Pozvánka na schůzi shromáždění
Společenství vlastníků jednotek Proutěná – U Pramene 423-432, Praha 4
Výbor Společenství vlastníků jednotek svolává schůzi shromáždění Společenství vlastníků
jednotek Proutěná – U Pramene 423-432, Praha 4, která se uskuteční
ve středu 3.12.2014 od 20 hodin
V Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje,
(u stanice metra „Háje“), www.kcmt.cz
(od 19:30 bude probíhat prezence, vlastní program schůze bude zahájen ve 20 hod.)
Program schůze:
1. Zahájení a schválení programu schůze shromáždění, volba předsedy zasedání
shromáždění, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva výboru SVJ o činnosti
3. Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti
4. Schválení závěrky 2013 a informace k vyúčtování 2013
5. Schválení pravidel pro výpočet předpisu příspěvku vlastníka na rok 2015
6. Revitalizace:
a. Informace k financování úvěrem a schválení dalšího postupu
b. Informace o uzavřených výběrových řízeních a o průběhu dosud neuzavřených
c. Schválení příkazní smlouvy s technickým dozorem investora
d. Schválení smlouvy o výměně výtahů
Podklady pro schůzi shromáždění
1. Žádáme zájemce o funkci ověřovatele zápisu, aby se přihlásili výboru nejpozději v den
shromáždění.
2. Připomínky k návrhu programu zasílejte do 28. 11. 2014 na e-mailovou adresu
[email protected] , nebo přes web SVJ, případně dopisem do poštovní schránky
SVJ.
3. Podrobnější informace k plánovaným bodům programu budou průběžně doplňovány
na webu SVJ: www.svj-ucko.cz (dostupné po přihlášení), rozesílány mailem na
vlastníky, kteří na sebe uvedli mailový kontakt, a prezentovány na schůzce
k revitalizaci, která se bude konat v sobotu 22. 11. 2014 v Klubu Vodnická,
Vodnická 531/44, 14900 Praha 4 - Újezd (Kateřinky), od 9 – 12h.
Schůze shromáždění není veřejná, účastní se jí pouze vlastníci jednotek SVJ nebo jimi
pověřené osoby (viz dále). Hlasovací právo mají pouze přítomní členové společenství
vlastníků jednotek (tj. osoby, které jsou vlastníky ke dni konání schůze, a jsou přítomny na
shromáždění). Člen společenství se může na jednání nechat zastoupit jinou zletilou osobou,
tato je však povinna prokázat se písemnou plnou mocí udělenou jí nepřítomným členem
společenství vlastníků jednotek (vzor plné moci viz příloha této pozvánky). Bez této plné moci
NENÍ MOŽNÉ za jednotku hlasovat! Členové společenství vlastníků jednotek (vlastníci
jednotek eventuálně jejich zmocněnci) musí k účasti na schůzi shromáždění prokázat svoji
totožnost platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Pokud člen společenství vlastníků jednotek hodlá v průběhu schůze opustit místnost, ve
které je shromáždění společenství vlastníků jednotek konáno, je povinen před svým
odchodem odevzdat hlasovací lístek k rukám zapisovatele.
V Praze dne 14. listopadu 2014
Ing. Dagmar Pospíchalová v.r.
Mgr. Petr Železný v.r.
Předseda výboru SVJ
Místopředseda výboru SVJ
Přílohy: 1. Plná moc pro zastupování vlastníka
2. Návrh pravidel pro výpočet předpisu příspěvku vlastníka na rok 2015 (totožný
s pravidly pro rok 2014)
Download

Pozvánka na schůzi shromáždění