Plánování projektu
z hlediska času, zdrojů
a nákladů
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
[email protected]
Výstavbový projekt
jak
kdy
kde
za kolik
projektová dok.
kontrolní časový plán
správní řízení
kontrolní rozpočet
finanční zajištění
kdo
výběr proj., dodavatele.
nabídková příprava
- zprac.nabídky
(nabídkový rozpočet,
výrobní kalkulace
časový plán realizace, …)
realizace
kontrola
- termínů
- jakosti
- nákladů (dle sml.
podmínek)
výrobní příprava
- řízení n, t, j
- výr. faktura
- detailní
čas. plány
Provozní fáze
ukončení VP užívání stavby
vyhodnocení
projektu
finanční
vypořádání
závazků
provoz
údržba
opravy
rekonstrukce
modernizace
odstranění vad
a nedodělků
záruční servis
vyhodnocení
stavby
Úloha časového plánování v průběhu výstavbového projektu (etapy zadávání a
realizační přípravy jsou sloučeny)
odstranění stavby (demolice)
Dodavatel
smlouva o dílo (stav. povolení)
Investor
Investiční fáze
investiční a realizační příprava
rozhodnutí o inv. (územní řízení)
Účastníci
Předinvestiční fáze
Rozhodování o investici
co
cíle
jak
strategie
kdy
časový horizont
kde
umístění
za kolik ocenění (propočet)
možnosti financování
studie proveditelnosti
kdo
organzace projektu
marketingový průzkum
předání a převzetí st. (uvedení do užívání)
Životní cyklus stavby
Životní cyklus výstavbového projektu
Úrovně plánování

dlouhodobý plán - strategický plán





střednědobý plán - taktický plán





činnosti - hrubě agregované
období - delší než 1 rok
časové jednotky - obvykle měsíc a delší
zdroje - většinou pouze finance
činnosti - agregované
období - roční či půlroční
časové jednotky - obvykle týdny
zdroje - jak finanční, tak i rozhodující materiálové a lidské zdroje
a vybavení
krátkodobý plán - operativní plán




činnosti - podrobné
období - max. čtvrt roku
časové jednotky - dny, případně hodiny
zdroje - přesná potřeba zdrojů k vykonání činnosti, finanční zdroje
v členění pro potřeby kontroly nákladů.
Úrovně plánování výst. projektu
I. předinv.
fáze
rámcový
plán
projektu
souhrnný
plán
projektu
etapové
plány
projektu
detailní
plány
projektu
II. Inv. fáze
1. investiční
zadávání
příprava
II. investiční
fáze
II. inv. fáze
2. realizační
příprava
II. Inv. fáze
3. realizace
III. Provoz. fáze
ukončení proj.
limitní termín
celkový časový plán
hrubý průběh
projektování
hrubý průběh výrobní
přípravy a provádění
stavby
detailní průběh
projektování
detailní průběh
výrobní přípravy a
provádění stavby
hrubý průběh
předání / uvedení do
provozu
detailní průběh
provádění stavby
detailní průběh
předání / uvedení
do provozu
Plánování záměru projektu
Účel – proč?
Cíle - čeho chci dosáhnout
Strategie
co ?
kdo ?
Členění projektu
Organizace projektu
Struktura projektu (WBS)
Specifikace prací (SOW)
Organizační struktura (OBS)
jak ?
kdy ?
Plánování zdrojů
Rozvrh potřeb zdrojů
(histogramy, S-
diagamy)
Plánování termínů –
časový plán
Matice rozdělení
zodpovědností (RAM)
Řazení činností
Odhad trvání
Plánování komunikace
Strategie
za kolik ?
Souvislost základních
otázek při plánování
projektu
Plánování nákladů
a financování
Rozpočtování
Zajištění fin. zdrojů
Plánování rizik
co když? v rámci projektu
Analýza rizik
Protiriziková opatření
Strukturování projektu

Struktura rozdělení prací – WBS
(Work Breakdown Structure)
– technické organizační schéma





jeden druh procesu
stejná úroveň v projektu
stejné druhy zdrojů
souvislá v čase
odpovědnost jednoho subjektu
Podrobnost členění – max. 3-4 úrovně
Struktura projektu (WBS)
sportovní zařízení
projektování
bruslařská
dráha
kryté
koupaliště
provádění
sportovní
hřiště
bruslařská
dráha
kryté
koupaliště
sportovní
hřiště
sportovní zařízení
bruslařská
dráha
projektování
provádění
kryté
koupaliště
projektování
provádění
sportovní
hřiště
projektování
provádění
Struktura členění prací – příklad WBS (fáze projektu / projektové výstupy)
Struktura členění prací
(realizace stavby standardní členění)
Stavební
objekt
správní budova
výpočetní centrum
výpočetní centrum
správní budova
konstrukční
systém
Stavební díl
základy
Prvek
stěny / pilíře
strop
střecha
bednění
výztuž
beton
Položka prvku
Operativní plán
cement
PSV
parkování
technické
zařízení budov
přídavné
látky
kalkulovaná část
voda
vybavení
Plánování termínů
 Určování trvání činností
 – metody deterministické, stochastické
 Řazení činností
 – stanovení vzájemných závislostí činností
 – metody (harmonogram, časoprostorový graf, SG …)
 Sestavení
a analýza časového rozvrhu
 – stanovení termínů činností na základě doby a potřeb zdrojů,
 – určení kritické cesty, zjištění časových rezerv
Určování trvání činností
 metody deterministické
 výpočet
 porovnání
 expertní odhad (odborný úsudek)
 navazování prací, SO a PS
 parametrické modelování
 metody stochastické - pravděpodobnost
dosažení určité lhůty
 metoda PERT
 metoda Monte Carlo
Řazení činností – metody
 Termínová listina
 Harmonogram (bar chart)
 Časoprostorový graf (space-time diagram)
 Cyklogram (line of balance)
 Síťový graf (PDM, ADM aj.)
Řazení činností – metody
Termínová listina



u nekomplikovaných projektů malého rozsahu,
pro rámcový časový plán při malé podrobnosti informací,
pro podrobné časové plány krátkého časového výseku
Harmonogram (bar chart)



úsečkový diagram
seznam činností + termíny začátků a konců,
varianty hmg:
- harmonogramy se zobrazením návazností činností (linked
bar charts)
- harmonogramy zdrojů - přiřazují zdrojům úkoly v čase
Harmonogram
Č.obj.
Název objektu
Dod. M.j. Objem Náklady Prac.
(tis. Kč)
01 Příprava území
PS3
02 Kanalizace
PS3 bm
03 Vodovod
1
2
138
6
138
220
359
5
80
PS3 bm
220
440
5
04 Plynovod
PP bm
65
145
05 Elektrorozvod
EZ bm
286
138
06 Slaboproud
EZ bm
420
168
07 Veřejné osvětlení
PS3
08 Komunikace a chod.
IPS m2
1224
815
09 Sadové úpravy
A1 m2
2445
432
10 Trafostanice-stav.č.
PS3
276
11 Trafostanice- technol.č.
EZ
453
12 Bytový objekt A
PS3 m3
4171
20859
22
13 Přípojky objektu A
PS3 bm
4,2
27
8
14 Bytový objekt B
PS3 m3
3859
19295
22
15 Přípojky objektu B
PS3 bm
4,5
29
8
150
Celkem (tis. Kč)
43724
Počet pracovníků
4
Poznámka
9
10
279
220
220
145
138
168
4
70
120
80
695
150
9
282
276
50
403
1520 3882 3596 4952 3985 2924
27
1510 3674 4022 3976 3854 2259
29
218 499 1767 5566 7734 9497 8726 6928 2789
11
plánovaný průběh
skutečný průběh
3
Časový průběh
2009
5
6
7
8
10
35
52
Čas aktualizace
53
44
48
44
26
11
12
Řazení činností – metody
Časoprostorový graf (space-time diagram)




jedna osa grafu = čas
druhá osa = prostor (záběry)
sklon úsečky = rychlost.
Využití:




proud
rychlost
liniové stavby
stavby typizované s pravidelnými záběry (cyklogram).
čas
vhodný k plánování na taktické úrovni s agregovanými činnostmi
„Cyklogram“ (line of balance)

prostor
pro opakované práce na opakujících se stejných objektech
(záběrech),
pro zobrazení se používá časoprostorový graf.
Časoprostorový graf, cyklogram
proud – činnost
záběr – část prostoru
takt – doba provedení jedné činnosti na 1 záběru (1 četa)
rychlost – úhel sklonu šikmé čáry
prostor
záběr
proud
příklady
rychlost
takt
čas
Časoprostorový graf, Cyklogram
Proud rytmický a nerytmický
Záběr 7
Záběr 6
Záběr 5
Záběr 4
Záběr 3
Záběr 2
Záběr 1
proud rytmický
proud nerytmický
0
1
takt
Záběr 7
Záběr 6
Záběr 5
Záběr 4
Záběr 3
Záběr 2
Záběr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
směna
11
12
13
14
15
16
směna
Proudy vyvážené a nevyvážené
proudy vyvážené
proudy nevyvážené
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Časoprostorový graf, Cyklogram
Proud nevyvážený rytmický – vyvážení proudů
Časoprostorový graf
Sestavení nerytmického časoprostorového grafu na základě výkonů
event. pracností
Síťová analýza

Hranově definované síťové grafy


(activity on the arrow)
orientovaná hrana = činnost
uzel = okamžik začátku a konce činnosti.
uzel začátek
Termín
ZM
Termín
ZP
Činnost
uzel konec
doba trvání činnosti
Termín Termín
KM KP
postup v vpřed
postup vzad

Uzlově definované síťové grafy


uzel = činnost
orientovaná hrana = vazba
(activity on the node)
Vazba K-Z s odstupem 5 čas. j.
KZ 5
HSG
uzel konec
uzel začátek
činnost A
termín termín
nejdříve nejpozději
možný přípustný
A
doba trvání činnosti
termín termín
nejdříve nejpozději
možný přípustný
A
Reálná činnost
Ohodnocení
časem
zdroji
náklady
Distanční
Ohodnocení pouze časem
Fiktivní
znázorňuje logickou závislost činností,
doba trvání je nulová
USG

Konec – Začátek


předchůdce musí skončit, aby následník mohl skončit.
Začátek – Začátek


předchůdce musí skončit, aby následník mohl začít.
Konec – Konec


vazby
předchůdce musí začít, aby následník mohl začít.
Začátek – Konec

předchůdce musí začít, aby následník mohl skončit.
Konec Začátek
Konec Konec
Začátek Začátek
Začátek Konec
Síťová analýza
Výstavbové projekty = síťové grafy s deterministickou topologií


s deterministickým ohodnocením činností
 metoda CPM (Critical Path Method)
se stochastickým ohodnocením činností projektu.


redukce stochastického modelu na deterministický
 PERT – Program Evaluation and Review Technique
vysoký počet opakovaných výpočtů
 Monte Carlo
Metoda CPM
Základní pravidla pro sestavení sítě a výpočet
metodou kritické cesty (CPM)

síť má jen 1 začátek a 1 konec,
v síti nejsou žádné smyčky,

každý uzel má své jedinečné označení.

2
1
3
5
4
Síťový graf uzlově definovaný
ZM
název
činnosti
KM
ZP
doba trvání
KP
ZM – začátek nejdříve možný
ZP -
začátek nejpozději přípustný
KM - konec nejdříve možný
KP -
konec nejpozději přípustný
USG
0
12
A
4t
výpočet
4
16
Možný
začátek
Název
činnosti
Možný
konec
Přípustný
začátek
Trvání
Přípustný
konec
4
D 16
16 12t 28
25
28
0
0
B
5t
5
5
5
19
G
9t
5
5
E 25
20t 25
J
7t
32
35
14
28
25
I
35
25 10t 35
0
C 10
13 10t 23
10
23
H
2t
12
25
HSG
výpočet
2
D
12
4 16
A
6
14
25 28
25
G
4
1
J
9
B
5
0 0
7
3
7
5 5
35 35
C
10
Max. time
Forward pass
Výpočet vpřed
16
28
E
20
4
10 23
2
4 16
H
2
5
25 25
I
10
25
Min. time
Backward pass
Výpočet zpět
Analýza času
Při sestavování časového plánu se obvykle vypočítávají:

termíny (nejdříve možné a nejpozději přípustné)

rezervy

rezerva celková


rezerva volná


časové období, o které se může plnění činnosti opozdit, aniž by ohrozilo
nejdříve možný začátek následujících činností RV = ZMnásl – KM
rezerva nezávislá


časové období, o které se může plnění činnosti opozdit, aniž by ohrozilo
kritickou cestu
RC = KP – KM = ZP – ZM
časové období, o které se může plnění činnosti opozdit, aniž by ohrozilo
nejpozději přípustný konec předcházejících a nejdříve možný začátek
následujících činností
RN = ZMnásl – KPpředch – t
kritická cesta


nejdelší cesta v grafu (síti)
udává nejkratší možnou dobu realizace projektu
Analýza času

soulad vypočteného termínu s požadovaným,


lhůta kratší
lhůta delší



míra kritičnosti




poměr počtu kritických činností k celkovému počtu činností,
poměr součtu cen kritických činností k celkové ceně,
cca 15 – 20 %
průběh kritické cesty


zkrácení dob trvání na krit. cestě (zdroje, náklady)
zvýšit přesahy činností (technologie, bezpečnost)
rezervy (celková, volná, nezávislá)
subkritické cesty

celková rezerva < 10 – 5 % doby trvání
Síťová analýza - PERT
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
a – čas optimistický
Očekávaný čas trvání činnosti:
t
m –Graf
čas
7.2.normální
-2 Rozložení funkce "beta"
b – čas pesimistický
Rozptyl (míra nejistoty):
a  4m  b
6
1
ba
b  a 2
 


 6  36
2
Pravděpodobnost
β rozdělení
2
t
Směrodatná odchylka:
a
m
Doba trvání činnosti
Očekávaná doba trvání při beta rozdělení
b
1
 t  b  a 
6
Plánování potřeb zdrojů

Zdroje:




- zařízení, vybavení,
- (materiál),
potřebné pro provedení činností, skupin prací nebo projektů.
Dostupnost



nehmotné (SW, „know how”, informační toky …)
hmotné - lidské (personál v rámci projektu),
neomezené (materiál…)
→ nepřekročit náklady
omezené (pracovníci, mechanizace…) → nepřekročit kapacitu
Zásoba zdrojů z hlediska



kapacitního (celková zásoba)
kvalifikačního
časového
Příklady znázornění
histogramu zdrojů
(Microsoft Project)
Plánování potřeb zdrojů
Analýza zdrojů
- vyvážené čerpání zdrojů (Resource levelling - smoothing) bez
přetížení omezených zdrojů – vyrovnání potřeby zdroje v čase.
Dvě základní úlohy:

Problém časového omezení (time-limited problem)
- prioritou je dodržení určitého termínu,
přiřazení vzácných zdrojů přednostně činnostem na kritické cestě.

Problém omezených zdrojů (resource limited problem)
- projekt musí být proveden v rámci limitů zdrojů,
je možné prodloužení plánovaného termínu dokončení projektu.
Plánování potřeb zdrojů
K 1 = velmi nepříznivý průběh kapacit s vrcholy
K 2 = suboptimální průběh kapacit
K 3 = optimální průběh kapacit ( teoreticky )
K1
K2
K3
doba výstavby
Průběh čerpání zdrojů – vyrovnání zdroje
Plánování nákladů

Plánování nákladů - budoucí náklady na hmotné

Cíle
výstupy projektu




vytvoření nákladových prvků (středisek
analyzování a odhad nákladů na položky WBS,
diferenciace nákladů na jednotlivé zdroje.
Nástroje, výstupy




Objemové ukazatele, výkaz výměr,
Propočet, rozpočet, kalkulace
Graf finančních potřeb,
S-křivky, histogramy apod.
Plánování nákladů
na základě struktury prací, požadavků na zdroje a trvání činností,
jednotkových sazeb zdrojů,
Předběžný odhad nákladů

určení např.
- porovnáním s podobnými projekty – „shora dolů“
(např. rozp. ukazatele - propočet),
- načítáním nákladů na jednotlivé činnosti – „zdola nahoru“
(předběžný rozpočet),
- parametrickým modelováním
Rozpočtování nákladů

rozdělení nákladů na jednotlivé činnosti a zdroje v čase
(podrobný položkový rozpočet,
předběžná a výrobní kalkulace),
Srovnávací základna pro měření výkonů v rámci projektu
(S-křivky, histogramy, tabulky)
Plánování nákladů
Průběh nákladů po obdobích
Průběh nákladů - součtová čára
náklady (Kč)
náklady (Kč)
160
3500
140
3000
120
2500
100
2000
80
1500
60
1000
40
500
20
čas (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
nejdř.možné termíny
nejpozději přípustné
Histogram a S-křivka nákladů
nejdř.možné termíny
nejpozději přípustné termíny
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
čas (t)
11
9
7
5
3
1
0
0
Lhůta výstavby a vlastní náklady
VN
VN
celkové
náklady
investora
náklady na
realizaci =
cena
dodavatele
náklady
dodavatele
Topt
z pohledu stavební firmy
T
ztráty (ušlý
zisk, úroky)
Tmin
Topt
inv
Topt
dod
z pohledu investora
T
Financování

Hlavní úkoly financování









obstarávání prostředků,
analýza finančních smluvních podmínek,
kalkulace cash-flow,
stanovení odpovědnosti za platby,
potvrzení a řízení rozpočtů,
vytvoření finančních rezerv (nárazníkový zásobník)
uvážení změn rozpočtu v průběhu projektu,
krytí vyvolaných nákladů.
Finanční plán - zajištění finančních zdrojů,
- řízení toku financí s ohledem na
průběh nákladů
Financování – CF dodavatele
stavby
Kumulované finanční toky
5 000
0
0
III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09
VI
. 09
IV
.
II I.
0
II .0
II I.
0
-5 000
V.
09
5 000
9
10 000
09
10 000
9
15 000
I. 0
9
15 000
VI
. 08
VI
I .0
8
VI
I I.0
8
IX
. 08
X.
08
XI
. 08
XI
I .0
8
20 000
V.
08
20 000
8
25 000
08
25 000
IV
.
tis. Kč
Tisíce
Kumulované finanční toky
-5 000
Výdaje celkem
-10 000
Výdaje celkem
Platby celkem
Rozdíl
Finanční analýza
-10 000
Platby celkem
Rozdíl
Financování CF investora
výnosy
náklady
Kč
zisk
čas
předinvestiční
fáze
investiční fáze
provozní fáze
SW nástroje pro PM

Časové plánování







MS Project
Primavera P6
Powerproject
CONTEC
Timeline
OpenProj
Řízení zdrojů
(Microsoft)
(Oracle, Primavera Systems)
(ASTA Development)
(CONTEC) – pro stavebnictví v ČR
(Smart Draw)
(Serena Software Inc.) - freeware
Easy Project (Easysoftware)
 People Planner (Maconomy A/S)
výměnné formáty souborů - MS Excel

Download

Plánování projektu