Filozofická antropológia
Vyučujúci: Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Ročník: II.
Odbor: UAP – Výchova k občianstvu
Disciplína: PVD
Získané kredity: 3
Hodnotenie: PH
Prednáška/ Seminár: 0/2
Cieľ predmetu: Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými historickými obrazmi človeka v dejinách
myslenia – od archaických obrazov človeka, cez grécke, stredoveké, renesančné, novoveké obrazy človeka, a so
základnými koncepciami filozofickej antropológie 20. storočia. Vymedziť miesto filozofickej antropológie
v štruktúre antropologických vied, vymedziť problém metódy filozofickej antropológie a problém celostného
porozumenia človeka a jeho bytostného určenia.
SYLABY
1. Úvod do antropológie - vznik antropológie
- vymedzenie predmetu antropológie a základných pojmov
- základná klasifikácia antropológie, antropológia a jej hraničné
odbory
2. Mýtické obrazy človeka ( archaická kultúra)
3. Obrazy človeka v gréckej filozofii - človek ako bytosť rozumná (zoon logon echon) a
(zoon politikon) - vymedzenie povahy sveta, Sofisti a Sokrates, Platón, Aristoteles
4. Biblická antropológia - človek ako obraz Boží ( imago Dei )
- vymedzenie povahy sveta, sv. Augustín, Tomáš Akvinský
5. Obrazy človeka v období renesancie a novoveku - človek ako mysliaci subjekt (ego cogito)
- vymedzenie povahy sveta, René Descartes, Immanuel Kant
6. Antropologické myslenie vo filozofii 19. storočia
- Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sören
Kierkegaard, filozofia života
7. Filozofická antropológia 20. storočia
- filozofická antropológia (M.Scheler, H.Plessner, A.Gehlen, A.Portmann)
- štrukturalistická antropológia
8. Súčasné problémy filozofickej antropológie – Humanizmus a technika – E. Fromm, R. Wright,
C.F. von Weizsacker, H. Marcuse, Kritika spoločnosti – M. Foucault, J. Habermas, T. Adorno, M.
Horkheimer, J. Keller , Problém globalizácie
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
Primárna literatúra
ARENDTOVÁ, H.: Krize kultury. Praha 1994, s. 121-152.
ARISTOTELES: O duši. In: Aristoteles: Člověk a příroda. Vydavatelství Svoboda, Praha 1984.
ARISTOTELES: Politika. Pravda, Bratislava 1988.
AUGUSTINUS, A.: Vyznání. Kalich, Praha 1990.
BUBER, M.: Problém člověka. Kalich, Praha 1997.
DESCARTES, R.: Úvahy o první filosofii. Svoboda, Praha 1970.
ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. Oikoymenh, Praha 1994.
ELIADE, M.: Posvátné a profánní. Oikoymenh, Praha 1994.
FROMM, E.: Humanizmus ako šanca prežiť. Filozofia č. 2/2001, s. 109-116.
GARAUDY, R.: Perspektívy člověka. NPL, Praha 1965.
GEHLEN, A.: Duch ve světě techniky. Svoboda, Praha 1972.
GUARDINI, R.: Konec novověku. Vyšehrad, Praha 1992.
KANT, I.: Základy metafyziky mravů. Spektrum, Praha 1990.
KELLER, J.: Nedomyšlená společnost. Brno 1992.
KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění – Nemoc k smrti. Svoboda-Libertas, Praha 1993.
KOLAKOWSKI, L.: Malé prednášky o veľkých problémoch. Kalligram, Bratislava 2000.
KÜNG, H.: Světový projekt étos. Archa, Zlín 1992.
LORENZ, K.: Takzvané zlo. Mladá fronta, Praha 1992.
LÉVI-STRAUSS, C.: Strukturální antropologie I., II. Argo, Praha 2007.
LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů. Dauphin, praha 1996.
LÉVI-STRAUSS, C.: Chvála antropológie. In: Chvála múdrosti. Archa, Bratislava 1994.
LÉVI-STRAUSS, C.: Mýtus a význam. Archa, Bratislava 1993.
LÉVI-STRAUSS, C.: Smutné tropy. Odeon, Praha 1967.
LÉVI-STRAUSS, C.: Rasa a dějiny. Atlantis, Brno 1999.
LORENZ, J.: Takzvané zlo. Mladá fronta, Praha 1992.
MARCUSE, H.: Jednorozměrný člověk. Naše vojsko, Praha 1991.
NIETZSCHE, F.: Tak pravil Zarathustra. Votobia, Olomouc 1992.
NIETZSCHE, F.: Ecce homo. Naše vojsko, Praha 1993.
PLATÓN: Dialógy. Tatran, Bratislava 1990., 7. kniha a 7. list
SCHELER, M.: O studu. Mladá fronta, Praha 1993.
SCHELER, M.: Místo člověka v kosmu. Academia, Praha 1968.
SCHELER, M.: Řád lásky. Vyšehrad, Praha 1971.
SCHOPENHAUER, A.: Svet ako vôľa a predstava. Nová tiskárna, Pelhřimov 1998.
SOKOL, J.: Čas a rytmus. Praha 1996.
SPAEMANN, R.: Štěstí a vůle k dobru. Oikoymenh, Praha 1998.
ŠMAJS, J.: Ohrožená kultura. Hynek, Praha 1997.
ŠMAJS, J.: Drama evoluce. Hynek, Praha 2000.
TEILHARD de CHARDIN, P.: Místo člověka v přírodě. Svoboda, Praha 1992.
TEILHARD de CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Vyšehrad, Praha 1992.
WEIZSACKER von C.F.: Ideme v ústrety asketickej kultúre? Archa, Bratislava 1995.
WILSON, E.O.: O lidské přirozenosti. Lidové noviny, Praha 1993.
WRIGHT, R.: Morální zvíře. Lidové noviny, Praha 1995.
Sekundárna literatúra
BUDIL, I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Triton, Praha 1995.
BUDIL, I. T.: Za obzor Západu: Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase.
Triton, Praha 2001.
CORETH, E.: Co je člověk? Zvon, Praha 1996.
JAVORSKÁ, A.: Antológia k štúdiu filozofickej antropológie 20. storočia. Nitra 2004
LETZ, J.: Filozofická antropológia. Bratislava 1994.
SEILEROVÁ, B.: Filozofická antropológia. Iris, Bratislava 1995.
SOKOL, J.: Malá filosofie člověka. Nakladatelství PedF UK, Praha 1994.
SOKOL, J.: Filosofická antropológia. Portál, Praha 1992.
SOUKUP, V.: Dějiny antropologie. Karolinum, Praha 2005.
ŠLOSIAR, J.: Od antropologizmu k filozofickej antropológii. Iris, Bratislava 2002.
VAJDA, J.: Úvod do filozofickej antropológie. UKF v Nitre, Nitra 2000.
WOLF, J.: Člověk a jeho svět. Karolinum, Praha 1999.
Download

Antropológia a jej vývoj