Valná hromada PSA Havlíčkův Brod 20. 11. 2014
Uvítání členů PSA a hostů přednesl p. Myšák
Hosté valné hromady: p. Pokorný, Židův - MD, Vondrouš - dopr. policie, Grainer - asociace zkuš.
komisařů, Malý - CSPSD
Představení prodejců učebních pomůcek: Machačka, Lakomý
Uctění památky profesora Jergla - přednesl p. Myšák
Volba komisí: Návrhová: Tuček, Chmela, Šohaj,
Mandátová: Zdražilová, Číhal
Zpráva o činnosti přednesl p. Myšák:
-
Usnesení z minulé valné hromady splněny
-
Jednání VV PSA ČR a uskutečněné semináře:
-
3.12.2013 jednání výkonného - příprava semináře
-
4.12.2014 seminář na téma tachografy , 561/2006, 3821/85 silniční kontroly – Milan Špás
-
3.2.2014 jednání VV - příprava semináře
-
4-5.2.2014 seminář na téma Nový Občanský zákoník – Hana Kuncová
-
17.4.2014 jednání se zástupcem MD p. Bezděkovským, AA p. Horázným, asociací
zkušebních komisařů p. Grainerem o provádění výcviku a výcvikových vozidel na skupinu
B96
-
23.4.2014 jednání VV příprava semináře
-
24.4.2014 seminář na téma Odpovědnost a sankce v silničním provozu - p. Nosek
-
6.8.2014 jednání VV příprava semináře
-
7.8.2014 metodický den CSPSD Pardubice na téma závěrečná zkouška na motocyklu
1.část – jízda na autocvičišti – p. Malý
-
7.10.2014 jednání předsedy PSA na MD s p. Pokorným a p. Nahodilem o pokračování
prací na Věcném záměru novely 247
-
7.10.2014 výkonný výbor PSA – příprava semináře
-
8.10.2014 seminář na téma – Technický stav vozidel, závady a jejich hodnocení – p. Klein
– na tomto semináři byl přítomen pan Pavel Dušek zástupce firmy Pewag - výrobce
sněhových řetězů s nabídkou pro členy PSA - získat jednu sadu sněhových řetězů na
výcvikové vozidlo za příslib, že budeme propagovat a seznamovat žáky s užitím
sněhových řetězů. Mimo tradičních prodejců propagovala paní Klimtová nafukovací
figuriny a další resuscitační pomůcky k usnadnění masáže srdce
Za uplynulé období se VV sešel 11x, uspořádal 4x seminář a 1x metodický den, průběžně pracoval na
připomínkování předpisů, které dostával od HK ČR a které se týkají naší činnosti.
Členové VV p. Zdražilová a Číhal se zúčastnili několika jednání orgánů HK ČR
Zprávu o hospodaření PSA přednesla p. Zdražilová:
Stav peněžní hotovosti k 1.1.2013 - 27843Kč
Příjmy od 1.1.2013 do 31.10.2014 - 248456Kč
Výdaje od 1.1.2013 do 31.10.2014 – 273272Kč
Konečný zůstatek k 13.10.2014 – 49842Kč
Zpráva revizní komise – komise účetnictví zkontrolovala a konstatuje, že účetnictví je řádně vedeno a
předložená uzávěrka hospodaření souhlasí se skutečností
Zprávu o nových členech PSA přednesl p. Tuček - Benda, TED solution, Novák, Agh - valná hromada
schvaluje jejich přijetí
Zpráva mandátové komise: počet přítomných členů je 58 – přednesla Zdražilová
Návrh změny stanov PSA přednesl pan Peřina - důvodem změny stanov PSA je nutnost aby tyto byly
v souladu s novým občanským zákoníkem.
Zpráva volební a mandátové komise – p. Tuček
Členové výkonného výboru PSA: Myšák, Pachman, Chmela, Peřina, Tuček, Číhal, Zdražilová
Členové revizní komise: Těšitelová, Nosek, Benda
Předseda VV PSA: p. Myšák
Místopředseda: p. Peřina – valná hromada jednomyslně souhlasí
Poděkování odstupujícím členům VVPSA p. Zima a Benda – přednesl pan Myšák
Diskuse členů:
p. Novotný – je potřeba pokračovat v jednání s Asociací autoškol- má dojem, že se zbytečně tříští
názory
p. Nejedlý – nesouhlasí se spojením PSA + AA – domnívá se, že AA je zejména pro autoškoly v Praze a
PSA se dle něho více zajímá o autoškoly na venkově
p. Chmela – kritizoval nepřipravenost a nefunkčnost pracovníků MD při tvorbě nových zákonů viz.
Poslední zákon 230
Diskuze hosté:
p. Pokorný, ředitel odboru 150

informace o chodu a rozdělení pravomocí na MD, věcný záměr zákona 247 a jeho novelizace

požadavek ministra: vytvořit státem pověřenou organizaci, tzv. zkušební organizaci- po
ukončení vnitroresortního řízení na MD předložit k připomínkování odborné veřejnosti

dále vysvětlil postup při aplikaci požadavků evropské komise, zejména kontroverzní zákon
230/ přívěsy, převodovky a motorky/

vyjádření Ing. Pokorného k závěrečným zkouškám: pokud budou chtít některé obce
nadále zkoušet v autoškolách, musí obec požádat MD a pokud obec zajistí zabezpečení
a dohled, tak jim to MD povolí.
p. Židův, pověřený ředitel odboru 160

práce na novele 361 247
p. Vondrouš, náměstek ředitele dopravní policie

vysvětlil návrhy MV k novele 361, zejména přísnější sankce za nezastavení na pokyn
policie/4500-7500Kč/ při opakovaném přestupku, rozšíření kaucí o zadržení vozidla, zadržení
ORV, psychologické vyšetření při zadržení ŘP, povinnost chodců používat reflexní prvky – 583
mrtvých do 10.2014

zákon 56 – platná novela k 1.1.2015 – zejména řešení tech. stavu motorových vozidel na
silnici
p. Grainer

apeloval na řešení aktuálních problémů z hlediska MD směrem k výcviku v autoškolách
p. Pachman

konkrétní dotazy a připomínky k činnosti MD
p. Nejedlý

poděkoval p. Pokornému za vstřícný postoj ke komunikaci s odbornou veřejností
Bohatá diskuze více účastníků, dotazy členů PSA vysvětleny
Po skončení Valné hromady PSA proběhla krátká schůzka členů výkonného výboru PSA
Předběžně: první seminář by měl být 29.1.2015

tématem zákon 56, 361 – výklad některých ustanovení včetně chystané změny z pohledu
Polici ČR

p. Pachman pověřen jednáním a připomínkováním zákonů a vyhlášek, zejména možná úprava
230 – pozván na 2.12.2014
Usnesesení valné hromady PSA 2014:
1/ Valná hromada pověřuje členy výkonného výboru k jednání ve věci přípravy a schvalování právních
norem spojených s činností autoškol a akreditovaných středisek - termín průběžně
2/ Valná hromada pověřuje členy VV pokračovat v organizaci odborných seminářů pro autoškoly a
akreditovaná střediska – termín průběžně
3/ Valná hromada pověřuje VV ve spolupráci s CSPSD Pardubice na základě požadavků členské
základny uspořádat metodické dny výcviku na motocyklu na autocvičišti - termín průběžně
4/ Výkonný výbor zajistí úpravu stanov PSA v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zajistí
registraci na ministerstvu vnitra – termín okamžitě
5/ Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise
6/ Valná hromada schvaluje čestné členství pro pana Zimu
V Červeném Kostelci 3.12.2014 zapsal Karel Tuček
Download

Zápis z Valné hromady PSA 2014