výroční
zpráva
nadačního
fondu
Impuls
2012
2012
annual
report
endowment
fund
Impuls
Obsah
Úvodem
Introduction
5
6
Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS
Establishment and Mission of the Endowment Fund IMPULS
8
10
Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k 31. 12. 2012
Founders and Managment and Controlling Bodies of the Endowment Fund IMPULS by 12/31/2012
12
14
Běžné účty Nadačního fondu IMPULS
Current Accounts of the Endowment Fund IMPULS
16
17
Formy a typy darů
Forms a Types of Donations
18
19
Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2012
Work and Activities of the Endowment Fund in 2012
20
25
Finanční část
Seznam nadačních příspěvků přiznaných správní radou v roce 2012
Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů nadačního fondu a hospodářský výsledek
Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce 2012
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok 2012
Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce 2012
Zpráva Dozorčí rady za rok 2012
Účetní uzávěrka a její schválení
32
34
35
37
40
48
49
Financial section
List of Endowment Contributions Approved by the Managing Board and Paid out in 2012
Endowment Fund’s Costs, Control of Expenditures and Economic Result
Donations and Financial Contributions to Endowment Fund IMPULS in 2012
Independent Auditor’s Report 2012 for the Managing Board of Endowment Fund
Financial Statements and Copy of Annex of Financial Statements 2012
Supervisory Board Report 2012
Financial Statements and Their Approval
52
54
55
57
60
68
69
3
„Leží-li za tebou včerejšek jasný, dnes působíš silně
a svobodně, můžeš také doufat v zítřek, který nebude
méně šťastný…“
Johann Wolfgang Goethe
„If yesterday lies clear behind you, you feel strong and free
today, then you can hope for tomorrow, that won’t be
less happy…“
Johann Wolfgang Goethe
Pár slov úvodem
„Větru člověk nemůže poručit, ale může stavět mlýny.“
holandské přísloví
Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2012 je souhrnem událostí, které jsou pro někoho rekapitulací, pro
jiného novou informací.
Cílem výroční zprávy je poskytnout veřejnosti přehledné a transparentní informace za uplynulý rok. Každá výroční
­zpráva je tečkou za rokem uplynulým, bilancí naší práce, rok vtěsnaný do útlého svazku a několika slov.
12 let práce NFI je období, na které je dobře se podívat jako na celek, a i když výroční zpráva bilancuje pouze poslední
rok, v úvodu se můžeme v několika větách ohlédnout zpět. Nadační fond IMPULS vyplnil mezeru na poli pomoci lidem
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, z úhlu pohledu pacientů jako celku, z pohledu financování projektů v oblasti
výzkumu, léčby, rehabilitace a osvěty.
Nejprve se můžeme na chvíli zastavit u toho prvního, počtu let práce, které má NFI za sebou. Číslo 12. 12 let do
tuctu, 12 měsíců v roce, v mantinelech, které jsou určující pro dnešní svět, je to 12 učedníků Ježíše Nazaretského…
­moment, který je v tomto okamžiku naplněný, ale ne uzavřený a další a nové leží před námi. Bez pomoci všech těch,
kteří jsou NFI věrní ve své podpoře osobní, pracovní, finanční, bychom se dnes neměli na co podívat.
První roky a první nejprve malé a pomalé krůčky, první projekty a první dosažené cíle. Ať už se jednalo o pohyblivý
chodník či infuzní křesla pro MS ambulance, přes otevření MS centra na Karlově náměstí, k podpoře výzkumných
projektů jako je „Farmakogenomika RS“, OCT vyšetření, které je důležité pro sledování dynamiky onemocnění MS,
k projektům posledních let, fyzioterapie, vybavení rehabilitační místnosti, psychoterapie, k projektu zatím největšímu,
a tím je Registr pacientů. Důležitý nejen dnes, ale pro budoucnost. Šance, jak nejenom držet krok s dámou jménem
Skleróza Roztroušená, šance na dobrý život.
Je-li člověku diagnostikována nemoc, která ho bude provázet s nepředvídatelným průběhem po celý jeho život, je
před něj postavena výzva – výzva tak veliká, že by ho mohla i zavalit. Je mnoho způsobů, jak se s touto výzvou vyrovnat, jak ji přijmout i odmítnout…řada způsobů je obdivuhodných a může ukazovat cestu i k vyrovnání se s daleko
5
méně náročnými výzvami našich běžných životů… Považujeme za velmi důležité podporovat vše, co podporovat lze,
protože jenom tak se břímě, které bylo životem naděleno některým z nás, stane lehčím a snesitelnějším.
Tato výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu IMPULS ke dni 15. 4. 2013
Nikdy není možné dostatečně poděkovat všem, kteří nás podporují, díky nimž je nám umožněno pomáhat druhým.
Přesto přijměte naše velké poděkování, protože bez Vás bychom sami nedokázali vůbec nic…
„Tam, kde stojí nadšený člověk, je vrchol světa.“
Joseph von Eichendorff
Váš Nadační fond IMPULS
Introduction
„You cannot stop the wind but you may build windmills.“
Dutch proverb
Annual Report 2012 of the Endowment Fund IMPULS (EFI) is a summary of events, that are just a recapitulation for
someone, and also a new information for someone else.
The aim of the Annual Report is to provide the public with clear and transparent information about the last year. Every
Annual Report is a fullstop at the end of the past year. It is a balance of our work, a year squeezed in a few words into
a thin booklet.
12 years of work of the EFI is a period good to be seen as a whole. And although the Annual Report balances only
the last year, in the introduction we can have a look back in the past. Endowment Fund IMPULS filled the gap in the
6
area of relief for people with cerebrospinal multiple sclerosis from the point of view of patients as a whole, concerning
financing of projects in the area of research, treatment, rehabilitation, and public awareness.
Now, we could have a pause for a while, and thing a little about the first notion, i.e. the number of years EFI has been
working. Number 12. 12 years represent a dozen, there are 12 month in a year, the barriers that define the world of
­today, 12 were the apostles of Jesus the Nazarene… It is the moment, that is filled by now but not closed yet and
­other new moments lay before us. Without the help of all those people who are faithful in their personal, work and
financial support we would have nothing to look at today.
First years, and first small and slow steps at the beginning, first projects and first accomplishments. Starting with
a moving pavement or infusion chairs in MS outpatients' departments, through opening of the MS center in ­Karlovo
náměstí, Prague, support of research projects such as “Pharmacogenomics of MS”, OCT examination which is important for monitoring the dynamics of the MS disease, to the projects of the last years including physiotherapy, psychotherapy and the biggest project since then – The Register of Patients. This is important not only for the present but
also for the future. It is a chance to keep up with the lady called Multiple Sclerosis, it is a chance to live a good life.
When a person is diagnosed a disease with unpredictable course that will accompany him for the rest of his life, he is
faced with a challenge – a challenge that is so enormous that it could even overburden him. There are many ways to
cope with this challenge, how to accept or refuse it. Many approaches of grasping this challenge are admirable and
can show a way to cope with other less demanding challenges in our everyday life… We consider important supporting everything possible because this is the only way to make the burden placed on some of us by the life easier and
more endurable.
This Annual Report was approved by the Managing Board of Endowment Fund IMPULS on 4/15/2013.
It is impossible to thank enough all those who support us, and so enable us to help others. Nevertheless, accept
please our big thank you, because without you we could not have achieved anything…
“There, where an excited man stands, is the top of the world.”
Joseph von Eichendorff
Your Endowment Fund IMPULS
7
Vznik a poslání
Nadačního fondu IMPULS
Nadační fond IMPULS byl založen dne 6. 4. 2000 jako první a jediný subjekt, který se bude specializovat na širokou
problematiku roztroušené sklerózy. Do této doby zde totiž neexistovala žádná nadace či nadační fond, který by se
výhradně věnoval tomuto tématu. Základními úkoly nadačního fondu od počátku bylo šíření osvěty o této veřejnosti
dosud málo známé nemoci, získávání finančních darů na úhradu léčebných a rehabilitačních projektů a podpora
výzkumu. Prvenství a jedinečnost Nadačního fondu IMPULS zůstala do konce roku 2012, protože není do dnešní
doby žádný jiný nadační fond či nadace, které by se problematikou roztroušené sklerózy mozkomíšní na území České
­republiky zabývala.
Cílem bylo a zůstává transparentní rozdělování získaných finančních prostředků na škálu projektů tak, aby byla pokryta
potřeba co největšího počtu příjemců – pacientů s rozlišnými potřebami. V České republice NFI podporuje především
specializovaná centra léčby roztroušené sklerózy, která poskytují odbornou péči našim pacientům. Dalšími podporo­
vanými subjekty jsou lůžková zařízení se specializací na RS a dále terapeutické aktivity.
Finanční náročnost léčby je vysoká a raketově stoupá i počet pacientů s touto diagnózou. Oba faktory kladou vysoké
nároky na finanční prostředky státu, potažmo zdravotních pojišťoven. Proto roste význam Nadačního fondu IMPULS,
který se snaží pokrývat ty potřeby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nadační příspěvky tedy hrají
nezastupitelnou roli a jsou vždy vítaným přínosem pro zúčastněné subjekty. Ruku v ruce jde vždy transparentní využití
finančních prostředků, které směřuje k co nejvyššímu počtu pacientů. Právě pro otevřenou transparentnost a pevné
místo na trhu neziskových organizací důvěra veřejnosti v Nadační fond IMPULS roste.
V současné době je v České republice přibližně 19.000 pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Tento počet
neustále roste. Jedná se o jednu z civilizačních nemocí, která se týká hlavně mladých lidí ve věku 20 – 40 let, ze
2/3 žen a z 1/3 mužů. V současné době je roztroušená skleróza nejčastějším onemocněním nervového systému
u dospívajících.
8
Nadační fond IMPULS pracuje od svého vzniku v kontextu čtyř hlavních cílů.
Cíl první
– vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou odborné centrum zajišťující komplexní péči. Právě takové MS
­centrum bylo v roce 2007 otevřeno na Karlově nám. 32 v Praze 2. Centrum, které soustředilo lékaře, odborný zdravotnický personál, neuropsychology, fyzioterapeuty, psychoterapeuty, sociální pracovníky.
Hlavní myšlenkou bylo vytvořit tým odborníků s holistickým přístupem k pacientovi. Jak ukazují současné výsledky
odborných studií, byla to myšlenka správná. Roztroušená skleróza má mnoho tváří a podob, neexistuje stejný pacient,
neexistuje jednotný návod. K léčbě medikamentózní je nutné přiřadit fyzioterapii, psychoterapii a odborné sociální
­poradenství. Pak teprve se jedná o léčbu komplexní.
Cíl druhý
– podpora rehabilitace – je úkolem, který doplňuje cíl první. Jedná se o dvě polohy. První polohou je finanční ­podpora
fyzického cvičení pod vedením rehabilitačních pracovníků, druhou polohou je individuální či skupinová psycho­tera­
peutická péče.
U roztroušené sklerózy se více než u jiných onemocnění prolínají obě složky a ve spojení s kvalitní medikamentózní
léčbou přispívají k oddálení progrese onemocnění. Tento velmi důležitý moment ve výsledku s sebou nese schopnost
pacientů déle se účastnit pracovního a společenského života. Mohou vrátit společnosti to, co do nich investovala.
Podpora této oblasti znamená potřebu specializovaných terapeutů. V posledních pěti letech Nadační fond IMPULS
investoval mnoho energie a finančních prostředků právě do této oblasti.
Cíl třetí
– podpora vědy a výzkumu v dané oblasti. Přes velký technický i vědecký pokrok není zatím známa příčina onemocnění.
Vzhledem k tomu, že do roku 2012 neexistoval v České republice centrální registr pacientů s roztroušenou sklerózou,
který by poskytoval data pro výzkumné, statistické a nákladové účely, Nadační fond IMPULS se rozhodl, že bude jeho
zřizovatelem právě proto, aby napomohl k objevu léku, který je nedočkavě očekáván všemi pacienty s diagnózou G35.
Pacientský registr ReMuS je unikátním v zemích Evropské unie proto, že jako jediný je financován z nadačních zdrojů.
Cíl čtvrtý
– osvětová činnost. Pojem „osvěta“ je leckdy chápán veřejností jako věc v době informačních technologií zbytečná.
V případě roztroušené sklerózy, kdy se onemocnění nedotýká jen pacienta samotného, ale i jeho rodiny, přátel,
­pracovních vztahů, má i dnes osvěta svoji nezastupitelnou pozici. Je třeba informovat o příznacích, bít na poplach
v případě zákonného zajištění léčby, poskytovat informace mladým lidem, varovat před vžitými mýty a v neposlední
řadě dodávat optimismus všem těm, kterým už chybí…
V roce 2013 se IMPULS, nadační fond stal členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců.
9
Establishment and Mission
of the Endowment Fund IMPULS
Endowment Fund IMPULS was founded on April 6, 2000, as the first and only subject that would specialize in the wide
issue of multiple sclerosis. Until then, there was neither foundation nor endowment fund dedicated exclusively to this
matter. Since the beginning, basic tasks of the Endowment Fund were raising of public awareness about the disease
that was little known by the public, gaining of financial donations for treatment, and rehabilitation projects, and support
of research. The primacy and uniqueness of the Endowment Fund IMPULS persisted until the end of 2012, because
there is no other endowment fund or foundation dealing with the issue of cerebrospinal multiple sclerosis in the Czech
Republic until now.
The aim was and still is a transparent distribution of gained financial means for a range of projects in order to meet the
needs of the largest number possible of beneficiaries – patients with different needs. Primarily, the EFI in the Czech
Republic supports specialized centers for treatment of multiple sclerosis that provide professional care to our patients.
Other supported subjects are specialized bed units for MS and therapeutic activities.
Financial demands of the treatment are high, and the number of patients with this diagnose skyrockets as well. Both
factors have high demands for financial means from the state, not to say from health insurance. Therefore, the importance of the Endowment Fund IMPULS increases. The Fund tries to cover those needs that are not covered by public
health insurance. So endowment contributions play an irreplaceable role and they are always a welcomed benefit
for subjects involved. Hand in hand with it goes always a transparent use of financial means directed to the highest
number possible of patients. Right for its open transparency and its firm position on the market of non-profit-institutions, the confidence of the public in the Endowment Fund IMPULS grows.
Today, there are about 19,000 patients with cerebrospinal multiple sclerosis in the Czech Republic. And their number
increases continuously. Multiple sclerosis is a civilization disease. Most often it appears in people between the ages of
20 and 40 and twice as many women are affected by MS as men. Currently, the MS is the most common neurological
disease of young adults.
10
Since its establishment, the Endowment Fund IMPULS operates in the context of four major aims.
Aim 1
– Creation of a professional center providing a complete care. In 2007, was opened exactly such a center in Karlovo
náměstí 32 in Prague 2. This center concentrated doctors, professional medical staff, neuropsychologists, physiothe­
rapists, psychotherapists, social workers.
The main idea was the creation of a team of specialists with a holistic approach to patients. As the results of recent
expert studies show, this was a good idea. Multiple sclerosis has different faces and manifestations. No two people
afflicted with MS have exactly the same symptoms, there is not a unique approach or way of treatment. It is necessary
to add physiotherapy, psychotherapy and professional social consultancy to the medications. Only then the care is
complete.
Aim 2
– Support of rehabilitation – it is a task that supplements Aim 1. It has two different aspects. First aspect is the financial
support of physical exercises under the tutelage of rehabilitation staff. Second aspect is individual or group psychotherapeutic care.
In case of multiple sclerosis, more than in any other disease, both aspects blend together, and in combination with
a good medication care contribute to reduce the progress of the disease. This is a very important point that enables
patients to participate in occupational and social life. So they can give back to the society what has been invested in
them. Support of this area means the need of specialized therapists. Endowment Fund IMPULS invested great energy
and financial means exactly in this area, in the last five years.
Aim 3
– Support of science and research in the given area. Despite the large technical and scientific progress the cause of
multiple sclerosis is still unknown. Considering that until 2012 there was no central register of patients with multiple
sclerosis providing data for research, statistic and cost purposes, the Endowment Fund IMPULS decided to found
such a register. In this way it wants to help to discover a medicament that all patients with diagnosis code G35 expect
with anxiety. The Patient Register ReMuS is unique in EU countries because it is the only one that is financed from
­endowment sources.
Aim 4
– Raising of public awareness. In time of information technology, term “public awareness” is considered as something
useless. As the disease affects not only the patient himself but also his family, friends and labor relations, public awareness has, in case of multiple sclerosis, its irreplaceable position today. It is necessary to inform about the symptoms,
set the alarm bells ringing in case of legitimate assurance of treatment, providing of information to young people,
­warning against established myths and last but not least impart optimism to all those who already miss it…
In 2013, Endowment Fund IMPULS became member of the Association of endowment funds Donor Forum.
11
Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány
Nadačního fondu IMPULS k 31. 12. 2012
Nadační fond IMPULS byl založen dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších
předpisů. Byl zaregistrován dne 6. dubna 2000 a je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu N, vložka 325.
Název: IMPULS, nadační fond
Sídlo: Kateřinská 30, 128 08 Praha 2
IČO:
261 69 428
Oblasti působení Nadačního fondu IMPULS jsou přesně vymezeny jeho statutem a zakládací listinou. Obě listiny jsou
k dispozici na www.multiplesclerosis.cz. Účelem nadačního fondu dle výše uvedených listin je podpora aktivit v oblasti
terapie a výzkumu demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní včetně souvisejících
aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových.
Zakladatelé Nadačního fondu IMPULS a výše jejich vkladu do vlastního jmění:
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
vklad 1.000 Kč
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
vklad 1.000 Kč
JUDr. Martin Šolc
vklad 1.000 Kč
JUDr. Cyril Svoboda
vklad 1.000 Kč
Prof. ThDr. Jan Heller
vklad 1.000 Kč
Ing. Jaroslav Zika
vklad 1.000 Kč
Zdena Hadrbolcová
vklad 1.000 Kč
Správní rada:
předsedkyně správní rady:
členové správní rady:
Ing. Kateřina Bémová
MVDr. Hana Navrátilová
JUDr. ing. Ariana Bučková
Ing. Jiří Hrabák
JUDr. Martin Šolc
Mgr. Vladimíra Volková
Všichni členové správní rady pracovali celý rok bez nároku na finanční odměnu.
12
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
členové dozorčí rady:
Ing. Petr Štěpán
Mgr. Marta Gellová
K 31.12.2012 je třetí místo člena Dozorčí rady neobsazené.
Všichni členové dozorčí rady pracovali po celou dobu výkonu svojí funkce bez nároku na finanční odměnu.
Výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS:
Jana Vojáčková
Ve funkci ředitelky Nadačního fondu IMPULS pracuje od ledna roku 2010.
Kontakty
www.multiplesclerosis.cz
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel.: +420 604 232 583
13
Founders and Managment and Controlling Bodies
of the Endowment Fund IMPULS by 12/31/2012
Endowment Fund IMPULS was established in compliance with the Foundations and Endowment Funds Act no.
227/1997, Collection, as subsequently amended. It was registered in the Czech Endowment Register, section N,
­insert 325 by the Prague City Court on 6th of April 2000.
Name: Endowment Fund IMPULS
Seat: Kateřinská 30, 128 08 Prague 2
ID No.: 261 69 428
Areas of action of the Endowment Fund IMPULS are strictly defined by its statute and Foundation Charter. Both
­documents are available on the web page www.multiplesclerosis.cz. According to the above mentioned documents,
the aim of the Endowment Fund is support of activities in the field of therapy and research of demyelinating diseases
especially cerebrospinal multiple sclerosis, including related rehabilitation, study and public awareness activities.
Founders of the Endowment Fund IMPULS and their Deposits in Equity:
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
JUDr. Martin Šolc
JUDr. Cyril Svoboda
Prof. ThDr. Jan Heller
Ing. Jaroslav Zika
Zdena Hadrbolcová
Deposit
CZK 1,000
CZK 1,000
CZK 1,000
CZK 1,000
CZK 1,000
CZK 1,000
CZK 1,000
Managing Board:
Chairwoman of the Managing Board:
Members of the Managing Board :
Ing. Kateřina Bémová
MVDr. Hana Navrátilová
JUDr. Ing. Ariana Bučková
Ing. Jiří Hrabák
JUDr. Martin Šolc
Mgr. Vladimíra Volková
14
All members of the Managing Board worked all the year long without any claim on financial remuneration.
Supervisory Board:
Chairman of the Supervisory Board:
Members of the Supervisory Board:
Ing. Petr Štěpán
Mgr. Marta Gellová
By 12/31/2012 is the third member seat of the Supervisory Board vacant.
All the members of the Supervisory Board performed their function without any claim on financial remuneration.
Executive Director of the Endowment Fund IMPULS:
Jana Vojáčková
Executive Director of the Endowment Fund IMPULS since January 2010.
Contacts
www.multiplesclerosis.cz
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel.: +420 604 232 583
15
Běžné účty Nadačního fondu IMPULS
Běžný účet Nadačního fondu IMPULS je veden u Komerční banky, Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 a má číslo:
19-2833670227/0100.
Podpisové právo k tomuto účtu mají členové správní rady Ing. Kateřina Bémová a MVDr. Hana Navrátilová a účetní
nadačního fondu Ing. Jiří Polenda.
Tento účet byl založen již při vzniku Nadačního fondu IMPULS a je využíván dodnes jako komunikační účet, ze kterého
jsou hrazeny výdaje nadačního fondu, jsou na něj přijímány finanční dary a jsou z něj poskytovány nadační příspěvky.
Účet pro veřejnou sbírku IMPULSU, nadačního fondu je veden u UniCreditBank, pobočka Na Pankráci 58, 140 00
Praha 4. Číslo účtu je 2107056767/2700.
Dne 16. 4. 2010 byla oznámením zahájena veřejná sbírka pronájmem telefonní linky. Tato sbírka byla povolena
­Rozhodnutím, které vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 24. března 2010 s nabytím právní moci 8. dubna 2010.
Termín zahájení veřejné sbírky je tímto Rozhodnutím určen na 16. dubna 2010 a sbírka bude ukončena 23. března
2013. Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová.
Další účty nadačního fondu:
Dne 10. 8. 2010 byl založen běžný účet číslo 5122611718/4000 pro neziskové organizace
u LBBW Bank CZ, a.s., vedený u pobočky Václavské náměstí 795/40, 110 00 Praha.
Na tento účet byla převedena část finančních zdrojů nadačního fondu z důvodu jejich příznivějšího zhodnocení.
Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová.
Dne 21. 6. 2010 byl založen běžný účet číslo 2104595466/2700 pro neziskové organizace u UniCredit Bank, a. s.,
vedený u pobočky Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4. K tomuto účtu byl zřízen termínovaný vklad a dva majetkové účty
s cennými papíry z důvodu vyššího zhodnocení finančních prostředků Nadačního fondu IMPULS.
Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková.
Dne 5.12.2012 byl založen běžný účet číslo 2600340999/2010 u Fio banky, a.s., vedený u pobočky V celnici 1028/10,
117 21 Praha 1, pro účely unikátního projektu registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS.
Podpisové právo má výkonná ředitelka Jana Vojáčková a účetní nadačního fondu Ing. Jiří Polenda.
16
Current Accounts
of the Endowment Fund IMPULS
Current account of the Endowment Fund IMPULS, is conducted by Komerční banka, Václavské nám. 42, 114 07
Prague 1 and the account number is: 19-2833670227/0100.
Members of the Managing Board (Ing. Kateřina Bémová, MVDr. Hana Navrátilová), and the Endowment Fund
­accountant (Ing. Jiří Polenda) have signing authority to the account.
This account has been opened already at the establishment of the Endowment Fund IMPULS and is used until now as
communication account. It serves to cover expenditures of the Endowment Fund, to receive financial donations and to
provide endowment contributions.
Account for Public Collection of the Endowment Fund IMPULS, is conducted by UniCreditBank, branch office
Na Pankráci 58, 140 00 Prague 4. Account number is 2107056767/2700.
On 4/16/2010 a public collection was started by announcement of rental of a telephone line. This collection was
­authorized by a Decision of the Municipality of the capital city Prague on March 24, 2010 and came into force on
April 8, 2010. According to this Decision, the date of opening of the public collection was April 16, 2010 and it will end
on March 23, 2013. MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, has signing authority to this account.
Other Accounts of the Endowment Fund:
On 8/10/2010 current account for nonprofit organizations was opened by LBBW Bank CZ, a.s., conducted by the
branch office Václavské náměstí 795/40, 110 00 Prague. Account number is 5122611718/4000.
A part of financial resources of the Endowment Fund was transferred to this account because of a more positive
­appreciation. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, has signing authority to this account.
On 6/21/2010 a current account for nonprofit organizations was opened by UniCreditBank, conducted by branch
­office Na Pankráci 58, 140 00 Prague 4. Account No. is 2104595466/2700.
A term deposit and two asset accounts with securities for purpose of higher valorization of financial means of the
­Endowment Fund IMPULS, were set up on this account. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, and Jana
Vojáčková, Executive Director, have signing authority to this account.
On 12/5/2012, a current account No. 2600340999/2010 was opened with Fio banka, a.s., and is operated by branch
office V celnici 1028/10, 117 21 Prague, for purposes of the unique project which is the Register of Patients with
­Multiple Sclerosis ReMus. Jana Vojáčková, Executive Director, and Ing. Jiří Polenda, Endowment Fund Accountant,
have signing authority to this account.
17
Formy a typy darů
Pokud chcete dát ve správnou chvíli správný impuls,
nabízíme Vám několik platebních možností:
DMS
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS IMPULS na číslo 87777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, NF IMPULS obdrží 27 Kč.
DMS roční podpora
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK IMPULS na číslo 87777.
Roční podpora je 12 x 30 Kč. NF IMPULS obdrží 27 Kč z každé DMS.
Platba PaySec
Prostřednictvím služby PaySec můžete věnovat finanční částku přímo online na internetu.
V tomto případě použijte naše stránky www.multiplesclerosis.cz.
Platební karta
Prostřednictvím Vaší platební karty MasterCard nebo VISA lze provést Vaši platbu přímo online na internetu. V tomto případě použijte naše stránky www.multiplesclerosis.cz.
Jednorázový příspěvek bankovním převodem na číslo účtu
19-2833670227/0100
18
Forms and types of donations
If you want to give the right impuls at the right moment,
we offer you a few payment options:
DMS
Through the donors sms in the form of DMS IMPULS to the phone number 87777.
The price for one DMS is 30 CZK. NF IMPULS will receive 27 CZK.
DMS Yearly Support
Through the donors sms in the form of DMS ROK IMPULS to the phone number 87777.
Yearly support is 12 x 30 CZK. NF IMPULS will receive 27 CZK from every DMS.
PaySec Payment
Through the PaySec service you can pay financial amount directly online on the internet.
In this case use our website www.multiplesclerosis.cz.
Credit Card
It is possible to make the payment by your credit card MasterCard or Visa directly online on the internet.
In this case use our website www.multiplesclerosis.cz.
A one-time contribution through bank transfer to the account number
19-2833670227/0100
19
Činnost a aktivity nadačního fondu
v roce 2012
Aktivity Nadačního fondu IMPULS směřovaly k realizaci cílů, které si nadační fond vytyčil při svém vzniku.
Projekt MaRS
Projekt pro Nadační fond IMPULS byl vytvořen samotnými pacienty, kteří si uvědomují potřebu fyzické aktivity jako
nedílné součásti léčby.
Ve dnech 9. – 10. března 2012 se v prostorách Centra funkčního pohybu Daniela Mullera v Praze 5 konal 1. ročník
24hodinového maratónu s roztroušenou sklerózou, při kterém se 24 hodin střídaly jednotlivé týmy složené z pacientů,
lékařů, sestřiček, terapeutů, rodinných příslušníků a přátel. Svoje síly změřily i známé osobnosti jako Jan Čenský,
Martin France, Mirek Hrabě a Vlasta Horváth. Aktivně cvičilo takřka 90 přítomných.
Cílem projektu MaRS je pochopení šance aktivního přístupu k věcem, které se týkají nás samých.
Koncert pro IMPULS, nadační fond, divadlo MINOR, Praha, 18. 4. 2012
Již posedmé se koncert uskutečnil na základě benefiční spolupráce s hudebním seskupením Clarinet Factory, jehož
takřka nedílnou součást tvoří jazzový mág Alan Vitouš. Hostem byla Lenka Dusilová. Večer byl provázen laskavým
­moderátorským slovem Miroslava Táborského, jehož detailní znalost celé problematiky byla příjemná.
K publicitě koncertu přispělo mediální partnerství rádia Ethno a rádia Impuls, jehož celoplošné pokrytí zajišťuje přenos
informací do všech koutů naší republiky. Záznam průběhu koncertu byl vydán na pamětním dárkovém DVD.
Výtěžek koncertu pro IMPULS ve výši 310.068 Kč byl použit na úhradu psychoterapie v MS centrech v Praze 2
a v Plzni.
Tisková konference Národní den boje proti roztroušené skleróze, literární kavárna H+H, Praha, 25. 6. 2012
Tisková konference byla uspořádána u příležitosti Národního dne boje proti roztroušené skleróze. Cílem setkání
s novináři bylo upozornit na neuspokojivý stav české zdravotnické praxe. Roztroušená skleróza je onemocnění, které si
nikdo nezpůsobí nedbalostí, není dědičná ani infekční. Přitom právě na tom, jak rychle je pacient léčen, závisí jeho život
a budoucí schopnost existence bez trvalé invalidity. Byl představen projekt ReMuS, z jehož dat právě vyplyne, že se
finančně vyplatí zahájit léčbu RS včas.
20
Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek předal Nadačnímu fondu IMPULS šek ve výši 15.000 Kč. Tuto informativní akci
společně připravil Nadační fond IMPULS a Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL.
Tiskové konferenci předcházelo upozornění na diskutované téma ve formě rozhovoru v pořadu STOP Českého
rozhlasu 6: http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/jak-ulehcit-zivot-pacientum-s-roztrousenou-sklerozou--1066715
Výzva k předkládání projektů, 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012
Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu IMPUSL byla vyhlášena výzva na předkládání projektů v oblasti
výzkumu, léčby, terapie a osvěty roztroušené sklerózy. Žádosti o nadační příspěvky bylo možné podávat v období od
1. 6. do 30. 9. 2012. Následně pro velký zájem veřejnosti byla výzva prodloužena do 30. 11. 2012. Formální posouzení
a doplnění žádostí probíhalo do 31. 12. 2012.
Z důvodu posunu termínu byly jednotlivé žádosti, které splnily kriteria výzvy a současně naplnily cíle statutu nadačního
fondu, předkládány správní radě postupně. Žadatelem mohla být odborná MS centra, jiná pracoviště či fyzické osoby zabývající se problematikou roztroušené sklerózy z celé České republiky. Podpora projektu byla stanovena formou
nadačního příspěvku. Upřednostněny byly projekty s více než ročním působením. Dalším požadavkem bylo i kvalitní
zpracování projektu včetně všech povinných a relevantních příloh s cílem důsledného naplnění jednoho ze čtyř základních cílů nadačního fondu.
Pro úplnost je třeba dodat, že v průběhu roku 2012 – mimo termín výzvy – byly správní radou odsouhlaseny a následně
proplaceny další nadační příspěvky, které jsou podrobně uvedeny v další části této výroční zprávy.
5. pražský ETHNOFEST, Michnův palác, Praha, 26. 9. 2012
Hudební pohlazení spojené s oslavou čtvrtých narozenin rádia ETHNO a počtvrté věnované v rámci osvěty právě
našemu nadačnímu fondu bylo poprvé organizováno na volném prostranství pod širým nebem. Ethnofest byl zasvěcen
bluesové a funky hudbě. Letos poprvé byla akce propojena s festivalem Etnica poetica. Díky tomuto propojení vystoupili
argentinští básníci, arabské skupiny, polská šansoniérka a další.
Jednalo se o unikátní multikulturní akci, která spojovala celý svět bez ohledu na etnickou příslušnost.
Vernisáž výstavy Cesta za duhou, HUB, Praha, 12.11. 2012
Jubilejní 10. ročník výstavy děl pacientů s roztroušenou sklerózou se konal od 12. 11. do 30. 11. 2012. Ke ­shlédnutí
byly šperky, fotografie, malby, sochy i grafiky. Záštitu nad touto tradiční výstavou převzala paní Lenka Kohoutová,
poslankyně parlamentu ČR. Nadační fond IMPULS patřil k partnerům tohoto ojedinělého projektu.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000101111/obsah/228825-pacienti-o-roztrouseneskleroze/
Krabička novinek – prezentační materiál Nadačního fondu IMPULS
Prezentační materiál s aktuálními informacemi o roztroušené skleróze a Nadačním fondu IMPULS, který je určen pro
širokou laickou veřejnost, a má zajímavou podobu skládačky ve tvaru krabičky, byl vzhledem k uvažovaným budoucím
cílům přeložen do angličtiny v nákladu 500 ks výtisků.
21
Edukační činnost
V rámci edukační činnosti byla podpořena účast českých lékařů z oboru neurologie se specializací na roztroušenou
sklerózu mozkomíšní na několika světových kongresech. Důvodem podpory ze strany Nadačního fondu IMPULS byl
přenos nových poznatků ze světového výzkumu a jejich aplikace do českého prostředí.
V rámci edukační činnosti IMPULS, nadační fond vydal brožuru standardů o léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou
a neuromyelitis optica. Tato publikace byla zdarma distribuována do všech odborných center v České republice, aby
byla zajištěna její dostupnost pro naše pacienty.
Projekt ReMuS
V listopadu 2012 byl odstartován unikátní projekt ReMuS – celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou. Pacienti s roztroušenou sklerózou na rozdíl od jiných nákladných onemocnění doposud neměli svůj registr, který by poskytoval
data, po kterých volají mnozí odborníci a na jejichž absenci si stěžují někteří úředníci. Po několika letech teoretických
fází pokračujeme fází praktickou. Register Multiple Sclerosis vzniká ve spolupráci s odborným garantem projektu Sekcí
pro neuroimunologii a likvorologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hlavním cílem projektu je určení
skutečného počtu pacientů s touto diagnózou, jehož odhad je mezi 17.000 – 19.000.
Jelikož se jedná o citlivá data, budou tato chráněna podle právních předpisů pro ochranu osobních údajů v ČR. Účast
na projektu je svobodným a bezplatným rozhodnutím pacienta na základě jeho informovaného souhlasu.
Vedlejšími cíli jsou digitální zpracování dokumentace, určení výskytu onemocnění, nákladnost léčby a její efektivita,
práceschopnost pacientů, získání epidemiologických dat, získání dat pro plátce zdravotní péče a další instituce tak, aby
mohly být plánovány finanční prostředky na léčbu. Data by měla sloužit i pro vědecké výzkumné účely, abychom napomohli ke zjištění příčiny roztroušené sklerózy.
Do pilotní dvouleté fáze budou zahrnuti pacienti, kteří jsou v odborných centrech léčeni tzv. biologickou léčbou.
Rozpočet na první dva roky dosahuje téměř 9 miliónů korun. Jedná se o největší projekt v historii nadačního fondu.
V dalších fázích bude probíhat sběr dat pacientů v odborných centrech na jiné léčbě a následně sběr dat v ostatních
zařízeních po celé České republice.
Je to projekt, který je rozsáhlý svým objemem a dobou trvání, projekt na desítky let. Podobné registry jsou již několik let
podporovány Světovou zdravotnickou organizací a v roce 2012 byly národní registry pacientů s roztroušenou sklerózou
podpořeny i Evropským parlamentem ve formě deklarace pro státní podporu vzniku národních registrů RS. V České
republice se jedná o ojedinělou situaci, kdy tento registr vzniká za pomoci nadačního financování.
http://www.elitaajelita.cz/clanek/4520-vznika-celostatni-registr-pacientu-s-roztrousenou-sklerozou-remus/
22

eu
RECEPT
Celostátní registr pacientů
s roztroušenou sklerózou
Příjmení a jméno:
Nadační fond IMPULS
Číslo sbírkového účtu:
Bydliště (adresa):
  :

 

P – hradí pacient, C – spoluúčast pacienta, N – hradí NF IMPULS
Rp.
www.multiplesclerosis.cz
2600340999 / 2010
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2. IČ: 26169428
POMOZTE FINANCOVAT REGISTR PACIENTŮ S RS,
ABY KAŽDÝ BEZODKLADNĚ DOSTAL ÚČINNOU LÉČBU
Diagnóza: G35
U každé nákladné nemoci existuje v ČR databáze počtu pacientů a příslušných údajů.
Jelikož taková data u zatím nevyléčitelné roztroušené sklerózy chybí, Nadační fond IMPULS
jako jediná instituce inicioval první celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou
(ReMuS) v ČR. Odborný garantem projektu je Sekce neuroimunologie a likvorologie České
neurologické společnosti ČLS JEP. V řadě evropských zemí jsou registry pacientů s RS vedeny
již desítky let.

CÍLE REMUSU
— Zjistit skutečný počet pacientů s diagnózou RS.
— Poskytovat informace zdravotním pojišťovnám. Registr jim umožní plánovat finance tak,
aby každý stávající i nový pacient dostal adekvátní a účinnou léčbu co nejrychleji.
— Vytvářet ucelený obraz efektivity nákladné léčby.
— Získávat informace o průběhu onemocnění pacienta, které slouží pro výzkum a vývoj
nových léků.
— Rozpoznávat rizikové faktory pro prevenci RS.
 

Osobní údaje v registru budou chráněny podle právních předpisů ČR. Financování provozu
registru na první dva roky, které činí 9 milionů korun, je zajištěno z prostředků IMPULSU.
Nadační fond nemá žádné státní příspěvky či jinou formu veřejné podpory. Všechny peníze
pocházejí od našich dárců.
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH I VY.
Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty,
zajišťující komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy,
její výzkum, jakož i osvětovou činnost.
Razítko, podpis:
Aurin Nedbalová, Nadační fond IMPULS
[email protected], tel.: +420 736 641 888
www.multiplesclerosis.cz
Bez data vystavení, razítka smluvního zařízení, jmenovky a podpisu lékaře recept neplatí!
23
Koncert pro IMPULS, nadační fond, divadlo MINOR, Praha, 18. 4. 2012
24
Work and Activities
of the Endowment Fund in 2012
Activities of the Endowment Fund IMPULS focused on the realization of aims set at its establishment.
Project MaRS
Project MaRS was created for the Endowment Fund IMPULS by the patients themselves. They realize the need of
physical activity as an inseparable part of treatment.
From March 9 to 10, 2012, the 1st year of 24hour marathon with multiple sclerosis took place in the Center of
­Functional Movement Daniel Müller in Prague 5. Within 24 hours, alternated different teams of patients, doctors,
­nurses, therapists, family members and friends. Also some personalities such as Jan Čenský, Martin France, Mirek
Hrabě and Vlasta Horváth joined the patients. About 90 people took actively part and made physical exercises.
The aim of the project MaRS is understanding of the chance to approach actively things that concern us.
Concert for IMPULS, Endowment Fund, Theatre MINOR, Prague, 4/18/2012
Already for the seventh time, a concert took place in cooperation with musical grouping Clarinet Factory, whose
­almost inseparable part is the jazz magician Alan Vitouš. Lenka Dusilová was the guest. The evening performance
was ­accompanied by the kind words of the presenter Miroslav Táborský, whose detailed knowledge of the issue was
grati­fing. Media partnership of radio Ethno and Czech Republic wide broadcasting Radio Impuls contributed to the
publicity of the concert. Czech Republic wide broadcasting Radio Impuls guarantees the transmission of information
to every part of the republic. Recording of the concert was issued as a commemorative gift DVD.
The proceeds of the concert amounted to CZK 310,068 and it was used to cover psychotherapy costs in MS Centers
in Prague 2 and Plzeň.
Press Conference: National Day of Fight Against Multiple Sclerosis,
Literary Café H+H, Prague 2, 6/25/2012
A Press conference was arranged on the occasion of the National day of Fight Against Multiple Sclerosis. The meeting
with journalists aimed at drawing attention to the unsatisfactory state of the Czech medical practice. Multiple sclerosis
is a disease that is not caused by carelessness, it is neither hereditary nor infectious. At the same time, the life of the
patient and his future ability to exist without permanent invalidity depends on a swift treatment. The project ReMuS
was presented and from the data contained in it, it will be clear that it is financially convenient to start the treatment
of MS in time.
25
Chairman of KDU-ČSL Pavel Bělobrádek handed over to the Endowment Fund IMPLUS a cheque amounting to
15,000 CZK. This informatory event was organized together by Endowment Fund IMPLUS and Pavel Bělobrádek,
chairman of KDU-ČSL.
The press conference was preceded with a notice about the discussed topic in a dialog in the programm STOP
on the Czech Radio 6: http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/jak-ulehcit-zivot-pacientum-s-roztrousenou-sklerozou--1066715
Call for Presentation of Projects, 6/1/2012 – 11/30/2012
Based on the decision of the Managing Board of the Endowment Fund IMPULS a call for presentation of projects
regarding research, treatment, therapy and public awareness concerning multiple sclerosis has been launched. From
6/1/2012 to 9/30/2012, it was possible to submit applications for endowment contribution. Subsequently, because
of a great interest of the public, the call was prolonged to 11/30/2012. Formal assessment and completion of applications proceeded until 31/12/2012. Because of the shift of deadline, individual applications that met the criteria of
the call and at the same time complied with aims of the Endowment Funds Statute were gradually submitted to the
­Managing Board.
Professional MS centers, other departments or physical persons dealing with the issue of multiple sclerosis in the
Czech Republic could present an application. Support of the project was set in the form of endowment contribution.
Projects with duration longer than one year were given priority. Another requirement was a quality processing of the
project including all obligatory and relevant attachments with the aim of thorough fulfillment of one of four basic aims of
Endowment Fund.
For the sake of completeness it is necessary to say that during 2012 – except the term of the call – other endowment
contributions that are specified in detail further in this report, were approved and subsequently paid out by the Mana­
ging Board.
5. Prague ETHNOFEST, Michnův palác, Prague, 9/26/2012
Musical caress were connected with the celebration of the fourth birthday of radio ETHNO and for the fourth time they
were dedicated to our Endowment Fund to raise public awareness. Celebration was organized for the first time in
the open air. Ethnofest was devoted to blues and funky. This year, the event was connected for the first time with the
festival Ethnica Poetica. Thanks to this connection, we could see performance of Argentinian poets, Arabic groups,
a Polish chanson singer and others.
It was a unique multicultural event that brought together the whole world regardless of ethnic membership.
Vernissage of the Exposition Cesta za duhou (Way to the Rainbow)
HUB, Prague, 11/12/2012
10th anniversary exposition of multiple sclerosis patients works took place from 11/12 to 11/30/2012. There were
to see jewels, photographs, paintings, statues and graphics. This traditional exposition was held under the auspices
of the deputy of the Czech Parliament Lenka Kohoutová. Endowment Fund IMPULS was one of the partners of this
unique project.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000101111/obsah/228825-pacienti-o-roztrousene-skleroze/
26
News Box – Presentation Material of the Endowment Fund IMPULS
News box is a presentation material with current information on multiple sclerosis and on Endowment Fund IMPULS.
This box is meant for lay public. It has an interesting form of a paper toy. Considering its future use, it has been translated in English and issued in 500 pieces.
Educational Activity
The presence of Czech neurologists specialized in cerebrospinal multiple sclerosis on some world congresses, was
supported within the frame of educational activity. The reason for support from the Endowment Fund IMPULS was the
transmission of new findings of the world research and their application in the Czech environment.
Within the frame of educational activity, Endowment Fund IMPULS issued a booklet about standards regarding treatment of patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica. This publication was distributed gratis in all the specialized centers in the Czech Republic in order to guarantee its availability for our patients.
Project ReMuS
In November 2012, started a unique project called ReMuS – statewide Register of Patients with Multiple Sclerosis. Contrary to other expensive diseases, MS patients did not have their register until now. There was no register
that would provide data required by specialists. Some officers complain about the lack of these data. After a few
years of theoretical phases we continue with the practical phase. Register Multiple Sclerosis comes into existence in
­cooperation with Section for neuroimmunology and Liquorology of the Czech Medical Association of J.E. Purkyně,
expert guarantee of the project. The main aim of the project is to determine the actual number of patients with this
diagnose. According to estimates, they are between 17,000 – 19,000.
Because the data concerned are sensitive, they will be protected according to the Czech legal enactment for protection of personal data. Participation in the project is free decision and free of charge and it is based on the informed
consent of the patient.
Secondary goals are digital processing of documents, determining of incidence of the disease, cost of treatment and
its effectiveness, ability to work of patients, gaining of epidemiological data, gaining of data for payers of healthcare
and other institutions in order to enable them to plan financial means for treatment. Data should serve for scientific
­research purposes and enable us to discover causes of multiple sclerosis.
Patients who receive biological treatment of multiple sclerosis in specialized centers, will be included in the two-year
pilot phase. Budget for the first two years, amounts to nearly CZK 9 billion. This is the biggest project in the history of
our Endowment Fund.
In the following phases, the collection of data from patients on other type of treatment in specialized centers will take
place. Finally, the collection of data will follow in the rest of institutions throughout the Czech Republic.
This project, both in its volume and duration, will last for decades. The World Health Organization has already been
supporting similar registers for a few years. In 2012, the European Parliament issued a declaration on national registers
of patients with multiple sclerosis. It encouraged states to support the creation of such registers. It is a unique situation
in the Czech Republic where such a register is coming into existence thanks to endowment funding.
http://www.elitaajelita.cz/clanek/4520-vznika-celostatni-registr-pacientu-s-roztrousenou-sklerozou-remus/
27
Výstava Cesta za duhou, HUB Praha, 12. 11. – 30. 11. 2012
28
Tisková konference Národní den boje proti roztroušené skleróze, literární kavárna H+H, Praha, 25. 6. 2012
29
Finanční část
Seznam nadačních příspěvků přiznaných správní radou
a vyplacených v roce 2012 v celkové výši 1.832.306 Kč
Příjemce příspěvku
Účel
Kč
Fakultní nemocnice v Praze,
příspěvková organizace,
se sídlem U nemocnice 2,
128 08 Praha 2
IČO 00064165
Centrum pro demyelinizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
psychologická péče o pacienty s RS –
úhrada nákladů na mzdu psychoterapeutky
422.880 Kč
Mgr. Lucie Keclíková,
se sídlem Tomanova 1150/70,
169 00 Praha 6 – Břevnov
IČO: 76617947
Centrum pro demyelinizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
Edukační činnost v oblasti fyzioterapie
15.500 Kč
Fakultní nemocnice v Praze,
příspěvková organizace,
se sídlem U nemocnice 2,
128 08 Praha 2
IČO: 00064165
Centrum pro demyelinizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
Podpora fyzioterapie – vybavení nové
rehabilitační místnosti odborným
přístrojem Kinect
27.358 Kč
Fakultní nemocnice v Praze,
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2,
128 08 Praha 2
IČO: 00064165
Centrum pro demyelinizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
Podpora neuropsychologie – úhrada nákladů
na mzdu neuropsycholožky
482.400 Kč
Fakultní nemocnice v Praze,
příspěvková organizace,
se sídlem U nemocnice 2,
128 08 Praha 2
IČO: 00064165
Centrum pro demyelinizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
Fyzioterapeutická péče o pacienty s RS –
úhrada nákladů na mzdu fyzioterapeutky
289.284 Kč
Fakultní nemocnice v Praze,
příspěvková organizace
se sídlem U nemocnice 2,
128 08 Praha 2
IČO: 00064165
Centrum pro demyelinizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
Podpora léčby – nákup infúzních pump
37.620 Kč
32
Fakultní nemocnice v Praze,
příspěvková organizace,
se sídlem U nemocnice 2,
128 08 Praha 2
IČO: 00064165
Centrum pro demyelinizační onemocnění,
Karlovo nám. 32, Praha 2
Podpora léčby v imunologii RS – nákup
infúzního dávkovače včetně hadiček,
úhrada nákladů na mzdu
Regionální organizace
ROSKA České Budějovice
se sídlem K. Šafáře 47,
370 12 České Budějovice
IČ: 5011732
Podpora osvětové činnosti – příspěvek
ROSKA České Budějovice
945 Kč
Regionální organizace
ROSKA Kutná Hora
se sídlem Ortenova 90,
Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
IČO: 70828628
Podpora osvětové činnosti – příspěvek
ROSKA Kutná Hora
810 Kč
Fakultní nemocnice Plzeň,
příspěvková organizace,
se sídlem E. Beneše 13,
305 99 Plzeň
IČO: 00669806
Centrum pro demyelinizační onemocnění
Psychologická péče o pacienty s RS
288.000 Kč
Fakultní nemocnice Plzeň,
příspěvková organizace,
se sídlem E. Beneše 13,
305 99 Plzeň
IČO: 00669806
Centrum pro demyelinizační onemocnění
Podpora psychoterapie – nákup základního
SW Happy neuron včetně počítačového
vybavení
22.000 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec,
středisko Domov sv. Josefa v Žirči
se sídlem 5. května 1170,
549 41 Červený Kostelec
IČO: 48623814
Pořízení rehabilitačních pomůcek
159.359 Kč
Fakultní nemocnice Plzeň,
příspěvková organizace,
se sídlem E. Beneše 13,
305 99 Plzeň
IČO: 00669806
Centrum pro demyelinizační onemocnění
Podpora psychoterapie – nákup základního
SW Happy neuron včetně počítačového
vybavení
18.000 Kč
Vyplacené nadační příspěvky celkem
68.150 Kč
1.832.306 Kč
33
Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů
a hospodářský výsledek
Celkové náklady na provoz Nadačního fondu IMPULS v roce 2012 činily 440.869 Kč.
Mzdové náklady
177.793 Kč
Ostatní daně a poplatky
5.979 Kč
Spotřeba materiálu
1.863 Kč
Cestovné
0 Kč
Jiné náklady
0 Kč
Účetní, auditorské a ostatní služby
255.234 Kč
Daň z příjmů
Celkem
0 Kč
440.869 Kč
Statutem Nadačního fondu IMPULS je určeno, že celkové náklady související se správou nadačního fondu nesmějí ve
vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit 50 % hodnoty, která nepřesahuje
1.000.000 Kč a 10 % hodnoty, která přesahuje 1.000.000 Kč.
Možné náklady:
50 % z 1.000.000 Kč = 500.000 Kč + 10 % z 832.306 Kč = 583.231 Kč
Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu IMPULS
Skutečné náklady
583.231 Kč
440.869 Kč
V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí provozní náklady činily pouze 75,6 %
z celkově možných nákladů.
34
Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce 2012
v celkové výši 2.262.562 Kč
Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny 10.000 Kč
A.A.T. spol. s r.o.
4.800 Kč
BAXTER CZECH spol. s r.o.
107.535 Kč
Biogen Idec ČR s.r.o.
285.380 Kč
Kapsch Telematic Services s.r.o.
400.000 Kč
HBO Europe s.r.o.
135.000 Kč
KDU-ČSL
15.000 Kč
Orange Controls s.r.o.
60.000 Kč
Perfecto design s.r.o.
15.000 Kč
Sanofi Aventis s.r.o.
290.000 Kč
TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o.
274.762 Kč
UNIMEX GROUP a.s.
200.000 Kč
Value Outcomes s.r.o.
100.000 Kč
Celkem
1.887.477 Kč
Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující 10.000 Kč
Celkem
11.154 Kč
Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny 10.000 Kč
Josef Černík
30.000 Kč
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
10.000 Kč
MUDr. Dana Horáková
150.000 Kč
Ing. Gabriela Lněničková
10.000 Kč
Hana Miléřová
10.000 Kč
Ing. Daniel Raus
20.000 Kč
35
RNDr. Blanka Rypáčková
15.000 Kč
Ing. Martin Vojta
30.000 Kč
Celkem
275.000 Kč
Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nižší než 10.000 Kč
Celkem
47.931 Kč
Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění
Celkem
DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2012 CELKEM
36
41.000 Kč
2.262.562 Kč
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu
nadačního fondu za rok 2012
37
38
39
Účetní uzávěrka
a opis přílohy k účetní uzávěrce 2012
40
41
42
43
44
45
46
47
Zpráva Dozorčí rady za rok 2012
48
Účetní uzávěrka a její schválení
Účetnictví Nadačního fondu IMPULS je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích opatření.
Účetnictví je vedeno externě.
Přiznání k dani byla a budou podána v souladu s právním řádem ČR.
Správní rada Nadačního fondu IMPULS na svém zasedání dne 15. 4. 2013
1. přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31. 12. 2012
2. datum sestavení účetní uzávěrky je 31. 12. 2012
3. dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky,
finanční situaci a hospodářský výsledek
………….…………………………………………
IMPULS, nadační fond
Ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady
49
Financial section
List of Endowment Contributions Approved by the Managing
Board and Paid out in 2012, Total Value CZK 1,832,306
Recipient of contribution
Purpose
CZK
University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2,
128 08 Prague 2
ID No. 00064165
Center For Demyelinating Diseases,
Karlovo nám. 32, Prague 2
Psychological Care for MS Patients –
Reimbursement of Psychotherapists
Wage Costs
422,880
Mgr Lucie Keclíková,
Seat: Tomanova 1150/70,
169 00 Prague 6 – Břevnov
ID No. 76617947
Center For Demyelinating Diseases,
Karlovo nám. 32, Prague 2
Educational Activity in the Area
of Physiotherapy
15,500
University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2,
128 08 Prague 2
ID No. 00064165
Center For Demyelinating Diseases,
Karlovo nám. 32, Prague 2
Support of Physiotherapy – Equipment of
a New Rehabilitation Room with a Special
Device – Kinect
27,358
University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2,
128 08 Prague 2
ID No. 00064165
Center For Demyelinating Diseases,
Karlovo nám. 32, Prague 2
Support of Neuropsychology – Reimbursement of Neuropsychologists Wage Costs
482,400
University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2,
128 08 Prague 2
ID No. 00064165
Center For Demyelinating Diseases,
Karlovo nám. 32, Prague 2
Physiotherapeutic Care for MS patients –
Reimbursement of Physiotherapists
Wage Costs
289,284
University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2,
128 08 Prague 2
ID No. 00064165
Center For Demyelinating Diseases,
Karlovo nám. 32, Prague 2
Support of Treatment – Purchase of
Infusion Pumps
37,620
52
University Hospital in Prague,
Contribution Organization,
Seat: U nemocnice 2,
128 08 Prague 2
ID No. 00064165
Center For Demyelinating Diseases,
Karlovo nám. 32, Prague 2
Support of Treatment in MS Immunology –
Purchase of Infusion Dispenser with Tubes
Reimbursement of Wage Costs
68,150
Regional Organization ROSKA
České Budějovice
Seat: K. Šafáře 47,
370 12 České Budějovice
ID No. 5011732
Support of Public Awareness activities –
Contribution to ROSKA České Budějovice
945
Regional Organization
ROSKA Kutná Hora
Seat: Ortenova 90,
Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
ID No. 70828628
Support of Public Awareness activities –
Contribution to ROSKA Kutná Hora
810
University Hospital Plzeň,
Contribution Organization,
Seat: E. Beneše 13,
305 99 Plzeň
ID No. 00669806
Center For Demyelinating Diseases
Psychological Care for MS patients
288,000
University Hospital Plzeň,
Contribution Organization,
Seat: E. Beneše 13,
305 99 Plzeň
ID No. 00669806
Center For Demyelinating Diseases
Support of Psychoterapy – Purchase
of Basic SW Happy Neuron including
Computer Equipment
22,000
District Charity Červený Kostelec,
Středisko Domov sv. Josefa
v Žirči
Seat: 5.května 1170,
549 41 Červený Kostelec
ID No. 486 23 814
Acquisition of Rehabilitation Tools
159,359
University Hospital Plzeň,
Contribution Organization,
Seat: E.Beneše 13,
305 99 Plzeň
ID No. 00669806
Center For Demyelinating Diseases
Support of Psychoterapy – Purchase
of Basic SW Happy Neuron including
Computer Equipment
18,000
Total Endowment Contributions
1,832,306
53
Endowment Fund’s Costs
Control of Expenditures and Economic Result
In 2012, total operating costs of the Endowment Fund IMPULS amounted to CZK 440,869.
Wage Costs
CZK 177,793
Other Taxes and Charges
CZK 5,979
Consumption of Material
CZK 1,863
Travel Costs
CZK 0
Other expenditures
CZK 0
Accounting, auditor and other services
CZK 255,234
Income tax
Total
CZK 0
CZK 440,869
Statute of the Endowment Fund IMPULS determines that in the given year total costs related to administration of the
Endowment Fund cannot exceed 50 % of provided endowment contributions total value which is not higher than CZK
1,000,000 and 10 % of the value which is higher than CZK 1,000,000.
Possible Costs:
50 % of CZK 1,000,000 = CZK 500,000 + 10 % of CZK 832,306 = CZK 583,231
Possible Total Costs in Compliance with Endowment Fund IMPULS statute:
Real Costs
CZK 583,231
CZK 440,869
Because of savings and endeavour to direct help where it is really needed, operating cost amounted only to 75.6 % of
total possible costs.
54
Donations and Financial Contributions to Endowment Fund
IMPULS in 2012, Total Value CZK 2,262,562
Donations and Financial Contributions Exceeding or Equal to CZK 10,000 (Legal Persons)
A.A.T. spol. s r.o.
CZK 4,800
BAXTER CZECH spol. s r.o.
CZK 107,535
Biogen Idec ČR s.r.o.
CZK 285,380
Kapsch Telematic Services s.r.o.
CZK 400,000
HBO Europe s.r.o.
CZK 135,000
KDU-ČSL
CZK 15,000
Orange Controls s.r.o.
CZK 60,000
Perfecto design s.r.o.
CZK 15,000
Sanofi Aventis s.r.o.
CZK 290,000
TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o.
CZK 274,762
UNIMEX GROUP a.s.
CZK 200,000
Value Outcomes s.r.o.
CZK 100,000
Total
CZK 1.887.477
Donations and Financial Contributions from Legal Persons Lower than CZK 10,000
Total
CZK 11.154
Donations and Financial Contributions Exceeding or Equal to CZK 10,000 (Physical Persons)
Josef Černík
CZK 30,000
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
CZK 10,000
MUDr. Dana Horáková
CZK 150,000
Ing. Gabriela Lněničková
CZK 10,000
Hana Miléřová
CZK 10,000
Ing. Daniel Raus
CZK 20,000
55
RNDr. Blanka Rypáčková
CZK 15,000
Ing. Martin Vojta
CZK 30,000
Total
CZK 275,000
Donations and Financial Contributions from Physical Persons Lower than CZK 10,000
Total
CZK 47,931
Donations and financial contributions from donors that don’t want to show their name
Total
TOTAL DONATIONS AND FINANCIAL CONTRIBUTIONS IN 2012
56
CZK 41,000
CZK 2,262,562
Independent Auditor’s Report 2012
for the Managing Board of Endowment Fund
A.A.T. spol. s r.o.
Praha
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
On the Audit of Annual Financial Statements Prepared as at December 31, 2012
Performed in the Endowment Fund
IMPULS, Endowment Fund
57
A.A.T. spol. s r. o.
Praha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I. Information about the Endowment Fund
Day of registration in the Endowment Register: April 6, 2000
Registration: Endowment Register, Section N, Insert 325 by the Prague City Court
Name: IMPULS, Endowment Fund
Legal Form: Endowment Fund
Seat: Prague 2, Kateřinská 30, ZIP Code 128 08
ID No.: 26169428
Aim of the Endowment Fund:
• Support of activities in the field of therapy and research of demyelinating diseases, including
related rehabilitation, study and public awareness activities.
8. Deposit in Equity: CZK 7,000
9. Balance sheet date: 12/31/2012
II. Audit Was Performed by:
Auditing Company:
A.A.T. spol. s r. o.
Licence No. 166
Auditor:
Ing. Ilja Šimon
Licence No. 1259
Audited period:
1/1/2012 – 12/31/2012
The Report Was Issued on: May 17, 2013
III. Subject and Extent of the Audit:
Subject of the audit are the enclosed financial statements of the Endowment Fund as at
December 31, 2012
In compliance with Section 20, Paragraph 1 and 2 of the Act No. 93/2009 Coll., on Auditors,
as amended, the audit verified:
-
-
Whether the financial statements provide a true and fair picture of the Fund’s accounting
in accordance with relevant accounting legislation and financial reporting standards
used,
Whether the annual report complies with the financial statements.
The audit includes selected assessing of procedures of accounting records and other
evidence on data in the financial statements.
IV. Annexes of the Report
Balance Sheet, Profit and Loss Account and Notes.
A.A.T. spol. s r.o.
Praha 5, Jinonice
Za Zámečkem 744/11
58
2
ID No. 63981734
File No. C. 39849
Licence KA ČR No. 166
A.A.T. spol. s r. o.
Praha
Auditor’s Opinion
Independent auditor’s opinion on the financial statements as at December 31, 2012, to founders of the
endowment fund IMPULS, Endowment Fund.
We have audited the enclosed financial statements as at December 31, 2012, which comprise the Balance Sheet,
Profit and Loss Account, and notes to these financial statements including the description of significant
accounting methods used, and other explanatory information, in accordance with the Act on Auditors,
International Standards on Auditing and related application clauses issued by the Czech Republic’s Chamber of
Auditors. In accordance with these regulations, we are obliged to observe the ethical requirements and plan and
carry out the audit in such a way that we are reasonably sure that the financial statements do not contain
significant inaccuracies.
The audit includes performing auditing procedures to obtain evidence on amounts and data published in the
financial statements. The selection of procedures depends on the auditor’s judgment, which also includes
assessment of the risks that the financial statements contain substantial (material) inaccuracies caused by fraud or
error. When assessing these risks, the auditor shall take into account internal controls that are relevant for the
compilation of financial statements providing a true and fair view. The aim of this assessment is to propose
suitable auditing procedures and not to express an opinion on the effectiveness of the internal controls. The audit
also includes an assessment of the appropriateness of the accounting methods used, the soundness of the
accounting estimates made by the management of the Endowment Fund, and evaluation of the general
presentation of the financial statements.
The statutory body of the Endowment Fund is responsible for the preparation of the financial statements that
provide a true and fair view in accordance with the Czech accounting principles, and for such internal control
system that is considered as necessary for the preparation of the financial statements so that they do not contain
any significant (material) inaccuracies caused by fraud or error.
We believe that the evidence obtained provides a sufficient and appropriate basis for stating our opinion.
In our opinion, the annual financial statements provide a true and fair view of assets and liabilities of the
IMPULS, Endowment Fund as at December 31, 2012, and of the expenses, revenues and economic result in
the accounting period from January 1, 2012 to December 31, 2012, in accordance with the Czech Act on
Accounting and the relevant regulations applicable in the Czech Republic.
The Endowment Funds annual report for the accounting period 2012 had not been submitted by the date of issue
of the auditor’s report. Annual report will be examined separately after submission, and a separate auditor’s
report will be issued.
Prague, May 17, 2013
A.A.T. spol. s r.o.
Za Zámečkem 744/11
Praha 5, Jinonice
Licence No. 166
Ing. Ilja Šimon
Auditor
Licence No. 1259
Executive Director of the Company
A.A.T. spol. s r.o.
Praha 5, Jinonice
Za Zámečkem 744/11
ID No. 63981734
File No. C. 39849
Licence KA ČR No. 166
59
Financial Statements and Copy of Attachment
of Financial Statements 2012
Balance Sheet
As at December 31, 2012
(in CZK ths.)
List of Items
According to the Regulation No. 504/2002 Coll.
Name, Seat and Legal Form
Of the Accounting Entity
ID No.
26169428
ASSETS
A. Total Fixed Assets
II. Total Tangible Fixed Assets
4.Separate movable items and sets of
movables
9. Tangible assets in progress
IV.Total accumulated depreciation of fixed assets
7.Accumulated depreciation of separate
movable items and sets of movables
B. Total Current Assets
II. Total receivables
1.Customers
III. Total short-term financial assets
1.Cash
3.Cash at bank
6.Other securities
TOTAL ASSETS
A.A.T. spol. s r. o.
60
Impuls, Endowment Fund
Prague 2
Kateřinská 30
128 08
Opening Balance
Closing Balance
3113
3113
2770
3113
3113
3113
9649
5
5
9644
5677
3967
12762
-343
-343
9089
9089
6
5095
3988
11 859
Assets 1
LIABILITIES
As at December 31, 2012
Impuls, Endowment Fund
Opening Balance
Closing Balance
12 728
2 104
7
2 097
10 624
11 814
2 420
7
2 413
9 394
-1 240
A. Total own funds
I. Total equity
1. Equity
2. Funds
II.Total economic result
1. Economic result account
2. Profit (loss) to be approved
3. Retained earnings, accumulated losses
from previous years
B. Total Liabilities
III. Total short-term payables
1.Suppliers
5.Employees
7. Payables to social security and health
insurance
9. Other direct taxes
22. Estimated payables
TOTAL LIABILITIES
x
2 679
7 945
x
10 634
34
34
3
15
16
12 762
45
45
10
5
30
11 859
Note:
Stamp:
Signature of responsible person:
Date of preparation:
IMPULS, Endowment fund
Kateřinská 30, Praha 2, 120 00
ID No.: 26169428
Account no.: 19-2833670227/0100
e-mail: [email protected]
www.multiplesclerosis.cz
A.A.T. spol. s r.o.
May 10, 2013
Telephone: 603238311
Liabilities 2
61
Profit and Loss Account
As of December 31, 2012
(in CZK thousand)
List of Items
According to the Regulation No. 504/2002 Coll.
Name, Seat and Legal Form
Of the Accounting Entity
ID No.
26169428
Impuls, Endowment Fund
Prague 2
Kateřinská 30
128 08
Activities
Core
Economic
activities
activities
Item
A.
I.
Expenses
Total purchases
1.Consumption of material
II. Total services
6.Travel expenses
8.Other services
III. Total personnel expenses
9.Payroll expenses
10. Statutory social security insurance
V. Total other expenses
24. Various and other expenses
VI. Depreciation charge, sold assets, creation of provisions
and adjustments - total
Depreciation of long-term intangible and tangible assets
Total expenses
B.
Revenues
I.
Total proceeds from own activity and goods
2.Proceeds from sale of services
IV. Total other revenues
15. Interest
18. Other revenues
Total revenues
C. Economic result before tax
D. Economic result after tax
Total economic result after tax
11
11
891
312
579
247
219
28
6
6
342
342
1 497
179
179
78
56
22
257
-1 240
-1 240
-1 240
Note:
Stamp:
IMPULS, Endowment fund
Kateřinská 30, Praha 2, 120 00
ID No.: 26169428
Account no.: 19-2833670227/0100
e-mail: [email protected]
www.multiplesclerosis.cz
A.A.T. spol. s r. o.
62
Signature of responsible person:
Date of preparation:
May 10, 2013
Telephone: 603238311
Profit and Loss Account 3
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2012
IMPULS, Endowment Fund
(in ths. CZK)
December 31, 2012
Balance sheet date, or the date when the
balance Sheet was drawn up
January 1, 2012 - December 31, 2012
Accounting period
a) Basic Information
Name
Seat
ID No.
Legal form
Core activity (mission)
IMPULS, Endowment Fund
Kateřinská 30, Prague 2, 128 08
26169428
Endowment fund
Support of activities in the field of therapy and
research of demyelinating diseases, including
related rehabilitation, study and public awareness
activities.
Managing Board
-
Economic activity
Other activities
Statutory body
Organizational units with their own legal
subjectivity
b) Founders, establishers
MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Praha 1, Prokopská 3, ZIP Code 118 00
Řevnice, Karla Mündla 513, okres Praha-západ,
ZIP Code 252 30
Karlovy Vary, Charkovská 3
Praha 4, NaZáhonech 67/383, ZIP Code l40 00
Praha 8, Poděbradská 551/119, ZIP Code 180 00
Praha 4, Ohnivcova 16, ZIP Code 147 00
Praha 1, Valdštejnské nám. 2 , ZIP Code 118 00
JUDr. Martin Šolc
JUDr. Cyril Svoboda
Prof. ThDr. Jan Heller
Ing. Jaroslav Zika
Zdena Hadrbolcová
Deposits in Equity
Nature of Deposit
Property contribution of the
Founders
Deposit
(in ths. CZK)
Day of Registration in the
Czech Endowment Register
7
April 6, 2000
c) General accounting information
Accounting period: The accounting period is the calendar year 2012.
Accounting methods used: The accounting entity keeps accounting according to the Act No. 563/1991
Coll. on Accounting, as amended, Regulation No. 504/2002 Coll. for reporting entities whose primary
activities are not focused on business.
Method of accounting record keeping: The accounting entity books are kept by means of computer
technology.
Method and place of archiving the accounting records: Register office in the seat of the Endowment
Fund.
1
63
Application of general accounting principles: The accounting entity applies accounting records in
accordance with the Act No. 563/1991 Coll. on Accounting, as amended, Regulation No. 504/2002
Coll., and Czech Accounting Standards for reporting entities whose primary activities are not focused
on business.
Methods of valuation: The accounting entity valuates its property and liabilities according to the Act
No. 563/1991 Coll. on Accounting, as amended, Regulation No. 504/2002 Coll.
Methods of depreciation: The accounting entity uses straight- line method of depreciation of fixed
assets for the period of 5 years.
Method of assessment of fixed assets depreciation: sum of the actual depreciation.
Method of assessment of the real value of assets and liabilities: the accounting entity did not use real
value in 2012.
Method of creation, and amount of adjusting entries: The accounting entity does not create adjusting
entries.
Method of creation, and amount of reserves: The accounting entity does not create reserves.
Deviations from accounting methods with stating the impact on assets and liabilities, financial
situation and economic result: None.
d) No significant events occurred between the Balance Sheet date and the date of preparation of the
financial statements.
e) Methods of valuation of assets and liabilities: accounting entity evaluates liabilities and
receivables by their nominal value, fixed assets are evaluated by their acquisition cost.
f) Accounting entities in which the accounting entity holds a share itself or through a third person
acting on its behalf and on its account : None.
g) Overview of payables due to social security and health insurance institutions and financial
offices: None.
h) Stocks and shares: there were neither stocks nor shares in the course of the accounting period.
i) Equity securities, convertible bonds and bonds cum warrant, similar securities or rights:
Security, Right
Number of Securities (pcs)
Extent of Granted Rights
Securities LBBW
20
CZK Gold Cliquent
UCB MAXIM ZERO
522
Bond
j) Outstanding amounts that arose in the course of the accounting period: None
k) Financial or other liabilities that are not reported in the Balance Sheet: None.
l) Economic result Economic Result
CZK
Economic Result of the core activity
Economic Result from economic activity
Economic Result for income tax purposes

Character of information must not cause any serious harm to any accounting unit mentioned.
2
64
-1,240
-1,240
m) Information about the average registered recalculated number of employees
Item
Total employees
Average registered recalculated number of employees
1
Payroll expenses, incl. contracts on work
219
Statutory social security insurance
28
Other social insurance
-
Statutory social expenses
-
Other social expenses
-
247
Total personal expenses
Further, specify data on the number and position of employees if, at the same time, they are members
of Statutory, Controlling or other bodies specified by the Statute, Articles of Incorporation or other
foundation document.
n) Remuneration and function benefits in the accounting period to the members of statutory,
controlling and other bodies specified in the Statute, Articles of Incorporation or other foundation
document of the accounting entity: None.
o) Membership of members of statutory, controlling and other bodies of the accounting entity
specified by the Statute, Articles of Incorporation or other foundation document, and their family
members in persons with which the accounting entity concluded contracts or other contractual
relations during the reported accounting period.
-
Member/family member
-
Contractual partners
p) Advances and loans (or liabilities received to their account as security) granted to members of
statutory, controlling and other bodies specified in the Statute, Articles of Incorporation or other
foundation document of the accounting entity: None
q) Extent in which the calculation of profit or loss was influenced by methods of valuation of
financial assets in the accounting period or the immediately preceding accounting period: Does
not apply to.
r) Method of determination of the income tax base:
Tax allowances used: Section 20, Paragraph 7 of the Act No. 586/1992 Coll.
Use in the current accounting period of means gained from tax allowances in preceding taxation
periods (Section 20, Paragraph 7 of the Act No. 586/1992 Coll.):
Year
Determined tax allowance
Used amount of tax
allowance
Use of tax allowance
Unused tax allowance

2009
0
0
2010
0
0
2011
18
18
Financing the core
activity expenditures
0
Financing the core
activity expenditures
0
Financing the core
activity expenditures
0
Information must not allow identification of the position of a member of such a body or a person.
3
65
s) Difference between the tax liability for the current or previous accounting period and the tax
already paid in these accounting periods (if this difference is significant)
Tax liability in the previous accounting period
Tax paid in the previous accounting period
Difference
Tax liability in the current accounting period
Tax paid in the current accounting period
Difference
11
11
0
0
0
0
t)
Significant items in the Balance Sheet or in the Profit and Loss Account
Item
Value
Content
Balance Sheet/Assets II.
3,113
Spectralis, GAITRite –
neurological device
All other significant items are listed in respective lines in the Balance Sheet and Profit and Loss
Account and do not need a special commentary.
Additions and disposals – by significant assets: Do not apply to.
Further information on significant items that are included in the reports or compensated with other
items and are not stated separately in the reports.
There are no long-term bank loans.
Subsidies for operational purposes or subsidies for acquisition of long-term intangible and tangible
assets received from the state budget, local budgets or state funds: The accounting entity did not
receive any subsidies in 2012.
u) Donations received and granted
Donations received – significant amounts
Donor
Kapsch Telematic Services s.r.o.
Sanofi Aventis s.r.o.
Biogen Idec ČR s.r.o.
UNIMEX GROUP a.s.
Amount
Donations granted – significant amounts
Recipient
VFN Praha
VFN Praha
v) Public Collections
Public Collection
DMS

Amount
Purpose
Support of activities in the field of
psychotherapy and physiotherapy,
support of rehabilitation activities for
patients with cerebrospinal multiple
sclerosis on the highest level of
specialization under supervision of
purpose-trained personnel in a
dignified and adequately equipped
environment, in accordance with the
Statute of the Endowment Fund
482
289
Amount collected
8
Information must not allow identification of the position of a member of such a body or a person.
4
66
400
290
239
200
w) Settlement of the economic result reported in the previous accounting period
Item
Amount
Economic result (+ profit, - loss)
+2,680
Generation (+) or drawing (-) of funds
+2,680
Generation (+) or drawing (-) of retained earnings of prior periods
Generation (+) or settlement (-) of accumulated losses of prior periods
Further, report data on individual benchmark quantity of milk, individual production quota, individual
limit on premium rights and other similar quotas and limits not recognized by the entity in the Balance
Sheet or Profit and Loss Account because the cost of obtaining information to determine their
replacement cost would exceed the relevance thereof.
The Endowment Fund has no records of such quotas and limits.
x) Assets valued according to Section 25, Paragraph 1(k) of the Act, or in case of sets of assets, in
accordance with Section 42b, Paragraph 2(a): Does not apply to.
y) Ownership of more than 10 ha of forest land with forest stands: Does not apply to.
Stamp:
IMPULS, Endowment fund
Signature of responsible
person:
Ing. Kateřina Bémová
Kateřinská 30, Praha 2, 120 00
ID No.: 26169428
Account no.: 19-2833670227/0100
e-mail: [email protected]
www.multiplesclerosis.cz
Signature of person
responsible for
preparation:
Date of preparation:
5/10/ 2013
Ing. Jiří Polenda
5
67
Supervisory Board Report 2012
Supervisory Board’s Report 2012
Endowment Fund IMPULS
IMPULS, Endowment Fund, was founded by an agreement between founders and came into being on
April 6, 2000, when it was registered in the Endowment Register, ection N, insert 325 by the Prague City
Court.
The report is focused on Supervisory Board‘s monitoring activities and the result of financial statements
2012.
In 2012, Supervisory Board ensured duties assigned to it by law, and by the Statute of Endowment Fund
IMPULS.
The Board supervised the performance of Managing Board, controlled accounting records and other
financial evidence of the Endowment Fund IMPULS. It evaluated the management and control system
effectiveness and assessed it on a regular basis.
After reviewing financial statements for the period from January 1, 2012 to December 31, 2012,
Supervisory Board, basing on auditor’s opinion, stated that accounting records and evidence had been kept
in a conclusive way and comply with generally binding regulations on bookkeeping.
The accounting records and evidence depict all important aspects of the financial position of the
Endowment Fund IMPULS. Financial statements drawn up on the basis of these accounting records provide
a true and honest picture of the Fund’s accounting and financial position.
The auditor of the company audited the fund’s financial statements and expressed its opinion without
reservations.
Supervisory Board recommends that the Managing Board approves the financial statements 2012 as
proposed.
-
The following is still valid:
On 12/31/2012, Mr. Ing. Jiří Polenda has relinquished his position
Mgr. Marta Gellová continues to be a member
At the present, Supervisory Board has two members, it is necessary to co-opt or to elect the 3rd
member in order to enable the Supervisory Board to be fully functional.
Supervisory Board supervised the Managing Board in accordance with the Czech Commercial Code,
and the Statute of the Endowment Fund IMPULS. Supervisory Board did not find any deficiencies when
pursuing its control activity.
Based on ascertained facts and conclusions made, Supervisory Board recommends approval of the
financial statements and of the proposal of activity for the year 2012.
..................................................................
For Supervisory Board of the Endowment Fund IMPULS
Petr Štěpán, Chairman
In Prague, on 4/10/2013
-1-
68
Financial Statements and Their Approval
Accounting of Endowment Fund IMPULS is kept in compliance with Act No. 563/1991 Coll. on Accounting, as
amended and executive measures related to it. Accounting book is kept by external accountant.
Income tax return was and will be declared in compliance with the Law of the Czech Republic.
In its session held on 15th April 2013, Managing Board of the Endowment Fund IMPULS:
1. Reviewed and approved the financial statements as at December 31, 2012
2. Date of preparation of financial statements is December 31, 2012
3. Concluded that the financial statements provide true view on assets, endowment equity, receivables,
liabilities, financial position and economic result
………….…………………………………………
IMPULS, Endowment Fund
Ing. Kateřina Bémová, Chairwoman of the Managing Board
69
„Tajemství spočívá v přítomnosti:
soustředíš-li se na přítomnost, budeš ji moci zlepšit.
A zlepšíš-li přítomnost, potom i to, co se stane, bude lepší.
Každý den v sobě nese věčnost.“
Paolo Coelho
"The secret is here in the present. If you pay attention
to the present, you can improve upon it. And, if you improve
on the present, what comes later will also be better.
Forget about the future, and live each day according
to the teachings, confident that God loves his children.
Each day, in itself, brings with it an eternity."
Paolo Coelho
Textová část: Jana Vojáčková
Jazyková a redakční korektura: Kateřina Bémová
Grafický návrh a zpracování: Klára Zápotocká
Vydal IMPULS, nadační fond, Praha 2012
Tisk z edukačního grantu společnosti TEVA.
Text: Jana Vojáčková
Stylistic and Editorial Revision: Kateřina Bémová
Graphic Design: Klára Zápotocká
Edited by IMPULS, Endowment Fund, Prague 2012
Printed from Educational Grant TEVA.
Download

Výroční zpráva za rok 2012