Sedlišťský zpravodaj
3/2014
V obci možná vznikne nová naučná stezka
O
bec se opět podílí na zajímavém projektu,
který by měl ve výsledku obec Sedliště
udělat ještě krásnější a zajímavější, než už je.
„Letos v lednu jsme požádali o dotaci z prostředků Nadace OKD na novou naučnou stezku,“
informoval starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok.
„Původně jsme zamýšleli, že by žádost podala
sedlišťská základní škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vratimov,
ale po dohodě jsme se dohodli,
Co se
že celý projekt zaštítí obec Sedliště,“ informoval starosta. „Projekt se nazývá
Sedlišťská štreka a jde o naučnou stezku, na jejíž
výrobě by se významnou měrou měly podílet
místní děti,“ upřesnil.
Na značené trase budou rozmístěny informační
plochy s materiály, které mají vazbu k Sedlištím.
„Sedlišťská štreka by měla začínat na Bezručově
vyhlídce, kde by také měla být umístěna první
plocha věnovaná historii a současnosti tohoto
místa,“ pověděl Jaromír Krejčok. Dále pak stezka bude pokračovat přes centrum obce a Stavy
podél potoka Ostravická Datyňka směrem na
Mlzáky.
„Tato trasa, nebo chcete-li štreka, je myšlena
jako hezká procházka, která by měla pozornost
lidí přitáhnout zejména k Bezručově vyhlídce, k
dřevěnému kostelu Všech svatých ze 17. století,
coby k největší dominantě obce Sedliště, a také
do údolí Ostravické Datyňky. Zde chceme v
rámci projektu vybudovat dřevěné lavičky k
posezení a odpočinku,“ prozradil starosta. Kromě toho by měla být provedena také úprava
přírodního chodníku kolem
chystá Ostravické Datyňky v místech,
kde se potok při povodních
vylévá z koryta a kde tudíž bývá bahno.
Cedule po trase Sedlišťské štreky budou pojednávat jednak o historii obce, jednak o iniciativách místních spolků v minulosti i v současnosti,
o dřevěném kostele Všech svatých a případně
také o místních přírodních zajímavostech.
„Projekt je pojímán tak, že veškeré texty i obrázky budou zpracovávat děti z místní základní
školy ve spolupráci s pamětníky a s odborníky v
dané oblasti,“ konstatoval Jaromír Krejčok. Pokud žádost o dotaci bude úspěšná, projekt by měl
být zahájen v září letošního roku a měl by trvat
dvanáct měsíců. (jr)
Obec na duben připravuje tradiční vítání občánků,
ale je třeba, aby se zájemci sami přihlásili
N
a jaře v Sedlištích opět proběhne tradiční vítání občánků. Obec však kvůli změnám
v legislativě z roku 2012 nemá k dispozici údaje z matriky o nově narozených dětech. „Proto
bychom uvítali, aby se rodiče, kteří se chtějí zúčastnit vítání občánků, přihlásili osobně na obecním
úřadě, popřípadě telefonicky na číslech 558 658 129 nebo 602 168 120,“ vyzývá starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Vítání občánku by se mělo konat v dubnu. Bylo by proto dobré, aby se rodiče
přihlásili nejlépe do konce března.
„Dříve jsme údaje o narození dětí získávali z databáze Magistrátu města Frýdku-Místku. To však
dnes už není možné, protože některé dříve poskytované údaje již nejsou potřebné a navíc by mohly
zasahovat do osobnostní roviny. Jelikož však obec nemá přístup k údajům z matriky, ale některé
údaje jsou přesto pro výkon veřejné správy důležité, byli bychom velmi rádi, kdyby občané na
obecní úřad sami hlásili údaje o odhlášení trvalého pobytu, o úmrtí a o narození,“ řekl starosta. (jr)
V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích
letos darovali přes 24 tisíc korun
T
říkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna. Během těchto čtrnácti dní koledníci převlečení
za Tři krále chodili od domu k domu, s písní na rtech lidem přáli do nového roku vše nejlepší a
na veřeje dveří jim psali požehnání K+M+B 2014. Úspěch celé této akce závisí na dobrovolnictví
koledníků, kteří sbírce věnují svůj čas. Díky jejich obětavosti je výsledek sbírky rok od roku vyšší.
V obci Sedliště se v letošním roce vybralo 24 111 korun. Charita Frýdek-Místek děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, kněžím, pracovníkům obecních úřadů a dárcům, kteří přispěli do
kasiček.
Za Charitu Frýdek-Místek Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Slovo starosty
Změna územního plánu
je stále velmi živé téma
Vážení občané,
na zasedání zastupitelstva obce ve středu
26. února byla na
programu kromě jiného i informace o procesu
projednávání
změny územního plánu. Jelikož je to téma hodně diskutované, popíšu nyní stručně celý proces,
který nás ještě čeká. Do 26. února
2014 byl termín, kdy bylo možno podávat připomínky ke zveřejněnému
návrhu. V průběhu března bude pořizovatel vyhodnocovat připomínky nejen
občanů, ale i orgánů státní správy. Na
dalším zasedání zastupitelstva obce
budou zastupitelé schvalovat konečný
návrh zadání. Schválený návrh projektant zapracuje do dokumentace a pak
začne další kolo projednávání, a to jak
s orgány státní správy, tak i
s veřejností, která bude mít opět možnost se k návrhu Změny č.1 Územního
plánu Sedliště vyjádřit. Teprve po
tomto kole, nebudou-li námitky, bude
změna územního plánu zastupitelstvem
obce schválena a vydána. Tolik
k procesním záležitostem. Co se týká
rozsahu změn, ty budou, s ohledem na
metodiku Ministerstva pro místní rozvoj a vyjádření Moravskoslezského
kraje, minimální. Bližší a detailnější
informace ke změně územního plánu
budou projednávány na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce, na
které všechny občany srdečně zveme.
Jaromír Krejčok, starosta obce
Poplatky za psy
a za odpady zaplaťte
do konce března
Obecní úřad upozorňuje občany,
že se blíží konec termínu pro úhradu poplatků za psy a za likvidaci
odpadů. Kdo ještě nestihnul poplatky zaplatit, měl by tak učinit
nejpozději do 31. března. (oú)
ISO 9001:2009
ISO 9001:2009
SKALICE-Záhoří (objekt žampionárny)
Kunčičky u Bašky 355
Tel./fax: 558 680 173
Mobil: 602 556 096
Tel.: 558 440 040
[email protected]
Fax: 558 628 027
DOPRAVA POLYSTYRÉNU
ZAJIŠTĚNA NA MÍSTO
Mobil: 606 770 272
[email protected]
PODLE POŽADAVKŮ
Pila Kaňovice s.r.o., Bruzovice 229
nabízí
PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ
ceny jsou uvedeny s DPH za volně sypaný prostorový metr, délka 33 cm:
● MĚKKÉ (smrk, borovice, olše, modřín) 850,● TVRDÉ (buk, dub, javor, bříza) 1150,-
Při odběru 10 prms (plná traktorová vlečka) doprava do 10 km ZDARMA.
PALIVOVÉ DŘEVO UKLÁDANÉ NA PALETY
● MĚKKÉ (smrk, borovice, olše, modřín) 1200,-/m3
3
● TVRDÉ (buk, dub, javor, bříza) 1500,-/m
OBKLADOVÉ PALUBKY
96 x 12,5 mm 157,-/m2
121 x 15 mm 180,-/m2
121 x 19 mm 214,-/m2
PODLAHOVÉ PALUBKY
146 x 28 mm 327,-/m2
146 x 24 mm 278,-/m2
Dále nabízíme STAVEBNÍ ŘEZIVO
- hranoly, fošny, prkna, palubky, OSB desky atd.
Tel.: 602 751 953
558 658 174
www.pilakanovice.cz
[email protected]
Zastupitelé v únoru řešili rozpočet, územní plán i žádosti o dotace
N
a konci února proběhlo zasedání zastupitelstva obce Sedliště,
v tomto volebním období již pod pořadovým číslem 17. Na tomto zasedání byl především schválen rozpočet obce na letošní rok, upraven rozpočtový výhled na roky 2014 až 2017 a byla schválena účetní
závěrka obce a příspěvkové organizace Jubilejní Masarykova základní
škola a mateřská škola Sedliště za rok 2013. Zároveň byli občané
informováni o procesu zpracovávání změny č.1 Územního plánu Sedliště.
Za poslední tři měsíce
obec podala osm žádostí o dotace
Za poslední tři měsíce si obec požádala celkem o osm dotací na realizaci sedmi projektů. Doposud však nemáme vyhodnocení těchto žádostí a zatím tedy netrpělivě čekáme na výsledky. To se týká, mimo
jiné i kompostérů. Poslední podaná žádost o dotaci je na realizaci
projektu Sedlišťská štreka. Jedná se o záměr propojit Bezručovu vyhlídku s centrem obce přírodním chodníčkem s naučnou stezkou, která
bude dále pokračovat směrem na Mlzáky kolem Ostravické Datyňky
ve Stavech.
Díky dotaci by se občané mohli
vzdělávat v zajímavých oblastech
tovat podmínky dotačního titulu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který patří pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
nicméně budeme-li s touto žádostí úspěšní, proběhne v následujících
13 měsících v naší obci cyklus seminářů, workshopů a školení na
různá témata v pěti základních oblastech - PC gramotnost, finanční
gramotnost, spotřebitelská gramotnost, základy podnikání a především
právní vzdělávání.
Vzdělávání by mělo zahrnout
i nový občanský zákoník
Zastupitelé rozhodli pro tento projekt vzdělávání hlavně s ohledem na
poslední jmenované téma a s důrazem na účinnost nového občanského
zákoníku, který vešel v platnost od 1. ledna 2014. Budeme-li s touto
žádostí o dotaci úspěšní, předpokládám následně dotazníkové šetření
tak, abychom vytipovali správné oblasti vzdělávání a předběžný zájem
občanů. Nakonec by ještě měla zaznít informace, že tento vzdělávací
projekt je určen pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
Rozpočet už má schválen
i region Slezská brána
Kromě těchto bodů na zasedání zastupitelstva proběhly také informace
o schválení rozpočtu na rok 2014 v orgánech regionu Slezská brána a
Další žádost o dotaci, kterou budeme podávat v nejbližších dnech, je o kontrole hospodaření regionu Slezská brána za rok 2013 ze strany
trochu z jiného soudku. Doposud jsme z dotačních zdrojů především kontrolní skupiny. Usnesení zastupitelstva je zveřejněno na webových
budovali, tentokrát bychom se chtěli vzdělávat. Nebudu raději komen- stránkách obce www.sedliste.cz.
Jaromír Krejčok, starosta obce
Rozpočet obce Sedliště na rok 2014
Z
astupitelé obce Sedliště schválili na svém posledním veřejném zasedání, konaném dne 26. února letošního roku, rozpočet na rok 2014,
jehož návrh připravili členové finančního výboru spolu se starostou obce v průběhu ledna a února letošního roku.
Příjmy přesáhnou částku 18,5 miliónů korun
Obec poskytla nemalé dotace
Obec ve svém rozpočtu počítá s celkovými příjmy ve výši 18,569 890
milionu korun, přičemž zůstatek z minulého roku je ve výši 1,896 390
milionu korun. Zdrojem příjmů rozpočtu jsou především daňové příjmy – jako například výnos daně z přidané hodnoty (6,4 milionu korun), výnos daně z příjmů právnických osob (3 miliony korun), výnos
daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
(3 miliony korun), daň z nemovitostí (0,8 milionu korun).
Zastupitelstvo obce také rozhodlo o poskytnutí nemalých finančních
částek formou neinvestičních dotací různým místním organizacím a
spolkům. Patří mezi ně TJ Sedliště – oddíl kopané (200 tisíc korun),
Římskokatolická farnost Sedliště (50 tisíc korun), ZO Českého svazu
včelařů Sedliště (20 tisíc korun), Sbor dobrovolných hasičů Sedliště
(17 tisíc korun), Hornický spolek Rozkvět (20 tisíc korun), Klub důchodců (15 tisíc korun). Obec také podporuje i některé neziskové
organizace, jejichž služeb využívají občané obce – jedná se o Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (20 tisíc korun), Charitu FrýdekMístek (20 tisíc korun), AS – SENIOR o.p.s. (20 tisíc korun), Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (15 tisíc korun), ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek (15 tisíc korun), a jiné.
Výdaje půjdou na různé účely
Celkové výdaje pak činí 18,569 890 milionu korun. Největší objem
výdajů bude v letošním roce směřovat na činnost místní správy (3,34
milionů korun), školství (2 miliony korun), komunální služby (1,558
milionu korun), veřejně prospěšné práce (1,390 milionu korun), silnice (1,050 milionu korun). Nespecifikovaná rezerva činí 1,978 550 Plánované investiční záměry
milionu korun.
Obec v současné době netrpělivě očekává, zda bude úspěšná se svými
žádostmi o dotace na větší investiční akce – výstavba chodníku ve
Investice v roce 2014
Nejnákladnější investicí pro letošní rok je celková rekonstrukce ko- směru na Bruzovice - III. etapa, zateplení a výměna oken v budově
munikace pod školou (tělocvičnou), která je v současné době ve velmi muzea, rekonstrukce a zateplení budovy hasičské zbrojnice a výměna
špatném stavu a přitom ji využívá mnoho občanů (příjezd ke škole, na zdrojů tepla v objektu základní školy. V případě, že obec se svými
hřbitov, na fotbalové hřiště). Náklady na tuto akci představují částku žádostmi uspěje, mohly by se zmíněné investiční akce realizovat ještě
600 tisíc korun. Mezi dalšími musíme zmínit vybudování provizorní- v letošním roce.
ho chodníku na Bezručovu vyhlídku. Další finanční prostředky poputují mimo jiné na rekonstrukci části vnitřních prostor hasičské zbrojnice, na výstavbu hřiště pro plážový volejbal, oplocení hřiště s umělým
povrchem, doplnění dětských herních prvků na hřišti pod školou,
ozvučení sálu kulturního domu, pořízení doplňků k obecnímu malotraktoru (přívěs, kartáč na čištění komunikací), a jiné. V neposlední
řadě obec také počítá s instalací kamerového systému v centru obce
s cílem zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku obce.
S
Rozpočet se v průběhu roku ještě upřesní
Rozpočet samozřejmě není možné považovat za definitivní, v průběhu
roku bude docházet podle potřeb k jeho úpravám (např. v návaznosti
na případné získání dotací na připravené investiční akce).
S rozpočtem obce je možné se detailně seznámit na internetových
stránkách obce www.sedliste.cz.
Ing. Jakub Nitra, předseda finančního výboru
Zelené odpady patří do kompostárny
příchodem jara brzy začne sezona zahrádkářských prací. S oteplením přicházejí také každoroční
starosti zahrádkářů, kam s trávou. Pro občany obce i pro zahrádkáře stále platí, že ti, kteří uhradili
poplatek za likvidaci odpadů na letošní rok, mají možnost vozit zelený odpad do kompostárny (sběrného
dvora) v Bruzovicích, a to ZDARMA. „Rád bych tímto apeloval na všechny, kterých se to týká: Pokud
sami nekompostujete, rozhodně nevyvážejte zelený odpad do lesů nebo na cizí pozemky. Mnohdy to
jejich vlastníkům komplikuje život a přidává starosti,“ připomenul starosta obce Jaromír Krejčok. (jr)
Provozní doba sběrného
dvora v Bruzovicích:
PO
ÚT
ST
8 – 14
8 – 16
8 – 14
ČT
PÁ
SO
8 – 16
8 – 14
8 – 12
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola
Na sedlišťské základní škole vzniknul taneční kroužek Move up!
T
aneční kroužek Move up! funguje na Základní škole v
Sedlištích od října minulého roku. Trenérkami jsou od
jeho počátku Tereza Pohludková a Hana Randýsková.
Kroužek čítá na šestnáct děvčat od 1. třídy až po 7. třídu.
Zabýváme se především show-dance, což lze popsat jako
veselý, hravý tanec, který je doprovázen rekvizitami, scénkami z filmů a podobně.
Cílem show-dance je zaujmout diváky a pobavit je. Děvčata, která v kroužku tančí, jsou velmi šikovná a všichni dohromady začínáme být dobrou partou. V dubnu či květnu se
chceme zúčastnit místní začátečnické soutěže v Novém
Jičíně či jinde a poměřit své taneční dovednosti s jinými.
Maminky, tatínkové, babičky, kamarádky či další známí
malých tanečnic se mohou těšit na první vystoupení tanečního kroužku Move up! už ke Dni matek. Sestavu pro letošní rok jsme pojaly na téma Slunce seno, takže se diváci
mohou těšit na známé momenty z tohoto filmu a jeho taneční zpracování.
Budeme rády, když se naše řady příští rok ještě rozšíří.
Hana Randýsková
Děti zakončily masopust karnevalem
D
obu masopustu Sedliště letos zakončily dětským karnevalem. V neděli 2. března přišli do
sedlišťského kulturního domu nejrůznější čertíci, víly, princezny, zbojníci a další postavičky, aby společně strávily odpoledne plné zábavy a soutěží.
Program dětem zpestřili klauni, kteří měli plno nápadů a do dění zapojili nejen děti, ale i jejich
rodiče. Po klauniádě byla pro děti připravena tombola a zábavné odpoledne nakonec vyvrcholilo
vyhlášením nejhezčích masek. V mladší kategorii byly ohodnoceny masky - rybí král, myška
Miky a motýlí víla Klárka, ve starší kategorii potom indiánka, turecká tanečnice a čarodějnice
Adéla. Malým i velkým účastníkům veselé odpoledne zpestřilo občerstvení domácí výroby
z dílen šikovných maminek a ostatních členů Sdružení rodičů, které všem velice chutnalo.
Dětský karneval ukončil letošní masopust. Ten začíná po svátku Tří králů a končí před Popeleční středou. Popeleční středa nemá své pravidelné datum, ale v každém případě zahajuje čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Jejich termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku - první neděle po něm je velikonoční. V roce 2014 připadl termín masopustního úterý na
4. března.
Fotografie z akcí a další informace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Sedlištích najdete na
webových stránkách www.sedliste-rodice.cz .
Martina Janecká
Andrea Chromíková a Obec Sedliště
Vás srdečně zvou na výstavu
JARO S VŮNÍ PATCHWORKU
Výstava potrvá od 1. dubna do 30. dubna
v Muzeu Lašská Jizba Sedliště
Otevřeno
Pondělí , středa od 10:00 – 16:30 hod.
Úterý, čtvrtek od 10:00 – 14:30 hod.
Výstavu můžete navštívit kdykoliv, po domluvě s p. Monikou Ruskovou
Tel: 603 959 412, 595 176 244, Knihovna Sedliště
Dne 10.4. 2014 od 15:30 do 18:30 hod. se bude v rámci výstavy konat
workshop „ODPOLEDNE S PATCHWORKEM“
Po celou dobu výstavy bude možno zakoupit patchworkové výrobky.
V domácnostech opět
proběhne šetření
Životní podmínky 2014
Č 2014
eský statistický úřad organizuje v roce
výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2014 (Životní podmínky
2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a
ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data
pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území
celé České republiky v 9962 domácnostech, z nichž se 5962 zúčastnilo šetření i v
předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Šetření bude
probíhat od 22. února do 11. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do
šetření se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením, které jim
vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ, a které je ve spojení s
občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014. Ve
všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona. Všichni pracovníci
zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech. S případnými
dotazy k tomuto šetření můžete obrátit na
paní ing. Evu Kramolišovou z Krajské
zprávy ČSÚ, tel. 595 131 212, e-mail:
[email protected] . (čsú)
Sedlišťský zpravodaj vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, 739 36. Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma.
Distribuci zajišťuje Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Roman Mokroš, Jana Rumianová. Evidenční číslo
MK ČR E 15308. Inzerci přijímá obecní úřad, VOIP tel.: 595 173 369, tel.: 558 658 129, e-mail: [email protected]
Rozpis zápasů mužů I.A tř. sk. „B“ ročník 2013/2014 – jaro
Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
16.
15.
TJ ČSAD Havířov
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Bystřice
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
SK Šenov
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
SK Stonava
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
FC Biocel Vratimov
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
FK Baník Albrechtice
SK Beskyd Frenštát p. R.
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
Zápas
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Petřvald na Moravě
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– SK Beskyd Čeladná
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Dolní Datyně – Havířov
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– AFC Veřovice
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Sokol Dolní Lutyně
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
- TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Pražmo-Raškovice
Datum
29. 03. So
05. 04. So
13. 04. Ne
19. 04. So
26. 04. So
03. 05. So
10. 05. So
17. 05. So
24. 05. So
31. 05. So
08. 06. Ne
15. 06. Ne
21. 06. So
Čas
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Rozpis zápasů mužů „B“ Okresní soutěž ročník 2013/2014 - jaro
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
10.
11.
TJ Sokol Paskov
TJ Sokol Vojkovice
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
TJ Sokol Kunčice p. O.
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
SK Pržno
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
TJ Milíkov
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
Zápas
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
– TJ Sokol Návsí
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Tošanovice
- TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
- TJ Oldřichovice
- TJ SOKOL SEDLIŠTĚ B
– TJ Vendryně B
Datum
20. 04. Ne
26. 04. So
04. 05. Ne
10. 05. So
18. 05. Ne
24. 05. So
01. 06. Ne
08. 06. Ne
15. 06. Ne
Čas
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Rozpis zápasů dorostu Okresní přebor 2013/2014 - jaro
Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
15.
14.
13.
12.
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Dobratice
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Sokol Janovice
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Sokol Kozlovice
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Sokol Baška
TJ Sokol Václavovice
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Sokol Metylovice
Zápas
– TJ Sokol Lískovec
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– SK Beskyd Čeladná
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Sokol Palkovice
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Sokol Dobrá
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Sokol Raškovice
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
Datum
05. 04. So
12. 04. So
19. 04. So
26. 04. So
03. 05. So
11. 05. Ne
17. 05. So
24. 05. So
31. 05. So
07. 06. So
15. 06. Ne
Čas
13:00
13:30
13:30
13:45
14:00
14:00
14:30
14:30
14:45
14:30
14:30
Rozpis zápasů žáků Okresní soutěž starší žáci 2013/2014 – jaro
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
10.
11.
TJ Raškovice
TJ Sokol Baška
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Řepiště
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Sokol Václavovice
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
Zápas
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Dobratice
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Sokol Janovice
– FC Kozlovice
– TJ Sokol Ostravice
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Sokol Lískovec
Datum
19. 04. So
26. 04. So
04. 05. Ne
10. 05. So
18. 05. Ne
25. 05. Ne
01. 06. Ne
07. 06. So
15. 06. Ne
Čas
9:30
10:00
9:30
10:00
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
Rozpis zápasů žáků Městská soutěž mladší žáci 2013/2014 – jaro
Kolo
15.
10.
11.
18.
17.
14.
13.
12.
16.
TJ Řepiště
TJ Sokol Markvartovice
TJ Sokol Koblov
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Unie Hlubina
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ Slavoj Rychvald
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
Zápas
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– TJ Sokol Hrabová
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– MFK Vítkovice
– TJ SOKOL SEDLIŠTĚ
– SK Ostrava Lhotka
– TJ Sokol Pustkovec
Datum
11. 04. Pá
19. 04. So
26. 04. So
03. 05. So
09. 05. Pá
17. 05. So
23. 05. Pá
31. 05. So
07. 06. So
Čas
16:00
14:00
13:45
10:00
16:00
10:00
16:30
10:00
10:00
Obec Sedliště
Download

Zpravodaj ročník 2014