V praxi
Číslo 23/2011
Obsah
Photo: Getty Images
12
SFS intec vyrábí inovativní
upevňovací systém pro
fotovoltaická zařízení.
14
Dodavatel automobilů Scherdel vyrábí pro automobily vyšší třídy
pokrokovou přestavovací jednotku vačkového hřídele. Tato je opatřena
hlubokotaženým konstrukčním prvkem od firmy SFS intec.
04Stručné zprávy
Informace o firmě SFS intec ve zkratce
08
Kultura trvale udržitelného stavění
Rozhovor s předním architektem Danielem Libeskind
10
Upevňovací technika pro energetiku budoucnosti
Nové upevňovací systémy pro fotovoltaická zařízení
12
Předsazená montáž oken v prostoru tepelné izolace stěny
Ověřená a bezpečná vestavba oken pro pasivní domy
14
Hlubokotažené díly v prvotřídní kvalitě
Konstrukční prvky firmy SFS intec v motorech V6 a V8
16
Výrobní kompetence pro optimální bezpečnost
Vysoký výkon na velmi malém prostoru v novém ABS systému firmy TRW
18Nejvyšší produktivita a kvalita za pomoci nového montážního
automatu GAV HF pro trhací nýty od firmy Gesipa
Technologie trhacích nýtů se uplatňuje zejména v automobilovém průmyslu
20
Odborný seminář jako zdroj impulzů pro zhodnocování nákladů
Wincor Nixdorf optimalizuje své výrobní procesy
22
Dynamic 3D – závěs pro všechny případy
Závěsný systém Dynamic 3D zvyšuje flexibilitu konstrukce a montáže oken
Úvodem
Dlouhodobý úspěch v podnikání
Trvalá udržitelnost například znamená: kácet pouze
tolik stromů,kolik jich může dorůst. Žít z výnosu
a nikoli z podstaty. Při pohledu na společnost to
znamená: každá generace musí řešit své úkoly a
nesmí je přenášet na budoucí pokolení.
20
Méně jednotlivých komponentů znamená větší
hospodárnost. Pro bankomaty firmy Wincor Nixdorf
redukovala firma SFS intec počet upevňovacích
součástí.
O trvale udržitelném rozvoji rozhoduje, kdo investuje,
vyrábí a konzumuje. Pro vytváření ekologicky přija­
telných a úsporných výrobních a spotřebitelských
vzorů se vyžaduje fantazie, kreativita a technologické
know-how.
I v letošní ročence Vám představujeme mnohé zajíma­
vé a poutavé výsledky spolupráce s našimi zákazníky.
Úkoly, které jsme mohli společně řešit a které vedly
k technicky pokrokovým technologiím. Řešením, která
pomohla snížit spotřebu benzinu, zlepšit tepelnou
izolaci budovy, spolehlivě upevnit fotovoltaické systémy,
šetřit surovinu a mnohem více.
Bude nám velkou ctí, pokud četba této ročenky
„V praxi“ Vás bude inspirovat při řešení Vašich
následujících projektů.
Tiráž
Redakční tým
Spolupracovníci SFS intec
Arthur Blank
generální ředitel pro Evropu
Vydává se
Jedenkrát ročně
Redakční a grafické provedení
Marketing Services SFS intec
Tisk
RDV, Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck
Vydavatel
SFS intec
Titulní strana
Výstavní stánek firmy SFS intec na veletrhu BAU Mnichov v roce 2011
3
Kompletní řešení
spojovacích prostředků pro
speciální zemědělské nářadí
Zemědělské nářadí musí spolehlivě vykonávat velmi
náročné úkoly. Pro výrobce mají proto mimořádný
význam účinné upevňovací elementy. Zvlášť v době setí
a sklizně jsou stroje intenzivně využivány – často za velmi
drsných podmínek použití. K předním dodavatelům
upevňovacích řešení pro zemědělské stroje patří dánský
podnik UNIBOLT, který je od roku 2009 pevnou součástí
firmy SFS intec a má více než stoletou historii.
UNIBOLT zabezpečuje nejrůznější upevňovací požadavky
širokou paletou účinných upevňovacích elementů jako
jsou šrouby pro pluhy, nožové šrouby, kruhové svorníky
jakož i závlačkové šrouby. Právě tak jako je vysoká kvalita
mnohostranných spojovacích prostředků je také spolehlivé
jejich zásobování. UNIBOLT zajišťuje rychlou dostupnost
svých výrobků efektivním skladovým hospodářstvím.
Proto mohou zemědělci vždy kdy je třeba bezproblémově
pracovat na svých polnostech a svážet svoji sklizeň.
n Zemědělské stroje jsou vystaveny vysokému mechanickému
zatížení. Účinné upevňovací prvky zajišťují nízké opotřebení a tím
zvyšují spolehlivý provoz těchto nástrojů.
Dokonale upevněný izolační systém
Prefabrikované tepelně izolační kombinované systémy
umožňují stavění sofistikovaných budov s nízkou spotřebou
energie. Vnější izolační systémy jsou ovšem účinkem
střídavého klimatického namáhání vystaveny enormnímu
opotřebení. Studie švédského technického výzkumného
institutu z roku 2007 ukazuje, že právě tenké elementy jsou
často vlhké a jsou proto ideální živnou půdou pro růst řas,
plísní a hub.
Švédský specialista pro fasádní omítky FINJA v současné
době prezentuje mimořádně odolné řešení: systém ISO-PLUS.
Pro bezpečnou montáž těchto nových, zvlášť silných tepelně
izolačních desek vyvinula firma SFS intec optimálně
přizpůsobené řešení. K tomu účelu se vyžadovaly
odborné znalosti technologie výroby kovových a
plastových upevňovacích prvků. Výsledek kom­
binovaných kompetencí: účinný šroubový hmoždík,
který se osvědčil jako trvanlivý i při extrémní
povětrnosti, znečištění nebo zatížení větrem. Pro
efektivní montáž kotev a k vyrovnání povrchu fasády
je určen plastový hmoždík, který lze jednoduše
a pohodlně instalovat. Tím se výrazně zvyšuje
bezpečnost upevnění i produktivita montážních prací.
n Upevňovací prvky ISO-PLUS jsou vhodné pro všechny druhy zdiva
i pro prakticky všechny druhy a tloušťky tepelných izolací. Ať jde
o novostavbu či rekonstrukci, stačí pouze vybrat tu správnou délku
speciální plastové hmoždinky.
Upevňovací systém WT
Slunné výhledy pro spojování dřevěných prvků
Jak budeme stavět a bydlet v roce
2015? Pro bližší odpověď na tuto otázku
pořádá americké ministerstvo pro
energii již od roku 2002 mezinárodní
soutěž „sluneční desetiboj“ pro vysoké
školy. Vždy nastupuje proti sobě
dvacet týmů z USA, Kanady, Portorika
i Španělska a Německa, aby navrhli
nejatraktivnější a energeticky nejúspor­
nější dům.
Projektem „surPLUShome“ se kolektiv
Technické university Darmstadt již
podruhé zapsal do listiny vítězů. Vývoj,
plánování a stavba budovy vyžadovaly
jeden a půl roku. V domu jsou fotovol­
taické moduly s celkovým jmenovitým
výkonem 19 kW. Dům tak vyrábí prak­
ticky dvojnásobné množství energie,
než sám spotřebuje.
Nosná konstrukce “surPLUShome“
sestává z masivních dřevěných prvků.
Tyto vykazují nejenom dobrou ekono­
mickou bilanci, ale bodují také jejich
nízkou hmotností. Významý aspekt
vzhledem ke skutečnosti, že budova
musela být přepravena do USA a po­
tom opět do Německa. Tato zvláštnost
byla rozhodujícím faktorem pro volbu
vhodného spojovacího systému.
Tvůrci stavby se rozhodli pro upevňova­
cí systém WT od firmy SFS intec. Tyto
spojovací prostředky přejímají působící
tahové a tlakové síly během fáze stavby
a přepravy. Také v ohledu zpracování
systém WT zcela přesvědčil. Všechny
hlavní a vedlejší nosníky mohly být
vzájemné spojovány bez předvrtání
otvorů. Jednoduše, rychle a spolehlivě.
n Dům surPLUShome Technické university Darmstadt ukazuje, jak by mohlo v budoucnosti
vypadat energeticky efektivní a trvale udržitelné stavění. Nosná dřevěná konstrukce je
sešroubována párově zkříženými upevňovacími prostředky (vruty) systému WT. Samovrtné
vruty s dvojitým závitem umožňují na základě jejich vysoké únosnosti také optimalizaci
vzdáleností hlavních a mezilehlých trámců. Tato pokroková koncepce stavění zapůsobila i na
německou spolkovou kancléřku Angelu Merkel při její návštěvě expozice.
Vítězná budova udělala dojem i na
německou spolkovou kancléřku Angelu
Merkel. Po prohlídce ocenila inovativní
energetickou koncepci a zdůraznila,
jak důležitá je interdisciplinární práce
pro přijetí nových technologií.
Photo: Getty Images
5
Redukce CO2
Bio pohonné hmoty otevírají možnost
snížení závislosti na fosilních motoro­
vých palivech. Současně také snižují
vylučování CO2. Provoz alternativních
paliv však vyžaduje účinnou techniku.
Tuto poskytuje dodavatel automobilů
Continental ve formě čerpadla kompati­
bilního bioetanolu.
K tomu přispívá firma SFS intec požado­
vanými kontaktními kolíky. Tyto působí
na první pohled spíše obyčejně. Při
podrobnějším pozorování je ovšem
patrné efektivní řešení. V protikladu k
dříve používaným plochým kolíkům
zajišťují zaoblené konstrukční části
spolehlivé utěsnění systému tankování.
Tím je zaručeno, že mimo systém
nemůže unikat žádné palivo.
Vysoce technicky vyspělé naslouchadlo
Název PHONAK je již více než 50 let spojen s technologicky
vyspělými naslouchacími a radiovými systémy. Malé moderní
zázraky švýcarského podniku mají tak malé rozměry, že –
podle modelu – v uchu zmizí nebo za uchem téměř nejsou
vidět. Jsou proto adekvátně vysoké funkční požadavky na
použitou techniku spojování pomocí šroubů.
PHONAK v tomto ohledu jasně definoval svoje priority:
řešení upevnění musí být korozivzdorné, musí dosahovat
vynikající parametry spojování pomocí šroubů, optimální
osazení a neposlední řadě má být také cenově příznivé.
Pro splnění těchto očekávání byla potřebná světová novinka:
první REMFORM ® závitořezné šrouby s průměrem 0,7 mm.
Tyto šrouby mohly být přímo integrovány do montážního
postupu PHONAK bez doplňujících úprav. Princip přímého
šroubového spojení umožňuje výjimečně efektivní postup
montáže. Upevňovací prostředky REMFORM ® samočinně
zapustí svůj závit do existujícího předlitého
otvoru plastového pouzdra. To zajišťuje větší
produktivitu a zvýšenou bezpečnost procesu.
SFS intec tak přispívá k tomu, že moderní
naslouchací systém lze hospodárně realizo­
vat na minimálním prostoru.
Upevňovací technika pro zatím v Evropě
největší fotovoltaickou elektrárnu na ploché střeše
Italský energetický koncern ENEL uvedl nedávno do provozu největší fotovoltaickou instalaci v Evropě.
Zařízení je instalováno na různých budovách logistického střediska Interporto v Nola u Neapole a produkuje
bez mála 33 milionů kilowatthodin ročně. Specialista na střešní systémy, firma General Membrane SpA k tomu
účelu dodala hydroizolační pásy na celkovou plochu 700 000 m2. V následujícím rozhovoru vysvětluje jednatel
společnosti Pierantonio Saccardo, proč při realizaci tohoto významného projektu používal upevňovací techniku
firmy SFS intec.
Pane Saccardo, co bylo při tomto
velkém projektu důvodem pro
spolupráci s firmou SFS intec?
Kromě toho jsme požadovali technickou
spolupráci SFS intec také přímo na
staveništi. Informace pro správné použití
upevňovacího systému SPIKE® twister
měly velký význam se zřetelem na
rychlý postup stavby.
Hlavně velmi dobré zkušenosti,
které máme po řadu let s výrobky
a službami SFS intec. S tradičními
mechanickými upevňovacími pro­
středky by jsme se v Nola daleko
nedostali. Muselo dojít k účinnému
systémovému řešení. To nám dodal
SFS intec upevňovacím prostřed­
kem SPIKE® twister a montážním
přístrojem IC 120.
Ovlivnily výrobky SFS intec také přímo
produktivitu Vašeho montážního týmu?
Určitě. Zejména použití montážního
přístroje IC 120 umožnilo racionální a
bezpečnou práci na staveništi. To zajiš­
ťují dvě výkyvná vrtací kladiva. Jedno
vrtá skrz izolační vrstvu do betonu,
druhé zatlačuje upevňovací prostředky
předmontované v pásu do betonového
podkladu. Postup, který jde montážní­
kovi velmi dobře od ruky.
Jaké speciální požadavky měla
upevňovací technika splňovat?
Za jeden z nejdůležitějších poža­
davků jsem považoval avizovanou
dlouhou životnost střešní instalace.
Základem bylo realizovat střešní
nástavbu, která zůstane nejméně
20 roků neporušená. Dalším hle­
diskem byly bezpečnostní normy.
Zde v neapolském zálivu musí
velkoplošná konstrukce střechy
odolávat extrémně vysokým
zatížením od sání větru. Příslušné
odborné znalosti specialistů z firmy
SFS intec byly pro dodržení zákon­
ných předpisů výjimečně cenné.
To znamená, že všechny zadané
termíny byly spolehlivě dodrženy?
Právě tak to je. Příslušné předpoklady
našeho zákazníka ENEL jsme mohli
přesně splnit. V neposlední řadě to
připisuji otevřené a pravidelné komuni­
kaci s firmou SFS intec. V průběhu
montážních prací bylo třeba dimenzování
střešních ploch neustále přizpůsobovat.
Společně s techniky SFS intec jsem to
mohl vždy bez odkladu provádět.
Jaké další služby Vám firma
SFS intec nabídla ve fázi
projektování a realizace?
Jak bylo již uvedeno, téma bezpeč­
nost mělo vysokou prioritu. V prů­
běhu plánovacích prací jsme mohli
u SFS intec realizovat aplikační
zkoušky v podmínkách blízkým
praxi. Statisticky vyhodnocené
výsledky potom sloužily jako základ
pro technické posouzení upevňova­
cích prostředků.
Vzhledem k tomu se ukázala flexibilita
systému a jednoduchá montáž jako
téměř ideální. U SFS intec jsme se
přitom mohli spolehnout na partnera,
který měl na náročné otázky upev­ňo­
vání vždy tu správnou odpověď.
n 25megawattová instalace v Nola je v
současné době největší zařízení s amorfními
solárními panely v Evropě. Upevňovací prvky
firmy SFS intec zajišťují racionální montáž
střešních pásů firmou General Membrane.
Její jednatel Pierantonio Saccardo se ohlédl
zpět na perfektní realizaci projektu.
7
Kultura trvale udržitelného stavění –
rozhovor s předním architektem Danielem Libeskind
Co se v němčině označuje poněkud
drsně jako „ekologická architektura“,
nazývá se v anglicky hovořících
zemích zcela obrazně „zelená
architektura“. A tato architektura
zažívá celosvětovou konjukturu.
Daniel Libeskind se v rozhovoru s
naší redakcí vyjadřuje k vzájemnému
spolupůsobení mezi nepomíjející
kulturní tvorbou a přáním po ekologickém stavění.
Pane Libeskind, Vaše jméno je synonymem nekonvenčních architektonických
konceptů. Kdy a jak jste zjistil svoji
vášeň pro architekturu?
Tedy u většiny architektů tato cesta
vede přes klasickou výchovu v archi­
tektonické kanceláři. Člověk navrhne
své první menší objekty a potom na ně
navazuje. K architektuře jsem přišel
přes hudbu, moji první vášeň. Jako
mladý muž jsem byl virtuosem na
akordeon a intenzivně jsem se zabýval
klasickou hudbou. Tehdy jsem dostal
stipendium americko-izraelské kulturní
nadace. Přesto jsem se nikdy nemohl
zcela uzavřít jiným proudům. Již jako
malé dítě jsem vždycky rád maloval.
Kromě toho také matematika vzbudila
moje nadšení. Architektura byla pro mě
nakonec ideální činností, ve které byly
spojeny všechny mé rozdílné zájmy.
Rozhodující bylo tedy pro mě studium
architektury.
Na kterou z Vašich početných prací jste
zvlášť pyšný a proč?
Tuto otázku nemohu odpovědět.
To je jako by jste se mě ptal na moje
nejmilejší hudební dílo. Každá budova,
každé místo má jedinečné poslání,
jedinečnou jakost a unikátní dějiny,
které mi slouží jako pramen inspirace.
Ke každé stavbě mám zcela speciální
vztah. Tento je vždy velmi odlišný,
protože závisí na nejrůznějších
faktorech.
Předpokládejme, že by jste od nějakého mecenáše dostal téměř neomezený
rozpočet pro realizaci jednoho z Vašich
architektonických snů. Jakou budovu
by jste postavil a jaké zvláštnosti by
vykazoval plášť budovy?
Opak toho, co snad většina lidí oče­
kává. Nevěřím tomu, že s vyšším
rozpočtem se ztotožňují lepší stavby.
Někdy se stává, že omezená časová
lhůta nebo těsný rozpočet uvolňují
netušené tvůrčí síly. To může působit
zcela inspirativně. Jak bylo již řečeno,
za každou stavbou se skrývají její vlastní
dějiny a fasáda budovy slouží k defino­
vání těchto dějin. Ať již zbarveným
betonem, dřevem, ocelí nebo
kamenem – rozhodující je příslušné
poslání. Vždy se snažím, propůjčit
každému mému návrhu nejvlastnější
charakteristiku, nezávisle na platném
rozpočtu nákladů.
n Daniel Libeskind je známý svou kritickou
diskuzí o architektuře a svým multidisciplinár­
ním působením. Jeho tvůrčí činnost zasahuje
od velkých kulturních zařízení jako jsou muzea
a koncertní budovy přes územní a městské
plánování až po navrhování dekorací, zařízení
a výstav.
V poslední době se zesílil trend k
„ekologickým užitkovým budovám“.
Konkrétním projevem je, že na plášti
budovy se stále více integruje nebo
upevňuje například solární zařízení na
střechách, stínící elementy na fasádách
apod. Bude tento trend pokračovat?
Bezpochyby se budou tyto inovace v
rostoucí míře projevovat. Ale snad
méně jako trend, ale mnohem více jako
integrovaná součást trvale udržitelného
stavění. Od architekta se očekává, že
kreativitou a otevřenou úvahou najde
ukázková řešení pro styčné plochy
mezi hrubou stavbou a ekologickým
vybavením budovy. Jsem přesvědčen
o tom, že aktuální technologie v bu­
doucnosti vyústí do řešení, které si
dnes vůbec ani neumíme představit.
Jaký vliv mají ekologické stavební
certifikace jako například LEED
(Leadership in Energy & Environmental
Design) na Vaši práci?
Certifikace životního prostředí jsou
výborným nástrojem pro architekty.
Díky definovaným standardům lze
otázky kolem ekologické snášenlivosti
budov diskutovat s investorem velmi
adresně. Za zvlášť cennou pokládám
kategorii obsaženou v certifikaci
LEED pro plánovací inovace. Tyto
jsou s poskytnutím kreditu odměněny
prémií. Tím se certifikační metoda
osvědčuje nejenom jako směrnice pro
energetickou účinnost, ale také jako
podnět pro pokrok ve stavebnictví.
Že se trvalost projevuje negativně
na stavební estetiku, patří z mého
hlediska do říše bájí. Naproti tomu nové
technologie nám otevírají příkladné
možnosti.
„Trvale udržitelné stavění“ je současný
megatrend ve stavebnictví. Jaký může
být z Vašeho hlediska trend příští?
Považuji „zelenou architekturu“
nikoli za trend v navrhování, ale za
novou samozřejmost. Přitom nejde
pouze o používání nových technologií,
ale o zpětné uvědomění si životnosti
budov. Trvalost v našem případě
znamená stavění s kvalitou. Vysoce
kvalitní budova je a zůstane důležitou
a především trvalou součástí společen­
ských prostor pro kvalitní život.
n K nejznámějším budovám, které navrhnul
Daniel Libeskind, patří divadelní a obchodní
budova Grand Canal Square v Dublinu (nahoře)
nebo umělecké museum v Denveru (dole).
9
Peter Sencar, FasteningSystems, [email protected]
Upevňovací technika pro energetiku budoucnosti
Na letošním stavebním veletrhu BAU v Mnichově představoval SFS intec odborné veřejnosti dvě světové
novinky: upevňovací systémy SOL-F a SOL-R pro přímou instalaci fotovoltaických zařízení na průmyslových
střechách. Na tom je mimořádné: inovativní spojovací koncepce vystačí zcela bez předvrtání a enormně
usnadňují montáž. Oba produkty jakož i solární konference s průkopníkem letectví Bertrand Piccardem měly
velkou odezvu u návštěvníků veletrhu.
n Nesporní
miláčci publika na
veletržním stánku
SFS intec: upevňo­
vací systémy SOL-F
a SOL-R definují
nová měřítka při
montáži fotovol­
taických zařízení.
Obnovitelné energie tvoří budoucnost
našeho zajišťování energie. Především
pak fotovoltaika, získávání elektrického
proudu ze slunečního světla, přispívá
aktivně k účinné ochraně životního
prostředí a klimatu. Proto dnes značný
počet podnikatelů využívá samostatně
vyrobený ekologický proud, protože
velkoplošné průmyslové a podnikatel­
ské střechy poskytují ideální podmínky
pro instalaci solárních zařízení.
Požadavky na použitý upevňovací
systém jsou ovšem extrémně vysoké.
Je nutno uvážit jak celkové instalační
náklady tak i extremní zatížení sněhem
a větrem. Novými upevňovacími
systémy SOL-F a SOL-R se SFS intec
podařilo splnit vysoké požadavky
instalačních firem. Obě řešení
přesvědčují nejvyšší mírou efektivnosti a spolehlivosti.
Premiéra na veletrhu BAU Mnichov
Bertrand Piccard a jeho prezentace
Na letošním stavebním veletrhu v
Mnichově byla tato zcela nová řešení
poprvé představena mezinárodní
odborné veřejnosti. Ta byla bezvý­
hradně nadšena – zejména rychlou
a jednoduchou montáží, nevídanou
přizpůsobivostí, enormně vysokou
bezpečností montáže a v neposlední
řadě také tím, jak záměry orientované
na budoucnost se díky sofistikované
technice stávají dosažitelnou skuteč­
ností.
Co všechno může ovlivnit důsledná
důvěra k nové myšlence, ukázala solární
konference, kterou pořádala firma
SFS intec rovněž v rámci veletrhu BAU.
Přitom průkopník letectví pan Bertrand
Piccard ukázal nový názor na trvalý
přístup ke zdrojům energie našeho
světa. Bylo zřejmé: téměř nevyčer­
patelná síla slunce poskytuje slibné
možnosti pro zajištění trvalého zao­
patřování energie. Doposud se však
tento potenciál využívá nedostatečně.
Výzkum nových přístupů v oblasti
energie, nových technologií a ochrany
životního prostředí vyžaduje nadšení
a průkopnického ducha. Právě to by
chtěl Bertrand Piccard svým aktuálním
projektem podpořit.
Průkopník letectví Bertrand Piccard stanovuje svým projektem
„Solární impulzy“ nová měřítka ve využití sluneční energie
Bertrand Piccard se narodil v roce 1958
ve švýcarském Lausanne. Potomek
významné dynastie objevitelů a vědců
byl od začátku předurčený, pokračovat
v dědictví jeho předků. Jako psychiatr,
pilot, president humanitární nadace
„Winds of hope“ (větry naděje)
a vyslanec dobré vůle UNO sleduje
jeden podstatný cíl: totiž spojit vědecký
odkaz své rodiny s jeho láskou ke
zkoumání jedinečného dobrodružství
„život“.
Svým nejnovějším projektem „solární
impulzy“ usiluje Bertrand Piccard o
opětovný let kolem světa. Místo balonu
s horkým vzduchem je to nyní letadlo
poháněné čistě solární energií. Tento
let má ukázat, jak důležitá je moderní
technologie pro trvale udržitelné
zacházení se zdroji energií tohoto světa.
Inovativní upevňování solárních zařízení na konstrukce plochých a šikmých střech
SOL-F – pro klasické konstrukce plochých střech
Pod názvem SOL-F představuje firma SFS intec jedinečný
soubor tvořený upevňovacím systémem, vrtacím zařízením
a sofware pro posouzení bezpečné a rychlé instalace
kotvení montážních konstrukcí a nosných profilů pro solární
zařízení na plochých střechách.
Vzhledem k pružně volitelné délce distančních profilů je
systém SOL-F ideálním řešením pro nejrůznější tloušťky
tepelné izolace jakož i při použití spádových klínů.
SOL-R – pro šikmé plechové střechy a střechy
ze sendvičových panelů
Díky svému geometrickému tvaru a početným variantám
upevnění tento systém přesvědčuje vysokou flexibilitou.
Nezávisle na geometrii vnějšího pláště a na podloží systém
SOL-R zajišťuje stoprocentní rovinnou montáž. Zcela
nezávisle zda jde o novostavbu nebo rekonstruovaný
objekt: díky výškové přestavitelnosti systém bez problému
vyrovnává nerovinné střešní plochy.
11
Heinz Hutter, FasteningSystems, [email protected]
Předsazená montáž oken v prostoru tepelné izolace stěny
Rozličné technické výzkumy
v posledních letech přivedly okenní
konstrukce na novou úroveň jakosti
a účinnosti. Velké rozměry oken s
trojitým zasklením a příslušně
vysokou hmotností okenních křídel
vedou k dvojnásobně náročné
montáži těchto konstrukcí. Firma
SFS intec přizpůsobila montážní
systém JB-D ® novým požadavkům.
Plánovitá montáž oken podle
směrnice RAL a bezpečné přenesení
působících nahodilých zatížení jsou
možné právě tak jako trojrozměrné
nastavení. Stavební tolerance je tak
možné jednoduše vyrovnat.
Úsporné zacházení s energií patří k
nejdůležitějším trendům naší doby.
Zákonná ustanovení pro snížení spotře­
by energie a s tím spojenou redukcí
emisí CO2 jsou proto neustále rozsáh­
lejší. Energetická účinnost budov
přitom získává stále více na významu.
Jak se dnes projevuje moderní stavění,
ukazuje projekt s 58 novými bytovými
jednotkami na okraji města Hamburg.
Zodpovědní projektanti zde prokázali
vysoký soulad s životním prostředím.
Velké zasklené plochy doplňují
dokonale zaizolované cihelné fasády
V budovách zajišťuje nízkou spotřebu
energie a redukci emisí CO2 moderní
plynové ústřední vytápění. Téměř
40 % potřebné energie na teplou
vodu vyrábějí solární termická zařízení
instalovaná na střeše. Vysoký komfort
bydlení se zvyšuje kontrolovaným
větráním bytu se zpětným získáváním
tepla. Perfektně zaizolované fasády
s trojitě zasklenými okny zajišťují trvalé
jakož i energeticky úsporné stavby
a nízké následné náklady.
Výroba a montáž oken
na nejvyšší úrovni
Pro stavební projekt v severním Ně­
mecku vyrobili okenní profesionálové
firmy H.O. Schlüter GmbH celkem
530 plastových oken. Velká část těchto
stavebních dílců byla provedena jako
okenní element o výšce podlaží, s
hloubkou 88 mm, zčásti dokonce se
schránkou na vestavěnou roletu.
Na základě vysokých požadavků na
zvukovou a tepelnou izolaci a ochranu
proti slunci bylo zvoleno trojité zasklení.
Montáž vysoce účinných oken probíhala
v tepelně izolované zóně.
Montážní systém oken JB-D ®
Montážním systémem JB-D ® je
montáž oken v tepelně izolované kon­
strukci stěny podstatně zjednodušena.
Vzhledem k možnosti trojrozměrného
nastavení je pro perfektní vyrovnání
okenního rámu potřeba pouze málo
ruční manipulace.
Systém SFS intec kromě toho splňuje
směrnice německého zkušebního
a certifikačního institutu ift. Výrobce
a montéři tím mají jistotu, že upevnění
splňuje vedle energetických požadavků
také kritéria v ohledu zatížení větrem
a užitného zatížení.
Čís. 10541805
Prosklené stavební dílce mají celkovou
hmotnost až do 560 kg. To byla velká
výzva pro montéry oken. Běžné mon­
tážní pomůcky nebo upevňovací prvky
byly nemyslitelné, protože ohybově
měkké příložky nezajišťovaly řádný
přenos zatížení. Také klíny ze dřeva
nebo PVC, často používané pro montáž
oken, nejsou pro montáž v tepelně
izolované zóně účelné.
Pověřená montážní firma plnila společně
s firmou SFS intec náročný úkol.
Spolehla se na osvědčený montážní
systém JB-D ®, kterým lze bez obtíží
vyrovnat dokonce velké montážní
tolerance. Pro odborné zabudování
zajistila firma SFS intec potřebné
hodnoty únosnosti.
Vysoký užitek pro zákazníka použitím montážního systému JB-D ®
uživatelů na individuální světlé byty
s výhledem do parku.
„Pomocí trojrozměrně nastavitelného
systému JB-D ® můžeme spolehlivě
a bezpečně přenést do nosné kon­
strukce všechna stálá a nahodilá
zatížení. Přitom je rovina zabudování
odpovídající průběhu izoterm volně
volitelná, což umožňuje zcela jednodu­
chou a současně bezpečnou montáž
okna. Aby se předešlo porušení skla
nebo deformacím materiálu rámu,
byly osazeny stavitelné kolejnice pro
přenos zatížení podle požadavku
výrobce a RAL. Přitom bylo zejména
nutno přesně dodržovat vzdálenosti
od okraje“, vysvětluje stavbyvedoucí
Jörg Peters. Stavební projekt byl
mezitím dokončen. Nejnápadnějším
kompozičním typem jsou esteticky
zajímavé byty s okenními výkladci až
k podlaze, které uspokojují požadavek
13
Michael Düring, AutomotiveProducts, [email protected]
Hlubokotažené díly v prvotřídní kvalitě
Němečtí výrobci luxusních auto­
mobilů stanovují inovačními motory
V6 a V8 nová měřítka efektivnosti.
K většímu výkonu a menší spotřebě
přispívá dodavatelská firma Scherdel
novodobou přestavitelnou jednotkou vačkového hřídele. Tato je osazena do pouzdra od firmy SFS intec.
Podniky orientované na budoucnost,
které svoji pozornost v rostoucí míře
zaměřují na aspekty ochrany životního
prostředí, ukazují cestu do světa auto­
mobilů zítřka. Inženýři a technici poznali
symptom času a iniciovali bezpříkladnou
inovační ofenzivu. Laťka pro konkuren­
ceschopná a pro budoucnost způsobilá
řešení je však vysoko. Protože tyto
požadavky jsou vzájemně také v proti­
kladu. V napětí mezi požadavkem
po větším výkonu poháněcího mecha­
nismu při současném snížení emisí
je nyní automobilový průmysl před
velkými úkoly.
Také německý dodavatel automobilo­
vého průmyslu, firma Scherdel nastavi­
la výhybky ve směru budoucnosti.
Nedávným úspěšným příkladem je
realizace rozvodového kola vačkového
hřídele pro novou generaci motorů V6 a
V8 německých prvotřídních výrobců.
Tím se technikům firmy Scherdel
podařil velký inovační skok. Zejména
redukcí hmotnosti, kompaktnější kon­
strukční velikostí, optimalizací funkce,
větší odolností a také nižšími náklady.
Následkem toho byla do projektu
přizvána firma SFS intec, jako
výkonný partner s kompetencemi
v technice hlubokého tažení a
v tepelném zpracování.
Vysoce zatížitelný prvek pouzdra
Úkol byl i pod tlakem času splněn
Jako mimořádná výzva se ukázala
realizace pouzdra pro regulátor vačko­
vého hřídele. Nekompromisně se
požadovalo vysoce jakostní řešení.
Neboť každodenní používání s teplým
a studeným startem, zastavování a
pohyb v městském provozu nebo
dlouhodobé namáhání předpokládá
komponenty odolné proti opotřebení.
Při hledání přesvědčivého řešení
testovali zodpovědní pracovníci od
firmy Scherdel různé výrobní varianty.
Ukázalo se, že hlubokotažený kon­
strukční prvek by mohl výborně
vyhovovat dynamickým zatížením.
První intenzivní rozhovory mezi firma­mi Scherdel, výrobci automobilů a
SFS intec sloužily nejprve ke společné­
mu pochopení aplikačních požadavků.
Jako důsledek toho následovalo nové
technické dimenzování geometrie
pouzdra. Současně byly hledány možné
materiály, aby mohly úspěšně vyhovět
nárokům zkušebního přípravku. Tyto
zkoušky byly vykonány již osm týdnů
po prvním kontaktu, ke spokojenosti
všech zúčastněných. Vzorkované
hlubokotažené díly od firmy SFS intec
splnily nejvyšší požadavky. Rozhodující
pro to byla především funkční optimali­
zace prostřednictvím tepelného
opracování.
Partnerská spolupráce
Celý projekt byl ovlivněn úzkou a ote­
vřenou spoluprací mezi příslušnými
pracovními týmy. S pokračujícím vývo­
jem došlo k technickým změnám,
které byly firmou Scherdel bez odkladu
ověřeny a po dohodě s výrobci auto­
mobilů také schváleny. Tato účinná
komunikace přispěla k zajištění
příslovečné prvotřídní jakosti jakož
i k dodržení časových termínů.
n Vše je na svém místě. Za vysoce účinnými
motory V6 a V8 stojí moderní technika.
Dodávané systémy a komponenty musí
splňovat nejvyšší standardy jakosti.
Ulrich Dagostin, hlavní manažer
firmy Scherdel pro klíčové zákazníky, se podstatně podílel na
vývoji přestavitelné jednotky
vačkového hřídele. Zde se
vyjadřuje o spolupráci s firmou
SFS intec.
„Už řadu let důvěřují přední výrobci
automobilového průmyslu našemu
know-how. Tato důvěra se musí
neustále utvrzovat. Toho dosahuje­
me v neposlední řadě spoluprací
s výkonnými subdodavateli.
Firmu SFS intec jsme poznali jako
spolehlivého dodavatelského
partnera. Je to partner, který rychle
reaguje a neodkladně nás podporuje
při řešení úkolu. Rozhodující byla
především kompetence pro pora­
denství a aplikaci a kompletní výroba
pod jednou střechou.
Photo: Getty Images
n Přestavitelná jednotka vačkového hřídele
zajišťuje optimální nastavení rozvodu ventilů.
Tím se umožňuje výrazný pokles spotřeby
paliva a emisí výfukových plynů jakož i zvýšení
výkonu a kroutícího momentu motoru.
Tato výkonnost jakož i efektivní
výměna informací nakonec přispívají
k dodržování i výjimečně náročných
termínů.“
n Pouzdro systému vyrábí firma SFS intec
hlubokotaženou technologií. Účinkem speciál­
ních postupů zůstává místo ohybu prstenců
i po tepelném zpracování ohýbatelné.
15
Tobias Loher, AutomotiveProducts, [email protected]
Výrobní kompetence pro optimální bezpečnost
Na pohled malá, uvnitř velká a moderně vybavená: kompaktní městská rychlá auta jsou
dnes vybavena nejmodernější bezpečnostní technikou. V nejnovějším modelu automobilu
Volkswagen Lupo zajišťuje nově vyvinutý antiblokovací systém od specialistů z firmy
TRW Automotive optimální dráhu v krizových brzdných situacích. K úspěšnému uvedení
systému do provozu přispěla také firma SFS intec: díky technologii, know-how a mezinárodní
spolupráci se podařilo uskutečnit technické a hospodářské cíle projektu.
n Brzdné asistenční
systémy od firmy
TRW jsou vyráběny
na nejmodernějších
výrobních linkách.
Bezpečnost v silniční dopravě dnes
patří k výzvám, které lze zvládnout
propojením nových technologií a
systémů. Myšlenku komplexní bezpeč­
nostní koncepce prohloubil již před léty
severoamerický dodavatel automobilů
TRW. Pod heslem „kognitivní (pozná­
vací) bezpečnost“ spojuje podnik
své kompetence v oblasti zpětných
systémů, řízení, brzdění a podvozku.
Ochrana posádky tak byla efektivním
spolupůsobením elektronických
jízdních pomůcek uvedena na nový
stupeň technologie.
Zvýšení bezpečnosti procesu
Se zavedením nového antiblokovacího
systému na trh, který se poprvé používá
v nejnovějším modelu VW Lupo,
dosáhla firma TRW důležitý milník
v aktivní bezpečnosti jízdy. Nejenom
pokud jde o stabilizaci brzdového
procesu, ale také s ohledem na celko­
vou efektivitu vývoje a výroby.
Při přepracování systému tak došlo
k nahrazení obráběných komponentů
odpovídajícími částmi tvarovanými
za studena. Pro firmu TRW z toho
vyplývala výrazně vyšší bezpečnost
procesů v sériové výrobě, neboť části
tvarované za studena přesvědčují
konstantní vysokou kvalitou. Firma
TRW rovněž ověřuje možnost, kon­
strukční prvky vyrobené různými po­
stupy odebírat od jednoho dodavatele.
Právě firma SFS intec vyrábí nejenom
části tvarované za studena, ale kromě
toho také náročnou plastovou část
Mezinárodní spolupráce
Za novou generací antiblokovacího
systému ABS od firmy TRW stojí
globální kompetenční síť s efektivním
průběhem: základní vývoj systému
v hlavním sídle TRW v USA, celková
technická koncepce a nákup přes
pobočku v Německu, sériová výroba
v Evropě a v Severní Americe a v
budoucnosti také v Asii a jižní Americe.
Na firmě SFS intec se tak požadovalo,
aby vyhovovala nárokům mezinárodně
propojené organizace.
Krok za krokem k cíli
Spoluúčast na cílech růstu
Proces od koncepce až k sériové
výrobě nebyl vždy jednoduchý.
Zejména choulostivě se vyvíjela
realizace náročné geometrie součástí.
Byly zpracovány a vyzkoušeny různé
varianty řešení. Přitom již v časné fázi
projektu byla nutná těsná spolupráce
mezi příslušnými vývojovými týmy.
Pro firmu TRW je spolupráce s firmou
SFS intec vydařeným příkladem mezi­
národní spolupráce. SFS intec přispívá
rozsáhlým spektrem výkonů – od
vývoje přes kompetence k postupům
až k pružné logistice – k tomu, že TRW
dosahuje své růstové cíle. K tomu patří
také přítomnost na nejdůležitějších
trzích automobilového průmyslu. To je
rozhodující předpoklad pro efektivní
přístup k výzvám budoucnosti.
n Všechno z jedné ruky: Firma TRW využívá
ve své nové generaci ABS různé konstrukční
prvky od firmy SFS intec. To zjednodušuje
nejenom průběh zásobování, ale také to
přispívá k hospodárné výrobě.
„Pro zvládnutí globálních úkolů
automobilového průmyslu jsou
nutné inovace ukazující cestu.
Jako systémový výrobce přispíváme
také k tomu, že automobily zítřka
budou plnit nejenom požadavky
předpisů, ale také kritéria hospodár­
nosti.
K tomu účelu spoléháme na
partnery, kteří disponují celkovým
know-how i rozsáhlými kompeten­
cemi. K nim patří i firma SFS intec.
Potenciál k výrobě konstrukčních
prvků pro produkci naší nové gene­
race ABS (antiblokační brzdový
systém) pod jednou střechou,
byl rozhodujícím faktorem. Tato
koncentrace sil a úzká spolupráce
všech zúčastněných vedly k
úspěšnému zvládnutí projektu.“
Photo: Getty Images
Postupně byly provedeny různé
pokusné výrobní řady. Při tom získané
poznatky bezprostředně plynuly zpět
do procesu přeměny výroby. Jako
mimořádné prospěšná se ukázala
možnost dohotovení konstrukčních
prvků u firmy SFS intec. Tak mohly být
nakonec splněny všechny technické
požadavky.
Sigrid Leber, hlavní produktový
manažer firmy TRW, bilancuje
spolupráci s firmou SFS intec.
n Koncepce automobilu budoucnosti:
v nejnovějším modelu VW Lupo bude zabudo­
ván nový systém ABS od firmy TRW.
Spotřeba tohoto malého automobilu VW je
právě 2,44 litrů nafty na 100 kilometrů. To
odpovídá vylučování CO2 v rozsahu 65 gramů,
což řadí tento automobil k nejúspornějším
čtyřsedadlovým vozidlům na světě. Na obrázku
vlevo je studie automobilu, poprvé představe­
ného na IAA Frankfurt v roce 2007.
17
Kay Brenning, GESIPA, [email protected]
Nejvyšší produktivita a kvalita za pomoci nového montážního
automatu GAV HF pro trhací nýty od firmy GESIPA
V lehkých konstrukcích automobilů
patří systémy trhacích nýtů k nejuniverzálnějším řešením, pokud jde
o upevňovací techniku. Vysoce
automatizované výrobní postupy
však vyžadují vysokou bezpečnost
procesu. K tomu účelu specialista
na nýtovací techniku firma GESIPA
cílevědomě rozšířila svou nabídku
plně automatických montážních
zařízení.
Trend k lehkým konstrukcím v auto­
mobilovém průmyslu a s tím
spojené používání inovativ­
ních plastových modulů
kladou nové požadav­
ky na spojovací techni­
ku. Metoda nýtování
trhacími nýty přitom hraje
stále významnější roli, neboť tradiční
spojovací postupy někdy narážejí na
technické, případně ekonomické meze.
K tomu dochází především u dutých
těles, skříní/krytů nebo pouze jedno­
stranně přístupných instalovaných
elementů.
Perspektivní lehké konstrukce
Stále více kovových komponentů dnes
ustupuje vysoce účinným plastům
úsporným na hmotnost. I u dveřních
systémů se prosadily vysoce výkonné
plastové části. Změna, která má vliv
také na spojovací techniku. Ta musí být
příslušně přizpůsobena se zřetelem na
tvarové a silové spojení plast-kov.
Na pozadí toho se požaduje velký
objem know-how, aby se splnily zčásti
protikladné požadavky, které jsou
kladeny na vlastnosti nýtování za
pomoci trhacích nýtů. V centru zájmu
je především redukce plošného tlaku,
odolnost proti vytržení a těsnost.
n Poslední leštění: automobilový průmysl
šlape ve věci produktivity na montážních
linkách stále více na plynový pedál. Firma
GESIPA vyrobila výkonný montážní systém
GAV HF, aby tomuto vývoji čelila. Tento
namontuje až 45 trhacích nýtů za minutu.
Z toho důvodu se mnozí výrobci
automobilů obrátili na specialistu pro
nýtování trhacími nýty – firmu GESIPA.
Bylo nutno realizovat plně automatizo­
vaný montážní systém s integrovanou
vloženou kontrolou procesů. Zařízení
bylo dimenzováno na zvláště pro ten
účel vyvinutý trhací nýt s průměrem
hlavy 16 mm. Tento redukuje plošný
tlak na dveřní modul tak dalece, že
nedochází k tečení plastu pod opěrnou
hlavou.
Procesně bezpečný systém
Kolektiv firmy GESIPA kladl zvláštní
pozornost na nenáročnou údržbu zaří­
zení a to především bezpečností proce­
sů ve vícesměnném provozu. Odchylky
od referenčních zadaných postupů jsou
bezprostředně oznámeny integrovanou
kontrolní jednotkou, a pak se systém
automaticky zastaví. Tím je zajištěna
procesně bezpečná montáž. Firma
GESIPA rovněž nově koncipovala pro­
gramovatelnou kontrolu a ovládání
požadavků na nýtování.
Tak jsou nově možné dopravní délky
až do 20 metrů. Tím nestojí nic v cestě
trvalému používání, i při obtížných
prostorových poměrech.
Upevňovací technika z jedné ruky
Průběh samotné montáže je jednodu­
chý a efektivní: trhací nýty se přepra­
vují zásobovací hadicí ze zásobníku
dopravního zařízení k nýtovací pistoli.
Dopravní zásobník je vybaven kontro­
lou plnění a lze ho podle volby vybavit
rozšířeným zásobníkovým systémem
pro automatické doplňování.
Montáž probíhá pomocí nýtovací
pistole. Také zde není nic ponecháno
náhodě. Senzory kontrolují polohu
nýtu, polohu nastřelovací pistole jakož
i tlakové poměry uvnitř pistole.
Ovládání zařízení přejímá výkonný
průmyslový ovládací systém s 8-palco­
vým displejem a ovládacím software
vyvinutým firmou GESIPA. Má to tuto
mimořádnou přednost: trhací nýt,
montážní systém a ovládací software
přicházejí z jedné ruky. A to jsou
nejlepší předpoklady pro nejvyšší
flexibilitu při plnění individuálních
požadavků zákazníků.
Shrnutí: aplikace v technice nýtování
se dále vyvíjejí rychlým tempem.
Moderní systémy trhacích nýtů jsou
s to zpracovávat upevňovací prostředky
s různou geometrií nebo z různých
výchozích materiálů. Kombinované
plnění mnohostranných požadavků
vyžaduje inovativní řešení, jakým je
i nový automat pro trhací nýty GAV HF
od firmy GESIPA.
n Montážní automat GAV HF tvoří současně
s trhacími nýty spolehlivý montážní systém.
Trhací nýty vycházející z dopravního zásobníku
se používají racionálně a ve stále vysoké
jakosti. Volitelně dostupná plně automatická
varianta je vhodná jak pro provoz s průmyslo­
vými roboty, tak i pro integraci do kompletního
výrobního zařízení.
19
Lukas Schüpbach, Electrical Components Industry, [email protected]
Odborný seminář jako zdroj impulzů
pro zhodnocování nákladů
n Firma Wincor
Nixdorf patří k před­
ním poskytovatelům
IT řešení pro banky
a obchodní podniky.
Tato řešení dodává
německý podnik
s hardware špičkové
jakosti. K portfoliu
Wincor Nixdorf
kromě toho patří
inovativní software
a servisní služby.
Firma SFS intec společně s firmou
Wincor Nixdorf uvedla do sériové
výroby racionální šroubové
spojování. Významný krok, který
umožňuje hospodárnější výrobu
peněžních automatů.
Když techničtí poradci firmy SFS intec
uspořádávají seminář pro zákazníky,
předávají nejenom své technické
znalosti. Často se vždy pokoušejí pro­
jednat možnosti zlepšení současných
aplikací u zákazníků. Zejména ve spojo­
vací technice je často účelné, přesněji
prověřit současné výrobní postupy.
Neboť s optimálně vyladěným řešením
šroubování lze často výrazně zvýšit
produktivitu.
Počáteční iniciace na
odborném semináři
Také vývoj nových montážních šroubů
pro firmu Wincor Nixdorf pochází z
technického semináře. Diskuze mezi
účastníky a přednášejícími byla podně­
tem k dalekosáhlému vývojovému
projektu. Jeho cílem bylo zjednodušení
doposud velmi náročného montážního
postupu. Přitom nešlo pouze o získání
času při výrobě. Těžištěm byla přede­
vším redukce používaných upevňova­
cích elementů. Neboť čím méně je
jednotlivých dílů, tím jednodušeji a
bezpečněji se vyvíjí logistika a montáž.
Inovativní koncepce upevňování
Co je třeba k pevnému a spolehlivému
spojení trezoru peněžního automatu s
výplatní jednotkou? V případě firmy
Wincor Nixdorf to byly pro každé místo
upevnění čtyři spojovací elementy.
Pro projekční tým SFS intec bylo tak od
začátku jasné: je třeba vymyslet novou
upevňovací koncepci, aby se funkce
čtyřech jednotlivých částí spojila
do jediného konstrukčního prvku.
Jako zvláštní výzva se přitom ukázala
poměrně malá konstrukční výška,
která byla stanovena ve specifikaci
firmy Wincor Nixdorf.
Nakonec se osvědčilo řešení s vnějším
úchytem TORX PLUS® 12EP, které
přenáší i při minimální výšce hlavy
značně vysoké krouticí momenty. Díky
aretačnímu ozubení nalisovanému na
hlavě šroubu je možné v budoucnosti
vypustit ozubenou podložku. Distanční
pouzdra a podložka rovněž nejsou
potřebné. Neboť nově vyvinutý šroub
je opatřen nástavcem bez závitu i s
podložkou. Vývojáři uvážili také přídav­
né zabudování uzemňovacího kabelu.
Vnější úchyt TORX PLUS ® poskytuje
možnost, dodatečným obráběním
doplnit do hlavy šroubu maticový závit.
Do tohoto závitu lze pohodlně zašrou­
bovat kabel. Aby se obě provedení
výrobku opticky rozlišily, byly při povr­
chovém zpracování opatřeny černým
případně stříbrným povlakem.
Vícenásobný užitek pro zákazníka
Novým nástavným šroubem se pro
firmu Wincor Nixdorf otevírá značný
potenciál pro optimalizaci. Výrobek
poskytuje značně vysoký utahovací
moment a zajišťuje značnou úsporu
času při montáži. Kromě toho redukce
na pouze jeden konstrukční prvek se
projevuje na úrovni jakosti. Nyní lze
tak vyloučit, že při montážních nebo
servisních pracích se jednotlivé části
zamění nebo vůbec zapomenou. To
však není všechno. Méně konstrukč­
ních prvků znamená i menší výdaje
na logistiku a řízení. Tyto pozitivní
výsledky a uznání zákazníků dávají
firmě SFS intec stálý impulz k řešením
ukazujícím cestu s co možná největším
užitkem pro zákazníky.
Martin Asshauer, vývojový
pracovník firmy Wincor Nixdorf,
stručně shrnuje spolupráci s
firmou SFS intec.
„Od výkonného dodavatele očeká­
vám, že svým řešením zvýší naší
efektivitu a hospodárnost. Právě to
se podařilo firmě SFS intec vývojem
nového šroubu s nástavcem.
Bylo působivé jak angažovaně firma
SFS intec převzala úkol a v krátké
době předložila vhodné řešení.
Redukce čtyř konstrukčních prvků
na jediný, jakož i značná úspora času
při montáži považuji za technicky
významný skok.“
Redukce konstrukčních prvků – zvýšení produktivity
Kde doposud byly potřebné čtyři jednotlivé části, používá se dnes pouze jeden upevňovací prostředek. Tento disponuje
nástavcem bez závitu, vylisovaným nákružkem, vnějším úchytem TORX PLUS ® a ozubením na spodní straně nákružku.
Vedle větší produktivity při montáži profituje firma Wincor Nixdorf také z redukovaných pořizovacích nákladů a nižších
nákladů na logistiku.
21
Sonia Malavasi, Hinge Technology, [email protected]
Dynamic 3D – závěs pro všechny případy
Pro italského výrobce oken firmu
SOTECO vyrobila firma SFS intec
univerzálně použitelný závěsný
systém Dynamic 3D.
Bylo to již v polovině osmdesátých let.
Firma SOTECO prezentovala jako jeden
z prvních italských výrobců nové okno
z PVC profilů. To se ukázalo u novosta­
veb nebo u renovovaných objektů
jako ideální řešení s řadou předností.
K těm patří vedle estetických důvodů
především tepelná a akustická izolační
schopnost a velmi jednoduchá montáž.
V posledních letech měla firma SOTECO
možnost PVC okna nepřetržitě dále
vyvíjet. Dnes se dají plastová okna
zcela přizpůsobit individuálním přáním
zákazníka. Třeba použitím speciálních
technických plastů, tvůrčími detaily
nebo barevným řešením. U firmy
SOTECO mají kreativní zákazníci dokon­
ce možnost, sami vymýšlet svá okna.
Okenní konstrukce šité na míru
Tato nabídka ovšem předpokládá
rozsáhlý sortiment příslušenství: od
okenní kličky přes bezpečnostní uzávěr
až po vhodný okenní závěs. Tento musí
současně spojovat více podstatných
faktorů: esteticky dokonalý tvar,
univerzální možnosti použití, racionální
montáž a jednoduché nastavování.
S vývojem nových závěsných systémů
Dynamic 3D se firmě SFS intec
podařilo vyhovět vysokým nárokům
firmy SOTECO. Okenní závěs přesvěd­
čuje vedle své funkčnosti především
svou mnohostranností. Zda je to plast,
dřevo nebo hliník – ať okno, vchodové
nebo balkonové dveře: výrobcům a
stavebníkům se nabízí s Dynamic 3D
perfektní universální řešení.
n Mnohostranný
závěsný systém
Dynamic 3D má
nejenom dobrý
vzhled, ale přesvěd­
čuje také svou
vysokou funkčností.
Zabudování a
nastavení lze prová­
dět mimořádně
jednoduše. Výškové,
boční a přítlačné
nastavení se dělá
vždy stejným nástro­
jem.
U firmy SOTECO mohou zákazníci utvářet požado­
vané provedení okna podle vlastních nápadů. To
předpokládá vysokou flexibilitu ve výrobě i logi­
stice. Kromě toho se požadují výkonní dodavatelé.
V předloženém rozhovoru vysvětluje vedoucí projektu pan Moreno Franzò, proč ve věcech techniky
závěsu plně spoléhá na firmu SFS intec.
Pane Franzò, ohlédněme se nejprve poněkud zpět.
Kdy byla zahájena Vaše spolupráce s firmou SFS intec?
Spolupráce se SFS intec dnes trvá již deset let. Tehdy
jsme hledali zlepšený závěsný systém a seznámili jsme
se se sortimentem firmy SFS intec. Časem vzniklo part­
nerství, ze kterého máme díky velmi kvalitnímu řešení
závěsu velký prospěch.
K těmto řešením patří také nový systém Dynamic 3D.
Co Vás přimělo k tomu, tento systém použít pro Vaše
výrobky ?
Na tento závěs jsem narazil na posledním MADE expo
v Miláně. Udělal na mě okamžitě dojem. To ideální
spojení pěkného tvaru a funkčnosti je jedinečné. K tomu
přistupuje netušená mnohostrannost. Ať je to dřevo,
hliník, plast nebo kompozit dřeva a hliníku: s Dynamic 3D
je to vždy správné řešení. Doposud jsme museli pro naše
výrobky vždy adaptovat speciální řešení. To bylo pokaždé
spojeno se značnými náklady.
Projevil se pant Dynamic 3D také přímo na výrobě oken?
Ovšem. Pro zcela souměrné schéma vrtání a šroubování
při profilování nám firma SFS intec dala k dispozici příslušnou
vrtací šablonu. Tím je zajištěna racionální montáž konstrukč­
ních prvků. Momentálně se zabýváme sloučením výroby
našich profilů z plastu a z hliníku-dřeva. Když to bude tak
daleko, bude závěsný systém Dynamic 3D použit na auto­
matizované špičkové výrobní lince pro oba typy profilu.
To nám šetří čas a snižuje náklady.
Mohl by být kromě toho využit další potenciál
pro optimalizaci?
Ano, stylovým návrhem a mnohostranností barev
Dynamic 3D můžeme plnit požadavky našich stále náročnějších
zákazníků. Trend postupuje stále více ke „zosobněnému
oknu“. To vyžaduje vysokou míru flexibility. Kromě toho nás
úzký kontakt s firmou SFS intec vedl k tomu, že jsme mohli
přizpůsobit a zlepšit různé detaily výrobního procesu. To nám
přináší přidanou hodnotu, kterou od výkonného dodavatele
očekáváme.
Jaké další kroky pro zlepšení vidíte jako nejbližší?
Pro nás má velký význam odezva našich zákazníků. Je pro
nás důležité vědět, jak s našimi výrobky pracují a jak jejich
procesy probíhají. Proto budeme vyhodnocovat příslušné
zpětné vazby a případně jednat s firmou SFS intec. Ačkoli
sotva věřím, že u Dynamic 3D je ještě něco ke zlepšení.
23
© SFS intec 2011
Technické změny jsou vyhrazeny
GMi 904180 CZ / 08/11 / Vytištěno ve Švýcarsku
Jedna společnost – jednotný přístup
Download

Reportáže z praxe č.23 2011