Doporučené
minimální tarify za tlumočení a překlad v Kč a EUR na rok 2013
Aktualizované doporučení těchto minimálních odměn za tlumočení a překlad vychází z průzkumu současného stavu trhu a názorů členek a členů
Jednoty tlumočníků a překladatelů a Ceské komory tlumočníků znakového jazyka. K tomuto doporučení patří také všeobecné smluvní podmínky, které by měly být součástí každé smlouvy o konferenčním tlumočení a ve zjednodušené fonně součástí každé smlouvy o tlumočení vůbec.
Vkaždém konkrétním případě je nutno sjednat výši odměny a pracovní podmínky samostatně. Budiž připomenuto, že vpřípadě špičkového výkonu
není obvyklé držet se minima. Doporučené minimální tarify za překlad a tlumočení pro Slovenskou republiku uvádíme v eurech. Znamená to, že
těchto tarifů by mělo být používáno pro překlady a tlumočení na území Slovenska nebo upřekladů realizovaných pro území Slovenska.
Vžádném případě použití eura jako měnové jednotky neznamená, že tyto tarify doporučujeme používat vjiných zemích eurozóny než na
Slovensku. Veškeré zde uvedené
rozumí bez DPH.
2.2.3 Běžný časový limit pro vypracování překladu je 6 NS překladu za
jeden pracovní den. Den převzetí výchozího textu od objedTyto tarify jsou doporučenými minimálními sazbami za překlad a tlunavatele a den odevzdání překladu objednavateli se do tohoto
močení, konkrétní odměna je věcí dohody mezi objednavatelem
a tlumočníkem/překladatelem.
limitu napočítají.
1.2 Doporučené tarify nabývají platnosti na území ČR a SR 1. ledna 2.2.4 Doporučených minimálních tarifů se použije v případě, že výcho2013.
zím textem je běžný, dobře srozumitelný, čitelný text a že je požadován překlad ve standardním formátu a v běžném časovém limitu.
1.3 Ustanovení těchto tarifů se vztahují na kvalitní a včas odvedenou
práci.
2.2.5 U překladů v obtížně upravovatelných souborech (např. v aplikacích MS PowerPoint, MS Excel a v aplikacích DTP) se použije
1.4 Jsou-li v zemi objednavatele obvyklé ceny za překlad a tlumočení
hodinová sazba minimálně 500,· Kč I 20,· EUR za každou
výhodnější než ceny v těchto tarifech, doporučuje se použít cen
započatou hodinu práce, zahrnující veškeré překlady a úpravy
obvyklých v zemi objednavatele.
textu (korektury apod.).
1.5 Tyto tarify se nevztahují na výkony tlumočníků a překladatelů
QOdle příslušných platných vyhlášek ministerstev spravedlnosti 2.2.6 Překlad a tvorba filmových titulků:
CR a SR.
·z cizího jazyka do češtiny/slovenštiny: 10,· Kč I 0,40 EUR I titulek.
1.6 U náročných textů poskytne zákazník překladateli kontakt na
- z češtiny/slovenštiny do cizího jazyka: 14,· Kč I 0,60 EUR /titulek.
konzultanta odborné terminologie.
Překladatel musí mft film k dispozici po celou dobu tvorby titulků.
2.3
Počítačem
podporovaný překlad (CAT)
2.PŘEKLAD
2.3.1. Při použití nástrojů pro počítačem podporovaný překlad (CAT)
2.1 Doporučená minimální sazba je uvedena v tabulce.
se doporučuje předem si dohodnout způsob výpočtů objemu
2.2 Formát
překladu (např. údaj z textového editoru, CAT nástroj aj.).
2.2.1 Základem pro tarify je normostrana (NS) cílového ~extu, lj. 1500
2.3.2
V
případě použití CAT analýzy pro stanovení cenové kalkulace
znaků bez mezer, nebo 1800 znaků s mezerami. Učtuje se minemusí
být částečná shoda (fuzzy match), ani úplná shoda
nimálně 1 NS.
(perfect match/exact match), důvodem ke snižování sazby.
2.2.2 Překladatel a objednavatel se mohou domluvit také na jiném
2.3.3 Pokud zákazník požaduje odevzdat i překladatelem původně vyzpůsobu počítání (za řádku, slovo výchozího nebo cílového textu
tvořenou překladovou paměť (TM)- příplatek 25 %.
-viz tabulka).
2.4 Kategorizace jazyků (sazby v Kč v ČR/EUR vSR)
2.4.1 Jazyky se pro účely těchto tarifů dělí do čtyř kategorií:
A: čeština, slovenština.
8: angličtina, běloruština, francouzština, italština, maďarština v SR, němčina, polština, ruština, španělština, ukrajinština.
C: afrikánština, albánština, bosenština, bulharština, dánština, esperanto, estonština, finština, furlánština, chorvatština, litevština,
lotyština, maďarština v ČR, maltština, moldavština, nizozemština, norština, novořečtina, portugalština, romština, rumunština,
slovinština, srbština, švédština.
0: arabština, arménština, čínština, gruzínština, hebrejština, hindština, islandština, japonština, latina, mongolština, perština,
starořečtina, turečtina, vietnamština.
1. ZAKLADNi USTANOVENi
1.1
Výchozí jazyk
Cílový jazyk
A
A
A
B
c
o
c
o
81CID
A
*z ČJ do SJ, z SJ do ČJ
8
A
A
A
81CIO
A*
Sazba za NS
CZKIEUR
430120
600/23
760/30
390118
430/20
670/26
670/33
280/12
Sazba za řádek
CZKIEUR
1410,80
20 I 0,92
2611,20
1310,72
1410,80
2211,04
22/1,32
9/0,48
Sazba za slovo
CZKIEUR
2,00 I 0,080
2,50 I 0,092
4,00 I 0,120
1,90 I 0,072
2,00 I 0,080
3,00 I 0,104
3,00 I 0,132
1,20 I O048
2.4.2 U překladů jazyků se znakovým písmem se vychází z rozsahu
Doporučené minimální příplatky jsou stanoveny jako protextu v hláskovém písmu (např. čeština, slovenština).
centuální část ze sjednané sazby a ovlivňují je hlavně následující hlediska:
2.4.3 Jazyky, které nejsou uvedeny v tomto doporučení, se zařadí do
odpovídající kategorie podle stejných kritérií.
2.5.2 Obsah: právnický, ekonomický, finanční, technický, vědecký
nebo jinak obsahově mimořádně náročný text. Špatně čitelný
2.5 Příplatky azvýšení sazby.
výchozí
text (např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk,
2.5.1 Překlad se odměňuje podle míry námahy, znalostí, důvtipu
rukou
psaný
nebo opravovaný text, chybně nebo nekvalitně
a pomůcek, kterých je zapotřebí k jeho vypracování.
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6
2.7.
2.8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
oskenovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky, stylistiky nebo smyslu). Všeobecně výchozí
text předaný na papíře, či v elektronickém souboru, do nějž
nejde vpisovat. Zvláštní úprava: seznamy, tabulky anebo složité formátování dokumentu. Citlivá stylistická úprava hlavně
u projevů a jiných textů určených k veřejnému přednesu.
Příplatek minimálně 30 %.
Pokud zadavatel požaduje, aby překladatel předem nastudoval závaznou terminologii a dodržoval specifické typografické
požadavky, zvyšuje se sazba minimálně o 30 %.
Reklamní texty minimálně 40 %.
Rychlost: překlad je požadován ve zkrácené lhůtě, při níž se
předpokládá vypracování více než 6 NS za 1 pracovní den. Pří­
platek za rychlost- minimálně 50%.
Příplatek za překlad ze zvukového a video záznamu. Základní
sazba se zvyšuje minimálně o 50%.
Snížení minimální sazby
Minimální sazbu je možno snížit pouze v případě, že se na tom
překladatel a objednavatel domluví předem a je-li překlad součástí dlouhodobé spolupráce a objednavatel netrvá na přesném
termínu odevzdání, pečlivém vyjadřování, nebo na korektuře dle
bodu 2.1. Snížení minimální sazby nemá přesáhnout 15 %.
Víceleté smlouvy
V případě víceletých smluv se zahraničními partnery, s ohledem
na rizika směnného kurzu a vývoje spotřebitelských cen, je doporučená cena překladu včetně revize nejméně 25,· EUR za NS
výchozího textu.
Zálohy a dílčí fakturace
Uvelké zakázky (30 000 Kč a více) nebo u neznámého zákazníka
je překladatel oprávněn požadovat před dodáním překladu zálohu, či u dlouhodobě probíhajících překladů sjednat postupnou
fakturaci dílčích částí překladu. Pokud je zákazník v prodlení
s úhradou zálohy, nebo faktur za dílčí dodávky o více než 10 dnů,
je překladatel oprávněn pozastavit dodávku překladů nebo jejich
dalších částí až do úplného vyrovnání splatných závazků.
KOREKTURA, REVIZE A EDITACE
PŘELOŽENÉHO TEXTU
Tarify za korekturu se týkají jazykových oprav (pravopisu, pře­
klepů aj.) textu překladu vypracovaného jiným překladatelem
a účtují se ve výši 25% ze základní sazby dle bodu 2.4.1.
Tarify za revizi se týkají kontroly překladu vypracovaného jiným
překladatelem, s přihlédnutím k výchozímu textu. Objednavatel poskytne revizorovi výchozí text. Tarif za revizi 1 strany přeloženého
textu čí ní 35% příslušné sazby za překlad dle bodu 2.4.1.
Editace (redakční úprava) přeloženého textu (např. rozsáhlejší
změny, úprava celých vět, úprava textu na stanovenou délku,
oprava a sjednocování terminologie) se účtuje ve výši 35 % ze
základní sazby dle bodu 2.4.1, nebo hodinovou sazbou dle bodu
2.2.5 tarifu za překlad.
Pokud překlad vyžaduje revizi ve formě podstatně přepracova­
ného textu, doporučuje se také použít hodinovou sazbu dle bodu
2.2.5. tarifu za překlad.
Následná editace (tzv. post editing) strojového překladu: rovněž
v hodinové sazbě za překlad dle bodu 2.2.5.
Ustanovení bodů 2.5 a 2.6 (navýšení a zvýšení sazby) se vztahují
i na jazykové výkony popsané v tomto oddílu.
TVORBA GLOSÁŘŮ
Vytváření terminologického glosáře se účtuje hodinovou sazbou 500,· Kč/20,· EUR za každou započatou hodinu práce.
TARIFY ZA TLUMOČENf
Kategorie tlumočení a definice základních pojmů
Konferenční tlumočení- vysoká konsekutiva (s tlumočnickým zápisem) 8500,· Kč /300,· EUR I 1tlumočn íklden.
Konferenční tlumočení - simultánní 8500,· Kč I 300,· EUR za
každého z minimálně 2 tlumočníků/den (kabina, šepták).
5.1.3 Tlumočení dlouhometrážního filmu 2000,· Kč /85,· EUR.
5.1.4 Konsekutivní tlumočení (běžné) 6000 Kč/200,· EUR /den.
5.1.5 Tlumočení po telefonu (z domova), tel. hovor do 15 minut 300,· Kč,
do 30 minut 400,· Kč, do 60 minut 600,· Kč.
Účtuje se minimálně 15 minut. Poplatky za telefon hradí zákazník.
V případě, že se tlumočení po telefonu koná u zákazníka, účtuje
se jako běžné nasazení.
5.1.6 Tlumočnickým agenturám nebo jiným zprostředkovatelům je možno poskytnout slevu 1O% z těchto tarifů.
5.2 Pracovní podmínky
5.2.1 Tlumočník a objednavatel uzavřou před začátkem tlumočení dohodu. Pokud se během tlumočnického nasazení střídají různé
kategorie tlumočení, uzavře se dohoda podle nejnáročnější (nejdražší) kategorie.
5.2.2 Objednavatel nemá právo vyžadovat na tlumočníkovi činnosti, na
nichž se nedomluvili předem.
5.2.3 Délka pracovního dne tlumočníka je osm hodin včetně všech pře­
stávek a přerušení.
5.2.4 Tlumočník a objednavatel se mohou předem domluvit na honoráři ve
výši 50% denní sazby, pokud pracovní nasazení nepotrvá déle než
3 hodiny. Zcela výjimečně je možno dohodnout hodinovou sazbu při
pracovním nasazení kratším než 2 hodiny. V takovém případě činí
hodinová sazba za každou započatou hodinu nejméně 15 % minimální sazby. Nasazení delší než 3 hodiny nebo mimo profesní
adresu tiumočníka se chápe jako celodenní.
5.2.5 Na dva pracovní jazyky (lj. jazyk, z něhož a do něhož se tlumočí)
se nasazují minimálně dva tlumočníci, na 3 jazyky 4 tlumočníci
a na každý další pracovní jazyk se nasazují další minimálně 2 tlumočníci.
5.2.6 Objednavatel je povinen poskytnout tlumočníkovi včas před začátkem tlumočení písemné příspěvky účastníků.
5.2.7 Zvukový záznam tlumočeného textu je předmětem duševního
vlastnictví tlumočníka. Objednavatel je tudíž povinen uzavřít pře­
dem s tlumočníkem samostatnou smlouvu o záznamu díla- doporučení+ 50%
5.3 Zvýšení/snížení základní sazby
5.3.1 Jakékoliv zvýšení/snížení sazby se výslovně uvede do faktury
(smlouvy), jako změna základního tarifu.
5.3.2 Pokud je pracovní den tlumočníka delší než 8 hodin, zvýší se minimální sazba za každou započatou hodinu- minimálně o 15 %.
5.3.3 Pokud je ve výjimečném případě na základě dohody mezi tlumočníkem a objednavatelem na simultánní tlumočení nasazen
pouze jeden tlumočník, zvýšení sazby minimálně o 100 %.
5.3.4 U tlumočení v obtížném nebo zdraví škodlivém prostředí
(např. s předepsanými individuáními ochrannými prostředky) se
sazba zvýší minimálně o 30%.
5.3.5 U tlumočení v rizikovém prostředí (např. velké výšky, doly, živelní
pohromy, rizikové bezpečnostní situace apod.) se základní sazba
zvýší minimálně o 30 %.
5.3.6 V případě souvislého dlouhodobého tlumočení (více než měsíc)
je možno denní honorář snížit až o 40 %.
5.4 čas strávený na cestě a při nasazení mimo bydliště
5.4.1 Tlumočník má právo započítat čas strávený na cestě do pracovního nasazení.
5.4.2 Den bez tlumočení se účtuje minimálně poloviční sazbou.
5.5 Cestovní náklady
Zákazník hradí cestovné, stravné, ubytování a další nutné náklady.
6.
ODMĚNA VEDOUCÍHO TLUMOČNICKÉHO
RESP. PŘEKLADATELSKÉHO TÝMU
Když tlumočník nebo překladatel sestaví tlumočnický resp. pře­
kladatelský tým, stává se vedoucím týmu. Za to mu náleží odměna za organizační práci. Není-li odměněn zadavatelem samostatně, může požadovat od kolegů maximálně 10 % z jejich
odměny.
Download

Doporučené minimální tarify za tlumočení a překlad v Kč a EUR na