Prezentace občanského
sdružení
Street Workout Písek o.s.
Street Workout Písek o.s.
Občanské sdružení Street Workout Písek o.s. je budováno s cílem podpořit ve městě Písku výstavbu
nového Street Workoutového parku, jakožto místa pro konání sportovních volnočasových aktivit pro
širokou veřejnost a jeho budoucí technická správa. Dále pořádat Street Workoutové (dále již jen
„SW“) a jiné sportovní akce (např. Crossfit®) na místě nového SW parku, svolávat společná setkání za
účelem aktivní činnosti na cvičení SW a vytvořit otevřenou navzájem se podporující komunitu lidí.
Dalším účelem sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti práce s mladými lidmi
rizikových věkových skupin a vedení osvětové informační kampaně v oblasti SW, zdravého životního
stylu a rozvoje občanské společnosti v těchto oblastech.
Rádi bychom podpořili i jiné skupiny preferující „outdoorové“ cvičení jako např. Jóga, Capoeira,
Zumba, FFF a další a ve spolupráci se zřizovatelem a správcem se podíleli na regeneraci Píseckých
sportovních stezek v přilehlých lesoparcích.
Co je to Street Workout?
Street Workout vznikl v USA. Začaly se mu věnovat především chudší vrstvy obyvatelstva, které
neměly peníze na návštěvy fitness center, ale také chtěly změnit styl cvičení a vydat se od cvičení s
činkami v uzavřeném prostoru ke svobodnému pohybu a cvičení v přírodě. SW v USA rychle dosáhl
velké obliby a odtud se rozšířil do celého světa. Nyní se těší velké popularitě nejen v USA, ale i jiných
oblastech, např. v západní Evropě, ale především na Ukrajině, v Rusku a Pobaltských státech. Ačkoliv
se u nás postupně prosazuje poměrně krátkou dobu, i přesto se těší velké oblíbenosti (zejména ve
větších městech) a SW komunita se rychle rozrůstá.
SW (jinak také Kalistenika) je sportovní volnočasová aktivita sdružující lidi, všech věkových skupin.
Podstata SW spočívá v tom, že lidé cvičí bez jakýchkoli fitness strojů anebo činek, pouze za využití
jednoduchého cvičebního nářadí. Základní prvky vycházejí z jednoduchých cviků, jako jsou např. klik,
přítah k hrazdě, sed-leh, aj. SW je o spojení cvičení a svobodného pohybu. Kromě rychlosti, síly a
vytrvalosti zdokonaluje koordinaci pohybů a funkčnost těla jako celku. Komplexně tedy zlepšuje
fyzickou a současně i psychickou kondici, zvyšuje odolnost proti stresu a pomáhá budovat zdravou a
silnou osobnost.
Kromě toho SW působí pozitivně i v oblasti sociální a sociálně integrační: při tomto sportu si
nacházíte mnoho nových přátel a sdílíte s nimi radosti a zkušenosti, které jste během cvičení zažili a
kterých jste dosáhli. Rozvíjí se komunita, lidé spolupracují i v jiných oblastech. SW dnes spojuje různé
lidi z různých vrstev, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, vyznání atp., což je samotným důsledkem
vnitřní filozofie tohoto sportu.
Je to idea čistého sportu, bez jakýchkoli zakázaných anabolických látek, idea zásad zdravého životního
stylu, bez alkoholu, drog a tabákových výrobků, myšlenka rovnosti bez předsudků. SW komunita je
vždy otevřena komukoliv.
Ke cvičení se využívá jednoduchých cvičebních nářadí, jako jsou např. lavice, hrazda, bradla, popř.
vysutý žebřík, žebřiny, kolmá tyč, lano ke šplhání aj. Tato cvičební náčiní se mnohdy konstrukčně
skládají do podoby menší samostatné "multivěže", nebo mohou být umístěna i samostatně.
Současné možnosti cvičení SW v Písku
Jednu z mála možností zacvičit si v Písku SW nabízí sportovní stezka na Americe. Tato cca 800m
dlouhá trasa nabízí několik zastavení s možností procvičení různých tělesných partií. Na jedné ze
zastávek můžeme nalézt např. výborné kruhy, ale hlavně na nejvyšším a zároveň i nejvzdálenějším
místě trasy, pro workout tolik důležitou hrazdu. Bohužel její dřevěná konstrukce je poplatna délce
své existence a zdaleka již nepatří mezi nejstabilnější. Jeden podpěrný kůl odspodu zetlel a nyní je
provizorně podepřen kamenem. Nutno upozornit, že ani povrch pod hrazdou není bezpečný. Země je
v tomto místě prorostlá silnými kořeny a při případném pádu hrozí riziko vážného zranění. Na takto
odlehlém místě raději nedomýšlet následky.
Hrazda
Detail nohy konstrukce hrazdy
Výhody SW cvičení:
-
Vysoká efektivita cviků, rychlé zformování postavy, rychlý nárůst obratnosti a vytrvalosti
Nízké pořizovací náklady na vybavení a nářadí
Univerzálnost cviků, univerzálnost nářadí - případné SW hřiště je využitelné i pro jiné
sportovní směry (kromě výše uvedených např. i pro strečink v rámci joggingu apod.)
Široká věková skupina cvičenců bez ohledu na pohlaví, každý cvičí podle svých schopností
Výchovný vliv (kombinace tělesného cvičení s vnitřní filozofií SW buduje u cvičících zdravé
sebevědomí, úctu k hodnotám, k životnímu prostředí, k vlastnímu tělu, ke druhým lidem)
Příklady cvičebních prvků
Hrazda
Úzká lavice
Nízké hrazdy
Žebřiny
Bradla
Vlnová hrazda
Sed-lehy
Příklady hřišť
Jelikož se jedná o jednoduché cvičební nářadí, lze s výhodami budovat SW hřiště tzv. „svépomocí“,
kdy je většinou jako stavebního materiálu využito místních přírodních zdrojů. Výhodami takto
zbudovaných hřišť je nejen nízká pořizovací cena, ale též nezanedbatelný výchovný efekt. Mládež se
sama podílí na stavbě a k výsledkům své práce má přirozeně osobní vztah. Nutno podotknout, že při
troše šikovnosti je výsledek práce vkusný, vzhledově zapadá do okolí a neruší ráz místa.
Nevýhodou je samozřejmě nemožnost získat bezpečnostní certifikaci.
Jinou možností je využít služeb profesionálního výrobce. Ten je schopen dodat jak jednotlivé kusy
cvičebního nářadí, tak i celé sestavy. Většina výrobců vyvíjí svá hřiště jako modulární. Při konstrukci
se využívá nejrůznějších materiálů jako např. ocel, plast, dřevo nebo jejich kombinace. Samozřejmostí
kvalitního výrobce by měla být bezpečnostní certifikace.
Nevýhodou je vyšší pořizovací cena.
Hřiště vybudované svépomocí
Soukromé hřiště postavené svépomocí
Profesionální hřiště
Profesionální hřiště
SW v jiných městech ČR
Praha
ZŠ P.Strozziho
Brno
Sportovní hřiště kolečko, Herčíkova ulice, Brno
Vyškov, Kolín
Město Sokolov
-
Plánuje otevřít dvě hřiště v roce 2013/2014, jedno v areálu Bohemia a druhé hřiště je
plánované buďto na „Vítěznou“ anebo na „Michal“
A další…
Stanovy Street Workout Písek o.s.
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení je: ”Street Workout Písek o.s.” (dále jen ”sdružení”);
2) Sídlem sdružení je adresa: Na Pěníku 429, 397 01 Písek;
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky
— celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
v němž se sdružují občané činní v oblasti tělesného cvičení „street workout“ neboli
kalistenika. Dále v textu již jen jako „workout“. Pod pojmem workout je chápán druh
fyzického cvičení na jednoduchých gymnastických přípravcích (jako je např. hrazda či bradla)
s využitím vlastní váhy, popř. váhy druhé osoby nebo jejího hmotnostního ekvivalentu (či
pouze jeho zlomků). Sdružení vzniklo také za účelem poskytování obecně prospěšných
činností v oblasti práce s mladými lidmi rizikových věkových skupin, podpory zdravého
životního stylu a rozvoje občanské společnosti v těchto oblastech.
čl. II
Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou:
-
Svolávat společná setkání za účelem aktivní činnosti na cvičení workout;
Usilovat o výstavbu společného workoutového městského parku a podílet se na jeho
budoucí technické správě;
Vést osvětovou informační kampaň v oblasti workoutu a zdravého životního stylu;
Vytvořit komunitu navzájem se podporujících lidí dostupnou komukoliv;
čl. III
Náplň a formy činnosti
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností
v oblastech práce s mladými lidmi z rizikových věkových skupin a podpora zdravého životního
stylu zejména:
- vzájemnou podporou, pomocí a poradenstvím na společných setkáních;
- spoluprací s jinými sdruženími, která mají podobné cíle;
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení ale i vně);
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
- účast při jednáních s volenými i správními orgány;
- osvětová činnost;
3) Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit členská schůze. Vždy však v souladu s cíli
činnosti.
čl. IV
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo i právnická osoba.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční
většiny výboru sdružení.
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru
a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob
účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
5) Člen má právo
- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
6) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení;
7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.
čl. V
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
-
členská schůze
výbor a předseda sdružení
revizor sdružení
čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se každý měsíc, nejméně však jednou
ročně.
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna
alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor
sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ne však dříve, než za 5 dnů, náhradní členskou
schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze
přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to 1/4 členů sdružení a to ve lhůtě
do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí
těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
- volí výbor sdružení, revizora a má-li sdružení majetek, volí i pokladníka
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období
a revizní zprávu;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
- rozhoduje o vyloučení člena;
čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Činnost výboru sdružení řídí
předseda sdružení.
2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení
je volně přístupná členům sdružení. Na vyzvání člena sdružení, výbor sdružení na nejbližší
schůzi jeho věc projedná; dále připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu
(má-li sdružení majetek) na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají
předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení
samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník
sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování
další osobě.
čl. VIII
Revizor sdružení
1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze;
jeho funkčním obdobím je jeden rok;
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
čl. IX
Zásady hospodaření
1) Má-li sdružení majetek (hmotný i nehmotný) musí mít zvoleného pokladníka. Pokladníkem
je členskou schůzí zvolený člen sdružení, který je přímo odpovědný za nakládání se svěřeným
majetkem sdružení; pokladník je pověřený jednat s majetkem sdružení samostatně, vždy však
ve smyslu těchto stanov. Dále je povinen vést o účetnictví sdružení pečlivé záznamy
v rozsahu daňové evidence ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
2) S majetkem lze disponovat pouze na základě schváleného rozpočtu; mimořádné výdaje
mohou být vynaloženy pouze na základě výsledku hlasování společné členské schůze, kde
je pro odsouhlasení potřeba nadpolovičního počtu hlasů přítomných členů.
3) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty
a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je
v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou
pro finanční zajištění svých aktivit.
4) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
čl. X
Okolnosti zániku sdružení
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí
členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
Pozn.:
Občanské sdružení vzniklo dne 8.10.2013, registrací u MV pod č.j. VS/1-1/94640/13-R, IČ 021 95321
Anketa Free Time For You
Ze závěrů ankety Free For Time, pořádané v roce 2012 vyplývá, že cílová skupina mladých lidí, by si
žádala vybudování nějaké formy sportovní stezky (397 hlasů, cca 46,4% dotazovaných), další
respondenti vyslovili zájem o posilovací hrazdy a kruhy, posilovna pro dospělé (18 hlasů). Hřiště jako
venkovní posilovna bylo zmiňováno také velmi často.
Samotné workoutové hřiště bylo zmíněno pouze asi ve dvou případech, což přikládáme dosavadní
malé informovanosti o workoutu obecně, jelikož se defacto jedná o formu výše zmíněných oblastí
(venkovní posilovna, posilovací hrazdy a kruhy, „sportovní stezka“)
Závěrem
SW hřiště je dobře využitelné i pro další skupiny občanů (mimo SW), aktivně trávicí svůj volný čas.
Může nabídnout prostor k pořádání různých sportovně-soutěžních akcí, pro školy nebo širokou
veřejnost.
Výstavba hřiště by měla nejen pozitivní vliv na mládež a způsob jak tráví volný čas, ale navíc by
přinesla městu o stupeň lepší občanskou vybavenost a byla by vhodným doplněním sportovních
aktivit při budovaných cyklostezkách, což se může odrazit i v lepší turistické atraktivitě Písku, navíc by
odrazila snahy města profilovat se nejen jako turisticky atraktivní, ale také jako město podporující
sport, aktivní způsob života a zdravý životní styl obecně.
Kontakty:
Přípravný výbor sdružení:
Jan Tichý (zmocněnec) - 774 310 043
Zdeněk Vajshár – 721 627 327
Filip Sláma - 736 442 267
E-mail: [email protected]
Odkaz na webové stránky sdružení: http://streetworkoutpisek.webnode.cz/
Facebook Street Workout Písek o.s.: https://www.facebook.com/groups/140881042788711/
Odkazy na další informační zdroje
CZ
kulturistika.ronnie.cz/c-14319-street-workout-zakladni-informace-o-treninku-s-vlastni-vahou.html
EN
www.madbarz.com
Download

Street Workout Písek os prezentace.pdf