Popis předmětu
Zkratka předmětu:
Název předmětu:
Akademický rok:
KSPV/1PSY4
Environmentální psychologie
2012/2013
Strana:
Tisknuto:
Pracoviště / Zkratka KSPV / 1PSY4
1/2
24.08.2013 13:30
Akademický rok 2012/2013
Název Environmentální psychologie
Způsob zakončení Zápočet
Akreditováno/Kredity Ano, 2 Kred.
Forma zkoušky
Rozsah hodin Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Obs/max
Statut A
Statut B
Statut C
0/-
0/-
0/-
Zimní semestr
0/Vyučovací jazyk Čeština
6/-
2/-
Letní semestr
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů nestanoveno
Opakovaný zápis NE
Vyučovaný semestr Zimní, Letní
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
První část kursu seznamuje s působením přírodního prostředí na chování člověka a dokumentuje změny chování v prostředí
odpřírodněném prostředí. Druhá část kursu se zabývá psychologií udržitelného rozvoje, motivací k proenvironmentálnímu chování
a psychologií změn postojů.
Požadavky na studenta
- povinná cvičení
- 50% přednášek
- seminární práce nebo účast na projektu
Obsah
Pojem "příroda". Pohled na vztah člověka a přírody.
Odcizení člověka přírodě.
Vliv přírodních prvků Na lidské chování.
Teorie regenerace pozornosti.
Život v interiérech a virtuálním prostředí.
Přesvědčování a změna postojů směrem k udržitelnému chování
Motivace k udržitelnému chování.
Automobilismus. Kampaně pro používání veřejné dopravy
Psychologická analýza ekologického aktivismu
Měření proenvironmentálních postojů.
Akustická ekologie.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Ne
Získané způsobilosti
Student se seznámí s filozoficko-psychologickými východisky pohledu na vztah člověka a přírody a s poznatky současné
psychologie o vlivu přírodního prostředí na chování člověka. V praktické části získá kompetence k vedení přesvědčovacích
kampaní ve prospěch udržitelného způsobu života.
Garanti a vyučující
• Garanti:
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc. PhD.
(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 24.08.2013 13:30
Strana:
• Přednášející:
• Cvičící:
• Vede seminář:
2/2
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc. PhD.
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc. PhD.
doc. PhDr. Marek Franěk, CSc. PhD.
Literatura
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
Strejčková, E. Děti pro pětihory. Praha: Zájmové sdružení Toulcův dvůr, 1998.
Franěk, Marek. Environmentální psychologie viz http:// www.volny.cz/mfranek/index2html.
Stokols. D. a Altman, I.(ed.):. Handbook of Environmental Psychology. New York, John Wiley and
Sons, 1987.
Černoušek, Michal. Psychologie životního prostředí, Horizont, Praha,1986. 1986.
Černoušek, Michal. Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992.
Kohák, Erazim. Zelená svatozář. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2002.
Vyučovací metody
Hodnotící metody
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program
Typ stud.
Forma
Obor
Ekologie a ochrana
prostředí
Navazující Prezenční Odpadové hospodářství
Etapa V.st.pl.
1
B
Rok Blok
2012 Povinně
volitelné
předměty
Statut D.roč. D.sem.
B
2
ZS
(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 24.08.2013 13:30
Download

Environmentální psychologie - Český portál ekopsychologie