikace
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
Rozvíjení verbální i neverbální
sdělení týkající se situací souvisejících s komunikace (zásady asertivního chování)
životem v rodině, škole a probíranými
Používání různých komunikačních
tematickými okruhy
prostředků
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
Rozvíjení komunikace s vrstevníky ze
obtížného textu, promluvy i konverzace
zahraničí
vyžádá jednoduchou informaci
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - témata slovní zásoby
výstupy
Učivo
51
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - gramatické struktury a typy vět
výstupy
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké texty
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NJ - reálie
výstupy
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
Zvířata
Volný čas
Škola, třída, rozvrh hodin
Bydlení, oblečení
Jídlo a nápoje
Pohádky
Kontakty
Učivo
2. pád podst. jmen
Stupňování příd. jmen a příslovcí
Skloňování osobních a přivlastňovacích
zájmen
Préteritum sloves sein, haben
Perfektum pravidelných a nepravidelných
sloves
Číslovky do milionu
Množné číslo podst. jmen (přehled)
3. pád množného čísla
Předložky s 3. a 4. pádem
Přehled způsobových sloves
Minulý čas - préteritum
Vedlejší věty se spojkou že, když, protože
Učivo
Škola u nás a v německy mluvících
zemích
Škola v minulém tisíciletí
Školní předměty, rozvrh hodin
Zvířata - domácí i volně žijící, části těla; u
52
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
zvěrolékaře
odpovědi na otázky
Koníčky dětí u nás a v německy mluvících
odvodí pravděpodobný význam nových
zemích
slov z kontextu textu
Bydlení v Německu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
Typická německá jídla a nápoje
informaci nebo význam slova ve vhodném Pohádky
výkladovém slovníku
Komunikace v Evropě
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
Móda německých teenagerů
sdělení týkající se situací souvisejících s
životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
přesahy do:
9. ročník
AJ - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Komunikační situace:
texty přiměřeného rozsahu
- žáci umí vyjádřit obavy, poradit, jak
rozumí zřetelně vyslovované promluvě a zvládnout neobvyklou situaci
konverzaci
- základní rozhovor u lékaře, komunikace
sestaví (ústní i písemné - v elektronické v ordinaci
podobě) sdělení týkající se situací
- reakce na oslovení, pozdrav, přivítání,
souvisejících s vlastním životem
rozloučení, představování, omluva,
probíranými tematickými okruhy
reakce na omluvu, poděkování a reakce
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
na poděkování, prosba, žádost, přání,
obtížného textu, promluvy i konverzace
blahopřání, žádost o pomoc, službu,
jednoduchým způsobem se domluví v
informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
běžných každodenních situacích
společenský program - žáci zvládají
respektuje velikost a důstojnost lidské
pomocí rozšířené slovní zásoby.
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a
- vyjádření lítosti, sdělování zážitků
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
pomocí vlastní představivosti
aplikuje postoje a způsobilosti, které
- vyprávění o kladných/záporných
rozvíjejí mezilidské vztahy
zkušenostech
- vyjádření souhlasu s nastalou situací
- vyjádření pravděpodobnosti
uskutečnění, možnosti
pokrytí průřezových témat
AJ - tematické okruhy
výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
Tematické okruhy:
texty přiměřeného rozsahu
v tematických celcích se žáci seznamují
rozumí obsahu náročnějších textů v
se slovní zásobou učebnice Project IV (2.
učebnicích a obsahu autentických
- 6. lekce)
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
Okruhy:
odpovědi na otázky
Svět filmu
53
odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
Ochrana zdraví
Lidské tělo
Bájní hrdinové
Ochrana životního prostředí - klimatické
změny
Vztahy v rodině, mezigenerační problémy
pokrytí průřezových témat
AJ - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu
výstupy
Učivo
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
Gramatické struktury a typy vět, lexikální
informaci nebo význam slova ve vhodném princip pravopisu slov,
výkladovém slovníku
- způsobová slovesa "must, can" vyjádření
sestaví (ústní i písemné - v elektronické minulosti a budoucnosti - opisné tvary
podobě) sdělení týkající se situací
těchto způsobových sloves
souvisejících s vlastním životem
- způsobová slovesa - vyjádření
probíranými tematickými okruhy
budoucího času
písemně, gramaticky správně tvoří a
- využití "should, shouldn´t", might
obměňuje jednoduché věty a krátké texty - základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové
(Kdy?…), kvalitativní (Jaký? Který?
Jak?…), kvantitativní (Kolik?…)
- there´s someone .....ing, see/hear
someone......ing
- předpřítomný čas X minulý čas prostý,
been and gone
- 1. podmínková věta,
- vyjádření já také - Nor do I, So do I
- trpný rod, časová souslednost
pokrytí průřezových témat
AJ -reálie
výstupy
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu náročnějších textů v
učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v
textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
pokrytí průřezových témat
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Učivo
Tematické celky upevňují u žáků znalosti
o zvycích obyvatel anglicky mluvících
zemí a seznamují je s odlišnostmi života v
těchto oblastech.
ICT - computers
Sports events
Europian union
- Austrálie
- Náš svět - globální oteplování
- Save the Orphan Bears - ohrožená
zvířata
- Léto v Británii
54
5.2. Matematika a její aplikace
5.2.1. Matematika
Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast matematiky je založena na aktivní činnosti v reálných činnostech.
Poskytuje vědomosti a dovednosti v praktickém životě a tím poskytuje žákům
získávat matematickou gramotnost. Klade důraz na porozumění myšlenkových
postupů a pojmů matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují
některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich využití.
Obor matematiky je rozdělen do 4 tématických okruhů:
1) Čísla a početní operace – I. stupeň
Číslo a proměnná – II. stupeň
2) Závislosti, vztahy a práce s daty
3) Geometrie v rovině a prostoru
4) Nestandardní aplikační úkoly a problémy
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
osvojit si obecně užívané termíny, symboly a znaky
vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje
prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro
běžný život
vytvářet si komplexní pohled na matematické vědy
Kompetence k řešení problémů
chápat význam kontroly dosažených výsledků
uvědomit si, že důležité je i zjištění, že úloha má více, nebo žádné řešení
hledat vlastní postup při řešení problémů
získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle
vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat
Kompetence komunikativní
rozumět různým typů grafů a umět je sestrojit
sestavovat znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém sledu
spolupracovat při řešení složitějších matematických zadání ve dvojici, menší
skupině
Kompetence sociální a personální
samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty , vést žáky k potřebě celoživotního vzdělávání
stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je
individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka
Kompetence občanské
uvědomovat si své školní povinnosti a souvislosti se zodpovědností za svou domácí
přípravu
vytváření určitých rysů osobnosti – vytrvalost, pracovitost, kritičnost
poskytovat podle svých možností účinnou pomoc
55
Kompetence pracovní
naučit se bezpečně používat rýsovací a další potřeby a udržovat je v pořádku, tak
aby byla zajištěna jejich funkčnost
přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria
hodnocení vlastní práce
dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
dotace
4+2
4+2
4+1
5
5
4
4
4
4
povinnost
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný
(skupina)
dotace
skupiny
1. ročník
Číslo a početní operace
výstupy
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků do 20
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo
na číselné ose do 20
provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly do 20 v
jednoduchých případech
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
používá peníze v běžných situacích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Geometrie v rovině
výstupy
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich
reprezentaci
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
2. ročník
Učivo
- obor přirozených čísel do 20
- zápis čísla v desítkové soustavě do 20
- číselná osa do 20
- vlastnosti početních operací s přir. čísly
do 20
- písemné početní operace do 20
- nákupu a vrácení peněz do 20 Kč
Učivo
Základní útvary v rovině
- čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník
56
Číslo a početní operace
výstupy
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá přirozená čísla v
daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků do 100
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 100, užívá a zapisujeme vztah rovnosti
a nerovnosti
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo
na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly v
jednoduchých případech
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
popisuje jednoduché závislosti z
praktického života
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich
reprezentaci
rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
3. ročník
Číslo a početní operace
výstupy
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá přirozená čísla v
daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků do 1 000
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo
Učivo
- obor přirozených čísel do 100
- zápis čísla v desítkové soustavě 100
- násobilka čísel od 1 - 10
- vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly do 100
- písemné algoritmy početních operací do
100
Učivo
Diagramy, grafy, tabulky
Závislosti a jejich vlastnosti
Učivo
Základní útvary v rovině
- lomená čára, přímka, polopřímka,
úsečka, čtverec, obdélník trojúhelník
Základní útvary v prostoru
- krychle, kvádr, jehlan, koule, kužel, válec
- vzájemná poloha 2 přímek
Učivo
- obor přirozených čísel do 1 000
- zápis čísla v desítkové soustavě, číselná
osa do 1 000
- vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly do 1 000
57
na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly v
jednoduchých případech
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
vrácené peníze
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy
rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich
reprezentaci
porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
4. ročník
Číslo a početní operace
výstupy
využívá při pamětném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení
provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel do 1 000 000
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené
početní operace v celém oboru
přirozených čísel
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat
- písemné algoritmy početních operací
- cena nákupu a vrácení peněz
Učivo
Diagramy, grafy, tabulky
Učivo
Základní útvary v rovině
- čtverec, kružnice obdélník trojúhelník,
kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
Základní útvary v prostoru
- kvádr, krychle, jehlan, koule kužel válec
- osové souměrnosti
- vzájemná poloha dvou přímek
Učivo
- obor přirozených čísel do 1 000 000
- zápis čísla v desítkové soustavě
- vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly
- písemné algoritmy početních operací
- rozpočet domácnosti, úspory
58
na příkladu ukáže, proč není možné
realizovat všechny chtěné výdaje
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
učivo
vyhledává a třídí data
Závislosti a jejich vlastnosti
čte a sestavuje jednoduché tabulky
Diagramy, grafy, tabulky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy
Učivo
narýsuje a znázorní základní rovinné
Základní útvary v rovině
útvary, užívá jednoduché konstrukce
- obvod a obsah obrazce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
- osově souměrné útvary
sčítá a odčítá graficky úsečky
- narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník
- grafický součet a rozdíl úseček
pokrytí průřezových témat
Přesahy do:
5. ročník
Číslo a početní operace
výstupy
Učivo
využívá při pamětném i písemném
- obor přirozených čísel
počítání komutativnost a asociativnost
- zápis čísla v desítkové soustavě, číselná
sčítání a násobení
osa
provádí písemné početní operace v oboru - vlastnosti početních operací s
přirozených čísel nad 1 000 000
přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
- písemné algoritmy
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
Učivo
čte a sestavuje jednoduché tabulky a
Závislosti a jejich vlastnosti
diagramy
Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Geometrie v rovině a v prostoru
výstupy
Učivo
59
určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
a užívá základní jednotky obsahu
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Nadstandartní aplikační úlohy a problémy
výstupy
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
6. ročník
Číslo a početní operace
výstupy
provádí početní operace v oboru
přirozených a racionálních čísel
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
správně volí početní výkony při řešení
slovních úloh
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Geometrie
výstupy
zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů (čtverec, obdélník) při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník)
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
převádí základní jednotky délky hmotnosti
a obsahu
Základní útvary v rovině
- mnohoúhelník
Základní útvary v prostoru
- obvod a obsah obrazce
- osově souměrné útvary
Učivo
Slovní úlohy
Číselné a obrázkové řady
Magické čtverce
Prostorová představivost
Učivo
Přirozená čísla
Desetinná čísla a zlomky
Početní operace s desetinnými čísly
Dělitelnost
- dělitel a násobek
- největší společný dělitel a nejmenší
společný násobek
Učivo
Základní rovinné obrazce
- obvody a obsahy (čtverec, obdélník)
Geometrická tělesa
- kvádr, krychle
Jednotky délky, hmotnosti, obsahu
Úhel a jeho velikost
Osová souměrnost
60
odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů (čtverec,
Trojúhelník
obdélník)
načrtne a sestrojí rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník)
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
v osové souměrnosti, určí osově
souměrný útvar
určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (kvádr, krychle)
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
(kvádr, krychle)
načrtne a sestrojí sítě základních těles
(kvádr, krychle)
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině (kvádr, krychle)
řeší aplikační geometrické úlohy
užívá logickou úvahu při řešení úloh a
problémů
řeší úlohy na prostorovou představivost
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy
Učivo
užívá logickou úvahu při řešení úloh
Jednoduché číselné a logické řady
Jednoduché číselné a obrázkové analogie
Logické a netradiční geometrické úlohy
pokrytí průřezových témat: OSV – Spolupráce a soutěživost
přesahy z:
7. ročník
Čísla celá a racionální
výstupy
Učivo
provádí početní operace v oboru celých a Zlomky
racionálních čísel
- rozšiřování, krácení, porovnávání
užívá různé způsoby kvantitativního
- početní operace se zlomky, složený
vyjádření vztahu celek - část (přirozeným zlomek, smíšené číslo
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným
číslem, procentem)
Celá čísla
řeší modelováním a výpočtem situace
- početní operace s celými čísly
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky
map a plánů
Racionální čísla
určuje vztah přímé, nepřímé úměrnosti
- porovnávání
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
- početní operace
případ, že procentová část je větší než
celek)
Poměr
61
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
- rozšiřování, krácení
- postupný poměr
- měřítko
Přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Procenta
- výpočet procentové části, základu a
počtu procent
- promile
- trojčlenka
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
vyhledává a zpracovává data
porovnává soubory dat
sestaví tabulku a narýsuje graf přímé,
nepřímé úměrnosti
matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
je vnímavý k sociálním problémům, v
kontextu své situace a svých možností
přispívá k jejich řešení
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v
každodenních situacích a nevyhýbá se
řešení osobních problémů
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Geometrie
výstupy
zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů (trojúhelník, čtyřúhelník) při řešení
úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary (trojúhelník, čtyřúhelník)
odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů (trojúhelník,
čtyřúhelník)
načrtne a sestrojí rovinné útvary
(trojúhelník, čtyřúhelník)
umí sestrojit trojúhelník podle vět (sss,
Učivo
Přímá a nepřímá úměrnost
- soustava souřadnic
- grafy
Procenta
- slovní úlohy
Rozumné nakládání s penězi - šetrnost
Učivo
Shodnost trojúhelníků
- věty o shodnosti (sss, sus, usu)
Středová souměrnost
- obraz útvaru ve středové souměrnosti
- středově souměrné útvary
Čtyřúhelníky
- rovnoběžník
- lichoběžník
- trojúhelník
62
sus, usu)
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
ve středové souměrnosti, určí středově
souměrný útvar
určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa - hranoly)
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
(hranoly)
načrtne a sestrojí sítě základních těles
(hranoly)
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině (hranoly)
řeší aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojených matematických
znalostí
užívá logickou úvahu při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení
řeší úlohy na prostorovou představivost,
užívá poznatky a dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích oblastí
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy
užívá logickou úvahu a úsudek při řešení
úloh
řeší úlohy na prostorovou představivost,
využívá poznatky a dovednosti z ostatních
předmětů
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
8. ročník
Číslo a proměnná
výstupy
provádí početní operace s mocninami s
přirozeným mocnitelem; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny,
provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic
řeší přiměřeně náročné lineární rovnice
Učivo
Číselné a logické řady
Číselné a obrázkové analogie
Logické a netradiční geometrické úlohy
Učivo
Druhá mocnina a odmocnina
Pythagorova věta
- v rovině
- v prostoru
Mocniny s přirozeným mocnitelem
- třetí mocnina
- pravidla pro počítání s mocninami
- zápis čísla v desítkové soustavě
Výrazy
- číselné
63
pomocí ekvivalentních úprav a provádí
zkoušky správnosti
- s proměnnou
Mnohočleny
- sčítání, odčítání a násobení
- rozklad na součin (pomocí vytýkání,
vzorců)
Řešení lineárních rovnic
- ekvivalentní úpravy
Slovní úlohy
- na pohyb, společnou práci
- výpočet neznámé ze vzorce
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Geometrie
výstupy
zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů (kruh, kružnice) při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary (kruh, kružnice)
odhaduje a vypočítá obsah kruhu a délku
kružnice
využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k
řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh (Thaletova kružnice)
načrtne a sestrojí rovinné útvary (kruh,
kružnice)
určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa - válec),
analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch válce
načrtne a sestrojí sít válce
načrtne a sestrojí obraz válce v rovině)
dodržuje algoritmus konstrukční úlohy
(náčrt, rozbor, konstrukce)
řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tematických a
vzdělávacích oblastí (Pythagorova věta),
užívá logickou úvahu
pokrytí průřezových témat
Učivo
Hranoly
- sítě, povrchy, objemy
Pythagorova věta
Kruh, kružnice
- kružnice a přímka
- vzájemná poloha dvou kružnic
- Thaletova věta
- délka kružnice, obvod a obsah kruhu
Válec
- síť, povrch, objem
Konstrukční úlohy
- množiny bodu v rovině
- konstrukce trojúhelníku
- konstrukce čtyřúhelníku
64
přesahy z:
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
porovnává soubory dat
seznamuje se se základy statistiky
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy
řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tematických a
vzdělávacích oblastí (Pythagorova věta),
užívá logickou úvahu
užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací
řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tematických a
vzdělávacích oblastí
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
9. ročník
Lomené výrazy
výstupy
matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu
lomeného výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu
na součin pomocí vzorců a vytýkáním
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
užívá rovnice a vzorce k řešení slovních
úloh z praxe
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
Učivo
Základy statistiky
- statistická šetření
- diagramy
- aritmetický průměr
- modus a medián
Učivo
Slovní úlohy
Užití Pythagorovy věty v praxi
Učivo
Mnohočleny
- rozklad výrazu na součin
Lomený výraz
- hodnota lomeného výrazu
- smysl lomeného výrazu
- krácení a rozšiřování
- sčítání, odčítání, násobení a dělení
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
- řešení rovnic
- slovní úlohy
Soustavy rovnic
- řešení rovnic (sčítací a dosazovací
65
metoda)
- slovní úlohy (směsi, pohyb)
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Geometrie
výstupy
užívá k argumentaci a při výpočtech věty
o podobnosti trojúhelníků
určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti (jehlan, kužel, koule)
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
(jehlan, kužel, koule)
načrtne a sestrojí sítě základních těles
(jehlan, kužel, koule)
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině (jehlan, kužel, koule)
analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data
porovnává soubory dat
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů
užívá při výpočtech goniometrické funkce
využívá při řešení úloh z praxe poznatky o
funkcích
Učivo
Podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
- využití podobnosti při výpočtech (plány,
mapy)
Geometrická tělesa
- jehlan - síť, povrch, objem
- kužel - síť, povrch, objem
- koule - povrch, objem
Učivo
Funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pojem funkce
- graf funkce
- lineární funkce
- grafické řešení soustavy dvou lineárních
rovnic
- kvadratická funkce
- nepřímá úměrnost
Goniometrické funkce
- výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
- užití goniometrických funkcí v praxi
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
výstupy
řeší základní úlohy z finanční matematiky
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v
každodenních situacích a nevyhýbá se
řešení osobních problémů
Učivo
Finanční matematika
- procenta (odhady, výpočty)
- dlužník a věřitel
- úrokovací období
66
je vnímavý k sociálním problémům, v
kontextu své situace a svých možností
přispívá k jejich řešení
- jednoduché nebo složené úročení
Ekonomické hodnoty - rozumné nakládání
s penězi, zájem o otázky NH, rozvíjení
ekonomických ctností - šetrnost,
podnikavost
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z: orientovat se ve s
5.3. Informační a komunikační technologie
5.3.1. Informatika
Charakteristika předmětu
Cílem je základní práce s PC,programovým vybavením (text. Editory), manažerem
souborů, výukovými a vzdělávacími programy, nadstandardem je web. prohlížeč a
elektronická pošta. K výuce je používána počítačová učebna s vlastní doménou,
každý žák má vlastní účet a emailovou adresu s potřebným programovým
vybavením. Učebna je vybavena interaktivní tabulí připojenou k řídícímu počítači. Do
vybavení ještě patří tiskárna a scanner.
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které žákům umožňují:
Kompetence k učení
- samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky vyhledávat informace,
třídit je, porovnávat a umět dále používat.
Kompetence k řešení problémů
- rozpoznávat problémy při zpracovávání různých projektů a jednoznačně je
formulovat.
- hledat, navrhovat či používat další metody, informace nebo nástroje, které by mohly
přispět k řešení daného problému, jestliže dosavadní prostředky nevedly k cíli.
- korigovat chybná řešení problému.
- používat osvojené metody řešení i v jiných oblastech vzdělávání.
Kompetence komunikativní
- schopnost správně se vyjadřovat
- využívat informačních a komunikačních prostředků
- uvědomovat si nutnost znalostí k plnohodnotné komunikaci
Kompetence personální
- uvědomovat si možnosti pomoci druhým
- chápat význam týmové práce
- sebeovládat se, důvěřovat si
Kompetence občanské
- vytvářet vlastních názorů na způsob života jedince, skupiny a celé společnosti
- uvědomovat si významu pozitivního postoje k životu, sport, kulturní rozvoj,
- chápat důležitost významu vztahu jedinec, společnost, současnost, budoucnost
67
Kompetence pracovní
- využívat vlastních záznamů a získaných poznatků pro využití v ostatních
předmětech
- využívat teoretické znalosti v praxi z ohledem na vlastní zdraví, ochrany skupiny či
společnosti
- orientovat se v základních aktivitách spojených s volbou zaměstnání
- uvědomovat si význam vzdělání i pro vlastní činnost, chápat souvislosti a možná
rizika při podnikání
ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
dotace
0
0
0
0
1
povinný
povinný
povinný
povinný
povinnost
povinný
(skupina)
dotace
skupiny
5. ročník
Základy práce s počítačem
výstupy
respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně
v případě jejich závady
využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Práce se soubory
výstupy
vyzná se v organizaci dat a souborů v
počítači
chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
učivo
Základní pojmy informační činnosti –
informace, informační zdroje, informační
instituce
Struktura, funkce a popis počítače a
přídavných zařízení
učivo
Typy souborů
Organizace souborů a dat v počítači
Disky, složky
Kopírování a přesouvání souborů, cesta k
souboru
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Textový editor WordPad
výstupy
pracuje s textem v textovém editoru
pokrytí průřezových témat
učivo
Tvoření textu, formátování a úpravy textu.
přesahy do:
68
Grafika - Malování
výstupy
pracuje s obrázkem v grafickém editoru
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Hry
výstupy
rozezná hry podporující logické myšlení
od nevhodných her pro rozvoj osobnosti
učivo
Pojem rastrová (bitmapová grafika),
seznámení se s programem Malování,
tvorba a úprava obrázků.
učivo
Počítačové hry, jejich význam i záporné
znaky
Logické počítačové hry, význam
prospěšných her ve škole
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
6. ročník
Práce s počítačem
výstupy
zná význam operačních systémů a umí
pracovat se soubory a složkami
orientuje se ve formátech jednotlivých
souborů
učivo
Opakování struktury počítače a všech
přídavných zařízení
Operační systémy a jejich základní funkce
Seznámení s formáty souborů (doc, gif)
Multimediální využití počítače
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Textový editor WordPad
výstupy
uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Vyhledávání informací a komunikace
výstupy
ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost
učivo
Pokročilejší úpravy textu, formátování,
kopírování.
učivo
Společenský tok informací (vznik, přenos,
transformace, zpracování, distribuce
informací)
Základní způsoby komunikace (e-mail,
chat, telefonování)
69
Metody a nástroje vyhledávání informací
Formulace požadavku při vyhledávání na
internetu, vyhledávací atributy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Grafika - Malování
výstupy
učivo
zpracuje a prezentuje na uživatelské
Rozdíl mezi vektorovou a rastrovou
úrovni informace v textové, grafické formě (bitmapovou) grafikou, tvorba obrázků
pomocí Malování.
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Aplikace, které jsou součástí Windows
výstupy
učivo
umí pracovat s kalkulačkou, mapou znaků Kalkulačka, poznámkový blok, mapa
a ostatními systémovými nástroji
znaků
Hry
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
7. ročník
Základní údržba a bezpečnost práce s počítačem
výstupy
učivo
umí bezpečně pracovat s počítačem a
Jednoduchá údržba počítače, postupy při
vyzná se v základním nastavení počítače běžných problémech s hardware a
software
Zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených s
dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky
Počítačové viry a ochrana před nimi
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Internet a komunikace
výstupy
používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy
mezi údaji, najde libovolný údaj na
internetu
Učivo
Vývojové trendy informačních technologií
Hodnota a relevance informací a
informačních zdrojů, metody a nástroje
jejich ověřování
70
Prohlížeče webových stránek
Internet
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Word
výstupy
pracuje na běžné uživatelské úrovni s
aplikací Microsoft Office Word
přesahy do:
přesahy z:
Prezentace - Power Point
výstupy
umí prezentovat svou práci v Power
Pointu a okomentovat ji před spolužáky
Učivo
Úpravy textu, formátování textu.
Učivo
Prezentace informací (webové stránky,
prezentační programy, multimédia)
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika
přesahy z:
8. ročník
Pokročilé práce s Wordem
výstupy
pracuje s Wordem na pokročilé úrovni
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Pokročilé práce s PowerPointem
výstupy
používá grafy a tabulky v PowerPointu
Učivo
Tabulky, šablony, hromadná
korespondence.
Učivo
Grafy, tabulky, propojení PowerPointu
s Wordem
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Tabulkové editory, excel
výstupy
Učivo
zvládá výpočty, grafy, vzorce a funkce v Zpracování, porovnávání dat, grafy
grafickém kalkulátoru
pokrytí průřezových téma
přesahy do:
9. ročník
Opakování - hardware, počítačové pojmy
výstupy
Učivo
71
orientuje se v počítačových pojmech a v
základních komponentech počítače
pokrytí průřezových témat
Pokročilé práce s balíkem Microsoft Office
výstupy
bezpečně umí pracovat s balíkem
Microsoft Office, zvládá i pokročilejší
funkce
Hardware, software, počítačové pojmy
Učivo
Prohloubení znalostí s kancelářským
balíkem Microsoft Office
Provázání jednotlivých aplikací, vytvoření
projektů využívajících několik aplikací
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Webové stránky a internet
výstupy
vytvoří jednoduchou webovou stránku
Učivo
Tvorba jednoduché webové stránky
Umístění stránky na internet
pokrytí průřezových témat
Přesahy::
5.4. Člověk a jeho svět
5.4.1. Prvouka
Charakteristika předmětu
Učivo vychází ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět.“ Předmět je vyučován v 1.3. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Poskytuje žákům základní poznatky o
životě společnosti, o živé a neživé přírodě, vychází z prvotních zkušeností, znalostí a
vědomostí žáka. Pomáhá žákům utvářet vztah k rodné zemi, k přírodě, vytvářet
základy hodnotového systému a zdravého životního stylu. Žáci si osvojují a upevňují
vhodné chování a jednání mezi lidmi, jsou vedeni k toleranci, spolupráci a vzájemné
pomoci. Učivo je uspořádáno cyklicky. V průběhu roku lze využívat místní specifika a
tradice.
Výchovně a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
- vyhledávat a třídit informace
- samostatně pozorovat a experimentovat se získanými výsledky porovnáním
- pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí
Kompetence k řešení problémů
- vnímat nejrůznější problémové situace v škole i mimo ni
- samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
- uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit
Kompetence komunikativní
- formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
- naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, umět reagovat, účinně se
72
zapojovat do diskuse
- využívat informační a komunikační prostředky a technologii pro komunikaci s
okolním světem
- spolupracovat s ostatními
Kompetence sociální a personální
- spolupracovat ve skupině
- přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, poskytnout pomoc nebo o ni
požádat
- přispívat k diskusi
Kompetence občanské
- uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni
- rozhodovat se zodpovědně podle dané situace a svých možností
- respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví
- chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní
- dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky
- využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
dotace
2
2
2+1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
1. ročník
Místo, kde žijeme
Výstupy
vyhledá v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy
Učivo
Domov
- prostředí domova, orientace v místě
bydliště
Škola
- činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná
cesta do školy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Lidé kolem nás
Výstupy
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků
odvodí význam různých povolání
osvojí si oslovování křestními jmény,
používá vhodné formy pozdravu
Učivo
Rodina
- postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a mezigenerační
vztahy,život a funkce rodiny
73
dodržuje jednoduchá komunikační
pravidla ve škole, poděkuje
Soužití lidí
- mezilidské vztahy
- komunikace
Chování lidí
- vlastnosti lidí, pravidla slušného chování
pokrytí průřezových témat…OSV - Poznávací schopnosti
OSV – Mezilidské vztahy
přesahy do:
přesahy z:
Lidé a čas
Výstupy
Učivo
využívá časové údaje při řešení různých Orientace v čase a časový řád
situací v denním životě
- určování času, režim dne, roční období
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Rozmanitost přírody
Výstupy
Učivo
pozoruje, popíše a porovná viditelné
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
proměny v přírodě v jednotlivých ročních přírody
obdobích
- odpovědnost lidí, ochrana rostlin a
živočichů
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Člověk a jeho zdraví
Výstupy
Učivo
uplatňuje základní hygienické, režimové a Lidské tělo
jiné zdravotně preventivní návyky
- základní stavba a funkce
dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví
Partnerství, rodičovství, základy sexuální
jiných
výchovy
chová se obezřetně při setkání s
- rodina a partnerství
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná
Peče o zdraví, zdravá výživa
seznamuje se se základními pravidly
- denní režim, pitný režim, pohybový
účastníků silničního provozu
režim, zdravá strava, nemoc, drobné
reaguje adekvátně na pokyny dospělých úrazy a poranění, první pomoc
při mimořádných událostech
Návykové látky a zdraví
- odmítání návykových látek
Osobní bezpečí
74
- bezpečné chování v silničním provozu v
roli chodce, krizové situace
Situace hromadného ohrožení
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
2. ročník
Místo, kde žijeme
Výstupy
vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy
Učivo
Domov
- místo a nejbližší okolí domova a školy
Škola
- prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Lidé kolem nás
Výstupy
Učivo
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
Rodina
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy - postavení jedince v rodině, role členů
mezi nimi
rodiny, příbuzenecké a mezigenerační
odvodí význam a potřebu různých
vztahy, život a funkce rodiny, práce
povolání a pracovních činností
fyzická a duševní, zaměstnání
dodržuje komunikační pravidla mezi lidmi
dokáže se slušně omluvit, přiměřeně
Soužití lidí
gestikuluje
- mezilidské vztahy, komunikace, pomoc
nemocným
Chování lidí
- vlastnosti lidí, pravidla slušného chování
Právo a spravedlnost
- základní lidská práva a práva dítěte,
práva a povinnosti žáků školy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Lidé a čas
výstupy
využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
pojmenuje některé kulturní či historické
učivo
Orientace v čase a časový řád
- určování času, roční období, režim dne
Současnost a minulost v našem životě
75
památky
uplatňuje elementární poznatky o zvycích
a o práci lidí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Rozmanitost přírody
výstupy
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek
- proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby, průběh lidského
života
učivo
Látky a jejich vlastnosti
- třídění látek, změny látek a skupenství
Rostliny, houby, živočichové
- znaky života, životní potřeby a projevy,
průběh a způsob života, výživa, stavba
těla u některých nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro člověka
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
- odpovědnost lidí ochrana životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů,
živelné pohromy
pokrytí průřezových témat: EV - Ekosystémy
přesahy do:
přesahy z:
Člověk a jeho zdraví
výstupy
učivo
uplatňuje základní hygienické, režimové a Lidské tělo
jiné zdravotně preventivní návyky s
- životní potřeby a projevy, základní
využitím elementárních znalostí o lidském stavba a funkce,
těle
chová se obezřetně při setkání s
Partnerství, rodičovství, základy sexuální
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, výchovy
která je mu nepříjemná; v případě potřeby - rodina a partnerství
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
uplatňuje základní pravidla účastníků
Péče o zdraví, zdravá výživa
silničního provozu
- denní režim, pitný režim, pohybový
režim, zdravá strava: nemoc, drobné
úrazy a poranění, první pomoc, osobní a
duševní hygiena - stres a jeho rizika
Návykové látky a zdraví
- odmítání návykových látek
Osobní bezpečí
- bezpečné chování v rizikovém prostředí,
bezpečné chování v silničním provozu v
76
roli chodce, krizové situace (šikana)
Situace hromadného ohrožení
pokrytí průřezových témat: OSV, Sebepoznání a sebepojetí
přesahy do:
přesahy z:
3. ročník
Místo, kde žijeme
výstupy
učivo
vyznačí v jednoduchém plánu cestu na
Domov
určené místo a rozliší možná nebezpečí v - orientace v místě bydliště,
nejbližším okolí
začlení svou obec (město) do příslušného Škola
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a - okolí školy, bezpečná cesta do školy
popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
Obec (město), místní krajina
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
- její části, poloha v krajině, minulost a
krajině a vyjádří různými způsoby její
současnost obce (města), význačné
estetické hodnoty a rozmanitost
budovy, dopravní síť
Okolní krajina (místní oblast, region)
- zemský povrch a jeho tvary, vliv krajiny
na život lidí, působení lidí na krajinu a
životní prostředí, orientační body, světové
strany
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Lidé kolem nás
výstupy
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich přednostem
i nedostatkům
dovede pozitivně hodnotit druhé, má úctu
k druhým
učivo
Právo a spravedlnost
- základní lidská práva a práva dítěte,
práva a povinnosti žáků školy
Vlastnictví
- soukromé, veřejné, osobní,
společné,hmotný a nehmotný majetek,
peníze
Kultura
- projevy a podoby kultury, kulturní
instituce
Základní, globální problémy
- nesnášenlivost mezi lidmi, globální
problémy přírodního prostředí
77
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Lidé a čas
výstupy
pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije
uplatňuje elementární poznatky o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí;
na příkladech porovnává minulost a
současnost
učivo
Orientace v čase a časový řád
- dějiny, jaké časový sled událostí,
kalendáře, letopočet
Současnost a minulost v našem životě
- proměny způsobu života, bydlení,
průběh lidského života, státní svátky a
významné dny
Regionální památky
- péče o památky
Báje, mýty, pověsti
- rodný kraj
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Rozmanitost přírody
výstupy
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě
provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů
učivo
Látky a jejich vlastnosti
- třídění látek, změny látek a skupenství,
vlastnosti, porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základních
jednotek
Voda a vzduch
- výskyt, vlastnosti a formy vody,
vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
Nerosty a horniny,půda
- zvětrávání, vznik půdy a její význam
Vesmír a země
- sluneční soustava, den a noc, roční
období
Rostliny, houby, živočichové
- znaky života, životní potřeby a projevy,
průběh a způsob života, výživa, stavba
těla u některých nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro člověka
78
Životní podmínky
- význam ovzduší, vodstva, půd,
rostlinstva a živočišstva
Rovnováha v přírodě
- význam, vzájemné vztahy mezi
organismy
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
- odpovědnost lidí, ochrana rostlin a
živočichů, živelné pohromy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Člověk a jeho zdraví
výstupy
učivo
projevuje vhodným chováním a činnostmi Lidské tělo
vztah ke zdraví
- životní potřeby a projevy, základní
stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou
Partnerství, rodičovství, základy sexuální
výchovy
Péče o zdraví, zdravá výživa
- denní režim, pitný režim, zdravá strava,
nemoc, drobné úrazy a poranění, první
pomoc
Návykové látky a zdraví
- odmítání návykových látek
Osobní bezpečí
- bezpečné chování v roli chodce a
cyklisty v doprovodu, krizové situace
(šikana)
Situace hromadného ohrožení
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
79
5.4.2. Vlastivěda
Charakteristika předmětu
Učivo vlastivědy pomáhá žákům vytvářet vztah k vlasti, k místu kde žije, vede je ke
správným
vztahům k sobě samému, spolužákům, dospělým.
Učí žáky, jak chránit životní prostředí.
Týká se rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví.
Směřuje k dovednostem pro praktický život.
Výchovně a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
- vyhledávat a třídit informace
- samostatně pozorovat a experimentovat se získanými výsledky porovnáním
- pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí
Kompetence k řešení problémů
- vnímat nejrůznější problémové situace v škole i mimo ni
- samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
- uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit
Kompetence komunikativní
- formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
- naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, reagovat, účinně se zapojovat
do diskuse
- využívat informační a komunikační prostředky a technologii pro komunikaci s
okolním světem
- spolupracovat s ostatními
Kompetence sociální a personální
- spolupracovat ve skupině
- přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, poskytnout pomoc nebo o ni
požádat
- přispívat k diskusi
Kompetence občanské
- být vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
- rozhodovat se zodpovědně podle dané situace a svých možností
- respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví
- chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní
- dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky
- využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzděl. oblastech
ročník
4. ročník
5. ročník
dotace
1
1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
80
dotace skupiny
4. ročník
Místo, kde žijeme
výstupy
určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
učivo
Obec
- její části, poloha v krajině, minulost a
současnost obce, význačné budovy,
dopravní síť
Okolní krajina
- zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na
pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a
živočichlů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní
prostředí, orientační body a světové
strany
Regiony ČR
- Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
zdroje, služby a obchod
Naše vlast
- domov, krajina, národ, základy státního
zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly
Evropa a svět
- kontinenty, evropské státy, EU,
cestování
Mapy obecně zeměpisné a tematické
- obsah, grafika, vysvětlivky
pokrytí průřezových témat: VDO – Občanská společnost a škola
přesahy do:
přesahy z:
Lidé kolem nás
výstupy
učivo
vyjádří na základě vlastních zkušeností
Vlastnictví
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
- soukromé, veřejné, osobní, společné:
dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
hmotný a nehmotný majetek, peníze
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci
(městě)
Kultura
rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, - podoby a projevy kultury, kulturní
obhájí při konkrétních činnostech své
instituce
názory, popřípadě připustí svůj omyl,
dohodne se na společném postupu a
řešení se spolužáky
81
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Lidé a čas
výstupy
pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy
rozeznává současné a minulé a orientuje
se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik
učivo
Orientace v čase a časový řád
- určování času, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet, generace,
režim dne, roční období
Současnost a minulost v našem životě
- proměny způsobu života, bydlení,
průběh lidského života, státní svátky a
významné dny
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5. ročník
Místo, kde žijeme
výstupy
učivo
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními Evropa a svět
typy map; vyhledává jednoduché údaje o - kontinenty, evropské státy, EU,
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na cestování
mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí
Mapy obecně zeměpisné a tematické
vyhledá typické regionální zvláštnosti
- obsah, grafika, vysvětlivky
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a
vlastnického
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam
pokrytí průřezových témat: VMEG – Jsme Evropané
přesahy do:
přesahy z:
Lidé kolem nás
výstupy
učivo
orientuje se v základních formách
Právo a spravedlnost
vlastnictví; používá peníze v běžných
- základní lidská práva a práva dítěte,
situacích
práva a povinnosti žáků školy, protiprávní
82
poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)
jednání, právní ochrana občanů a
majetku, soukromé vlastnictví
Základní globální rpoblémy
- sociální problémy, nesnášenlivost mezi
lidmi a globální problémy přírodního
prostředí
pokrytí průřezových témat: MV – Lidské vztahy
přesahy do:
přesahy z:
Lidé a čas
výstupy
učivo
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a Regionální památky
galerií jako informačních zdrojů pro
- péče o památky, archeologie
pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody,
Báje, mýty, pověsti
nemovitých i movitých kulturních památek - minulost kraje a předků, domov, vlast,
srovnává a hodnotí na vybraných
rodný kraj
ukázkách způsob života a práce předků
na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik
objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5.4.3. Přírodověda
Charakteristika předmětu
Předmět přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na
prvouku z 1. a 3. ročníku a dále pokračuje výukou přírodopisu v ročnících 7. a 9. .
Cílem výuky předmětu je poskytnout žákovi základní informace o funkci propojenosti
jednotlivých částí přírody živé i neživé a naučit žáka vnímat přírodu jako celek, jehož i
on je součástí. Měla by poskytnout žákovi dostatek vědomostí a praktických
dovedností, jak se chovat šetrně k přírodě, jak chránit své zdraví a podpořit rozvoj
logického myšlení. Výuka by měla rozvíjet zkušenosti a prohloubit vědomosti získané
v prvouce. Učivo předmětu je rozděleno do několika tématických celků:
- příroda v rámci ročních období
- lidské tělo
- živá příroda
- neživá příroda
Výchovně a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
- vyhledávat a třídit informace
- samostatně pozorovat a experimentovat se získanými výsledky porovnáním
- pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí
83
Kompetence k řešení problémů
- vnímat nejrůznější problémové situace v škole i mimo ni
- samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
- uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit
Kompetence komunikativní
- formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
- naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, reagovat, účinně se zapojovat
do diskuse
- využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci s
okolním světem
- spolupracovat s ostatními
Kompetence sociální a personální
- spolupracovat ve skupině
- přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, poskytnout pomoc nebo o ni
požádat
- přispívat k diskusi
Kompetence občanské
- být si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
- rozhodovat se zodpovědně podle dané situace a svých možností
- respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví
- chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní
- dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky
- využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzděl. oblastech
ročník
4. ročník
5. ročník
dotace
2
2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
dotace skupiny
4. ročník
Lidé kolem nás
výstupy
rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci,
obhájí při konkrétních činnostech své
názory, popřípadě připustí svůj omyl,
dohodne se na společném postupu a
řešení se spolužáky
rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva
učivo
Chování lidí
- principy demokracie
Kultura
- podoby a projevy kultury, kulturní
instituce, masová kultura
Základní globální problémy
- významné sociální problémy, problémy
konzumní společnosti
84
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Rozmanitost přírody
výstupy
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností
člověka
zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionu, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy a nachází shody a rozdíly v
přizpůsobení organismů prostředí
porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu známých
skupin využívá k tomu i jednoduché klíče
a atlasy
zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
učivo
Látky a jejich vlastnosti
- třídění látek, změny látek a skupenství,
vlastnosti porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základní
jednotek
Voda a vzduch
- výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh
vody v přírodě, vlastnosti, složení,
proudění vzduchu, význam pro život
Nerosty a horniny, půda
- některé hospodářsky významné horniny
a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její
druhy
Vesním a Země
- den a noc, roční období
Rostliny, houby, živočichové
- znaky života, životní potřeby a projevy,
průběh a způsob života, výživa, stavba
těla u některých nejznámějších druhů,
význam v přirodě a pro člověka
Životní podmínky
- rozmanitost podmínek života na Zemi,
význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva
a živočišstva na Zemi, podnebí a počasí
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
- odpovědnost lidí, ochrana a tvorba
životního prostředí, ochrana rostlin a
živočichů, likvidace odpadů
pokrytí průřezových témat: EV-Vztah člověka k prostředí
přesahy do:
přesahy z:
Člověk a jeho zdraví
výstupy
učivo
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, Péče o zdraví, zdravá výživa
zábavu a odpočinek podle vlastních
- první pomoc, úrazová zábrana: osobní
85
potřeb s ohledem na oprávněné nároky
jiných osob
uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události
předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5. ročník
Lidé kolem nás
výstupy
vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci
(městě)
rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou a
která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných
situacích
poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Lidé a čas
výstupy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Návykové látky
- hrací automaty a počítače
Osobní bezpečí
- šikana, týrání, sexuální zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích
Situace hromadného ohrožení - zimní
stadion, mlékárna, povodně, vichřice
učivo
Soužití lidí
-mezilidské vztahy, komunikace, pomoc
nemocným, sociálně slabým
Chování lidé
- principy demokracie
Právo a spravedlnost
- protiprávní jednání, právní ochrana
občanů a majetku, soukromého
vlastnictví, duševních hodnot
učivo
Regionální památky
- péče o památky
86
přesahy z:
Rozmanitost přírody
výstupy
učivo
vysvětlí na základě elementárních
Voda a vzduch
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
- výskyt, vlastnosti a formy vody a
souvislost s rozdělením času a střídáním vzduchu
ročních období
založí jednoduchý pokus, naplánuje a
Vesmír a Země
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
- sluneční soustava
výsledky pokusu
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a Rostliny, houby, živočichové
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho - stavba těla u některých nejznámějších
narození
druhů, význam v přírodě a pro člověka
Životní podmínky
- rozmanitost podmínek života na Zemi,
význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva
a živočišstva na Zemi. podnebí a počasí
Rovnováha v přírodě
- význam, vzájemné vztahy mezi
organismy, základní společenstva
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Člověk a jeho zdraví
výstupy
využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a podpoře vlastního
zdravého způsobu života
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc
uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi
chlapci a děvčaty v daném věku
učivo
Lidské tělo
-pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce, vývoj jedince
Partnerství,, rodičovství, základy sexuální
výchovy
- biologické a psychické změny v
dospívání, etická stránka sexuality, HIV,
AIDS
Péče o zdraví, zdravá výživa
- osobní, intimní a duševní hygiena
- stres a jeho rizika, reklamní vlivy
Návykové látky a zdraví
- počítače
87
Osobní bezpečí
- brutalita a jiné formy násilí v médiích,
služby odborné pomoci
Situace hromadného ohrožení - Temelín
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5.5. Člověk a společnost
5.5.1. Dějepis
Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast dějepis má za úkol seznámit žáka s historii našeho národa v
kontextu s
významnými událostmi světových dějin a učí ho poznávat a vážit si hodnot kulturního
dědictví.
Objasňuje principy existence a fungování demokratické společnosti.
Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o další činnosti a bádání.
Učení v
souvislostech napomáhá lepšímu pochopení celistvosti světa a stává se tak
přirozenou cestou
k celoživotnímu vzdělávání se.
Oblast je zařazena na 2. stupeň ZŠ.
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
chápat probírané učivo v zeměpisném a občansko – politickém kontextu,
vyhledávat a třídit informace podle zadaných kritérií,
seznámit se s obecně užívanými znaky, termíny a symboly, uvádět věci do
souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
přemýšlet o příčinách společensko – historických problémů,
při řešení problémů hledat souvislost se současností,
vnímat zeměpisné, politické a historické změny z různých aspektů.
Kompetence komunikativní
formulovat své názory, hodnotí význam historických událostí,
při hodnocení událostí vnímat různé názory,
rozumět různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů.
Kompetence personální
oceňovat a respektovat chápat význam týmové práce a postavení samostatné
práce,
účinně spolupracovat ve skupině,
zkušenosti a názory druhých lidí.
88
Kompetence občanské
respektovat přesvědčení druhých lidí,
chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
současnosti a minulosti,
respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví,
projevovat pozitivní postoj k výtvorům uměleckým a vědecko – technickým.
Kompetence pracovní
vést přehledně zápisy probrané látky,
využívat znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje,
chápat důležitost ochrany zdraví při práci v minulosti a současnosti,
rozumět vývoji pracovních aktivit a jejich společensko – historickému postavení ve
společnosti.
ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
dotace
2
2
2
2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace
skupiny
6. ročník
Úvod do studia dějepisu
výstupy
uvědomí si důležitost poznatků dějepisu
na konkrétních příkladech
orientuje se na časové ose
osvojí si základní periodizaci dějin
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
učivo
Význam zkoumání dějin a členění dějin
Jak měříme čas
Teorie vzniku světa
Historické prameny
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Pravěk
výstupy
charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
objasní význam zemědělství, dobytkářství
a zpracování kovů pro lidskou společnost
pochopí podmínky vzniku a oddělení
řemesel pro rozvoj obchodu
uvede příklady archeologických kultur na
našem území
učivo
Starší doba kamenná
- způsob života jednotlivých vývojových
typů člověka
Mladší doba kamenná
- způsob života a obživy
- počátky řemesel
89
uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v
jednotlivých oblastech světa, chápe
kulturní rozmanitost světa
Doba kovů
- rozvoj řemesel a obchodu
- zánik rodové společnosti
Naše země v období pravěku
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Starověk
výstupy
rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
seznámí se s podstatou společenského
uspořádání
seznámí se s projevy náboženských
představ
pochopí podstatu antické demokracie
demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti
antiky důležité pro evropskou civilizaci
uvědomuje si vlastní a občanskou identitu
a nutnost respektovat identitu druhých
uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového
kulturního dědictví
uvědomí si význam křesťanství
získá představu o životě a jednání
osobností a společenských skupin
popíše s pomocí mapy územní rozsah
římské říše
porovná barbarské civilizace se světem
antiky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
7. ročník
Raný středověk
výstupy
popíše podstatnou změnu evropské
situace, která nastala v důsledku příchodu
nových etnik, christianizace a vzniku států
seznámí se s uspořádáním společnosti
raně feudálního státu, formování
národních států
uvědomí si obohacení Evropy kulturními
učivo
Oblasti starověkého východu
- charakteristické rysy oblasti
- vývoj společnosti
- náboženské představy
- počátek písma, kultury a vědy
- přínos starověkých civilizací (Sumer,
Babylónie, Egypt, Indie, Čína, východní
Středomoří)
Řecko
- kořeny řecké civilizace
- archaické a klasické kořeny
- Makedonie, helénismus
- 7 divů světa
Řím
- království
- republika
- císařství
- počátky křesťanství
- římská kultura
- rozpad římské říše
učivo
Nový etnický obraz Evropy
Byzantská, arabská a franská říše
První státní útvary na našem území
90
podnětu z Orientu
porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní
oblasti
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí
ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury
objasní situaci Velkomoravské říše a
vývoj Českého státu i v evropských
souvislostech
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Vrcholný a pozdní středověk
výstupy
objasní situaci Velkomoravské říše a
vývoj Českého státu i v evropských
souvislostech
vysvětlí změny politické, hospodářské,
sociální a kulturní
popíše rozsah Českého státu a jeho
význam ve střední Evropě
vymezí význam husitské tradice
uvědomí si okolnosti vzniku
středoevropského soustátí
uvědomuje si sociální rozdíly existující ve
feudální společnosti
Český stát v době knížecí
Formování prvních státních celků v
Evropě
Boj mezi světskou a církevní mocí
Křížové výpravy
Románská a gotická kultura a životní styl
středověku (gotika v JH)
učivo
Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a
jejich význam
Český stát za vlády posledních
Přemyslovců a Lucemburků
Konflikt mezi Anglií a Francií
Kritika poměrů v církvi a husitství v
Čechách
Pozdní středověk - doba poděbradská a
jagellonská
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Raný novověk
výstupy
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu
církve včetně reakce církve na tyto
požadavky
popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky
objasní postavení českého státu v
habsburské monarchii v podmínkách
Evropy
chápe důsledky náboženské
učivo
Humanismus, renesance (důraz na
regionální historii JH - stavby, panovníci,
rodokmen, znak JH, oblečení...; historie
všedního dne - řemesla, hygiena, lékaři,
nemoci...)
Práce s historickými dokumenty (1483
listina Vlad. Jagellonského o povýšení
znaku JH)
91
nesnášenlivosti
Objevné plavby a jejich důsledky
rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich
Náboženská reformace
představitele a příklady významných
kulturních památek
Počátky absolutních monarchií
získává informace z exkurzí
umí vyhledat informace na internetu
Český stát v předbělohorských poměrech
na základě vlastního bádání dokáže utřídit (úroveň hospodářství)
důležité informace
pracuje ve skupině, porovnává a hledá
Třicetiletá válka
souvislosti s poznatky svých spolužáků
orientuje se v regionální historii JH
chápe souvislosti regionální historie s
historií českého státu
porovná ekonomické vztahy ve
společnosti
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy do:
přesahy z:
8. ročník
Novověk od 2. poloviny 17. stol. do konce 18. stol.
výstupy
učivo
orientuje se v pojmech absolutismus,
konstituční monarchie
Anglická revoluce
rozpozná projevy barokní kultury
seznámí se situací českých zemí a
Baroko a životní styl (srovnání Evropy,
vybraných evropských zemí po třicetileté Čech a Jindřichohradecka)
válce
ujasní si pojem osvícenský absolutismus Osvícenství
porovná vývoj v jednotlivých částech
Evropy
Upevňování vlády Habsburků po třicetileté
charakterizuje postavení českých zemí v válce
habsburské monarchii
chápe pojem kolonie, uvědomí si význam Situace ve Francii, Rusku, Prusku,
boje za svobodu, lidská práva
vzestup Velké Británie
orientuje se v regionální historii JH v době Francouzská revoluce
baroka
porovná barokní díla evropská, česká a
České země za vlády Marie Terezie a
jindřichohradecká
Josefa II.
pracuje ve skupině a hledá souvislosti v
historii českého státu a regionu
Vznik USA
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy do:
přesahy z:
Novověk od konce 18. stol. do r. 1914
92
výstupy
objasní vliv Francouzské revoluce na
evropský vývoj
uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako
předpoklad společenských změn a dopad
na životní prostředí
popíše příčiny a průběh českého
národního obrození
popíše uspořádání Evropy a výsledky
revoluce 1848
charakterizuje vývoj v našich zemích a v
Evropě
chápe principy národních idejí i příčiny
konfliktů mezi národy
na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve světových válkách a jeho
důsledky
uvědomí si důležitost pomoci
anonymnímu člověku
učivo
Velká francouzská revoluce a
napoleonské války
Průmyslové revoluce a sociální otázka
České národní obrození
Rok 1848 v Evropě a v Čechách
Postavení českých zemí v habsburské
monarchii ve 2. pol. 19. stol. - vznik
Rakouska-Uherska
Procesy sjednocování v Německu a v Itálii
(vznik Červeného kříže)
Občanská válka v USA
Sociální otázky v 19. století
Kulturní charakteristiky doby
Vztahy mezi velmocemi
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
9. ročník
Období přelomu 19. a 20. století, doba od 1914 - 1945
výstupy
učivo
rozpozná klady a nedostatky
Secese (včetně secese v JH)
demokratických systémů
První světová válka
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, Vznik ČSR, 1. republika
příčiny jejich nastolení v širších
ekonomických a politických souvislostech Vývoj v Rusku
a důsledky jejich existence pro svět
na příkladech vyloží antisemitismus,
Svět ve 20. - 30. letech 20. stol. rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska fašismus
lidských práv
uctívá odkaz účastníků odboje
Světová hospodářská krize
orientuje se v modernějších uměleckých
stylech
Vznik válečných ohnisek
Kultura, věda, technika před 2. světovou
válkou
Mnichovská konference
93
Protektorát Čechy a Morava
Průběh 2. světové války
Československý odboj a heydrichiáda
Výsledky 2. světové války
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Československo 1945-1993
výstupy
seznámí se s postavením ČSR v
evropských souvislostech a její vnitřní
sociální, politické, hospodářské, kulturní a
životní prostředí
rozpozná znaky totalitní společnosti
chápe vnitřní situaci v naší republice
učivo
ČSR 1945 - Benešovy dekrety
Únorový převrat 1948
50. léta 20. století
Pokus o demokratizaci ČSR
Sametová revoluce 1989
Demokratický vývoj do vzniku ČR
pokrytí průřezových témat : VDO – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování
přesahy z:
Rozdělený a integrující se svět
výstupy
učivo
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady
Studená válka, rozdělení světa do
střetávání obou bloků
vojenských bloků, soupeření USA a
posoudí postavení rozvojových zemí
SSSR v oblasti vojenské, hospodářské, v
uvědomí si bídu třetího světa
kosmu
prokáže základní orientaci v problémech
současného světa
Karibská krize, válka ve Vietnamu
chápe postupný rozpad východního bloku
rozkladem komunistických systémů
Rozpad koloniální soustavy - zemí třetího
popíše vliv médií na každodenní život a
světa
politické dění
uvědomí si hrozbu terorismu
Krize sovětského impéria - perestrojka
Charakteristika západních zemí na
vybraných příkladech
Technika, věda, kultura ve 2. pol. 20.
století
94
Evropská integrace, globalizace
11. září 2001
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5.5.2. Občanská výchova
Charakteristika předmětu
Je součástí vzdělávacího oboru Člověk a společnost. Je vyučována v 7.-9. ročníku,
v časovém rozsahu 1 hodina týdně Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní
a estetické. Vede k osvojení norem společenského chování, občanského soužití,
pomáhá orientovat se v mezilidských vztazích. Formuje sociální dovednosti a postoje
v občanském život Objasňuje principy existence a fungován demokratické
společnosti, práv a povinností občanů. Poskytuje základní orientaci v právních
předpisech a normách v běžném životě. Součástí vzdělávání je i prevence
rasistických, xenofobiích a extremistických postojů výchova k toleranci, respektování
lidských práv a prosazování rovnoprávnosti mužů a žen.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
chápat probírané oblasti v dějepisně- zeměpisném kontextu,
vyhledávat a třídit informace podle zadaných kritérií,
seznámit se obecně používanými znaky, termíny a symboly a dávat je do
vzájemných souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
vnímat nejrůznější společenské (i politické) problémy v jejich vývoji,
při řešení problémů objevovat souvislosti s historií,
řešení posuzovat z různých společenských aspektů.
Kompetence komunikativní
souvisle a výstižně formulovat své názory na společenské dětí,
pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím, využívat získané
komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů.
Kompetence personální
chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce,
uvědoměle přijímat, získávat role v různých skupinách,
seznámit se s možnostmi utváření příjemné atmosféry při práci,
naučit se diskutovat a vyslechnout názor ostatních.
Kompetence občanské
přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy,
95
poznat naše kulturní tradice a dědictví a cítit potřebu je chránit,
respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot,
uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí.
Kompetence pracovní
vést přehledně zápisy probrané látky,
nacházet způsoby, jak využívat znalosti získané předmětu pro další rozvoj,
orientovat se v základních aktivitách spojených s volbou povolání,
chápat cíl a riziko podnikání
Princip
sociálního
smíru a
solidarity
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
dotace
1
1
1
1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace
skupiny
6. ročník
Člověk ve společnosti
výstupy
posoudí význam vzdělání a spolupráce
lidí v rodině, škole a obci
vyjádří vztah k našemu městu, regionu
rozpozná pozitivní vzory v médiích od
vzorů nežádoucích
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
vyjádří své možnosti, jak může v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi a v
situacích ohrožení
učivo
Naše škola
- význam vzdělání, život ve škole, práva a
povinnosti žáků
Naše město, region, kraj
- důl. instituce, zajímavá a památná místa,
místní rodáci a tradice, ochrana kulturních
památek
Naše vlast
- pojem vlasti, vlastenectví, domov
- památná místa, co nás proslavilo,
Nobelova cena, osobnosti (vzory), státní
symboly, svátky, tradice
Vztahy mezi lidmi
- funkce rodiny, vztahy
- důležité listiny a dokumenty (rodný list,
oddací list....)
- pomoc lidem v krizových situacích
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy do:
96
přesahy z:
Stát a hospodářství
výstupy
učivo
zhodnotí pravidla fungující v rodině
Rodina a finance
vyjádří své možnosti, jak může v případě Peníze
potřeby pomáhat lidem v nouzi a v
- rozpočet rodiny, formy placení,
situacích ohrožení
- aktiva, pasiva - možnosti
vysvětlí finanční možnosti rodiny
- nakládání s penězi
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a - peníze, příjmy a výdaje rodiny
objasní vlastní způsoby zacházení s
penězi a se svým i svěřeným majetkem,
vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi
popíše, do jakých oblastí směřuje rodina
své výdaje
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a
výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých
výdajů
přesahy do:
7. ročník
Člověk ve společnosti
výstupy
učivo
zhodnotí nabídku kulturních
Kulturní život
institucí a cíleně třídí významné - rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty v
národní hodnoty
historických souvislostech, instituce
rozpozná základní umělecké
- základní umělecké směry - románský, gotika,
směry podle znaků a
renesance, baroko (ostatní směry okrajově)
představitelů
- gotický a renesanční životní styl v našem regionu
chápe souvislosti regionální
(stolování, stravování, peníze, školství)
historie v porovnání se
- ochrana kulturních památek, restaurování ...
základními mezníky historie
- prostředky masové komunikace, masmédia,
českého státu
práce s informacemi
zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně Zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
proti němu vystupuje
svoboda, svědomí, odpovědnost ...
kriticky přistupuje k mediálním
- životní názor (víra, náboženství, významná
informacím, vyjádří svůj postoj k světová náboženství, obrana proti sektám)
působení propagandy a reklamy
na veřejné mínění a chování lidí Vztahy mezi lidmi - svědomí, lidská
rozlišuje manipulační působení důstojnost,autorita, komunikace, konflikty ve
médií
vztazích, problémy
objasní potřebu tolerance ve
nesnášenlivosti
společnosti, způsoby chování a
myšlení lidí
Lidská setkání - pomoc lidem v nouzi, potřební
případné neshody či konflikty s lidé ve společnosti
druhými lidmi řeší nenásilným
- rozdíly mezi lidmi, rovnost a
způsobem
nerovnost
97
spolupracuje i v obtížných
sociálních situacích
respektuje kulturní zvláštnosti i
odlišné názory lidí na zeměkouli
rozpozná hodnoty s nadčasovou
platností
chápe důležitost vlastního
rozhodování
respektuje důstojnost lidské
osoby
zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
zhodnotí význam vzájemné
solidarity mezi lidmi
rozpoznává netolerantní,
rasistické, xenofobií a
extremistické projevy v chování
lidí
pokrytí průřezových témat- OSV- Mezilidské vztahy, Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
- VDO- Občanská společnost a škola, Formy participace
občanů v politickém životě
komentář
přesahy
přesahy z:
Stát a právo
výstupy
učivo
posoudí význam ochrany lidských práv a Lidská práva
svobod
- základní lidská práva, práva dítěte, jejich
respektuje práva a oprávněné zájmy
ochrana
druhých lidí
- úprava práv v dokumentech
přiměřeně uplatňuje svá práva
- poškozování lidských práv, diskriminace,
šikana
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy z:
Globální svět
výstupy
učivo
uvede některé globální problémy
Globalizace
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní
- projevy, klady, zápory
názor a popíše jejich hlavní příčiny i
- významné globální problémy, způsoby
možné důsledky pro život lidstva
řešení
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy do:
přesahy z:
98
8. ročník
Člověk a jedinec
výstupy
posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných
cílů
rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání
objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
objasní, jak může poznání a hodnocení
své osobnosti ovlivnit rozhodování a
vztahy mezi lidmi
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru
je vnímavý k sociálním problémům
učivo
Vnitřní svět člověka
- emoce, kladné a záporné vlastnosti,
prožívání, posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí
- systém hodnot, sebehodnocení,
stereotypy v posuzování lidí
Podobnost a odlišnost lidí
- projevy chování, rozdíly v prožívání a
jednání, dovednosti, schopnosti, vrozené
předpoklady
- pocit méněcennosti a jeho překonávání
- konflikty mezi lidmi
Osobní rozvoj
- životní cíle a plány
- stres, frustrace, reakce na životní změny
- hledání smyslu života
pokrytí průřezových témat- MuV- Etnický původ
přesahy z:
Stát a právo
výstupy
učivo
objasní význam práva ve společnosti lidí Právní řád ČR
rozpozná protiprávní jednání, rozliší
- význam a funkce právního řádu, orgány
přestupek a trestný čin, uvede jejich
právní ochrany, soudy, právní normy,
příklady
zákony
porovná současné právo v ČR s obdobím Srovnání práva současného a
středověku
středověkého
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a
Protiprávní jednání
institucí, uvede příklady institucí a orgánů, - druhy a postihy, tresty, porušování
které se podílejí na správě obcí, krajů a
předpisů (v silničním provoze...)
státu
- porušování práv
uvědomuje si rizika porušování právních
ustanovení
Právo v každodenním životě
objasní význam právní úpravy důležitých - význam, důležité právní vztahy
vztahů - vlastnictví, pracovní poměr,
- občanské a pracovní právo (práva
manželství
spotřebitelů, pojištění)
uvede příklady některých smluv
- styk s úřady
upravujících občanskoprávní vztahy koupě, oprava či pronájem věci; dědictví
vysvětlí, jak se bránit v případě porušení
práv spotřebitele (reklamace)
uvede nejčastější druhy pojištění a
99
navrhne, kdy je využít
orientuje se v otázkách pracovního práva
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy z:
9. ročník
Stát a právo
výstupy
učivo
rozlišuje nejčastější typy a formy států a Právní základy státu
na příkladech porovná jejich znaky
- znaky státu, typy, formy vlády,
objasní výhody demokratického způsobu uspořádání, Ústava ČR
řízení státu pro každodenní život občanů
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
Principy demokracie
demokratických státech a uvede příklady, - politická pluralita, význam a formy voleb
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat
každodenní život občanů
Státní správa
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých - orgány a instituce, jejich úkoly
složek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a
státu
chápe důležitost vlastní iniciativy v
otázkách vedení státu
pokrytí průřezových témat- OSV- Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika
- VDO- Formy participace občanů v politickém životě
- MuV- Lidské vztahy, Multikulturalita, Princip sociálního
smíru a solidarity
- MeV- Fungování a vliv médií ve společnosti
komentář
přesahy do:
přesahy z:
Mezinárodní vztahy, globální svět
výstupy
učivo
uvede příklady některých projevů
Mezinárodní spolupráce
globalizace, porovná jejich klady a zápory - ekonomická, politická a bezpečnostní
objasní souvislosti globálních a lokálních spolupráce mezi státy, výhody
problémů, uvede příklady možných
- významné organizace - OSN, EU,
projevů a způsobů řešení globálních
NATO, ....
problémů na lokální úrovni - v obci,
regionu
Evropská integrace
uvede příklady mezinárodního terorismu a - podstata, význam, výhody
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho - Eu a ČR
potírání
uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve
100
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy
popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady
práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování
chápe nutnost ochrany ŽP
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Stát a hospodářství
výstupy
zajímá se o problémy NH
porovnává úlohu výroby, obchodu a
služeb, uvede příklady jejich součinnosti
na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu
rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady
objasní význam práce a ve svém jednání
uplatňuje zásady zdravého
hospodářského soutěžení
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy státu a do kterých oblastí stát
směruje své výdaje, uvede příklady dávek
a příspěvků, které ze státního rozpočtu
získávají občané
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí
porovná nejobvyklejší způsoby krytí
deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing)
zhodnotí postavení ČR z hlediska
hospodářství a ostatních vybraných zemí
komentář
přesahy do:
přesahy z:
učivo
Výroba, obchod, služby
- funkce, návaznost
Principy tržního hospodářství
- nabídka, poptávka, trh, podstata
fungování trhu, formy podnikání
Majetek, vlastnictví
- formy vlastnictví
Peníze
- funkce a podoba peněz, formy placení,
rozpočet státu, daně, význam bank,
bezhotovostní platební styk, úroky
Postavení ČR ve světě (z pohledu
hospodářských ukazatelů - míra
nezaměstnanosti, inflace, HDP, bilance...)
5.6. Člověk a příroda
5.6.1. Fyzika
Charakteristika předmět
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 7. až 9. ročníku jednu hodinu
týdně. Vzdělávání v předmětu fyzika: - směřuje k podpoře hledání a poznávání
základních fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální
vlastnosti a procesy
101
- vede k vytváření a ověřování jednoduchých hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny elementárních přírodních procesů, souvislosti a vztahy
mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a základní terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami,
- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů,
výukového softwaru, …)
- samostatné pozorování (např. v rámci exkurzí)
- krátkodobé projekty
Poučení o pravidlech bezpečného chování při prováděných pokusech a exkurzích je
provedeno vždy na začátku roku a před každou akcí, dodržování pravidel je pro
každého žáka
závazné.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové
teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos
elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
- rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat (VDO)
- rozvíjení dovedností a schopností (OSV)
- posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby
elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky (EV)
- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
- evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a
potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS)
- vzájemné respektování (MKV)
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
- samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozorovat různé fyzikální
objekty, měří fyzikální vlastnosti objektů, výsledky svých pozorování zpracovávat a
dále využívat pro své vlastní učení,
- provádět experimenty, které ověřují či potvrzují vyslovované hypotézy,
- vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky
fyzikálního poznávání,
- poznávat souvislosti fyzikálního zkoumání s ostatními přírodovědně zaměřenými
oblastmi.
Kompetence k řešení problémů
- rozpoznávat problémy v průběhu fyzikálního vzdělávání a jednoznačně je
formulovat,
- hledat, navrhovat či používat další metody, informace nebo nástroje, které by mohly
přispět k řešení daného problému, jestliže dosavadní prostředky nevedly k cíli,
102
- korigovat chybná řešení problému,
- používat osvojené metody řešení i v jiných oblastech vzdělávání.
Kompetence komunikativní
- správně vyjadřovat fyzikální děje,
- umět základní zápisy těchto dějů,
- využívat informační a komunikační prostředky,
- uvědomovat si nutnost znalostí k plnohodnotné komunikaci.
Kompetence personální
- uvědomovat si možnosti pomoci druhým,
- chápat význam týmové práce,
- znát základy sebeovládání, sebedůvěry.
Kompetence občanské
- vytvářet vlastní názory na způsob života jedince, skupiny a celé společnosti,
- uvědomovat si význam pozitivního postoje k životu, sportu a kulturnímu rozvoji,
- pochopit ekologické problémy související s fyzikálními jevy,
- chápat důležitost významu vztahu jedinec, společnost, současnost, budoucnost.
Kompetence pracovní
- využívat vlastních grafických záznamů pro využití v ostatních předmětech,
- využívat teoretické znalosti v praxi s ohledem na vlastní zdraví, ochrany skupiny či
společnosti,
- orientovat se v základních aktivitách spojených s volbou zaměstnání,
- pochopit význam vzdělání i pro vlastní činnost, chápat souvislosti a možná rizika při
podnikání.
dotace
1
1
2
1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
6. ročník
Látky a tělesa
výstupy
rozezná látku od tělesa
změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa
uvede konkrétní příklady jevů
dokazujících, že se částice látek neustále
pohybují a vzájemně na sebe působí
předpoví, jak se změní délka či objem
tělesa při dané změně jeho teploty
využívá s porozuměním vztah mezi
učivo
Vlastnosti látek a těles
- měřené veličiny - délka, objem,
hmotnost, teplota a její změna, čas
- skupenství látek - souvislost skupenství
látek s jejich částicovou stavbou; difúze
103
hustotou, hmotností a objemem při řešení
praktických problémů
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Elektromagnetické a světelné děje
výstupy
sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu
rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
7. ročník
Pohyb těles -síly
výstupy
využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u rovnoměrného pohybu
těles
změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy
sil působících na těleso, jejich velikosti,
směry a výslednici
využívá Newtonovy zákony pro
objasňování či předvídání změn pohybu
těles při působení stálé výsledné síly v
jednoduchých situacích
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly
při řešení praktických problémů stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
učivo
Elektrický obvod
- zdroj napětí, spotřebič, spínač
Elektrické a magnetické pole
- elektrická a magnetická síla; elektrický
náboj; tepelné účinky elektrického proudu;
elektrický odpor
- bezpečné chování při práci s
elektrickými přístroji a zařízeními
učivo
Gravitační pole a gravitační síla
- přímá úměrnost mezi gravitační silou a
hmotností tělesa
Tlaková síla a tlak
- vztah mezi tlakovou silou, tlakem a
obsahem plochy, na niž síla působí
Třecí síla
- smykové tření, ovlivňování velikosti třecí
síly v praxi
Výslednice dvou sil stejných a opačných
směrů
Newtonovy zákony - první, druhý
(kvalitativně), třetí
Rovnováha na páce a pevné kladce
pokrytí průřezových témat
přesahy do:přesahy z:
Mechanické vlastnosti tekutin a plynů
výstupy
učivo
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v Pascalův zákon - hydraulická zařízení
104
klidných tekutinách a plynech pro řešení
konkrétních praktických problémů
předpoví z analýzy sil působících na
těleso v klidné tekutině a plynu chování
tělesa v ní
Hydrostatický a atmosférický tlak
- souvislost mezi hydrostatickým tlakem,
hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost
atmosférického tlaku s některými procesy
v atmosféře
Archimédův zákon
- vztlaková síla; potápění, vznášení se a
plování těles v klidných tekutinách a
plynech
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
8. ročník
Elektromagnetické a světelné děje
výstupy
využívá zákona o přímočarém šíření
světla ve stejnorodém optickém prostředí
a zákona odrazu světla při řešení úloh a
problémů
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve
dvou různých prostředích, zda se světlo
bude lámat ke kolmici či od kolmice, a
využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Energie
výstupy
určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie
tělesa
zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí
učivo
Vlastnosti světla
- zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a
v různých prostředích; stín, zatmění
Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na
rovinném, dutém a vypuklém zrcadle
(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou
spojkou a rozptylkou (kvalitativně);
rozklad bílého světla hranolem
učivo
Formy energie
- pohybová a polohová energie; vnitřní
energie; elektrická energie a výkon;
výroba a přenos elektrické energie;
jaderná energie, štěpná reakce, jaderný
reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí
před radioaktivním zářením
Přeměny skupenství
- tání a tuhnutí, skupenské teplo tání;
vypařování a kapalnění; hlavní faktory
ovlivňující vypařování a teplotu varu
kapaliny
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
105
energie
Motory
pokrytí průřezových témat: EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
přesahy do:
přesahy z:
9. ročník
Elektromagnetické děje
výstupy
učivo
sestaví správně podle schématu
Elektrický obvod
elektrický obvod a analyzuje správně
- zdroj napětí, spotřebič, spínač
schéma reálného obvodu
rozliší stejnosměrný proud od střídavého Elektrické a magnetické pole
a změří elektrický proud a napětí
- elektrická a magnetická síla; elektrický
rozliší vodič, izolant a polovodič na
náboj; tepelné účinky elektrického proudu;
základě analýzy jejich vlastností
elektrický odpor; stejnosměrný
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při elektromotor; transformátor
řešení praktických problémů
- bezpečné chování při práci s
využívá prakticky poznatky o působení
elektrickými přístroji a zařízeními
magnetického pole na magnet a cívku s
proudem o vlivu změny magnetického
pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napětí v ní
zapojí správně polovodičovou diodu
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Jaderná energie
výstupy
učivo
orientuje se v druzích jaderného záření
Atomové jádro, radioaktivita, využití
ví, kde se využívá jaderné záření
jaderného záření, jaderné reakce,
chápe princip výroby elektřiny v jaderné uvolňování jaderné energie, jaderná
elektrárně
elektrárna, ochrana před zářením
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5.6.2. Přírodopis
Charakteristika předmětu
Předmět přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a navazuje na
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni.
Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a
porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém
životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí
člověka na přírodních zdrojích. Učí žáky využívat přírodovědné znalosti ve prospěch
106
ochrany přírody, porozumění procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným
souvislostem a vztahům mezi nimi.
Předmět přírodopis zahrnuje tyto oblasti:
Obecná biologie a genetika
• Biologie hub
• Biologie rostlin
• Biologie živočichů
• Biologie člověka
• Neživá příroda
• Základy ekologie
• Praktické poznávání přírody
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
• osvojit si strategii učení a motivuje se tak pro celoživotní učení
• organizovat, řídí a hodnotit vlastní učení, a to při samostatné i skupinové práci
• vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
• chápat probírané oblasti v širších souvislostech
Kompetence k řešení problémů:
• umět samostatně, tvořivě a logicky myslet
• rozpoznávat problémy, objasní jejich podstatu a navrhnout postupné varianty řešení
• vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat
Kompetence komunikativní:
• všestranně a účinně komunikovat
• vyslechnout názory druhých
Kompetence sociální a personální:
• vytvořit si pozitivní vztah k vlastnímu zdraví, podporovat zdravý životní styl
• využívat skupinovou práci, vzájemnou pomoc a toleranci
• respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
• samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské:
• projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost
• chránit přírodu, životní prostředí a hodnoty vytvořené člověkem
• poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v
krizových situacích
Kompetence pracovní:
• uvědomovat si své povinnosti a přistupovat zodpovědně k jejich plnění
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce
• znát své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
107
ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
dotace
1
2
2
2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace
skupiny
6. ročník
Obecná biologie
výstupy
učivo
rozliší základní projevy a podmínky života, Země a život
orientuje se v daném přehledu vývoje
- vznik atmosféry, hydrosféry a význam
organismů
ozonosféry
objasní vliv jednotlivých sfér Země na
vznik a trvání života
Látky anorganické a organické
popíše základní rozdíly mezi buňkou
rostlin, živočichů a bakterií a objasní
Názory na vznik Země
funkci základních organel
rozpozná, porovná a objasní funkci
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života
základních orgánů (orgánových soustav) - výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
rostlin i živočichů
vývin, dráždivost, fotosyntéza
třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších
Základní struktura života
taxonomických jednotek
- buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové
vysvětlí podstatu pohlavního a
soustavy, organismy (nebuněčné,
nepohlavního rozmnožování
jednobuněčné a mnohobuněčné)
uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro
Viry a bakterie
člověka
- výskyt, význam a praktické využití
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Biologie hub
výstupy
učivo
rozpozná naše nejznámější jedlé a
Jednobuněčné houby
jedovaté houby s plodnicemi a porovná je - kvasinky
podle charakteristických znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich Nižší houby
význam v ekosystémech a místo v
- plísně, pojem reducent
potravních řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve stélce Vyšší houby
lišejníků
- stavba těla, výskyt, význam
Práce s atlasy hub, zásady sběru,
konzumace a první pomoc při otravě
houbami
Lišejníky
108
- stavba těla, výskyt, význam, symbioza
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Biologie rostlin
výstupy
popíše stavbu rostlinné buňky
vysvětlí princip fotosyntézy a pojem
producent
pozná a popíše některé druhy řas
vysvětlí význam řas v přírodě
učivo
Sinice
Bičíkovci
Jednobuněčné řasy
Fotosyntéza
Mnohobuněčné řasy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Biologie živočichů
výstupy
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných bezobratlých živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
bezobratlých živočichů, určuje vybrané
živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování bezobratlých živočichů v
přírodě, na příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
zhodnotí význam bezobratlých živočichů v
přírodě i pro člověka uplatňuje zásady
bezpečného chování ve styku se
živočichy
aplikuje praktické metody poznávání
přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a
neživé přírody
zodpovědným chováním přispívá k
ochraně přírody a život. prostředí
učivo
Vývoj, vývin a systém bezobratlých
živočichů
Významní zástupci jednotlivých skupin
- prvoci
- žahavci
- ploštěnci
- hlísti
- kroužkovci
- měkkýši
- členovci (korýši, pavoukovci, hmyz)
Potravní řetězce
- pojmy producent, konzument, reducent,
parazit
Praktické metody poznávání přírody pozorování lupou a mikroskopem, práce s
atlasy
Ochrana přírody a život. prostředí - úcta k
životu ve všech jeho formách, citový vztah
člověka k přírodě
pokrytí průřezových témat
109
přesahy do:
přesahy z:
7. ročník
Biologie rostlin
výstupy
odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede praktické
příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině
jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce
pomocí klíčů a atlasů
odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí
aplikuje praktické metody poznávání
přírody
zodpovědným chováním přispívá k
ochraně přírody a život. prostředí
učivo
Základní rozdíly mezi nižšími a vyššími
rostlinami
Vývoj vyšších rostlin - přechod na souš
Stavba a význam jednotlivých částí těla
vyšších rostlin
- kořen, stonek, list, květ, semeno, plod
Poznávání a zařazování zástupců
běžných druhů mechorostů,
kapraďorostů, nahosemenných a
krytosemenných rostlin
Základní principy fyziologie rostlin
(fotosyntéza, dýchání, růst,
rozmnožování)
Využití hospodářsky významných rostlin
Nebezpečné, jedovaté rostliny
Význam rostlin a jejich ochrana
CHKO
Založení herbáře rostlin
Ochrana přírody a život. prostředí - úcta k
životu ve všech jeho formách, citový vztah
člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody
pokrytí průřezových témat: EV – Základní podmínky života
přesahy do:
Biologie živočichů
výstupy
učivo
aplikuje praktické metody poznávání
Vývoj, vývin a systém strunatců
přírody
porovná základní vnější a vnitřní stavbu Vnitřní a vnější stavba těla zástupců
vybraných strunatců (kromě savců) a
jednotlivých tříd strunatců
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- pláštěnci
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
- bezlebeční
strunatců, určuje vybrané živočichy,
- kruhoústí
110
zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování strunatců v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam strunatců v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a
neživé přírody
zodpovědným chováním přispívá k
ochraně přírody a život. prostředí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
8. ročník
Biologie živočichů
výstupy
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
těla savců a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé vývojové
skupiny savců
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování savců v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
pozná vybrané zástupce savců a zařadí je
do příslušného řádu
zhodnotí význam savců v přírodě i pro
člověka, uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku s nimi
aplikuje praktické metody poznávání
přírody
zodpovědným chováním přispívá k
ochraně přírody a život. prostředí
- paryby
- ryby (sladkovodní, mořské)
- obojživelníci (ocasatí, bezocasí)
- plazi (želvy, krokodýli, ještěři, hadi)
- ptáci (přehled ptačích řádů)
Praktické metody poznávání přírody
- pozorování lupou a mikroskopem, práce
s atlasy
Ochrana přírody a život. prostředí - úcta k
životu ve všech jeho formách, citový vztah
člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody
učivo
Vývoj savců
Stavba těla savců - vnější i vnitřní
Přehled třídění savců
Savci vejcorodí, živorodí, vačnatci,
placentálové
Nejvýznamnější řády savců a jejich
zástupci
Savci našich ekosystémů
Biomy a jejich savci
Praktické metody poznávání přírody pozorování lupou, mikroskopem
- práce s atlasy
Ochrana přírody a život. prostředí - úcta k
životu ve všech jeho formách, citový vztah
člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Biologie člověka
111
výstupy
orientuje se v základních vývojových
stupních fylogeneze člověka
zná lidské rasy a jejich charakteristické
znaky
určí polohu a objasní stavbu a funkci
orgánů a orgánových soustav lidského
těla, vysvětlí jejich vztahy
objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří
rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby
aplikuje předlékařskou první pomoc při
poranění a jiném poškození těla
učivo
Podstata a původ člověka
Vývoj člověka - fylogenetický
Lidské rasy
Stavba a funkce jednotlivých částí
lidského těla, orgánů, orgánových soustav
(opěrná, pohybová, trávicí, dýchací,
oběhová, vylučovací a rozmnožovací,
kožní, smyslová a řídící)
Vznik a vývin nového jedince
Období lidského života
Antikoncepce
Nemoci, úrazy a prevence
Zdravý životní styl
pokrytí průřezových témat: OSV – Rozvoj schopností poznávání
přesahy do:
Obecná biologie a genetika
výstupy
učivo
vysvětlí podstatu pohlavního a
Základy genetiky
nepohlavního rozmnožování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
Dědičnost a proměnlivost organismů
uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě a příklady vlivu prostředí na
utváření organismů
zná pojem gen, křížení, genové
inženýrství
pokrytí průřezových témat
9. ročník
Neživá příroda
výstupy
učivo
vysvětlí teorii vzniku Země
Země - naše planeta, vznik Země
objasní vliv jednotlivých sfér Země na
vznik a trvání života
Vnitřní uspořádání Země
rozliší prvky souměrnosti krystalu
rozpozná podle charakteristických
Minerál
vlastností vybrané nerosty s použitím
určovacích pomůcek
Krystalové soustavy
zná význam některých důležitých nerostů
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a
Fyzikální vlastnosti minerálů
112
přeměněné a popíše způsob jejich vzniku
zná význam a použití důležitých hornin
Přehled minerálů
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů
Přehled hornin
uvede konkrétní příklad vnitřních a
vnějších geolog. dějů
Vnitřní a vnější geolog. děje
porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a Základy pedologie
půdní druhy v naší přírodě
popíše teorii o vzniku a vývoji života ne
Dějiny Země - vznik a vývoj života
Zemi
rozlišuje jednotlivá geologická období
Geolog. období
podle charakteristických znaků
aplikuje praktické metody poznávání
Geolog. stavba území ČR
přírody
Praktické metody poznávání přírody
- určování minerálů, hornin, zkamenělin
- práce s odbornou literaturou
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Základy ekologie
výstupy
učivo
orientuje se v základních ekologických
pojmech
Základy ekologie
uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí a vztahy mezi nimi
Základní pojmy (ekosystém, potravní
uvede příklady kladných i záporných vlivů řetězec, populace, biom)
člověka na životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému
Vliv činnosti člověka na ŽP
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
Ochrana vody, ovzduší, půdy
orientuje se v globálních problémech
biosféry
Ekologické katastrofy
zodpovědným chováním přispívá k
Ochrana přírody a život. prostředí - úcta k
ochraně přírody a život. prostředí
životu ve všech jeho formách, citový vztah
člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za
životní prostředí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z
113
5.6.3. Chemie
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje
na znalosti o vlastnostech látek a využívá zkušeností žáků z praxe.Má umožnit
vytvoření základních představ o přeměnách, účincích a využití látek v běžném životě.
K výuce jsou používány učební texty z nakladatelství Parta-učebnice chemie a
pracovní sešit pro samostatnou práci žáků.Texty jsou doplňovány dalšími materiály
(internet, encyklopedie, časopisy…) a prací s výukovým programem.
Základní formou výuky je výklad s ukázkami a následnou skupinovou prací.
Chemie se vyučuje 1 hodinu týdně v 9.ročníku. Není k dispozici odborná učebna,využívá se
však velmi slušné vybavení didaktickou technikou (připojení na internet, projektor,
interaktivní tabule…).
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které žákům umožňují:
Kompetence k učení
- chápat probírané oblasti v biologicko-fyzikálním kontextu
- pochopit význam celoživotního učení, pohled na přírodní jevy
- třídit informace, porovnávat obecné výsledky s vlastním názorem
Kompetence k řešení problémů
- vnímat problémové situace v souvislosti se zdravím jedince
- pochopit úzké vazby mezi problémy jedince a společnosti
- vyhledávat způsoby řešení např.ekologických problémů
- ověřovat správnost řešení v praxi
Kompetence komunikativní
- být schopen správného vyjadřování chemických dějů
- být schopen základních zápisů těchto dějů
- využívat informační a komunikační prostředky
- uvědomovat si nutnost znalostí k plnohodnotné komunikaci
Kompetence personální
- uvědomovat si možnost pomoci druhým
- chápat význam týmové práce
- chápat význam sebeovládání, sebedůvěry
Kompetence občanské
- vytvářet si vlastní názory na způsob života jedince, skupiny a celé společnosti
- uvědomovat si význam pozitivního postoje k životu, sportu, kulturnímu rozvoji
- uvědomovat si nebezpečí návykových látek při ochraně zdraví
- chápat ekologické problémy související s chemickými procesy
- chápat důležitost významu vztahu jedinec, společnost, současnost, budoucnost
Kompetence pracovní
- využívat vlastních grafických záznamů pro využití v ostatních předmětech
- využívat teoretické znalosti v praxi z ohledem na vlastní zdraví, ochrany skupiny či
společnosti
- orientovat se v základních aktivitách spojených s volbou zaměstnání
114
- uvědomovat si význam vzdělání i pro vlastní činnost, chápat souvislosti a možná rizika při
podnikání
ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
dotace
1
1
1
2
povinnost
povinný
povinný
povinný
povinný
6. – 7.. ročník
Pozorování, pokus a bezpečnost práce
výstupy
určí společné a rozdílné vlastnosti látek
pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými látkami
a hodnotí jejich rizikovost; posoudí
nebezpečnost vybraných dostupných
látek, se kterými zatím pracovat nesmí
učivo
Vlastnosti látek
- hustota, rozpustnost, tepelná a
elektrická vodivost, vliv atmosféry na
vlastnosti a stav látek.
Zásady bezpečné práce
- ve školní pracovně (laboratoři) i v
běžném životě
Nebezpečné látky a přípravky
- R-věty, S-věty, varovné značky a jejich
význam
Mimořádné události
- havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
pokrytí průřezových témat
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
přesahy do:
přesahy z:
Směsi
výstupy
učivo
objasní nejefektivnější jednání v
Směsi
modelových příkladech havárie s únikem - různorodé, stejnorodé roztoky;
nebezpečných látek
hmotnostní zlomek a koncentrace
rozlišuje směsi a chemické látky
roztoku; koncentrovanější, zředěnější,
navrhne postupy a prakticky provede
nasycený a nenasycený roztok; vliv
oddělování složek směsí o známém
teploty, plošného obsahu a míchání
složení; uvede příklady oddělování složek pevné složky na rychlost jejího
v praxi
rozpouštění do roztoku; oddělování složek
rozliší různé druhy vody a uvede příklady směsí (usazování, filtrace, destilace,
jejich výskytu a použití
krystalizace, sublimace)
uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v pracovním prostředí a
Voda
domácnosti, navrhne nejvhodnější
- destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné
115
preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění
orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi
aplikuje znalosti o principech hašení
požárů na řešení modelových situací z
praxe
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Částicové složení látek a chemické prvky
výstupy
určí společné a rozdílné vlastnosti látek
vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení
používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech
vody; čistota vody
Vzduch
- složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva
učivo
Částicové složení látek
- molekuly, atomy, atomové jádro,
protony, neutrony, elektronový obal a jeho
změny v chemických reakcích, elektrony
Prvky
- názvy, značky, vlastnosti a použití
vybraných prvků, skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků;
protonové číslo
Chemické sloučeniny
- chemická vazba, názvosloví
jednoduchých anorganických a
organických sloučenin
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Chemické reakce
výstupy
rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných
souvislostech
orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané
kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné
vlastnosti
pokrytí průřezových témat
Anorganické sloučeniny
výstupy
rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných
učivo
Chemické reakce
- zákon zachování hmotnosti, chemické
rovnice, látkové množství, molární
hmotnost
Klasifikace chemických reakcí
- slučování, neutralizace, reakce
exotermní a endotermní
učivo
Oxidy
- názvosloví, vlastnosti a použití
116
souvislostech
orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané
kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné
vlastnosti
rozliší výchozí látky a produkty
chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí,
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich
využívání
přečte chemické rovnice a s užitím
zákona zachování hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky nebo produktu
porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv
významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Chemie a společnost
výstupy
porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv
významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
vliv na životní prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet
orientuje se v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
8. - 9. ročník
Pozorování, pokus a bezpečnost práce
výstupy
pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně používanými látkami
a hodnotí jejich rizikovost; posoudí
nebezpečnost vybraných dostupných
látek, se kterými zatím pracovat nesmí
objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s únikem
vybraných prakticky významných oxidů
Kyseliny a hydroxidy
- kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti,
vzorce, názvy a použití vybraných
prakticky významných kyselin a hydroxidů
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté
- vlastnosti, použití vybraných solí,
oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a
použití vybraných prakticky významných
halogenidů
učivo
Chemický průmysl v ČR
- výrobky, rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin, koroze
Průmyslová hnojiva
Tepelně zpracovávané materiály
- cement, vápno, sádra, keramika
učivo
Zásady bezpečné práce
- ve školní pracovně (laboratoři) i v
běžném životě
Mimořádné události
- havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek
117
nebezpečných látek
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Organické sloučeniny
výstupy
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
zhodnotí užívání fosilních paliv a
vyráběných paliv jako zdrojů energie a
uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití
orientuje se ve výchozích látkách a
produktech fotosyntézy a koncových
produktů biochemického zpracování,
především bílkovin, tuků, sacharidů
určí podmínky postačující pro aktivní
fotosyntézu
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Chemie a společnost
výstupy
zhodnotí využívání prvotních a
druhotných surovin z hlediska trvale
udržitelného rozvoje na Zemi
orientuje se v přípravě a využívání
různých látek v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví člověka
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v
každodenních situacích a nevyhýbá se
řešení osobních problémů
učivo
Uhlovodíky
- příklady v praxi významných alkanů,
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a
aromatických uhlovodíků
Paliva
- ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově
vyráběná paliva
Deriváty uhlovodíků
- příklady v praxi významných alkoholů a
karboxylových kyselin
Přírodní látky
- zdroje, vlastnosti a příklady funkcí
bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v
lidském těle
učivo
Plasty a syntetická vlákna
- vlastnosti, použití, likvidace
Detergenty a pesticidy, insekticidy
Hořlaviny
- význam tříd nebezpečnosti
Léčiva a návykové látky
(význam, nebezpečí nadměrného užívání
léků, závislost organismu, prevence a
zdravý životní styl)
Ochrana přírody a ŽP - úcta k životu,
citový vztah člověka k přírodě,
zodpovědnost za ŽP
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
118
5.6.4. Zeměpis.
Charakteristika předmětu
Vyučuje se 1 hodinu týdně, 33 hodin ročně Charakter- přírodovědný,
společenskovědní
V rámci zeměpisu se žáci naučí
- orientovat na mapě a číst z ní
- základním informacím o naší republice, Evropě
a některých státech ostatních světadílů
- využívat nové poznatky v praktickém životě
- získávat základní informace o přírodních a
socioekonomických poměrech ve vybraných státech
- podílet se svým chováním na ochraně životního prostředí
- hledat odpovědi na otázky o způsobu a příčinách přírodních procesů
- porozumět vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a životním
prostředím
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
vyhledávat, třídit a hodnotit geografické informace
získané poznatky propojovat se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí
hledat příčiny přírodních procesů
manipulovat s glóbem, plány mapami, atlasy, jízdními řády, grafy a se statistickými
daty, s orientačními a topografickými pomůckami
Kompetence k řešení problémů
objevovat problémy související s geografickou tematikou
hledat souvislosti geografických jevů s jinými vědními obory
diskutovat o těchto problémech
vytvářet hypotézy a ověřovat je praktickou činností
řešit problémy na úrovni svých znalostí
vyvozovat závěry
nenechat se odradit počátečními nezdary
sledovat a hodnotit vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
jasně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v logických postupných krocích
spolupracovat se spolužáky na řešení problémů a úloh
formulovat své vlastní názory
konzultovat názory spolužáků
vyslovovat vlastní zeměpisná jména v cizích jazycích
Kompetence personální
přijímat svou roli ve skupině
efektivně spolupracovat při skupinové práci
vytvářet si pozitivní vztah a odpovědný přístup k práci své i druhých
vnímat zodpovědnost za výsledky své činnosti
hodnotit výsledky své i skupinové
být sebekritický
119
Kompetence občanské
chápat význam přírodních a společenských hodnot
chápat nutnost aktivní ochrany přírodního a životního prostředí
pociťovat občanskou zodpovědnost za zachování životního prostředí a udržitelného
rozvoje pro budoucí generace
oceňovat krásy přírody a historických a kulturních objektů
správně se chovat za mimořádných událostí
uznávat a vědomě prosazovat rovnoprávnost všech lidí
aktivně vystupovat proti všem formám násilí a útlaku (rasismus, terorismus, války)
poznávat tradice, zvyky a kultury lidí v jednotlivých oblastech a světadílech
Kompetence pracovní
bezpečně manipulovat s pomůckami
dodržovat stanovená pravidla pracovních činností
kriticky hodnotit výsledky své práce vést přehledné zápisy probraného učiva
ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
dotace
1
1
2
1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace
skupiny
6. ročník
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
výstupy
učivo
používá s porozuměním základní
Mapy, plány
geografickou, topografickou a
Zeměpisné souřadnice, délka a šířka
kartografickou terminologii
Místní a světový čas, časová pásma,
vyhledává informace z různých zdrojů dat datová hranice
dokáže zjištěné informace třídit,
Nadmořská výška
zobecňovat a výsledky interpretovat
Poměrná výška
Aktivní práce s atlasem
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Přírodní obraz Země
výstupy
učivo
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost
srovnává podstatné vlastnosti Země s
a pohyby Země, střídání dne a noci,
ostatními tělesy sluneční soustavy
střídání ročních období
prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Měsíc, Slunce, sluneční soustava
Země na život lidí a organismů
120
rozlišuje a porovnává složky a prvky
Přírodní sféry Země
přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost
a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a Litosféra, atmosféra, hydrosféra,
klasifikuje tvary zemského povrchu
pedosféra, biosféra - typy krajin: tropický
porovná působení vnitřních a vnějších
deštný les, savany, pouště, subtropické
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
krajiny, krajiny mírného pásu, polární
přírodu a na lidskou společnost
krajiny
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Životní prostředí
výstupy
učivo
porovnává různé krajiny jako součást
Krajina - přírodní a kulturní
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a Krajina - typy kulturní krajiny
funkce krajin
uvádí konkrétní příklady přírodních a
Vztah příroda a společnost - trvale
kulturních krajinných složek a prvků,
udržitelný život a rozvoj, principy a zásady
prostorové rozmístění hlavních
ochrany přírody a životního prostředí
ekosystémů (biomů)
(úcta k životu, citový vztah k přírodě),
uvádí na vybraných příkladech závažné chráněná území přírody, globální
důsledky a rizika přírodních a
ekologické a environmentální problémy
společenských vlivů na životní prostředí lidstva
zajímá se o ochranu přírody a životního
prostředí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
výstupy
učivo
ovládá základy praktické topografie a
Geografické exkurze - orientační body,
orientace v terénu
jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště,
aplikuje v terénu praktické postupy při
určování hlavních a vedlejších světových
pozorování, zobrazování a hodnocení
stran, pohyb podle mapy a azimutu,
krajiny
odhad vzdáleností a výšek objektů v
uplatňuje v praxi zásady bezpečného
terénu; jednoduché panoramatické
pohybu a pobytu ve volné přírodě
náčrtky krajiny, situační plány,
schematické náčrtky pochodové osy
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a
života - živelní pohromy; opatření,
chování a jednání při nebezpečí živelních
pohrom v modelových situacích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
7. ročník
Regiony světa
121
výstupy
učivo
organizuje a přiměřeně hodnotí
Světadíly a oceány
geografické informace a zdroje dat z
Atlantský, Tichý, Indický a Severní ledový
dostupných kartografických materiálů, z oceán
grafů, diagramů, statistických a dalších
Antarktida
informačních zdrojů
Afrika
pojmenuje a vyhledá na glóbu a na mapě Austrálie
světa oceány, světadíly, vybraná moře,
Amerika
ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy
Evropa
vyhledá na glóbu a v mapách světa daný
světadíl
porovná jeho rozlohu s ostatními světadíly
pojmenuje a vyhledá v mapách významné
prvky horizontální členitosti (moře, zálivy,
ostrovy, poloostrovy, průlivy)
popíše s pomocí mapy výškovou členitost
povrchu
vymezí polohu světadílu v podnebných
pásech
pojmenuje a vyhledá v mapách jednotlivé
přírodní krajiny (tropický deštný les,
savanu, pouště, subtropické krajiny, stepi,
lesy, tundru)
posoudí příčiny nerovnoměrnosti v
osídlení
porovná zeměpisné oblasti podle lidských
ras, náboženství, kultury a způsobu života
vyhledá na politické mapě vybrané státy a
vybraná hlavní a velká města
uvede příklady pěstování zemědělských
plodin a chovu hospodářských zvířat
určí na mapách lokality těžby nerostných
surovin
posoudí možnosti rozvoje cestovního
ruchu
pokrytí průřezových témat –VDO – Občan, občanská společnost a stát
přesahy do:
přesahy z:
8. ročník
Česká republika
výstupy
učivo
vymezí geografickou polohu ČR, porovná Základní geografické údaje o ČR
rozlohu s ostatními evropskými státy
Geologická stavba a povrch, nerostné
nastíní hlavní evoluční změny od prvohor suroviny
po současnost
Horopisné celky
na mapě lokalizuje základní
Podnebí a počasí
geomorfologické jednotky
Vodstvo
pojmenuje hlavní činitele ovlivňující
Půdy
122
podnebí a lokalizuje podnebné oblasti
Rostlinstvo a živočišstvo
pojmenuje hlavní vodní toky a vyhledá je Lesy
v mapách
Životní prostředí a jeho ochrana
objasní příčiny povodňových situací na
Obyvatelstvo
území ČR
Sídla
rozlišuje mezi půdními druhy a půdními
Průmysl
typy
Zemědělství
popíše vývojové změny rostlinstva,
Doprava
charakterizuje skladbu a rozšíření lesů
Cestovní ruch
posoudí hlavní aktuální trendy
Zahraniční obchod
demografického vývoje
Služby
rozděluje sídla podle daných kritérií a
Členství v mezinárodních organizacích
podle jejich funkce
Kraje
zdůvodní existenci územních rozdílů v
hospodářské vyspělosti regionů
zhodnotí charakter českého zemědělství a
jeho perspektivy
vymezí a vyhledá v mapách hlavní
dopravní tahy a trasy
porovná jednotlivé druhy dopravy
vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu a
podmínky pro jeho rozvoj
objasní základní pojmy zahraničního
obchodu a rozlišuje různé druhy služeb
pojmenuje mezinárodní organizace, jichž
je ČR členem a zhodnotí význam členství
komplexně srovnává jednotlivé regiony
podle vybraných kritérií
pokrytí průřezových témat:
VDO- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VMEGS- Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané,
EV- Vztah člověka k prostředí
přesahy do:
přesahy z:
9. ročník
Společenské a hospodářské prostředí
výstupy
učivo
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou Obyvatelstvo světa - základní kvantitativní
organizaci světové populace, její
a kvalitativní geografické, demografické
rozložení, strukturu, růst, pohyby a
hospodářské a kulturní charakteristiky,
dynamiku růstu a pohybu, zhodnotí na
problémy třetího světa
vybraných příkladech mozaiku
multikulturního světa
Světové hospodářství - sektorová a
posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s odvětvová struktura, územní dělba práce,
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné ukazatelé hospodářského rozvoje a
základní geografické znaky sídel
životní úrovně
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a
funkce světového hospodářství, lokalizuje Státy - porovnávací kritéria: národní a
123
na mapách hlavní světové surovinové a mnohonárodnostní státy, části států,
energetické zdroje
správní oblasti, hlavní a periferní
porovnává předpoklady a hlavní faktory
hospodářské oblasti světa; politická,
pro územní rozmístění hospodářských
bezpečnostní a hospodářská seskupení
aktivit
(integrace) států; geopolitické procesy,
porovnává státy světa a zájmové
hlavní světová konfliktní ohniska
integrace států světa na základě
podobných a odlišných znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých
světadílů hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních
světových regionech
rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států
zvažuje, jaké změny ve vybraných
regionech světa nastaly, nastávají, mohou
nastat a co je příčinou zásadních změn v
nich
ujasňuje si vztah k menšinám
zajímá se o problematiku zemí třetího
světa (bída)
pokrytí průřezových témat :
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět
MuV-Kulturní rozdíly
EV- Ekosystémy, Lidské vztahy a problémy životního prostředí
přesahy do:
přesahy z:
Regiony světa
výstupy
učivo
organizuje a přiměřeně hodnotí
Asie
geografické informace a zdroje dat z
dostupných kartografických materiálů, z
grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů
pojmenuje a vyhledá na glóbu a na mapě
světa oceány, světadíly, vybraná moře,
124
ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy
vyhledá na glóbu a v mapách světa daný
světadíl
porovná jeho rozlohu s ostatními světadíly
pojmenuje a vyhledá v mapách významné
prvky horizontální členitosti (moře, zálivy,
ostrovy, poloostrovy, průlivy)
popíše s pomocí mapy výškovou členitost
povrchu
vymezí polohu světadílu v podnebných
pásech
pojmenuje a vyhledá v mapách jednotlivé
přírodní krajiny (tropický deštný les,
savanu, pouště, subtropické krajiny, stepi,
lesy, tundru)
posoudí příčiny nerovnoměrnosti v
osídlení
porovná zeměpisné oblasti podle lidských
ras, náboženství, kultury a způsobu života
vyhledá na politické mapě vybrané státy a
vybraná hlavní a velká města
uvede příklady pěstování zemědělských
plodin a chovu hospodářských zvířat
určí na mapách lokality těžby nerostných
surovin
posoudí možnosti rozvoje cestovního
ruchu
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5.7. Umění a kultura
5.7.1. Hudební výchova
Charakteristika předmětu
Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost,
podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební
kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a
individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých
intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových.
Zaměřujeme se na rozvoj a kultivaci toho, co žák již získal a soustavou pěveckých,
poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činností vede žáka k aktivní
percepci, reprodukci a částečně i produkci hudby a k pochopení základních pojmů z
hudební teorie. Cílem předmětu hudební výchova je rozvoj hudebních schopností a
dovedností žáků, jejich hlasové kultury, melodického a harmonického cítění, smyslu
pro rytmus, formu, rozvoj hudební paměti, představivosti a fantazie v rámci
individuálních schopností žáků. Žáci by se měly seznámit s hudbou artificiální i
125
nonartificiální, s vybranými skladateli jednotlivých období ( jak českými tak
světovými). Na základě vlastních zkušeností se orientovat v současné populární
hudbě.
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení:
• samostatně pozorovat, poznávat, porovnávat a experimentovat
• uvádět věci, znaky, symboly do souvislostí
• vyhledávat a třídit informace podle zadaných kritérií
Kompetence k řešení problémů:
• samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení
• řešení posuzovat z různých společenských aspektů
• při řešení problémů objevovat souvislosti s historií
• nenechat se odradit nezdarem
• činit uvážlivá rozhodnutí a být schopen je obhájit
Kompetence komunikativní:
• naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, obhájit svůj názor a vhodně
argumentovat
• rozumět různým typům obrazových materiálů, reagovat na ně a tvořivě je využívat k
svému rozvoji
Kompetence personální:
• chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce
• seznámit se s možností vytvářet příjemnou atmosféru při práci
• naučit se diskutovat a vyslechnout názor ostatních
• oceňovat zkušenosti druhých lidí
Kompetence občanské:
• rozhodovat se zodpovědně podle dané situace
• respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní dědictví, projevovat kladný
postoj k uměleckým dílům
• získat smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovat do kulturního dění
• respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
Kompetence pracovní:
• používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená
pravidla
• nacházet způsoby jak využívat znalosti získané v předmětu pro svůj další rozvoj
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany životního prostředí a
ochrany kulturních a společenských hodnot
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
dotace
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126
povinnost
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný
(skupina)
dotace
skupiny
1. ročník
Vokální činnost
výstupy
učivo
melodizuje jednoduché texty
Pěvecký a mluvní projev
využívá jednoduché hudební nástroje - dýchání, výslovnost, hlasová hygiena
Intonace, vokální improvizace
- hudební hry (ozvěna)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Instrumentální činnosti
výstupy
využívá jednoduché hudební nástroje
pokrytí průřezových témat
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
zpívá na základě svých dispozic
rozpoznává v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Poslechové činnosti
výstupy
rozlišuje kvality tónů
učivo
Hudební hry (ozvěna)
Doprovod Orffovými nástroji k vybraným
písním
učivo
Pohybový doprovod znějící hudby
Tanečky
učivo
Kvality tónů - délka, síla
Hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem melodie vzestupná a sestupná
Hudba vokální, instrumentální
pokrytí průřezových témat
2. ročník
Vokální činnosti
Výstupy
učivo
127
zpívá rytmicky přesně v jednohlase
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
Pěvecký a mluvní projev
- nasazení a tvorba tónu
Intonace, vokální improvizace
- otázka - odpověď
Záznam vokální hudby
- nota jako gragický znak pro tón
pokrytí průřezových témat
přesahy do
přesahy z:
Instrumentální činnosti
výstupy
využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
učivo
Hra na hudební nástroje
- jednoduché doprovody písní pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z
Orffova instrumentáře
Rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace
- otázka - odpověď
pokrytí průřezových témat
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
pohybem vyjadřuje dynamiku, směr
melodie
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Poslechové činnosti
výstupy
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
odliší hudbu vokální, instrumentální
učivo
Taktování, pohybový doprovod znějící
hudby
- jednoduché hry se zpěvem a
jednoduché lidové tance (mazurka)
učivo
Kvalita tónů
- barva, výška
Hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem
- pohyb melodie
128
Hudba vokální,instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební
nástroj
pokrytí průřezových témat
3. ročník
Vokální činnosti
výstupy
zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
učivo
Pěvecký a mluvní projev
- dynamicky odlišený zpěv, rozšiřování
hlasového rozsahu
Hudební rytmus
- realizace písní ve 2/4 taktu
Dvojhlas a vícehlas
- kánon
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Instrumentální činnosti
výstupy
učivo
improvizuje v rámci nejjednodušších
Hra na hudební nástroje
hudebních forem
- doprovody jednoduchých skladbiček
pokrytí průřezových témat
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
učivo
pohybem vyjadřuje metrum a tempo Taktování
- dvoudobý takt
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Poslechové činnosti
výstupy
učivo
rozliší hudbu vokálně instrumentální
Hudební styly a žánry
- hudba taneční, pochodová, ukolébavka
pokrytí průřezových témat
4. ročník
Vokální činnosti
výstupy
učivo
zpívá na základě svých dispozic
Dvojhlas a vícehlas
intonačně čistě a rytmicky přesně v
- lidový dvojhlas
jednohlase či dvojhlase a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti
Záznam vokální hudby
129
- orientace v notovém (grafickém)
záznamu jednoduché melodie
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Instrumentální činnosti
výstupy
využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
hudební nástroje k doprovodné hře
učivo
Rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace
- jednodílná písňová forma (a - b)
Záznam instumentální melodie
- čtení rytmického schématu
jednoduchého motivku
pokrytí průřezových témat
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Poslechové činnosti
výstupy
rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových
prostředků
pokrytí průřezových témat
5. ročník
Vokální činnosti
výstupy
zpívá na základě svých dispozic v
durových i mollových tóninách
realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Instumentální činnosti
výstupy
učivo
Pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v proudu znějící hudby
- pantomima a pohybová improvizace s
využítím tanečních kroků
učivo
Interpretace hudby
- slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč
je taková)
učivo
Záznam vokální hudby
- orientace v notovém záznamu
jednoduché melodie a její reprodukce
učivo
130
využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivu skladeb a písní
vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace
pokrytí průřezových témat
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
na základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové improvizace
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Poslechové činnosti
výstupy
rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby
upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny
pokrytí průřezových témat
6. ročník
Vokální činnosti
výstupy
umí slovně charakterizovat rozdíl mezi
stupnicí a tóninou
dokáže podle svých individuálních
dispozic intonačně čistě zpívat v
jednohlase
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy do:
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
Záznamy instumentální melodie
- zápis rytmického schématu
jednoduchého motivku
Doprovody k písním
učivo
Orientace v prostoru
- utváření pohybové paměti, reprodukce
pohybů prováděných při tanci, či
pohybových hrách
Základy tanečních kroků
učivo
Vztahy mezi tóny
- souzvuk, akord
Hudební formy
- malá písňová forma, velká písňová
forma, rondo, variace
učivo
Pěvecký a mluvní projev
- rozšiřování hlasového rozsahu,
intonační cvičení - vzestupná a sestupná
řada tónů, intonace durových stupnic
- intervaly (tercie, sexta)
- melodická hudební forma - rondo (Pějme
píseň dokola)
- vánoční koledy
učivo
131
vyjadřuje pohybem rytmus pochodový,
polkový, valčíkový, mazurkový
dokáže vyjádřit pohybem obsah písně
umí taktovat 2/4 a 3/4 takt
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Instrumentální činnosti
výstupy
správně rytmicky doprovodí jednoduchou
píseň Orffovy nástroje
rozvíjí své rytmické cítění a rytmickou
paměť
dokáže vytvořit vlastní předehru, mezihru
a dohru, rytmický motiv k písním
Pochod, polka, valčík, mazurka
Dramatizace písně (Jedna hora)
učivo
Rytmické hádanky
Hra na tělo
Rytmické kostky
Analytická práce s písní (jednoduchá
písňová forma AB, ABA)
Tvorba jednoduchých doprovodů s
využitím nástrojů Orffova instrumentáře
pokrytí průřezových témat
Poslechové činnosti
výstupy
učivo
seznámí se s vybranými skladbami
Poznávání hudebních nástrojů
sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních - rozdělení do skupin
nástrojů a dovede je pojmenovat
rozliší instrumentální a vokální skladbu,
Píseň lidová a umělá
lidovou a umělou píseň, melodram, operu, (ukolébavka - lidová x Brahms)
operetu, muzikál
Vokální a instrumentální skladba
Opera (Smetana, Dvořák, Mozart)
Opereta (Nedbal)
Muzikál (český x světový)
Melodram (Fibich)
Rondo (Haydn, Beethoven)
pokrytí průřezových témat: MV - Kulturní rozdíly
přesahy do:
přesahy z:
7. ročník
Vokální činnosti
výstupy
učivo
při zpěvu využívá správné pěvecké
Vokální činnosti
návyky
- lidová a umělá píseň (dynamika,
dle svých dispozic zpívá intonačně čistě a melodie, rytmus)
rytmicky přesně
- výběr písní různých období
- vánoční koledy a písně (J. J. Ryba 132
Česká mše vánoční)
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Poslechové činnosti
výstupy
při poslechu využívá získané zkušenosti
rozpozná hudební nástroje, jejich
výrazové možnosti
rozpozná rozdíly komorní a symfonické
hudby
zařadí skladbu do příslušného slohového
období
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Instrumentální a pohybové činnosti
výstupy
dokáže využít získaných znalostí a
dovedností k vytvoření hudebně
dramatického vystoupení
reaguje pohybem na znějící hudbu s
využitím jednoduchých gest
pokrytí průřezových témat
8. ročník - dotace: 1, povinný
Vokální činnosti
výstupy
dodržuje správné pěvecké návyky a
hlasovou hygienu
zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně
respekruje dynamiku písně
umí zazpívat jednoduchý dvojhlas, lidový
dvojhlas
rozliší durovou a mollovou stupnici x
tóninu
seznámí se s charakteristickými prvky
džezové hudby
rozvíjí hudební sluch a představivost
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy do:
přesahy z:
Poslechové činnosti
učivo
Výběr poslechových skladeb různých
období
- česká hudba
(nejstarší české písně, chorál, husitství,
baroko - Michna, klasicismus - česká
hudební emigrace, J. J. Ryba,
romantismus - Smetana, Dvořák, Fibich,
Janáček, hudba 20. stol.)
- sonáta, sonátová forma, koncert,
symfonie
učivo
Prolínání do ostatních hudebních činností
v průběhu celého školního roku
(taktování, taneční kroky, menuet, polka)
učivo
Hlasová a rytmická cvičení
Zpěv lidových a umělých písní
Zpěv s oporou hudebního melodického
nástroje
Divadla malých forem (písně V+W+J,
S+Š)
Džez + swing (Až jedenkrát, ...)
Vánoční písně (lidové x umělé)
133
výstupy
chápe jednotlivé základní hudební formy
interpretuje znějící hudbu
poznává hudební dílo v kontextu s
životem autora
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Instrumentální činnosti
výstupy
využívá své individuální schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
umí podle individuálních dispozic
vytleskat obtížnější rytmus
učivo
Světová hudba:
- gotika (Machaut)
- renesance (Palestrina, Gabrielli)
- baroko (Bach, Händel, Vivaldi)
- opera v baroku (Monteverdi)
- klasicismus (Mozart, Beethoven)
- romantismus (Čajkovskij, Verdi, Wagner,
Chopin, Schubert)
- impresionismus (Debussy)
- umění 20. století (Stravinskij, Hindemith,
Šostakovič, Webern)
- jazzová hudba (spirituál - blues)
- folklór (folk, country)
- hudba, divadlo, film
učivo
Výběr skladeb s výrazně odlišným
tempem a rytmem (ragtime - synkopický
rytmus, swing, boogie wogie, blues)
Jednoduchý záznam hudby pomocí
počítačové techniky (např. notační
program Capella)
pokrytí průřezových témat
Hudebně pohybové činnosti
výstupy
orientuje se v prostoru (rozvoj pohybové
paměti, reprodukce pohybů prováděných
při tanci či pohybových hrách
pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
9. ročník
Vokální činnosti
výstupy
rozšiřuje hlasový rozsah a techniku
vokálního projevu, jejich individuální
využití při zpěvu
podle svých individuálních hudebních
dispozic zpívá kultivovaně a pěvecky
učivo
Zasahují do hudebních činností v průběhu
celého školního roku
- taktování, taneční kroky, vlastní
pohybové ztvárnění
- balet x tanec
učivo
Opakování učiva z předchozích ročníků
Výběr písní jednotlivých období
(středověk, renesance, baroko,
klasicismus, romantismus, hudba 20.
134
správně písně různých žánrů
orientuje se v notovém záznamu vokální
skladby
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Poslechové činnosti
výstupy
při poslechu využívá získaných znalostí a
zkušeností
postihuje hudebně výrazové prostředky
dovede slovně charakterizovat hudební
dílo (slohové a stylové zařazení, módnost,
modernost, kýč apod.
vytváří vlastní soudy a preference
respektuje významnou kulturní osobnost v
oblasti hudby
stol., písně MPH)
učivo
Shrnutí světové a české hudby (7. a 8.
ročník)
Advent - Vánoce (význam lidových tradic)
Moderní populární hudba
Hudba a její funkce
Filmová a muzikálová hudba, vliv
pozitivních vzorů
Hudba a technika
pokrytí průřezových témat: MV – Fungování a vliv médií ve společnosti
přesahy do:
Instrumentální a pohybové činnosti
výstupy
učivo
rozpozná hudební nástroje, jejich
Prolínají se do vokálních i poslechových
výrazové možnosti
činností během celého školního roku
pohybem reaguje na změny v proudu
- hudebně výrazové prostředky
znějící hudby (tempové, dynamické,
- historické a současné hudební nástroje
rytmickometrické a harmonické
pokrytí průřezových témat
komentář
Hra na hudební nástroje zasahuje do jednotlivých vyuč. hodin v průběhu celého
školního roku
5.7.2. Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova vytváří základy výtvarných dovedností a vědomostí,
rozvíjí tvořivé schopnosti žáka, smyslové vnímání, schopnost prezentovat emoce,
představy, zkušenosti, myšlenky.
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter, harmonizuje
osobnost žáka.
Výchovné a vzdělávací s t r a t e g i e , které v tomto předmětu žákům umožňují:
Kompetence k učení
135
vybírat a využívat vhodné metody
pracovat s užívanými termíny, znaky, symboly
Kompetence k řešení problémů
nenechat se odradit nezdarem
činit uvážlivá rozhodnutí a být schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
rozumět různým typům textů a záznamů
Kompetence sociální a personální
účinně spolupracovat ve skupině
podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu
přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
oceňovat zkušenosti druhých lidí
Kompetence občanské
respektovat, chránit a ocenit naše tradice
projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům
aktivně se zapojovat do kulturního dění
Kompetence pracovní
používat bezpečně a účinně materiály a nástroje
dodržovat vymezená pravidla
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
dotace
1
1
1
2
2
2
2
1
1
povinnost
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný
(skupina)
dotace
skupiny
1. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
rozpoznává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary, barvy)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity
výstupy
v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti
učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie,
tvary, světlostní a barevné kvality
učivo
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- ilustrace textů, volná malba
136
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (vizuální),
hledisko jejich motivace (fantazijní,
založené na smyslovém vnímání)
přesahy z:
2. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (objemy)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity
výstupy
uplatňuje při tvorbě v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty
učivo
Uspořádání objektů do celků
- uspořádání na základě jejich výraznosti
a velikosti
učivo
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- jejich rozlišení, výběr a uplatnění hračky
Přístupy k vïzuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (haptické)
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
učivo
interpretuje podle svých schopností různá Komunikační obsah vizuálně obrazných
vizuálně obrazná vyjádření
vyjádření
- v komunikaci s rodinnými příslušníky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
3. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
učivo
porovnává a třídí prvky vizuálně
Prvky vizuálně obrazného vyjádření
obrazného vyjádření na základě odlišností - objemy
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů,
zážitků a představ
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k
uplatňuje při tvorbě v plošném i
vnímání ostatními smysly
prostorovém uspořádání další prvky a
- vizuálně obrazná vyjádření podnětů
jejich kombinace
hmatových, sluchových, pohybových,
vyjadřuje rozdíly při vnímání události
čichových, chuťových
137
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity
výstupy
učivo
odlišné interpretace porovnává se svojí
Typy vizuálně obrazných vyjádření
dosavadní zkušeností
- jejich rozlišení, výběr a uplatnění
(objekty)
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (statické)
pokrytí průřezových témat : OSV – Rozvoj schopností poznání
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
učivo
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do Komunikační obsah vizuálně obrazných
komunikace zapojuje obsah vizuálně
vyjádření
obrazných vyjádření, která samostatně
- v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje
vytvořil, vybral či upravil
(ve škole i mimo školu)
přesahy do:
4. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření
užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v
plošném vyjádření linie a barevné plochy
pokrytí průřezových téma
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity
výstupy
při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě
vztahu zrakového vnímání k vnímání
učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- jejich kombinace a proměny v ploše
učivo
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- animovaný film, comics, fotografie
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání (dynamické)
138
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření; pro
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a
prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
5. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
porovnává prvky vizuálně obrazného
vyjádření na základě vztahů (světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční
vztahy a jiné)
užívá a kombinuje prvky v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální
postup; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu
tělu i jako nezávislý model
učivo
Komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření
- vysvětlování výsledků tvorby podle
svých schopností a zaměření
učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- jejich kombinace a proměny v objemu a
prostoru
Uspořádání objektů do celkků
- uspořádání na základě vzájemného
postavení ve statickém a dynamickém
vyjádření
Smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
- umělecká výtvarná tvorba, fotografie,
film, tiskoviny, televize, elektronická
média, reklama
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity
Výstupy
porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim
jako ke zdroji inspirace
učivo
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností
- manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar malby a
kresby
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- skulptura, plastika, elektronický obraz,
139
reklama
pokrytí průřezových témat… OSV - Kreativita
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků
Výstupy
učivo
nalézá a do komunikace v sociálních
Osobní postoj v komunikaci
vztazích zapojuje obsah vizuálně
- jeho utváření a zdůvodňování, odlišné
obrazných vyjádření, která samostatně
interpretace vizuálně obrazných vjádření
vytvořil, vybral či upravil
(samostatně vytvořených a přejatých) v
rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje,
jejich porovnávání s vlastní interpretací
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
6. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti - kresebné studie - prvky vizuálně obrazného vyjádření
Výstupy
učivo
vybírá, vytváří a pojmenovává škálu prvků Prvky viz. obraz. vyjádření - linie, tvary,
vizuálně obrazných vyjádření.
objemy, světlostí a barevné kvality,
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické
a jejich vztahů.
proměny, struktura), ve statickém i
dynamickém vizuálně obrazném
vyjádření.
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Rozvíjení smyslové citlivosti - malba - prvky vizuálně obrazného vyjádření
Výstupy
učivo
učí se užívat techniku malby, míchá a
Teorie barev - Goethův barevný kruh vrství barvy
teplé a studené barvy, barvy příbuzné.
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Rozvíjení smyslové citlivosti - přírodní motivy - reflexe
Výstupy
učivo
užívá prostředky pro zachycení jevů a
Přírodní motivy - rostliny, neživá příroda,
procesů v proměnách; k tvorbě užívá
živočichové; člověk, náš svět, vesmír,
některé metody uplatňované v
bytosti, události.
současném výtvarném umění Zvětšování - (makrokosmos); zmenšování
počítačová grafika,
(mikrokosmos) - detail x celek.
osobitě stylizuje vizuální skutečnost, učí
140
se zvládat základy kompozice
pokrytí průřezových témat : OV - Kreativita
přesahy do:
Rozvíjení smyslové citlivosti - tvorba v souvislosti s ostatními smysly
Výstupy
učivo
seznamuje se s některými netradičními
Souvislost zrakového vnímání s jevy
výtvarnými technikami
ostatních smyslů. Např. hmat - reliéfní
autoportrét, sluch - výtvarné zpracování
hudebních motivů, tvary ze zmačkaného
papíru.
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Rozvíjení smyslové citlivosti - třetí prostor budovaný liniemi
Výstupy
učivo
vybírá, vytváří a pojmenovává škálu prvků Práce na počítači - práce s www
vizuálně obrazných vyjádření.
stránkami.
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
a jejich vztahů.
seznamuje se s některými netradičními
výtvarnými technikami
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
Uplatňování subjektivity - subjektivní vyjádření představ
Výstupy
učivo
výtvarně se vyjadřuje k některým lidovým Subjektivní vyjádření vlastních představ
tradicím a zvykům
za využití různorodých materiálů a
vytváří společné práce
výtvarných postupů - kombinované
Vytváří společné kompozice v prostoru - techniky. Karegorizace představ, prožitků
instalace, své představy dokáže převést a zkušeností; uplatnění při vlastní tvorbě.
do objemových rozměrů.
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
Uplatňování subjektivity - písmo a užitá grafika
Výstupy
učivo
vybírá, vytváří a pojmenovává škálu prvků Písmo a užitá grafika - tvorba plakátu,
vizuálně obrazných vyjádření.
přebalu knihy, obálka časopisu, obal CD.
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
a jejich vztahů.
užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách; k tvorbě užívá
141
některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění počítačová grafika,
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity - nauka o perspektivě
Výstupy
učivo
učí se užívat techniku malby, míchá a
Perspektiva paralelní a šikmá - umístění
vrství barvy
postav na plochu, velikost objektů.
osobitě stylizuje vizuální skutečnost, učí
se zvládat základy kompozice
pokrytí průřezových témat
Komentář
Uplatňování subjektivity - subjektivní výtvarné vyjádření reality
Výstupy
učivo
vybírá, vytváří a pojmenovává škálu prvků Subjektivní výtvarné vyjádření reality.
vizuálně obrazných vyjádření.
Vnímání okolních jevů.
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
a jejich vztahů.
užívá v.o. vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly
žívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností
osobitě stylizuje vizuální skutečnost, učí
se zvládat základy kompozice
objevuje vlastní jedinečnost a identitu
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků - tematické práce
Výstupy
učivo
seznamuje se s některými netradičními
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce výtvarnými technikami
dekorativní předměty, výzdoba iteriéru.
výtvarně se vyjadřuje k některým lidovým Např. vitráž, malba na sklo, vystřihování.
tradicím a zvykům
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků - plastická a prostorová tvorba
142
Výstupy
učivo
seznamuje se s některými netradičními
Plastická a prostorová tvorba.
výtvarnými technikami
Společná práce na jednom objektu vytváří společné práce
koordinace, komunikace.
Vytváří společné kompozice v prostoru instalace, své představy dokáže převést
do objemových rozměrů.
pokrytí průřezových témat
Komentář
7. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti - kresebné studie - kresebné etudy
Výstupy
učivo
vybírá a samostatně vytváří škálu
Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie,
vizuálně obrazových elementů zkušeností tvary, objemy - šrafování, stínování.
z vlastního vnímání a představ
Analýza celistvě vnímaného tvaru na
při vlastních tvůrčích činnostech
skladebné prvky. (Experimentální
pojmenovává prvky vizuálně obrazného skupování, zmenšování, zvětšování,
vyjádření; porovnává je na základě vztahů vrstvení tvarů a linií v ploše a prostoru (světlostní poměry, barevné kontrasty,
horizontála, vertikála, kolmost, střed
proporční vztahy a jiné)
symetrie, asymetrie, dominanta.)
seznamuje se s dalšími netradičními
výtvarnými postupy
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Rozvíjení smyslové citlivosti - přenášení prostoru na plochu
Výstupy
učivo
užívá viz. obraz. vyjádření k zachycení
Přenášení prostoru na plochu, záznam
zkušeností získaných pohybem, hmatem, autentických smyslových zážiků, emocí,
sluchem
myšlenek.
užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie
seznamuje se s dalšími netradičními
výtvarnými postupy
pokrytí průřezových témat
Komentář.
Uplatňování subjektivity - malba - odstíny barev
Výstupy
učivo
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast,
vlastní vyjádření - užívá techniku malby, jemné rozdíly - využití ve volné tvorbě i
texturu, míchá a vrství barvy, využívá
praktickém využití (např. návrhy oděvů,
143
výrazové možnosti barev
interiér).
ověřuje komunikační účinky viz. obr.
vyjádření – hledá formu pro jejich
vyjádření– využívá dekorativních postupů,
rozvíjí si estetické cítění
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků - užitá grafika
Výstupy
učivo
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro Užitá grafika - písmo, styly a druhy písma.
vlastní vyjádření - užívá techniku malby, Uplatnění písma v ploše. (Temat. práce texturu, míchá a vrství barvy, využívá
Vánoce, koncert šk. sboru....)
výrazové možnosti barev
ověřuje komunikační účinky vybraných
upravených či samostatně vytvářených
viz. obr. vyjádření v sociálních vztazích.
Hledá vhodnou formu pro jejich prezentaci
pokrytí průřezových témat
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity - Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků
výstupy
učivo
rozliší působení viz. obraz. vyjádření v
Kategorizace představ, prožitků,
rovině smyslového účinku, v rovině
zkušeností, poznatků. ( Např. kašírování subjektivního účinku
masky.)
pokrytí průřezových témat
komentář
Uplatňování subjektivity - Vlastní prožívání, interakce s realitou
výstupy
učivo
vybírá výtvarné prostředky k vyjádření své Vlastní prožívání, interakce s
osobitosti , užívá prostředky k zachycení realitou....(Vyjádření pocitů, nálad.)
jevů, používá metod současného výt.
Ochota ke spolupráci, přátelství
umění – digit. fotografie, počítačová
grafika - malování
aplikuje postoje a způsobilosti, které
rozvíjejí mezilidské vztahy
pokrytí průřezových témat
komentář
Uplatňování subjektivity - vyprávění výtvarnými prostředky
výstupy
učivo
vybírá výtvarné prostředky k vyjádření své Událost - originální dokončení situace 144
osobitosti , užívá prostředky k zachycení
jevů, používá metod současného výt.
umění – digit. fotografie, počítačová
grafika - malování
pokrytí průřezových témat
vyprávění výtv. prostředky.
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity - ve vizuálně obraz. vyjádření
výstupy
učivo
rozliší působení viz. obraz. vyjádření v
Uplatnění subjektivity ve viz. obraz.
rovině smyslového účinku, v rovině
vyjádření - fantazijní variace na základní
subjektivního účinku
tvary písmen.
seznamuje se s dalšími netradičními
výtvarnými postupy
pokrytí průřezových témat
Ověřování komunikačních účinků - práce s uměleckým dílem
výstupy
učivo
ověřuje komunikační účinky vybraných
Práce s uměleckým dílem. Experimenty s
upravených či samostatně vytvářených
reprodukcemi um. děl - hledání detailu,
viz. obr. vyjádření v sociálních vztazích. základních geometrických tvarů, skládání
Hledá vhodnou formu pro jejich prezentaci deformování, dotváření kresbou a barvou.
Roláž.
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Ověřování komunikačních účinků - architektura, odívání
výstupy
učivo
ověřuje komunikační účinky vybraných
Architektura - charakteristické stavby
upravených či samostatně vytvářených
slohu románského a gotického.
viz. obr. vyjádření v sociálních vztazích. Renesance v JH (znaky v JH,
Hledá vhodnou formu pro jejich prezentaci charakteristiké prvky oděvu)
dokáže odlišit renesanční oděv od
ostatních
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Uplatňování subjektivity - barevné kompozice
Výstupy
učivo
ověřuje komunikační účinky viz. obr.
Kategorizace poznatků a uplatnění při
vyjádření – hledá formu pro jejich
vlastní tvorbě a interpretaci. Barevné
vyjádření– využívá dekorativních postupů, kompozice geometrických tvarů, tvarová
rozvíjí si estetické cítění
kompozice.
seznamuje se s dalšími netradičními
výtvarnými postupy
pokrytí průřezových témat
145
Kreativita
Komentář
přesahy do:
přesahy z:
8. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů zkušeností
z vlastního vnímání a představ
rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku
učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- světlostní a barevné kvality
- vztahy a uspořádání prvků v ploše
- kontrast, rytmus.
Uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru a časovém průběhu
- vyjádření vztahů, pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty.
pokrytí průřezových témat
Uplatňování subjektivity
výstupy
k tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích - počítačová
grafika, fotografie
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření
interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází
při tom ze svých znalostí historických
souvislostí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů
je vnímavý k sociálním problémům
nevyhýbá se řešení osobních problémů
učivo
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad a osobních zkušeností
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- uspořádání prostoru.
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- ilustrace textů, volná malba, plastika,
fotografie.
učivo
Osobní postoj v komunikaci
- jeho utváření a zdůvodňování, důvody
vzniku odlišných interpretací vizuálně
obrazných vyjádření.
Komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření
- vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
s respektováním záměru autora.
Uplatnění komplexní prosociálnosti - bída
světa, vztah k menšinám, role v rodině
pokrytí průřezových témat
146
přesahy do:
Prvky barokního slohu
výstupy
dokáže odlišit barokní oděv od ostatních
9. ročník
Rozvíjení smyslové citlivosti
výstupy
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků
rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině subjektivního účinku
učivo
Barokní architektura, odívání
(charakteristiké prvky), zaměření na JH
učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření
- světlostní a barevné kvality
- vztahy a uspořádání prvků v ploše
- kontrast, rytmus
- dynamické proměny, struktura.
Uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru a časovém průběhu
- vyjádření vztahů, pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty, ve statickém i
dynamickém vyjádření.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly
- vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě.
Smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
- umělecká výtvarná tvorba
- forografie
- televize, reklama, použití ve vlastní
tvorbě.
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Uplatňování subjektivity
výstupy
užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě
užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních
médiích - počítačová grafika, video,
animace
rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině subjektivního účinku
učivo
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru
- akční tvar malby a kresby
- uspořádání prostoru.
Typy vizuálně obrazných vyjádření
- ilustrace textů, volná malba, plastika,
fotografie, elektronický obraz, reklama
- komunikační grafika
- rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní
147
tvůrčí záměry.
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
- hledisko jejich vnímání
- hledisko jejich motivace
- vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích
činnostech.
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Ověřování komunikačních účinků
výstupy
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně
obrazných vyjádření
interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází
při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a
prožitků
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vztazích
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v
každodenních situacích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Prvky modernějších uměleckých směrů
výstupy
vytvoří návrhy pro secesní oblečení
učivo
Osobní postoj v komunikaci
- jeho utváření a zdůvodňování, důvody
vzniku odlišných interpretací vizuálně
obrazných vyjádření, kritéria jejich
porovnávání, jejich zdůvodňování.
Komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření
- vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
s respektováním záměru autora,
prezentace ve veřejném prostoru,
mediální prezentace.
Proměny komunikačního obsahu
- záměry tvorby a proměny obsahu
vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl
i děl výtvarného umění; historické,
sociální a kulturní souvislosti.
Citový vztah člověka k přírodě,
zodpovědnost za životní prostředí,
vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody.
učivo
Výtvarné řešení secese v architektuře,
malířství a módě.
5.8. Člověk a zdraví
5.8.1.Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu
Předmět svým pojetím a obsahem otevírá prostor pro lepší porozumění potřebám
zdravého vývoje člověka, pro osvojení vybraných poznatků, praktických zdravotně
preventivních dovedností a pochopení základních zásad zdravého životního stylu.
148
Komplexní charakter předmětu dává možnost zabývat se jednotlivými tématy
z různých pohledů a naplňovat je učivem podle vyspělosti a zájmu žáků.Umožňuje
učiteli navazovat s nimi potřebný kontakt.
Hodinová dotace je 1 hod. týdně v 8. a 9. ročníku.Pro potřeby vytvoření dokumentu
ŠVP je učivo rozděleno do několika témat – bloků, není však nutné vyučovat tato
témata podle pořadí, postupovat od jednoho k dalšímu…Naopak je žádoucí témata
vzájemně kombinovat, využívat konkrétních situací ze života žáků a školy, reagovat
na aktuální problémy.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
znát dostupné spolehlivé informační prameny týkající se dané problematiky,
chápat probírané oblasti v kontextu zdravého způsobu života (uvádět věci do
souvislostí),
poznat smysl a cíl učení.
Kompetence k řešení problémů
rozpoznat konfliktní a krizové situace,
aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových
situacích,
řešení posuzovat z různých aspektů, různých společenských rolí.
Kompetence komunikativní
souvisle a výstižně formulovat své názory a postoje,
posilovat schopnost vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím,
účinně se zapojit do diskuse, obhájit svůj názor, vhodně argumentovat.
Kompetence sociální
chápat potřebu efektivně spolupracovat ve skupině,
upevňovat dobré mezilidské vztahy,
osvojit si a postupně kultivovat odpovědné chování a rozhodování,
respektovat potřeby a názory ostatních.
Kompetence občanské
pochopit práva a povinnosti související se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy,
bezpečně se orientovat v konfliktních a krizových situacích, zodpovědně se
rozhodovat podle dané situace a tím chránit zdraví své i ostatních.
Kompetence pracovní
vést přehledně zápisy probrané látky,
plnit povinnosti a závazky.
ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
dotace
0
1
1
povinný
povinný
povinnost
(skupina)
149
dotace skupiny
8. ročník
Rodina, rozvoj osobnosti
výstupy
chápe význam dobrého soužití mezi členy
rodiny
uvědomuje si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím
vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se
v průběhu těhotenství
uvědomuje si důležitost respektování
zdravého způsobu života v období
těhotenství (zdravá výživa, absence
návykových látek)
učivo
Vztahy rodiče - děti (v období dospívání),
poznání vlastní rodiny
Styly výchovy, role v rodině, příprava a
povinnosti, komunikace v rámci rodiny
Dětská práva
Konflikty v rodině, rozpad manželství a
rodiny
Typy temperamentu
Manželství
Založení rodiny
Plánované rodičovství, interupce,
neplodnost a její léčení
Výživa v průběhu těhotenství
Sociálně právní otázky rodiny
Význam rodinného prostředí
pokrytí průřezových témat :OSV – Rozvoj schopností poznání
přesahy do
přesahy z:
Základy sexuální výchovy
výstupy
učivo
pojmenuje tělesné, fyziologické a
Sexuální orientace + deviace
psychické změny dospívání
osvojí si pojmy z oblasti sexuality
Předčasná sexuální zkušenost, její rizika
optimálně reaguje na fyziologické změny a následky
v období dospívání a kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví
Sexualita a zákon, sexuální zneužití
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a životními cíli mladých lidí přijímá
Promiskuita
odpovědnost za bezpečné sexuální
chování
Sexuální choroby X sexuální zdraví
orientuje se v rozdílech sexuálního
chování jednotlivců (homosexualita,
HIV/AIDS (cesty přenosu, rizikové
bisexualita ...
chování, odborná pomoc)
respektuje odlišné přístupy k sexualitě
150
ovlivněné odlišnou kulturou a vírou
Antikoncepce, plánované rodičovství,
zná důvody pro odložení pohlavního
nezralé rodičovství
života do doby plné zralosti
vysvětlí rizika nechráněného pohlavního
styku a střídání partnerů
pojmenuje způsoby ochrany proti
nechtěnému těhotenství a orientuje se v
možnostech i ve vhodnosti jejich použití
vyjmenuje nejčastější pohlavní choroby a
vysvětlí, jak se před nimi chránit
orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS,
zdůvodní preventivní opatření boje proti
šíření HIV
v případě problémů použije kontakty na
odbornou pomoc
orientuje se v zákonech. které se vztahují
na sexuální život jedince
respektuje velikost a důstojnost lidské
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Poruchy chování
výstupy
učivo
vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, Prostituce, kuplířství
které ukazují lásku a rodičovství ve
zkreslené podobě
Počítače a hazardní hry, gamblerství
uplatňuje způsoby bezpečného chování v
sociálním kontaktu s vrstevníky, při
Vandalství
komunikaci s neznámými lidmi
vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená Krizové situace: šikana, týrání
s hracími a výherními automaty
zaujímá odmítavé postoje k projevům
Linky důvěry, krizová centra
násilí a brutality
uplatňuje účelné modely chování v
případě šikanování, týrání a zneužívání
dítěte
ví o centrech odborné pomoci a v případě
potřeby specializovanou pomoc vyhledá
pokrytí průřezových témat :OSV – Sebepoznání a sebepojetí
přesahy do:
Zdravý způsob života, podpora a péče o zdraví
výstupy
učivo
využívá z hlediska osobního bezpečí
Pohyb jako nedílná součást VkZ
svých znalostí, jak se chovat v dopravě
samostatně zvládá základní postupy první Dopravní výchova - pravidla silničního
151
pomoci (obvazová technika)
provozu, zodpovědnost za vlastní zdraví
uplatňuje základní zásady pro užívání a
ukládání léků
Základní postupy první pomoci, přivolání
rozlišuje běžné, civilizační a infekční
lékaře
choroby, aktivně se proti nim brání
v případě potřeby vyhledá odbornou
Domácí lékárnička
pomoc a popíše své zdravotní problémy
zařazuje do svého denního režimu aktivní Podpora zdraví a její formy, preventivní a
pohyb, relaxaci
léčebná péče
zná a respektuje základní pravidla
hygieny pro každý den a uplatňuje osobní Vliv životních podmínek a životního stylu
hygienu s ohledem na zdravotní hlediska na zdraví, vznik civilizačních chorob
a ohleduplné mezilidské vztahy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Mezilidské vztahy, rodina, rozvoj osobnosti
výstupy
učivo
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, Vztahy a pravidla soužití v prostředí
spolku) a uvede příklady pozitivního a
komunity (rodina)
negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
Sebepoznání - vztah k sobě samému,
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví zdravé a vyrovnané sebepojetí
respektuje přijatá pravidla soužití mezi
vrstevníky a partnery a pozitivní
Respektování druhých, empatie
komunikací a kooperací přispívá k
utváření dobrých mezilidských vztahů v
širším společenství (v rodině, komunitě)
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
9. ročník
výstupy
učivo
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
Zdraví - složky zdraví a jejich interakce
mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím; vysvětlí vztah mezi
Náročné životní situace a jejich prevence,
uspokojováním základních lidských potřeb komunikace, asertivní chování
a hodnotou zdraví
samostatně využívá osvojené
Stanovení osobních cílů a postupných
kompenzační a relaxační techniky a
kroků k jejich dosažení
sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
Posilování duševní odolnosti, relaxační a
předcházení stresovým situacím
regenerační techniky k překonávání
uplatňuje zásady správné životosprávy při únavy, význam pohybových aktivit pro
tvorbě vlastního režimu
zdraví
vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním
152
zdravím
Životospráva z hlediska duševní hygieny
usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví
a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším okolí
komunikuje otevřeně, pravdivě, s
porozuměním pro potřeby druhých a
přiměřeně situaci
nahrazuje agresivní a pasivní chování
chováním asertivním, neagresivním
způsobem obhajuje své postoje
pokrytí průřezových témat… OSV –Psychohygiena, OSV – Seberegulace a
sebeorganizace
přesahy do:
Zdravá výživa
Výstupy
učivo
dává do souvislostí složení stravy a
Výživa a zdraví
způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých
Význam výživy v preventivní medicíně,
možností uplatňuje zdravé stravovací
civilizační choroby
návyky
Přirozené cesty detoxikace
přesahy do:
přesahy z:
Prevence zneužívání návykových látek
výstupy
učivo
obhájí příklady pozitivních životních cílů a Fakta o drogách
hodnot jako protiargument zneužívání
návykových látek
Drogy a média
orientuje se v trestně právní problematice
návykových látek
Nebezpečí spojená s užíváním drog
vysvětlí zdravotní a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním návykových látek Drogy a infekční nemoci
poskytne nezbytnou první pomoc při
předávkování OPL a přivolá pomoc
Centra odborné pomoci, modely závislosti
vyhodnotí na základě svých znalostí a
a přístupy v pomoci uživatelům drog
zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje
První pomoc při předávkování OPL
osvojené dovednosti komunikační obrany Opatření a zákony související s
proti manipulaci a agresi
podáváním alkoholických nápojů
projevuje zdravé sebevědomí a preferuje mladistvím
ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy
Anabolické steroidy
kriticky posoudí reklamy na cigarety,
alkohol a jiné návykové látky
Odmítání, tlak party, obrana před
dává do souvislostí zdravotní a
manipulací
153
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v
každodenních situacích a nevyhýbá se
řešení osobních problémů
pokrytí průřezových témat:OSV- Spolupráce a soutěživost
přesahy do:
Zdravá výživa
výstupy
učivo
rozpozná klamavou reklamu na potraviny Souhrn doporučení pro zdravou výživu
a vyjádří k ní vlastní názor
orientuje se v údajích o složení a
Reklama na potraviny
trvanlivosti potravinářských výrobků a
využívá je při nákupu a uchovávání
Alternativní výživové směry
potravin v domácnosti
posoudí na konkrétních příkladech
Pronikání cizorodých látek do potravního
zastoupení jednotlivých potravin a nápojů řetězce
ve stravovacím režimu člověka z hlediska
zdravé výživy
Poruchy příjmu potravy - mentální
orientuje se ve specifických potřebách
anorexie, bulimie
výživy s ohledem na věk, výkonnost,
zdravotní stav jedince
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Ochrana člověka za mimořádných situací
výstupy
učivo
projevuje odpovědné chování v situacích Co je to mimořádná situace, potencionální
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
nebezpečí
mimořádných událostech
charakterizuje mimořádné situace
Tísňová volání + varovný signál a chování
zná zásady ochrany člověka za
po jeho vyhlášení
mimořádných situacích
zná zásady kolektivní ochrany
Evakuace, úkryt
obyvatelstva
zná potencionální nebezpečí
Improvizovaná ochrana
rozlišuje mezi závažnými a méně
závažnými poraněními
První pomoc
v případě potřeby poskytne nezbytnou
první pomoc i při vážnějších poraněních
(selhání životních funkcí)
zná zásady chování po vyhlášení
mimořádné situace a evakuace
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
154
5.8.2. Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví .Je realizován na 1. i 2. stupni
V rozsahu 3 hodiny týdně. Na 2. stupni se k tělesné výchově připojuje ještě Výchova
a zdraví. Celá vzdělávací oblast učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu
tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v
každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí
fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje
jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a poznání
vlastních omezení. Celá vzdělávací oblast seznamuje žáky s různým nebezpečím,
které může ohrozit jejich zdraví v běžných i mimořádných situacích, žáci si osvojují
dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení
zdraví. Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní
pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s
věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu k
řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují k
utváření
klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• poznávat vlastní pohybové schopnosti
• prožívat souvislosti mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
• systematické sledovat vlastní fyzickou zdatnost
Kompetence k řešení problémů
• přemýšlet o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledat tréninkové
cesty k jeho odstranění
• hledat vhodnou taktiku v individuálních i kolektivních sportech
Kompetence komunikativní
• vyslechnout a přijmout pokyny vedoucího družstva
• otevírat prostor k diskusi o taktice družstva
Kompetence sociální a personální
• dodržovat pravidla fair play
• rozvíjet spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva
• rozdělovat a přijímat úkoly v rámci sportovního družstva
Kompetence občanské
• podporovat aktivní sportování
• zdůrazňovat potřebu dodržovat hygienu při tělesných aktivitách
• poskytnout první pomoc při lehčích úrazech
• poukazovat na škodlivost požívání drog a jiných škodlivin
Kompetence pracovní
• nutnost dodržovat pravidla ve sportu, v celém životě
155
• vyhledávat možná rizika při pohybových činnostech a hledat cesty minimalizace
• zpracovávat a prezentovat naměřené výkony
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
dotace
2
2
2
2
2
2
2
2
2
povinnost
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný
(skupina)
dotace
skupiny
1. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
prostorech školy
učivo
Význam pohybu při zdraví
Příprava organismu
Správné držení těla
Rozvoj různých forem rychlost
Hygiena při TV
Bezpečnosti při pohybových činnostech
pokrytí průřezových témat
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
spojuje pravidelnou každodenní
Pohybové hry
pohybovou činnost se zdravím a využívá - s různým zaměřením
nabízené příležitosti
reaguje na základní pokyny a povely k
Průpravná cvičení, akrobacie, kotoul
osvojované činnosti a její organizaci
vpřed a chůze na kladince
prostorech školy
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
- cvičení s hudbou
Průpravné úpoly - přetahy
Základy atletiky, rychlý běh 60 m, nízký
start
Základy společných her
- manipulace s různými míči
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu
156
Plavání - hygiena plavání
Bruslení -hry na ledě
Další pohybové činnosti
- bobování
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
prostorech školy
učivo
Komunikace v TV
- základní tělocvičné názvosloví
Organizace při TV
- základní organizace prostoru
Zásady jednání
Pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
2. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
učivo
uplatňuje hlavní zásady hygieny a
Význam pohybu při zdraví
bezpečnosti při pohybových činnostech ve - pohybový režim žáků
známých prostorech školy
Příprava organismu
- příprava před pohybovou činností
Zdravotně zaměřené činnosti (ZdrTv)
- správné zvedání zátěže
Rozvoj vytrvalosti, síly pohyblivosti
Hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí
Organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách,
pokrytí průřezových témat
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
157
uplatňuje hlavní zásady hygieny a
Pohybové hry
bezpečnosti při pohybových činnostech ve - využití hraček
známých prostorech školy
Průpravná cvičení
- průprava na kotoul vzad, skoky snožmo
z trampolínky
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
cvičení s rytmickým doprovodem
Průpravné úpoly - přetlaky
Základy atletiky
- běh v terénu 10 minut, vysoký start
Základy společných her
- spolupráce ve hře, vybíjená
Turistika a pobyt v přírodě -chůze v terénu
Plavání - adaptace na vodní prostředí
Bruslení - základní techniky pohybu na
bruslích
Další pohybové činnosti - sáňkování
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
uplatňuje hlavní zásady hygieny a
Komunikace v TV
bezpečnosti při pohybových činnostech ve - názvosloví osvojovaných činností
známých prostorech školy
Organizace prostoru a činnosti
- činností ve známém prostředí
Chování - fair play
Pravidla her
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
3. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové
učivo
Význam pohybu při zdraví
- délka a intenzita pohybu
158
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
zlepšení
spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
Příprava organismu
- uklidnění při zátěži, napínací a
protahovací cvičení
Průpravná relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení, praktické využití
Rozvoj různých forem rychlosti,
koordinace pohybu
Hygiena při TV
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
Bezpečnosti při pohybových činnostech
- bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první pomoc v
hodinách TV
pokrytí průřezových témat
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
zvládá v souladu s individuálními
Pohybové hry
předpoklady jednoduché pohybové
- pohybová tvořivost
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
Průpravná cvičení, kotoul vpřed a kotoul
zlepšení
vzad, cvičení na snížené švédské bedně,
spolupracuje při jednoduchých týmových ručkování ve visu na hrazdě a přešvihy
pohybových činnostech a soutěžích nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
jejich zlepšení
- základy estetického pohybu
Průpravné úpoly - při pohybových hrách
Základy atletiky, rychlý běh 60 m, běh v
terénu 10 minut, skok do dálky z rozběhu
z pásma, hod míčkem z místa
Základy společných her - průpravné hry,
vybíjená
Turistika a pobyt v přírodě - chování v
dopravních prostředcích
Plavání - základní plavecké dovednosti
Bruslení - jízda vpřed a vzad
159
Další pohybové činnosti - turistika a pobyt
v přírodě
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
zvládá v souladu s individuálními
Komunikace v TV
předpoklady jednoduché pohybové
- smluvené povely, signály
činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich
Organizace při TV ve známém prostředí
zlepšení
spolupracuje při jednoduchých týmových Fair play
pohybových činnostech a soutěžích nebo
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o Pravidla zjednodušených osvojovaných
jejich zlepšení
pohybových činností -závodů, soutěží
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
4. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
učivo
podílí se na realizaci pravidelného
Význam pohybu při zdraví
pohybového režimu; uplatňuje kondičně - pohybový režim žáků
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně
Příprava organismu
své zdatnosti
- před pohybovou činností
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
Zdravotně zaměřené činnosti (ZdrTv)
dovednosti; vytváří varianty osvojených
- správné držení těla, správné zvedání
pohybových her
zátěže
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k Rozvoj různých forem rychlost a
vlastnímu provedení pohybové činnosti
vytrvalosti
užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí
Hygiena při TV
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
Bezpečnosti při pohybových činnostech,
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti organizace a bezpečnost prostoru
a soutěže na úrovni třídy
pokrytí průřezových témat
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
podílí se na realizaci pravidelného
Pohybové hry
pohybového režimu; uplatňuje kondičně - netradiční pohybové hry a aktivity
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně
Základy gymnastiky
160
své zdatnosti
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty osvojených
pohybových her
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti
a soutěže na úrovni třídy
- akrobacie - kotoul vpřed a vzad, stoj na
rukou s dopomocí, přeskok nižší bedny
odrazem s trampolínky, skrčka přes
bednu na šíř, na hrazdě shyb stojmo, na
kladince chůze s dopomocí
Vyjádření rytmu a melodie pohybem
Přetahy při kondičním cvičení
Hry s různým herním náčiním, pravidla
minisportů, fotbal, přehazovaná vybíjená
Chůze v terénu, ochrana přírody
Plavání - plavecký kurz, jeden plavecký
způsob, hygiena plavání
Bruslení - hry na ledě
Další pohybové činnosti - podle zájmu
žáků, turistika
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně
své zdatnosti
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty osvojených
pohybových her
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti
a soutěže na úrovni třídy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
učivo
Základní tělocvičné názvosloví
Organizace prostoru a í tělocvičny olympijské ideály a symboly
Pravidla her
Měření a posuzování pohybových
dovedností
Zdroje informací - televize
161
5. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace
učivo
Význam pohybu při zdraví
- délka a intenzita pohybu
Příprava organismu
- uklidnění při zátěži, napínací a
protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti (ZdrTv)
- relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení, praktické využití
Rozvoj síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu
Hygiena při TV
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové
aktivity
Bezpečnost v šatnách a umývárnách,
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první
pomoc v hodinách TV
pokrytí průřezových témat
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
zařazuje do pohybového režimu korektivní Pohybové hry
cvičení, především v souvislosti s
- netradiční náčiní při cvičení, pohybová
jednostrannou zátěží nebo vlastním
tvořivost
svalovým oslabením
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného Základy gymnastiky
chování v běžném sportovním prostředí; - přeskok nižší bedny odrazem z můstku,
adekvátně reaguje v situaci úrazu
skrčka přes kozu nebo bednu na šíř s
spolužáka
různými odrazy, na hrazdě náskok do
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla vzporu a sešin, na kladince chůze bez
her a soutěží, pozná a označí zjevné
dopomoci, kotouly s obměnami, stojka,
přestupky proti pravidlům a adekvátně na hvězda
ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
změří základní pohybové výkony a
- jednoduché tance
porovná je s předchozími výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o
Průpravné úpoly - přetlaky při hrách
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště;
Základy atletiky běh 60 m, vytrvalý běh,
samostatně získá potřebné informace
běh v terénu 15 minut, start na povel z
bloků skok z břevna, nácvik skoku do
výšky, hod míčkem do dálky
162
Činnost jednotlivce a spolupráce ve hře,
pravidla minisportů ringo, košíková,
házená, florbal
Turistika a pobyt v přírodě - táboření,
ekologie
Plavání - prvky sebezáchrany a dopomoci
tonoucímu
Bruslení - volné bruslení
Další pohybové činnosti - turistika
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
6. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
učivo
Komunikace v TV
- smluvené povely a signály
Organizace při TV
- organizace TV v tělocvičně a hřišti
Zásady jednání a chování - olympijské
ideály a symboly
Pravidla závodů, soutěží
Měření výkonů a pohybové testy
Zdroje informací - noviny
učivo
Význam pohybu pro zdraví (zdravotní Tv)
- chápe různé funkce pohybu ve zdravém
životním stylu; rekreační a výkonnostní
sport
163
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v Zdravotně orientovaná zdatnost
méně známém prostředí sportovišť,
(zdravotní Tv)
přírody, silničního provozu
- rozvoj ZOZ
využívá osvojené kompenzační a
- protahovací a strečinková (napínací)
relaxační techniky k regeneraci organismu cvičení (podle předchozí a následné
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a činnosti, pohyb. úrovně žáka)
modely chování při kontaktu se sociálně - rychlostní silová cvičení; vytrvalostní
patologickými jevy ve škole i mimo ni
cvičení
Prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových dysbalancí
(zdravotní Tv)
- správné držení těla, zvyšování kloubních
pohybů (flexibility) a pohybové obratnosti
- cvičení dechová, relaxační
- cvičení kompenzační (po statické a
jednostranné zátěži); vyrovnávací (podle
oslabení žáků)
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech (zdravotní Tv)
- drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky
zvyšující fyz. kondici a podporující růst
svalové hmoty)
- reakce těla při zhoršení rozptyl.
podmínek, vhodná úprava pohyb. aktivit
- seznámení žáků s vhodným a
bezpečným chováním na sport. akcích
konaných ve škole i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, sil. provozu,
první pomoc
- zásady bezpečného používání
konkrétních sport. potřeb a nářadí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
zvládá v souladu s individuálními
Pohybové hry
předpoklady osvojované pohybové
- pro osvojování různých způsobů
dovednosti
lokomoce
posoudí provedení osvojované pohybové - pro manipulaci s různým náčiním; pro
činnosti
ovlivňování kondičních a koordinačních
předpokladů
- pro zdokonalování pohyb. dovedností;
soutěživé
- netradiční pohyb. hry a aktivity
Estetické a kondiční formy cvičení s
164
hudbou a rytmickým doprovodem (dívky)
- základy rytmické gymnastiky (technika
pohybů - kroky, skoky, obraty...); tance
(kroky, držení - lid., společ., disk.)
- cvičení s náčiním (švihadla, míče...)
- kondiční formy cvičení (aerobik,
powerjoga...)
Úpoly
- základy sebeobrany, základy filosofie
bojových a sebeobranných činností;
průpravné úpoly - přetahy, přetlaky, pády,
úchopy, střehové postoje
Gymnastika
- akrobacie (kotouly, stoje, přemety, skoky
na místě, z místa)
- přeskoky (trampolínka, koza, bedna...)
- hrazda po čelo (výmyk, přešvihy,
podmet...)
- kladina (dívky) - chůze, obraty, poskoky,
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky,
sestavy
- kruhy (houpání...)
- šplh s obměnami
Atletika
- běh (spec. běžecká cvičení, rychlý,
vytrvalý na dráze a v terénu, štafetový,
základy překážkového běhu)
- skok (do dálky - spec. skokanská
cvičení, do výšky)
- hod (míčkem - z místa a z rozběhu,
granátem na dálku)
Sportovní hry (herní činnosti
jednotlivce,herní kombinace, pravidla)
- vybíjená, přehazovaná, házená, fotbal,
košíková, volejbal
Plavání
- další plavecké dovednosti (startovní
skok, obrátka)
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu (bezpečnost sil.
provozu), chůze se zátěží, táboření,
ochrana přírody, orientace v přírodě mapa, topografické značky, základy
165
orientačního běhu
Bruslení
- jízda vpřed, vzad, obrat, zastavení, lední
hokej - hra
- bezpečné chování na umělých i
přírodních kluzištích (první pomoc)
Další (i netradiční) pohybové činnosti
- minikopaná, florbal, ringo, hokejbal,
stolní tenis, baseball, freesbee
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
dodržuje zásady fair play
užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího
naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky
dohodne se na spolupráci i na
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva
sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je
učivo
Komunikace v Tv
- tělocvičné názvosloví, smluvené povely,
gesta, značky
- vzájemná spolupráce při osvojovaných
pohyb. činnostech
Organizace prostoru a pohybových
činností
- výstroj a výzbroj, výběr a ošetřování,
aktivní organizace prostoru a činnosti
Historie a současnost sportu
- historie OH - olympismus, významné
soutěže a sportovci
Pravidla osvojovaných pohybových
činností
- týmový hra podle platných nebo
dohodnutých pravidel
Zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech
- zná a dodržuje pravidla bezpečného
chování v nestandardních podmínkách a
při netradiční pohyb. činnosti
Měření výkonů a posuzování pohyb.
dovedností
- statistická zjištění (práce se stopkami a
pásmem - měření délky, výšky, rychlosti);
práce s tabulkou
pokrytí průřezových témat
166
přesahy do:
7. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně
samostatně se připraví před pohybovou
činností
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu, zimní krajiny;
předvídá možná nebezpečí úrazu
dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika osvojená se
zneužíváním návykových látek
učivo
Význam pohybu pro zdraví (zdravotní Tv)
- chápe různé funkce pohybu ve zdravém
životním stylu; rekreační a výkonnostní
sport
Zdravotně orientovaná zdatnost
(zdravotní Tv)
- rozvoj ZOZ
- protahovací a strečinková (napínací)
cvičení (podle předchozí a následné
činnosti, pohyb. úrovně žáka)
- rychlostní silová cvičení; vytrvalostní
cvičení
Prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových dysbalancí
(zdravotní Tv)
- správné držení těla, zvyšování kloubních
pohybů, (flexibility) a pohybové obratnosti
- cvičení dechová, relaxační
- cvičení kompenzační (po statické a
jednostranné zátěži); vyrovnávací (podle
oslabení žáků)
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech
- drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky
zvyšující fyz. kondici a podporující růst
svalové hmoty)
- reakce těla při zhoršení rozptyl.
podmínek, vhodná úprava pohyb. aktivit
- seznámení žáků s vhodným a
bezpečným chováním na sport. akcích
konaných ve škole i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, sil. provozu;
první pomoc
- zásady bezpečného používání
konkrétních sport. potřeb a nářadí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
zvládá v souladu s individuálními
Pohybové hry
167
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře
posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky
- pro osvojování různých způsobů
lokomoce, pro zdokonalování pohyb.
dovedností
- pro manipulaci s různým náčiním
- pro ovlivňování kondičních a
koordinačních předpokladů, soutěživé hry
- netradiční pohyb. hry a aktivity
Estetické a kondiční formy cvičení s
hudbou a rytmickým doprovodem (dívky)
- základy rytmické gymnastiky (technika
pohybů - kroky, skoky, obraty...), tance
(kroky, držení - lid., společ., disk.)
- cvičení s náčiním (švihadla, míče...)
- kondiční formy cvičení (aerobik,
powerjoga...)
Úpoly
- základy sebeobrany, základy filosofie
bojových a sebeobranných činností,
průpravné úpoly - přetahy, přetlaky, pády,
úchopy, střehové postoje
Gymnastika
- akrobacie (kotouly, stoje, přemety, skoky
na místě, z místa)
- přeskoky (trampolínka, koza, bedna...)
- hrazda po čelo (výmyk, přešvihy,
podmet...)
- kladina (dívky) - chůze, obraty, poskoky,
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky,
sestavy
- kruhy (houpání...)
- šplh s obměnami
Atletika
- běh (spec. běžecká cvičení, rychlý,
vytrvalý na dráze a v terénu, štafetový,
základy překážkového běhu)
- skok (do dálky - spec. skokanská
cvičení, do výšky)
- hod (míčkem - z místa a z rozběhu,
granátem na dálku)
Sportovní hry (herní činnosti jednotlivce,
herní kombinace, pravidla)
- vybíjená, přehazovaná, házená, fotbal,
košíková, volejbal
168
Plavání
- další plavecké dovednosti (startovní
skok, obrátka)
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu (bezpečnost sil.
provozu), chůze se zátěží, táboření,
ochrana přírody, orientace v přírodě mapa, topografické značky, základy
orientačního běhu
Lyžování, snowboarding
- týdenní kurz (sjezdový výcvik, výstroj,
výzbroj, jízda na vleku, bezpečnost
pobytu v zimní horské krajině)
Bruslení
- jízda vpřed, vzad, obrat, zastavení, lední
hokej - hra
- bezpečné chování na umělých i
přírodních kluzištích (první pomoc)
Další (i netradiční) pohybové činnosti
- minikopaná, floorbal, ringo, hokejbal,
stolní tenis, baseball, freesbee
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka
naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví
dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji
zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody
respektuje důstojnost lidské osoby,
objevuje vlastní jedinečnost
učivo
Komunikace v Tv
- tělocvičné názvosloví, smluvené povely,
gesta, značky
- vzájemná spolupráce při osvojovaných
pohyb. činnostech
Organizace prostoru a pohybových
činností
- výstroj a výzbroj, výběr a ošetření;
aktivní organizace prostoru a činnosti
Historie a současnost sportu
- historie OH - olympismus, významné
soutěže a sportovci
Pravidla osvojovaných pohybových
činností
- týmový hra podle platných nebo
dohodnutých pravidel, jejich aplikace při
169
hře
Zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech
- zná a dodržuje pravidla bezpečného
chování v nestandardních podmínkách a
při netradiční pohyb. činnosti
Rozvoj sebevědomí a sebeovládání,
pozitivní hodnocení druhých
Měření výkonů a posuzování pohyb.
dovedností
- statistická zjištění (práce se stopkami a
pásmem - měření délky, výšky, rychlosti),
práce s tabulkou
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
8. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje opakovaně
pravidelně a s konkrétním účelem usiluje
o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí; předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky k
regeneraci organismu
dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika osvojená se
zneužíváním návykových látek, v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě
nebo druhým
učivo
Význam pohybu pro zdraví (zdravotní Tv)
- chápe různé funkce pohybu ve zdravém
životním stylu, respektuje rozdíly ( mezi
sportem dívek a chlapců, mladých a
starých, zdravých a oslabených);
rekreační a výkonnostní sport
Zdravotně orientovaná zdatnost
(zdravotní Tv)
- rozvoj ZOZ; vytrvalostní cvičení,
rychlostní silová cvičení
- protahovací a strečinková (napínací)
cvičení (podle předchozí a následné
činnosti, pohyb. úrovně žáka)
Prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových dysbalancí
(zdravotní Tv)
- správné držení těla, zvyšování kloubních
pohybů (flexibility) a pohybové obratnosti,
celkové posílení svalového aparátu,
strečink celého těla před a po ukončení
hodiny
- cvičení dechová, kompenzační (po
statické a jednostranné zátěži),
vyrovnávací (podle oslabení žáků),
relaxační
170
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech
- drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky
zvyšující fyz. kondici a podporující růst
svalové hmoty)
- reakce těla při zhoršení rozptyl.
podmínek, vhodná úprava pohyb. aktivit
- seznámení žáků s vhodným a
bezpečným chováním na sport. akcích
konaných ve škole i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, sil. provozu;
první pomoc při Tv a sportu v různém
prostředí a klimatických podmínkách,
ošetření poranění a odsun raněného
- zásady bezpečného používání
konkrétních sport. potřeb a nářadí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
zvládá v souladu s individuálními
Pohybové hry
předpoklady osvojované pohybové
- pro osvojování různých způsobů
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
lokomoce, pro zdokonalování pohyb.
soutěži, při rekreačních činnostech
dovedností
- pro manipulaci s různým náčiním
- pro ovlivňování kondičních a
koordinačních předpokladů, soutěživé hry
- netradiční pohyb. hry a aktivity
Estetické a kondiční formy cvičení s
hudbou a rytmickým doprovodem (dívky)
- základy rytmické gymnastiky (technika
pohybů - kroky, skoky, obraty...), tance
(kroky, držení - lid., společ., disk.)
- cvičení s náčiním (švihadla, míče...),
krátká sestava na hudbu
- kondiční formy cvičení (aerobik,
powerjoga, step aerobik, kalanetika ....)
Úpoly
- základy sebeobrany (proti objetí zpředu,
proti škrcení), základy filosofie bojových a
sebeobranných činností
- průpravné úpoly - přetahy, přetlaky,
pády, úchopy, střehové postoje,
zpevňování a uvolňování těla, správné
dýchání
171
- základy úpolových sportů
Gymnastika
- akrobacie (kotouly, stoje, přemety, skoky
na místě, z místa - sestavy)
- přeskoky (trampolínka, koza, bedna...)
- hrazda po čelo (výmyk, přešvihy,
podmet...)
- kladina (dívky) - chůze, obraty, poskoky,
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky,
sestavy
- kruhy (houpání s rotací, překoty...)
- šplh s obměnami (tyč, lano)
Atletika
- běh (spec. běžecká cvičení, rychlý,
vytrvalý na dráze - D do 2 000 m, CH do 3
000 m a v terénu do 20 min., štafetový,
základy překážkového běhu)
- skok (do dálky - spec. skokanská
cvičení, do výšky)
- hod (míčkem - z místa a z rozběhu,
granátem na dálku)
- vrh koulí - D do 3 kg, CH do 5 kg
(koulařská gymnastika, sun)
Sportovní hry (herní kombinace, základy
herních systémů, pravidla)
- vybíjená, přehazovaná, házená (osob.
obrana, postu. útok, územ. obrana), fotbal
(postup. útok, rychlý protiútok, obrana),
košíková (osob. obrana, územ. obrana),
volejbal (kdo nepřijímá nahrává, střední
přední nahrává)
Plavání
- další plavecké dovednosti (startovní
skok, obrátka),
- dopomoc unavenému plavci, první
pomoc při záchraně tonoucího (dýchání z
úst do úst)
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu (bezpečnost sil.
provozu), chůze se zátěží, táboření,
ochrana přírody, orientace v přírodě mapa, topografické značky, základy
orientačního běhu, první pomoc
172
Bruslení
- jízda vpřed, vzad, obrat, zastavení, lední
hokej - hra
- bezpečné chování na umělých i
přírodních kluzištích (první pomoc)
Další (i netradiční) pohybové činnosti
- minikopaná, floorbal, ringo, hokejbal,
stolní tenis, baseball, freesbee
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího
sleduje určené prvky pohyb. činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu
jednoduché turnaje, závody, turist. akce
na úrovni školy
chápe role v družstvu, vykazuje
dostatečnou míru sebekontroly
učivo
Komunikace v Tv
- tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, gesta, značky
- vzájemná spolupráce při osvojovaných
pohyb. činnostech, základy grafického
zápisu pohybu
Organizace prostoru a pohybových
činností
- výstroj a výzbroj, výběr a ošetřování,
aktivní organizace prostoru a činnosti
Historie a současnost sportu
- historie OH - olympismus, významné
soutěže a sportovci
Pravidla osvojovaných pohybových
činností
- týmový hra podle platných nebo
dohodnutých pravidel, jejich aplikace při
hře, rozlišuje herní role a funkce (hráč v
poli, kapitán, rozhodčí, časoměřič,
zapisovatel .....)
Zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech
- zná a dodržuje pravidla bezpečného
chování v nestandardních podmínkách a
při netradiční pohyb. činnosti
Měření výkonů a posuzování pohyb.
dovedností
- statistická zjištění (práce se stopkami a
pásmem - měření délky, výšky, rychlosti),
173
zjišťování, doplňování, čtení příslušných
dat
- práce s tabulkou
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
9. ročník
Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
aktivně a samostatně vstupuje do
organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti; zvolí vhodný rozvojový program
zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem
odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a
zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
pravidelně a s konkrétním účelem využívá
osvojené kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti k
regeneraci organismu, překonání únavy a
předcházení stresovým situacím
dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika osvojená se
zneužíváním návykových látek, uplatňuje
osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patolog.
jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo
druhým
učivo
Význam pohybu pro zdraví (zdravotní Tv)
- chápe různé funkce pohybu ve zdravém
životním stylu, respektuje rozdíly mezi
sportem dívek a chlapců, mladých a
starých, zdravých a oslabených, rekreační
a výkonnostní sport
Zdravotně orientovaná zdatnost
(zdravotní Tv)
- rozvoj ZOZ, rychlostní silová cvičení,
vytrvalostní cvičení
- protahovací a strečinková (napínací)
cvičení (podle předchozí a následné
činnosti, pohyb. úrovně žáka)
Prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových dysbalancí
(zdravotní Tv)
- správné držení těla, zvyšování kloubních
pohybů (flexibility) a pohybové obratnosti,
celkové posílení svalového aparátu,
strečink celého těla před a po ukončení
hodiny, cvičení dechová
- cvičení kompenzační (po statické a
jednostranné zátěži), vyrovnávací (podle
oslabení žáků), relaxační
Hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech
- drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky
zvyšující fyz. kondici a podporující růst
svalové hmoty)
- reakce těla při zhoršení rozptyl.
podmínek, vhodná úprava pohyb. aktivit
- seznámení žáků s vhodným a
bezpečným chováním na sport. akcích
konaných ve škole i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, sil. provozu,
první pomoc při Tv a sportu v různém
prostředí a klimatických podmínkách
174
- improvizované ošetření, odsun raněného
- zásady bezpečného používání
konkrétních sport. potřeb a nářadí
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
učivo
posoudí provedení osvojované pohybové Pohybové hry
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich - pro osvojování různých způsobů
možné příčiny
lokomoce, pro zdokonalování pohyb.
dovedností
- pro manipulaci s různým náčiním
- pro ovlivňování kondičních a
koordinačních předpokladů, soutěživé hry
- netradiční pohyb. hry a aktivity
Estetické a kondiční formy cvičení s
hudbou a rytmickým doprovodem (dívky)
- základy rytmické gymnastiky (technika
pohybů - kroky, skoky, obraty...), tance
(kroky, držení - lid., společ., disk.), krátká
sestava na hudbu, cvičení s náčiním
(švihadla, míče), kondiční formy cvičení
(aerobik, powerjoga, step aerobik,
kalanetika...)
Úpoly
- základy sebeobrany (proti objetí zpředu,
proti škrcení), základy filosofie bojových a
sebeobranných činností
- průpravné úpoly - přetahy, přetlaky,
pády, úchopy, střehové postoje,
zpevňování a uvolňování těla, správné
dýchání
- základy úpolových sportů
Gymnastika
- akrobacie (kotouly, stoje, přemety, skoky
na místě, z místa - sestavy)
- přeskoky (trampolínka, koza, bedna...)
- hrazda po čelo (výmyk, přešvihy,
podmet...)
- kladina (dívky) - chůze, obraty, poskoky,
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky,
sestavy
- kruhy (houpání s rotací, překoty...)
- šplh s obměnami (tyč, lano)
175
Atletika
- běh (spec. běžecká cvičení, rychlý,
vytrvalý na dráze - D do 2 000 m, CH do 3
000 m a v terénu do 20 min., štafetový,
základy překážkového běhu)
- skok (do dálky - spec. skokanská
cvičení, do výšky)
- hod (míčkem - z místa a z rozběhu,
granátem na dálku)
- vrh koulí - D do 3 kg, CH do 5 kg
(koulařská gymnastika, sun)
Sportovní hry (herní kombinace, základy
herních systémů, pravidla)
- vybíjená, přehazovaná, házená (osob.
obrana, postu. útok, územ. obrana), fotbal
(postup. útok, rychlý protiútok, obrana),
košíková (osob. obrana, územ. obrana),
volejbal (kdo nepřijímá nahrává, střední
přední nahrává)
Plavání
- další plavecké dovednosti (startovní
skok, obrátka)
- dopomoc unavenému plavci, první
pomoc při záchraně tonoucího (dýchání z
úst do úst)
Turistika a pobyt v přírodě
- přesun do terénu (bezpečnost sil.
provozu), chůze se zátěží, táboření,
ochrana přírody, orientace v přírodě mapa, topografické značky, základy
orientačního běhu
- první pomoc
Bruslení
- jízda vpřed, vzad, obrat, zastavení, lední
hokej - hra
- bezpečné chování na umělých i
přírodních kluzištích (první pomoc)
Další (i netradiční) pohybové činnosti
- minikopaná, floorbal, ringo, hokejbal,
stolní tenis, baseball, freesbee
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
176
Činnosti podporující pohybové učení
výstupy
učivo
uplatňuje ve školních podmínkách
Komunikace v Tv
základní olympijské myšlenky - čestné
- tělocvičné názvosloví osvojovaných
soupeření, pomoc handicapovaným,
činností, smluvené povely, gesta, značky,
respekt k opačnému pohlaví, ochrana
základy grafického zápisu pohybu
přírody při sportu
- vzájemná spolupráce při osvojovaných
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
pohyb. činnostech
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka a organizátora
Organizace prostoru a pohybových
zpracuje naměřená data a informace o
činností
pohybových aktivitách a podílí se na jejich - výstroj a výzbroj, výběr a ošetřování,
prezentaci
aktivní organizace prostoru a činnosti
zorganizuje samostatně turnaje, závody,
turist. akce na úrovni školy;
Historie a současnost sportu
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže - historie OH - významné soutěže a
respektuje zásady slušnosti, odpovědnosti sportovci
a tolerance v přístupu k druhým
Pravidla osvojovaných pohybových
činností
- týmový hra podle platných nebo
dohodnutých pravidel, jejich aplikace při
hře
Hledá vhodné taktiky v individuálních a
kolektivních sportech, jedná v duchu
dodržování zásad olympismu
Zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech
- zná a dodržuje pravidla bezpečného
chování v nestandardních podmínkách a
při netradiční pohyb. činnosti
Měření výkonů a posuzování pohyb.
dovedností
- statistická zjištění (práce se stopkami a
pásmem - měření délky, výšky, rychlosti)
- práce s tabulkou, zjišťování, doplňování,
čtení příslušných dat
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
5.9. Člověk a svět práce
Pracovní výchova
Charakteristika předmětu
Pracovní vyučování má významné místo ve výchově a vzdělávání dětí s mentální
retardací. Zahrnuje široké spektrum činností, které ovlivňují rozvoj motoriky,
177
spolupráce oko – ruka, tvořivosti a dalších stránek osobnosti. Také přináší zažívání
pocitu uspokojení z konkrétního hotového výrobku. Učí pracovat podle příkladu nebo
návodu, dbát hygienických a bezpečnostních pravidel a udržovat pořádek na
pracovišti. Z dlouhodobého hlediska přispívá pracovní vyučování k celkové manuální
zručnosti a k vytváření pozitivního vztahu k práci.
Ve všech oblastech předmětu (Dílenské práce, Pěstitelské práce, Práce v
domácnosti) mají žáci možnost přímého kontaktu s činnostmi, se kterými se v rodině
setkávají spíše v pozici pozorovatele. Také se seznamují s různými druhy materiálů,
jejich vlastnostmi a s funkcí běžně používaného nářadí a přístrojů. Pod vedením
učitele pak mohou pracovat i s elektrickými přístroji na 230 V.
Cílem je zajištění bezproblémové sebeobsluhy a maximální samostatnosti v osobním
životě a zvýšení možností pracovního uplatnění. Vzhledem k tomu je velmi vhodné,
aby speciální školy
byly vybavovány moderními přístroji a pomůckami. Znalost práce s nimi umožní
žákům plynulejší zapojení do běžného života.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
• prakticky si osvojovat práci podle návodu,
• plánovat činnost při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů,
• předkládat dostatečné množství příkladů pro pochopení technické dokumentace
jednoduchých zařízení,
• poznávat výhody pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech,
• poznávat vlastnosti materiálů a surovin a jejich použitelnost.
Kompetence k řešení problémů
• uvědomovat si potřeby praktického ověřování řešení problémů
• aplikovat řešení při obdobných zadání a hledat nové způsoby využití dovedností při
práci s technickými materiály a přípravě pokrmů
• předkládat dostatečné množství příkladů, nutnost být schopen prakticky používat
osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce
• otevřít prostor pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci,
• seznamovat se s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní
orientace.
Kompetence komunikativní
• účinně komunikovat při práci s technickými materiály,
• seznamovat se s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými
materiály a při přípravě pokrmů,
• chápat výklad pojmů souvisejících s volbou povolání,
• předkládat dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci.
Kompetence sociální a personální
• spolupracovat ve dvojici a v malé skupině,
• přiřazovaní různé role v pracovní skupině a prožívat je,
• uvědomovat si potřeby ohleduplnosti na pracovišti.
Kompetence občanské
178
• otevírat prostor pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a
spoluzodpovědnost za jeho ochranu,
• umožnit tvořivý přístup k plnění zadaných témat.
Kompetence pracovní
• uvědoměle, správně a bezpečně používat všechny používané nástroje a materiály,
• snažit se o provedení práce v co nejlepší kvalitě ,
• předkládat srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli,
• vyhledávat možná rizika při různých činnostech a hledat cesty k jejich minimalizaci,
• seznamovat se s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich
realizaci,
• vytvářet prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a
profesní orientaci.
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
dotace
1
1+ 1
1+ 1
1+ 1
1+ 1
1+3
1+ 3
1+ 3
1+ 3
povinnost
povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný
(skupina)
dotace
skupiny
1. ročník
Práce s drobným materiálem
výstupy
učivo
vytváří jednoduchými postupy různé
Vlastnosti materiálu (modelovací hmota,
předměty z tradičních materiálů
textil, papír)
pracuje podle slovního návodu a předlohy
Pracovní pomůcky a nástroje
Lidové zvyky
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Konstrukční činnosti
výstupy
učivo
zvládá elementární dovednosti při práci se Stavebnice - prostorové
stavebnicemi
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Příprava pokrmů
výstupy
učivo
chová se vhodně při
Jednoduchá úprava stolu,
stolování
pravidla správného stolování
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
2. ročník - dotace: 1, povinný
179
Práce s drobným materiálem
výstupy
učivo
vytváří jednoduchými postupy různé
Vlastnosti materiálů, přírodniny, karton
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
Lidové zvyky a tradice
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Vv (2. ročník): Rozvíjení smyslové citlivosti, Vv (2. ročník): Uplatňování subjektivity
Konstrukční činnosti
výstupy
učivo
zvládá elementární dovednosti a činnosti Stavebnice prostorové, plošné
při práci se stavebnicemi
Práce s návodem, předlohou
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Příprava pokrmů
výstupy
učivo
připraví tabuli pro jednoduché stolování
Jednoduchá úprava stolu, základy
správného stolování
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
3. ročník - dotace: 1, povinný
Práce s drobným materiálem
výstupy
učivo
vytváří různými postupy předměty z
Vlastnosti materiálu (drát, fólie aj.)
tradičních i netradičních materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy Lidové zvyky, tradice a řemesla
na složitějších výrobcích
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Pěstitelské práce
výstupy
učivo
provádí pozorování přírody, zaznamená a Ošetřování pokojových rostlin (zalévání,
zhodnotí výsledky pozorování
kypření, hnojení, otírání prachu..)
pečuje o nenáročné rostliny
pokrytí průřezových témat: EV-Ekosystémy
přesahy do:
Konstrukční činnosti
výstupy
učivo
pracuje samostatně se stavebnicemi
Pracuje se složitějšími stavebnicemi podle
návodu předlohy
180
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Příprava pokrmů
výstupy
připraví tabuli pro slavnostní stolování
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
4. ročník - dotace: 1, povinný
Práce s drobným materiálem
výstupy
vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Konstrukční činnosti
výstupy
provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
pracuje podle slovního návodu a předlohy
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Pěstitelské práce
výstupy
provádí jednoduché pěstitelské činnosti
ošetřuje podle daných zásad pokojové i
jiné rostliny
volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
učivo
Příprava slavnostní tabule (vánoční,
velikonoční, narozeninová oslava)
učivo
Pracovní pomůcky a nástroje - funkce a
využití
Jednoduché pracovní postupy
Lidové zvyky, tradice, řemesla
Práce s textilem, papírem a kartonem,
textilií, fólií aj.
učivo
Stavebnice prostorové, konstrukční
Práce s návodem
učivo
Základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování
Pěstování rostlin ze semen v místnosti
(zelenina)
181
Příprava pokrmů
výstupy
orientuje se v základním vybavení
kuchyně
připraví pod dozorem jednoduchý pokrm
udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce
dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
5. ročník - dotace: 1, povinný
Práce s drobným materiálem
výstupy
udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
učivo
Základní vybavení kuchyně
Výběr, nákup a skladování potravin
učivo
Vlastnosti materiálu (drát, karton,
přírodniny)
Lidová řemesla
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Konstrukční činnosti
výstupy
učivo
pracuje podle jednoduchého náčrtu Sestavování modelů
poskytne první pomoc při úrazu
Práce s jednoduchým náčrtem
pokrytí průřezových témat:
přesahy do:
přesahy z:
Pěstitelské práce
výstupy
učivo
samostatně vede pěstitelské pokusy a
Výživa rostlin, osivo
pozorování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
práce, poskytne první pomoc při úrazu
alergie
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Příprava pokrmů
výstupy
učivo
připraví samostatně jednoduchý pokrm
Úprava stolu
poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni
Technika v kuchyni
- historie a význam
182
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
6. ročník - dotace: 0 + 1, povinný
Český rok pro šikovné ruce
výstupy
orientuje se ve svátcích (náboženské,
světské) během celého kalendářního roku
zná jejich původ a smysl
zná tradiční lidové zvyky a obyčeje, které
se k svátkům váží a oslavy provází
vyrobí drobné dekorační předměty
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
pokrytí průřezových témat
komentář
přesahy do:
přesahy z:
7. ročník - dotace: 1, povinný
Práce s technickými materiály
výstupy
provádí jednoduché práce s materiály:
dřevo, kov a dodržuje technologickou
kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizuje a plánuje svoji pracovní
činnost
užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím
poskytne první pomoc při úrazu
vybírá, kombinuje, směřuje k vlastnímu
osobitému vyjádření
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
8. ročník - dotace: 1, povinný
Příprava pokrmů - dívky
výstupy
učivo
Tradiční lidové zvyky a obyčeje
Církevní svátky
Pranostiky, lidová meteorologie
Říkadla, koledy
Přírodní materiály a jejich využití při
výrobě drobných dekoračních předmětů
učivo
Surovina, materiál, výrobek
Vlastnosti materiálu a jejich užití v praxi
(dřevo, kov)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro
ruční opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy
Organizace práce, důležité technologické
postupy
Technické náčrty a výkresy, technické
informace, návody
Práce se dřevem (orýsování, řezání,
pilování, broušení, spojování hřebíky)
Práce s kovem - drátem (čištění a
vyrovnávání, ohýbání)
Tradice a řemesla
Ekologie, třídění odpadu
Techniky povrchové úpravy dřeva
(moření, barvení, lakování, krakelování)
Kreativní techniky (decoupage, drátování,
zdobení skla,...)
učivo
183
používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu
ve společnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni
Kuchyně
- základní vybavení, udržování pořádku a
čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
Potraviny
- výběr, nákup, skladování, skupiny
potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů
- úprava pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy, základní postupy
při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování
- jednoduché prostírání, obsluha a
chování u stolu, slavnostní stolování v
rodině, zdobné prvky a květiny na stole
pokrytí průřezových témat: EV- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
komentář
přesahy do:
Práce s technickými materiály - chlapci
výstupy
učivo
bezpečně zachází s pomůckami, nástroji, Dřevo- vlastnosti, rozdělení, dřevěné
nářadím a provádí jejich údržbu
polotovary a jejich využití, zpracování
vybere vhodné nářadí a zvolí vhodný
Jednoduché řezbářské práce (nářadí,
pracovní postup pro konkrétní úkol
pracovní postupy)
navrhne a vyrobí drobné umělecké
Kov - dráty, plechy (rovnání, orýsování,
předměty (dřevo, kov)
střihání, ohýbání, úprava povrchu)
dodržuje technologickou kázeň, zásady
Drátování - plastika
hygieny a bezpečnosti práce
Pájení - věšák
poskytne první pomoc
Smaltování - šperky
pokrytí průřezových témat
9. ročník - dotace: 1, povinný
Svět práce
výstupy
orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
posoudí své možnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy
využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
sestaví model k vybranému povolání
učivo
Možnosti vzdělávání, náplň učebních a
studijních oborů. přijímací řízení,
informace a poradenské služby
Volba profesní orientace sebepoznávání, práce s informacemi
Zaměstnání - pracovní příležitosti a
způsoby hledání zaměstnání
Problémy nezaměstnanosti, trh práce,
184
úřady práce
Životopis, pohovor u zaměstnavatele
Podnikání, jeho nejčastější formy
Model letadla, aranžování květin
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
přesahy z:
Příprava pokrmů - chlapci
výstupy
používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu
ve společnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni
pokrytí průřezových témat
Provoz a údržba domácnosti - dívky
výstupy
ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze
běžných domácích spotřebičů
provádí drobnou domácí údržbu
dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně
úrazu elektrickým proudem
učivo
Kuchyně
- vybavení, pořádek a čistota, bezpečnost,
hygiena
Potraviny, nákup a skladování
Příprava pokrmů
Úprava stolu a stolování
- prostírání, obsluha a chování u stolu
učivo
Provoz domácnosti
- voda, teplo, světlo
Údržba v domácnosti
- praní oděvů, údržba oděvů - šití, úklid,
domácí spotřebiče
Zařízení bytu
Ekonomika domácnosti - hospodaření
Odpad a jeho recyklace
pokrytí průřezových témat
6. PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ
6.1.Zásady klasifikace a hodnocení
l. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je
komplexním posouzením prospěchu a chování žáka.
185
2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a celkově na konci
každého pololetí.
3. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech
v souladu s požadavky učebních osnov nebo individuálního vzdělávacího plánu.
4. Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení , zdravotní
stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného
prostředí.
6.2.Stupně a kritéria klasifikace
l. a/ Prospěch žáka v povinných i nepovinných předmětech se klasifikuje stupni :
l - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Kritéria pro klasifikaci:
Stupeň l / výborný /
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických
úkolů správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný
a výstižný. Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele.
Stupeň 2 / chvalitebný /
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických
úkolů s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve
správnosti a přesnosti. Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném
návodu učitele .
Stupeň 3 / dobrý /
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své
vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo
rozvinutý. Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele.
Stupeň 4 / dostatečný /
186
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své
vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a
písemný projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením
učitele.
Stupeň 5 / nedostatečný /
Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák
není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele.
Při hodnocení žáků jsou výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon.
Chování žáka se klasifikuje stupni :
l - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
V odůvodněných případech lze chování žáka neklasifikovat.
Kritéria pro klasifikaci chování :
Stupeň l / velmi dobré /
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského
chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitelům i
spolužákům.
Stupeň 2 / uspokojivé /
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných
přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole
i na veřejnosti. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 3 / neuspokojivé /
187
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla
společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení
kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.
Při celkovém hodnocení prospěchu žáka na konci prvního a druhého pololetí škola
postupuje podle § 15 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění. Dále viz. Písm. C)
odst.2c.
Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou udělována žákům a studentům školy dle § 17 vyhlášky
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky.
6.3.Širší slovní hodnocení
1. Formu širšího slovního hodnocení lze zvolit pro hodnocení výsledků práce žáka ve
všech vyučovacích předmětech nebo pouze v některých z nich.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech a
chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou musí být popsány tak, aby
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení
dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
3 . Používání širšího slovního hodnocení žáků závisí na rozhodnutí učitele a
vyžaduje splnění následujících podmínek :
a/ s rozhodnutím používat širší slovní hodnocení souhlasí ředitel školy,
b/ zákonní zástupci žáků jsou učitelem předem seznámeni s formou hodnocení a s
používáním širšího slovního hodnocení souhlasí,
c/ celkový prospěch žáka se hodnotí podle § 15 vyhlášky 48/2005 Sb. . Pro účely
celkového hodnocení je potřeba převést slovní hodnocení do klasifikace a poté
spočítat průměr. Převod je plně v kompetenci třídního učitele žáka a učitelů
jednotlivých předmětů. V odůvodněných případech učitelé postup konzultují
s výchovným poradcem, či ředitelem školy(v případě použití formalizovaného
188
hodnocení lze spočítat průměr). Stejný postup platí pro kombinaci slovního
hodnocení a klasifikaci.
4. Smyslem širšího slovního hodnocení je odstranění případného stresu žáka z
klasického hodnocení výkonů známkou , úsilí o jeho spoluúčast při hodnocení ,
dovedení žáka k vlastnímu sebehodnocení.
5. Širší slovní hodnocení je třeba formulovat ve smyslu pozitivní motivace a podpory
osobního rozvoje žáka. Sdělení by měla být ve své formě kladná, avšak objektivní, v
případě potřeby negativního hodnocení oslabená ve významu použitím slov jako
"často", "převážně" apod., prezentovaná vždy jako projev zájmu o žáka.
6. Širší slovní hodnocení obsahuje :
a/ konkrétní informaci o výsledcích, dosažených v jednotlivých vyučovacích
předmětech, jejich srovnání s předešlými výkony žáka, míru splnění požadavků
daného předmětu, přesvědčení o dalším možném zlepšení výkonů žáka,
b/ popis chování při výuce, způsob zvládání požadavků kladených na žáka
c/ výpověď o jeho sociálním chování, schopnosti spolupracovat, podřídit se, pomoci
druhým atd.
d/ posouzení individuálních vlastností žáka , mají-li vztah k sledovanému pokroku ve
vývoji jeho osobnosti.
6.4.Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení
Podklady pro klasifikaci a hodnocení získává učitel zejména :
a/ soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování,
b/ různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků / praktické,
pohybové, ústní, písemné /,
c/ analýzou výsledků aktivit žáků , zvláště se zaměřením na manuální zručnost ,
celkovou sociální vyspělost a samostatnost,
d/ konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, případně pracovníky speciálně
pedagogického centra nebo pedagogicko - psychologické poradny.
6.5.Postup při klasifikaci a hodnocení
l. Učitel soustavně vede evidenci o klasifikaci žáka.
189
2. Při klasifikaci a hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho
postojům k učení, snaze žáka a k jeho postižení. V odůvodněných případech lze
žáka neklasifikovat, o čemž rozhodne ředitel na základě návrhu třídního učitele,
případně odborného posudku speciálně pedagogického centra, pedagogicko psychologické poradny nebo odborného lékaře.
3. Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu
a chování. V případě zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel
zákonné zástupce neprodleně.
4. Při klasifikaci žáka, který nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období
navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován, se po návratu do
kmenové školy respektuje návrh klasifikace školy při zdravotnickém zařízení.
5. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole
písemnou zprávu o jeho chování, docházce a klasifikaci v jednotlivých vyučovacích
předmětech. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do
slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným
způsobem
Opravné a komisionální zkoušky
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud
neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné
zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v
termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.
Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do
devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné
zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost
krajského úřadu účastní školní inspektor.
5. Komisi pro komisionální přezkoušení podle §52, odst.4 školského zákona jmenuje
ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje
komisi krajský úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
190
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě,
že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
191
II.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01-C/01 ZV
MŠ, ZŠ a Praktická škola
podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením
192
Obsah
1.Charakteristika vzdělávacího obsahu pro žáky s LMP…………………………. 194
2. Výchovné a vzdělávací strategie ………………………………………………… 195
3. Začlenění průřezových témat ………………………………………………......... 197
4. Učební plán ……………………………………………………………………….... 201
5. Učební osnovy…………………………………………………………….…….….. 202
Matematika a její aplikace……………………………………………………. 202
Matematika…………………………………………………………………….. 202
Jazyk a jazyková komunikace……………………………………………….. 217
Český jazyk ……………………………………………………………………. 217
Anglický jazyk …………………………………………………………………. 236
Informační a komunikační technologie ……………………………………... 240
Člověk a jeho svět ……………………………………………………..……… 245
Prvouka ………………………………………………………………………… 245
Vlastivěda………………………………………………………………………. 254
Přírodověda…………………………………………………………………….. 261
Člověk a společnost …………………………………………………………... 266
Dějepis………………………………………………………………………….. 266
Občanská výchova ……………………………………………………………. 270
Člověk a příroda…………………………………………………………........... 275
Fyzika …………………………………………………………………………… 275
Chemie…………………………………………………………………………... 280
Přírodopis…..…………………………………………………………………… 284
Zeměpis………………………………………………………………….……… 289
Umění a kultura…………………………………………………………………. 297
Hudební výchova……………………………………………………………….. 297
Výtvarná výchova……………………………………………………………….. 305
Člověk a zdraví …………………………………………………………………. 313
Výchova ke zdraví ……………………………………………………………… 313
Tělesná výchova ……………………………………………………………….. 323
Člověk a svět práce……………………………………………………….. ….. 340
Pracovní výchova ………………………………………………………………. 340
6. Hodnocení žáků …………………………………………………………………….. 364
Zásady klasifikace a hodnocení………………………………………………..364
Stupně a kriteria klasifikace…………………………………………………….364
Širší slovní hodnocení…………………………………………………………..366
Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení……………………………...367
Postup při klasifikaci a hodnocení…………………………………………….. 367
193
1.Charakteristika vzdělávacího obsahu pro žáky s LMP
Příloha vzdělávacího programu je určena pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.To znamená, že vychovává a vzdělává žáky s mentálním
postižením lehkého stupně, dále žáky s lékařskou diagnózou autismus, žáky se
zdravotním postižením, děti a žáky zdravotně oslabené hospitalizované v
nemocničním zařízení. Jde o klienty z našeho města, ale i z okolí. Škola vzdělává v
rámci integrativního procesu i žáky s jinými druhy postižení – například děti se
smyslovými či pohybovými vadami.
Cíle základního vzdělávání vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání v
ČR.Naše škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením
a znevýhodněním, tedy se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíle základního
vzdělávání se snažíme dosahovat,či se jim alespoň v co největší možné míře
přibližovat. Spolu s vytvářením podmínek, s uplatňováním přístupů, metod a forem
práce vhodných pro naše žáky sledujeme dosažení takto stanovených cílů:









Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů
Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy
vlastní i druhých
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné, samostatné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali povinnosti
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v
prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému
prostředí a přírodě
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za
ně odpovědný
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování
o vlastní životní a profesní orientaci.
V našem pojetí je škola pro žáky místem, které je motivuje k aktivní účasti na
společných činnostech, k dobrým mezilidským vztahům. Přejeme si přispět velkou
měrou k vybudování žebříčku žádoucích životních hodnot a získávání základních
všeobecných znalostí žáků tak, aby se mohli úspěšně zařadit do dalšího stupně
vzdělávání podle svých schopností a přání. Chceme postupně vytvářet prostředí, ve
kterém se budou žáci se specifickými vzdělávacími potřebami cítit bezpečně a
spokojeně. Mají u nás možnost uplatnit své schopnosti v těch oblastech vzdělání,
které jim jsou blízké a milé, ale také se se ctí vyrovnat s těmi, jež pro ně znamenají
obtíže. Významnou pozornost věnujeme dětem a žákům sociálně znevýhodněným.
Mnozí z nich selhávají v hlavním vzdělávacím proudu z důvodů mimointelektových.
Za příčiny těchto selhávání považujeme např. menšinové prostředí, jazykové
znevýhodnění, nedostatečné materiální zázemí, neochotu rodiny ke spolupráci se
školou. Tito žáci nejsou ve školní matrice vedeni jako sociálně znevýhodnění, ale
pedagogové dokáží sociální handicapy včas rozpoznat.
194
Pravidelné konzultace třídních učitelů, výchovné poradkyně a vedení školy s rodiči
jsou běžnou součástí naší práce. Úzce spolupracujeme s OSPOD na městském
úřadě, se zaměstnanci CPASS Bobelovka, vítáme nabídky ke spolupráci ze stran
občanských sdružení.
Nadaní žáci
Pokud se u dítěte nebo žáka i přes jeho postižení projeví výrazné nadání v nějaké
oblasti, škola mu zajistí individuální podporu odpovídajícího charakteru a míře
projeveného nadání. Jde o stejný princip jako u žáků se zdravotním postižením –
tedy o princip podpory a rozvoje jednotlivce podle jeho individuálních vzdělávacích
potřeb. Touto individualizací a vnitřní diferenciací výuky se budeme snažit u všech
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dosáhnout jejich osobního
maxima.
Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina, často proměňovaná na jiné,
alternativní formy (vycházky, besedy, exkurze).Pravidelnou a osvědčenou změnou ve
výuce bývají tematicky zaměřené dny projektového vyučování věnované některé z
vyučovacích oblastí (sportovní dny, dny tvořivosti, environmentální dny).
Žáci se pod vedením svých učitelů aktivně zapojují do soutěží a přehlídek jiných
subjektů. Úspěšně pracují v několika zájmových skupinách zaměřených zejména
hudebně a recitačně a výsledky svého snažení mají možnost zúročit na
přehlídkových akcích. Tradicí se již stala představení pro seniory, spolužáky, rodiče a
přátele školy.
Na veřejnosti naši žáci úspěšně prezentují výsledky své práce v oblastech
výtvarných a rukodělných .Díky kvalitnímu vedení pedagogů, dobrému materiálnímu
zázemí, nadání žáků a hlavně jejich chuti pracovat se mohou uskutečňovat výstavy
jejich prací spojené s prodejem ve škole vyrobených suvenýrů. Jsme si vědomi
velkého významu sportovního vyžití u školních dětí. Zde se zatím potýkáme
s malou (hlavně finanční) dostupností kvalitních sportovišť, přesto bývají naši žáci
úspěšní v měření sil na sportovních setkáních se svými vrstevníky v rámci města,
okresu, kraje i republiky.
Pravidelným sportovním počinem, který organizujeme pro žáky speciálních škol v
okrese je závod v přespolním běhu.
Školním vzdělávacím programem prolíná činnost preventivní skupiny pod
metodickým vedením školní preventistky. Tato oblast zahrnuje působení na žáky v
oblasti prevence zdravotní, sociální, mezilidských vztahů, trávení volného času.
Výchovné a vzdělávací strategie ve školním vzdělávacím programu
K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, stanovených rámcovým
vzdělávacím programem uplatňuje tyto společné postupy:
2.Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Strategie
● Umožnit žákům osvojit si strategii učení.
Při práci s žáky uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru
znevýhodnění.
Vedeme je k vytváření příjemného a pozitivního školního prostředí.
195
K osvojování metod práce a postupů učení využíváme názorných ukázek, her,
soutěží a dalších aktivit.
Školní práci obohacujeme o zábavné prvky.
Respektujeme schopnosti a možnosti žáků.
Vedeme žáky ke kladnému sebehodnocení a poznávání svých kvalit.
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch,
povzbuzujeme je pro další tvůrčí činnost, motivujeme žáky k dalšímu učení kladným
hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a další možnosti.
Vedeme žáky k pochopení důležitosti vzdělání pro jeho uplatnění na trhu práce, pro
jeho samostatnost a nezávislost.
Kompetence k řešení problémů
Strategie
● Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
Učíme žáka vnímat problémové situace ve škole i mimo ni.
Otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování
vlastních problémů.
Umožňujeme žákům vyjadřovat se k problémům kolektivu i školy a navrhovat
společná řešení.
Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a ke zhodnocení výsledků svých
činů.
Povzbuzováním a hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru
k vlastním rozhodnutím.
Kompetence komunikativní
Strategie
● Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci.
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.
Učíme žáky naslouchat a ptát se, dodržovat základní principy a pravidla komunikace.
Poskytujeme žákům vždy dostatečný prostor k vyjádření, vedeme je ke klidnému a
věcnému řešení konfliktních situací.
Vedeme žáky k vytváření přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami, snažíme se
odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky.
Kompetence sociální a personální
Strategie
● Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých.
Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a vzájemného
soužití ve škole i mimo ni.
Poskytujeme žákům prostor pro hodnocení práce skupiny, třídy, případně celé školy.
Vedeme žáky k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi.
Zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k toleranci a
porozumění ve vztahu ke starším, nemocným či postiženým lidem.
Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje vztahy mezi lidmi.
Vedeme žáky k uvědomění si důležitosti pomáhat mladším, slabším a
handicapovaným spolužákům.
Rozvíjíme klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem.
Kompetence občanské
Strategie
● Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a
plnící své povinnosti.
196
Důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití vytváříme základní rámec
školních i společenských norem.
Vedeme žáky k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního
vyjadřování.
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární chování žáků.
Vedeme žáky k ochraně přírody, k pochopení základních ekologických souvislostí a
environmentálních problémů.
Kompetence pracovní
Strategie
● Pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.
Vedeme žáky k poznání a posouzení svých reálných možností při rozhodování o
pracovním uplatnění, k vlastní životní a profesní orientaci.
Vedeme žáky také k sebehodnocení při pracovních činnostech.
Nabídkou zájmových činností podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času
a rozšiřujeme povědomí o charakteru různých řemesel.
3. Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce
3. ročník Výtvarná výchova
výtvarná výchova
8. ročník Přírodopis
biologie člověka
Výchova ke zdraví
zdravý způsob života a péče o zdraví
Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce
2. ročník Prvouka
člověk a jeho zdraví
8. ročník Výchova ke zdraví
rizika ohrožující zdraví, prevence
Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce
9. ročník Výchova ke zdraví
osobnostní a sociální rozvoj
Psychohygiena - integrace ve výuce
9. ročník Výchova ke zdraví
osobnostní a sociální rozvoj
Kreativita - integrace ve výuce0
5. ročník Výtvarná výchova
výtvarná výchova
6. ročník Výtvarná výchova
výtvarná výchova
9. ročník Český jazyk
komunikační a slohová výchova
Poznávací schopnosti - integrace ve výuce
1. ročník Prvouka
lidé kolem nás
197
Mezilidské vztahy - integrace ve výuce
1. ročník Prvouka
lidé kolem nás
7. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Komunikace - integrace ve výuce
5. ročník Český jazyk
komunikační a slohová výchova
9. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Spolupráce a soutěživost - integrace ve výuce
6. ročník Matematika
aplikační úlohy
9. ročník Výchova ke zdraví
osobnostní a sociální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce
7. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce
9. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola - integrace ve výuce
4. ročník Vlastivěda
místo, kde žijeme
7. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce
7. ročník Zeměpis
geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie; Česká republika
Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce
7. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
9. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce
8. ročník Zeměpis
regiony světa
9. ročník Dějepis
nejnovější dějiny
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce
8. ročník Zeměpis
regiony světa
9. ročník Zeměpis
regiony světa
Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce
8. ročník Zeměpis
regiony světa
198
9. ročník Zeměpis
regiony světa
Jsme Evropané - integrace ve výuce
5. ročník Vlastivěda
místo, kde žijeme
8. ročník Zeměpis
regiony světa
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní rozdíly - integrace ve výuce
6. ročník Hudební výchova
Hudební výchova
9. ročník Zeměpis
společenské a hospodářské prostředí
Lidské vztahy - integrace ve výuce
5. ročník Vlastivěda
lidé kolem nás
9. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Etnický původ - integrace ve výuce
8. ročník Občanská výchova
péče o občana
Multikulturalita - integrace ve výuce
8. ročník Anglický jazyk
anglický jazyk
9. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce
9. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy - integrace ve výuce
2. ročník Prvouka
rozmanitost přírody
3. ročník Pracovní výchova
pěstitelské práce
9. ročník Chemie
anorganické sloučeniny
Zeměpis
životní prostředí
Základní podmínky života - integrace ve výuce
7. ročník Přírodopis
biologie rostlin
9. ročník Chemie
chemie a společnost
Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce
8. ročník Pracovní výchova
práce s technickými materiály
9. ročník Zeměpis
životní prostředí
199
Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce
4. ročník Přírodověda
rozmanitost přírody
8. ročník Zeměpis
terénní geografické praxe a aplikace
9. ročník Fyzika
Energie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce
8. ročník Český jazyk
literární výchova
9. ročník Český jazyk
literární výchova
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce
8. ročník Český jazyk
komunikační a slohová výchova
9. ročník Český jazyk
komunikační a slohová výchova
Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce
4. ročník Český jazyk
komunikační a slohová výchova
9. ročník Občanská výchova
člověk ve společnosti
Hudební výchova
Hudební výchova
Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce
9. ročník Český jazyk
komunikační a slohová výchova
200
4.Učební plán
Poznámky k učebnímu plánu
Základní jednotkou je vyučovací hodina vyučovaná v kmenové třídě nebo
specializované učebně. Alternativou k vyučovacím hodinám jsou: vycházky s
tematickým zaměřením exkurze výlety besedy projektové dny návštěvy kulturních a
naučně vzdělávacích pořadů účast ve sportovních a zájmově uměleckých soutěžích
Zařazení alternativních forem do výuky je plně v kompetenci vyučujícího pedagoga a
je zaznamenáno v konkrétním tematickém plánu. Výuka může být doplněna i mimo
stanovený tématický plán v případě, že má škola možnost zařadit zajímavou
vzdělávací, kulturní, sportovní apod. aktuálně probíhající akci, která vhodně doplní či
ozvláštní obsah stanovený školním vzdělávacím programem.
Disponibilní hodiny stanovené Rámcovým vzdělávacím programem jsou na 1. i 2.
stupni využity na posílení časové dotace v předmětech matematika, český jazyk a
pracovní výchova.
Výuka pracovního vyučování a tělesné výchovy na 2. stupni probíhá zpravidla ve
skupinách
pro chlapce a dívky odděleně.
Učební plán
Ročník
Vyučovací předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Český jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Rýsování
Řečová výchova
Občanská výchova
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní vyučování
Tělesná výchova
Anglický jazyk
ICT
Výchova ke zdraví
7
7
7
7
7
6
5
5
5
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
5
2
2
1
1
1
1
Týdenní časová
dotace:
5
5
5
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
6
6
6
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21 22 23 26 26 28 30 32 32
201
5.Učební osnovy
Matematika a její aplikace
Matematika
Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast matematiky je založena na aktivní činnosti v reálných činnostech.
Poskytuje vědomosti a dovednosti v praktickém životě a tím poskytuje žákům
získávat matematickou gramotnost.
Klade důraz na porozumění myšlenkových postupů a pojmů matematiky a jejich
vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii,
symboliku a způsoby jejich využití.
Obor matematiky je rozdělen do 4 tématických okruhů:
1) Čísla a početní operace – I.stupeň
Číslo a proměnná – II.stupeň
2) Závislosti, vztahy a práce s daty
3) Geometrie v rovině a prostoru
4) Nestandardní aplikační úkoly a problémy
1 - 3. roč. - 4 hod. + 1 h. dis. č. d. týdně = 165 h. za rok
4.- 5. roč. - 5 hod. + 1 h. dis. č. d. týdně = 198 h. za rok
6 - 7. roč. - 5 hod. ……………………. = 165 h. za rok
8 – 9. roč.- 5 hod. + 1 h. dis. č. d. týdně = 198 h. za rok
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
• -k využívání vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických
pomůcek
a jiné pomocné techniky
• k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• k poznávání vlastních pokroků a uvědomování si problémů, které mu brání v učení
• k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
• k chápání obecně používaných termínů, znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů
: Učitel vede žáka k:
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
Kompetence komunikativní
: Učitel vede žáka k:
• k srozumitelnému vyjadřování se v ústním projevu a umění vést dialog
• k zvládání jednoduché formy písemné komunikace
Kompetence sociální a personální
: Učitel vede žáka k:
• k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvalit
společné práce
Kompetence pracovní
: Učitel vede žáka k:
• k zvládání základních pracovních dovedností, operací a postupů, rozšiřování svých
202
komunikačních schopností při kolektivní práci prostředí a společenských hodnot a
• k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientaci se v
jednoduché
technické dokumentaci
• k reálnému posouzení výsledku své práce i práce ostatních
• k využívání získaných znalosti a zkušenosti a vytváření si představ o možnostech
svého budoucího pracovního uplatnění
1. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
● číslo a početní operace
výstupy
žák by měl
číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do 5
sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 5
porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5
používat matematické pojmy + , - , =, <, > a je zapsat
ovládat rozklad čísel v oboru do 5
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5
učivo
�� obor přirozených čísel do 5
�� zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa
�� porovnávání čísel
�� sčítání, odčítání
přesahy
Do:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
Pv (1. ročník) : práce s drobným materiálem
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 5
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu
učivo
�� úlohy na orientaci v prostoru
�� manipulační činnosti s konkrétními předměty
�� peníze
�� doplňovačky
203
přesahy
Do:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
Pv (1. ročník) : práce s drobným materiálem
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
poznat a pojmenovat základní geometrické tvary a graficky je znázornit
učivo
�� poznávání geometrických tvarů ze stavebnic
�� základní útvary v prostoru − vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
přesahy
Do:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
TV (1. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (1. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
TV (1. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (1. ročník) : práce montážní a demontážní
2. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
● číslo a početní operace
výstupy
žák by měl
číst, psát a používat číslice v oboru do 10, numerace do 10
sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 10
porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10
používat matematické pojmy + , - , =, <, > a je zapsat
ovládat rozklad čísel v oboru do 10
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10
učivo
�� obor přirozených čísel do 10
�� zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa
�� porovnávání čísel
�� sčítání, odčítání
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,
nahoře,dole, vpředu, vzadu
modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10
204
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
učivo
�� úlohy na orientaci v prostoru
�� manipulační činnosti s konkrétními předměty
�� peníze
�� doplňovačky
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
poznat a pojmenovat základní geometrické tvary a je graficky znázornit
používat pravítko
učivo
�� základní útvary v rovině − kreslení křivých a přímých čar, rýsování přímek
�� základní útvary v prostoru − vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
�� poznávání geometrických tvarů
přesahy
Do:
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
TV (2. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (2. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
Pv (2. ročník) : práce montážní a demontážní
3. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
● číslo a početní operace
výstupy
žák by měl
číst, psát a používat číslice v oboru do 20, numerace do 20
sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 20
porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
používat matematické pojmy + , - , =, <, > a je zapsat
ovládat rozklad čísel v oboru do 20
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
učivo
�� násobilka dvou do 20
�� obor přirozených čísel do 20
�� zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa
�� porovnávání čísel
�� sčítání, odčítání
přesahy
205
Do:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Pv (3. ročník) : práce s drobným materiálem
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
učivo
�� úlohy na orientaci v prostoru a čase
�� manipulační činnosti s konkrétními předměty
�� peníze
�� doplňovačky
přesahy
Do:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Pv (3. ročník) : práce s drobným materiálem
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
poznat a pojmenovat základní geometrické tvary a je graficky znázornit
používat pravítko rozeznat přímku a úsečku, narýsovat je a označit
učivo
�� základní útvary v rovině − bod, čára, přímka, polopřímka, úsečka,
�� poznávání geometrických tvarů
přesahy
Do:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Pv (3. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
TV (3. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (3. ročník) : práce montážní a demontážní
4. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
● číslo a početní operace
výstupy
žák by měl
číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 100
sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná čísla
zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy
zvládnout s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
206
tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení v oboru do 100
učivo
�� obor přirozených čísel do 100
�� zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa
�� porovnávání čísel
�� sčítání, odčítání, násobení, dělení
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : komunikační a slohová výchova
Pv (4. ročník) : práce s drobným materiálem
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích
používat jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
vyhledat a roztřídit jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
orientovat se a číst v jednoduché tabulce
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi
učivo
�� úlohy na orientaci v prostoru a čase
�� manipulační činnosti s konkrétními předměty
�� jednotky hmotnosti, délky a času
�� peníze
�� tabulky
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : komunikační a slohová výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VL (4. ročník) : lidé a čas
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
měřit a porovnávat délku úsečky
znázornit, narýsovat a označit základní rovinné útvary
určit osu souměrnosti překládáním papíru
rozlišit základní tělesa
učivo
�� základní útvary v rovině − bod, čára, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou
přímek v rovině, úsečka, délka úsečky, trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník,
kružnice, kruh
207
�� základní útvary v prostoru − kvádr, krychle, koule, válec
�� osová souměrnost
přesahy
Z:
TV (4. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (4. ročník) : práce montážní a demontážní
● aplikační úlohy
výstupy
žák by měl
řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na
matematických postupech
učivo
�� číselné a obrázkové řady
�� doplňovačky
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : komunikační a slohová výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
Pv (4. ročník) : práce s drobným materiálem
5. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
● číslo a početní operace
výstupy
žák by měl
číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000
rozeznávat sudá a lichá čísla
sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná čísla
zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy
zaokrouhlovat čísla na desítky i na stovky stovky s využitím ve slovních úlohách
zvládnout s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení v oboru do 100 používat kalkulátor
učivo
�� násobilka
�� obor přirozených čísel do 1000
�� zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě, číselná osa
�� porovnávání čísel
�� sčítání, odčítání, násobení, dělení
�� práce s kalkulátorem
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : komunikační a slohová výchova
Pv (5. ročník) : práce s drobným materiálem
● závislosti, vztahy a práce s daty
208
výstupy
žák by měl
určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět jednotky času v běžných situacích
používat jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
vyhledat a roztřídit jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
orientovat se a číst v jednoduché tabulce
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi
učivo
�� úlohy na orientaci v prostoru a čase
�� manipulační činnosti s konkrétními předměty
�� jednotky hmotnosti, délky a času
�� peníze
�� tabulky
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : komunikační a slohová výchova
Pv (5. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
VL (5. ročník) : lidé a čas
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
měřit a porovnávat délku úsečky
sestrojit rovnoběžky a kolmice
znázornit, narýsovat a označit základní rovinné útvary
určit osu souměrnosti překládáním papíru
vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
učivo
�� základní útvary v rovině − bod, čára, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou
přímek v rovině, úsečka, délka úsečky, trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník,
kružnice, kruh
�� základní útvary v prostoru − kvádr, krychle, koule, válec
�� osová souměrnost rozlišit základní tělesa
přesahy
Do:
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
Pv (5. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
TV (5. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (5. ročník) : práce montážní a demontážní
● aplikační úlohy
209
výstupy
žák by měl
řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na
matematických
učivo
�� číselné a obrázkové řady
�� doplňovačky
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : komunikační a slohová výchova
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
Pv (5. ročník) : práce s drobným materiálem
6. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
● čísla a početní operace
výstupy
žák by měl
psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 10 000
zvládat orientaci na číselné ose
písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem
provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla
učivo
�� celá čísla − obor přirozených čísel do 10 000, číselná osa
�� písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferným číslem
�� rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování, odhad
�� dělitelnost přirozených čísel − prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší
společný násobek, největší společný dělitel
�� římské číslice
přesahy
Do:
Pv (6. ročník) : práce montážní a demontážní
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
zvládat početní úkony s penězi
vyhledávat, třídit a porovnávat data
vypracovat jednoduchou tabulku
učivo
�� jednotky − délky, času, hmotnosti, objemu
�� závislosti a data − příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti,
tabulky
210
přesahy
Do:
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
Pv (6. ročník) : práce s technickými materiály
Pv (6. ročník) : práce montážní a demontážní
výstupy
● geometrie v prostoru a v rovině
žák by měl
ovládat práci s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky
provádět jednoduché konstrukce
ovládat a rýsovat základní rovinné útvary
učivo
�� rovinné útvary − přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, vzájemná poloha přímek
v rovině
�� metrické vlastnosti v rovině − vzdálenost bodu od přímky
přesahy
Do:
VV (6. ročník) : výtvarná výchova
Pv (6. ročník) : práce s technickými materiály
Z:
VL (6. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
VL (6. ročník) : terénní geografie a aplikace
● aplikační úlohy
výstupy
žák by měl
samostatně řešit praktické úlohy
hledat různá řešení předložených situací
aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
učivo
�� číselné a logické řady
�� číselné a obrázkové analogie
�� praktické geometrické úlohy
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: KaK
7. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
● čísla a početní operace
výstupy
žák by měl
211
psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 1 000 000
zvládat orientaci na číselné ose
písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem
provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla
učivo
�� celá čísla − obor přirozených čísel do 1 000 000, číselná osa
�� písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferným číslem
�� rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování, odhad
�� dělitelnost přirozených čísel − prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší
společný násobek, největší společný dělitel
�� římské číslice
přesahy
Do:
D (7. ročník) : počátky lidské společnosti
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
zvládat početní úkony s penězi
vyhledávat, třídit a porovnávat data
vypracovat jednoduchou tabulku
učivo
�� jednotky − délky, času, hmotnosti, objemu
�� závislosti a data − příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti,
tabulky
přesahy
Do:
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
Pv (7. ročník) : práce s technickými materiály
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
ovládat práci s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky
vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce
ovládat a rýsovat základní rovinné útvary
vypočítat obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka
učivo
212
�� rovinné útvary − přímka, polopřímka, sečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník,
čtyřúhelník, pravidelný šesti a osmiúhelník, vzájemná poloha přímek v rovině (typy
úhlů)
�� metrické vlastnosti v rovině − druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky
�� konstrukční úlohy − osa úhlu, osová souměrnost, středová souměrnost,
jednoduché konstrukce kružítkem,
přesahy
Do:
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
Pv (7. ročník) : práce s technickými materiály
Pv (7. ročník) : práce montážní a demontážní
Z:
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
● aplikační úlohy
výstupy
žák by měl
samostatně řešit praktické úlohy
hledat různá řešení předložených situací
aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
učivo
�� číselné a logické řady
�� číselné a obrázkové analogie
�� praktické geometrické úlohy
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : jazyková výchova
ČJ (7. ročník) : komunikační a slohová výchova
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
8. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
● čísla a početní operace
výstupy
žák by měl
psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 1 000 000
zvládat orientaci na číselné ose
písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem
pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek – část
(zlomek,desetinné číslo)
číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět s nimi základní početní operace
provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla
213
učivo
�� celá čísla − obor přirozených čísel do 1 000 000, číselná osa
�� písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferným číslem
�� rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování, odhad
�� zlomky − základní pojmy, základní početní operace, zápis, užití
�� desetinná čísla − zápis, čtení, užití, jednoduché matematické operace s nimi
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
zvládat početní úkony s penězi
vyhledávat, třídit a porovnávat data
učivo
�� jednotky − délky, času, hmotnosti, objemu, obsahu, praktické převody
�� závislosti a data − příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti,
tabulky vypracovat jednoduchou tabulku
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
ovládat práci s rýsovacími pomůckami a potřebami
odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky
vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce
ovládat a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa
vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
učivo
�� rovinné útvary − přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník,
čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelný šesti a osmiúhelník, vzájemná
poloha přímek v rovině (typy úhlů)
�� metrické vlastnosti v rovině − druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky
�� prostorové útvary − kvádr, krychle, koule, válec, jehlan
�� konstrukční úlohy − osa úsečky, osa úhlu, osová souměrnost, středová
souměrnost, jednoduché konstrukce kružítkem, čtvercová síť, druhy čar
a jejich použití, kótování, technické písmo
214
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
Pv (8. ročník) : práce s technickými materiály
● aplikační úlohy
výstupy
žák by měl
samostatně řešit praktické úlohy
hledat různá řešení předložených situací
aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
učivo
�� číselné a logické řady
�� číselné a obrázkové analogie
�� praktické geometrické úlohy využívat prostředky výpočetní techniky při řešení
úloh
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
D (8. ročník) : nejnovější dějiny
D (8. ročník) : novověk
9. ročník - dotace: 5, povinný
● čísla a početní operace
výstupy
žák by měl
psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do 1 000 000
zvládat orientaci na číselné ose
písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem
pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek – část
(zlomek,desetinné číslo, procento)
číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět s nimi základní početní operace
řešit jednoduché úlohy na procenta
provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla
učivo
�� celá čísla − obor přirozených čísel do 1 000 000, číselná osa
�� písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferným číslem
215
�� rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování, odhad
�� zlomky − základní pojmy, základní početní operace, zápis, užití
�� desetinná čísla − zápis, čtení, užití, jednoduché matematické operace s nimi
�� procenta − základní pojmy, jednoduché výpočty, úrok
�� dělitelnost přirozených čísel − prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší
společný násobek, největší společný dělitel
�� rovnice − jednoduchá lineární rovnice
přesahy
Do:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
● závislosti, vztahy a práce s daty
výstupy
žák by měl
užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
používat měřítko mapy a plánu
vyhledávat, třídit a porovnávat data
vypracovat jednoduchou tabulku
učivo
�� jednotky − délky, času, hmotnosti, objemu, obsahu, praktické převody
�� závislosti a data − příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti,
tabulky
�� poměr − měřítko
přesahy
Do:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z (9. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
Z (9. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
Pv (9. ročník) : práce s ostatními materiály
● geometrie v prostoru a v rovině
výstupy
žák by měl
ovládat práci s rýsovacími pomůckami a potřebami
vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce
ovládat a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa
vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
vypočítat povrch a objem kvádru, krychle a válce
učivo
�� rovinné útvary − přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník,
čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelný šesti a osmiúhelník, vzájemná
poloha přímek v rovině (typy úhlů)
�� metrické vlastnosti v rovině − druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky
�� prostorové útvary − kvádr, krychle, koule, válec, jehlan
216
�� konstrukční úlohy − osa úsečky, osa úhlu, osová souměrnost, středová
souměrnost, jednoduché konstrukce kružítkem, čtvercová síť, druhy čar a jejich
použití, kótování, pravoúhlé promítání, technické písmo
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : jazyková výchova
ČJ (9. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z (9. ročník) : přírodní obraz země
Z (9. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
Pv (9. ročník) : práce s technickými materiály
Pv (9. ročník) : práce montážní a demontážní
Z:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
● aplikační úlohy
výstupy
žák by měl
samostatně řešit praktické úlohy
hledat různá řešení předložených situací
aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
učivo
�� číselné a logické řady
�� číselné a obrázkové analogie
�� praktické geometrické úlohy
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : jazyková výchova
ČJ (9. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.a 2.
stupně. Má stěžejní postavení mezi vyučovacími předměty.Obsah vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek:Komunikační a
slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova.
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.Dovednosti,
které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci
předmětu Český jazyk a literatura, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších
předmětech.
217
Komunikační a slohová výchova –vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových
schopností a komunikačních dovedností. Na prvním stupni má složka komunikační a
slohové výchovy samostatnou část Psaní.
Jazyková výchova – se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho
mluvené i písemné podobě.
Literární výchova – se zaměřuje na vytváření čtenářských dovedností a návyků a na
reprodukci přečteného textu.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k rozvíjení dovedností potřebných k osvojování učiva
- k používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech
- k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
- k aplikaci na učených pravidel pravopisu a k jejich vzájemnému propojování
- k seznamování žáků s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným
učivem
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
- k samostatnému nacházení pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy
- k vnímání problémových situací, k rozpoznání problémů a k hledání správných
řešení
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k srozumitelnému vyjadřování a k vedení dialogu
- k porozumění obsahu sdělení probíraných literárních textů
- v rámci jejich individuálních možností ke kultivovanému projevu v písemné a ústní
podobě, k vyjadřování se snažíme použít i jiné výrazové prostředky (hudbu, malbu,
pohyb apod.)
- formou her a cvičení zvládat způsoby neverbální komunikace
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
- k vytváření příležitostí k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v
rámci celé třídy
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k seznámení s naším slovesným dědictvím a k vysvětlování jeho významu
- k podporování potřeby literárního projevu, recitace, četby
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní
- k pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
- k rozšiřování svých komunikačních schopností při kolektivní práci
1. ročník - dotace: 7, povinný
● komunikační a slohová výchova
218
výstupy
žák by měl
dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
rozumět pokynům přiměřené složitosti
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost
psaného projevu
psát písmena a číslice – dodržovat správné tvary písmen
spojovat písmena i slabiky
dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov
zvládat opis a přepis krátkých vět
učivo
�� čtení – analyticko-syntetické činnosti, vyvozování hlásek a písmen, diferenciační
cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, čtení obrázků, slabik, slov,
jednoduchých vět, orientace ve čteném textu
�� naslouchání – koncentrační cvičení
�� mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace), vypravování, popis; edukace a
reedukace řeči, rozvíjení fonetického sluchu; základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
�� psaní – rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace, psaní písmen, slabik, slov, vět číslic i podle nápovědy,
opis psacího písma a přepis jednoduchého tištěného textu, základní hygienické
návyky při psaní,
�� formy společenského styku – pozdrav, poděkování, omluva,
přesahy
Do:
Pr (1. ročník) : lidé kolem nás
HV (1. ročník) : Hudební výchova
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky
tvořit slabiky
rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky
učivo
�� zvuková stránka jazyka − sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek,
219
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
přesahy
Z:
HV (1. ročník) : Hudební výchova
● literární výchova
výstupy
žák by měl
pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů
reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací
učivo
�� přednes − říkanky a krátké básničky
�� poslech předčítaného textu
přesahy
Do:
Pr (1. ročník) : lidé kolem nás
HV (1. ročník) : Hudební výchova
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
2. ročník - dotace: 7, povinný
● komunikační a slohová výchova
výstupy
žák by měl
dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
rozumět pokynům přiměřené složitosti
číst s porozuměním jednoduché texty
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost
psaného projevu
psát písmena a číslice – dodržovat správné tvary písmen
spojovat písmena i slabiky
převádět slova z mluvené do psané podoby
dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov
zvládat opis a přepis krátkých vět koordinace, psaní písmen, slabik, slov, vět
učivo
�� čtení – analyticko-syntetické činnosti, vyvozování hlásek a písmen, diferenciační
cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, čtení obrázků, slabik, slov,
220
jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, orientace ve čteném textu
�� naslouchání – koncentrační cvičení
�� mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace), vypravování, popis; edukace a
reedukace řeči, rozvíjení fonetického sluchu; základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
�� psaní – rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace, psaní písmen, slabik, slov, vět, číslic i podle nápovědy, opis psacího
písma a přepis jednoduchého tištěného textu, základní hygienické návyky při psaní,
technika psaní – automatizace psacího pohybu, plynulé psaní slov, vzdálenost mezi
písmeny a slovy
�� formy společenského styku – pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz,
blahopřání,
přesahy
Do:
Pr (2. ročník) : lidé a čas
HV (2. ročník) : Hudební výchova
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky
rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky
učivo
�� zvuková stránka jazyka − sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
přesahy
Z:
HV (2. ročník) : Hudební výchova
● literární výchova
výstupy
žák by měl
pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů
reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací
učivo
�� přednes − říkanky a krátké básničky
�� poslech předčítaného textu
přesahy
Do:
Pr (2. ročník) : lidé a čas
HV (2. ročník) : Hudební výchova
221
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
3. ročník - dotace: 7, povinný
● komunikační slohová výchova
výstupy
žák by měl
dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
rozumět pokynům přiměřené složitosti
číst s porozuměním jednoduché texty
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost
psaného projevu
psát písmena a číslice – dodržovat správné tvary písmen
spojovat písmena i slabiky
převádět slova z mluvené do psané podoby
dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov
zvládat opis a přepis krátkých vět
učivo
�� čtení – diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání,
čtení obrázků, slabik, slov, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, tiché čtení,
orientace ve čteném textu
�� naslouchání – koncentrační cvičení
�� mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření
hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace), vypravování, popis; edukace
a reedukace řeči, rozvíjení fonetického sluchu; základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
�� psaní – rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace, psaní písmen, slabik, slov, vět číslic i podle nápovědy, opis psacího
písma a přepis jednoduchého tištěného textu, základní hygienické návyky
při psaní, technika psaní – automatizace psacího pohybu, plynulé psaní slov, úprava
– nadpis, okraje, vzdálenost mezi písmeny a slovy
�� formy společenského styku – pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz,
blahopřání,
přesahy
Do:
Pr (3. ročník) : lidé a čas
HV (3. ročník) : Hudební výchova
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Z:
222
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
ovládat všechna písmena malé a velké abecedy
rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky
rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky
psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
učivo
čtení slabíik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny
učivo
�� zvuková stránka jazyka − sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
přesahy
Z:
HV (3. ročník) : Hudební výchova
● literární výchova
výstupy
žák by měl
pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů
reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací
učivo
�� přednes − říkanky a krátké básničky
�� poslech předčítaného textu
�� porozumění textu − hlavní postava a její vlastnosti, rozlišení místa, času a
děje, prostředí reálné a pohádkové, hlavní myšlenka
přesahy
Do:
Pr (3. ročník) : lidé a čas
HV (3. ročník) : Hudební výchova
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
4. ročník - dotace: 6 + 1, povinný
● komunikační a slohová výchova
výstupy
žák by měl
tvořit otázky a odpovídat na ně
223
vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a
domluvit se v běžných situacích
v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
užívat odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
popsat jednoduché předměty, činnosti a děje
opisovat a přepisovat jednoduché texty
napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení
dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy
učivo
�� čtení – diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání,čtení
slov, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět, tiché čtení, orientace ve čteném
textu
�� naslouchání – koncentrační cvičení
�� mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření
hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace), vypravování, popis; edukace
a reedukace řeči, rozvíjení fonetického sluchu; základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
�� psaní – psaní slov, vět, číslic i podle nápovědy, opis psacího písma a přepis
jednoduchého tištěného textu, základní hygienické návyky při psaní, technika psaní –
automatizace psacího pohybu, plynulé psaní slov, úprava – nadpis, okraje,
vzdálenost mezi písmeny a slovy
�� formy společenského styku – pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz,
blahopřání, adresa, dopis
přesahy
Z:
IKT (4. ročník) : Informační a komunikační technologie
M (4. ročník) : aplikační úlohy
M (4. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (4. ročník) : číslo a početní operace
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
průřezová témata MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: SMS
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
určovat samohlásky a souhlásky
rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých
slabik
dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy
učivo
�� hláskosloví − samohlásky a souhlásky, dělení souhlásek, psaní i/y po měkkých
224
a tvrdých souhláskách, výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a
uvnitř slova
�� nauka o slově − členění slova na hlásky a slabiky, slova stejného a opačného
významu, třídění slov, čtení, psaní a výslovnost slov se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-věmě
�� věta − druhy vět, tvoření vět
�� zvuková stránka jazyka − sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
přesahy
Z:
HV (4. ročník) : Hudební výchova
● literární výchova
výstupy
žák by měl
ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu
rozlišovat prózu a verše
určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
dramatizovat jednoduchý příběh
učivo
�� přednes − říkanky a krátké básničky
�� poslech předčítaného textu
�� porozumění textu − hlavní postava a její vlastnosti, rozlišení místa, času a děje,
prostředí reálné a pohádkové, hlavní myšlenka
�� reprodukce a dramatizace podle dané osnovy
�� základní literární pojmy − literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
báseň; pohádka, povídka, pověst, bajka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec
přesahy
Do:
VL (4. ročník) : lidé kolem nás
PŘ (4. ročník) : rozmanitost přírody
HV (4. ročník) : Hudební výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VL (4. ročník) : místo, kde žijeme
PŘ (4. ročník) : rozmanitost přírody
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
VL (4. ročník) : lidé kolem nás
5. ročník - dotace: 6 + 1, povinný
● komunikační a slohová výchova
výstupy
žák by měl
tvořit otázky a odpovídat na ně
225
vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a
domluvit se v běžných situacích
v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
užívat odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
popsat jednoduché předměty, činnosti a děje
opisovat a přepisovat jednoduché texty
napsat správně a přehledně jednoduchá sdělen
dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy
ovládat psaní hůlkového písma
učivo
čtení - diferenciační cvičení pro rozvoj
zrakového a sluchového vnímání, čtení slov,
jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět,
tiché čtení, orientace ve čteném textu
�� naslouchání – koncentrační cvičení
�� mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření
hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, intonace, rytmizace), vypravování, popis; edukace
a reedukace řeči, rozvíjení fonetického sluchu; základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu,střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) �� psaní – psaní slov,
vět, číslic i podle nápovědy, opis psacího písma a přepis jednoduchého tištěného
textu, základní hygienické návyky při psaní, technika psaní – automatizace psacího
pohybu, plynulé psaní slov, úprava – nadpis, okraje, vzdálenost mezi písmeny a
slovy
�� formy společenského styku – pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz,
blahopřání, adresa, dopis
přesahy
Z:
IKT (5. ročník) : Informační a komunikační technologie
Pv (5. ročník) : příprava pokrmů
M (5. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (5. ročník) : aplikační úlohy
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
M (5. ročník) : čislo a početní operace
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Ko
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a
tvrdých slabik
správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
226
řadit slova podle abecedy
správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky
dodržovat pořádek slov ve větě
poznat podstatná jména a slovesa
učivo
�� abeceda − abecední řazení
�� hláskosloví − samohlásky a souhlásky, dělení souhlásek, psaní i/y po měkkých
a tvrdých souhláskách, výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a
uvnitř slova
�� věta − druhy vět, tvoření vět
�� tvarosloví − druhy slov − podstatná jména, slovesa
�� zvuková stránka jazyka − sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
přesahy
Z:
HV (5. ročník) : Hudební výchova
● literární výchova
výstupy
žák by měl
ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu
rozlišovat prózu a verše
určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
rozlišit pohádkové prostředí od reálného
dramatizovat jednoduchý příběh
vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek
učivo
�� přednes − říkanky a krátké básničky
�� poslech předčítaného textu
�� porozumění textu − hlavní postava a její vlastnosti, rozlišení místa, času a děje,
prostředí reálné a pohádkové, hlavní myšlenka
�� reprodukce a dramatizace podle dané osnovy
�� základní literární pojmy − literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
báseň; pohádka, povídka, pověst, bajka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec
přesahy
Do:
VL (5. ročník) : lidé kolem nás
PŘ (5. ročník) : rozmanitost přírody
HV (5. ročník) : Hudební výchova
227
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VL (5. ročník) : místo, kde žijeme
PŘ (5. ročník) : rozmanitost přírody
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
VL (5. ročník) : lidé kolem nás
6. ročník - dotace: 6, povinný
● komunikační a slohová výchova
výstupy
žák by měl
komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka
číst plynule s porozuměním orientovat se v Pravidlech českého pravopisu
reprodukovat text
učivo
�� čtení − prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním;
beletrie, odborné texty (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky), noviny, časopisy
�� mluvený projev − zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu,
komunikační žánry (projev, diskuse), osobní komunikace, otázky a odpovědi
přesahy
Do:
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z:
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
M (6. ročník) : aplikační úlohy
HV (6. ročník) : Hudební výchova
PŘ (6. ročník) : základy ekologie
VL (6. ročník) : Česká republika
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
uplatnit v praxi vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis
ovládat osobní zájmena a časovat slovesa
rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
učivo
�� nauka o slově − tvoření slov, pravopis po obojetných souhláskách
�� tvarosloví − vyjmenovaná slova a slova příbuzná; slovní druhy; osobní zájmena;
přesahy
Do:
Aj (6. ročník) : anglický jazyk
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z:
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
228
HV (6. ročník) : Hudební výchova
Aj (6. ročník) : anglický jazyk
● literární výchova
výstupy
žák by měl
rozeznat základní literární druhy a žánry
orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku
ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
získat pozitivní vztah k literatuře
učivo
�� práce s textem – charakteristika děje a jednajících postav příběhu,
výklad přiměřeného textu,hlavní myšlenka, uvědomělé tiché čtení, čtení vět
s přirozenou intonací a s přízvukem, čtení vět podle smyslu, orientace v ději
�� poslech a reprodukce – soustředěný poslech, reprodukce přečteného, recitace,
dramatizace,čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
�� literární druhy a žánry − poezie, próza
přesahy
Do:
VL (6. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
HV (6. ročník) : Hudební výchova
Z:
PŘ (6. ročník) : praktické poznávání přírody
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
PŘ (6. ročník) : biologie člověka
PŘ (6. ročník) : základy ekologie
VL (6. ročník) : nejstarší civilizace - starověk
VL (6. ročník) : Česká republika
VV (6. ročník) : výtvarná výchova
7. ročník - dotace: 5, povinný
● komunikační a slohová výchova
výstupy
žák by měl
komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní
poukázka)
číst plynule s porozuměním
orientovat se v Pravidlech českého pravopisu
reprodukovat text
popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy
229
vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma
přesahy
učivo
�� čtení − prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním;
beletrie, odborné texty (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky), noviny,
časopisy
�� mluvený projev − zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu,
komunikační žánry (projev, diskuse), osobní komunikace,
otázky a odpovědi
přesahy
Do:
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z:
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
M (7. ročník) : aplikační úlohy
HV (7. ročník) : Hudební výchova
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
zvládat pravopis slov s předponami a předložkami
uplatnit v praxi vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis
ovládat osobní zájmena a časovat slovesa
ovládat pravopis při shodě přísudku s podmětem
rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
učivo
�� nauka o slově − tvoření slov, slovní základ, předpony, přípony, pravopis po
obojetných souhláskách
�� tvarosloví − vyjmenovaná slova a slova příbuzná; slovní druhy; pádové otázky;
vzory podstatných jmen, skloňování podstatných jmen; časování sloves; osobní
zájmena;
�� skladba − základní větné členy, shoda přísudku s podmětem, pravopis koncovek
příčestí minulého,
přesahy
Do:
Aj (7. ročník) : anglický jazyk blok
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z:
M (7. ročník) : aplikační úlohy
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
Aj (7. ročník) : anglický jazyk blok
HV (7. ročník) : Hudební výchova
● literární výchova
výstupy
230
žák by měl
rozeznat základní literární druhy a žánr
orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku
ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
získat pozitivní vztah k literatuře
učivo
�� práce s textem − charakteristika děje a jednajících postav příběhu, výklad
přiměřeného textu,hlavní myšlenka, uvědomělé tiché čtení, čtení vět s přirozenou
intonací a s přízvukem, čtení vět podle smyslu, orientace v ději
�� poslech a reprodukce − soustředěný poslech, reprodukce přečteného, recitace,
dramatizace,čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
�� literární druhy a žánry − poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a mládež,
významní autoři české a světové literatury
přesahy
Do:
Aj (7. ročník) : anglický jazyk blok
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
D (7. ročník) : počátky lidské společnosti
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
Z (7. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
Z:
Z (7. ročník) : regiony světa
OV (7. ročník) : stát a právo
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
Z (7. ročník) : Česká republika
Z (7. ročník) : přírodní obraz země
Z (7. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
D (7. ročník) : počátky lidské společnosti
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
8. ročník - dotace: 4 + 2, povinný
● komunikační a slohová výchova
výstupy
žák by měl
komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní
poukázka)
sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy číst plynule s porozuměním
orientovat se v Pravidlech českého pravopisu
231
reprodukovat text
popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy
vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma
učivo
�� čtení − prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním;
beletrie, odborné texty (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky), noviny,
časopisy
�� mluvený projev − zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu,
komunikační žánry (projev, diskuse), osobní komunikace, otázky a odpovědi
�� písemný projev − osobní komunikace, dotazník, žádost, životopis,
charakteristika, korespondence, písemná komunikace s úřady (i využití PC)
přesahy
Do:
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
Pv (8. ročník) : příprava pokrmů
Z:
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
M (8. ročník) : aplikační úlohy
M (8. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (8. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (8. ročník) : číslo a početní operace
HV (8. ročník) : Hudební výchova
OV (8. ročník) : péče o občana
průřezová témata MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: IVMSR
● jazyková výchova
výstupy
zvládat pravopis slov s předponami a předložkami
uplatnit v praxi vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis
skloňovat podstatná jména a přídavná jména
ovládat osobní zájmena a časovat slovesa
ovládat pravopis při shodě přísudku s podmětem
zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem rozlišovat
spisovný a nespisovný jazyk
učivo
�� nauka o slově − tvoření slov, slovní základ, předpony, přípony, pravopis bjebě,
vje-vě, mně-mě, pravopis po obojetných souhláskách
�� tvarosloví − vyjmenovaná slova a slova příbuzná; slovní druhy; pádové otázky;
vzory podstatných jmen, skloňování podstatných jmen; časování sloves; osobní
zájmena; přídavná jména číslovky základní a řadové
�� skladba − základní větné členy, shoda přísudku s podmětem, pravopis koncovek
příčestí minulého, věta jednoduchá a souvětí
232
přesahy
Do:
Aj (8. ročník) : anglický jazyk
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z:
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
M (8. ročník) : aplikační úlohy
M (8. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (8. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (8. ročník) : čislo a početní operace
HV (8. ročník) : Hudební výchova
Aj (8. ročník) : anglický jazyk
● literární výchova
výstupy
žák by měl
rozeznat základní literární druhy a žánry
orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku
ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
získat pozitivní vztah k literatuře
učivo
�� práce s textem − charakteristika děje a jednajících
postav,příběhu,výklad,přiměřeného textu,hlavní myšlenka, uvědomělé tiché čtení,
čtení vět s přirozenou intonací a s přízvukem, čtení vět podle smyslu, orientace v ději
�� poslech a reprodukce − soustředěný poslech, reprodukce přečteného, recitace,
dramatizace,čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
�� literární druhy a žánry − poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a
mládež,
významní autoři české a světové literatury
přesahy
Do:
Aj (8. ročník) : anglický jazyk
D (8. ročník) : novověk
D (8. ročník) : nejnovější dějiny
OV (8. ročník) : stát a právo
Z:
OV (8. ročník) : stát a právo
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
Z (8. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
Z (8. ročník) : Česká republika
Z (8. ročník) : regiony světa
Z (8. ročník) : přírodní obraz země
D (8. ročník) : nejnovější dějiny
průřezová témata MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: KČPPMS
9. ročník - dotace: 4 + 1, povinný
● komunikační a slohová výchova
233
výstupy
žák by měl
komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní
poukázka)
sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy
číst plynule s porozuměním
orientovat se v Pravidlech českého pravopisu
reprodukovat text
popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy
vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma
učivo
�� čtení − prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním;
beletrie, odborné texty (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky), noviny,časopisy
�� mluvený projev − zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu,
komunikační žánry (projev, diskuse), osobní komunikace, otázky a odpovědi
�� písemný projev − osobní komunikace, dotazník, žádost, životopis,
charakteristika, korespondence, písemná komunikace s úřady (i využití PC)
přesahy
Do:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
Pv (9. ročník) : příprava pokrmů
Z:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
M (9. ročník) : aplikační úlohy
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
HV (9. ročník) : Hudební výchova
VV (9. ročník) : výtvarná výchova
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: K
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: IVMSR, TMS
● jazyková výchova
výstupy
žák by měl
zvládat pravopis slov s předponami a předložkami
uplatnit v praxi vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis
skloňovat podstatná jména a přídavná jména
ovládat osobní zájmena a časovat slovesa
poznat a určit slovní druhy
234
ovládat pravopis při shodě přísudku s podmětem
rozeznat větu jednoduchou od souvětí
zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem
rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
učivo
�� nauka o slově − tvoření slov, slovní základ, předpony, přípony, pravopis bjebě,
vje-vě, mně-mě, pravopis po obojetných souhláskách
�� tvarosloví − vyjmenovaná slova a slova příbuzná; slovní druhy; pádové otázky;
vzory podstatných jmen, skloňování podstatných jmen; časování sloves; osobní
zájmena; přídavná jména − druhy, vzory, skloňování, shoda s podstatným jménem;
číslovky základní a řadové
�� skladba − základní větné členy, shoda přísudku s podmětem, pravopis koncovek
příčestí minulého, věta jednoduchá a souvětí, pravopis příčestí munilého ve větách s
podmětem děti, my, všichni, několikanásobný podmět, nevyjádřený podmět
přesahy
Do:
Aj (9. ročník) : anglický jazyk
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
M (9. ročník) : aplikační úlohy
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
HV (9. ročník) : Hudební výchova
Aj (9. ročník) : anglický jazyk
● literární výchova
výstupy
žák by měl
rozeznat základní literární druhy a žánry
dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku
ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
získat pozitivní vztah k literatuře
učivo
�� práce s textem − charakteristika děje a jednajících postav příběhu, výklad
přiměřeného textu,hlavní myšlenka, uvědomělé tiché čtení, čtení vět s přirozenou
intonací a s přízvukem, čtení vět podle smyslu, orientace v ději
�� poslech a reprodukce − soustředěný poslech, reprodukce přečteného, recitace,
dramatizace,čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou
�� literární druhy a žánry − poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a mládež,
významní autoři české a světové literatury
přesahy
Do:
235
Aj (9. ročník) : anglický jazyk
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
VV (9. ročník) : výtvarná výchova
Z:
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
OV (9. ročník) : stát a právo
Z (9. ročník) : Česká republika
VV (9. ročník) : výtvarná výchova
Z (9. ročník) : společenské a hospodářské prostředí
Z (9. ročník) : životní prostředí
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
Z (9. ročník) : regiony světa
průřezová témata MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: KČPPMS
Anglický jazyk
Charakteristika předmětu
Učivo je zaměřeno na získání základů konverzace a komunikace, jakož i základů
zvukové podoby jazyka a správné výslovnosti .Jde především o osvojení
jednoduchých vět a frází, týkajících se situací běžného každodenního života .Výuka
jazyka má za úkol osvojení slovní zásoby a rozvíjení řečových dovedností žáků v
jednotlivých konverzačních okruzích.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
Učitel žáka vede k:
práci s učebnicemi, učeb.pomůckami
rozvíjení dovedností potřebných k osvojování učiva
používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech (ICT)
vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k:
neodrazení nezdarem při řešení problému
přijímání důsledků svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k:
srozumitelnému vyjadřování
porozumění obsahu sdělení probírané látky
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k:
udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snahy uplatňovat dobré
mezilidské vztahy
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k:
dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní
pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
k rozšiřování svých komunikačních schopností při kolektivní práci
236
6. ročník - dotace: 1, povinný
● anglický jazyk
výstupy
žák by měl
být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě
osvojit si základní výslovnostní návyky
ovládat fonetickou podobu abecedy
zvládat základní číslovky a jejich pojmenování
rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování
vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi
vést jednoduchý rozhovor
zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
orientovat se ve slovníku daného jazyka
učivo
�� jednoduchá sdělení − pozdravy, poděkování,žádost, představování, přivítání
a rozloučení, formulace dotazů na dané téma, souhlasy a nesouhlasy, číslovky 1-12
�� čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
�� základní jednoduché fráze
�� tematické okruhy −rodina, škola, barvy, jídlo, pití
�� základní gramatické struktury − věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu,
odpovědi na otázky
�� práce se slovníkem − orientace ve slovníku cizího jazyka
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : jazyková výchova
Z:
ČJ (6. ročník) : jazyková výchova
7. ročník - dotace: 1, povinný
● anglický jazyk
výstupy
žák by měl
být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě
osvojit si základní výslovnostní návyky
ovládat fonetickou podobu abecedy
zvládat základní číslovky a jejich pojmenování
rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování
237
vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi
vést jednoduchý rozhovor
zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
orientovat se ve slovníku daného jazyka
učivo
�� jednoduchá sdělení − pozdravy, poděkování, omluva, žádost, představování,
přivítání a rozloučení, blahopřání, formulace dotazů na dané téma, souhlasy a
nesouhlasy,číslovky 12-20, počítání po desítkách do 100
�� čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
�� základní jednoduché fráze
�� tematické okruhy − domov, rodina, škola, oblékání, sport, nákupy – jídlo, pití,
kalendář
�� základní gramatické struktury − věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba
otázky a záporu, odpovědi na otázky
�� práce se slovníkem − orientace ve slovníku cizího jazyka, seznámení se
slovníkem v PC
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : jazyková výchova
Z:
ČJ (7. ročník) : jazyková výchova
ČJ (7. ročník) : literární výchova
8. ročník - dotace: 1, povinný
● anglický jazyk
výstupy
žák by měl
být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě
osvojit si základní výslovnostní návyky
ovládat fonetickou podobu abecedy
zvládat základní číslovky a jejich pojmenování
rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování
vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi
vést jednoduchý rozhovor
zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
orientovat se ve slovníku daného jazyka
238
učivo
�� jednoduchá sdělení − pozdravy, poděkování, omluva, žádost, představování,
přivítání a rozloučení, blahopřání, formulace dotazů na dané téma, souhlasy a
nesouhlasy ,číslovky do 100
�� čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
�� základní jednoduché fráze
�� tematické okruhy − sport, nákupy, kalendář, rodina, domov, ubytování, město,
vesnice, příroda, škola, oblékání, zdraví, nemoc
�� základní gramatické struktury − věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba
otázky a záporu, odpovědi na otázky
�� práce se slovníkem − orientace ve slovníku cizího jazyka, práce se slovníkem a
překladačem v PC
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
Z:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : literární výchova
průřezová témata MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: PM
9. ročník - dotace: 1, povinný
● anglický jazyk
výstupy
žák by měl
být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě
osvojit si základní výslovnostní návyky
ovládat fonetickou podobu abecedy
zvládat základní číslovky a jejich pojmenování
rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování
vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi
vést jednoduchý rozhovor
zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
orientovat se ve slovníku daného jazyka
učivo
�� jednoduchá sdělení − pozdravy, poděkování, omluva, žádost, představování,
přivítání a rozloučení, blahopřání, žádost o pomoc, formulace dotazů na dané téma,
souhlasy a nesouhlasy, číslovky 1-100
�� čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů
�� základní jednoduché fráze
�� tematické okruhy − domov, rodina, škola, jídlo, pití, kalendář, město, vesnice,
příroda, počasí, sport, zdraví a nemoc, oblékání, nákupy, profese
239
�� základní gramatické struktury − věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba
otázky a záporu, odpovědi na otázky
�� práce se slovníkem − orientace ve slovníku cizího jazyka, práce se slovníkem a
překladačem v PC
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : jazyková výchova
Z:
ČJ (9. ročník) : jazyková výchova
ČJ (9. ročník) : literární výchova
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu
Cílem je základní práce s PC,programovým vybavením (text. Editory), manažerem
souborů, výukovými a vzdělávacími programy, nadstardartem je web. prohlížeč a
elektronická pošta.
K výuce je používána počítačová učebna s vlastní doménou, každý žák má vlastní
účet a emailovou adresu s potřebným programovým vybavením. Učebna je vybavena
interaktivní tabulí připojenou k řídícímu počítači. Do vybavení ještě patří tiskárna a
scanner.
ICT se vyučuje 1 hodinu týdně ve 4 – 9 post. Ročníku
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
• k poznávání vlastních pokroků a uvědomování si problémů, které mu brání v učení
• používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí
• k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
• k chápání obecně používaných termínů, znaků a symbolů
• k uvědomování si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
: Učitel vede žáka k:
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• dokázat popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o
radu a
řídí se jí
Kompetence komunikativní
: Učitel vede žáka k:
240
• k porozumění obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat
• k využívání tištěných informací, k rozvoji vlastních vědomostí, porozumění běžně
užívaných
textů, záznamů a obrazových materiálů
• k zvládání jednoduché formy písemné komunikace
• k využívání běžných informačních a komunikačních prostředků pro komunikaci
• k využívání získaných komunikativních dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
: Učitel vede žáka k:
• k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvalit společné práce
• k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
• k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
: Učitel vede žáka k:
• k zvládání běžné komunikace s úřady
• k chápání nebezpečí rasizmu a xenofobie
• k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
: Učitel vede žáka k:
• k zvládání základních pracovních dovedností, operací a postupů, rozšiřování svých
komunikačních schopností při kolektivní práci
• k vytváření pozitivního vztahu k manuálním činnostem
• k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňování jich při pracovních činnostech
• k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientaci se v
jednoduché
technické dokumentaci
• ke schopnosti pracovní výdrže, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
• k reálnému posouzení výsledku své práce i práce ostatních
• ke konkrétní představě o pracovních činnostech běžných profesí
• k využívání získaných znalosti a zkušenosti a vytváření si představ o možnostech
svého
budoucího pracovního uplatnění
4. ročník - dotace: 1, povinný
● Informační a komunikační technologie
výstupy
žák by měl
ovládat základní obsluhu počítače
pracovat s výukovými a zábavnými programy podle pokynu
dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
učivo
241
�� základní části a popis počítače
�� základní uživatelská obsluha počítače
�� komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce
�� zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním
výpočetní techniky
�� software počítače (výukové programy)
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : komunikační a slohová výchova
VL (4. ročník) : místo, kde žijeme
VL (4. ročník) : lidé kolem nás
5. ročník - dotace: 1, povinný
● Informační a komunikační technologie
výstupy
žák by měl
ovládat základní obsluhu počítače
pracovat s výukovými a zábavnými programy podle pokynu
dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
učivo
�� základní části a popis počítače
�� základní uživatelská obsluha počítače
�� komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce
�� software počítače (textový editor, kreslicí programy)
�� zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním
výpočetní techniky
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : komunikační a slohová výchova
VL (5. ročník) : lidé kolem nás
VL (5. ročník) : místo, kde žijeme
HV (5. ročník) : Hudební výchova
6. ročník - dotace: 1, povinný
● Informační a komunikační technologie
výstupy
žák by měl
ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým
editorem,využívat vhodné aplikace
zvládat práci s výukovými programy
vyhledat potřebné informace na internetu
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
osvojit si základy elektronické komunikace
učivo
242
�� základní funkce textového, grafického editoru a tabulkového kalkulátoru
�� přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a obsluha
�� základní způsoby elektronické komunikace – e-mail, mobilní telefon
�� práce s výukovými programy, hry, multimédia
�� seznámení se s možnostmi vyhledávání informací pomocí internetu
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : jazyková výchova
ČJ (6. ročník) : komunikační a slohová výchova
VL (6. ročník) : Česká republika
VL (6. ročník) : životní prostředí
VL (6. ročník) : regiony světa
Z:
M (6. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (6. ročník) : aplikační úlohy
ČJ (6. ročník) : komunikační a slohová výchova
ČJ (6. ročník) : jazyková výchova
7. ročník - dotace: 1, povinný
● Informační a komunikační technologie
výstupy
žák by měl
ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým
editorem,využívat vhodné aplikace
zvládat práci s výukovými programy
vyhledat potřebné informace na internetu
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
osvojit si základy elektronické komunikace
učivo
�� základní funkce textového, grafického editoru a tabulkového kalkulátoru
�� přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a obsluha
�� základní způsoby elektronické komunikace – e-mail, mobilní telefon
�� práce s výukovými programy, hry, multimédia
�� seznámení se s možnostmi vyhledávání informací pomocí internetu
přesahy
Do:
M (7. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
ČJ (7. ročník) : jazyková výchova
ČJ (7. ročník) : komunikační a slohová výchova
Z (7. ročník) : Česká republika
Z (7. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
Z:
M (7. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
ČJ (7. ročník) : komunikační a slohová výchova
243
ČJ (7. ročník) : jazyková výchova
8. ročník - dotace: 1, povinný
● Informační a komunikační technologie
výstupy
žák by měl
ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým
editorem,využívat vhodné aplikace
zvládat práci s výukovými programy
vyhledat potřebné informace na internetu
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
osvojit si základy elektronické komunikace
učivo
�� základní funkce textového, grafického editoru a tabulkového kalkulátoru
�� přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a obsluha
�� základní způsoby elektronické komunikace – e-mail, mobilní telefon
�� práce s výukovými programy, hry, multimédia
�� seznámení se s možnostmi vyhledávání informací pomocí internetu
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
Z (8. ročník) : Česká republika
VZ (8. ročník) : rizika ohrožující zdraví, prevence
Pv (8. ročník) : svět práce
Z:
M (8. ročník) : aplikační úlohy
M (8. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (8. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (8. ročník) : číslo a početní operace
OV (8. ročník) : péče o občana
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
9. ročník - dotace: 1, povinný
● Informační a komunikační technologie
výstupy
žák by měl
ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým
editorem,využívat vhodné aplikace
zvládat práci s výukovými programy
vyhledat potřebné informace na internetu
244
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
osvojit si základy elektronické komunikace
učivo
�� základní funkce textového, grafického editoru a tabulkového kalkulátoru
�� přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a obsluha
�� základní způsoby elektronické komunikace – e-mail, mobilní telefon
�� práce s výukovými programy, hry, multimédia
�� seznámení se s možnostmi vyhledávání informací pomocí internet
přesahy
Do:
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
ČJ (9. ročník) : jazyková výchova
ČJ (9. ročník) : komunikační a slohová výchova
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Z (9. ročník) : společenské a hospodářské prostředí
Z (9. ročník) : Česká republika
Z (9. ročník) : regiony světa
VZ (9. ročník) : osobnostní a sociáln rozvoj
VZ (9. ročník) : rizika ohrožující zdraví, prevence
Pv (9. ročník) : svět práce
Z:
M (9. ročník) : aplikační úlohy
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (9. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (9. ročník) : čiílo a početní operace
OV (9. ročník) : stát a právo
ČJ (9. ročník) : jazyková výchova
ČJ (9. ročník) : komunikační a slohová výchova
Člověk a jeho svět
Prvouka
Charakteristika předmětu
Učivo vychází ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět.“ Předmět je vyučován v 1.3.ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Poskytuje žákům základní poznatky o
životě společnosti , o živé a neživé přírodě, vychází z prvotních zkušeností, znalostí a
vědomostí žáka.
Pomáhá žákům utvářet vztah k rodné zemi, k přírodě, vytvářet základy hodnotového
systému a zdravého životního stylu. Žáci si osvojují a upevňují vhodné chování a
jednání mezi lidmi, jsou vedeni k toleranci ,spolupráci a vzájemné pomoci.
Učivo je uspořádáno cyklicky.
V průběhu roku lze využívat místní specifika a tradice.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují k
utváření
klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
245
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
- k přijímání důsledků svých rozhodnutí
- k nenechání se při řešení problémů odradit nezdarem
- k přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
- k navazování a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snaze
upevňovat
dobré mezilidské vztahy
- k posilování sociálního chování a sebeovládání, vnímavosti k potřebám starých,
nemocných a postižených lidí
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- ke zvládnutí základních pracovních dovedností, operací a postupů, k rozšiřování
svých komunikačních schopností při kolektivní práci
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
- ke konkrétním představám o pracovních činnostech běžných profesí
1. ročník - dotace: 2, povinný
● místo, kde žijeme
výstupy
žák by měl
zvládnout orientaci v okolí svého bydliště a v okolí školy
popsat a zvládat cestu do školy
poznávat nejvýznamnější místa v okolí
�� domov a jeho okolí − orientace v obci podle plánu, mapa místní krajiny, adresa
bydliště, místní pověsti, tradice a zvyky, kulturní a historické zajímavosti
�� škola − prostředí školy a život ve škole a jejím okolí, základy dopravní výchovy
�� obec (město) − poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačná
místa, části obce (města)
● lidé kolem nás
výstupy
žák by měl
246
pojmenovat role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišovat blízké
příbuzenské vztahy
učivo
osvojovat si základy společenského chování
�� rodina a společnost − role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, příbuzenské
vztahy,život a funkce rodiny, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského
chování; zájmové organizace a spolky; jednání v obchodě, na poště, u lékaře; různé
způsoby placení (pomáhající organizace) projevovat toleranci k odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům pojmenovat nejběžnější povolání a
pracovní činnosti správně se chovat při setkání s neznámými lidmi
�� situace hromadného ohrožení – chování při požáru, při vyhlášení poplachu, při
dopravní nehodě, důležitá telefonní čísla
přesahy
Z:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
ČJ (1. ročník) : literární výchova
ČJ (1. ročník) : komunikační a slohová výchova
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: PL, MV
● lidé a čas
výstupy
žák by měl
zvládnout jednoduchou orientaci v čase
určit kolik je hodin
organizovat rozvržení svých denních činností
rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
pojmenovávat různé lidské činnosti
učivo
�� orientace v čase − určování času a měření času, roční období, den, týden,
měsíce, rok, kalendář
�� současnost a minulost v našem životě − proměny způsobu života; minulost kraje;
významné historické objekty v regionu a ČR; regionální pověsti, tradiční lidové
svátky, státní svátky a významné dny
přesahy
Z:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
● rozmanitost přírody
výstupy
žák by měl
popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
rozlišovat nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a poznat rozdíly mezi dřevinami a
bylinami
247
uplatňovat základní zásady chování v přírodě
provádět jednoduché pokusy se známými látkami
učivo
�� příroda v ročních obdobích – znaky ročních období, chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky, sezonní práce na zahradě a na poli
�� rostliny, houby, živočichové − projevy, průběh a způsob života; životní podmínky;
výživa, stavba těla u vybraných druhů; chráněné a ohrožené druhy; význam v
přírodě a pro člověka
�� ochrana přírody − chování k přírodě; péče o životního prostředí; třídění odpadů a
jejich likvidace; živelné pohromy a ekologické katastrofy
přesahy
Do:
Pv (1. ročník) : práce s drobným materiálem
Pv (1. ročník) : pěstitelské práce
Z:
Pv (1. ročník) : pěstitelské práce
Pv (1. ročník) : práce s drobným materiálem
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
● člověk a zdraví výstupy
výstupy
žák by měl
uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce
pojmenovat hlavní části lidského těla
sdělit své zdravotní potíže a pocity
ošetřit drobná poranění
učivo
�� lidské tělo − části lidského těla
�� péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim; zdravá strava a pitný režim; význam
aktivního pohybu; osobní a intimní hygiena; běžné nemoci a prevence, chování v
době nemoci, základní péče o nemocného; drobné úrazy a poranění, předcházení
úrazům, první pomoc
�� návykové látky a zdraví – nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání
�� osobní bezpečí − bezpečné chování v silničním provozu; krizové situace a formy
násilí; agresivita, obrana proti agresivním jedincům; služby odborné pomoci
�� ochrana člověka za mimořádných
událostí
přesahy
Z:
TV (1. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
248
Pv (1. ročník) : příprava pokrmů
2. ročník - dotace: 2, povinný
● místo, kde žijeme
výstupy
žák by měl
orientovat se v okolí svého bydliště a v okolí školy
popsat cestu do školy
poznávat nejvýznamnější místa v okolí
učivo
�� domov a jeho okolí − orientace v obci podle plánu, mapa místní krajiny, adresa
bydliště, místní pověsti, tradice a zvyky, kulturní a historické zajímavosti
�� škola − prostředí školy a život ve škole a
jejím okolí, základy dopravní výchovy
�� obec (město) − poloha v krajině, minulost
a současnost obce (města), význačná místa,
části obce (města)
● lidé kolem nás
výstupy
žák by měl
pojmenovat role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišovat blízké
příbuzenské vztahy
získávat základy společenského chování
projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
pojmenovat nejběžnější povolání a pracovní činnosti
adekvátně se chovat při setkání s neznámými lidmi
učivo
�� rodina a společnost − role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, příbuzenské
vztahy,život a funkce rodiny, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského
chování; zájmové organizace a spolky; jednání v obchodě, na poště, u lékaře; různé
způsoby placení
přesahy
Z:
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
● lidé a čas
výstupy
žák by měl
zvládnout jednoduchou orientaci v čase
určit kolik je hodin
rozvrhnout své denní činnosti
249
rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
poznávat různé lidské činnosti
učivo
�� orientace v čase − určování času a měření času, roční období, den, týden,
měsíce, rok, kalendář
�� současnost a minulost v našem životě − proměny způsobu života; minulost kraje;
významné historické objekty v regionu a ČR; regionální pověsti, tradiční lidové
svátky, státní svátky a významné dny
přesahy
Z:
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
ČJ (2. ročník) : literární výchova
ČJ (2. ročník) : komunikační a slohová výchova
● rozmanitost přírody
výstupy
žák by měl
popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
poznat nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a poznat rozdíly mezi dřevinami a
bylinami
uplatňovat základní zásady chování v přírodě
provádět jednoduché pokusy se známými látkami
učivo
�� příroda v ročních obdobích – znaky ročních období, chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky, sezonní práce na zahradě a na poli
�� rostliny, houby, živočichové − projevy, průběh a způsob života; životní podmínky;
výživa, stavba těla u vybraných druhů; chráněné a ohrožené druhy; význam v
přírodě a pro člověka
�� ochrana přírody − chování k přírodě; péče o životního prostředí; třídění odpadů a
jejich likvidace; živelné pohromy a ekologické katastrofy
přesahy
Do:
Pv (2. ročník) : práce s drobným materiálem
Pv (2. ročník) : pěstitelské práce
Z:
Pv (2. ročník) : pěstitelské práce
Pv (2. ročník) : práce s drobným materiálem
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: E
● člověk a zdraví
výstupy
žák by měl
uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu,
250
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce pojmenovat hlavní části
lidského těla
dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity
zvládnout ošetření drobných poranění
učivo
�� lidské tělo − části lidského těla
�� péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim; zdravá strava a pitný režim; význam
aktivního pohybu; osobní a intimní hygiena; běžné nemoci a prevence, chování v
době nemoci, základní péče o nemocného; drobné úrazy a poranění, předcházení
úrazům, první pomoc
�� návykové látky a zdraví – nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání
�� osobní bezpečí − bezpečné chování v silničním provozu; krizové situace a formy
násilí; agresivita, obrana proti agresivním jedincům; služby odborné pomoci
�� ochrana člověka za mimořádných událostí
přesahy
Z:
TV (2. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (2. ročník) : příprava pokrmů
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: SaS
3. ročník - dotace: 2, povinný
● misto, kde žijeme
výstupy
žák by měl
orientovat se v okolí svého bydliště a v okolí školy
popsat cestu do školy
poznávat nejvýznamnější místa v okolí
učivo
�� domov a jeho okolí − orientace v obci podle plánu, mapa místní krajiny, adresa
bydliště, místní pověsti, tradice a zvyky, kulturní a historické zajímavosti
�� škola − prostředí školy a život ve škole a jejím okolí, základy dopravní výchovy
�� obec (město) − poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačná
místa, části obce (města)
● lidé a čas
výstupy
žák by měl
zvládnout jednoduchou orientaci v čase
určit kolik je hodin
rozvrhnout své denní činnosti
251
rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
poznávat různé lidské činnosti
učivo
�� rodina a společnost − role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, příbuzenské
vztahy,život a funkce rodiny, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského
chování; zájmové organizace a spolky; jednání v obchodě, na poště, u lékaře; různé
způsoby placení
přesahy
Z:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
● lidé a čas
výstupy
žák by měl
zvládnout jednoduchou orientaci v čase
určit kolik je hodin
rozvrhnout své denní činnosti
rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
poznávat různé lidské činnosti
učivo
�� orientace v čase − určování času a měření času, roční období, den, týden,
měsíce, rok, kalendář
�� současnost a minulost v našem životě − proměny způsobu života; minulost kraje;
významné historické objekty v regionu a ČR; regionální pověsti, tradiční lidové
svátky, státní svátky a významné dny
přesahy
Z:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
ČJ (3. ročník) : literární výchova
ČJ (3. ročník) : komunikační a slohová výchova
● rozmanitost přírody
výstupy
žák by měl
popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
poznat nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a poznat rozdíly mezi dřevinami a
bylinami
uplatňovat základní zásady chování v přírodě
provádět jednoduché pokusy se známými látkami
252
učivo
�� příroda v ročních obdobích − znaky ročních období, chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky, sezonní práce na zahradě a na poli
�� rostliny, houby, živočichové − projevy, průběh a způsob života; životní podmínky;
výživa, stavba těla u vybraných druhů; chráněné a ohrožené druhy; význam v
přírodě a pro člověka
�� ochrana přírody − chování k přírodě; péče o životního prostředí; třídění odpadů a
jejich likvidace; živelné pohromy a ekologické katastrofy
přesahy
Do:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Pv (3. ročník) : pěstitelské práce
Pv (3. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
Pv (3. ročník) : pěstitelské práce
Pv (3. ročník) : práce s drobným materiálem
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
● člověk a zdraví
výstupy
žák by měl
uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce
pojmenovat hlavní části lidského těla
dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity
zvládnout ošetření drobných poranění
učivo
�� lidské tělo − části lidského těla
�� péče o zdraví, zdravá výživa − denní režim; zdravá strava a pitný režim; význam
aktivního pohybu; osobní a intimní hygiena; běžné nemoci a prevence, chování v
době nemoci, základní péče o nemocného; drobné úrazy a poranění,
předcházení úrazům, první pomoc
�� návykové látky a zdraví − nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání
�� osobní bezpečí − bezpečné chování v silničním provozu; krizové situace a formy
násilí; agresivita, obrana proti agresivním jedincům; služby odborné pomoci
�� ochrana člověka za mimořádných událostí místo, kde žijeme
přesahy
Z:
TV (3. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (3. ročník) : příprava pokrmů
253
Vlastivěda
Charakteristika předmětu
Učivo vlastivědy pomáhá žákům vytvářet vztah k vlasti, k místu kde žije, vede je ke
správným vztahům k sobě samému, spolužákům, dospělým.
Učí žáky, jak chránit životní prostředí.
Týká se rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví.
Směřuje k dovednostem pro praktický život.
Žáci si vytváří:
- prvotní ucelený obraz světa
- vlastní prožitek z konkrétních či modelových situací
- osobní příklad rodiny, učitelů, společnosti
- propojení vzdělávacích oblastí s reálným životem a s praktickými zkušenostmi.
Ve výuce jsou používány učební texty, pracovní sešity, výukové programy na PC,
celoroční vycházky a exkurze.
Vlastivěda se vyučuje od 4.- 5. ročníku, a to s časovou dotací 1 hodiny týdně a v 6.
ročníku
2 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
- k používání základní pojmů z různých vzdělávacích oblastí
- k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
- k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
- k přijímání důsledků svých rozhodnutí
- k nenechání se při řešení problémů odradit nezdarem
- ke schopnosti popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů
požádat o radu a řídit se jí
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
- k využívání tištěných informací v rozvoji vlastních vědomostí a k porozumění běžně
užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
- k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
- k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvality
společné práce
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
- k navazování a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snaze
upevňovat
254
dobré mezilidské vztahy
- k posilování sociálního chování a sebeovládání, vnímavosti k potřebám starých,
nemocných a postižených lidí
- k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na
ochraně životního prostředí
- ke správnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnění osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- ke zvládnutí základních pracovních dovedností, operací a postupů, k rozšiřování
svých komunikačních schopností při kolektivní práci
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
- k pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
- ke schopnosti reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních
4. ročník - dotace: 1, povinný
● lidé kolem nás
výstupy
žák by měl
dodržovat pravidla pro soužití ve škole, rodině
rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků
rozumět základním právům dítěte, právům a povinnostem žáka školy
reagovat vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
učivo
�� rodina a společnost − role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, příbuzenské
vztahy,život a funkce rodiny, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského
chování; zájmové organizace a spolky; jednání v obchodě, na poště, u lékaře; různé
způsoby placení
�� osobní bezpečí − chování v rizikovém prostředí a v krizových situacích, služby
odborné pomoci (pomáhající organizace)
�� situace hromadného ohrožení − chování při požáru, při vyhlášení poplachu, při
dopravní nehodě, důležitá telefonní čísla
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : literární výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
TV (4. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Z:
TV (4. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
255
IKT (4. ročník) : Informační a komunikační technologie
ČJ (4. ročník) : literární výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
● lidé a čas
výstupy
žák by měl
rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
pochopit významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a kraji
učivo
�� orientace v čase − určování času a
měření času, roční období, den, týden,
měsíce, rok, kalendář
přesahy
Do:
M (4. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
● místo, kde žijeme
výstupy
žák by měl
popsat polohu svého bydliště na mapě
orientovat se na mapě České republiky, určit světové strany
mít základní znalosti o České republice
orientovat se v regionu, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti
sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest
učivo
�� domov a jeho okolí − orientace v obci podle plánu, mapa místní krajiny, adresa
bydliště, místní pověsti, tradice a zvyky, kulturní a historické zajímavosti
�� škola − prostředí školy a život ve škole a jejím okolí, základy dopravní výchovy)
�� okolní krajina (místní oblast, region) − charakteristické znaky krajiny, regionální
zvláštnosti,vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu, významné orientační
body
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : literární výchova
Z:
IKT (4. ročník) : Informační a komunikační technologie
Pv (4. ročník) : pěstitelské práce
průřezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: OSŠ
5. ročník - dotace: 1, povinný
● lidé kolem nás
výstupy
žák by měl
dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
256
rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
rozumět základním právům dítěte, právům a povinnostem žáka školy
reagovat vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
učivo
�� rodina a společnost − role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, příbuzenské
vztahy,život a funkce rodiny, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského
chování; zájmové organizace a spolky; jednání v obchodě, na poště, u lékaře; různé
způsoby placení
�� právo a spravedlnost − základní práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy;
protiprávní jednání (krádež, šikanování, zneužívání, týrání) a jeho postih
�� osobní bezpečí − chování v rizikovém prostředí a v krizových situacích, služby
odborné pomoci (pomáhající organizace)
�� situace hromadného ohrožení − chování při požáru, při vyhlášení poplachu, při
dopravní nehodě, důležitá telefonní čísla
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : literární výchova
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
TV (5. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Z:
TV (5. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
IKT (5. ročník) : Informační a komunikační technologie
ČJ (5. ročník) : literární výchova
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
průřezová témata MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: LV
● lidé a čas
výstupy
žák by měl
rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
pochopit významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a kraji
orientovat se v nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních
památkách v okolí svého bydliště
učivo
�� orientace v čase − určování času a měření času, roční období, den, týden,
měsíce, rok, kalendář
�� naše země v dávných dobách − způsob života v pravěku, příchod Čechů,
počátky českého státu, život ve středověku
�� současnost a minulost v našem životě − proměny způsobu života; minulost kraje;
významné historické objekty v regionu a ČR; regionální pověsti, tradiční lidové
svátky, státní svátky a významné dny
přesahy
Do:
M (5. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
● místo, kde žijeme
257
výstupy
žák by měl
popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit svou obec (město) do příslušného
kraje
orientovat se na mapě České republiky, určit světové strany
mít základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
orientovat se v regionu, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti
sdělit a popsat poznatky a zážitky z vlastních cest
učivo
�� domov a jeho okolí − orientace v obci podle plánu, mapa místní krajiny, adresa
bydliště, místní pověsti, tradice a zvyky, kulturní a historické zajímavosti
�� škola − prostředí školy a život ve škole a jejím okolí, základy dopravní výchovy
�� obec (město) − poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačná
místa, části obce (města)
�� okolní krajina (místní oblast, region) − charakteristické znaky krajiny, regionální
zvláštnosti,vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu, významné orientační
body popsat státní symboly
�� Česká republika − orientace na mapě ČR, hranice státu, povrch a podnebí;
města, regiony, obyvatelstvo
�� Evropa − mapa Evropy, cestování
�� mapy − čtení mapy, vysvětlivky
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : literární výchova
Z:
IKT (5. ročník) : Informační a komunikační technologie
Pv (5. ročník) : pěstitelské práce
průřezová témata VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH: JE
6. ročník - dotace: 2, povinný
● geografické informace , zdroje dat, kartografie a topografie
žák by měl
rozumět základní geografické, topografické
a kartografické terminologii
učivo
�� komunikační geografický a kartografický jazyk − vybrané obecně používané
geografické a topografické pojmy; jazyk mapy: symboly, smluvené značky,
vysvětlivky
přesahy
Do:
M (6. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
Z:
258
ČJ (6. ročník) : literární výchova
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
VV (6. ročník) : výtvarná výchova
● přírodní obraz země
výstupy
žák by měl
rozpoznat působení přírodních vlivů na
utváření zemského povrchu
učivo
�� krajinná sféra − přírodní sféra a její základní složky a prvky, přírodní oblasti
Země, podnebné pásy
přesahy
Do:
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
Z:
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
● regiony světa
výstupy
žák by měl
vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
učivo
�� světadíly, oceány, makroregiony světa − státy EU, určující a srovnávací kritéria
včetně polohy a rozlohy; oblasti − přírodní, podnebné, vegetační, sídelní, jazykové,
náboženské, kulturní
přesahy
Z:
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
● životní prostředí
výstupy
žák by měl
pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišit na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
uvést na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí
učivo
�� krajina − přírodní a společenské prostředí, typy krajin
�� vztah příroda a společnost − principy a zásady ochrany přírody a životního
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální problémy
lidstva
přesahy
Do:
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
Z:
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
259
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
PŘ (6. ročník) : základy ekologie
● Česká republika
výstupy
žák by měl
určit zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
popsat přírodní podmínky ČR, povrch a jeho členitost
uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
učivo
�� místní region − zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu,
rozloha a ohraničení vzhledem k okolním regionům
�� Česká republika − zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry;
obyvatelstvo; hospodářství; hospodářské a politické postavení České republiky
v Evropě a ve světě
�� regiony České republiky − územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské
členění, kraj místního regionu, spolupráce se sousedními státy
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : komunikační a slohová výchova
ČJ (6. ročník) : literární výchova
Z:
IKT (6. ročník) : Informační a komunikační technologie
● terénní geografické praxe a aplikace
výstupy
žák by měl
ovládat základy praktické topografie a
orientace v terénu
učivo
�� cvičení a pozorování v terénu v místní krajině, geografické exkurze − orientační
body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových
stran, pohyb podle mapy, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché
náčrtky krajiny, schematické náčrtky pochodové osy
přesahy
Do:
M (6. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
Z:
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
● nejstarší civilizace - starověk
výstupy
žák by měl
popsat život v době nejstarších civilizací
pochopit souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států
učivo
260
�� starověké civilizace − Egypt, Řecko, Řím − informativně obecné znaky a
specifické zvláštnosti (hospodářského, společenského, politického, kulturního a
náboženského vývoje); přínos pro rozvoj světové kultury, vznik písma; významné
osobnosti; historické památky
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : literární výchova
Přírodověda
Charakteristika předmětu
Předmět přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na
prvouku z 1. a 3. ročníku a dále pokračuje výukou přírodopisu v ročnících 7. a 9. .
Cílem výuky předmětu je poskytnout žákovi základní informace o funkci propojenosti
jednotlivých částí přírody živé i neživé a naučit žáka vnímat přírodu jako celek, jehož i
on je součástí. Měla by poskytnout žákovi dostatek vědomostí a praktických
dovedností, jak se chovat šetrně k přírodě, jak chránit své zdraví a podpořit rozvoj
logického myšlení. Výuka by měla rozvíjet zkušenosti a prohloubit vědomosti získané
v prvouce.
Učivo předmětu je rozděleno do několika tématických celků:
- příroda v rámci ročních období
- lidské tělo
- živá příroda
- neživá příroda
4.-5. ročník – 2 hodiny týdně.
6. ročník – 1 hodina týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
- k používání základní pojmů z různých vzdělávacích oblastí
- k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
- k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
- k uvědomování si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
- k přijímání důsledků svých rozhodnutí
- k nenechání se při řešení problémů odradit nezdarem
- ke schopnosti popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů
požádat o radu a řídit se jí
- k přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
- k využívání tištěných informací v rozvoji vlastních vědomostí a k porozumění běžně
užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
Kompetence sociální a personální
261
Učitel vede žáka:
- k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
- k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
- k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvality společné práce
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
- k navazování a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snaze
upevňovat dobré mezilidské vztahy
- k posilování sociálního chování a sebeovládání, vnímavosti k potřebám starých,
nemocných a postižených lidí
- k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
- ke správnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnění osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- ke zvládnutí základních pracovních dovedností, operací a postupů, k rozšiřování
svých komunikačních schopností při kolektivní práci
- k vytvoření pozitivního vztahu k manuálním činnostem
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
- k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a k orientování se
v jednoduché technické dokumentaci
- k pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
- ke schopnosti reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních
- ke konkrétním představám o pracovních činnostech běžných profesí
- k využívání získaných znalostí a zkušeností a vytváření si představ o možnostech
svého budoucího pracovního uplatnění
4. ročník - dotace: 2, povinný
● rozmanitost přírody
výstupy
žák by měl
popsat střídání ročních období
uvést zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytující se v nejbližším okolí a popsat
jejich základní životní podmínky
zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob péče o drobná domácí zvířata
uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí
popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které činnosti přírodnímu
262
prostředí pomáhají a které ho poškozují
provést jednoduchý pokus podle návodu
učivo
�� příroda v ročních obdobích − znaky ročních období, chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky, sezonní práce na zahradě a na poli
�� voda a vzduch − výskyt, vlastnosti
�� ochrana přírody − chování k přírodě; péče o životního prostředí; třídění odpadů a
jejich likvidace; živelné pohromy a ekologické katastrofy
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : literární výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
Z:
ČJ (4. ročník) : literární výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: VČP
● člověk a jeho zdraví
výstupy
žák by měl
pojmenovat části lidského těla
uplatňovat základní dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu
uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty
poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat lékařskou pomoc
osvojit si jednoduché způsoby odmítání návykových látek
reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
učivo
�� lidské tělo − části lidského těla,vnitřní orgány
�� péče o zdraví, zdravá výživa − denní režim; zdravá strava a pitný režim; význam
aktivního pohybu; osobní a intimní hygiena; běžné nemoci a prevence, chování
v době nemoci, základní péče o nemocného; drobné úrazy a poranění, předcházení
úrazům, první
pomoc
�� návykové látky a zdraví − nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání
�� osobní bezpečí − bezpečné chování v silničním provozu; krizové situace a formy
násilí; agresivita, obrana proti agresivním jedincům; služby odborné pomoci
�� ochrana člověka za mimořádných událostí
přesahy
Do:
TV (4. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (4. ročník) : příprava pokrmů
Z:
Pv (4. ročník) : příprava pokrmů
263
5. ročník - dotace: 2, povinný
● rozmanitost přírody
výstupy
žák by měl
popsat střídání ročních období
uvést zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytující se v nejbližším okolí a popsat
jejich základní životní podmínky
zvládat péči o pokojové rostliny a popsat způsob péče o drobná domácí zvířata
uplatňovat zásady ochrany přírody a životního prostředí
popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které činnosti přírodnímu
prostředí pomáhají a které ho poškozují
provést jednoduchý pokus podle návodu
učivo
�� příroda v ročních obdobích − znaky ročních období, chování živočichů, péče o
zvířata a ptáky, sezonní práce na zahradě a na poli
�� pohyby Země
�� látky a jejich vlastnosti − základní rozdělení látek a jejich vlastnosti,
porovnávání látek
�� voda a vzduch − výskyt, vlastnosti a význam, oběh vody v přírodě, ochrana
vodních toků; vlastnosti, složení, význam a proudění vzduchu, ochrana ovzduší
�� půda − působení přírodních vlivů; význam půdy
�� rostliny, houby, živočichové − projevy, průběh a způsob života; životní podmínky;
výživa, stavba těla u vybraných druhů; chráněné a ohrožené druhy; význam v
přírodě a pro člověka
�� ochrana přírody − chování k přírodě; péče o životního prostředí; třídění odpadů a
jejich likvidace; živelné pohromy a ekologické katastrofy
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : literární výchova
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
Z:
TV (5. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (5. ročník) : pěstitelské práce
ČJ (5. ročník) : literární výchova
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
● člověk a jeho zdraví
výstupy
žák by měl
pojmenovat a popsat orgánové soustavy
rozlišit jednotlivé etapy lidského života
uplatňovat základní dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a
264
zdravého životního stylu
uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro cyklisty
poskytnout první pomoc při drobných úrazech a přivolat lékařskou pomoc
osvojit si jednoduché způsoby odmítání návykových látek
reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
učivo
�� lidské tělo − části lidského těla, hlavní orgány a orgánové soustavy a jejich
funkce, rozdíly mezi mužem a ženou
�� péče o zdraví, zdravá výživa − denní režim; zdravá strava a pitný režim; význam
aktivního pohybu; osobní a intimní hygiena; běžné nemoci a prevence, chování v
době nemoci, základní péče o nemocného; drobné úrazy a poranění, předcházení
úrazům, první pomoc
�� návykové látky a zdraví − nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání,
nebezpečí gamblerství (chorobné hráčství)
�� osobní bezpečí − bezpečné chování v silničním provozu; krizové situace a formy
násilí; agresivita, obrana proti agresivním jedincům; služby odborné pomoci
�� ochrana člověka za mimořádných
událostí
přesahy
Do:
TV (5. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (5. ročník) : příprava pokrmů
Z:
Pv (5. ročník) : příprava pokrmů
6. ročník - dotace: 1, povinný
● biologie živočichů
výstupy
žák by měl
rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce
učivo
�� stavba a funkce jednotlivých částí těla − orgány, orgánové soustavy
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : literární výchova
VL (6. ročník) : životní prostředí
Pv (6. ročník) : pěstitelské práce, chovatelství
Z:
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
VL (6. ročník) : životní prostředí
VL (6. ročník) : přírodní obraz země
VL (6. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
VV (6. ročník) : výtvarná výchova
● biologie člověka
výstupy
265
žák by měl
charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka
učivo
�� názory na vznik člověka a jeho vývoj, odlišnost člověka od ostatních živočichů
rovnocennost lidských ras
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : literární výchova
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
TV (6. ročník) : činnosti podporující pohybové učení
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
● základy ekologie
výstupy
žák by měl
uvést příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
učivo
podmínky života na Zemi
člověk a jeho životní prostředí
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : literární výchova
ČJ (6. ročník) : komunikační a slohová výchova
VL (6. ročník) : životní prostředí
● praktické poznávání přírody
výstupy
žák by měl
využívat metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
učivo
praktické metody poznávání přírody
exkurze
technika a my
skupenství látek
proměny skupenství látek
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : literární výchova
Pv (6. ročník) : pěstitelské práce, chovatelství
Pv (6. ročník) : práce montážní a demontážní
Člověk a sdpolečnost
Dějepis
Charakteristika předmětu
Vzdělávací oblast dějepis má za úkol seznámit žáka s historii našeho národa v
kontextu s významnými událostmi světových dějin a učí ho poznávat a vážit si hodnot
kulturního dědictví. Objasňuje principy existence a fungování demokratické
společnosti.
266
Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o další činnosti a bádání.
Učení v souvislostech napomáhá lepšímu pochopení celistvosti světa a stává se tak
přirozenou cestou k celoživotnímu vzdělávání se.
Oblast je zařazena na 2. stupeň ZŠ.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
učitel vede žáka k:
práci s učebnicí a učebními pomůckami
Kompetence k řešení problémů:
učitel vede žáka k:
přijímání důsledku svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní :
učitel vede žáka k:
srozumitelnému vyjadřování a vedení dialogu
porozumění obsahu sdělení a přiměřenému reagování
využívání tištěných informací a porozumění
užívaných textů
Kompetence sociální a personální:
učitel vede žáka k:
respektování pravidel práce v týmu
Kompetence občanské:
učitel vede žáky k:
vzájemnému respektování formou skupinové práce
odstranění komunikačních bariér a odlišností
chápání nebezpečí rasizmu a xenofobie
Pracovní kompetence:
učitel vede žáky k:
pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkonu a jeho dokončení
7. ročník - dotace: 1, povinný
● počátky lidské společnosti
výstupy
žák by měl
chápe rozdíly způsobu života pravěkých a současných lidí
podle obrázků popsat pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní
potřeby a kultovní předměty
pochopit význam dějin jako sdělení minulosti
učivo
�� historické prameny; doba předhistorická, doba historická; získávání informací o
dějinách
�� pravěk – život v pravěku; hmotná a duchovní kultura
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
267
Z:
M (7. ročník) : číslo a početní operace
ČJ (7. ročník) : literární výchova
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
OV (7. ročník) : stát a právo
● středověk a křesťanství
výstupy
žák by měl
by být seznámen s prvními státními útvary na našem území
orientuje se v období počátku českého státu
učivo
�� středověk − Slované, stěhování národů; Sámova říše; Velkomoravská říše;
příchod Cyrila a Metoděje na Moravu; počátky českého státu; románská kultura
�� rozmach českého státu za vlády Přemyslovců a Lucemburků − změny ve
středověké společnosti; rozvoj měst; život v orientuje se v postavení církve ve
středověké společnosti rozumí období rozkvětu českého státu v době přemyslovské
a lucemburské charakterizovat příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
době vlády Karla IV.; rozvoj kultury a vzdělání; gotická a renesanční kultura
�� husitství − příčiny, průběh, výsledky; významné osobnosti; doba vlády Jiřího z
Poděbrad
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
Z:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
M (7. ročník) : aplikační úlohy
HV (7. ročník) : Hudební výchova
Z (7. ročník) : regiony světa
OV (7. ročník) : stát a právo
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
Z (7. ročník) : Česká republika
8. ročník - dotace: 1, povinný
● novověk
výstupy
žák by měl
chápe důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací
uvědomuje si rozdíly způsobu života společnosti jednotlivých historických etap
vnímá zásadní historické události v naší zemi
se seznámit s významnými osobnostmi našich dějin
učivo
�� počátek novověku − objevné cesty a jejich důsledky, Kryštof Kolumbus,
poznávání nových civilizací, humanismus; vynález knihtisku, další důležité objevy a
vynálezy
268
�� České země za vlády Habsburků − doba Rudolfa II., bitva na Bílé hoře a její
důsledky, život v pobělohorské době, barokní kultura
�� osvícenství − vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II., selské rebelie,
hospodářský a kulturní rozvoj
�� národní obrození − utváření novodobého českého národa, František Palacký,
revoluční rok 1848, česká politika a kultura na konci 19. století
přesahy
Z:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
M (8. ročník) : aplikační úlohy
HV (8. ročník) : Hudební výchova
OV (8. ročník) : stát a právo
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
Z (8. ročník) : Česká republika
Z (8. ročník) : regiony světa
● nejnovější dějiny
výstupy
žák by měl
být seznámen s příčinami a politickými, sociálními a kulturními důsledky 1. světové
války
učivo
�� 1. světová válka − vznik československého státu, první prezident T. G. Masaryk,
období 1. republiky; hospodářská krize a 30. léta v Československu, fašismus v
Evropě, prezident Edvard Beneš, Mnichovská zrada
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
Z:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
M (8. ročník) : aplikační úlohy
OV (8. ročník) : stát a právo
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
Z (8. ročník) : regiony světa
9. ročník - dotace: 1, povinný
● nejnovější dějiny
výstupy
žák by měl
být seznámen s příčinami a politickými, sociálními a kulturními důsledky 1. světové
války
ovládat základní poznatky o vzniku samostatné Československé republiky
se seznámit s průběhem a důsledky 2. světové války a novým politickým a
hospodářským vývojem v Evropě
chápat význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti
učivo
�� 1. světová válka − vznik československého státu, první prezident T. G.
269
Masaryk, období 1. republiky; hospodářská krize a 30. léta v Československu,
fašismus v Evropě, prezident Edvard Beneš, Mnichovská zrada
�� 2. světová válka − protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, průběh a
důsledky války, domácí a zahraniční odboj; holocaust
�� poválečný vývoj − období zápasu o demokracii, únor 1948, totalitní režim a odpor
proti němu, rok 1968, nové společenské poměry v Evropě, události 1989, vznik
České republiky a vstup do EU
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
Z:
TV (9. ročník) : činnosti podporující pohybové učení
ČJ (9. ročník) : literární výchova
M (9. ročník) : aplikační úlohy
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
HV (9. ročník) : Hudební výchova
Z (9. ročník) : regiony světa
Z (9. ročník) : společenské a hospodářské prostředí
průřezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: PD
Občanská výchova
Charakteristika předmětu
Je součástí vzdělávacího oboru Člověk a společnost.Je vyučována v 7.-9. ročníku,v
časovém rozsahu 1 hodina týdně Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a
estetické. Vede k osvojení norem společenského chování ,občanského
soužití,pomáhá orientovat se v mezilidských vztazích. Formuje sociální dovednosti a
postoje v občanském život Objasňuje principy existence a fungování demokratické
společnosti,práv a povinností občanů. Poskytuje základní orientaci v právních
předpisech a normách v běžném životě.Součástí vzdělávání je i prevence
rasistických,xenofobních a extremistických postojů výchova k toleranci,respektování
lidských práv a prosazování rovnoprávnosti mužů a žen.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
Učitel žáka vede k :
-práci s učebnicemi,učeb.pomůckami
-uvědomování si významu vzděl. v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
Učitel žáka vede k:
-aby se nenechal odradit nezdarem při řešení problému
-přijímání důsledků svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
Učitel žáka vede k :
-srozumitelnému ústnímu projevu a vedení dialogu
270
-vyjádření a obhájení svých názorů
Kompetence sociální a personální
Učitel žáka vede k:
-posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní
osoby
-povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
-udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snahy
uplatňovat dobré mezilidské vztahy
-posilování sociálního chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám
starých ,nemocných a postižených lidí
Kompetence občanská
Učitel žáka vede k:
-poznávání základních práv a povinností občanů, respektování
společenských norem a pravidel soužití
-zvládání běžné komunikace s úřady
-chápání nebezpečí rasismu a xenofobie
Kompetence pracovní
Učitel žáka vede k:
-rozšiřování svých komunikačních schopností při kolektivní práci
-využívání získaných znalostí a zkušeností k vytváření si představy
o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
7. ročník - dotace: 1, povinný
● člověk ve společnosti
výstupy
žák by měl
mít základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách
rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků
respektovat mravní principy a pravidla společenského soužití
formulovat své nejbližší plány
učivo
�� obec, region, kraj − zajímavosti a významné osobnosti obce, regionu, kraje;
přírodní zajímavá místa, kulturní památky, národní zvyky a obyčeje
�� rodina, škola − funkce a struktura rodiny, zákon o rodině, úplná a neúplná rodina,
náhradní rodinná péče, odpovědnost rodičů za výchovu dětí; práva a povinnosti
žáků, vztahy ve škole,význam vzdělání pro život
�� naše vlast − významné události a osobnosti, které proslavily naši vlast; státní
svátky
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
Z (7. ročník) : Česká republika
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
Z:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
HV (7. ročník) : Hudební výchova
TV (7. ročník) : činnosti podporující pohybové učení
271
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
Z (7. ročník) : Česká republika
Z (7. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
D (7. ročník) : počátky lidské společnosti
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: ŘPRD, MV
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: OSŠ, POPŽ
● stát a právo
výstupy
žák by měl
mít základní znalosti o podstatě a fungování demokratické společnosti
chápat státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí
státní správy
uvést symboly našeho státu a znát způsoby jejich užívání
učivo
�� právní základy státu − Ústava a zákony ČR; prezident republiky; složky státní
moci, jejich orgány a instituce; politické strany; státní občanství;
�� státní správa a samospráva − orgány a instituce státní správy a samosprávy;
volby do zastupitelských orgánů
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
D (7. ročník) : počátky lidské společnosti
8. ročník - dotace: 1, povinný
● stát a právo
výstupy
žák by měl
chápat základní práva a povinnosti občanů
uvědomovat si rizika porušování právních
ustanovení a důsledky protiprávního jednání
zvládat běžnou komunikaci s úřady
učivo
�� člověk a právo − práva a povinnosti občana; právní řád; orgány právní ochrany;
soudy; právní dokumenty občana; právní vztahy a z nich vyplývající závazky;
pracovní právo; osobní vlastnictví; druhy a postihy protiprávního jednání; trestná
činnost mládeže; styk s úřady
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
D (8. ročník) : nejnovější dějiny
D (8. ročník) : novověk
Z:
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
272
ČJ (8. ročník) : literární výchova
● péče o občana
výstupy
žák by měl
chápat význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat vhodným
způsobem o radu
rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
uvědomovat si význam sociální péče o potřebné občany
využívat v krizových situacích služeb pomáhajících organizací
mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných
událostí
učivo
�� školství v ČR − právo na vzdělání, význam vzdělání, školský systém; příprava
pro profesní uplatnění; systém celoživotního vzdělávání
�� pracovní uplatnění − kvalifikace, rekvalifikace; odměna za práci; daně;
nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora v nezaměstnanosti
�� peníze a jejich funkce − podoby peněz; formy platby; hospodaření a rozpočet
rodiny; měna v EU a ostatní cizí měny
�� zdravotní a sociální péče − systém zdravotní péče; zdravotní a sociální pojištění;
sociální zabezpečení; orgány a instituce zdravotní a sociální péče; pomáhající
organizace (krizová centra)
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z:
VZ (8. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
VZ (8. ročník) : změny v životě člověka
průřezová témata MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: EP
9. ročník - dotace: 1, povinný
● člověk ve společnosti
výstupy
žák by měl
uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
a rozlišit projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem
rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým,
nemocným a postiženým spoluobčanům
mít povědomí o nebezpečím rasismu a xenofobie
kriticky přistupovat k projevům vandalismu
273
tolerovat kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti
učivo
�� mezilidské vztahy ve společnosti − základní pravidla společenského chování;
mezilidská komunikace; úcta k člověku; rovnoprávné postavení žen a mužů;
rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin; problémy lidské
nesnášenlivosti; mravní hodnoty jedince; člověk a svoboda; otázky víry a
náboženství, nebezpečí náboženských sekt
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
Z:
TV (9. ročník) : činnosti podporující pohybové učení
ČJ (9. ročník) : literární výchova
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
HV (9. ročník) : Hudební výchova
M (9. ročník) : aplikační úlohy
VZ (9. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
VZ (9. ročník) : osobnostní a sociální rozvoj
Z (9. ročník) : společenské a hospodářské prostředí
VV (9. ročník) : výtvarná výchova
průřezová témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: HPPE, Ko
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: POPŽ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: LV, PM, PSSS
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: SMS
● stát a právo
výstupy
žák by měl
ovládat a prakticky používat základní práva
a povinnosti občanů
učivo
�� lidská práva − principy demokracie; základní lidská práva, Listina základních práv
a svobod, práva dítěte a jejich ochrana, rodinné právo; poškozování lidských práv,
týrané dítě, zneužívané dítě, šikana, diskriminace; národnostní problematika
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
Z (9. ročník) : regiony světa
● péče o občana
výstupy
žák by měl
rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně
patologickými jevy
učivo
�� člověk a volný čas − kultura; sport; volnočasové aktivity; zájmové a
274
sportovní organizace; význam kultury v životě člověka; kulturní zařízení; nevhodné
využívání volného času; nebezpečí drog
přesahy
Do:
VZ (9. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Z:
VZ (9. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
VZ (9. ročník) : změny v životě člověka
● mezinárodní vztahy
výstupy
žák by měl
uvést některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR
vztah, a chápat výhody spolupráce mezi státy
orientovat se v právech občanů ČR v rámci EU a způsobech jejich uplatňování
uvést příklady mezinárodního terorismu
učivo
�� evropská integrace − členské státy EU, postavení ČR v rámci EU
�� mezinárodní spolupráce − ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi
státy; významné mezinárodní organizace
přesahy
Do:
Z (9. ročník) : regiony světa
Z (9. ročník) : Česká republika
Z:
TV (9. ročník) : činnosti podporující pohybové učen
Člověk a příroda
Fyzika
Charakteristika předmět
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 7. až 9. ročníku jednu hodinu
týdně.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání základních fyzikálních faktů a jejich
vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální
vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování jednoduchých hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny elementárních přírodních procesů, souvislosti a vztahy
mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a základní terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami,
- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů,
275
výukového softwaru, …)
- samostatné pozorování (např. v rámci exkurzí)
- krátkodobé projekty
Poučení o pravidlech bezpečného chování při prováděných pokusech a exkurzích je
provedeno vždy na začátku roku a před každou akcí, dodržování pravidel je pro
každého žáka závazné.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové
teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos
elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
- rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat (VDO)
- rozvíjení dovedností a schopností (OSV)
- posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby
elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky (EV)
- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
- evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a
potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS)
- vzájemné respektování (MKV)
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
• -k využívání vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických
pomůcek
a jiné pomocné techniky
• k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• k poznávání vlastních pokroků a uvědomování si problémů, které mu brání v učení
• používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí
• k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
• k chápání obecně používaných termínů, znaků a symbolů
• k uvědomování si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
: Učitel vede žáka k:
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• dokázat popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o
radu a řídí se jí
Kompetence komunikativní
: Učitel vede žáka k:
• k srozumitelnému vyjadřování se v ústním projevu a umění vést dialog
• k porozumění obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat
• k využívání tištěných informací, k rozvoji vlastních vědomostí, porozumění běžně
užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
• k zvládání jednoduché formy písemné komunikace
• k využívání běžných informačních a komunikačních prostředků pro komunikaci
276
• k využívání získaných komunikativních dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
: Učitel vede žáka k:
• k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvalit společné práce
• k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
• k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Kompetence občanské
: Učitel vede žáka k:
• k zvládání běžné komunikace s úřady
• k chápání nebezpečí rasizmu a xenofobie
• k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
• ke správnému chovaní v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatňování osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
: Učitel vede žáka k:
• k zvládání základních pracovních dovedností, operací a postupů, rozšiřování svých
komunikačních schopností při kolektivní práci
• k vytváření pozitivního vztahu k manuálním činnostem
• k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňování jich při pracovních činnostech
• k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientaci se
v jednoduché technické dokumentaci
• ke schopnosti pracovní výdrže, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
• k reálnému posouzení výsledku své práce i práce ostatních
• ke konkrétní představě o pracovních činnostech běžných profesí
• k využívání získaných znalosti a zkušenosti a vytváření si představ o možnostech
svého budoucího pracovního uplatnění
7. ročník - dotace: 1, povinný
● Pohyb těles - síly
výstupy
žák by měl
poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu
popsat vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles při řešení
jednoduchých problémů
rozeznat, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
předvídat změnu pohybu těles při působení síly
aplikovat poznatky o jednoduchých strojích při řešení praktických problémů
277
učivo
�� pohyby těles − pohyb a klid těles
�� gravitační pole a gravitační síla − přímá úměrnost mezi gravitační silou a
hmotností tělesa
�� tlaková síla a tlak − tlaková síla, tlak a jeho jednotka
�� třecí síla − smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
�� působení sil stejných a opačných směrů na těleso
�� práce a výkon − jednoduché stroje a jejich užití v praxi; tepelné motory
● Mechanické vlastnosti tekutin
výstupy
žák by měl
využívat poznatků o zákonitosti tlaku v klidných tekutinách pro řešení
jednoduchých praktických problémů
učivo
�� Archimédův zákon − vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v
klidných tekutinách
�� Pascalův zákon − hydraulická zařízení a jejich užití v praxi
�� hydrostatický a atmosférický tlak − souvislost mezi hydrostatickým tlakem a
hloubkou; souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře
�� přeměny skupenství − tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypařování a
kapalnění; teplota varu kapaliny
● Zvukové děje
výstupy
žák by měl
rozpoznat zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
posoudit vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka
učivo
�� vlastnosti zvuku − vznik a zdroje zvuku, látkové prostředí jako podmínka vzniku
šíření zvuku; odraz zvuku na překážce, ozvěna; hudební nástroje; škodlivost
nadměrného hluku
8. ročník - dotace: 1, povinný
● Energie
výstupy
žák by měl
pochopit vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)
rozpoznat vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití
rozeznat teplo přijaté či odevzdané tělesem
učivo
�� formy energie − druhy energie; elektrická energie a výkon
přesahy
Z:
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
● Základní poznatky z elektřiny
výstupy
278
žák by měl
sestavit podle schématu elektrický obvod
rozlišit stejnosměrný proud od střídavého a
změřit elektrický proud a napětí
popsat zdroje elektrického proudu
rozlišit vodiče od izolantů na základě jejich vlastností
uplatnit zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
učivo
�� elektrické pole − elektrická síla; elektrický náboj; vodiče a izolanty; tepelné
účinky elektrického proudu; elektrický odpor; dodržování pravidel bezpečné práce s
elektrickými přístroji a zařízeními
�� elektrický obvod − zdroje napětí, spotřebiče
9. ročník - dotace: 1, povinný
● Energie
výstupy
žák by měl
pojmenovat výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí
učivo
�� výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, jaderný reaktor, jaderná
elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním zářením
�� obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: VČP
● Elektromagnetické a světelné děje
výstupy
žák by měl
popsat druhy magnetů a jejich praktické využití
rozpoznat ,zda těleso je, či není zdrojem světla
pochopit způsob šíření světla v prostředí
rozlišit spojnou čočku od rozptylky a znát jejich využití
učivo
�� magnetické pole − magnetická síla; stejnosměrný elektromotor; transformátor;
dodržování pravidel bezpečné práce s elektrickými přístroji a zařízeními
�� vlastnosti světla − zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích;
odraz světla; druhy a využití zrcadel; čočky a jejich využití; praktické využití optických
přístrojů
● Vesmír
výstupy
žák by měl
pojmenovat planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci
279
osvojit si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve
vesmíru
objasnit pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
rozlišit hvězdu od planety na základě jejich vlastností
učivo
�� sluneční soustava − její hlavní složky; měsíční fáze
�� hvězdy − rozdíly mezi planetou a hvězdou
Chemie
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje
na znalosti o vlastnostech látek a využívá zkušeností žáků z praxe.Má umožnit
vytvoření základních představ o přeměnách, účincích a využití látek v běžném životě.
K výuce jsou používány učební texty z nakladatelství Parta-učebnice chemie a
pracovní sešit pro samostatnou práci žáků.Texty jsou doplňovány dalšími materiály
(internet, encyklopedie, časopisy…) a prací s výukovým programem.
Základní formou výuky je výklad s ukázkami a následnou skupinovou prací.
Chemie se vyučuje 1 hodinu týdně v 9.ročníku. Není k dispozici odborná
učebna,využívá se však velmi slušné vybavení didaktickou technikou (připojení na
internet, projektor, interaktivní tabule…).
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
• -k využívání vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických
pomůcek a jiné pomocné techniky
• k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
• k poznávání vlastních pokroků a uvědomování si problémů, které mu brání v učení
• používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí
• k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
• k chápání obecně používaných termínů, znaků a symbolů
• k uvědomování si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
: Učitel vede žáka k:
• nenechat se při řešení problému odradit nezdarem
• dokázat popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o
radu a řídí se jí
Kompetence komunikativní
Na konci základního vzdělávání žáka vedeme:
• k srozumitelnému vyjadřování se v ústním projevu a umění vést dialog
• k porozumění obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat
• k využívání tištěných informací, k rozvoji vlastních vědomostí, porozumění běžně
užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů
• k zvládání jednoduché formy písemné komunikace
• k využívání běžných informačních a komunikačních prostředků pro komunikaci
280
• k využívání získaných komunikativních dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
: Učitel vede žáka k:
• k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvalit společné práce
• k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
• k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Kompetence občanské
: Učitel vede žáka k:
• k zvládání běžné komunikace s úřady
• k chápání nebezpečí rasizmu a xenofobie
• k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
• ke správnému chovaní v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatňování osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
: Učitel vede žáka k:
• k zvládání základních pracovních dovedností, operací a postupů, rozšiřování svých
komunikačních schopností při kolektivní práci
• k vytváření pozitivního vztahu k manuálním činnostem
• k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňování jich při pracovních činnostech
• k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientaci se v
jednoduché
technické dokumentaci
• ke schopnosti pracovní výdrže, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
• k reálnému posouzení výsledku své práce i práce ostatních
• ke konkrétní představě o pracovních činnostech běžných profesí
• k využívání získaných znalosti a zkušenosti a vytváření si představ o možnostech
svého budoucího pracovního uplatnění
9. ročník - dotace: 1, povinný
● pozorování, pokus, bezpečnost práce
výstupy
žák by měl
rozlišit společné a rozdílné vlastnosti látek
rozpoznat přeměny skupenství látek
pracovat bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami
reagovat na případy úniku nebezpečných látek
učivo
�� vlastnosti látek − hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná a elektrická vodivost
281
�� nebezpečné látky a přípravky − značení a užívání běžných chemikálií
�� zásady bezpečné práce − ve školní pracovně i v běžném životě
�� mimořádné události − úniky nebezpečných látek, havárie chemických
provozů, ekologické katastrofy
přesahy
Do:
Z (9. ročník) : Česká republika
Z (9. ročník) : životní prostředí
Z (9. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
● směsi
výstupy
žák by měl
poznat směsi a chemické látky
rozeznat druhy roztoků a jejich využití v běžném životě
rozlišit různé druhy vody a uvést příklady jejich použití
uvést zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí
učivo
�� směsi − různorodé a stejnorodé roztoky, koncentrovanější, zředěnější, nasycený
a nenasycený roztok; vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky;
oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace)
�� voda − voda v přírodě; pitná a užitková voda, odpadní vody; čistota vody
�� vzduch − složení; čistota ovzduší, smog; teplotní inverze
přesahy
Do:
Z (9. ročník) : Česká republika
Z (9. ročník) : životní prostředí
Z (9. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
● částicové složení látek a chemické prvky
výstupy
žák by měl
pojmenovat nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich
značky
rozpoznat vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti
učivo
�� částicové složení látek − molekuly, atomy, atomové jádro
�� prvky - kovy a nekovy, vlastnosti společné kovům, výskyt a využití kovů
�� orientace v periodické soustavě prvků
�� chemické sloučeniny − nejjednodušší chemické sloučeniny
přesahy
Do:
Př (9. ročník) : neživá příroda
● chemické reakce
výstupy
žák by měl
pojmenovat výchozí látky a produkty
282
nejjednodušších chemických reakcí
učivo
nejjednodušší chemické reakce nejobvyklejších prvků
● anorganické sloučeniny
výstupy
žák by měl
popsat vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudit vliv těchto látek na životní prostředí
orientovat se na stupnici pH, změřit pH roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem
poskytnout první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem
učivo
�� oxidy − názvosloví nejobvyklejších oxidů, vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných oxidů
�� kyseliny a hydroxidy − kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, názvy a použití
vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů
�� soli − vlastnosti, použití vybraných solí průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA: E
● organické sloučeniny
výstupy
žák by měl
zhodnotit užívání paliv jako zdrojů energie
popsat příklady produktů průmyslového zpracování ropy
uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně
uznávaných zásad správné výživy
učivo
�� uhlovodíky − nejjednodušší uhlovodíky, jejich zdroje, vlastnosti a využití; směsi
uhlovodíků, alkoholy, aromatické uhlovodíky
�� paliva − ropa, uhlí, zemní plyn; průmyslově vyráběná paliva; příklady využití,
způsob dopravy,
�� přírodní látky − zdroje, vlastnosti; bílkoviny; tuky; sacharidy; vitaminy; vliv na
zdraví člověka
přesahy
Do:
Z (9. ročník) : přírodní obraz země
Z (9. ročník) : společenské a hospodářské prostředí
Z (9. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
VZ (9. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
● chemie a společnost
výstupy
žák by měl
popsat využívání prvotních a druhotných surovin
283
dodržovat zásady bezpečnosti při práci s chemickými látkami
zhodnotit využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví
člověka
učivo
�� chemický průmysl v ČR − výrobky; recyklace surovin
�� průmyslová hnojiva − užití a hledisko ochrany životního prostředí
�� stavební pojiva − cement, vápno, sádra; užití v praxi; bezpečnost při práci
�� plasty a syntetická vlákna − vlastnosti, použití, likvidace
�� hořlaviny − význam tříd nebezpečnosti; zásady zacházení; první pomoc při
popálení nebo poleptání
�� léčiva a návykové látky
přesahy
Do:
Z (9. ročník) : životní prostředí
Z (9. ročník) : Česká republika
Z:
VZ (9. ročník) : rizika ohrožující zdraví, prevence
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: ZPŽ
Přírodopis
Charakteristika předmětu
Předmět přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a navazuje na
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni.
Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a
porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém
životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí
člověka na přírodních zdrojích.Učí žáky využívat přírodovědné znalosti ve prospěch
ochrany přírody, porozumění procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným
souvislostem a vztahům mezi nimi.
Předmět přírodopis zahrnuje tyto oblasti:
Obecná biologie a genetika
• Biologie hub
• Biologie rostlin
• Biologie živočichů
• Biologie člověka
• Neživá příroda
• Základy ekologie
• Praktické poznávání přírody
Časová dotace:
7.a 8.roč. – 2 hodiny týdně
9. roč. – 1 hodina týdně
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
284
- k používání základní pojmů z různých vzdělávacích oblastí
- k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
- k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
- k uvědomování si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
- k přijímání důsledků svých rozhodnutí
- k nenechání se při řešení problémů odradit nezdarem
- ke schopnosti popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů
požádat o radu a řídit se jí
- k přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
- k využívání tištěných informací v rozvoji vlastních vědomostí a k porozumění běžně
užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
- k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
- k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvality společné práce
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
- k navazování a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snaze
upevňovat dobré mezilidské vztahy
- k posilování sociálního chování a sebeovládání, vnímavosti k potřebám starých,
nemocných a postižených lidí
- k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
- ke správnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnění osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- ke zvládnutí základních pracovních dovedností, operací a postupů, k rozšiřování
svých
komunikačních schopností při kolektivní práci
- k vytvoření pozitivního vztahu k manuálním činnostem
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
- k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a k orientování se
v jednoduché technické dokumentaci
- k pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
- ke schopnosti reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních
285
- ke konkrétním představám o pracovních činnostech běžných profesí
- k využívání získaných znalostí a zkušeností a vytváření si představ o možnostech
svého budoucího pracovního uplatnění
7. ročník - dotace: 2, povinný
● biologie hub
výstupy
žák by měl
rozpoznat naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických
znaků
poznat lišejníky
učivo
houby bez plodnic − základní charakteristika;
vliv na člověka a ostatní živé organismy
houby s plodnicemi − stavba, výskyt, význam,
zásady sběru, konzumace a první pomoc při
otravě houbami
lišejníky − výskyt a význam
● biologie rostlin
výstupy
žák by měl
porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla
rostlin
pochopit základní rostlinné fyziologické procesy a o jejich využití
rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich zástupce
učivo
stavba, tvar a funkce rostlin − stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších
rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod); principy fotosyntézy, dýchání, růst,
rozmnožování
systém rostlin − poznávání a zařazování běžných druhů a vybraných zástupců
nižších a vyšších rostlin a jejich vývoj
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: ZPŽ
● obecná biologie a genetika
výstupy
žák by měl
získat základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
orientovat se v přehledu vývoje organismů a rozlišit základní projevy a podmínky
života
rozpoznat rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy
poznat význam rostlin a živočichů v přírodě
učivo
286
vznik života − vývoj, rozmanitost, projevy
života, názory na vznik života
základní složení a struktura živých soustav
− buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové
soustavy
8. ročník - dotace: 2, povinný
● biologie živočichů
výstupy
žák by měl
porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit funkce jednotlivých orgánů
rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce
odvodit na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v
přírodě,objasnit jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
využívat zkušeností s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich
životních potřeb
rozumět významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňovat zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
učivo
stavba a funkce jednotlivých částí těla − orgány, orgánové soustavy, rozmnožování
vývoj, vývin a systém živočichů − významní zástupci jednotlivých skupin živočichů
−obratlovci
rozšíření, význam a ochrana živočichů − živočišná společenstva; hospodářsky
významné druhy; kriticky ohrožené druhy
projevy chování živočichů
přesahy
Z:
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
● biologie člověka
výstupy
žák by měl
popsat vznik a vývin jedince
charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka
popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce
rozlišovat příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňovat zásady jejich
prevence a léčby
ovládat zásady poskytování předlékařské první pomoci při poranění
učivo
názory na vznik člověka a jeho vývoj
stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla − orgány, orgánové soustavy
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, reprodukční a řídící); vývin
287
jedince; hlavní období lidského života
nemoci, úrazy a prevence − příznaky, zásady poskytování první pomoci; závažná
poranění a život ohrožující stavy
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: RSP
9. ročník - dotace: 1, povinný
● neživá příroda
výstupy
žák by měl
popsat jednotlivé vrstvy Země
poznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny
rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
rozeznat některé druhy půd a objasnit jejich vznik
rozumět významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
učivo
Země − vznik a stavba Země
vnější a vnitřní geologické děje − příčiny a důsledky
nerosty a horniny − vznik, vlastnosti, praktický význam a využití vybraných zástupců
půdy − složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam
pro společnost, devastace a příklady rekultivace
vývoj zemské kůry a organismů na Zemi − vznik života, vývoj organismů a jejich
přizpůsobování prostředí
podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů
přesahy
Z:
Ch (9. ročník) : částicové složení látek a chemické prvky
● základy ekologie
výstupy
žák by měl
uvést příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
rozlišit populace, společenstva, ekosystémy a objasnit základní princip
některého ekosystému
pochopit podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých
ekosystémech
poznat změny v přírodě vyvolané člověkem a objasnit jejich důsledky
poznat kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
učivo
organismy a prostředí − vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a
prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému
ochrana přírody a životního prostředí − globální problémy a jejich řešení, chráněná
288
území
● biologie rostlin
výstupy
žák by měl
popsat přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
pochopit význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování
učivo
význam rostlin a jejich ochrana − využití hospodářsky významných rostlin; chráněné
rostliny; léčivé rostliny; jedovaté rostliny
● praktické poznávání přírody
výstupy
žák by měl
využívat metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody
učivo
praktické metody poznávání přírody
exkurze
Zeměpis
Charakteristika předmětu
Vyučuje se 1 hodinu týdně,33 hodin ročně
Charakter-přírodovědný,společenskovědní
V rámci zeměpisu se žáci naučí –
-orientovat na mapě a číst z ní
-základním informacím o naší republice, Evropě a některých státech ostatních
světadílů
-využívat nové poznatky v praktickém životě
-získávat základní informace o přírodních a socioekonomických poměrech ve
vybraných státech
-podílet se svým chováním na ochraně životního prostředí
-hledat odpovědi na otázky o způsobu a příčinách přírodních procesů
-porozumět vztahům a souvislostem mezi činnos mi lidí,přírodním a životním
prostředím
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k práci s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
- k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
- k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
289
- ke schopnosti popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů
požádat o radu a řídit se jí
- k přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
- k využívání tištěných informací v rozvoji vlastních vědomostí a k porozumění běžně
užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
- k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvality společné práce
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
- ke správnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnění osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
7. ročník - dotace: 1, povinný
● geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
výstupy
žák by měl
rozumět základní geografické, topografické a kartografické terminologii
získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, popsat a určit jednoduché
vazby, vyjádřit, co mu prospívá a škodí
učivo
�� geografická kartografie a topografie − druhy map, glóbus, zeměpisná síť,
poledníky a rovnoběžky; měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů
a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
Z:
TV (7. ročník) : činnosti ovlivńukící úroveń pohybových dovedností
ČJ (7. ročník) : literární výchova
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
TV (7. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
290
průřezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: OOSS
● přírodní obraz země
žák by měl
objasnit důsledky pohybů Země
učivo
�� Země jako vesmírné těleso − tvar a pohyby Země, důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů, střídání dne a noci, střídání ročních období, časová pásma
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
Z:
TV (7. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
● Česká republika
výstupy
žák by měl
určit zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
popsat přírodní podmínky, povrch a jeho členitost ČR
uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
vymezit a lokalizovat území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo
školy
charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
vyhledat na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizovat hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti
učivo
�� místní region − zeměpisná poloha,
kritéria pro vymezení místního regionu,
rozloha a ohraničení vzhledem k okolním
regionům
�� Česká republika − zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry;
obyvatelstvo; hospodářství; hospodářské a politické postavení České republiky
v Evropě a ve světě
�� regiony České republiky − územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské
členění, kraj místního regionu, spolupráce se sousedními státy
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
Z:
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
IKT (7. ročník) : Informační a komunikační technologie
průřezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: OOSS
● terénní geografické praxe a aplikace
výstupy
žák by měl
291
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
učivo
�� cvičení a pozorování v terénu v místní krajině, geografické exkurze − orientační
body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových
stran, pohyb podle mapy
přesahy
Z:
TV (7. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
TV (7. ročník) : činnosti ovlivńukící úroveń pohybových dovedností
● regiony světa
výstupy
žák by měl
vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány
učivo
�� světadíly, oceány
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
8. ročník - dotace: 1, povinný
● přírodní obraz země
výstupy
žák by měl
rozumět působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na
přírodu a na lidskou společnost
pochopit působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu
učivo
�� krajinná sféra − přírodní sféra a její základní složky a prvky, přírodní oblasti
Země, podnebné pásy
�� systém přírodní sféry na regionální úrovni − přírodní oblasti
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
Z:
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
● regiony světa
výstupy
žák by měl
vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány
292
rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států
učivo
�� světadíly, oceány, makroregiony světa − státy EU, určující a srovnávací kritéria
včetně polohy a rozlohy; oblasti − přírodní, podnebné, vegetační, sídelní, jazykové,
náboženské, kulturní
�� regionální společenské a politické útvary − národní a mnohonárodnostní státy,
části států, hospodářské oblasti, kraje, města
�� regiony − vybrané přírodní, společenské, politické, hospodářské a
environmentální problémy, možnosti jejich řešení ve
vybraných regionech
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
D (8. ročník) : nejnovější dějiny
D (8. ročník) : novověk
průřezová témata VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: PD
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
ES, OES,
JE
● Česká republika
výstupy
žák by měl
určit zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
popsat přírodní podmínky, povrch a jeho členitost ČR
uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
vymezit a lokalizovat území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo
školy
charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
vyhledat na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizovat hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti
učivo
�� místní region − zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu,
rozloha a ohraničení vzhledem k okolním regionům
�� Česká republika − zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry;
obyvatelstvo; hospodářství; hospodářské a politické postavení České republiky
v Evropě a ve světě
�� regiony České republiky − územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské
členění, kraj místního regionu, spolupráce se sousedními státy
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
293
D (8. ročník) : novověk
Z:
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
● Terénní geografické praxe a aplikace
výstupy
žák by měl
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
učivo
�� cvičení a pozorování v terénu v místní krajině, geografické exkurze − orientační
body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových
stran, pohyb podle mapy
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
Z:
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: VČP
9. ročník - dotace: 1, povinný
● geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
výstupy
žák by měl
rozumět základní geografické, topografické a kartografické terminologii
získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, popsat a určit jednoduché
vazby, vyjádřit, co mu prospívá a škodí
učivo
poledníky a rovnoběžky
přesahy
Z:
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (9. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
Ch (9. ročník) : organické sloučeniny
Ch (9. ročník) : směsi
Ch (9. ročník) : pozorování, pokus a bezpečnost práce
● přírodní obraz země
výstupy
žák by měl
pochopit působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na
přírodu a na lidskou společnost
294
učivo
�� Země jako vesmírné těleso – střídání ročních období
�� krajinná sféra-podnebné pásy
přesahy
Z:
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
Ch (9. ročník) : organické sloučeniny
● regiony světa
výstupy
žák by měl
vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány
rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států
učivo
�� světadíly, oceány, makroregiony světa − státy EU, určující a srovnávací kritéria
včetně polohy a rozlohy; oblasti − přírodní, podnebné, vegetační, sídelní, jazykové,
náboženské, kulturní
�� regionální společenské a politické útvary − národní a mnohonárodnostní státy,
části států, hospodářské oblasti, kraje, města
�� regiony − vybrané přírodní, společenské, politické, hospodářské a
environmentální problémy, možnosti jejich řešení ve vybraných regionech
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
Z:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
OV (9. ročník) : mezinárodní vztahy
OV (9. ročník) : stát a právo
průřezová témata VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH: ES, OES
● společenské a hospodářské prostředí
výstupy
žák by měl
popsat, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním lidských sídel
vyhledat na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace
učivo
�� obyvatelstvo světa − struktura a rozložení světové populace, její růst, pohyb
národů, jazykových skupin a náboženství
�� globalizační společenské, politické a hospodářské procesy − aktuální
společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa
�� světové hospodářství − odvětvová struktura, ukazatelé hospodářského rozvoje a
životní úrovně, hlavní světové surovinové a energetické zdroje
�� státy světa − politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení států
295
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Z:
Ch (9. ročník) : organické sloučeniny
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
průřezová témata MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: KD
● životní prostředí
výstupy
žák by měl
pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišit na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
popsat příklady přírodních a kulturních krajinných složek
uvést na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí
učivo
�� krajina − přírodní a společenské prostředí, typy krajin
�� vztah příroda a společnost − principy a zásady ochrany přírody a životního
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální problémy
lidstva
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
Z:
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
Ch (9. ročník) : směsi
Ch (9. ročník) : chemie a společnost
VV (9. ročník) : výtvarná výchova
Ch (9. ročník) : pozorování, pokus a bezpečnost práce
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: E, ŽP
● Česká republika
výstupy
žák by měl
charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
vyhledat na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizovat hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti
učivo
služby, rekreace a cestovní ruch, doprava, jízdní řády a informace, cestujeme do
zahraničí
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
Z:
296
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
Ch (9. ročník) : chemie a společnost
Ch (9. ročník) : směsi
Ch (9. ročník) : pozorování, pokus a bezpečnost práce
OV (9. ročník) : mezinárodní vztahy
● terénní geografické praxe a aplikace
výstupy
žák by měl
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
učivo
�� cvičení a pozorování v terénu v místní krajině, geografické exkurze − orientační
body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních
a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy
přesahy
Z:
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
M (9. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
Umění a kultura
Hudební výchova
Charakteristika předmětu
Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost,
podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební
kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a
individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých
intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových.
Zaměřujeme se na rozvoj a kultivaci toho, co žák již získal a soustavou pěveckých,
poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činností vede žáka k aktivní
percepci, reprodukci a částečně i produkci hudby a k pochopení základních pojmů z
hudební teorie.
Cílem předmětu hudební výchova je rozvoj hudebních schopností a dovedností žáků,
jejich hlasové kultury, melodického a harmonického cítění, smyslu pro rytmus, formu,
rozvoj hudební paměti, představivosti a fantazie v rámci individuálních schopností
žáků. Žáci by se měly seznámit s hudbou artificiální i nonartificiální, s vybranými
skladateli jednotlivých období ( jak českými tak světovými). Na základě vlastních
zkušeností se orientovat v současné populární hudbě.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
Žák je veden:
297
· k vyhledávání a využívání informací z oblasti kultury a jejich následnému využívání
v běžném životě.
· ke znalosti a obecnému chápání termínů znaků a symbolů z oblasti hudby
· ve vhodných případech k realizaci vlastních nápadů, je podněcován k tvořivosti
· v rámci jeho individuálních možností ke kultivovanému projevu při vyjádření
vlastních emocí, myšlenek a zároveň k zásadám pravidel vystupování a chování ve
světě dospělých
Kompetence sociální a interpersonální:
Žáky vedeme:
· k respektování a ochraně našich tradic a kulturně historického dědictví, vytváříme u
žáků pozitivní postoj k uměleckým dílům
· aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění a kulturních aktivit školy
Kompetence komunikativní:
Žák je veden:
· k naslouchání hudby a vyjadřování svých představ o ní
· ke správnému formulování otázek z oblasti hudby a kultury
· ke spolupráci při vyučování, ke komunikaci se spolužáky v hudební oblasti
· ke zvládnutí jednoduché formy notového zápisu
1. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty
rozlišovat sílu zvuku
soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby
správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu
měnit pohyb podle tempových a rytmických změn
učivo
�� rozpoznávání tempa a rytmu
�� rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
�� hra na tělo
�� hra na nástroje Orffova instrumentáře
�� zpěvní hlasy
�� zvuk hudebních nástrojů
�� skladby určené dětem
�� pochod podle hudebního doprovodu
�� pohybové hry s říkadly a dětskými
popěvky
přesahy
Do:
ČJ (1. ročník) : jazyková výchova
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
298
TV (1. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
ČJ (1. ročník) : komunikační a slohová výchova
ČJ (1. ročník) : literární výchova
2. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty
rozlišovat sílu zvuku
soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby
správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu
měnit pohyb podle tempových a rytmických změn
učivo
�� rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
�� hra na tělo
�� hra na nástroje Orffova instrumentáře
�� rozpoznávání tempa a rytmu
�� zpěvní hlasy
�� zvuk hudebních nástrojů
�� skladby určené dětem
�� pochod podle hudebního doprovodu
�� pohybové hry s říkadly a dětskými
popěvky
přesahy
Do:
ČJ (2. ročník) : jazyková výchova
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
TV (2. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
ČJ (2. ročník) : komunikační a slohová výchova
ČJ (2. ročník) : literární výchova
3. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty
rozlišovat sílu zvuku
soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby
správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu
299
měnit pohyb podle tempových a rytmických
změn
učivo
�� rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
�� hra na tělo
�� hra na nástroje Orffova instrumentáře ( hra doprovodu)
�� rozpoznávání tempa a rytmu
�� zpěvní hlasy
�� zvuk hudebních nástrojů
�� skladby určené dětem
�� pochod podle hudebního doprovodu
�� pohybové hry s říkadly a dětskými
popěvky
přesahy
Do:
ČJ (3. ročník) : jazyková výchova
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Z:
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
TV (3. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
ČJ (3. ročník) : komunikační a slohová výchova
ČJ (3. ročník) : literární výchova
4. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
odlišit tóny podle výšky, síly a barvy
soustředit se na poslech skladeb
naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci písní − frázování
doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje
propojit vlastní pohyb s hudbou
učivo
�� rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
�� intonační cvičení
�� hra na tělo
�� hra na nástroje Orffova instrumentáře (interpretace těžkých a lehkých dob v
dvou, tří a čtyřdobém taktu, hra doprovod)
�� výška, síla, délka tónu
�� rozpoznávání tempa a rytmu
�� zpěvní hlasy
300
�� zvuk hudebních nástrojů
�� skladby určené dětem
�� pochod podle hudebního doprovodu
�� pohybové hry s říkadly a dětskými
popěvky
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : jazyková výchova
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
Z:
ČJ (4. ročník) : literární výchova
TV (4. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
5. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
odlišit tóny podle výšky, síly a barvy
soustředit se na poslech skladeb
naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci písní – frázování
doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje
propojit vlastní pohyb s hudbou
učivo
�� rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
�� intonační cvičení
�� hra na tělo
�� grafický záznam melodie
�� hra na nástroje Orffova instrumentáře (interpretace těžkých a lehkých dob v
dvou, tří a čtyřdobém taktu, hra doprovod
�� výška, síla, délka tónu
�� rozpoznávání tempa a rytmu
�� zpěvní hlasy
�� zvuk hudebních nástrojů
�� skladby určené dětem
�� pochod podle hudebního doprovodu
�� pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : jazyková výchova
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
Z:
IKT (5. ročník) : Informační a komunikační technologie
TV (5. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
301
ČJ (5. ročník) : literární výchova
6. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
interpretovat vybrané lidové a umělé písně
rozeznávat různé hudební žánry
rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
učivo
�� zpěv jednohlasu v přiměřeném rozsahu
�� intonační cvičení,hlasová hygiena, dechová cvičení
�� seznámení s grafickým záznamem melodie - notová osnova, houslový klíč, noty
(celá, půlová, čtvrťová, osminová)
�� hra na tělo, nástroje Orfeova instrumentáře
�� hudební nástroje - rozdělení dle tvorby tónů
�� hudební žánry -hudba artificiální a nonartificiální
�� taktování a pohyb na hudbu
�� hudebně pohybové hry
�� relaxační techniky, muzikoterapie
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : komunikační a slohová výchova
ČJ (6. ročník) : jazyková výchova
Z:
ČJ (6. ročník) : literární výchova
TV (6. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
VV (6. ročník) : výtvarná výchova
průřezová témata MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: KD
7. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
interpretovat vybrané lidové a umělé písně
doprovázet písně pomocí ostinata
rozeznávat různé hudební žánry
rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
učivo
�� zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon) v přiměřeném rozsahu
�� intonační cvičen, hlasová hygiena, dechová cvičení
�� seznámení s grafickým záznamem melodie - takty 2/4,3/4, pomlky (celá, půlová,
čtvrťová, osminová), znalost not v rozsahu C1 - C2
�� hra na tělo, nástroje Orfeova instrumentáře (ostinátní doprovod)
302
�� rozlišování zpěvních hlasů.- Rozdělení hlasů smíšeného sboru
�� hudební nástroje - Nástroje samozvučné, blanozvučné,strunné
�� hudební uskupení - komorní hudba – hra sólo, sólo s doprovodem, duo, trio,
kvartet, kvintet
�� hudební žánry - seznámení s dějinamihudby
�� nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo
�� taktování a pohyb na hudbu
�� hudebně pohybové hry
�� základní taneční kroky klasických tanců - polka, valčík
�� relaxační techniky, muzikoterapie
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : jazyková výchova
ČJ (7. ročník) : komunikační a slohová výchova
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
Z:
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
TV (7. ročník) : činnosti ovlivńukící úroveń pohybových dovedností
8. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
interpretovat vybrané lidové a umělé písně
doprovázet písně pomocí ostinata
soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu
rozeznávat různé hudební žánry
rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
se měl orientovat v dějinách hudby
učivo
�� zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon) v přiměřeném rozsahu
�� intonační cvičení v rozsahu decimy
�� seznámení s grafickým záznamem melodie, znalost not v rozsahu od C1 - G2,
2/4, 3/4 takt, takty složené, noty a pomlky šestnáctinové
�� hra na tělo, nástroje Orfeova instrumentáře (ostinátní doprovod, prodleva apod.)
�� rozlišování zpěvních hlasů, hlasy smíšeného sboru, sluchová analýza
�� hudební nástroje - rozdělení hudebních nástrojů (nástroje dechové, sluchová
analýza)
�� hudební uskupení - sextet, septet, oktet, symfonický orchestr
�� hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě, mimohudební obsah díla - velká
romantická díla
�� hudební žánry, přehled hudebních období, sluchová analýza
�� nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo
303
�� taktování a pohyb na hudbu, seznámení s dirigentskými gesty
�� hudebně pohybové hry
�� základní taneční kroky klasických nebo moderních tanců
�� relaxační techniky, muzikoterapie
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : jazyková výchova
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
D (8. ročník) : novověk
Z:
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
9. ročník - dotace: 1, povinný
● hudební výchova
výstupy
žák by měl
interpretovat vybrané lidové a umělé písně
doprovázet písně pomocí ostinata
soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu
rozeznávat různé hudební žánry
rozpoznat vybrané hudební nástroje
symfonického orchestru se měl orientovat v dějinách hudby
učivo
�� zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon) v přiměřeném rozsahu
�� intonační cvičení,hlasová hygiena
�� seznámení s grafickým záznamem melodie, stupnice, předznamenání -křížek, bé
�� hra na tělo, nástroje Orfeova instrumentáře (ostinátní doprovod, prodleva
apod.), improvizované doprovody dle schopností žáků
�� rozlišování zpěvních hlasů, poslech vybraných sborových skladeb
�� hudební nástroje, sluchová analýza hudebních nástrojů symponického orchestru,
dějiny a rozvoj vybraných hudebních nástrojů
�� hudební uskupení populární hudby (bigband, dixiland band, seskupení rockových
skupin)
�� hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě, textové pochopení
�� hudební žánry - vývoj populární hudby ve dvacátém století
�� nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo - nejvýznamnější interpreti
hudebních žánrů dvacátého století
�� taktování a pohyb na hudbu - pohybová, rytmická improvizace
�� hudebně pohybové hry
�� základní taneční kroky klasických nebo moderních tanců
�� relaxační techniky, muzikoterapie
přesahy
Do:
304
ČJ (9. ročník) : jazyková výchova
ČJ (9. ročník) : komunikační a slohová výchova
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Z:
VV (9. ročník) : výtvarná výchova
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
průřezová témata MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: SMS
Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova vytváří základy výtvarných dovedností a vědomostí, rozvíjí tvořivé
schopnosti žáka, smyslové vnímání, schopnost prezentovat emoce, představy,
zkušenosti, myšlenky.
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter, harmonizuje
osobnost žáka.
Vyučuje se v každém ročníku 1 hodina týdně.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
:Učitel vede žáka k:
využívání vhodných metod
poznávání vlastního pokroku
používání pojmů z různých vzdělávacích oblastí
chápání obecně používaných termínů, znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů
: Učitel vede žáka k:
vnímání problémové situace
rozpoznání problému
hledání nejvhodnějšího způsobu řešení
Kompetence komunikativní
: Učitel vede žáka k:
obhájení vlastního názoru vhodnou formou
Kompetence sociální a personální
: Učitel vede žáka k:
posilování sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
respektování pravidel práce v týmu
Kompetence občanské
: Učitel vede žáka k:
vytvoření smyslu pro kulturu a tvořivosti
Kompetence pracovní
: Učitel vede žáka k:
zvládání základních pracovních dovedností, operací a postupů
rozšiřování komunikačních schopností při kolektivní práci
1. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
305
žák by měl
vládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu
rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby
vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, být
schopen sdělit výsledky své činnosti svým spolužákům
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty, malba a kresba, tradiční a netradiční
prostředky a jejich kombinace)
�� vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastní i ostatních
i výsledků běžné a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace hračky, objekty,)
�� prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci učitele pro spolužáky, spolupráce při propagaci a prezentaci
školy v rámci výstav či dalších akcí školy)
přesahy
Do:
ČJ (1. ročník) : literární výchova
ČJ (1. ročník) : komunikační a slohová výchova
Pr (1. ročník) : rozmanitost přírody
Pr (1. ročník) : lidé a čas
Pr (1. ročník) : lidé kolem nás
HV (1. ročník) : Hudební výchova
Pv (1. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
Pv (1. ročník) : práce s drobným materiálem
M (1. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (1. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (1. ročník) : číslo a početní operace
HV (1. ročník) : Hudební výchova
ČJ (1. ročník) : literární výchova
ČJ (1. ročník) : komunikační a slohová výchova
2. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
žák by měl
zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu
rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby
vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, být schopen
sdělit výsledky své činnosti svým spolužákům
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ
306
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty, malba a kresba, tradiční a netradiční
prostředky a jejich kombinace)
�� vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastní i ostatních
i výsledků běžné a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace hračky, objekty, )
�� prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci učitele pro spolužáky, spolupráce při propagaci a prezentaci
školy v rámci výstav či dalších akcí školy)
přesahy
Do:
ČJ (2. ročník) : literární výchova
ČJ (2. ročník) : komunikační a slohová výchova
Pr (2. ročník) : rozmanitost přírody
Pr (2. ročník) : lidé a čas
Pr (2. ročník) : lidé kolem nás
HV (2. ročník) : Hudební výchova
Pv (2. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
Pv (2. ročník) : práce s drobným materiálem
M (2. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
HV (2. ročník) : Hudební výchova
ČJ (2. ročník) : literární výchova
ČJ (2. ročník) : komunikační a slohová výchova
3. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
žák by měl
zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu
rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby
vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, být schopen
sdělit výsledky své činnosti svým spolužákům
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty, malba a kresba, tradiční a netradiční
prostředky a jejich kombinace)
�� vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastní i ostatních
i výsledků běžné a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace hračky, objekty,)
�� prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci učitele pro spolužáky, spolupráce při propagaci a prezentaci
školy v rámci výstav či dalších akcí školy)
přesahy
Do:
ČJ (3. ročník) : literární výchova
ČJ (3. ročník) : komunikační a slohová výchova
Pr (3. ročník) : rozmanitost přírody
Pr (3. ročník) : lidé a čas
307
Pr (3. ročník) : lidé kolem nás
HV (3. ročník) : Hudební výchova
Pv (3. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
M (3. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
Pv (3. ročník) : práce s drobným materiálem
M (3. ročník) : čislo a početní operace
M (3. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
ČJ (3. ročník) : literární výchova
HV (3. ročník) : Hudební výchova
Pr (3. ročník) : rozmanitost přírody
ČJ (3. ročník) : komunikační a slohová výchova
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: RSP
4. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova �� prostředky a postupy pro vyjádření
výstupy
emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ
žák by měl
uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizovat svůj tvůrčí záměr
rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty,
rozpoznávat jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný
kontrast);získané zkušenost uplatňovat podle svých schopností při vlastní tvorbě,
při vnímání tvorby ostatních, při vnímání umělecké produkce i na příkladech z
běžného života (s dopomocí učitele)
při tvorbě vycházet ze svých zrakových,
hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní,
ostatních i uměleckého díla
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty, malba a kresba, tradiční a netradiční
prostředky a jejich kombinace)
�� vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastní i ostatních
i výsledků běžné a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace hračky, objekty)
�� prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci učitele pro spolužáky, spolupráce při propagaci a prezentaci
školy v rámci výstav či dalších akcí školy)
přesahy
Do:
ČJ (4. ročník) : literární výchova
ČJ (4. ročník) : komunikační a slohová výchova
VL (4. ročník) : lidé kolem nás
PŘ (4. ročník) : rozmanitost přírody
Pv (4. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
308
M (4. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (4. ročník) : aplikační úlohy
PŘ (4. ročník) : rozmanitost přírody
HV (4. ročník) : Hudební výchova
ČJ (4. ročník) : literární výchova
VL (4. ročník) : lidé kolem nás
Aktivity, pomůcky a soutěže
[ Aktivita ] - návštěva knihovny
[ Aktivita ] - návštěvavýstavy dle nabídky a dostupnosti
5. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
žák by měl
uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizovat svůj tvůrčí záměr
rozlišovat, porovnávat, třídit a
pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a
vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast);získané zkušenost uplatňovat
podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních, při vnímání
umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních
prožitků, zkušeností a fantazie
vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky)
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla
malba a kresba, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace)
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty,
�� vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastní i ostatních
i výsledků běžné a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace hračky, objekty)
�� prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole (pracovní
prezentace za pomoci učitele pro spolužáky, spolupráce při propagaci a prezentaci
školy v rámci výstav či dalších akcí školy)
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : literární výchova
ČJ (5. ročník) : komunikační a slohová výchova
VL (5. ročník) : lidé kolem nás
PŘ (5. ročník) : rozmanitost přírody
Pv (5. ročník) : práce s drobným materiálem
Z:
Pv (5. ročník) : práce s drobným materiálem
M (5. ročník) : aplikační úlohy
M (5. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
HV (5. ročník) : Hudební výchova
PŘ (5. ročník) : rozmanitost přírody
309
VL (5. ročník) : lidé kolem nás
ČJ (5. ročník) : literární výchova
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: K
6. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
žák by měl
uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího
záměru
uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího
záměru,využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby
i tvorby ostatních; vnímat a porovnávat jejich
uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek,
hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy;
zhodnotit a prezentovat výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních
vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své
postřehy a pocity
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad, prožitků,
představ, zkušeností, myšlenek, situací a událostí (umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace v ploše i
prostoru, práce v grafických editorech)
�� rozlišování, porovnávání, třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních
i ostatních, běžné a umělecké produkce (malba, kresba, objekty, fotografie,
elektronický obraz, uplatnění písma, reklama)
�� výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky, rodiči, pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního tvůrčího
záměru, vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních s výsledky ostatních
přesahy
Do:
ČJ (6. ročník) : literární výchova
VL (6. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
HV (6. ročník) : Hudební výchova
Pv (6. ročník) : práce montážní a demontážní
Z:
M (6. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: K
7. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
žák by mě
310
uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího
záměru
uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího
záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby
i tvorby ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek,
hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy zhodnotit a
prezentovat výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních
vnímat porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své
postřehy a pocity
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad, prožitků,
představ, zkušeností, myšlenek, situací a událostí (umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace v ploše i
prostoru, práce v grafických editorech)
�� rozlišování, porovnávání, třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních
i ostatních, běžné a umělecké produkce (malba,kresba,objekty,fotografie,elektronický
obraz, uplatnění písma, reklama)
�� výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky, rodiči, pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního tvůrčího
záměru, vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních s výsledky ostatních
přesahy
Do:
ČJ (7. ročník) : literární výchova
D (7. ročník) : počátiky lidské společnosti
D (7. ročník) : středověk a křesťanství
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
HV (7. ročník) : Hudební výchova
Pv (7. ročník) : práce montážní a demontážní
Z:
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
M (7. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
8. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
žák by měl
uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního
tvůrčího záměru
uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího
záměru,využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby
i tvorby ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
311
při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek,
hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a
prezentovat výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních
vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své
postřehy a pocity
učivo
�� prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad, prožitků,
představ, zkušeností, myšlenek, situací a událostí (umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace v ploše i
prostoru, práce v grafických editorech)
�� rozlišování, porovnávání, třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností vlastních
i ostatních, běžné a umělecké produkce (malba, kresba, objekty, fotografie,
elektronický obraz, uplatnění písma, reklama)
�� výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky, rodiči, pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního tvůrčího
záměru, vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních s výsledky ostatních
přesahy
Do:
ČJ (8. ročník) : literární výchova
D (8. ročník) : novověk
D (8. ročník) : nejnovější dějiny
OV (8. ročník) : stát a právo
Př (8. ročník) : biologie živočichů
Z (8. ročník) : přírodní obraz země
HV (8. ročník) : Hudební výchova
Pv (8. ročník) : práce montážní a demontážní
Z:
M (8. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
9. ročník - dotace: 1, povinný
● výtvarná výchova
výstupy
žák by měl
uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního
tvůrčího záměru
uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího
záměru,využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby
i tvorby ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek,
hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a
prezentovat výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních
vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své
postřehy a pocity vnímání,
učivo
312
�� prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad, prožitků,
představ, zkušeností, myšlenek, situací a událostí (umístění těla a objektů v prostoru,
kresba, malba, grafika, tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace v ploše i
prostoru, práce v grafických editorech)
�� rozlišování, porovnávání, třídění a hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních, běžné a umělecké produkce (malba, kresba, objekty, fotografie,
elektronický obraz, uplatnění písma, reklama)
�� výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích činností pro prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky, rodiči, pro prezentaci školy), vysvětlení vlastního tvůrčího
záměru, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních s výsledky ostatních
přesahy
Do:
ČJ (9. ročník) : komunikační a slohová výchova
ČJ (9. ročník) : literární výchova
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Z (9. ročník) : životní prostředí
HV (9. ročník) : Hudební výchova
Pv (9. ročník) : práce montážní a demontážní
Z:
ČJ (9. ročník) : literární výchova
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu
Předmět svým pojetím a obsahem otevírá prostor pro lepší porozumění potřebám
zdravého vývoje člověka, pro osvojení vybraných poznatků, praktických zdravotně
preventivních dovedností a pochopení základních zásad zdravého životního stylu.
Komplexní charakter předmětu dává možnost zabývat se jednotlivými tématy
z různých pohledů a naplňovat je učivem podle vyspělosti a zájmu žáků.Umožňuje
učiteli navazovat s nimi potřebný kontakt.
Hodinová dotace je 1 hod. týdně v 8. a 9. ročníku.Pro potřeby vytvoření dokumentu
ŠVP je učivo rozděleno do několika témat – bloků, není však nutné vyučovat tato
témata podle pořadí, postupovat od jednoho k dalšímu…Naopak je žádoucí témata
vzájemně kombinovat, využívat konkrétních situací ze života žáků a školy, reagovat
na aktuální problémy.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k používání základní pojmů z různých vzdělávacích oblastí
- k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
313
- k přijímání důsledků svých rozhodnutí
- k nenechání se při řešení problémů odradit nezdarem
- ke schopnosti popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů
požádat o radu a řídit se jí
- k přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
- k využívání tištěných informací v rozvoji vlastních vědomostí a k porozumění běžně
užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
- k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
- k posilování sociálního chování a sebeovládání, vnímavosti k potřebám starých,
nemocných a postižených lidí
- k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
- ke správnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnění osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
8. ročník - dotace: 1, povinný
● vztahy mezi lidmi a formy soužití
výstupy
žák by měl
chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat
o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se
314
zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
být informován o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a
rodičovství
�� vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, zájmová skupina
přesahy
Do:
OV (8. ročník) : péče o občana
Z:
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
● změny v životě člověka a jejich reflexe
výstupy
žák by měl
chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní
cíle, hodnoty a zájmy
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat
o aktivní podporu zdraví
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při
komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě
potřeby vyhledat odbornou pomoc
učivo
�� dětství, puberta, dospívání − tělesné,duševní a společenské změny
�� sexuální dospívání a reprodukční zdraví − prevence rizikového sexuálního
chování; předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce
přesahy
Do:
OV (8. ročník) : péče o občana
Pv (8. ročník) : provoz a údržba domácnosti
Pv (8. ročník) : příprava pokrmů
● zdravý způsob života a péče o zdraví
výstupy
žák by měl
uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
315
usilovat o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky,
při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
učivo
�� výživa a zdraví − zásady zdravého stravování; poruchy příjmu potravy
�� tělesná a duševní hygiena − zásady osobní, intimní a duševní hygieny;
otužování; význam pohybu pro zdraví
�� režim dne
�� ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním
a úrazy − bezpečné způsoby chování ; preventivní a lékařská péče; chování v
situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti,
v dopravě)
přesahy
Do:
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (8. ročník) : provoz a údržba domácnosti
Pv (8. ročník) : příprava pokrmů
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: RSP
● rizika ohrožující zdraví, jejich prevence
výstupy
žák by měl
uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování
uplatňovat způsoby bezpečného chování sociálním kontaktu s vrstevníky, při
komunikaci s neznámými lidmi,
v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
316
zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní
znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel
učivo
�� stres a jeho vztah ke zdraví − kompenzační, relaxační a regenerační techniky k
překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
�� civilizační choroby − zdravotní rizika; preventivní a lékařská péče
�� auto-destruktivní závislosti − zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových
látek; patologické hráčství;
�� skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita −
šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí;sti
�� bezpečné chování − komunikace s
vrstevníky a neznámými lidmi;
�� dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví − bezpečné prostředí ve
škole; ochrana zdraví při různých činnostech
přesahy
Do:
TV (8. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Z:
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: SaS
● podpora zdraví
výstupy
žák by měl
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při
komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
317
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� podpora zdraví a její formy – prevence a intervence; působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
přesahy
Do:
Pv (8. ročník) : příprava pokrmů
Pv (8. ročník) : provoz a údržba domácnosti
● osobnostní a sociální rozvoj
výstupy
žák by měl
chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní
cíle, hodnoty a zájmy
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky,
při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� sebepoznání a sebepojetí − vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé
a vyrovnané sebepojetí
�� seberegulace a sebeorganizace činností a chování − cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení
�� psychohygiena − sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu; hledání
pomoci při problémech
�� mezilidské vztahy a komunikace − respektování sebe sama i druhých, přijímání
názoru druhého, rozvíjení schopnosti komunikace; chování podporující dobré
vztahy
�� morální rozvoj − rozvíjení rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení
problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování
318
9. ročník - dotace: 1, povinný
● vztahy mezi lidmi a formy soužití
výstupy
žák by měl
chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� vztahy ve dvojici - partnerské vztahy,
manželství a rodičovství
�� vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, zájmová skupina
přesahy
Do:
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
OV (9. ročník) : péče o občana
Z:
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
OV (9. ročník) : péče o občana
Ch (9. ročník) : organické sloučeniny
● změny v životě člověka a jejich reflexe
výstupy
žák by měl
chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní
cíle, hodnoty a zájmy
319
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat
o aktivní podporu zdraví
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky,
při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� dětství, puberta, dospívání − tělesné,duševní a společenské změny
�� sexuální dospívání a reprodukční zdraví − prevence rizikového sexuálního
chování; předčasná sexuální zkušenost,antikoncepce, těhotenství
a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
�� základy péče o dítě
přesahy
Do:
OV (9. ročník) : péče o občana
Pv (9. ročník) : provoz a údržba domácnosti
Pv (9. ročník) : příprava pokrmů
● vzdravý způsob života a péče o zdraví
výstupy
žák by měl
uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky,
při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� výživa a zdraví − vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví;
specifické
druhy výživy;
320
�� tělesná a duševní hygiena − zásady osobní, intimní a duševní hygieny;
otužování; význam pohybu pro zdraví
�� režim dne
�� ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním
a úrazy − bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS, hepatitidy); preventivní a lékařská péče; chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě)
přesahy
Do:
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Pv (9. ročník) : provoz a údržba domácnosti
Pv (9. ročník) : příprava pokrmů
● rizika ohrožující zdraví, jejich prevence
výstupy
žák by měl
uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování uplatňovat způsoby bezpečného chování
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a
krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní
znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel
učivo
�� stres a jeho vztah ke zdraví − kompenzační, relaxační a regenerační
techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
�� civilizační choroby − zdravotní rizika; preventivní a lékařská péče
�� auto-destruktivní závislosti − zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových
látek; patologické hráčství; náboženské sekty
�� skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita −
šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; komunikace se
službami odborné pomoci – praktické dovednosti
�� bezpečné chování − komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi; pohyb v
rizikovém prostředí; konfliktní a krizové situace
321
�� dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví − bezpečné prostředí ve
škole; ochrana zdraví při různých činnostech
�� manipulativní reklama a informace − reklamní vlivy a působení médií
�� ochrana člověka za mimořádných událostí − živelní pohromy, terorism
přesahy
Do:
Ch (9. ročník) : chemie a společnost
TV (9. ročník) : činnosti ovlivńující zdraví
Z:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
● popdpora zdraví
výstupy
žák by měl
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady
správné výživy a zdravého stravování
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky,
při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� podpora zdraví a její formy − prevence a intervence; působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
přesahy
Do:
Pv (9. ročník) : příprava pokrmů
Pv (9. ročník) : provoz a údržba domácnosti
● osobnostní a sociální rozvoj
výstupy
žák by měl
chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní
cíle, hodnoty a zájmy
respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky,
322
při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu
vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla
učivo
�� sebepoznání a sebepojetí − vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé
a vyrovnané sebepojetí
�� seberegulace a sebeorganizace činností a chování − cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení
�� psychohygiena − sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu; hledání
pomoci při problémech
�� mezilidské vztahy a komunikace − respektování sebe sama i druhých, přijímání
názoru druhého, rozvíjení schopnosti komunikace; chování podporující dobré
vztahy
�� morální rozvoj − rozvíjení rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení
problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
přesahy
Do:
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Z:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: SRaSO, PH, KaK
Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.Je realizován na 1. i 2. stupni
V rozsahu 3 hodiny týdně.Na 2. stupni se k tělesné výchově připojuje ještě Výchova k
zdraví.
Celá vzdělávací oblast učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a
duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním
životě.
Respektuje osobnost žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické
schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci.
Umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a
poznání vlastních omezení.
Celá vzdělávací oblast seznamuje žáky s různým nebezpečím, které může ohrozit
jejich zdraví v běžných i mimořádných situacích, žáci si osvojují dovednosti a
způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví.
Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové
možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem,
323
postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu k řízené
pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci.
Na 1. stupni školy by měli žáci absolvovat plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin,
zpravidla v průběhu 3. a 4. ročníku.Ten je uskutečňován ve spolupráci s Plaveckou
školou v Jindřichově Hradci. Organizován je s ohledem na možnosti školy.
Limitujícími faktory jsou vzdálenost odloučeného pracoviště v Nové Bystřici a finanční
prostředky školy.
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
- k přijímání důsledků svých rozhodnutí
- k nenechání se při řešení problémů odradit nezdarem
- k přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k posilování svého sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
- k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvality společné práce
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
- k navazování a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snaze
upevňovat dobré mezilidské vztahy
- k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní
osoby
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
- ke schopnosti reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních
1. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
324
zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
mít osvojeny základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů
dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
učivo
�� organizace při Tv − základní organizační činnosti
�� komunikace v Tv − základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností; smluvené povely a signály
�� pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, soutěží
�� zásady jednání a chování – fair play
�� informace o pohybových činnostech
�� pohybové hry − pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; pohybové hry
s různým zaměřením a využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní;
motivační, tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních modifikací osvojených
pohybových her
�� základy gymnastiky − průpravná cvičení; jednoduchá akrobatická cvičení; cvičení
s náčiním a na nářadí
�� rytmická a kondiční cvičení − vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, délka a intenzita pohybu,
spontánní pohybové činnosti a hry
�� příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení
�� zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� hygiena při Tv − osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení
a obutí
�� bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, první pomoc při
úrazech v podmínkách TV
�� základy atletiky − průpravné atletické činnosti; běhy – rychlostní běh na krátké
vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod
míčkem
�� základy sportovních her − průpravné hry; základní manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; základní herní činnosti
jednotlivce; hry se zjednodušenými pravidly
�� turistika a pobyt v přírodě − chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu
�� pobyt v zimní přírodě − hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu a
bezpečnosti při sáňkách a bobech
�� další pohybové činnosti a netradiční
sporty − podle podmínek školy a zájmu žáků
přesahy
Do:
M (1. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
325
Pr (1. ročník) : člověk a jeho zdraví
HV (1. ročník) : Hudební výchova
Z:
M (1. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
2. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
mít osvojeny základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů
dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
učivo
�� organizace při Tv − základní organizační činnosti
�� komunikace v Tv − základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností; smluvené povely a signály
�� zásady jednání a chování – fair play
�� pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, soutěží
�� informace o pohybových činnostech
�� pohybové hry − pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; pohybové hry
s různým zaměřením a využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní;
motivační, tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních modifikací osvojených
pohybových her
�� základy gymnastiky − průpravná cvičení; jednoduchá akrobatická cvičení; cvičení
s náčiním a na nářadí
�� rytmická a kondiční cvičení − vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, délka a intenzita pohybu,
spontánní pohybové činnosti a hry
�� příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení
�� zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� hygiena při Tv − osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení
a obutí
�� bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, první pomoc při
úrazech v podmínkách TV
�� základy atletiky − průpravné atletické činnosti; běhy – rychlostní běh na krátké
vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod
326
míčkem
�� základy sportovních her − průpravné hry; základní manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; základní herní činnosti
jednotlivce; hry se zjednodušenými pravidly
�� turistika a pobyt v přírodě − chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu
�� pobyt v zimní přírodě − hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu a
bezpečnosti sáňkách a bobech
�� další pohybové činnosti a netradiční sporty − podle podmínek školy a zájmu žáků
přesahy
Do:
Pr (2. ročník) : člověk a jejo zdraví
HV (2. ročník) : Hudební výchova
Z:
M (2. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
3. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
mít osvojeny základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů
dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
učivo
�� organizace při Tv − základní organizační činnosti
�� komunikace v Tv − základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností; smluvené povely a signály
�� pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, soutěží
�� zásady jednání a chování – fair play,
�� informace o pohybových činnostech
�� pohybové hry − pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; pohybové hry
s různým zaměřením a využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní;
motivační, tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních modifikací osvojených
pohybových her
�� základy gymnastiky − průpravná cvičení; jednoduchá akrobatická cvičení; cvičení
s náčiním a na nářadí
�� rytmická a kondiční cvičení − vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, délka a intenzita pohybu,
spontánní pohybové činnosti a hry
�� příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení
327
�� zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� hygiena při Tv − osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení
a obutí
�� bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, první pomoc při
úrazech v podmínkách TV
�� základy atletiky − průpravné atletické činnosti; běhy – rychlostní běh na krátké
vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod
míčkem
�� základy sportovních her − průpravné hry; základní manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; základní herní činnosti
jednotlivce; hry se zjednodušenými pravidly
�� turistika a pobyt v přírodě − chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu
�� pobyt v zimní přírodě − hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu a
bezpečnosti při jízdě na sáňkách a bobech
�� další pohybové činnosti a netradiční sporty − podle podmínek školy a zájmu žáků
přesahy
Do:
M (3. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
Pr (3. ročník) : člověk a jeho zdraví
HV (3. ročník) : Hudební výchova
4. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
chápat význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do denního
režimu
zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením
zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle svých pohybových
možností a schopností
reagovat na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti dodržovat pravidla her a
jednat v duchu fair play
zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a umět využívat cviky na odstranění únavy
uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti
učivo
�� organizace při Tv − základní organizační činnosti
328
�� komunikace v Tv − základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností; smluvené povely a signály
�� pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, soutěží
�� zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
�� měření a posuzování pohybových dovedností – základní pohybové testy,
měření výkonů
�� měření a posuzování pohybových dovedností – základní pohybové testy,
měření výkonů
�� informace o pohybových činnostech
�� pohybové hry − pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; pohybové hry
s různým zaměřením a využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní;
motivační, tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních modifikací osvojených
pohybových her
�� základy gymnastiky − průpravná cvičení; jednoduchá akrobatická cvičení; cvičení
s náčiním a na nářadí
�� rytmická a kondiční cvičení − vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky
�� průpravná úpolová cvičení − přetahy, přetlaky, odpory
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, délka a intenzita pohybu,
spontánní pohybové činnosti a hry
�� příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení
�� zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� hygiena při Tv − osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení
a obutí
�� bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, první pomoc při
úrazech v podmínkách TV
�� základy atletiky − průpravné atletické činnosti; běhy – rychlostní běh na krátké
vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod
míčkem
�� základy sportovních her − průpravné hry; základní manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; základní herní činnosti
jednotlivce; hry se zjednodušenými pravidly
�� turistika a pobyt v přírodě − chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terén
�� pobyt v zimní přírodě − hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu a
bezpečnosti při jízdě na sáňkách a bobech
�� další pohybové činnosti a netradiční sporty − podle podmínek školy a zájmu žáků
přesahy
Do:
M (4. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
VL (4. ročník) : lidé kolem nás
HV (4. ročník) : Hudební výchova
Z:
VL (4. ročník) : lidé kolem nás
PŘ (4. ročník) : člověk a jeho zdraví
329
5. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
chápat význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do denního
režimu
zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením
zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle svých pohybových
možností a schopností
reagovat na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti dodržovat pravidla her a
jednat v duchu fair play
dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play
zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a umět využívat cviky na odstranění únavy
uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti
učivo
�� organizace při Tv − základní organizační činnosti
�� komunikace v Tv − základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností; smluvené povely a signály
�� pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, soutěží
�� zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
�� měření a posuzování pohybových dovedností – základní pohybové testy,
měření výkonů
�� informace o pohybových činnostech
�� pohybové hry − pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a skupin; pohybové hry
s různým zaměřením a využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní;
motivační, tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních modifikací osvojených
pohybových her
�� základy gymnastiky − průpravná cvičení; jednoduchá akrobatická cvičení; cvičení
s náčiním a na nářadí
�� rytmická a kondiční cvičení − vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky
�� průpravná úpolová cvičení − přetahy, přetlaky, odpory
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, délka a intenzita pohybu,
spontánní pohybové činnosti a hry
�� příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
protahovací cvičení
330
�� zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� hygiena při Tv − osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení
a obutí
�� bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí, první pomoc při
úrazech v podmínkách TV
�� základy atletiky − průpravné atletické činnosti; běhy – rychlostní běh na krátké
vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod
míčkem
�� základy sportovních her − průpravné hry; základní manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; základní herní činnosti
jednotlivce; hry se zjednodušenými pravidly
�� turistika a pobyt v přírodě − chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu
�� plavání − hygiena plavání; adaptace na vodní prostředí; hry ve vodě; základní
plavecké dovednosti; jeden plavecký způsob (podle podmínek školy)
�� pobyt v zimní přírodě − lyžování, bruslení (podle podmínek školy), hry na sněhu
a na ledě, základní techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na lyžích, bruslích,
sáňkách a bobech
�� další pohybové činnosti a netradiční sporty − podle podmínek školy a zájmu žáků
přesahy
Do:
M (5. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
VL (5. ročník) : lidé kolem nás
PŘ (5. ročník) : rozmanitost přírody
HV (5. ročník) : Hudební výchova
Z:
VL (5. ročník) : lidé kolem nás
PŘ (5. ročník) : člověk a jeho zdraví
6. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivňující zdraví
výstupy
žák by měl
pochopit zásady zatěžování; změřit úroveň své tělesné zdatnosti jednoduchými
zadanými testy
usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o
rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování
základních lokomocí
cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení
využívat základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy
odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
vhodně reagovat na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit pohybové
331
aktivity
ovládat základní zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu
raněného uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
učivo
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační
(výkonnostní sport)
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční programy, manipulace se zatížením
�� prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí −
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení,
cvičení ke správnému držení těla, korekce jednostranného zatížení a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
�� hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech − hygiena, vhodné oblečení a
obutí v nestandardním prostředí, improvizovanéošetření a odsun raněného
přesahy
Do:
VL (6. ročník) : terénní geografie a aplikace
VL (6. ročník) : životní prostředí
VL (6. ročník) : přírodní obraz země
VL (6. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
Z:
PŘ (6. ročník) : biologie člověka
činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
● činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
výstupy
žák by měl
zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny nedostatků
učivo
�� pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
�� gymnastika − akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
�� rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem − základy
rytmické gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem,
cvičení s náčiním, tance
�� průpravné úpoly − střehový postoj, držení, pohyb v postoji
�� atletika − starty; rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu (podle schopností a
možností žáků), základy překážkového a štafetového běhu, skok do dálky, skok do
výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a vybavení školy)
�� sportovní hry (výběr podle možností školy) − herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, utkání podle pravidel pro danou
věkovou kategorii
�� turistika a pobyt v přírodě − základní poznatky z turistiky, přesun a chůze v
terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu,
332
�� další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
přesahy
Do:
HV (6. ročník) : Hudební výchova
Z:
PŘ (6. ročník) : biologie člověka
● činnosti podporující pohybové učení
výstupy
žák by měl
užívat osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržovat ji
rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotit je
spolurozhodovat osvojované hry a soutěže
dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play
znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do denního
režimu
učivo
�� komunikace v Tv – odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností,
smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech
�� organizace prostoru a pohybových činností − v nestandardních podmínkách,
sportovní výstroj a výzbroj − výběr, ošetřování
�� historie a současnost sportu − významné sportovní soutěže a sportovci
�� pravidla osvojovaných pohybových činností − her, závodů, soutěží
�� zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
�� měření výkonů, posuzování pohybových dovedností
přesahy
Z:
PŘ (6. ročník) : biologie člověka
7. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
pochopit zásady zatěžování; změřit úroveň své tělesné zdatnosti jednoduchými
zadanými testy
333
usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o
rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování
základních lokomocí
cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení
využívat základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy odmítat
drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
vhodně reagovat na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit pohybové
aktivity ovládat základní zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu
raněného
uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
učivo
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační
(výkonnostní sport)
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční programy, manipulace se zatížením
�� prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí −
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační
(výkonnostní sport)
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční programy, manipulace se zatížením
�� prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí −
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení,
cvičení ke správnému držení těla, korekce jednostranného zatížení a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
�� hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech − hygiena, vhodné oblečení a
obutí v nestandardním prostředí, improvizované ošetření a odsun raněného
přesahy
Do:
Z (7. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
Z (7. ročník) : přírodní obraz země
Z (7. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
● činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
výstupy
žák by měl
zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny nedostatků
učivo
�� pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
�� gymnastika − akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
�� rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem − základy
rytmické gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem,
334
cvičení s náčiním, tance
�� průpravné úpoly − střehový postoj, držení, pohyb v postoji
�� atletika − starty; rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu (podle schopností
a možností žáků), základy překážkového a štafetového běhu, skok do dálky, skok do
výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a vybavení školy)
�� sportovní hry (výběr podle možností školy) − herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, utkání podle pravidel pro danou věkovou kategorii
�� turistika a pobyt v přírodě − základní poznatky z turistiky, přesun a chůze v
terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu
�� další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
přesahy
Do:
Z (7. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
Z (7. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
HV (7. ročník) : Hudební výchova
● činnosti podporující pohybové učení
výstupy
žák by měl
užívat osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržovat ji
rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotit je
spolurozhodovat osvojované hry a soutěže dodržovat pravidla her a jednat v duchu
fair play
znát význam tělesné zdatnosti pro zdravía snažit se začleňovat pohyb do denního
režimu
učivo
�� komunikace v Tv – odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při
osvojovaných pohybových činnostech
�� organizace prostoru a pohybových činností − v nestandardních podmínkách,
sportovní výstroj a výzbroj − výběr, ošetřování
�� historie a současnost sportu − významné sportovní soutěže a sportovci
�� pravidla osvojovaných pohybových činností − her, závodů, soutěží
�� zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
�� měření výkonů, posuzování pohybových dovedností
přesahy
Do:
OV (7. ročník) : člověk ve společnosti
335
8. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
pochopit zásady zatěžování; změřit úroveň své tělesné zdatnosti jednoduchými
zadanými testy
usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o
rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování
základních lokomocí
cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení
využívat základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy
odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
vhodně reagovat na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit pohybové
aktivity
ovládat základní zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu
raněného
učivo
uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
�� význam pohybu pro zdraví −
pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační (výkonnostní sport)
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční programy, manipulace se zatížením
�� prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí −
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení,
cvičení ke správnému držení těla, korekce jednostranného zatížení a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
�� hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech − hygiena, vhodné oblečení a
obutí v nestandardním prostředí, improvizované ošetření a odsun raněného
přesahy
Do:
Z (8. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
Z (8. ročník) : přírodní obraz země
VZ (8. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
Z:
VZ (8. ročník) : zdravý způsob života a péče o zdraví
VZ (8. ročník) : rizika ohrožující zdraví, prevence
● činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
výstupy
žák by měl
zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
336
posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny nedostatků
učivo
�� pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
�� gymnastika − akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
�� rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem − základy
rytmické gymnastiky, jiné kondiční formycvičení s hudbou a rytmickým doprovodem,
cvičení s náčiním, tance
�� průpravné úpoly − střehový postoj, držení, pohyb v postoji
�� atletika − starty; rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu (podle schopností
a možností žáků), základy překážkového a štafetového běhu, skok do dálky, skok do
výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a vybavení školy)
�� sportovní hry (výběr podle možností školy) − herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, utkání podle pravidel pro danou věkovou kategorii
�� turistika a pobyt v přírodě − základní poznatky z turistiky, přesun a chůze v
terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu
�� další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
přesahy
Do:
F (8. ročník) : Energie
Z (8. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
HV (8. ročník) : Hudební výchova
VZ (8. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
● činnosti podporující pohybové učení
výstupy
žák by měl
užívat osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržovat ji
rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotit je
spolurozhodovat osvojované hry a soutěže
dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play
znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do denního
režimu
učivo
�� komunikace v Tv – odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při
337
osvojovaných pohybových činnostech
�� organizace prostoru a pohybových činností − v nestandardních podmínkách,
sportovní výstroj a výzbroj − výběr, ošetřování
�� historie a současnost sportu − významné sportovní soutěže a sportovci
�� pravidla osvojovaných pohybových činností − her, závodů, soutěží
�� zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
�� měření výkonů, posuzování pohybových
dovedností
9. ročník - dotace: 3, povinný
● činnosti ovlivńující zdraví
výstupy
žák by měl
pochopit zásady zatěžování; změřit úroveň své tělesné zdatnosti jednoduchými
zadanými testy
usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování
základních lokomocí
cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení
využívat základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy
odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
vhodně reagovat na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit pohybové
aktivity
ovládat základní zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu
raněného
uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
učivo
�� význam pohybu pro zdraví − pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační
(výkonnostní sport)
�� rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
�� zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční programy, manipulace se zatížením
�� prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí −
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení,
cvičení ke správnému držení těla, korekce jednostranného zatížení a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
�� hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech − hygiena, vhodné oblečení a
obutí v nestandardním prostředí, improvizované ošetření a odsun raněného
přesahy
Do:
Z (9. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
Z (9. ročník) : životní prostředí
Z (9. ročník) : přírodní obraz země
338
Z (9. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
VZ (9. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
Z:
VZ (9. ročník) : rizika ohrožující zdraví, prevence
VZ (9. ročník) : zdravý způsob života a péče o zdraví
OV (9. ročník) : péče o občana
● činnosti ovlivńující úroveń pohybových dovedností
výstupy
žák by měl
zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny nedostatků
zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudit provedení osvojované pohybové činnosti, označit příčiny nedostatků
učivo
�� pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry
�� gymnastika − akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí
�� rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem − základy
rytmické gymnastiky, jiné kondiční formy
cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, cvičení s náčiním, tance
�� průpravné úpoly − střehový postoj, držení, pohyb v postoji
�� atletika − starty; rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu (podle schopností a
možností žáků), základy překážkového a
štafetového běhu, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh
koulí (podle možností a vybavení školy)
�� sportovní hry (výběr podle možností školy) − herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace, utkání podle pravidel pro danou věkovou kategorii
�� turistika a pobyt v přírodě − základní poznatky z turistiky, přesun a chůze v
terénu; táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody, modifikace
orientačního závodu
�� další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
přesahy
Do:
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Z (9. ročník) : terénní geografické praxe a aplikace
Z (9. ročník) : životní prostředí
Z (9. ročník) : geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
HV (9. ročník) : Hudební výchova
VZ (9. ročník) : vztahy mezi lidmi a formy soužití
● činnosti podporující pohybové učení
žák by měl
užívat osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu
339
přírody při sportu
dohodnout se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržovat ji
rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotit je
spolurozhodovat osvojované hry a soutěže
dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play
znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví snažit se začleňovat pohyb do denního
režimu
učivo
�� komunikace v Tv – odborná tělocvičná terminologie osvojovaných
činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace při
osvojovaných pohybových činnostech
�� organizace prostoru a pohybových činností − v nestandardních podmínkách,
sportovní výstroj a výzbroj − výběr, ošetřování
�� historie a současnost sportu − významné sportovní soutěže a sportovci
�� pravidla osvojovaných pohybových činností − her, závodů, soutěží
�� zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
�� měření výkonů, posuzování pohybových dovedností
přesahy
Do:
D (9. ročník) : nejnovější dějiny
OV (9. ročník) : mezinárodní vztahy
OV (9. ročník) : člověk ve společnosti
Člověk a svět práce
Pracovní výchova
Charakteristika předmětu
Pracovní vyučování má významné místo ve výchově a vzdělávání dětí s mentální
retardací. Zahrnuje široké spektrum činností, které ovlivňují rozvoj motoriky,
spolupráce oko – ruka, tvořivosti a dalších stránek osobnosti. Také přináší zažívání
pocitu uspokojení z konkrétního hotového výrobku. Učí pracovat podle příkladu nebo
návodu, dbát hygienických a bezpečnostních pravidel a udržovat pořádek na
pracovišti.
Z dlouhodobého hlediska přispívá pracovní vyučování k celkové manuální zručnosti a
k vytváření pozitivního vztahu k práci.
Ve všech oblastech předmětu (Dílenské práce, Pěstitelské práce, Práce v
domácnosti) mají žáci možnost přímého kontaktu s činnostmi, se kterými se v rodině
setkávají spíše v pozici pozorovatele. Také se seznamují s různými druhy materiálů,
jejich vlastnostmi a s funkcí běžně používaného nářadí a přístrojů. Pod vedením
učitele pak mohou pracovat i s elektrickými přístroji na 230 V.
Cílem je zajištění bezproblémové sebeobsluhy a maximální samostatnosti v osobním
životě a zvýšení možností pracovního uplatnění. Vzhledem k tomu je velmi vhodné,
340
aby speciální školy byly vybavovány moderními přístroji a pomůckami. Znalost práce
s nimi umožní studentům plynulejší zapojení do běžného života.
Časová dotace:
ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9
hodiny 2 3 4 4 4 5 6 6 8
Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uplatňované v tomto předmětu směřují
k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel vede žáka:
- k používání základní pojmů z různých vzdělávacích oblastí
- k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě
- k pochopení obecně používaných termínů, znaků a symbolů
- k uvědomování si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka:
- k nenechání se při řešení problémů odradit nezdarem
- ke schopnosti popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších radu a řídit
se jí
- k přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka:
- k porozumění obsahu sdělení a přiměřené reakci na něj
- k využívání tištěných informací v rozvoji vlastních vědomostí a k porozumění běžně
užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka:
- k respektování pravidel práce v týmu a svými pracovními činnostmi k ovlivňování
kvality společné práce
- k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomování si jeho možných
důsledků
Kompetence občanské
Učitel vede žáka:
- k ochraně svého zdraví, uvědomování si významu zdravého životního stylu,
podílení se na ochraně životního prostředí
- ke správnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnění osvojených dovedností a
postupů
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka:
- ke zvládnutí základních pracovních dovedností, operací a postupů, k rozšiřování
svých komunikačních schopností při kolektivní práci
- k vytvoření pozitivního vztahu k manuálním činnostem
- k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a jejich uplatňování při pracovních činnostech
- k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a k orientování se v
technické dokumentaci
- k pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
- ke schopnosti reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních
341
- ke konkrétním představám o pracovních činnostech běžných profesí
- k využívání získaných znalostí a zkušeností a vytváření si představ o možnostech
svého
budoucího pracovního uplatnění
1. ročník - dotace: 2, povinný
● práce s drobným materiálem
výstupy
žák by měl
zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a
pomůckami
vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
učivo
�� vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, modelovací hmota, papír a karton,
textil, drát,fólie aj.
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
Pr (1. ročník) : rozmanitost přírody
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
Z:
M (1. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (1. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (1. ročník) : číslo a početní operace
VV (1. ročník) : výtvarná výchova
Pr (1. ročník) : rozmanitost přírody
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
učivo
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
M (1. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě
učivo
342
�� pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování
přesahy
Do:
Pr (1. ročník) : rozmanitost přírody
Z:
Pr (1. ročník) : rozmanitost přírody
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
chovat se vhodně při stolování
učivo
�� stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
přesahy
Do:
Pr (1. ročník) : člověk a jeho zdraví
2. ročník - dotace: 3, povinný
● práce s drobným materiálem
výstupy
žák by měl
zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a
vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
učivo
�� vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, modelovací hmota, papír a karton,
textil, drát,fólie aj.
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
některých jednoduchých technik zpracování vybraných materiálů
přesahy
Do:
Pr (2. ročník) : rozmanitost přírody
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
Z:
M (2. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
VV (2. ročník) : výtvarná výchova
Pr (2. ročník) : rozmanitost přírody
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
udržovat pořádek na pracovním místě
učivo
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
343
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
M (2. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě
učivo
�� pěstování rostlin − ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření,zelenina aj.)
�� pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování
přesahy
Do:
Pr (2. ročník) : rozmanitost přírody
Z:
Pr (2. ročník) : rozmanitost přírody
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
chovat se vhodně při stolování
učivo
�� stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
přesahy
Do:
Pr (2. ročník) : člověk a jejo zdraví
3. ročník - dotace: 3 + 1, povinný
● práce s drobným materiálem
výstupy
žák by měl
zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a
pomůckami
vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
pracovat podle slovního návodu a předlohy
učivo
�� vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, modelovací hmota, papír a karton,
textil, drát,fólie aj.
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
344
Pr (3. ročník) : rozmanitost přírody
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Z:
M (3. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (3. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (3. ročník) : číslo a početní operace
VV (3. ročník) : výtvarná výchova
Pr (3. ročník) : rozmanitost přírody
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
udržovat pořádek na pracovním místě
ovládat funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek
učivo
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
M (3. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popsat jeho výsledky
pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě
učivo
�� základní podmínky pro pěstování rostlin − půda a její zpracování; výživa rostlin;
osivo
�� pěstování rostlin − ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření,zelenina aj.)
�� pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování
�� zásady bezpečné práce s rostlinami
přesahy
Do:
Pr (3. ročník) : rozmanitost přírody
Z:
Pr (3. ročník) : rozmanitost přírody
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: E
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
připravit samostatně jednoduchý pokrm
345
upravit stůl pro jednoduché stolování
chovat se vhodně při stolování
učivo
�� základní vybavení kuchyně
�� potraviny − výběr, nákup a skladování potravin
�� stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
přesahy
Do:
Pr (3. ročník) : člověk a jejo zdraví
4. ročník - dotace: 3 + 1, povinný
● práce s drobným materiálem
výstupy
žák by měl
vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytnout první pomoc při drobném poranění
učivo
�� vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, modelovací hmota, papír a karton,
textil, drát,fólie aj.
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a
využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Z:
M (4. ročník) : aplikační úlohy
M (4. ročník) : číslo a početní operace
VV (4. ročník) : výtvarná výchova
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
udržovat pořádek na pracovním místě
ovládat funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek
pracovat podle slovního návodu, předloh, jednoduchého náčrtu
učivo
346
vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj.
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
M (4. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
ošetřovat a pěstovat podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádět
pěstitelská pozorování
volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví
učivo
�� základní podmínky pro pěstování rostlin − půda a její zpracování; výživa rostlin;
osivo
�� pěstování rostlin − ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření,zelenina aj.) pro pěstování
�� zásady bezpečné práce s rostlinami
přesahy
Do:
VL (4. ročník) : místo, kde žijeme
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
orientovat se v základním vybavení kuchyně
připravit samostatně jednoduché pohoštění
uplatňovat zásady správné výživy
dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a
bezpečnosti práce
učivo
�� základní vybavení kuchyně
�� potraviny − výběr, nákup a skladování potravin
�� stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
�� bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika v kuchyni
přesahy
Do:
PŘ (4. ročník) : člověk a jeho zdraví
347
Z:
PŘ (4. ročník) : člověk a jeho zdraví
5. ročník - dotace: 4, povinný
● práce s drobným materiálem
výstupy
žák by měl
vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytnout první pomoc při drobném poranění
učivo
�� vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, modelovací hmota, papír a karton,
textil, drát,fólie aj.
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
Z:
M (5. ročník) : aplikační úlohy
M (5. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
M (5. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (5. ročník) : čislo a početní operace
VV (5. ročník) : výtvarná výchova
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
udržovat pořádek na pracovním místě ovládat funkci a užití jednoduchých
pracovních nástrojů a pomůcek
pracovat podle slovního návodu, předloh, jednoduchého náčrtu
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném
úrazu
učivo
vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.
�� pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
348
�� lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých jednoduchých technik zpracování
vybraných materiálů
přesahy
Do:
M (5. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
pochopit základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin
ošetřovat a pěstovat podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádět
pěstitelská pozorování
volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví; poskytnout první
pomoc při úrazu při práci na zahradě
učivo
�� základní podmínky pro pěstování rostlin − půda a její zpracování; výživa rostlin;
osivo
�� pěstování rostlin − ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření,zelenina aj.)
�� pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování
�� zásady bezpečné práce s rostlinami
přesahy
Do:
VL (5. ročník) : místo, kde žijeme
PŘ (5. ročník) : rozmanitost přírody
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
orientovat se v základním vybavení kuchyně
připravit samostatně jednoduché pohoštění
uplatňovat zásady správné výživy
dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a
bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni
učivo
�� základní vybavení kuchyně
�� potraviny − výběr, nákup a skladování potravin
�� stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
�� bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika v kuchyni
přesahy
Do:
ČJ (5. ročník) : komunikační a slohová výchova
349
PŘ (5. ročník) : člověk a jeho zdraví
Z:
PŘ (5. ročník) : člověk a jeho zdraví
6. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytnout
první pomoc při úrazu
učivo
�� stavebnice − konstrukční; sestavování modelů; montáž a demontáž
�� práce s návodem, předlohou, ná črtem, plánem, schématem
přesahy
Z:
M (6. ročník) : čislo a početní operace
M (6. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
VV (6. ročník) : výtvarná výchova
PŘ (6. ročník) : praktické poznávání přírody
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě
používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu
prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
učivo
�� základní podmínky pro pěstování − půda a její zpracování; výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
�� zelenina − osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování
vybraných druhů zeleniny
�� okrasné rostliny − pokojové květiny; pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; využití květin v exteriéru a interiéru; aranžování a jednoduchá vazba květin
�� ovocné rostliny − druhy ovocných rostlin, způsob pěstování
�� léčivé rostliny, koření − pěstování vybraných rostlin; rostliny a zdraví člověka;
léčivé účinky rostlin; rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie
350
�� chovatelství − chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost
chovu; kontakt se zvířaty přesahy
Z:
PŘ (6. ročník) : biologie živočichů
PŘ (6. ročník) : praktické poznávání přírody
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče
připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazech
v kuchyni
učivo
�� kuchyně − základní vybavení, udržování pořádku a čistoty; bezpečnost a hygiena
provozu
�� potraviny − skupiny potravin; sestavování jídelníčku; způsoby konzervace
�� příprava pokrmů − úprava pokrmů za studena; základní způsoby tepelné úpravy;
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů; zásady zdravé výživy
�� úprava stolu a stolování − jednoduché prostírání; obsluha a chování u stolu;
slavnostní stolování v rodině; zdobné prvky a květiny na stole
● provoz a údržba domácnosti
výstupy
žák by měl
ovládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientovat se v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných v
domácnosti
správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádět drobnou
domácí údržbu
používat vhodné prostředky při práci v domácnosti
dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
učivo
�� finance a provoz domácnosti − rozpočet, příjmy, výdaje, platby, hotovostní a
bezhotovostní platební styk; energie, voda a jejich úspora
�� údržba v domácnosti − údržba a úklid, prostředky, postupy; bezpečnost při styku
s čisticími prostředky; údržba oděvů a textilií, postupy; prací a čisticí prostředky a
zacházení s nimi; elektrické spotřebiče − funkce a užití, ovládání, ochrana a údržba,
bezpečnost provozu; nebezpečí úrazu elektrickým proudem
práce s technickými materiály
● práce s technickými materiály
výstupy
351
žák by měl
získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech
provádět jednoduché práce s technickými materiály a dodržovat technologickou
kázeň
pracovat s jednoduchou technickou dokumentací, orientovat se v pracovních
postupech a návodech
řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizovat svoji pracovní činnost
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytnout první pomoc při úrazu
učivo
�� materiály − vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, plasty)
�� pracovní pomůcky − nářadí a nástroje pro ruční opracování
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� technologické postupy – technické náčrty, výkresy a návody
�� úloha techniky v životě člověka − zneužití techniky, technika a životní prostředí
�� řemesla
přesahy
Z:
M (6. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (6. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
práce s ostatními materiály
● práce s ostatními materiály
výstupy
žák by měl
rozlišovat různé druhy materiálů a znát jejich vlastnosti
zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky
dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném úrazu
učivo
�� práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy
�� technologické postupy podle zpracovávaného materiálu
�� základní dovednosti ručních prací
�� výroba drobných oděvních a bytových doplňků
7. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
352
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytnout
první pomoc při úrazu
učivo
�� stavebnice − konstrukční, elektrotechnické; sestavování modelů;
montáž a demontáž
�� práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem
přesahy
Z:
VV (7. ročník) : výtvarná výchova
M (7. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě
používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu
prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
učivo
�� základní podmínky pro pěstování − půda a její zpracování; výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
�� zelenina − osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování
vybraných druhů zeleniny
�� okrasné rostliny − pokojové květiny; pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; využití květin v exteriéru a interiéru; aranžování a jednoduchá vazba květin
�� ovocné rostliny − druhy ovocných rostlin, způsob pěstování
�� léčivé rostliny, koření − pěstování vybraných rostlin; rostliny a zdraví člověka;
léčivé účinky rostlin; rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie
�� chovatelství − chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost
chovu; kontakt se zvířaty
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče
353
připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazech
v kuchyni
učivo
�� kuchyně − základní vybavení, udržování pořádku a čistoty; bezpečnost a hygiena
provozu
�� potraviny − skupiny potravin; sestavování jídelníčku; způsoby konzervace
�� příprava pokrmů − úprava pokrmů za studena; základní způsoby tepelné úpravy;
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů; zásady zdravé výživy
�� úprava stolu a stolování − jednoduché prostírání; obsluha a chování u stolu;
slavnostní stolování v rodině; zdobné prvky a květiny na stole
● provoz a údržba domácnosti
výstupy
žák by měl
ovládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientovat se v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných v
domácnosti
správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádět drobnou
domácí údržbu
používat vhodné prostředky při práci v domácnosti
dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
učivo
�� finance a provoz domácnosti − rozpočet, příjmy, výdaje, platby, hotovostní a
bezhotovostní platební styk; energie, voda a jejich úspora
�� údržba v domácnosti − údržba a úklid, prostředky, postupy; bezpečnost při styku
s čisticími prostředky; údržba oděvů a textilií,
postupy; prací a čisticí prostředky a zacházení s nimi; elektrické spotřebiče − funkce
a užití, ovládání, ochrana a údržba, bezpečnost
provozu; nebezpečí úrazu elektrickým proudem práce s technickými materiály
● práce s technickými materiály
výstupy
žák by měl
získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech
provádět jednoduché práce s technickými materiály a dodržovat technologickou
kázeň
pracovat s jednoduchou technickou dokumentací, orientovat se v pracovních
postupech a návodech
354
řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizovat svoji pracovní činnost
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím;poskytnout první pomoc při úrazu
učivo
�� materiály − vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, plasty)
�� pracovní pomůcky − nářadí a nástroje pro ruční opracování
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� technologické postupy – technické náčrty, výkresy a návody
�� úloha techniky v životě člověka − zneužití techniky, technika a životní prostředí
�� řemesla a tradice
přesahy
Z:
M (7. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
M (7. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
práce s ostatními materiály
● práce s ostatními materiály
výstupy
žák by měl
rozlišovat různé druhy materiálů a znát jejich vlastnosti
zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky
dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném úrazu
učivo
�� práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy
�� technologické postupy podle zpracovávaného materiálu
�� základní dovednosti ručních prací
�� výroba drobných oděvních a bytových doplňků
8. ročník - dotace: 5 + 1, povinný
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
355
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytnout
první pomoc při úrazu
učivo
�� stavebnice − konstrukční, elektrotechnické; sestavování modelů;
montáž a demontáž
�� práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem
přesahy
Z:
VV (8. ročník) : výtvarná výchova
pěstitelské práce, chovatelství
● pěstitelské práce
výstupy
Žák by měl
volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě
používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu
prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
učivo
�� základní podmínky pro pěstování − půda a její zpracování; výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
�� zelenina − osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování
vybraných druhů zeleniny
�� okrasné rostliny − pokojové květiny; pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; využití květin v exteriéru a interiéru; aranžování a jednoduchá vazba květin
�� ovocné rostliny − druhy ovocných rostlin, způsob pěstování
�� léčivé rostliny, koření − pěstování vybraných rostlin; rostliny a zdraví člověka;
léčivé účinky rostlin; rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie
�� chovatelství − chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost
chovu; kontakt se zvířaty příprava pokrmů
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče
připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazech
v kuchyni
učivo
356
�� kuchyně − základní vybavení, udržování pořádku a čistoty; bezpečnost a hygiena
provozu
�� potraviny − skupiny potravin; sestavování jídelníčku; způsoby konzervace
�� příprava pokrmů − úprava pokrmů za studena; základní způsoby tepelné úpravy;
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů; zásady zdravé výživy
�� úprava stolu a stolování − jednoduché prostírání; obsluha a chování u stolu;
slavnostní stolování v rodině; zdobné prvky a
květiny na stole
přesahy
VZ (8. ročník) : zdravý způsob života a péče o zdraví
VZ (8. ročník) : podpora zdraví
ČJ (8. ročník) : komunikační a slohová výchova
VZ (8. ročník) : změny v životě člověka
● provoz a údržba domácnosti
výstupy
žák by měl
provádět jednoduché operace platebního styku
ovládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientovat se v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných v
domácnosti
správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádět drobnou
domácí údržbu
používat vhodné prostředky při práci v domácnosti
dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
učivo
�� finance a provoz domácnosti −rozpočet, příjmy, výdaje, platby, hotovostní a
bezhotovostní platební styk; energie, voda a jejich úspora
�� údržba v domácnosti − údržba a úklid, prostředky, postupy; bezpečnost při styku
s čisticími prostředky; údržba oděvů a textilií,
postupy; prací a čisticí prostředky a zacházení s nimi; elektrické spotřebiče − funkce
a užití, ovládání, ochrana a údržba, bezpečnost provozu; nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
přesahy
Z:
VZ (8. ročník) : podpora zdraví
VZ (8. ročník) : zdravý způsob života a péče o zdraví
VZ (8. ročník) : změny v životě člověka
svět práce
● svět práce
výstupy
žák by měl
orientovat se v pracovních činnostech vybraných profesí a mít přehled o učebních
oborech a středních školách
357
posoudit své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím
k potřebám běžného života
využít profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího
vzdělávání
být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů
prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o
zaměstnání
být seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě
neúspěšného hledání zaměstnání
učivo
�� trh práce − povolání lidí; druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních
činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní
�� volba profesní orientace − základní principy; osobní zájmy a cíle, tělesný
a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, vlivy na volbu profesní orientace;
práce s profesními informacemi a využívání
poradenských služeb
�� možnosti vzdělávání − náplň učebních a studijních oborů; informace o dalším
vzdělávání
�� zaměstnání − způsoby hledání; pohovor u zaměstnavatele; informační základna
pro volbu povolání; problémy nezaměstnanosti; úřady práce; práva a povinnosti
vyplývající z pracovního poměru
�� podnikání − nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání
přesahy
Z:
IKT (8. ročník) : Informační a komunikační technologie
práce s ostatními materiály
● práce s ostatními materiály
výstupy
žák by měl
rozlišovat různé druhy materiálů a rozpoznat jejich vlastnosti
zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky
dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném úrazu
učivo
�� práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy
�� technologické postupy podle zpracovávaného materiálu
�� základní dovednosti ručních prací
�� výroba drobných oděvních a bytových doplňků práce s technickými materiály
● práce s technickými materiály
výstupy
358
žák by měl
získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech
materiály a dodržovat technologickou kázeň
pracovat s jednoduchou technickou dokumentací, orientovat se v pracovních
postupech a návodech
řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizovat svoji pracovní činnost
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytnout první pomoc při úrazu
učivo
�� materiály − vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, plasty)
�� pracovní pomůcky − nářadí a nástroje pro ruční opracování
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� technologické postupy – technické náčrty, výkresy a návody
�� úloha techniky v životě člověka − zneužití techniky, technika a životní prostředí
�� řemesla a tradice
přesahy
Z:
M (8. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
průřezová témata ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: ŽP
9. ročník - dotace: 5 + 3, povinný
● práce montážní a demontážní
výstupy
žák by měl
sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení
provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytnout
první pomoc při úrazu
učivo
�� stavebnice − konstrukční, elektrotechnické; sestavování modelů;
montáž a demontáž
�� práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem
přesahy
Z:
VV (9. ročník) : výtvarná výchova
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
● pěstitelské práce
výstupy
žák by měl
volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
359
pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě
používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu
prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
učivo
�� základní podmínky pro pěstování − půda a její zpracování; výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
�� zelenina − osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování
vybraných druhů zeleniny
�� okrasné rostliny − pokojové květiny; pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin; využití květin v exteriéru a interiéru; aranžování a jednoduchá vazba květin
�� ovocné rostliny − druhy ovocných rostlin, způsob pěstování
�� léčivé rostliny, koření − pěstování vybraných rostlin; rostliny a zdraví člověka;
léčivé účinky rostlin; rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie
�� chovatelství − chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost
chovu; kontakt se zvířaty
příprava pokrmů
● příprava pokrmů
výstupy
žák by měl
používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče
připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazech
v kuchyni
učivo
�� kuchyně − základní vybavení, udržování pořádku a čistoty; bezpečnost a hygiena
provozu
�� potraviny − skupiny potravin; sestavování jídelníčku; způsoby konzervace
�� příprava pokrmů − úprava pokrmů za studena; základní způsoby tepelné úpravy;
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů; zásady zdravé výživy
�� úprava stolu a stolování − jednoduché
prostírání; obsluha a chování u stolu;
slavnostní stolování v rodině; zdobné prvky a
květiny na stole
přesahy
Z:
VZ (9. ročník) : zdravý způsob života a péče o zdraví
VZ (9. ročník) : podpora zdraví
ČJ (9. ročník) : komunikační a slohová výchova
360
VZ (9. ročník) : změny v životě člověka
● provoz a údržba domácnosti
výstupy
žák by měl
provádět jednoduché operace platebního styku
ovládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientovat se v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných v
domácnosti
správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádět drobnou
domácí údržbu
používat vhodné prostředky při práci v domácnosti
dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
učivo
�� finance a provoz domácnosti − rozpočet, příjmy, výdaje, platby, hotovostní a
bezhotovostní platební styk; energie, voda a jejich úspora
�� údržba v domácnosti − údržba a úklid, prostředky, postupy; bezpečnost při styku
s čisticími prostředky; údržba oděvů a textilií, postupy; prací a čisticí prostředky a
zacházení s nimi; elektrické spotřebiče − funkce a užití, ovládání, ochrana a údržba,
bezpečnost provozu; nebezpečí úrazu elektrickým proudem
přesahy
Z:
VZ (9. ročník) : podpora zdraví
VZ (9. ročník) : zdravý způsob života a péče o zdraví
VZ (9. ročník) : změny v životě člověka
výstupy
● svět práce
žák by měl
orientovat se v pracovních činnostech vybraných profesí a mít přehled o učebních
oborech a středních školách
posoudit své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím
k potřebám běžného života
využít profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího
vzdělávání
být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů
prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o
zaměstnání
prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o
zaměstnání
být seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě
361
neúspěšného hledání zaměstnání
učivo
�� trh práce − povolání lidí; druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních
činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní
�� volba profesní orientace − základní principy; osobní zájmy a cíle, tělesný
a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, vlivy na volbu profesní orientace;
práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
�� možnosti vzdělávání − náplň učebních a studijních oborů; informace o dalším
vzdělávání
�� zaměstnání − způsoby hledání; pohovor u zaměstnavatele; informační základna
pro volbu povolání; problémy nezaměstnanosti; úřady práce; práva a povinnosti
vyplývající z pracovního poměru
�� podnikání − nejčastější formy podnikání,drobné a soukromé podnikání
přesahy
Z:
IKT (9. ročník) : Informační a komunikační technologie
práce s ostatními materiály
● práce s ostatními materiály
výstupy
žák by měl
rozlišovat různé druhy materiálů a rozpoznat jejich vlastnosti
zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky
dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku
dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném úrazu
učivo
�� práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy
�� technologické postupy podle zpracovávaného materiálu
�� základní dovednosti ručních prací
�� výroba drobných oděvních a bytových doplňků
přesahy
Z:
M (9. ročník) : závislosti, vztahy a práce s daty
práce s technickými materiály
● práce s technickými materiály
výstupy
žák by měl
získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech
provádět jednoduché práce s technickými materiály a dodržovat technologickou
kázeň
pracovat s jednoduchou technickou dokumentací, orientovat se v pracovních
postupech a návodech
362
řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizovat svoji pracovní činnost
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytnout první pomoc při úrazu
učivo
�� materiály − vlastnosti, užití v praxi (dřevo, kov, plasty)
�� pracovní pomůcky − nářadí a nástroje pro ruční opracování
�� jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
�� technologické postupy – technické náčrty, výkresy a návody
�� úloha techniky v životě člověka − zneužití techniky, technika a životní prostředí
�� řemesla a tradice
přesahy
Z:
M (9. ročník) : geometrie v rovině a v prostoru
363
Pravidla hodnocení žáků
Zásady klasifikace a hodnocení
l. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je
komplexním posouzením prospěchu a chování žáka.
2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a celkově na konci
každého pololetí.
3. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech
v souladu s požadavky učebních osnov nebo individuálního vzdělávacího plánu.
Řečová výchova se neklasifikuje.
4. Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení , zdravotní
stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného
prostředí.
Stupně a kritéria klasifikace
l. a/ Prospěch žáka v povinných i nepovinných předmětech se klasifikuje stupni :
l - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
1.b/ Kritéria pro klasifikaci:
Stupeň l / výborný /
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických
úkolů správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný
a výstižný. Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele.
Stupeň 2 / chvalitebný /
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických
úkolů s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve
správnosti a přesnosti. Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném
návodu učitele .
Stupeň 3 / dobrý /
364
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své
vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo
rozvinutý. Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele.
Stupeň 4 / dostatečný /
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své
vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a
písemný projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením
učitele.
Stupeň 5 / nedostatečný /
Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák
není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele.
Při hodnocení žáků jsou výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon.
2.a/ Chování žáka se klasifikuje stupni :
l - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
V odůvodněných případech lze chování žáka neklasifikovat.
2.b/ Kritéria pro klasifikaci chování :
Stupeň l / velmi dobré /
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského
chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitelům i
spolužákům.
Stupeň 2 / uspokojivé /
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných
přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole
365
i na veřejnosti. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 3 / neuspokojivé /
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla
společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení
kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.
Při celkovém hodnocení prospěchu žáka na konci prvního a druhého pololetí škola
postupuje podle § 15 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění. Dále viz. Písm. C)
odst.2c.
2.c)Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou udělována žákům a studentům školy dle § 17 vyhlášky
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky.
Širší slovní hodnocení
1. Formu širšího slovního hodnocení lze zvolit pro hodnocení výsledků práce žáka ve
všech vyučovacích předmětech nebo pouze v některých z nich.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech a
chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou musí být popsány tak, aby
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení
dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
3 . Používání širšího slovního hodnocení žáků závisí na rozhodnutí učitele a
vyžaduje splnění následujících podmínek :
a/ s rozhodnutím používat širší slovní hodnocení souhlasí ředitel školy,
b/ zákonní zástupci žáků jsou učitelem předem seznámeni s formou hodnocení a s
používáním širšího slovního hodnocení souhlasí,
c/ celkový prospěch žáka se hodnotí podle § 15 vyhlášky 48/2005 Sb. . Pro účely
celkového hodnocení je potřeba převést slovní hodnocení do klasifikace a poté
spočítat průměr. Převod je plně v kompetenci třídního učitele žáka a učitelů
jednotlivých předmětů. V odůvodněných případech učitelé postup konzultují
366
s výchovným poradcem, či ředitelem školy(v případě použití formalizovaného
hodnocení lze spočítat průměr). Stejný postup platí pro kombinaci slovního
hodnocení a klasifikaci.
4. Smyslem širšího slovního hodnocení je odstranění případného stresu žáka z
klasického hodnocení výkonů známkou , úsilí o jeho spoluúčast při hodnocení ,
dovedení žáka k vlastnímu sebehodnocení.
5. Širší slovní hodnocení je třeba formulovat ve smyslu pozitivní motivace a podpory
osobního rozvoje žáka. Sdělení by měla být ve své formě kladná, avšak objektivní, v
případě potřeby negativního hodnocení oslabená ve významu použitím slov jako
"často", "převážně" apod., prezentovaná vždy jako projev zájmu o žáka.
6. Širší slovní hodnocení obsahuje :
a/ konkrétní informaci o výsledcích, dosažených v jednotlivých vyučovacích
předmětech, jejich srovnání s předešlými výkony žáka, míru splnění požadavků
daného předmětu, přesvědčení o dalším možném zlepšení výkonů žáka,
b/ popis chování při výuce, způsob zvládání požadavků kladených na žáka
c/ výpověď o jeho sociálním chování, schopnosti spolupracovat, podřídit se, pomoci
druhým atd.
d/ posouzení individuálních vlastností žáka , mají-li vztah k sledovanému pokroku ve
vývoji jeho osobnosti.
Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení
Podklady pro klasifikaci a hodnocení získává učitel zejména :
a/ soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování,
b/ různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků / praktické,
pohybové, ústní, písemné /,
c/ analýzou výsledků aktivit žáků , zvláště se zaměřením na manuální zručnost ,
celkovou sociální vyspělost a samostatnost,
d/ konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, případně pracovníky speciálně
pedagogického centra nebo pedagogicko - psychologické poradny.
Postup při klasifikaci a hodnocení
l. Učitel soustavně vede evidenci o klasifikaci žáka.
367
2. Při klasifikaci a hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho
postojům k učení, snaze žáka a k jeho postižení. V odůvodněných případech lze
žáka neklasifikovat, o čemž rozhodne ředitel na základě návrhu třídního učitele,
případně odborného posudku speciálně pedagogického centra, pedagogicko psychologické poradny nebo odborného lékaře.
3. Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu
a chování. V případě zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel
zákonné zástupce neprodleně.
4. Při klasifikaci žáka, který nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období
navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován, se po návratu do
kmenové školy respektuje návrh klasifikace školy při zdravotnickém zařízení.
5. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole
písemnou zprávu o jeho chování, docházce a klasifikaci v jednotlivých vyučovacích
předmětech. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do
slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným
způsobem
Opravné a komisionální zkoušky
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud
neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné
zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v
termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.
Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do
devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné
zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost
krajského úřadu účastní školní inspektor.
5. Komisi pro komisionální přezkoušení podle §52, odst.4 školského zákona jmenuje
ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje
komisi krajský úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
368
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě,
že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
369
III.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01-B/01 ZŠS
MŠ, ZŠ a Praktická škola
A)Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním
postižením
B)Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami
370
1. Identifikační údaje
Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 79-01-B/01 ZŠS
Datum: 1. 9. 2011
Verze: 2011-1
Platnost: 1. 9. 2011
Název školy: MŠ, ZŠ a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Adresa: Jarošovská 1125/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 60816848
Telefon: 384 364 356
Email: [email protected]
www: skolajh.cz
Ředitel školy: Mgr. Petr Kubeš
2. Charakteristika školy
Struktura a kapacita školy
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 15 dětí
Základní škola při zdravotnickém zařízení 20 žáků
Základní škola praktická 170 žáků
Základní škola speciální a přípravný stupeň ZŠS 62 žáci
Praktická škola jednoletá 6 žáků
Praktická škola dvouletá 6 žáků
Školní družina 40 žáků
Školní klub 20 žáků
Naše škola je úplnou školou vzdělávající své žáky na třech pracovištích v Jindřichově
Hradci a na jednom pracovišti v Nové Bystřici. Poskytujeme předškolní, základní a
střední vzdělání především klientům s mentálním postižením v rozsahu od lehkého
až po těžké mentální postižení. Při základní škole speciální máme zřízenu třídu pro
žáky s lékařskou diagnózou autismus a třídu pro děti s kombinovaným postižením.
Porovnáním s ostatními speciálními školami lze konstatovat, že patříme k největším
speciálním školám v regionu, ale i v České republice.
371
Umístění a dostupnost školy
Škola vzdělává své žáky na čtyřech pracovištích (viz. níže), což výrazným způsobem
komplikuje chod školy především v oblasti organizačních, řídících a kontrolních
mechanizmů a nastavení systému toku informací. Hlavní pracoviště je umístěno
v areálu základní školy v Jarošovské ulici v centru města, poblíž vlakového a
autobusového nádraží i dalších zastávek autobusů. Především pro žáky, kteří se
hůře orientují, je tato poloha velmi výhodná a vhodná. Další pracoviště již takto
výhodnou polohu nemají.
Pracoviště školy
Hlavní pracoviště, ředitelství - Jarošovská 1125/II, J.Hradec, 37701
Odloučené pracoviště „Gobelínka“ - Pod Hradem 124/III, J.Hradec, 37701
Odloučené pracoviště
Nová Bystřice - Švermova 330, N.Bystřice, 37833
Odloučené pracoviště Nemocnice - U Nemocnice 380/II, J.Hradec,37701
Vybavení školy
Škola má pro vzdělávání žáků k dispozici 38 místností k výuce. Do tohoto jsou
započteny i dílny, cvičné kuchyňky, počítačové učebny a místnosti pro volnočasové
aktivity. Škola využívá vlastní malou tělocvičnu, dva cvičné pozemky a zahradu
s hřištěm. Na pracovištích je do přízemních tříd bezbariérový přístup, včetně
bezbariérových sociálních zařízení. Prostory pro výuku stále nejsou ideální a
dostatečné. Samostatné prostory pro družinu a školní klub nejsou dostatečné, rádi
bychom také v budoucnu měli na všech pracovištích venkovní učebny. Zatím se nám
tento záměr podařil zrealizovat na školní zahradě pracoviště Pod Hradem. Jako
nedostačující se nám jeví i zázemí pro učitele na některých pracovištích školy.
Spokojeni můžeme být s vybavením počítačovou technikou. Škola má tři počítačové
učebny, vlastní dvě velkoplošné dotekové tabule, v mnoha třídách jsou počítače
využívané pro oddych i pro práci. Ve školním roce 2011/2012 díky projektu EU
peníze školám byla škola nadstandardně vybavena několika dotykovými
obrazovkami ve třídách pro zkvalitnění výuky a notebooky pro práci učitelů. Všechny
kabinety na pracovišti v Jarošovské ulici jsou vybaveny PC navzájem propojenými v
místní síti a s přístupem na internet. Také všechny třídy bychom chtěli vybavit
alespoň jedním počítačem. Vybavení pomůckami a jejich dostupnost je na dobré
úrovni. Na jejich obměně pracují aktivně všichni vyučující. Dobrou úroveň má i
učitelská a dětská knihovna, knihovní fond je pravidelně doplňován. Stále pracujeme
na obměně učeben a kabinetů modernějším nábytkem a zařízením. V uplynulém
roce byl výrazně omezen nákup pomůcek vzhledem k výraznému snížení prostředků
na ONIV.
372
Lidé (pedagogický sbor, žáci, rodiče a jejich aktivity).
Naše děti a žáci
Škola vychovává a vzdělává především děti a žáky s mentálním postižením lehkého
až těžkého stupně, dále žáky s lékařskou diagnózou autismus, ž&