Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2010
[FSV] Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva [FSV]
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB, ABC,
ABD)
Pocet záznamov: 32
AAA Vedecké monografie vydané v zahranicných vydavatelstvách (6)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatelstvách (1)
ABB Štúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavatelstvách (4)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatelstvách (10)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavatelstvách (11)
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB,
EAJ, FAI)
Pocet záznamov: 34
ACB Vysokoškolské ucebnice vydané v domácich vydavatelstvách (5)
BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavatelstvách (6)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavatelstvách (3)
BCI Skriptá a ucebné texty (2)
FAI Redakcné a zostavovatelské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (18)
Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých casopisoch a autorské osvedcenia, patenty a
objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Pocet záznamov: 12
ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch (5)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch (4)
AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch (3)
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB,
AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA,
BFB, BGH, CDE, CDF)
Pocet záznamov: 477
ACD Kapitoly vo vysokoškolských ucebniciach vydaných v dom.vydavatelstvách (1)
ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch (43)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch (24)
AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch (60)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (34)
AFA Publikované pozvané referáty na zahranicných vedeckých konferenciách (6)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (12)
AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách (68)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (111)
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahranicných konferencií (2)
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií (4)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií (11)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (6)
BCK Kapitoly v ucebniciach a ucebných textoch (1)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch (20)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch (21)
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (28)
www.crep c.sk
(1)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (8)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahranicných podujatí (konferencie...) (15)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (2)
Pocet záznamov spolu: 555
Menný zoznam publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahranicných vydavatelstvách
Pocet záznamov: 6
ref.císlo: UKF.Nitra.29493
AAA001 Kyuchukov, Hristo: Essays on the Language, Culture and Education of Roma. Uppsala : The
Hugo Valentin Centre, 2010. - 104 p. - ISBN 978-91-86521-02-7
ref.císlo: UKF.Nitra.26320
AAA002 Kyuchukov, Hristo: Kognitivniyat podhod v obuchenieto po romski ezik : v preduchilishtna i
nachalnauchilishta vazrast. Burgas : Sciencebg.net, 2009. - 144 s. - ISBN 978-954-92454-2-4
ref.císlo: UKF.Nitra.32819
AAA003 Haburajová Ilavská, Lenka: Konceptualizácia v oblasti sociálnych služieb. Praha : Hnutí R,
2010. - 154 s. - ISBN 978-80-86798-09-7
ref.císlo: UKF.Nitra.33257
AAA004 Kyuchukov, Hristo: Modeli za obrazovatelna integraciya v malkite naseleni mesta v Bulgaria : v
malkite naseleni mesta v Blgarija. Sofia : Bulvest 2000, 2010. - 160 s. - ISBN 978-954-18-0776-7
ref.císlo: UKF.Nitra.32181
AAA005 Balvín, Jaroslav: Multikulturalita, sociální etika a hra. Praha : Hnutí R, 2010. - 195 s. - ISBN
978-80-86798-07-3
ref.císlo: UKF.Nitra.32179
AAA006 Rác, Ivan: Páchanie trestnej činnosti žien - obetí násilia v intímnom partnerskom vzťahu :
(vybrané aspekty sociálnej práce). Praha : Hnutí R, 2010. - 143 s. - ISBN 978-80-86798-08-0
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 1
ref.císlo: UKF.Nitra.26522
AAB001 Rosinský, Rastislav - Šramová, Blandína - Klein, Vladimír - Vanková, Katarína: Pedagogicko psychologické a interkultúrne aspekty práce učiteľov žiakov z odlišného sociokultúrneho prostredia. Nitra
: UKF, 2009. - 209 s. - ISBN 978-80-8094-589-3
ABB Štúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavatelstvách
Pocet záznamov: 4
ref.císlo: UKF.Nitra.26706
ABB001 Klein, Vladimír: Asistent učiteľa - významný činiteľ sociálnej a pedagogickej komunikácii. ,
2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 5-71 [3,15 AH]
www.crep c.sk
(2)
ref.císlo: UKF.Nitra.26711
ABB002 Lehoczká, Lýdia: Interakčné a komunikačné socio-kultúrne skúsenosti obyvateľov z regiónu
Novohrad (ako etnicky zmiešaného lokálneho spločenstva). , 2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 229-287 [3,05 AH]
ref.císlo: UKF.Nitra.26717
ABB003 Fabiánová, Vlasta: Kultúrne kontexty medzietnických interakcií a komunikácie obyvateľov v
lokalite Smižany. , 2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 415-484 [3,12 AH]
ref.císlo: UKF.Nitra.26709
ABB004 Balvín, Jaroslav: Metody výkladu filozofie, profesní etiky a filozofie výchovy pro studenty
sociální práce : v aplikaci na romskou kulturu. , 2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 102-175 [3,11]
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatelstvách
Pocet záznamov: 10
ref.císlo: UKF.Nitra.32254
ABC001 Svačina, Štepán: Komorbidity obezity u dospělých a jejich léčba konzervativními postupy. ,
2009
In:Obezita - p revence a léčba. Praha : Mlada Fronta, 2009. - ISBN 978-80-204-2146-3. - S. 201-221
ref.císlo: UKF.Nitra.33291
ABC002 Gabrielová, Jana: Ľudské práva a sociálne služby. , 2010
In:Koncep tualizácia v oblasti sociálnych služieb. Praha : Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-86798-09-7. - S.
86-106
ref.císlo: UKF.Nitra.29953
ABC003 Vavreková, Lenka: Predškolská výchova detí z málopodnetného a sociálne zanedbaného
prostredia. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 525-586
ref.císlo: UKF.Nitra.29930
ABC004 Balvín, Jaroslav: První významný romský spisovatel románů Matéo Maximoff. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 118-139
ref.císlo: UKF.Nitra.29938
ABC005 Balvín, Jaroslav: Romové - konec nebo začátek (ne)jednoho mýtu ?. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 340-361
ref.císlo: UKF.Nitra.29928
ABC006 Balvín, Jaroslav: Romové a škola v Čechách a na Slovensku. Škola, či internátní škola ?. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 70-93
www.crep c.sk
(3)
ref.císlo: UKF.Nitra.29926
ABC007 Balvín, Jaroslav: Romská literatura a ROMIPEN. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 43-65
ref.císlo: UKF.Nitra.27203
ABC008 Vanková, Katarína: Rómska minorita na Slovensku z globálneho pohľadu. , 2009
In:Mluvme o Romech. Ostrava : Ostravská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-7368-708-3. - S. 131-151
ref.císlo: UKF.Nitra.26944
ABC009 Balvín, Jaroslav: Romský žák a pedagogika. , 2009
In:O Romach w Polsce i w Europ ie : tozsamosc, historia, kultura, edukacja. Kraków : Collegium
Columbinum, 2009. - ISBN 978-83-7624-070-5. - S. 311-330
ref.císlo: UKF.Nitra.32428
ABC010 Balvín, Jaroslav: Základy filozofie a sociologie v aplikaci na oblast pomáhajících profesí,
zejména na práci s romskými komunitami. , 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - 370-434
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 11
ref.císlo: UKF.Nitra.26874
ABD001 Lyko, Miroslav: Ľudské a kresťanské hodnoty ako základ osobnosti človeka. , 2009
In:Možnosti nap redovania Rómov p ri up latnení sa v živote sp oločnosti [p roj ektová monograf ia] : výstup
z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a
potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9. - S. 71-92
ref.císlo: UKF.Nitra.34475
ABD002 Pavelová, Ľuba: Manželstvo ako jeden zo životných štýlov a alkoholizmus. , 2010
In:Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-842-9. S. 86-114
ref.císlo: UKF.Nitra.26873
ABD003 Lehoczká, Lýdia: Marginalizácia ako zníženie životných šancí a bariéra potrieb znalostného trhu
práce. , 2009
In:Možnosti nap redovania Rómov p ri up latnení sa v živote sp oločnosti [p roj ektová monograf ia] : výstup
z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a
potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9. - S. 48-70
ref.císlo: UKF.Nitra.26872
ABD004 Balvín, Jaroslav: Metodické aspekty výuky sociální filozofie jako hraniční discipliny mezi
oborem sociální práce a filozofie. , 2009
In:Možnosti nap redovania Rómov p ri up latnení sa v živote sp oločnosti [p roj ektová monograf ia] : výstup
z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a
potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9. - S. 23-47
ref.císlo: UKF.Nitra.26875
ABD005 Selická, Denisa: Možnosti pomoci nezamestnaným klientom. , 2009
In:Možnosti nap redovania Rómov p ri up latnení sa v živote sp oločnosti [p roj ektová monograf ia] : výstup
z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a
potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9. - S. 93-116
ref.císlo: UKF.Nitra.29520
ABD006 Ruisel, Imrich - Ruiselová, Zdena: Múdrosť, kontrafaktové myslenie a osobnosť. , 2009
In:Kontraf aktové myslenie a osobnosť. Bratislava : SAP, 2009. - ISBN 978-80-88910-27-5. - S. 88-107
www.crep c.sk
(4)
ref.císlo: UKF.Nitra.34481
ABD007 Hrozenská, Martina: Postmoderné životné štýly starších ľudí (s akcentom na intimitu a sexualitu
týchto osôb). , 2010
In:Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-842-9. S. 241-269
ref.císlo: UKF.Nitra.26714
ABD008 Pollák, Peter: Potenciál cirkví a náboženských spoločností pri integrácii Rómov do spoločnosti.
, 2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 314-364
ref.císlo: UKF.Nitra.26715
ABD009 Vanková, Katarína: Prostredníctvom interkultúrnych a multikultúrnych konštánt k pochopeniu
fenoménu identity rómskeho etnika. , 2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 365-401
ref.císlo: UKF.Nitra.26708
ABD010 Rosinský, Rastislav: Sociálna interakcia v etnicky zmiešaných školských triedach. , 2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 72-101
ref.císlo: UKF.Nitra.26712
ABD011 Šramková, Marianna: Využitie preventívneho programu na zlepšenie sociálnych vzťahov v
etnicky rôznorodej školskej triede. , 2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 287-313
ACB Vysokoškolské ucebnice vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 5
ref.císlo: UKF.Nitra.26305
ACB001 Balvín, Jaroslav - Kusin, Vasiľ: Filozofické aspekty sociálnej práce a edukácie v rómskych
komunitách : vysokoškolský učebný text pre predmety sociálnej filozofie, etiky sociálnej práce,
sociálno-filozofických koncepcií človeka, všeobecnej pedagogiky a základov filozofie a sociológie. Nitra
: UKF, 2009. - 191 s. - ISBN 978-80-8094-542-8
ref.císlo: UKF.Nitra.30145
ACB002 Boledovičová, Mária - Czaková , Zuzana - Krištofová, Erika - Mesárošová, Jozefína - Nádaská,
Iveta - Padyšáková , Hana - Pavelová, Ľuboslava - Rybárová , Ľubica - Slamková, Alica - Tuchyňová ,
Ľudmila - Vörösová, Gabriela - Zrubcová, Dana - Schmidtová, Zuzana - Líšková, Miroslava - Polhorská ,
Miriam: Pediatrické ošetrovateľstvo : učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin : Osveta, 2010. - 216 s.
- ISBN 978-80-8063-331-8
ref.císlo: UKF.Nitra.28257
ACB003 Verešová, Marcela - Daniel, Jozef - Sarmány Schuller, Ivan - Szabó, Ivan - Popelková, Marta:
Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra : ENIGMA, 2010. - 276 s. - ISBN 978-80-89132-89-8
ref.císlo: UKF.Nitra.26295
ACB004 Selická, Denisa: Sociálna pedagogika ako životná pomoc pre rómsku rodinu. Nitra : UKF, 2009.
- 121 s. - ISBN 978-80-8094-618-0
www.crep c.sk
(5)
ref.císlo: UKF.Nitra.34851
ACB005 Klein, Vladimír - Rosinský, Rastislav: Sociálna pedagogika pre pomáhajúce profesie. Nitra :
UKF, 2010. - 168 s. - ISBN 978-80-8094-835-1
ACD Kapitoly vo vysokoškolských ucebniciach vydaných v dom.vydavatelstvách
Pocet záznamov: 1
ref.císlo: UKF.Nitra.32478
ACD001 Máthé, Robert: Súdnoznalecké aspekty dopravnej psychológie. , 2010
In:Dop ravná p sychológia : kap itoly z dop ravnej p sychológie p re certif ikačný kurz Slovenskej
zdravotníckej univerzity. Bratislava : SZU, 2010. - ISBN 978-80-89352-41-8. - S. 181-203
ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 5
ref.císlo: UKF.Nitra.30477
ADC001 Sirotkin, Alexander V. - Lauková, Marcela - Ovcharenko, Dmitriy - Brenaut, Pauline - Mlynček,
Miloš: Identification of MicroRNAs Controlling Human Ovarian Cell Proliferation and Apoptosis. , 2010
In:Journal of cellular p hysiology. - ISSN 0021-9541. - Vol. 223, no. 1 (2010), p. 49-56
ref.císlo: UKF.Nitra.29358
ADC002 Sirotkin, Alexander V. - Ovcharenko, Dmitriy - Mlynček, Miloš: Identification of protein
kinases that control ovarian hormone release by selective siRNAs. , 2010
In:Journal of molecular endocrinology. - ISSN 0952-5041. - Vol. 44, no. 1 (2010), p. 45-56
ref.císlo: UKF.Nitra.33759
ADC003 Fried, M. - Ribaric, M. - Buchwald, J.N. - Svačina, Štepán - Doležalová, K. - Scopinaro, N.:
Metabolic Surgery for the Treatment of Type 2 Diabetes in Patients with BMI < 35 kg/m(2): An
Integrative Review of Early Studies. , 2010
In:Obesity Surgery. - ISSN 0960-8923. - Vol. 20, no. 6 (2010), p. 776-790
ref.císlo: UKF.Nitra.33065
ADC004 Haluzik, M. - Krizova, J. - Mráz, M. - Haluzíková, D. - Bártlová, Markéta - Kavalková, Petra Drápalová, Jana - Trachta, Pavel - Hanusová, V. - Matoulek, Martin - Lacinová, Zdena - Svačina, Štepán:
Serum concentrations and tissue expression of components of insulin-like growth factor-axis in patients
with type 2 diabetes mellitus and obesity: the influence of very low calorie diet. , 2010
In:Diabetologia. - ISSN 0012-186X. - Vol. 53, suppl. 1 (2010), meeting abstract 782
ref.císlo: UKF.Nitra.31282
ADC005 Uharček, Peter - Mlynček, Miloš - Lajtman, Erik: Surgical treatment of endometrial carcinoma
at a Slovakian university hospital. , 2010
In:International Journal of Gynecology & Obstetrics. - ISSN 0020-7292. - Vol. 110, no. 2 (2010), p.
150-152
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 4
ref.císlo: UKF.Nitra.26895
ADD001 Pilárik, Ľubor - Sarmány Schuller, Ivan: Emotional intelligence and decision-making of female
students of social work in Iowa Gambling Task. , 2009
In:Studia Psychologica : Monothematic issue: Decision-making. - ISSN 0039-3320. - Vol. 51, no. 4
(2009), p. 319-328
ref.císlo: UKF.Nitra.29521
ADD002 Ruisel, Imrich: From experiments with cognition to the psychoregulatory concept. , 2009
In:Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Vol. 51, no. 4 (2009), p. 273-277
www.crep c.sk
(6)
ref.císlo: UKF.Nitra.33103
ADD003 Ruisel, Imrich: Human knowledge in the context of cognitive psychology. , 2010
In:Studia p sychologica. , 2010. - ISSN 0039-3320. - Vol. 52, no. 4 (2010), p. 267-284
ref.císlo: UKF.Nitra.33105
ADD004 Sollárová, Eva - Sollár, Tomáš: Psychologically integrated person and parameters of optimal
functioning. , 2010
In:Studia p sychologica. , 2010. - ISSN 0039-3320. - Vol. 52, no. 4 (2010), p. 275-282
ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 43
ref.císlo: UKF.Nitra.33829
ADE001 Korček, Jozef: A slight modification of stapled transanal rectal resection. , 2010
In:Colorectal Disease. - ISSN 0354-950X. - Vol. 12, no. 3, suppl. (2010), p. 50-51
ref.císlo: UKF.Nitra.28463
ADE002 Kyuchukov, Hristo - Balvín, Jaroslav: Alternativno obrazovanije za Romi v Slovakija. , 2009
In:Organizacij a i up ravlenij e na učiliščeto u detskata gradina. - ISSN 1312-3181. - Roč. 6, č. 4 (2009),
s. 121-129
ref.císlo: UKF.Nitra.30266
ADE003 Poliaková , Nikoleta - Boledovičová, Mária: Angažovanosť sestier v podpore zdravia a v
prevencii alergie. , 2010
In:Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 12, č. 2 (2010), s. 136-143
ref.císlo: UKF.Nitra.31809
ADE004 Svačina, Štepán: Antihyperglykemická léčba a cévní onemocnění. , 2010
In:Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X. - Roč. 56, č. 4 (2010), s. 313 - 316
ref.císlo: UKF.Nitra.32279
ADE005 Svačina, Štepán: Co přinesly kongresy a semináře a publikace v posledních týdnech. , 2010
In:Diabetology News. - ISSN 1530-891X. - Vol. 1, no. 2 (2010) , p. 4-6
ref.císlo: UKF.Nitra.31334
ADE006 Lulei, Martin: Current Developments of Probation and Social Work in Slovakia - Theoretical
Enthusiasm and Practical Scepticism. , 2010
In:Revista de Asistenta Sociala. - ISSN 1584-5397. - Vol. 9, no. 3 (2010), p. 59-68
ref.císlo: UKF.Nitra.33359
ADE007 Slamková, Alica - Vörösová, Gabriela: Činnosti sestry v procese rozhodovania onkologických
pacientov = Activity of nurse in the process of making decisions by oncological patients. , 2010
In:Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 12, č. 3 (2010), s. 288-297
ref.císlo: UKF.Nitra.30533
ADE008 Balvín, Jaroslav: Čo je to InteRRismus ?. , 2010
In:Sociální p ráce / Sociálna p ráca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 10, č. 2 (2010), s. 154
ref.císlo: UKF.Nitra.32322
ADE009 Svačina, Štepán: Diabetes, antidiabetika a kost. , 2010
In:Časop is lékařů českých. - ISSN 1803-6597. - Roč. 56, č. 4 (2010), s. 282-284
ref.císlo: UKF.Nitra.31806
ADE010 Svačina, Štepán: Diabetická osteopatie, onemocnění kdysi sporné, ale pravděpodobně
významné.. , 2010
In:Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X. - Roč. 56, č. 7 (2010), s. 736-738
ref.císlo: UKF.Nitra.26359
ADE011 Kyuchukov, Hristo: Discourse anaphora in Turkish as a mother tongue. , 2009
In:Intercultural education. - ISSN 1467-5986. - Vol. 20, no. 4 (2009), p. 379-384
www.crep c.sk
(7)
ref.císlo: UKF.Nitra.33126
ADE012 Kyuchukov, Hristo: Ezikovoto obkrazhenie na decata bilingvi. , 2010
In:Preduchilishtno vazp itanie. - ISSN 0204-7004. - Roč. 58, č. 8 (2010), s. 34-39
ref.císlo: UKF.Nitra.29071
ADE013 Kyuchukov, Hristo: Humanizaciya na ucebniya proces crez obucenieto po majcin romski ezik. ,
2010
In:Pedagogika. - ISSN 0861-3982. - Roč. 20, č. 2 (2010), s. 79-87
ref.císlo: UKF.Nitra.24196
ADE014 Vahala, Pavel - Poliačik, Pavol - Hasilla, Jozef: Changing profile of infective endocarditis :
results of the county hospital in Slovakia. , 2009
In:International of j ournal of antiomicrobial agents. - ISSN 0924-8579. - Vol. 33, supplement 2 (2009),
p. S9
ref.císlo: UKF.Nitra.28464
ADE015 Kyuchukov, Hristo: Interkulturnoto igraždanskoto obrazovanie v amerikanskoto načalno
učilišče. , 2009
In:Organizacij a i up ravlenij e na učiliščeto u detskata gradina. - ISSN 1312-3181. - Roč. 6, č. 6 (2009),
s. 116-119
ref.císlo: UKF.Nitra.34687
ADE016 Piesecká, Ľubica - Votrubová, Anna - Líšková, Anna - Vahalová, Veronika - Kántorová, Viera Prosnanová, Andrea - Tinaková, Katarína: Kampylobakterová infekcia komplikovaná oligoarteritídou a
Raynaudovým fenoménom. , 2010
In:Postgraduální medicína. - ISSN 1212-4184. - Roč. 12, č. 8 (2010), s. 930-932
ref.císlo: UKF.Nitra.31547
ADE017 Mlynček, Miloš: Klinické aspekty HPV infekcie - úloha primárnej prevencie. , 2010
In:Česká gynekologie. - ISSN 1210-7832. - Roč. 75, č. 4 (2010), s. 383-384
ref.císlo: UKF.Nitra.33127
ADE018 Kyuchukov, Hristo: Lingvistichna kompetentnost na majchin ezik. , 2010
In:Preduchilishtno vazp itanie. - ISSN 0204-7004. - Roč. 58, č. 6 (2010), s. 10-13
ref.císlo: UKF.Nitra.32272
ADE019 Svačina, Štepán: O státním zdravotnictví a ceně lidské práce. , 2010
In:Medical Tribune. - ISSN 0971-488X. - Vol. 6, no. 21 (2010), p. A5
ref.císlo: UKF.Nitra.28466
ADE020 Kyuchukov, Hristo - Dimitrova, Dimitrina: Obučenieto početene na romskite učenici od vtori
klas. , 2009
In:Načalno učilišče. - ISSN 1310-0572. - Roč. 16, č. 6 (2009), s. 28-45
ref.císlo: UKF.Nitra.33828
ADE021 Korček, Jozef: Parasacral and perineal sphincteroplasty. , 2010
In:Acta chirurgica iugoslavica. - ISSN 0354-950X. - Vol. 57 (2010), p. 89-92
ref.císlo: UKF.Nitra.28979
ADE022 Mlynček, Miloš - Kellner, M. - Uharček, Peter - Matejka, Marián - Lajtman, Erik Boledovičová, Mária: Peripartálne hysterektómie - audit na Slovensku v roku 2007. , 2010
In:Česká gynekologie. - ISSN 1210-7832. - Roč. 75, č. 2 (2010), s. 88-92
ref.císlo: UKF.Nitra.33589
ADE023 Kyuchukov, Hristo: Pesnite "anam-anam"-plachat na dushata pri romite myusulmani. , 2010
In:Andral. - ISSN 1311-266X. - Roč. 4, č. 55-56 (2010), s. 1-3
www.crep c.sk
(8)
ref.císlo: UKF.Nitra.31804
ADE024 Mlynček, Miloš - Ravinger, Jozef - Lajtman, Erik - Uharček, Peter: Preoperative serum CA-125
levels in endometrial cancer. , 2010
In:Journal of Pelvic Surgery. - Vol. 15, no. 3, (2010), p. 145-150
ref.císlo: UKF.Nitra.33130
ADE025 Kyuchukov, Hristo: Prof.d-r Encho Gerganov - doktor honoris kauza na Universiteta
"Konstantin Filosof'" v gr. Nitra, Slovakia. , 2010
In:Bulgarski ezik i literatura. - ISSN 0323-9519. - Roč. 52, č. 3 (2010), s. 75-77
ref.císlo: UKF.Nitra.31801
ADE026 Mlynček, Miloš - Sirotkin, Alexander V. - Ovcharenko, Dmitriy - Benčo, Andrej: Protein
kinases controling PCNA and p53 expression in human ovarian cells. , 2010
In:Functional and Integrative Genomics. - ISSN 1438-793X. - Vol. 9, no. 2 (2010), p. 185-195
ref.císlo: UKF.Nitra.33129
ADE027 Kyuchukov, Hristo: Psichologicheski osnovi na cheteneto s razbirane na romski i bulgarski ezik.
, 2010
In:Nachalno obrazovanie. - ISSN 0204-4951. - Roč. 50, č. 2 (2010), s. 42-50
ref.císlo: UKF.Nitra.28124
ADE028 Kyuchukov, Hristo: Razkazvaneto v uslovija na bulgaro-turksi bilingvizam. , 2010
In:Preduchilishtno vazp itanie. - ISSN 0204-7004. - Roč. 58, č. 4 (2010), s. 38-44
ref.císlo: UKF.Nitra.28266
ADE029 Balvín, Jaroslav: Romowie, szkola i dyskryminicja. , 2009
In:Studia Romologica. - ISSN 1689-4758. - Vol. 1, no. 2 (2009), p. 73-88
ref.císlo: UKF.Nitra.32259
ADE030 Svačina, Štepán: Saxagliptin v léčbě diabetesu mellitus. , 2010
In:Farmakoterap ie. - Roč. 6, č. 4 (2010), s. 458-461
ref.císlo: UKF.Nitra.25782
ADE031 Slamková, Alica - Poledníková, Ľubica - Čižmáriková, Andrea: Sestra v procese rozhodovania
onkologického pacienta. , 2009
In:PROFESE on-line : recenzovaný časopis pro zdravotnické obory. - ISSN 1803-4330. - Roč. 2, č. 4
(2009), s. 223-228
ref.císlo: UKF.Nitra.28183
ADE032 Kasanová, Anna - Pavelová, Ľuba: Sociálna pomoc deťom v komunite. , 2009
In:e-Pedagogium. - ISSN 1213-7758. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 76-84
ref.císlo: UKF.Nitra.26527
ADE033 Rosinský, Rastislav: Structure of motivation towards learning of roma children = Motivacija pri
obušenieto na romskite deca. , 2009
In:Management and Education. - ISSN 1312-6121. - Vol. 2009, no. 4. (2009), p. 296 - 302
ref.císlo: UKF.Nitra.32261
ADE034 Svačina, Štepán: Systémové účinky metforminu. , 2010
In:Postgraduální medicína. - ISSN 1212-4184. - Roč. 12, č. 3 (2010), s. 42-45
ref.císlo: UKF.Nitra.35778
ADE035 Kyuchukov, Hristo: Teaching Roma History and Roma Holocaust. , 2010
In:International Journal of Romani Language and Culture. - ISSN 2190-7218. - Vol 1, no. 1 (2010), p.
81-95
ref.císlo: UKF.Nitra.27255
ADE036 Rosinský, Rastislav - Klein, Vladimír - Šramová, Blandína: The INSETRom project in Slovakia.
, 2009
In:Intercultural education. - ISSN 1467-5986. - Vol. 20, no. 6 (2009), p. 559-564
www.crep c.sk
(9)
ref.císlo: UKF.Nitra.33825
ADE037 Korček, Jozef: Update D2 EUS in rectal cancer (preoperativestaging, restaging after RTX and
postopretive follow-up). , 2010
In:Ultrasonograf ia. - ISSN 1429-7930. - No. 1 (2010), p. 107-107
ref.císlo: UKF.Nitra.32226
ADE038 Svačina, Štepán - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Kaválková, Petra Haluzíková, Denisa - Trachta, Pavel - Housová, Jitka - Matoulek, Martin - Haluzík, Martin: Vliv
šestiměsíční léčby exenatidem na kompenzaci diabetu 2. Typu, antropometrické a biochemické ukazatele.
, 2010
In:Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X. - Roč. 56, č. 1 (2010), s. 15-20
ref.císlo: UKF.Nitra.30856
ADE039 Vörösová, Gabriela: Vnútorná konzistencia škály CAM na posúdenie akútnej zmätenosti v
podmienkach Slovenskej a Českej republiky = Internal consistency of the CAM scale for assessment of
acute confusion in conditions of the Slovak and the Czech republic. , 2010
In:Ošetřovatelství a p orodní asistence : recenzovaný vědecký časopis. - ISSN 1804-2740. - Roč. 1, č. 3
(2010), s. 99-105
ref.císlo: UKF.Nitra.28181
ADE040 Juhásová, Andrea - Haburajová Ilavská, Lenka: Význam podporných terapií v habilitácii detí
postihnutých DMO. , 2009
In:e-Pedagogium. - ISSN 1213-7758. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 27-34
ref.císlo: UKF.Nitra.31912
ADE041 Balvín, Jaroslav: Wychowanie do zycia w swiecie realnym z wykorzystaniem fikcji - na
przykladzie edukacji dzieci romskich. , 2010
In:Wychowanie na co dzień. - ISSN 1230-7785. - Roč. 18, č. 4-5 (2010), s. 7-12 príl
ref.císlo: UKF.Nitra.29073
ADE042 Lajtman, Erik - Mlynček, Miloš - Uharček, Peter - Matejka, Marián - Urban, M.: Zhodnotenie
rutinného sledovania pacientok po primárnej liečbe pre karcinóm krčka maternice v I. a II. štádiu:
retrospektívna analýza. , 2010
In:Česká gynekologie. - ISSN 1210-7832. - Roč. 75, č. 2 (2010), s. 135-140
ref.císlo: UKF.Nitra.31193
ADE043 Popelková, Marta - Šišková, Alica - Zaťková, Marta: Životná spokojnosť a vybrané osobnostné
premenné učiteľov. , 2010
In:Psychologie a j ej í kontexty. - ISSN 1803-9278. - Roč. 1, č. 1 (2010), s. 15-31
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 24
ref.císlo: UKF.Nitra.32024
ADF001 Belovičová, Martina - Bratová, Andrea: Bazálna stimulácia u pacientov v bezvedomí. , 2010
In:Sestra a lekár v p raxi. - ISSN 1335-9444. - Roč. 9, č. 9-10 (2010), s. 36-37
ref.císlo: UKF.Nitra.33831
ADF002 Líšková, Anna: Citlivosť patogénov dýchacích orgánov na antimikrobiálne liečivá. , 2010
In:Medical p ractice. - ISSN 1336-8109. - Roč. 5, č. 5-6 (2010), s. 22-24
ref.císlo: UKF.Nitra.33834
ADF003 Brozman, Miroslav: Definícia a diagnostika TIA. , 2010
In:Neurológia. - ISSN 1336-8621. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 91-102
ref.císlo: UKF.Nitra.30580
ADF004 Solgajová, Andrea - Zrubcová, Dana: Demencia a jej odraz v aktivitách denného života. , 2010
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia. , 2010. - ISSN 1336-183X. - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 5-7
www.crep c.sk
(10)
ref.císlo: UKF.Nitra.26740
ADF005 Királová, Anna - Vaňo, Ivan - Balogh, Zoltán: Disabilita & kvalita života u pacientov s
lumbálnou diskopatiou. , 2009
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia. Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2009. - ISSN 1336-183X. - Roč. 7, č. 5 (2009), s. 11-12
ref.císlo: UKF.Nitra.33969
ADF006 Líšková, Miroslava - Jandová, Eva: Edukácia pacientov so syndrómom dráždivého čreva. , 2010
In:Sestra a lekár v p raxi. , 2010. - ISSN 1335-9444. - Roč. 9, č. 11-12 (2010), s. 38-40
ref.císlo: UKF.Nitra.33075
ADF007 Romanová, Martina - Sollár, Tomáš: Komparácia aktuálnej a vnímanej normy v oblasti užívania
návykových látok v skupine adolescentov. , 2010
In:Psychológia a p atop sychológia dieťaťa. , 2010. - ISSN 0555-5574. - Roč. 45, č. 1 (2010), s. 21-30
ref.císlo: UKF.Nitra.29689
ADF008 Lehoczká, Lýdia: Komunitné sociálne služby - sociálna nádej pre marginalizované rómske
komunity a riešenie ich krízy : akademické state. , 2010
In:Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 26-40
ref.císlo: UKF.Nitra.28892
ADF009 Meluš, Vladimír - Kiricová, Gabriela - Šimek, Miroslav: Laboratory testing of heriditary
trombophilia : previous data in the face of verification. , 2009
In:Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč. 110, č. 1 (2009), s. 18-20
ref.císlo: UKF.Nitra.28893
ADF010 Šimek, Miroslav: Léčba erytropoetínem. , 2009
In:Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 12, č. 9 (2009), s. 566-569
ref.císlo: UKF.Nitra.27551
ADF011 Vörösová, Gabriela: Nové trendy v internom ošetrovateľstvo. , 2010
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia. Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2010. - ISSN 1336-183X. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 10-11
ref.císlo: UKF.Nitra.34518
ADF012 Ulická, Linda - Popelková, Marta: Odpustenie a jeho vzťah ku stratégiám zvládania v kontexte
medzipohlavných rozdielov. , 2010
In:Psychológia a p atop sychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Roč. 45, č. 2 (2010), s. 170-184
ref.císlo: UKF.Nitra.30608
ADF013 Zrubcová, Dana - Solgajová, Andrea: Osobná skúsenosť laickej verejnosti s duševne chorým ako
faktor destigmatizácie. , 2010
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia. Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
2011. - ISSN 1336-183X. - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 1-3
ref.císlo: UKF.Nitra.33303
ADF014 Poledníková, Ľubica: Podvýživa vo vyššom veku. , 2010
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia : Suplementum. , 2010. - ISSN 1336-183X. - Roč. 8, č. 5 (2010),
s. 7-9
ref.císlo: UKF.Nitra.25872
ADF015 Nádaská, Iveta - Dumančičová, Mária: Pooperačná bolesť u detského chirurgického pacienta. ,
2009
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia : suplementum. Bratislava : Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2009. - ISSN 1336-183X. - Roč. 7., č. 5 (2009), s. 3-5
www.crep c.sk
(11)
ref.císlo: UKF.Nitra.32331
ADF016 Nádaská, Iveta - Boledovičová, Mária - Krištofová, Erika - Zlochová, Katarína: Prenatálna a
postnatálna podpora dojčenia. , 2009
In:Prenatálne dieťa. - ISSN 1337-7744. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 57-58
ref.císlo: UKF.Nitra.31231
ADF017 Frantová, Marianna - Beťková, Melanie: Prevencia pádov u hospitalizovaných pacientov. , 2010
In:Sestra a lekár v p raxi. - ISSN 1335-9444. - Roč. 9, č. 1-2 (2010), s. 14-15
ref.císlo: UKF.Nitra.31587
ADF018 Soukupová, Stanislava - Boledovičová, Mária: Příčiny a projevy změn psychiky u žen v
šestinedělí. , 2010
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia. , 2010. - ISSN 1336-183X. - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 8-10
ref.císlo: UKF.Nitra.34347
ADF019 Líšková, Miroslava - Jandová, Eva: Starostlivosť o pacienta so syndrómom dráždivého čreva
zameraná na edukáciu. , 2010
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia. , 2010. - ISSN 1336-183X. - Roč. 8, č. 6 (2010), s. 4-7
ref.císlo: UKF.Nitra.32016
ADF020 Nádaská, Iveta: Špecializačné odbory v Nitre : [ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
chirurgie]. , 2010
In:Sestra a lekár v p raxi. - ISSN 1335-9444. - Roč. 9, č. 9-10 (2010), s. 9
ref.císlo: UKF.Nitra.33304
ADF021 Šilonová, Viera - Klein, Vladimír: Špecifické poruchy učenia žiakov základných škôl. , 2010
In:Technológia vzdelávania. , 2010. - ISSN 1335-003X. - Roč. 18., č. 6 (2010), s. 14-19
ref.císlo: UKF.Nitra.34175
ADF022 Klein, Vladimír - Šilonová, Viera: Špecifické poruchy učenia žiakov základných škôl. , 2010
In:Technológia vzdelávania : Vedecko-pedagogický časopis. , 2010. - ISSN 1335-003X. - Roč. 18, č. 6
(2010), s. 14-19
ref.císlo: UKF.Nitra.28210
ADF023 Milovský, Vladimír - Pechorčiaková, Z. - Miková, Silvia - Babušík, Peter - Vahala, Pavel:
Tromboembolizmus. , 2010
In:Pediatria : XX. Getlíkov deň. Jubilejná celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou
k nedožitým 94. narodeninám prof. Getlíka, Bratislava 18. marec 2010. - ISSN 1336-863X. - Roč. 5, č. 1
(2010), s. 17-18
ref.císlo: UKF.Nitra.33572
ADF024 Molčan, Michal - Mihinová, Katarína: Vestibulárna neuronitída. , 2010
In:Otorynolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. - ISSN 1337-2181. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 23-26
AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch
Pocet záznamov: 60
ref.císlo: UKF.Nitra.35996
AEC001 Balvín, Jaroslav - Valisová, Alena: "Shock Process" in Personality Development as Effective
Educational Method Applied in Education of Romany Children = Otřesový proces ve vývoji osobnosti
jako účinná metoda výchovy - v aplikaci na edukaci romských žáků. , 2010
In:Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia. Wroclaw : Vysegrad Fund, 2010.
- ISBN 978-83-928354-6-2. - P. 373-382
www.crep c.sk
(12)
ref.císlo: UKF.Nitra.32097
AEC002 Romanová, Martina - Sollár, Tomáš: Application of social norms campaign in high schools. ,
2010
In:School and Health 21 : Pap ers On Health Education. Brno : Masarykova Univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7392-133-0. - P. 241-249
ref.císlo: UKF.Nitra.33764
AEC003 Samko, Milan: Attitudes of Roma to languages: a case study. , 2010
In:Roma Identity. Praha : NGO Slovo 21, 2010. - ISBN 978-80-904327-1-0. - P. 138-155
ref.císlo: UKF.Nitra.35960
AEC004 Kyuchukov, Hristo: Cognitive Development and Theory of Mind in Bilingual Children. , 2010
In:Barbara Bokus (ed) Studies in the Psychology of langauge and Communication. Warsaw : Matrix,
2010. - ISBN 978-83-932212-0-2. - P. 211-225
ref.císlo: UKF.Nitra.29741
AEC005 Kozubík, Michal: Culture and social exclusion. , 2010
In:Globalization and crises in modern economy : The 1th Scientific volume. Klaipeda : Klaipeda
University, 2010. - ISBN 978-9955-18-507-9. - P. 66-70
ref.císlo: UKF.Nitra.28786
AEC006 Haburajová Ilavská, Lenka: Enhancement of quality of social services trought quality
management system. , 2009
In:Sborník vědeckých p rací Univerzity Pardubice. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN
978-80-7395-234-1. - Série D, č. 15. - S. 1-7
ref.císlo: UKF.Nitra.34753
AEC007 Baková, Daniela: Etika v práci sociálneho pracovníka. , 2010
In:Ap likovaná etika v sociální p ráci. Brno : Institut mezioborových studií, 2010. - ISBN
978-80-87182-13-0. - S. 82-92
ref.císlo: UKF.Nitra.32252
AEC008 Svačina, Štepán: Farmakoterapie obezity. , 2010
In:Farmakoterap ie vnitřních nemocí. Praha : Grada, 2010. - ISBN 978-80-247-2639-7. - S. 409-416
ref.císlo: UKF.Nitra.33435
AEC009 Bratová, Andrea - Ilievová, Ľubica: História a súčasnosť vzdelávania v profesii zdravotníckeho
záchranára : (zdravotnícky záchranár). , 2010
In:Mezinárodní kongres sester p racuj ících v oboru ARIM Praha 2010. Praha : Mgr. Miroslav Hmirák,
2010. - ISBN 978-80-254-8632-0. - S. 4-8
ref.císlo: UKF.Nitra.32820
AEC010 Baková, Daniela: Historický prierez sociálnymi službami v dejinách ľudstva. , 2010
In:Koncep tualizácia v oblasti sociálnych služieb. Praha : Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-86798-09-7. - S.
25-43
ref.císlo: UKF.Nitra.32031
AEC011 Lulei, Martin - Galbavý, Ľudovít: Chosen aspects of probation system in Slovakia and selected
findings from pilot research study realised in 2008. , 2010
In:Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce : Historia-Teraźniejszość-Przyszłość. Kraków :
Impuls, 2010. - ISBN 978-83-7587-427-3. - S. 277-289
ref.císlo: UKF.Nitra.30209
AEC012 Moravčíková, Jana - Kasanová, Anna - Mesárošová, Jozefína: Identifikácia rizika pádu ako
mimoriadnej udalosti v zariadeniach sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. , 2010
In:Práce p omáhaj ících p rof esí v oblasti zdravotnictví a sociální p éče. Praha : Evropské vzdelávací
centrum, 2010. - ISBN 978-80-87386-10-1. - S. 315-319
www.crep c.sk
(13)
ref.císlo: UKF.Nitra.27246
AEC013 Vavreková, Lenka: In-field social work, its methods, procedures and direct work with customer.
, 2009
In:Situation of Roman minority in Czech, Poland and Slovakia. Wroclaw : Foundation of Social
Integration Prom, 2009. - ISBN 978-83-928354-1-7. - P. 59-77
ref.císlo: UKF.Nitra.27048
AEC014 Kyuchukov, Hristo: Interkulturnoto obrazovanie, choveshkite prava i socialnata spravedlivost. ,
2009
In:Da uhim i zhiveem zaedno. Sofia : Wini 1837, 2009. - ISBN 978-954-92517-2-2. - S. 25-45
ref.císlo: UKF.Nitra.31750
AEC015 Sollár, Tomáš: Interpersonal characteristics of managers - self-other agreement. , 2010
In:School and Health 21 : Health Education: Contexts and Inspiration. Brno : Masarykova univerzita,
2010. - ISBN 978-80-210-5259-8. - P. 173-180
ref.císlo: UKF.Nitra.35073
AEC016 Balvín, Jaroslav - Vališová, Alena: Jan Patočka: filozof výchovy, který inspiruje k zápasu o
romského žáka. , 2010
In:Teraźniej szość i p rzyszlość edukacj i sp oleczności romskiej . Radom : Institut technologii eksploatacji,
2010. - ISBN 978-83-7204-953-7. - S. 137-152
ref.císlo: UKF.Nitra.32287
AEC017 Svačina, Štepán: Kdy inzulín pacientovi pomůže?. , 2009
In:Sborník: Léčba diabetika v p raxi V.. Praha : JS Partner, 2009. - S. 14-15
ref.císlo: UKF.Nitra.31671
AEC018 Gallová, Ivana: Manager effectiveness training in solving stressful interpersonal situations. ,
2010
In:Schol and Health 21 : Health Education: Contexts and Inspiration. Brno : Masarykova univerzita,
2010. - ISBN 978-80-210-5259-8. - P. 181-192
ref.císlo: UKF.Nitra.28821
AEC019 Brázdilová, Dana - Milovský, Vladimír: Manažment bolesti v súčasnom ošetrovateľstve = Pain
management in modern nursing. , 2010
In:Ošetřovatelský výzkum a p raxe založená na důkazech. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7368-694-9. - S. 16-20
ref.císlo: UKF.Nitra.26353
AEC020 Mesárošová, Jozefína - Škulová, Klaudia: Manažment ošetrovania seniorov. , 2009
In:Ošetřovatelské p ohledy na p éči o zdraví se studentskou sekcí "Zdraví - věc sp olečná". Edukace a
p revence civilizačních chorob. Součast studentského p roj ektu "Rozvoj komp etencí v oblasti p revence
civilizačních chorob". Zlín : UTB, 2009. - ISBN 978-80-7318-892-4. - S. 180-188
ref.císlo: UKF.Nitra.35999
AEC021 Lehoczká, Lýdia: Marginal and Marginalization social Experience of roma People = Marginálne
a marginalizačné sociálne skúsenosti Rómov. , 2010
In:Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia. Wroclaw : Vysegrad Fund, 2010.
- ISBN 978-83-928354-6-2. - P. 191-196
ref.císlo: UKF.Nitra.32614
AEC022 Šukolová, Denisa - Sarmány Schuller, Ivan: Menštuačný cyklus a oscilácia percepcie rizika pri
výbere partnera. , 2009
In:Psychologické dny 2008: Já & my a oni.. Brno : MU, 2009. - ISBN 978-80-210-4938-3. - S. 1-7
www.crep c.sk
(14)
ref.císlo: UKF.Nitra.26941
AEC023 Balvín, Jaroslav: Metody multikulturní výchovy. Aneb Hra na TŘI. , 2009
In:Miej sce innego we wsp ólczesnych naukach o wychowaniu Trudy dorastania, trudy doroslości. Lódź :
Wyzsa Szkola Pedagogiczna, 2009. - ISBN 978-83-926719-8-5. - S. 101-104
ref.císlo: UKF.Nitra.28822
AEC024 Solgajová, Andrea - Semanišinová, Mária: Nové trendy v starostlivosti o seniorov = New trends
in care for the elderly. , 2010
In:Ošetřovatelský výzkum a p raxe založená na důkazech : VIII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-694-9. - S. 89-94
ref.císlo: UKF.Nitra.29929
AEC025 Vavreková, Lenka: O edukaci ve škole s převahou romských žáků v podání Jaroslava Balvína. ,
2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 94-117
ref.císlo: UKF.Nitra.29949
AEC026 Vavreková, Lenka: O edukácii Rómov. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 512-513
ref.císlo: UKF.Nitra.29541
AEC027 Ruisel, Imrich: O podstate zakotvených kognícií.. , 2009
In:Kognitivní věda dnes a zítra. Liberec : Nakladatelství Bor, 2009. - ISBN 978-80-86807-55-3. - S.
43-56
ref.císlo: UKF.Nitra.29947
AEC028 Vavreková, Lenka: O sociálnej práci vo vzťahu k rómskemu etniku. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 487-488
ref.císlo: UKF.Nitra.29927
AEC029 Vavreková, Lenka: O vztahu romské literatury, romství a romských literárních tvurců v podání
Jaroslava Balvína. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 66-69
ref.císlo: UKF.Nitra.29944
AEC030 Balvín, Jaroslav: O zdraví a Romech v České republice. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 437-439
ref.císlo: UKF.Nitra.32248
AEC031 Svačina, Štepán: Obezita. , 2010
In:Endokrinologie. Praha : Triton, 2010. - ISBN 978-80-7387-328-8. - S. 158-164
ref.císlo: UKF.Nitra.32549
AEC032 Šimúth, Jozef - Sarmány Schuller, Ivan: Online learning bariers. , 2010
In:Technological develop ments in education and automation.. New York : Springer, 2010. - ISBN
978-90-481-3655-1. - P. 109-112
www.crep c.sk
(15)
ref.císlo: UKF.Nitra.26354
AEC033 Líšková, Miroslava: Ovplyvňovanie vybraných rizikových faktorov ischemickej choroby srdca. ,
2009
In:Ošetřovatelské p ohledy na p éči o zdraví se studentskou sekcí "Zdraví - věc sp olečná". Edukace a
p revence civilizačních chorob. Součast studentského p roj ektu "Rozvoj komp etencí v oblasti p revence
civilizačních chorob" : 2. mezinárodní kongres, Zlín 2.12.2009. Zlín : UTB, 2009. - ISBN
978-80-7318-892-4. - S. 135-141
ref.císlo: UKF.Nitra.27250
AEC034 Kyuchukov, Hristo: Preparation of Roma children in home environment for literacy. , 2009
In:Situation of Roman minority in Czech, Poland and Slovakia. Wroclaw : Foundation of Social
Integration Prom, 2009. - ISBN 978-83-928354-1-7. - P. 139-143
ref.císlo: UKF.Nitra.33938
AEC035 Lulei, Martin: Prevention in the family. , 2010
In:Transnational Criminology Manual. Nijmegen : Wolg Legal Publishers, 2010. - ISBN
9789-90-5850-5590. - Vol. 3. - P. 155-168
ref.císlo: UKF.Nitra.27243
AEC036 Gatial, Viktor - Malá, Dana - Verešová, Marcela: Prípravný ročník pre žiakov s poruchami reči
ako možnosť prevencie vzniku porúch učenia v SR = Preparatory year for students with speech disorder
as an opportunity to prevent learning disorder occurrence in Slovak Republic. , 2009
In:Ref leksj e nad j akoscia p racy szkoly = Ref lections on the quality of school work. Nowy Sacz : PWSZ,
2009. - ISBN 978-83-60822-76-0. - S. 98-112
ref.císlo: UKF.Nitra.33763
AEC037 Kyuchukov, Hristo: Projection Hypotheses in Language and Identity among Muslim Roma. ,
2010
In:Roma Identity. Praha : NGO Slovo 21, 2010. - ISBN 978-80-904327-1-0. - P. 26-38
ref.císlo: UKF.Nitra.33083
AEC038 Máthé, Robert: Projektivní významy rorschachových tabulí. , 2009
In:Rorschach a p roj ektivní metody. 4. Praha : Česká společnost pro roroschacha a projektivní metody,
2009. - ISBN 978-80-89322-03-9. - S. 43-47
ref.císlo: UKF.Nitra.31377
AEC039 Haburajová Ilavská, Lenka - Gabrielová, Jana: Protection of Roma human rights. , 2010
In:Roma Identity. Praha : NGO Slovo 21, 2010. - ISBN 978-80-904327-1-0. - P. 156-173
ref.císlo: UKF.Nitra.27249
AEC040 Balvín, Jaroslav: Purpose of education. Three ways to the substance of education. , 2009
In:Situation of Roman minority in Czech, Poland and Slovakia. Wroclaw : Foundation of Social
Integration Prom, 2009. - ISBN 978-83-928354-1-7. - P. 103-129
ref.císlo: UKF.Nitra.27047
AEC041 Kyuchukov, Hristo: Roma and hape speech - problems of intercultural communication. , 2009
In:Miej sce innego : trudy dorastania,trudy dorosłości. Lodz : Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 2009. - ISBN
978-83-926719-8-5. - S. 97-101
ref.císlo: UKF.Nitra.33733
AEC042 Balvín, Jaroslav: Roma identity and great Roma personalities. , 2010
In:Roma Identity. Praha : NGO Slovo 21, 2010. - ISBN 978-80-904327-1-0. - P. 128-137
ref.císlo: UKF.Nitra.26942
AEC043 Kyuchukov, Hristo: Romana and hate speech - problems of intercultural communication. , 2009
In:Miej sce innego we wsp ólczesnych naukach o wychowaniu Trudy dorastania, trudy doroslości. Lódź :
Wyzsa Szkola Pedagogiczna, 2009. - ISBN 978-83-926719-8-5. - S. 97-100
www.crep c.sk
(16)
ref.císlo: UKF.Nitra.27183
AEC044 Benďáková, Mária: Romany family and its attitude to education. , 2009
In:Situation of Roman minority in Czech, Poland and Slovakia. Wroclaw : Foundation of Social
Integration Prom, 2009. - ISBN 978-83-928354-1-7. - P. 131-138
ref.císlo: UKF.Nitra.35997
AEC045 Kyuchukov, Hristo: Romany Language Competence. , 2010
In:Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia. Wroclaw : Vysegrad Fund, 2010.
- ISBN 978-83-928354-6-2. - P. 427-464
ref.císlo: UKF.Nitra.32250
AEC046 Svačina, Štepán: Směřuje využití inkretinového principu k nové třídě antihypertenziv. , 2010
In:Arteriální hyp ertenze současné klinické trendy VIII : sympozium : sborník přednášek. Praha : Triton,
2010. - S. 11-17
ref.císlo: UKF.Nitra.27248
AEC047 Selická, Denisa: Social aspects of Romany families in the housing settlement Orechov Dvor. ,
2009
In:Situation of Roman minority in Czech, Poland and Slovakia. Wroclaw : Foundation of Social
Integration Prom, 2009. - ISBN 978-83-928354-1-7. - P. 95-96
ref.císlo: UKF.Nitra.27247
AEC048 Vanková, Katarína - Tirpáková, Anna: Social justice/equality - principles of social life. , 2009
In:Situation of Roman minority in Czech, Poland and Slovakia. Wroclaw : Foundation of Social
Integration Prom, 2009. - ISBN 978-83-928354-1-7. - P. 79-85
ref.císlo: UKF.Nitra.30871
AEC049 Hanzlíková, Michaela - Pilárik, Ľubor: Stratégie rozhodovania v kontexte syndrómu burn-out. ,
2010
In:Kvalitativní p řístup a metody ve vědách o člověku IX. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR,
2010. - ISBN 978-80-86174-17-4. - S. 251-260
ref.císlo: UKF.Nitra.33436
AEC050 Tkáčová, Andrea - Bratová, Andrea: Syndróm vyhorenia - štrajk tela a duše. , 2010
In:Mezinárodní kongres sester p racuj ících v oboru ARIM Praha 2010. Praha : Mgr. Miroslav Hmirák,
2010. - ISBN 978-80-254-8632-0. - S. 15-18
ref.císlo: UKF.Nitra.33437
AEC051 Mankovecká, Monika - Tomková, Ivana - Brázdilová, Dana: Štandardizované ošetrovateľské
plány na OAIM - ich využitie v praxi. , 2010
In:Mezinárodní kongres sester p racuj ících v oboru ARIM Praha 2010. Praha : Mgr. Miroslav Hmirák,
2010. - ISBN 978-80-254-8632-0. - S. 56-65
ref.císlo: UKF.Nitra.28787
AEC052 Haburajová Ilavská, Lenka: Štandardy kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike. , 2009
In:Aktuálne otázky sociální p olitiky 2009- teorie a p raxe. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN
978-80-7395-217-4. - S. 1-7
ref.císlo: UKF.Nitra.26943
AEC053 Vavreková, Lenka: Terénna sociálna práca v rómskych komunitách. , 2009
In:Miej sce innego we wsp ólczesnych naukach o wychowaniu Trudy dorastania, trudy doroslości. Lódź :
Wyzsa Szkola Pedagogiczna, 2009. - ISBN 978-83-926719-8-5. - S. 373-380
ref.císlo: UKF.Nitra.31677
AEC054 Sollárová, Eva - Gallová, Ivana: The social competence development of managers in the context
of the person centered approach (PCA). , 2010
In:School and Health 21 : Health Education: Contexts and Inspiration. Brno : Masarykova univerzita,
2010. - ISBN 978-80-210-5259-8. - P. 165-172
www.crep c.sk
(17)
ref.císlo: UKF.Nitra.32284
AEC055 Svačina, Štepán: Úvod novinky v diabetologii 2009. , 2009
In:Léčba diabetika v p raxi V: sborník p řednášek. Praha : JS partner, 2009. - ISBN 80-87036-02-6. - S. 4-7
ref.císlo: UKF.Nitra.29932
AEC056 Balvín, Jaroslav: Velcí sociální pedagogové v České republice : Miroslav Dědič a Přemysl
Pitter. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 142-167
ref.císlo: UKF.Nitra.29524
AEC057 Ruisel, Imrich: Vzťah kognitívnej psychológie a kognitívnej archeológie. , 2009
In:Struny mysli : Kognice 2007. Ostrava : Montanex, 2009. - ISBN 978-80-7225-302-9. - S. 31-38
ref.císlo: UKF.Nitra.33989
AEC058 Lulei, Martin - Galbavý, Ľudovít: Wybrane aspekty systemu probacyjnego w Slovacji oraz
wybrane wnioski z pilotazovego badania przeprowadzonego w 2008 roku. , 2010
In:Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce : Historia-Teraźniejszość-Przyszłość. Kraków :
Impuls, 2010. - ISBN 978-83-7587-427-3. - S. 465-478
ref.císlo: UKF.Nitra.29948
AEC059 Vavreková, Lenka: Znevýhodnenie či diskriminácia ?. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 509-510
ref.císlo: UKF.Nitra.33438
AEC060 Milovský, Vladimír: Život ohrozujúce arytmie u detí. , 2010
In:Mezinárodní kongres sester p racuj ících v oboru ARIM Praha 2010. Praha : Mgr. Miroslav Hmirák,
2010. - ISBN 978-80-254-8632-0. - S. 73-78
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Pocet záznamov: 34
ref.císlo: UKF.Nitra.27640
AED001 Virág, Ľubomír - Kuželová, Miroslava - Magulová, Lívia - Murgaš, Miroslav: Bezpečnosť
antiepileptickej terapie - hodnotenie detskými pacientami a ich rodičmi. , 2009
In:Pokroky vo f armakológii v Slovenskej rep ublike 4. Bratislava : UK, 2009. - ISBN 978-80-223-2742-8. S. 61-66
ref.císlo: UKF.Nitra.26279
AED002 Adamovič, Martin: Dejiny rómskeho myslenia (obyčaje, tradície, zvyky, prejavy myslenia). ,
2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 82-92
ref.císlo: UKF.Nitra.26284
AED003 Vanková, Katarína: Dieťa v systéme rodinnej starostlivosti. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 309-333
ref.císlo: UKF.Nitra.33265
AED004 Pilárik, Ľubor - Matušíková, Lenka: Emócie a rizikové rozhodovanie u vodičov = Emotions and
risky decision making of drivers. , 2010
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-710-1. - S. 50-58
www.crep c.sk
(18)
ref.císlo: UKF.Nitra.33266
AED005 Pilárik, Ľubor - Hrdinová, Nina - Krasňanská, Anna - Kupcová, Soňa - Rondošová, Kamila:
Emočná inteligencia a rozhodovanie zdravotníckych záchranárov a hasičov : Emotional intelligence and
decision - making process in medical rescuers and firefighters. , 2010
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-710-1. - S. 59-68
ref.císlo: UKF.Nitra.34178
AED006 Tkáč, Vojtech: Hranice a prekážky liberalizácie ekonomických práv a sociálnych práv. , 2010
In:Liberalizácia p racovného p ráva a nové trendy vo vývoj i p racovných vzťahov : zborník vedeckých prác.
Košice : UPJŠ, 2010. - ISBN 978-80-7097-840-5. - S. 305-313
ref.císlo: UKF.Nitra.33267
AED007 Jančichová, Miroslava - Pilárik, Ľubor: Iracionálne presvedčenia a rizikové rozhodovanie
adolescentov = Irrational beliefs and risk decision making of adolescents. , 2010
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-710-1. - S. 69-76
ref.císlo: UKF.Nitra.33271
AED008 Jurišová, Erika - Beňová, Mária: Jungove osobnostné typy a ich vťah k štýlom rozhodovania =
Jung´s personality types and their relation to decision making styles. , 2010
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-710-1. - S. 22-29
ref.císlo: UKF.Nitra.34439
AED009 Ďurčeková, Zuzana - Marková, Dagmar: Manželstvo z hľadiska prístupu zameraného na
človeka. , 2010
In:Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-842-9. S. 115-129
ref.císlo: UKF.Nitra.26871
AED010 Adamovič, Martin: Metamorfózy o človeku a jeho hodnotách. , 2009
In:Možnosti nap redovania Rómov p ri up latnení sa v živote sp oločnosti [p roj ektová monograf ia] : výstup
z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a
potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9. - S. 5-22
ref.císlo: UKF.Nitra.26283
AED011 Balvín, Jaroslav: Metodika výuky : hesla multikulturní výchova. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 249-286
ref.císlo: UKF.Nitra.26322
AED012 Vavreková, Lenka: Multikultúrne prístupy k Rómom v regióne a obci. , 2009
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-530-5.
- S. 200-206
ref.císlo: UKF.Nitra.26286
AED013 Záhumenská, Mária: Negatívne dôsledky chudoby a sociálne znevýhodneného prostredia
pôsobiace na vzdelávanie Rómov. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 368-389
www.crep c.sk
(19)
ref.císlo: UKF.Nitra.26281
AED014 Rác, Ivan: Pedagogické aspekty sociálnej práce vo vzťahu k násiliu páchanému na ženách v
partnerskom vzťahu. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 176-197
ref.císlo: UKF.Nitra.33311
AED015 Čerešník, Michal: Percipovanie kontroly a rozhodovacie štýly u vysokoškolských študentov /
študentiek = Perceived control and decisional styles in group of university students. , 2010
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-710-1. - S. 6-11
ref.císlo: UKF.Nitra.26282
AED016 Selická, Denisa: Podnety sociálno-pedagogickej pomoci pre rómsku rodinu. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 198-221
ref.císlo: UKF.Nitra.26278
AED017 Lyko, Miroslav: Pohľad na výchovu podľa zásad kresťanskej etiky. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 55-81
ref.císlo: UKF.Nitra.26280
AED018 Rosinský, Rastislav: Postoje a predsudky učiteľov I. stupňa ZŠ k Rómom. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 121-146
ref.císlo: UKF.Nitra.31810
AED019 Marková, Dagmar - Šmehilová, Anna - Lukšík, Ivan: Posunkový jazyk v oblasti sexuality na
príklade pohlavného styku. , 2010
In:Sexuality III = Sexualities III : zborník vedeckých príspevkov. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-745-3. - S. 50-62
ref.císlo: UKF.Nitra.34170
AED020 Gabrielová, Jana: Pracovná migrácia a európske služby zamestnanosti. , 2010
In:Liberalizácia p racovného p ráva a nové trendy vo vývoj i p racovných vzťahov : zborník vedeckých prác.
Košice : UPJŠ, 2010. - ISBN 978-80-7097-840-5. - S. 99-107
ref.císlo: UKF.Nitra.31814
AED021 Čerešník, Michal - Čerešníková, Miroslava: Prečo je jazyk nástrojom rodovej nerovnosti. , 2010
In:Sexuality III = Sexualities III : zborník vedeckých príspevkov. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-745-3. - S. 152-159
ref.císlo: UKF.Nitra.35781
AED022 Poliaková, Nikoleta - Boledovičová, Mária: Prevencia alergie. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-450-1. - S. 273-284
ref.císlo: UKF.Nitra.34476
AED023 Haburajová Ilavská, Lenka - Gabrielová, Jana: Rodová rovnosť v EÚ. , 2010
In:Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-842-9. S. 186-202
www.crep c.sk
(20)
ref.císlo: UKF.Nitra.33263
AED024 Slyšková, Ivana - Pilárik, Ľubor: Rozhodovanie a intuícia manažérov z perspektívy Teórie
kognitívneho a experienciálneho Self = Managers decision - making and intuition in the perspective of the
cognitive experiental self - theory. , 2010
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-710-1. - S. 30-41
ref.císlo: UKF.Nitra.26285
AED025 Kozubík, Michal: Sociálne vyčlenenie a etnicita rómskej národnostnej menšiny obce Huncovce.
, 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 334-367
ref.císlo: UKF.Nitra.26716
AED026 Selická, Denisa: Sociálno - výchovné a jazykové aspekty v rómskych rodinách v okrese Nitra. ,
2009
In:Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych
sp oločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi
spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9. - S. 402-409
ref.císlo: UKF.Nitra.30655
AED027 Ruisel, Imrich - Jariabková, Katarína: Stálosť osobnostných čŕt ľudí s mentálnym postihnutím. ,
2010
In:Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a mottivácií II : medzinárodná konferencia pri príležitosti
50. výročia založenia Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Bratislava 26. - 27.
november 2009. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - ISBN 978-80-89236-93-0. - S. 387-392
ref.císlo: UKF.Nitra.26247
AED028 Lehoczká, Lýdia - Haburajová Ilavská, Lenka: Stimuly, bariéry a ďalšie determinanty utvárania
identity a integrity v marginalizovaných rómskych komunitách.. , 2009
In:Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej p ráce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v
rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych
detí. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2. - S. 13-54
ref.císlo: UKF.Nitra.34474
AED029 Vernarcová, Jana: Štýl identity adolescentov / adolescentiek v kontexte sexuality. , 2010
In:Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-842-9. S. 54-67
ref.císlo: UKF.Nitra.33264
AED030 Hanzlíková, Michaela - Pilárik, Ľubor: Štýly rozhodovania a burn-out v pomáhajúcich
profesiách = Decision - making styles and the burn-out in helping proffesions. , 2010
In:Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-710-1. - S. 42-49
ref.císlo: UKF.Nitra.34438
AED031 Marková, Dagmar - Ďurčeková, Zuzana: Tradičné prístupy k manželstvu. , 2010
In:Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-842-9. S. 68-85
ref.císlo: UKF.Nitra.34473
AED032 Vernarcová, Jana: Vplyv programu sexuálnej výchovy na štýly identity adolescentov/
adolescientiek. , 2010
In:Sexualities IV. : sexualita v spoločnosti. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2010. - ISBN 978-80-223-2960-6. - S. 233-247
www.crep c.sk
(21)
ref.císlo: UKF.Nitra.26877
AED033 Benďáková, Mária: Vplyv rodinnej a školskej výchovy na zmiernenie chudoby Rómov, žijúcich
v marginalizovaných komunitách. , 2009
In:Možnosti nap redovania Rómov p ri up latnení sa v živote sp oločnosti [p roj ektová monograf ia] : výstup
z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a
potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9. - S. 181-199
ref.císlo: UKF.Nitra.34478
AED034 Lulei, Martin: Vybrané aspekty násilnej kriminality a sexuálnych životných štýlov. , 2010
In:Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-842-9. S. 212-223
AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch
Pocet záznamov: 3
ref.císlo: UKF.Nitra.31281
AEG001 Mráz, Miloš - Lacinová, Zdena - Drápalová, Jana - Haluzíková, Denisa - Matoulek, Martin Trachta, Pavel - Kavalková, Petra - Svačina, Štepán - Haluzík, Martin: Expression of Proinflammatory
Factors in Subcutaneous Adipose Tissue and Peripheral Monocytes of Patients with Obesity and Type 2
Diabetes Mellitus: The Effect of Very Low Calorie Diet. , 2010
In:Diabetes. - ISSN 0012-1797. - Vol 59, suppl. 1 (2010), p. A488-A488
ref.císlo: UKF.Nitra.31511
AEG002 Čavojová, Vladimíra - Verešová, Marcela - Belovičová, Zuzana - Romanová, Martina: Theory
of mind and empathy in school-aged children without ToM disorder. , 2010
In:Psychology & Health. - ISSN 0887-0446. - Suppl. 1, vol. 25, no. 6 (2010), p. 176-177
ref.císlo: UKF.Nitra.32332
AEG003 Boledovičová, Mária - Šaradyová, Lucia - Svačina, Štepán: Town village diference as
globalisation marker in obesity of school children and thein parents. , 2010
In:Obesity reviews. - ISSN 1467-7881. - Vol. 11, no. 1 (2010), p. 446
AFA Publikované pozvané referáty na zahranicných vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 6
ref.císlo: UKF.Nitra.36597
AFA001 Mesárošová, Jozefína: Manažment bolesti u pacientov po amputáciách dolnej končatiny s
využitím kalsifikačného systému ošetrovateľstva NIC a NOC. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference v
ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7248-607. - S.
187-191
ref.císlo: UKF.Nitra.29750
AFA002 Líšková, Miroslava - Vörösová, Gabriela: Multimediálna podpora výučby teórie ošetrovateľstva.
, 2010
In:Pracovní den Marty Staňkové : sborník konference s mezinárodní účastí, Praha 26.3.2009. Praha :
Univerzita Karlova, 2010. - ISBN 978-80-254-5597-5. - S. 19-26
ref.císlo: UKF.Nitra.31460
AFA003 Vörösová, Gabriela: Problematika nástrojov merania a príprava sestier. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspěvkú V. Slezské vědecké konference
ošetŕovatelství s mezinárodní účastí. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7248-607-6. - S.
297-299
www.crep c.sk
(22)
ref.císlo: UKF.Nitra.31331
AFA004 Líšková, Miroslava: Rómovia a neodkladná zdravotná starostlivosť. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetŕovatelství V : sborník příspěvku V. Slezské vědecké konference
oŠetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7247-607-6. - S.
149-152
ref.císlo: UKF.Nitra.31012
AFA005 Rác, Ivan: The Violence on Women. , 2010
In:Ii it easy to be young ?. Volgograd : Publishing House "BLANC", 2010. - ISBN 978-598820-061-1. P. 22
ref.císlo: UKF.Nitra.32772
AFA006 Boledovičová, Mária - Jurišová, Erika - Pagurková, Marcela: Životospráva žiakov 6. – 10.
ročníka ZŠ. , 2010
In:Obezitologie a baratrie. Praha : Česká obezitologická společnost, 2010. - S. 1
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 12
ref.císlo: UKF.Nitra.33584
AFB001 Bančejová, Jozefína - Bratová, Andrea - Gondárová-Vyhničková, Helenka: Anestetická
starostlivosť - predanestetické vyšetrenie a vlastná príprava pacienta na anestéziu (vyžiadaný príspevok). ,
2010
In:Zborník p rísp evkov z I. celoslovenskej konf erencii sestier p racuj úcich v neurológii s medzinárodnou
účasťou : zborník príspevkov, košice 19. - 20. novembra 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-970482-7-3. - S. 72-76
ref.císlo: UKF.Nitra.31670
AFB002 Bratová, Andrea - Ilievová, Ľubica: História a súčasnosť vzdelávania v profesii zdravotníckeho
záchranára. , 2010
In:Historické p ohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania : vedecká konferencia pri
príležitosti 375. výročia založenia Trnavskej univerzity pod záštitou prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc.
dekana FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, 5. október 2010. Trnava : Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 213-218
ref.císlo: UKF.Nitra.31730
AFB003 Bratová, Andrea - Ilievová, Ľubica: História a vývoj záchranných zdravotných služieb vo svete a
v SR. , 2010
In:Historické p ohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania : vedecká konferencia pri
príležitosti 375. výročia založenia Trnavskej univerzity pod záštitou prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc.
dekana FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, 5. október 2010. Trnava : Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 145-154
ref.císlo: UKF.Nitra.30494
AFB004 Ritomský, Alojz - Sollár, Tomáš: Metodologický pohľad na anatómiu dizertačnej práce =
Methodological view on the anatomy of dissertation. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 1-30
ref.císlo: UKF.Nitra.28286
AFB005 Tekel, Richard - Ďurčeková, Zuzana: Monitoring rizikových faktorov vzniku závislostí ako
základná požiadavka prípravy a realizácie efektívneho programu primárnej prevencie závislostí. , 2010
In:Nové asp ekty v sociálnej p ráci II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita,
2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S. 399-409
www.crep c.sk
(23)
ref.císlo: UKF.Nitra.26060
AFB006 Bratová, Andrea - Ilievová, Ľubica: Psychická pripravenosť zdravotníckeho záchranára na
povolanie (poznatky z praxe). , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava 19. november 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-308-5. - S. 144-147
ref.císlo: UKF.Nitra.28967
AFB007 Chovancová, Katarína - Hugáňová, Andrea - Tomka, Milan: Sex-biznis a diskriminácia. , 2010
In:Zborník ku Konf erencii o rôznych f ormám diskriminácie : príspevky z vedeckej konferencie, Bratislava
27. a 28. novembra 2009. Bratislava : KartPrint, 2010. - ISBN 978-80-88870-82-1. - S. 93-99
ref.císlo: UKF.Nitra.30110
AFB008 Bratová, Andrea - Smilka, Milan: Úloha sestry pri premedikácii pediatrických pacientov v
dennej chirurgii. , 2010
In:Zborník p rísp evkov z III. celoslovenskej konf erencie sestier p racuj úcich v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Trnava, 24. - 25. jún 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. - S. 18-19
ref.císlo: UKF.Nitra.30113
AFB009 Bratová, Andrea - Ilijevová, Ľubica: Urgentná zdravotná starostlivosť - psychická príprava na
profesiu. , 2010
In:Zborník p rísp evkov z III. celoslovenskej konf erencie sestier p racuj úcich v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Trnava, 24. - 25. jún 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. - S. 120-124
ref.císlo: UKF.Nitra.31662
AFB010 Vörösová, Gabriela - Hulová, Eva: Vplyv kresťanských reholí na ošetrovateľstvo. , 2010
In:Historické p ohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania : vedecká konferencia pri
príležitosti 375. výročia založenia Trnavskej univerzity pod záštitou prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc.
dekana FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, 5. október 2010. Trnava : Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-80-8082-393-1. - S. 15-26
ref.císlo: UKF.Nitra.30115
AFB011 Pecho, Ľuboš - Botíková, Andrea - Bratová, Andrea: Za všetkým hľadaj ženu - otrava
organofosfátmi. , 2010
In:Zborník p rísp evkov z III. celoslovenskej konf erencie sestier p racuj úcich v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Trnava, 24. - 25. jún 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. - S. 34-38
ref.císlo: UKF.Nitra.26059
AFB012 Bratová, Andrea - Botíková, Andrea - Pecho, Ľuboš: Zdravotnícka profesia – psychologické
aspekty zvládania KPR. , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava 19. november 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-308-5. - S. 138-143
AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 68
ref.císlo: UKF.Nitra.19850
AFC001 Kasanová, Anna: Aj extrémne chudobní majú svoje práva ?. , 2009
In:Akční p ole sociální p ráce III. Aktuální otázky sociální p ráce a sociální p edagogiky : sborník z
konference, Olomou 13.03.2009. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISBN 978-80-244-2449-1. - S.
57-63
www.crep c.sk
(24)
ref.císlo: UKF.Nitra.35300
AFC002 Pavelová, Ľuba - Tomka, Milan: Aké sú požiadavky na profesionálny profil absolventa
študijného programu sociálna práca ?. , 2010
In:Rizika sociální p ráce : sborník z konference VII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 1. a 2.
řijna 2010. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-086-3. - S. 416-424
ref.císlo: UKF.Nitra.30135
AFC003 Tekel, Richard - Ďurčeková, Zuzana: Aplikácia etického kódexu pri výkone sociálnej práce v
rámci aktivít neziskových organizácií poskytujúcich sociálne služby v meste Nitra. , 2010
In:Etika sociální p ráce : zborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. až 17.
října 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-037-5. - S. 322-328
ref.císlo: UKF.Nitra.36117
AFC004 Pecho, Ľuboš - Bratová, Andrea - Penzeš, Ján: Aspekty intoxikácie u detského pacienta v
prednemocničnej starostlivosti. , 2010
In:Ostrava v urgentní p éči 2011 : sborník přednášek, Ostrava 1.4.2011. Ostrava : Ostravská univerzita,
2011. - ISBN 978-80-7368-805-9. - S. 28-29
ref.císlo: UKF.Nitra.32365
AFC005 Balvín, Jaroslav: Co je to inteRRizmus a proč sou za něj oceňovány pŕední odborníci?. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 13-14
ref.císlo: UKF.Nitra.30227
AFC006 Mališková, Zuzana - Šrank, Marek: Dilemy v práci sociálneho pracovníka v zdravotníctve. ,
2010
In:Etika sociální p ráce : sborník z konference VI. hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. a 17.
října 2009. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-807435-037-5. - S. 186-190
ref.císlo: UKF.Nitra.32369
AFC007 Balvín, Jaroslav: Dobré příklady práce s odlišnými. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 79-80
ref.císlo: UKF.Nitra.29234
AFC008 Gajdošová, Petra - Gabrielová, Jana: Dôsledky komunikačnej a informačnej bariéry u ľudí so
sluchovým postihnutím s akcentom na ochranu ľudských práv. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
85-98
ref.císlo: UKF.Nitra.31357
AFC009 Solgajová, Andrea - Semanišinová, Mária: EBN v kontexte vzdelávania a výskumu v
ošetrovateľstve. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspevků V. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Opava 22. - 23. září 2010. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7248-607-6. - S. 248-250
ref.císlo: UKF.Nitra.30128
AFC010 Vanková, Katarína: Edukačný proces v podmienkach sociálne - znevýhodňovaného prostredia,
zameraný na rómske etnikum. , 2010
In:Etika sociální p ráce : Sborník z konference VI. hradecké dny sociální práce. Hradec Králové :
Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-807435-037-5. - S. 408-418
www.crep c.sk
(25)
ref.císlo: UKF.Nitra.25809
AFC011 Cápay, Martin - Boledovičová, Mária: Elektronické študijné podpory vo vzdelávaní
zdravotníckeho personálu. , 2009
In:eLearning 2009 : sborník příspěvků z 9. ročníku souteže a konference s mezinárodní účastí eLearning
2009, které se uskutečnila ve dnech 10. až 12. listopadu 2009 v Hradci Králové. Hradec Králové :
Gaudeamus, 2009. - ISBN 978-80-7041-971-7. - S 112-116
ref.císlo: UKF.Nitra.30307
AFC012 Gabrielová, Jana: Etické princípy sociálnej práce so seniormi. , 2010
In:Etika sociální p ráce : zborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. až 17.
října 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-037-5. - S. 122-125
ref.císlo: UKF.Nitra.30229
AFC013 Hugáňová, Andrea - Chovancová, Katarína: Etické princípy terénnej sociálnej práce. , 2010
In:Etika sociální p ráce : Sborník z konference VI. hradecké dny sociální práce. Hradec Králové :
Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-807435-037-5. - S. 78-82
ref.císlo: UKF.Nitra.30230
AFC014 Tomka, Milan - Kasanová, Anna: Etika rodinnej terapie. , 2010
In:Etika sociální p ráce : Sborník z konference VI. hradecké dny sociální práce. Hradec Králové :
Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-807435-037-5. - S. 96-104
ref.císlo: UKF.Nitra.33571
AFC015 Majerník, Jaroslav - Molčan, Michal - Majerníková, Ž.: Evaluation of posture stability in
patients with vestibular diseases. , 2010
In:SAMI 2010. Budapest : Óbuda Universit, 2010. - ISBN 978-1-4244-6423-4. - P. 271-274
ref.císlo: UKF.Nitra.30226
AFC016 Hrozenská, Martina: Fenomén hodnôt v práci so staršími ľuďmi. , 2010
In:Etika sociální p ráce : Sborník z konference VI. hradecké dny sociální práce. Hradec Králové :
Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-807435-037-5. - S. 132-139
ref.císlo: UKF.Nitra.32375
AFC017 Balvín, Jaroslav: Filozofie a etika v sociální práci. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 362-363
ref.císlo: UKF.Nitra.27512
AFC018 Kasanová, Anna - Tomka, Milan: Hodnota práce pre jednotlivca a rodinu. , 2009
In:Akční p ole sociální p ráce III. Aktuální otázky sociální p ráce a sociální p edagogiky : sborník z
konference, Olomou 13.03.2009. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISBN 978-80-244-2449-1. - S.
64-74
ref.císlo: UKF.Nitra.35295
AFC019 Kozubík, Michal: Chudoba verzus kultúra (obyvatelia osád hornádskej doliny (SR). , 2010
In:Rizika sociální p ráce : sborník z konference VII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 1. a 2.
řijna 2010. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-086-3. - S. 86-94
ref.císlo: UKF.Nitra.33134
AFC020 Kyuchukov, Hristo: Intercultural education and minority lanuages. , 2010
In:Interra 9. Praha : Hnuti R, 2010. - ISBN 978-80-86798-05-9. - S. 213-222
www.crep c.sk
(26)
ref.císlo: UKF.Nitra.33760
AFC021 Balvín, Jaroslav: K metodice výuky základů filozofie a sodciologie pro studenty
ošetrovatelství a urgentní medicíny : jako duchovního základu jejich profesionální identity a autority. ,
2010
In:Nové p oznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a voj enského zdravotníctva :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou "Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník", Ružomberok
11. – 12. november 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9. - S.
411-429
ref.císlo: UKF.Nitra.29235
AFC022 Gálová, Lucia: Koeficient kappa - aplikačné možnosti, výhody a nevýhody. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
98-105
ref.císlo: UKF.Nitra.31283
AFC023 Romanová, Martina - Sollár, Tomáš: Komparácia aktuálnej normy a vnímanej normy v oblasti
užívania návykových látok v skupine adolescentov. , 2010
In:Sborník Přísp ěvků Sociální p rocesy a osobnost 2009 : Člověk na cestě životem: rizika, výzvy,
příležitosti. Brno : AV ČR, 2010. - ISBN 978-80-86174-15-0. - S. 303-310
ref.císlo: UKF.Nitra.29260
AFC024 Štangová, Daniela: Komparácia mispercepcie užívania návykových látok u adolescentov. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
318-326
ref.císlo: UKF.Nitra.34428
AFC025 Popelková, Marta: Kultivácia osobnosti pomáhajúceho pracovníka. , 2010
In:II.Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
12-21
ref.císlo: UKF.Nitra.29072
AFC026 Kyuchukov, Hristo: Kulturno-istoriceskiyat model na L.S. Vigotsky za usvoyavane na ezik. ,
2010
In:Preduchilishnoto detstvo i otgovornostite na savremennoto obshtestvo : dokladi ot nauchna
konferenciya s mezhdunarodno uchastie. Burgas : Libra Skorp, 2010. - ISBN 978-954-471-095-8. - S.
417-431
ref.císlo: UKF.Nitra.33026
AFC027 Mesárošová, Jozefína: Manažment bolesti u pacientov po amputáciách dolnej končatiny s
využitím klasifikačného systému NANDA a NIC. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Opava 22. - 23. září 2010. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7248-607-6. - S. 187-191
ref.císlo: UKF.Nitra.29262
AFC028 Ulická, Linda: Maskulinita / feminita rozprávkového alebo filmového hrdinu z detstva ako jeden
z determinantov sebaúcty vysokoškoláka. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
350-357
www.crep c.sk
(27)
ref.císlo: UKF.Nitra.32368
AFC029 Balvín, Jaroslav: Metody práce s jinými, odlišnými. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 69-71
ref.císlo: UKF.Nitra.32372
AFC030 Balvín, Jaroslav: Metody práce s romkými komunitami. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 248-250
ref.císlo: UKF.Nitra.32367
AFC031 Balvín, Jaroslav: Metody práce v podání mezinárodních odborníků. Úvodní poznámky k
plenárnímu jednání.. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 20-21
ref.císlo: UKF.Nitra.32373
AFC032 Balvín, Jaroslav: Metody sociální práce. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 270-274
ref.císlo: UKF.Nitra.32374
AFC033 Balvín, Jaroslav: Metody zdravotní práce. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 341-343
ref.císlo: UKF.Nitra.35296
AFC034 Vanková, Katarína: Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka pracovníka sociálnej prevencie a roly poradcu ku klientovi. , 2010
In:Rizika sociální p ráce : sborník z konference VII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 1. a 2.
řijna 2010. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-086-3. - S. 156-165
ref.císlo: UKF.Nitra.32370
AFC035 Balvín, Jaroslav: Mutlidimenziální spektrum metod: úvodní poznámky k první sekci. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 91-95
ref.císlo: UKF.Nitra.31807
AFC036 Lulei, Martin: Názory verejnosti na vybrané aspekty restoratívnej justície v SR – výskumná
sonda = Public attitudes towards chosen aspects of restorative justice in Slovakia – pilot study. , 2010
In:Sociální, ekonomické, p rávní a bezp ečnostní otázky současnosti : (Česká a Slovenská republika na
počátku nového milénia) : 2. mezinárodní slovensko-česká konference. Praha, 23. a 24. dubna 2010.
Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. - ISBN 978-80-86744-84-1. - S. 271-279
ref.císlo: UKF.Nitra.32371
AFC037 Balvín, Jaroslav: O metodách práce v rómskych komunitách, metodách sociální a zdravotné
práce: úvodní poznámky k druhé sekci.. , 2010
In:InteRRa 9 : metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 247-251
www.crep c.sk
(28)
ref.císlo: UKF.Nitra.32366
AFC038 Balvín, Jaroslav: O významu InteRRy 9 a symbolice její i minulých a budoucích konferencí pod
názvem InteRRa 10, InteRRa 11 a InteRRa 12. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 16-19
ref.císlo: UKF.Nitra.33189
AFC039 Libová, Ľubica - Vörösová, Gabriela: Pohyb v prevencii osteoporózy. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství : sborník příspevků V. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Opava 22. - 23. září 2010. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7248-607-6. - S. 135-140
ref.císlo: UKF.Nitra.30224
AFC040 Selická, Denisa: Pomoc, podpora sociálního pracovníka pri znovuobnovení etických hodnôt v
rómskej rodine. , 2010
In:Etika sociální p ráce : zborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. až
17. října 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-037-5. - S. 308-315
ref.císlo: UKF.Nitra.32378
AFC041 Balvín, Jaroslav: Porč a o čem by měl vědet profesionál v pomáhajících profesích z oblasti
romské kultury. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 435-440
ref.císlo: UKF.Nitra.33761
AFC042 Schmidtová, Zuzana: Postoj verejnosti k prevencii kolorektálneho karcinómu. , 2010
In:Nové p oznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a voj enského zdravotníctva :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou "Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník", Ružomberok
11. – 12. november 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-629-9. - S.
467-476
ref.císlo: UKF.Nitra.31585
AFC043 Krištofová, Erika: Potreby pacienta s enterálnou výživou. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspevku V. Slezké vědecké konference
ošetřovatelství s medzinárodní účastí Opava, 22. - 23. září 2010. Opava : Slezká univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7248-607-6. - S. 125-128
ref.císlo: UKF.Nitra.31591
AFC044 Brázdilová, Dana - Solgajová, Andrea - Semanišinová, Mária: Použitie dotazníka bolesti BPI
(Brief Pain Inventory) u geriatricky chorých z bolesťou pri nádorových ochoreniach. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Opava 22. - 23. září 2010. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7248-607-6. - S. 35-37
ref.císlo: UKF.Nitra.35853
AFC045 Chovancová, Katarína - Hugáňová, Andrea: Práca s neorganizovanou mládežou v meste Nitra. ,
2010
In:SOCIALIA 2010 - sociální deviace v kontextu sp olečenských věd : sborník recenzovaných příspěvků z
mezinárodní konference konané na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové dne 14. - 15. října
2010. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2010. - ISBN 978-80-7435-091-7. - S. 137-142
www.crep c.sk
(29)
ref.císlo: UKF.Nitra.30107
AFC046 Lehoczká, Lýdia: Premeny rómskeho etnika : Rómovia medzi tradíciami a súčasnosťou Rómovia ako ich poznáme i nepoznáme. , 2010
In:Etika sociální p ráce : zborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. až 17.
října 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-037-5. - S. 300-308
ref.císlo: UKF.Nitra.32376
AFC047 Balvín, Jaroslav: Proč a o čem je filozofie a etika pomáhajících profesí. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 364-369
ref.císlo: UKF.Nitra.31469
AFC048 Melišková, Marta: Prvotná analýza obsahovej ekvivalencie slovenskej verzie MMPI-2. , 2010
In:II. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí. Ostrava : Ostravská
univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S. 235-243
ref.císlo: UKF.Nitra.35297
AFC049 Hrozenská, Martina: Riziká vnímania a prezentovania starnutia a staroby v postmodernej dobe. ,
2010
In:Rizika sociální p ráce : sborník z konference VII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 1. a 2.
řijna 2010. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-086-3. - S. 166-171
ref.císlo: UKF.Nitra.29207
AFC050 Uhláriková, Jana: Rodinné prostredie a štýl výchovy z pohľadu adolescentov. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
344-350
ref.císlo: UKF.Nitra.32377
AFC051 Balvín, Jaroslav: Romská kultura jako sučást kultury světové. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 364-369
ref.císlo: UKF.Nitra.32379
AFC052 Balvín, Jaroslav: Shrnutí je resume a resume je závěr. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 546-548
ref.císlo: UKF.Nitra.32188
AFC053 Rác, Ivan: Sociálna práca a násilie páchané na ženách v partnerskom vzťahu : vedecká štúdia
monografického charakteru. , 2010
In:InteRRa 9 : Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami.
Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha :
Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-87698-05-9. - S. 508-545
ref.císlo: UKF.Nitra.34195
AFC054 Balvín, Jaroslav: Sociální práce jako multidimenziální systém vědných disciplin. Její
pedagogický, psychologický a filozofický rozměr = Social work as a system multidimenzial disciplines.
Her pedagogical, psychological and philosophical dimensions. , 2010
In:Pedagogické a p sychologické discip líny v p říp ravě p racovníků v sociální sf éře : sborník z mezinárodní
konference konané dne 21.4.2010 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem :
UJEP, 2010. - ISBN 978-80-7414-276-5. - S. 15-35
www.crep c.sk
(30)
ref.císlo: UKF.Nitra.35994
AFC055 Balvín, Jaroslav: Sociální práce, etika Romové. , 2010
In:Akční p ole sociální p ráce IV. : sborník příspěvků z vědecké konference, Olomouc 23. březen 2010.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - ISBN 978-80-7315-211-6. - S. 7-20
ref.císlo: UKF.Nitra.31977
AFC056 Škvrnda, František: Sociálno-ekonomické aspekty bezpečnosti v podmienkach utvárajúcej sa
multipolarity moci vo svetovej politike. , 2010
In:Sociální, ekonomické, p rávní a bezp ečnostní otázky současnosti : (Česká a Slovenská republika na
počátku nového milénia) : 2. mezinárodní slovensko-česká konference. Praha, 23. a 24. dubna 2010.
Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. - ISBN 978-80-86744-84-1. - S. 478-484
ref.císlo: UKF.Nitra.29238
AFC057 Hugáňová, Andrea - Chovancová, Katarína: Substitučná liečba závislosti. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
157-167
ref.císlo: UKF.Nitra.27654
AFC058 Pavelová, Ľuba: Systémová práca s rodinou závislého. , 2009
In:Akční p ole sociální p ráce III. Aktuální otázky sociální p ráce a sociální p edagogiky : sborník z
konference, Olomouc 13.03.2009. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISBN 978-80-244-2449-1. S. 154-161
ref.císlo: UKF.Nitra.27511
AFC059 Tomka, Milan: Špecifiká sociálnej práce s rodinou seniora. , 2009
In:Akční p ole sociální p ráce III. Aktuální otázky sociální p ráce a sociální p edagogiky : sborník z
konference, Olomou 13.03.2009. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISBN 978-80-244-2449-1. - S.
193-201
ref.císlo: UKF.Nitra.31592
AFC060 Mankovecká, Monika - Brázdilová, Dana - Tomková, Ivana: Štandardizované ošetrovateľské
plány na OAIM. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Opava 22. - 23. září 2010. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7248-607-6. - S. 173-177
ref.císlo: UKF.Nitra.29656
AFC061 Hanzlíková, Michaela: Štýly rozhodovania v kontexte rôznych profesií. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
124-132
ref.císlo: UKF.Nitra.30108
AFC062 Lyko, Miroslav - Lehoczká, Lýdia: Trvácnosť kresťanských hodnôt : sociálna a misijná práca
ako možnosť podpory ľudskej dôstojnosti človeka.. , 2010
In:Etika sociální p ráce : zborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. až 17.
října 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-037-5. - S. 215-223
ref.císlo: UKF.Nitra.29239
AFC063 Lulei, Martin - Mališková, Zuzana: Tvorba, implementácia a evaluácia etického kódexu
probačných a mediačných úradníkov v Slovenskej republike. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
219-227
www.crep c.sk
(31)
ref.císlo: UKF.Nitra.31593
AFC064 Brázdilová, Dana - Mankovecká, Monika - Káčer, Andrej: Uplatnenie absolventov bakalárskeho
štúdia UKF študijného odboru : Urgentná zdravotná starostlivosť. , 2010
In:Cesta k p rof esionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference
ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Opava 22. - 23. září 2010. Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN
978-80-7248-607-6. - S. 38-40
ref.císlo: UKF.Nitra.35301
AFC065 Balážiová, Petra - Pavelová, Ľuba: Vplyv sociálnej práce na kvalitu života odliečených závislých
v procese resocializácie. , 2010
In:Rizika sociální p ráce : sborník z konference VII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 1. a 2.
řijna 2010. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-086-3. - S. 465-471
ref.císlo: UKF.Nitra.29668
AFC066 Hrdinová, Nina: Výkonové meranie emočnej inteligencie. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí. Ostrava : Ostravská univerzita,
2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S. 151-157
ref.císlo: UKF.Nitra.35268
AFC067 Rác, Ivan: Význam a postavenie sociálneho pracovníka pri práci s "týranými" ženami. , 2010
In:Rizika sociální p ráce : sborník z konference VII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 1. a 2.
řijna 2010. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-086-3. - S. 71-76
ref.císlo: UKF.Nitra.29259
AFC068 Rojková, Zuzana: Vzťah medzi vybranými faktormi drogového správania z aspektu vzniku
drogových závislostí. , 2010
In:2. Česko-slovenská konf erence doktorandů oborů p omáhaj ících p rof esí : sborník z vědecké konference
konané v Ostravě 3. února 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S.
284-291
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 111
ref.císlo: UKF.Nitra.31196
AFD001 Popelková, Marta - Zaťková, Marta: Ako možno nazerať na kvalitu života z pohľadu
psychológie a jej terminológie. , 2010
In:Kvalita života v kontexte 21. storočia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou, Banská Bystrica 13. mája 2010. Banská Bystrica : UMB, 2010. - ISBN 978-80-557-0000-7. - S.
192-199
ref.císlo: UKF.Nitra.34280
AFD002 Balvín, Jaroslav: Alternativní metody a filozofie výchovy pro romské žáky. , 2010
In:Cesta ku vzdelaniu - Way to education : inovácie vzdelávania ako prostriedok ku zvyšovaniu
vzdelanostnej úrovne rómskych detí a mládeže z málo podnetného prostredia. zborník príspevkov z
celoslovenskej konferencie o vzdelávaní, Zvolen 5. august 2010. Zvolen : Quo Vadis, 2010. - ISBN
978-80-970452-0-3. - 26-41
ref.císlo: UKF.Nitra.34279
AFD003 Balvín, Jaroslav: Alternativní metody, filozofie výchovy a učitel romských žáků. , 2010
In:Cesta ku vzdelaniu - Way to education : inovácie vzdelávania ako prostriedok ku zvyšovaniu
vzdelanostnej úrovne rómskych detí a mládeže z málo podnetného prostredia. zborník príspevkov z
celoslovenskej konferencie o vzdelávaní, Zvolen 5. august 2010. Zvolen : Quo Vadis, 2010. - ISBN
978-80-970452-0-3. - 14-25
www.crep c.sk
(32)
ref.císlo: UKF.Nitra.28249
AFD004 Hugáňová, Andrea - Chovancová, Katarína: Analýza sociálnych potrieb obyvateľov obce. , 2009
In:Význam ľudského p otenciálu v regionálnom rozvoj i : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie,
Podhájska 1. a 2. decembr 2009. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o, 2009. - ISBN
978-80-970277-0-4. - S. 100-105
ref.císlo: UKF.Nitra.33522
AFD005 Bančejová, Jozefína - Bratová, Andrea - Gondárová-Vyhničková, Helenka: Anestetická
starostlivosť - predanestetické vyšetrenie a vlastná príprava pacienta na anestéziu. , 2010
In:IV. celoslovenská konf erencia sestier p racuj úcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou
p od záštitp u p redsedu nitrianskeho samosp rávneho kraj a doc. Ing. Milana Belicu, PhD. : FNsP Nové
Zámky, 11. - 12. novembra 2010. Nové Zámky : Fakultná nemocnica, 2010. - ISBN 978-80-970482-6-6. S. 11-15
ref.císlo: UKF.Nitra.33305
AFD006 Lulei, Martin - Mališková, Zuzana: Aplikovaná etika v probácii a mediácii v trestných veciach. ,
2010
In:Ap likovaná etika v sociálne p ráci a ďalších p omáhaj úcich p rof esiách : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Piešťany 20. – 21. október 2010. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. - ISBN
978-80-89271-89-4. - S. 256-263
ref.císlo: UKF.Nitra.31500
AFD007 Siamionava, Antonina - Sollár, Tomáš: Aspects of general Wellbeing of international students
living and studying abroad = Aspekty všeobecného wellbeingu medzinárodných študentov žijúcich a
študujúcich v zahraničí. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 256-261
ref.císlo: UKF.Nitra.31433
AFD008 Hanzlíková, Michaela: Burn-out v kontexte rôznych profesií = Burn-out in a context of variabile
professions. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 87-93
ref.císlo: UKF.Nitra.34704
AFD009 Vanková, Katarína: Činnosť pracovníka sociálnej prevencie v sociálnej práci kuratívnej. , 2010
In:Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II. : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie, konanej 10. - 11. júna 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : UMB, 2011. - ISBN
978-80-557-0103-5. - S. 232-238
ref.císlo: UKF.Nitra.27156
AFD010 Kozubík, Michal: Dobrovoľnícka činnosť Hospicu - Domu pokoja a mieru u Bernadetky. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 384-388
ref.císlo: UKF.Nitra.27763
AFD011 Gerganov, Encho - Kyuchukov, Hristo: Education of Roma children in Bulgaria - some issues
and perspectives. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 50-64
www.crep c.sk
(33)
ref.císlo: UKF.Nitra.27208
AFD012 Klein, Vladimír: Edukácia rómskych žiakov a (rómsky) asistent učiteľa. , 2009
In:Rómovia - Roma - Romanies : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 25. 26. marca 2009. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2009. - ISBN 978-80-85328-61-5. - S. 65-87
ref.císlo: UKF.Nitra.30331
AFD013 Vanková, Katarína: Edukácia v školskom systéme v kontexte sociálnej spravodlivosti. , 2010
In:Dialóg ako cesta sp olužitia. Problematika rozvíj ania sp olužitia viacetnickej sp oločnosti odstraňovaním
vzáj omných bariér : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 2. október 2009.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-538-4. - S. 208-213
ref.císlo: UKF.Nitra.33917
AFD014 Mesárošová, Jozefína: E-learning ako súčasť vzdelávania sestier. , 2010
In:Vzdelávanie v nelekárskych odboroch : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 3. 12. 2010. Bratislava : SZU, 2010. - ISBN 978-80-89352-47-0. - S. 96-99
ref.císlo: UKF.Nitra.31498
AFD015 Rojková, Zuzana: Environmentálne a situačné faktory drogového správania a perspektívy
drogovej závislosti = Environmental and situational factors of drug behaviour from peraspective of
alcohol dependence. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 170-179
ref.císlo: UKF.Nitra.31823
AFD016 Mankovecká, Monika - Brázdilová, Dana: Etické dilemy v akútnych stavoch. , 2010
In:Etické asp ekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a p raxi : zborník z 2. medzinárodnej konferencie,
Ružomberok 7. október 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-616-9. - S.
83-89
ref.císlo: UKF.Nitra.31504
AFD017 Gajdošová, Petra: Etika v práci tlmočníka pre osoby so sluchovým postihnutím = Ethics in the
work of an interpreter for persons with hearing disabilities. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 499-502
ref.císlo: UKF.Nitra.27256
AFD018 Krištofová, Erika: Etiké aspekty komunikácie s pacientom so sluchovým postihnutím. , 2009
In:Komunikácia s p acientmi s p ostihnutím sluchu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o
problematike komunikácie s pacientmi s postihnutím sluchu, Trnava 2. október 2009. Trnava : Trnavská
univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-351-3. - S. 139-142
ref.císlo: UKF.Nitra.26534
AFD019 Rosinský, Rastislav: Etnické postoje učiteľov, študentov a žiakov v Slovenskej republike =
Ethnical attitudes of teachers, students and pupils in Slovak republic. , 2009
In:Rozvoj a p ersp ektívy p edagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie, Prešov 25. 6. 2009. Prešov : Prešovská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-555-0064-5. - S.
352-357
ref.císlo: UKF.Nitra.33519
AFD020 Smilka, Milan - Boroňová, Jana - Bratová, Andrea: Fenomén sestry pri premedikácii detí v
dennej chirurgii. , 2010
In:IV. celoslovenská konf erencia sestier p racuj úcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou
p od záštitp u p redsedu nitrianskeho samosp rávneho kraj a doc. Ing. Milana Belicu, PhD. : FNsP Nové
Zámky, 11. - 12. novembra 2010. Nové Zámky : Fakultná nemocnica, 2010. - ISBN 978-80-970482-6-6. S. 16-20
www.crep c.sk
(34)
ref.císlo: UKF.Nitra.27083
AFD021 Rác, Ivan: Filozoficko - etický rozmer sociálnej práce a jeho súvislosť s násilím páchaným na
ženách v partnerskom vzťahu. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 473-479
ref.císlo: UKF.Nitra.30326
AFD022 Balvín, Jaroslav: Filozofie výchovy a metody výuky ve školách s převahou romských žáků.
Dialog jako součást romské a neromské kultury. , 2010
In:Dialóg ako cesta sp olužitia. Problematika rozvíj ania sp olužitia viacetnickej sp oločnosti odstraňovaním
vzáj omných bariér : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 2. október 2009.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-538-4. - S. 14-23
ref.císlo: UKF.Nitra.33921
AFD023 Líšková, Miroslava: Hodnotenie e-learningového kurzu študentmi ošetrovateľstva. , 2010
In:Vzdelávanie v nelekárskych odboroch : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 3. 12. 2010. Bratislava : SZU, 2010. - ISBN 978-80-89352-47-0. - S. 263-267
ref.císlo: UKF.Nitra.32981
AFD024 Kozubík, Michal: Chudoba verzus kultúra. , 2010
In:Budovanie sp oločnej cesty v sociálnej inklúzii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou v Košiciach 8. októbra 2010. Košice : UPJŠ, 2010. - ISBN 978-80-970543-1-1. S. 146-156
ref.císlo: UKF.Nitra.28362
AFD025 Pavelová, Ľuboslava: Implementácia prvkov konceptu bazálnej stimulácie do klinickej praxe. ,
2010
In:Nové trendy vo vzdelávaní a p raxi ošetrovateľstva a p ôrodnej asistencie : zborník z konferencie
konanej dňa 25. - 26. marca 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-548-3.
- S. 143-147
ref.císlo: UKF.Nitra.29916
AFD026 Rodinová , Mária - Jurišová, Erika: Inteligencia a zvedavosť u detí predškolského veku. , 2009
In:Premeny p sychológie v európ skom p riestore : 27. Psychologické dni. Zborník príspevkov, bratislava
9.-11. september 2009. Bratislava : Stimul, 2009. - ISBN 97-0-89236-74-9. - S. 291-295
ref.císlo: UKF.Nitra.33089
AFD027 Šmehilová, Anna - Šmehilová st., Anna: Katechéza, ohlasovanie a príprava na katechézy. , 2010
In:Formy a p ersp ektívy odovzdávania viery nep očuj úcim : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 22.
januára 2010. Trnava : Dobrá kniha, 2010. - ISBN 978-80-7141-682-1. - S. 95 - 112
ref.císlo: UKF.Nitra.29596
AFD028 Matulay, Stanislav: Katolícka cirkev ako tuhá prekážka v oceáne súčasnej tekutej modernej
spoločnosti. , 2009
In:Ľudský rozvoj v kontexte encykliky Benedikta XVI. Caritas in veritate : zborník z vedeckej konferencie,
Košice 5. november 2009. Prešov : Katolícka univerzita, 2009. - ISBN 978-80-7165-788-0. - S. 125-131
ref.císlo: UKF.Nitra.30332
AFD029 Vavreková, Lenka: Komunikácia medzi terénnym sociálnym pracovníkom a klientom v rómskej
komunite : významná súčasť kultúry medzietnického dialógu. , 2010
In:Dialóg ako cesta sp olužitia. Problematika rozvíj ania sp olužitia viacetnickej sp oločnosti odstraňovaním
vzáj omných bariér : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 2. október 2009.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-538-4. - S. 214-222
www.crep c.sk
(35)
ref.císlo: UKF.Nitra.27821
AFD030 Zrubcová, Dana - Schmidtová, Zuzana: Komunitná starostlivosť o duševne chorých. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 114-119
ref.císlo: UKF.Nitra.27838
AFD031 Nádaská, Iveta - Peťková, Jana: Komunitné ošetrovateľstvo ako nástroj implementácie
ošetrovateľských služieb. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 211-216
ref.císlo: UKF.Nitra.27087
AFD032 Ďurčeková, Zuzana - Tekel, Richard: Konštrukcie a sémantické reprezentácie manželstva, sexu,
intimity a lásky z intersexuálnych aspektov. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 279-286
ref.císlo: UKF.Nitra.27155
AFD033 Bachoreczová, Gabriela - Menkyová, Ingrid - Tvrdoň, Miroslav: Kvalita sociálnych služieb. ,
2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 268-274
ref.císlo: UKF.Nitra.27770
AFD034 Verešová, Gabriela - Brišková, Michaela - Solgajová, Andrea - Cetlová, Lada: Kvalita života
seniorov vo vybranom sociálnom zariadení. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 107-113
ref.císlo: UKF.Nitra.27836
AFD035 Repková, Anna - Hrozenská, Martina: Kvalita života starších ľudí ako výsledok vzájomného
pôsobenia sociálnych a zdravotných faktorov. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 197-204
ref.císlo: UKF.Nitra.27826
AFD036 Hugáňová, Andrea - Chovancová, Katarína: Ľudská dôstojnosť a prostitúcia. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 209-212
ref.císlo: UKF.Nitra.27829
AFD037 Juhásová, Andrea: Ľudská dôstojnosť v intenciách opatrovateľa a opatrovaného. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 30-35
www.crep c.sk
(36)
ref.císlo: UKF.Nitra.27009
AFD038 Tkáč, Vojtech: Ľudské práva a podniková sociálna zodpovednosť. , 2009
In:Európ ska dimenzia p odnikovej sociálnej zodp ovednosti a j ej vp lyv na reguláciu p racovnop rávnych
vzťahov : zborník príspevkov účastníkov vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou, Košice 12. máj
2009. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. - ISBN 978-80-7097-780-4. - S. 18-30
ref.císlo: UKF.Nitra.27764
AFD039 Kyuchukov, Hristo: Manush Romanov and the collection of Roma songs from Bulgaria. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 76-79
ref.císlo: UKF.Nitra.30442
AFD040 Chovancová, Katarína - Hugáňová, Andrea: Metadónové centrum v Nitre ? = Methadone clinic
in Nitra ?. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 464-468
ref.císlo: UKF.Nitra.34752
AFD041 Baková, Daniela - Krellová, Katarína: Miesto histórie sociálnych služieb v regióne Nitra. , 2010
In:Sociálne služby v regióne : zborník z vedeckej konferencie, Skalica 18.11.2010. Skalica : Občianske
združenie ELISABETH, 2010. - ISBN 978-80-970567-0-4. - S. 133-142
ref.císlo: UKF.Nitra.34774
AFD042 Bratová, Andrea: Mimoriadne udalosti a vzdelávanie v zdravotníckej profesii. , 2010
In:Pedagogika ošetřovatelství - tradice, současnost a p ersp ektivy : zbornik z konference, Zlín 26. 20.
2010. Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7318-995-2. - S. 72-75
ref.císlo: UKF.Nitra.30763
AFD043 Selická, Denisa - Lehoczká, Lýdia: Možnosti pomoci sociálno-pedagogickej práce rómských
rodinách. , 2010
In:Pedagogická veda a školská p rax v historickom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie, Trnava 28. január 2010. Trnava : UCM, 2010. - ISBN 978-80-8105-182-1. - S. 637-648
ref.císlo: UKF.Nitra.25928
AFD044 Vörösová, Gabriela: Možnosti štandardnej komunikácie a výmeny informácií medzi sestrami v
21. storočí. , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava 19. november 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-308-5. - S. 9-19
ref.císlo: UKF.Nitra.27837
AFD045 Rác, Ivan: Násilie páchané na ženách a pedagogický aspekt sociálnej práce. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 205-210
ref.císlo: UKF.Nitra.27830
AFD046 Kasanová, Anna: Nezamestnanosť mladých ľudí ako jedna z príčin chudoby. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 36-41
www.crep c.sk
(37)
ref.císlo: UKF.Nitra.31555
AFD047 Ulická, Linda: Odpustenie a jeho význam pre človeka súčasnosti. , 2010
In:"Sp oločnosť, kríza, rodina" : zborník príspevkov z III.ročníka vedecko-odbornej konferencie "Sociálne
posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet". Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN
978-80-8084-610-7. - S. 495-501
ref.císlo: UKF.Nitra.31452
AFD048 Ulická, Linda: Odpustenie sebe, iným ľuďom a negatívnym situáciám vo vzťahu k depresii a
pomste = Forgiveness of oneself, others and negative situations in relation to depression and revenge. ,
2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 154-160
ref.císlo: UKF.Nitra.27839
AFD049 Krištofová, Erika: Ochrana ľudských práv pacienta/klienta. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 222-228
ref.císlo: UKF.Nitra.30441
AFD050 Gabrielová, Jana: Ochrana práv starších ľudí = Protection of older people´s rights. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 448-453
ref.císlo: UKF.Nitra.27822
AFD051 Bilková, Dana - Bratová, Andrea: Oral Care. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 120-121
ref.císlo: UKF.Nitra.26058
AFD052 Brázdilová, Dana: Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrických pacientov s bolesťou pri
malígnych ochoreniach. , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava 19. november 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-308-5. - S. 80-87
ref.císlo: UKF.Nitra.30116
AFD053 Mankovecká, Monika - Brázdilová, Dana: Otázka pracovného zaradenia záchranára na oddelení
anestezioológie a intenzívnej medicíny. , 2010
In:Zborník p rísp evkov z III. celoslovenskej konf erencie sestier p racuj úcich v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Trnava, 24. - 25. jún 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. - S. 93-96
ref.císlo: UKF.Nitra.31468
AFD054 Vavrová, Marta - Štefániková, Jana: Overenie validity slovenskej verzie MMPI-2 v klinických
podmienkach a možnosti adaptácie amerických noriem pre slovenskú populáciu = Validity verification of
Slovak MMPI-2 in clinical setting and the possibilities to adapt U.S. MMPI-2 noms for Slovak
population. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 124-132
www.crep c.sk
(38)
ref.císlo: UKF.Nitra.31450
AFD055 Ďurčeková, Zuzana - Tekel, Richard: Paradigma pohlavia v domácom násilí - výskum a teória :
Gender paradigm in domestic violence - research and theory. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 472-477
ref.císlo: UKF.Nitra.28446
AFD056 Lulei, Martin: Paradigma výskumom riadenej praxe v sociálnej práci v trestnej justícii. , 2010
In:Súčasnosť a p ersp ektívy p robácie a mediácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie, Prešov 12.-13. apríl 2010. Prešov : Prešovská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-555-0162-8. S. 83-108
ref.císlo: UKF.Nitra.27152
AFD057 Pavelová, Ľuba: Perspektívy sociálnej práce v oblasti závislostí. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 13-18
ref.císlo: UKF.Nitra.28820
AFD058 Libová, Ľubica - Čapská, Jana - Solgajová, Andrea: Pohyb ako prevencia neinfekčných
ochorení. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Trenčín, 15. apríla 2010. Trenčín : TUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 208-219
ref.císlo: UKF.Nitra.31497
AFD059 Gálová, Lucia: Posudzovatelia a posudzovaní - korekcia náhodného súhlasu = Raters and reted correction of change agreement. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 118-123
ref.císlo: UKF.Nitra.27346
AFD060 Solgajová, Andrea - Semanišinová, Mária: Použitie klasifikačných systémov ošetrovateľstva u
pacientov so špeciálnymi potrebami. , 2009
In:Komunikácia s p acientmi s p ostihnutím sluchu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o
problematike komunikácie s pacientmi s postihnutím sluchu, Trnava 2. október 2009. Trnava : Trnavská
univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-351-3. - S. 185-191
ref.císlo: UKF.Nitra.33918
AFD061 Solgajová, Andrea - Zrubcová, Dana: Prax založená na dôkazoch v ošetrovateľstve. , 2010
In:Vzdelávanie v nelekárskych odboroch : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 3. 12. 2010. Bratislava : SZU, 2010. - ISBN 978-80-89352-47-0. - S. 100-104
ref.císlo: UKF.Nitra.30112
AFD062 Rišková, Oľga - Mankovecká, Monika - Brázdilová, Dana: Prednemocničná starostlivosť o
pacienta s epileptickým záchvatom. , 2010
In:Zborník p rísp evkov z III. celoslovenskej konf erencie sestier p racuj úcich v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Trnava, 24. - 25. jún 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. - S. 97-101
ref.císlo: UKF.Nitra.27840
AFD063 Schmidtová, Zuzana - Zrubcová, Dana: Prevencia kolorektálneho karcinómu u seniorov v
zariadeniach sociálnych služieb. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 247-253
www.crep c.sk
(39)
ref.císlo: UKF.Nitra.28819
AFD064 Bratová, Andrea: Preventívne opatrenia artériovej hypertenzie. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Trenčín, 15. apríla 2010. Trenčín : TUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 23-29
ref.císlo: UKF.Nitra.27833
AFD065 Balážiová, Petra - Pavelová, Ľuba: Primárna prevencia závislostí detí a mládeže. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 75-86
ref.císlo: UKF.Nitra.27820
AFD066 Solgajová, Andrea - Semanišinová, Mária: Princípy založené na dôkazoch a ich uplatnenie v
komunitnej starostlivosti. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 89-96
ref.císlo: UKF.Nitra.27059
AFD067 Mališková, Zuzana - Plachá, Lucia: Profesijná etika a jej dôležité miesto v profesii sociálneho
pracovníka. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 427-432
ref.císlo: UKF.Nitra.27766
AFD068 Gajdošová, Petra: Profesionalizácia tlmočníckych služieb poskytovaných osobám so sluchovým
postihnutím. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 151-157
ref.císlo: UKF.Nitra.27411
AFD069 Balvín, Jaroslav: Projekt multikulturní výchovy na Stavebním učilišti ve Spišské Nové Vsi v
roce 2008. , 2009
In:Drogová p revencia v sociálnej p ráci : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
mladých vedeckých pracovníkov, Košice 20.11.2009. Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 978-80-970251-8-2. S. 31-40
ref.císlo: UKF.Nitra.32785
AFD070 Vanečková, Jana: Protypická scéna v analýze života a diela Rudolfa Slobodu = The prototypical
scene in analysis of life and work of Rudolf Sloboda. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 552-560
ref.císlo: UKF.Nitra.28364
AFD071 Bratová, Andrea - Ilievová, Ľubica: Psychická pripravenosť zdravotníckeho záchranára na
povolanie (psychologická pripravenosť). , 2010
In:Nové trendy vo vzdelávaní a p raxi ošetrovateľstva a p ôrodnej asistencie : zborník z konferencie
konanej dňa 25. - 26. marca 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-548-3.
- S. 186-188
www.crep c.sk
(40)
ref.císlo: UKF.Nitra.27413
AFD072 Kajanová, Alena - Urban, David - Vavreková, Lenka: Psychické a sociální důsledky
nezaměstnanosti v sociálně vyloučených romských lokalitách a možnost řešení prostřednictvím terénní
sociální práce. , 2009
In:Migrácia - chudoba - nezamestnanosť : zborník príspevkov z vedeckej konferencie z medzinárodnou
účasťou konanej dňa 11.12.2009 v Košiciach. Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 978-80-970306-0-5. - S.
137-148
ref.císlo: UKF.Nitra.29908
AFD073 Bratová, Andrea - Slamková, Alica: Psychologické aspekty a profesionálna záťaž v
zdravotníckej profesii. , 2010
In:Paliatívna medicína a liečba bolesti : zborník prednášok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie
hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Bratislava, 21. 6.2010. Bratislava : Solen, 2010. - ISSN 1337-9917.
- S. 58-59
ref.císlo: UKF.Nitra.25943
AFD074 Solgajová, Andrea - Sollár, Tomáš: Psychoterapeutický prístup a komunikácia v starostlivosti o
ľudí s demenciou. , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava 19. november 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-308-5. - S. 55-67
ref.císlo: UKF.Nitra.30333
AFD075 Pollák, Peter: Rómovia na Slovensku. , 2010
In:Dialóg ako cesta sp olužitia. Problematika rozvíj ania sp olužitia viacetnickej sp oločnosti odstraňovaním
vzáj omných bariér : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 2. október 2009.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-538-4. - S. 227-239
ref.císlo: UKF.Nitra.27762
AFD076 Balvín, Jaroslav: Rómske osobnosti a InteRRa 8. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 26-29
ref.císlo: UKF.Nitra.27151
AFD077 Sarmány Schuller, Ivan: Rozhodovanie ako problém súčasných psychologických výskumov. ,
2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 8-12
ref.císlo: UKF.Nitra.29917
AFD078 Zmušková , Alexandra - Jurišová, Erika: Rozprávkový svet detí predškolského veku z pohľadu
rodových stereotypov – explorácia ukotvenia rodových stereotypov. , 2009
In:Premeny p sychológie v európ skom p riestore : 27. Psychologické dni. Zborník príspevkov, bratislava
9.-11. september 2009. Bratislava : Stimul, 2009. - ISBN 97-0-89236-74-9. - S. 296-300
ref.císlo: UKF.Nitra.31434
AFD079 Gajdošová, Petra - Gabrielová, Jana: Sociálna exklúzia osôb so zdravotným postihnutím. , 2010
In:Sociálne p odnikanie verzus chudoba a sociána exklúzia : recenzovaný zborník príspevkov, Banská
Bystrica 20 - 21. 05. 2010. Banská Bystrica : UMB, 2010. - ISBN 978-80-557-0010-6. - S. 1-11
www.crep c.sk
(41)
ref.císlo: UKF.Nitra.27828
AFD080 Gabrielová, Jana: Sociálna práca s hooligans. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 249-253
ref.císlo: UKF.Nitra.28072
AFD081 Gabrielová, Jana - Gajdošová, Petra: Sociálna práca v obci. , 2009
In:Význam ľudského p otenciálu v regionálnom rozvoj i : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie,
Podhájska 1. - 2. decembra 2009. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2009. - ISBN
978-80-970277-0-4. - S. 80-86
ref.císlo: UKF.Nitra.27768
AFD082 Vondráková, Eva - Selická, Denisa: Sociálna práca v podmienkach Slovenskej republiky so
zameraním sa na zákon č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 227-239
ref.císlo: UKF.Nitra.27831
AFD083 Lulei, Martin: Sociálna práca v trestnej justícii a forenzná sociálna práca - trendy a perspektívy v
zahraničí. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 42-49
ref.císlo: UKF.Nitra.28219
AFD084 Lulei, Martin: Sociálna práca v trestnej justícii a forenzná sociálna práca ako terra incognita
teórie a praxe sociálnej práce v Slovenskej republíke = Criminal justice social work and forensic social
work as terra incognita of theory and practice of social work in Slovakia. , 2010
In:Nové asp ekty v sociálnej p ráci II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita,
2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S. 229-238
ref.císlo: UKF.Nitra.29795
AFD085 Vanková, Katarína: Sociálna starostlivosť štátu o ženu v počiatočnej fáze tehotenstva, počas
tehotenstva a po narodení dieťaťa. , 2009
In:Ochrana života X : Ochrana človeka od p očatia. : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.
Trnava : Trnavská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-327-6. - S. 251-264
ref.císlo: UKF.Nitra.27767
AFD086 Líšková, Miroslava: Sociálne a etické problémy v starostlivosti o seniorov. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 158-161
ref.císlo: UKF.Nitra.30328
AFD087 Haburajová Ilavská, Lenka: Sociálne služby ako forma pomoci na podporu sociálnej inklúzie a
zvyšovania kvality života marginalizovaných rómskych komunít. , 2010
In:Dialóg ako cesta sp olužitia. Problematika rozvíj ania sp olužitia viacetnickej sp oločnosti odstraňovaním
vzáj omných bariér : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 2. október 2009.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-538-4. - S. 40-48
www.crep c.sk
(42)
ref.císlo: UKF.Nitra.27823
AFD088 Bratová, Andrea: Sociálny rozmer v záchrannej zdravotnej službe. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 122-124
ref.císlo: UKF.Nitra.33919
AFD089 Pavelová, Ľuboslava - Petlušová, Lucia: Spolupráca lektor - študent na urologickom odelení. ,
2010
In:Vzdelávanie v nelekárskych odboroch : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 3. 12. 2010. Bratislava : SZU, 2010. - ISBN 978-80-89352-47-0. - S. 133-138
ref.císlo: UKF.Nitra.33920
AFD090 Brázdilová, Dana - Mankovecká, Monika: Spôsob uplatnenia absolventov UKF študijného
odboru Urgentná zdravotná starostlivosť. , 2010
In:Vzdelávanie v nelekárskych odboroch : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 3. 12. 2010. Bratislava : SZU, 2010. - ISBN 978-80-89352-47-0. - S. 189-194
ref.císlo: UKF.Nitra.27765
AFD091 Bratová, Andrea - Bilková, Dana: Špecifiká a plánovanie starostlivosti o ľudí s dg.
Alzheimerova choroba v domovoch sociálnych služieb. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 146-150
ref.císlo: UKF.Nitra.30111
AFD092 Mankovecká, Monika - Brázdilová, Dana: Štandardizované ošetrovateľské plány na oddeleniach
anesteziológie a intenzívnej medicíny. , 2010
In:Zborník p rísp evkov z III. celoslovenskej konf erencie sestier p racuj úcich v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Trnava, 24. - 25. jún 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. - S. 85-90
ref.císlo: UKF.Nitra.27153
AFD093 Gálová, Lucia: Študentské hodnotenie kvalita výučby a učiteľov na UKF v Nitre. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 76-84
ref.císlo: UKF.Nitra.31496
AFD094 Uhláriková, Jana: Štýl výchovy v rodine a životná spokojnosť adolescentov = Parenting style in
family and life satisfaction of adolescents. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 1-5
ref.císlo: UKF.Nitra.27834
AFD095 Vavreková, Lenka: Terénny sociálny pracovník v rómskej komunite a úloha supervízie pri
výkone jeho práce. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-659-3. - S. 150-160
www.crep c.sk
(43)
ref.císlo: UKF.Nitra.30327
AFD096 Kyuchukov, Hristo: The system of health education of Roma children in Bulgaria. , 2010
In:Dialóg ako cesta sp olužitia. Problematika rozvíj ania sp olužitia viacetnickej sp oločnosti odstraňovaním
vzáj omných bariér : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 2. október 2009.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-538-4. - S. 114-116
ref.císlo: UKF.Nitra.35961
AFD097 Slamková, Alica - Jagelková, Ľubomíra: Úloha sestry pri eliminácii negatívnych emócií u
pacientov v paliatívnej starostlivosti. , 2010
In:Sp revádzanie. Pacient, rodina a blízki v hosp icovej starostlivosti : vedecké a odborné príspevky z III.
medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2010. Martin :
Hospice, 2010. - ISBN 978-80-970593-9-2. - S. 48-55
ref.císlo: UKF.Nitra.35860
AFD098 Slamková, Alica - Jagelková, Ľubomíra: Úlohy sestry pri eliminácii negatívnych emócií u
pacientov v paliatívnej starostlivosti. , 2010
In:Sp revádzanie. Pacient, rodina a blízki v hosp icovej starostlivosti. : vedecké a odborné príspevky z III.
medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine v septembri 2010. Martin :
Hospice o.z., 2010. - ISBN 978-80970593-9-2. - S. 48-55
ref.císlo: UKF.Nitra.30114
AFD099 Brázdilová, Dana - Mankovecká, Monika - Káčer, Andrej: Uplatnenie absolventov bakalárskeho
štúdia UKF študijného odboru : urgentná starostlivosť : príspevok je podporovaný projektom UGA VII/ 1/
2008. , 2010
In:Zborník p rísp evkov z III. celoslovenskej konf erencie sestier p racuj úcich v anesteziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Trnava, 24. - 25. jún 2010. Bratislava : Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-967818-9-8. - S. 131-133
ref.císlo: UKF.Nitra.31451
AFD100 Štangová, Daniela: Vplyv drogového preventívneho programu na zmenu mispercepcie užívania
návykových látok u adolescentov = Effect of the drug prevention programe to misperception change of
drug use in adolescents. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 188-194
ref.císlo: UKF.Nitra.26602
AFD101 Vörösová, Gabriela: Vybrané aspekty kvality života seniorov v zariadení sociálnych služieb. ,
2009
In:Seniori v 21. storočí : zborník prednášok z odborného seminára z medzinárodnej konferencie.
Bratislava, 10. novembra 2009. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2009. - ISBN
978-80-89352-33-3. - S. 29-34
ref.císlo: UKF.Nitra.34203
AFD102 Klein, Vladimír - Šilonová, Viera: Výskyt špecifických porúch učenia žiakov základných škôl v
okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica = The incidence of specific learning disorders of pupils at primary
schools in districts Spisska Nova Ves and Gelnica. , 2010
In:Tradície a inovácie vo vzdelávaní a modernej generácie učiteľov V : zborník z II. medzinárodnej
vedeckej konferencie, Levoča 10.-11. 11. 2010. Ružomberok : KU, 2010. - ISBN 978-80-8084-618-3. - S.
75-90
ref.císlo: UKF.Nitra.26129
AFD103 Semanišinová, Mária: Vyučovanie zručnosti písanie v anglickom jazyku = Teaching writing
skills in english language teaching. , 2009
In:Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava 24. september
2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-283-5. - S. 249-252
www.crep c.sk
(44)
ref.císlo: UKF.Nitra.27771
AFD104 Pavelová, Ľuboslava: Využitie konceptu bazálnej stimulácie v podmienkach komunitného
ošetrovateľstva. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 55-58
ref.císlo: UKF.Nitra.31432
AFD105 Hrdinová, Nina: Význam emócií v procese rozhodovania v kontexte teórie duálneho
spracovávania informácií = Meaning of emotions in decision -making within the context of the theory of
dual information processing. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 214-219
ref.císlo: UKF.Nitra.34775
AFD106 Kvasnicová, Zuzana - Schmidtová, Zuzana - Litvínová, Anna: Význam vzdelávania sestier v
paliatívnej starostlivosti. , 2010
In:Pedagogika ošetřovatelství - tradice, současnost a p ersp ektivy : zbornik z konference, Zlín 26. 20.
2010. Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7318-995-2. - S. 111-113
ref.císlo: UKF.Nitra.27772
AFD107 Poledníková, Ľubica - Líšková, Miroslava: Výživa a zdravie seniorov. , 2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-658-6. - S. 59-69
ref.císlo: UKF.Nitra.27154
AFD108 Rojková, Zuzana: Vzťah medzi vybranými faktormi vzniku závislostí získanými použitím
anamnestických údajov závislých respondentov. , 2009
In:IV. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
konferencie, Nitra 3.4. 2009. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 170-180
ref.císlo: UKF.Nitra.27412
AFD109 Balvín, Jaroslav: Základy multikulturní výchovy v České a Slovenské republice. , 2009
In:Migrácia - chudoba - nezamestnanosť : zborník príspevkov z vedeckej konferencie z medzinárodnou
účasťou konanej dňa 11.12.2009 v Košiciach. Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 978-80-970306-0-5. - S.
66-76
ref.císlo: UKF.Nitra.31503
AFD110 Macejková, Lenka - Balážiová, Petra - Tomka, Milan: Životná spokojnosť abstinujúcich
závislých a ich rodinných príslušníkov v procese resocializácie = Life satisfaction of abstinent addicts and
their family members in the process of resocialisation. , 2010
In:5. medzinárodná konf erencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna p ráca : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-699-9. - S. 491-498
ref.císlo: UKF.Nitra.28818
AFD111 Bratová, Andrea: Životný štýl a psychika zdravotníckych pracovníkov. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Trenčín, 15. apríla 2010. Trenčín : TUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - S. 20-22
www.crep c.sk
(45)
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahranicných konferencií
Pocet záznamov: 2
ref.císlo: UKF.Nitra.30350
AFE001 Boledovičová, Mária - Krištofová, Erika: Aliancia NNN pre rizikových novorodencov = NNN
alliance for high-risk newborn. , 2010
In:Česko - slovenská p ediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 65, č. 5 (2010), s. 344-345
ref.císlo: UKF.Nitra.33570
AFE002 Majerník, Ján - Molčan, Michal - Majerníková, Ž. - Sabo, Jozef: Monitorovanie stability postoja
u pacientov s poruchami rovnováhy. , 2010
In:XXXIII. dny lékařské biof yziky : sborník abstraktů, Mikulov 2.6. - 4.6.2010. Brno : MU, 2010. - ISBN
978-80-7399-962-9. - S. 44
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
Pocet záznamov: 4
ref.císlo: UKF.Nitra.32477
AFF001 Milovský, Vladimír: Infekčná endokarditída pri Barlowovom syndróme. , 2010
In:Kardiológia = Cardiology. - ISSN 1210-0048. - Roč. 19, suppl. 1 (2010), s. 265
ref.císlo: UKF.Nitra.33645
AFF002 Boledovičová, Mária - Poliaková, Nikoleta: Len 10 krokov k úspešnému dojčeniu - spôsob
priateľský deťom. , 2010
In:Neonatológia p re p rax 6. Nové Zámky : NNPS, 2010. - ISBN 978-80-970488-1-5. - S. 24-25
ref.císlo: UKF.Nitra.33668
AFF003 Machatová, Monika - Boledovičová, Mária: Manažment ošetrovateľských intervencií NIC u
fyziologického novorodenca. , 2010
In:Neonatológia p re p rax 6. Nové Zámky : NNPS, 2010. - ISBN 978-80-970488-1-5. - S. 18-19
ref.císlo: UKF.Nitra.32473
AFF004 Milovský, Vladimír - Miková, Silvia - Pechočiaková, Z. - Šimek, P. - Vahala, P.: Trombolická
choroba u detí a dorastu. , 2010
In:Kardiológia = Cardiology. - ISSN 1210-0048. - Roč. 19, suppl. 1 (2010), s. 265
AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií
Pocet záznamov: 11
ref.císlo: UKF.Nitra.33014
AFG001 Boledovičová, Mária - Kóšová, Mária: Betegeket ápolo diákok hozzáállás a dohányzához. , 2010
In:Az áp olás 100 évvel Florence Nightingale után/ Nursing 100 yers af ter Florence Nightingale :
nemzetközi szimpózium / international symposium. Absztraktgyűjtemény 2010. szeptember 9-10.
Nyíregyháza : Debreceni Egyetem Egészsé Gügyi Kar, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - P. 12
ref.císlo: UKF.Nitra.31966
AFG002 Solgajová, Andrea: EBN in Community Care. , 2010
In:Az áp olás 100 évvel Florence Nightingale után / Nursing 100 Years Af ter Florence Nightingale :
nemzetközi szimpózium / international symposium. Absztraktgyűjtemény 2010. szeptember 9-10.
Nyíregyháza : Debreceni Egyetem Egészsé Gügyi Kar, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - P. 49
ref.císlo: UKF.Nitra.31173
AFG003 Zrubcová, Dana - Semanišinová, Mária: Family as a support system in tertiary prevention of
psychotic diseases. , 2010
In:Nursing 100 years af ter Florence Nightingale - International Symp osium. Nyíregyháza : Debreceni
Egyetem Egeszségugyi Kar, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - P. 66
www.crep c.sk
(46)
ref.císlo: UKF.Nitra.31279
AFG004 Mesárošová, Jozefína: Measure of Effort in Nursing. , 2010
In:Nursing 100 years af ter Florence Nightingale : International Symposium. Nyíregyháza : Debreceni
Egytem Egeszségugyí Kar, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - S. 29
ref.císlo: UKF.Nitra.31019
AFG005 Vörösová, Gabriela - Semanišinová, Mária: On Nursing Terminology. , 2010
In:Az áp olás 100 évvel Florence Nightingale után / Nursing 100 Years Af ter Florence Nightingale :
nemzetközi szimpózium / international symposium. Absztraktgyűjtemény 2010. szeptember 9-10.
Nyíregyháza : Egészségűgyi kar, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - P. 64
ref.císlo: UKF.Nitra.31016
AFG006 Vörösová, Gabriela: Problematika multkulturní péče-péče o pacienta s mongolskou národností. ,
2010
In:Česká gynekologie. - ISSN 1210-7832. - Roč. 75, č. 4 (2010), s. 392-393
ref.císlo: UKF.Nitra.33836
AFG007 Brozman, Miroslav - Petrovičová, Alena - Viszlayová, D. - Gobo, T. - Frišová, A. - Hajaš, G. Kročková, K. - Felediová, R. - Kováčová, S. - Halaj, M. - Strauss, J. - Veselý, B.: Prolonged low-dose
intravenous rtPA thrombolysis of subacute infratentorial strokes. , 2010
In:Cerebrovascular Diseases. - ISSN 1335-9592. - Vol. 29, suppl. 2 (2010, p. 121
ref.císlo: UKF.Nitra.31036
AFG008 Krištofová, Erika - Semanišinová, Mária: Risk factors of health in school aged children. , 2010
In:Az áp olás 100 évvel Florence Nightingale után / Nursing 100 Years Af ter Florence Nightingale :
nemzetközi szimpózium / international symposium. Absztraktgyűjtemény 2010. szeptember 9-10.
Egészségűgyi kar : Nyíregyháza, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - P. 25
ref.císlo: UKF.Nitra.31276
AFG009 Líšková, Miroslava: Specifics of nursing care for Jehova´s Witnesses. , 2010
In:Nursing 100 years af ter Florence Nightingale : International Symposium. Nyíregyháza : Debreceni
Egyetem Egeszségugyi Kar, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - P. 28
ref.císlo: UKF.Nitra.31967
AFG010 Semanišinová, Mária: Strategies Used In Writing in English by Students of Healthcare Fields. ,
2010
In:Az áp olás 100 évvel Florence Nightingale után / Nursing 100 Years Af ter Florence Nightingale :
nemzetközi szimpózium / international symposium. Absztraktgyűjtemény 2010. szeptember
9-10.Nyíregyháza : Egyetem Egeszségugyi Kar, 2010. - ISBN 978-963-473-413-0. - P. 45
ref.císlo: UKF.Nitra.29526
AFG011 Ruisel, Imrich: Wisdom and changes in the modern world. , 2009
In:A rap idly changing world - Challenges f or p sychology : 11th European congress of psychology ECP09.
Oslo : ECP, 2009. - P. 634
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Pocet záznamov: 6
ref.císlo: UKF.Nitra.28366
AFH001 Pavelová, Ľuboslava: Certifikovaný kurz bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti. ,
2010
In:Nové trendy vo vzdelávaní a p raxi ošetrovateľstva a p ôrodnej asistencie : zborník z konferencie
konanej dňa 25. - 26. marca 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-548-3.
- S. 223-224
www.crep c.sk
(47)
ref.císlo: UKF.Nitra.28365
AFH002 Poledníková, Ľubica: Ošetrovateľský manažment malnutrície seniorov s použitím klasifikačných
systémov ošetrovateľstva. , 2010
In:Nové trendy vo vzdelávaní a p raxi ošetrovateľstva a p ôrodnej asistencie : zborník z konferencie
konanej dňa 25. - 26. marca 2010. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8084-548-3.
- s. 216-217
ref.císlo: UKF.Nitra.28890
AFH003 Milovský, Vladimír - Labovská, Silvia - Neuschl, Vladimír: Prolaps mitrálnej chlopne ako
predispozícia infekčnej endokarditídy. , 2010
In:Festival kazuistík z p ediatrie : zbrorník abstraktov z konferencie, Žilina 26.-27. 03.2010. Žilina :
Pamida International, 2010. - ISBN 978-80-970168-3-8. - S. 22-23
ref.císlo: UKF.Nitra.33569
AFH004 Majerník, Ján - Molčan, Michal: Spracovanie obrazu pre účely analýzy pohybu. , 2010
In:XXXII. dni lekárskej biof yziky : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Liptovský Ján 27. 29. mája 2009. Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 978-80-7097-750-7. - S. 48
ref.císlo: UKF.Nitra.33832
AFH005 Brozman, Miroslav: Trombolýza mozgového infarktu - štandardný alebo individualizovaný
prístup ?. , 2010
In:Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - ISSN 1210-7859. - Roč. 73, č. 106, suppl. 1 (2010),
S8
ref.císlo: UKF.Nitra.25874
AFH006 Slamková, Alica - Schmidtová, Zuzana - Jagelková, Ľubomíra: Využitie klasifikačných
systémov v ošetrovateľstve. , 2009
In:Paliatívna medicína a liečba bolesti - Sup lementum S1. - ISSN 1337-9917. - Roč. 2, S1 (2009), s. 22
BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavatelstvách
Pocet záznamov: 6
ref.císlo: UKF.Nitra.31612
BAA001 Svačina, Štepán: Diabetologie. Praha : Triton, 2010. - 188 s. - ISBN 978-80-7387-348-6
ref.císlo: UKF.Nitra.31613
BAA002 Svačina, Štepán - Haluzík, Martin: Inkretinová léčba diabetu. Praha : Mladá fronta, 2010. - 135
s. - ISBN 978-80-204-2247-7
ref.císlo: UKF.Nitra.31615
BAA003 Svačina, Štepán: Poruchy metabolismu a výživy. Praha : Galen, 2010. - 505 s. - ISBN
978-80-7262-676-2
ref.císlo: UKF.Nitra.26723
BAA004 Kukurová, Elena - Vlčák, Ľubomír - Vörösová, Gabriela - Weis, Michal - Herdová, Zuzana Christov, Boris - Kadlec, Oskar - Světlovská, Elena - Trnka, Michal: Principy e-Health. Olomouc : Solen
Print, 2009. - 155 s. - ISBN 978-80-903776-7-7
ref.císlo: UKF.Nitra.38410
BAA005 Žilová, Anna - Pavelová, Ľuba - Novotná, Alena - Kamanová, Irena - Lehoczká, Lýdia - Žilová,
Veronika - Šolcová, Jana: Théorie du Travail Social Communautaire = Community Social Work Theory.
Fribourg : S.É.C.T., 2010. - 201 p. - ISBN 978-2-9700716-2-4
ref.císlo: UKF.Nitra.27098
BAA006 Paulík, Karel: Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry. Ostrava : Ostravská univerzita,
2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7368-739-7
www.crep c.sk
(48)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 3
ref.císlo: UKF.Nitra.30654
BAB001 Ruisel, Imrich: Poznávanie v historických súvislostiach. Bratislava : Slovak Academic Press,
2010. - 439 s. - ISBN 978-80-88910-28-2
ref.císlo: UKF.Nitra.26876
BAB002 Vanková, Katarína: Sociálne znevýhodňované skupiny obyvateľstva v Slovenskej republike rómska národnostná menšina a sociálno-politický status marginalizovaných Rómov a uplatnenie sa na
trhu práce. , 2009
In:Možnosti nap redovania Rómov p ri up latnení sa v živote sp oločnosti [p roj ektová monograf ia] : výstup
z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a
potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9. - S. 117-180 [3.13 AH]
ref.císlo: UKF.Nitra.33016
BAB003 Schavel, Milan - Tomka, Milan: Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej
práci. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. - 193 s. - ISBN 978-80-89271-87-0
BCI Skriptá a ucebné texty
Pocet záznamov: 2
ref.císlo: UKF.Nitra.30237
BCI001 Kyuchukov, Hristo: Textbook of Romani Songs. Mníchov : Lincom Europa, 2010. - 199 p. ISBN 978-3-89586-166-6
ref.císlo: UKF.Nitra.29934
BCI002 Balvín, Jaroslav: Základy filozofie v aplikaci na romskou kulturu. Vysokoškolský učební text
pro studenty sociální práce. Praha : Hnutí R, 2010. - 87 s. - ISBN 978-83-928354-3-1
BCK Kapitoly v ucebniciach a ucebných textoch
Pocet záznamov: 1
ref.císlo: UKF.Nitra.32880
BCK001 Tkáč, Vojtech: Sociálna politika a sociálne zabezpečenie. , 2010
In:Základy sociálnej p ráce p re p omáhaj úce p rof esie : učebné texty pre účastníkov vzdelávania v
základoch sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. - ISBN 978-80-89392-21-6. - S. 57-81
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch
Pocet záznamov: 20
ref.císlo: UKF.Nitra.32257
BDE001 Svačina, Štepán: Co dnes víme o přínosu snižování glykemie pro kardiovaskulární systém?. ,
2010
In:Medicína p o p romoci. - Roč. 11, č. 4 (2010), s. 31
ref.císlo: UKF.Nitra.26945
BDE002 Balvín, Jaroslav: Doškolnoe obrazovanie v detskych sadach s preobladanijem cyganskich detej v
Slovakii. , 2009
In:Sovremennyj detskij sad : metodika i praktika. - Roč. 4, č. 7 (2009), s. 72-75
ref.císlo: UKF.Nitra.26947
BDE003 Vavreková, Lenka: Doškolnoe vospitanije cyganskich detej v Slovakii : aľternativy, proekty. ,
2009
In:Sovremennyj detskij sad : metodika i praktika. - Roč. 4, č. 7 (2009), s. 75-80
www.crep c.sk
(49)
ref.císlo: UKF.Nitra.32306
BDE004 Svačina, Štepán - Matoulek, Martin - Haluzík, Martin - Mráz, M. - Hanušová, Veronika: Efekt
léčby exenatidem u pacientů splňujících a nesplňujících hmotnostní kriteria zvýšené úhrady. , 2010
In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 19
ref.císlo: UKF.Nitra.32316
BDE005 Svačina, Štepán - Matoulek, Martin - Fried, M. - Haluzík, Martin - Mráz, M. - Hanušová,
Veronika: Exenatid v léčbě diabetiků 2. typu po bariatrickém výkonu. , 2010
In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 46
ref.císlo: UKF.Nitra.32260
BDE006 Svačina, Štepán: Farmakologické a nefarmakologické možnosti ovlivnění hmotnosti u diabetiků.
, 2010
In:Remedia. - ISSN 0862-8947. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 119-123
ref.císlo: UKF.Nitra.33011
BDE007 Tomka, Milan - Kasanová, Anna: Modely starostlivosti o zomierajúcich. , 2010
In:Sociální p ráce / Sociálna p ráca : časopis pro teorii, praxi a vzdělávaní v sociální práci / časopis pre
teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci. - ISSN 1213-6204. - Roč. 8, č. 2 (2010), s. 81-90
ref.císlo: UKF.Nitra.32281
BDE008 Svačina, Štepán: O euroskepticích, eurohujerech a Obalově reformě. , 2010
In:Medical Tribune. - Vol. 6, no. 8 (2010), p. A8
ref.císlo: UKF.Nitra.32274
BDE009 Svačina, Štepán: O fastfoodu a grantové politice. , 2010
In:Medical Tribune. - Vol. 6, no. 20 (2010), p. A8
ref.císlo: UKF.Nitra.32273
BDE010 Svačina, Štepán: O původu Čechů geny mnoho neřeknou. , 2010
In:Medical Tribune. - Vol. 6, no. 5 (2010), p. A8
ref.císlo: UKF.Nitra.32276
BDE011 Svačina, Štepán: O volebním roce. , 2010
In:Medical Tribune. - Vol. 6, no. 1 (2010), p. A8
ref.císlo: UKF.Nitra.32314
BDE012 Svačina, Štepán - Matoulek, Martin - Kahleová, H. - Pelikánová, T. - Slabý, M.: Ovlivnění
krevního tlaku pohybovou aktivitou v tříměsíčním programu během 12týdenního programu individuální
preskripce pohybové aktivity. , 2010
In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 45
ref.císlo: UKF.Nitra.32278
BDE013 Svačina, Štepán: Pátý Šonkův den. , 2010
In:Medical Tribune. - Vol. 6, no. 1 (2010), p. B4
ref.císlo: UKF.Nitra.32258
BDE014 Svačina, Štepán: Pradox obezity neboli reverzní epidemiologie. , 2010
In:Medicína p o p romoci. - Roč. 11, č. 4 (2010), s. 46-47
ref.císlo: UKF.Nitra.27410
BDE015 Kyuchukov, Hristo - Balvín, Jaroslav: Pravo na kačestvennoje obrazovanije. , 2009
In:Cygaňe Rosij i. - Roč. 5, č. 1(2009), s. 36-37
ref.císlo: UKF.Nitra.32321
BDE016 Svačina, Štepán - Mráz, M. - Lacinová, Zdena - Drápalová, Jana - Haluzíková, Denisa - Trachta,
Pavel - Kvaálková, P. - Hanušová, Veronika - Hořínek, A. - Matoulek, Martin - Haluzík, Martin:
Srovnání expresního profilu vybraných genů v podkožní tukové tkáni a periferních monocytech u
pacientů s obezitou a diabetem lellitem 2. typu a jeho ovlivnění nízkokalorickou dietou. , 2010
In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 49
www.crep c.sk
(50)
ref.císlo: UKF.Nitra.31330
BDE017 Líšková, Miroslava - Tothová, Michaela: Stav chrupu dětí mladšího školního věku. , 2010
In:Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. , 2010. - ISSN
1210-0404. - Roč. 20, č. 9 (2010), s. 41-43
ref.císlo: UKF.Nitra.32263
BDE018 Svačina, Štepán: Široké spektrum účinků metforminu. , 2010
In:Lékařské listy sp eciál. - Roč. 59, č. 5 (2010), s. 14
ref.císlo: UKF.Nitra.32264
BDE019 Svačina, Štepán: Vildagliptin v léčbě diabetu 2. typu. , 2010
In:Farmakoterap ie. - S. 6-7
ref.císlo: UKF.Nitra.32309
BDE020 Svačina, Štepán - Kotulák, T. - Drápalová, Jana - Kopecký, Peter - Mráz, M. - Říha, H. - Bláha,
J. - Kramář, P. - Netuka, I. - Malý, J. - Křemen, Jaromír - Kotlíková, E. - Haluzík, Martin: Změny
serových koncentrací a genové exprese fibroblastového růstového faktoru 21 po kardiochirurgické
operaci: možný význam při vzniku pooperační inzulínové rezistence. , 2010
In:Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 25
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch
Pocet záznamov: 21
ref.císlo: UKF.Nitra.28794
BDF001 Haburajová Ilavská, Lenka: Aktuality o organizovanej konferencii Dni sociálnej práce a Interra
8. , 2010
In:Čistý deň. - ISSN 1336-4243. - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 1
ref.císlo: UKF.Nitra.31535
BDF002 Boledovičová, Mária - Reid, Eva: Dojčiť v každej situácii. , 2010
In:Sestra a lekár v p raxi. , 2010. - ISSN 1335-9444. - Roč. 9, č. 1-2 (2010), s. 38-39
ref.císlo: UKF.Nitra.36154
BDF003 Lehoczká, Lýdia: Faktory integrácie Rómov/Cigánov do majoritnej spoločnosti. , 2010
In:Kontexty kultúry a turizmu. - ISSN 1337-7760. - Roč. 3, č. 2 (2010), s. 15-20
ref.císlo: UKF.Nitra.31542
BDF004 Mlynček, Miloš - Uharček, Peter - Lajtman, Erik: Follow-up po primárnej onkogynekologickej
liečbe. , 2010
In:Gynekológia p re p rax. - ISSN 1336-3425. - Roč. 8, č. 2 (2010), s. 99-103
ref.císlo: UKF.Nitra.27100
BDF005 Tkáč, Vojtech: Inštitúcie EÚ. , 2010
In:Verej ná sp ráva. - ISSN 1337-0448. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 57-64
ref.císlo: UKF.Nitra.26759
BDF006 Tkáč, Vojtech: Inštitúcie EÚ - finančné inštitúcie (11). , 2009
In:Verej ná sp ráva. - ISSN 1337-0448. - Roč. 4, č. 11 (2009), s. 44-48
ref.císlo: UKF.Nitra.26760
BDF007 Tkáč, Vojtech: Inštitúcie EÚ (12.) - poradné orgány. , 2009
In:Verej ná sp ráva. - ISSN 1337-0448. - Roč. 4, č. 12-13 (2009), s. 97-105
ref.císlo: UKF.Nitra.33114
BDF008 Kačkovičová, Veronika: Kongres v tureckom Bolu - euro-ázijská dimenzia hudobnej
pedagogiky. , 2010
In:Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu. , 2010. - ISSN 1335-1605. - Roč.
15, č. 1-2 (2010), s. 44
www.crep c.sk
(51)
ref.císlo: UKF.Nitra.27015
BDF009 Lehoczká, Lýdia: Multikultúrna výchova : aktuálne úvahy o multikulturalizme a jeho úlohe vo
výchovno-vzdelávacom procese. , 2010
In:Vychovávateľ. - ISSN 0139-6919. - Roč. 58, č. 5 (2010), s. 2-7
ref.císlo: UKF.Nitra.33161
BDF010 Boledovičová, Mária: Návšteva u Florence Nightingaleovej. , 2010
In:Ošetrovateľstvo a p ôrodná asistencia. , 2010. - ISSN 1336-183X. - Roč. 8, č. 5 (2010), s. 9-10
ref.císlo: UKF.Nitra.33603
BDF011 Ulická, Linda: Poslanie robiť dieťa šťastnejším. , 2010
In:Vychovávateľ : Časopis pedagógov. Bratislava : Educatio, 2010. - ISSN 0139-6919. - Roč. 59, č. 3
(2010), s. 33
ref.císlo: UKF.Nitra.33008
BDF012 Tomka, Milan - Schavel, Milan: Procesný model supervízie - Supervízia medzi kontrolou a
pomocou. , 2010
In:Prohuman : odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika,
zdravotníctvo, ošetrovateľstvo. - ISSN 1338-1415. - Roč. 5, č. 9 (2010), s. 1
ref.císlo: UKF.Nitra.30029
BDF013 Lehoczká, Lýdia: Reflexia marginalizácie v sociálnom živote rómskych detí ako integračná a
edukačná bariéra. , 2010
In:Vychovávateľ.. - ISSN 0139-6919. - Roč. 58, č. 10 (2010), s. 2-7
ref.císlo: UKF.Nitra.34274
BDF014 Schmidtová, Zuzana: Sekundárna prevencia vybraných ochorení u mužov. , 2010
In:Medical p ractice : časopis pre lekárov ambulantnej starostlivosti. , 2010. - ISSN 1336-8109. - Roč. 5,
č. 9-10 (2010), s. 56-57
ref.císlo: UKF.Nitra.28080
BDF015 Selická, Denisa: Sociálny pedagóg v školskom prostredí. , 2010
In:Vychovávateľ : Časopis pedagógov. Bratislava : Educatio, 2010. - ISSN 0139-6919. - Roč. 58, č. 7
(2010), s. 2-3
ref.císlo: UKF.Nitra.34876
BDF016 Šramková, Marianna: Školská trieda ako malá sociálna skupina. , 2010
In:Vychovávateľ. , 2010. - ISSN 0139-6919. - Roč. 59, č. 3 (2010), s. 15-18
ref.císlo: UKF.Nitra.27067
BDF017 Šramková, Marianna: Technologické závislosti a ich vplyv na deti v období pubescencie. , 2009
In:Mládež a sp oločnosť. - ISSN 1335-1109. - Roč. 15, č. 3 (2009), s. 57-64
ref.císlo: UKF.Nitra.26826
BDF018 Brázdilová, Dana: Trápi ma chronická bolesť. , 2009
In:Bedeker zdravia. - ISSN 1337-2734. - Roč. 5, č. 5 (2009), s. 68-69
ref.císlo: UKF.Nitra.31044
BDF019 Balvín, Jaroslav: Výzva NOVÉMU a dldobá práca v prospech NOVÉHO už dvadsaťročného
Romano Nevo lil. , 2010
In:Romano nevo ľiľ. - Roč. 20, č. 8 (2010), s. 6
ref.císlo: UKF.Nitra.28144
BDF020 Tomka, Milan: Z histórie supervízie praktickej výučby v sociálnej práci. , 2009
In:Čistý deň : Štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania zdravo, pozitívne a harmonicky. Galanta : Čistý deň, n. o., 2009. - ISSN 1336-4243. - Roč. 7, č. 3-4
(2009), s. 18-19
www.crep c.sk
(52)
ref.císlo: UKF.Nitra.34757
BDF021 Krellová, Katarína - Mojtová, Martina: Zdravotno-sociálna verzus sociálno-zdravotná
starostlivosť o zomierajúceho klienta. , 2010
In:Prohuman : odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika,
zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [Elektronický prameň]. - ISSN 1338-1415. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 1-13
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Pocet záznamov: 28
ref.císlo: UKF.Nitra.32267
BEC001 Svačina, Štepán: Edukace o životním stylu na českém internetu. , 2010
In:Sborník Medsof t 2010 : Agentura Action M Praha. - S. 183-185
ref.císlo: UKF.Nitra.33131
BEC002 Kyuchukov, Hristo: Izvanklasnoto chetene v procesa na literaturno razvitie v multikulturna
sreda. , 2010
In:Dialogat mezhdu p okolenij sts i obshtestvenite strukturi chrez uchilishnata institucij a. Sofia :
Obrazovanie, 2010. - ISBN 978-954-552-068-6. - S. 465-471
ref.císlo: UKF.Nitra.33009
BEC003 Kasanová, Anna - Tomka, Milan: Koncept "vsokoškolský pedagóg ako podnikateľ". , 2010
In:Rozvoj tacitních znalostí manažeru : jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a zkušenosti
manažeru. Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7318-938-9. - S. 55-60
ref.císlo: UKF.Nitra.32266
BEC004 Svačina, Štepán: Léčba obezity u nemocného s diabetem neolitem. , 2010
In:Sborník 11. symp osia Klinické f armacie René Macha. Praha : UK, 2010. - S. 27-30
ref.císlo: UKF.Nitra.29943
BEC005 Balvín, Jaroslav: O Donu Boscovi a romské mládeži v podání Davida Urbana. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 414-416
ref.císlo: UKF.Nitra.29958
BEC006 Balvín, Jaroslav: O historii Romů před II. světovou válkou v podání Lukáše Kwadranse. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 634-635
ref.císlo: UKF.Nitra.29933
BEC007 Vavreková, Lenka: O osobnostech sociálních pedagogů v podání Jaroslava Balvína. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 168-169
ref.císlo: UKF.Nitra.29960
BEC008 Balvín, Jaroslav: O programech Evropské unie a jiných zahraničných aktivitách v otázce
edukace Romů v podání Lukáše Kwadranse. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 654-655
ref.císlo: UKF.Nitra.29959
BEC009 Balvín, Jaroslav: O programu edukace romských dětí v Polsku v podání Lukáše Kwadranse. ,
2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 645-646
www.crep c.sk
(53)
ref.císlo: UKF.Nitra.29946
BEC010 Vavreková, Lenka: O rómskej kultúre a jej aspektoch v podaní Dušana Šlosára. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 464-466
ref.císlo: UKF.Nitra.29931
BEC011 Vavreková, Lenka: O romském spisovateli Maximoffovi v podání Jaroslava Balvína. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 140-141
ref.císlo: UKF.Nitra.29961
BEC012 Balvín, Jaroslav: O romském žákovi jako žákovi se speciálními edukačními potřebami v podání
Malgorzaty Ráźycké. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 667-671
ref.císlo: UKF.Nitra.29941
BEC013 Balvín, Jaroslav: O Salesiánském středisku v Českých Budejovicích v podání Aleny Kajanové. ,
2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 385-387
ref.císlo: UKF.Nitra.29945
BEC014 Vavreková, Lenka: O vědecké a pedagogické tvorbě Dušana Šlosára. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 440-444
ref.císlo: UKF.Nitra.29950
BEC015 Balvín, Jaroslav: O vědecké a pedagogické tvorbě Lenky Vavrekové. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 513-524
ref.císlo: UKF.Nitra.29939
BEC016 Vavreková, Lenka: O vědeckém diskursu. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 362-363
ref.císlo: UKF.Nitra.29940
BEC017 Balvín, Jaroslav: O vědecko-pedagogické tvorbě Aleny Kajanové. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 364-365
ref.císlo: UKF.Nitra.29942
BEC018 Balvín, Jaroslav: O vědecko-pedagogické tvorbě Davida Urbana. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 388-390
ref.císlo: UKF.Nitra.29925
BEC019 Vavreková, Lenka: O vědecko-pedagogické tvorbě Jaroslava Balvína. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 11-42
ref.císlo: UKF.Nitra.29954
BEC020 Vavreková, Lenka: O vedeckopedagogickej činnosti Ireny Vitalošovej. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 589-590
www.crep c.sk
(54)
ref.císlo: UKF.Nitra.29935
BEC021 Vavreková, Lenka: O základech filozofie v aplikaci na romskou kulturu v podání Jaroslava
Balvína. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 258-275
ref.císlo: UKF.Nitra.29957
BEC022 Balvín, Jaroslav: Pedagog, politolog Dr. Lukasz Kwadrans. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 620-626
ref.císlo: UKF.Nitra.32283
BEC023 Svačina, Štepán: Perspektivy farmakoterapie obezity - od sibutraminu a exenatidu k dalším
novým farmakům. , 2010
In:Sborník Šonkův den. Praha : JS Partner, 2010. - S. 26
ref.císlo: UKF.Nitra.29955
BEC024 Balvín, Jaroslav: Předškolní výchova dětí z málopodnetného a sociálně zanedbaného prostředí v
podání Lenky Vavrekovej. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 587-589
ref.císlo: UKF.Nitra.32270
BEC025 Svačina, Štepán: Tuková tkáň a metabolický syndrom - od farmakoterapie k metabolické
chirurgii. , 2010
In:Sborník symp osií Metabolický syndrom 2010. Praha : 2010, JS. - S. 14-16
ref.císlo: UKF.Nitra.33741
BEC026 Mazur, Slawomir: Ugroza globalnoj bezopasnosti pod vidom terrorizma XXI. veka. , 2010
In:Bezp eka žitij a i dij aľnosti ľiudiní - Osvita, nauka, p raktika : materiali devjatoj mižnarodnoj naukovo metodičnoj konferencij. Ľviv : Biblos, 2010. - S. 70-71
ref.císlo: UKF.Nitra.29956
BEC027 Vavreková, Lenka: Vnímanie komunitnej práce a komunitného rozvoja profesionálmi v
pomáhajúcich profesiách v podaní Ireny Vitálošovej. , 2010
In:Romové (ve sp ektru mezinárodních vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - ISBN
978-80-86798-04-2. - S. 613-619
ref.císlo: UKF.Nitra.32269
BEC028 Svačina, Štepán - Veselková, Alena - Kasal, Pavel - Fialka, Robert: Zdravotnické portály pro
občany. , 2010
In:Sborník Medsof t 2010. Praha : Agentura Action M, 2010. - S. 226-231
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Pocet záznamov: 8
ref.císlo: UKF.Nitra.26350
BED001 Brázdilová, Dana - Mankovecká, Monika - Bratová, Andrea: Možnosti sledovania bolesti u
geriatrických pacientov. , 2009
In:MOLISA 6 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Zborník. Prešov : Prešovská univerzita, 2009. ISBN 978-80-555-00480-5. - S. 12-14
ref.císlo: UKF.Nitra.34850
BED002 Horváthová, Kornélia: Naučte sa prinútiť čísla, aby hovorili. Povedia Vám drsnú pravdu a
obohatia budúcnosť.. , 2010
In:Riadenie v zdravotníctve - ako ďalej : príjmy a výdaj - nožnice sa stále otvárajú, odborná konferencia.
Bratislava : TREND Representative, s.r.o., 2011. - S. 1-17
www.crep c.sk
(55)
ref.císlo: UKF.Nitra.33132
BED003 Kyuchukov, Hristo: Osvojovanie romskych slovenskych casov romskymi detmi z Bulharska a zo
Slovenska. , 2010
In:Dieta v ohrozeni. Bratislava : Euro Codex, 2010. - ISSN 978-80-89447-24-4. - S. 138-143
ref.císlo: UKF.Nitra.34877
BED004 Šramková, Marianna: Preventívne programy ako jedna z foriem primárnej prevencie. , 2010
In:STOP drogám v našom meste II : zborník príspevkov z odborného seminára uskutočneného v Spišskej
Novej Vsi 10. decembra 2010. Spišská Nová Ves : Mestký úrad, 2010. - ISBN 978-80-970559-5-0. - S.
84-85
ref.císlo: UKF.Nitra.31233
BED005 Beťková, Melanie: Riadenie rizík - prevencia nutričného deficitu u seniorov. , 2009
In:Seniori v 21. storočí : zborník prednášok z odborného seminára k medzinárodnej konferencii Seniori
2009, Bratislava. Bratislava : SZU, 2009. - ISBN 978-80-89352-33-3. - S. 14-21
ref.císlo: UKF.Nitra.28063
BED006 Tkáč, Vojtech: Sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca : Európa, právo a prax. ,
2010
In:Dni sociálnej p ráce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa,
právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12. novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - ISBN
978-80-8094-650-0. - S. 22-25
ref.císlo: UKF.Nitra.30293
BED007 Tkáč, Vojtech: Sociálne aspekty hospodárskej krízy a sociálne právo. , 2010
In:Hosp odárska p olitika a p rávo v období hosp odárskej krízy : zborník z vedeckého seminára s
medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Bankovní institut vysoká škola, 2010. - ISBN
978-80-970422-0-2. - S. 25-32
ref.císlo: UKF.Nitra.36871
BED008 Gallová, Ivana: Vzťah medzi vybranými typmi interpersonálneho správania a postojovými
kvalitami PCA. , 2010
In:Psychológia p ráce a organizácie 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - ISBN 978-80-223-2970-5. - S. 99-107
BFA Abstrakty odborných prác zo zahranicných podujatí (konferencie...)
Pocet záznamov: 15
ref.císlo: UKF.Nitra.32342
BFA001 Svačina, Štepán - Matoulek, Martin - Lajka, Jan - Horák, P.: BMI as a risk factor for type 2
diabetes and hypertension: the height and waist problem. , 2009
In:IDF 2009 abstract book. Montreal : International Diabetes Federation, 2009. - P. 532
ref.císlo: UKF.Nitra.32349
BFA002 Svačina, Štepán - Matoulek, Martin - Lajka, Jan - Horák, P.: Controversies in sex related
diabetes and hypertension risk factores of an underestimated area in the currentz CPD programms un
diabetes?. , 2010
In:Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyp ertension. Praha : CODHy, 2010. - P. 30 A
ref.císlo: UKF.Nitra.32343
BFA003 Matoulek, Martin - Svačina, Štepán - Fried, M. - Haluzík, Martin - Mráz, M.: Effect of exenatide
treatment on weight and diabetes compensation in less and more severen obesity. , 2010
In:Abstracts of the 11th International Congress on Obesity (ICO). Stockholm : Obesity reviews, 2010. P. 279
www.crep c.sk
(56)
ref.císlo: UKF.Nitra.32344
BFA004 Matoulek, Martin - Svačina, Štepán - Lajka, Jan - Horák, P.: Height as a risk factor for diabetes
and hypertension. , 2010
In:Abstracts of the 11th International Congress on Obesity (ICO). Stockholm : Obesity reviews, 2010. P. 361
ref.císlo: UKF.Nitra.34756
BFA005 Krellová, Katarína - Mojtová, Martina: Hospicová starostlivosť o ťažko chorých a
zomierajúcich. , 2010
In:Komunitní ošetřovatelství v p rocesu změn : sborník abstraktů z odborné konference. České Budějovice
: Jihočeská univerzita, 2010. - S. 24-25
ref.císlo: UKF.Nitra.34751
BFA006 Baková, Daniela: Charitatívna sociálna starostlivosť o seniorov. , 2010
In:Komunitní ošetrřovatelství v p rocesu změn. : sborník abstraktů odborné konference. České Budejovice
: Jihočeská univerzita, 2010. - S. 4-5
ref.císlo: UKF.Nitra.28896
BFA007 Bratová, Andrea - Bančejová, Jozefína: Informovanosť pacientov o anestézii. , 2010
In:Stále j e co zlep šovat, aneb novinky v intensivní a neodkladné p éči : sborník s mezinárodního kongresu
sester pracujících v oboru ARIP, Ostravice - Sepetná, 16. - 17. duben 2010. Ostrava : Česká asociace
sester, 2010. - S. 8
ref.císlo: UKF.Nitra.28895
BFA008 Pecho, Ľuboš - Bratová, Andrea: Manželský trojuholník - otrava organofosfátmi. , 2010
In:Stále j e co zlep šovat, aneb novinky v intensivní a neodkladné p éči : sborník s mezinárodního kongresu
sester pracujících v oboru ARIP, Ostravice - Sepetná, 16. - 17. duben 2010. Ostrava : Česká asociace
sester, 2010. - S. 17
ref.císlo: UKF.Nitra.32329
BFA009 Boledovičová, Mária - Šaradyová, Lucia - Svačina, Štepán: No controversies town-village
difference of child and parents obesity today. , 2010
In:Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyp ertension. Praha : CODHy, 2010. - P. 51 A
ref.císlo: UKF.Nitra.33469
BFA010 Poledníková, Ľubica: Použitie klasifikačných systémov ošetrovateľstva v manažmente
podvýživy seniorov. , 2010
In:Komunitní ošetřovatelství v p rocesu změn : sborník abstraktů z odborné konference, České Budějovice
10.10.2010. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010. - S. 34-35
ref.císlo: UKF.Nitra.33467
BFA011 Zrubcová, Dana - Solgajová, Andrea: Rodina ako podporný systém v terciárnej prevencii
psychotických ochorení. , 2010
In:Komunitní ošetřovatelství v p rocesu změn : sborník abstraktů z odborné konference, České Budějovice
10.10.2010.České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010. - S. 48-49
ref.císlo: UKF.Nitra.32347
BFA012 Posel, P. - Finstrle, V. - Svačina, Štepán: The Assessment of Physicians Leeds: Controversy of
an underestimated area in the currentz CPD programms un diabetes ?. , 2010
In:Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and hyp ertension. Praha : CODHy, 2010. - P. 30 A
ref.císlo: UKF.Nitra.33484
BFA013 Líšková, Miroslava: Úloha ošetrovateľstva v oblasti pracovných rizík. , 2010
In:Komunitní ošetřovatelství v p rocesu změn : sborník abstraktů z odborné konference, České Budějovice
10.10.2010. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010. - S. 26-27
www.crep c.sk
(57)
ref.císlo: UKF.Nitra.28897
BFA014 Bančejová, Jozefína - Bratová, Andrea - Hanzeľová, Marta: Význam anestéziologickej
ambulancie - predanestetické vyšetrenie. , 2010
In:Stále j e co zlep šovat, aneb novinky v intensivní a neodkladné p éči : sborník s mezinárodního kongresu
sester pracujících v oboru ARIP, Ostravice - Sepetná, 16. - 17. duben 2010. Ostrava : Česká asociace
sester, 2010. - S. 17
ref.císlo: UKF.Nitra.32789
BFA015 Boledovičová, Mária - Jurišová, Erika - Pagurková, Marcela: Životospráva žiakov 6. - 9. ročníka
ZŠ. , 2010
In:Obezitologie a bariatrie 2010 : sborník abstraktů, České Budějovice 14. -16. října 2010. České
Budějovice : SOLEN, 2010. - S. 1
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Pocet záznamov: 2
ref.císlo: UKF.Nitra.33965
BFB001 Krištofová, Erika - Boledovičová, Mária: Bazálna stimulácia v neonatológii. , 2010
In:Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou : zborník p rísp evkov. Nové Zámky,
23.-25. november, 2010. Neonatologická klinika FNsP, : Nové Zámky, 2010. - S. 19
ref.císlo: UKF.Nitra.29527
BFB002 Ruisel, Imrich: Od experimentov s kogníciou k skúmaniu kvality života. , 2009
In:27. Psychologické dni : zborník abstraktov z konferencie, Bratislava 9-11.9.2009. Bratislava : SAV,
2009. - S. 14
FAI Redakcné a zostavovatelské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Pocet záznamov: 18
ref.císlo: UKF.Nitra.30444
FAI001 Popelková, Marta - Juhásová, Andrea - Pohánka, Martin: 5. medzinárodná konferencia
doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej na UKF v Nitre 23. apríla 2010. Nitra : UKF, 2010. - 525 s. - ISBN 978-80-8094-699-9
ref.císlo: UKF.Nitra.27756
FAI002 Haburajová Ilavská, Lenka: Dni sociálnej práce a InteRRa 8. I : sociálna sféra Slovenskej
republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) a rómske osobnosti. I. časť. Zborník príspevkov z
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12.
novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - 249 s. - ISBN 978-80-8094-650-0
ref.císlo: UKF.Nitra.27757
FAI003 Haburajová Ilavská, Lenka: Dni sociálnej práce a InteRRa 8. II : sociálna sféra Slovenskej
republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) a rómske osobnosti. II. časť. Zborník príspevkov z
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12.
novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - 254 s. - ISBN 978-80-8094-658-6
ref.císlo: UKF.Nitra.27758
FAI004 Haburajová Ilavská, Lenka: Dni sociálnej práce a InteRRa 8. III : sociálna sféra Slovenskej
republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) a rómske osobnosti. III. časť. Zborník príspevkov z
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra 11. - 12.
novembra 2009. Nitra : UKF, 2010. - 253 s. - ISBN 978-80-8094-659-3
ref.císlo: UKF.Nitra.27638
FAI005 Karagiorgi, Yiasemina - Symeou, Loizos - Rosinský, Rastislav - Šramová, Blandína: Doškolovací
výcvik pre učiteľov zameraný na inklúziu Rómov : didaktické materiály. Nicosia : European University
Cyprus, 2009. - 77 p. - ISBN 978-9963-9734-0-8
www.crep c.sk
(58)
ref.císlo: UKF.Nitra.27727
FAI006 Kyuchukov, Hristo: Encho Nedyalkov Gerganov. Nitra : UKF, 2009. - 62 s. - ISBN
978-80-8094-656-2
ref.císlo: UKF.Nitra.27726
FAI007 Kyuchukov, Hristo: Ian Francis Hancock. Nitra : UKF, 2009. - 70 s. - ISBN 978-80-8094-657-9
ref.císlo: UKF.Nitra.32185
FAI008 Balvín, Jaroslav - Kajanová, Alena - Urban, David - Vavreková, Lenka: InteRRa 9 : Metody
sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami. Sborník z mezinárodní
vědecké konference konané 6. -7. dubna 2010 v Českých Budějovicích. Praha : Hnutí R, 2010. - 358 s. ISBN 978-80-87698-05-9
ref.císlo: UKF.Nitra.30495
FAI009 Kyuchukov, Hristo: Is it easy to be young?. Volgograd : Blanc, 2010. - 71 p. - ISBN
978-598820-061-1
ref.císlo: UKF.Nitra.26705
FAI010 Fabiánová, Vlasta: Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky
zmiešaných lokálnych spoločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a
rómskymi spoločenstvami. Nitra : UKF, 2009. - 484 s. - ISBN 978-80-8094-644-9
ref.císlo: UKF.Nitra.26870
FAI011 Záhumenská, Mária: Možnosti napredovania Rómov pri uplatnení sa v živote spoločnosti
[projektová monografia] : výstup z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u
marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce. Nitra : UKF, 2009. - 199
s. - ISBN 978-80-8094-628-9
ref.císlo: UKF.Nitra.26273
FAI012 Balvín, Jaroslav - Záhumenská, Mária: Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej práce v
rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a
praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí. Nitra : UKF, 2009. - 398 s. - ISBN
978-80-8094-502-2
ref.císlo: UKF.Nitra.33762
FAI013 Kyuchukov, Hristo - Hancock, Ian: Roma Identity. Praha : NGO Slovo 21, 2010. - 203 p. - ISBN
978-80-904327-1-0
ref.císlo: UKF.Nitra.29924
FAI014 Balvín, Jaroslav - Šlosár, Dušan - Vavreková, Lenka: Romové (ve spektru mezinárodních
vědeckých studií). Ústí nad Labem : Hnutí R, 2010. - 672 s. - ISBN 978-80-86798-04-2
ref.císlo: UKF.Nitra.33262
FAI015 Sarmány Schuller, Ivan - Pilárik, Ľubor - Jurišová, Erika: Rozhodovanie v kontexte kognície,
osobnosti a emócií II. Nitra : UKF, 2010. - 84 s. - ISBN 978-80-8094-710-1
ref.císlo: UKF.Nitra.35995
FAI016 Balvín, Jaroslav - Kwadrans, Lukasz: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and
Slovakia. Wroclaw : Vysegrad Fund, 2010. - 542 p. - ISBN 978-83-928354-6-2
ref.císlo: UKF.Nitra.27245
FAI017 Balvín, Jaroslav - Kwadrans, Lukasz: Situation of Roman minority in Czech, Poland and
Slovakia. Wroclaw : Foundation of Social Integration Prom, 2009. - 182 s. - ISBN 978-83-928354-1-7
ref.císlo: UKF.Nitra.34760
FAI018 Chovancová, Katarína - Vondráková, Eva: Zborník príspevkov z celoslovenského kola ŠVOČ v
odbore Sociálna práca. Nitra : UKF, 2010. - 1 CD [3 AH]. - ISBN 978-80-8094-705-7
www.crep c.sk
(59)
Download

Prehľad publikačnej činnosti Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva