Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Roční
plán
výchovně vzdělávací práce
2014 / 2015
Hronov, srpen 2014
Ing. Josef Matyáš
ředitel SPŠ Hronov
Obsah
1. Organizace studia ................................................................................................................... 3
2. Hlavní úkoly pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015 .................................. 3
2.1. Výchovně vzdělávací práce ................................................................................................... 3
2.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků ................................................................................................ 3
2.3 Činnost předmětových komisí ................................................................................................ 4
2.4 Materiálně technický rozvoj ................................................................................................... 4
3. Organizace školy.................................................................................................................... 4
3.1 Vedoucí a řídící pracovníci..................................................................................................... 4
3.2 Předsedové předmětových komisí .......................................................................................... 4
3.3 Školská rada ............................................................................................................................ 4
3.4 Rada rodičů ............................................................................................................................. 4
3.6 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení.................................................. 5
4. Rozdělení úkolů ..................................................................................................................... 5
4.2 Soutěže a výstavy.................................................................................................................... 5
4.3 Maturitní zkoušky (MZ) ........................................................................................................ 5
4.4 Závěrečné zkoušky (ZZ) ......................................................................................................... 6
4.5 Uvádějící učitelé ..................................................................................................................... 6
4.7 Spolupráce s partnerskými školami ........................................................................................ 7
5. Kalendář školního roku .......................................................................................................... 7
5.1 Přijímací řízení ke studiu ve středních školách....................................................................... 7
5.2 Ukončení studia ....................................................................................................................... 7
6. Přehled o oborech a skupinách při výuce předmětu praxe (třídy A,B) a odborného výcviku
(třídy C,D,E,F) ......................................................................................................................... 12
7. Další roční plány pro konkrétní činnosti .............................................................................. 13
2
1. Organizace studia
Střední průmyslová škola je vzdělávací organizace, která má ve své hlavní činnosti organizováno vzdělávání
elektrotechnických, strojírenských, textilních a automobilních oborů vzdělání, a to ve dvou stupních.
1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - vzdělává žáky ve čtyřletých oborech vzdělání zakončených maturitní
zkouškou (elektrotechnika a strojírenství)
2. Střední vzdělání s výučním listem - vyučuje žáky ve tříletých oborech vzdělání ukončených závěrečnou
zkouškou (elektrikář, nástrojař, výrobce textilií a automechanik)
V průběhu prvního, výjimečně i druhého ročníku, jsou umožněny přestupy žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
Přestupy schvaluje ředitel školy na návrh pedagogické rady. Obdobně se provádějí i přestupy mezioborové v rámci
jednoho stupně vzdělávání. V rámci těchto přestupů vykonávají žáci rozdílové zkoušky z předmětů, které se v tom či
onom oboru nevyučovaly.
Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou nastoupit po přijímacím řízení do 1. ročníku (nebo po
rozdílových zkouškách do 2. ročníku) oboru vzdělání s maturitní zkouškou.
Ve všech oborech vzdělání probíhá vzdělávání dle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových
vzdělávacích programů (RVP) vydaných NÚOV Praha.
2. Hlavní úkoly pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015
2.1. Výchovně vzdělávací práce
a)
b)
c)
d)
Kvalitní a zodpovědné plnění pracovních povinností všemi pedagogickými pracovníky.
Vést žáky k pořádku a slušnému vystupování na všech pracovištích školy i na veřejnosti.
Výuku i výchovu vést v duchu demokracie a humanity.
u 3letých oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem upravit výuku všeobecně vzdělávacích
předmětů v souladu s praktickým zaměřením oborů
u 4letých oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou vést výuku všeobecně vzdělávacích
předmětů s ohledem na společnou část maturitní zkoušky
e) Třídní učitelé sledují kázeň a studijní výsledky svých žáků a v odůvodněných případech při klasifikačních
poradách dávají návrhy k přestupům.
f) Třídní učitel spolupracuje s rodiči žáků. Průběžně je informuje o jejich studijních i výchovných výsledcích
(zejména prostřednictvím internetu)
g) Učitel rozvíjí osobnost žáků, vede je k čestnému chování, dodržování zákonů a platných pravidel, zdravému
životnímu stylu a posiluje jejich zdravé sebevědomí.
h) Při výuce a výchově plnění programů: environmentálního vzdělávání, prevence rizikových jevů mládeže a
přípravy obyvatelstva na mimořádné situace.
i) Věnovat se DVPP dle individuálních vzdělávacích plánů (vychází z plánu DVPP školy)
j) Učitelé odborných předmětů spolupracují se sociálními partnery (firmy, ÚP)
2.2 Rozvoj zájmové činnosti žáků
a) Vést zájmové kroužky v osobním volnu žáků.
b) Organizovat odborné soutěže (SOČ, SOD) v rámci oboru, školy i mezi školami. Poskytovat pomoc žákům při
přípravě k soutěžím.
c) Rozvíjet činnosti kulturní, sportovní. Účastnit se na soutěžích dle možností školy s přihlédnutím ke studijním
výsledkům žáků.
d) Organizovat tématické exkurze dle plánu činnosti předmětových komisí po předchozím projednání s vedením
školy.
3
2.3 Činnost předmětových komisí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Komise budou pracovat s cílem koordinace praktické a teoretické složky výuky. Předmětové komise všeobecně
vzdělávacích předmětů budou spolupracovat s odbornými komisemi.
V čele předmětové komise stojí její předseda. Je jmenován zástupcem ředitele a úzce s ním spolupracuje. Podílí
se na řešení studijních problémů v rámci své komise a navrhuje způsob jejich řešení. Komise se schází 2x do
roka.
Příprava a provedení autoevaluace školy.
Práce na udržitelnosti programu „EU šablony“, zejména pravidelným využíváním vytvořených DUM
Práce na realizaci partnerství v přijatém projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Královéhradeckém kraji“
Práce na udržitelnosti projektu "Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů prezentujících technické obory
a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a jejich žáků".
Práce spojené s projektem UNIV 3
Příprava dalších projektů v rámci OPVK a ROP NUTS II Severovýchod
2.4 Materiálně technický rozvoj
Zlepšovat technickou úroveň výpočetní techniky a vybavení laboratoří El, Str, F, Ch.
3. Organizace školy
3.1 Vedoucí a řídící pracovníci
Ředitel (Ř)
Ing. Josef Matyáš
Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitele pro teoretickou výuku (ZŘTV)
Mgr. Jana Maslikiewiczová
Zástupce ředitele pro praktickou výuku (ZŘPV)
Ing. Ladislav Volhejn
Zástupce ředitele pro ekonomiku (ZŘE)
Ing. Lada Pošmurová
Koordinátor ICT
Ing. Jiří Dítě
3.2 Předsedové předmětových komisí
Strojírenských předmětů
Ing. Ferdinand Hamp
Elektrotechnických předmětů
Ing. Jiří Dítě
Společenskovědních předmětů
Mgr. Martina Šumberová
Přírodovědních předmětů
Mgr. Pavel Linhart
Úkolem členů předmětové komise je sledovat odbornou část výuky a své poznatky, návrhy projednávat s
předsedou příslušné předmětové komise a předávat zástupci ředitele, případně přímo řediteli. Nutné je zaměřit
se na mezipředmětové vztahy, zavádění nových poznatků do výuky, přípravu závěrečných i maturitních
zkoušek, úroveň výuky atd.
3.3 Školská rada
Předseda
Za zřizovatele
Za pedagogické pracovníky
Za zletilé žáky
Za rodiče nezletilých žáků
Mgr. Miroslav Beránek
PharmDr. Jana Třešňáková, p. Ivana Tomková
Mgr. Jana Maslikiewiczová
Tomáš Votruba (3.B)
pí. Nekvindová Monika (matka žáka R. Stehna 3.B)
3.4 Rada rodičů
Předseda
Koordinace RR se školou
Marta Lacková
Ing. Zdeňka Suchánková
3.5 Pedagogická rada - všichni pedagogičtí pracovníci
4
3.6 Pracovníci pověření technickou kontrolou budov a zařízení
- za bezpečnost práce a požární ochranu na pracovišti zodpovídá příslušný vedoucí pracovník. Dbá o včasné
proškolení pracovníků, dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. V případě vzniku úrazu řídí
jeho ošetření a provedení včasného zápisu o úrazu.
- požární technik (externí služba)
Jiří Karásek
- bezpečnostní technik (externí služba)
Jan Syrový
- požární preventista
Zdeněk Netík, Dalibor Hanzl, Tomáš Tláskal
- předseda inventarizační komise
Ing. Lada Pošmurová
- předseda likvidační, škodní a náhradové komise
Ing. Bc. Luděk Valtar
3.7 Výchovná poradkyně
Ing. Jitka Vaňková
3.8 Preventista rizikových jevů
Mgr. Miroslav Beránek
3.9 Metodik environmentální výchovy
Ing. Bc. Hana Lelková
3.10 Webmaster
Tomáš Tláskal
3.11 Lektor a tester ECDL
Ing. Ferdinand Hamp, Ing. Jiří Dítě
3.12 Lektor e-learning
Ing. Jiří Dítě
3.13 Lektor TopSolid
Ing. Ferdinand Hamp, Dalibor Hanzl
3.14 Lektor SW AUTODESK, Solid Edge
Ing. Ferdinand Hamp, Ing. Josef Jankovič
4. Rozdělení úkolů
4.1 Výroční zpráva školy
Termín: září 2014
Zodp.: Ř
4.2 Soutěže a výstavy
Budou realizovány průběžně dle nabídky a zájmu žáků
- SOČ - školní kolo - organizační zabezpečení
- SOD
Zodp.: předsedové komisí, koordinuje ZŘTV
Termín: 11. 3. 2015
Zodp.: ZŘTV
Hlavní garant: Ing. Neumann
Zodp.: ZŘTV (+Ing. Suchánková, Ing. Hrubý, Ing. Valtar)
Zodp.. ZŘPV (+učitelé odb. výcviku)
Termín: leden 2015
Termín: únor – březen 2015
Termín: duben 2015
Zodp.: uč. Hanzl
Termín: leden 2015
Zodp.: Ing. Bc. Valtar
Termín: březen 2015
Zodp.: Ing. Hamp
školní kolo - organizace, příprava teorie
praxe
regionální kolo
- soutěž v programování CNC
- ENERSOL
- Autodesk Academia Design 2014 (2.D, 3.D)
4.3 Maturitní zkoušky (MZ)
- podání přihlášek žáků
jarní termín
podzimní termín
Termín: prosinec 2014
Termín: červen 2015
- zadání okruhů MZ
Termín: říjen 2014
- školní seznam literárních děl pro ústní zkoušky spol. části z ČJL
Termín: 30.9.2014
- harmonogram MZ (vč. návrhu členů zkušební komise)
Termín: únor 2015
- jmenování místopředsedů a dalších členů zkuš. komisí
Termín: do 31.3.2015
- vlastní seznamy četby žáků literárních děl k ústní zkoušce společné části z ČJL
Termín: 31. 3.2015
5
Zodp. ZŘTV + třídní učitelé
Zodp. ZŘTV + třídní učitelé
Zodp. ZŘTV + třídní učitelé
Zodp.: učitel ČJ a ZŘTV
Zodp.: ZŘTV
Zodp.: Ř
Zodp.: učitel ČJ a třídní učitel
- odevzdání témat k ústním a praktickým MZ (profilová část)
Termín: 16.4.2015
Termín: 4.5.2015
Zodp.: ZŘTV +předs. předm. k
Zodp.: ZŘTV
Zodp.: ZŘTV +předs. předm.k
Termín: 19.5.2015
Zodp.: ZŘTV
(zaslat předsedům zkuš. komisí)
- organizační zajištění praktických MZ
- odevzdání výsledků praktických MZ
- organizační zajištění ústních MZ
4.4 Závěrečné zkoušky (ZZ)
- zadání okruhů ZZ
Termín: říjen 2014
Zodp.: ZŘPV + předs. předmět.komisí
- harmonogram ZZ (včetně návrhů členů zkušební komise a odborníků z praxe)
Termín: do 27.2.2015
Zodp.: ZŘPV
- jmenování místopředsedů a dalších členů zkuš.komisí (zaslání harmonogramu ZZ)
Termín.: 13.3.2015
Zodp.: Ř
- odevzdání témat k písemné, praktické a ústní ZZ
Termín: 30.4.2015
Zodp.: ZŘPV + předs. předm. komisí
- organizační zajištění písemných ZZ
Termín: 22.5.2015
Zodp.: ZŘTV
- organizační zajištění praktických ZZ
Termín: do 22.5.2015
Zodp.: ZŘPV
- organizační zajištění ústních ZZ (zaslat předs. zkuš. komise a odborníkům z praxe)
Termín: do 2.6.2015
Zodp.: ZŘPV
4.5 Uvádějící učitelé
- pro Ing. Andreu Vikovou
- pro Ing. Lenku Havlovou
- pro Mgr. Janu Pražákovou
Mgr. Martina Šumberová
Ing. Ferdinand Hamp
Mgr. Michaela Pavlíková
4.6 Stanovení zodpovědnosti:
- za přípravu ročního plánu VVP 2014/15
Termín: červen-srpen 2014
Zodp.: ZŘTV, ZŘPV, Ř
- za organizační zajištění přijímacího řízení, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek
Zodp.: ZŘTV, ZŘPV
- za svolávání porad úseků dle časového plánu
Zodp.: ZŘTV, ZŘPV
- za svolávání koordinační schůzky ved.středisek
Termín: 1x týdně
Zodp.: ZŘPV
- za svolávání pedagogických a klasifikačních porad (dle plánu)
Zodp.: Ř
- za svolávání přijímací komise
Zodp.: Ř
- za svolávání porad vedení školy
Termín: úterý ve 12.00 hod.
Zodp.: Ř
- za svolávání předmětových komisí dle VVP
Zodp.: předsedové komisí
- za svolávání školské rady 2x za školní rok
Zodp.: předseda Mgr. Beránek
- za svolávání rady rodičů
Zodp.: předseda RR,
za školu Ing. Suchánková
- za rozdělování, péči o učebnice, objednávky
Zodp.: třídní učitelé
Řídí: Mgr. Šumberová
- bezpečnost práce, hygiena, požární bezpečnost bude projednána na poradách
jednotlivých úseků minimálně 2x za rok
Zodp.: ved. úseků
- prověrky hygieny a bezpečnosti práce
Termín: srpen 2014
Zodp.: Ř
- za organizaci a zajištění zdravot. prohlídek žáků
Termín : září až říjen 2014
Zodp.: ZŘPV
- bezpečnosti a hygieně práce na jednotlivých dílenských pracovištích bude věnována zvýšená pozornost, zejména při
zahajování práce s novými skupinami žáků (střídání skupin)
Zodp.: Ř, ZŘPV, učitelé OV
- za včasné vyřizování veškeré administrativy, účetnictví, fakturace, mezd a kontroly inventáře
Zodp.: ZŘE
- za zpracování řádu školy, dílen a rozpisu služeb dozorů
Zodp.: ZŘTV, ZŘPV
- za vzájemnou spolupráci mezi učiteli teoretických předmětů a učiteli praktického vyučování (hospitační činností atd.)
Zodp.: ZŘTV, ZŘPV
- za průběžné sledování prospěchu, včasnou informaci rodičů.
Zodp.: všichni vyučující
- sledování plánu odučených hodin
Zodp.: ZŘTV, ZŘPV,
tř. učitelé, všichni vyučující
- za zajištění a kontrolu řádného provedení inventury
Termín. 31. 12. 2014
Zodp.: ZŘE
- schůzky žákovské rady školy
Zodp.: Ř
6
- organizační zajištění:
a) LVZ
b) Sportovní kurz
c) Souvislá dvoutýdenní praxe 2.A,B, 3.A,B
d) Sportovní den
e) Adaptační den pro 1. ročníky
Zodp.: Mgr. Beránek
Zodp.: Mgr. Linhart
Zodp.: ZŘPV
Zodp.: Mgr. Beránek
Zodp.: výchovná poradkyně
4.7 Spolupráce s partnerskými školami
- střední školou v polské Bielawie
- s Univerzitou Hradec Králové, FIM
Zodp.: Mgr. Beránek
Zodp.: Ing. Bc. Valtar
5. Kalendář školního roku
Zahájení školního roku: pondělí 1. září 2014
Vyučování v
7.50 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00
- 2.,3. a 4. roč. - škola
- 1. ročníky - JD sál J.Č.
- 1. ročníky - škola
I. pololetí probíhá od 1. 9. 2014 - 29. 1. 2015
II. pololetí probíhá od 9. 2. 2015 - 30. 6. 2015
Podzimní prázdniny:
pondělí 27. 10. 2014 a středa 29. 10. 2014
Vánoční prázdniny:
pondělí 22. 12. 2014 – pátek 2. 1. 2015 (vyučování bude zahájeno 5. 1. 2015, sudý týden)
Pololetní prázdniny:
pátek 30. 1. 2015
Jarní prázdniny:
2. 2. 2015 – 8. 2. 2015
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. 4. 2015 a pátek 3. 4. 2015
Hlavní prázdniny:
středa 1. 7. 2015 – pondělí 31. 8. 2015
Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015
Organizace vyučování se řídí zák. č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 13/2005 o středním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a
školním řádem.
5.1 Přijímací řízení ke studiu ve středních školách.
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví
školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Přijímací řízení probíhá jako v
předchozím školním roce za podmínek, které byly naposledy upraveny novelou školského zákona (zákon č. 472/2011
Sb.) a změnou vyhlášky č. 671/2004 Sb. (vyhláška č. 86/2012 Sb.).
1. kolo přijímacího řízení:
vyhlášení výsledků pro uchazeče o studium v tříletých oborech vzdělávání
22. 4. 2015
Písemná přijímací zkouška pro uchazeče o studium ve čtyřletých oborech vzdělávání je stanovena na 22. a 23. 4. 2015
Termíny dalších kol určí ředitel školy.
5.2 Ukončení studia
ve středních školách se řídí školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 177/2009
(maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 47/2005 Sb. (závěrečné zkoušky), ve znění pozdějších
předpisů.
7
- MATURITNÍ ZKOUŠKY
Jmenování zadavatelů a hodnotitelů
do 28. 3. 2015
Podání přihlášek k MZ
do 1. 12. 2014
do 25. 6. 2015
pro jarní zkušební období
pro podzimní zkušební období
Zodp.: Ředitel
Zodp.: Ředitel, tř. učitelé
Zodp.: Ředitel, tř. učitelé
Didaktické testy a pís. práce společné části MZ:
- pro jarní zkušební období
- pro podzimní zkušební období
od 4. 5.2015 do 13. 5. 2015
od 1. 9. 2014 do 10. 9. 2014
Poslední den vyučování + vysvědčení 4.A, 4.B
30. 4. 2015
Praktické MZ
Studijní volno
Ústní MZ
Zodp.: ZŘTV
18. - 20. 5. 2015
21. – 27. 5. 2015
28. 5. – 2. 6. 2015
Předávání maturitních vysvědčení sál J. Čapka
16. 6. 2015 v 16.00 hod.
- ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Poslední den školního vyučování 3.C, 3.D, 3.E - předávání výročních vysvědčení :
čtvrtek 4. 6. 2015
Písemné zkoušky: pátek 5. 6. 2015
6. vyučovací hodina
3.C, 3.D, 3.E
Praktické a ústní zkoušky :
a) AUTOMECHANIK (3.D)
- praktická ZZ
- oznámení výsledků ZZ (pís.a prakt.)
- studijní volno
- ústní ZZ
pondělí 8. – čtvrtek 11. 6. 2015
pátek 12. 6. 2015
pondělí 15. – čtvrtek 18. 6. 2015
pátek 19. 6. 2015
b) NÁSTROJAŘ (3.C)
- praktická ZZ
- oznámení výsledků ZZ (pís.a prakt.)
- studijní volno
- ústní ZZ
pondělí 8. - čtvrtek 11. 6.2015
pátek 12. 6. 2015
pondělí 15. – čtvrtek 18. 6. 2015
pátek 19. 6. 2015
c) ELEKTRIKÁŘ (3.C)
- praktická ZZ
- oznámení výsledků ZZ (pís.a prakt.)
- studijní volno
- ústní ZZ
pondělí 8. – středa 10. 6. 2015
čtvrtek 11. 6. 2015
pátek 12.6. - středa 17. 6. 2015
čtvrtek 18. 6. 2015
Poznámka: - písemná a ústní ZZ se koná v hlavní budově školy, Hostovského ul., praktické zkoušky na pracovištích OV
Slavnostní předávání výučních listů: úterý 23. 6. 2015 v 16 hodin v sále Josefa Čapka.
- Opravné zkoušky pro žáky, kteří neprospěli na konci šk.r. 2013/2014 a kteří měli posunutou klasifikaci v r. 2013/2014
26. – 29. 8. 2014
Zodp.: ZŘTV
8
Podzimní zkušební období MZ 2014
- praktické zkoušky profilové části MZ
pondělí 8. a úterý 9. 9. 2014
- ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části MZ
Zkoušky budou probíhat v budově SPŠ, Hronov, Hostovského 910
čtvrtek 11. 9. 2014 a pátek 12. 9. 2014
- písemné zkoušky společné části MZ (písemné práce a didaktické testy)
1. – 5. 9. 2014
- zkoušky budou probíhat v budově Obchodní akademie Náchod, dle instrukcí firmy CERMAT
- Opravné a náhradní závěrečné zkoušky - září 2014 (za šk.r.2013/14)
písemná zkouška –
automechanik, nástrojař, elektrikář
praktická zkouška –
elektrikář, nástrojař, automechanik
ústní zkouška automechanik, nástrojař, elektrikář
Zodp.: ZŘPV
15. 9. 2014
16. – 17. 9. 2014
18. 9. 2014
- 2. termín opravných závěrečných zkoušek
leden 2015
- Adaptační den pro 1. ročníky
2. 9. 2014
- Výstava středních škol
- Maturitní ples školy
Trutnov
Náchod
Obecní sál Velké Poříčí
- Lyžařský výcvikový kurz (LVK):
- Souvislá 2týdenní praxe
- 1. ročníky
Zodp.: ZŘPV
14. 10. 2014
21. 10. 2014
5. 12. 2014
1. turnus
2. turnus
3. turnus
2.A PŠ strojní a 2.B PŠ elektro
3.A PŠ strojní a 3.B PŠ elektro
11. – 16. 1. 2015
22. – 27. 2. 2015
8. – 13. 3. 2015
18.5. - 29. 5. 2015
1.6. - 12. 6. 2015
- Sportovní a turistický kurz (STK): 2.A,B, 2.C, 2.D, 2.E
8.6. - 12. 6. 2015
- Kulturní akce (divadlo, kino)
čtvrtek 25. 6. 2015
- Sportovní den
pátek 26. 6. 2015
- Třídní akce
pondělí 29. 6. 2015
- Dny otevřených dveří
- Kontaktní výstava
čtvrtek 6. 11. 2014
čtvrtek 20. 11. 2014
sobota 6. 12. 2014
14.30 - 16.30 hod.
14.30 - 16.30 hod.
9.00 - 12.00 hod.
23. - 27. 3. 2015
(19. 3. - 20. 3. 2015 příprava a 30. 3.- 31. 3. 2015- likvidace výstavy)
- Plán klasifikačních porad - zasedací místnost, začátek v 15.00 hodin
1. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
středa
2. Klasifikační porada za 1. pololetí
pondělí
- předávání výpisů vysvědčení
čtvrtek
3. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
středa
4. Klasifikační porada 4.A,B
čtvrtek
5. Klasifikační porada 3.C, 3.D
pondělí
.6. Klasifikační porada závěrečná
středa
- předávání vysvědčení
úterý
9
12. 11. 2014
26. 1. 2015
29. 1. 2015
15. 4. 2015
30. 4. 2015
1. 6. 2015
24. 6. 2015
30. 6. 2015
- Pedagogická rada - zasedací místnost, začátek v 15.00 hodin (členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci)
1. Úvodní zasedání
25. 8. 2014
2. Zasedání
10. 9. 2014
3. Zasedání
15. 10. 2014
4. Zasedání
12. 11. 2014 (součást klasif. porady za 1.čtvrtletí)
5. Zasedání
17. 12. 2014
6. Zasedání
26. 1. 2015 (součást klasif. porady za 1.pololetí)
7. Zasedání
18. 2. 2015
8. Zasedání
15. 4. 2015 (součást klasif. porady za 3.čtvrtletí)
9. Zasedání
13. 5. 2015
10. Zasedání
1. 6. 2015 (součást klasif. porady závěrečné pro 3.C, 3.D, 3.E)
Při zasedáních pedagogické rady se řeší i provozní záležitosti.
- Předmětové komise - středy 5. 11. 2014 a 18. 3. 2015, začátek v 15.00 hod:
•
všeobecně vzdělávací předměty – zasedací místnost
•
odborné předměty strojní – učebna č. 304
•
odborné předměty elektro – učebna č. 301
- Schůzky Sdružení rodičů - v 16.00 hodin
1. ročníky
čtvrtek 11. 9. 2014
všechny roč.
čtvrtek 13. 11. 2014
všechny roč.
čtvrtek 16. 4. 2015
Schůzkám Sdružení rodičů vždy předchází schůzky Rady rodičů v 15.00 hod. (čtvrtky)
- Žákovská rada - jedenkrát za dva měsíce vždy ve čtvrtek od 14.15 hodin v zasedací místnosti
1.
16. 10. 2014
2.
11. 12. 2014
3.
19. 2. 2015
4.
16. 4. 2015
5.
11. 6. 2015
- Státní svátky:
28. září
28. říjen
17. listopad
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu (1918)
Den boje za svobodu a demokracii
Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
- Dny pracovního klidu:
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec
21. duben
1. květen
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Pondělí velikonoční
Svátek práce
10
- Významné dny:
11. listopad
27. leden
8. březen
12. březen
28. březen
5. květen
27. červen
Den válečných veteránů
Den památky obětí holocaustu
Mezinárodní den žen
Den vstupu ČR do NATO (1999)
Den učitelů
Květnové povstání českého lidu (1945)
Den památky obětí komunistického režimu
11
6. Přehled o oborech a skupinách při výuce předmětu praxe (třídy A,B) a odborného výcviku (třídy C,D,E,F)
Třída
Skup.
Obor
Pracoviště
Třídní učitel
Učitel praxe (mistr OV)
1.A
S1
S2
Strojírenství
Vrchlic
Vrchlic.
Mgr. Pavlíková
p. Winter
p. Zuda
1.B
E3
E4
Elektrotechnika
Hostov.
Vrchlic.
Mgr.Bc.Valtar
p. Hilman, p. Tláskal
1.C
S5
S6
Nástrojař Vrchlic.
Ing. Hamp
p. Hanzl, p. Winter
p. Zuda
1.D
E7
ElektrikářHostov.,Vrchlic.
Mgr. Šumberová
p. Hilman, p. Tláskal, strojaři
1.E
S8
S9
Automechanik
Vrchlic.
Vrchlic.
Ing. Suchánková
p. Hanzl, p. Winter
p. Zuda, p. Šedek
1.F
T 10
T 11
T 33
Výr. textilií
Veba
Veba
Veba
Mgr. Šumberová
Ing. Viková
Instruktoři Veba
Instruktoři Veba
2.A
S 12
S 13
Strojírenství
Vrchlic.
Vrchlic.
Ing. Suchánková
p. Hanzl
p. Zuda
2.B
E 14
E 15
Elektrotechnika
Hostov.
Mgr. Beránek
p. Hilman, p.Tláskal
2.C
S 16
S 17
Nástrojař
WIKOV
venku
Ing. Jankovič
p. Ježek,p. Winter, p. Hanzl
p. Hanzl, p. Ježek, p. Winter
2.D
E 18
E 19
Elektrikář
Hostov.
Vrchlic
Mgr. Pošvářová
p. Hilman, p. Tláskal,
p. Matěna
2.E
S 20
S 21
Automechanik
Vrchlic.
venku
Mgr. Mazurová
p. Magnusek
p. Magnusek
3.A
S 22
Strojírenství
Vrchlic.
Ing. Vaňková
p.Hanzl
3.B
E 23
E 24
Elektrotechnika
Hostov.
Vlrchlic.
Ing. Vaňková
p. Tláskal
p. Matěna, Ing. Neumann
3.C
S 25
Nástrojař
Vrchlic.
Mgr. Linhart
p. Ježek, p. Winter, p. Škoda,
p. Hubáček
p. Winter, p.Ježek,
p. Škoda, p. Hubáček
Vrchlic.
S 26
venku
3.D
E 27
E 28
Elekrikář
Hostov.
Vrchlic.
Mgr. Vlček
p. Tláskal, p. Hilman
p. Matěna
3.E
S 29
S 30
Automechanik
Vrchlic.
venku
Mgr. Beránek
p. Magnusek
p. Magnusek
4.A
S 31
Strojírenství
Vrchlic.
Ing.Bc.Lelková
p. Hanzl
4.B
E 32
Elektrotechnika
Hostov.
Vrchlic.
Ing.Bc.Lelková
Ing. Neumann
p. Tláskal, p. Hilman
12
7. Další roční plány pro konkrétní činnosti
Součástí tohoto obecného ročního plánu výchovně vzdělávací práce jsou další jednotlivé konkrétní plány práce na šk.rok
2014/2015, které jsou vyvěšeny ve sborovně a jsou k dispozici všem pracovníkům školy. Jedná se o:
a) Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
b) Plán výchovného poradce
c) Plán environmentální výchovy a osvěty
d) Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a protidrogové prevence
e) Plány zařazení učiva "úvod do světa práce"
f) Plán kontrolní činnosti
g) Plány předmětových komisí
13
Download

Výchovně vzděl.plán (pdf) - Střední průmyslová škola Hronov